Apollo Investment Fund Public Company Limited

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Apollo Investment Fund Public Company Limited"

Transcript

1 Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός 10 Κατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαια 11 Κατάστασηταμειακώνροών 12 Σημειώσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις 13 33

2 ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΜαρίνοςΚαλλής(Πρόεδρος) ΔημήτρηςΔημάδης ΝίκοςΔημητρίου ΒίκτωρΖαχαριάδης ΜενέλαοςΣιακόλας ΓιάννοςΛούτσιος ΜάνθοςΜαυρομμάτης(παραιτήθηκε5 Δεκεμβρίου2005) ΓραμματέαςEταιρείας Bensecra Limited Σοφούλη2 ΜέγαροΣιαντεκλαίρ 1096 Λευκωσία Κύπρος Εγγεγραμμένογραφείο Σοφούλη2 ΜέγαροΣιαντεκλαίρ 1096 Λευκωσία Κύπρος F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (1)

3 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 1 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπαρουσιάζειτηνέκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες οικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείαςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005. Κύριεςδραστηριότητες 2 ΟικύριεςδραστηριότητεςτηςΕταιρείας, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιηδιαχείρισηχαρτοφυλακίουεπενδύσεωνκλειστούτύπου. Ανασκόπησητωνεξελίξεων, τηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντηςεταιρείας 3 Το2005 υπήρξεαναστροφήτουαρνητικούκλίματοςπουεπικρατούσεστην ΚυπριακήΚεφαλαιαγοράγια5 συνεχήέτη. ΜεβάσητονΓενικόΔείκτηΧΑΚ η κεφαλαιουχικήαπόδοσητηςκυπριακήςκεφαλαιαγοράςανήλθεσε51,63% σεσχέσημε πτώση10% το2004. Σημαντικήεπίσηςυπήρξεηβελτίωσητηςρευστότηταςστην ΚυπριακήΚεφαλαιαγοράμετονμέσοημερήσιοόγκοσυναλλαγώνναπλησιάζειτο1εκ. περίπου. Τηνανοδικήτουςπορείασυνέχισανκαιοιαγορέςτουεξωτερικούόπουη Εταιρείαδιατηρείένασημαντικόποσοστότωνεπενδύσεωντης. Στις31 Δεκεμβρίου 2005, τοχαρτοφυλάκιοτηςεταιρείαςαποτελείτοαπόμετοχικούςτίτλουςστο ΧρηματιστήριοΑξιώνΚύπρου, στοχρηματιστήριοαξιώναθηνώνκαιδιεθνήμετοχικά αμοιβαίακεφάλαιασεποσοστό74%, Ομόλογαεσωτερικούκαιεξωτερικού15%, Εναλλακτικέςεπενδύσεις2,75% καιμετρητά8,75%. Η Εσωτερικήαξίαανάμετοχή έφθασετα31,00 σεντσεσχέσημε23,49 σεντστις31 Δεκεμβρίου2004, απόδοση31,97%. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες 4 ΤοχαρτοφυλάκιοτηςΕταιρείαςσχετίζεταιμετιςπαρακάτωκατηγορίεςκινδύνων: (α) Συστηματικόςκίνδυνος(κίνδυνοςαγοράς): Αφοράτονκίνδυνοπουπροκαλείται απόπαράγοντεςπουεπηρεάζουντοσύνολοτηςαγοράςκαικατάσυνέπειατουςγενικούς δείκτεςτωνχρηματιστηρίων. Οκίνδυνοςαυτόςδενμπορείνααποφευχθείμετηδιασπορά τωνεπενδύσεωντουχαρτοφυλακίου. Πολιτικόςκίνδυνος Κίνδυνοςπληθωρισμού Συναλλαγματικόςκίνδυνος Αφοράτονκίνδυνοπουαπορρέειαπόαλλαγέςστο οικονομικό, φορολογικόήπολιτικόσκηνικό, οιοποίες δύναταιναεπηρεάσουναρνητικάτιςαγορέςχρήματος καικεφαλαίου. Αφοράτονκίνδυνομείωσηςτηςπραγματικήςαξίαςτων επενδύσεωνεξαιτίαςτηςανόδουτουπληθωρισμού. Αφορά τιςεπενδύσειςσενόμισμα διαφορετικότης ΚυπριακήςΛίραςη οποίαείναιτονόμισμααναφοράς τουχαρτοφυλακίου. Είναιοκίνδυνοςπουπροέρχεται από διακυμάνσειςστηνισοτιμία μεταξύ του ξένου νομίσματοςκαιτουνομίσματοςαναφοράς, οιοποίες μεταβάλλουντηντελικήαξίατηςεπένδυσης. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (2)

4 Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες(συνέχεια) 4 ΤοχαρτοφυλάκιοτηςΕταιρείαςσχετίζεταιμετιςπαρακάτωκατηγορίεςκινδύνων (συνέχεια): (α) Συστηματικόςκίνδυνος(κίνδυνοςαγοράς) (συνέχεια): Κίνδυνοςεπανεπένδυσης Επιτοκιακόςκίνδυνος Αφοράτηνπιθανότηταναεπενδυθούνοιεισροέςμιας επένδυσηςμεεπιτόκια διαφορετικά από αυτά που επικρατούσαν όταν πραγματοποιήθηκε η αρχική επένδυση. Αύξησητωνεπιτοκίωνπροκαλείμείωσηστιςτιμέςτων ομολόγων. Όσο μεγαλύτερη είναιη διάρκεια ενός ομολόγουωςτηλήξητου, τόσουψηλότεροςείναιο επιτοκιακόςκίνδυνος. (β) Μησυστηματικόςκίνδυνος(κίνδυνοςδιασποράς): Αφοράτονκίνδυνοπου εμπεριέχεταιστηνεπιλογήτηςμετοχήςμιαςσυγκεκριμένηςεταιρίας, ηπορείατηςοποίας συνδέεταιμεταοικονομικάαποτελέσματατης, τιςπροοπτικέςτουκλάδουστονοποίο δραστηριοποιείταικ.λ.π. Ο κίνδυνοςαυτόςείναιδυνατόναπεριοριστείμέσωτης διασποράςτωνεπενδύσεωνενόςχαρτοφυλακίουσεδιαφορετικούςτίτλους. Πιστωτικόςκίνδυνος Κίνδυνοςρευστότητας Αφοράτηνπιθανότηταναμηνμπορέσειοεκδότηςνα εκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτου, όπωςτηνπληρωμή μερίσματος, τουκεφαλαίου, τωντοκομεριδίωνκ.λ.π. Αφοράτηνευκολίαμετηνοποίαοεπενδυτήςμπορείνα ρευστοποιήσει τους τίτλους του. Προσπάθεια ρευστοποίησηςενόςτίτλουσεμιααγορά, όπουδεν υπάρχειαντίστοιχηζήτηση, ενδέχεταιναπροκαλέσει μεγάλεςαυξομειώσειςστηντιμήτουτίτλου. Τίτλοιμε μεγάληεμπορευσιμότηταενέχουνμικρότεροκίνδυνο ρευστότητας. (γ) Λοιπέςκατηγορίεςκινδύνου: Αφοράτονκίνδυνοπουεμπεριέχεταιστις συναλλαγέςμεαντικείμενοκινητέςαξίες, καθώςκαιστηνενγένειλειτουργίατου χαρτοφυλακίου. Κίνδυνοςδιακανονισμού Ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών επίχρηματοπιστωτικών μέσωνειδικάεάνοαντισυμβαλλόμενοςδενκαταβάλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωσητηςυποχρέωσηςτουγιατηνεκκαθάριση συναλλαγών. Κίνδυνοςαπόδοσης Οκίνδυνοςοοποίοςσχετίζεταιμετηδιακύμανσητης απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Κίνδυνοςθεματοφυλακής Ο κίνδυνοςαπώλειαςστοιχείωντουενεργητικούτου χαρτοφυλακίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεωντου θεματοφύλακα. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (3)

5 ΠροβλεπόμενηεξέλιξητηςΕταιρείας 5 ΔεναναμένονταιοποιεσδήποτεδιαφορέςστοντρόπολειτουργίαςτηςΕταιρείας. Αποτελέσματα 6 ΤααποτελέσματατηςΕταιρείαςγιατοέτοςπαρουσιάζονταιστησελίδα9. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιοεισηγείταιτηνπληρωμήμερίσματοςόπωςπαρουσιάζεταιπιοκάτω καιτουπόλοιποκαθαρόκέρδοςγιατοέτοςμεταφέρεταιστααποθεματικά. Μέρισμα 7 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοεισηγείταιμέρισμα2 σεντανάμετοχήαπότακέρδητου 2004 και2005 πουανέρχεταισε μεβάσητοναριθμότωνμετοχώνπουήταν διατεθειμένεςστοευρύκοινόστις31 Δεκεμβρίου2005. Εφόσοντομέρισμαεγκριθείαπό τουςμετόχουςθαπληρωθείστις21 Ιουνίου2006. ΕπιπρόσθετατοΔιοικητικόΣυμβούλιο θαδώσειτοδικαίωμαεπανεπένδυσηςτουμερίσματοςσεμετοχέςτηςεταιρείας. Η πρότασηθαδοθείγιαέγκρισηστηνετήσιαγενικήσυνέλευσηστις3 Μαΐου ΚατάτηνετήσιαΓενικήΣυνέλευσηστις20 Απριλίου2005, εγκρίθηκεηκαταβολή μερίσματοςαπότακέρδητου2003 και2004 μετηνδιάθεσητωνμετοχώνπου αγοράστηκανμετηδιαδικασίααγοράςιδίωνμετοχών, στουςμετόχουςοιοποίοιήταν εγγεγραμμένοιστομητρώομετόχωντηςεταιρείαςστις27 Απριλίου2005 μεαναλογία 1,95 μετοχέςγιακάθε100 υφιστάμενεςμετοχέςπουκατείχαντηνημερομηνίαεκείνη. Για ταφυσικάπρόσωπαπουήτανφορολογικοίκάτοικοικύπρουέγινεαποκοπήαμυντικής εισφοράςκατάτηδιανομήτωνμετοχώνμεσυντελεστή15%. Συνολικάδιατέθηκαν μετοχέςσυνολικήςαξίας καιαποκόπηκεαμυντικήεισφοράύψους ΗδιαδικασίακαταβολήςμερίσματοςολοκληρώθηκετονΑύγουστοτου2005. Μετοχικόκεφάλαιο 9 ΔενυπήρχαναλλαγέςστομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας. ΔιοικητικόΣυμβούλιο 10 ΤαμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουστις31 Δεκεμβρίου2005 καιτην ημερομηνίααυτήςτηςέκθεσηςπαρουσιάζονταιστησελίδα1. Όλοιτουςήτανμέλητου ΔιοικητικούΣυμβουλίουγιαολόκληροτοέτος2005 εκτόςαπότονκμάνθο Μαυρομμάτη. Οκ. ΜάνθοςΜαυρομμάτηςπουήτανΣύμβουλοςτην1 Ιανουαρίου2005, παραιτήθηκεστις5 Δεκεμβρίου ΣύμφωναμετιςπρόνοιεςτουκαταστατικούτηςΕταιρείαςοικκΜαρίνοςΚαλλής καιβίκτωρζαχαριάδηςαποχωρούν, είναιόμωςεπανεκλέξιμοικαιπροσφέρονταιγια επανεκλογή. 12 Δενυπήρχανσημαντικέςαλλαγέςστηνκατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστην αποζημίωσητουδιοικητικούσυμβουλίου. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (4)

6 Γεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμού 13 Εκτόςαπότηναπόφασηγιαπρότασηγιακαταβολήμερίσματοςκαιτουσχεδίου επανεπένδυσηςτουμερίσματοςσεμετοχέςτηςεταιρείας(σημ.8), δενυπήρξανσημαντικά γεγονόταμεταγενέστερατουισολογισμού. Υποκαταστήματα 14 ΗΕταιρείαδενλειτουργούσεμέσωοποιονδήποτευποκαταστημάτωνκατάτη διάρκειατουέτους. Αγοράιδίωνμετοχών 15 Στις6 Φεβρουαρίου2002 τοδιοικητικόσυμβούλιοαποφάσισεόπωςηεταιρεία προχωρήσεισεαγοράιδίωνμετοχώνλόγωσημαντικήςέκπτωσηςτηςτιμήςτηςμετοχής τηςεταιρείαςστοχακ σεσχέσημετηκαθαρήεσωτερικήαξίαανάμετοχήκαιτης χαμηλήςεμπορευσιμότηταςτης. 16 ΚατάτηδιάρκειατουέτουςηΕταιρείααγόρασε μετοχέςονομαστικήςαξίας 0,23 ηκαθεμία, μεσυνολικόκόστος Οιμετοχέςαυτέςαντιπροσωπεύουντο 0,10% τουσυνολικούαριθμούμετοχώνπουήτανεκδομένεςστις31 Δεκεμβρίου Μέχριτης31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρείααγόρασεσυνολικά μετοχές ονομαστικήςαξίας0,23 ηκαθεμίαμεσυνολικόκόστος (μέχρι31 Δεκεμβρίου 2004: μετοχέςονομαστικήςαξίας0,23 ηκαθεμίαμεσυνολικόκόστος ) απότιςοποίεςοι μετοχέςσυνολικούκόστους διατέθηκανστους μετόχουςτο2005 υπόμορφήμερίσματος. Στις31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρείακατείχε μετοχέςονομαστικήςαξίας0,23 ηκαθεμιάμεσυνολικόκόστος Οι μετοχέςαυτέςαντιπροσωπεύουντο0,26% τουσυνολικούαριθμούμετοχώνπουήταν εκδομένεςστις31 Δεκεμβρίου2005. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας 18 ΤαποσοστάσυμμετοχήςστοκεφάλαιοτηςΕταιρείαςπουκατέχουν, άμεσαή έμμεσα, μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουσύμφωναμετοάρθρο60 (4) τωνπερίαξιών καιχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουνόμωνστις31 Δεκεμβρίου2005 και30 μέρεςπριν τηνημερομηνίατηςειδοποίησηςπροςσύγκλησητηςετήσιαςγενικήςσυνέλευσηςείναι ωςακολούθως: 30 μέρεςπριν τηνημερομηνίατης ειδοποίησηςπρος σύγκλησητης ΕτήσιαςΓενικής Συνέλευσης 31 Δεκεμβρίου 2005 % % ΜαρίνοςΚαλλής 1,39 1,39 ΔημήτρηςΔημάδης - - ΝίκοςΔημητρίου 1,39 1,39 ΒίκτωρΖαχαριάδης 0,07 0,07 ΜενέλαοςΣιακόλας - - ΓιάννοςΛούτσιος 1,94 1,94 F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (5)

7 ΣυμβάσειςμεΣυμβούλουςκαισυνδεδεμέναπρόσωπα 19 Στις31 Δεκεμβρίου2005 δενυπήρχεοποιαδήποτεσημαντικήσύμβασημετην ΕταιρείαστηνοποίαΣύμβουλοςήσυνδεδεμένατουςπρόσωπα είχανουσιώδεςσυμφέρον. Κυριότεροιμέτοχοι 20 Στις31 Δεκεμβρίου2005 καικατάτηνπερίοδομεταξύ1 Ιανουαρίου2006 και30 ημερώνπριναπότηνειδοποίησηπροςσύγκλησητηςετήσιαςγενικήςσυνέλευσηςοπιο κάτωμέτοχοςκατείχεκατάκυριότηταπέραντου5% τουεκδοθέντοςκεφαλαίουτης Εταιρείαςχωρίςοποιαδήποτεδιακύμανσηστοποσοστό: Ποσοστό συμμετοχής % ΛαϊκήΚυπριακήΤράπεζαΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ 19,75 ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης 21 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοέχειυιοθετήσειτιςπρόνοιεςτουΚώδικαΕταιρικής Διακυβέρνησης. Ελεγκτές 22 Οιελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουνεκδηλώσειτηνεπιθυμίανα συνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. Ψήφισμαπουναεξουσιοδοτείτους ΣυμβούλουςνακαθορίσουντηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνΕτήσιαΓενική Συνέλευση. ΜεεντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΜαρίνοςΚαλλής Πρόεδρος Λευκωσία 2 Μαρτίου2006 F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (6)

8 Έκθεσηελεγκτώνπροςταμέλητης Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηεπίτωνοικονομικώνκαταστάσεων PricewaterhouseCoopers Limited Julia House 3 Themistocles Dervis Street CY-1066 Nicosia P O Box CY-1591 Nicosia, Cyprus Telephone: Facsimile: ΈχουμεελέγξειτιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςApollo Investment Fund Public Company Limited στιςσελίδες9 μέχρι33, πουαποτελούνταιαπότονισολογισμόστις31 Δεκεμβρίου2005, καιτηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων, τηνκατάσταση αλλαγώνσταίδιακεφάλαιακαιτηνκατάστασηταμειακώνροώνγιατοέτοςπουέληξετην ημερομηνίααυτή, καιτιςσχετικέςσημειώσεις. Αυτέςοιοικονομικέςκαταστάσειςείναι ευθύνητουδιοικητικούσυμβουλίουτηςεταιρείας. Ηδικήμαςευθύνηείναινα εκφράσουμεγνώμηπάνωσ αυτέςτιςοικονομικέςκαταστάσειςμεβάσητονέλεγχόμας. ΗέκθεσηαυτήγίνεταιαποκλειστικάπροςταμέλητηςΕταιρείας, ωςσώμα, σύμφωναμε τοάρθρο156 τουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ Ηελεγκτικήμαςεργασίαέχει αναληφθείώστεναμπορέσουμεναεκθέσουμεσταμέλητηςεταιρείαςεκείναταθέματα πουαπαιτούνταιαπόεμάςσεμιαέκθεσηελεγκτήκαιγιακανέναάλλοσκοπό. Στο μέγιστοβαθμόπουεπιτρέπεταιαπότονόμο, δεναποδεχόμαστεήαναλαμβάνουμεευθύνη προςοποιονδήποτεεκτόςτηςεταιρείαςκαιταμέλητηςεταιρείαςωςσώμα, γιατην ελεγκτικήμαςεργασία, γιααυτήτηνέκθεση, ήγιατιςγνώμεςπουέχουμεσχηματίσει. 2 ΔιενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεταΔιεθνήΠρότυπαΕλέγχου. Τα Πρότυπααυτάαπαιτούνόπωςπρογραμματίζουμεκαιδιενεργούμετονέλεγχογιανα πάρουμελογικέςδιαβεβαιώσειςκατάπόσοοιοικονομικέςκαταστάσειςδενέχουνουσιώδη λάθη. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειτηνεξέταση, πάνωσεδειγματοληπτικήβάση, αποδεικτικώνστοιχείωνπουυποστηρίζουνταποσάκαιάλλεςπληροφορίεςστις οικονομικέςκαταστάσεις. Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειεπίσηςτηναξιολόγησητων λογιστικώναρχώνπουχρησιμοποιήθηκαν, τωνσημαντικώνυπολογισμώνπουέγιναναπό τοδιοικητικόσυμβούλιοκαθώςκαιτηναξιολόγησητηςγενικήςπαρουσίασηςτων οικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιοέλεγχόςμαςπαρέχειμιαλογικήβάσηγιατη γνώμημας. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (7) Board Members: Phidias K Pilides (CEO), Dinos N Papadopoulos (Deputy CEO), Tassos I Televantides, Panikos N Tsiailis, Christakis Santis, Stephos D Stephanides, Costas L Hadjiconstantinou, George Foradaris, Costas M Nicolaides, Angelos M Loizou, Vasilis Hadjivassiliou, Savvas C Michail, Costas L Mavrocordatos, Christos M Themistocleous, Panicos Kaouris, Nicos A Neophytou, George M Loizou, Androulla S Pittas, Andreas T Constantinides, Timothy D Osburne, Pantelis G Evangelou, Liakos M Theodorou, Stelios Constantinou, Tassos Procopiou, Theo Parperis, Constantinos Constantinou, Petros C Petrakis, Philippos C Soseilos, Evgenios C Evgeniou, Christos Tsolakis, Nicos A Theodoulou, Nikos T Nikolaides, Cleo A Papadopoulou, Marios S Andreou, Nicos P Chimarides, Aram Tavitian, Constantinos Taliotis, Stavros A Kattamis Directors of Operations: Adrian Ioannou, Androulla Aristidou, Achilleas Chrysanthou, George Skapoullaros, Bambos A Charalambous, Chris Odysseos, Demetris V Psaltis, Constantinos L Kapsalis Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company, Registered in Cyprus (Reg. No )

9 3 Κατάτηγνώμημας, οιοικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόνα τηςοικονομικήςκατάστασηςτηςapollo Investment Fund Public Company Limited στις 31 Δεκεμβρίου2005 καιτηςχρηματοοικονομικήςεπίδοσηςκαιτωνταμειακώνροώντης γιατοέτοςπουέληξετηνημερομηνίααυτήσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησηςόπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνΕ.Ε. καιτα ΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησηςόπωςαυτάεκδόθηκαναπότο ΣυμβούλιοΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπωνκαιτιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμου, Κεφ. 113, τηςκύπρου. Έκθεσηεπίάλλωννομικώναπαιτήσεων 4 ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμετα πιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγια σκοπούςτουελέγχουμας. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμε τιςεξηγήσειςπουμαςδόθηκανοιοικονομικέςκαταστάσειςπαρέχουντις απαιτούμενεςαπότονπερίεταιρειώννόμο, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετον απαιτούμενοτρόπο. Κατάτηγνώμημας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεσητουδιοικητικού Συμβουλίουστιςσελίδες2 μέχρι6 συνάδουνμετιςοικονομικέςκαταστάσεις. PricewaterhouseCoopers Limited Chartered Accountants Λευκωσία, 2 Μαρτίου2006 F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (8)

10 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005 Σημ Εισοδήματα Μερίσματαεισπρακτέα Πιστωτικοίτόκοι Κέρδοςαπόρευστοποίησηχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείων Κέρδοςαπόεπανεκτίμησηχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείων Έξοδαδιοικητικήςλειτουργίας 5 ( ) ( ) Συναλλαγματικήζημιά (13.023) (36.413) Τόκοιφορολογίας (8.796) - Κέρδοςαπόεργασίεςπριντηφορολογία Φορολογία 6 (16.750) (8.256) Καθαρόκέρδοςγιατοέτος ========== ========== Κέρδοςανάμετοχή(σεντ) 7 8,05 0,63 ========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες13 μέχρι33 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (9)

11 Ισολογισμός στις31 Δεκεμβρίου2005 Σημ Περιουσιακάστοιχεία Κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Εισπρακτέαποσά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων Εισπρακτέαφορολογία Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων =========== =========== Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Ίδιεςμετοχές 12 (21.041) ( ) Κέρδηπουκρατήθηκαν Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Πιστωτές Τρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσεις Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοιδίωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων =========== =========== Στις2 Μαρτίου2006 τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςapollo Investment Fund Public Company Limited ενέκρινεαυτέςτιςοικονομικέςκαταστάσειςγιαέκδοση. ΜαρίνοςΚαλλής, Πρόεδρος ΔημήτρηςΔημάδης, Σύμβουλος Οισημειώσειςστιςσελίδες13 μέχρι33 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (10)

12 Κατάστασηαλλαγώνσταίδιακεφάλαια γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005 Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αγοράιδίων μετοχών (Συσσωρευμένες ζημιές)/κέρδη πουκρατήθηκαν (1) Σύνολο Υπόλοιπο την1 Ιανουαρίου (94.989) ( ) Κέρδοςέτους Αγοράιδίωνμετοχών 12 - (46.838) - (46.838) Υπόλοιποτην31 Δεκεμβρίου 2004/1 Ιανουαρίου ( ) Κέρδοςέτους Αγοράιδίωνμετοχών 12 - (9.038) - (9.038) Έκτακτηεισφοράγιατην άμυναεπίτηςλογιζόμενης διανομής (9.728) (9.728) Μέρισμα ( ) (12.270) Υπόλοιποτην31 Δεκεμβρίου (21.041) =========== =========== =========== ========== (1) Απότην1 Ιανουαρίου2003, εταιρείεςπουδενδιανέμουν70% τωνκερδώντους μετάτηφορολογία, όπωςπροσδιορίζονταιαπότονπερίεκτάκτουεισφοράςγια τηνάμυνατηςδημοκρατίαςνόμο, κατάτηδιάρκειατωνδύοετώναπότοτέλος τουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται, θαθεωρείταιπωςέχουν διανέμειαυτότοποσόσανμέρισμα. Έκτακτηαμυντικήεισφοράπρος15% θα είναιπληρωτέαπάνωσεαυτήτηλογιζόμενηδιανομήμερίσματοςστηνέκτασηπου οιμέτοχοι(άτομακαιεταιρείες) κατάτοτέλοςτηςπεριόδουτωνδύοετώναπότο τέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται, είναιφορολογικοί κάτοικοικύπρου. Τοποσότηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματοςμειώνεταιμε οποιοδήποτεπραγματικόμέρισμαήδηδιανεμήθηκεγιατοέτοςστοοποίοτακέρδη αναφέρονται. ΑυτήηέκτακτηαμυντικήεισφοράκαταβάλλεταιαπότηνΕταιρεία γιαλογαριασμότωνμετόχων. Οισημειώσειςστιςσελίδες13 μέχρι33 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (11)

13 Κατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου2005 Σημ Ροήμετρητώναπόεργασίες Κέρδοςαπόεργασίεςπριντηφορολογία Αναπροσαρμογήγια: Εισόδημααπόμερίσματα ( ) (92.905) Πιστωτικούςτόκους ( ) ( ) Αλλαγέςστοκεφάλαιοκίνησης: Εισπρακτέαποσά Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων ( ) ( ) Πιστωτές Μετρητάπουχρησιμοποιήθηκανσεεργασίες ( ) ( ) Φορολογίαπουπληρώθηκε (40.412) (1.548) Μερίσματαπουεισπράχθηκαν Τόκοιπουεισπράχθηκαν Καθαράμετρητάγιαεργασίες ( ) ( ) Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικές δραστηριότητες Αγοράιδίωνμετοχών 12 (9.038) (46.838) Αμυντικήεισφοράπουπληρώθηκεσεσχέσημεταμερίσματα 12 (12.270) - Καθαράμετρητάγιαχρηματοδοτικέςδραστηριότητες (21.308) (46.838) Καθαρήμείωσησταμετρητά ( ) ( ) Μετρητάστηναρχήτουέτους Μετρητάστοτέλοςτουέτους ========== ========== 2004 Οισημειώσειςστιςσελίδες13 μέχρι33 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (12)

14 Σημειώσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις 1 Γενικέςπληροφορίες Χώρασυστάσεως ΗΕταιρείασυστάθηκεμεέδρατηνΚύπροωςιδιωτικήεταιρείαπεριορισμένηςευθύνης σύμφωναμετιςπρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 στις31 Αυγούστου1995. ΗΕταιρείαμετατράπηκεσεδημόσιαστις18 Μαρτίου1996 σύμφωναμετονπερί ΕταιρειώνΝόμο, Κεφ.113, καιοιμετοχέςκαιταδικαιώματααγοράςμετοχώντης ΕταιρείαςεισήχθηκανστοΧρηματιστήριοΑξιώνΚύπρουστις28 Ιουνίου1996. Το εγγεγραμμένογραφείοτηςεταιρείαςείναιστηνοδόσοφούλη2, ΜέγαροΣιαντεκλαίρ, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΗκύριαδραστηριότητατηςΕταιρείαςείvαιηδιαχείρισηχαρτoφυλακίoυεπεvδύσεωv κλειστoύτύπoυ. Η Εταιρείαάρχισεεργασίεςτo Δεκέμβριo τoυ1995. Τοχαρτοφυλάκιοτης Εταιρείαςπεριλαμβάνειεπενδύσειςσεμετοχικούςτίτλουςεταιρειών(εισηγμένωνστο ΧρηματιστήριοΑξιώνΚύπρουήιδιωτικών), σεαμοιβαίακεφάλαια(mutual funds), σε επενδύσειςεγγυημένωνκεφαλαίων, άλλεςεπενδύσειςεισηγμένεςσεξέναχρηματιστήρια αξιών, εταιρικάκαικυβερνητικάχρεόγραφα, ομόλογακαθώςκαιάλλεςτοκοφόρες επενδύσεις. ΚύριoςσκoπόςτηςΕταιρείαςείvαιημεσoπρόθεσμηκαιμακρoπρόθεσμηεπίτευξηψηλoύ πoσoστoύαπόδoσηςμέσωτηςδημιoυργίαςχαρτoφυλακίoυμεγάληςδιασπoράς απoτελoύμεvo απότιςεπενδύσειςπουαναφέρθηκανπιοπάνω, πάvτoτεσύμφωvαμετις πρόvoιεςτηςισχύoυσαςvoμoθεσίας, τιςπρόvoιεςτoυκαταστατικoύτηςεταιρείας, καιτη δεδηλωμέvηεπεvδυτικήπoλιτικήτηςεταιρείας. Διαχείρισηεπενδύσεωνκαιδιοικητικέςκαιλογιστικέςυπηρεσίες Στις7 Ιουνίου2001 υπογράφηκεσυμφωνίαγιαπερίοδο2 χρόνωνμεταξύτηςεταιρείας καιτηςλαϊκήςεδακ καιδιαχείρισηςκεφαλαίωνλίμιτεδγιαπαροχήυπηρεσιών διαχείρισηςχαρτοφυλακίουεπενδύσεων, διοικητικώνκαιλογιστικώνυπηρεσιών. Η συμφωνίαανανεωνόταναυτόματαγιαπερίοδοενόςχρόνουεκτόςεάνοποιοδήποτεμέρος δενεπιθυμούσεανανέωσητηςκαιαπέστελλεγραπτήειδοποίησηέναμήναπριντηλήξη της. Στις22 Νοεμβρίου2005, υπογράφτηκενέασυμφωνίαμετηλαϊκήεδακκαι ΔιαχείρισηΚεφαλαίωνΛίμιτεδμεπαρόμοιουςόρους. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (13)

15 1 Γενικέςπληροφορίες(συνέχεια) Διαχείρισηεπενδύσεωνκαιδιοικητικέςκαιλογιστικέςυπηρεσίες(συνέχεια) ΗΛαϊκήΕΔΑΚ καιδιαχείρισηκεφαλαίωνλίμιτεδείναιπλήρωςεξαρτημένητηςλαϊκής ΕπεvδυτικήςΕ.Π.Ε.Υ. ΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ, εξαρτημέvηςεταιρείαςτηςλαϊκής ΚυπριακήςΤράπεζαςΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ. Η τελευταίακατέχειπoσoστό19,75% τoυεκδoθέvτoςμετoχικoύκεφαλαίoυτηςεταιρείας. ΟιαρμοδιότητεςτoυΔιευθυντήΕπεvδύσεωv καλύπτoυv τηv επέvδυσηκαιεπαvεπέvδυση τωv κεφαλαίων, τηv παροχήεπεvδυτικώv συμβoυλώv καιτηδιαχείρισητoυxαρτoφυλακίoυ επενδύσεωνσύμφωναμετηνεπενδυτικήπολιτικήπουυιοθετείηεταιρεία. ΓιατιςυπηρεσίεςαυτέςηΕταιρείασυμφώvησενακαταβάλλειδιαχειριστικάδικαιώματα κάθετρίμηνοπρoς0,6% τo χρόvo πάνωστηναξίατωνυπόδιεύθυνσηκεφαλαίων. Επιπρόσθετα, ηεταιρείαθακαταβάλλειετήσιαδικαιώματα συνφπα γιατηv παρoχήδιoικητικώv καιλoγιστικώv υπηρεσιώv, περιλαμβαvoμέvoυτoυυπoλoγισμoύτης καθαρήςεσωτερικήςαξίαςαvάμετoχή. Απότην1 Ιανουαρίου2006, τοδικαίωμααυτό ανέρχεταιστις συνφπαετησίως. Πέραντωv δικαιωμάτωv πoυαvαφέρovταιπιo πάvω, τοσυγκρότηματηςλαϊκής ΕπεvδυτικήςΕ.Π.Ε.Υ. ΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδέλαβεκατάτo 2005 χρηματιστηριακές πρoμήθειεςύψoυς (2004: 8.013). Τήρησημητρώουμετόχων ΜεβάσησυμφωνίαμεταξύτηςΕταιρείαςκαιτηςΛαϊκήςΚυπριακήςΤράπεζαςΔημόσια ΕταιρείαΛίμιτεδ, οιτελευταίοιανέλαβαντηντήρησητουμητρώουμετόχωντηςεταιρείας γιαπερίοδοενόςχρόνου. Η συμφωνίαανανεώνεταιαυτόματαγιαπερίοδοενόςχρόνου εκτόςεάνοποιοδήποτεμέροςδενεπιθυμείανανέωσητηςκαιαποστείλειγραπτή ειδοποίησηέναμήναπριντηλήξητης. ΗΛαϊκήΚυπριακήΤράπεζαΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδκατέχειποσοστό19,75% του εκδοθέντοςμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας. Γιατιςυπηρεσίεςαυτές, ηεταιρείασυμφώνησενακαταβάλλει: (α) (β) συνφπα ετησίως, 0,25 γιακάθεεπιταγήπουεκδίδειγιαμερίσματα. 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώναρχών Οικυριότερεςλογιστικέςαρχέςπουεφαρμόστηκανστηνκατάρτισηαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεωνεκτίθενταιπιοκάτω. Αυτέςοιαρχέςέχουνεφαρμοστείμε συνέπειαγιαόλαταέτηπουπαρουσιάζονταισεαυτέςτιςοικονομικέςκαταστάσειςεκτός απόόπουδηλώνεταιδιαφορετικά. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (14)

16 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώναρχών(συνέχεια) Βάσηετοιμασίας ΟιοικονομικέςκαταστάσειςτηςApollo Investment Fund Public Company Limited έχουν ετοιμαστείσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςπληροφόρησης(δπχπ) όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνευρωπαϊκήένωση(εε) καιταδιεθνήπρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης(ΔΠΧΠ) όπωςαυτάεκδόθηκαναπότοσυμβούλιο ΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπων(ΣΔΛΠ). Οιοικονομικέςκαταστάσειςσυνάδουνκαιμετα δύοαυτάπλαίσιαπληροφόρησηςεπειδήκατάτοχρόνοτηςετοιμασίαςτουςόλατα εφαρμόσιμαδπχπ πουεκδόθηκαναπότοσδλπ έχουνυιοθετηθείαπότηνεεμέσωτης διαδικασίαςυιοθέτησηςπουκαθορίστηκεαπότηνευρωπαϊκήεπιτροπή. Επιπρόσθετα, οι οικονομικέςκαταστάσειςέχουνετοιμαστείσύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειών ΝόμουΚεφ. 113, τηςκύπρουκαθώςεπίσηςμετιςπρόνοιεςτωνπερίαξιώνκαι ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρουΝόμωνκαιΚανονισμών. Οιoικovoμικέςκαταστάσεις έχουνκαταρτιστείμεβάσητηv αρχήτoυιστoρικoύκόστoυςόπωςέχειτροποποιηθείμετην εκτίμησησεδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων. ΗκατάρτισητωνοικονομικώνκαταστάσεωνσύμφωναμεΔΠΧΠ απαιτείτηχρήση ορισμένωνσημαντικώνλογιστικώνεκτιμήσεωνκαιτηνάσκησηκρίσηςαπότηδιεύθυνση στηδιαδικασίαεφαρμογήςτωνλογιστικώναρχώντηςεταιρείας. Οιτομείςπουαπαιτούν μεγαλύτερουβαθμούκρίσηήείναιπιοπολύπλοκοιήτομείςόπουοιπαραδοχέςκαιοι υπολογισμοίέχουνσημαντικήεπίδρασηστιςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονται στησημείωση4. ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΠ ΚατάτοτρέχονέτοςηΕταιρείαυιοθέτησεόλατακαινούργιακαιαναθεωρημέναΔΠΧΠ ταοποίασχετίζονταιμετιςεργασίεςτηςκαιείναιεφαρμόσιμαγιαλογιστικέςπεριόδους πουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου2005. Ηυιοθέτησηαυτήδενέχειεπιφέρεισημαντικέςαλλαγέςστιςλογιστικέςαρχέςτης Εταιρείας. Κατάτηνημερομηνίαέγκρισηςαυτώντωνοικονομικώνκαταστάσεωνταπιοκάτω λογιστικάπρότυπαείχανεκδοθείαλλάδενείχαντεθείακόμησεεφαρμογή: ΔΛΠ19 (Αναθεώρηση) ΠαροχέςσεΕργαζόμενους(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου 2006). F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (15)

17 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώναρχών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔιεθνήΠροτύπωνΧρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΔΠΧΠ) (συνέχεια) ΔΛΠ39 (Αναθεώρηση) Αντισταθμίσειςταμειακώνροώνγιαπροβλεπόμενες ενδοεταιρικέςπράξεις(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου2006). ΔΛΠ39 (Αναθεώρηση) Επιλογήτηςεύλογηςαξίας(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου 2006). ΔΛΠ39 καιδπχπ4 (Αναθεώρηση) ΣυμβόλαιαΧρηματοοικονομικώνΕγγυήσεων (ισχύειαπό1 Ιανουαρίου2006). ΔΛΠ 21 (Αναθεώρηση) ΚαθαρήΕπένδυσησεΔραστηριότηταστοΕξωτερικό (ισχύειαπό1 Ιανοαυρίου2006). ΔΠΧΠ1 (Αναθεώρηση) ΠρώτηΕφαρμογήτωνΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησηςκαιΔΠΧΠ6 (Αναθεώρηση) Έρευνακαι ΑξιολόγησηΟρυκτώνΠόρων(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου2006). ΔΠΧΠ6 ΈρευνακαιΑξιολόγησηΟρυκτώνΠόρων(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου 2006). ΔΠΧΠ7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: ΓνωστοποιήσειςκαιΔΛΠ1 Παρουσίαση ΟικονομικώνΚαταστάσεων Γνωστοποιήσειςγιακεφάλαιο(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου2007). IFRIC 4 ΟΠροσδιορισμόςεάνμιασυμφωνίαεμπεριέχειμίσθωση(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου2006). IFRIC 5 ΔικαιώματασεΣυμμετοχέςσεΤαμείαΘέσηςεκτόςΛειτουργίας ΑποκατάστασηςκαιΠεριβαλλοντικήςΑποκατάστασης(ισχύειαπό1 Ιανουαρίου 2006). IFRIC 6 ΥποχρεώσειςπουπροκύπτουναπόΣυμμετοχήσεΣυγκεκριμένηΑγορά ΑπώλειεςαπόΗλεκτρικόκαιΗλεκτρονικόΕξοπλισμό(ισχύειγιαλογιστικές περιόδουςπουαρχίζουναπό1 Δεκεμβρίου2005). IFRIC 7 ΕφαρμογήτηςΜεθόδουΕπαναδιατύπωσηςμεβάσητοΔΛΠ29 ΧρηματοοικονομικήΠληροφόρησηγιαΥπερπληθωριστικέςΟικονομίες(ισχύειγια λογιστικέςπεριόδουςπουαρχίζουναπό1 Μαρτίου2006). IFRIC 8 ΈκτασητουΔΛΠ2 (ισχύειγιαλογιστικέςπεριόδουςπουαρχίζουναπό1 Μαΐου2006). To ΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειπωςηυιοθέτησηαυτώντωνλογιστικώνπροτύπωνσε μελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχειεπίδρασηστιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείας. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (16)

18 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώναρχών(συνέχεια) Αναγνώρισηεισοδημάτων ΤαέσοδατηςΕταιρείαςαναγνωρίζονταιωςεξής: (α) Πιστωτικάμερίσματα ΤαπιστωτικάμερίσματααναγνωρίζονταιόταναποδειχθείτοδικαίωματηςΕταιρείας ναεισπράξει. (β) Πιστωτικοίτόκοι Τόκοιαπόχρεόγραφακαικαταθέσειςαναγνωρίζονταικατάαναλογίαχρόνου, χρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (γ) Κέρδος/ζημιάαπόρευστοποίησηήεπανεκτίμησηεπενδύσεων Τo κέρδoς/ζημιάαπότηρευστoπoίησηεπεvδύσεωv υπoλoγίζεταιμεβάσητη λογιστικήαξίακαιτo καθαρόπρoιόv πώλησης, ταoπoίασυμπεριλαμβάvoυv τα χρηματιστηριακάέξoδααγoράς/πώλησηςαvτίστoιχα. Τοκέρδος/ζημιάπουπροκύπτειαπότηνεπανεκτίμησητηςαξίαςτωνεπενδύσεων τηνημέρατουισολογισμούπεριλαμβάνεταιστηκατάστασηλογαριασμού αποτελεσμάτων. Μετατροπήξένουνομίσματος (α) Νόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασης ΤαστοιχείαπουπεριλαμβάνονταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείας αποτιμούνταιχρησιμοποιώνταςτονόμισματουκύριουοικονομικούπεριβάλλοντος μέσαστοοποίολειτουργείηεταιρεία( τονόμισμαλειτουργίας ). Οιοικονομικές καταστάσειςπαρουσιάζονταισεκυπριακέςλίρες(), τοοποίοείναιτονόμισμα λειτουργίαςκαιπαρουσίασηςτηςεταιρείας. (β) Συναλλαγέςκαιυπόλοιπα Συναλλαγέςσεξένονόμισμακαταχωρούνταιστονόμισμαλειτουργίαςμεβάσητις τιμέςσυναλλάγματοςπουισχύουντηνημερομηνίατηςσυναλλαγής. Συναλλαγματικάκέρδηκαιζημιέςπουπροκύπτουναπότηνεξόφλησητέτοιων συναλλαγώνκαιαπότημετατροπήμετησυναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύειστο τέλοςτουέτουςχρηματικώνπεριουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνπουείναι σεξένανομίσματααναγνωρίζονταιστηνκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων. Συναλλαγματικέςδιαφορέςπουπροκύπτουναπότηνμετατροπήμηχρηματικών στοιχείωνόπωςμετοχικοίτίτλοιπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτων αποτελεσμάτων, καταχωρούνταιωςμέροςτουκέρδουςήτηςζημιάςδίκαιηςαξίας. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (17)

19 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώναρχών(συνέχεια) Φορολογία Οιτρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσειςκαιπεριουσιακάστοιχείαγιατηντρέχουσακαιτις προηγούμενεςπεριόδουςυπολογίζονταιμεβάσητοποσόπουαναμένεταιότιθαπληρωθεί ήθαανακτηθείαπότιςφορολογικέςαρχέςχρησιμοποιώνταςφορολογικούςσυντελεστές καινομοθεσίεςπουείχανθεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείμέχριτηνημερομηνίατου ισολογισμού. Γίνεταιπλήρηςπρόβλεψηγιααναβαλλόμενηφορολογία, χρησιμοποιώνταςτημέθοδο υποχρέωσης, πάνωσεόλεςτιςπροσωρινέςδιαφορέςπουπροκύπτουνμεταξύτης φορολογικήςβάσηςτωνπεριουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνκαιτωναντίστοιχων ποσώνστιςοικονομικέςκαταστάσεις. Η αναβαλλόμενηφορολογίαυπολογίζεται χρησιμοποιώνταςφορολογικούςσυντελεστέςκαινομοθεσίεςπουέχουνθεσπιστείή ουσιαστικάθεσπιστείμέχριτηνημερομηνίατουισολογισμούκαιαναμένεταιότιθα ισχύουνότανοισχετικέςαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςπραγματοποιηθούνή ότανοιαναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσειςδιακανονιστούν. Αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςαναγνωρίζονταιστηνέκτασηπουείναιπιθανόν ότιμελλοντικάφορολογητέακέρδηθαείναιδιαθέσιμαέναντιτωνοποίωνοιπροσωρινές διαφορέςμπορούνναχρησιμοποιηθούν. Διανομήμερισμάτων ΗδιανομήμερισμάτωνστουςμετόχουςτηςΕταιρείαςαναγνωρίζεταιωςυποχρέωσηστις οικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείαςστοέτοςπουταμερίσματαεγκρίνονταιαπότους μετόχουςτηςεταιρείας. Επενδύσεις ΗΕταιρείαταξινομείτιςεπενδύσειςτηςωςχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων. Η ταξινόμησητωνεπενδύσεων εξαρτάταιαπότοσκοπόγιατονοποίοαποκτήθηκεηεπένδυση. ΗΔιεύθυνσηαποφασίζει τηνκατάλληληταξινόμησητωνεπενδύσεωνκατάτηναρχικήαναγνώρισηκαι επαναξιολογείαυτήντηνταξινόμησησεκάθεημερομηνίαισολογισμού. Ηκατηγορία Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσωτωναποτελεσμάτων έχειδύουποκατηγορίες: χρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαπροςεμπορίακαιαυτάπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων κατάτηναρχικήαναγνώριση. Έναχρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείο περιλαμβάνεταισεαυτήτηνκατηγορίααναποκτήθηκεμεκύριοσκοπότηνπώλησηστο προσεχέςμέλλονήανορίστηκεσεαυτήτηνκατηγορίααπότηδιεύθυνση. Τα περιουσιακάστοιχείαστηνκατηγορίααυτήταξινομούνταιωςκυκλοφορούντα περιουσιακάστοιχείαανείναιπροςεμπορίαήαναμένεταιναπωληθούνμέσασεδώδεκα μήνεςαπότηνημερομηνίατουισολογισμού. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (18)

20 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώναρχών(συνέχεια) Επενδύσεις(συνέχεια) Αγορέςκαιπωλήσειςεπενδύσεωνμεβάσησυμβόλαιοκανονικήςπαράδοσης αναγνωρίζονταικατάτηνημερομηνίαπουδιεξάγεταιησυναλλαγή, πουείναιη ημερομηνίακατάτηνοποίαηεταιρείαδεσμεύεταινααγοράσειήναπωλήσειτο περιουσιακόστοιχείο. Οιεπενδύσειςδιαγράφονταιόταντοδικαίωμαναεισπραχθούν χρηματικέςροέςαπότιςεπενδύσειςέχειλήξει, ήέχειμεταφερθείκαιηεταιρείαέχει ουσιαστικάμεταφέρεισημαντικάρίσκακαιοφέληιδιοκτησίας. Τοχρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων, παρουσιάζονταιμετέπειτασεδίκαιηαξία. Πραγματοποιηθέντακαιμηπραγματοποιηθέντακέρδηκαιζημιέςπουπροέρχονταιαπό αλλαγέςστηδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτωνπεριλαμβάνονταιστηνκατάσταση λογαριασμούαποτελεσμάτωνστηνπερίοδοπουπροκύπτουν. Ηδίκαιηαξίατωνεπενδύσεωνπουδιαπραγματεύονταισεμιαενεργήαγοράβασίζεταιστη χρηματιστηριακήτιμήπροσφοράς. Εάνηαγοράγιαέναχρηματοοικονομικόπεριουσιακό στοιχείοδενείναιενεργήόπωςεπίσηςκαιγιαμηεισηγμένεςμετοχές, ηεταιρεία προσδιορίζειτηδίκαιηαξίαχρησιμοποιώνταςμεθόδουςαποτίμησης. Οιμέθοδοι αποτίμησηςπεριλαμβάνουντηχρήσηπρόσφατωνσυναλλαγώνπουέγινανσεκαθαρά εμπορικήβάση, αναφοράσεπαρόμοιουςτίτλουςκαιμεθόδουςπροεξοφλημένων ταμειακώνροώνκάνονταςμέγιστηχρήσηδεδομένωντηςαγοράςκαιελάχιστηχρήση εσωτερικώνδεδομένωντηςεταιρείας. Η Εταιρείααξιολογείσεκάθεημερομηνίαισολογισμούκατάπόσονυπάρχειαντικειμενική απόδειξηότιέναχρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείοήμιαομάδαχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείων, έχειυποστείαπομείωσηστηναξία. Εισπρακτέα Ταεισπρακτέααναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιμετέπειταπαρουσιάζονταισε αποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου, μείον πρόνοιαςγιααπομείωσητηςαξίας. Ηπρόνοιαγιααπομείωσηκαθορίζεταιότανυπάρχει αντικειμενικήένδειξηπωςηεταιρείαδενθαείναισεθέσηναεισπράξειτασυνολικάποσά σύμφωναμετουςαρχικούςόρουςτωνεισπρακτέων. Τοποσότηςπρόνοιαςείναιη διαφοράμεταξύτηςλογιστικήςαξίαςκαιτηςανακτήσιμηςαξίαςτουεισπρακτέουηοποία είναιηπαρούσααξίατωνυπολογιζόμενωνμελλοντικώνταμειακώνροών, προεξοφλημένωνμετοπραγματικόεπιτόκιο. Τοποσότηςπρόβλεψηςαναγνωρίζεταιστην κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (19)

21 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώναρχών(συνέχεια) Μετοχικόκεφάλαιο Οισυνήθειςμετοχέςταξινομούνταιωςίδιακεφάλαια. ΌτανηΕταιρείααγοράσειίδιεςμετοχέςτοτίμημαπουπληρώνεται, αφαιρείταιαπόταίδια κεφάλαιακαιπαρουσιάζεταιωςίδιεςμετοχέςμέχριτηνακύρωσητωνίδιωνμετοχών. Όταναυτέςοιμετοχέςακολούθωςπωληθούνήεπανεκδοθούν, οποιοδήποτετίμημα εισπρακτεί, καθαρόαπόοποιοδήποτεάμεσασυνδεδεμένοεπιπρόσθετοκόστος συναλλαγής, περιλαμβάνεταισταίδιακεφάλαια. Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Ταταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμααποτελούνταιαπόκαταθέσειςστηντράπεζα. Ανάλυσηκατάτομέα ΗΕταιρείαέχειμόνομίαδραστηριότητα, τηδιαχείρισηχαρτοφυλακίουεπενδύσεων κλειστούτύπου. ΗδραστηριότητααυτήδιεξάγεταιστηνΚύπροκαιτοεξωτερικό. 3 Διαχείρισηχρηματοοικονομικούκινδύνου (1) Παράγοντεςχρηματοοικονομικούκινδύνου ΟιεργασίεςτηςΕταιρείαςτηνεκθέτουνσεκίνδυνοτιμήςαγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικόκίνδυνο, κίνδυνορευστότηταςκαισυναλλαγματικόκίνδυνο πουπροκύπτουναπόταχρηματοοικονομικάμέσαπουκατέχει. Η πολιτικήπου εφαρμόζειηεταιρείαγιατηνδιαχείρισηαυτώντωνκινδύνωνεξηγείταιπιοκάτω: (α) Κίνδυνοςτιμήςαγοράς Οκίνδυνοςτιμήςαγοράςείναιοκίνδυνοςναδιακυμανθείηαξίατων χρηματοοικονομικώνμέσωνεξαιτίαςαλλαγώνστιςτιμέςαγοράς. Τα χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσωτωναποτελεσμάτωνυπόκεινταισεκίνδυνοτιμήςαγοράςλόγω αβεβαιότηταςωςπροςτιςμελλοντικέςτιμέςτωνεπενδύσεων. ΗΕταιρεία διαχειρίζεταιτονκίνδυνοτηςτιμήςαγοράςμέσωεπενδύσεωνσεδιάφορους τίτλουςκαιδιασποράτουχαρτοφυλακίουεπενδύσεων. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (20)

22 3 Διαχείρισηχρηματοοικονομικούκινδύνου(συνέχεια) (1) Παράγοντεςοικονομικούκινδύνου(συνέχεια) (β) Κίνδυνοςεπιτοκίου Οκίνδυνοςεπιτοκίουείναιοκίνδυνοςηαξίατωνχρηματοοικονομικών μέσωνναδιακυμαίνεταιεξαιτίαςαλλαγώνσταεπιτόκιατηςαγοράς. Η Εταιρείαεκτίθεταισεκινδύνουςπουσχετίζονταιμετηνεπίδρασηστα έσοδα, ροήμετρητώνκαιοικονομικήθέσηαπόμεταβολέςσταεπιτόκιατης αγοράς. Η διεύθυνσητηςεταιρείαςπαρακολουθείτιςδιακυμάνσειςστα επιτόκιασεσυνεχήβάσηκαιενεργείανάλογα. (γ) Πιστωτικόςκίνδυνος Οπιστωτικόςκίνδυνοςπροκύπτειότανηαδυναμίατωνσυμβαλλόμενων μερώνναεξοφλήσουντιςυποχρεώσειςτουςθαμπορούσεναμειώσειτο ποσότωνμελλοντικώνταμειακώνεισροώναπόχρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχείακατάτηνημερομηνίατουισολογισμού. Τα τραπεζικάυπόλοιπακρατούνταισεχρηματοοικονομικούςοργανισμούςμε υψηλήπιστωτικήαξιοπιστίακαιηεταιρείαεφαρμόζειδιαδικασίεςπου περιορίζουντηςέκθεσητηςσεπιστωτικόκίνδυνοσεσχέσημεκάθε χρηματοοικονομικόοργανισμό. (δ) Κίνδυνοςρευστότητας Οκίνδυνοςρευστότηταςείναιοκίνδυνοςπουπροκύπτειότανηλήξητων περιουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνδενσυμπίπτουν. Ότανοιλήξεις δενσυμπίπτουν, ηαποδοτικότηταμπορείνααυξηθείαλλάταυτόχρονα μπορείνααυξηθείοκίνδυνοςζημιών. ΗΕταιρείαεφαρμόζειδιαδικασίεςμε σκοπότηνελαχιστοποίησητέτοιωνζημιώνλόγωτουγεγονότοςότι σημαντικόποσοστότωνεπενδύσεωντηςεταιρείαςπεριλαμβάνειτίτλους μεμεγάληεμπορευσιμότηταπουμπορούνναρευστοποιηθούν. (ε) Συναλλαγματικόςκίνδυνος Οσυναλλαγματικόςκίνδυνοςείναιοκίνδυνοςηαξίατων χρηματοοικονομικώνμέσωννακυμαίνεταιλόγωαλλαγώνστις συναλλαγματικέςισοτιμίες. Οσυναλλαγματικόςκίνδυνοςπροκύπτειόταν μελλοντικέςεμπορικέςσυναλλαγέςκαιτααναγνωρισμέναπεριουσιακά στοιχείακαιυποχρεώσειςείναισενόμισμαδιαφορετικόαπότονόμισμα αποτίμησηςτηςεταιρείας. Η Εταιρείαυπόκειταισεσυναλλαγματικό κίνδυνοπουπροκύπτειαπότιςεπενδύσειςστοεξωτερικό. Συγκεκριμέναο κίνδυνοςαπόμεταβολέςτηςτιμήςτουξένουσυναλλάγματοςπροκύπτειαπό τιςεπενδύσειςτηςεταιρείαςστηνελλάδακαισεαμοιβαίακεφάλαιακαι επενδύσειςεγγυημένουκεφαλαίουσεδολάριαηνωμένωνπολιτειώνκαι Ευρώ. Τοσύνολοτωνπεριουσιακώνστοιχείωνστοεξωτερικόστις31 Δεκεμβρίου2005 ήταν (2004: ). F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (21)

23 3 Διαχείρισηχρηματοοικονομικούκινδύνου(συνέχεια) (1) Παράγοντεςοικονομικούκινδύνου(συνέχεια) (ε) Συναλλαγματικόςκίνδυνος Επίσης, οισυναλλαγματικέςδιαφορέςπουχρεώθηκανστηνκατάσταση λογαριασμούαποτελεσμάτωνείναιύψους (2004: ). (2) Εκτίμησηδίκαιωναξιών Ηδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνμέσωνπουεμπορεύονταισεενεργείς αγορές, όπωςταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισε δίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτωνβασίζεταιστιςχρηματιστηριακέςτιμέςτην ημερομηνίατουισολογισμού. Ηχρηματιστηριακήτιμήπουχρησιμοποιείταιγιατα χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουκατέχειηεταιρείαείναιητιμή προσφοράς. Ηδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνμέσωνταοποίαδενεμπορεύονταισε ενεργείςαγορέςκαθορίζεταιχρησιμοποιώνταςδιάφορεςμεθόδουςαποτίμησης αξιών. ΗΕταιρείαχρησιμοποιείδιάφορεςμεθόδουςόπωςμεθόδους προεξοφλημένωνταμειακώνροώνκαικάνειπαραδοχέςμεβάσητιςσυνθήκεςτης αγοράςκατάτηνημερομηνίατουισολογισμού. Ηονομαστικήαξίαμείονυπολογιζόμενεςπιστωτικέςπροσαρμογέςγια χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαμελήξηεντόςενόςέτουςθεωρείταιότι προσεγγίζειτιςδίκαιεςαξίεςτους. 4 Σημαντικοίλογιστικοίυπολογισμοίκαιεκτιμήσεις Οιλογιστικοίυπολογισμοίκαιεκτιμήσειςαξιολογούνταισεσυνεχήβάσηκαιβασίζονται στηνιστορικήεμπειρίακαισεάλλουςπαράγοντες, συμπεριλαμβανομένωνπροσδοκιών σχετικάμεμελλοντικάγεγονόταπουπιστεύεταιότιείναιλογικάσύμφωναμετις περιστάσεις. (α) Σημαντικοίλογιστικοίυπολογισμοίκαιπαραδοχές Η Εταιρείακάνειυπολογισμούςκαιπαραδοχέςσεσχέσημετομέλλον. Ως αποτέλεσμαοιλογιστικοίυπολογισμοίσπανίωςισούνταιμεταπραγματικά αποτελέσματα. Οιυπολογισμοίκαιοιπαραδοχέςπουπιθανόνναπροκαλέσουν ουσιώδεςαναπροσαρμογέςστηλογιστικήαξίαπεριουσιακώνστοιχείωνκαι υποχρεώσεωνκατάτοεπόμενοοικονομικόέτοςπαρουσιάζονταιπιοκάτω. (i) Φορολογία Γιατονπροσδιορισμότηςπρόβλεψηςγιαεταιρικόφόροαπαιτούνται σημαντικέςεκτιμήσεις. Γιασυγκεκριμένεςσυναλλαγέςκαιυπολογισμούς, οπροσδιορισμόςτηςτελικήςφορολογίαςείναιαβέβαιος. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (22)

24 4 Σημαντικοίλογιστικοίυπολογισμοίκαιεκτιμήσεις(συνέχεια) (i) Φορολογία(συνέχεια) ΗΕταιρείααναγνωρίζειυποχρεώσειςγιαπροβλεπόμεναφορολογικά ζητήματαμεβάσηυπολογισμούςγιατοκατάπόσοθαπροκύψει επιπρόσθετηφορολογία. Όπουτοτελικόφορολογικόαποτέλεσμααυτών τωνζητημάτωνδιαφέρειαπότοποσόπουέχειαρχικάαναγνωριστείοι διαφορέςεπηρεάζουντηνπρόβλεψηγιαεταιρικόφόροκαιαναβαλλόμενη φορολογίαστηνπερίοδοπουέγινεοπροσδιορισμός. Οιδιαφορέςαυτέςδεν είναισημαντικές. (ii) Δίκαιηαξίαχρηματοοικονομικώνμέσων Ηδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνμέσωνπουδενδιαπραγματεύονται σεενεργήαγορά, προσδιορίζεταιχρησιμοποιώνταςμεθόδουςαποτίμησης. ΗΕταιρείαασκείκρίσηγιατηνεπιλογήδιαφόρωνμεθόδωναποτίμησηςκαι κάνειυποθέσειςοιοποίεςβασίζονταικυρίωςστηνκατάστασητηςαγοράς σεκάθεημερομηνίαισολογισμού. Στις31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρεία δενείχεσημαντικάχρηματοοικονομικάμέσαπουδενδιαπραγματεύονταν σεενεργήαγορά. 5 Έξοδαδιοικητικήςλειτουργίας ΔικαιώματαπροςΣυγκρότημαΛαϊκήςΕπενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ: Διαχείρισηχαρτοφυλακίου Παροχήδιοικητικώνκαιλογιστικώνυπηρεσιών ΔικαιώματαδιαχείρισηςμητρώουμετόχωνπροςΛαϊκή ΚυπριακήΤράπεζαΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ Αμοιβήελεγκτών τρέχονέτος ΑμοιβήμελώνΔιοικητικούΣυμβουλίου ΕτήσιαέκθεσηκαιΓενικήΣυνέλευση Άλλαεπαγγελματικάέξοδα ΣυνδρομήστοΧρηματιστήριοΑξιώνΚύπρου Δικαιώματαδιαχείρισηςμητρώουμετόχωνπρος ΧρηματιστήριοΑξιώνΚύπρου ΑσφάλειαμελώνΔιοικητικούΣυμβουλίου Ταχυδρομικάέξοδα Άλλαδιοικητικάέξοδα ======== ======== F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (23)

25 6 Φορολογία Τρέχουσαφορολογία: Εταιρικόςφόρος Αμυντικήεισφορά Φορολογίαεξωτερικού ========= ========= ΟφόροςεπίτωνκέρδωντηςΕταιρείαςδιαφέρειαπότοθεωρητικόποσόπουθαπροέκυπτε χρησιμοποιώνταςταεφαρμόσιμαποσοστάφορολογίαςωςεξής: Κέρδοςαπόεργασίεςπριντηφορολογία ========= ========= Φόροςυπολογιζόμενοςμεταεφαρμόσιμαποσοστάφορολογίας ύψους10% Φορολογικήεπίδρασηεξόδωνπουδενεκπίπτουνγια φορολογικούςσκοπούς Φορολογικήεπίδρασηεκπτώσεωνκαιεισοδήματοςπουδεν υπόκειταισεφορολογία ( ) (36.648) Ειδικήεισφοράγιατηνάμυνα Φορολογίαεξωτερικού Επιπρόσθετηφορολογία Χρέωσηφορολογίας ========= ========= Απότοφορολογικόέτοςπουάρχισε1 Ιανουαρίου2003, οσυντελεστήςεταιρικούφόρου είναι10%. Γιαταέτη2003 και2004 μόνοκέρδηπέραντων υπόκειτοσε επιπρόσθετοεταιρικόφόρομεποσοστό5%. Τακέρδηαπόπώλησητίτλων απαλλάσσονταιτηςφορολογίας. Κάτωαπόορισμένεςπροϋποθέσειςτόκοιμπορείναυπόκεινταισεαμυντικήεισφοράμε ποσοστό10%. Σετέτοιεςπεριπτώσεις50% τωντόκωναυτώνθαεξαιρούνταιαπό εταιρικόφόροκαιεπομένωςθαέχουνπραγματικόφορολογικόσυντελεστήπερίπου15%. Σεορισμένεςπεριπτώσειςμερίσματααπόεξωτερικόμπορείναυπόκεινταισεαμυντική εισφοράμεποσοστό15%. ΤοεισόδηματηςΕταιρείαςαπότοκοφόρεςεπενδύσεις απαλλάσσεταιτηςαμυντικήςεισφοράςαφούθεωρείταιωςεισόδημααπόεμπορικές δραστηριότητεςκαιφορολογείταιμόνομεεταιρικόφόρο. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (24)

26 7 Κέρδοςανάμετοχή Τοκέρδοςανάμετοχήυπολογίζεταιδιαιρώνταςτοκέρδοςγιατοέτοςπουαναλογείστους μετόχουςτηςεταιρείαςμετομεσοσταθμικόαριθμότωνεκδομένωνμετοχώνκατάτη διάρκειατουέτους. Ομεσοσταθμικόςαριθμόςτωνεκδομένωνμετοχώνυπολογίστηκε λαμβάνονταςυπόψητηναγοράιδίωνμετοχών Κέρδοςγιατοέτος =========== =========== Μεσοσταθμικόςαριθμόςμετοχώνπουήτανεκδομένες κατάτηδιάρκειατουέτους =========== =========== Κέρδοςανάμετοχή(σεντ) 8,05 0,63 =========== =========== ΗΕταιρείαδενέχειδικαιώματααγοράςπουμπορούνναεξασκηθoύνκαιωςεκτούτουδεν υπολογίζεταιπλήρωςκατανεμημένοκέρδοςανάμετοχή. 8 Μερίσματα ΚατάτηνΕτήσιαΓενικήΣυνέλευσηστις3 Μαΐου2006, θαπροταθείμέρισμα2 σεντανά μετοχήαπότακέρδητου2004 και2005 πουανέρχεταισε μεβάσητοναριθμό τωνμετοχώνπουήτανδιατεθειμένεςστοευρύκοινόστις31 Δεκεμβρίου2005. ΕπιπρόσθετατοΔιοικητικόΣυμβούλιοθαδώσειτοδικαίωμαεπανεπένδυσηςτου μερίσματοςσεμετοχέςτηςεταιρείας. ΗπρότασηθαδοθείγιαέγκρισηστηνΕτήσια ΓενικήΣυνέλευσηστις3 Μαΐου2006. Αυτέςοιοικονομικέςκαταστάσειςδεν περιλαμβάνουναυτότοπληρωτέομέρισμαπουθαλογιστείσταίδιακεφάλαιαωςδιανομή τωνκερδώνπουκρατήθηκανστοέτοςπουλήγειστις31 Δεκεμβρίου2006. ΚατάτηνΕτησίαΓενικήΣυνέλευσηστις20 Απριλίου2005, εγκρίθηκεηκαταβολή μερίσματοςαπότακέρδητου2003 και2004 μετηνδιάθεσητωνμετοχώνπου αγοράστηκανμετηδιαδικασίααγοράςιδίωνμετοχών, στουςμετόχουςοιοποίοιήταν εγγεγραμμένοιστομητρώομετόχωντηςεταιρείαςστις27 Απριλίου2005 μεαναλογία 1,95 μετοχέςγιακάθε100 υφιστάμενεςμετοχέςπουκατείχαντηνημερομηνίαεκείνη. Για ταφυσικάπρόσωπαπουήτανφορολογικοίκάτοικοικύπρουέγινεαποκοπήαμυντικής εισφοράςκατάτηδιανομήτωνμετοχώνμεσυντελεστή15%. Συνολικόδιατέθηκαν μετοχέςσυνολικήςαξίας καιαποκόπηκεαμυντικήεισφοράύψους Απότην1 Ιανουαρίου2003 ταμερίσματαπουπληρώνονταισεφυσικάπρόσωπαπουείναι φορολογικοίκάτοικοικύπρουυπόκεινταισεέκτακτηαμυντικήεισφοράμεποσοστό15%. Επομένωςαπότομέρισμαγιαταέτη2003 και2004 έχειαφαιρεθείέκτακτηαμυντική εισφοράύψους Μερίσματαπουπροτείνονταιαπόμερίσματαπουεισπράχθηκανγιαταοποίαέχει αποκοπείφόροςπαρακράτησηςμεποσοστό20%, εξαιρούνταιαπότηνέκτακτηαμυντική εισφορά. Ηεξαίρεσηαυτήισχύειγιαμερίσματαπουπροτείνονταιεντόςπεριόδουέξι ετώναπότηνημερομηνίαείσπραξηςτους. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (25)

27 9 Εισπρακτέαποσά Εισπρακτέααπόμείωσηκεφαλαίουεπένδυσης Τόκοιεισπρακτέοι Προπληρωμήγιαασφάλειαμελώνδιοικητικούσυμβουλίου ========== ========== Ηπροπληρωμήύψους4.083 γιαασφάλειαμελώνδιοικητικούσυμβουλίουέγινεστην ΛαϊκήΑσφαλιστικήΕταιρείαΛίμιτεδ, ηοποίαείναιπλήρωςεξαρτημένητηςλαϊκής ΚυπριακήςΤράπεζαςΔημόσιαςΕταιρείαςΛίμιτεδ. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (26)

28 10 Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισε δίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουυποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτων αποτελεσμάτωναποτελούνταιαπόχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπρος εμπορίακαιαναλύονταιωςακολούθως: ΤίτλοιεισηγμένοιστοΧρηματιστήριοΑξιών Κύπρου: Σεμετοχέςκαιδικαιώματααγοράςμετοχώνκατά κλάδο: Ασφάλειεςγενικούκλάδου Βιομηχανικάμέταλλα Γενικάχρηματοοικονομικά Γενικόλιανικόεμπόριο Εμπορίαφαγητούκαιφαρμάκων Εξοπλισμόςτηςτεχνολογίας Κατασκευέςκαιυλικά Κτηματικά Μέσαενημέρωσης Παραγωγοίτροφίμων Ποτά Ταξίδιακαιαναψυχή Τράπεζες Εταιρικάχρεόγραφα Κυβερνητικάχρεόγραφα Μηεισηγμένοιτίτλοι Μετοχές Εταιρικάχρεόγραφα Σύνολοχρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείωνστηνκύπρο Επενδύσειςεξωτερικού: ΧρηματιστήριοΑξιώνΑθηνών ΑμοιβαίακεφάλαιαHSBC ΑμοιβαίαΚεφάλαιαΕλλάδος ΑμοιβαίαΚεφάλαιαFidelity ΑμοιβαίαΚεφάλαιαInvesco ΑμοιβαίαΚεφάλαιαCapital Invest Man Multi-Strategy Series 4 Limited Man Global Strategies Diversified Limited Platinum 6 years Euro CI Rich Guarantee ΟμόλογοΛαϊκήςΚυπριακήςΤράπεζαςΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ(1) ΟμόλογοΕλληνικήςΤράπεζαςΔημόσιαςΕταιρείαςΛίμιτεδ(1) Σύνολοχρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείωνστοεξωτερικό Σύνολοχρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείων ========== ========== (1) ΤαομόλογαείναισεΕυρώ. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (27)

29 10 Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισε δίκαιηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων(συνέχεια) Ηκίνησητουχαρτοφυλακίουείναι: Στηναρχήτουέτους Αγορές Πωλήσεις ( ) ( ) Κέρδοςαπόεπανεκτίμηση Κέρδοςαπόρευστοποίηση Στοτέλοςτουέτους ========== ========== Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσωτων αποτελεσμάτωνπαρουσιάζονταιστιςροέςμετρητώναπόεργασίεςωςμέροςτωναλλαγών στοκεφάλαιοκίνησηςστηνκατάστασηταμειακώνροών. 11 Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Μετρητάστηντράπεζα Βραχυπρόθεσμεςτραπεζικέςκαταθέσεις ========== ========== Τομετρητάστηντράπεζαφέρουντόκο0-3,75% (2004: 0-5%). Ο μέσοςόροςτου πραγματικούεπιτοκίουστιςβραχυπρόθεσμεςτραπεζικέςκαταθέσειςγιατοέτοςήταν1,5% (2004: 2%), καιαυτέςοικαταθέσειςέχουνμέσοόρολήξηςτην1 ημέρα(2004: 7 μέρες). Γιασκοπούςτηςκατάστασηςταμειακώνροών, ταμετρητάπεριλαμβάνουν: Ταμιακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα ========== ========== F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (28)

30 12 Μετοχικόκεφάλαιοκαιίδιεςμετοχές Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Ίδιεςμετοχές Ολικό Την1 Ιανουαρίου (94.989) Αγοράιδίωνμετοχών ( ) - (46.838) (46.838) Στις31 Δεκεμβρίου20 04/1 Ιανουαρίου ( ) Αγοράιδίωνμετοχών (48 520) - (9.038) (9.038) Μέρισμα (21.041) =========== ========== =========== ========== ΤοεγκεκριμένομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςαποτελείταιαπό συνήθεις μετοχέςονομαστικήςαξίας0,23 ηκαθεμιά. Στις6 Φεβρουαρίου2002 τοδιοικητικόσυμβούλιοαποφάσισεόπωςηεταιρεία προχωρήσεισεαγοράιδίωνμετοχώνσύμφωναμεστιςπρόνοιεςτουπερίεταιρειών (τροποποιητικού) αρ. 2 Νόμουτου2002. Μέχριτις31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρεία απέκτησεσυνολικά μετοχές(2004: ) μεαγορέςστοχρηματιστήριοαξιών Κύπρου. Τοσυνολικότίμημααπόκτησηςτουςήταν (2004: ) τοοποίο έχειαφαιρεθείαπόταίδιακεφάλαια. Απότιςμετοχέςπουαποκτήθηκαν, οι μετοχέςσυνολικούκόστους διατέθηκανστουςμετόχουςτο2005 υπόμορφή μερίσματος. Στις31 Δεκεμβρίου2005, ηεταιρείακατείχε μετοχέςσυνολικού κόστους Αυτέςοιμετοχέςδενέχουνακυρωθείκαικρατούνταιωςίδιεςμετοχές. ΗΕταιρείαέχειτοδικαίωμαναεπανεκδώσειαυτέςστιςμετοχέςσεμελλοντικήτιμή. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοεισηγείταιμέρισμα2 σεντανάμετοχήαπότακέρδητου2004 και2005 πουανέρχεταισε μεβάσητοναριθμότωνμετοχώνπουήταν διατεθειμένεςστοευρύκοινόστις31 Δεκεμβρίου2005. Εφόσοντομέρισμαεγκριθείαπό τουςμετόχουςθαπληρωθείστις21 Ιουνίου2006. ΕπιπρόσθετατοΔιοικητικόΣυμβούλιο θαδώσειτοδικαίωμαεπανεπένδυσηςτουμερίσματοςσεμετοχέςτηςεταιρείας. Η πρότασηθαδοθείγιαέγκρισηστηνετήσιαγενικήσυνέλευσηστις3 Μαΐου2006. ΚατάτηνΕτησίαΓενικήΣυνέλευσηστις20 Απριλίου2005, εγκρίθηκεηκαταβολή μερίσματοςαπότακέρδητου2003 και2004 μετηνδιάθεσητωνμετοχώνπου αγοράστηκανμετηδιαδικασίααγοράςιδίωνμετοχών, στουςμετόχουςοιοποίοιήταν εγγεγραμμένοιστομητρώομετόχωντηςεταιρείαςστις27 Απριλίου2005 μεαναλογία 1,95 μετοχέςγιακάθε100 υφιστάμενεςμετοχέςπουκατείχαντηνημερομηνίαεκείνη. Για ταφυσικάπρόσωπαπουήτανφορολογικοίκάτοικοικύπρουέγινεαποκοπήαμυντικής εισφοράςκατάτηδιανομήτωνμετοχώνμεσυντελεστή15%. Συνολικάδιατέθηκαν μετοχέςσυνολικήςαξίας καιαποκόπηκεαμυντικήεισφοράύψους F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (29)

31 13 Αποθεματικά Αποθεματικό προσόδου Αποθεματικό ρευστοποίησης επενδύσεων Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων Ολικό Την1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Κέρδοςέτους Στις31 Δεκεμβρίου20 04/1 Ιανουαρίου ( ) Κέρδοςέτους Έκτακτηεισφοράγιατηνάμυνα επίτηςλογιζόμενηςδιανομής (6.939) (2.789) - (9.728) Μέρισμα (97.509) (44.585) - ( ) Στις31 Δεκεμβρίου ( ) ========= ========== =========== ========== Τακέρδη/ζημιέςαπόπώλησηκαιεπανεκτίμησηεπενδύσεωναναγνωρίζονταιστην κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων. Tασυσσωρευμένακέρδη/ζημιέςκατανέμονται σταπιοπάνωαποθεματικά. Ταεισοδήματααπόμερίσματακαιτόκουςμείονταέξοδα χρηματοδότησηςκατανέμονταιστοαποθεματικόπροσόδου, τοκέρδος/ζημιάαπόπώληση επενδύσεωνστοαποθεματικόρευστοποίησηςκαιτοπλεόνασμα/έλλειμμααπό επανεκτίμησηεπενδύσεωνστοαποθεματικόεπανεκτίμησης, μετάτηναφαίρεσητων εξόδωνδιοίκησηςκαιτηςφορολογίαςπουαντιστοιχούνσταπιοπάνωεισοδήματα. Τοαποθεματικόεπανεκτίμησηςδενείναιδιαθέσιμογιαδιανομή. Σύμφωναμετους κανονισμούςτουχρηματιστηρίουαξιώνκύπρουηδιανομήποσοστούμεγαλύτερουτου 30% τουκέρδουςαπόρευστοποίησηεπενδύσεωνδενεπιτρέπεταιχωρίςτηνπροηγούμενη έγκρισητουσυμβουλίουτουχρηματιστηρίου. Τοαποθεματικόπροσόδουείναιδιαθέσιμο γιαδιανομήεφόσονηεταιρείαδιαθέτεισυσσωρευμένακέρδη. 14 Πιστωτές ΟφειλήπροςΛαϊκήΕΔΑΚκαιΔιαχείρισηΚεφαλαίωνΛίμιτεδ ΟφειλήπροςΛαϊκήΚυπριακήΤράπεζαΔημόσιαΕταιρεία Λίμιτεδ Οφειλόμεναέξοδα Έκτακτηεισφοράγιατηνάμυναπουοφείλεταιαπότους μετόχουςεπίτηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματος ======= ======= Ηδίκαιηαξίατωνπιστωτώνπουέχουνλήξηεντόςενόςέτουςείναιπερίπουηίδιαμετη λογιστικήαξίακατάτηνημερομηνίατουισολογισμού. F:\A\AP10786\ASSURANCE\FS\2005gre_a.doc (30)

Unifast Finance & Investments Public Company Limited

Unifast Finance & Investments Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2006 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 8 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 8 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 9 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5-7 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 8 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 6 8 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 7 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2009.

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2009. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ που καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Helector Cyprus Limited

Helector Cyprus Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα

Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Kατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ελεγκτών 6 7 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 8 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4-6 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

L.P. Transbeton Public Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα

L.P. Transbeton Public Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 7 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou Bros Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007

Constantinou Bros Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του ιευθύνων Συµβούλου και του Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou Bros Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Constantinou Bros Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CLR Investment Fund Public Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

CLR Investment Fund Public Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 ήλωση ιοικητικού Συµβουλίου 6 Έκθεση ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou Bros Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Constantinou Bros Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-6 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 7

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC

Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Έκθεση Προέδρου 2 3 Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 4 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων του Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/ 3/ 2010: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/3/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/ 3/ 2010: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/3/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/ 3/ 2010: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/3/2010 Η Mιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 29

Διαβάστε περισσότερα

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Options Cassoulides Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Options Cassoulides Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για την σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων του Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Europrofit Capital Investors Public Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009

Europrofit Capital Investors Public Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 7

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ιευθυντή και του Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση ελεγκτών 6 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2007

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2007 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 9 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 10 12 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδες ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited (προηγουµένως Αmathus Navigation Company Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Amathus Public Limited (προηγουµένως Αmathus Navigation Company Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 7

Διαβάστε περισσότερα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 5 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση ελεγκτών 6 7 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Navigation Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Amathus Navigation Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Πρόσκληση Eτήσιας Γενικής Συνέλευσης ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι Χαιρετισµός του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Options Cassoulides Public Company Limited (προηγουµένως Options Cassoulides Limited)

Options Cassoulides Public Company Limited (προηγουµένως Options Cassoulides Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Σελίδα Έκθεση Πρόεδρου 5 Έκθεση Πρώτου Εκτελεστικού 6 7 ιοικητικό Συµβούλιο και Άλλοι Αξιωµατούχοι 9 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 11 13

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 2 Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου κ. Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αξιότιµε κ. Μεταξά

22 Φεβρουαρίου κ. Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αξιότιµε κ. Μεταξά 22 Φεβρουαρίου 2011 κ. Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αξιότιµε κ. Μεταξά Ενηµερώνεστε ότι κατά τη συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου της Cytrustees Investment Public

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

EMF Investors Limited

EMF Investors Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

OPAP INVESTMENT LIMITED

OPAP INVESTMENT LIMITED Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 7 Ισολογισμός 8 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Petroleum Georgia (Holdings) Limited

Hellenic Petroleum Georgia (Holdings) Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Περιεχόμενα Σελίδες Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 2 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Petroleum Bulgaria (Holdings) Limited

Hellenic Petroleum Bulgaria (Holdings) Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων 2 υπευθύνων της Εταιρείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 7 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Half-Yearly results. As per attachments. 0040/ /en Half-Yearly Financial Report REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD REG

Half-Yearly results. As per attachments. 0040/ /en Half-Yearly Financial Report REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD REG 0040/00004377/en Half-Yearly Financial Report REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD REG As per attachments Half-Yearly results Attachments: 1. Financial Statements 2. Announcement Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο 1. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5. Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6-7

Διοικητικό Συμβούλιο 1. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5. Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6-7 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6-7 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc I vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Limited Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc RAM.Oil Cyprus Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων 2 υπευθύνων της Εταιρείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Limited Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00012757/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα