Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009"

Transcript

1 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 4 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεσόδων 5 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης 6 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασημεταβολώντωνιδίωνκεφαλαίων 7 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 8 Σημειώσειςστιςενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 9 17 X:\K\KC01797\ASSURANCE\FS\30 June 2009 Management accounts.doc

2 Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης γιατηνεξαμηνίαπουέληξεστις30 Ιουνίου2009 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςσεσυνεδρίασητουπουπραγματοποιήθηκεστις 27 Αυγούστου2009, μελέτησεκαιενέκρινετιςμηελεγμένεςενδιάμεσεςσυνοπτικές ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςτηςkanika Hotels Plc γιατην εξαμηνίαπουέληξεστις30 Ιουνίου2009. ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςπεριλαμβάνουνκαιτααποτελέσματατηςπλήρως εξαρτημένηςθυγατρικήςεταιρείαςkanika Alexander the Great Beach Hotel Limited, ιδιοκτήτριαςεταιρείαςτουξενοδοχείουalexander the Great Beach Hotel. Οιμηελεγμένεςενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτου Συγκροτήματος, πουεκφράζονταισεευρώ, έχουνετοιμαστείσύμφωναμετοδιεθνές ΛογιστικόΠρότυπο34 ΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσεις καισυνάδουνμετις πρόνοιεςτωνπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμωνκαικανονισμώνσε σχέσημετηνανακοίνωσηενδιάμεσωναποτελεσμάτων. Κατάτηνκατάρτισητωναποτελεσμάτωνγιατοπρώτοεξάμηνοτου2009 εφαρμόστηκαν οιίδιεςλογιστικέςαρχέςκαιηίδιαβάσηυπολογισμούόπωςκαιστιςετήσιεςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου εκτόςαπότην υιοθέτησητωννέωνκαιαναθεωρημένωνπροτύπων, διερμηνειώνκαιτροποποιήσεων υφιστάμενωνπροτύπωνπουτέθηκανσεισχύαπότην1 Ιανουαρίου2009. Ηυιοθέτηση όλωντωνπιοπάνωδενείχεουσιώδηεπίδρασηστιςσυνοπτικέςενδιάμεσεςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςεκτόςαπότηνεφαρμογήτουδλπ1 (Αναθεωρημένο) ΠαρουσίασητωνΟικονομικώνΚαταστάσεων πουείχεσημαντική επίδρασηστηνπαρουσίασητωνενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων. Τααποτελέσματαγιατοπρώτοεξάμηνοτου2009 δενέχουνελεγχθείαπό τουςεξωτερικούςελεγκτέςτουσυγκροτήματος. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδενπεριλαμβάνουνόλη τηνπληροφόρησηκαιτιςγνωστοποιήσειςπουαπαιτούνταιγιατιςετήσιεςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςκαιθαπρέπειναδιαβάζονταισεσυνάρτησημετιςετήσιες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου. ΦύσηεργασιώντουΣυγκροτήματος ΟικύριεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματοςείναιηιδιοκτησίακαιδιαχείρισητων ξενοδοχείωνalexander the Great Beach Hotel καιkanika Pantheon Hotel καιηδιαχείριση τωνενοικιαζόμενωνξενοδοχείωνοlympic Lagoon Resort καιelias Beach Hotel. ΤοξενοδοχείοΑlexander the Great Βeach Hotel είναιστηνπάφο, έχει202 δωμάτια(404 κλίνες) καιείναικατηγορίαςτεσσάρωναστέρων. To ξενοδοχείοelias Beach Hotel είναιστηνλεμεσό, έχει174 δωμάτια(348 κλίνες) και είναικατηγορίαςτεσσάρωναστέρων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (1)

3 Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισηςγιατηνεξαμηνίαπου έληξεστις30 Ιουνίου2009(συνέχεια) ΦύσηεργασιώντουΣυγκροτήματος(συνέχεια) ΤοξενοδοχείοKanika Pantheon Hotel είναιστηλεμεσό, έχει158 δωμάτια(316 κλίνες) καιείναικατηγορίαςτριώναστέρων. To ξενοδοχείοolympic Lagoon Resort είναιστηναγίανάπα, έχει259 δωμάτια, (518 κλίνες) καιείναικατηγορίαςτεσσάρωναστέρων. ΑνασκόπησητηςοικονομικήςκατάστασηςτουΣυγκροτήματος ΤοΣυγκρότημαπραγματοποίησεζημιάεργασιώνγιατηνεξαμηνίαπουέληξεστις 30 Ιουνίου2009 ύψους σεσύγκρισημε τηναντίστοιχηπερσινή περίοδο. Ηκαθαρήζημιάγιατηνπερίοδοήταν σεσύγκρισημε την αντίστοιχηπερίοδοτου. Ηαύξησητηςζημιάςαπόεργασίεςσεσχέσημετηναντίστοιχηπερσινήπερίοδοοφείλεται στουςακόλουθουςλόγους: α) ΜειωμένοτουριστικόρεύμαπροςτηνΚύπροπουεπηρεάστηκεαπότηδιεθνή οικονομικήκρίση. β) Μείωσηστιςπληρότητεςόλωντωνξενοδοχείωνκαιειδικότερασταξενοδοχεία Alexander the Great Beach Hotel καιolympic Lagoon Resort πουβασίζονταιστον ποιοτικότουρισμόαπότηναγγλικήαγοράηκίνησηαπότηνοποίαήτανμειωμένη. γ) Μειωμέναεισοδήματασεόλαταξενοδοχείαένεκαμειωμένηςαγοραστικήςδύναμης τωντουριστώναπότοηνωμένοβασίλειολόγωτηςμείωσηςτηςσυναλλαγματικής ισοτιμίαςτηςστερλίναςμετοευρώ. δ) Αύξησητουκόστουςπωληθέντωνυπηρεσιώνκαιαγαθώνκαθώςτοαντίστοιχο εξάμηνοτου τοξενοδοχείοalexander the Great Beach Hotel ήτανκλειστόσχεδόν δύομήνεςγιαανακαινίσειςκαιείχεμειωμένοκόστοςπροσωπικού. ΤοσύνολοτωνπεριουσιακώνστοιχείωντουΣυγκροτήματοςστοτέλοςτηςεξαμηνίας ήταν (31 Δεκεμβρίου: ). x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (2)

4 Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισηςγιατηνεξαμηνίαπου έληξεστις30 Ιουνίου2009(συνέχεια) ΑνασκόπησητηςοικονομικήςκατάστασηςτουΣυγκροτήματος(συνέχεια) ΗΕταιρείασυνεχίζειτιςπροσπάθειεςαφενόςγιααύξησητηςπληρότηταςτων ξενοδοχείωνκαιαφετέρουγιατημείωσητουλειτουργικούκόστους. Είναιδύσκολονα γίνουνασφαλείςπροβλέψειςόσοναφοράτηναπόδοσητουσυγκροτήματοςγιαολόκληρο τοέτος2009 λόγωτηςαβεβαιότηταςπουεπικρατείωςεπακόλουθοτηςδιεθνούς οικονομικήςκρίσης. Δενυπήρξανοποιαδήποτεέσοδααπόμηεπαναλαμβανόμενεςήαπόέκτακτες δραστηριότητεςτηςεταιρείας. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςεπηρεάζονταισεμεγάλοβαθμόαπότούψοςκαιτην ποιότητατουτουριστικούρεύματοςπροςτηνκύπροκαιαπότοκατάπόσοθα συνεχιστούνοιαρνητικέςσυνέπειεςτηςδιεθνούςοικονομικήςκρίσηςκαιστοδεύτερο εξάμηνοτου2009. Οικυριότεροιχρηματοοικονομικοίκίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπου αντιμετωπίζειτοσυγκρότημαείναιοκίνδυνοςαγοράς, οπιστωτικόςκίνδυνοςκαιο κίνδυνοςρευστότηταςόπωςπεριγράφονταιστιςετήσιεςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου. Το Συγκρότημαδιαθέτεικατάλληληυποδομήγιατηνοποιαδήποτεαντιμετώπισητων προκλήσεωντηςαγοράςοιοποίεςαναμένονταιναείναισυνεχείςκαιέντονες. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (3)

5 ΔήλωσητωνΜελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσαςσυμβούλουκαι τουοικονομικούδιευθυντή Σύμφωναμετοάρθρο10, εδάφια(3)(γ) και(7) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμωντου2007 και2009, εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιηδιευθύνουσασύμβουλοςκαιο ΟικονομικόςΔιευθυντήςτηςKanika Hotels Plc, επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςοιοποίες παρουσιάζονταιστιςσελίδες5 μέχρι17: (i) (ii) καταρτίστηκανσύμφωναμετοδιεθνέςλογιστικόπρότυπο ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης34 ΕνδιάμεσεςΟικονομικές Καταστάσεις καισύμφωναμετιςδιατάξειςτουεδαφίου(4) τουνόμουκαι παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαι παθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτουκέρδουςήζημιώντης Εταιρείαςκαιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισηςπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνπληροφοριώνπου απαιτούνταιαπότοεδάφιο(6) τουπιοπάνωνόμου. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου Ονοματεπώνυμο ΘεοδόσηςΚαραολής ΣπύροςΚαραολής ΔώραΟνουφρίου ΑνδρέαςΧ ΗράκληςΚαπετάνιος ΡένοςΣολομίδης ΧρίστοςΠερίκου ΑλέξηςΧρυσοστόμου Υπογραφή ΔιευθύνουσαΣύμβουλοςκαιΟικονομικόςΔιευθυντής Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή ΔώραΟνουφρίου ΔιευθύνουσαΣύμβουλος ΑλέξηςΧρυσοστόμου ΟικονομικόςΔιευθυντής Λεμεσός 27 Αυγούστου2009 x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (4)

6 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάσταση συνολικώνεσόδων Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου Σημ Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου Πωλήσεις Κόστοςπωληθέντωνυπηρεσιώνκαιαγαθών ( ) ( ) Μεικτήζημιά ( ) ( ) Άλλαέσοδα Άλλεςζημιές (9.695) - Έξοδαδιοικητικήςλειτουργίας ( ) ( ) Έξοδαπωλήσεωνκαιπροώθησης ( ) ( ) Ζημιάεργασιών ( ) ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα (15.587) (3.805) Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Φορολογία Ζημιάγιατηνπερίοδομετάτηφορολογία ( ) ( ) Άλλασυνολικάέσοδαγιατηνπερίοδο: Αναπροσαρμογήαναβαλλόμενηςφορολογίας Συνολικάέσοδα/(ζημιά) γιατηνπερίοδο ( ) ( ) ========= ========= Βασικήκαιπλήρωςκατανεμημένη ζημιάανά μετοχή(σεντς) 15 (2,35) (1,58) ========= ========= Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (5)

7 Ενδιάμεσησυνοπτικήκατάστασηοικονομικήςθέσης Σημ. 30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιουσιακάστοιχεία Μηκυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσειςκαιεξοπλισμός Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμα προςπώληση Κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Αποθέματα Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα Τρέχουσεςφορολογικέςαπαιτήσεις Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων =========== =========== Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Άλλααποθεματικά Κέρδηπουκρατήθηκαν Μηβραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Δανεισμός Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοιδίωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων =========== =========== Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (6)

8 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασημεταβολών τωνιδίωνκεφαλαίων Διαφοράαπό μετατροπή Μετοχικό μετοχικού κεφαλαίου σεευρώ Αποθεματικόυπέρ Αποθεματικό αναδιοργά Αποθεματικό Κέρδηπου κρατήθηκαν κεφάλαιο τοάρτιο νωσης δίκαιηςαξίας Σύνολο Υπόλοιποτην 1 Ιανουαρίου ( ) Καθαρήζημιάεξαμήνου ( ) ( ) Άλλασυνολικάέσοδα Συνολικάέσοδαγιατηνπερίοδο ( ) ( ) Μετατροπήμετοχικούκεφαλαίου σεευρώ(σημ. 11) ( ) Μεταφοράαποσβέσεων (75.300) Μέρισμαγιατο2007 (Σημ. 16) ( ) ( ) Υπόλοιποστις30 Ιουνίου ( ) ========== ========== ========== ========= ========== ========== ========== Υπόλοιποτην 1 Ιανουαρίου ( ) Καθαρήζημιάεξαμήνου ( ) ( ) Άλλασυνολικάέσοδα Συνολικάέσοδαγιατηνπερίοδο ( ) ( ) Μεταφοράαποσβέσεων (82.278) Μέρισμαγιατο (Σημ. 16) ( ) ( ) Υπόλοιποστις30 Ιουνίου ( ) ========== ========== ========== ========= ========== =========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντωνενδιάμεσων συνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (7)

9 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάσταση ταμειακώνροών Σημ. Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου Μετρητάπουπροήλθαν(για)/απόεργασίες ( ) Φορολογίαπουεισπράχθηκε/( πληρώθηκε) (35.710) Καθαράμετρητάαπόεργασίες ( ) Ροήμετρητώναπόεπενδυτικές δραστηριότητες Αγοράακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού 8 ( ) ( ) Τόκοιπουεισπράχθηκαν Καθαράμετρητάγιαεπενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικές δραστηριότητες Τόκοιπουπληρώθηκαν (15.587) (3.805) Καθαράμετρητάγιαχρηματοδοτικές δραστηριότητες (15.587) (3.805) Καθαρήμείωσησταμετρητάκαιτραπεζικά παρατραβήγματα ( ) ( ) Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματα στηναρχήτηςπεριόδου Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματαστο τέλοςτηςπεριόδου ========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (8)

10 Σημειώσειςστιςενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις 1 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνπερίοδοαπό 1 Ιανουαρίου2009 μέχρι30 Ιουνίου2009 δενέχουνελεγχθείαπότουςεξωτερικούς ελεγκτέςτηςεταιρείας. 2 Γενικέςπληροφορίες Χώρασυστάσεως ΗKANIKA HOTELS PLC συστάθηκεμεέδρατηνκύπρο, ωςιδιωτικήεταιρεία περιορισμένηςευθύνηςσύμφωναμετιςπρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ.113. Στις 7 Φεβρουαρίου2000 μετατράπηκεσεδημόσιαεταιρείασύμφωναμετιςπρόνοιεςτουπερί ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρουΝόμωνκαιΚανονισμών. Τοεγγεγραμμένογραφείο είναι στηγωνία28 ης Οκτωβρίου& ΛεωφόροςΑρχ. Μακαρίου Ι, Kanika Enaerios Complex, Αpollon House, Λεμεσός, Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΟικύριεςδραστηριότητεςτωνεταιρειώνπουαποτελούντοΣυγκρότημα, είναι: ΗιθύνουσαεταιρείαKANIKA HOTELS PLC είναιιδιοκτήτριατου ξενοδοχείουkanika Pantheon καιτωνκεντρικώνγραφείωντου Συγκροτήματοςκαιδιαχειρίστριαόλωντωνξενοδοχειακώνμονάδωντου Συγκροτήματος. Απότην1 Ιανουαρίου2002 ηιθύνουσαεταιρείαενοικίασεκαιδιαχειρίζεται τοξενοδοχείοolympic Lagoon Resort στηναγίανάπαγιαπερίοδοπέντε ετών. Στις2 Ιανουαρίου2007 ανανεώθηκεησυμφωνίαμίσθωσηςτου ξενοδοχείουγιατηνπερίοδοαπό Ιανουαρίου2007 μέχρι31 Δεκεμβρίου Απότην1 Δεκεμβρίου2006 ηιθύνουσαεταιρείαενοικίασεκαι διαχειρίζεταιτοξενοδοχείοelias Beach Hotel στηλεμεσόγιαπερίοδο δεκατεσσάρωνετώνμεδικαίωματερματισμούτηςμίσθωσηςαπότηπλευρά τηςιθύνουσαςεταιρείαςστα7 χρόνια. ΗεξαρτημένηεταιρείαKanika Alexander the Great Beach Hotel Limited είναιιδιοκτήτριατουξενοδοχείουalexander the Great Βeach Hotel. Αυτέςοιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςεγκρίθηκανγια έκδοσηστις27 Αυγούστου2009 μεαπόφασητουδιοικητικούσυμβουλίου. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (9)

11 3 Βάσηετοιμασίας Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςετοιμάστηκανμεβάση τοδιεθνέςλογιστικόπρότυπο34 ΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσεις. Επιπρόσθετα, οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουν ετοιμαστείσύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113, τηςκύπρου καιτουςπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμουςκαικανονισμούς. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισε Ευρώ() τοοποίοείναιτονόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασηςτουσυγκροτήματος. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδενπεριλαμβάνουν όλητηνπληροφόρησηκαιτιςγνωστοποιήσειςπουαπαιτούνταιγιατιςετήσιες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςκαιθαπρέπειναδιαβάζονταισεσυνάρτησημε τιςελεγμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπου έληξεστις31 Δεκεμβρίου οιοποίεςέχουνετοιμαστείμεβάσηταδιεθνήπρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης(ΔΠΧΠ) όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕΕ) καισύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 τηςκύπρου. 4 Λογιστικέςαρχές Οιλογιστικέςαρχέςπουακολουθούνταιμεσυνέπειααναφορικάμεστοιχείαπου κρίνονταιουσιώδηγιατααποτελέσματαχρήσεωςκαιγιατηνπαρουσίασητης οικονομικήςκατάστασηςτουσυγκροτήματος, είναιοιίδιεςμετιςλογιστικέςαρχέςπου ακολουθήθηκανστιςελεγμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπου έληξεστις31 Δεκεμβρίου, εκτόςαπότηνυιοθέτησητωννέωνκαιαναθεωρημένων προτύπων, διερμηνειώνκαιτροποποιήσεωνυφιστάμενωνπροτύπωνπουτέθηκανσεισχύ απότην1 Ιανουαρίου2009 όπωςαναφέρεταιπιοκάτω: ΤαπιοκάτωκαινούργιακαιαναθεωρημέναΔΠΧΠ είναιυποχρεωτικάκαιέχουν εφαρμοστείγιαπρώτηφοράγιατοέτοςπουαρχίζειτην1 Ιανουαρίου2009: ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «ΠαρουσίασητωνΟικονομικώνΚαταστάσεων». Το αναθεωρημένοπρότυποαπαγορεύειτηνπαρουσίασηστοιχείωνεσόδωνκαιεξόδων (αλλαγέςσταίδιακεφάλαιαπουδεναφορούντουςμετόχους) στηνκατάσταση αλλαγώνσταίδιακεφάλαιακαιαπαιτείοιαλλαγέςσταίδιακεφάλαιαπουδεν αφορούντουςμετόχουςναπαρουσιάζονταιξεχωριστάαπόαλλαγέςσταίδια κεφάλαιαπουαφορούντουςμετόχους. Όλεςοιαλλαγέςσταίδιακεφάλαιαπουδεν αφορούντουςμετόχουςαπαιτείταιναπαρουσιάζονταισεμιακατάσταση συνολικώνεσόδων. Οιοντότητεςμπορούνναεπιλέξουνναπαρουσιάζουνείτεμια κατάστασησυνολικώνεσόδων(κατάστασησυνολικώνεσόδων) είτεδύο καταστάσεις(κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτωνκαικατάστασησυνολικών εσόδων). ΤοΣυγκρότημαέχειεπιλέξειναπαρουσιάσειμιακατάστασησυνολικών εσόδων. Οισυνοπτικέςενδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουνετοιμαστεί σύμφωναμετιςαναθεωρημένεςαπαιτήσειςπαρουσίασης. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (10)

12 4 Λογιστικέςαρχές(συνέχεια) ΔΠΧΠ8, «ΛειτουργικοίΤομείς». ΤοΔΠΧΠ8 αντικαθιστάτοδλπ14 «ΠληροφόρησηκατάΤομέα». Απαιτείμια«διοικητικήπροσέγγιση» υπό τηνοποίαοιπληροφορίεςτωντομέωνπαρουσιάζονταιστηνίδιαβάσημε αυτήπουχρησιμοποιείταιγιασκοπούςεσωτερικήςπληροφόρησης. ΤοΣυγκρότημαδενπαρουσίαζεανάλυσηκατάτομέαμεβάσητοΔΛΠ14 ΠληροφόρησηκατάΤομέα τοοποίοαντικαταστάθηκεαπότοδπχπ8 καθώςτο ΔιοικητικόΣυμβούλιοδενθεωρούσεότιυπήρχανξεχωριστοίτομείς δραστηριότηταςήγεωγραφικοίτομείςγιατουςοποίουςέπρεπεναπαρουσιαστούν πληροφορίες. ΚαθώςτοΣυγκρότημαθεωρείότιυπάρχουνκοινάοικονομικάχαρακτηριστικάτων λειτουργικώντομέων(ξενοδοχειακέςμονάδες) δενγίνεταιξεχωριστήαναλυτική παρουσίασητουςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. ΤαπιοκάτωκαινούργιακαιαναθεωρημέναΔΠΧΠ καιερμηνείεςταοποία υιοθετήθηκαναπότηνευρωπαϊκήένωσηεφαρμόζονταιυποχρεωτικάγιαπρώτη φοράγιαέτηπουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου2009 καιμεταγενέστερα, αλλάδεν είναισχετικάμετοσυγκρότημα: Νέαπρότυπα ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «ΣυνενώσειςΕπιχειρήσεων» (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) «ΕνοποιημένεςκαιΙδιαίτερεςΟικονομικές Καταστάσεις» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου 2009). Τροποποιήσεις ΒελτιώσειςσταΔΠΧΠ () (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΝέεςΕρμηνείες ΕπιτροπήΔιερμηνειώνΔιεθνώνΠροτύπωνΧρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΕΔΔΠΧΠ) 12 «ΣυμφωνίεςγιαΠαραχώρησηΥπηρεσιών» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην29 Μαρτίου 2009). ΕΔΔΠΧΠ15 «ΣυμφωνίεςγιαΚατασκευήΑκινήτων» (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2009). ΕΔΔΠΧΠ16 «ΑντισταθμίσειςμιαςΚαθαρήςΘέσηςσεΕκμετάλλευσηστο Εξωτερικό» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Οκτωβρίου). x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (11)

13 4 Λογιστικέςαρχές(συνέχεια) Ταπιοκάτωκαινούργιαπρότυπα, αναθεωρήσειςκαιερμηνείεςέχουνεκδοθείαλλά δενέχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκήένωση: Νέαπρότυπα ΔΠΧΠ1 (Αναθεωρημένο) «ΠρώτηΕφαρμογήτωνΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2009). Τροποποιήσεις ΤροποποίησηστοΔΛΠ 39 «ΔιαθέσιμαΑντισταθμισμέναΣτοιχεία» (ισχύει γιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΤροποποίησηΔΠΧΠ 7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Γνωστοποιήσεις: Βελτιώσειςγνωστοποιήσεωνγιαχρηματοοικονομικάμέσα» (ισχύειγια ετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2009). ΤροποποίησηΕΔΔΠΧΠ 9 καιδλπ 39 σχετικάμεενσωματωμένα παράγωγα(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΕτήσιεςΒελτιώσειςσταΔΠΧΠ 2009 (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΤροποποίησηστοΔΠΧΠ 2 «ΣυναλλαγέςσεμετοχέςτουΣυγκροτήματοςκαιίδιες μετοχές» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουνίου2010). ΤροποποίησηστοΔΠΧΠ 1 «Επιπρόσθετεςαπαλλαγέςγιαπρώτηεφαρμογήτων ΔιεθνώνΠροτύπωνΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης» (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2010). ΝέεςΕρμηνείες ΕΔΔΠΧΠ17 «ΔιανομέςMηXρηματικώνΠεριουσιακώνΣτοιχείωνστους Ιδιοκτήτες» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην 1 Ιουλίου2009). ΕΔΔΠΧΠ18 «ΜεταφορέςΠεριουσιακώνΣτοιχείωναπόΠελάτες» (ισχύει γιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιηυιοθέτησηαυτώντωνλογιστικώνπροτύπωνσε μελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχεισημαντικήεπίδρασηστιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματος. 5 Συγκριτικέςπληροφορίες Όπουχρειάζεταιτασυγκριτικάποσάέχουναναπροσαρμοστείγιανασυνάδουνμετις αλλαγέςστηνπαρουσίασηστηντρέχουσαπερίοδο. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (12)

14 6 Εποχιακέςδιακυμάνσεις ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςεπηρεάζονταιαπόεποχιακούςπαράγοντεςπου αφορούντηντουριστικήβιομηχανίακαιωςεκτούτουτααποτελέσματατου Συγκροτήματοςκατάτοδεύτεροεξάμηνοτουέτουςείναιγενικάκαλύτερααπότοπρώτο εξάμηνο. Ωστόσοδεδομένουτηςαβεβαιότηταςπουεπικρατείστηναγοράλόγωτης οικονομικήςκρίσηςδενμπορούνναγίνουνασφαλείςπροβλέψειςγιατοδεύτεροεξάμηνο του Ανάλυσηκατάτομέα ΟκύκλοςεργασιώναφοράεισοδήματααπόξενοδοχειακέςεργασίεςστηνΚύπρομέσααπό τηλειτουργίατεσσάρωνξενοδοχειακώνμονάδωνοιοποίεςθεωρούνταιαπότοδιοικητικό ΣυμβούλιοωςξεχωριστοίλειτουργικοίτομείςμεβάσητοΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς. Ωστόσομεβάσητακοινάοικονομικάχαρακτηριστικάπουέχουνοιλειτουργικοί αυτοίτομείςδενχρειάζεταιξεχωριστήαναλυτικήπαρουσίασητουςστιςοικονομικές καταστάσεις. ΗΔιεύθυνσητουΣυγκροτήματοςαξιολογείτηναπόδοσητωνλειτουργικώντομέων βασιζόμενηστοκέρδοςήτηζημιάτωνεργασιώντους. 8 Ακίνητα, εγκαταστάσειςκαιεξοπλισμός Έξιμήνεςπουέληξανστις30 Ιουνίου Κόστοςή εκτίμηση Καθαρήλογιστικήαξία1 Ιανουαρίου Προσθήκες Χρέωσηαπόσβεσης ( ) Καθαρήλογιστικήαξία30 Ιουνίου ========== Έξιμήνεςπουέληξανστις30 Ιουνίου2009 Καθαρήλογιστικήαξία1 Ιανουαρίου Προσθήκες Χρέωσηαπόσβεσης ( ) Καθαρήλογιστικήαξία30 Ιουνίου ========== Οιπροσθήκεςκατάτηδιάρκειατουπρώτουεξαμήνουτου2009 αφορούνκυρίωςαγορές επίπλωνκαιεξοπλισμώντωνξενοδοχείων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (13)

15 9 Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπροςπώληση 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Στηναρχήτηςπεριόδου/ τουέτους Προσθήκες Απομείωσηαξίας (9.695) (35.547) Στοτέλοςτηςπεριόδου/ τουςέτους ========= ========= 10 Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Εμπορικάεισπρακτέα Μείον: Πρόβλεψηαπομείωσηςγιαεπισφαλήεισπρακτέα ( ) ( ) Εμπορικάεισπρακτέα- καθαρά Εισπρακτέααπόσυγγενικέςεταιρείες(Σημ. 18 (γ)) Εισπρακτέααπόκτηματικέςδραστηριότητες Άλλαεισπρακτέακαιπροπληρωμές ========= ========= Ηαύξησηστηνπρόβλεψηαπομείωσηςγιαεπισφαλήεισπρακτέακατάτηδιάρκειατου εξαμήνουοφείλεταισεγενικήπρόβλεψηύψους Μετοχικόκεφάλαιοκαιάλλααποθεματικά Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Διαφοράαπό μετατροπή μετοχικού κεφαλαίουσε Ευρώ Αποθεματικό υπέρτοάρτιο Ολικό Την1 Ιανουαρίου Μετατροπήμετοχικούκεφαλαίουσε Ευρώ - ( ) Στις30 Ιουνίου Την1 Ιανουαρίου2009 / 30 Ιουνίου ========== ========== ========== ========= ========== Οσυνολικόςεγκεκριμένοςαριθμόςσυνήθωνμετοχώνείναι μετοχές (: μετοχές) μεονομαστικήαξία0,34 σεντανάμετοχή. Όλεςοι εκδομένεςμετοχέςέχουνπληρωθείεξολοκλήρου. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (14)

16 11 Μετοχικόκεφάλαιοκαιάλλααποθεματικά(συνέχεια) ΜεβάσηΕιδικόΨήφισματοοποίοεγκρίθηκεκατάτηνΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσητων μετόχωνπουπραγματοποιήθηκεστις11 Ιουνίου, αποφασίστηκεόπωςσύμφωναμε τονπερίυιοθέτησηςτουευρώνόμον. 33(Ι)/ Άρθρο18(Ι), τομετοχικόκεφάλαιο τηςεταιρείαςμετετράπειωςακολούθως: ι) Η ονομαστικήαξίατηςμετοχήςμετετράπειαπό 0,20 σε0,34 μετάτην στρογγυλοποίηση. ι) ΤοεγκεκριμένοκαιονομαστικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςμετετράπειαπό διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχέςονομαστικήςαξίας 0,20 ηκαθεμιάσε διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχές ονομαστικήςαξίας0,34 ηκάθεμία. Τοεκδομένομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείαςμετετράπειαπό διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχές ονομαστικήςαξίας 0,20 ηκάθεμίασε διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχέςονομαστικήςαξίας0,34 ηκάθεμία. ΗμείωσηστοεκδομένομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας ηοποία δημιουργήθηκελόγωτηςπιοπάνωμετατροπήςαπόλίρεςκύπρουσεευρώ, μεταφέρθηκε στοειδικόαποθεματικό ΔιαφοράαπόμετατροπήμετοχικούκεφαλαίουσεΕυρώ. 12 Δανεισμός 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικάπαρατραβήγματα ========= ========= 13 Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Εμπορικοίπιστωτές Άλλοιπιστωτέςκαιοφειλόμεναέξοδα Αναβαλλόμενοεισόδημα Μέρισμαπληρωτέο(Σημ. 16) ========= ========= Τοαναβαλλόμενοεισόδημααποτελείταικυρίωςαπόπροπληρωμέςαπότουριστικούς πράκτορες. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (15)

17 14 Φορολογία Ηφορολογίαυπολογίζεταιμεβάσητοαναμενόμενοποσοστόφορολογίαςπουθαισχύει γιαολόκληροτοοικονομικόέτος. 15 Ζημιάανάμετοχή Έξιμήνεςπουέληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Καθαρήζημιάγιατηνπερίοδο ( ) ( ) ========== ========== Μεσοσταθμικόςαριθμόςμετοχώνπουήτανεκδομένεςκατά τηδιάρκειατηςπεριόδου ========== ========== Βασικήκαιπλήρωςκατανεμημένηζημιάανάμετοχή(σεντς) (2,35) (1,58) ========= ========= 16 Μερίσματαανάμετοχή ΚατάτηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηστις11 Ιουνίου2009, προτάθηκεκαιεγκρίθηκετελικό μέρισμα0,82 σενττουευρώανάμετοχήγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου συνολικούύψους (πληρώθηκεστις17 Ιουλίου2009). Τομέρισμαπουεγκρίθηκε γιατοέτος2007 ήταν (πληρώθηκεστις4 Ιουλίου). 17 Ενδεχόμενεςυποχρεώσεις Δενυπήρχανσημαντικέςαλλαγέςστιςενδεχόμενεςυποχρεώσειςαπότηνπροηγούμενη ημερομηνίατουισολογισμούστις31 Δεκεμβρίου. 18 Συναλλαγέςμεσυγγενικάμέρη ΗΕταιρείαελέγχεταιαπότονΕκτελεστικόΠρόεδροκ. ΘεοδόσηΚαραολή, οοποίοςμαζίμε τησύζυγοτου, τέκνακαιστενάσυγγενικάπρόσωπακατέχειτο54,04% τωνμετοχώντης ΕταιρείαςκαιείναιεπίσηςτοτελικόπρόσωποπουελέγχειτοΣυγκρότημα. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (16)

18 18 Συναλλαγέςμεσυγγενικάμέρη(συνέχεια) Οιπιοκάτωσυναλλαγέςέγινανμεσυγγενικέςεταιρείεςοιοποίεςελέγχονταιαπόκοινούς μετόχους/βασικάδιοικητικάστελέχη: (α) Ενοίκια Έξιμήνεςπουέληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Ενοίκιαπληρωτέα Συγγενικέςεταιρείες ========= ======== (β) Πωλήσειςδιοικητικώνυπηρεσιών Έξιμήνεςπουέληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Συγγενικέςεταιρείες ========= ======== (γ) Υπόλοιπαμεσυγγενικάμέρη 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Εισπρακτέααπόσυγγενικέςεταιρείες(Σημ. 10) ========= ======== 19 Γεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμού Δενυπήρξανοποιαδήποτεσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμούπουνα έχουνσχέσημετηνκατανόησητωνενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (17)

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 6 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 2 Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69, Bethlehem Street Strovolos (Industrial Area) 2033 Nicosia, Cyprus P.O. Box: 20884 1664 Nicosia, Cyprus T +357 22 517222 F +357 22 498022 info@rolandos.com www.rolandos.com

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα