Amathus Public Limited

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Amathus Public Limited"

Transcript

1 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι ξεχωριστώνοικονομικώνκαταστάσεωντηςεταιρείας 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων 3-10 ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτήεπίτωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνξεχωριστώνοικονομικών καταστάσεωντηςεταιρείας ΈκθεσηAνεξάρτητουΕλεγκτήεπίτωνξεχωριστώνοικονομικών καταστάσεωντηςεταιρείας ΞεχωριστέςοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείας

2 ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΠλάτωνΕ. Λανίτης - Πρόεδρος ΚώσταςΕ. Λανίτης - Αντιπρόεδρος ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης - Αντιπρόεδρος ΜάριοςΕ. Λανίτης ΚωνσταντίνοςΜιτσίδης ΆρηςΧριστοδούλου(παραιτήθηκε30 Αυγούστου) ΜάρκοςΧριστοδούλου(διορίστηκε30 Αυγούστου) ΣάββαςΟρφανίδης ΜιχαλάκηςΧατζηκυριάκος ΑχιλλέαςΔωροθέου- ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΧρίστοςΧρίστου- ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΓραμματέαςΕταιρείας P&D Secretarial Services Limited ΑγαθάγγελοςΚωρτ ΟδόςΓεωργίουΓενναδίου10 3 ος Όροφος, Γραφείο Λεμεσός Κύπρος Εγγεγραμμένογραφείο ΑκίνηταΑμαθούς ΟδόςΣυντάγματος 3036 Λεμεσός Κύπρος F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (1)

3 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαιξεχωριστών οικονομικώνκαταστάσεωντηςεταιρείας ΣύμφωναμετοΆρθρο9, εδάφια(3) (γ) και(4) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμουτου2007 ( Νόμος ), εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοοικονομικόςδιευθυντήςτηςεταιρείας Amathus Public Limited, υπεύθυνοιγιατιςενοποιημένεςκαιξεχωριστέςοικονομικές καταστάσειςτηςamathus Public Limited σεσχέσημετοέτοςπουέληξε31 Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσωνγνωρίζουμε: (α) οιετήσιεςενοποιημένεςκαιξεχωριστέςοικονομικέςκαταστάσειςοιοποίες παρουσιάζονταιστιςσελίδες14 μέχρι130: (i) καταρτίσθηκανσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνευρωπαϊκήένωσηκαισύμφωναμετις διατάξειςτουάρθρου9 εδάφιο(4) τουνόμου, και (ii) παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαιπαθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτουκέρδουςήζημιώντουσυγκροτήματοςκαιτης Εταιρείαςκαιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηέκθεσητουδιοικητικούσυμβουλίουπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνεξελίξεωνκαι τηςαπόδοσηςτηςεπιχείρησηςκαθώςκαιτηςοικονομικήςκατάστασηςτου Συγκροτήματος, μαζίμεπεριγραφήτωνκυριότερωνκινδύνωνκαιαβεβαιοτήτωνπου αντιμετωπίζουν. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου Ονοματεπώνυμο ΠλάτωνΕ. Λανίτης, Πρόεδρος Υπογραφή ΚώσταςΕ. Λανίτης, Αντιπρόεδρος ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης, Αντιπρόεδρος ΜάριοςΕ. Λανίτης, Σύμβουλος ΚωνσταντίνοςΜιτσίδης, Σύμβουλος ΜάρκοςΧριστοδούλου, Σύμβουλος ΣάββαςΟρφανίδης, Σύμβουλος ΜιχαλάκηςΧατζηκυριάκος, Σύμβουλος ΑχιλλέαςΔωροθέου, ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΧρίστοςΧρίστου, ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΟικονομικόςΔιευθυντής Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή ΠανίκοςΣυλικιώτης ΟικονομικόςΔιευθυντής Λεμεσός 29 Απριλίου2011 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (2)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιουποβάλλειστουςΜετόχουςτηνετήσιαέκθεσήτουμαζίμετις ελεγμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπου έληξεστις31 Δεκεμβρίου. Κύριεςδραστηριότητες ΟικύριεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, επικεντρώνονταικυρίωςστοξενοδοχειακόκαιτουριστικότομέα. Συγκεκριμένα, οικύριεςδραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςείναιοιακόλουθες: Ξενοδοχειακέςδραστηριότητες ΙδιοκτησίακαιδιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Limassol, ενόςιδιόκτητου παραθαλάσσιουυπερπολυτελούςξενοδοχείου239 δωματίωνστηνπαραλίατηςλεμεσού. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Paphos, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου273 δωματίωνστηνπαραλίατηςκάτω Πάφου. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Rhodes, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου363 δωματίωνπουβρίσκεταιστηρόδο. Τουριστικέςδραστηριότητες ΑντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηαεροπορικώνεταιρειώνστηνΚύπροκαιπώληση αεροπορικώνεισιτηρίων, καθώςκαιπροσφοράάλλωνυπηρεσιώνταξιδιωτικών πρακτόρωντόσοστηνκύπροόσοκαιστηνελλάδαμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείας Amathus Hellas Touristiki A.E. καιστημάλταμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςapg Malta Limited. Τουριστικέςδραστηριότητεςπουπεριλαμβάνουνπωλήσειςοργανωμένωνεκδρομών εξωτερικούμέσω τουlet s Go Tours, τηνεξυπηρέτησηεισερχόμενουτουρισμού, τουριστικώνομάδων, ωςκαιομαδικάσυνέδρια. ΟργάνωσηταξιδιωτικώνπακέτωναπότηνΕλλάδαμέσω τηςεξαρτημένηςεταιρείαςanc Worldchoice Holidays T.E. ΜΕΡΕ. Πώλησηκρουαζιέρωνμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςa & M Cruises Limited. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (3)

5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Άλλεςδραστηριότητες Αντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηναυτιλιακώνγραμμών, εκτελωνίσειςκαιδιακινήσεις φορτίωνδιεθνώςμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςamathus Aegeas Limited. Παροχήυπηρεσιώναεροδρομίουκαιεξυπηρέτησηςαεροπορικώνφορτίωνμέσω της συνδεδεμένηςεταιρείαςtwo Serve (Airport Services). Aνασκόπησητωνεξελίξεων, τηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος ΤοΣυγκρότημαπαρουσίασεγιατοέτος ζημιάπριντηφορολογίαύψους σεσχέσημεζημιάπριντηφορολογίαύψους τοπροηγούμενοέτος. Η βελτίωσηστααποτελέσματαπριντηφορολογίαοφείλεταικυρίως: (α) (β) (γ) ΣτηναύξησητωνεισοδημάτωντουξενοδοχείουAmathus Beach Hotel στηλεμεσό σεσχέσημετοπροηγούμενοέτος. Η άνοδοςστιςπωλήσειςτουξενοδοχείουσε σχέσημετοπροηγούμενοέτοςοφείλεταιστηναύξησητωνπληροτήτωνκαιστο γεγονόςότιτοξενοδοχείοήτανανοιχτόγιαολόκληροτοέτος ενώ γιατο ήτανκλειστότουςπρώτουςτέσσεριςμήνεςλόγω ανακαίνισης. Στηβελτίωσητωναποτελεσμάτωντουτουριστικούτμήματοςτο σεσύγκριση μετο. Στααυξημέναμερίσματαπουέχουνεισπραχθείαπόμετοχέςεταιρειώνμη εισηγμένωνστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρουύψους σεσύγκρισημε τοπροηγούμενοχρόνο. (δ) Στακέρδηδίκαιηςαξίαςεπενδύσεωνσεακίνηταύψους (: ). Μετάτηνπίστωσηφορολογίαςύψους (: πίστωσηύψους ), ηζημιά μετάτηνφορολογίαανήλθεσε σεσύγκρισημεζημιάύψους το. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (4)

6 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες ΟιδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματοςεπηρεάζονταιαπόδιάφορουςκινδύνουςκαι αβεβαιότητεςπουσχετίζονταικυρίωςμετηνξενοδοχειακήκαιτουριστικήβιομηχανία εφόσονοιδραστηριότητεςστοναυτιλιακότομέαδενείναικαιτόσοσημαντικές. Τέτοιοικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςείναι: Η περαιτέρω επιδείνωσητηςπαγκόσμιαςοικονομικήςκρίσηςπουεπικρατείκαιοι επιπτώσειςτηςστηναγορά, Η εποχικότητατωνεργασιών, To ύψοςκαιηποιότητατουτουριστικούρεύματοςαπόκαιπροςτηνκύπρο, Ο αυξανόμενοςανταγωνισμόςτόσοεντόςτηςκύπρουόσοκαιαπότιςγειτονικές χώρες, και H επίδρασηπολέμων, τρομοκρατικώνενεργειών, επιδημιώνκαιασθενειώνπου είναιπιθανόνναεπηρεάσουντιςαφίξειςτουριστών. ΟικυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπουαντιμετωπίζειτοΣυγκρότημαπαρουσιάζονται στησημείωση3 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. ΠροβλεπόμενηεξέλιξητουΣυγκροτήματος ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδεναναμένειοποιεσδήποτεσημαντικέςαλλαγέςήεξελίξειςστις δραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςγιατοπροσεχέςμέλλον. Αποτελέσματα ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτοςπαρουσιάζονταιστιςσελίδες14 και15. Ηζημιάπριντηφορολογίαανήλθεσε (: ζημιάύψους ). Μετά τηνπίστωσηφορολογίαςύψους (: πίστωσηύψους ), ηκαθαρή ζημιάγιατοέτοςήταν (: ζημιάύψους ). Ηκαθαρήζημιάγιατο έτοςμεταφέρεταιστααποθεματικά. Δενυπήρξεσημαντικήαπόκλισημεταξύτου αποτελέσματοςπουανακοινώθηκεαπότοσυγκρότημακαιτουαποτελέσματοςπου αναφέρεταιστησελίδα14. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (5)

7 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Μετοχικόκεφάλαιο ΤομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςανέρχεταισε , διαιρεμένοσε (α) συνήθειςμετοχέςονομαστικήςαξίας0,34 ηκάθεμιά, πλήρως εξοφλημένες, οιοποίεςείναιεισηγμένεςκαιδιαπραγματεύονταιστοχρηματιστήριοαξιών Κύπρουκαι(β) , μερικώςπληρωμένεςμετοχέςχωρίςδικαιώματαψήφουοι οποίεςδενείναιεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρουκαιμεταβιβάζονταιμε ιδιωτικήσυμφωνία, σύμφωναμετοκαταστατικότηςεταιρείαςκαιτουςόρουςέκδοσης τους. Επίτωνμερικώςπληρωμένωνμετοχών, οιοποίεςθαεξοφληθούνπλήρωςμέχριτο 2012 έχεικαταβληθείμέχρισήμεραποσόύψους Κατάτηδιάρκειατουέτους, τοεκδοθένμετοχικόκεφάλαιοτηςεταιρείαςαυξήθηκεκατά 1.782, τοοποίοαφοράδόσειςτωνμερικώςπληρωμένωνμετοχών. ΔενυφίστανταιοποιοιδήποτεπεριορισμοίστημεταβίβασητίτλωντηςΕταιρείαςήστη κατοχήοποιωνδήποτετίτλωναπόοποιονδήποτεπλην τηςυποχρέωσηςπουεπιβάλλεται σταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουναλαμβάνουνέγκρισηαπόειδικήεπιτροπήπουέχει συσταθείπροτούπροβούνσεοποιαδήποτεπώλησηήαγοράμετοχώντηςεταιρείας. Δενυφίσταταιοποιοδήποτεσύστημασυμμετοχήςτωνεργαζομένωνστοκεφάλαιοτης Εταιρείας. ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΤαμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουστις31 Δεκεμβρίου καιτηνημερομηνίααυτής τηςέκθεσηςπαρουσιάζονταιστησελίδα1. ΌλοιτουςήτανμέλητουΔιοικητικού Συμβουλίουγιαολόκληροτοέτος, εκτόςτουκ. ΜάρκουΧριστοδούλουπου διορίστηκεσύμβουλοςστις30 Αυγούστου καιτουκ. ΆρηΧριστοδούλουπου παραιτήθηκεστις30 Αυγούστου. Σύμφωναμετοάρθρο82 τουκαταστατικούτηςεταιρείαςόλοιοισύμβουλοιαποχωρούν, είναιόμωςεπανεκλέξιμοικαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. Δενυπήρχανσημαντικέςαλλαγέςστηνκατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναποζημίωση τουδιοικητικούσυμβουλίου. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (6)

8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης To ΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΣυγκροτήματοςδενέχειυιοθετήσειτιςπρόνοιεςτουΚώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης. ΗΕταιρείαδενυποχρεούταιναυιοθετήσειτιςπρόνοιεςαυτού λόγω τουότιοιτίτλοιτηςδιαπραγματεύονταιστηνεναλλακτικήαγοράτου ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρου. Οικύριοιλόγοιμηυιοθέτησηςείναιότιτοκόστος εφαρμογήςτωνπρονοιώντουκώδικαεταιρικήςδιακυβέρνησηςθαήτανδυσανάλογομε ταπροσδοκώμεναοφέληαπότηνεφαρμογήτου. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιομεριμνάμέσω επαρκώνδιαδικασιώνεσωτερικούελέγχουκαι διαχείρισηςκινδύνουγιατησύνταξη, ετοιμασίακαικατάρτισητηςπεριοδικής πληροφόρησηςηοποίααπαιτείταιγιαεισηγμένεςεταιρείες. Ο υπεύθυνοςγιατηνσύνταξη τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνείναιοοικονομικόςδιευθυντής. Μέτοχοιπουκατέχουνπέραντου5% τουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας Στις20 Απριλίου2011 οιπιοκάτω μέτοχοικατείχανκατάκυριότηταπέραντου5% του εκδοθέντοςμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστό μετοχών % Lanitis E.C. Holdings Limited 1 56,86 Unity Managers (Cyprus) Limited 5,95 1 ΣτοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειηLanitis E.C. Holdings Limited συνυπολογίζεταιηέμμεσησυμμετοχήπουπροκύπτειμέσω τωνμετοχώνπουκατέχειη εταιρείαn.p. Lanitis Limited (0,91%). Η Εταιρείαδενέχειεκδώσειτίτλουςμεειδικάδικαιώματαελέγχου. ΤονΦεβρουάριοτου 2007, ηεταιρείαέκδωσε μερικώςπληρωμένεςμετοχέςοιοποίεςέχουνταίδια δικαιώματαμετιςσυνήθειςμετοχέςπληντουδικαιώματοςψήφουμέχριπλήρους εξόφληση. ΑναλυτικέςπληροφορίεςωςπροςτοκεφάλαιοτηςΕταιρείαςπαρουσιάζονται στησημείωση24 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Οιμερικώςπληρωμένες μετοχέςδενέχουνεισαχθείστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Ο διορισμόςκαιαντικατάστασημελώντουδιοικητικούσυμβουλίουγίνεταιστηνετήσια ΓενικήΣυνέλευσησύμφωναμετιςπρόνοιεςτουΚαταστατικούτηςΕταιρείας. Το ΚαταστατικότηςΕταιρείαςπρονοείότιτοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχειεξουσίαναδιορίζει, σε οποιοδήποτεχρόνο, οποιοδήποτεπρόσωποωςσύμβουλοκαιπρόσωποπουδιορίζεται μεαυτότοντρόποθακατέχειτηθέσητουμέχριτηναμέσωςεπόμενηετήσιαγενική Συνέλευση. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (7)

9 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης(συνέχεια) Μέτοχοιπουκατέχουνπέραντου5% τουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας(συνέχεια) ΤοΚαταστατικότηςΕταιρείαςτροποποιείταικατόπινέγκρισηςειδικούψηφίσματοςσε ΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσητωνμετόχων. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςκατόπινέγκρισηςτωνμετόχωντηςΕταιρείας μπορείναπροβείσεέκδοσηήεπαναγοράμετοχώντηςεταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτενέωνμετοχώνυπόκειταιπεραιτέρω στιςπρόνοιεςτουκαταστατικού ΕγγράφουτηςΕταιρείαςτηνισχύουσανομοθεσίακαιστηναρχήίσηςμεταχείρισηςτων υφιστάμενωνμετόχων. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςαποτελείταιαπό10 μέληκαισυνέρχεταισετακτά χρονικάδιαστήματα. ΟιαρμοδιότητεςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουαφορούντηνέγκριση τουστρατηγικούπλάνουτουσυγκροτήματοςκαιτηνεποπτείαυλοποίησηςτου. Οι αρμοδιότητεςγιαθέματακαθημερινήςφύσεωςέχουνανατεθείστουςεκτελεστικούς ΔιοικητικούςΣυμβούλους. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας Απότηλήξητουοικονομικούέτουςκαι5 μέρεςπριναπότηνημερομηνίαέγκρισηςτων οικονομικώνκαταστάσεωντηςεταιρείαςδενυπήρξεοποιαδήποτεδιακύμανσηστο ποσοστότωνμετοχώνπουκατείχεκάθεμέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουάμεσακαι έμμεσα. ΤαποσοστάστοσύνολοτωνμετοχώντηςΕταιρείας, τωνσυμβούλων, τωνσυζύγων, τέκνωντουςκαιεταιρειώνστιςοποίεςοισύμβουλοικατέχουνάμεσαήέμμεσα τουλάχιστον20% τωνμετοχώνμεδικαίωμαψήφου, στις31 Δεκεμβρίου καιστις 20 Απριλίου2011 ήτανωςεξής: Ποσοστόμετοχών 31 Δεκεμβρίου 20 Απριλίου 2011 % % ΠλάτωνΕ. Λανίτης 1 61,80 61,80 ΚώσταςΕ. Λανίτης 4,21 4,21 ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης 0,23 0,23 ΜάριοςΕ. Λανίτης 2,75 2,75 ΚωνσταντίνοςΜιτσίδης - - ΣάββαςΟρφανίδης 2 5,95 5,95 ΜάρκοςΧριστοδούλου 3 0,61 0,61 ΜιχαλάκηςΧατζηκυριάκος - - ΑχιλλέαςΔωροθέου - - ΧρίστοςΧρίστου 0,04 0,04 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (8)

10 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης(συνέχεια) ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας(συνέχεια) 1 Στοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειοκ. ΠλάτωνΕ. Λανίτης, συνυπολογίζεται τοποσοστότηςlanitis. E.C. Holdings Limited (55, 95%) καιτηςn.p. Lanitis Limited (0,91%) όπωςφαίνεταιπιοπάνω. 2 Στοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειοκ. ΣάββαςΟρφανίδηςσυνυπολογίζεται τοποσοστότηςunity Managers (Cyprus) Limited όπωςφαίνεταιπιοπάνω. 3 Στοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειοκ. ΜάρκοςΧριστοδούλου συνυπολογίζεταιτοποσοστότουπατέρατουκ. ΆρηΧριστοδούλου. ΣυμβάσειςμεΣύμβουλουςκαισυνδεόμεναπρόσωπα Υπάρχουνσυμβάσειςπουέχουνσυναφθείσεκαθαράεμπορικήβάσημεταξύτου Συγκροτήματοςκαιάλλωνσυνδεδεμένωνπροσώπωνόπωςαναφέρεταιστησημείωση30 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Πέραντουότιέχειαναφερθείστησημείωση30, κατάτην31 Δεκεμβρίου δενυπήρχε οποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετοσυγκρότημα, στηνοποίασύμβουλοςή συνδεόμεναπρόσωπαείχανουσιώδεςσυμφέρον. Συνδεόμεναπρόσωπαπεριλαμβάνουν τησύζυγο, ταανήλικατέκνακαιεταιρείεςστιςοποίεςοσύμβουλοςκατέχει, άμεσαή έμμεσα, τουλάχιστον20% τωνμετοχώνμεδικαίωμαψήφου. Τίτλοιμεειδικάδικαιώματαελέγχου Η Εταιρείαδενέχειεκδώσειτίτλουςμεειδικάδικαιώματαελέγχου. Δενυπάρχουν οποιοιδήποτεπεριορισμοίσταδικαιώματαψήφουτωνμετόχων, πληντηςστέρησηςτου δικαιώματοςψήφουστις μερικώςπληρωμένεςμετοχέςτηςεταιρείας, όπως αναφέρεταιστηνσημείωση24. ΚανόνεςδιορισμούμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου Ο διορισμόςκαιαντικατάστασημελώντουδιοικητικούσυμβουλίουγίνεταιήεπικυρώνεται απότηνετήσιαγενικήσυνέλευσητηςεταιρείαςσύμφωναμετιςπρόνοιεςτου καταστατικούτης. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχειεξουσίαναδιορίζειοποτεδήποτε αποφασιστείοποιοδήποτεπρόσωποωςμέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουμέχριτην επόμενηετήσιαγενικήσυνέλευση. Επίσηςέχειεξουσίανααναπληρώνειθέσειςπου έχουνκενωθείμετονίδιοτρόπο, μέχριτηνεπόμενηγενικήετήσιαγενικήσυνέλευση. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (9)

11 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Νέεςεκδόσειςμετοχών Η έκδοσηνέωνμετοχώνπροςτουςμετόχουςεπαφίεταιστηνδιακριτικήευχέρειατων μελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, ενώ προςοποιουσδήποτετρίτουςαπαιτείταιαπόφαση γενικήςσυνέλευσης. Η οποιαδήποτεέκδοσημετοχώνδιενεργείταισταπλαίσιατου καταστατικούτηςεταιρείαςκαιτηςσχετικήςνομοθεσίας. Γεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμού Δενυπήρξανσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμούπουναέχουνσχέσημε τηνκατανόησητωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Υποκαταστήματα ΤοΣυγκρότημαδενλειτουργούσεμέσω οποιωνδήποτευποκαταστημάτωνκατάτη διάρκειατουέτους. ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές ΟιΑνεξάρτητοιΕλεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουνεκδηλώσειεπιθυμίανα συνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. ΨήφισμαπουναεξουσιοδοτείτοΔιοικητικό ΣυμβούλιονακαθορίσειτηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΜεΕντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου P&D Secretarial Services Limited Γραμματέας Λεμεσός 29 Απριλίου2011 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (10)

12 ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή ΠροςταMέλητηςAmathus Public Limited ΈκθεσηεπίτωνΕνοποιημένωνΟικονομικώνΚαταστάσεων ΈχουμεελέγξειτιςσυνημμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςAmathus Public Limited (η Εταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωντης(το Συγκρότημα ), οιοποίες αποτελούνταιαπότονενοποιημένοισολογισμόστις31 Δεκεμβρίου, καιτις ενοποιημένεςκαταστάσειςλογαριασμούαποτελεσμάτων, συνολικώνεισοδημάτων, μεταβολώνιδίωνκεφαλαίωνκαιταμειακώνροώντηςχρήσεωςπουέληξετηνημερομηνία αυτή, καθώςκαιπερίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικώνκαιλοιπέςεπεξηγηματικές πληροφορίες. ΕυθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατιςΕνοποιημένεςΟικονομικέςΚαταστάσεις ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοείναιυπεύθυνογιατηνκατάρτισηενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεωνπουναδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόνασύμφωναμεταδιεθνήπρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςόπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση (ΕΕ) καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ. 113 καιγιαεκείνεςτις εσωτερικέςδικλίδεςπουτοδιοικητικόσυμβούλιοκαθορίζειωςαπαραίτητεςώστενα καθίσταταιδυνατήηκατάρτισηοικονομικώνκαταστάσεωναπαλλαγμένωναπόουσιώδες σφάλμα, οφειλομένουείτεσεαπάτηείτεσελάθος. ΕυθύνητουΕλεγκτή Η δικήμαςευθύνηείναιναεκφράσουμεγνώμηεπίαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεωνμεβάσητονέλεγχόμας. Διενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμετα ΔιεθνήΠρότυπαΕλέγχου. ΤαΠρότυπααυτάαπαιτούννασυμμορφωνόμαστεμεκανόνες δεοντολογίαςκαθώςκαινασχεδιάζουμεκαιναδιενεργούμετονέλεγχομεσκοπότην απόκτησηλελογισμένηςδιασφάλισηςγιατοεάνοιοικονομικέςκαταστάσειςείναι απαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλμα. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc PricewaterhouseCoopers Ltd, City House, 6 Karaiskakis Street, CY-3032 Limassol, Cyprus P O Box 53034, CY-3300 Limassol, Cyprus T: , F: , PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No ). A list of the company's directors including for individuals the present name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appears on the company's web site. Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos.

13 Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειτηδιενέργειαδιαδικασιώνγιατηναπόκτησηελεγκτικών τεκμηρίωνσχετικάμεταποσάκαιτιςγνωστοποιήσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. Οι επιλεγόμενεςδιαδικασίεςβασίζονταιστηνκρίσητουελεγκτή, περιλαμβανομένηςτης εκτίμησηςτωνκινδύνωνουσιώδουςσφάλματοςτωνοικονομικώνκαταστάσεων, είτε οφείλεταισεαπάτηείτεσελάθος. Κατάτηδιενέργειααυτώντωνεκτιμήσεωνκινδύνων, ο ελεγκτήςεξετάζειτιςεσωτερικέςδικλίδεςπουσχετίζονταιμετηνκατάρτισηοικονομικών καταστάσεωντηςοντότηταςπουδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόναμεσκοπότοσχεδιασμό ελεγκτικώνδιαδικασιώνκατάλληλωνγιατιςπεριστάσεις, αλλάόχιμεσκοπότηνέκφραση γνώμηςεπίτηςαποτελεσματικότηταςτωνεσωτερικώνδικλίδωντηςοντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνειεπίσηςτηναξιολόγησητηςκαταλληλότηταςτωνλογιστικώνπολιτικώνπου χρησιμοποιήθηκανκαιτουλελογισμένουτωνλογιστικώνεκτιμήσεωνπουέγιναναπότο ΔιοικητικόΣυμβούλιο, καθώςκαιτηναξιολόγησητηςσυνολικήςπαρουσίασηςτων οικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιταελεγκτικάτεκμήριαπουέχουμεαποκτήσειείναιεπαρκήκαικατάλληλα γιαναπαράσχουνβάσηγιατηνελεγκτικήμαςγνώμη. Γνώμη Κατάτηγνώμημας, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαιδίκαιη εικόνατηςοικονομικήςθέσηςτουσυγκροτήματοςστις31 Δεκεμβρίου, καιτης χρηματοοικονομικήςεπίδοσηςτουκαιτωνταμειακώνροώντουγιατηχρήσηπουέληξε τηνημερομηνίααυτήσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνεεκαιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτης Κύπρου, Κεφ ΈκθεσηεπίΆλλωνΝομικώνκαιΚανονιστικώνΑπαιτήσεων ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίΕλεγκτώνκαιΥποχρεωτικώνΕλέγχωντωνΕτήσιων καιτωνενοποιημένωνλογαριασμώννόμουτου, αναφέρουμεταπιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγια σκοπούςτουελέγχουμας. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμε τιςεξηγήσειςπουμαςδόθηκαν, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις παρέχουντιςαπαιτούμενεςαπότονπερίεταιρειώννόμοτηςκύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετοναπαιτούμενοτρόπο. Κατάτηγνώμημας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεσητουδιοικητικού Συμβουλίουσυνάδουνμετιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτηςΟδηγίαςΟΔ τηςεπιτροπήςκεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμεότιέχειγίνειδήλωσηεταιρικήςδιακυβέρνησης(εκείόπου εφαρμόζεται) γιατιςπληροφορίεςπουαφορούντιςπαραγράφους(α), (β), (γ), (στ) και(ζ) τουάρθρου5 τηςενλόγω Οδηγίας, καιαποτελείειδικότμήματηςέκθεσηςτου ΔιοικητικούΣυμβουλίου. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (12)

14 ΆλλοΘέμα Αυτήηέκθεση, περιλαμβανομένηςκαιτηςγνώμης, ετοιμάστηκεγιαταμέλητηςεταιρείας ωςσώμακαιμόνοσύμφωναμετοάρθρο34 τουπερίελεγκτώνκαιυποχρεωτικών ΕλέγχωντωνΕτήσιωνκαιΕνοποιημένωνΛογαριασμώνΝόμουτου καιγιακανένα άλλοσκοπό. Δίνονταςαυτήτηγνώμηδεναποδεχόμαστεήαναλαμβάνουμεευθύνηγια οποιονδήποτεάλλοσκοπόήπροςοποιοδήποτεάλλοπρόσωποστηγνώσητουοποίου αυτήηέκθεσηδυνατόνναπεριέλθει. ΛιάκοςΘεοδώρου ΕγκεκριμένοςΛογιστήςκαιΕγγεγραμμένοςΕλεγκτής Εκμέρουςκαιγιαλογαριασμότης PricewaterhouseCoopers Limited ΕγκεκριμένοιΛογιστέςκαιΕγγεγραμμένοιΕλεγκτές 29 Απριλίου2011 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (13)

15 Ενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Εισόδημα Κόστοςπωλήσεων ( ) ( ) Μικτόκέρδος Έξοδαπωλήσεωνκαιπροώθησης ( ) ( ) Έξοδαδιοικητικήςλειτουργίας ( ) ( ) Άλλαέσοδα Άλλακέρδη Κέρδος/(ζημιά) εργασιών ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα 11 ( ) ( ) Μερίδιοζημιάςσυνδεδεμένωνεταιρειών 17 ( ) ( ) Ζημιάπριντηνφορολογία ( ) ( ) Φορολογία Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ========== ========== Ζημιάανάμετοχή(σεντανάμετοχή): - Βασική 13 (1,25) (5,15) ========== ========== - Κατανεμημένη 13 Δ/Ε Δ/Ε ========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (14)

16 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) Άλλεςσυνολικές(ζημιές)/εισοδήματα: Ζημιάαπότηνεπανεκτίμησητηςγηςκαικτιρίωνμετάτη φορολογία 25 - (89.999) Μερίδιοαναπροσαρμογήςαναβαλλόμενηςφορολογίας συνδεδεμένωνεταιρειών Αναπροσαρμογήαναβαλλόμενηςφορολογίας 25 (48.995) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπροςπώληση (461) Μερίδιοαποθεματικούδίκαιηςαξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών (1.672) Συναλλαγματικέςδιαφορές 25 (1.561) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα/(ζημιές) γιατοέτοςμετάτη φορολογία ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ========= ========= Ταστοιχείαστηνπιοπάνω κατάστασηπαρουσιάζονταιμετάτηναφαίρεσητης φορολογίας. Η φορολογίαπουσχετίζεταιμεκάθεστοιχείοτωνάλλωνσυνολικών εισοδημάτωνπαρουσιάζεταιστησημείωση12. Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (15)

17 Ενοποιημένοςισολογισμός στις31 Δεκεμβρίου Σημ. Περιουσιακάστοιχεία Μηκυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσειςκαιεξοπλισμός Επενδύσειςσεακίνητα Επενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπροςπώληση Κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Αποθέματα Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων =========== =========== Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Αποθεματικόυπέρτοάρτιο Αποθεματικόκεφαλαίου Άλλααποθεματικά Συσσωρευμένεςζημιές ( ) ( ) Σύνολοιδίωνκεφαλαίων Μηβραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Τρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσεις Δανεισμός Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοίδιωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων =========== =========== Στις29 Απριλίου2011 τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςamathus Public Limited ενέκρινεαυτέςτις ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιαέκδοση. ΚώσταςΕ. Λανίτης, Αντιπρόεδρος ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης, Αντιπρόεδρος Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Gr eek Consolidated_Cοmbined.doc (16)

18 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Μετοχικό κεφάλαιοπλήρως πληρωμένες μετοχές Μετοχικό κεφάλαιομερικώς πληρωμένες μετοχές Αποθεματικό υπέρτο άρτιο(2) Αποθεματικό κεφαλαίου Άλλα αποθεματικά (2) Συσσωρευμένες ζημιές(1) Σύνολο Υπόλοιποτην1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιά Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Γηκαικτίρια: Αναβαλλόμενηφορολογίαστηνεπανεκτίμηση Μεταφοράαποσβέσεωνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιομεταφοράςαποσβέσεωνσυνδεδεμένων εταιρειώνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιοαναπροσαρμογήςαναβαλλόμενηςφορολογίας συνδεδεμένωνεταιρειών Ζημιάεπανεκτίμησης (89.999) - (89.999) Συναλλαγματικέςδιαφορές ( ) - ( ) Μερίδιοσυναλλαγματικήςδιαφοράςσυνδεδεμένων εταιρειών (1.672) - (1.672) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπρος πώληση: Ζημιάδίκαιηςαξίας (461) - (461) Σύνολοάλλωνσυνολικώνζημιών ( ) ( ) Συνολικήζημιάγιατο ( ) ( ) ( ) Συναλλαγέςμειδιοκτήτες Δόσειςπουκαταβλήθηκαν Μερίδιοκόστουςαύξησηςκεφαλαίουσυνδεδεμένης εταιρείας (30.877) (30.877) Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενηδιανομήμερίσματος (30.705) (30.705) Σύνολοσυναλλαγώνμειδιοκτήτες (61.582) Υπόλοιποστις31 Δεκεμβρίου ( ) ========== ========= ======== ======== ========= ========== ========= F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (17)

19 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου (συνέχεια) Σημ. Μετοχικό κεφάλαιοπλήρως πληρωμένες μετοχές Μετοχικό κεφάλαιομερικώς πληρωμένες μετοχές Αποθεματικό υπέρτο άρτιο(2) Αποθεματικό κεφαλαίου Άλλα αποθεματικά (2) Συσσωρευμένες ζημιές(1) Σύνολο Υπόλοιποτην1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιά Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Γηκαικτίρια: Αναβαλλόμενηφορολογίαστηνεπανεκτίμηση (48.995) - (48.995) Μεταφοράαποσβέσεωνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιομεταφοράςαποσβέσεωνσυνδεδεμένων εταιρειώνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιοαναπροσαρμογήςαναβαλλόμενηςφορολογίας συνδεδεμένωνεταιρειών Συναλλαγματικέςδιαφορές (1.561) - (1.561) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία διαθέσιμαπροςπώληση: Ζημιάδίκαιηςαξίας Μερίδιοαποθεματικούδίκαιηςαξίας συνδεδεμένωνεταιρειών Σύνολοάλλωνσυνολικώνζημιών ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ( ) Συναλλαγέςμειδιοκτήτες Δόσειςπουκαταβλήθηκαν Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενηδιανομήμερίσματος ( ) ( ) Μερίδιοάμυναςστηλογιζόμενηδιανομήμερίσματος συνδεδεμένηςεταιρείας (7.558) (7.558) Σύνολοσυναλλαγώνμειδιοκτήτες ( ) ( ) Υπόλοιποστις31 Δεκεμβρίου ( ) ========== ========= ======== ======== ========= ========= ========= F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (18)

20 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου (συνέχεια) (1) Εταιρείεςπουδενδιανέμουν70% τωνκερδώντουςμετάτηφορολογία, όπωςπροσδιορίζονταιαπότονπερίεκτάκτουεισφοράςγιατηνάμυνατηςδημοκρατίαςνόμο, κατάτηδιάρκεια τωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται, θαθεωρείταιπωςέχουνδιανέμειαυτότοποσόσανμέρισμα. Έκτακτηαμυντικήεισφοράπρος15% θαείναιπληρωτέαπάνω σεαυτήτηλογιζόμενηδιανομήμερίσματοςστηνέκτασηπουοιμέτοχοι(άτομακαιεταιρείες) κατάτοτέλοςτηςπεριόδουτωνδύοετώναπότοτέλοςτου φορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται, είναιφορολογικοίκάτοικοικύπρου. Τοποσότηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματοςμειώνεταιμεοποιοδήποτεπραγματικόμέρισμα ήδηδιανεμήθηκεγιατοέτοςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται. ΑυτήηέκτακτηαμυντικήεισφοράκαταβάλλεταιαπότηνΕταιρείαγιαλογαριασμότωνμετόχων. (2) Τοαποθεματικόυπέρτοάρτιοκαιταάλλααποθεματικάδενείναιδιαθέσιμαγιαδιανομήυπόμορφήμερίσματος. Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (19)

21 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Ροήμετρητώναπόεργασίες Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογέςγια: Αποσβέσειςακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού Καθαρήλογιστικήαξίαακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού πουδιαγράφηκαν Κέρδοςαπόπώλησηακινήτων, εγκαταστάσεωνκαι εξοπλισμού 14 (35.958) (67.457) Κέρδοςδίκαιηςαξίαςεπενδύσεωνσεακίνητα 8 ( ) (10.000) Εισόδημααπόμερίσματα 7 ( ) ( ) Πιστωτικούςτόκους 7 (148) (1.737) Χρεωστικούςτόκους Μερίδιοζημιάςσυνδεδεμένωνεταιρειών Αλλαγέςστοκεφάλαιοκίνησης: Αποθέματα (10.013) ( ) Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα ( ) ( ) Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές ( ) Μετρητάπουπροήλθαναπόεργασίες Φορολογίαπουπληρώθηκε ( ) ( ) Καθαράμετρητάαπόεργασίες ( ) Ροήμετρητώναπόεπενδυτικές δραστηριότητες Αγοράακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού 14 ( ) ( ) Εισπράξειςαπόπώλησηακινήτων, εγκαταστάσεωνκαι εξοπλισμού Μερίσματαπουεισπράχτηκαν Τόκοιπουεισπράχτηκαν Αγοράμετοχώνσεσυνδεδεμένεςεταιρείες 17 ( ) ( ) Αγοράχρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείωνδιαθέσιμωνπροςπώληση 20 (1.007) - Καθαράμετρητάγιαεπενδυτικέςδραστηριότητες ( ) ( ) F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (20)

22 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου (συνέχεια) Σημ. Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωμέςδανεισμού ( ) ( ) Εισπράξειςαπόδανεισμό Εισπράξειςδανεισμούαπόσυγγενικάμέρη 30 (στ) Πληρωμέςδανεισμούσεσυγγενικάμέρη 30 (στ) ( ) ( ) Εισπράξειςαπόχρεόγραφα Πληρωμέςχρεογράφων ( ) - Έξοδαέκδοσηςχρεογράφων ( ) - Τόκοιπουπληρώθηκαν ( ) ( ) Εισπράξειςαπόδόσειςγιαμερικώςπληρωμένεςμετοχές Καθαράμετρητά(για)/απόχρηματοδοτικέςδραστηριότητες ( ) Καθαρήμείωσησταμετρητάκαιτραπεζικά παρατραβήγματα ( ) ( ) Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματαστηναρχήτου έτους ( ) ( ) Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματαστοτέλοςτουέτους 23 ( ) ( ) ========= ========= Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (21)

23 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 1 Γενικέςπληροφορίες Η ΕταιρείασυστάθηκεμεέδρατηνΚύπροτο1943 καιμετατράπηκεσεδημόσιαεταιρεία τοφεβρουάριοτου1974 σύμφωναμετιςπρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμουτης Κύπρου, Κεφ Στις29 Μαρτίου1996 οιμετοχέςτηςεταιρείαςεισάχθηκανστο ΧρηματιστήριοΑξιώνΚύπρου. Η Εταιρείαείναι55,95% εξαρτημένητηςlanitis E.C. Holdings Limited, πουεπίσηςσυστάθηκεμεέδρατηνκύπρο. Tοεγγεγραμμένογραφείο τηςείναισταακίνητααμαθούς, ΟδόςΣυντάγματος, Λεμεσός, Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΟικύριεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνοεπικεντρώνονταικυρίωςστοξενοδοχειακόκαιτουριστικότομέα. Συγκεκριμένα, οικύριεςδραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςείναιοιακόλουθες: Ξενοδοχειακέςδραστηριότητες ΙδιοκτησίακαιδιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Limassol, ενόςιδιόκτητου παραθαλάσσιουυπερπολυτελούςξενοδοχείου239 δωματίωνστηνπαραλίατηςλεμεσού. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Paphos, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου273 δωματίωνστηνπαραλίατηςκάτω Πάφου. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Rhodes, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου363 δωματίωνπουβρίσκεταιστηρόδο. Τουριστικέςδραστηριότητες ΑντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηαεροπορικώνεταιρειώνστηνΚύπροκαιπώληση αεροπορικώνεισιτηρίων, καθώςκαιπροσφοράάλλωνυπηρεσιώνταξιδιωτικών πρακτόρωντόσοστηνκύπροόσοκαιστηνελλάδαμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείας Amathus Hellas Touristiki Α.ΕκαιστηΜάλταμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςapg Malta Limited. Τουριστικέςδραστηριότητεςπουπεριλαμβάνουνπωλήσειςοργανωμένωνεκδρομών εξωτερικούμέσω τουlet s Go Tours, τηνεξυπηρέτησηεισερχόμενουτουρισμού, τουριστικώνομάδων, ωςκαιομαδικάσυνέδρια. ΟργάνωσηταξιδιωτικώνπακέτωναπότηνΕλλάδαμέσω τηςεξαρτημένηςεταιρείαςαnc Worldchoice Holidays T.E. MEPE. Πώλησηκρουαζιέρωνμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςa&m Cruises Limited. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (22)

24 1 Γενικέςπληροφορίες(συνέχεια) Άλλεςδραστηριότητες Αντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηναυτιλιακώνγραμμών, εκτελωνίσειςκαιδιακινήσεις φορτίωνδιεθνώςμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςamathus Aegeas Limited. Παροχήυπηρεσιώναεροδρομίουκαιεξυπηρέτησηαεροπορικώνφορτίωνμέσω της συνδεδεμένηςεταιρείαςtwo Serve (Airport Services). 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών Οικυριότερεςλογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόστηκανστηνκατάρτισηαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνεκτίθενταιπιοκάτω. Αυτέςοιπολιτικέςέχουν εφαρμοστείμεσυνέπειαγιαόλαταέτηπουπαρουσιάζονταισεαυτέςτιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςεκτόςαπόόπουδηλώνεταιδιαφορετικά. Βάσηετοιμασίας ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματοςέχουνετοιμαστείσύμφωνα μεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς(δπχα) όπωςαυτάυιοθετήθηκαν απότηνευρωπαϊκήένωση(εε) καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτης Κύπρου, Κεφ. 113, καιτουςπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμουςκαι Κανονισμούς. Κατάτηνημερομηνίατηςέγκρισηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, όλατα ΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςπουέχουνεκδοθείαπότοΣυμβούλιο ΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπων(ΣΔΛΠ) καιείναιεφαρμόσιμααπότην1 Ιανουαρίου έχουνυιοθετηθείαπότηνεεμέσω τηςδιαδικασίαςυιοθέτησηςπουκαθορίστηκεαπότην ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, μεεξαίρεσηορισμένωνπρονοιώντουδλπ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση σεσχέσημελογιστικήαντιστάθμισηςχαρτοφυλακίου. Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουνκαταρτιστείμεβάσητηναρχήτου ιστορικούκόστους, όπωςέχειτροποποιηθείμετηνεπανεκτίμησησεδίκαιηαξίατηςγης καιτωνκτιρίων, τωνεπενδύσεωνσεακίνητακαιτωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείωνδιαθέσιμωνπροςπώληση. Η Διεύθυνσηετοίμασεχρηματοοικονομικούςπροϋπολογισμούςχρησιμοποιώντας μελλοντικέςταμειακέςροέςπουκαλύπτουντοεπόμενοοικονομικόέτος, μεβάσητην ιστορικήεμπειρία, προσδοκίεςγιαμελλοντικάγεγονότακαιμιασειράεκτιμήσεωνκαι υποθέσεων. Βάσηαυτώντωνχρηματοοικονομικώνπροϋπολογισμών, τοσυγκρότημαθα συνεχίσειναλειτουργείωςδρώσαοικονομικήμονάδα. Η κατάρτισητωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνσύμφωναμεταδπχααπαιτεί τηχρήσηορισμένωνσημαντικώνλογιστικώνεκτιμήσεωνκαιτηνάσκησηκρίσηςαπότη ΔιεύθυνσηστηδιαδικασίαεφαρμογήςτωνλογιστικώνπολιτικώντουΣυγκροτήματος. Οι τομείςπουαπαιτούνμεγαλύτερουβαθμούκρίσηήείναιπιοπολύπλοκοιήτομείςόπουοι παραδοχέςκαιοιυπολογισμοίέχουνσημαντικήεπίδρασηστιςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσειςπαρουσιάζονταιστησημείωση4. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (23)

25 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ ΚατάτοτρέχονέτοςτοΣυγκρότημαυιοθέτησεόλατανέακαιαναθεωρημέναΔιεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ) ταοποίασχετίζονταιμετιςεργασίεςτου καιείναιεφαρμόσιμαγιαλογιστικέςπεριόδουςπουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου. Η υιοθέτησηαυτήδενείχεεπιφέρεισημαντικέςαλλαγέςστιςλογιστικέςπολιτικέςτου Συγκροτήματος. Κατάτηνημερομηνίαέγκρισηςαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντα πιοκάτω λογιστικάπρότυπαείχανεκδοθείαπότοσυμβούλιοδιεθνώνλογιστικών Προτύπωναλλάδενείχαντεθείακόμησεεφαρμογή: (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΝέεςΕρμηνείες (ii) ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών (ισχύειγια ετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποίησηστοΔΠΧΑ1 ΠεριορισμένεςΕξαιρέσειςσεΠρώτηΕφαρμογή σχετικάμεσυγκριτικέςγνωστοποιήσειςδπχα7 (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου). ΤροποποίησηστοΕΔΔΠΧΑ14 ΠροκαταβολέςμιαςΕλάχιστηςΑπαίτησης Χρηματοδότησης(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετά την1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ32 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Παρουσίαση: ΤαξινόμησηΕκδόσεωνΔικαιωμάτωνΠροαίρεσης (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Φεβρουαρίου). ΕτήσιεςΒελτιώσειςσταΔΠΧΑ (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου μέχρι1 Ιανουαρίου2011). ΕΔΔΠΧΑ 19 ΕξάλειψηΧρηματοοικονομικώνΥποχρεώσεωνμεΜετοχικούς τίτλους(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου). ΔενυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2013). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧA 7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου 2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ12 ΦόροιΕισοδήματος (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2012). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧΑ 1 ΠρώτηΕφαρμογήΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2011). F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (24)

26 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ (συνέχεια) ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιηυιοθέτησηαυτώντωνπροτύπων χρηματοοικονομικήςαναφοράςσεμελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχεισημαντικήεπίδραση στιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματος, μεεξαίρεσητωνπιο κάτω: (i) ΔΠΧΑ 9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα. Αυτότοπρότυποείναιηπρώτηφάσητης διαδικασίαςγιατηναντικατάστασητουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση. ΤοΔΠΧΑ 9 εισάγεινέεςαπαιτήσειςγιατην ταξινόμησηκαιτηναποτίμησητωνχρηματοοικονομικώνμέσωνκαιείναιπιθανόνα επηρεάσειτονλογιστικόχειρισμότωνχρηματοοικονομικώνμέσωντου Συγκροτήματος. Τοπρότυποδενείναιεφαρμόσιμομέχριτην1 Ιανουαρίου2013 καιδενέχειυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκήένωση. ΤοΣυγκρότημαδενέχει αναλύσειτηνσυνολικήεπίδρασηπουθαέχειτοδπχα9. Βάσηενοποίησης Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπεριλαμβάνουντιςοικονομικέςκαταστάσειςτης Amathus Public Limited (η Εταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωντηςπουμαζίαναφέρονταιως το Συγκρότημα. (α) Εξαρτημένεςεταιρείες Οιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητες(συμπεριλαμβανομένωνεταιρειών ειδικούκαθεστώτος) στιςοποίεςτοσυγκρότημαάμεσαήέμμεσα, κατέχει περισσότερεςαπότο50% τωνμετοχώνμεδικαίωμαψήφου, ήέχειτηδύναμη, με οποιονδήποτεάλλοτρόπο, ναελέγχειτιςχρηματοοικονομικέςκαιλειτουργικές αρχέςτους. Η ύπαρξηκαιεπιρροήενδεχομένωνδικαιωμάτωνψήφου, ταοποία μπορούνστοπαρόνστάδιοναεξασκηθούνήναμετατραπούνσεδικαιώματα ψήφουλαμβάνεταιυπόψηότανκαθορίζεταικατάπόσοτοσυγκρότημαελέγχειμια άλληεταιρεία. Οιεξαρτημένεςεταιρείεςπεριλαμβάνονταιστιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςαπότηνημερομηνίακατάτηνοποίαοέλεγχος μεταφέρεταιστοσυγκρότημαμέχριτηνημερομηνίαπουπαύειοέλεγχος. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (25)

27 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Βάσηενοποίησης(συνέχεια) (α) Εξαρτημένεςεταιρείες(συνέχεια) Η εξαγοράτωνεξαρτημένωνεταιρειώνλογίζεταιμεβάσητηνλογιστικήμέθοδοτης αγοράς. Τοκόστοςμιαςεξαγοράςυπολογίζεταιωςηδίκαιηαξίατων περιουσιακώνστοιχείωνπουπαραχωρούνται, ίδιακεφάλαιαπουεκδόθηκανκαι υποχρεώσειςπουπροέκυψανήαναλήφθηκανκατάτηνημερομηνίατης ανταλλαγήςπλέονκόσταπουσχετίζονταιάμεσαμετηνεξαγορά. Αναγνωρίσιμα περιουσιακάστοιχείακαιυποχρεώσειςκαιενδεχόμενεςυποχρεώσειςπου αναλήφθηκανσεσυνένωσηεπιχειρήσεωνυπολογίζονταιαρχικάσεδίκαιεςαξίες κατάτηνημερομηνίαεξαγοράςασχέτωςτυχώνσυμφερόντωνμηελέγχουσας συμμετοχής. Τοπλεόνασματουκόστουςεξαγοράςπέραντηςδίκαιηςαξίαςτου μεριδίουτουσυγκροτήματοςστααναγνωρίσιμακαθαράπεριουσιακάστοιχεία λογίζεταιωςυπεραξία. Εάντοκόστοςτηςεξαγοράςείναιμικρότεροτηςδίκαιης αξίαςτωνκαθαρώνπεριουσιακώνστοιχείωντηςεξαρτημένηςπουαποκτάται, η διαφοράαναγνωρίζεταικατευθείανστηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων. ΌλεςοισυναλλαγέςκαιυπόλοιπαμεταξύτωνεταιρειώντουΣυγκροτήματος, καθώςεπίσηςκαιοποιαδήποτεμηπραγματοποιηθέντακέρδηπάνω σεαυτέςτις συναλλαγέςαπαλείφονται. Ζημιέςπουδενπραγματοποιήθηκανεπίσης απαλείφονταιαλλάθεωρείταισανδείχτηςαπομείωσηςστηναξίατου περιουσιακούστοιχείουπουμεταφέρθηκε. Όπουχρειάζεται, οιλογιστικές πολιτικέςτωνεξαρτημένωνεταιρειώνέχουνδιαφοροποιηθείγιανασυνάδουνμε τιςλογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόζειτοσυγκρότημα. (β) Συνδεδεμένεςεταιρείες ΟισυνδεδεμένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημαασκεί σημαντικήεπιρροήκαιπουγενικάσυνοδεύεταιαπόέναμερίδιομεταξύ20% και 50% σταδικαιώματαψήφουαλλάτιςοποίεςδενελέγχει. Οιεπενδύσειςσε συνδεδεμένεςεταιρείεςαρχικάαναγνωρίζονταισεκόστοςκαιμετέπειταλογίζονται μετημέθοδοτηςκαθαρήςθέσης. ΗεπένδυσητουΣυγκροτήματοςσε συνδεδεμένεςεταιρείεςπεριλαμβάνειυπεραξίαπουπροέκυψεκατάτηναπόκτηση, μείονοποιωνδήποτεσυσσωρευμένωνζημιώναπομείωσης. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (26)

28 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Βάσηενοποίησης(συνέχεια) (β) Συνδεδεμένεςεταιρείες(συνέχεια) ΤομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστοκέρδοςήτηζημιάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειών μετάτηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων, τομερίδιοτουσταάλλασυνολικάεισοδήματαμετάτηναπόκτησηαναγνωρίζεται σταάλλασυνολικάεισοδήματακαιτομερίδιοστηνκίνησητωναποθεματικώνμετά τηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστααποθεματικά. Οισυσσωρευμένεςκινήσειςμετά τηναπόκτησηαναπροσαρμόζονταιέναντιτηςλογιστικήςαξίαςτηςεπένδυσης. ΌταντομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστηζημιάτηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςισούται ήυπερβαίνειτουσυμφέροντοςστησυνδεδεμένηεταιρεία, συμπεριλαμβανομένων άλλωνμηεξασφαλισμένωνεισπρακτέων, τοσυγκρότημαδεναναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτόςεάνέχειαναλάβειυποχρεώσειςήέχεικάνειπληρωμέςεκ μέρουςτηςσυνδεδεμένηςεταιρείας. ΜηπραγματοποιηθέντακέρδησεσυναλλαγέςμεταξύτουΣυγκροτήματοςκαιτων συνδεδεμένωνεταιρειώντουαπαλείφονταιστηνέκτασητουσυμφέροντοςτου Συγκροτήματοςστιςσυνδεδεμένεςεταιρείες. Μηπραγματοποιηθείσεςζημιές επίσηςαπαλείφονται, εκτόςανησυναλλαγήφανερώνειαπομείωσηστηναξίατου περιουσιακούστοιχείουπουμεταφέρθηκε. Όπουχρειάζεται, οιλογιστικέςπολιτικές τωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνέχουνδιαφοροποιηθείγιανασυνάδουνμετις λογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόζειτοσυγκρότημα. Κέρδηκαιζημιέςκατανομής πουπροκύπτουναπόεπενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείεςαναγνωρίζονταιστην κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων. Μετάτηνεφαρμογήτηςμεθόδουκαθαρήςθέσης, περιλαμβανομένηςτης αναγνώρισηςτωνζημιώντωνσυνδεδεμένωνεταιρειών, ηλογιστικήαξίατης επένδυσηςσεσυνδεδεμένηεταιρείαπουπεριλαμβάνειτηνυπεραξίαπου προκύπτειαπότηναγορά, ελέγχεταιγιααπομείωση, συγκρίνονταςτοανακτήσιμο ποσόμετηνλογιστικήτουαξίαόποτευπάρχειένδειξηαπομείωσης. Αναγνώρισηεισοδημάτων Τοεισόδημααποτελείταιαπότηδίκαιηαξίατηςαντιπαροχήςπουεισπράχτηκεήείναι εισπρακτέαγιατηνπώλησηπροϊόντωνκαιυπηρεσιώνκατάτησυνήθηδιεξαγωγήτων εργασιώντουσυγκροτήματος. ΤοεισόδημαπαρουσιάζεταιμετάτηναφαίρεσηΦόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας, επιστροφώνκαιεκπτώσεων. ΤοΣυγκρότημααναγνωρίζειταεισοδήματαόταντοποσότουεισοδήματοςμπορείνα υπολογιστείαξιόπιστα, είναιπιθανόνότιμελλοντικάοικονομικάοφέληθαεισρεύσουν προςτηνοντότητακαιότανπληρούνταισυγκεκριμένακριτήριαγιακάθεμίαεκτων εργασιώντουσυγκροτήματοςόπωςαναφέρεταιπιοκάτω. ΤοΣυγκρότημαβασίζειτις εκτιμήσειςτουσειστορικάαποτελέσματα, λαμβάνονταςυπόψητοείδοςτουπελάτη, το είδοςτηςσυναλλαγήςκαιτωνχαρακτηριστικώνκάθεδιευθέτησης. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (27)

29 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Αναγνώρισηεισοδημάτων(εισοδημάτων) ΤαέσοδατουΣυγκροτήματοςαναγνωρίζονταιωςεξής: (α) Πωλήσειςαγαθών Οιπωλήσειςαγαθώναναγνωρίζονταιότανσημαντικοίκίνδυνοικαιοφέλη ιδιοκτησίαςτωναγαθώνέχουνμεταφερθείστονπελάτη. Αυτόγίνεταισυνήθως όταντοσυγκρότημαέχειπωλήσειήπαραδώσειτααγαθάστονπελάτη, οπελάτης έχειαποδεχθείτααγαθάκαιηαποπληρωμήτωνσχετικώνεισπρακτέωνποσών είναιεύλογαεξασφαλισμένη. (β) Πωλήσειςυπηρεσιών Οιπωλήσειςυπηρεσιώναναγνωρίζονταιστηλογιστικήπερίοδοπου προσφέρονταιοιυπηρεσίεςμεαναφοράστησυμπλήρωσητηςσυγκεκριμένης συναλλαγήςυπολογισμένημεβάσητιςυπηρεσίεςπουπροσφέρθηκανως αναλογίατωνσυνολικώνυπηρεσιώνπουθαπροσφερθούν. (γ) Πιστωτικοίτόκοι Οιπιστωτικοίτόκοιαναγνωρίζονταικατάαναλογίαχρόνουχρησιμοποιώνταςτη μέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (δ) Εισόδημααπόενοίκια Τοεισόδημααπόενοίκιαπουπροκύπτειαπόλειτουργικέςμισθώσεις αναγνωρίζεταισύμφωναμετησταθερήμέθοδοκατάτηδιάρκειατηςπεριόδου μίσθωσης. (ε) Πιστωτικάμερίσματα Ταπιστωτικάμερίσματααναγνωρίζονταιόταναποδειχθείτοδικαίωματου Συγκροτήματοςναεισπράξει. Ανάλυσηκατάτομέα Οιλειτουργικοίτομείςπαρουσιάζονταισύμφωναμετιςεσωτερικέςαναφορέςτου ΔιοικητικούΣυμβουλίουπουχρησιμοποιούνταιγιατηνλήψηαποφάσεων. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο, τοοποίοείναιυπεύθυνογιατηναξιολόγησητωνλειτουργικώντομέωνκαιτην κατανομήτωνπόρωντουσυγκροτήματος, αναγνωρίστηκεωςηανώτερηδιοικητική επιτροπήγιατηνλήψηστρατηγικώναποφάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (28)

30 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ωφελήματαυπαλλήλων To ΣυγκρότημακαιοιυπάλληλοισυνεισφέρουνστοΚυβερνητικόΤαμείοΚοινωνικών Ασφαλίσεωνμεβάσητουςμισθούςτωνυπαλλήλων. Επιπρόσθετα, τοσυγκρότημα λειτουργείτρίασχέδιακαθορισμένωνσυνεισφορώνταπεριουσιακάστοιχείατωνοποίων τηρούνταισεξεχωριστάταμείαυπότηδιαχείρισηεπιτροπών. Τασχέδια χρηματοδοτούνταιμεπληρωμέςαπότουςυπαλλήλουςκαιτοσυγκρότημα. Οι συνεισφορέςτουσυγκροτήματοςαναγνωρίζονταιστηνπερίοδοπουσχετίζονταικαι περιλαμβάνονταιστοκόστοςπροσωπικού. ΤοΣυγκρότημαδενέχειεπιπρόσθετες υποχρεώσειςαφούπληρωθούνοισυνεισφορές. Ωφελήματατερματισμούυπηρεσιών Ταωφελήματαλόγω τερματισμούυπηρεσιώνείναιπληρωτέαότανηεργασίαδιακοπεί απότοσυγκρότημαπριντηνκανονικήμέρααποχώρησηςήότανουπάλληλοςαποδεχθεί οικιοθελώςαποχώρησησεανταλλαγήαποζημιώσεων. ΤοΣυγκρότημααναγνωρίζειτα ωφελήματαστηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτωνστοέτοςπουπροκύπτουνκαι περιλαμβάνονταιστοκόστοςπροσωπικού. Μετατροπήξένουνομίσματος (α) Νόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασης Ταστοιχείαπουπεριλαμβάνονταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςκάθε οντότηταςτουσυγκροτήματοςαποτιμούνταιχρησιμοποιώνταςτονόμισματου κύριουοικονομικούπεριβάλλοντοςμέσαστοοποίολειτουργείηοντότητα( το νόμισμαλειτουργίας ). Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονται σεευρώ(), τοοποίοείναιτονόμισμαπαρουσίασηςτουσυγκροτήματος. (β) Συναλλαγέςκαιυπόλοιπα Συναλλαγέςσεξένονόμισμακαταχωρούνταιστονόμισμαλειτουργίαςμεβάσητις τιμέςσυναλλάγματοςπουισχύουντηνημερομηνίατηςσυναλλαγήςήτης εκτίμησηςότανταστοιχείαεπανεκτιμούνται. Συναλλαγματικάκέρδηκαιζημιέςπου προκύπτουναπότηνεξόφλησητέτοιωνσυναλλαγώνκαιαπότημετατροπήμετη συναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύειστοτέλοςτουέτουςχρηματικών περιουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνπουείναισεξένανομίσματα αναγνωρίζονταιστιςκερδοζημιές. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (29)

31 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Μετατροπήξένουνομίσματος(συνέχεια) (γ) Εταιρείεςσυγκροτήματος Τααποτελέσματακαιηοικονομικήκατάστασηόλωντωνοντοτήτωντου Συγκροτήματος(απότιςοποίεςκαμιάδενέχεινόμισμασεοικονομίαμε υπερπληθωρισμό) πουέχουννόμισμαλειτουργίαςδιαφορετικόαπότονόμισμα παρουσίασηςμεταφράζονταιστονόμισμαπαρουσίασηςωςακολούθως: (i) (ii) (iii) Περιουσιακάστοιχείακαιυποχρεώσειςγιακάθεισολογισμόπου παρουσιάζεταιμεταφράζονταιμετησυναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύει στοτέλοςτηςημερομηνίαςτουσχετικούισολογισμού; εισοδήματακαιέξοδαγιακάθεκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων μεταφράζονταιμετημέσησυναλλαγματικήισοτιμία(εκτόςαναυτήημέση συναλλαγματικήισοτιμίαδεναντιπροσωπεύεισελογικάπλαίσιατις συσσωρευμένεςεπιδράσειςτωνισοτιμιώνπουεπικρατούντηνημερομηνία τωνσυναλλαγών, όπουσεαυτήτηνπερίπτωσηταεισοδήματακαιέξοδα μεταφράζονταιμετηνισοτιμίακατάτιςημερομηνίεςτωνσυναλλαγών); και όλεςοισυναλλαγματικέςδιαφορέςπουπροκύπτουναναγνωρίζονταισε ξεχωριστήκατηγορίασταίδιακεφάλαια. Κατάτηνενοποίησησυναλλαγματικέςδιαφορέςαπότιςμεταφράσειςτωνκαθαρών επενδύσεωνσεξένεςεταιρείεςκαιτουδανεισμούπουαντισταθμίζειτέτοιες επενδύσειςαναγνωρίζονταισταάλλασυνολικάεισοδήματακαιπαρουσιάζονται σταάλλααποθεματικάσταίδιακεφάλαια. Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία Η χρέωσηφορολογίαςγιατηνπερίοδοπεριλαμβάνειτηντρέχουσακαιαναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογίααναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιέςεκτόςστηνέκτασηόπου σχετίζεταιμεστοιχείαπουαναγνωρίζονταισταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείας σταίδιακεφάλαια. Στηνπερίπτωσηαυτή, ηφορολογίααναγνωρίζεταιεπίσηςσταάλλα συνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια, αντίστοιχα. Η τρέχουσαχρέωσηφορολογίαςυπολογίζεταιμεβάσητηφορολογικήνομοθεσίαπουέχει θεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείκατάτηνημερομηνίατουισολογισμούστηχώραόπου τοσυγκρότημαδραστηριοποιείταικαιδημιουργείφορολογητέοεισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογείπεριοδικάτιςθέσειςπουλαμβάνονταισεφορολογικέςδηλώσειςσεσχέσημε καταστάσειςόπουηεφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία. Εάνη εφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία, καθορίζεταιπρόβλεψηόπου είναικατάλληλομεβάσηταποσάπουυπολογίζεταιναπληρωθούνστιςφορολογικές αρχές. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (30)

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 Περιεχόμενα Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σελίδα > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 > Δραστηριότητες 6-7 > Δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης 8-9 > Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Απριλίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κύριοι Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 2 Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα