Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας"

Transcript

1 Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 6 ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή 7 9 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων 10 Ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης 11 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων 12 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 13 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 54 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή Κατάστασησυνολικώνεισοδημάτων 62 Κατάστασηοικονομικήςθέσης 63 Κατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων 64 Κατάστασηταμειακώνροών 65 Σημειώσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις

2 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου

3 Διοικητικόσυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι Διοικητικόσυμβούλιο ΧρίστοςΡότσας Πρόεδρος ΑιμίλιοςΠαντελίδης ΠανίκοςΧαραλαμπίδης ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης ΠηνελόπηΑθηνοδώρου ΑνδρέαςΖαχαρίου(διορίστηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΑναστασίαΤσόκκου(διορίστηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΑνδρέαςΚούλινος(παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου) ΚώσταςΤουμπουρής(παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΝεοκλήςΛυσάνδρου(παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΓενικόςΔιευθυντής ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης(διορίστηκεστις19 Μαρτίου) ΑνδρέαςΚούλινος(παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου) ΓραμματέαςΕταιρείας ΛύσανδροςΛυσανδρίδης Εγγεγραμμένογραφείο CLR House ΛεωφόροςΒύρωνος Λευκωσία Κύπρος (1)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 1 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπαρουσιάζειτηνέκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις 31 Δεκεμβρίου. Κύριεςδραστηριότητες 2 ΟικυριότερεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιοιεπενδύσειςσεαξίεςεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιών ΚύπρουκαιΑθηνών, σεστρατηγικέςεπενδύσειςκαιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςσε ιδιωτικέςεταιρείες. Ανασκόπησητωνεξελίξεωντηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος 3 H καθαρήζημιάτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου ανήλθεσε (: ζημιά ). ΤοΣυγκρότημαυπέστηζημιάαπό πώλησηκαιεπανεκτίμησηχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνύψους (: ζημιά ). Στις31 Δεκεμβρίου τοσύνολοτωνπεριουσιακώνστοιχείωντου Συγκροτήματοςήταν (: ) καιταίδιακεφάλαιαήταν (: ). Η οικονομικήκατάστασηκαιηεξέλιξητου Συγκροτήματοςόπωςπαρουσιάζεταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςέχειεπηρεαστεί αρνητικάαπότιςεξελίξειςστιςπαγκόσμιεςχρηματαγορέςκαιτηνκυπριακήοικονομία. Γιατο2011 τοσυγκρότημαστοχεύειστηνποιοτικήστήριξητωνεπενδύσεωνπουκατέχει σειδιωτικέςεταιρείεςκαιτηνεπικερδήέξοδο, όπουπροσφέρονταιτέτοιεςδυνατότητες. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες 4 ΟικυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπουαντιμετωπίζειτοΣυγκρότημα παρουσιάζονταιστιςσημειώσεις3 και4 τωνοικονομικώνκαταστάσεων. ΠροβλεπόμενηεξέλιξητουΣυγκροτήματος 5 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςδεναναμένειοποιεσδήποτεσημαντικές αλλαγέςήεξελίξειςστιςδραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςγιατοπροσεχέςμέλλον. Αποτελέσματα 6 ΤαενοποιημένααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτοςπαρουσιάζονται στησελίδα10. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδενεισηγείταιτηνπληρωμήμερίσματοςκαιη καθαρήζημιάγιατοέτοςμεταφέρεταιστααποθεματικά. (2)

5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Μετοχικόκεφάλαιο 7 Στις10 Φεβρουαρίου επικυρώθηκεαπότοεπαρχιακόδικαστήριο ΛευκωσίαςτοψήφισμαγιατηνμείωσητουμετοχικούκεφαλαίουτηςΕταιρείαςκατά μετηνμείωσητηςονομαστικήςαξίαςτηςκάθεπλήρωςπληρωθείσας μετοχήςαπό0,26 σε0,15. ΤοΔιάταγμακαιΠρακτικότουΔικαστηρίουπιστοποιήθηκαν απότονέφοροεταιρειώνστις26 Φεβρουαρίου. Διοικητικόσυμβούλιο 8 ΤαμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουστις31 Δεκεμβρίου καιτηνημερομηνία αυτήςτηςέκθεσηςπαρουσιάζονταιστησελίδα1. Ο κοςaντρέαςκούλινοςπουήταν Σύμβουλοςτην1 Ιανουαρίου παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου. ΟικκΚώστας ΤουμπουρήςκαιΝεοκλήςΛυσάνδρουπουήτανΣύμβουλοιτην1 Ιανουαρίου παραιτήθηκανστις18 Φεβρουαρίου. 9 ΣύμφωναμετιςπρόνοιεςτουκαταστατικούτηςΕταιρείαςοκοςΧρίστοςΡότσας καιηκαπηνελόπηαθηνοδώρουαποχωρούνεκπεριτροπήςαλλάείναιεκλέξιμοικαι προσφέρονταιγιαεπανεκλογή. 10 Ο κοςχρίστοςρότσαςδιορίστηκεπρόεδροςτουδιοικητικούσυμβουλίουτης Εταιρείαςστις5 Μαρτίου καιοκοςβαγγέληςσυκοπετρίτηςδιορίστηκεγενικός ΔιευθυντήςτηςΕταιρείαςστις19 Μαρτίου στηθέσητουκουανδρέακούλινουπου παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου. Δενυπήρχανάλλεςσημαντικέςαλλαγέςστην κατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναποζημίωσητουδιοικητικούσυμβουλίου. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας 11 ΤαποσοστάσυμμετοχήςστοκεφάλαιοτηςΕταιρείαςπουκατέχουν, άμεσαή έμμεσα, μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουσύμφωναμετωνπερίαξιώνκαι ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρουΝόμωνκαιΚανονισμώνστις31 Δεκεμβρίου και 30 ημέρεςπριντηνημερομηνίατηςειδοποίησηςπροςσύγκλησητηςετήσιαςγενικής Συνέλευσηςείναιωςακολούθως: Στις31 Δεκεμβρίου Ποσοστόσυμμετοχής % 30 ημέρεςπριντην ημερομηνίαειδοποίησης προςσύγκλησητηςετήσιας ΓενικήςΣυνέλευσης Ποσοστόσυμμετοχής % ΧρίστοςΡότσας - - ΑιμίλιοςΠαντελίδης 0,01 0,01 ΠανίκοςΧαραλαμπίδης 0,01 0,01 ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης 0,21 0,28 ΠηνελόπηΑθηνοδώρου - - ΑνδρέαςΖαχαρίου - - ΑναστασίαΤσόκκου - - (3)

6 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Κυριότεροιμέτοχοι 12 Κατάτοδιάστηματων30 ημερώνπριναπότηνειδοποίησηπροςσύγκλησητης ΕτήσιαςΓενικήςΣυνέλευσης, οιπιοκάτω μέτοχοικατείχανκατάκυριότηταπέραντου5% τουεκδοθέντοςκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστό συμμετοχής % Marfin CLR Public Co Limited 26,20 Optagius Limited 7,56 ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης 13 Η ΕταιρείαδενέχειυιοθετήσειτονκώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, όπωςαυτός εκδόθηκεαπότοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Η Εταιρείαδενυποχρεούταινα υιοθετήσειτιςπρόνοιεςαυτούένεκατουγεγονότοςότιοιτίτλοιτηςδιαπραγματεύονται στηνεναλλακτικήαγοράτουχρηματιστηρίουαξιώνκύπρου. Οιλόγοιμηυιοθέτησης συνίστανταιστογεγονόςότιτοκόστοςπιθανήςεφαρμογήςτωνπρονοιώντουκώδικα εταιρικήςδιακυβέρνησηςθαήτανδυσανάλογαμεγάλοσεσχέσημεταπροσδοκώμενα οφέληαπότηνεφαρμογήτου, καθώςηδιοικητικήδομήείναιαπλήκαιοιδραστηριότητες τηςεταιρείαςδιεκπεραιώνονταιαπότουςδιαχειριστέςτης, Marfin CLR (Financial Services) Limited. Η Εταιρείαδενέχειεκχωρήσειτίτλουςοιοποίοιπαρέχουνειδικά δικαιώματαελέγχουστουςκατόχουςτους. ΗΕταιρείαδενέχειθέσειοποιουσδήποτε περιορισμούςσταδικαιώματαψήφου, ή/καιοποιεσδήποτεπροθεσμίεςγιατηνάσκηση τωνδικαιωμάτωνψήφου. ΣυμβάσειςμεΣυμβούλουςκαισυνδεδεμέναπρόσωπα 14 ΕκτόςαπότησυμφωνίαδανείουμετηCLR Properties Limited, εταιρείαηοποία ελέγχεταιαπότονκ. ΚώσταΤουμπουρήκαιτησυμφωνίαδιαχείρισηςχαρτοφυλακίουμε τηmarfin CLR (Financial Services) Limited ηοποίαείναιεξολοκλήρουθυγατρικήτης Marfin CLR Public Co Limited πουκατέχειτο26,20% τουμετοχικούκεφαλαίουτης Εταιρείαςκαιτηςοποίαςοκ. ΚώσταςΤουμπουρήςείναιμέτοχος, δενυπήρχε οποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετηνεταιρείαστηνοποίασύμβουλοςή συνδεδεμέναπρόσωπαείχανσημαντικόσυμφέρον. Ο κ. ΚώσταςΤουμπουρήςπουήταν μέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουτηςεταιρείας, παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου. Υποκαταστήματα 15 ΤοΣυγκρότημαδελειτουργούσεμέσω οποιωνδήποτευποκαταστημάτωνκατάτη διάρκειατουέτους. Γεγονόταμεταγενέστερατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης 16 Δενυπήρχανοποιαδήποτεσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατηςενοποιημένης κατάστασηςοικονομικήςθέσηςπουναέχουνσχέσημετηνκατανόησητωνοικονομικών καταστάσεων. (4)

7 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Διόρθωσησεποσάπροηγούμενουχρόνου 17 Κατάτηνδιάρκειατουέτους τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςeuroprofit Capital Investors Public Limited καικατ επέκτασητοσυγκρότημαπροέβηκεσεδιόρθωσηστα ποσάτουπροηγούμενουχρόνουπουαφορούνστοσυμφέρονμειοψηφίας. Ηενλόγω διόρθωσηδενείχεκαμιάεπίδρασησταίδιακεφάλαιατουσυγκροτήματοςστις31 Δεκεμβρίου όπωςεξηγείταιστησημείωση Επίσης, κατάτηδιάρκειατου, τοσυγκρότημα, αποφάσισεναπαρουσιάσει στηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωντουςπιστωτικούςτόκουςπουλογίζονταικαιτην αντίστοιχηπρόβλεψηπουαναγνώριζεγιατοχρεωστικόυπόλοιποκαιτοεισπρακτέο δάνειοαπότηνclr Properties Limited ώστενασυνάδειπλήρωςμετιςπρόνοιεςτου ΔΛΠ39. Αυτόείχεωςαποτέλεσμανααναπροσαρμόσειτασυγκριτικάποσάτου και ναπαρουσιάσειτόκογιατο όπωςαναφέρεταιστησημείωση28 καιταοποίαδεν είχανεπίδρασηπάνω στηζημιάτου καιτιςσυσσωρευμένεςζημιέςστις31 Δεκεμβρίου και2008. Απόκλισηαπότηνένδειξηαποτελέσματος 19 Η ένδειξηαποτελέσματοςγιατοέτος(ζημιά: ) πουανακοινώθηκεστις 22 Φεβρουαρίου2011 διαφέρεικατά απότηντελικήζημιάτουέτουςύψους Η διαφοράπροέκυψεκυρίωςαπότηνεπιπρόσθετηαπομείωσηστηναξία επενδυτικώνδανείωνκαιεισπρακτέωνύψους , απότηνεπιπρόσθετη απομείωσητηςαξίαςεπενδύσεωνσεμιαμηεισηγμένηεταιρείαύψους καιαπό τηναπομείωσηύψους στηναξίατουεισπρακτέουαπότηντράπεζαπειραιώς Α.Ε. όπωςαναφέρεταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςθυγατρικήςεταιρείαςeuroprofit Capital Investors Public Limited. ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές 20 ΟιΑνεξάρτητοιΕλεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουνεκδηλώσειτην επιθυμίανασυνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. Ψήφισμαπουναεξουσιοδοτεί τουςσυμβούλουςνακαθορίσουντηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνετήσιαγενική Συνέλευση. ΜεΕντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΧρίστοςΡότσας Πρόεδρος Λευκωσία, 19 Απριλίου2011 (5)

8 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαι άλλωνυπευθύνωντηςεταιρείαςγιατιςοικονομικές καταστάσεις Σύμφωναμετοάρθρο9, εδάφια(3)(γ) και(7) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμοτου2007, εμείςτα μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιυπεύθυνοιγιατιςοικονομικέςκαταστάσειςτης CLR Investments Fund Public Limited γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσωνγνωρίζουμε: (α) οιετήσιεςοικονομικέςκαταστάσειςοιοποίεςπαρουσιάζονταιστιςσελίδες10 μέχρι53 και62 μέχρι100, (i) (ii) ΚαταρτίστηκανσύμφωναμεταΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικής Αναφοράςκαισύμφωναμετιςδιατάξειςτουεδαφίου(4), και παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαι παθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτηςζημιάςτης CLR Investments Fund Public Limited καιτωνεπιχειρήσεωνπου περιλαμβάνονταιστουςενοποιημένουςλογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηέκθεσησυμβούλωνπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνεξελίξεωνκαιτης απόδοσηςτηςεπιχείρησηςκαθώςκαιτηςθέσηςτηςclr Investments Fund Public Limited καιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολο, μαζίμεπεριγραφήτωνκυριότερωνκινδύνωνκαι αβεβαιοτήτωνπουαντιμετωπίζουν. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΧρίστοςΡότσας, Πρόεδρος ΑιμίλιοςΠαντελίδης, Σύμβουλος ΠανίκοςΧαραλαμπίδης, Σύμβουλος ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης, Σύμβουλος ΠηνελόπηΑθηνοδώρου, Σύμβουλος ΑνδρέαςΖαχαρίου, Σύμβουλος ΑναστασίαΤσόκκου, Σύμβουλος Λευκωσία,19 Απριλίου2011 (6)

9 Έκθεσηανεξάρτητουελεγκτή ΠροςταΜέλητηςCLR Investment Fund Public Limited Έκθεσηεπίτωνενοποιημένων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων Έχουμεελέγξειτιςσυνημμένες τιςσυνημμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτης τηςclr Investment Fund Public Limited (η«εταιρεία») καιτωνεξαρτημένωντηςεταιρειών(το Συγκρότημα ), οιοποίες αποτελούνταιαπότηνενοποιημένη ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσηςστις31 Δεκεμβρίου, τις ενοποιημένεςκαταστάσειςσυνολικ καταστάσειςσυνολικώνεισοδημάτων, μεταβολώνκαθαρήςθέσηςκαιταμειακώνροών τουέτουςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καθώςκαιπερίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών καιλοιπέςεπεξηγηματικέςπληροφορίες. ΕυθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις οικονομικέςκαταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςόπωςαυτά υιοθετήθηκαν θηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση καιτις απαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ. 113, καιγιαεκείνεςτιςεσωτερικέςδικλίδες πουτοδιοικητικόσυμβούλιοκαθορίζειωςαπαραίτητεςώστενακαθίσταταιδυνατήηκατάρτιση ενοποιημένωνοικονομικώνκατα οικονομικώνκαταστάσεωναπαλλαγμένωναπόουσιώδεςσφάλμα, οφειλομένουείτε σεαπάτηείτεσελάθος. Ευθύνητουελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναινα εκφράσουμε γνώμη επίαυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεωνμεβάσητονέλεγχόμας. ΕκτόςόπωςαναφέρεταιστηνπαράγραφοτηςΒάσηςγια παράγραφοτηςβάσηςγια ΓνώμημεΕπιφύλαξη, διενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαελέγχου ιενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαελέγχου. Τα Πρότυπααυτάαπαιτούννασυμμορφωνόμαστεμεκανόνεςδεοντολογίαςκαθώςκαινασχεδιάζουμε καιδιενεργούμετον έλεγχο μεσκοπό τηναπόκτηση λελογισμένηςδιασφάλισηςγια τοεάν οι ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςείναιαπαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλ οικονομικέςκαταστάσειςείναιαπαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλμα. Οέλεγχοςπεριλαμβάνειτηδιενέργειαδιαδικασιώνγιατηναπόκτησηελεγκτικώντεκμηρίωνσχετικά μεταποσάκαιτιςγνωστοποιήσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. οικονομικέςκαταστάσεις. Οιεπιλεγόμενες διαδικασίεςβασίζονταιστηνκρίσητουελεγκτή, περιλαμβανομένηςτηςεκτίμησηςτωνκινδύνων ουσιώδουςσφάλματοςτωνενοποιημένων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, οικονομικώνκαταστάσεων, οφειλομένουείτεσεαπάτη είτεσελάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτήςεξετάζειτις εσωτερικέςδικλίδεςπουσχετίζονταιμετηνκατάρτισηενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντης οικονομικώνκαταστάσεωντης οντότηταςπουδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόναμεσκοπότοσχεδιασμόελεγκτικώνδιαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότηταςτωνεσωτερικώνδικλίδωντηςοντότητας. ντηςοντότητας. Οέλεγχοςπεριλαμβάνειεπίσηςτην αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένουτωνλογιστικώνεκτιμήσεωνπουέγιναναπότοδιοικητικόσυμβούλιο, καθώςκαιτην αξιολόγησητηςσυνολικήςπα ρουσίασηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. οικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιταελεγκτικάτεκμήριαπουέχουμεαποκτήσειείναιεπαρκήκαικατάλληλαγιανα παράσχουνβάσηγιατηνελεγκτικήμαςγνώμη. PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus T: , F: , PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No ). A list of the company's directors including for individuals the present name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appearspears on the company's web site. Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. (7)

10 ΒάσηγιαΓνώμημεEπιφύλαξη ΤοΣυγκρότημακατάτην31 Δεκεμβρίου παρουσιάζειστηνενοποιημένη ενοποιημένηκατάστασηοικονομικής θέσηςτο ποσό των7,3 εκ. εισπρακτέο από τηνclr Properties Limited. Όπωςαναφέρεταιστην σημείωση26(β), τοσυγκρότημαέχειαναδιαπραγματευτείαυτότοδάνειοτονδεκέμβριοτου. αυτότοδάνειοτονδεκέμβριοτου. Δεν υπήρχανεπαρκήκατάλληλααποδεικτικάστοιχείαπέραντηςγραπτήςσυμφωνίαςκαιτωνπροσωπικών πέραντηςγραπτήςσυμφωνίαςκαιτωνπροσωπικών εγγυήσεων, τα οποία να μας ικανοποιούν αναφορικά με το χρονικό πλαίσιο καιτο ύψος των αναμενόμενωνταμειακώνροώναπότοδάνειοαυτόκαιωςεκτούτου, τοδάνειοαυτόκαιωςεκτούτου, δενμπορέσαμενακαθορίσουμε κατάπόσονοποιεσδήποτεπροσαρμογέςθαμπορούσαννακαταστούναναγκαίεςστηλογιστικήαξίατου δανείουκαισταέσοδααπότόκουςκαιζημιέςαπομείωσηςσχετικάμετοδάνειοαυτό. Γνώμημεεπιφύλαξη Κατά τη γνώμη μαςεκτόςαπότηνεπίδρασηεπίτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντου οικονομικώνκαταστάσεωντου θέματος που αναφέρεταιστην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οιενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαιδίκαιη καιδίκαιη εικόνα τηςχρηματοοικονομικήςθέσηςτηςclr Investment Fund Public Limited καιτων θυγατρικών της στις 31 Δεκεμβρίου, και της χρηματοοικονομικήςτηςεπίδοσηςκαιτωνταμειακώνροώντηςγιατοέτοςπουέληξετηνημερομηνία αυτήσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράςόπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωσηκαιτιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμουτηςΚύπρου, Κεφ ΈμφασηΘέματος Χωρίςναεκφράζουμεπεραιτέρωεπιφύλαξηστηγνώμημας, επισύρουμετηνπροσοχήστησημείωση18 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με οφειλή που παρουσιάζεταιστις οικονομικές καταστάσειςσε ύψος της ΤράπεζαςΠειραιώςΑ.Ε. προςτηνεταιρεία. Σεσχέσημετηνοφειλήαυτήεκκρεμείηεκδίκασητης αγωγήςτηςεταιρείαςημερομηνία ωγήςτηςεταιρείαςημερομηνίας2 Δεκεμβρίου2003 εναντίοντηςτράπεζαςπουαναβλήθηκεγιατις25 Μαΐου2011. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο, έχονταςπάρεικαισχετική νομική συμβουλή, πιστεύειότιη υπόθεσηέχεικαλέςπιθανότητεςεπιτυχίαςκαιέχειπροσαρμόσειτούψοςτηςπαρουσιαζόμενηςοφειλής ούψοςτηςπαρουσιαζόμενηςοφειλής ανάλογα. Έκθεσηεπίάλλωννομικώνκαικανονιστικώναπαιτήσεων Σύμφωνα με τιςαπαιτήσειςτου περίελεγκτώνκαιυποχρεωτικών καιυποχρεωτικών ΕλέγχωντωνΕτήσιων Ετήσιων καιτων ΕνοποιημένωνΛογαριασμώνΝόμουτου, αναφέρουμεταπιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγιασκοπούςτου σκοπούςτου ελέγχουμας, εκτόςτουότιηέκτασητηςεργασίαςμαςπεριορίστηκεαπότοθέμαπουαναφέρεται στηνπαράγραφοτηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία ηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμετιςεξηγήσειςπου μαςδόθηκαν, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρέχουντιςαπαιτούμενεςαπότονπερί ΕταιρειώνΝόμοτηςΚύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετοναπαιτούμενοτρόπο, εκτόςαπότην περίπτωσητουεισπρακτέουπουαναφέρεταιστηνπαράγραφοτηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. τηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. Κατά τηγνώμημας, μας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεση τουδιοικητικούσυμβουλίου συνάδουνμετιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. (8)

11 Άλλοθέμα Αυτήηέκθεση, περιλαμβανομένηςκαιτηςγνώμης, ετοιμάστηκεγιαταμέλητηςεταιρείαςωςσώμα καιμόνοσύμφωναμετοάρθρο34 τουπερίελεγκτώνκαιυποχρεωτικώνελέγχωντωνετήσιωνκαι τωνενοποιημένωνλογαριασμώννόμουτου καιγιακανέναάλλοσκοπό. Δίνονταςαυτήτη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτεάλλοπρόσωποστηγνώσητουοποίουαυτήηέκθεσηδυνατόνναπεριέλθει. ΑνδρούλλαΠήττα ΕγκεκριμένοςΛογιστήςκαιΕγγεγραμμένοςΕλεγκτής εκμέρουςκαιγιαλογαριασμότης PricewaterhouseCoopers Limited ΕγκεκριμένοιΛογιστέςκαιΕγγεγραμμένοιΕλεγκτές 19 Απριλίου2011 (9)

12 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Έσοδα Μερίσματα Πιστωτικοίτόκοι Άλλαεισοδήματα Αποδέσμευσηπληρωτέωνποσών Έξοδα Ζημιάχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων 6 ( ) ( ) Ζημιάδίκαιηςαξίαςαπόεπανεκτίμησηεπενδύσεωνσε ακίνητα 12 ( ) - Ζημιάαπόεπανεκτίμησηεπένδυσηςκρατούμενηςπρος πώληση 14 - (26.173) Διαχειριστικάέξοδα 7 ( ) ( ) Απομείωσηστηναξίαεπενδυτικώνδανείων 15 ( ) ( ) Απομείωσηστηναξίαδανείωνκαιεισπρακτέων 18 ( ) ( ) Ζημιάαπόεργασίες ( ) ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα 9 ( ) ( ) Μερίδιοαποτελεσμάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειών 13 ( ) ( ) Διαγραφήυπεραξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών Κέρδοςαπόπώλησηεξαρτημένης Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Φορολογία 10 (38.915) ( ) Ζημιάέτους ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Επίπτωσηστακεφάλαιααπόσυνεξαρτημένεςπουδεν ενοποιήθηκαντο (43.367) Συνολικήζημιάέτους ( ) ( ) Ζημιάέτουςπουαναλογείστους ΜετόχουςτηςΕταιρείας ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας 21 ( ) (68.059) ( ) ( ) Συνολικήζημιάέτουςπουαναλογείστους ΜετόχουςτηςΕταιρείας ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας ( ) ( ) ( ) Ζημιάέτουςανάμετοχήπουαναλογείστους μετόχουςτηςεταιρείας(σεντ): - βασικήκαιαναπροσαρμοσμένη 11 (2,43) (0,88) Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (10)

13 Ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης στις31 Δεκεμβρίου Σημ. Περιουσιακάστοιχεία Επενδύσειςσεακίνητα Επενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες Επένδυσηκρατούμενηπροςπώληση Επενδυτικάδάνεια Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Άλλαδάνειακαιεισπρακτέα Φορολογίαεπιστρεπτέα Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων == Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Συσσωρευμένεςζημιές ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας 21 ( ) Σύνολοιδίωνκεφαλαίων Υποχρεώσεις Δανεισμός Τρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοιδίωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων == Στις19 Απριλίου2011 τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςclr Investment Fund Public Limited ενέκρινεαυτέςτιςοικονομικέςκαταστάσειςγιαέκδοση. ΧρίστοςΡότσας, Πρόεδρος ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης, Σύμβουλος Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (11)

14 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Πουαναλογούνστους μετόχουςτηςεταιρείας Συσσωρευμένες Μετοχικό Συμφέρον Σύνολο κεφάλαιο ζημιές(1) Σύνολο μειοψηφίας κεφαλαίων Υπόλοιποτην1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος: Ζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) (68.059) ( ) Επίπτωσηστακεφάλαιααπόσυνεξαρτημένεςπουδενενοποιήθηκαντο 2008 (όπωςαναπροσαρμόστηκε) - (5.177) (5.177) (38.190) (43.367) Συνολικήζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Συναλλαγέςμειδιοκτήτες: Μείωσημετοχικούκεφαλαίου 20 ( ) Αύξησημεριδίουμειοψηφίας Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενη διανομήμερίσματοςγιατο (33.831) (33.831) - (33.831) Μέρισμαεξαρτημένηςγιατοέτος 2006 πουπληρώθηκεστους μέτοχουςμειοψηφίας - (64.769) (64.769) - (64.769) Σύνολοσυναλλαγώνμειδιοκτήτες ( ) (98.588) - (98.588) Υπόλοιποτην31 Δεκεμβρίου/ 1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος: Ζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιποστις31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) = ========== (1) Eταιρείεςπουδενδιανέμουν70% τωνκερδώντουςμετάτηφορολογία, όπωςπροσδιορίζονταιαπότονπερίεκτάκτου ΕισφοράςγιατηνΆμυνατηςΔημοκρατίαςΝόμο, κατάτηδιάρκειατωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστο οποίοτακέρδηαναφέρονται, θαθεωρείταιπωςέχουνδιανέμειαυτότοποσόσανμέρισμα. Έκτακτηαμυντικήεισφορά προς15% θαείναιπληρωτέαπάνω σεαυτήτηλογιζόμενηδιανομήμερίσματοςστηνέκτασηπουοιμέτοχοι(άτομακαι εταιρείες) κατάτοτέλοςτηςπεριόδουτωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδη αναφέρονται, είναιφορολογικοίκάτοικοικύπρου. Τοποσότηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματοςμειώνεταιμε οποιοδήποτεπραγματικόμέρισμαήδηδιανεμήθηκεγιατοέτοςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται. Αυτήηέκτακτη αμυντικήεισφοράκαταβάλλεταιαπότηνεταιρείαγιαλογαριασμότωνμετόχων. Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (12)

15 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Ροήμετρητώναπόεργασίες Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογέςγια: Μερίσματαεισπρακτέα 6 ( ) ( ) Τόκουςεισπρακτέους ( ) ( ) Χρεωστικούςτόκους Ζημιάδίκαιηςαξίαςαπόεπανεκτίμησηεπενδύσεωνσεακίνητα Μερίδιοαποτελέσματοςσυνδεδεμένωνεταιρειών Διαγραφήυπεραξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών 13 (510) (12.395) Απομείωσηστηναξίαεπενδυτικώνδανείων Αναπροσαρμογέςσυνεξαρτημένεςεταιρειών - (42.548) Ζημιάαπόεπανεκτίμησηεπένδυσηςκρατούμενηςπροςπώληση Απομείωσηστηναξίαεισπρακτέων ( ) ( ) Αλλαγέςστοκεφάλαιοκίνησης: Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισε δίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Άλλαδάνειακαιεισπρακτέα Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές ( ) ( ) Μετρητάπουπροήλθαναπόεργασίες Φορολογίαπουπληρώθηκε (26.695) (60.830) Μερίσματαπουεισπράχτηκαν Τόκοιπουεισπράχτηκαν Καθαράμετρητάαπόεργασίες Ροήμετρητώναπόεπενδυτικέςδραστηριότητες Αγοράεπενδυτικώνακινήτων 12 - ( ) Προσθήκεςεπενδυτικώνακινήτων 12 (60.765) - Αγοράμετοχώνσεσυνδεδεμένεςεταιρείες 13 (3.467) ( ) Πώλησηεπένδυσηςκρατούμενηςπροςπώληση Καθαρέςεισπράξειςαπόαποπληρωμέςεπενδυτικώνδανείων Αύξησημεριδίουμειοψηφίας - 12 Καθαράμετρητάγιαεπενδυτικέςδραστηριότητες (13.232) ( ) Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικέςδραστηριότητες Αποπληρωμέςδανείων ( ) ( ) Τόκοιπουπληρώθηκαν ( ) ( ) Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενηδιανομήμερίσματος - (33.831) Μέρισμαεξαρτημένηςπουπληρώθηκεστουςμετόχουςμειοψηφίας - (64.769) Καθαράμετρητάγιαχρηματοδοτικέςδραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρήαύξηση/(μείωση) σταταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαι τραπεζικάπαρατραβήγματα ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστηναρχήτουέτους ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστοτέλοςτουέτους == Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (13)

16 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 1 Γενικέςπληροφορίες Χώρασύστασης Η ΕταιρείασυστάθηκεστηνΚύπροωςιδιωτικήεταιρείαπεριορισμένηςευθύνηςσύμφωναμετις πρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 καιμετατράπηκεσεδημόσιαστις 9 Δεκεμβρίου1999. Στις14 Σεπτεμβρίου2000 οιμετοχέςκαιταδικαιώματααγοράςμετοχών τηςεταιρείαςεισήχθησανστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Τοεγγεγραμμένογραφείοκαιη διεύθυνσηεργασίαςτηςεταιρείαςείναιστηνλεωφόροβύρωνος26, Marfin CLR House, Λευκωσία, 1096 Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΟικυριότερεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιοιεπενδύσειςσεαξίεςεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου καιαθηνών, οιστρατηγικέςεπενδύσειςκαιοιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςσειδιωτικέςεταιρείες. Συμφωνίαδιαχείρισηςεπενδύσεωνκαιγενικούδιαχειριστή Στις31 Δεκεμβρίου τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςεταιρείαςέχεισυνάψεισυμφωνίαμετη Marfin CLR (Financial Services) Limited γιατηδιαχείρισητουχαρτοφυλακίουτηςεταιρείας. ΓιατιςυπηρεσίεςαυτέςηΕταιρείασυμφώνησενακαταβάλλειταπιοκάτω δικαιώματα: - 0,85% επίτηςετήσιαςκαθαρήςαξίαςτωνεπενδύσεωντηςεταιρείαςσεσυνδεδεμένες εταιρείεςτηςεταιρείας. - 0,85% επίτηςετήσιαςαγοραίαςαξίαςτουχαρτοφυλακίουεισηγμένωναξιώντης Εταιρείας. - 0,85% επίτηςετήσιαςαξίαςτωνεπενδύσεωντηςεταιρείαςσειδιωτικέςσυμμετοχέςκαι επενδυτικάδάνεια. Ταπιοπάνω ποσάυπολογίζονταιανάημερολογιακότρίμηνοκαικαταβάλλονταιτοπρώτο δεκαπενθήμερομετάτοτέλοςτηςτριμηνίαςμαζίμετονφ.π.α πουαναλογεί. ΕπίσηςηΕταιρείαχρεώνεταιποσοστό0,5% επίτηςαξίαςτωνχρηματιστηριακώνσυναλλαγών πουδιενεργούνται. Η Marfin CLR (Financial Services) Limited ανέλαβεεπιπρόσθετατηντήρησημητρώουμετόχων καιτηνπαροχήλογιστικών, διοικητικώνκαιγραμματειακώνυπηρεσιώνγιασυνολικόποσό ετησίωςσυνφ.π.α.. ΗMarfin CLR ( Financial Services) Limited είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςmarfin CLR Public Co Limited. (14)

17 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών Οικυριότερεςλογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόστηκανστηνκατάρτισηαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνεκτίθενταιπιοκάτω. Αυτέςοιπολιτικέςέχουν εφαρμοστείμεσυνέπειαγιαόλαταέτηπουπαρουσιάζονταισεαυτέςτιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςεκτόςαπόόπουδηλώνεταιδιαφορετικά. Βάσηετοιμασίας ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματοςέχουνετοιμαστείσύμφωναμετα ΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ), όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕΕ), καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ.113. Κατάτηνημερομηνίατηςέγκρισηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, όλαταδιεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςπουέχουνεκδοθείαπότοΣυμβούλιοΔιεθνών ΛογιστικώνΠροτύπων(ΣΔΛΠ) καιείναιεφαρμόσιμααπότην1 Ιανουαρίου έχουν υιοθετηθείαπότηνεεμέσω τηςδιαδικασίαςυιοθέτησηςπουκαθορίστηκεαπότηνευρωπαϊκή Επιτροπή, μεεξαίρεσηορισμένωνπρονοιώντουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση σεσχέσημελογιστικήαντιστάθμισηςχαρτοφυλακίου, Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουνκαταρτιστείμεβάσητηναρχήτουιστορικού κόστους, όπωςέχειτροποποιηθείμετηνεπανεκτίμησησεδίκαιηαξίατωνεπενδύσεωνσε ακίνητακαιτωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσω τωναποτελεσμάτων. Η κατάρτισητωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνσύμφωναμεταδπχααπαιτείτη χρήσηορισμένωνσημαντικώνλογιστικώνεκτιμήσεωνκαιτηνάσκησηκρίσηςαπότηδιεύθυνση στηδιαδικασίαεφαρμογήςτωνλογιστικώνπολιτικώντουσυγκροτήματος. Οιτομείςπου απαιτούνμεγαλύτερουβαθμούκρίσηήείναιπιοπολύπλοκοιήτομείςόπουοιπαραδοχέςκαιοι υπολογισμοίέχουνσημαντικήεπίδρασηστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις παρουσιάζονταιστησημείωση4. ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ ΚατάτοτρέχονέτοςτοΣυγκρότημαυιοθέτησεόλατανέακαιαναθεωρημέναΔιεθνήΠρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ) ταοποίασχετίζονταιμετιςεργασίεςτουκαιείναι εφαρμόσιμαγιαλογιστικέςπεριόδουςπουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου. Η υιοθέτησηαυτή δενείχεεπιφέρεισημαντικέςαλλαγέςστιςλογιστικέςπολιτικέςτουσυγκροτήματος. Κατάτηνημερομηνίαέγκρισηςαυτώντωνοικονομικώνκαταστάσεωνταπιοκάτω πρότυπα χρηματοοικονομικήςαναφοράςείχανεκδοθείαπότοσυμβούλιοδιεθνώνλογιστικώνπροτύπων αλλάδενείχαντεθείακόμησεεφαρμογή. (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών (ισχύειγια ετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ 32 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Παρουσίαση: ΤαξινόμησηΕκδόσεωνΔικαιωμάτωνΠροαίρεσης (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Φεβρουαρίου). ΤροποποίησηστοΔΠΧΑ 1 ΠεριορισμένεςΕξαιρέσειςσεΠρώτηΕφαρμογή σχετικάμεσυγκριτικέςγνωστοποιήσειςδπχα7 (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου). (15)

18 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ (συνέχεια) (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση(συνέχεια) Τροποποιήσεις(συνέχεια) ΝέεςΕρμηνείες (ii) ΤροποποίησηστοΕΔΔΠΧΑ14 ΠροκαταβολέςμιαςΕλάχιστηςΑπαίτησης Χρηματοδότησης(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΕΔΔΠΧΑ19 ΕξάλειψηΧρηματοοικονομικώνΥποχρεώσεωνμεΜετοχικούς τίτλους(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου ). ΔενυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιανουαρίου2013). ΕτήσιεςΒελτιώσειςσταΔΠΧΑ (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιουλίου μέχρι1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧA 7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύει γιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ 12 ΦόροιΕισοδήματος (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2012). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧΑ1 ΠρώτηΕφαργομήΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονιμικήςΑναφοράς (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπό ήμετάτην1 Ιουλίου2011). ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιηυιοθέτησηαυτώντωνπροτύπωνχρηματοοικονομικής αναφοράςσεμελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχεισημαντικήεπίδρασηστιςοικονομικές καταστάσειςτουσυγκροτήματος, μεεξαίρεσητωνπιοκάτω: (i) (ii) ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών. Τοαναθεωρημένο πρότυπο διευκρινίζεικαιαπλοποιείτονορισμότουσυνδεδεμένουμέρουςκαικαταργεί τηναπαίτησηγιατιςοντότητεςπουείναισυνδεδεμένεςμετηκυβέρνησηνα γνωστοποιούντιςλεπτομέρειεςόλωντωνσυναλλαγώνμετηκυβέρνησηκαιμεάλλες οντότητεςσυνδεδεμένεςμετηκυβέρνηση. ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα. Αυτότοπρότυποείναιηπρώτηφάσητης διαδικασίαςγιατηναντικατάστασητουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Αναγνώριση καιαποτίμηση. ΤοΔΠΧΑ 9 εισάγεινέεςαπαιτήσειςγιατηνταξινόμησηκαιτην αποτίμησητωνχρηματοοικονομικώνμέσωνκαιείναιπιθανόναεπηρεάσειτονλογιστικό χειρισμότωνχρηματοοικονομικώνμέσωντουσυγκροτήματος. Τοπρότυποδενείναι εφαρμόσιμομέχριτην1 Ιανουαρίου2013 καιδενέχειυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκή Ένωση. ΤοΣυγκρότημαδενέχειαναλύσειτηνσυνολικήεπίδρασηπουθαέχειτο ΔΠΧΑ9. (16)

19 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπεριλαμβάνουντιςοικονομικέςκαταστάσειςτης ιθύνουσαςεταιρείας(η Εταιρεία ), τωνεξαρτημένωντηςκαιτοκαθαρόσυμφέροντων συνδεδεμένωνεταιρειώνπουόλεςμαζίαναφέρονταιωςτο Συγκρότημα. - Εξαρτημένεςεταιρείες ΟιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημακατέχει πέραντου50% τωνδικαιωμάτωνψήφουήμεάλλοτρόποελέγχει. Οιοικονομικές καταστάσειςτωνεξαρτημένωνεταιρειώνενοποιούνταιαπότηνημέρακατάτηνοποίατο Συγκρότημααποκτάτοδικαίωμαελέγχουκαιπαύουνναενοποιούνταιτηνημέρακατά τηνοποίατοσυγκρότημαπαύειναέχειδικαίωμαελέγχου. Οιεξαγορέςεξαρτημένων εταιρειώνλογιστικοποιούνταιμετημέθοδοτηςεξαγοράς. Η υπέρβασητουκόστουςμιας εξαγοράςκαιτηςδίκαιηςαξίαςτωνκαθαρώναναγνωρίσιμωνπεριουσιακώνστοιχείων τηςεπιχείρησηςπουαποκτήθηκεαναγνωρίζεταιωςυπεραξία. Τοκόστοςτηςεξαγοράς αντιπροσωπεύειτηδίκαιηαξίατηςαντιπαροχήςπουδόθηκεκατάτηνημερομηνία απόκτησηςκαιπεριλαμβάνειέξοδαπουαφορούνάμεσατηνεξαγορά. Εισοδήματα, κέρδηκαιυπόλοιπαπουδημιουργούνταιαπόσυναλλαγέςμεταξύτωνεταιρειώντου Συγκροτήματοςδενσυμπεριλαμβάνονταιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Στηνετοιμασίατωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνακολουθήθηκαν ομοιόμορφεςλογιστικέςαρχές. - Συμφέρονμειοψηφίας Τοσυμφέρονμειοψηφίαςφαίνεταιξεχωριστάστηνενοποιημένηκατάστασηοικονομικής θέσηςκαιενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων, όπουαυτόείναι εφαρμόσιμο. - Συνδεδεμένεςεταιρείες ΟισυνδεδεμένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημαασκεί σημαντικήεπιρροήκαιπουγενικάσυνοδεύεταιαπόέναμερίδιομεταξύ20% και50% σταδικαιώματαψήφουαλλάτιςοποίεςδενελέγχει. Οιεπενδύσειςσεσυνδεδεμένες εταιρείεςαρχικάαναγνωρίζονταισεκόστοςκαιμετέπειταλογίζονταιμετημέθοδοτης καθαρήςθέσης. ΗεπένδυσητουΣυγκροτήματοςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες περιλαμβάνειυπεραξία(μετάτηναφαίρεσησυσσωρευμένωνζημιώναπομείωσης) που προέκυψεκατάτηναπόκτηση. ΤομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστοκέρδοςήτηζημιάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνμετά τηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνκαιτομερίδιοτου Συγκροτήματοςστηνκίνησητωναποθεματικώνμετάτηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστα αποθεματικά. Οισυσσωρευμένεςκινήσειςμετάτηναπόκτησηαναπροσαρμόζονται έναντιτηςλογιστικήςαξίαςτηςεπένδυσης. ΌταντομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστη ζημιάτηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςισούταιήυπερβαίνειτουσυμφέροντοςστη συνδεδεμένηεταιρεία, συμπεριλαμβανομένωνάλλωνμηεξασφαλισμένωνεισπρακτέων, τοσυγκρότημαδεναναγνωρίζειπεραιτέρω ζημιές, εκτόςεάνέχειαναλάβειυποχρεώσεις ήέχεικάνειπληρωμέςεκμέρουςτηςσυνδεδεμένηςεταιρείας. ΚέρδηπουδενπραγματοποιήθηκανσεσυναλλαγέςμεταξύτουΣυγκροτήματοςκαιτων συνδεδεμένωντουαπαλείφονταιστηνέκτασητουσυμφέροντοςτουσυγκροτήματοςστις συνδεδεμένεςεταιρείες. Ζημιέςπουδενπραγματοποιήθηκανεπίσηςαπαλείφονται, εκτόςανησυναλλαγήφανερώνειαπομείωσηστηναξίατουπεριουσιακούστοιχείουπου μεταφέρθηκε. Όπουχρειάζεται, οιλογιστικέςαρχέςτωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνέχουν διαφοροποιηθείγιανασυνάδουνμετιςλογιστικέςαρχέςπουεφαρμόζειτοσυγκρότημα. Κέρδηήζημιέςπουπροκύπτουναπόαναπροσαρμογή(dilution) τουμεριδίουσε συνδεδεμένεςεταιρείεςαναγνωρίζεταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. (17)

20 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις(συνέχεια) - Άλλεςεπιχειρηματικέςσυμμετοχές Σταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίακατάτην αρχικήαναγνώρισηπεριλαμβάνονταιεπενδύσειςσειδιωτικέςεταιρείεςόπουτοποσοστό συμμετοχήςξεπερνάτο20%. Παρόλοτοποσοστόσυμμετοχήςκαιτηναντιπροσώπευση σεορισμένεςπεριπτώσειςστοδιοικητικόσυμβούλιο, αυτέςοιεπιχειρηματικές συμμετοχέςαποτελούναναπόσπαστομέροςτουχαρτοφυλακίουεπενδύσεωντου Συγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημααποκτάτιςεπενδύσειςαυτέςμεσκοπότηνπώλησηκαι τηνπραγματοποίησηκέρδουςκαιδενέχειανάμειξηστηνκαθημερινήδιεύθυνσηκαι διαχείρισητωνδραστηριοτήτωντωνεταιρειώναυτών. Τέτοιεςεπενδύσειςταξινομούνται σταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίακατάτην αρχικήαναγνώρισηκαθώςτοσυγκρότημαέχειτηνπρόθεσηκαιείναισεθέσηνατις πωλήσειχωρίςοποιαδήποτεεπίπτωσηστιςδραστηριότητες του. Αντίθεταοι συνδεδεμένεςκαιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιστρατηγικέςεπενδύσειςκαιαποτελούν αναπόσπαστομέροςκαιπροέκτασητωνδραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος. Αναγνώρισηεισοδημάτων ΤαεισοδήματατουΣυγκροτήματοςαναγνωρίζονταιωςακολούθως: (α) Πιστωτικοίτόκοι Οιπιστωτικοίτόκοιαπόχρεόγραφα, καταθέσειςκαιεπενδυτικάδάνειααναγνωρίζονται κατάαναλογίαχρόνουχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (β) Μερίσματαεισπρακτέα Ταεισπρακτέαμερίσματααναγνωρίζονταιόταναποδειχθείτοδικαίωματου Συγκροτήματοςναεισπράξει. Ωφελήματαυπαλλήλων Η ΕταιρείακαιοιυπάλληλοισυνεισφέρουνστοΚυβερνητικόΤαμείοΚοινωνικώνΑσφαλίσεωνμε βάσητουςμισθούςτωνυπαλλήλων. Επιπρόσθετα, λειτουργείένασχέδιοκαθορισμένωνσυνεισφορώνταπεριουσιακάστοιχείατου οποίουτηρούνταισεξεχωριστόταμείουπότηδιαχείρισηεπιτροπής. Τοσχέδιοχρηματοδοτείται μεπληρωμέςαπότουςυπαλλήλουςκαιτηνεταιρεία. ΟισυνεισφορέςτηςΕταιρείας αναγνωρίζονταιστηνπερίοδοπουσχετίζονταικαιπεριλαμβάνονταιστοκόστοςπροσωπικού. Η Εταιρείαδενέχειεπιπρόσθετεςυποχρεώσειςαφούπληρωθούνοισυνεισφορές. Τοσχέδιο αυτόείχετερματιστείστις31 Δεκεμβρίου2008 καιεπανάρχισετην1 Ιανουαρίου. (18)

21 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Μετατροπήξένουνομίσματος (α) Νόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασης ΤαστοιχείαπουπεριλαμβάνονταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματος αποτιμούνταιχρησιμοποιώνταςτονόμισματουκύριουοικονομικούπεριβάλλοντοςμέσα στοοποίολειτουργείτοσυγκρότημα( τονόμισμαλειτουργίας ). Οιενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισεευρώ (), τοοποίοείναιτονόμισμα λειτουργίαςκαιπαρουσίασηςτηςεταιρείας. (β) Συναλλαγέςκαιυπόλοιπα Συναλλαγέςσεξένονόμισμακαταχωρούνταιστονόμισμαλειτουργίαςμεβάσητιςτιμές συναλλάγματοςπουισχύουντηνημερομηνίατηςσυναλλαγής. Συναλλαγματικάκέρδη καιζημιέςπουπροκύπτουναπότηνεξόφλησητέτοιωνσυναλλαγώνκαιαπότη μετατροπήμετησυναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύειστοτέλοςτουέτουςχρηματικών περιουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνπουείναισεξένανομίσματααναγνωρίζονται στηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. (γ) ΕταιρείεςΣυγκροτήματος ΌλεςοιεταιρείεςτουΣυγκροτήματοςέχουντοΕυρώ () ωςνόμισμαλειτουργίαςκαι παρουσίασης. Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία Η χρέωσηφορολογίαςγιατηνπερίοδοπεριλαμβάνειτηντρέχουσακαιαναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογίααναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιέςεκτόςστηνέκτασηόπουσχετίζεταιμε στοιχείαπουαναγνωρίζονταισταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια. Στηνπερίπτωσηαυτή, ηφορολογίααναγνωρίζεταιεπίσηςσταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια, αντίστοιχα. Η τρέχουσαχρέωσηφορολογίαςυπολογίζεταιμεβάσητηφορολογικήνομοθεσίαπουέχει θεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείκατάτηνημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςστη χώραόπουτοσυγκρότημαδραστηριοποιείταικαιδημιουργείφορολογητέοεισόδημα. Η Διεύθυνσηαξιολογείπεριοδικάτιςθέσειςπουλαμβάνονταισεφορολογικέςδηλώσειςσεσχέση μεκαταστάσειςόπουηεφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία. Εάνη εφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία, καθορίζεταιπρόβλεψηόπουείναι κατάλληλομεβάσηταποσάπουυπολογίζεταιναπληρωθούνστιςφορολογικέςαρχές. Η αναβαλλόμενηφορολογίααναγνωρίζεταιχρησιμοποιώνταςτημέθοδουποχρέωσηςπάνω στιςπροσωρινέςδιαφορέςπουπροκύπτουνμεταξύτηςφορολογικήςβάσηςτωνπεριουσιακών στοιχείωνκαιυποχρεώσεωνκαιτηςλογιστικήςτουςαξίαςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. Εντούτοις, ηαναβαλλόμενηφορολογίαδενλογίζεταιεάνπροκύπτειαπόαρχικήαναγνώριση ενόςπεριουσιακούστοιχείουήυποχρέωσηςσεμιασυναλλαγήεκτόςαπόσυνένωση επιχειρήσεων, ηοποίακατάτηστιγμήτηςσυναλλαγήςδενεπηρεάζειούτεταλογιστικάούτετα φορολογητέακέρδηήζημιές. Η αναβαλλόμενηφορολογίακαθορίζεταιχρησιμοποιώντας φορολογικούςσυντελεστέςκαινομοθεσίεςπουέχουνθεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείμέχρι τηνημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςκαιαναμένεταιότιθαισχύουνόταντο σχετικόαναβαλλόμενοφορολογικόπεριουσιακόστοιχείοεκποιηθείήότανηαναβαλλόμενη φορολογικήυποχρέωσηδιακανονιστεί. Αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςαναγνωρίζονταιστηνέκτασηπουείναιπιθανόνότι μελλοντικάφορολογητέακέρδηθαείναιδιαθέσιμαέναντιτωνοποίωνοιπροσωρινέςδιαφορές μπορούνναχρησιμοποιηθούν. (19)

22 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία(συνέχεια) Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςκαιυποχρεώσειςσυμψηφίζονταιότανυπάρχει νομικάισχυρόδικαίωμασυμψηφισμούτρέχοντωνφορολογικώναπαιτήσεωνμετρέχουσες φορολογικέςυποχρεώσειςκαιότανοιαναβαλλόμενοιφόροισχετίζονταιμεφόροεισοδήματος πουχρεώνεταιαπότηνίδιαφορολογικήαρχήόπουυπάρχειπρόθεσηγιαδιακανονισμότων υπολοίπωνσεκαθαρήβάση. Διανομήμερισμάτων Η διανομήμερισμάτωνστουςμετόχουςτηςεταιρείαςαναγνωρίζεταιωςυποχρέωσηστις οικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείαςστοέτοςπουταμερίσματαεγκρίνονταικαιδεν υπόκεινταιπλέονστηδικαιοδοσίατηςεταιρείας. Πιοσυγκεκριμένα, ταενδιάμεσαμερίσματα αναγνωρίζονταιωςυποχρέωσηστοέτοςπουεγκρίνονταιαπότοδιοικητικόσυμβούλιοτης Εταιρείαςκαιστηνπερίπτωσητελικώνμερισμάτων, αυτάαναγνωρίζονταιστοέτοςπου εγκρίνονταιαπότουςμετόχουςτηςεταιρείας. Υπεραξία Η υπεραξίααντιπροσωπεύειτηνυπέρβασητουκόστουςμιαςεξαγοράςσεσχέσημετηδίκαιη αξίατηςσυμμετοχήςτηςεταιρείαςστακαθαράαναγνωρίσιμαπεριουσιακάστοιχείατης θυγατρικήςεταιρείαςπουαποκτήθηκεκατάτηνημερομηνίατηςεξαγοράς. Η υπεραξίαπου προκύπτειαπότιςεξαγορέςθυγατρικώνεταιρειώνπεριλαμβάνεταισταάϋλαπεριουσιακά στοιχεία. Η υπεραξίαπουπροκύπτειαπότηναγοράσυνδεδεμένωνεταιρειώνπεριλαμβάνεται στιςεπενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες. Η υπεραξίαελέγχεταιγιααπομείωσησεετήσια βάσηκαιπαρουσιάζεταιστηντιμήκόστουςμείονσυσσωρευμένεςζημιέςαπομείωσης. Ζημιές απόαπομείωσηστηνυπεραξίαδεναντιστρέφονται. Κέρδηκαιζημιέςαπότηνπώλησημιας οντότηταςπεριλαμβάνουντηλογιστικήαξίατηςυπεραξίαςηοποίασχετίζεταιμετηνοντότητα πουπωλήθηκε. Η υπεραξίακαταμερίζεταιστιςμονάδεςδημιουργίαςταμειακώνροώνγια σκοπούςελέγχουγιααπομείωση. Ο καταμερισμόςγίνεταισεεκείνεςτιςμονάδεςδημιουργίας ταμειακώνροώνπουαναμένεταιναωφεληθούναπότηνσυνένωσηεπιχειρήσεωνστηνοποία προέκυψεηυπεραξία. Επενδύσειςσεακίνητα ΟιεπενδύσειςσεακίνητααφορούνακίνηταπουκατέχονταιαπότοΣυγκρότημαγια μακροπρόθεσμεςαποδόσειςενοικίουήκέρδηαπόκεφαλαιουχικήυπεραξίακαιδεν χρησιμοποιούνταιαπότοσυγκρότημα. Οιεπενδύσειςσεακίνηταπαρουσιάζονταισεδίκαιη αξίαπουαντιπροσωπεύειτηνελεύθερηαγοραίααξίακαθοριζόμενηετησίωςαπότους ΔιοικητικούςΣυμβούλουςτουΣυγκροτήματοςμεβάσηεκτίμησηαπόανεξάρτητουςεκτιμητές. Αλλαγέςστιςδίκαιεςαξίεςαναγνωρίζονταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. Απομείωσηστηναξίαμη-χρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων Ταπεριουσιακάστοιχείαμεακαθόριστηωφέλιμηζωήδεναποσβένονταιαλλάελέγχονταικάθε χρόνογιααπομείωσηστηναξία. Ταπεριουσιακάστοιχείαπουαποσβένονταιελέγχονταιγια απομείωσηστηναξία, ότανγεγονόταήαλλαγέςστιςπεριστάσειςδείχνουνπωςηλογιστικήαξία μπορείναμηνείναιανακτήσιμη. Ζημιάαπομείωσηςαναγνωρίζεταιγιατηδιαφοράτης λογιστικήςαξίαςκαιτουανακτήσιμουποσούτουπεριουσιακούστοιχείου. Τοανακτήσιμοποσό είναιτομεγαλύτεροτηςδίκαιηςαξίαςτουπεριουσιακούστοιχείουμείονέξοδαπωλήσεωςκαι τηςαξίαςλόγω χρήσης. Γιασκοπούςπροσδιορισμούτηςαπομείωσης, ταπεριουσιακάστοιχεία ομαδοποιούνταισταμικρότεραεπίπεδαγιαταοποίαυπάρχουνξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακέςροές(μονάδεςδημιουργίαςταμειακώνροών). Μηχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία, εκτόςτηςυπεραξίαςπουέχουνυποστεί απομείωση, ελέγχονταιγιαπιθανήαντιστροφήτηςαπομείωσηςσεκάθεημερομηνίατης κατάστασηςοικονομικήςθέσης. (20)

23 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία (i) Ταξινόμηση ΤοΣυγκρότηματαξινομείταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείατουστιςακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκαιδάνειακαιεισπρακτέα. Η ταξινόμησητωνχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείωνεξαρτάταιαπότοσκοπόγιατονοποίοαποκτήθηκαν. Η Διεύθυνση αποφασίζειτηνκατάλληληταξινόμησητωνστοιχείωναυτώνκατάτηναρχικήαναγνώρισηκαι επαναξιολογείαυτήτηνταξινόμησησεκάθεημερομηνία. Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσω τωναποτελεσμάτων Αυτήηκατηγορίαέχειδύουποκατηγορίες: χρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαπροςεμπορίακαιαυτάπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω των αποτελεσμάτωνκατάτηναρχικήαναγνώριση. Έναχρηματοοικονομικό περιουσιακόστοιχείοταξινομείταιστηνυποκατηγορίαπροςεμπορίααν αγοράστηκεκυρίωςγιασκοπούςπώλησηςσεβραχυπρόθεσμηβάση. Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκατάτηναρχικήαναγνώρισηείναιεκείναηαπόδοσητων οποίωναξιολογείταιμεβάσητηδίκαιηαξία, σύμφωναμετηστοιχειοθετημένη επενδυτικήστρατηγικήτουσυγκροτήματος. Πληροφορίεςμεβάσητηδίκαιηαξία σχετικάμεαυτάταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπαρέχονται εσωτερικάσταβασικάδιοικητικάστελέχητουσυγκροτήματος. Ταπεριουσιακά στοιχείαστηνκατηγορίααυτήταξινομούνταιωςκυκλοφορούνταπεριουσιακά στοιχείαανείναιπροςεμπορίαήαναμένεταιναπωληθούνμέσασεδώδεκα μήνεςαπότηνημερομηνίατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης. Δάνειακαιεισπρακτέα Ταδάνειακαιεισπρακτέαείναιμη-παράγωγαχρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαμεσταθερέςήπροσδιορίσιμεςπληρωμέςπουδενείναιεισηγμένασε ενεργήαγοράκαιγιαταοποίαδενυπάρχειπρόθεσηγιαεμπορίατου εισπρακτέου. Ταδάνειακαιεισπρακτέαταξινομούνταιστακυκλοφορούντα περιουσιακάστοιχεία, εκτόςανέχουνλήξηπουυπερβαίνειτουςδώδεκαμήνες απότηνημερομηνίατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης. Αυτά ταξινομούνταιωςμη-κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία. Στηνενοποιημένη κατάστασηοικονομικήςθέσης, ταδάνειακαιεισπρακτέατουσυγκροτήματος αποτελούνταιαπόεπενδυτικάδάνεια, άλλαδάνειακαιεισπρακτέακαιταμειακά διαθέσιμακαιισοδύναμα. (ii) Αναγνώρισηκαιαποτίμηση Αγορέςκαιπωλήσειςχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνμεβάσησυμβόλαιο κανονικήςπαράδοσηςαναγνωρίζονταικατάτηνημερομηνίαπουδιεξάγεταιησυναλλαγή, που είναιηημερομηνίακατάτηνοποίατοσυγκρότημαδεσμεύεταινααγοράσειήναπωλήσειτο περιουσιακόστοιχείο. Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείααναγνωρίζονταιαρχικάσε δίκαιηαξίαπλέοντοκόστοςσυναλλαγήςγιαόλαταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία πουδενπαρουσιάζονταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων. Ταχρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων, αναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιταέξοδασυναλλαγήςχρεώνονταιστιςκερδοζημιές. Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαγράφονταιόταντοδικαίωμαναεισπραχθούν χρηματικέςροέςαπόταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαέχειλήξει, ήέχειμεταφερθεί καιτοσυγκρότημαέχειουσιαστικάμεταφέρεισημαντικάρίσκακαιοφέληιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονταιμετέπειτασεδίκαιηαξία. Ταδάνειακαιεισπρακτέα παρουσιάζονταισεαποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικού επιτοκίου. (21)

24 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία(συνέχεια) (ii) Αναγνώρισηκαιαποτίμηση(συνέχεια) Κέρδηκαιζημιέςπουπροέρχονταιαπόαλλαγέςστηδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείωνπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων παρουσιάζονταιστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνστηνπερίοδοπου προκύπτουν. Έσοδααπόμερίσματαπουπροέρχονταιαπόχρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωναναγνωρίζονταιστις κερδοζημιέςόταναποδειχθείτοδικαίωματουσυγκροτήματοςναεισπράξει. Η δίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπουδιαπραγματεύονταισεμια ενεργήαγοράβασίζεταιστηχρηματιστηριακήτιμήπροσφοράς. Εάνηαγοράγιαένα χρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείοδενείναιενεργήόπωςεπίσηςκαιγιαμηεισηγμένες μετοχές, τοσυγκρότημαπροσδιορίζειτηδίκαιηαξίαχρησιμοποιώνταςμεθόδουςαποτίμησης. Οιμέθοδοιαποτίμησηςπεριλαμβάνουντηχρήσηπρόσφατωνσυναλλαγώνπουέγινανσε καθαράεμπορικήβάση, αναφοράσεπαρόμοιουςτίτλουςκαιμεθόδουςπροεξοφλημένων ταμειακώνροώνκάνονταςμέγιστηχρήσηδεδομένωντηςαγοράςκαιελάχιστηχρήση εσωτερικώνδεδομένωντουσυγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημααξιολογείσεκάθεημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςκατάπόσον υπάρχουναντικειμενικάστοιχείαότιέναχρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείοήμιαομάδα χρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων, έχειυποστείαπομείωσηστηναξία. Αν υπάρχουντέτοιεςενδείξειςηδιαφοράμεταξύτουκόστουςαπόκτησηςκαιτηςπαρούσαςδίκαιης αξίαςμείονζημιάαπομείωσηςπουπροηγουμένωςαναγνωρίστηκεστιςκερδοζημιές μεταφέρεταιαπόταίδιακεφάλαιακαιαναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιές. Οιζημιέςαπομείωσης πουαναγνωρίστηκανστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνγιαμετοχικούς τίτλουςδεναντιστρέφονταιμέσω τηςενοποιημένηςκατάστασηςσυνολικώνεισοδημάτων. Στιςεπενδύσειςπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκατάτηναρχική αναγνώρισηπεριλαμβάνονταιεπενδύσειςσειδιωτικέςεταιρείεςόπουτοποσοστόσυμμετοχής ξεπερνάτο20%. Παρόλοτοποσοστόσυμμετοχήςκαιτηναντιπροσώπευσησεορισμένες περιπτώσειςστοδιοικητικόσυμβούλιο, αυτέςοιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςαποτελούν αναπόσπαστομέροςτουχαρτοφυλακίουεπενδύσεωντουσυγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημα αποκτάτιςεπενδύσειςαυτέςμεσκοπότηνπώλησηκαιτηνπραγματοποίησηκέρδουςκαιδεν έχειανάμειξηστηνκαθημερινήδιεύθυνσηκαιδιαχείρισητωνδραστηριοτήτωντωνεταιρειών αυτών. ΤέτοιεςεπενδύσειςταξινομούνταιστηνκατηγορίααυτήνκαθώςτοΣυγκρότημαέχειτην πρόθεσηκαιείναισεθέσηνατιςπουλήσειχωρίςοποιαδήποτεεπίπτωσηστιςδραστηριότητες του. Αντίθεταοισυνδεδεμένεςκαιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιστρατηγικέςεπενδύσειςκαι αποτελούναναπόσπαστομέροςκαιπροέκτασητωνδραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος. Επενδύσειςκρατούμενεςπροςπώληση ΤαμητρεχούμεναπεριουσιακάστοιχείατουΣυγκροτήματοςμεταφέρονταιστηνκατηγορία Επενδύσειςκρατούμενεςπροςπώληση ότανηλογιστικήτουςαξίααναμένεταιναανακτηθεί μέσω πώλησης, καιηπώλησηθεωρείταισχεδόνβέβαιη. Οι Επενδύσειςκρατούμενεςπρος πώληση παρουσιάζονταιστοχαμηλότεροτηςλογιστικήςαξίαςκαιτηςδίκαιηςαξίαςμείον έξοδαπωλήσεως. (22)

25 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Συμψηφισμόςχρηματοοικονομικώνμέσων Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείακαιυποχρεώσειςσυμψηφίζονταικαιτοκαθαρόποσό παρουσιάζεταιστηνκατάστασηοικονομικήςθέσηςότανυπάρχεινομικόδικαίωμασυμψηφισμού τωνποσώνπουαναγνωρίστηκανκαιυπάρχειηπρόθεσηναγίνειδιακανονισμόςσεκαθαρή βάσηήναγίνειταυτόχροναηπώλησητουπεριουσιακούστοιχείουκαιοδιακανονισμόςτης υποχρέωσης. Εισπρακτέα Ταεμπορικάεισπρακτέααναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιμετέπειταπαρουσιάζονταισε αποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου, μείονπρόνοιας γιααπομείωσητηςαξίας. Η πρόνοιαγιααπομείωσηκαθορίζεταιότανυπάρχειαντικειμενική ένδειξηπωςτοσυγκρότημαδενθαείναισεθέσηναεισπράξειτασυνολικάποσάσύμφωναμε τουςαρχικούςόρουςτωνεισπρακτέων. Σημαντικέςοικονομικέςδυσκολίεςτουχρεώστη, η πιθανότηταότιοχρεώστηςθαπεριέλθεισεπτώχευσηήοικονομικήαναδιοργάνωσηκαιη αθέτησηήπαράλειψηεκπλήρωσηςτωνυποχρεώσεωντουσχετικάμεπληρωμέςθεωρούνται ενδείξειςότιτοεισπρακτέοέχειυποστείαπομείωση. Τοποσότηςπρόβλεψηςείναιηδιαφορά μεταξύτηςλογιστικήςαξίαςτουεισπρακτέουκαιτηςπαρούσαςαξίαςτωνυπολογιζόμενων μελλοντικώνταμειακώνροών, προεξοφλημένωνμετοπραγματικόεπιτόκιο. Τοποσότης πρόβλεψηςαναγνωρίζεταιστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. Μετοχικόκεφάλαιο Οισυνήθειςμετοχέςταξινομούνταιωςίδιακεφάλαια. Επιπλέονκόσταπουαφορούνάμεσατηνέκδοσηνέωνμετοχών, εκτόςαπόέκδοσησεσχέση μεσυνένωσηεπιχειρήσεων, παρουσιάζονταισταίδιακεφάλαιαωςαφαίρεσημετάτη φορολογία, απότιςεισπράξεις. Κόσταγιατηνέκδοσημετοχώνπουσχετίζονταιάμεσαμεμια συνένωσηεπιχειρήσεωνπεριλαμβάνονταιστοκόστοςτηςαπόκτησης. Προβλέψεις ΟιπροβλέψειςαναγνωρίζονταιόταντοΣυγκρότημαέχειμιαπαρούσανομικήήτεκμαρτή υποχρέωσηπουπροκύπτειαπόγεγονόταπουέχουνπροηγηθεί, είναιπιθανόναυπάρξειροή περιουσιακώνστοιχείωνγιαεξόφλησηαυτήςτηςυποχρέωσης, καιτοποσότηςυποχρέωσης έχειυπολογιστείαξιόπιστα. Δεναναγνωρίζονταιπροβλέψειςγιαμελλοντικέςζημιέςαπό εργασίες. Οιπροβλέψειςυπολογίζονταιωςητρέχουσααξίατωνεξόδωνπουαναμένεταινααπαιτηθούν γιατηνεξόφλησητηςυποχρέωσης, χρησιμοποιώνταςέναποσοστόπριντηφορολογία, το οποίοαποδίδειτρέχουσεςαξιολογήσειςαγοράςτηςαξίαςτουχρήματοςδιαχρονικάγιατους κινδύνουςπουσχετίζονταιμετηνυποχρέωση. Ηαύξησηστηνπρόβλεψηλόγω της παρέλευσηςχρόνουαναγνωρίζεταιωςχρεωστικόςτόκος. Εμπορικοίπιστωτές Οιεμπορικοίπιστωτέςαναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιμετέπειταπαρουσιάζονταισε αποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (23)

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Απριλίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κύριοι Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 Περιεχόμενα Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σελίδα > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 > Δραστηριότητες 6-7 > Δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης 8-9 > Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ;

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ; Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο λιανικό εμπόριο Δημιουργία πρόσθετης αξίας ; Γιώργος Μαρτίδης Συνέταιρος Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Financial Advisory Services) Financial Advisory Services

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 0080/00006889/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση NEMESIS CONSTRUCTIONS PUBLIC COMPANY LTD NEM Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED*

Credit Assessment Report. Βασικές Πληροφορίες. Περιληπτική Εικόνα. Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Credit Assessment Report Ημερομηνία: Τελευταία Ανανέωση: 26/03/2012 26/03/2012 Βασικές Πληροφορίες Εγγεγραμμένο Όνομα SAMPLE TRADING LIMITED* Όνομα στα αγγλικά Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Headquarters Αριθ.Tηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού 'Αχίλλειον' Λίμιτεδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009

PHIL. ANDREOU PUBLIC LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελίδα 1 από 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ... 3 Α. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 3 Α. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Έκδοση Ν-4-2015, 17 Ιουλίου 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα