Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε"

Transcript

1 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης 9 17 Έκθεσηελεγκτών Ενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 20 Ενοποιημένοςισολογισμός 21 Ενοποιημένηκατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαια Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 24 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 25 66

2 ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΕκτελεστικόςΠρόεδρος ΝίκοςΚ. Σιακόλας(α, δ) ΑναπληρωτήςΠρόεδρος ΡένοςΣολομίδης(β, γ) ΔιευθύνωνΣύμβουλος ΜάριοςΠαναγίδης(α, δ) ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι (μεαλφαβητικήσειρά) ΕλένηΝ. Σιακόλα(α, δ) ΜάριοςΝ. Σιακόλας(α, δ) Σύμβουλοι (μεαλφαβητικήσειρά) ΔημήτρηςΔημητρίου(β, δ) ΠάμποςΙωαννίδης(β, δ) ΜιχαλάκηςΚονιώτης(β, γ) ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης(β, γ) ΜάριοςΑ. Σαββίδης(β, δ) ΜενέλαοςΚ. Σιακόλας(β, γ) Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited Julia House ΟδόςΘεμιστοκλήΔέρβη Λευκωσία ΤΘ Λευκωσία Κύπρος ΝομικοίΣύμβουλοι ΤάσσοςΠαπαδόπουλος& Σία ΕγγεγραμμένοΓραφείο ΜέγαροΣιακόλα ΠαλαιόςδρόμοςΛευκωσίας Λεμεσού Αθαλάσσα, Λευκωσία Γραμματέας ΓιώργοςΠ. Μιτσίδης α= εκτελεστικός β= μηεκτελεστικός γ= ανεξάρτητος δ= μηανεξάρτητος (1)

3 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωναμετοάρθρο140 (1) τουπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρου Νόμο, εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοιυπεύθυνοιγιατησύνταξητων ετήσιωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντηςwoolworth (Cyprus) Properties Public Limited γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005, μεβάσητηγνώμημας, πουείναιπροϊόνεπιμελούςκαιευσυνείδητηςεργασίας, δηλώνουμεότιταστοιχείαπου αναγράφονταιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςείναιαληθήκαιπλήρη. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΕκτελεστικόςΠρόεδρος ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΑναπληρωτήςΠρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΔιευθύνωνΣύμβουλος ΜάριοςΠαναγίδης ΔιοικητικοίΣύμβουλοι ΔημήτρηςΔημητρίου ΜάριοςΣαββίδης ΜάριοςΣιακόλας ΕλένηΣιακόλα ΜενέλαοςΣιακόλας ΠάμποςΙωαννίδης ΜιχαλάκηςΚονιώτης ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης Λευκωσία 17 Απριλίου2006 (2)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςWoolworth (Cyprus) Properties Public Limited (η Eταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωνεταιρειώντης, πουόλεςμαζίαναφέρονταιωςτο Συγκρότημα, υποβάλλεισταμέλητηνετήσια Έκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005. Αλλαγήονομασίας ΜεειδικόψήφισμαπουεγκρίθηκεστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηημερομηνίας8 Ιουνίου 2005, ηεταιρείαμετονομάστηκεαπόf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited σε Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited. Δραστηριότητες ΚύριαδραστηριότητατουΣυγκροτήματοςείναιηιδιοκτησία, αξιοποίηση, διαχείρισηκαι εμπορίαακίνητηςπεριουσίας. ΤαενοποιημένααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτος2005 περιλαμβάνουντις θυγατρικέςεταιρείεςτηςwoolworth (Cyprus) Properties Public Limited πουείναι ιδιοκτήτριεςακίνητηςπεριουσίας, δηλαδήτηzako Ltd, τηνfww Super Department Stores Ltd, τηzako Estate Ltd, καιτηνapex Ltd. Η πλειονότητατηςχρήσηςτων ακινήτωναυτώνπαραχωρείται/ενοικιάζεταιστηνermes Department Stores Public Limited (πρώηνermes Department Stores Ltd), πουδιεξάγειεμπορικέςεργασίεςχρησιμοποιώντας ταενλόγωακίνητα. ΕίναιεπίσηςιθύνουσαεταιρείατηςITTL Trade Tourist and Leisure Park Limited, ηοποίαείναιιδιοκτήτριαγηςστηνοποίαανεγείρεταιτοεμπορικόπάρκο Σιακόλα(Shacolas Emporium Park), πουθαπεριλαμβάνειμεγάλοεμπορικόκέντρο, πολυκατάστημαικεακαιάλλεςδραστηριότητες. Το2005 γιαπρώτηφοράηittl Trade Tourist and Leisure Park Limited ενοποιείταιπλήρωςστααποτελέσματατου Συγκροτήματος. ΠεριλαμβάνειεπίσηςτηθυγατρικήεταιρείαWoolworth Commercial Center Ltd ιδιοκτήτριαμεγάλουοικοπέδουστηνέγκωμη, στοοποίοθααρχίσειη ανέγερσητουεμπορικούκέντρουέγκωμηςεντόςτου2006. ΣτααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςπεριλαμβάνονταικαιοισυνδεδεμένεςεταιρείες ΑκίνηταΛάκκοςΜικέλληΛτδκαιΟλυμποςΕπενδύσειςΛτδκαθώςκαιη επένδυσηκατά 7% στηνεταιρείαermes Department Stores Public Limited. ΟικονομικάΑποτελέσματα Τακέρδηαπόεργασίεςγιατοέτος2005 ανήλθανσε σεσχέσημε το2004. (3)

5 Κέρδοςπριναπότηφορολογία Εταιρικόςφόροςκαιαμυντικήεισφορά ( ) - Αναβαλλόμενηφορολογία ( ) ( ) Κέρδημετάτηφορολογία Συμφέρονμειοψηφίας Κέρδηπουαναλογούνστουςμετόχους =========== =========== Βασικάκέρδηανάμετοχή(σεντ) 2,4 3,0 =========== =========== Πλήρωςκατανεμημένακέρδηανάμετοχή(σεντ) 2,0 2,5 =========== =========== Νέεςδραστηριότητεςκαιεπενδύσεις Κατάτηδιάρκειατουέτους, ηεταιρείααπέκτησε μετοχέςτηςittl Trade Tourist and Leisure Park Limited, δηλαδή 22,8%, έναντι , αποκτώνταςέτσι ολόκληροτοκεφάλαιοτηςεταιρείαςαυτής. Κατάτηδιάρκειατουέτους, ηittl Trade Tourist & Leisure Park Limited συνέχισετην ανέγερσητουεμπορικούκέντρουστοshacolas Emporium Park. Έχειεπίσηςυπογράψει συμβόλαιομετονελληνικόόμιλοφουρλήγιαπαραχώρησηχώρου, στοίδιοακίνητο, για τηνανέγερση, μεδικάτουςέξοδα, μεγάλουκαταστήματοςεπίπλωνικεα. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο τηςεταιρείαςεξετάζειεπίσηςτηνπροοπτική περαιτέρω αξιοποίησηςτηςεπένδυσηςστηνittl Trade Tourist and Leisure Park Limited καθώςκαι τηςυπόλοιπηςπεριουσίαςτουσυγκροτήματοςπουπεριλαμβάνειτηνεμπορίατέτοιων περιουσιακώνστοιχείωνσετρίτους. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςεταιρείαςτο Δεκέμβριο του 2005 ανακοίνωσετην παραχώρησηστουςμετόχους, πουήτανεγγεγραμμένοιστομητρώοτηςεταιρείαςστις 30 Δεκεμβρίου2005, ενδιάμεσουμερίσματοςαπότακέρδητουέτουςπουέληξετην31 η Δεκεμβρίου2003, ύψους20% επίτηςονομαστικήςαξίαςτηςμετοχής(20 σεντ), δηλαδή4 σεντανάμετοχή. Τομέρισμαθααποσταλείστουςδικαιούχουςσεδύοισόποσεςδόσεις στις30 Ιουνίου2006 καιστις30 Ιουνίου2007. ΣτοπαρόνστάδιοηΕταιρείαδενθαπροβείσεπεραιτέρωδιανομήτελικούμερίσματος. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες ΛόγωτηςφύσηςτωνδραστηριοτήτωντουΣυγκροτήματοςοικυριότεροικίνδυνοιπου αντιμετωπίζειείναι: Η επιτυχήςαποπεράτωση τωνέργωνμέσα στονπροκαθορισμένοχρόνοκαι πλαίσιατουαρχικούπροϋπολογισμούκαθώςεπίσηςκαιηεμπορικήεκμετάλλευση μετάτηναποπεράτωση. Η μίσθωσηήπαραχώρησηχρήσηςχώρωντωνακινήτωντουσυγκροτήματος αφοράκυρίωςτησυγγενικήεταιρείαermes Department Stores Public Limited. Η διακύμανσητωντιμώντωνακινήτων. Παράγοντεςχρηματοοικονομικούκινδύνουόπωςαναφέρονταιστησημείωση3. (4)

6 Προβλεπόμενεςεξελίξεις ΕμπορικόΚέντροΈγκωμης Αναμένεταιότιμέσαστο2006, ηθυγατρικήεταιρείαwoolworth Commercial Center Ltd θαπροχωρήσειστηνανέγερσηεμπορικούκέντρουστηνεγκωμη, Λευκωσία. Τοέργοθα περιλαμβάνειχώρουςγιαυπεραγορά, κατάστημαsuper Home Centre D.I.Y. καιάλλα καταστήματα. Η εταιρείαέχειήδηεξασφαλίσειχρηματοδότησηύψους12 εκατομμυρίων. Τοέργοαναμένεταιναολοκληρωθείπερίτατέλητου2007. ΠροσφοράΜετοχώνErmes Department Stores Public Limited Ως αποτέλεσμα της Αναδιοργάνωσης καιδιαχωρισμού των Δραστηριοτήτων του ΣυγκροτήματοςWoolworth πουέγινεστις31 Δεκεμβρίου2003, η Cyprus Trading Corporation Public Limited ( CTC ) απέκτησετηνπλειοψηφίατωνμετοχώντηςermes Department Stores Public Limited ( Ermes ) μετηδέσμευσηναπροσφέρεισεόλουςτους ΜετόχουςτηςWoolworth τηνευκαιρίανααποκτήσουν, εφόσοντοεπιθυμούν, τιςμετοχές αυτές. Η CTC είχεδεσμευθείναπροσφέρειτιςμετοχέςτηςermes στηνίδιατιμήπουτις αγόρασε, πλέοντόκουςκαιάλλαέξοδα, μέχριτηνολοκλήρωσητηςπροσφοράς. Μεβάση ταπιοπάνω, ητιμήτηςμετοχήςτηςermes καθορίστηκεστα24 σεντ. Η προσφοράαυτήγίνεταιμόνοστουςμετόχουςτηςwoolworth καιαφοράσυνολικά μετοχέςτηςermes, πουθαπαραχωρηθούνσεαναλογία3 μετοχέςermes ονομαστικήςαξίας20 σενττηνκαθεμιά, γιακάθε2 μετοχέςwoolworth πουκατέχουν. Η καταβολήτουτιμήματοςαγοράςτωνμετοχώνθαγίνειμετηναποδοχήτηςπροσφοράς. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςErmes, κατάτησυνεδρίατουπουπραγματοποιήθηκετην Παρασκευή10 Μαρτίου2006, αποφάσισενα παραχωρήσειδωρεάνσεόλουςτους ΜετόχουςτηςErmes 1 (ένα) ΔΑΜ (ΔικαίωμαΑγοράςΜετοχής), γιακάθε5 μετοχές Ermes πουθακατέχουν. Η τιμήάσκησηςκάθεδαμ θαείναι40 σενττοκαθένακαιη ημερομηνίαάσκησηςορίσθηκεοαπρίλιοςτου2011. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςErmes αποφάσισεόπωςπροτείνειστηγενικήσυνέλευση τωνμετόχωντης, τηνκαταβολήμερίσματοςύψους8% επίτηςονομαστικήςαξίαςτης μετοχήςτων20 σεντ, ήτοι1,6 σεντανάμετοχή, πουανέρχεταιστοσυνολικόποσότων , απότακέρδηπουέχειπραγματοποιήσειηεταιρεία. ΔιευκρινίζεταιότιδικαιούχοιθαείναιόλοιοιΜέτοχοι, πουθαείναιεγγεγραμμένοιστο ΜητρώοτηςΕταιρείαςμετάτηνολοκλήρωσητηςδιαδικασίαςτηςΠροσφοράςμετοχών τηςermes απότηctc στουςμετόχουςτηςwoolworth. Δηλαδή, τόσοτομέρισμαόσοκαιταδαμ θαδικαιούνταικαιοινέοιμέτοχοιπουθα αποκτήσουνμετοχέςτηςermes. (5)

7 Προβλεπόμενεςεξελίξεις(συνέχεια) Κερδοφορία ΑναμένεταιότιοιαξίεςτηςπεριουσίαςτουΣυγκροτήματοςθασυνεχίσουννααυξάνονται τόσολόγωτωνθετικώνσυνθηκώνστηνευρύτερηαγοράτωνεμπορικώνακινήτωνόσοκαι λόγωτωνπροσπαθειώντηςδιεύθυνσηςγιατηνπεραιτέρωαξιοποίησητωνπεριουσιών αυτών. Στόχοςεπίσηςείναιη μείωση των λειτουργικώνεξόδωνκαιτου κόστους χρηματοδότησηςτουσυγκροτήματος. ΎπαρξηυποκαταστημάτωντουΣυγκροτήματος ΤοΣυγκρότημαδενδιατηρείοποιαδήποτευποκαταστήματαστηνΚύπροήστοεξωτερικό. Μετοχικόκεφάλαιο Κατάτηδιάρκειατουέτουςδενυπήρξεοποιαδήποτεαλλαγήστομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείας. ΤοΕκδοθένΜετοχικόΚεφάλαιοτηςΕταιρείαςείναι μετοχέςονομαστικής αξίας20 σεντηκαθεμιά. Ο αριθμόςτωνμετόχωντηςεταιρείαςτην12ηαπριλίου2006 είναι Την24 η Απριλίου2003, ηεταιρείαέχειεκδώσει ΔικαιώματαΑγοράς Μετοχών(ΔΑΜ) μετιμήάσκησης30 σεντκαιπερίοδοάσκησηςτην1 30 Μαρτίου Εσωτερικήαξίατηςμετοχής Η εσωτερικήαξία τηςμετοχήςτηςεταιρείας, ονομαστικήςαξίας20 σεντ, στις31 Δεκεμβρίου2005 ήταν70,9 σεντ. ΊδιεςΜετοχές ΑπότηνπρώτηημερομηνίαέγκρισηςΕιδικούΨηφίσματοςγιααγοράιδίωνμετοχώνσε ΈκτακτηΓενικήΣυνέλευσητηςΕταιρείαςμέχρικαιτηνημερομηνίατηςΈκθεσηςτων Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησεστηναπόκτηση ιδίων μετοχώναξίας Κατάτηδιάρκειατου2005, μεαπόφαση ΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσηςτωνΜετόχωντης Εταιρείας, παραχωρήθηκανδωρεάνστουςμετόχους μετοχέςτηςwoolworth ονομαστικήςαξίας20 σέντηκαθεμιά, σεαναλογίαμίαμετοχήγιακάθε65 πουκατέχουν. Οιμετοχέςαυτέςείναιπλήρωςπληρωθείσες, εγγεγραμμένεςεπ ονόματιτηςεταιρείαςκαι προήλθαναπόαγοράιδίωνμετοχών. Στις17 Απριλίου2006, τοδιοικητικόσυμβούλιοαποφάσισεόπωςσυγκαλέσειέκτακτη ΓενικήΣυνέλευσηστις25 Μαΐου2006 (αμέσωςπριναπότηνετήσιαγενικήσυνέλευση) μεσκοπότηνεπανέγκρισητουειδικούψηφίσματοςεξουσιοδότησηςτουδιοικητικού Συμβουλίουγιααπόκτησηιδίωνμετοχών, αναυτόκριθείαναγκαίο. (6)

8 ΔιοικητικόΣυμβούλιο Τα μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκατάτηνημερομηνίατηςπαρούσαςέκθεσης παρουσιάζονταιστησελίδα1. Κατάτηδιάρκειατουέτουςοκ. ΜάριοςΠαναγίδηςδιορίστηκεστις10 Ιουνίου2005 και οικ. ΠάμποςΙωαννίδηςκαιΑντρέαςΛουρουτζιάτηςδιορίστηκανστις25 Αυγούστου Οικ. ΜάριοςΚαμπανελλάς, ΜιχάληςΜιχαηλίδης, ΔημήτρηςΜούσκος, Πανίκος Παπαδάκης, ΝεόφυτοςΡοδάς, ΔημοσθένηςΖ. Σεβέρης, ΓεώργιοςΣυρίμης, Ευάνθης ΧατζημιτσήςκαιΚυριάκοςΧριστοφήαποχώρησανστις25 Αυγούστου2005. ΣύμφωναμετοΚαταστατικότηςΕταιρείαςοικ. ΡένοςΣολομίδης, ΔημήτρηςΔημητρίου, ΜιχαλάκηςΚονιώτης, ΜάριοςΣαββίδης, ΜενέλαοςΣιακόλας, ΑντρέαςΛουρουτζιάτης καιπάμπος Ιωαννίδης εξέρχονταιεκ περιτροπής, είναιόμως επανεκλέξιμοικαι προσφέρονταιγιαεπανεκλογή. Δενυπήρχανάλλεςσημαντικέςαλλαγέςστηνκατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναμοιβή τωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας ΤοάμεσοκαιέμμεσοσυμφέροντωνΔιοικητικώνΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείας, στις31 Δεκεμβρίου2005 καικατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσης, ήτανως εξής: 31 Δεκεμβρίου 14 Απριλίου % % ΝίκοςΚ. Σιακόλας 44,64 44,64 ΡένοςΣολομίδης 0,09 0,09 ΜάριοςΑ. Σαββίδης 0,03 0,03 ΕλένηΝ. Σιακόλα 0,88 0,88 ΜάριοςΝ. Σιακόλας 0,02 0,02 ΜενέλαοςΣιακόλας - - ΔημήτρηςΔημητρίου - - ΠάμποςΙωαννίδης - - ΜιχαλάκηςΚονιώτης 0,09 0,09 ΜάριοςΠαναγίδης - - ΑνδρέαςΛουρουτζιάτης - - (7)

9 ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας(συνέχεια) Ταποσοστάτουκ. ΝίκουΚ. Σιακόλαπεριλαμβάνουντασυμφέροντατηςσυζύγουκαιτων τέκνωντου, πουδενείναιμέλητουδιοικητικούσυμβουλίου, καθώςκαιτηςcyprus Trading Corporation Public Limited καιάλλωνεταιρειώνστιςοποίεςκατέχει, άμεσαή έμμεσα, τουλάχιστον20% τωνδικαιωμάτωνψήφου. ΠέραντωνυπολοίπωνκαισυναλλαγώνπουαναφέρονταιστηΣημείωση26, στις31 Δεκεμβρίου2005 δενυπήρχεοποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετηνεταιρείαήτις εξαρτημένεςήσυνδεδεμένεςτης, στηνοποία Σύμβουλοςήσυνδεόμενα μέρη είχαν ουσιώδεςσυμφέρον. ΚυριότεροιΜέτοχοι Κατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσης, οιπιοκάτωμέτοχοικατείχανάμεσαήέμμεσα πέραντου5% τουεκδοθέντοςμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστόμετοχών % ΝίκοςΚ. Σιακόλας 44,64 Cyprus Trading Corporation Public Limited 31,87 Lambousa Venture Capital Limited 5,55 Ελεγκτές ΟιελεγκτέςτηςΕταιρείαςPricewaterhouseCoopers Limited έχουνεκδηλώσειεπιθυμίανα συνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. ΨήφισμαπουναεξουσιοδοτείτοΔιοικητικό ΣυμβούλιονακαθορίσειτηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΕκτελεστικόςΠρόεδρος Λευκωσία 17 Απριλίου2006 (8)

10 Έκθεση ΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜέροςA ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, αναγνωρίζονταςτησημασίατουκώδικα Εταιρικής ΔιακυβέρνησηςγιατησωστήκαιχρηστήδιοίκησητηςΕταιρείαςκαιτησυνεχήπροστασίατων συμφερόντωνόλωντωνμετόχων, έχειυιοθετήσεικαιεφαρμόσειπλήρωςτονκώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησηςκαιπαραμένειδεσμευμένοστησυνεχήεφαρμογήτωνΑρχώνκαι Διατάξεώντου. ΜέροςΒ ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιτηρούνταιόλεςοιΑρχέςκαιΔιατάξειςτουΚώδικα, όπωςεξηγείταιπιοκάτω: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων Η ΕταιρείαδιευθύνεταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοτοοποίοαπαρτίζεταιαπό11 άτομα, από ταοποίαοι8 ΔιοικητικοίΣύμβουλοιείναιΜηεκτελεστικοίκαιαπόαυτούςοι5 είναι ανεξάρτητοι. ΤηθέσητουΕκτελεστικούΠροέδρουτουΔιοικητικούΣυμβουλίουκατέχειοκ. ΝίκοςΚ. Σιακόλας. Υπάρχειοεξήςδιαχωρισμόςμεταξύ τωνθέσεωντουεκτελεστικούπροέδρουκαι τουδιευθύνοντασυμβούλου, θέσηπουκατέχειοκ. ΜάριοςΠαναγίδηςαπότις σε αντικατάσταση του κ. Μάριου Καμπανελά που παραιτήθηκε. Η ενασχόληση του ΕκτελεστικούΠροέδρουαφοράτηστρατηγικήκαιπολιτικήτηςΕταιρείαςκαιτηνεισαγωγή θεμάτων για λήψη απόφασηςαπό το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η ενασχόληση του ΔιευθύνοντοςΣυμβούλουαφοράγενικάτηδιεύθυνσητηςΕταιρείαςκαιτηνκαθημερινή(dayto-day) εργασίακαιδραστηριότητατηςεπιχείρησης. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, αφούλάβειέγκαιρη, ολοκληρωμένηκαιέγκυρη πληροφόρηση, συνέρχεταισετακτάχρονικάδιαστήματασεσυνεδρίεςγιαμελέτηκαιλήψη αποφάσεων, οιοποίεςκαταγράφονταιπιστάσεπρακτικά. Κατάτηδιάρκεια του2005 έγιναν 9 συνεδρίες. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχεικαθορίσειθέματαγιατα οποία αποφάσεις μπορούνναλαμβάνονταιμόνοαπόαυτό. Μερικάθέματαμπορούνναπαραπέμπονταισε ειδικέςεπιτροπέςτουδιοικητικούσυμβουλίου, χωρίςαυτόνααπαλλάσσειταμέλητου ΔιοικητικούΣυμβουλίουαπότησυλλογικήευθύνητους. Καμιά κατηγορίαμελώντου ΔιοικητικούΣυμβουλίουδενδιαφοροποιείταιωςπροςτηνευθύνη τηςέναντικάποιαςάλλης. 9F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (9)

11 ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων(συνέχεια) Ο ΓραμματέαςτηςΕταιρείαςέχειτηνευθύνηναπαρέχειέγκαιρη, ολοκληρωμένηκαιέγκυρη πληροφόρησησεόλαταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιοπρόεδροςτουδιοικητικού Συμβουλίου έχειτην ευθύνη να διασφαλίζειότιόλα τα μέλη του είναικατάλληλα ενημερωμέναγιαταθέματαπουεγείρονταιστιςσυνεδρίες. ΌλοιοιΔιοικητικοίΣύμβουλοιμπορούννασυμβουλευτούντονΕκτελεστικόΠρόεδρο, τον ΔιευθύνονταΣύμβουλο, τονγραμματέα καθώςεπίσηςκαιτουςεξωτερικούςκαιεσωτερικούς ΕλεγκτέςτηςΕταιρείας. Ο κάθεδιοικητικόςσύμβουλοςτυγχάνεικατάλληληςενημέρωσης τηνπρώτηφοράπουδιορίζεταιστοδιοικητικόσυμβούλιοτηςεταιρείας, καθώςκαικατάτη διάρκειατηςυπηρεσίαςτου, όταναυτόκριθείαναγκαίο. ΌλοιοιΔιοικητικοίΣύμβουλοι ασκούνανεξάρτητακαιαμερόληπτατηνκρίσητουςκατάτηνεκτέλεσητωνκαθηκόντωντους καιλαμβάνουν, όπουκρίνουναναγκαίο, ανεξάρτητεςεπαγγελματικέςσυμβουλέςμεέξοδατης Εταιρείας. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοκατάτηνημερομηνίααυτήςτηςέκθεσηςαπαρτίζεταιαπότους Συμβούλουςπουπαρουσιάζονταιπιοκάτω. ΌλοιτουςήτανμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου γιαολόκληροτοέτος2005, εκτόςαπότονκ. ΜάριοΠαναγίδηπουδιορίστηκεστις10 Ιουνίου 2005 καιτουςκ. ΑντρέαΛουρουτζιάτηκαιΠάμποΙωαννίδηπουδιορίστηκανστις25 Αυγούστου2005. Οικ. ΜάριοςΚαμπανελάς, ΜιχάληςΜιχαηλίδης, ΔημήτρηςΜούσκος, ΠανίκοςΠαπαδάκης, ΝεόφυτοςΡοδάς, ΔημοσθένηςΣεβέρης, ΓεώργιοςΣυρίμης, Ευάνθης ΧατζημιτσήςκαιΚυριάκοςΧριστοφήαποχώρησανστις25 Αυγούστου2005. ΣύμφωναμετοΚαταστατικότηςΕταιρείας, σεκάθεετήσιαγενικήσυνέλευσηαποχωρείμε δικαίωμαεπανεκλογήςτο1/3 τωναρχαιότερωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίουκαθώς επίσηςκαιόσοιδιορίστηκανμετάτηνπροηγούμενηετήσιαγενικήσυνέλευση. ΚατάτηνεπόμενηΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηοικ. ΡένοςΣολομίδης, ΔημήτρηςΔημητρίου, ΜιχαλάκηςΚονιώτης, ΜάριοςΣαββίδης, ΜενέλαοςΣιακόλας, ΑντρέαςΛουρουτζιάτηςκαι ΠάμποςΙωαννίδηςεξέρχονται, είναιόμωςεπανεκλέξιμοικαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. ΌπωςαπαιτείταιαπότονΚώδικα, παρατίθενταιπιοκάτωσύντομαβιογραφικάστοιχείαγια όσουςσυμβούλουςαποχωρούνκαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. ΡένοςΣολομίδης- ΣπούδασεοικονομικέςεπιστήμεςστοΠαρίσι. ΥπηρέτησεωςΥπουργός Οικονομικώναπότο1962 έωςτο1968. ΥπήρξεΠρόεδροςτηςΟΕΒγιαοκτώχρόνιακαιτης ΤράπεζαςΑναπτύξεωςγιαπέντεχρόνια. ΣυνεχίζειναείναιΠρόεδροςήΜέλοςδιοικητικών συμβουλίωνπολλώνεταιρειώνκαιοργανισμών. ΔημήτρηςΔημητρίου- ΕγκεκριμένοςΛογιστήςACA. ΕργάστηκεστοΗνωμένοΒασίλειο. Το1986 άρχισεναεργάζεταιστηνcyprus Trading Corporation Public Ltd, στηνοποία διετέλεσεαναπληρωτήςγενικόςδιευθυντής. Απότο2000 κατέχειτηθέσητουγενικού ΔιευθυντήτηςN.K.Shacolas (Holdings) Ltd. ΕίναιΣύμβουλοςκαισεάλλεςεταιρείεςτου ΟμίλουΣιακόλακαιΕκτελεστικόςΠρόεδροςτηςHOB House of Beauty Ltd καιτηςartopolis Limited. 10F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (10)

12 ΚαθήκοντακαιΑρμοδιότητεςΔιοικητικώνΣυμβούλων(συνέχεια) ΜιχαλάκηςΚονιώτης- Επιχειρηματίας. Απότο1937 μέχρισήμεραείναιμέλοςτου διοικητικούσυμβουλίουτωνεταιρειώνμιχαλάκηςκονιώτης(motors) Λίμιτεδ, Κονιώτης Travel & Insurance Limited, διετέλεσεμέλοςτου διοικητικού συμβουλίουτηςλαϊκής ΤράπεζαςΛίμιτεδκαιτηςAstarti Development Limited. ΜάριοςΣαββίδης- ΕκτελεστικόςΠρόεδροςτηςEuroinvestment & Finance απότο1996. Είναιαπόφοιτος του London School of Economics, του University of Chicago και εγκεκριμένοςλογιστής(chartered Accountant). ΕργάστηκεστηνTouche Ross (Λονδίνου) καιαργότερα στη London Forfaiting Company PLC. ΕίναιΑναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος τηςcyprus Trading Corporation Public Ltd καιδιοικητικός Σύμβουλοςδιαφόρωνεταιρειών. ΜενέλαοςΚ. Σιακόλας ΣπούδασενομικάστοΠανεπιστήμιοKent τουcanterbury (Αγγλία) καιαπέκτησετοντίτλοbarrister at Law στοκing s College University τουλονδίνου. Είναι διευθυντής των οικογενειακών επιχειρήσεων ΑΚS Hotels (Aθήνα) καιcn Shacolas (Investments) Ltd, ενώ συμμετέχειστα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Apollo Investments, Cyprus Trading Corporation Public Ltd καιεrmes Department Stores Public Ltd. ΑντρέαςΛουρουτζιάτης οικονομολόγος, απόφοιτοςτουπανεπιστημίουτουτορόντο. Είναι μέτοχος/ διευθυντήςτηςεταιρείαςebex Ltd. ΕίναιαντιπρόεδροςτουΚΕΒΕκαιΔιοικητικός Σύμβουλοςσεδημόσιεςεταιρείες. ΜάριοςΠαναγίδης- ΑπόφοιτοςτουΠανεπιστημίουBristol ΑγγλίαςμεπτυχίοB.Sc in Economics and Accounting καιchartered Accountant (A.C.A.). Εργάστηκεγια3 χρόνιαστο ΛονδίνοστηνErnst & Young, γιαπέντεχρόνιαστηναθήναστηνalpha Ventures, μέλοςτου ΟμίλουAlpha Bank στηνtelesis ΧρηματιστηριακήτουΟμίλουEurobank ωςανώτερος αναλυτήςεπενδύσεωνκαιστηνclr Financial Services ωςδιαχειριστήςεπενδύσεων. Είναι αναπληρωτήςγενικόςδιευθυντήςτηςn.k.shacolas (Holdings) Ltd, ιθύνουσας εταιρείαςτου Ομίλου ΕταιρειώνΣιακόλα, καθώςκαιδιοικητικόςσύμβουλοςστηνeuroinvestment & Finance, Christies Dairies Public Limited καιστηνinfotel Ltd. ΠάμποςΙωαννίδης- ΣπούδασενομικάστοΠανεπιστήμιοΑθηνώνκαιστοΠανεπιστήμιοτου Λονδίνου. ΕίναικάτοχοςτουτίτλουMaster of Law τουπανεπιστημίουτουλονδίνουκαι μέλοςτουδικηγορικούσυνδέσμουκύπρου. ΕίναιΔιευθύνωνΣυνεταίροςτουδικηγορικού γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία. Είναινομικός σύμβουλος σε διάφορους οργανισμούς, τράπεζεςκαιάλλεςεπιχειρήσειςκαιμέλοςδιοικητικώνσυμβουλίωνδημοσίων εταιρειών. 11F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (11)

13 ΑνεξαρτησίαΔιοικητικώνΣυμβούλων Η σύνθεσητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιηταξινόμησητωνσυμβούλωνσεκατηγορίες παρουσιάζονταιστονπίνακα1 πιοκάτω: Πίνακας1: ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΜάριοςΠαναγίδης ΕλένηΝ. Σιακόλα ΜάριοςΝ. Σιακόλας (από ) ΜηΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΡένοςΣολομίδης - Ανεξάρτητος ΔημήτρηςΔημητρίου ΠάμποςΙωαννίδης (από ) - Ανεξάρτητος ΜιχαλάκηςΚονιώτης - Ανεξάρτητος ΑντρέαςΛουρουτζιάτης(από ) - Ανεξάρτητος ΜάριοςΣαββίδης ΜενέλαοςΣιακόλας - Ανεξάρτητος ΜάριοςΚαμπανελάς (μέχρι ) ΜιχάληςΜιχαηλίδης (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΔημήτρηςΜούσκος (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΠανίκοςΠαπαδάκης (μέχρι ) ΝεόφυτοςΡοδάς (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΔημοσθένηςΖ. Σεβέρης(μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΓεώργιοςΣυρίμης (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΕυάνθηςΧατζημιτσής (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΚυριάκοςΧριστοφή (μέχρι ) - Ανεξάρτητος ΟιΜηεκτελεστικοίΑνεξάρτητοιΔιοικητικοίΣύμβουλοιδενελέγχουν, άμεσαήέμμεσα, την πλειοψηφίατουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείαςήτωνδικαιωμάτωνψήφουκαιδενέχουν καμίαάλληουσιαστικήσχέσηπουθαμπορούσεναεπηρεάσειτηνάσκηση τηςαμερόληπτης καιανεξάρτητηςκρίσηςτους. 12F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (12)

14 ΕπιτροπέςΔιοικητικούΣυμβουλίου ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείας, υιοθετώνταςτιςαρχέςτουκώδικα, προχώρησεστη σύστασητωνπιοκάτωεπιτροπώνκαιστηνέγκρισητωνκανονισμώνλειτουργίαςτους, οι οποίοισυνάδουνμετονκώδικακαιείναιστηδιάθεσητυχόνενδιαφερομένωνπουεπιθυμούν πληροφόρησηεπίτουθέματος, στακεντρικάγραφείατηςεταιρείας. (α) ΕπιτροπήΔιορισμών ΚύριοςσκοπόςτηςΕπιτροπήςΔιορισμώνείναιητήρησημιαςκαθορισμένηςκαιδιαφανούς διαδικασίαςόσοναφοράεισηγήσειςγιατοδιορισμόνέωνμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου. Τα μέλητηςεπιτροπήςδιορισμών, η πλειοψηφίατωνοποίωνείναι ΜηΕκτελεστικοί ΑνεξάρτητοιΣύμβουλοι, είναιταακόλουθα: ΝίκοςΚ. Σιακόλας, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΠάμποςΙωαννίδης Η ΕπιτροπήΔιορισμώνσυνέρχεταιτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνοκαιαναφέρεταιστο ΔιοικητικόΣυμβούλιο, επίσηςτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνο, παρουσιάζονταςπεριληπτικά τιςδραστηριότητέςτηςκατάτοπροηγούμενοοικονομικόέτοςκαθώςκαιτυχόνεισηγήσειςτης. (β) ΕπιτροπήΑμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβώναπαρτίζεταιαπό τουςπιο κάτω Μη εκτελεστικούςδιοικητικούς Συμβούλους, ηπλειοψηφίατωνοποίωνείναιανεξάρτητοι: ΜάριοςΣαββίδης, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΑντρέαςΛουρουτζιάτης Η ΕπιτροπήΑμοιβώνσυνέρχεταιτουλάχιστονμιαφοράτοχρόνοκαιευθύνητηςείναιη υποβολή εισηγήσεωνστοδιοικητικόσυμβούλιοεπίτουπλαισίουκαιτουύψουςτωναμοιβών τωνεκτελεστικώνδιοικητικώνσυμβούλων, καθώςκαιγιατουςόρουςτωνσχετικών συμβολαίωνεργοδότησης. Η αμοιβήτωνμηεκτελεστικώνσυμβούλωνκαθορίζεταιαπότην ΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση. ΚατόπιναπόφασηςΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσηςηΕταιρεία έχει εισαγάγειένασχέδιοεπιλογήςγιααπόκτησημετοχών, στοοποίοσυμμετέχειτοδιευθυντικό προσωπικό(βλέπεσημείωση20 τωνοικονομικώνκαταστάσεων). 13F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (13)

15 (γ) ΕπιτροπήΕλέγχου Ο ρόλοςκαιηευθύνητηςπεριλαμβάνουνθέματαπουσχετίζονταιμετιςυπηρεσίεςτων ΕξωτερικώνκαιΕσωτερικώνΕλεγκτών, περιλαμβανομένηςτηςβεβαίωσηςτηςανεξαρτησίας τους, θέματαλογιστικώνχειρισμών, θέματαεπισκόπησηςσημαντικώνσυναλλαγών, στις οποίεςδυνατόνναυπάρχεισύγκρουσησυμφερόντων, καθώςκαιτησύνταξητηςέκθεσηςτου ΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης. Τασυστήματαεσωτερικούελέγχου επιθεωρούνταιεπίσυνεχούςβάσηςαπότοτμήμαεσωτερικούελέγχουτουσυγκροτήματος, το οποίοαναφέρεταιστηνεπιτροπή Ελέγχουκαιεπισκοπείτηναποτελεσματικότητάτους. Η ΕπιτροπήΕλέγχουαναφέρεταιστοΔιοικητικόΣυμβούλιο. Η ΕπιτροπήΕλέγχουτηςΕταιρείαςαπαρτίζεταιαπόταπιοκάτωμέλη, ηπλειοψηφίατων οποίωνείναιανεξάρτητοιμηεκτελεστικοίδιοικητικοίσύμβουλοι: ΔημήτρηςΔημητρίου, Πρόεδρος ΡένοςΣολομίδης ΑντρέαςΛουρουτζιάτης Η ΕπιτροπήΕλέγχουσυνέρχεταιτουλάχιστοντέσσεριςφορέςτοχρόνο, μπορείδενα προσκαλείστιςσυνεδρίεςτηςτονοικονομικόδιευθυντή, τοδιευθυντήεσωτερικούελέγχου, τουςεξωτερικούςελεγκτέςκαιάλλους, όποτεκριθείαναγκαίο, για να παράσχουντις απαιτούμενεςπληροφορίεςκαιεξηγήσεις. Κατάτηδιάρκειατουέτους2005 ηεπιτροπήέχει συνέλθει5 φορές. Εξετάζει, μεταξύάλλων, τιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείας, τις εκθέσειςτουτμήματοςεσωτερικούελέγχουκαιτηναποτελεσματικότητατωνσυστημάτων ΕσωτερικούΕλέγχουτηςΕταιρείας, εισηγείταιτοδιορισμόήτερματισμότωνυπηρεσιώντων ΕσωτερικώνκαιΕξωτερικώνΕλεγκτώνκαιπαρακολουθείτησχέσητουςμετηνΕταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιώνπουμπορείναπαρέχουν. Η ΕπιτροπήΕλέγχουέχειτηδυνατότηταναζητάεπαγγελματικέςσυμβουλέςσεθέματατης αρμοδιότητάςτηςκαιόποτεχρειαστείδύναταινακαλείστιςσυνεδρίες τηςειδικούςεπίτων υπόσυζήτησηθεμάτων. ΣεμερικέςσυνεδρίεςτηςΕπιτροπήςΕλέγχουκατάτο2005, έχουνπαρευρεθείοιεξωτερικοί ελεγκτές, οδιευθυντήςτουτμήματοςεσωτερικούελέγχουκαιοοικονομικόςδιευθυντήςτης Εταιρείας. 14F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (14)

16 ΑμοιβήΔιοικητικώνΣυμβούλων ΚανέναςΔιοικητικόςΣύμβουλοςδενεμπλέκεταιστονκαθορισμότηςαμοιβήςτου. Δενυπάρχουνσυμβόλαιαεργοδότησηςκαθορισμένηςδιάρκειαςπουναυπερβαίνουντα5 χρόνια, ούτευπάρχουνσυμβόλαιαεργοδότησηςαόριστηςδιάρκειαςτωνοποίωνηπερίοδος προειδοποίησηςναυπερβαίνειτονέναχρόνο. ΟιαμοιβέςτωνΕκτελεστικώνΣυμβούλωνκαθορίζονταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοκατόπιν συστάσεωςτηςεπιτροπήςαμοιβών. Έπ αυτούηεπιτροπήαμοιβώνενεργείμέσαστα πλαίσιατηςπολιτικήςαμοιβών, όπωςκαθορίζονταιστηνπαράγραφοβ2 τουκώδικαπερί ΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, ιδιαίτερα δελαμβάνειυπόψητιςακαδημαϊκέςγνώσεις, την εμπειρίακαιταεπίπεδααμοιβήςπροσώπωνσεαντίστοιχεςθέσειςσ άλλεςεταιρείεςή εμπορικέςεπιχειρήσεις. ΟιαμοιβέςτωνΔιοικητικώνΣυμβούλων, υπότηνιδιότητάτουςωςμελώνεπιτροπώντου ΔιοικητικούΣυμβουλίου, καθορίζονταιαπότοδιοικητικόσυμβούλιοκαιείναιανάλογεςμετο χρόνοπουδιαθέτουνγιατηδιοίκησητηςεταιρείας. ΟιαμοιβέςτωνΔιοικητικώνΣυμβούλων, υπότηνιδιότητάτουςωςμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, εγκρίνονταιαπότουςμετόχους σεγενικήσυνέλευση. ΟιαμοιβέςτωνΜηεκτελεστικώνΣυμβούλωνδενσυνδέονταιμετην κερδοφορία, ούτελαμβάνουντημορφήσυμμετοχήςσεσυνταξιοδοτικόήασφαλιστικόσχέδιο τηςεταιρείας. Κατά τηδιάρκειατουέτουςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρείαδενέχει καταβάλειοποιεσδήποτεαμοιβέςσεμηεκτελεστικούςδιοικητικούςσυμβούλους, εκτόςαπό τηνετήσιααμοιβήτουςωςμελώντουδιοικητικούσυμβουλίου, ηοποίαεγκρίθηκεστην προηγούμενηγενικήσυνέλευσηκαιανέρχεταισυνολικάσε ΤασύνολατωναμοιβώντωνΔιοικητικώνΣυμβούλωνπαρατίθενταιπιοκάτω: Πίνακας2 : ΑμοιβέςΕκτελεστικώνΔιοικητικώνΣυμβούλων ΑριθμόςΕκτελεστικώνΔιοικητικώνΣυμβούλων Ύψοςσυνολικώναμοιβών Ένας F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (15)

17 Πίνακας3 : ΑμοιβέςΔιοικητικώνΣυμβούλωνωςΜελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΜηΕκτελεστικοίΣύμβουλοι ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙΕΛΕΓΧΟΣ ΣύστημαΕσωτερικούΕλέγχου ======== ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπρέπειναδιατηρείέναεπαρκέςΣύστημαΕσωτερικούΕλέγχουγια ναδιασφαλίζεταιη μεγαλύτερηδυνατήπροστασίατηςεπένδυσηςτωνμετόχων καιτων περιουσιακών στοιχείωντηςεταιρείας. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοεπιβεβαιώνειότιεπιβλέπειτηναποτελεσματικότητατουΣυστήματος ΕσωτερικούΕλέγχουτηςΕταιρείαςμέσω τουτμήματοςεσωτερικούελέγχου, τοοποίο ενεργείμε ανεξαρτησία, αναφέρεταιστην Επιτροπή Ελέγχου καιβεβαιώνειότιείναι ικανοποιητικό. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτης Εταιρείαςδηλώνειότιέχειεπισκοπήσειτιςδιαδικασίεςκαι μεθόδουςεπαλήθευσηςτηςορθότητας, πληρότηταςκαιεγκυρότηταςτωνπληροφοριώνπου παρέχονταιστουςεπενδυτέςκαιβεβαιώνειότιείναιαποτελεσματικές. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιδενέχειπεριέλθεισεγνώση του οποιαδήποτε παράβασητωνπερίαξιώνκαιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμωνκαικανονισμών, εκτός αυτώνπουείναιειςγνώσητωνχρηματιστηριακώναρχών. ΔάνειασεΔιοικητικούςΣυμβούλους Τυχόν δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων του Συγκροτήματος από εταιρείες του Συγκροτήματοςκαιπληροφορίεςαναφορικά μεενδεχόμενο ίδιο συμφέρονδιοικητικών ΣυμβούλωνσεσυναλλαγέςήζητήματαπουεπηρεάζουντηνΕταιρεία, αναφέρονταιστη σημείωση26 στιςοικονομικέςκαταστάσεις. 16F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (16)

18 ΔρώσαΟικονομικήΜονάδα(going concern) ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοβεβαιώνειότιηΕταιρείαέχειεπαρκείςπόρουςγιανασυνεχίσειτη λειτουργίατηςωςδρώσαοικονομικήμονάδα(going concern) γιατουςεπόμενουςδώδεκα μήνες. ΣυμμόρφωσημετονΚώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδιόρισετουςκ. ΓιώργοΜιτσίδηκαιΔημήτρηΔημητρίουως ΛειτουργούςΣυμμόρφωσηςμετονΚώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, οιοποίοι παρακολουθούν, σεσυνεργασίαμετηνεπιτροπήελέγχου, τηνεφαρμογήτουκώδικα. ΣΧΕΣΕΙΣΜΕΤΟΥΣΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟιΔιοικητικοίΣύμβουλοιθεωρούνωςσημαντικόμέροςτωνευθυνώντουςτηνέγκαιρη, σαφή καιέγκυρηπληροφόρησητωνμετόχωνκαιτηνυιοθέτησητωνπρονοιώντουκώδικα ΕταιρικήςΔιακυβέρνησηςπουαφορούντηνεποικοδομητικήαξιοποίησητηςΓενικής ΣυνέλευσηςκαιτηνισότιμημεταχείρισητωνΜετόχων. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχει διορίσειτονκ. ΜάριοΠαναγίδηκαιτηνκα. ΜαρίαΑριστείδουωςυπεύθυνουςγιαθέματα ΕπικοινωνίαςμετουςΜετόχουςτηςΕταιρείας. ΜεεντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου, ΝίκοςΚ. Σιακόλας ΕκτελεστικόςΠρόεδρος Λευκωσία 17 Απριλίου F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc (17)

19 Έκθεσηελεγκτώνπροςταμέλητης Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited PricewaterhouseCoopers Limited Julia House 3 Themistocles Dervis Street CY-1066 Nicosia P O Box CY-1591 Nicosia, Cyprus Telephone: Facsimile: Έκθεσηεπίτωνοικονομικώνκαταστάσεων 1 ΈχουμεελέγξειτιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςWoolworth (Cyprus) Properties Public Limited (ηεταιρεία) καιτωνθυγατρικώντης(τοσυγκρότημα) στιςσελίδες20 μέχρι66, πουαποτελούνταιαπότονενοποιημένοισολογισμόστις31 Δεκεμβρίου2005, τηνενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων, την ενοποιημένηκατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαιακαιτηνενοποιημένηκατάσταση ταμειακώνροώνγιατοέτοςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καιτιςσχετικέςσημειώσεις. ΑυτέςοιοικονομικέςκαταστάσειςείναιευθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτης Εταιρείας. Ηδικήμαςευθύνηείναιναεκφράσουμεγνώμηπάνωσ αυτέςτιςοικονομικές καταστάσειςμεβάσητονέλεγχόμας. Η έκθεσηαυτήγίνεταιαποκλειστικάπροςταμέλη τηςεταιρείας, ωςσώμα, σύμφωναμετοάρθρο156 τουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ Ηελεγκτικήμαςεργασίαέχειαναληφθείώστεναμπορέσουμεναεκθέσουμεσταμέλητης Εταιρείαςεκείναταθέματαπουαπαιτούνταιαπόεμάςσεμιαέκθεσηελεγκτήκαιγια κανέναάλλοσκοπό. Στομέγιστοβαθμόπουεπιτρέπεταιαπότονόμο, δεναποδεχόμαστε ήαναλαμβάνουμεευθύνηπροςοποιονδήποτεεκτόςτηςεταιρείαςκαιταμέλητης Εταιρείαςωςσώμα, γιατηνελεγκτικήμαςεργασία, γιααυτήτηνέκθεση, ήγιατιςγνώμες πουέχουμεσχηματίσει. 2 ΔιενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεΔιεθνήΠρότυπαΕλέγχου. ΤαΠρότυπα αυτάαπαιτούνόπωςπρογραμματίζουμεκαιδιενεργούμετονέλεγχογιαναπάρουμε λογικέςδιαβεβαιώσειςκατάπόσοοιοικονομικέςκαταστάσειςδενέχουνουσιώδηλάθη. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειτηνεξέταση, πάνωσεδειγματοληπτικήβάση, αποδεικτικών στοιχείωνπουυποστηρίζουνταποσάκαιάλλεςπληροφορίεςστιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειεπίσηςτηναξιολόγησητων λογιστικώναρχώνπουχρησιμοποιήθηκαν, τωνσημαντικώνυπολογισμώνπουέγιναναπό τοδιοικητικόσυμβούλιοκαθώςκαιτηναξιολόγησητηςγενικήςπαρουσίασηςτων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιοέλεγχόςμαςπαρέχειμια λογικήβάσηγιατηγνώμημας. F:\F\FW10130\ASSURANCE\FS\2005G.doc Board Members: Phidias K Pilides (CEO), Dinos N Papadopoulos (Deputy CEO), Tassos I Televantides, Panikos N Tsiailis, Christakis Santis, Stephos D Stephanides, Costas L Hadjiconstantinou, George Foradaris, Costas M Nicolaides, Angelos M Loizou, Vasilis Hadjivassiliou, Androulla S Pittas, Savvas C Michail, Costas L Mavrocordatos, Christos M Themistocleous, Panicos Kaouris, Nicos A Neophytou, George M Loizou, Timothy D Osburne, Pantelis G Evangelou, Liakos M Theodorou, Stelios Constantinou, Tassos Procopiou, Andreas T Constantinides, Theo Parperis, Constantinos Constantinou, Petros C Petrakis, Philippos C Soseilos, Evgenios C Evgeniou, Christos Tsolakis, Nicos A Theodoulou, Nikos T Nikolaides, Cleo A Papadopoulou, Marios S Andreou, Nicos P Chimarides, Aram Tavitian, Constantinos Taliotis, Stavros A Kattamis Directors of Operations: Adrian Ioannou, Androulla Aristidou, Achilleas Chrysanthou, George Skapoullaros, Bambos A Charalambous, Chris Odysseos, Demetris V Psaltis, Constantinos L Kapsalis Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company, Registered in Cyprus (Reg. No )

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1 .. CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1... μ μ μ μ. μ μ μ (CISCO) : μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. H μ μ 15 2010 1 1... 3 2... 4 2.1...4 2.2...4 2.3...5 2.4...5 3... 6 4... 11 4.1...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΜΕΡΟΣ Α

ARISTO DEVELOPERS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΜΕΡΟΣ Α ARISTO DEVELOPERS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο & Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC PRIMETEL PLC ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 15.102.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,17 (0,10) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα