Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε"

Transcript

1 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης 9 17 Έκθεσηελεγκτών Ενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 20 Ενοποιημένοςισολογισμός 21 Ενοποιημένηκατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαια Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 24 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 25 66

2 ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΕκτελεστικόςΠρόεδρος ΝίκοςΚ. Σιακόλας(α, δ) ΑναπληρωτήςΠρόεδρος ΡένοςΣολομίδης(β, γ) ΔιευθύνωνΣύμβουλος ΜάριοςΠαναγίδης(α, δ) ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι (μεαλφαβητικήσειρά) ΕλένηΝ. Σιακόλα(α, δ) ΜάριοςΝ. Σιακόλας(α, δ) Σύμβουλοι (μεαλφαβητικήσειρά) ΔημήτρηςΔημητρίου(β, δ) ΠάμποςΙωαννίδης(β, δ) ΜιχαλάκηςΚονιώτης(β, γ) ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης(β, γ) ΜάριοςΑ. Σαββίδης(β, δ) ΜενέλαοςΚ. Σιακόλας(β, γ) Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited Julia House ΟδόςΘεμιστοκλήΔέρβη Λευκωσία ΤΘ Λευκωσία Κύπρος ΝομικοίΣύμβουλοι ΤάσσοςΠαπαδόπουλος& Σία ΕγγεγραμμένοΓραφείο ΜέγαροΣιακόλα ΠαλαιόςδρόμοςΛευκωσίας Λεμεσού Αθαλάσσα, Λευκωσία Γραμματέας ΓιώργοςΠ. Μιτσίδης α= εκτελεστικός β= μηεκτελεστικός γ= ανεξάρτητος δ= μηανεξάρτητος (1)

3 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωναμετοάρθρο140 (1) τουπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρου Νόμο, εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοιυπεύθυνοιγιατησύνταξητων ετήσιωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντηςwoolworth (Cyprus) Properties Public Limited γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005, μεβάσητηγνώμημας, πουείναιπροϊόνεπιμελούςκαιευσυνείδητηςεργασίας, δηλώνουμεότιταστοιχείαπου αναγράφονταιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςείναιαληθήκαιπλήρη. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΕκτελεστικόςΠρόεδρος ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΑναπληρωτήςΠρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΔιευθύνωνΣύμβουλος ΜάριοςΠαναγίδης ΔιοικητικοίΣύμβουλοι ΔημήτρηςΔημητρίου ΜάριοςΣαββίδης ΜάριοςΣιακόλας ΕλένηΣιακόλα ΜενέλαοςΣιακόλας ΠάμποςΙωαννίδης ΜιχαλάκηςΚονιώτης ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης Λευκωσία 17 Απριλίου2006 (2)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςWoolworth (Cyprus) Properties Public Limited (η Eταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωνεταιρειώντης, πουόλεςμαζίαναφέρονταιωςτο Συγκρότημα, υποβάλλεισταμέλητηνετήσια Έκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005. Αλλαγήονομασίας ΜεειδικόψήφισμαπουεγκρίθηκεστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηημερομηνίας8 Ιουνίου 2005, ηεταιρείαμετονομάστηκεαπόf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited σε Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited. Δραστηριότητες ΚύριαδραστηριότητατουΣυγκροτήματοςείναιηιδιοκτησία, αξιοποίηση, διαχείρισηκαι εμπορίαακίνητηςπεριουσίας. ΤαενοποιημένααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτος2005 περιλαμβάνουντις θυγατρικέςεταιρείεςτηςwoolworth (Cyprus) Properties Public Limited πουείναι ιδιοκτήτριεςακίνητηςπεριουσίας, δηλαδήτηzako Ltd, τηνfww Super Department Stores Ltd, τηzako Estate Ltd, καιτηνapex Ltd. Η πλειονότητατηςχρήσηςτων ακινήτωναυτώνπαραχωρείται/ενοικιάζεταιστηνermes Department Stores Public Limited (πρώηνermes Department Stores Ltd), πουδιεξάγειεμπορικέςεργασίεςχρησιμοποιώντας ταενλόγωακίνητα. ΕίναιεπίσηςιθύνουσαεταιρείατηςITTL Trade Tourist and Leisure Park Limited, ηοποίαείναιιδιοκτήτριαγηςστηνοποίαανεγείρεταιτοεμπορικόπάρκο Σιακόλα(Shacolas Emporium Park), πουθαπεριλαμβάνειμεγάλοεμπορικόκέντρο, πολυκατάστημαικεακαιάλλεςδραστηριότητες. Το2005 γιαπρώτηφοράηittl Trade Tourist and Leisure Park Limited ενοποιείταιπλήρωςστααποτελέσματατου Συγκροτήματος. ΠεριλαμβάνειεπίσηςτηθυγατρικήεταιρείαWoolworth Commercial Center Ltd ιδιοκτήτριαμεγάλουοικοπέδουστηνέγκωμη, στοοποίοθααρχίσειη ανέγερσητουεμπορικούκέντρουέγκωμηςεντόςτου2006. ΣτααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςπεριλαμβάνονταικαιοισυνδεδεμένεςεταιρείες ΑκίνηταΛάκκοςΜικέλληΛτδκαιΟλυμποςΕπενδύσειςΛτδκαθώςκαιη επένδυσηκατά 7% στηνεταιρείαermes Department Stores Public Limited. ΟικονομικάΑποτελέσματα Τακέρδηαπόεργασίεςγιατοέτος2005 ανήλθανσε σεσχέσημε το2004. (3)

5 Κέρδοςπριναπότηφορολογία Εταιρικόςφόροςκαιαμυντικήεισφορά ( ) - Αναβαλλόμενηφορολογία ( ) ( ) Κέρδημετάτηφορολογία Συμφέρονμειοψηφίας Κέρδηπουαναλογούνστουςμετόχους =========== =========== Βασικάκέρδηανάμετοχή(σεντ) 2,4 3,0 =========== =========== Πλήρωςκατανεμημένακέρδηανάμετοχή(σεντ) 2,0 2,5 =========== =========== Νέεςδραστηριότητεςκαιεπενδύσεις Κατάτηδιάρκειατουέτους, ηεταιρείααπέκτησε μετοχέςτηςittl Trade Tourist and Leisure Park Limited, δηλαδή 22,8%, έναντι , αποκτώνταςέτσι ολόκληροτοκεφάλαιοτηςεταιρείαςαυτής. Κατάτηδιάρκειατουέτους, ηittl Trade Tourist & Leisure Park Limited συνέχισετην ανέγερσητουεμπορικούκέντρουστοshacolas Emporium Park. Έχειεπίσηςυπογράψει συμβόλαιομετονελληνικόόμιλοφουρλήγιαπαραχώρησηχώρου, στοίδιοακίνητο, για τηνανέγερση, μεδικάτουςέξοδα, μεγάλουκαταστήματοςεπίπλωνικεα. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο τηςεταιρείαςεξετάζειεπίσηςτηνπροοπτική περαιτέρω αξιοποίησηςτηςεπένδυσηςστηνittl Trade Tourist and Leisure Park Limited καθώςκαι τηςυπόλοιπηςπεριουσίαςτουσυγκροτήματοςπουπεριλαμβάνειτηνεμπορίατέτοιων περιουσιακώνστοιχείωνσετρίτους. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςεταιρείαςτο Δεκέμβριο του 2005 ανακοίνωσετην παραχώρησηστουςμετόχους, πουήτανεγγεγραμμένοιστομητρώοτηςεταιρείαςστις 30 Δεκεμβρίου2005, ενδιάμεσουμερίσματοςαπότακέρδητουέτουςπουέληξετην31 η Δεκεμβρίου2003, ύψους20% επίτηςονομαστικήςαξίαςτηςμετοχής(20 σεντ), δηλαδή4 σεντανάμετοχή. Τομέρισμαθααποσταλείστουςδικαιούχουςσεδύοισόποσεςδόσεις στις30 Ιουνίου2006 καιστις30 Ιουνίου2007. ΣτοπαρόνστάδιοηΕταιρείαδενθαπροβείσεπεραιτέρωδιανομήτελικούμερίσματος. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες ΛόγωτηςφύσηςτωνδραστηριοτήτωντουΣυγκροτήματοςοικυριότεροικίνδυνοιπου αντιμετωπίζειείναι: Η επιτυχήςαποπεράτωση τωνέργωνμέσα στονπροκαθορισμένοχρόνοκαι πλαίσιατουαρχικούπροϋπολογισμούκαθώςεπίσηςκαιηεμπορικήεκμετάλλευση μετάτηναποπεράτωση. Η μίσθωσηήπαραχώρησηχρήσηςχώρωντωνακινήτωντουσυγκροτήματος αφοράκυρίωςτησυγγενικήεταιρείαermes Department Stores Public Limited. Η διακύμανσητωντιμώντωνακινήτων. Παράγοντεςχρηματοοικονομικούκινδύνουόπωςαναφέρονταιστησημείωση3. (4)

6 Προβλεπόμενεςεξελίξεις ΕμπορικόΚέντροΈγκωμης Αναμένεταιότιμέσαστο2006, ηθυγατρικήεταιρείαwoolworth Commercial Center Ltd θαπροχωρήσειστηνανέγερσηεμπορικούκέντρουστηνεγκωμη, Λευκωσία. Τοέργοθα περιλαμβάνειχώρουςγιαυπεραγορά, κατάστημαsuper Home Centre D.I.Y. καιάλλα καταστήματα. Η εταιρείαέχειήδηεξασφαλίσειχρηματοδότησηύψους12 εκατομμυρίων. Τοέργοαναμένεταιναολοκληρωθείπερίτατέλητου2007. ΠροσφοράΜετοχώνErmes Department Stores Public Limited Ως αποτέλεσμα της Αναδιοργάνωσης καιδιαχωρισμού των Δραστηριοτήτων του ΣυγκροτήματοςWoolworth πουέγινεστις31 Δεκεμβρίου2003, η Cyprus Trading Corporation Public Limited ( CTC ) απέκτησετηνπλειοψηφίατωνμετοχώντηςermes Department Stores Public Limited ( Ermes ) μετηδέσμευσηναπροσφέρεισεόλουςτους ΜετόχουςτηςWoolworth τηνευκαιρίανααποκτήσουν, εφόσοντοεπιθυμούν, τιςμετοχές αυτές. Η CTC είχεδεσμευθείναπροσφέρειτιςμετοχέςτηςermes στηνίδιατιμήπουτις αγόρασε, πλέοντόκουςκαιάλλαέξοδα, μέχριτηνολοκλήρωσητηςπροσφοράς. Μεβάση ταπιοπάνω, ητιμήτηςμετοχήςτηςermes καθορίστηκεστα24 σεντ. Η προσφοράαυτήγίνεταιμόνοστουςμετόχουςτηςwoolworth καιαφοράσυνολικά μετοχέςτηςermes, πουθαπαραχωρηθούνσεαναλογία3 μετοχέςermes ονομαστικήςαξίας20 σενττηνκαθεμιά, γιακάθε2 μετοχέςwoolworth πουκατέχουν. Η καταβολήτουτιμήματοςαγοράςτωνμετοχώνθαγίνειμετηναποδοχήτηςπροσφοράς. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςErmes, κατάτησυνεδρίατουπουπραγματοποιήθηκετην Παρασκευή10 Μαρτίου2006, αποφάσισενα παραχωρήσειδωρεάνσεόλουςτους ΜετόχουςτηςErmes 1 (ένα) ΔΑΜ (ΔικαίωμαΑγοράςΜετοχής), γιακάθε5 μετοχές Ermes πουθακατέχουν. Η τιμήάσκησηςκάθεδαμ θαείναι40 σενττοκαθένακαιη ημερομηνίαάσκησηςορίσθηκεοαπρίλιοςτου2011. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςErmes αποφάσισεόπωςπροτείνειστηγενικήσυνέλευση τωνμετόχωντης, τηνκαταβολήμερίσματοςύψους8% επίτηςονομαστικήςαξίαςτης μετοχήςτων20 σεντ, ήτοι1,6 σεντανάμετοχή, πουανέρχεταιστοσυνολικόποσότων , απότακέρδηπουέχειπραγματοποιήσειηεταιρεία. ΔιευκρινίζεταιότιδικαιούχοιθαείναιόλοιοιΜέτοχοι, πουθαείναιεγγεγραμμένοιστο ΜητρώοτηςΕταιρείαςμετάτηνολοκλήρωσητηςδιαδικασίαςτηςΠροσφοράςμετοχών τηςermes απότηctc στουςμετόχουςτηςwoolworth. Δηλαδή, τόσοτομέρισμαόσοκαιταδαμ θαδικαιούνταικαιοινέοιμέτοχοιπουθα αποκτήσουνμετοχέςτηςermes. (5)

7 Προβλεπόμενεςεξελίξεις(συνέχεια) Κερδοφορία ΑναμένεταιότιοιαξίεςτηςπεριουσίαςτουΣυγκροτήματοςθασυνεχίσουννααυξάνονται τόσολόγωτωνθετικώνσυνθηκώνστηνευρύτερηαγοράτωνεμπορικώνακινήτωνόσοκαι λόγωτωνπροσπαθειώντηςδιεύθυνσηςγιατηνπεραιτέρωαξιοποίησητωνπεριουσιών αυτών. Στόχοςεπίσηςείναιη μείωση των λειτουργικώνεξόδωνκαιτου κόστους χρηματοδότησηςτουσυγκροτήματος. ΎπαρξηυποκαταστημάτωντουΣυγκροτήματος ΤοΣυγκρότημαδενδιατηρείοποιαδήποτευποκαταστήματαστηνΚύπροήστοεξωτερικό. Μετοχικόκεφάλαιο Κατάτηδιάρκειατουέτουςδενυπήρξεοποιαδήποτεαλλαγήστομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείας. ΤοΕκδοθένΜετοχικόΚεφάλαιοτηςΕταιρείαςείναι μετοχέςονομαστικής αξίας20 σεντηκαθεμιά. Ο αριθμόςτωνμετόχωντηςεταιρείαςτην12ηαπριλίου2006 είναι Την24 η Απριλίου2003, ηεταιρείαέχειεκδώσει ΔικαιώματαΑγοράς Μετοχών(ΔΑΜ) μετιμήάσκησης30 σεντκαιπερίοδοάσκησηςτην1 30 Μαρτίου Εσωτερικήαξίατηςμετοχής Η εσωτερικήαξία τηςμετοχήςτηςεταιρείας, ονομαστικήςαξίας20 σεντ, στις31 Δεκεμβρίου2005 ήταν70,9 σεντ. ΊδιεςΜετοχές ΑπότηνπρώτηημερομηνίαέγκρισηςΕιδικούΨηφίσματοςγιααγοράιδίωνμετοχώνσε ΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσητηςΕταιρείαςμέχρικαιτηνημερομηνίατηςΈκθεσηςτων Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησεστηναπόκτηση ιδίων μετοχώναξίας Κατάτηδιάρκειατου2005, μεαπόφαση ΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσηςτωνΜετόχωντης Εταιρείας, παραχωρήθηκανδωρεάνστουςμετόχους μετοχέςτηςwoolworth ονομαστικήςαξίας20 σέντηκαθεμιά, σεαναλογίαμίαμετοχήγιακάθε65 πουκατέχουν. Οιμετοχέςαυτέςείναιπλήρωςπληρωθείσες, εγγεγραμμένεςεπ ονόματιτηςεταιρείαςκαι προήλθαναπόαγοράιδίωνμετοχών. Στις17 Απριλίου2006, τοδιοικητικόσυμβούλιοαποφάσισεόπωςσυγκαλέσειέκτακτη ΓενικήΣυνέλευσηστις25 Μαΐου2006 (αμέσωςπριναπότηνετήσιαγενικήσυνέλευση) μεσκοπότηνεπανέγκρισητουειδικούψηφίσματοςεξουσιοδότησηςτουδιοικητικού Συμβουλίουγιααπόκτησηιδίωνμετοχών, αναυτόκριθείαναγκαίο. (6)

8 ΔιοικητικόΣυμβούλιο Τα μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκατάτηνημερομηνίατηςπαρούσαςέκθεσης παρουσιάζονταιστησελίδα1. Κατάτηδιάρκειατουέτουςοκ. ΜάριοςΠαναγίδηςδιορίστηκεστις10 Ιουνίου2005 και οικ. ΠάμποςΙωαννίδηςκαιΑντρέαςΛουρουτζιάτηςδιορίστηκανστις25 Αυγούστου Οικ. ΜάριοςΚαμπανελλάς, ΜιχάληςΜιχαηλίδης, ΔημήτρηςΜούσκος, Πανίκος Παπαδάκης, ΝεόφυτοςΡοδάς, ΔημοσθένηςΖ. Σεβέρης, ΓεώργιοςΣυρίμης, Ευάνθης ΧατζημιτσήςκαιΚυριάκοςΧριστοφήαποχώρησανστις25 Αυγούστου2005. ΣύμφωναμετοΚαταστατικότηςΕταιρείαςοικ. ΡένοςΣολομίδης, ΔημήτρηςΔημητρίου, ΜιχαλάκηςΚονιώτης, ΜάριοςΣαββίδης, ΜενέλαοςΣιακόλας, ΑντρέαςΛουρουτζιάτης καιπάμπος Ιωαννίδης εξέρχονταιεκ περιτροπής, είναιόμως επανεκλέξιμοικαι προσφέρονταιγιαεπανεκλογή. Δενυπήρχανάλλεςσημαντικέςαλλαγέςστηνκατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναμοιβή τωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας ΤοάμεσοκαιέμμεσοσυμφέροντωνΔιοικητικώνΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείας, στις31 Δεκεμβρίου2005 καικατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσης, ήτανως εξής: 31 Δεκεμβρίου 14 Απριλίου % % ΝίκοςΚ. Σιακόλας 44,64 44,64 ΡένοςΣολομίδης 0,09 0,09 ΜάριοςΑ. Σαββίδης 0,03 0,03 ΕλένηΝ. Σιακόλα 0,88 0,88 ΜάριοςΝ. Σιακόλας 0,02 0,02 ΜενέλαοςΣιακόλας - - ΔημήτρηςΔημητρίου - - ΠάμποςΙωαννίδης - - ΜιχαλάκηςΚονιώτης 0,09 0,09 ΜάριοςΠαναγίδης - - ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης - - (7)

9 ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας(συνέχεια) Ταποσοστάτουκ. ΝίκουΚ. Σιακόλαπεριλαμβάνουντασυμφέροντατηςσυζύγουκαιτων τέκνωντου, πουδενείναιμέλητουδιοικητικούσυμβουλίου, καθώςκαιτηςcyprus Trading Corporation Public Limited καιάλλωνεταιρειώνστιςοποίεςκατέχει, άμεσαή έμμεσα, τουλάχιστον20% τωνδικαιωμάτωνψήφου. ΠέραντωνυπολοίπωνκαισυναλλαγώνπουαναφέρονταιστηΣημείωση26, στις31 Δεκεμβρίου2005 δενυπήρχεοποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετηνεταιρείαήτις εξαρτημένεςήσυνδεδεμένεςτης, στηνοποία Σύμβουλοςήσυνδεόμενα μέρη είχαν ουσιώδεςσυμφέρον. ΚυριότεροιΜέτοχοι Κατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσης, οιπιοκάτωμέτοχοικατείχανάμεσαήέμμεσα πέραντου5% τουεκδοθέντοςμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστόμετοχών % ΝίκοςΚ. Σιακόλας 44,64 Cyprus Trading Corporation Public Limited 31,87 Lambousa Venture Capital Limited 5,55 Ελεγκτές ΟιελεγκτέςτηςΕταιρείαςPricewaterhouseCoopers Limited έχουνεκδηλώσειεπιθυμίανα συνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. ΨήφισμαπουναεξουσιοδοτείτοΔιοικητικό ΣυμβούλιονακαθορίσειτηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΕκτελεστικόςΠρόεδρος Λευκωσία 17 Απριλίου2006 (8)

10 Έκθεση ΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜέροςA ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, αναγνωρίζονταςτησημασίατουκώδικα Εταιρικής ΔιακυβέρνησηςγιατησωστήκαιχρηστήδιοίκησητηςΕταιρείαςκαιτησυνεχήπροστασίατων συμφερόντωνόλωντωνμετόχων, έχειυιοθετήσεικαιεφαρμόσειπλήρωςτονκώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησηςκαιπαραμένειδεσμευμένοστησυνεχήεφαρμογήτωνΑρχώνκαι Διατάξεώντου. ΜέροςΒ ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιτηρούνταιόλεςοιΑρχέςκαιΔιατάξειςτουΚώδικα, όπωςεξηγείταιπιοκάτω: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων Η ΕταιρείαδιευθύνεταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοτοοποίοαπαρτίζεταιαπό11 άτομα, από ταοποίαοι8 ΔιοικητικοίΣύμβουλοιείναιΜηεκτελεστικοίκαιαπόαυτούςοι5 είναι ανεξάρτητοι. ΤηθέσητουΕκτελεστικούΠροέδρουτουΔιοικητικούΣυμβουλίουκατέχειοκ. ΝίκοςΚ. Σιακόλας. Υπάρχειοεξήςδιαχωρισμόςμεταξύ τωνθέσεωντουεκτελεστικούπροέδρουκαι τουδιευθύνοντασυμβούλου, θέσηπουκατέχειοκ. ΜάριοςΠαναγίδηςαπότις σε αντικατάσταση του κ. Μάριου Καμπανελά που παραιτήθηκε. Η ενασχόληση του ΕκτελεστικούΠροέδρουαφοράτηστρατηγικήκαιπολιτικήτηςΕταιρείαςκαιτηνεισαγωγή θεμάτων για λήψη απόφασηςαπό το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η ενασχόληση του ΔιευθύνοντοςΣυμβούλουαφοράγενικάτηδιεύθυνσητηςΕταιρείαςκαιτηνκαθημερινή(dayto-day) εργασίακαιδραστηριότητατηςεπιχείρησης. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, αφούλάβειέγκαιρη, ολοκληρωμένηκαιέγκυρη πληροφόρηση, συνέρχεταισετακτάχρονικάδιαστήματασεσυνεδρίεςγιαμελέτηκαιλήψη αποφάσεων, οιοποίεςκαταγράφονταιπιστάσεπρακτικά. Κατάτηδιάρκεια του2005 έγιναν 9 συνεδρίες. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχεικαθορίσειθέματαγιατα οποία αποφάσεις μπορούνναλαμβάνονταιμόνοαπόαυτό. Μερικάθέματαμπορούνναπαραπέμπονταισε ειδικέςεπιτροπέςτουδιοικητικούσυμβουλίου, χωρίςαυτόνααπαλλάσσειταμέλητου ΔιοικητικούΣυμβουλίουαπότησυλλογικήευθύνητους. Καμιά κατηγορίαμελώντου ΔιοικητικούΣυμβουλίουδενδιαφοροποιείταιωςπροςτηνευθύνη τηςέναντικάποιαςάλλης. 9F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (9)

11 ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων(συνέχεια) Ο ΓραμματέαςτηςΕταιρείαςέχειτηνευθύνηναπαρέχειέγκαιρη, ολοκληρωμένηκαιέγκυρη πληροφόρησησεόλαταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοπρόεδροςτουδιοικητικού Συμβουλίου έχειτην ευθύνη να διασφαλίζειότιόλα τα μέλη του είναικατάλληλα ενημερωμέναγιαταθέματαπουεγείρονταιστιςσυνεδρίες. ΌλοιοιΔιοικητικοίΣύμβουλοιμπορούννασυμβουλευτούντονΕκτελεστικόΠρόεδρο, τον ΔιευθύνονταΣύμβουλο, τονγραμματέα καθώςεπίσηςκαιτουςεξωτερικούςκαιεσωτερικούς ΕλεγκτέςτηςΕταιρείας. Ο κάθεδιοικητικόςσύμβουλοςτυγχάνεικατάλληληςενημέρωσης τηνπρώτηφοράπουδιορίζεταιστοδιοικητικόσυμβούλιοτηςεταιρείας, καθώςκαικατάτη διάρκειατηςυπηρεσίαςτου, όταναυτόκριθείαναγκαίο. ΌλοιοιΔιοικητικοίΣύμβουλοι ασκούνανεξάρτητακαιαμερόληπτατηνκρίσητουςκατάτηνεκτέλεσητωνκαθηκόντωντους καιλαμβάνουν, όπουκρίνουναναγκαίο, ανεξάρτητεςεπαγγελματικέςσυμβουλέςμεέξοδατης Εταιρείας. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοκατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσηςαπαρτίζεταιαπότους Συμβούλουςπουπαρουσιάζονταιπιοκάτω. ΌλοιτουςήτανμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου γιαολόκληροτοέτος2005, εκτόςαπότονκ. ΜάριοΠαναγίδηπουδιορίστηκεστις10 Ιουνίου 2005 καιτουςκ. ΑντρέαΛουρουτζιάτηκαιΠάμποΙωαννίδηπουδιορίστηκανστις25 Αυγούστου2005. Οικ. ΜάριοςΚαμπανελάς, ΜιχάληςΜιχαηλίδης, ΔημήτρηςΜούσκος, ΠανίκοςΠαπαδάκης, ΝεόφυτοςΡοδάς, ΔημοσθένηςΣεβέρης, ΓεώργιοςΣυρίμης, Ευάνθης ΧατζημιτσήςκαιΚυριάκοςΧριστοφήαποχώρησανστις25 Αυγούστου2005. ΣύμφωναμετοΚαταστατικότηςΕταιρείας, σεκάθεετήσιαγενικήσυνέλευσηαποχωρείμε δικαίωμαεπανεκλογήςτο1/3 τωναρχαιότερωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίουκαθώς επίσηςκαιόσοιδιορίστηκανμετάτηνπροηγούμενηετήσιαγενικήσυνέλευση. ΚατάτηνεπόμενηΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηοικ. ΡένοςΣολομίδης, ΔημήτρηςΔημητρίου, ΜιχαλάκηςΚονιώτης, ΜάριοςΣαββίδης, ΜενέλαοςΣιακόλας, ΑντρέαςΛουρουτζιάτηςκαι ΠάμποςΙωαννίδηςεξέρχονται, είναιόμωςεπανεκλέξιμοικαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. ΌπωςαπαιτείταιαπότονΚώδικα, παρατίθενταιπιοκάτωσύντομαβιογραφικάστοιχείαγια όσουςσυμβούλουςαποχωρούνκαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. ΡένοςΣολομίδης- ΣπούδασεοικονομικέςεπιστήμεςστοΠαρίσι. ΥπηρέτησεωςΥπουργός Οικονομικώναπότο1962 έωςτο1968. ΥπήρξεΠρόεδροςτηςΟΕΒγιαοκτώχρόνιακαιτης ΤράπεζαςΑναπτύξεωςγιαπέντεχρόνια. ΣυνεχίζειναείναιΠρόεδροςήΜέλοςδιοικητικών συμβουλίωνπολλώνεταιρειώνκαιοργανισμών. ΔημήτρηςΔημητρίου- ΕγκεκριμένοςΛογιστήςACA. ΕργάστηκεστοΗνωμένοΒασίλειο. Το1986 άρχισεναεργάζεταιστηνcyprus Trading Corporation Public Ltd, στηνοποία διετέλεσεαναπληρωτήςγενικόςδιευθυντής. Απότο2000 κατέχειτηθέσητουγενικού ΔιευθυντήτηςN.K.Shacolas (Holdings) Ltd. ΕίναιΣύμβουλοςκαισεάλλεςεταιρείεςτου ΟμίλουΣιακόλακαιΕκτελεστικόςΠρόεδροςτηςHOB House of Beauty Ltd καιτηςartopolis Limited. 10F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (10)

12 ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων(συνέχεια) ΜιχαλάκηςΚονιώτης- Επιχειρηματίας. Απότο1937 μέχρισήμεραείναιμέλοςτου διοικητικούσυμβουλίουτωνεταιρειώνμιχαλάκηςκονιώτης(motors) Λίμιτεδ, Κονιώτης Travel & Insurance Limited, διετέλεσεμέλοςτου διοικητικού συμβουλίουτηςλαϊκής ΤράπεζαςΛίμιτεδκαιτηςAstarti Development Limited. ΜάριοςΣαββίδης- ΕκτελεστικόςΠρόεδροςτηςEuroinvestment & Finance απότο1996. Είναιαπόφοιτος του London School of Economics, του University of Chicago και εγκεκριμένοςλογιστής(chartered Accountant). ΕργάστηκεστηνTouche Ross (Λονδίνου) καιαργότερα στη London Forfaiting Company PLC. ΕίναιΑναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος τηςcyprus Trading Corporation Public Ltd καιδιοικητικός Σύμβουλοςδιαφόρωνεταιρειών. ΜενέλαοςΚ. Σιακόλας ΣπούδασενομικάστοΠανεπιστήμιοKent τουcanterbury (Αγγλία) καιαπέκτησετοντίτλοbarrister at Law στοκing s College University τουλονδίνου. Είναι διευθυντής των οικογενειακών επιχειρήσεων ΑΚS Hotels (Aθήνα) καιcn Shacolas (Investments) Ltd, ενώ συμμετέχειστα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Apollo Investments, Cyprus Trading Corporation Public Ltd καιεrmes Department Stores Public Ltd. ΑντρέαςΛουρουτζιάτης οικονομολόγος, απόφοιτοςτουπανεπιστημίουτουτορόντο. Είναι μέτοχος/ διευθυντήςτηςεταιρείαςebex Ltd. ΕίναιαντιπρόεδροςτουΚΕΒΕκαιΔιοικητικός Σύμβουλοςσεδημόσιεςεταιρείες. ΜάριοςΠαναγίδης- ΑπόφοιτοςτουΠανεπιστημίουBristol ΑγγλίαςμεπτυχίοB.Sc in Economics and Accounting καιchartered Accountant (A.C.A.). Εργάστηκεγια3 χρόνιαστο ΛονδίνοστηνErnst & Young, γιαπέντεχρόνιαστηναθήναστηνalpha Ventures, μέλοςτου ΟμίλουAlpha Bank στηνtelesis ΧρηματιστηριακήτουΟμίλουEurobank ωςανώτερος αναλυτήςεπενδύσεωνκαιστηνclr Financial Services ωςδιαχειριστήςεπενδύσεων. Είναι αναπληρωτήςγενικόςδιευθυντήςτηςn.k.shacolas (Holdings) Ltd, ιθύνουσας εταιρείαςτου Ομίλου ΕταιρειώνΣιακόλα, καθώςκαιδιοικητικόςσύμβουλοςστηνeuroinvestment & Finance, Christies Dairies Public Limited καιστηνinfotel Ltd. ΠάμποςΙωαννίδης- ΣπούδασενομικάστοΠανεπιστήμιοΑθηνώνκαιστοΠανεπιστήμιοτου Λονδίνου. ΕίναικάτοχοςτουτίτλουMaster of Law τουπανεπιστημίουτουλονδίνουκαι μέλοςτουδικηγορικούσυνδέσμουκύπρου. ΕίναιΔιευθύνωνΣυνεταίροςτουδικηγορικού γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία. Είναινομικός σύμβουλος σε διάφορους οργανισμούς, τράπεζεςκαιάλλεςεπιχειρήσειςκαιμέλοςδιοικητικώνσυμβουλίωνδημοσίων εταιρειών. 11F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (11)

13 ΑνεξαρτησίαΔιοικητικώνΣυμβούλων Η σύνθεσητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιηταξινόμησητωνσυμβούλωνσεκατηγορίες παρουσιάζονταιστονπίνακα1 πιοκάτω: Πίνακας1: ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΜάριοςΠαναγίδης ΕλένηΝ. Σιακόλα ΜάριοςΝ. Σιακόλας (από ) ΜηΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΡένοςΣολομίδης - Ανεξάρτητος ΔημήτρηςΔημητρίου ΠάμποςΙωαννίδης (από ) - Ανεξάρτητος ΜιχαλάκηςΚονιώτης - Ανεξάρτητος ΑντρέαςΛουρουτζιάτης(από ) - Ανεξάρτητος ΜάριοςΣαββίδης ΜενέλαοςΣιακόλας - Ανεξάρτητος ΜάριοςΚαμπανελάς (μέχρι ) ΜιχάληςΜιχαηλίδης (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΔημήτρηςΜούσκος (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΠανίκοςΠαπαδάκης (μέχρι ) ΝεόφυτοςΡοδάς (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΔημοσθένηςΖ. Σεβέρης(μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΓεώργιοςΣυρίμης (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΕυάνθηςΧατζημιτσής (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΚυριάκοςΧριστοφή (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΟιΜηεκτελεστικοίΑνεξάρτητοιΔιοικητικοίΣύμβουλοιδενελέγχουν, άμεσαήέμμεσα, την πλειοψηφίατουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείαςήτωνδικαιωμάτωνψήφουκαιδενέχουν καμίαάλληουσιαστικήσχέσηπουθαμπορούσεναεπηρεάσειτηνάσκηση τηςαμερόληπτης καιανεξάρτητηςκρίσηςτους. 12F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (12)

14 ΕπιτροπέςΔιοικητικούΣυμβουλίου ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, υιοθετώνταςτιςαρχέςτουκώδικα, προχώρησεστη σύστασητωνπιοκάτωεπιτροπώνκαιστηνέγκρισητωνκανονισμώνλειτουργίαςτους, οι οποίοισυνάδουνμετονκώδικακαιείναιστηδιάθεσητυχόνενδιαφερομένωνπουεπιθυμούν πληροφόρησηεπίτουθέματος, στακεντρικάγραφείατηςεταιρείας. (α) ΕπιτροπήΔιορισμών ΚύριοςσκοπόςτηςΕπιτροπήςΔιορισμώνείναιητήρησημιαςκαθορισμένηςκαιδιαφανούς διαδικασίαςόσοναφοράεισηγήσειςγιατοδιορισμόνέωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου. Τα μέλητηςεπιτροπήςδιορισμών, η πλειοψηφίατωνοποίωνείναι ΜηΕκτελεστικοί ΑνεξάρτητοιΣύμβουλοι, είναιταακόλουθα: ΝίκοςΚ. Σιακόλας, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΠάμποςΙωαννίδης Η ΕπιτροπήΔιορισμώνσυνέρχεταιτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνοκαιαναφέρεταιστο ΔιοικητικόΣυμβούλιο, επίσηςτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνο, παρουσιάζονταςπεριληπτικά τιςδραστηριότητέςτηςκατάτοπροηγούμενοοικονομικόέτοςκαθώςκαιτυχόνεισηγήσειςτης. (β) ΕπιτροπήΑμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβώναπαρτίζεταιαπό τουςπιο κάτω Μη εκτελεστικούςδιοικητικούς Συμβούλους, ηπλειοψηφίατωνοποίωνείναιανεξάρτητοι: ΜάριοςΣαββίδης, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΑντρέαςΛουρουτζιάτης Η ΕπιτροπήΑμοιβώνσυνέρχεταιτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνοκαιευθύνητηςείναιη υποβολή εισηγήσεωνστοδιοικητικόσυμβούλιοεπίτουπλαισίουκαιτουύψουςτωναμοιβών τωνεκτελεστικώνδιοικητικώνσυμβούλων, καθώςκαιγιατουςόρουςτωνσχετικών συμβολαίωνεργοδότησης. Η αμοιβήτωνμηεκτελεστικώνσυμβούλωνκαθορίζεταιαπότην ΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΚατόπιναπόφασηςΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσηςηΕταιρεία έχει εισαγάγειένασχέδιοεπιλογήςγιααπόκτησημετοχών, στοοποίοσυμμετέχειτοδιευθυντικό προσωπικό(βλέπεσημείωση20 τωνοικονομικώνκαταστάσεων). 13F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (13)

15 (γ) ΕπιτροπήΕλέγχου Ο ρόλοςκαιηευθύνητηςπεριλαμβάνουνθέματαπουσχετίζονταιμετιςυπηρεσίεςτων ΕξωτερικώνκαιΕσωτερικώνΕλεγκτών, περιλαμβανομένηςτηςβεβαίωσηςτηςανεξαρτησίας τους, θέματαλογιστικώνχειρισμών, θέματαεπισκόπησηςσημαντικώνσυναλλαγών, στις οποίεςδυνατόνναυπάρχεισύγκρουσησυμφερόντων, καθώςκαιτησύνταξητηςέκθεσηςτου ΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης. Τασυστήματαεσωτερικούελέγχου επιθεωρούνταιεπίσυνεχούςβάσηςαπότοτμήμαεσωτερικούελέγχουτουσυγκροτήματος, το οποίοαναφέρεταιστηνεπιτροπή Ελέγχουκαιεπισκοπείτηναποτελεσματικότητάτους. Η ΕπιτροπήΕλέγχουαναφέρεταιστοΔιοικητικόΣυμβούλιο. Η ΕπιτροπήΕλέγχουτηςΕταιρείαςαπαρτίζεταιαπόταπιοκάτωμέλη, ηπλειοψηφίατων οποίωνείναιανεξάρτητοιμηεκτελεστικοίδιοικητικοίσύμβουλοι: ΔημήτρηςΔημητρίου, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΑντρέαςΛουρουτζιάτης Η ΕπιτροπήΕλέγχουσυνέρχεταιτουλάχιστοντέσσεριςφορέςτοχρόνο, μπορείδενα προσκαλείστιςσυνεδρίεςτηςτονοικονομικόδιευθυντή, τοδιευθυντήεσωτερικούελέγχου, τουςεξωτερικούςελεγκτέςκαιάλλους, όποτεκριθείαναγκαίο, για να παράσχουντις απαιτούμενεςπληροφορίεςκαιεξηγήσεις. Κατάτηδιάρκειατουέτους2005 ηεπιτροπήέχει συνέλθει5 φορές. Εξετάζει, μεταξύάλλων, τιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείας, τις εκθέσειςτουτμήματοςεσωτερικούελέγχουκαιτηναποτελεσματικότητατωνσυστημάτων ΕσωτερικούΕλέγχουτηςΕταιρείας, εισηγείταιτοδιορισμόήτερματισμότωνυπηρεσιώντων ΕσωτερικώνκαιΕξωτερικώνΕλεγκτώνκαιπαρακολουθείτησχέσητουςμετηνΕταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιώνπουμπορείναπαρέχουν. Η ΕπιτροπήΕλέγχουέχειτηδυνατότηταναζητάεπαγγελματικέςσυμβουλέςσεθέματατης αρμοδιότητάςτηςκαιόποτεχρειαστείδύναταινακαλείστιςσυνεδρίες τηςειδικούςεπίτων υπόσυζήτησηθεμάτων. ΣεμερικέςσυνεδρίεςτηςΕπιτροπήςΕλέγχουκατάτο2005, έχουνπαρευρεθείοιεξωτερικοί ελεγκτές, οδιευθυντήςτουτμήματοςεσωτερικούελέγχουκαιοοικονομικόςδιευθυντήςτης Εταιρείας. 14F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (14)

16 ΑμοιβήΔιοικητικώνΣυμβούλων ΚανέναςΔιοικητικόςΣύμβουλοςδενεμπλέκεταιστονκαθορισμότηςαμοιβήςτου. Δενυπάρχουνσυμβόλαιαεργοδότησηςκαθορισμένηςδιάρκειαςπουναυπερβαίνουντα5 χρόνια, ούτευπάρχουνσυμβόλαιαεργοδότησηςαόριστηςδιάρκειαςτωνοποίωνηπερίοδος προειδοποίησηςναυπερβαίνειτονέναχρόνο. ΟιαμοιβέςτωνΕκτελεστικώνΣυμβούλωνκαθορίζονταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοκατόπιν συστάσεωςτηςεπιτροπήςαμοιβών. Έπ αυτούηεπιτροπήαμοιβώνενεργείμέσαστα πλαίσιατηςπολιτικήςαμοιβών, όπωςκαθορίζονταιστηνπαράγραφοβ2 τουκώδικαπερί ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, ιδιαίτερα δελαμβάνειυπόψητιςακαδημαϊκέςγνώσεις, την εμπειρίακαιταεπίπεδααμοιβήςπροσώπωνσεαντίστοιχεςθέσειςσ άλλεςεταιρείεςή εμπορικέςεπιχειρήσεις. ΟιαμοιβέςτωνΔιοικητικώνΣυμβούλων, υπότηνιδιότητάτουςωςμελώνεπιτροπώντου ΔιοικητικούΣυμβουλίου, καθορίζονταιαπότοδιοικητικόσυμβούλιοκαιείναιανάλογεςμετο χρόνοπουδιαθέτουνγιατηδιοίκησητηςεταιρείας. ΟιαμοιβέςτωνΔιοικητικώνΣυμβούλων, υπότηνιδιότητάτουςωςμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, εγκρίνονταιαπότουςμετόχους σεγενικήσυνέλευση. ΟιαμοιβέςτωνΜηεκτελεστικώνΣυμβούλωνδενσυνδέονταιμετην κερδοφορία, ούτελαμβάνουντημορφήσυμμετοχήςσεσυνταξιοδοτικόήασφαλιστικόσχέδιο τηςεταιρείας. Κατά τηδιάρκειατουέτουςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρείαδενέχει καταβάλειοποιεσδήποτεαμοιβέςσεμηεκτελεστικούςδιοικητικούςσυμβούλους, εκτόςαπό τηνετήσιααμοιβήτουςωςμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, ηοποίαεγκρίθηκεστην προηγούμενηγενικήσυνέλευσηκαιανέρχεταισυνολικάσε ΤασύνολατωναμοιβώντωνΔιοικητικώνΣυμβούλωνπαρατίθενταιπιοκάτω: Πίνακας2 : ΑμοιβέςΕκτελεστικώνΔιοικητικώνΣυμβούλων ΑριθμόςΕκτελεστικώνΔιοικητικώνΣυμβούλων Ύψοςσυνολικώναμοιβών Ένας F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (15)

17 Πίνακας3 : ΑμοιβέςΔιοικητικώνΣυμβούλωνωςΜελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΜηΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙΕΛΕΓΧΟΣ ΣύστημαΕσωτερικούΕλέγχου ======== ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπρέπειναδιατηρείέναεπαρκέςΣύστημαΕσωτερικούΕλέγχουγια ναδιασφαλίζεταιη μεγαλύτερηδυνατήπροστασίατηςεπένδυσηςτωνμετόχων καιτων περιουσιακών στοιχείωντηςεταιρείας. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοεπιβεβαιώνειότιεπιβλέπειτηναποτελεσματικότητατουΣυστήματος ΕσωτερικούΕλέγχουτηςΕταιρείαςμέσω τουτμήματοςεσωτερικούελέγχου, τοοποίο ενεργείμε ανεξαρτησία, αναφέρεταιστην Επιτροπή Ελέγχου καιβεβαιώνειότιείναι ικανοποιητικό. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτης Εταιρείαςδηλώνειότιέχειεπισκοπήσειτιςδιαδικασίεςκαι μεθόδουςεπαλήθευσηςτηςορθότητας, πληρότηταςκαιεγκυρότηταςτωνπληροφοριώνπου παρέχονταιστουςεπενδυτέςκαιβεβαιώνειότιείναιαποτελεσματικές. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιδενέχειπεριέλθεισεγνώση του οποιαδήποτε παράβασητωνπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμωνκαικανονισμών, εκτός αυτώνπουείναιειςγνώσητωνχρηματιστηριακώναρχών. ΔάνειασεΔιοικητικούςΣυμβούλους Τυχόν δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων του Συγκροτήματος από εταιρείες του Συγκροτήματοςκαιπληροφορίεςαναφορικά μεενδεχόμενο ίδιο συμφέρονδιοικητικών ΣυμβούλωνσεσυναλλαγέςήζητήματαπουεπηρεάζουντηνΕταιρεία, αναφέρονταιστη σημείωση26 στιςοικονομικέςκαταστάσεις. 16F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (16)

18 ΔρώσαΟικονομικήΜονάδα(going concern) ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιηΕταιρείαέχειεπαρκείςπόρουςγιανασυνεχίσειτη λειτουργίατηςωςδρώσαοικονομικήμονάδα(going concern) γιατουςεπόμενουςδώδεκα μήνες. ΣυμμόρφωσημετονΚώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδιόρισετουςκ. ΓιώργοΜιτσίδηκαιΔημήτρηΔημητρίουως ΛειτουργούςΣυμμόρφωσηςμετονΚώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, οιοποίοι παρακολουθούν, σεσυνεργασίαμετηνεπιτροπήελέγχου, τηνεφαρμογήτουκώδικα. ΣΧΕΣΕΙΣΜΕΤΟΥΣΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟιΔιοικητικοίΣύμβουλοιθεωρούνωςσημαντικόμέροςτωνευθυνώντουςτηνέγκαιρη, σαφή καιέγκυρηπληροφόρησητωνμετόχωνκαιτηνυιοθέτησητωνπρονοιώντουκώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησηςπουαφορούντηνεποικοδομητικήαξιοποίησητηςΓενικής ΣυνέλευσηςκαιτηνισότιμημεταχείρισητωνΜετόχων. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχει διορίσειτονκ. ΜάριοΠαναγίδηκαιτηνκα. ΜαρίαΑριστείδουωςυπεύθυνουςγιαθέματα ΕπικοινωνίαςμετουςΜετόχουςτηςΕταιρείας. ΜεεντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου, ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΕκτελεστικόςΠρόεδρος Λευκωσία 17 Απριλίου F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (17)

19 Έκθεσηελεγκτώνπροςταμέλητης Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited PricewaterhouseCoopers Limited Julia House 3 Themistocles Dervis Street CY-1066 Nicosia P O Box CY-1591 Nicosia, Cyprus Telephone: Facsimile: Έκθεσηεπίτωνοικονομικώνκαταστάσεων 1 ΈχουμεελέγξειτιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςWoolworth (Cyprus) Properties Public Limited (ηεταιρεία) καιτωνθυγατρικώντης(τοσυγκρότημα) στιςσελίδες20 μέχρι66, πουαποτελούνταιαπότονενοποιημένοισολογισμόστις31 Δεκεμβρίου2005, τηνενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων, την ενοποιημένηκατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαιακαιτηνενοποιημένηκατάσταση ταμειακώνροώνγιατοέτοςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καιτιςσχετικέςσημειώσεις. ΑυτέςοιοικονομικέςκαταστάσειςείναιευθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτης Εταιρείας. Ηδικήμαςευθύνηείναιναεκφράσουμεγνώμηπάνωσ αυτέςτιςοικονομικές καταστάσειςμεβάσητονέλεγχόμας. Η έκθεσηαυτήγίνεταιαποκλειστικάπροςταμέλη τηςεταιρείας, ωςσώμα, σύμφωναμετοάρθρο156 τουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ Ηελεγκτικήμαςεργασίαέχειαναληφθείώστεναμπορέσουμεναεκθέσουμεσταμέλητης Εταιρείαςεκείναταθέματαπουαπαιτούνταιαπόεμάςσεμιαέκθεσηελεγκτήκαιγια κανέναάλλοσκοπό. Στομέγιστοβαθμόπουεπιτρέπεταιαπότονόμο, δεναποδεχόμαστε ήαναλαμβάνουμεευθύνηπροςοποιονδήποτεεκτόςτηςεταιρείαςκαιταμέλητης Εταιρείαςωςσώμα, γιατηνελεγκτικήμαςεργασία, γιααυτήτηνέκθεση, ήγιατιςγνώμες πουέχουμεσχηματίσει. 2 ΔιενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεΔιεθνήΠρότυπαΕλέγχου. ΤαΠρότυπα αυτάαπαιτούνόπωςπρογραμματίζουμεκαιδιενεργούμετονέλεγχογιαναπάρουμε λογικέςδιαβεβαιώσειςκατάπόσοοιοικονομικέςκαταστάσειςδενέχουνουσιώδηλάθη. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειτηνεξέταση, πάνωσεδειγματοληπτικήβάση, αποδεικτικών στοιχείωνπουυποστηρίζουνταποσάκαιάλλεςπληροφορίεςστιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειεπίσηςτηναξιολόγησητων λογιστικώναρχώνπουχρησιμοποιήθηκαν, τωνσημαντικώνυπολογισμώνπουέγιναναπό τοδιοικητικόσυμβούλιοκαθώςκαιτηναξιολόγησητηςγενικήςπαρουσίασηςτων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιοέλεγχόςμαςπαρέχειμια λογικήβάσηγιατηγνώμημας. F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc Board Members: Phidias K Pilides (CEO), Dinos N Papadopoulos (Deputy CEO), Tassos I Televantides, Panikos N Tsiailis, Christakis Santis, Stephos D Stephanides, Costas L Hadjiconstantinou, George Foradaris, Costas M Nicolaides, Angelos M Loizou, Vasilis Hadjivassiliou, Androulla S Pittas, Savvas C Michail, Costas L Mavrocordatos, Christos M Themistocleous, Panicos Kaouris, Nicos A Neophytou, George M Loizou, Timothy D Osburne, Pantelis G Evangelou, Liakos M Theodorou, Stelios Constantinou, Tassos Procopiou, Andreas T Constantinides, Theo Parperis, Constantinos Constantinou, Petros C Petrakis, Philippos C Soseilos, Evgenios C Evgeniou, Christos Tsolakis, Nicos A Theodoulou, Nikos T Nikolaides, Cleo A Papadopoulou, Marios S Andreou, Nicos P Chimarides, Aram Tavitian, Constantinos Taliotis, Stavros A Kattamis Directors of Operations: Adrian Ioannou, Androulla Aristidou, Achilleas Chrysanthou, George Skapoullaros, Bambos A Charalambous, Chris Odysseos, Demetris V Psaltis, Constantinos L Kapsalis Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company, Registered in Cyprus (Reg. No )

20 3 Κατάτηγνώμημας, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαι δίκαιηεικόνατηςοικονομικήςκατάστασηςτουσυγκροτήματοςστις31 Δεκεμβρίου2005, καιτηςχρηματοοικονομικήςεπίδοσηςκαιτωνταμειακώνροώντουγιατοέτοςπουέληξε τηνημερομηνίααυτήσύμφωναμεδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςπληροφόρησης όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνεεκαιταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικής ΠληροφόρησηςόπωςαυτάεκδόθηκαναπότοΣυμβούλιοΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπων καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 τηςκύπρου. Έκθεσηεπίάλλωννομικώναπαιτήσεων 4 ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμετα πιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγια σκοπούςτουελέγχουμας. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμε τιςεξηγήσειςπουμαςδόθηκανοιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρέχουν τιςαπαιτούμενεςαπότονπερίεταιρειώννόμο, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετον απαιτούμενοτρόπο. Κατάτηγνώμημας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεσητουδιοικητικού Συμβουλίουστιςσελίδες3 μέχρι8 συνάδουνμετιςοικονομικέςκαταστάσεις. PricewaterhouseCoopers Limited Chartered Accountants Λευκωσία 17 Απριλίου2006 F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (19)

Unifast Finance & Investments Public Company Limited

Unifast Finance & Investments Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 6 8 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων του Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 2 Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1 .. CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1... μ μ μ μ. μ μ μ (CISCO) : μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. H μ μ 15 2010 1 1... 3 2... 4 2.1...4 2.2...4 2.3...5 2.4...5 3... 6 4... 11 4.1...11

Διαβάστε περισσότερα

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το

Διαβάστε περισσότερα

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΜΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 30 η Απριλίου 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 17:00 µ.µ στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεµεσό, και ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα. Σελίδα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα. Σελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0115/00010838/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CSE Attachment: 1. CSE Announce Non

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Επεξηγηματική κατάσταση 2-4 Μη ελεγμένος ενδιάμεσος ενοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 101.507 Επενδύσεις 0 Οχήματα 2 3.000 39.298 Έπιπλα και Εξοπλισμός 7.000 Ακίνητη Περιουσία 3 300.000 275.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 422.805 Δάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Half-Yearly results. As per attachments. 0051/00004374/en Half-Yearly Financial Report AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

Half-Yearly results. As per attachments. 0051/00004374/en Half-Yearly Financial Report AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00004374/en HalfYearly Financial Report AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments HalfYearly results Attachments: 1. Financial statements 2. Announcement Regulated Publication Date: 30/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Limited Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD

P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD reelection: 0133/00008659/en General Meeting P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD Annual General Meeting (en) The Board of Directorsof the company P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD announces that the

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. της Cyprus Trading Corporation Public Limited

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. της Cyprus Trading Corporation Public Limited ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Cyprus Trading Corporation Public Limited (εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LIMITED

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (PROSPECTUS) Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

OPAP International Limited

OPAP International Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια οικονομική έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια οικονομική έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια οικονομική έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9 EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9 Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας A & P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Ltd στις 15 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και εγγεγραμμένο γραφείο 1 Δήλωση Προέδρου 2 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Απριλίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κύριοι Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED*

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Credit Assessment Report Ημερομηνία: Τελευταία Ανανέωση: 26/03/2012 26/03/2012 Βασικές Πληροφορίες Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Όνομα στα αγγλικά Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Headquarters Αριθ.Tηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited 29/07/2011 Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 28/07/2011, ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕV/ΕΒΙΤDΑ (03) 9.55 ΕV/ΕΒΙΤDΑ (04) 8.22

ΕV/ΕΒΙΤDΑ (03) 9.55 ΕV/ΕΒΙΤDΑ (04) 8.22 23 εκεµβρίου 2003 Σχόλιο Αγοράς εν αναµένουµε καµία διαφοροποίηση από το σκηνικό των τελευταίων ηµερών, κατά τη σηµερινή τελευταία συνεδρίαση πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Να υπενθυµίσουµε επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Πρώτου Τριμήνου 2015 Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 14ης Μαΐου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα