Amathus Public Limited

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Amathus Public Limited"

Transcript

1 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι ξεχωριστώνοικονομικώνκαταστάσεωντηςεταιρείας 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων 3-10 ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτήεπίτωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνξεχωριστώνοικονομικών καταστάσεωντηςεταιρείας ΈκθεσηAνεξάρτητουΕλεγκτήεπίτωνξεχωριστώνοικονομικών καταστάσεωντηςεταιρείας ΞεχωριστέςοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείας

2 ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΠλάτωνΕ. Λανίτης - Πρόεδρος ΚώσταςΕ. Λανίτης - Αντιπρόεδρος ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης - Αντιπρόεδρος ΜάριοςΕ. Λανίτης ΚωνσταντίνοςΜιτσίδης ΆρηςΧριστοδούλου(παραιτήθηκε30 Αυγούστου) ΜάρκοςΧριστοδούλου(διορίστηκε30 Αυγούστου) ΣάββαςΟρφανίδης ΜιχαλάκηςΧατζηκυριάκος ΑχιλλέαςΔωροθέου- ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΧρίστοςΧρίστου- ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΓραμματέαςΕταιρείας P&D Secretarial Services Limited ΑγαθάγγελοςΚωρτ ΟδόςΓεωργίουΓενναδίου10 3 ος Όροφος, Γραφείο Λεμεσός Κύπρος Εγγεγραμμένογραφείο ΑκίνηταΑμαθούς ΟδόςΣυντάγματος 3036 Λεμεσός Κύπρος F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (1)

3 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαιξεχωριστών οικονομικώνκαταστάσεωντηςεταιρείας ΣύμφωναμετοΆρθρο9, εδάφια(3) (γ) και(4) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμουτου2007 ( Νόμος ), εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοοικονομικόςδιευθυντήςτηςεταιρείας Amathus Public Limited, υπεύθυνοιγιατιςενοποιημένεςκαιξεχωριστέςοικονομικές καταστάσειςτηςamathus Public Limited σεσχέσημετοέτοςπουέληξε31 Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσωνγνωρίζουμε: (α) οιετήσιεςενοποιημένεςκαιξεχωριστέςοικονομικέςκαταστάσειςοιοποίες παρουσιάζονταιστιςσελίδες14 μέχρι130: (i) καταρτίσθηκανσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνευρωπαϊκήένωσηκαισύμφωναμετις διατάξειςτουάρθρου9 εδάφιο(4) τουνόμου, και (ii) παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαιπαθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτουκέρδουςήζημιώντουσυγκροτήματοςκαιτης Εταιρείαςκαιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηέκθεσητουδιοικητικούσυμβουλίουπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνεξελίξεωνκαι τηςαπόδοσηςτηςεπιχείρησηςκαθώςκαιτηςοικονομικήςκατάστασηςτου Συγκροτήματος, μαζίμεπεριγραφήτωνκυριότερωνκινδύνωνκαιαβεβαιοτήτωνπου αντιμετωπίζουν. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου Ονοματεπώνυμο ΠλάτωνΕ. Λανίτης, Πρόεδρος Υπογραφή ΚώσταςΕ. Λανίτης, Αντιπρόεδρος ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης, Αντιπρόεδρος ΜάριοςΕ. Λανίτης, Σύμβουλος ΚωνσταντίνοςΜιτσίδης, Σύμβουλος ΜάρκοςΧριστοδούλου, Σύμβουλος ΣάββαςΟρφανίδης, Σύμβουλος ΜιχαλάκηςΧατζηκυριάκος, Σύμβουλος ΑχιλλέαςΔωροθέου, ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΧρίστοςΧρίστου, ΕκτελεστικόςΣύμβουλος ΟικονομικόςΔιευθυντής Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή ΠανίκοςΣυλικιώτης ΟικονομικόςΔιευθυντής Λεμεσός 29 Απριλίου2011 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (2)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιουποβάλλειστουςΜετόχουςτηνετήσιαέκθεσήτουμαζίμετις ελεγμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπου έληξεστις31 Δεκεμβρίου. Κύριεςδραστηριότητες ΟικύριεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, επικεντρώνονταικυρίωςστοξενοδοχειακόκαιτουριστικότομέα. Συγκεκριμένα, οικύριεςδραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςείναιοιακόλουθες: Ξενοδοχειακέςδραστηριότητες ΙδιοκτησίακαιδιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Limassol, ενόςιδιόκτητου παραθαλάσσιουυπερπολυτελούςξενοδοχείου239 δωματίωνστηνπαραλίατηςλεμεσού. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Paphos, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου273 δωματίωνστηνπαραλίατηςκάτω Πάφου. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Rhodes, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου363 δωματίωνπουβρίσκεταιστηρόδο. Τουριστικέςδραστηριότητες ΑντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηαεροπορικώνεταιρειώνστηνΚύπροκαιπώληση αεροπορικώνεισιτηρίων, καθώςκαιπροσφοράάλλωνυπηρεσιώνταξιδιωτικών πρακτόρωντόσοστηνκύπροόσοκαιστηνελλάδαμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείας Amathus Hellas Touristiki A.E. καιστημάλταμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςapg Malta Limited. Τουριστικέςδραστηριότητεςπουπεριλαμβάνουνπωλήσειςοργανωμένωνεκδρομών εξωτερικούμέσω τουlet s Go Tours, τηνεξυπηρέτησηεισερχόμενουτουρισμού, τουριστικώνομάδων, ωςκαιομαδικάσυνέδρια. ΟργάνωσηταξιδιωτικώνπακέτωναπότηνΕλλάδαμέσω τηςεξαρτημένηςεταιρείαςanc Worldchoice Holidays T.E. ΜΕΡΕ. Πώλησηκρουαζιέρωνμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςa & M Cruises Limited. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (3)

5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Άλλεςδραστηριότητες Αντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηναυτιλιακώνγραμμών, εκτελωνίσειςκαιδιακινήσεις φορτίωνδιεθνώςμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςamathus Aegeas Limited. Παροχήυπηρεσιώναεροδρομίουκαιεξυπηρέτησηςαεροπορικώνφορτίωνμέσω της συνδεδεμένηςεταιρείαςtwo Serve (Airport Services). Aνασκόπησητωνεξελίξεων, τηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος ΤοΣυγκρότημαπαρουσίασεγιατοέτος ζημιάπριντηφορολογίαύψους σεσχέσημεζημιάπριντηφορολογίαύψους τοπροηγούμενοέτος. Η βελτίωσηστααποτελέσματαπριντηφορολογίαοφείλεταικυρίως: (α) (β) (γ) ΣτηναύξησητωνεισοδημάτωντουξενοδοχείουAmathus Beach Hotel στηλεμεσό σεσχέσημετοπροηγούμενοέτος. Η άνοδοςστιςπωλήσειςτουξενοδοχείουσε σχέσημετοπροηγούμενοέτοςοφείλεταιστηναύξησητωνπληροτήτωνκαιστο γεγονόςότιτοξενοδοχείοήτανανοιχτόγιαολόκληροτοέτος ενώ γιατο ήτανκλειστότουςπρώτουςτέσσεριςμήνεςλόγω ανακαίνισης. Στηβελτίωσητωναποτελεσμάτωντουτουριστικούτμήματοςτο σεσύγκριση μετο. Στααυξημέναμερίσματαπουέχουνεισπραχθείαπόμετοχέςεταιρειώνμη εισηγμένωνστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρουύψους σεσύγκρισημε τοπροηγούμενοχρόνο. (δ) Στακέρδηδίκαιηςαξίαςεπενδύσεωνσεακίνηταύψους (: ). Μετάτηνπίστωσηφορολογίαςύψους (: πίστωσηύψους ), ηζημιά μετάτηνφορολογίαανήλθεσε σεσύγκρισημεζημιάύψους το. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (4)

6 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες ΟιδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματοςεπηρεάζονταιαπόδιάφορουςκινδύνουςκαι αβεβαιότητεςπουσχετίζονταικυρίωςμετηνξενοδοχειακήκαιτουριστικήβιομηχανία εφόσονοιδραστηριότητεςστοναυτιλιακότομέαδενείναικαιτόσοσημαντικές. Τέτοιοικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςείναι: Η περαιτέρω επιδείνωσητηςπαγκόσμιαςοικονομικήςκρίσηςπουεπικρατείκαιοι επιπτώσειςτηςστηναγορά, Η εποχικότητατωνεργασιών, To ύψοςκαιηποιότητατουτουριστικούρεύματοςαπόκαιπροςτηνκύπρο, Ο αυξανόμενοςανταγωνισμόςτόσοεντόςτηςκύπρουόσοκαιαπότιςγειτονικές χώρες, και H επίδρασηπολέμων, τρομοκρατικώνενεργειών, επιδημιώνκαιασθενειώνπου είναιπιθανόνναεπηρεάσουντιςαφίξειςτουριστών. ΟικυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπουαντιμετωπίζειτοΣυγκρότημαπαρουσιάζονται στησημείωση3 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. ΠροβλεπόμενηεξέλιξητουΣυγκροτήματος ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδεναναμένειοποιεσδήποτεσημαντικέςαλλαγέςήεξελίξειςστις δραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςγιατοπροσεχέςμέλλον. Αποτελέσματα ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτοςπαρουσιάζονταιστιςσελίδες14 και15. Ηζημιάπριντηφορολογίαανήλθεσε (: ζημιάύψους ). Μετά τηνπίστωσηφορολογίαςύψους (: πίστωσηύψους ), ηκαθαρή ζημιάγιατοέτοςήταν (: ζημιάύψους ). Ηκαθαρήζημιάγιατο έτοςμεταφέρεταιστααποθεματικά. Δενυπήρξεσημαντικήαπόκλισημεταξύτου αποτελέσματοςπουανακοινώθηκεαπότοσυγκρότημακαιτουαποτελέσματοςπου αναφέρεταιστησελίδα14. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (5)

7 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Μετοχικόκεφάλαιο ΤομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςανέρχεταισε , διαιρεμένοσε (α) συνήθειςμετοχέςονομαστικήςαξίας0,34 ηκάθεμιά, πλήρως εξοφλημένες, οιοποίεςείναιεισηγμένεςκαιδιαπραγματεύονταιστοχρηματιστήριοαξιών Κύπρουκαι(β) , μερικώςπληρωμένεςμετοχέςχωρίςδικαιώματαψήφουοι οποίεςδενείναιεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρουκαιμεταβιβάζονταιμε ιδιωτικήσυμφωνία, σύμφωναμετοκαταστατικότηςεταιρείαςκαιτουςόρουςέκδοσης τους. Επίτωνμερικώςπληρωμένωνμετοχών, οιοποίεςθαεξοφληθούνπλήρωςμέχριτο 2012 έχεικαταβληθείμέχρισήμεραποσόύψους Κατάτηδιάρκειατουέτους, τοεκδοθένμετοχικόκεφάλαιοτηςεταιρείαςαυξήθηκεκατά 1.782, τοοποίοαφοράδόσειςτωνμερικώςπληρωμένωνμετοχών. ΔενυφίστανταιοποιοιδήποτεπεριορισμοίστημεταβίβασητίτλωντηςΕταιρείαςήστη κατοχήοποιωνδήποτετίτλωναπόοποιονδήποτεπλην τηςυποχρέωσηςπουεπιβάλλεται σταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουναλαμβάνουνέγκρισηαπόειδικήεπιτροπήπουέχει συσταθείπροτούπροβούνσεοποιαδήποτεπώλησηήαγοράμετοχώντηςεταιρείας. Δενυφίσταταιοποιοδήποτεσύστημασυμμετοχήςτωνεργαζομένωνστοκεφάλαιοτης Εταιρείας. ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΤαμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουστις31 Δεκεμβρίου καιτηνημερομηνίααυτής τηςέκθεσηςπαρουσιάζονταιστησελίδα1. ΌλοιτουςήτανμέλητουΔιοικητικού Συμβουλίουγιαολόκληροτοέτος, εκτόςτουκ. ΜάρκουΧριστοδούλουπου διορίστηκεσύμβουλοςστις30 Αυγούστου καιτουκ. ΆρηΧριστοδούλουπου παραιτήθηκεστις30 Αυγούστου. Σύμφωναμετοάρθρο82 τουκαταστατικούτηςεταιρείαςόλοιοισύμβουλοιαποχωρούν, είναιόμωςεπανεκλέξιμοικαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. Δενυπήρχανσημαντικέςαλλαγέςστηνκατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναποζημίωση τουδιοικητικούσυμβουλίου. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (6)

8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης To ΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΣυγκροτήματοςδενέχειυιοθετήσειτιςπρόνοιεςτουΚώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης. ΗΕταιρείαδενυποχρεούταιναυιοθετήσειτιςπρόνοιεςαυτού λόγω τουότιοιτίτλοιτηςδιαπραγματεύονταιστηνεναλλακτικήαγοράτου ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρου. Οικύριοιλόγοιμηυιοθέτησηςείναιότιτοκόστος εφαρμογήςτωνπρονοιώντουκώδικαεταιρικήςδιακυβέρνησηςθαήτανδυσανάλογομε ταπροσδοκώμεναοφέληαπότηνεφαρμογήτου. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιομεριμνάμέσω επαρκώνδιαδικασιώνεσωτερικούελέγχουκαι διαχείρισηςκινδύνουγιατησύνταξη, ετοιμασίακαικατάρτισητηςπεριοδικής πληροφόρησηςηοποίααπαιτείταιγιαεισηγμένεςεταιρείες. Ο υπεύθυνοςγιατηνσύνταξη τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνείναιοοικονομικόςδιευθυντής. Μέτοχοιπουκατέχουνπέραντου5% τουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας Στις20 Απριλίου2011 οιπιοκάτω μέτοχοικατείχανκατάκυριότηταπέραντου5% του εκδοθέντοςμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστό μετοχών % Lanitis E.C. Holdings Limited 1 56,86 Unity Managers (Cyprus) Limited 5,95 1 ΣτοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειηLanitis E.C. Holdings Limited συνυπολογίζεταιηέμμεσησυμμετοχήπουπροκύπτειμέσω τωνμετοχώνπουκατέχειη εταιρείαn.p. Lanitis Limited (0,91%). Η Εταιρείαδενέχειεκδώσειτίτλουςμεειδικάδικαιώματαελέγχου. ΤονΦεβρουάριοτου 2007, ηεταιρείαέκδωσε μερικώςπληρωμένεςμετοχέςοιοποίεςέχουνταίδια δικαιώματαμετιςσυνήθειςμετοχέςπληντουδικαιώματοςψήφουμέχριπλήρους εξόφληση. ΑναλυτικέςπληροφορίεςωςπροςτοκεφάλαιοτηςΕταιρείαςπαρουσιάζονται στησημείωση24 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Οιμερικώςπληρωμένες μετοχέςδενέχουνεισαχθείστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Ο διορισμόςκαιαντικατάστασημελώντουδιοικητικούσυμβουλίουγίνεταιστηνετήσια ΓενικήΣυνέλευσησύμφωναμετιςπρόνοιεςτουΚαταστατικούτηςΕταιρείας. Το ΚαταστατικότηςΕταιρείαςπρονοείότιτοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχειεξουσίαναδιορίζει, σε οποιοδήποτεχρόνο, οποιοδήποτεπρόσωποωςσύμβουλοκαιπρόσωποπουδιορίζεται μεαυτότοντρόποθακατέχειτηθέσητουμέχριτηναμέσωςεπόμενηετήσιαγενική Συνέλευση. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (7)

9 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης(συνέχεια) Μέτοχοιπουκατέχουνπέραντου5% τουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας(συνέχεια) ΤοΚαταστατικότηςΕταιρείαςτροποποιείταικατόπινέγκρισηςειδικούψηφίσματοςσε ΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσητωνμετόχων. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςκατόπινέγκρισηςτωνμετόχωντηςΕταιρείας μπορείναπροβείσεέκδοσηήεπαναγοράμετοχώντηςεταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτενέωνμετοχώνυπόκειταιπεραιτέρω στιςπρόνοιεςτουκαταστατικού ΕγγράφουτηςΕταιρείαςτηνισχύουσανομοθεσίακαιστηναρχήίσηςμεταχείρισηςτων υφιστάμενωνμετόχων. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςαποτελείταιαπό10 μέληκαισυνέρχεταισετακτά χρονικάδιαστήματα. ΟιαρμοδιότητεςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουαφορούντηνέγκριση τουστρατηγικούπλάνουτουσυγκροτήματοςκαιτηνεποπτείαυλοποίησηςτου. Οι αρμοδιότητεςγιαθέματακαθημερινήςφύσεωςέχουνανατεθείστουςεκτελεστικούς ΔιοικητικούςΣυμβούλους. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας Απότηλήξητουοικονομικούέτουςκαι5 μέρεςπριναπότηνημερομηνίαέγκρισηςτων οικονομικώνκαταστάσεωντηςεταιρείαςδενυπήρξεοποιαδήποτεδιακύμανσηστο ποσοστότωνμετοχώνπουκατείχεκάθεμέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουάμεσακαι έμμεσα. ΤαποσοστάστοσύνολοτωνμετοχώντηςΕταιρείας, τωνσυμβούλων, τωνσυζύγων, τέκνωντουςκαιεταιρειώνστιςοποίεςοισύμβουλοικατέχουνάμεσαήέμμεσα τουλάχιστον20% τωνμετοχώνμεδικαίωμαψήφου, στις31 Δεκεμβρίου καιστις 20 Απριλίου2011 ήτανωςεξής: Ποσοστόμετοχών 31 Δεκεμβρίου 20 Απριλίου 2011 % % ΠλάτωνΕ. Λανίτης 1 61,80 61,80 ΚώσταςΕ. Λανίτης 4,21 4,21 ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης 0,23 0,23 ΜάριοςΕ. Λανίτης 2,75 2,75 ΚωνσταντίνοςΜιτσίδης - - ΣάββαςΟρφανίδης 2 5,95 5,95 ΜάρκοςΧριστοδούλου 3 0,61 0,61 ΜιχαλάκηςΧατζηκυριάκος - - ΑχιλλέαςΔωροθέου - - ΧρίστοςΧρίστου 0,04 0,04 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (8)

10 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης(συνέχεια) ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας(συνέχεια) 1 Στοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειοκ. ΠλάτωνΕ. Λανίτης, συνυπολογίζεται τοποσοστότηςlanitis. E.C. Holdings Limited (55, 95%) καιτηςn.p. Lanitis Limited (0,91%) όπωςφαίνεταιπιοπάνω. 2 Στοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειοκ. ΣάββαςΟρφανίδηςσυνυπολογίζεται τοποσοστότηςunity Managers (Cyprus) Limited όπωςφαίνεταιπιοπάνω. 3 Στοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειοκ. ΜάρκοςΧριστοδούλου συνυπολογίζεταιτοποσοστότουπατέρατουκ. ΆρηΧριστοδούλου. ΣυμβάσειςμεΣύμβουλουςκαισυνδεόμεναπρόσωπα Υπάρχουνσυμβάσειςπουέχουνσυναφθείσεκαθαράεμπορικήβάσημεταξύτου Συγκροτήματοςκαιάλλωνσυνδεδεμένωνπροσώπωνόπωςαναφέρεταιστησημείωση30 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Πέραντουότιέχειαναφερθείστησημείωση30, κατάτην31 Δεκεμβρίου δενυπήρχε οποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετοσυγκρότημα, στηνοποίασύμβουλοςή συνδεόμεναπρόσωπαείχανουσιώδεςσυμφέρον. Συνδεόμεναπρόσωπαπεριλαμβάνουν τησύζυγο, ταανήλικατέκνακαιεταιρείεςστιςοποίεςοσύμβουλοςκατέχει, άμεσαή έμμεσα, τουλάχιστον20% τωνμετοχώνμεδικαίωμαψήφου. Τίτλοιμεειδικάδικαιώματαελέγχου Η Εταιρείαδενέχειεκδώσειτίτλουςμεειδικάδικαιώματαελέγχου. Δενυπάρχουν οποιοιδήποτεπεριορισμοίσταδικαιώματαψήφουτωνμετόχων, πληντηςστέρησηςτου δικαιώματοςψήφουστις μερικώςπληρωμένεςμετοχέςτηςεταιρείας, όπως αναφέρεταιστηνσημείωση24. ΚανόνεςδιορισμούμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου Ο διορισμόςκαιαντικατάστασημελώντουδιοικητικούσυμβουλίουγίνεταιήεπικυρώνεται απότηνετήσιαγενικήσυνέλευσητηςεταιρείαςσύμφωναμετιςπρόνοιεςτου καταστατικούτης. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχειεξουσίαναδιορίζειοποτεδήποτε αποφασιστείοποιοδήποτεπρόσωποωςμέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουμέχριτην επόμενηετήσιαγενικήσυνέλευση. Επίσηςέχειεξουσίανααναπληρώνειθέσειςπου έχουνκενωθείμετονίδιοτρόπο, μέχριτηνεπόμενηγενικήετήσιαγενικήσυνέλευση. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (9)

11 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Νέεςεκδόσειςμετοχών Η έκδοσηνέωνμετοχώνπροςτουςμετόχουςεπαφίεταιστηνδιακριτικήευχέρειατων μελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, ενώ προςοποιουσδήποτετρίτουςαπαιτείταιαπόφαση γενικήςσυνέλευσης. Η οποιαδήποτεέκδοσημετοχώνδιενεργείταισταπλαίσιατου καταστατικούτηςεταιρείαςκαιτηςσχετικήςνομοθεσίας. Γεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμού Δενυπήρξανσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμούπουναέχουνσχέσημε τηνκατανόησητωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Υποκαταστήματα ΤοΣυγκρότημαδενλειτουργούσεμέσω οποιωνδήποτευποκαταστημάτωνκατάτη διάρκειατουέτους. ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές ΟιΑνεξάρτητοιΕλεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουνεκδηλώσειεπιθυμίανα συνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. ΨήφισμαπουναεξουσιοδοτείτοΔιοικητικό ΣυμβούλιονακαθορίσειτηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΜεΕντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου P&D Secretarial Services Limited Γραμματέας Λεμεσός 29 Απριλίου2011 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (10)

12 ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή ΠροςταMέλητηςAmathus Public Limited ΈκθεσηεπίτωνΕνοποιημένωνΟικονομικώνΚαταστάσεων ΈχουμεελέγξειτιςσυνημμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςAmathus Public Limited (η Εταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωντης(το Συγκρότημα ), οιοποίες αποτελούνταιαπότονενοποιημένοισολογισμόστις31 Δεκεμβρίου, καιτις ενοποιημένεςκαταστάσειςλογαριασμούαποτελεσμάτων, συνολικώνεισοδημάτων, μεταβολώνιδίωνκεφαλαίωνκαιταμειακώνροώντηςχρήσεωςπουέληξετηνημερομηνία αυτή, καθώςκαιπερίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικώνκαιλοιπέςεπεξηγηματικές πληροφορίες. ΕυθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατιςΕνοποιημένεςΟικονομικέςΚαταστάσεις ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοείναιυπεύθυνογιατηνκατάρτισηενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεωνπουναδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόνασύμφωναμεταδιεθνήπρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςόπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση (ΕΕ) καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ. 113 καιγιαεκείνεςτις εσωτερικέςδικλίδεςπουτοδιοικητικόσυμβούλιοκαθορίζειωςαπαραίτητεςώστενα καθίσταταιδυνατήηκατάρτισηοικονομικώνκαταστάσεωναπαλλαγμένωναπόουσιώδες σφάλμα, οφειλομένουείτεσεαπάτηείτεσελάθος. ΕυθύνητουΕλεγκτή Η δικήμαςευθύνηείναιναεκφράσουμεγνώμηεπίαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεωνμεβάσητονέλεγχόμας. Διενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμετα ΔιεθνήΠρότυπαΕλέγχου. ΤαΠρότυπααυτάαπαιτούννασυμμορφωνόμαστεμεκανόνες δεοντολογίαςκαθώςκαινασχεδιάζουμεκαιναδιενεργούμετονέλεγχομεσκοπότην απόκτησηλελογισμένηςδιασφάλισηςγιατοεάνοιοικονομικέςκαταστάσειςείναι απαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλμα. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc PricewaterhouseCoopers Ltd, City House, 6 Karaiskakis Street, CY-3032 Limassol, Cyprus P O Box 53034, CY-3300 Limassol, Cyprus T: , F: , PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No ). A list of the company's directors including for individuals the present name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appears on the company's web site. Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos.

13 Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειτηδιενέργειαδιαδικασιώνγιατηναπόκτησηελεγκτικών τεκμηρίωνσχετικάμεταποσάκαιτιςγνωστοποιήσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. Οι επιλεγόμενεςδιαδικασίεςβασίζονταιστηνκρίσητουελεγκτή, περιλαμβανομένηςτης εκτίμησηςτωνκινδύνωνουσιώδουςσφάλματοςτωνοικονομικώνκαταστάσεων, είτε οφείλεταισεαπάτηείτεσελάθος. Κατάτηδιενέργειααυτώντωνεκτιμήσεωνκινδύνων, ο ελεγκτήςεξετάζειτιςεσωτερικέςδικλίδεςπουσχετίζονταιμετηνκατάρτισηοικονομικών καταστάσεωντηςοντότηταςπουδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόναμεσκοπότοσχεδιασμό ελεγκτικώνδιαδικασιώνκατάλληλωνγιατιςπεριστάσεις, αλλάόχιμεσκοπότηνέκφραση γνώμηςεπίτηςαποτελεσματικότηταςτωνεσωτερικώνδικλίδωντηςοντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνειεπίσηςτηναξιολόγησητηςκαταλληλότηταςτωνλογιστικώνπολιτικώνπου χρησιμοποιήθηκανκαιτουλελογισμένουτωνλογιστικώνεκτιμήσεωνπουέγιναναπότο ΔιοικητικόΣυμβούλιο, καθώςκαιτηναξιολόγησητηςσυνολικήςπαρουσίασηςτων οικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιταελεγκτικάτεκμήριαπουέχουμεαποκτήσειείναιεπαρκήκαικατάλληλα γιαναπαράσχουνβάσηγιατηνελεγκτικήμαςγνώμη. Γνώμη Κατάτηγνώμημας, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαιδίκαιη εικόνατηςοικονομικήςθέσηςτουσυγκροτήματοςστις31 Δεκεμβρίου, καιτης χρηματοοικονομικήςεπίδοσηςτουκαιτωνταμειακώνροώντουγιατηχρήσηπουέληξε τηνημερομηνίααυτήσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνεεκαιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτης Κύπρου, Κεφ ΈκθεσηεπίΆλλωνΝομικώνκαιΚανονιστικώνΑπαιτήσεων ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίΕλεγκτώνκαιΥποχρεωτικώνΕλέγχωντωνΕτήσιων καιτωνενοποιημένωνλογαριασμώννόμουτου, αναφέρουμεταπιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγια σκοπούςτουελέγχουμας. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμε τιςεξηγήσειςπουμαςδόθηκαν, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις παρέχουντιςαπαιτούμενεςαπότονπερίεταιρειώννόμοτηςκύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετοναπαιτούμενοτρόπο. Κατάτηγνώμημας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεσητουδιοικητικού Συμβουλίουσυνάδουνμετιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτηςΟδηγίαςΟΔ τηςεπιτροπήςκεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμεότιέχειγίνειδήλωσηεταιρικήςδιακυβέρνησης(εκείόπου εφαρμόζεται) γιατιςπληροφορίεςπουαφορούντιςπαραγράφους(α), (β), (γ), (στ) και(ζ) τουάρθρου5 τηςενλόγω Οδηγίας, καιαποτελείειδικότμήματηςέκθεσηςτου ΔιοικητικούΣυμβουλίου. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (12)

14 ΆλλοΘέμα Αυτήηέκθεση, περιλαμβανομένηςκαιτηςγνώμης, ετοιμάστηκεγιαταμέλητηςεταιρείας ωςσώμακαιμόνοσύμφωναμετοάρθρο34 τουπερίελεγκτώνκαιυποχρεωτικών ΕλέγχωντωνΕτήσιωνκαιΕνοποιημένωνΛογαριασμώνΝόμουτου καιγιακανένα άλλοσκοπό. Δίνονταςαυτήτηγνώμηδεναποδεχόμαστεήαναλαμβάνουμεευθύνηγια οποιονδήποτεάλλοσκοπόήπροςοποιοδήποτεάλλοπρόσωποστηγνώσητουοποίου αυτήηέκθεσηδυνατόνναπεριέλθει. ΛιάκοςΘεοδώρου ΕγκεκριμένοςΛογιστήςκαιΕγγεγραμμένοςΕλεγκτής Εκμέρουςκαιγιαλογαριασμότης PricewaterhouseCoopers Limited ΕγκεκριμένοιΛογιστέςκαιΕγγεγραμμένοιΕλεγκτές 29 Απριλίου2011 F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (13)

15 Ενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Εισόδημα Κόστοςπωλήσεων ( ) ( ) Μικτόκέρδος Έξοδαπωλήσεωνκαιπροώθησης ( ) ( ) Έξοδαδιοικητικήςλειτουργίας ( ) ( ) Άλλαέσοδα Άλλακέρδη Κέρδος/(ζημιά) εργασιών ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα 11 ( ) ( ) Μερίδιοζημιάςσυνδεδεμένωνεταιρειών 17 ( ) ( ) Ζημιάπριντηνφορολογία ( ) ( ) Φορολογία Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ========== ========== Ζημιάανάμετοχή(σεντανάμετοχή): - Βασική 13 (1,25) (5,15) ========== ========== - Κατανεμημένη 13 Δ/Ε Δ/Ε ========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (14)

16 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) Άλλεςσυνολικές(ζημιές)/εισοδήματα: Ζημιάαπότηνεπανεκτίμησητηςγηςκαικτιρίωνμετάτη φορολογία 25 - (89.999) Μερίδιοαναπροσαρμογήςαναβαλλόμενηςφορολογίας συνδεδεμένωνεταιρειών Αναπροσαρμογήαναβαλλόμενηςφορολογίας 25 (48.995) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπροςπώληση (461) Μερίδιοαποθεματικούδίκαιηςαξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών (1.672) Συναλλαγματικέςδιαφορές 25 (1.561) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα/(ζημιές) γιατοέτοςμετάτη φορολογία ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ========= ========= Ταστοιχείαστηνπιοπάνω κατάστασηπαρουσιάζονταιμετάτηναφαίρεσητης φορολογίας. Η φορολογίαπουσχετίζεταιμεκάθεστοιχείοτωνάλλωνσυνολικών εισοδημάτωνπαρουσιάζεταιστησημείωση12. Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (15)

17 Ενοποιημένοςισολογισμός στις31 Δεκεμβρίου Σημ. Περιουσιακάστοιχεία Μηκυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσειςκαιεξοπλισμός Επενδύσειςσεακίνητα Επενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπροςπώληση Κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Αποθέματα Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων =========== =========== Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Αποθεματικόυπέρτοάρτιο Αποθεματικόκεφαλαίου Άλλααποθεματικά Συσσωρευμένεςζημιές ( ) ( ) Σύνολοιδίωνκεφαλαίων Μηβραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Τρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσεις Δανεισμός Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοίδιωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων =========== =========== Στις29 Απριλίου2011 τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςamathus Public Limited ενέκρινεαυτέςτις ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιαέκδοση. ΚώσταςΕ. Λανίτης, Αντιπρόεδρος ΙωάννηςΚ. Αρχοντίδης, Αντιπρόεδρος Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Gr eek Consolidated_Cοmbined.doc (16)

18 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Μετοχικό κεφάλαιοπλήρως πληρωμένες μετοχές Μετοχικό κεφάλαιομερικώς πληρωμένες μετοχές Αποθεματικό υπέρτο άρτιο(2) Αποθεματικό κεφαλαίου Άλλα αποθεματικά (2) Συσσωρευμένες ζημιές(1) Σύνολο Υπόλοιποτην1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιά Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Γηκαικτίρια: Αναβαλλόμενηφορολογίαστηνεπανεκτίμηση Μεταφοράαποσβέσεωνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιομεταφοράςαποσβέσεωνσυνδεδεμένων εταιρειώνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιοαναπροσαρμογήςαναβαλλόμενηςφορολογίας συνδεδεμένωνεταιρειών Ζημιάεπανεκτίμησης (89.999) - (89.999) Συναλλαγματικέςδιαφορές ( ) - ( ) Μερίδιοσυναλλαγματικήςδιαφοράςσυνδεδεμένων εταιρειών (1.672) - (1.672) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπρος πώληση: Ζημιάδίκαιηςαξίας (461) - (461) Σύνολοάλλωνσυνολικώνζημιών ( ) ( ) Συνολικήζημιάγιατο ( ) ( ) ( ) Συναλλαγέςμειδιοκτήτες Δόσειςπουκαταβλήθηκαν Μερίδιοκόστουςαύξησηςκεφαλαίουσυνδεδεμένης εταιρείας (30.877) (30.877) Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενηδιανομήμερίσματος (30.705) (30.705) Σύνολοσυναλλαγώνμειδιοκτήτες (61.582) Υπόλοιποστις31 Δεκεμβρίου ( ) ========== ========= ======== ======== ========= ========== ========= F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (17)

19 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου (συνέχεια) Σημ. Μετοχικό κεφάλαιοπλήρως πληρωμένες μετοχές Μετοχικό κεφάλαιομερικώς πληρωμένες μετοχές Αποθεματικό υπέρτο άρτιο(2) Αποθεματικό κεφαλαίου Άλλα αποθεματικά (2) Συσσωρευμένες ζημιές(1) Σύνολο Υπόλοιποτην1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιά Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Γηκαικτίρια: Αναβαλλόμενηφορολογίαστηνεπανεκτίμηση (48.995) - (48.995) Μεταφοράαποσβέσεωνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιομεταφοράςαποσβέσεωνσυνδεδεμένων εταιρειώνμετάτηνφορολογία ( ) Μερίδιοαναπροσαρμογήςαναβαλλόμενηςφορολογίας συνδεδεμένωνεταιρειών Συναλλαγματικέςδιαφορές (1.561) - (1.561) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία διαθέσιμαπροςπώληση: Ζημιάδίκαιηςαξίας Μερίδιοαποθεματικούδίκαιηςαξίας συνδεδεμένωνεταιρειών Σύνολοάλλωνσυνολικώνζημιών ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ( ) Συναλλαγέςμειδιοκτήτες Δόσειςπουκαταβλήθηκαν Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενηδιανομήμερίσματος ( ) ( ) Μερίδιοάμυναςστηλογιζόμενηδιανομήμερίσματος συνδεδεμένηςεταιρείας (7.558) (7.558) Σύνολοσυναλλαγώνμειδιοκτήτες ( ) ( ) Υπόλοιποστις31 Δεκεμβρίου ( ) ========== ========= ======== ======== ========= ========= ========= F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (18)

20 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου (συνέχεια) (1) Εταιρείεςπουδενδιανέμουν70% τωνκερδώντουςμετάτηφορολογία, όπωςπροσδιορίζονταιαπότονπερίεκτάκτουεισφοράςγιατηνάμυνατηςδημοκρατίαςνόμο, κατάτηδιάρκεια τωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται, θαθεωρείταιπωςέχουνδιανέμειαυτότοποσόσανμέρισμα. Έκτακτηαμυντικήεισφοράπρος15% θαείναιπληρωτέαπάνω σεαυτήτηλογιζόμενηδιανομήμερίσματοςστηνέκτασηπουοιμέτοχοι(άτομακαιεταιρείες) κατάτοτέλοςτηςπεριόδουτωνδύοετώναπότοτέλοςτου φορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται, είναιφορολογικοίκάτοικοικύπρου. Τοποσότηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματοςμειώνεταιμεοποιοδήποτεπραγματικόμέρισμα ήδηδιανεμήθηκεγιατοέτοςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται. ΑυτήηέκτακτηαμυντικήεισφοράκαταβάλλεταιαπότηνΕταιρείαγιαλογαριασμότωνμετόχων. (2) Τοαποθεματικόυπέρτοάρτιοκαιταάλλααποθεματικάδενείναιδιαθέσιμαγιαδιανομήυπόμορφήμερίσματος. Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (19)

21 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Ροήμετρητώναπόεργασίες Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογέςγια: Αποσβέσειςακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού Καθαρήλογιστικήαξίαακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού πουδιαγράφηκαν Κέρδοςαπόπώλησηακινήτων, εγκαταστάσεωνκαι εξοπλισμού 14 (35.958) (67.457) Κέρδοςδίκαιηςαξίαςεπενδύσεωνσεακίνητα 8 ( ) (10.000) Εισόδημααπόμερίσματα 7 ( ) ( ) Πιστωτικούςτόκους 7 (148) (1.737) Χρεωστικούςτόκους Μερίδιοζημιάςσυνδεδεμένωνεταιρειών Αλλαγέςστοκεφάλαιοκίνησης: Αποθέματα (10.013) ( ) Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα ( ) ( ) Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές ( ) Μετρητάπουπροήλθαναπόεργασίες Φορολογίαπουπληρώθηκε ( ) ( ) Καθαράμετρητάαπόεργασίες ( ) Ροήμετρητώναπόεπενδυτικές δραστηριότητες Αγοράακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού 14 ( ) ( ) Εισπράξειςαπόπώλησηακινήτων, εγκαταστάσεωνκαι εξοπλισμού Μερίσματαπουεισπράχτηκαν Τόκοιπουεισπράχτηκαν Αγοράμετοχώνσεσυνδεδεμένεςεταιρείες 17 ( ) ( ) Αγοράχρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείωνδιαθέσιμωνπροςπώληση 20 (1.007) - Καθαράμετρητάγιαεπενδυτικέςδραστηριότητες ( ) ( ) F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (20)

22 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου (συνέχεια) Σημ. Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωμέςδανεισμού ( ) ( ) Εισπράξειςαπόδανεισμό Εισπράξειςδανεισμούαπόσυγγενικάμέρη 30 (στ) Πληρωμέςδανεισμούσεσυγγενικάμέρη 30 (στ) ( ) ( ) Εισπράξειςαπόχρεόγραφα Πληρωμέςχρεογράφων ( ) - Έξοδαέκδοσηςχρεογράφων ( ) - Τόκοιπουπληρώθηκαν ( ) ( ) Εισπράξειςαπόδόσειςγιαμερικώςπληρωμένεςμετοχές Καθαράμετρητά(για)/απόχρηματοδοτικέςδραστηριότητες ( ) Καθαρήμείωσησταμετρητάκαιτραπεζικά παρατραβήγματα ( ) ( ) Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματαστηναρχήτου έτους ( ) ( ) Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματαστοτέλοςτουέτους 23 ( ) ( ) ========= ========= Οισημειώσειςστιςσελίδες22 μέχρι71 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (21)

23 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 1 Γενικέςπληροφορίες Η ΕταιρείασυστάθηκεμεέδρατηνΚύπροτο1943 καιμετατράπηκεσεδημόσιαεταιρεία τοφεβρουάριοτου1974 σύμφωναμετιςπρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμουτης Κύπρου, Κεφ Στις29 Μαρτίου1996 οιμετοχέςτηςεταιρείαςεισάχθηκανστο ΧρηματιστήριοΑξιώνΚύπρου. Η Εταιρείαείναι55,95% εξαρτημένητηςlanitis E.C. Holdings Limited, πουεπίσηςσυστάθηκεμεέδρατηνκύπρο. Tοεγγεγραμμένογραφείο τηςείναισταακίνητααμαθούς, ΟδόςΣυντάγματος, Λεμεσός, Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΟικύριεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνοεπικεντρώνονταικυρίωςστοξενοδοχειακόκαιτουριστικότομέα. Συγκεκριμένα, οικύριεςδραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςείναιοιακόλουθες: Ξενοδοχειακέςδραστηριότητες ΙδιοκτησίακαιδιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Limassol, ενόςιδιόκτητου παραθαλάσσιουυπερπολυτελούςξενοδοχείου239 δωματίωνστηνπαραλίατηςλεμεσού. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Paphos, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου273 δωματίωνστηνπαραλίατηςκάτω Πάφου. ΔιαχείρισητουAmathus Beach Hotel Rhodes, ενόςπαραθαλάσσιουυπερπολυτελούς ξενοδοχείου363 δωματίωνπουβρίσκεταιστηρόδο. Τουριστικέςδραστηριότητες ΑντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηαεροπορικώνεταιρειώνστηνΚύπροκαιπώληση αεροπορικώνεισιτηρίων, καθώςκαιπροσφοράάλλωνυπηρεσιώνταξιδιωτικών πρακτόρωντόσοστηνκύπροόσοκαιστηνελλάδαμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείας Amathus Hellas Touristiki Α.ΕκαιστηΜάλταμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςapg Malta Limited. Τουριστικέςδραστηριότητεςπουπεριλαμβάνουνπωλήσειςοργανωμένωνεκδρομών εξωτερικούμέσω τουlet s Go Tours, τηνεξυπηρέτησηεισερχόμενουτουρισμού, τουριστικώνομάδων, ωςκαιομαδικάσυνέδρια. ΟργάνωσηταξιδιωτικώνπακέτωναπότηνΕλλάδαμέσω τηςεξαρτημένηςεταιρείαςαnc Worldchoice Holidays T.E. MEPE. Πώλησηκρουαζιέρωνμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςa&m Cruises Limited. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (22)

24 1 Γενικέςπληροφορίες(συνέχεια) Άλλεςδραστηριότητες Αντιπροσώπευσηκαιπρακτόρευσηναυτιλιακώνγραμμών, εκτελωνίσειςκαιδιακινήσεις φορτίωνδιεθνώςμέσω τηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςamathus Aegeas Limited. Παροχήυπηρεσιώναεροδρομίουκαιεξυπηρέτησηαεροπορικώνφορτίωνμέσω της συνδεδεμένηςεταιρείαςtwo Serve (Airport Services). 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών Οικυριότερεςλογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόστηκανστηνκατάρτισηαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνεκτίθενταιπιοκάτω. Αυτέςοιπολιτικέςέχουν εφαρμοστείμεσυνέπειαγιαόλαταέτηπουπαρουσιάζονταισεαυτέςτιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςεκτόςαπόόπουδηλώνεταιδιαφορετικά. Βάσηετοιμασίας ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματοςέχουνετοιμαστείσύμφωνα μεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς(δπχα) όπωςαυτάυιοθετήθηκαν απότηνευρωπαϊκήένωση(εε) καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτης Κύπρου, Κεφ. 113, καιτουςπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμουςκαι Κανονισμούς. Κατάτηνημερομηνίατηςέγκρισηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, όλατα ΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςπουέχουνεκδοθείαπότοΣυμβούλιο ΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπων(ΣΔΛΠ) καιείναιεφαρμόσιμααπότην1 Ιανουαρίου έχουνυιοθετηθείαπότηνεεμέσω τηςδιαδικασίαςυιοθέτησηςπουκαθορίστηκεαπότην ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, μεεξαίρεσηορισμένωνπρονοιώντουδλπ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση σεσχέσημελογιστικήαντιστάθμισηςχαρτοφυλακίου. Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουνκαταρτιστείμεβάσητηναρχήτου ιστορικούκόστους, όπωςέχειτροποποιηθείμετηνεπανεκτίμησησεδίκαιηαξίατηςγης καιτωνκτιρίων, τωνεπενδύσεωνσεακίνητακαιτωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείωνδιαθέσιμωνπροςπώληση. Η Διεύθυνσηετοίμασεχρηματοοικονομικούςπροϋπολογισμούςχρησιμοποιώντας μελλοντικέςταμειακέςροέςπουκαλύπτουντοεπόμενοοικονομικόέτος, μεβάσητην ιστορικήεμπειρία, προσδοκίεςγιαμελλοντικάγεγονότακαιμιασειράεκτιμήσεωνκαι υποθέσεων. Βάσηαυτώντωνχρηματοοικονομικώνπροϋπολογισμών, τοσυγκρότημαθα συνεχίσειναλειτουργείωςδρώσαοικονομικήμονάδα. Η κατάρτισητωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνσύμφωναμεταδπχααπαιτεί τηχρήσηορισμένωνσημαντικώνλογιστικώνεκτιμήσεωνκαιτηνάσκησηκρίσηςαπότη ΔιεύθυνσηστηδιαδικασίαεφαρμογήςτωνλογιστικώνπολιτικώντουΣυγκροτήματος. Οι τομείςπουαπαιτούνμεγαλύτερουβαθμούκρίσηήείναιπιοπολύπλοκοιήτομείςόπουοι παραδοχέςκαιοιυπολογισμοίέχουνσημαντικήεπίδρασηστιςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσειςπαρουσιάζονταιστησημείωση4. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (23)

25 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ ΚατάτοτρέχονέτοςτοΣυγκρότημαυιοθέτησεόλατανέακαιαναθεωρημέναΔιεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ) ταοποίασχετίζονταιμετιςεργασίεςτου καιείναιεφαρμόσιμαγιαλογιστικέςπεριόδουςπουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου. Η υιοθέτησηαυτήδενείχεεπιφέρεισημαντικέςαλλαγέςστιςλογιστικέςπολιτικέςτου Συγκροτήματος. Κατάτηνημερομηνίαέγκρισηςαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντα πιοκάτω λογιστικάπρότυπαείχανεκδοθείαπότοσυμβούλιοδιεθνώνλογιστικών Προτύπωναλλάδενείχαντεθείακόμησεεφαρμογή: (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΝέεςΕρμηνείες (ii) ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών (ισχύειγια ετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποίησηστοΔΠΧΑ1 ΠεριορισμένεςΕξαιρέσειςσεΠρώτηΕφαρμογή σχετικάμεσυγκριτικέςγνωστοποιήσειςδπχα7 (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου). ΤροποποίησηστοΕΔΔΠΧΑ14 ΠροκαταβολέςμιαςΕλάχιστηςΑπαίτησης Χρηματοδότησης(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετά την1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ32 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Παρουσίαση: ΤαξινόμησηΕκδόσεωνΔικαιωμάτωνΠροαίρεσης (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Φεβρουαρίου). ΕτήσιεςΒελτιώσειςσταΔΠΧΑ (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου μέχρι1 Ιανουαρίου2011). ΕΔΔΠΧΑ 19 ΕξάλειψηΧρηματοοικονομικώνΥποχρεώσεωνμεΜετοχικούς τίτλους(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου). ΔενυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2013). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧA 7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου 2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ12 ΦόροιΕισοδήματος (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2012). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧΑ 1 ΠρώτηΕφαρμογήΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2011). F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (24)

26 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ (συνέχεια) ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιηυιοθέτησηαυτώντωνπροτύπων χρηματοοικονομικήςαναφοράςσεμελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχεισημαντικήεπίδραση στιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματος, μεεξαίρεσητωνπιο κάτω: (i) ΔΠΧΑ 9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα. Αυτότοπρότυποείναιηπρώτηφάσητης διαδικασίαςγιατηναντικατάστασητουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση. ΤοΔΠΧΑ 9 εισάγεινέεςαπαιτήσειςγιατην ταξινόμησηκαιτηναποτίμησητωνχρηματοοικονομικώνμέσωνκαιείναιπιθανόνα επηρεάσειτονλογιστικόχειρισμότωνχρηματοοικονομικώνμέσωντου Συγκροτήματος. Τοπρότυποδενείναιεφαρμόσιμομέχριτην1 Ιανουαρίου2013 καιδενέχειυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκήένωση. ΤοΣυγκρότημαδενέχει αναλύσειτηνσυνολικήεπίδρασηπουθαέχειτοδπχα9. Βάσηενοποίησης Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπεριλαμβάνουντιςοικονομικέςκαταστάσειςτης Amathus Public Limited (η Εταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωντηςπουμαζίαναφέρονταιως το Συγκρότημα. (α) Εξαρτημένεςεταιρείες Οιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητες(συμπεριλαμβανομένωνεταιρειών ειδικούκαθεστώτος) στιςοποίεςτοσυγκρότημαάμεσαήέμμεσα, κατέχει περισσότερεςαπότο50% τωνμετοχώνμεδικαίωμαψήφου, ήέχειτηδύναμη, με οποιονδήποτεάλλοτρόπο, ναελέγχειτιςχρηματοοικονομικέςκαιλειτουργικές αρχέςτους. Η ύπαρξηκαιεπιρροήενδεχομένωνδικαιωμάτωνψήφου, ταοποία μπορούνστοπαρόνστάδιοναεξασκηθούνήναμετατραπούνσεδικαιώματα ψήφουλαμβάνεταιυπόψηότανκαθορίζεταικατάπόσοτοσυγκρότημαελέγχειμια άλληεταιρεία. Οιεξαρτημένεςεταιρείεςπεριλαμβάνονταιστιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςαπότηνημερομηνίακατάτηνοποίαοέλεγχος μεταφέρεταιστοσυγκρότημαμέχριτηνημερομηνίαπουπαύειοέλεγχος. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (25)

27 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Βάσηενοποίησης(συνέχεια) (α) Εξαρτημένεςεταιρείες(συνέχεια) Η εξαγοράτωνεξαρτημένωνεταιρειώνλογίζεταιμεβάσητηνλογιστικήμέθοδοτης αγοράς. Τοκόστοςμιαςεξαγοράςυπολογίζεταιωςηδίκαιηαξίατων περιουσιακώνστοιχείωνπουπαραχωρούνται, ίδιακεφάλαιαπουεκδόθηκανκαι υποχρεώσειςπουπροέκυψανήαναλήφθηκανκατάτηνημερομηνίατης ανταλλαγήςπλέονκόσταπουσχετίζονταιάμεσαμετηνεξαγορά. Αναγνωρίσιμα περιουσιακάστοιχείακαιυποχρεώσειςκαιενδεχόμενεςυποχρεώσειςπου αναλήφθηκανσεσυνένωσηεπιχειρήσεωνυπολογίζονταιαρχικάσεδίκαιεςαξίες κατάτηνημερομηνίαεξαγοράςασχέτωςτυχώνσυμφερόντωνμηελέγχουσας συμμετοχής. Τοπλεόνασματουκόστουςεξαγοράςπέραντηςδίκαιηςαξίαςτου μεριδίουτουσυγκροτήματοςστααναγνωρίσιμακαθαράπεριουσιακάστοιχεία λογίζεταιωςυπεραξία. Εάντοκόστοςτηςεξαγοράςείναιμικρότεροτηςδίκαιης αξίαςτωνκαθαρώνπεριουσιακώνστοιχείωντηςεξαρτημένηςπουαποκτάται, η διαφοράαναγνωρίζεταικατευθείανστηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων. ΌλεςοισυναλλαγέςκαιυπόλοιπαμεταξύτωνεταιρειώντουΣυγκροτήματος, καθώςεπίσηςκαιοποιαδήποτεμηπραγματοποιηθέντακέρδηπάνω σεαυτέςτις συναλλαγέςαπαλείφονται. Ζημιέςπουδενπραγματοποιήθηκανεπίσης απαλείφονταιαλλάθεωρείταισανδείχτηςαπομείωσηςστηναξίατου περιουσιακούστοιχείουπουμεταφέρθηκε. Όπουχρειάζεται, οιλογιστικές πολιτικέςτωνεξαρτημένωνεταιρειώνέχουνδιαφοροποιηθείγιανασυνάδουνμε τιςλογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόζειτοσυγκρότημα. (β) Συνδεδεμένεςεταιρείες ΟισυνδεδεμένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημαασκεί σημαντικήεπιρροήκαιπουγενικάσυνοδεύεταιαπόέναμερίδιομεταξύ20% και 50% σταδικαιώματαψήφουαλλάτιςοποίεςδενελέγχει. Οιεπενδύσειςσε συνδεδεμένεςεταιρείεςαρχικάαναγνωρίζονταισεκόστοςκαιμετέπειταλογίζονται μετημέθοδοτηςκαθαρήςθέσης. ΗεπένδυσητουΣυγκροτήματοςσε συνδεδεμένεςεταιρείεςπεριλαμβάνειυπεραξίαπουπροέκυψεκατάτηναπόκτηση, μείονοποιωνδήποτεσυσσωρευμένωνζημιώναπομείωσης. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (26)

28 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Βάσηενοποίησης(συνέχεια) (β) Συνδεδεμένεςεταιρείες(συνέχεια) ΤομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστοκέρδοςήτηζημιάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειών μετάτηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων, τομερίδιοτουσταάλλασυνολικάεισοδήματαμετάτηναπόκτησηαναγνωρίζεται σταάλλασυνολικάεισοδήματακαιτομερίδιοστηνκίνησητωναποθεματικώνμετά τηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστααποθεματικά. Οισυσσωρευμένεςκινήσειςμετά τηναπόκτησηαναπροσαρμόζονταιέναντιτηςλογιστικήςαξίαςτηςεπένδυσης. ΌταντομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστηζημιάτηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςισούται ήυπερβαίνειτουσυμφέροντοςστησυνδεδεμένηεταιρεία, συμπεριλαμβανομένων άλλωνμηεξασφαλισμένωνεισπρακτέων, τοσυγκρότημαδεναναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτόςεάνέχειαναλάβειυποχρεώσειςήέχεικάνειπληρωμέςεκ μέρουςτηςσυνδεδεμένηςεταιρείας. ΜηπραγματοποιηθέντακέρδησεσυναλλαγέςμεταξύτουΣυγκροτήματοςκαιτων συνδεδεμένωνεταιρειώντουαπαλείφονταιστηνέκτασητουσυμφέροντοςτου Συγκροτήματοςστιςσυνδεδεμένεςεταιρείες. Μηπραγματοποιηθείσεςζημιές επίσηςαπαλείφονται, εκτόςανησυναλλαγήφανερώνειαπομείωσηστηναξίατου περιουσιακούστοιχείουπουμεταφέρθηκε. Όπουχρειάζεται, οιλογιστικέςπολιτικές τωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνέχουνδιαφοροποιηθείγιανασυνάδουνμετις λογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόζειτοσυγκρότημα. Κέρδηκαιζημιέςκατανομής πουπροκύπτουναπόεπενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείεςαναγνωρίζονταιστην κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων. Μετάτηνεφαρμογήτηςμεθόδουκαθαρήςθέσης, περιλαμβανομένηςτης αναγνώρισηςτωνζημιώντωνσυνδεδεμένωνεταιρειών, ηλογιστικήαξίατης επένδυσηςσεσυνδεδεμένηεταιρείαπουπεριλαμβάνειτηνυπεραξίαπου προκύπτειαπότηναγορά, ελέγχεταιγιααπομείωση, συγκρίνονταςτοανακτήσιμο ποσόμετηνλογιστικήτουαξίαόποτευπάρχειένδειξηαπομείωσης. Αναγνώρισηεισοδημάτων Τοεισόδημααποτελείταιαπότηδίκαιηαξίατηςαντιπαροχήςπουεισπράχτηκεήείναι εισπρακτέαγιατηνπώλησηπροϊόντωνκαιυπηρεσιώνκατάτησυνήθηδιεξαγωγήτων εργασιώντουσυγκροτήματος. ΤοεισόδημαπαρουσιάζεταιμετάτηναφαίρεσηΦόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας, επιστροφώνκαιεκπτώσεων. ΤοΣυγκρότημααναγνωρίζειταεισοδήματαόταντοποσότουεισοδήματοςμπορείνα υπολογιστείαξιόπιστα, είναιπιθανόνότιμελλοντικάοικονομικάοφέληθαεισρεύσουν προςτηνοντότητακαιότανπληρούνταισυγκεκριμένακριτήριαγιακάθεμίαεκτων εργασιώντουσυγκροτήματοςόπωςαναφέρεταιπιοκάτω. ΤοΣυγκρότημαβασίζειτις εκτιμήσειςτουσειστορικάαποτελέσματα, λαμβάνονταςυπόψητοείδοςτουπελάτη, το είδοςτηςσυναλλαγήςκαιτωνχαρακτηριστικώνκάθεδιευθέτησης. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (27)

29 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Αναγνώρισηεισοδημάτων(εισοδημάτων) ΤαέσοδατουΣυγκροτήματοςαναγνωρίζονταιωςεξής: (α) Πωλήσειςαγαθών Οιπωλήσειςαγαθώναναγνωρίζονταιότανσημαντικοίκίνδυνοικαιοφέλη ιδιοκτησίαςτωναγαθώνέχουνμεταφερθείστονπελάτη. Αυτόγίνεταισυνήθως όταντοσυγκρότημαέχειπωλήσειήπαραδώσειτααγαθάστονπελάτη, οπελάτης έχειαποδεχθείτααγαθάκαιηαποπληρωμήτωνσχετικώνεισπρακτέωνποσών είναιεύλογαεξασφαλισμένη. (β) Πωλήσειςυπηρεσιών Οιπωλήσειςυπηρεσιώναναγνωρίζονταιστηλογιστικήπερίοδοπου προσφέρονταιοιυπηρεσίεςμεαναφοράστησυμπλήρωσητηςσυγκεκριμένης συναλλαγήςυπολογισμένημεβάσητιςυπηρεσίεςπουπροσφέρθηκανως αναλογίατωνσυνολικώνυπηρεσιώνπουθαπροσφερθούν. (γ) Πιστωτικοίτόκοι Οιπιστωτικοίτόκοιαναγνωρίζονταικατάαναλογίαχρόνουχρησιμοποιώνταςτη μέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (δ) Εισόδημααπόενοίκια Τοεισόδημααπόενοίκιαπουπροκύπτειαπόλειτουργικέςμισθώσεις αναγνωρίζεταισύμφωναμετησταθερήμέθοδοκατάτηδιάρκειατηςπεριόδου μίσθωσης. (ε) Πιστωτικάμερίσματα Ταπιστωτικάμερίσματααναγνωρίζονταιόταναποδειχθείτοδικαίωματου Συγκροτήματοςναεισπράξει. Ανάλυσηκατάτομέα Οιλειτουργικοίτομείςπαρουσιάζονταισύμφωναμετιςεσωτερικέςαναφορέςτου ΔιοικητικούΣυμβουλίουπουχρησιμοποιούνταιγιατηνλήψηαποφάσεων. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο, τοοποίοείναιυπεύθυνογιατηναξιολόγησητωνλειτουργικώντομέωνκαιτην κατανομήτωνπόρωντουσυγκροτήματος, αναγνωρίστηκεωςηανώτερηδιοικητική επιτροπήγιατηνλήψηστρατηγικώναποφάσεων. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (28)

30 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ωφελήματαυπαλλήλων To ΣυγκρότημακαιοιυπάλληλοισυνεισφέρουνστοΚυβερνητικόΤαμείοΚοινωνικών Ασφαλίσεωνμεβάσητουςμισθούςτωνυπαλλήλων. Επιπρόσθετα, τοσυγκρότημα λειτουργείτρίασχέδιακαθορισμένωνσυνεισφορώνταπεριουσιακάστοιχείατωνοποίων τηρούνταισεξεχωριστάταμείαυπότηδιαχείρισηεπιτροπών. Τασχέδια χρηματοδοτούνταιμεπληρωμέςαπότουςυπαλλήλουςκαιτοσυγκρότημα. Οι συνεισφορέςτουσυγκροτήματοςαναγνωρίζονταιστηνπερίοδοπουσχετίζονταικαι περιλαμβάνονταιστοκόστοςπροσωπικού. ΤοΣυγκρότημαδενέχειεπιπρόσθετες υποχρεώσειςαφούπληρωθούνοισυνεισφορές. Ωφελήματατερματισμούυπηρεσιών Ταωφελήματαλόγω τερματισμούυπηρεσιώνείναιπληρωτέαότανηεργασίαδιακοπεί απότοσυγκρότημαπριντηνκανονικήμέρααποχώρησηςήότανουπάλληλοςαποδεχθεί οικιοθελώςαποχώρησησεανταλλαγήαποζημιώσεων. ΤοΣυγκρότημααναγνωρίζειτα ωφελήματαστηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτωνστοέτοςπουπροκύπτουνκαι περιλαμβάνονταιστοκόστοςπροσωπικού. Μετατροπήξένουνομίσματος (α) Νόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασης Ταστοιχείαπουπεριλαμβάνονταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςκάθε οντότηταςτουσυγκροτήματοςαποτιμούνταιχρησιμοποιώνταςτονόμισματου κύριουοικονομικούπεριβάλλοντοςμέσαστοοποίολειτουργείηοντότητα( το νόμισμαλειτουργίας ). Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονται σεευρώ(), τοοποίοείναιτονόμισμαπαρουσίασηςτουσυγκροτήματος. (β) Συναλλαγέςκαιυπόλοιπα Συναλλαγέςσεξένονόμισμακαταχωρούνταιστονόμισμαλειτουργίαςμεβάσητις τιμέςσυναλλάγματοςπουισχύουντηνημερομηνίατηςσυναλλαγήςήτης εκτίμησηςότανταστοιχείαεπανεκτιμούνται. Συναλλαγματικάκέρδηκαιζημιέςπου προκύπτουναπότηνεξόφλησητέτοιωνσυναλλαγώνκαιαπότημετατροπήμετη συναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύειστοτέλοςτουέτουςχρηματικών περιουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνπουείναισεξένανομίσματα αναγνωρίζονταιστιςκερδοζημιές. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (29)

31 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Μετατροπήξένουνομίσματος(συνέχεια) (γ) Εταιρείεςσυγκροτήματος Τααποτελέσματακαιηοικονομικήκατάστασηόλωντωνοντοτήτωντου Συγκροτήματος(απότιςοποίεςκαμιάδενέχεινόμισμασεοικονομίαμε υπερπληθωρισμό) πουέχουννόμισμαλειτουργίαςδιαφορετικόαπότονόμισμα παρουσίασηςμεταφράζονταιστονόμισμαπαρουσίασηςωςακολούθως: (i) (ii) (iii) Περιουσιακάστοιχείακαιυποχρεώσειςγιακάθεισολογισμόπου παρουσιάζεταιμεταφράζονταιμετησυναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύει στοτέλοςτηςημερομηνίαςτουσχετικούισολογισμού; εισοδήματακαιέξοδαγιακάθεκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων μεταφράζονταιμετημέσησυναλλαγματικήισοτιμία(εκτόςαναυτήημέση συναλλαγματικήισοτιμίαδεναντιπροσωπεύεισελογικάπλαίσιατις συσσωρευμένεςεπιδράσειςτωνισοτιμιώνπουεπικρατούντηνημερομηνία τωνσυναλλαγών, όπουσεαυτήτηνπερίπτωσηταεισοδήματακαιέξοδα μεταφράζονταιμετηνισοτιμίακατάτιςημερομηνίεςτωνσυναλλαγών); και όλεςοισυναλλαγματικέςδιαφορέςπουπροκύπτουναναγνωρίζονταισε ξεχωριστήκατηγορίασταίδιακεφάλαια. Κατάτηνενοποίησησυναλλαγματικέςδιαφορέςαπότιςμεταφράσειςτωνκαθαρών επενδύσεωνσεξένεςεταιρείεςκαιτουδανεισμούπουαντισταθμίζειτέτοιες επενδύσειςαναγνωρίζονταισταάλλασυνολικάεισοδήματακαιπαρουσιάζονται σταάλλααποθεματικάσταίδιακεφάλαια. Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία Η χρέωσηφορολογίαςγιατηνπερίοδοπεριλαμβάνειτηντρέχουσακαιαναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογίααναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιέςεκτόςστηνέκτασηόπου σχετίζεταιμεστοιχείαπουαναγνωρίζονταισταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείας σταίδιακεφάλαια. Στηνπερίπτωσηαυτή, ηφορολογίααναγνωρίζεταιεπίσηςσταάλλα συνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια, αντίστοιχα. Η τρέχουσαχρέωσηφορολογίαςυπολογίζεταιμεβάσητηφορολογικήνομοθεσίαπουέχει θεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείκατάτηνημερομηνίατουισολογισμούστηχώραόπου τοσυγκρότημαδραστηριοποιείταικαιδημιουργείφορολογητέοεισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογείπεριοδικάτιςθέσειςπουλαμβάνονταισεφορολογικέςδηλώσειςσεσχέσημε καταστάσειςόπουηεφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία. Εάνη εφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία, καθορίζεταιπρόβλεψηόπου είναικατάλληλομεβάσηταποσάπουυπολογίζεταιναπληρωθούνστιςφορολογικές αρχές. F:\A\AM10665\ASSURANCE\FS\_Greek Consolidated_Cοmbined.doc (30)

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ;

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ; Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ; Γιώργος Μαρτίδης Συνέταιρος Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Financial Advisory Services) Financial Advisory Services

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 Περιεχόμενα Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σελίδα > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 > Δραστηριότητες 6-7 > Δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης 8-9 > Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Απριλίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κύριοι Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 0080/00006889/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση NEMESIS CONSTRUCTIONS PUBLIC COMPANY LTD NEM Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED*

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Credit Assessment Report Ημερομηνία: Τελευταία Ανανέωση: 26/03/2012 26/03/2012 Βασικές Πληροφορίες Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Όνομα στα αγγλικά Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Headquarters Αριθ.Tηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού 'Αχίλλειον' Λίμιτεδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 0022/00007938/el Γενική Συνέλευση LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2014 παραβρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας From: To: Cc: Subject: Date: Rossides, Artemis on behalf of cy-fm grants CY-DL Nicosia; CY-DL Paralimni; CY-DL Polis; CY-DL Pafos; CY-DL Larnaca; CY-DL LIMASSOL Anayiotos, Christophoros; Rossides, Artemis

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0022/00012187/el Γενική Συνέλευση LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH Attachment: 1. LHH Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία Φορολογικό ενημερωτικό δελτίο Ιανουάριος 2012 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τα προσφερόµενα πακέτα για το προσωπικό του Πανεπιστηµίου που

Όσον αφορά τα προσφερόµενα πακέτα για το προσωπικό του Πανεπιστηµίου που ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http:www.ucy.ac.cycc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα