Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε"

Transcript

1 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης 9 17 Έκθεσηελεγκτών Ενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 20 Ενοποιημένοςισολογισμός 21 Ενοποιημένηκατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαια Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 24 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 25 66

2 ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΕκτελεστικόςΠρόεδρος ΝίκοςΚ. Σιακόλας(α, δ) ΑναπληρωτήςΠρόεδρος ΡένοςΣολομίδης(β, γ) ΔιευθύνωνΣύμβουλος ΜάριοςΠαναγίδης(α, δ) ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι (μεαλφαβητικήσειρά) ΕλένηΝ. Σιακόλα(α, δ) ΜάριοςΝ. Σιακόλας(α, δ) Σύμβουλοι (μεαλφαβητικήσειρά) ΔημήτρηςΔημητρίου(β, δ) ΠάμποςΙωαννίδης(β, δ) ΜιχαλάκηςΚονιώτης(β, γ) ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης(β, γ) ΜάριοςΑ. Σαββίδης(β, δ) ΜενέλαοςΚ. Σιακόλας(β, γ) Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited Julia House ΟδόςΘεμιστοκλήΔέρβη Λευκωσία ΤΘ Λευκωσία Κύπρος ΝομικοίΣύμβουλοι ΤάσσοςΠαπαδόπουλος& Σία ΕγγεγραμμένοΓραφείο ΜέγαροΣιακόλα ΠαλαιόςδρόμοςΛευκωσίας Λεμεσού Αθαλάσσα, Λευκωσία Γραμματέας ΓιώργοςΠ. Μιτσίδης α= εκτελεστικός β= μηεκτελεστικός γ= ανεξάρτητος δ= μηανεξάρτητος (1)

3 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωναμετοάρθρο140 (1) τουπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρου Νόμο, εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοιυπεύθυνοιγιατησύνταξητων ετήσιωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντηςwoolworth (Cyprus) Properties Public Limited γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005, μεβάσητηγνώμημας, πουείναιπροϊόνεπιμελούςκαιευσυνείδητηςεργασίας, δηλώνουμεότιταστοιχείαπου αναγράφονταιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςείναιαληθήκαιπλήρη. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΕκτελεστικόςΠρόεδρος ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΑναπληρωτήςΠρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΔιευθύνωνΣύμβουλος ΜάριοςΠαναγίδης ΔιοικητικοίΣύμβουλοι ΔημήτρηςΔημητρίου ΜάριοςΣαββίδης ΜάριοςΣιακόλας ΕλένηΣιακόλα ΜενέλαοςΣιακόλας ΠάμποςΙωαννίδης ΜιχαλάκηςΚονιώτης ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης Λευκωσία 17 Απριλίου2006 (2)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςWoolworth (Cyprus) Properties Public Limited (η Eταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωνεταιρειώντης, πουόλεςμαζίαναφέρονταιωςτο Συγκρότημα, υποβάλλεισταμέλητηνετήσια Έκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005. Αλλαγήονομασίας ΜεειδικόψήφισμαπουεγκρίθηκεστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηημερομηνίας8 Ιουνίου 2005, ηεταιρείαμετονομάστηκεαπόf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited σε Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited. Δραστηριότητες ΚύριαδραστηριότητατουΣυγκροτήματοςείναιηιδιοκτησία, αξιοποίηση, διαχείρισηκαι εμπορίαακίνητηςπεριουσίας. ΤαενοποιημένααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτος2005 περιλαμβάνουντις θυγατρικέςεταιρείεςτηςwoolworth (Cyprus) Properties Public Limited πουείναι ιδιοκτήτριεςακίνητηςπεριουσίας, δηλαδήτηzako Ltd, τηνfww Super Department Stores Ltd, τηzako Estate Ltd, καιτηνapex Ltd. Η πλειονότητατηςχρήσηςτων ακινήτωναυτώνπαραχωρείται/ενοικιάζεταιστηνermes Department Stores Public Limited (πρώηνermes Department Stores Ltd), πουδιεξάγειεμπορικέςεργασίεςχρησιμοποιώντας ταενλόγωακίνητα. ΕίναιεπίσηςιθύνουσαεταιρείατηςITTL Trade Tourist and Leisure Park Limited, ηοποίαείναιιδιοκτήτριαγηςστηνοποίαανεγείρεταιτοεμπορικόπάρκο Σιακόλα(Shacolas Emporium Park), πουθαπεριλαμβάνειμεγάλοεμπορικόκέντρο, πολυκατάστημαικεακαιάλλεςδραστηριότητες. Το2005 γιαπρώτηφοράηittl Trade Tourist and Leisure Park Limited ενοποιείταιπλήρωςστααποτελέσματατου Συγκροτήματος. ΠεριλαμβάνειεπίσηςτηθυγατρικήεταιρείαWoolworth Commercial Center Ltd ιδιοκτήτριαμεγάλουοικοπέδουστηνέγκωμη, στοοποίοθααρχίσειη ανέγερσητουεμπορικούκέντρουέγκωμηςεντόςτου2006. ΣτααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςπεριλαμβάνονταικαιοισυνδεδεμένεςεταιρείες ΑκίνηταΛάκκοςΜικέλληΛτδκαιΟλυμποςΕπενδύσειςΛτδκαθώςκαιη επένδυσηκατά 7% στηνεταιρείαermes Department Stores Public Limited. ΟικονομικάΑποτελέσματα Τακέρδηαπόεργασίεςγιατοέτος2005 ανήλθανσε σεσχέσημε το2004. (3)

5 Κέρδοςπριναπότηφορολογία Εταιρικόςφόροςκαιαμυντικήεισφορά ( ) - Αναβαλλόμενηφορολογία ( ) ( ) Κέρδημετάτηφορολογία Συμφέρονμειοψηφίας Κέρδηπουαναλογούνστουςμετόχους =========== =========== Βασικάκέρδηανάμετοχή(σεντ) 2,4 3,0 =========== =========== Πλήρωςκατανεμημένακέρδηανάμετοχή(σεντ) 2,0 2,5 =========== =========== Νέεςδραστηριότητεςκαιεπενδύσεις Κατάτηδιάρκειατουέτους, ηεταιρείααπέκτησε μετοχέςτηςittl Trade Tourist and Leisure Park Limited, δηλαδή 22,8%, έναντι , αποκτώνταςέτσι ολόκληροτοκεφάλαιοτηςεταιρείαςαυτής. Κατάτηδιάρκειατουέτους, ηittl Trade Tourist & Leisure Park Limited συνέχισετην ανέγερσητουεμπορικούκέντρουστοshacolas Emporium Park. Έχειεπίσηςυπογράψει συμβόλαιομετονελληνικόόμιλοφουρλήγιαπαραχώρησηχώρου, στοίδιοακίνητο, για τηνανέγερση, μεδικάτουςέξοδα, μεγάλουκαταστήματοςεπίπλωνικεα. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο τηςεταιρείαςεξετάζειεπίσηςτηνπροοπτική περαιτέρω αξιοποίησηςτηςεπένδυσηςστηνittl Trade Tourist and Leisure Park Limited καθώςκαι τηςυπόλοιπηςπεριουσίαςτουσυγκροτήματοςπουπεριλαμβάνειτηνεμπορίατέτοιων περιουσιακώνστοιχείωνσετρίτους. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςεταιρείαςτο Δεκέμβριο του 2005 ανακοίνωσετην παραχώρησηστουςμετόχους, πουήτανεγγεγραμμένοιστομητρώοτηςεταιρείαςστις 30 Δεκεμβρίου2005, ενδιάμεσουμερίσματοςαπότακέρδητουέτουςπουέληξετην31 η Δεκεμβρίου2003, ύψους20% επίτηςονομαστικήςαξίαςτηςμετοχής(20 σεντ), δηλαδή4 σεντανάμετοχή. Τομέρισμαθααποσταλείστουςδικαιούχουςσεδύοισόποσεςδόσεις στις30 Ιουνίου2006 καιστις30 Ιουνίου2007. ΣτοπαρόνστάδιοηΕταιρείαδενθαπροβείσεπεραιτέρωδιανομήτελικούμερίσματος. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες ΛόγωτηςφύσηςτωνδραστηριοτήτωντουΣυγκροτήματοςοικυριότεροικίνδυνοιπου αντιμετωπίζειείναι: Η επιτυχήςαποπεράτωση τωνέργωνμέσα στονπροκαθορισμένοχρόνοκαι πλαίσιατουαρχικούπροϋπολογισμούκαθώςεπίσηςκαιηεμπορικήεκμετάλλευση μετάτηναποπεράτωση. Η μίσθωσηήπαραχώρησηχρήσηςχώρωντωνακινήτωντουσυγκροτήματος αφοράκυρίωςτησυγγενικήεταιρείαermes Department Stores Public Limited. Η διακύμανσητωντιμώντωνακινήτων. Παράγοντεςχρηματοοικονομικούκινδύνουόπωςαναφέρονταιστησημείωση3. (4)

6 Προβλεπόμενεςεξελίξεις ΕμπορικόΚέντροΈγκωμης Αναμένεταιότιμέσαστο2006, ηθυγατρικήεταιρείαwoolworth Commercial Center Ltd θαπροχωρήσειστηνανέγερσηεμπορικούκέντρουστηνεγκωμη, Λευκωσία. Τοέργοθα περιλαμβάνειχώρουςγιαυπεραγορά, κατάστημαsuper Home Centre D.I.Y. καιάλλα καταστήματα. Η εταιρείαέχειήδηεξασφαλίσειχρηματοδότησηύψους12 εκατομμυρίων. Τοέργοαναμένεταιναολοκληρωθείπερίτατέλητου2007. ΠροσφοράΜετοχώνErmes Department Stores Public Limited Ως αποτέλεσμα της Αναδιοργάνωσης καιδιαχωρισμού των Δραστηριοτήτων του ΣυγκροτήματοςWoolworth πουέγινεστις31 Δεκεμβρίου2003, η Cyprus Trading Corporation Public Limited ( CTC ) απέκτησετηνπλειοψηφίατωνμετοχώντηςermes Department Stores Public Limited ( Ermes ) μετηδέσμευσηναπροσφέρεισεόλουςτους ΜετόχουςτηςWoolworth τηνευκαιρίανααποκτήσουν, εφόσοντοεπιθυμούν, τιςμετοχές αυτές. Η CTC είχεδεσμευθείναπροσφέρειτιςμετοχέςτηςermes στηνίδιατιμήπουτις αγόρασε, πλέοντόκουςκαιάλλαέξοδα, μέχριτηνολοκλήρωσητηςπροσφοράς. Μεβάση ταπιοπάνω, ητιμήτηςμετοχήςτηςermes καθορίστηκεστα24 σεντ. Η προσφοράαυτήγίνεταιμόνοστουςμετόχουςτηςwoolworth καιαφοράσυνολικά μετοχέςτηςermes, πουθαπαραχωρηθούνσεαναλογία3 μετοχέςermes ονομαστικήςαξίας20 σενττηνκαθεμιά, γιακάθε2 μετοχέςwoolworth πουκατέχουν. Η καταβολήτουτιμήματοςαγοράςτωνμετοχώνθαγίνειμετηναποδοχήτηςπροσφοράς. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςErmes, κατάτησυνεδρίατουπουπραγματοποιήθηκετην Παρασκευή10 Μαρτίου2006, αποφάσισενα παραχωρήσειδωρεάνσεόλουςτους ΜετόχουςτηςErmes 1 (ένα) ΔΑΜ (ΔικαίωμαΑγοράςΜετοχής), γιακάθε5 μετοχές Ermes πουθακατέχουν. Η τιμήάσκησηςκάθεδαμ θαείναι40 σενττοκαθένακαιη ημερομηνίαάσκησηςορίσθηκεοαπρίλιοςτου2011. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςErmes αποφάσισεόπωςπροτείνειστηγενικήσυνέλευση τωνμετόχωντης, τηνκαταβολήμερίσματοςύψους8% επίτηςονομαστικήςαξίαςτης μετοχήςτων20 σεντ, ήτοι1,6 σεντανάμετοχή, πουανέρχεταιστοσυνολικόποσότων , απότακέρδηπουέχειπραγματοποιήσειηεταιρεία. ΔιευκρινίζεταιότιδικαιούχοιθαείναιόλοιοιΜέτοχοι, πουθαείναιεγγεγραμμένοιστο ΜητρώοτηςΕταιρείαςμετάτηνολοκλήρωσητηςδιαδικασίαςτηςΠροσφοράςμετοχών τηςermes απότηctc στουςμετόχουςτηςwoolworth. Δηλαδή, τόσοτομέρισμαόσοκαιταδαμ θαδικαιούνταικαιοινέοιμέτοχοιπουθα αποκτήσουνμετοχέςτηςermes. (5)

7 Προβλεπόμενεςεξελίξεις(συνέχεια) Κερδοφορία ΑναμένεταιότιοιαξίεςτηςπεριουσίαςτουΣυγκροτήματοςθασυνεχίσουννααυξάνονται τόσολόγωτωνθετικώνσυνθηκώνστηνευρύτερηαγοράτωνεμπορικώνακινήτωνόσοκαι λόγωτωνπροσπαθειώντηςδιεύθυνσηςγιατηνπεραιτέρωαξιοποίησητωνπεριουσιών αυτών. Στόχοςεπίσηςείναιη μείωση των λειτουργικώνεξόδωνκαιτου κόστους χρηματοδότησηςτουσυγκροτήματος. ΎπαρξηυποκαταστημάτωντουΣυγκροτήματος ΤοΣυγκρότημαδενδιατηρείοποιαδήποτευποκαταστήματαστηνΚύπροήστοεξωτερικό. Μετοχικόκεφάλαιο Κατάτηδιάρκειατουέτουςδενυπήρξεοποιαδήποτεαλλαγήστομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείας. ΤοΕκδοθένΜετοχικόΚεφάλαιοτηςΕταιρείαςείναι μετοχέςονομαστικής αξίας20 σεντηκαθεμιά. Ο αριθμόςτωνμετόχωντηςεταιρείαςτην12ηαπριλίου2006 είναι Την24 η Απριλίου2003, ηεταιρείαέχειεκδώσει ΔικαιώματαΑγοράς Μετοχών(ΔΑΜ) μετιμήάσκησης30 σεντκαιπερίοδοάσκησηςτην1 30 Μαρτίου Εσωτερικήαξίατηςμετοχής Η εσωτερικήαξία τηςμετοχήςτηςεταιρείας, ονομαστικήςαξίας20 σεντ, στις31 Δεκεμβρίου2005 ήταν70,9 σεντ. ΊδιεςΜετοχές ΑπότηνπρώτηημερομηνίαέγκρισηςΕιδικούΨηφίσματοςγιααγοράιδίωνμετοχώνσε ΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσητηςΕταιρείαςμέχρικαιτηνημερομηνίατηςΈκθεσηςτων Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησεστηναπόκτηση ιδίων μετοχώναξίας Κατάτηδιάρκειατου2005, μεαπόφαση ΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσηςτωνΜετόχωντης Εταιρείας, παραχωρήθηκανδωρεάνστουςμετόχους μετοχέςτηςwoolworth ονομαστικήςαξίας20 σέντηκαθεμιά, σεαναλογίαμίαμετοχήγιακάθε65 πουκατέχουν. Οιμετοχέςαυτέςείναιπλήρωςπληρωθείσες, εγγεγραμμένεςεπ ονόματιτηςεταιρείαςκαι προήλθαναπόαγοράιδίωνμετοχών. Στις17 Απριλίου2006, τοδιοικητικόσυμβούλιοαποφάσισεόπωςσυγκαλέσειέκτακτη ΓενικήΣυνέλευσηστις25 Μαΐου2006 (αμέσωςπριναπότηνετήσιαγενικήσυνέλευση) μεσκοπότηνεπανέγκρισητουειδικούψηφίσματοςεξουσιοδότησηςτουδιοικητικού Συμβουλίουγιααπόκτησηιδίωνμετοχών, αναυτόκριθείαναγκαίο. (6)

8 ΔιοικητικόΣυμβούλιο Τα μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκατάτηνημερομηνίατηςπαρούσαςέκθεσης παρουσιάζονταιστησελίδα1. Κατάτηδιάρκειατουέτουςοκ. ΜάριοςΠαναγίδηςδιορίστηκεστις10 Ιουνίου2005 και οικ. ΠάμποςΙωαννίδηςκαιΑντρέαςΛουρουτζιάτηςδιορίστηκανστις25 Αυγούστου Οικ. ΜάριοςΚαμπανελλάς, ΜιχάληςΜιχαηλίδης, ΔημήτρηςΜούσκος, Πανίκος Παπαδάκης, ΝεόφυτοςΡοδάς, ΔημοσθένηςΖ. Σεβέρης, ΓεώργιοςΣυρίμης, Ευάνθης ΧατζημιτσήςκαιΚυριάκοςΧριστοφήαποχώρησανστις25 Αυγούστου2005. ΣύμφωναμετοΚαταστατικότηςΕταιρείαςοικ. ΡένοςΣολομίδης, ΔημήτρηςΔημητρίου, ΜιχαλάκηςΚονιώτης, ΜάριοςΣαββίδης, ΜενέλαοςΣιακόλας, ΑντρέαςΛουρουτζιάτης καιπάμπος Ιωαννίδης εξέρχονταιεκ περιτροπής, είναιόμως επανεκλέξιμοικαι προσφέρονταιγιαεπανεκλογή. Δενυπήρχανάλλεςσημαντικέςαλλαγέςστηνκατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναμοιβή τωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας ΤοάμεσοκαιέμμεσοσυμφέροντωνΔιοικητικώνΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείας, στις31 Δεκεμβρίου2005 καικατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσης, ήτανως εξής: 31 Δεκεμβρίου 14 Απριλίου % % ΝίκοςΚ. Σιακόλας 44,64 44,64 ΡένοςΣολομίδης 0,09 0,09 ΜάριοςΑ. Σαββίδης 0,03 0,03 ΕλένηΝ. Σιακόλα 0,88 0,88 ΜάριοςΝ. Σιακόλας 0,02 0,02 ΜενέλαοςΣιακόλας - - ΔημήτρηςΔημητρίου - - ΠάμποςΙωαννίδης - - ΜιχαλάκηςΚονιώτης 0,09 0,09 ΜάριοςΠαναγίδης - - ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης - - (7)

9 ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας(συνέχεια) Ταποσοστάτουκ. ΝίκουΚ. Σιακόλαπεριλαμβάνουντασυμφέροντατηςσυζύγουκαιτων τέκνωντου, πουδενείναιμέλητουδιοικητικούσυμβουλίου, καθώςκαιτηςcyprus Trading Corporation Public Limited καιάλλωνεταιρειώνστιςοποίεςκατέχει, άμεσαή έμμεσα, τουλάχιστον20% τωνδικαιωμάτωνψήφου. ΠέραντωνυπολοίπωνκαισυναλλαγώνπουαναφέρονταιστηΣημείωση26, στις31 Δεκεμβρίου2005 δενυπήρχεοποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετηνεταιρείαήτις εξαρτημένεςήσυνδεδεμένεςτης, στηνοποία Σύμβουλοςήσυνδεόμενα μέρη είχαν ουσιώδεςσυμφέρον. ΚυριότεροιΜέτοχοι Κατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσης, οιπιοκάτωμέτοχοικατείχανάμεσαήέμμεσα πέραντου5% τουεκδοθέντοςμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστόμετοχών % ΝίκοςΚ. Σιακόλας 44,64 Cyprus Trading Corporation Public Limited 31,87 Lambousa Venture Capital Limited 5,55 Ελεγκτές ΟιελεγκτέςτηςΕταιρείαςPricewaterhouseCoopers Limited έχουνεκδηλώσειεπιθυμίανα συνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. ΨήφισμαπουναεξουσιοδοτείτοΔιοικητικό ΣυμβούλιονακαθορίσειτηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΕκτελεστικόςΠρόεδρος Λευκωσία 17 Απριλίου2006 (8)

10 Έκθεση ΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜέροςA ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, αναγνωρίζονταςτησημασίατουκώδικα Εταιρικής ΔιακυβέρνησηςγιατησωστήκαιχρηστήδιοίκησητηςΕταιρείαςκαιτησυνεχήπροστασίατων συμφερόντωνόλωντωνμετόχων, έχειυιοθετήσεικαιεφαρμόσειπλήρωςτονκώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησηςκαιπαραμένειδεσμευμένοστησυνεχήεφαρμογήτωνΑρχώνκαι Διατάξεώντου. ΜέροςΒ ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιτηρούνταιόλεςοιΑρχέςκαιΔιατάξειςτουΚώδικα, όπωςεξηγείταιπιοκάτω: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων Η ΕταιρείαδιευθύνεταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοτοοποίοαπαρτίζεταιαπό11 άτομα, από ταοποίαοι8 ΔιοικητικοίΣύμβουλοιείναιΜηεκτελεστικοίκαιαπόαυτούςοι5 είναι ανεξάρτητοι. ΤηθέσητουΕκτελεστικούΠροέδρουτουΔιοικητικούΣυμβουλίουκατέχειοκ. ΝίκοςΚ. Σιακόλας. Υπάρχειοεξήςδιαχωρισμόςμεταξύ τωνθέσεωντουεκτελεστικούπροέδρουκαι τουδιευθύνοντασυμβούλου, θέσηπουκατέχειοκ. ΜάριοςΠαναγίδηςαπότις σε αντικατάσταση του κ. Μάριου Καμπανελά που παραιτήθηκε. Η ενασχόληση του ΕκτελεστικούΠροέδρουαφοράτηστρατηγικήκαιπολιτικήτηςΕταιρείαςκαιτηνεισαγωγή θεμάτων για λήψη απόφασηςαπό το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η ενασχόληση του ΔιευθύνοντοςΣυμβούλουαφοράγενικάτηδιεύθυνσητηςΕταιρείαςκαιτηνκαθημερινή(dayto-day) εργασίακαιδραστηριότητατηςεπιχείρησης. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, αφούλάβειέγκαιρη, ολοκληρωμένηκαιέγκυρη πληροφόρηση, συνέρχεταισετακτάχρονικάδιαστήματασεσυνεδρίεςγιαμελέτηκαιλήψη αποφάσεων, οιοποίεςκαταγράφονταιπιστάσεπρακτικά. Κατάτηδιάρκεια του2005 έγιναν 9 συνεδρίες. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχεικαθορίσειθέματαγιατα οποία αποφάσεις μπορούνναλαμβάνονταιμόνοαπόαυτό. Μερικάθέματαμπορούνναπαραπέμπονταισε ειδικέςεπιτροπέςτουδιοικητικούσυμβουλίου, χωρίςαυτόνααπαλλάσσειταμέλητου ΔιοικητικούΣυμβουλίουαπότησυλλογικήευθύνητους. Καμιά κατηγορίαμελώντου ΔιοικητικούΣυμβουλίουδενδιαφοροποιείταιωςπροςτηνευθύνη τηςέναντικάποιαςάλλης. 9F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (9)

11 ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων(συνέχεια) Ο ΓραμματέαςτηςΕταιρείαςέχειτηνευθύνηναπαρέχειέγκαιρη, ολοκληρωμένηκαιέγκυρη πληροφόρησησεόλαταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοπρόεδροςτουδιοικητικού Συμβουλίου έχειτην ευθύνη να διασφαλίζειότιόλα τα μέλη του είναικατάλληλα ενημερωμέναγιαταθέματαπουεγείρονταιστιςσυνεδρίες. ΌλοιοιΔιοικητικοίΣύμβουλοιμπορούννασυμβουλευτούντονΕκτελεστικόΠρόεδρο, τον ΔιευθύνονταΣύμβουλο, τονγραμματέα καθώςεπίσηςκαιτουςεξωτερικούςκαιεσωτερικούς ΕλεγκτέςτηςΕταιρείας. Ο κάθεδιοικητικόςσύμβουλοςτυγχάνεικατάλληληςενημέρωσης τηνπρώτηφοράπουδιορίζεταιστοδιοικητικόσυμβούλιοτηςεταιρείας, καθώςκαικατάτη διάρκειατηςυπηρεσίαςτου, όταναυτόκριθείαναγκαίο. ΌλοιοιΔιοικητικοίΣύμβουλοι ασκούνανεξάρτητακαιαμερόληπτατηνκρίσητουςκατάτηνεκτέλεσητωνκαθηκόντωντους καιλαμβάνουν, όπουκρίνουναναγκαίο, ανεξάρτητεςεπαγγελματικέςσυμβουλέςμεέξοδατης Εταιρείας. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοκατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσηςαπαρτίζεταιαπότους Συμβούλουςπουπαρουσιάζονταιπιοκάτω. ΌλοιτουςήτανμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου γιαολόκληροτοέτος2005, εκτόςαπότονκ. ΜάριοΠαναγίδηπουδιορίστηκεστις10 Ιουνίου 2005 καιτουςκ. ΑντρέαΛουρουτζιάτηκαιΠάμποΙωαννίδηπουδιορίστηκανστις25 Αυγούστου2005. Οικ. ΜάριοςΚαμπανελάς, ΜιχάληςΜιχαηλίδης, ΔημήτρηςΜούσκος, ΠανίκοςΠαπαδάκης, ΝεόφυτοςΡοδάς, ΔημοσθένηςΣεβέρης, ΓεώργιοςΣυρίμης, Ευάνθης ΧατζημιτσήςκαιΚυριάκοςΧριστοφήαποχώρησανστις25 Αυγούστου2005. ΣύμφωναμετοΚαταστατικότηςΕταιρείας, σεκάθεετήσιαγενικήσυνέλευσηαποχωρείμε δικαίωμαεπανεκλογήςτο1/3 τωναρχαιότερωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίουκαθώς επίσηςκαιόσοιδιορίστηκανμετάτηνπροηγούμενηετήσιαγενικήσυνέλευση. ΚατάτηνεπόμενηΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηοικ. ΡένοςΣολομίδης, ΔημήτρηςΔημητρίου, ΜιχαλάκηςΚονιώτης, ΜάριοςΣαββίδης, ΜενέλαοςΣιακόλας, ΑντρέαςΛουρουτζιάτηςκαι ΠάμποςΙωαννίδηςεξέρχονται, είναιόμωςεπανεκλέξιμοικαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. ΌπωςαπαιτείταιαπότονΚώδικα, παρατίθενταιπιοκάτωσύντομαβιογραφικάστοιχείαγια όσουςσυμβούλουςαποχωρούνκαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. ΡένοςΣολομίδης- ΣπούδασεοικονομικέςεπιστήμεςστοΠαρίσι. ΥπηρέτησεωςΥπουργός Οικονομικώναπότο1962 έωςτο1968. ΥπήρξεΠρόεδροςτηςΟΕΒγιαοκτώχρόνιακαιτης ΤράπεζαςΑναπτύξεωςγιαπέντεχρόνια. ΣυνεχίζειναείναιΠρόεδροςήΜέλοςδιοικητικών συμβουλίωνπολλώνεταιρειώνκαιοργανισμών. ΔημήτρηςΔημητρίου- ΕγκεκριμένοςΛογιστήςACA. ΕργάστηκεστοΗνωμένοΒασίλειο. Το1986 άρχισεναεργάζεταιστηνcyprus Trading Corporation Public Ltd, στηνοποία διετέλεσεαναπληρωτήςγενικόςδιευθυντής. Απότο2000 κατέχειτηθέσητουγενικού ΔιευθυντήτηςN.K.Shacolas (Holdings) Ltd. ΕίναιΣύμβουλοςκαισεάλλεςεταιρείεςτου ΟμίλουΣιακόλακαιΕκτελεστικόςΠρόεδροςτηςHOB House of Beauty Ltd καιτηςartopolis Limited. 10F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (10)

12 ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων(συνέχεια) ΜιχαλάκηςΚονιώτης- Επιχειρηματίας. Απότο1937 μέχρισήμεραείναιμέλοςτου διοικητικούσυμβουλίουτωνεταιρειώνμιχαλάκηςκονιώτης(motors) Λίμιτεδ, Κονιώτης Travel & Insurance Limited, διετέλεσεμέλοςτου διοικητικού συμβουλίουτηςλαϊκής ΤράπεζαςΛίμιτεδκαιτηςAstarti Development Limited. ΜάριοςΣαββίδης- ΕκτελεστικόςΠρόεδροςτηςEuroinvestment & Finance απότο1996. Είναιαπόφοιτος του London School of Economics, του University of Chicago και εγκεκριμένοςλογιστής(chartered Accountant). ΕργάστηκεστηνTouche Ross (Λονδίνου) καιαργότερα στη London Forfaiting Company PLC. ΕίναιΑναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος τηςcyprus Trading Corporation Public Ltd καιδιοικητικός Σύμβουλοςδιαφόρωνεταιρειών. ΜενέλαοςΚ. Σιακόλας ΣπούδασενομικάστοΠανεπιστήμιοKent τουcanterbury (Αγγλία) καιαπέκτησετοντίτλοbarrister at Law στοκing s College University τουλονδίνου. Είναι διευθυντής των οικογενειακών επιχειρήσεων ΑΚS Hotels (Aθήνα) καιcn Shacolas (Investments) Ltd, ενώ συμμετέχειστα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Apollo Investments, Cyprus Trading Corporation Public Ltd καιεrmes Department Stores Public Ltd. ΑντρέαςΛουρουτζιάτης οικονομολόγος, απόφοιτοςτουπανεπιστημίουτουτορόντο. Είναι μέτοχος/ διευθυντήςτηςεταιρείαςebex Ltd. ΕίναιαντιπρόεδροςτουΚΕΒΕκαιΔιοικητικός Σύμβουλοςσεδημόσιεςεταιρείες. ΜάριοςΠαναγίδης- ΑπόφοιτοςτουΠανεπιστημίουBristol ΑγγλίαςμεπτυχίοB.Sc in Economics and Accounting καιchartered Accountant (A.C.A.). Εργάστηκεγια3 χρόνιαστο ΛονδίνοστηνErnst & Young, γιαπέντεχρόνιαστηναθήναστηνalpha Ventures, μέλοςτου ΟμίλουAlpha Bank στηνtelesis ΧρηματιστηριακήτουΟμίλουEurobank ωςανώτερος αναλυτήςεπενδύσεωνκαιστηνclr Financial Services ωςδιαχειριστήςεπενδύσεων. Είναι αναπληρωτήςγενικόςδιευθυντήςτηςn.k.shacolas (Holdings) Ltd, ιθύνουσας εταιρείαςτου Ομίλου ΕταιρειώνΣιακόλα, καθώςκαιδιοικητικόςσύμβουλοςστηνeuroinvestment & Finance, Christies Dairies Public Limited καιστηνinfotel Ltd. ΠάμποςΙωαννίδης- ΣπούδασενομικάστοΠανεπιστήμιοΑθηνώνκαιστοΠανεπιστήμιοτου Λονδίνου. ΕίναικάτοχοςτουτίτλουMaster of Law τουπανεπιστημίουτουλονδίνουκαι μέλοςτουδικηγορικούσυνδέσμουκύπρου. ΕίναιΔιευθύνωνΣυνεταίροςτουδικηγορικού γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία. Είναινομικός σύμβουλος σε διάφορους οργανισμούς, τράπεζεςκαιάλλεςεπιχειρήσειςκαιμέλοςδιοικητικώνσυμβουλίωνδημοσίων εταιρειών. 11F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (11)

13 ΑνεξαρτησίαΔιοικητικώνΣυμβούλων Η σύνθεσητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιηταξινόμησητωνσυμβούλωνσεκατηγορίες παρουσιάζονταιστονπίνακα1 πιοκάτω: Πίνακας1: ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΜάριοςΠαναγίδης ΕλένηΝ. Σιακόλα ΜάριοςΝ. Σιακόλας (από ) ΜηΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΡένοςΣολομίδης - Ανεξάρτητος ΔημήτρηςΔημητρίου ΠάμποςΙωαννίδης (από ) - Ανεξάρτητος ΜιχαλάκηςΚονιώτης - Ανεξάρτητος ΑντρέαςΛουρουτζιάτης(από ) - Ανεξάρτητος ΜάριοςΣαββίδης ΜενέλαοςΣιακόλας - Ανεξάρτητος ΜάριοςΚαμπανελάς (μέχρι ) ΜιχάληςΜιχαηλίδης (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΔημήτρηςΜούσκος (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΠανίκοςΠαπαδάκης (μέχρι ) ΝεόφυτοςΡοδάς (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΔημοσθένηςΖ. Σεβέρης(μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΓεώργιοςΣυρίμης (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΕυάνθηςΧατζημιτσής (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΚυριάκοςΧριστοφή (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΟιΜηεκτελεστικοίΑνεξάρτητοιΔιοικητικοίΣύμβουλοιδενελέγχουν, άμεσαήέμμεσα, την πλειοψηφίατουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείαςήτωνδικαιωμάτωνψήφουκαιδενέχουν καμίαάλληουσιαστικήσχέσηπουθαμπορούσεναεπηρεάσειτηνάσκηση τηςαμερόληπτης καιανεξάρτητηςκρίσηςτους. 12F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (12)

14 ΕπιτροπέςΔιοικητικούΣυμβουλίου ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, υιοθετώνταςτιςαρχέςτουκώδικα, προχώρησεστη σύστασητωνπιοκάτωεπιτροπώνκαιστηνέγκρισητωνκανονισμώνλειτουργίαςτους, οι οποίοισυνάδουνμετονκώδικακαιείναιστηδιάθεσητυχόνενδιαφερομένωνπουεπιθυμούν πληροφόρησηεπίτουθέματος, στακεντρικάγραφείατηςεταιρείας. (α) ΕπιτροπήΔιορισμών ΚύριοςσκοπόςτηςΕπιτροπήςΔιορισμώνείναιητήρησημιαςκαθορισμένηςκαιδιαφανούς διαδικασίαςόσοναφοράεισηγήσειςγιατοδιορισμόνέωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου. Τα μέλητηςεπιτροπήςδιορισμών, η πλειοψηφίατωνοποίωνείναι ΜηΕκτελεστικοί ΑνεξάρτητοιΣύμβουλοι, είναιταακόλουθα: ΝίκοςΚ. Σιακόλας, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΠάμποςΙωαννίδης Η ΕπιτροπήΔιορισμώνσυνέρχεταιτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνοκαιαναφέρεταιστο ΔιοικητικόΣυμβούλιο, επίσηςτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνο, παρουσιάζονταςπεριληπτικά τιςδραστηριότητέςτηςκατάτοπροηγούμενοοικονομικόέτοςκαθώςκαιτυχόνεισηγήσειςτης. (β) ΕπιτροπήΑμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβώναπαρτίζεταιαπό τουςπιο κάτω Μη εκτελεστικούςδιοικητικούς Συμβούλους, ηπλειοψηφίατωνοποίωνείναιανεξάρτητοι: ΜάριοςΣαββίδης, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΑντρέαςΛουρουτζιάτης Η ΕπιτροπήΑμοιβώνσυνέρχεταιτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνοκαιευθύνητηςείναιη υποβολή εισηγήσεωνστοδιοικητικόσυμβούλιοεπίτουπλαισίουκαιτουύψουςτωναμοιβών τωνεκτελεστικώνδιοικητικώνσυμβούλων, καθώςκαιγιατουςόρουςτωνσχετικών συμβολαίωνεργοδότησης. Η αμοιβήτωνμηεκτελεστικώνσυμβούλωνκαθορίζεταιαπότην ΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΚατόπιναπόφασηςΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσηςηΕταιρεία έχει εισαγάγειένασχέδιοεπιλογήςγιααπόκτησημετοχών, στοοποίοσυμμετέχειτοδιευθυντικό προσωπικό(βλέπεσημείωση20 τωνοικονομικώνκαταστάσεων). 13F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (13)

15 (γ) ΕπιτροπήΕλέγχου Ο ρόλοςκαιηευθύνητηςπεριλαμβάνουνθέματαπουσχετίζονταιμετιςυπηρεσίεςτων ΕξωτερικώνκαιΕσωτερικώνΕλεγκτών, περιλαμβανομένηςτηςβεβαίωσηςτηςανεξαρτησίας τους, θέματαλογιστικώνχειρισμών, θέματαεπισκόπησηςσημαντικώνσυναλλαγών, στις οποίεςδυνατόνναυπάρχεισύγκρουσησυμφερόντων, καθώςκαιτησύνταξητηςέκθεσηςτου ΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης. Τασυστήματαεσωτερικούελέγχου επιθεωρούνταιεπίσυνεχούςβάσηςαπότοτμήμαεσωτερικούελέγχουτουσυγκροτήματος, το οποίοαναφέρεταιστηνεπιτροπή Ελέγχουκαιεπισκοπείτηναποτελεσματικότητάτους. Η ΕπιτροπήΕλέγχουαναφέρεταιστοΔιοικητικόΣυμβούλιο. Η ΕπιτροπήΕλέγχουτηςΕταιρείαςαπαρτίζεταιαπόταπιοκάτωμέλη, ηπλειοψηφίατων οποίωνείναιανεξάρτητοιμηεκτελεστικοίδιοικητικοίσύμβουλοι: ΔημήτρηςΔημητρίου, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΑντρέαςΛουρουτζιάτης Η ΕπιτροπήΕλέγχουσυνέρχεταιτουλάχιστοντέσσεριςφορέςτοχρόνο, μπορείδενα προσκαλείστιςσυνεδρίεςτηςτονοικονομικόδιευθυντή, τοδιευθυντήεσωτερικούελέγχου, τουςεξωτερικούςελεγκτέςκαιάλλους, όποτεκριθείαναγκαίο, για να παράσχουντις απαιτούμενεςπληροφορίεςκαιεξηγήσεις. Κατάτηδιάρκειατουέτους2005 ηεπιτροπήέχει συνέλθει5 φορές. Εξετάζει, μεταξύάλλων, τιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείας, τις εκθέσειςτουτμήματοςεσωτερικούελέγχουκαιτηναποτελεσματικότητατωνσυστημάτων ΕσωτερικούΕλέγχουτηςΕταιρείας, εισηγείταιτοδιορισμόήτερματισμότωνυπηρεσιώντων ΕσωτερικώνκαιΕξωτερικώνΕλεγκτώνκαιπαρακολουθείτησχέσητουςμετηνΕταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιώνπουμπορείναπαρέχουν. Η ΕπιτροπήΕλέγχουέχειτηδυνατότηταναζητάεπαγγελματικέςσυμβουλέςσεθέματατης αρμοδιότητάςτηςκαιόποτεχρειαστείδύναταινακαλείστιςσυνεδρίες τηςειδικούςεπίτων υπόσυζήτησηθεμάτων. ΣεμερικέςσυνεδρίεςτηςΕπιτροπήςΕλέγχουκατάτο2005, έχουνπαρευρεθείοιεξωτερικοί ελεγκτές, οδιευθυντήςτουτμήματοςεσωτερικούελέγχουκαιοοικονομικόςδιευθυντήςτης Εταιρείας. 14F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (14)

16 ΑμοιβήΔιοικητικώνΣυμβούλων ΚανέναςΔιοικητικόςΣύμβουλοςδενεμπλέκεταιστονκαθορισμότηςαμοιβήςτου. Δενυπάρχουνσυμβόλαιαεργοδότησηςκαθορισμένηςδιάρκειαςπουναυπερβαίνουντα5 χρόνια, ούτευπάρχουνσυμβόλαιαεργοδότησηςαόριστηςδιάρκειαςτωνοποίωνηπερίοδος προειδοποίησηςναυπερβαίνειτονέναχρόνο. ΟιαμοιβέςτωνΕκτελεστικώνΣυμβούλωνκαθορίζονταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοκατόπιν συστάσεωςτηςεπιτροπήςαμοιβών. Έπ αυτούηεπιτροπήαμοιβώνενεργείμέσαστα πλαίσιατηςπολιτικήςαμοιβών, όπωςκαθορίζονταιστηνπαράγραφοβ2 τουκώδικαπερί ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, ιδιαίτερα δελαμβάνειυπόψητιςακαδημαϊκέςγνώσεις, την εμπειρίακαιταεπίπεδααμοιβήςπροσώπωνσεαντίστοιχεςθέσειςσ άλλεςεταιρείεςή εμπορικέςεπιχειρήσεις. ΟιαμοιβέςτωνΔιοικητικώνΣυμβούλων, υπότηνιδιότητάτουςωςμελώνεπιτροπώντου ΔιοικητικούΣυμβουλίου, καθορίζονταιαπότοδιοικητικόσυμβούλιοκαιείναιανάλογεςμετο χρόνοπουδιαθέτουνγιατηδιοίκησητηςεταιρείας. ΟιαμοιβέςτωνΔιοικητικώνΣυμβούλων, υπότηνιδιότητάτουςωςμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, εγκρίνονταιαπότουςμετόχους σεγενικήσυνέλευση. ΟιαμοιβέςτωνΜηεκτελεστικώνΣυμβούλωνδενσυνδέονταιμετην κερδοφορία, ούτελαμβάνουντημορφήσυμμετοχήςσεσυνταξιοδοτικόήασφαλιστικόσχέδιο τηςεταιρείας. Κατά τηδιάρκειατουέτουςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρείαδενέχει καταβάλειοποιεσδήποτεαμοιβέςσεμηεκτελεστικούςδιοικητικούςσυμβούλους, εκτόςαπό τηνετήσιααμοιβήτουςωςμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, ηοποίαεγκρίθηκεστην προηγούμενηγενικήσυνέλευσηκαιανέρχεταισυνολικάσε ΤασύνολατωναμοιβώντωνΔιοικητικώνΣυμβούλωνπαρατίθενταιπιοκάτω: Πίνακας2 : ΑμοιβέςΕκτελεστικώνΔιοικητικώνΣυμβούλων ΑριθμόςΕκτελεστικώνΔιοικητικώνΣυμβούλων Ύψοςσυνολικώναμοιβών Ένας F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (15)

17 Πίνακας3 : ΑμοιβέςΔιοικητικώνΣυμβούλωνωςΜελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΜηΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙΕΛΕΓΧΟΣ ΣύστημαΕσωτερικούΕλέγχου ======== ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπρέπειναδιατηρείέναεπαρκέςΣύστημαΕσωτερικούΕλέγχουγια ναδιασφαλίζεταιη μεγαλύτερηδυνατήπροστασίατηςεπένδυσηςτωνμετόχων καιτων περιουσιακών στοιχείωντηςεταιρείας. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοεπιβεβαιώνειότιεπιβλέπειτηναποτελεσματικότητατουΣυστήματος ΕσωτερικούΕλέγχουτηςΕταιρείαςμέσω τουτμήματοςεσωτερικούελέγχου, τοοποίο ενεργείμε ανεξαρτησία, αναφέρεταιστην Επιτροπή Ελέγχου καιβεβαιώνειότιείναι ικανοποιητικό. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτης Εταιρείαςδηλώνειότιέχειεπισκοπήσειτιςδιαδικασίεςκαι μεθόδουςεπαλήθευσηςτηςορθότητας, πληρότηταςκαιεγκυρότηταςτωνπληροφοριώνπου παρέχονταιστουςεπενδυτέςκαιβεβαιώνειότιείναιαποτελεσματικές. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιδενέχειπεριέλθεισεγνώση του οποιαδήποτε παράβασητωνπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμωνκαικανονισμών, εκτός αυτώνπουείναιειςγνώσητωνχρηματιστηριακώναρχών. ΔάνειασεΔιοικητικούςΣυμβούλους Τυχόν δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων του Συγκροτήματος από εταιρείες του Συγκροτήματοςκαιπληροφορίεςαναφορικά μεενδεχόμενο ίδιο συμφέρονδιοικητικών ΣυμβούλωνσεσυναλλαγέςήζητήματαπουεπηρεάζουντηνΕταιρεία, αναφέρονταιστη σημείωση26 στιςοικονομικέςκαταστάσεις. 16F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (16)

18 ΔρώσαΟικονομικήΜονάδα(going concern) ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιηΕταιρείαέχειεπαρκείςπόρουςγιανασυνεχίσειτη λειτουργίατηςωςδρώσαοικονομικήμονάδα(going concern) γιατουςεπόμενουςδώδεκα μήνες. ΣυμμόρφωσημετονΚώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδιόρισετουςκ. ΓιώργοΜιτσίδηκαιΔημήτρηΔημητρίουως ΛειτουργούςΣυμμόρφωσηςμετονΚώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, οιοποίοι παρακολουθούν, σεσυνεργασίαμετηνεπιτροπήελέγχου, τηνεφαρμογήτουκώδικα. ΣΧΕΣΕΙΣΜΕΤΟΥΣΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟιΔιοικητικοίΣύμβουλοιθεωρούνωςσημαντικόμέροςτωνευθυνώντουςτηνέγκαιρη, σαφή καιέγκυρηπληροφόρησητωνμετόχωνκαιτηνυιοθέτησητωνπρονοιώντουκώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησηςπουαφορούντηνεποικοδομητικήαξιοποίησητηςΓενικής ΣυνέλευσηςκαιτηνισότιμημεταχείρισητωνΜετόχων. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχει διορίσειτονκ. ΜάριοΠαναγίδηκαιτηνκα. ΜαρίαΑριστείδουωςυπεύθυνουςγιαθέματα ΕπικοινωνίαςμετουςΜετόχουςτηςΕταιρείας. ΜεεντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου, ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΕκτελεστικόςΠρόεδρος Λευκωσία 17 Απριλίου F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (17)

19 Έκθεσηελεγκτώνπροςταμέλητης Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited PricewaterhouseCoopers Limited Julia House 3 Themistocles Dervis Street CY-1066 Nicosia P O Box CY-1591 Nicosia, Cyprus Telephone: Facsimile: Έκθεσηεπίτωνοικονομικώνκαταστάσεων 1 ΈχουμεελέγξειτιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςWoolworth (Cyprus) Properties Public Limited (ηεταιρεία) καιτωνθυγατρικώντης(τοσυγκρότημα) στιςσελίδες20 μέχρι66, πουαποτελούνταιαπότονενοποιημένοισολογισμόστις31 Δεκεμβρίου2005, τηνενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων, την ενοποιημένηκατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαιακαιτηνενοποιημένηκατάσταση ταμειακώνροώνγιατοέτοςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καιτιςσχετικέςσημειώσεις. ΑυτέςοιοικονομικέςκαταστάσειςείναιευθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτης Εταιρείας. Ηδικήμαςευθύνηείναιναεκφράσουμεγνώμηπάνωσ αυτέςτιςοικονομικές καταστάσειςμεβάσητονέλεγχόμας. Η έκθεσηαυτήγίνεταιαποκλειστικάπροςταμέλη τηςεταιρείας, ωςσώμα, σύμφωναμετοάρθρο156 τουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ Ηελεγκτικήμαςεργασίαέχειαναληφθείώστεναμπορέσουμεναεκθέσουμεσταμέλητης Εταιρείαςεκείναταθέματαπουαπαιτούνταιαπόεμάςσεμιαέκθεσηελεγκτήκαιγια κανέναάλλοσκοπό. Στομέγιστοβαθμόπουεπιτρέπεταιαπότονόμο, δεναποδεχόμαστε ήαναλαμβάνουμεευθύνηπροςοποιονδήποτεεκτόςτηςεταιρείαςκαιταμέλητης Εταιρείαςωςσώμα, γιατηνελεγκτικήμαςεργασία, γιααυτήτηνέκθεση, ήγιατιςγνώμες πουέχουμεσχηματίσει. 2 ΔιενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεΔιεθνήΠρότυπαΕλέγχου. ΤαΠρότυπα αυτάαπαιτούνόπωςπρογραμματίζουμεκαιδιενεργούμετονέλεγχογιαναπάρουμε λογικέςδιαβεβαιώσειςκατάπόσοοιοικονομικέςκαταστάσειςδενέχουνουσιώδηλάθη. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειτηνεξέταση, πάνωσεδειγματοληπτικήβάση, αποδεικτικών στοιχείωνπουυποστηρίζουνταποσάκαιάλλεςπληροφορίεςστιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειεπίσηςτηναξιολόγησητων λογιστικώναρχώνπουχρησιμοποιήθηκαν, τωνσημαντικώνυπολογισμώνπουέγιναναπό τοδιοικητικόσυμβούλιοκαθώςκαιτηναξιολόγησητηςγενικήςπαρουσίασηςτων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιοέλεγχόςμαςπαρέχειμια λογικήβάσηγιατηγνώμημας. F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc Board Members: Phidias K Pilides (CEO), Dinos N Papadopoulos (Deputy CEO), Tassos I Televantides, Panikos N Tsiailis, Christakis Santis, Stephos D Stephanides, Costas L Hadjiconstantinou, George Foradaris, Costas M Nicolaides, Angelos M Loizou, Vasilis Hadjivassiliou, Androulla S Pittas, Savvas C Michail, Costas L Mavrocordatos, Christos M Themistocleous, Panicos Kaouris, Nicos A Neophytou, George M Loizou, Timothy D Osburne, Pantelis G Evangelou, Liakos M Theodorou, Stelios Constantinou, Tassos Procopiou, Andreas T Constantinides, Theo Parperis, Constantinos Constantinou, Petros C Petrakis, Philippos C Soseilos, Evgenios C Evgeniou, Christos Tsolakis, Nicos A Theodoulou, Nikos T Nikolaides, Cleo A Papadopoulou, Marios S Andreou, Nicos P Chimarides, Aram Tavitian, Constantinos Taliotis, Stavros A Kattamis Directors of Operations: Adrian Ioannou, Androulla Aristidou, Achilleas Chrysanthou, George Skapoullaros, Bambos A Charalambous, Chris Odysseos, Demetris V Psaltis, Constantinos L Kapsalis Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company, Registered in Cyprus (Reg. No )

20 3 Κατάτηγνώμημας, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαι δίκαιηεικόνατηςοικονομικήςκατάστασηςτουσυγκροτήματοςστις31 Δεκεμβρίου2005, καιτηςχρηματοοικονομικήςεπίδοσηςκαιτωνταμειακώνροώντουγιατοέτοςπουέληξε τηνημερομηνίααυτήσύμφωναμεδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςπληροφόρησης όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνεεκαιταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικής ΠληροφόρησηςόπωςαυτάεκδόθηκαναπότοΣυμβούλιοΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπων καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 τηςκύπρου. Έκθεσηεπίάλλωννομικώναπαιτήσεων 4 ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμετα πιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγια σκοπούςτουελέγχουμας. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμε τιςεξηγήσειςπουμαςδόθηκανοιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρέχουν τιςαπαιτούμενεςαπότονπερίεταιρειώννόμο, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετον απαιτούμενοτρόπο. Κατάτηγνώμημας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεσητουδιοικητικού Συμβουλίουστιςσελίδες3 μέχρι8 συνάδουνμετιςοικονομικέςκαταστάσεις. PricewaterhouseCoopers Limited Chartered Accountants Λευκωσία 17 Απριλίου2006 F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (19)

Unifast Finance & Investments Public Company Limited

Unifast Finance & Investments Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4-6 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 6 8 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ελεγκτών 6 7 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων του Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC

Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 9 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

L.P. Transbeton Public Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα

L.P. Transbeton Public Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 7 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων του Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ιευθυντή και του Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Έκθεση Προέδρου 2 3 Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 4 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση ελεγκτών 6 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 5 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 2 Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1 .. CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1... μ μ μ μ. μ μ μ (CISCO) : μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. H μ μ 15 2010 1 1... 3 2... 4 2.1...4 2.2...4 2.3...5 2.4...5 3... 6 4... 11 4.1...11

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΜΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το

Διαβάστε περισσότερα

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Ermes Department Stores Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Ermes Department Stores Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 30 η Απριλίου 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σελίδα 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σελίδα 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά

Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά Το 2009 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά και όπως όλα δείχνουν το 2010 θα είναι ακόμα δυσκολότερη για την κυπριακή οικονομία και κατ επέκταση για

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 17:00 µ.µ στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεµεσό, και ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00016265/el Γενική Συνέλευση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σας αποστέλλουμε τις Αποφάσεις τηε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC καθώς και τα έντυπα εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

OPAP INVESTMENT LIMITED

OPAP INVESTMENT LIMITED Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 7 Ισολογισμός 8 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα