Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009"

Transcript

1 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 4 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεσόδων 5 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης 6 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασημεταβολώντωνιδίωνκεφαλαίων 7 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 8 Σημειώσειςστιςενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 9 17 X:\K\KC01797\ASSURANCE\FS\30 June 2009 Management accounts.doc

2 Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης γιατηνεξαμηνίαπουέληξεστις30 Ιουνίου2009 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςσεσυνεδρίασητουπουπραγματοποιήθηκεστις 27 Αυγούστου2009, μελέτησεκαιενέκρινετιςμηελεγμένεςενδιάμεσεςσυνοπτικές ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςτηςkanika Hotels Plc γιατην εξαμηνίαπουέληξεστις30 Ιουνίου2009. ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςπεριλαμβάνουνκαιτααποτελέσματατηςπλήρως εξαρτημένηςθυγατρικήςεταιρείαςkanika Alexander the Great Beach Hotel Limited, ιδιοκτήτριαςεταιρείαςτουξενοδοχείουalexander the Great Beach Hotel. Οιμηελεγμένεςενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτου Συγκροτήματος, πουεκφράζονταισεευρώ, έχουνετοιμαστείσύμφωναμετοδιεθνές ΛογιστικόΠρότυπο34 ΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσεις καισυνάδουνμετις πρόνοιεςτωνπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμωνκαικανονισμώνσε σχέσημετηνανακοίνωσηενδιάμεσωναποτελεσμάτων. Κατάτηνκατάρτισητωναποτελεσμάτωνγιατοπρώτοεξάμηνοτου2009 εφαρμόστηκαν οιίδιεςλογιστικέςαρχέςκαιηίδιαβάσηυπολογισμούόπωςκαιστιςετήσιεςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου εκτόςαπότην υιοθέτησητωννέωνκαιαναθεωρημένωνπροτύπων, διερμηνειώνκαιτροποποιήσεων υφιστάμενωνπροτύπωνπουτέθηκανσεισχύαπότην1 Ιανουαρίου2009. Ηυιοθέτηση όλωντωνπιοπάνωδενείχεουσιώδηεπίδρασηστιςσυνοπτικέςενδιάμεσεςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςεκτόςαπότηνεφαρμογήτουδλπ1 (Αναθεωρημένο) ΠαρουσίασητωνΟικονομικώνΚαταστάσεων πουείχεσημαντική επίδρασηστηνπαρουσίασητωνενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων. Τααποτελέσματαγιατοπρώτοεξάμηνοτου2009 δενέχουνελεγχθείαπό τουςεξωτερικούςελεγκτέςτουσυγκροτήματος. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδενπεριλαμβάνουνόλη τηνπληροφόρησηκαιτιςγνωστοποιήσειςπουαπαιτούνταιγιατιςετήσιεςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςκαιθαπρέπειναδιαβάζονταισεσυνάρτησημετιςετήσιες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου. ΦύσηεργασιώντουΣυγκροτήματος ΟικύριεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματοςείναιηιδιοκτησίακαιδιαχείρισητων ξενοδοχείωνalexander the Great Beach Hotel καιkanika Pantheon Hotel καιηδιαχείριση τωνενοικιαζόμενωνξενοδοχείωνοlympic Lagoon Resort καιelias Beach Hotel. ΤοξενοδοχείοΑlexander the Great Βeach Hotel είναιστηνπάφο, έχει202 δωμάτια(404 κλίνες) καιείναικατηγορίαςτεσσάρωναστέρων. To ξενοδοχείοelias Beach Hotel είναιστηνλεμεσό, έχει174 δωμάτια(348 κλίνες) και είναικατηγορίαςτεσσάρωναστέρων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (1)

3 Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισηςγιατηνεξαμηνίαπου έληξεστις30 Ιουνίου2009(συνέχεια) ΦύσηεργασιώντουΣυγκροτήματος(συνέχεια) ΤοξενοδοχείοKanika Pantheon Hotel είναιστηλεμεσό, έχει158 δωμάτια(316 κλίνες) καιείναικατηγορίαςτριώναστέρων. To ξενοδοχείοolympic Lagoon Resort είναιστηναγίανάπα, έχει259 δωμάτια, (518 κλίνες) καιείναικατηγορίαςτεσσάρωναστέρων. ΑνασκόπησητηςοικονομικήςκατάστασηςτουΣυγκροτήματος ΤοΣυγκρότημαπραγματοποίησεζημιάεργασιώνγιατηνεξαμηνίαπουέληξεστις 30 Ιουνίου2009 ύψους σεσύγκρισημε τηναντίστοιχηπερσινή περίοδο. Ηκαθαρήζημιάγιατηνπερίοδοήταν σεσύγκρισημε την αντίστοιχηπερίοδοτου. Ηαύξησητηςζημιάςαπόεργασίεςσεσχέσημετηναντίστοιχηπερσινήπερίοδοοφείλεται στουςακόλουθουςλόγους: α) ΜειωμένοτουριστικόρεύμαπροςτηνΚύπροπουεπηρεάστηκεαπότηδιεθνή οικονομικήκρίση. β) Μείωσηστιςπληρότητεςόλωντωνξενοδοχείωνκαιειδικότερασταξενοδοχεία Alexander the Great Beach Hotel καιolympic Lagoon Resort πουβασίζονταιστον ποιοτικότουρισμόαπότηναγγλικήαγοράηκίνησηαπότηνοποίαήτανμειωμένη. γ) Μειωμέναεισοδήματασεόλαταξενοδοχείαένεκαμειωμένηςαγοραστικήςδύναμης τωντουριστώναπότοηνωμένοβασίλειολόγωτηςμείωσηςτηςσυναλλαγματικής ισοτιμίαςτηςστερλίναςμετοευρώ. δ) Αύξησητουκόστουςπωληθέντωνυπηρεσιώνκαιαγαθώνκαθώςτοαντίστοιχο εξάμηνοτου τοξενοδοχείοalexander the Great Beach Hotel ήτανκλειστόσχεδόν δύομήνεςγιαανακαινίσειςκαιείχεμειωμένοκόστοςπροσωπικού. ΤοσύνολοτωνπεριουσιακώνστοιχείωντουΣυγκροτήματοςστοτέλοςτηςεξαμηνίας ήταν (31 Δεκεμβρίου: ). x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (2)

4 Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισηςγιατηνεξαμηνίαπου έληξεστις30 Ιουνίου2009(συνέχεια) ΑνασκόπησητηςοικονομικήςκατάστασηςτουΣυγκροτήματος(συνέχεια) ΗΕταιρείασυνεχίζειτιςπροσπάθειεςαφενόςγιααύξησητηςπληρότηταςτων ξενοδοχείωνκαιαφετέρουγιατημείωσητουλειτουργικούκόστους. Είναιδύσκολονα γίνουνασφαλείςπροβλέψειςόσοναφοράτηναπόδοσητουσυγκροτήματοςγιαολόκληρο τοέτος2009 λόγωτηςαβεβαιότηταςπουεπικρατείωςεπακόλουθοτηςδιεθνούς οικονομικήςκρίσης. Δενυπήρξανοποιαδήποτεέσοδααπόμηεπαναλαμβανόμενεςήαπόέκτακτες δραστηριότητεςτηςεταιρείας. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςεπηρεάζονταισεμεγάλοβαθμόαπότούψοςκαιτην ποιότητατουτουριστικούρεύματοςπροςτηνκύπροκαιαπότοκατάπόσοθα συνεχιστούνοιαρνητικέςσυνέπειεςτηςδιεθνούςοικονομικήςκρίσηςκαιστοδεύτερο εξάμηνοτου2009. Οικυριότεροιχρηματοοικονομικοίκίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπου αντιμετωπίζειτοσυγκρότημαείναιοκίνδυνοςαγοράς, οπιστωτικόςκίνδυνοςκαιο κίνδυνοςρευστότηταςόπωςπεριγράφονταιστιςετήσιεςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου. Το Συγκρότημαδιαθέτεικατάλληληυποδομήγιατηνοποιαδήποτεαντιμετώπισητων προκλήσεωντηςαγοράςοιοποίεςαναμένονταιναείναισυνεχείςκαιέντονες. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (3)

5 ΔήλωσητωνΜελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσαςσυμβούλουκαι τουοικονομικούδιευθυντή Σύμφωναμετοάρθρο10, εδάφια(3)(γ) και(7) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμωντου2007 και2009, εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιηδιευθύνουσασύμβουλοςκαιο ΟικονομικόςΔιευθυντήςτηςKanika Hotels Plc, επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςοιοποίες παρουσιάζονταιστιςσελίδες5 μέχρι17: (i) (ii) καταρτίστηκανσύμφωναμετοδιεθνέςλογιστικόπρότυπο ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης34 ΕνδιάμεσεςΟικονομικές Καταστάσεις καισύμφωναμετιςδιατάξειςτουεδαφίου(4) τουνόμουκαι παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαι παθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτουκέρδουςήζημιώντης Εταιρείαςκαιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισηςπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνπληροφοριώνπου απαιτούνταιαπότοεδάφιο(6) τουπιοπάνωνόμου. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου Ονοματεπώνυμο ΘεοδόσηςΚαραολής ΣπύροςΚαραολής ΔώραΟνουφρίου ΑνδρέαςΧ ΗράκληςΚαπετάνιος ΡένοςΣολομίδης ΧρίστοςΠερίκου ΑλέξηςΧρυσοστόμου Υπογραφή ΔιευθύνουσαΣύμβουλοςκαιΟικονομικόςΔιευθυντής Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή ΔώραΟνουφρίου ΔιευθύνουσαΣύμβουλος ΑλέξηςΧρυσοστόμου ΟικονομικόςΔιευθυντής Λεμεσός 27 Αυγούστου2009 x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (4)

6 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάσταση συνολικώνεσόδων Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου Σημ Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου Πωλήσεις Κόστοςπωληθέντωνυπηρεσιώνκαιαγαθών ( ) ( ) Μεικτήζημιά ( ) ( ) Άλλαέσοδα Άλλεςζημιές (9.695) - Έξοδαδιοικητικήςλειτουργίας ( ) ( ) Έξοδαπωλήσεωνκαιπροώθησης ( ) ( ) Ζημιάεργασιών ( ) ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα (15.587) (3.805) Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Φορολογία Ζημιάγιατηνπερίοδομετάτηφορολογία ( ) ( ) Άλλασυνολικάέσοδαγιατηνπερίοδο: Αναπροσαρμογήαναβαλλόμενηςφορολογίας Συνολικάέσοδα/(ζημιά) γιατηνπερίοδο ( ) ( ) ========= ========= Βασικήκαιπλήρωςκατανεμημένη ζημιάανά μετοχή(σεντς) 15 (2,35) (1,58) ========= ========= Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (5)

7 Ενδιάμεσησυνοπτικήκατάστασηοικονομικήςθέσης Σημ. 30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιουσιακάστοιχεία Μηκυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσειςκαιεξοπλισμός Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμα προςπώληση Κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Αποθέματα Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα Τρέχουσεςφορολογικέςαπαιτήσεις Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων =========== =========== Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Άλλααποθεματικά Κέρδηπουκρατήθηκαν Μηβραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Δανεισμός Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοιδίωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων =========== =========== Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (6)

8 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάστασημεταβολών τωνιδίωνκεφαλαίων Διαφοράαπό μετατροπή Μετοχικό μετοχικού κεφαλαίου σεευρώ Αποθεματικόυπέρ Αποθεματικό αναδιοργά Αποθεματικό Κέρδηπου κρατήθηκαν κεφάλαιο τοάρτιο νωσης δίκαιηςαξίας Σύνολο Υπόλοιποτην 1 Ιανουαρίου ( ) Καθαρήζημιάεξαμήνου ( ) ( ) Άλλασυνολικάέσοδα Συνολικάέσοδαγιατηνπερίοδο ( ) ( ) Μετατροπήμετοχικούκεφαλαίου σεευρώ(σημ. 11) ( ) Μεταφοράαποσβέσεων (75.300) Μέρισμαγιατο2007 (Σημ. 16) ( ) ( ) Υπόλοιποστις30 Ιουνίου ( ) ========== ========== ========== ========= ========== ========== ========== Υπόλοιποτην 1 Ιανουαρίου ( ) Καθαρήζημιάεξαμήνου ( ) ( ) Άλλασυνολικάέσοδα Συνολικάέσοδαγιατηνπερίοδο ( ) ( ) Μεταφοράαποσβέσεων (82.278) Μέρισμαγιατο (Σημ. 16) ( ) ( ) Υπόλοιποστις30 Ιουνίου ( ) ========== ========== ========== ========= ========== =========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντωνενδιάμεσων συνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (7)

9 Ενδιάμεσησυνοπτικήενοποιημένηκατάσταση ταμειακώνροών Σημ. Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Έξιμήνεςπου έληξαν στις30 Ιουνίου Μετρητάπουπροήλθαν(για)/απόεργασίες ( ) Φορολογίαπουεισπράχθηκε/( πληρώθηκε) (35.710) Καθαράμετρητάαπόεργασίες ( ) Ροήμετρητώναπόεπενδυτικές δραστηριότητες Αγοράακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού 8 ( ) ( ) Τόκοιπουεισπράχθηκαν Καθαράμετρητάγιαεπενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικές δραστηριότητες Τόκοιπουπληρώθηκαν (15.587) (3.805) Καθαράμετρητάγιαχρηματοδοτικές δραστηριότητες (15.587) (3.805) Καθαρήμείωσησταμετρητάκαιτραπεζικά παρατραβήγματα ( ) ( ) Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματα στηναρχήτηςπεριόδου Μετρητάκαιτραπεζικάπαρατραβήγματαστο τέλοςτηςπεριόδου ========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες9 μέχρι17 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (8)

10 Σημειώσειςστιςενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις 1 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνπερίοδοαπό 1 Ιανουαρίου2009 μέχρι30 Ιουνίου2009 δενέχουνελεγχθείαπότουςεξωτερικούς ελεγκτέςτηςεταιρείας. 2 Γενικέςπληροφορίες Χώρασυστάσεως ΗKANIKA HOTELS PLC συστάθηκεμεέδρατηνκύπρο, ωςιδιωτικήεταιρεία περιορισμένηςευθύνηςσύμφωναμετιςπρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ.113. Στις 7 Φεβρουαρίου2000 μετατράπηκεσεδημόσιαεταιρείασύμφωναμετιςπρόνοιεςτουπερί ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρουΝόμωνκαιΚανονισμών. Τοεγγεγραμμένογραφείο είναι στηγωνία28 ης Οκτωβρίου& ΛεωφόροςΑρχ. Μακαρίου Ι, Kanika Enaerios Complex, Αpollon House, Λεμεσός, Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΟικύριεςδραστηριότητεςτωνεταιρειώνπουαποτελούντοΣυγκρότημα, είναι: ΗιθύνουσαεταιρείαKANIKA HOTELS PLC είναιιδιοκτήτριατου ξενοδοχείουkanika Pantheon καιτωνκεντρικώνγραφείωντου Συγκροτήματοςκαιδιαχειρίστριαόλωντωνξενοδοχειακώνμονάδωντου Συγκροτήματος. Απότην1 Ιανουαρίου2002 ηιθύνουσαεταιρείαενοικίασεκαιδιαχειρίζεται τοξενοδοχείοolympic Lagoon Resort στηναγίανάπαγιαπερίοδοπέντε ετών. Στις2 Ιανουαρίου2007 ανανεώθηκεησυμφωνίαμίσθωσηςτου ξενοδοχείουγιατηνπερίοδοαπό Ιανουαρίου2007 μέχρι31 Δεκεμβρίου Απότην1 Δεκεμβρίου2006 ηιθύνουσαεταιρείαενοικίασεκαι διαχειρίζεταιτοξενοδοχείοelias Beach Hotel στηλεμεσόγιαπερίοδο δεκατεσσάρωνετώνμεδικαίωματερματισμούτηςμίσθωσηςαπότηπλευρά τηςιθύνουσαςεταιρείαςστα7 χρόνια. ΗεξαρτημένηεταιρείαKanika Alexander the Great Beach Hotel Limited είναιιδιοκτήτριατουξενοδοχείουalexander the Great Βeach Hotel. Αυτέςοιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςεγκρίθηκανγια έκδοσηστις27 Αυγούστου2009 μεαπόφασητουδιοικητικούσυμβουλίου. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (9)

11 3 Βάσηετοιμασίας Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςετοιμάστηκανμεβάση τοδιεθνέςλογιστικόπρότυπο34 ΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσεις. Επιπρόσθετα, οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουν ετοιμαστείσύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113, τηςκύπρου καιτουςπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμουςκαικανονισμούς. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισε Ευρώ() τοοποίοείναιτονόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασηςτουσυγκροτήματος. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδενπεριλαμβάνουν όλητηνπληροφόρησηκαιτιςγνωστοποιήσειςπουαπαιτούνταιγιατιςετήσιες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςκαιθαπρέπειναδιαβάζονταισεσυνάρτησημε τιςελεγμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπου έληξεστις31 Δεκεμβρίου οιοποίεςέχουνετοιμαστείμεβάσηταδιεθνήπρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης(ΔΠΧΠ) όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕΕ) καισύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 τηςκύπρου. 4 Λογιστικέςαρχές Οιλογιστικέςαρχέςπουακολουθούνταιμεσυνέπειααναφορικάμεστοιχείαπου κρίνονταιουσιώδηγιατααποτελέσματαχρήσεωςκαιγιατηνπαρουσίασητης οικονομικήςκατάστασηςτουσυγκροτήματος, είναιοιίδιεςμετιςλογιστικέςαρχέςπου ακολουθήθηκανστιςελεγμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπου έληξεστις31 Δεκεμβρίου, εκτόςαπότηνυιοθέτησητωννέωνκαιαναθεωρημένων προτύπων, διερμηνειώνκαιτροποποιήσεωνυφιστάμενωνπροτύπωνπουτέθηκανσεισχύ απότην1 Ιανουαρίου2009 όπωςαναφέρεταιπιοκάτω: ΤαπιοκάτωκαινούργιακαιαναθεωρημέναΔΠΧΠ είναιυποχρεωτικάκαιέχουν εφαρμοστείγιαπρώτηφοράγιατοέτοςπουαρχίζειτην1 Ιανουαρίου2009: ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «ΠαρουσίασητωνΟικονομικώνΚαταστάσεων». Το αναθεωρημένοπρότυποαπαγορεύειτηνπαρουσίασηστοιχείωνεσόδωνκαιεξόδων (αλλαγέςσταίδιακεφάλαιαπουδεναφορούντουςμετόχους) στηνκατάσταση αλλαγώνσταίδιακεφάλαιακαιαπαιτείοιαλλαγέςσταίδιακεφάλαιαπουδεν αφορούντουςμετόχουςναπαρουσιάζονταιξεχωριστάαπόαλλαγέςσταίδια κεφάλαιαπουαφορούντουςμετόχους. Όλεςοιαλλαγέςσταίδιακεφάλαιαπουδεν αφορούντουςμετόχουςαπαιτείταιναπαρουσιάζονταισεμιακατάσταση συνολικώνεσόδων. Οιοντότητεςμπορούνναεπιλέξουνναπαρουσιάζουνείτεμια κατάστασησυνολικώνεσόδων(κατάστασησυνολικώνεσόδων) είτεδύο καταστάσεις(κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτωνκαικατάστασησυνολικών εσόδων). ΤοΣυγκρότημαέχειεπιλέξειναπαρουσιάσειμιακατάστασησυνολικών εσόδων. Οισυνοπτικέςενδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουνετοιμαστεί σύμφωναμετιςαναθεωρημένεςαπαιτήσειςπαρουσίασης. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (10)

12 4 Λογιστικέςαρχές(συνέχεια) ΔΠΧΠ8, «ΛειτουργικοίΤομείς». ΤοΔΠΧΠ8 αντικαθιστάτοδλπ14 «ΠληροφόρησηκατάΤομέα». Απαιτείμια«διοικητικήπροσέγγιση» υπό τηνοποίαοιπληροφορίεςτωντομέωνπαρουσιάζονταιστηνίδιαβάσημε αυτήπουχρησιμοποιείταιγιασκοπούςεσωτερικήςπληροφόρησης. ΤοΣυγκρότημαδενπαρουσίαζεανάλυσηκατάτομέαμεβάσητοΔΛΠ14 ΠληροφόρησηκατάΤομέα τοοποίοαντικαταστάθηκεαπότοδπχπ8 καθώςτο ΔιοικητικόΣυμβούλιοδενθεωρούσεότιυπήρχανξεχωριστοίτομείς δραστηριότηταςήγεωγραφικοίτομείςγιατουςοποίουςέπρεπεναπαρουσιαστούν πληροφορίες. ΚαθώςτοΣυγκρότημαθεωρείότιυπάρχουνκοινάοικονομικάχαρακτηριστικάτων λειτουργικώντομέων(ξενοδοχειακέςμονάδες) δενγίνεταιξεχωριστήαναλυτική παρουσίασητουςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. ΤαπιοκάτωκαινούργιακαιαναθεωρημέναΔΠΧΠ καιερμηνείεςταοποία υιοθετήθηκαναπότηνευρωπαϊκήένωσηεφαρμόζονταιυποχρεωτικάγιαπρώτη φοράγιαέτηπουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου2009 καιμεταγενέστερα, αλλάδεν είναισχετικάμετοσυγκρότημα: Νέαπρότυπα ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «ΣυνενώσειςΕπιχειρήσεων» (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) «ΕνοποιημένεςκαιΙδιαίτερεςΟικονομικές Καταστάσεις» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου 2009). Τροποποιήσεις ΒελτιώσειςσταΔΠΧΠ () (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΝέεςΕρμηνείες ΕπιτροπήΔιερμηνειώνΔιεθνώνΠροτύπωνΧρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΕΔΔΠΧΠ) 12 «ΣυμφωνίεςγιαΠαραχώρησηΥπηρεσιών» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην29 Μαρτίου 2009). ΕΔΔΠΧΠ15 «ΣυμφωνίεςγιαΚατασκευήΑκινήτων» (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2009). ΕΔΔΠΧΠ16 «ΑντισταθμίσειςμιαςΚαθαρήςΘέσηςσεΕκμετάλλευσηστο Εξωτερικό» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Οκτωβρίου). x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (11)

13 4 Λογιστικέςαρχές(συνέχεια) Ταπιοκάτωκαινούργιαπρότυπα, αναθεωρήσειςκαιερμηνείεςέχουνεκδοθείαλλά δενέχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκήένωση: Νέαπρότυπα ΔΠΧΠ1 (Αναθεωρημένο) «ΠρώτηΕφαρμογήτωνΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2009). Τροποποιήσεις ΤροποποίησηστοΔΛΠ 39 «ΔιαθέσιμαΑντισταθμισμέναΣτοιχεία» (ισχύει γιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΤροποποίησηΔΠΧΠ 7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Γνωστοποιήσεις: Βελτιώσειςγνωστοποιήσεωνγιαχρηματοοικονομικάμέσα» (ισχύειγια ετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2009). ΤροποποίησηΕΔΔΠΧΠ 9 καιδλπ 39 σχετικάμεενσωματωμένα παράγωγα(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΕτήσιεςΒελτιώσειςσταΔΠΧΠ 2009 (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπου αρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΤροποποίησηστοΔΠΧΠ 2 «ΣυναλλαγέςσεμετοχέςτουΣυγκροτήματοςκαιίδιες μετοχές» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουνίου2010). ΤροποποίησηστοΔΠΧΠ 1 «Επιπρόσθετεςαπαλλαγέςγιαπρώτηεφαρμογήτων ΔιεθνώνΠροτύπωνΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης» (ισχύειγιαετήσιες περιόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2010). ΝέεςΕρμηνείες ΕΔΔΠΧΠ17 «ΔιανομέςMηXρηματικώνΠεριουσιακώνΣτοιχείωνστους Ιδιοκτήτες» (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην 1 Ιουλίου2009). ΕΔΔΠΧΠ18 «ΜεταφορέςΠεριουσιακώνΣτοιχείωναπόΠελάτες» (ισχύει γιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2009). ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιηυιοθέτησηαυτώντωνλογιστικώνπροτύπωνσε μελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχεισημαντικήεπίδρασηστιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματος. 5 Συγκριτικέςπληροφορίες Όπουχρειάζεταιτασυγκριτικάποσάέχουναναπροσαρμοστείγιανασυνάδουνμετις αλλαγέςστηνπαρουσίασηστηντρέχουσαπερίοδο. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (12)

14 6 Εποχιακέςδιακυμάνσεις ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςεπηρεάζονταιαπόεποχιακούςπαράγοντεςπου αφορούντηντουριστικήβιομηχανίακαιωςεκτούτουτααποτελέσματατου Συγκροτήματοςκατάτοδεύτεροεξάμηνοτουέτουςείναιγενικάκαλύτερααπότοπρώτο εξάμηνο. Ωστόσοδεδομένουτηςαβεβαιότηταςπουεπικρατείστηναγοράλόγωτης οικονομικήςκρίσηςδενμπορούνναγίνουνασφαλείςπροβλέψειςγιατοδεύτεροεξάμηνο του Ανάλυσηκατάτομέα ΟκύκλοςεργασιώναφοράεισοδήματααπόξενοδοχειακέςεργασίεςστηνΚύπρομέσααπό τηλειτουργίατεσσάρωνξενοδοχειακώνμονάδωνοιοποίεςθεωρούνταιαπότοδιοικητικό ΣυμβούλιοωςξεχωριστοίλειτουργικοίτομείςμεβάσητοΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς. Ωστόσομεβάσητακοινάοικονομικάχαρακτηριστικάπουέχουνοιλειτουργικοί αυτοίτομείςδενχρειάζεταιξεχωριστήαναλυτικήπαρουσίασητουςστιςοικονομικές καταστάσεις. ΗΔιεύθυνσητουΣυγκροτήματοςαξιολογείτηναπόδοσητωνλειτουργικώντομέων βασιζόμενηστοκέρδοςήτηζημιάτωνεργασιώντους. 8 Ακίνητα, εγκαταστάσειςκαιεξοπλισμός Έξιμήνεςπουέληξανστις30 Ιουνίου Κόστοςή εκτίμηση Καθαρήλογιστικήαξία1 Ιανουαρίου Προσθήκες Χρέωσηαπόσβεσης ( ) Καθαρήλογιστικήαξία30 Ιουνίου ========== Έξιμήνεςπουέληξανστις30 Ιουνίου2009 Καθαρήλογιστικήαξία1 Ιανουαρίου Προσθήκες Χρέωσηαπόσβεσης ( ) Καθαρήλογιστικήαξία30 Ιουνίου ========== Οιπροσθήκεςκατάτηδιάρκειατουπρώτουεξαμήνουτου2009 αφορούνκυρίωςαγορές επίπλωνκαιεξοπλισμώντωνξενοδοχείων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (13)

15 9 Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαθέσιμαπροςπώληση 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Στηναρχήτηςπεριόδου/ τουέτους Προσθήκες Απομείωσηαξίας (9.695) (35.547) Στοτέλοςτηςπεριόδου/ τουςέτους ========= ========= 10 Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Εμπορικάεισπρακτέα Μείον: Πρόβλεψηαπομείωσηςγιαεπισφαλήεισπρακτέα ( ) ( ) Εμπορικάεισπρακτέα- καθαρά Εισπρακτέααπόσυγγενικέςεταιρείες(Σημ. 18 (γ)) Εισπρακτέααπόκτηματικέςδραστηριότητες Άλλαεισπρακτέακαιπροπληρωμές ========= ========= Ηαύξησηστηνπρόβλεψηαπομείωσηςγιαεπισφαλήεισπρακτέακατάτηδιάρκειατου εξαμήνουοφείλεταισεγενικήπρόβλεψηύψους Μετοχικόκεφάλαιοκαιάλλααποθεματικά Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Διαφοράαπό μετατροπή μετοχικού κεφαλαίουσε Ευρώ Αποθεματικό υπέρτοάρτιο Ολικό Την1 Ιανουαρίου Μετατροπήμετοχικούκεφαλαίουσε Ευρώ - ( ) Στις30 Ιουνίου Την1 Ιανουαρίου2009 / 30 Ιουνίου ========== ========== ========== ========= ========== Οσυνολικόςεγκεκριμένοςαριθμόςσυνήθωνμετοχώνείναι μετοχές (: μετοχές) μεονομαστικήαξία0,34 σεντανάμετοχή. Όλεςοι εκδομένεςμετοχέςέχουνπληρωθείεξολοκλήρου. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (14)

16 11 Μετοχικόκεφάλαιοκαιάλλααποθεματικά(συνέχεια) ΜεβάσηΕιδικόΨήφισματοοποίοεγκρίθηκεκατάτηνΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσητων μετόχωνπουπραγματοποιήθηκεστις11 Ιουνίου, αποφασίστηκεόπωςσύμφωναμε τονπερίυιοθέτησηςτουευρώνόμον. 33(Ι)/ Άρθρο18(Ι), τομετοχικόκεφάλαιο τηςεταιρείαςμετετράπειωςακολούθως: ι) Η ονομαστικήαξίατηςμετοχήςμετετράπειαπό 0,20 σε0,34 μετάτην στρογγυλοποίηση. ι) ΤοεγκεκριμένοκαιονομαστικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςμετετράπειαπό διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχέςονομαστικήςαξίας 0,20 ηκαθεμιάσε διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχές ονομαστικήςαξίας0,34 ηκάθεμία. Τοεκδομένομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείαςμετετράπειαπό διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχές ονομαστικήςαξίας 0,20 ηκάθεμίασε διαιρεμένοσε συνήθειςμετοχέςονομαστικήςαξίας0,34 ηκάθεμία. ΗμείωσηστοεκδομένομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας ηοποία δημιουργήθηκελόγωτηςπιοπάνωμετατροπήςαπόλίρεςκύπρουσεευρώ, μεταφέρθηκε στοειδικόαποθεματικό ΔιαφοράαπόμετατροπήμετοχικούκεφαλαίουσεΕυρώ. 12 Δανεισμός 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικάπαρατραβήγματα ========= ========= 13 Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Εμπορικοίπιστωτές Άλλοιπιστωτέςκαιοφειλόμεναέξοδα Αναβαλλόμενοεισόδημα Μέρισμαπληρωτέο(Σημ. 16) ========= ========= Τοαναβαλλόμενοεισόδημααποτελείταικυρίωςαπόπροπληρωμέςαπότουριστικούς πράκτορες. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (15)

17 14 Φορολογία Ηφορολογίαυπολογίζεταιμεβάσητοαναμενόμενοποσοστόφορολογίαςπουθαισχύει γιαολόκληροτοοικονομικόέτος. 15 Ζημιάανάμετοχή Έξιμήνεςπουέληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Καθαρήζημιάγιατηνπερίοδο ( ) ( ) ========== ========== Μεσοσταθμικόςαριθμόςμετοχώνπουήτανεκδομένεςκατά τηδιάρκειατηςπεριόδου ========== ========== Βασικήκαιπλήρωςκατανεμημένηζημιάανάμετοχή(σεντς) (2,35) (1,58) ========= ========= 16 Μερίσματαανάμετοχή ΚατάτηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηστις11 Ιουνίου2009, προτάθηκεκαιεγκρίθηκετελικό μέρισμα0,82 σενττουευρώανάμετοχήγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου συνολικούύψους (πληρώθηκεστις17 Ιουλίου2009). Τομέρισμαπουεγκρίθηκε γιατοέτος2007 ήταν (πληρώθηκεστις4 Ιουλίου). 17 Ενδεχόμενεςυποχρεώσεις Δενυπήρχανσημαντικέςαλλαγέςστιςενδεχόμενεςυποχρεώσειςαπότηνπροηγούμενη ημερομηνίατουισολογισμούστις31 Δεκεμβρίου. 18 Συναλλαγέςμεσυγγενικάμέρη ΗΕταιρείαελέγχεταιαπότονΕκτελεστικόΠρόεδροκ. ΘεοδόσηΚαραολή, οοποίοςμαζίμε τησύζυγοτου, τέκνακαιστενάσυγγενικάπρόσωπακατέχειτο54,04% τωνμετοχώντης ΕταιρείαςκαιείναιεπίσηςτοτελικόπρόσωποπουελέγχειτοΣυγκρότημα. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (16)

18 18 Συναλλαγέςμεσυγγενικάμέρη(συνέχεια) Οιπιοκάτωσυναλλαγέςέγινανμεσυγγενικέςεταιρείεςοιοποίεςελέγχονταιαπόκοινούς μετόχους/βασικάδιοικητικάστελέχη: (α) Ενοίκια Έξιμήνεςπουέληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Ενοίκιαπληρωτέα Συγγενικέςεταιρείες ========= ======== (β) Πωλήσειςδιοικητικώνυπηρεσιών Έξιμήνεςπουέληξαν στις30 Ιουνίου 2009 Συγγενικέςεταιρείες ========= ======== (γ) Υπόλοιπαμεσυγγενικάμέρη 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Εισπρακτέααπόσυγγενικέςεταιρείες(Σημ. 10) ========= ======== 19 Γεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμού Δενυπήρξανοποιαδήποτεσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμούπουνα έχουνσχέσημετηνκατανόησητωνενδιάμεσωνσυνοπτικώνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων. x:\k\kc01797\assurance\fs\30 june 2009 management accounts.doc (17)

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικονομικού διευθυντή της

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Unifast Finance & Investments Public Company Limited

Unifast Finance & Investments Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2013 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και εγγεγραμμένο γραφείο 1 Δήλωση Προέδρου 2 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 6 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 2. Louis plc Ετήσιο ελτίο για την περίοδο 1.1.05 29.5.06-5 Ιουνίου 2006 3. Louis plc Κληρώθηκαν οι δωρεάν κρουαζιέρες και διανυκτερεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31.8.15 Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31.8.15 Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31.8.15 Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0023/00013052/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD LCH Attachments: 1. LCH 2. LCH Regulated Publication Date: 31/08/ Μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 49 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού 'Αχίλλειον' Λίμιτεδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Καλαμβόκη 2 α 151 27 Μελίσσια Τηλ. 2132050002- Fax 2106132333 Μελίσσια, 5 Ιουνίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 14370 ΠΡΟΣ Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Dome Investments Public Company Ltd

Dome Investments Public Company Ltd The Complete Resort Dome Investments Public Company Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 4 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 5 6-10 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνoυ για

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 26 η Απριλίου 2012 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2011 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC 10 Απριλίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011 Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Finikas Ammochostou PLC, σε συνεδρία του την Τρίτη 10 Απριλίου 2012, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited 29/07/2011 Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 28/07/2011, ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα