Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας"

Transcript

1 Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 6 ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή 7 9 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων 10 Ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης 11 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων 12 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 13 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 54 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή Κατάστασησυνολικώνεισοδημάτων 62 Κατάστασηοικονομικήςθέσης 63 Κατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων 64 Κατάστασηταμειακώνροών 65 Σημειώσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις

2 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου

3 Διοικητικόσυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι Διοικητικόσυμβούλιο ΧρίστοςΡότσας Πρόεδρος ΑιμίλιοςΠαντελίδης ΠανίκοςΧαραλαμπίδης ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης ΠηνελόπηΑθηνοδώρου ΑνδρέαςΖαχαρίου(διορίστηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΑναστασίαΤσόκκου(διορίστηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΑνδρέαςΚούλινος(παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου) ΚώσταςΤουμπουρής(παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΝεοκλήςΛυσάνδρου(παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΓενικόςΔιευθυντής ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης(διορίστηκεστις19 Μαρτίου) ΑνδρέαςΚούλινος(παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου) ΓραμματέαςΕταιρείας ΛύσανδροςΛυσανδρίδης Εγγεγραμμένογραφείο CLR House ΛεωφόροςΒύρωνος Λευκωσία Κύπρος (1)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 1 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπαρουσιάζειτηνέκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις 31 Δεκεμβρίου. Κύριεςδραστηριότητες 2 ΟικυριότερεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιοιεπενδύσειςσεαξίεςεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιών ΚύπρουκαιΑθηνών, σεστρατηγικέςεπενδύσειςκαιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςσε ιδιωτικέςεταιρείες. Ανασκόπησητωνεξελίξεωντηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος 3 H καθαρήζημιάτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου ανήλθεσε (: ζημιά ). ΤοΣυγκρότημαυπέστηζημιάαπό πώλησηκαιεπανεκτίμησηχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνύψους (: ζημιά ). Στις31 Δεκεμβρίου τοσύνολοτωνπεριουσιακώνστοιχείωντου Συγκροτήματοςήταν (: ) καιταίδιακεφάλαιαήταν (: ). Η οικονομικήκατάστασηκαιηεξέλιξητου Συγκροτήματοςόπωςπαρουσιάζεταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςέχειεπηρεαστεί αρνητικάαπότιςεξελίξειςστιςπαγκόσμιεςχρηματαγορέςκαιτηνκυπριακήοικονομία. Γιατο2011 τοσυγκρότημαστοχεύειστηνποιοτικήστήριξητωνεπενδύσεωνπουκατέχει σειδιωτικέςεταιρείεςκαιτηνεπικερδήέξοδο, όπουπροσφέρονταιτέτοιεςδυνατότητες. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες 4 ΟικυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπουαντιμετωπίζειτοΣυγκρότημα παρουσιάζονταιστιςσημειώσεις3 και4 τωνοικονομικώνκαταστάσεων. ΠροβλεπόμενηεξέλιξητουΣυγκροτήματος 5 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςδεναναμένειοποιεσδήποτεσημαντικές αλλαγέςήεξελίξειςστιςδραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςγιατοπροσεχέςμέλλον. Αποτελέσματα 6 ΤαενοποιημένααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτοςπαρουσιάζονται στησελίδα10. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδενεισηγείταιτηνπληρωμήμερίσματοςκαιη καθαρήζημιάγιατοέτοςμεταφέρεταιστααποθεματικά. (2)

5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Μετοχικόκεφάλαιο 7 Στις10 Φεβρουαρίου επικυρώθηκεαπότοεπαρχιακόδικαστήριο ΛευκωσίαςτοψήφισμαγιατηνμείωσητουμετοχικούκεφαλαίουτηςΕταιρείαςκατά μετηνμείωσητηςονομαστικήςαξίαςτηςκάθεπλήρωςπληρωθείσας μετοχήςαπό0,26 σε0,15. ΤοΔιάταγμακαιΠρακτικότουΔικαστηρίουπιστοποιήθηκαν απότονέφοροεταιρειώνστις26 Φεβρουαρίου. Διοικητικόσυμβούλιο 8 ΤαμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουστις31 Δεκεμβρίου καιτηνημερομηνία αυτήςτηςέκθεσηςπαρουσιάζονταιστησελίδα1. Ο κοςaντρέαςκούλινοςπουήταν Σύμβουλοςτην1 Ιανουαρίου παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου. ΟικκΚώστας ΤουμπουρήςκαιΝεοκλήςΛυσάνδρουπουήτανΣύμβουλοιτην1 Ιανουαρίου παραιτήθηκανστις18 Φεβρουαρίου. 9 ΣύμφωναμετιςπρόνοιεςτουκαταστατικούτηςΕταιρείαςοκοςΧρίστοςΡότσας καιηκαπηνελόπηαθηνοδώρουαποχωρούνεκπεριτροπήςαλλάείναιεκλέξιμοικαι προσφέρονταιγιαεπανεκλογή. 10 Ο κοςχρίστοςρότσαςδιορίστηκεπρόεδροςτουδιοικητικούσυμβουλίουτης Εταιρείαςστις5 Μαρτίου καιοκοςβαγγέληςσυκοπετρίτηςδιορίστηκεγενικός ΔιευθυντήςτηςΕταιρείαςστις19 Μαρτίου στηθέσητουκουανδρέακούλινουπου παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου. Δενυπήρχανάλλεςσημαντικέςαλλαγέςστην κατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναποζημίωσητουδιοικητικούσυμβουλίου. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας 11 ΤαποσοστάσυμμετοχήςστοκεφάλαιοτηςΕταιρείαςπουκατέχουν, άμεσαή έμμεσα, μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουσύμφωναμετωνπερίαξιώνκαι ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρουΝόμωνκαιΚανονισμώνστις31 Δεκεμβρίου και 30 ημέρεςπριντηνημερομηνίατηςειδοποίησηςπροςσύγκλησητηςετήσιαςγενικής Συνέλευσηςείναιωςακολούθως: Στις31 Δεκεμβρίου Ποσοστόσυμμετοχής % 30 ημέρεςπριντην ημερομηνίαειδοποίησης προςσύγκλησητηςετήσιας ΓενικήςΣυνέλευσης Ποσοστόσυμμετοχής % ΧρίστοςΡότσας - - ΑιμίλιοςΠαντελίδης 0,01 0,01 ΠανίκοςΧαραλαμπίδης 0,01 0,01 ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης 0,21 0,28 ΠηνελόπηΑθηνοδώρου - - ΑνδρέαςΖαχαρίου - - ΑναστασίαΤσόκκου - - (3)

6 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Κυριότεροιμέτοχοι 12 Κατάτοδιάστηματων30 ημερώνπριναπότηνειδοποίησηπροςσύγκλησητης ΕτήσιαςΓενικήςΣυνέλευσης, οιπιοκάτω μέτοχοικατείχανκατάκυριότηταπέραντου5% τουεκδοθέντοςκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστό συμμετοχής % Marfin CLR Public Co Limited 26,20 Optagius Limited 7,56 ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης 13 Η ΕταιρείαδενέχειυιοθετήσειτονκώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, όπωςαυτός εκδόθηκεαπότοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Η Εταιρείαδενυποχρεούταινα υιοθετήσειτιςπρόνοιεςαυτούένεκατουγεγονότοςότιοιτίτλοιτηςδιαπραγματεύονται στηνεναλλακτικήαγοράτουχρηματιστηρίουαξιώνκύπρου. Οιλόγοιμηυιοθέτησης συνίστανταιστογεγονόςότιτοκόστοςπιθανήςεφαρμογήςτωνπρονοιώντουκώδικα εταιρικήςδιακυβέρνησηςθαήτανδυσανάλογαμεγάλοσεσχέσημεταπροσδοκώμενα οφέληαπότηνεφαρμογήτου, καθώςηδιοικητικήδομήείναιαπλήκαιοιδραστηριότητες τηςεταιρείαςδιεκπεραιώνονταιαπότουςδιαχειριστέςτης, Marfin CLR (Financial Services) Limited. Η Εταιρείαδενέχειεκχωρήσειτίτλουςοιοποίοιπαρέχουνειδικά δικαιώματαελέγχουστουςκατόχουςτους. ΗΕταιρείαδενέχειθέσειοποιουσδήποτε περιορισμούςσταδικαιώματαψήφου, ή/καιοποιεσδήποτεπροθεσμίεςγιατηνάσκηση τωνδικαιωμάτωνψήφου. ΣυμβάσειςμεΣυμβούλουςκαισυνδεδεμέναπρόσωπα 14 ΕκτόςαπότησυμφωνίαδανείουμετηCLR Properties Limited, εταιρείαηοποία ελέγχεταιαπότονκ. ΚώσταΤουμπουρήκαιτησυμφωνίαδιαχείρισηςχαρτοφυλακίουμε τηmarfin CLR (Financial Services) Limited ηοποίαείναιεξολοκλήρουθυγατρικήτης Marfin CLR Public Co Limited πουκατέχειτο26,20% τουμετοχικούκεφαλαίουτης Εταιρείαςκαιτηςοποίαςοκ. ΚώσταςΤουμπουρήςείναιμέτοχος, δενυπήρχε οποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετηνεταιρείαστηνοποίασύμβουλοςή συνδεδεμέναπρόσωπαείχανσημαντικόσυμφέρον. Ο κ. ΚώσταςΤουμπουρήςπουήταν μέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουτηςεταιρείας, παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου. Υποκαταστήματα 15 ΤοΣυγκρότημαδελειτουργούσεμέσω οποιωνδήποτευποκαταστημάτωνκατάτη διάρκειατουέτους. Γεγονόταμεταγενέστερατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης 16 Δενυπήρχανοποιαδήποτεσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατηςενοποιημένης κατάστασηςοικονομικήςθέσηςπουναέχουνσχέσημετηνκατανόησητωνοικονομικών καταστάσεων. (4)

7 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Διόρθωσησεποσάπροηγούμενουχρόνου 17 Κατάτηνδιάρκειατουέτους τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςeuroprofit Capital Investors Public Limited καικατ επέκτασητοσυγκρότημαπροέβηκεσεδιόρθωσηστα ποσάτουπροηγούμενουχρόνουπουαφορούνστοσυμφέρονμειοψηφίας. Ηενλόγω διόρθωσηδενείχεκαμιάεπίδρασησταίδιακεφάλαιατουσυγκροτήματοςστις31 Δεκεμβρίου όπωςεξηγείταιστησημείωση Επίσης, κατάτηδιάρκειατου, τοσυγκρότημα, αποφάσισεναπαρουσιάσει στηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωντουςπιστωτικούςτόκουςπουλογίζονταικαιτην αντίστοιχηπρόβλεψηπουαναγνώριζεγιατοχρεωστικόυπόλοιποκαιτοεισπρακτέο δάνειοαπότηνclr Properties Limited ώστενασυνάδειπλήρωςμετιςπρόνοιεςτου ΔΛΠ39. Αυτόείχεωςαποτέλεσμανααναπροσαρμόσειτασυγκριτικάποσάτου και ναπαρουσιάσειτόκογιατο όπωςαναφέρεταιστησημείωση28 καιταοποίαδεν είχανεπίδρασηπάνω στηζημιάτου καιτιςσυσσωρευμένεςζημιέςστις31 Δεκεμβρίου και2008. Απόκλισηαπότηνένδειξηαποτελέσματος 19 Η ένδειξηαποτελέσματοςγιατοέτος(ζημιά: ) πουανακοινώθηκεστις 22 Φεβρουαρίου2011 διαφέρεικατά απότηντελικήζημιάτουέτουςύψους Η διαφοράπροέκυψεκυρίωςαπότηνεπιπρόσθετηαπομείωσηστηναξία επενδυτικώνδανείωνκαιεισπρακτέωνύψους , απότηνεπιπρόσθετη απομείωσητηςαξίαςεπενδύσεωνσεμιαμηεισηγμένηεταιρείαύψους καιαπό τηναπομείωσηύψους στηναξίατουεισπρακτέουαπότηντράπεζαπειραιώς Α.Ε. όπωςαναφέρεταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςθυγατρικήςεταιρείαςeuroprofit Capital Investors Public Limited. ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές 20 ΟιΑνεξάρτητοιΕλεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουνεκδηλώσειτην επιθυμίανασυνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. Ψήφισμαπουναεξουσιοδοτεί τουςσυμβούλουςνακαθορίσουντηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνετήσιαγενική Συνέλευση. ΜεΕντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΧρίστοςΡότσας Πρόεδρος Λευκωσία, 19 Απριλίου2011 (5)

8 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαι άλλωνυπευθύνωντηςεταιρείαςγιατιςοικονομικές καταστάσεις Σύμφωναμετοάρθρο9, εδάφια(3)(γ) και(7) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμοτου2007, εμείςτα μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιυπεύθυνοιγιατιςοικονομικέςκαταστάσειςτης CLR Investments Fund Public Limited γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσωνγνωρίζουμε: (α) οιετήσιεςοικονομικέςκαταστάσειςοιοποίεςπαρουσιάζονταιστιςσελίδες10 μέχρι53 και62 μέχρι100, (i) (ii) ΚαταρτίστηκανσύμφωναμεταΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικής Αναφοράςκαισύμφωναμετιςδιατάξειςτουεδαφίου(4), και παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαι παθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτηςζημιάςτης CLR Investments Fund Public Limited καιτωνεπιχειρήσεωνπου περιλαμβάνονταιστουςενοποιημένουςλογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηέκθεσησυμβούλωνπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνεξελίξεωνκαιτης απόδοσηςτηςεπιχείρησηςκαθώςκαιτηςθέσηςτηςclr Investments Fund Public Limited καιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολο, μαζίμεπεριγραφήτωνκυριότερωνκινδύνωνκαι αβεβαιοτήτωνπουαντιμετωπίζουν. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΧρίστοςΡότσας, Πρόεδρος ΑιμίλιοςΠαντελίδης, Σύμβουλος ΠανίκοςΧαραλαμπίδης, Σύμβουλος ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης, Σύμβουλος ΠηνελόπηΑθηνοδώρου, Σύμβουλος ΑνδρέαςΖαχαρίου, Σύμβουλος ΑναστασίαΤσόκκου, Σύμβουλος Λευκωσία,19 Απριλίου2011 (6)

9 Έκθεσηανεξάρτητουελεγκτή ΠροςταΜέλητηςCLR Investment Fund Public Limited Έκθεσηεπίτωνενοποιημένων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων Έχουμεελέγξειτιςσυνημμένες τιςσυνημμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτης τηςclr Investment Fund Public Limited (η«εταιρεία») καιτωνεξαρτημένωντηςεταιρειών(το Συγκρότημα ), οιοποίες αποτελούνταιαπότηνενοποιημένη ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσηςστις31 Δεκεμβρίου, τις ενοποιημένεςκαταστάσειςσυνολικ καταστάσειςσυνολικώνεισοδημάτων, μεταβολώνκαθαρήςθέσηςκαιταμειακώνροών τουέτουςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καθώςκαιπερίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών καιλοιπέςεπεξηγηματικέςπληροφορίες. ΕυθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις οικονομικέςκαταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςόπωςαυτά υιοθετήθηκαν θηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση καιτις απαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ. 113, καιγιαεκείνεςτιςεσωτερικέςδικλίδες πουτοδιοικητικόσυμβούλιοκαθορίζειωςαπαραίτητεςώστενακαθίσταταιδυνατήηκατάρτιση ενοποιημένωνοικονομικώνκατα οικονομικώνκαταστάσεωναπαλλαγμένωναπόουσιώδεςσφάλμα, οφειλομένουείτε σεαπάτηείτεσελάθος. Ευθύνητουελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναινα εκφράσουμε γνώμη επίαυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεωνμεβάσητονέλεγχόμας. ΕκτόςόπωςαναφέρεταιστηνπαράγραφοτηςΒάσηςγια παράγραφοτηςβάσηςγια ΓνώμημεΕπιφύλαξη, διενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαελέγχου ιενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαελέγχου. Τα Πρότυπααυτάαπαιτούννασυμμορφωνόμαστεμεκανόνεςδεοντολογίαςκαθώςκαινασχεδιάζουμε καιδιενεργούμετον έλεγχο μεσκοπό τηναπόκτηση λελογισμένηςδιασφάλισηςγια τοεάν οι ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςείναιαπαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλ οικονομικέςκαταστάσειςείναιαπαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλμα. Οέλεγχοςπεριλαμβάνειτηδιενέργειαδιαδικασιώνγιατηναπόκτησηελεγκτικώντεκμηρίωνσχετικά μεταποσάκαιτιςγνωστοποιήσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. οικονομικέςκαταστάσεις. Οιεπιλεγόμενες διαδικασίεςβασίζονταιστηνκρίσητουελεγκτή, περιλαμβανομένηςτηςεκτίμησηςτωνκινδύνων ουσιώδουςσφάλματοςτωνενοποιημένων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, οικονομικώνκαταστάσεων, οφειλομένουείτεσεαπάτη είτεσελάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτήςεξετάζειτις εσωτερικέςδικλίδεςπουσχετίζονταιμετηνκατάρτισηενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντης οικονομικώνκαταστάσεωντης οντότηταςπουδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόναμεσκοπότοσχεδιασμόελεγκτικώνδιαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότηταςτωνεσωτερικώνδικλίδωντηςοντότητας. ντηςοντότητας. Οέλεγχοςπεριλαμβάνειεπίσηςτην αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένουτωνλογιστικώνεκτιμήσεωνπουέγιναναπότοδιοικητικόσυμβούλιο, καθώςκαιτην αξιολόγησητηςσυνολικήςπα ρουσίασηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. οικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιταελεγκτικάτεκμήριαπουέχουμεαποκτήσειείναιεπαρκήκαικατάλληλαγιανα παράσχουνβάσηγιατηνελεγκτικήμαςγνώμη. PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus T: , F: , PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No ). A list of the company's directors including for individuals the present name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appearspears on the company's web site. Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. (7)

10 ΒάσηγιαΓνώμημεEπιφύλαξη ΤοΣυγκρότημακατάτην31 Δεκεμβρίου παρουσιάζειστηνενοποιημένη ενοποιημένηκατάστασηοικονομικής θέσηςτο ποσό των7,3 εκ. εισπρακτέο από τηνclr Properties Limited. Όπωςαναφέρεταιστην σημείωση26(β), τοσυγκρότημαέχειαναδιαπραγματευτείαυτότοδάνειοτονδεκέμβριοτου. αυτότοδάνειοτονδεκέμβριοτου. Δεν υπήρχανεπαρκήκατάλληλααποδεικτικάστοιχείαπέραντηςγραπτήςσυμφωνίαςκαιτωνπροσωπικών πέραντηςγραπτήςσυμφωνίαςκαιτωνπροσωπικών εγγυήσεων, τα οποία να μας ικανοποιούν αναφορικά με το χρονικό πλαίσιο καιτο ύψος των αναμενόμενωνταμειακώνροώναπότοδάνειοαυτόκαιωςεκτούτου, τοδάνειοαυτόκαιωςεκτούτου, δενμπορέσαμενακαθορίσουμε κατάπόσονοποιεσδήποτεπροσαρμογέςθαμπορούσαννακαταστούναναγκαίεςστηλογιστικήαξίατου δανείουκαισταέσοδααπότόκουςκαιζημιέςαπομείωσηςσχετικάμετοδάνειοαυτό. Γνώμημεεπιφύλαξη Κατά τη γνώμη μαςεκτόςαπότηνεπίδρασηεπίτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντου οικονομικώνκαταστάσεωντου θέματος που αναφέρεταιστην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οιενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαιδίκαιη καιδίκαιη εικόνα τηςχρηματοοικονομικήςθέσηςτηςclr Investment Fund Public Limited καιτων θυγατρικών της στις 31 Δεκεμβρίου, και της χρηματοοικονομικήςτηςεπίδοσηςκαιτωνταμειακώνροώντηςγιατοέτοςπουέληξετηνημερομηνία αυτήσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράςόπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωσηκαιτιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμουτηςΚύπρου, Κεφ ΈμφασηΘέματος Χωρίςναεκφράζουμεπεραιτέρωεπιφύλαξηστηγνώμημας, επισύρουμετηνπροσοχήστησημείωση18 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με οφειλή που παρουσιάζεταιστις οικονομικές καταστάσειςσε ύψος της ΤράπεζαςΠειραιώςΑ.Ε. προςτηνεταιρεία. Σεσχέσημετηνοφειλήαυτήεκκρεμείηεκδίκασητης αγωγήςτηςεταιρείαςημερομηνία ωγήςτηςεταιρείαςημερομηνίας2 Δεκεμβρίου2003 εναντίοντηςτράπεζαςπουαναβλήθηκεγιατις25 Μαΐου2011. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο, έχονταςπάρεικαισχετική νομική συμβουλή, πιστεύειότιη υπόθεσηέχεικαλέςπιθανότητεςεπιτυχίαςκαιέχειπροσαρμόσειτούψοςτηςπαρουσιαζόμενηςοφειλής ούψοςτηςπαρουσιαζόμενηςοφειλής ανάλογα. Έκθεσηεπίάλλωννομικώνκαικανονιστικώναπαιτήσεων Σύμφωνα με τιςαπαιτήσειςτου περίελεγκτώνκαιυποχρεωτικών καιυποχρεωτικών ΕλέγχωντωνΕτήσιων Ετήσιων καιτων ΕνοποιημένωνΛογαριασμώνΝόμουτου, αναφέρουμεταπιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγιασκοπούςτου σκοπούςτου ελέγχουμας, εκτόςτουότιηέκτασητηςεργασίαςμαςπεριορίστηκεαπότοθέμαπουαναφέρεται στηνπαράγραφοτηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία ηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμετιςεξηγήσειςπου μαςδόθηκαν, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρέχουντιςαπαιτούμενεςαπότονπερί ΕταιρειώνΝόμοτηςΚύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετοναπαιτούμενοτρόπο, εκτόςαπότην περίπτωσητουεισπρακτέουπουαναφέρεταιστηνπαράγραφοτηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. τηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. Κατά τηγνώμημας, μας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεση τουδιοικητικούσυμβουλίου συνάδουνμετιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. (8)

11 Άλλοθέμα Αυτήηέκθεση, περιλαμβανομένηςκαιτηςγνώμης, ετοιμάστηκεγιαταμέλητηςεταιρείαςωςσώμα καιμόνοσύμφωναμετοάρθρο34 τουπερίελεγκτώνκαιυποχρεωτικώνελέγχωντωνετήσιωνκαι τωνενοποιημένωνλογαριασμώννόμουτου καιγιακανέναάλλοσκοπό. Δίνονταςαυτήτη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτεάλλοπρόσωποστηγνώσητουοποίουαυτήηέκθεσηδυνατόνναπεριέλθει. ΑνδρούλλαΠήττα ΕγκεκριμένοςΛογιστήςκαιΕγγεγραμμένοςΕλεγκτής εκμέρουςκαιγιαλογαριασμότης PricewaterhouseCoopers Limited ΕγκεκριμένοιΛογιστέςκαιΕγγεγραμμένοιΕλεγκτές 19 Απριλίου2011 (9)

12 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Έσοδα Μερίσματα Πιστωτικοίτόκοι Άλλαεισοδήματα Αποδέσμευσηπληρωτέωνποσών Έξοδα Ζημιάχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων 6 ( ) ( ) Ζημιάδίκαιηςαξίαςαπόεπανεκτίμησηεπενδύσεωνσε ακίνητα 12 ( ) - Ζημιάαπόεπανεκτίμησηεπένδυσηςκρατούμενηςπρος πώληση 14 - (26.173) Διαχειριστικάέξοδα 7 ( ) ( ) Απομείωσηστηναξίαεπενδυτικώνδανείων 15 ( ) ( ) Απομείωσηστηναξίαδανείωνκαιεισπρακτέων 18 ( ) ( ) Ζημιάαπόεργασίες ( ) ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα 9 ( ) ( ) Μερίδιοαποτελεσμάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειών 13 ( ) ( ) Διαγραφήυπεραξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών Κέρδοςαπόπώλησηεξαρτημένης Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Φορολογία 10 (38.915) ( ) Ζημιάέτους ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Επίπτωσηστακεφάλαιααπόσυνεξαρτημένεςπουδεν ενοποιήθηκαντο (43.367) Συνολικήζημιάέτους ( ) ( ) Ζημιάέτουςπουαναλογείστους ΜετόχουςτηςΕταιρείας ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας 21 ( ) (68.059) ( ) ( ) Συνολικήζημιάέτουςπουαναλογείστους ΜετόχουςτηςΕταιρείας ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας ( ) ( ) ( ) Ζημιάέτουςανάμετοχήπουαναλογείστους μετόχουςτηςεταιρείας(σεντ): - βασικήκαιαναπροσαρμοσμένη 11 (2,43) (0,88) Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (10)

13 Ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης στις31 Δεκεμβρίου Σημ. Περιουσιακάστοιχεία Επενδύσειςσεακίνητα Επενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες Επένδυσηκρατούμενηπροςπώληση Επενδυτικάδάνεια Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Άλλαδάνειακαιεισπρακτέα Φορολογίαεπιστρεπτέα Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων == Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Συσσωρευμένεςζημιές ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας 21 ( ) Σύνολοιδίωνκεφαλαίων Υποχρεώσεις Δανεισμός Τρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοιδίωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων == Στις19 Απριλίου2011 τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςclr Investment Fund Public Limited ενέκρινεαυτέςτιςοικονομικέςκαταστάσειςγιαέκδοση. ΧρίστοςΡότσας, Πρόεδρος ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης, Σύμβουλος Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (11)

14 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Πουαναλογούνστους μετόχουςτηςεταιρείας Συσσωρευμένες Μετοχικό Συμφέρον Σύνολο κεφάλαιο ζημιές(1) Σύνολο μειοψηφίας κεφαλαίων Υπόλοιποτην1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος: Ζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) (68.059) ( ) Επίπτωσηστακεφάλαιααπόσυνεξαρτημένεςπουδενενοποιήθηκαντο 2008 (όπωςαναπροσαρμόστηκε) - (5.177) (5.177) (38.190) (43.367) Συνολικήζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Συναλλαγέςμειδιοκτήτες: Μείωσημετοχικούκεφαλαίου 20 ( ) Αύξησημεριδίουμειοψηφίας Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενη διανομήμερίσματοςγιατο (33.831) (33.831) - (33.831) Μέρισμαεξαρτημένηςγιατοέτος 2006 πουπληρώθηκεστους μέτοχουςμειοψηφίας - (64.769) (64.769) - (64.769) Σύνολοσυναλλαγώνμειδιοκτήτες ( ) (98.588) - (98.588) Υπόλοιποτην31 Δεκεμβρίου/ 1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος: Ζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιποστις31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) = ========== (1) Eταιρείεςπουδενδιανέμουν70% τωνκερδώντουςμετάτηφορολογία, όπωςπροσδιορίζονταιαπότονπερίεκτάκτου ΕισφοράςγιατηνΆμυνατηςΔημοκρατίαςΝόμο, κατάτηδιάρκειατωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστο οποίοτακέρδηαναφέρονται, θαθεωρείταιπωςέχουνδιανέμειαυτότοποσόσανμέρισμα. Έκτακτηαμυντικήεισφορά προς15% θαείναιπληρωτέαπάνω σεαυτήτηλογιζόμενηδιανομήμερίσματοςστηνέκτασηπουοιμέτοχοι(άτομακαι εταιρείες) κατάτοτέλοςτηςπεριόδουτωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδη αναφέρονται, είναιφορολογικοίκάτοικοικύπρου. Τοποσότηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματοςμειώνεταιμε οποιοδήποτεπραγματικόμέρισμαήδηδιανεμήθηκεγιατοέτοςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται. Αυτήηέκτακτη αμυντικήεισφοράκαταβάλλεταιαπότηνεταιρείαγιαλογαριασμότωνμετόχων. Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (12)

15 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Ροήμετρητώναπόεργασίες Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογέςγια: Μερίσματαεισπρακτέα 6 ( ) ( ) Τόκουςεισπρακτέους ( ) ( ) Χρεωστικούςτόκους Ζημιάδίκαιηςαξίαςαπόεπανεκτίμησηεπενδύσεωνσεακίνητα Μερίδιοαποτελέσματοςσυνδεδεμένωνεταιρειών Διαγραφήυπεραξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών 13 (510) (12.395) Απομείωσηστηναξίαεπενδυτικώνδανείων Αναπροσαρμογέςσυνεξαρτημένεςεταιρειών - (42.548) Ζημιάαπόεπανεκτίμησηεπένδυσηςκρατούμενηςπροςπώληση Απομείωσηστηναξίαεισπρακτέων ( ) ( ) Αλλαγέςστοκεφάλαιοκίνησης: Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισε δίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Άλλαδάνειακαιεισπρακτέα Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές ( ) ( ) Μετρητάπουπροήλθαναπόεργασίες Φορολογίαπουπληρώθηκε (26.695) (60.830) Μερίσματαπουεισπράχτηκαν Τόκοιπουεισπράχτηκαν Καθαράμετρητάαπόεργασίες Ροήμετρητώναπόεπενδυτικέςδραστηριότητες Αγοράεπενδυτικώνακινήτων 12 - ( ) Προσθήκεςεπενδυτικώνακινήτων 12 (60.765) - Αγοράμετοχώνσεσυνδεδεμένεςεταιρείες 13 (3.467) ( ) Πώλησηεπένδυσηςκρατούμενηςπροςπώληση Καθαρέςεισπράξειςαπόαποπληρωμέςεπενδυτικώνδανείων Αύξησημεριδίουμειοψηφίας - 12 Καθαράμετρητάγιαεπενδυτικέςδραστηριότητες (13.232) ( ) Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικέςδραστηριότητες Αποπληρωμέςδανείων ( ) ( ) Τόκοιπουπληρώθηκαν ( ) ( ) Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενηδιανομήμερίσματος - (33.831) Μέρισμαεξαρτημένηςπουπληρώθηκεστουςμετόχουςμειοψηφίας - (64.769) Καθαράμετρητάγιαχρηματοδοτικέςδραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρήαύξηση/(μείωση) σταταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαι τραπεζικάπαρατραβήγματα ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστηναρχήτουέτους ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστοτέλοςτουέτους == Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (13)

16 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 1 Γενικέςπληροφορίες Χώρασύστασης Η ΕταιρείασυστάθηκεστηνΚύπροωςιδιωτικήεταιρείαπεριορισμένηςευθύνηςσύμφωναμετις πρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 καιμετατράπηκεσεδημόσιαστις 9 Δεκεμβρίου1999. Στις14 Σεπτεμβρίου2000 οιμετοχέςκαιταδικαιώματααγοράςμετοχών τηςεταιρείαςεισήχθησανστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Τοεγγεγραμμένογραφείοκαιη διεύθυνσηεργασίαςτηςεταιρείαςείναιστηνλεωφόροβύρωνος26, Marfin CLR House, Λευκωσία, 1096 Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΟικυριότερεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιοιεπενδύσειςσεαξίεςεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου καιαθηνών, οιστρατηγικέςεπενδύσειςκαιοιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςσειδιωτικέςεταιρείες. Συμφωνίαδιαχείρισηςεπενδύσεωνκαιγενικούδιαχειριστή Στις31 Δεκεμβρίου τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςεταιρείαςέχεισυνάψεισυμφωνίαμετη Marfin CLR (Financial Services) Limited γιατηδιαχείρισητουχαρτοφυλακίουτηςεταιρείας. ΓιατιςυπηρεσίεςαυτέςηΕταιρείασυμφώνησενακαταβάλλειταπιοκάτω δικαιώματα: - 0,85% επίτηςετήσιαςκαθαρήςαξίαςτωνεπενδύσεωντηςεταιρείαςσεσυνδεδεμένες εταιρείεςτηςεταιρείας. - 0,85% επίτηςετήσιαςαγοραίαςαξίαςτουχαρτοφυλακίουεισηγμένωναξιώντης Εταιρείας. - 0,85% επίτηςετήσιαςαξίαςτωνεπενδύσεωντηςεταιρείαςσειδιωτικέςσυμμετοχέςκαι επενδυτικάδάνεια. Ταπιοπάνω ποσάυπολογίζονταιανάημερολογιακότρίμηνοκαικαταβάλλονταιτοπρώτο δεκαπενθήμερομετάτοτέλοςτηςτριμηνίαςμαζίμετονφ.π.α πουαναλογεί. ΕπίσηςηΕταιρείαχρεώνεταιποσοστό0,5% επίτηςαξίαςτωνχρηματιστηριακώνσυναλλαγών πουδιενεργούνται. Η Marfin CLR (Financial Services) Limited ανέλαβεεπιπρόσθετατηντήρησημητρώουμετόχων καιτηνπαροχήλογιστικών, διοικητικώνκαιγραμματειακώνυπηρεσιώνγιασυνολικόποσό ετησίωςσυνφ.π.α.. ΗMarfin CLR ( Financial Services) Limited είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςmarfin CLR Public Co Limited. (14)

17 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών Οικυριότερεςλογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόστηκανστηνκατάρτισηαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνεκτίθενταιπιοκάτω. Αυτέςοιπολιτικέςέχουν εφαρμοστείμεσυνέπειαγιαόλαταέτηπουπαρουσιάζονταισεαυτέςτιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςεκτόςαπόόπουδηλώνεταιδιαφορετικά. Βάσηετοιμασίας ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματοςέχουνετοιμαστείσύμφωναμετα ΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ), όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕΕ), καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ.113. Κατάτηνημερομηνίατηςέγκρισηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, όλαταδιεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςπουέχουνεκδοθείαπότοΣυμβούλιοΔιεθνών ΛογιστικώνΠροτύπων(ΣΔΛΠ) καιείναιεφαρμόσιμααπότην1 Ιανουαρίου έχουν υιοθετηθείαπότηνεεμέσω τηςδιαδικασίαςυιοθέτησηςπουκαθορίστηκεαπότηνευρωπαϊκή Επιτροπή, μεεξαίρεσηορισμένωνπρονοιώντουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση σεσχέσημελογιστικήαντιστάθμισηςχαρτοφυλακίου, Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουνκαταρτιστείμεβάσητηναρχήτουιστορικού κόστους, όπωςέχειτροποποιηθείμετηνεπανεκτίμησησεδίκαιηαξίατωνεπενδύσεωνσε ακίνητακαιτωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσω τωναποτελεσμάτων. Η κατάρτισητωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνσύμφωναμεταδπχααπαιτείτη χρήσηορισμένωνσημαντικώνλογιστικώνεκτιμήσεωνκαιτηνάσκησηκρίσηςαπότηδιεύθυνση στηδιαδικασίαεφαρμογήςτωνλογιστικώνπολιτικώντουσυγκροτήματος. Οιτομείςπου απαιτούνμεγαλύτερουβαθμούκρίσηήείναιπιοπολύπλοκοιήτομείςόπουοιπαραδοχέςκαιοι υπολογισμοίέχουνσημαντικήεπίδρασηστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις παρουσιάζονταιστησημείωση4. ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ ΚατάτοτρέχονέτοςτοΣυγκρότημαυιοθέτησεόλατανέακαιαναθεωρημέναΔιεθνήΠρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ) ταοποίασχετίζονταιμετιςεργασίεςτουκαιείναι εφαρμόσιμαγιαλογιστικέςπεριόδουςπουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου. Η υιοθέτησηαυτή δενείχεεπιφέρεισημαντικέςαλλαγέςστιςλογιστικέςπολιτικέςτουσυγκροτήματος. Κατάτηνημερομηνίαέγκρισηςαυτώντωνοικονομικώνκαταστάσεωνταπιοκάτω πρότυπα χρηματοοικονομικήςαναφοράςείχανεκδοθείαπότοσυμβούλιοδιεθνώνλογιστικώνπροτύπων αλλάδενείχαντεθείακόμησεεφαρμογή. (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών (ισχύειγια ετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ 32 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Παρουσίαση: ΤαξινόμησηΕκδόσεωνΔικαιωμάτωνΠροαίρεσης (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Φεβρουαρίου). ΤροποποίησηστοΔΠΧΑ 1 ΠεριορισμένεςΕξαιρέσειςσεΠρώτηΕφαρμογή σχετικάμεσυγκριτικέςγνωστοποιήσειςδπχα7 (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου). (15)

18 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ (συνέχεια) (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση(συνέχεια) Τροποποιήσεις(συνέχεια) ΝέεςΕρμηνείες (ii) ΤροποποίησηστοΕΔΔΠΧΑ14 ΠροκαταβολέςμιαςΕλάχιστηςΑπαίτησης Χρηματοδότησης(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΕΔΔΠΧΑ19 ΕξάλειψηΧρηματοοικονομικώνΥποχρεώσεωνμεΜετοχικούς τίτλους(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου ). ΔενυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιανουαρίου2013). ΕτήσιεςΒελτιώσειςσταΔΠΧΑ (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιουλίου μέχρι1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧA 7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύει γιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ 12 ΦόροιΕισοδήματος (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2012). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧΑ1 ΠρώτηΕφαργομήΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονιμικήςΑναφοράς (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπό ήμετάτην1 Ιουλίου2011). ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιηυιοθέτησηαυτώντωνπροτύπωνχρηματοοικονομικής αναφοράςσεμελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχεισημαντικήεπίδρασηστιςοικονομικές καταστάσειςτουσυγκροτήματος, μεεξαίρεσητωνπιοκάτω: (i) (ii) ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών. Τοαναθεωρημένο πρότυπο διευκρινίζεικαιαπλοποιείτονορισμότουσυνδεδεμένουμέρουςκαικαταργεί τηναπαίτησηγιατιςοντότητεςπουείναισυνδεδεμένεςμετηκυβέρνησηνα γνωστοποιούντιςλεπτομέρειεςόλωντωνσυναλλαγώνμετηκυβέρνησηκαιμεάλλες οντότητεςσυνδεδεμένεςμετηκυβέρνηση. ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα. Αυτότοπρότυποείναιηπρώτηφάσητης διαδικασίαςγιατηναντικατάστασητουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Αναγνώριση καιαποτίμηση. ΤοΔΠΧΑ 9 εισάγεινέεςαπαιτήσειςγιατηνταξινόμησηκαιτην αποτίμησητωνχρηματοοικονομικώνμέσωνκαιείναιπιθανόναεπηρεάσειτονλογιστικό χειρισμότωνχρηματοοικονομικώνμέσωντουσυγκροτήματος. Τοπρότυποδενείναι εφαρμόσιμομέχριτην1 Ιανουαρίου2013 καιδενέχειυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκή Ένωση. ΤοΣυγκρότημαδενέχειαναλύσειτηνσυνολικήεπίδρασηπουθαέχειτο ΔΠΧΑ9. (16)

19 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπεριλαμβάνουντιςοικονομικέςκαταστάσειςτης ιθύνουσαςεταιρείας(η Εταιρεία ), τωνεξαρτημένωντηςκαιτοκαθαρόσυμφέροντων συνδεδεμένωνεταιρειώνπουόλεςμαζίαναφέρονταιωςτο Συγκρότημα. - Εξαρτημένεςεταιρείες ΟιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημακατέχει πέραντου50% τωνδικαιωμάτωνψήφουήμεάλλοτρόποελέγχει. Οιοικονομικές καταστάσειςτωνεξαρτημένωνεταιρειώνενοποιούνταιαπότηνημέρακατάτηνοποίατο Συγκρότημααποκτάτοδικαίωμαελέγχουκαιπαύουνναενοποιούνταιτηνημέρακατά τηνοποίατοσυγκρότημαπαύειναέχειδικαίωμαελέγχου. Οιεξαγορέςεξαρτημένων εταιρειώνλογιστικοποιούνταιμετημέθοδοτηςεξαγοράς. Η υπέρβασητουκόστουςμιας εξαγοράςκαιτηςδίκαιηςαξίαςτωνκαθαρώναναγνωρίσιμωνπεριουσιακώνστοιχείων τηςεπιχείρησηςπουαποκτήθηκεαναγνωρίζεταιωςυπεραξία. Τοκόστοςτηςεξαγοράς αντιπροσωπεύειτηδίκαιηαξίατηςαντιπαροχήςπουδόθηκεκατάτηνημερομηνία απόκτησηςκαιπεριλαμβάνειέξοδαπουαφορούνάμεσατηνεξαγορά. Εισοδήματα, κέρδηκαιυπόλοιπαπουδημιουργούνταιαπόσυναλλαγέςμεταξύτωνεταιρειώντου Συγκροτήματοςδενσυμπεριλαμβάνονταιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Στηνετοιμασίατωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνακολουθήθηκαν ομοιόμορφεςλογιστικέςαρχές. - Συμφέρονμειοψηφίας Τοσυμφέρονμειοψηφίαςφαίνεταιξεχωριστάστηνενοποιημένηκατάστασηοικονομικής θέσηςκαιενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων, όπουαυτόείναι εφαρμόσιμο. - Συνδεδεμένεςεταιρείες ΟισυνδεδεμένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημαασκεί σημαντικήεπιρροήκαιπουγενικάσυνοδεύεταιαπόέναμερίδιομεταξύ20% και50% σταδικαιώματαψήφουαλλάτιςοποίεςδενελέγχει. Οιεπενδύσειςσεσυνδεδεμένες εταιρείεςαρχικάαναγνωρίζονταισεκόστοςκαιμετέπειταλογίζονταιμετημέθοδοτης καθαρήςθέσης. ΗεπένδυσητουΣυγκροτήματοςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες περιλαμβάνειυπεραξία(μετάτηναφαίρεσησυσσωρευμένωνζημιώναπομείωσης) που προέκυψεκατάτηναπόκτηση. ΤομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστοκέρδοςήτηζημιάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνμετά τηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνκαιτομερίδιοτου Συγκροτήματοςστηνκίνησητωναποθεματικώνμετάτηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστα αποθεματικά. Οισυσσωρευμένεςκινήσειςμετάτηναπόκτησηαναπροσαρμόζονται έναντιτηςλογιστικήςαξίαςτηςεπένδυσης. ΌταντομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστη ζημιάτηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςισούταιήυπερβαίνειτουσυμφέροντοςστη συνδεδεμένηεταιρεία, συμπεριλαμβανομένωνάλλωνμηεξασφαλισμένωνεισπρακτέων, τοσυγκρότημαδεναναγνωρίζειπεραιτέρω ζημιές, εκτόςεάνέχειαναλάβειυποχρεώσεις ήέχεικάνειπληρωμέςεκμέρουςτηςσυνδεδεμένηςεταιρείας. ΚέρδηπουδενπραγματοποιήθηκανσεσυναλλαγέςμεταξύτουΣυγκροτήματοςκαιτων συνδεδεμένωντουαπαλείφονταιστηνέκτασητουσυμφέροντοςτουσυγκροτήματοςστις συνδεδεμένεςεταιρείες. Ζημιέςπουδενπραγματοποιήθηκανεπίσηςαπαλείφονται, εκτόςανησυναλλαγήφανερώνειαπομείωσηστηναξίατουπεριουσιακούστοιχείουπου μεταφέρθηκε. Όπουχρειάζεται, οιλογιστικέςαρχέςτωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνέχουν διαφοροποιηθείγιανασυνάδουνμετιςλογιστικέςαρχέςπουεφαρμόζειτοσυγκρότημα. Κέρδηήζημιέςπουπροκύπτουναπόαναπροσαρμογή(dilution) τουμεριδίουσε συνδεδεμένεςεταιρείεςαναγνωρίζεταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. (17)

20 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις(συνέχεια) - Άλλεςεπιχειρηματικέςσυμμετοχές Σταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίακατάτην αρχικήαναγνώρισηπεριλαμβάνονταιεπενδύσειςσειδιωτικέςεταιρείεςόπουτοποσοστό συμμετοχήςξεπερνάτο20%. Παρόλοτοποσοστόσυμμετοχήςκαιτηναντιπροσώπευση σεορισμένεςπεριπτώσειςστοδιοικητικόσυμβούλιο, αυτέςοιεπιχειρηματικές συμμετοχέςαποτελούναναπόσπαστομέροςτουχαρτοφυλακίουεπενδύσεωντου Συγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημααποκτάτιςεπενδύσειςαυτέςμεσκοπότηνπώλησηκαι τηνπραγματοποίησηκέρδουςκαιδενέχειανάμειξηστηνκαθημερινήδιεύθυνσηκαι διαχείρισητωνδραστηριοτήτωντωνεταιρειώναυτών. Τέτοιεςεπενδύσειςταξινομούνται σταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίακατάτην αρχικήαναγνώρισηκαθώςτοσυγκρότημαέχειτηνπρόθεσηκαιείναισεθέσηνατις πωλήσειχωρίςοποιαδήποτεεπίπτωσηστιςδραστηριότητες του. Αντίθεταοι συνδεδεμένεςκαιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιστρατηγικέςεπενδύσειςκαιαποτελούν αναπόσπαστομέροςκαιπροέκτασητωνδραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος. Αναγνώρισηεισοδημάτων ΤαεισοδήματατουΣυγκροτήματοςαναγνωρίζονταιωςακολούθως: (α) Πιστωτικοίτόκοι Οιπιστωτικοίτόκοιαπόχρεόγραφα, καταθέσειςκαιεπενδυτικάδάνειααναγνωρίζονται κατάαναλογίαχρόνουχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (β) Μερίσματαεισπρακτέα Ταεισπρακτέαμερίσματααναγνωρίζονταιόταναποδειχθείτοδικαίωματου Συγκροτήματοςναεισπράξει. Ωφελήματαυπαλλήλων Η ΕταιρείακαιοιυπάλληλοισυνεισφέρουνστοΚυβερνητικόΤαμείοΚοινωνικώνΑσφαλίσεωνμε βάσητουςμισθούςτωνυπαλλήλων. Επιπρόσθετα, λειτουργείένασχέδιοκαθορισμένωνσυνεισφορώνταπεριουσιακάστοιχείατου οποίουτηρούνταισεξεχωριστόταμείουπότηδιαχείρισηεπιτροπής. Τοσχέδιοχρηματοδοτείται μεπληρωμέςαπότουςυπαλλήλουςκαιτηνεταιρεία. ΟισυνεισφορέςτηςΕταιρείας αναγνωρίζονταιστηνπερίοδοπουσχετίζονταικαιπεριλαμβάνονταιστοκόστοςπροσωπικού. Η Εταιρείαδενέχειεπιπρόσθετεςυποχρεώσειςαφούπληρωθούνοισυνεισφορές. Τοσχέδιο αυτόείχετερματιστείστις31 Δεκεμβρίου2008 καιεπανάρχισετην1 Ιανουαρίου. (18)

21 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Μετατροπήξένουνομίσματος (α) Νόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασης ΤαστοιχείαπουπεριλαμβάνονταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματος αποτιμούνταιχρησιμοποιώνταςτονόμισματουκύριουοικονομικούπεριβάλλοντοςμέσα στοοποίολειτουργείτοσυγκρότημα( τονόμισμαλειτουργίας ). Οιενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισεευρώ (), τοοποίοείναιτονόμισμα λειτουργίαςκαιπαρουσίασηςτηςεταιρείας. (β) Συναλλαγέςκαιυπόλοιπα Συναλλαγέςσεξένονόμισμακαταχωρούνταιστονόμισμαλειτουργίαςμεβάσητιςτιμές συναλλάγματοςπουισχύουντηνημερομηνίατηςσυναλλαγής. Συναλλαγματικάκέρδη καιζημιέςπουπροκύπτουναπότηνεξόφλησητέτοιωνσυναλλαγώνκαιαπότη μετατροπήμετησυναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύειστοτέλοςτουέτουςχρηματικών περιουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνπουείναισεξένανομίσματααναγνωρίζονται στηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. (γ) ΕταιρείεςΣυγκροτήματος ΌλεςοιεταιρείεςτουΣυγκροτήματοςέχουντοΕυρώ () ωςνόμισμαλειτουργίαςκαι παρουσίασης. Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία Η χρέωσηφορολογίαςγιατηνπερίοδοπεριλαμβάνειτηντρέχουσακαιαναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογίααναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιέςεκτόςστηνέκτασηόπουσχετίζεταιμε στοιχείαπουαναγνωρίζονταισταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια. Στηνπερίπτωσηαυτή, ηφορολογίααναγνωρίζεταιεπίσηςσταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια, αντίστοιχα. Η τρέχουσαχρέωσηφορολογίαςυπολογίζεταιμεβάσητηφορολογικήνομοθεσίαπουέχει θεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείκατάτηνημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςστη χώραόπουτοσυγκρότημαδραστηριοποιείταικαιδημιουργείφορολογητέοεισόδημα. Η Διεύθυνσηαξιολογείπεριοδικάτιςθέσειςπουλαμβάνονταισεφορολογικέςδηλώσειςσεσχέση μεκαταστάσειςόπουηεφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία. Εάνη εφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία, καθορίζεταιπρόβλεψηόπουείναι κατάλληλομεβάσηταποσάπουυπολογίζεταιναπληρωθούνστιςφορολογικέςαρχές. Η αναβαλλόμενηφορολογίααναγνωρίζεταιχρησιμοποιώνταςτημέθοδουποχρέωσηςπάνω στιςπροσωρινέςδιαφορέςπουπροκύπτουνμεταξύτηςφορολογικήςβάσηςτωνπεριουσιακών στοιχείωνκαιυποχρεώσεωνκαιτηςλογιστικήςτουςαξίαςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. Εντούτοις, ηαναβαλλόμενηφορολογίαδενλογίζεταιεάνπροκύπτειαπόαρχικήαναγνώριση ενόςπεριουσιακούστοιχείουήυποχρέωσηςσεμιασυναλλαγήεκτόςαπόσυνένωση επιχειρήσεων, ηοποίακατάτηστιγμήτηςσυναλλαγήςδενεπηρεάζειούτεταλογιστικάούτετα φορολογητέακέρδηήζημιές. Η αναβαλλόμενηφορολογίακαθορίζεταιχρησιμοποιώντας φορολογικούςσυντελεστέςκαινομοθεσίεςπουέχουνθεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείμέχρι τηνημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςκαιαναμένεταιότιθαισχύουνόταντο σχετικόαναβαλλόμενοφορολογικόπεριουσιακόστοιχείοεκποιηθείήότανηαναβαλλόμενη φορολογικήυποχρέωσηδιακανονιστεί. Αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςαναγνωρίζονταιστηνέκτασηπουείναιπιθανόνότι μελλοντικάφορολογητέακέρδηθαείναιδιαθέσιμαέναντιτωνοποίωνοιπροσωρινέςδιαφορές μπορούνναχρησιμοποιηθούν. (19)

22 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία(συνέχεια) Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςκαιυποχρεώσειςσυμψηφίζονταιότανυπάρχει νομικάισχυρόδικαίωμασυμψηφισμούτρέχοντωνφορολογικώναπαιτήσεωνμετρέχουσες φορολογικέςυποχρεώσειςκαιότανοιαναβαλλόμενοιφόροισχετίζονταιμεφόροεισοδήματος πουχρεώνεταιαπότηνίδιαφορολογικήαρχήόπουυπάρχειπρόθεσηγιαδιακανονισμότων υπολοίπωνσεκαθαρήβάση. Διανομήμερισμάτων Η διανομήμερισμάτωνστουςμετόχουςτηςεταιρείαςαναγνωρίζεταιωςυποχρέωσηστις οικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείαςστοέτοςπουταμερίσματαεγκρίνονταικαιδεν υπόκεινταιπλέονστηδικαιοδοσίατηςεταιρείας. Πιοσυγκεκριμένα, ταενδιάμεσαμερίσματα αναγνωρίζονταιωςυποχρέωσηστοέτοςπουεγκρίνονταιαπότοδιοικητικόσυμβούλιοτης Εταιρείαςκαιστηνπερίπτωσητελικώνμερισμάτων, αυτάαναγνωρίζονταιστοέτοςπου εγκρίνονταιαπότουςμετόχουςτηςεταιρείας. Υπεραξία Η υπεραξίααντιπροσωπεύειτηνυπέρβασητουκόστουςμιαςεξαγοράςσεσχέσημετηδίκαιη αξίατηςσυμμετοχήςτηςεταιρείαςστακαθαράαναγνωρίσιμαπεριουσιακάστοιχείατης θυγατρικήςεταιρείαςπουαποκτήθηκεκατάτηνημερομηνίατηςεξαγοράς. Η υπεραξίαπου προκύπτειαπότιςεξαγορέςθυγατρικώνεταιρειώνπεριλαμβάνεταισταάϋλαπεριουσιακά στοιχεία. Η υπεραξίαπουπροκύπτειαπότηναγοράσυνδεδεμένωνεταιρειώνπεριλαμβάνεται στιςεπενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες. Η υπεραξίαελέγχεταιγιααπομείωσησεετήσια βάσηκαιπαρουσιάζεταιστηντιμήκόστουςμείονσυσσωρευμένεςζημιέςαπομείωσης. Ζημιές απόαπομείωσηστηνυπεραξίαδεναντιστρέφονται. Κέρδηκαιζημιέςαπότηνπώλησημιας οντότηταςπεριλαμβάνουντηλογιστικήαξίατηςυπεραξίαςηοποίασχετίζεταιμετηνοντότητα πουπωλήθηκε. Η υπεραξίακαταμερίζεταιστιςμονάδεςδημιουργίαςταμειακώνροώνγια σκοπούςελέγχουγιααπομείωση. Ο καταμερισμόςγίνεταισεεκείνεςτιςμονάδεςδημιουργίας ταμειακώνροώνπουαναμένεταιναωφεληθούναπότηνσυνένωσηεπιχειρήσεωνστηνοποία προέκυψεηυπεραξία. Επενδύσειςσεακίνητα ΟιεπενδύσειςσεακίνητααφορούνακίνηταπουκατέχονταιαπότοΣυγκρότημαγια μακροπρόθεσμεςαποδόσειςενοικίουήκέρδηαπόκεφαλαιουχικήυπεραξίακαιδεν χρησιμοποιούνταιαπότοσυγκρότημα. Οιεπενδύσειςσεακίνηταπαρουσιάζονταισεδίκαιη αξίαπουαντιπροσωπεύειτηνελεύθερηαγοραίααξίακαθοριζόμενηετησίωςαπότους ΔιοικητικούςΣυμβούλουςτουΣυγκροτήματοςμεβάσηεκτίμησηαπόανεξάρτητουςεκτιμητές. Αλλαγέςστιςδίκαιεςαξίεςαναγνωρίζονταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. Απομείωσηστηναξίαμη-χρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων Ταπεριουσιακάστοιχείαμεακαθόριστηωφέλιμηζωήδεναποσβένονταιαλλάελέγχονταικάθε χρόνογιααπομείωσηστηναξία. Ταπεριουσιακάστοιχείαπουαποσβένονταιελέγχονταιγια απομείωσηστηναξία, ότανγεγονόταήαλλαγέςστιςπεριστάσειςδείχνουνπωςηλογιστικήαξία μπορείναμηνείναιανακτήσιμη. Ζημιάαπομείωσηςαναγνωρίζεταιγιατηδιαφοράτης λογιστικήςαξίαςκαιτουανακτήσιμουποσούτουπεριουσιακούστοιχείου. Τοανακτήσιμοποσό είναιτομεγαλύτεροτηςδίκαιηςαξίαςτουπεριουσιακούστοιχείουμείονέξοδαπωλήσεωςκαι τηςαξίαςλόγω χρήσης. Γιασκοπούςπροσδιορισμούτηςαπομείωσης, ταπεριουσιακάστοιχεία ομαδοποιούνταισταμικρότεραεπίπεδαγιαταοποίαυπάρχουνξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακέςροές(μονάδεςδημιουργίαςταμειακώνροών). Μηχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία, εκτόςτηςυπεραξίαςπουέχουνυποστεί απομείωση, ελέγχονταιγιαπιθανήαντιστροφήτηςαπομείωσηςσεκάθεημερομηνίατης κατάστασηςοικονομικήςθέσης. (20)

23 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία (i) Ταξινόμηση ΤοΣυγκρότηματαξινομείταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείατουστιςακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκαιδάνειακαιεισπρακτέα. Η ταξινόμησητωνχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείωνεξαρτάταιαπότοσκοπόγιατονοποίοαποκτήθηκαν. Η Διεύθυνση αποφασίζειτηνκατάλληληταξινόμησητωνστοιχείωναυτώνκατάτηναρχικήαναγνώρισηκαι επαναξιολογείαυτήτηνταξινόμησησεκάθεημερομηνία. Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσω τωναποτελεσμάτων Αυτήηκατηγορίαέχειδύουποκατηγορίες: χρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαπροςεμπορίακαιαυτάπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω των αποτελεσμάτωνκατάτηναρχικήαναγνώριση. Έναχρηματοοικονομικό περιουσιακόστοιχείοταξινομείταιστηνυποκατηγορίαπροςεμπορίααν αγοράστηκεκυρίωςγιασκοπούςπώλησηςσεβραχυπρόθεσμηβάση. Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκατάτηναρχικήαναγνώρισηείναιεκείναηαπόδοσητων οποίωναξιολογείταιμεβάσητηδίκαιηαξία, σύμφωναμετηστοιχειοθετημένη επενδυτικήστρατηγικήτουσυγκροτήματος. Πληροφορίεςμεβάσητηδίκαιηαξία σχετικάμεαυτάταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπαρέχονται εσωτερικάσταβασικάδιοικητικάστελέχητουσυγκροτήματος. Ταπεριουσιακά στοιχείαστηνκατηγορίααυτήταξινομούνταιωςκυκλοφορούνταπεριουσιακά στοιχείαανείναιπροςεμπορίαήαναμένεταιναπωληθούνμέσασεδώδεκα μήνεςαπότηνημερομηνίατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης. Δάνειακαιεισπρακτέα Ταδάνειακαιεισπρακτέαείναιμη-παράγωγαχρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαμεσταθερέςήπροσδιορίσιμεςπληρωμέςπουδενείναιεισηγμένασε ενεργήαγοράκαιγιαταοποίαδενυπάρχειπρόθεσηγιαεμπορίατου εισπρακτέου. Ταδάνειακαιεισπρακτέαταξινομούνταιστακυκλοφορούντα περιουσιακάστοιχεία, εκτόςανέχουνλήξηπουυπερβαίνειτουςδώδεκαμήνες απότηνημερομηνίατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης. Αυτά ταξινομούνταιωςμη-κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία. Στηνενοποιημένη κατάστασηοικονομικήςθέσης, ταδάνειακαιεισπρακτέατουσυγκροτήματος αποτελούνταιαπόεπενδυτικάδάνεια, άλλαδάνειακαιεισπρακτέακαιταμειακά διαθέσιμακαιισοδύναμα. (ii) Αναγνώρισηκαιαποτίμηση Αγορέςκαιπωλήσειςχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνμεβάσησυμβόλαιο κανονικήςπαράδοσηςαναγνωρίζονταικατάτηνημερομηνίαπουδιεξάγεταιησυναλλαγή, που είναιηημερομηνίακατάτηνοποίατοσυγκρότημαδεσμεύεταινααγοράσειήναπωλήσειτο περιουσιακόστοιχείο. Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείααναγνωρίζονταιαρχικάσε δίκαιηαξίαπλέοντοκόστοςσυναλλαγήςγιαόλαταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία πουδενπαρουσιάζονταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων. Ταχρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων, αναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιταέξοδασυναλλαγήςχρεώνονταιστιςκερδοζημιές. Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαγράφονταιόταντοδικαίωμαναεισπραχθούν χρηματικέςροέςαπόταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαέχειλήξει, ήέχειμεταφερθεί καιτοσυγκρότημαέχειουσιαστικάμεταφέρεισημαντικάρίσκακαιοφέληιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονταιμετέπειτασεδίκαιηαξία. Ταδάνειακαιεισπρακτέα παρουσιάζονταισεαποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικού επιτοκίου. (21)

24 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία(συνέχεια) (ii) Αναγνώρισηκαιαποτίμηση(συνέχεια) Κέρδηκαιζημιέςπουπροέρχονταιαπόαλλαγέςστηδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείωνπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων παρουσιάζονταιστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνστηνπερίοδοπου προκύπτουν. Έσοδααπόμερίσματαπουπροέρχονταιαπόχρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωναναγνωρίζονταιστις κερδοζημιέςόταναποδειχθείτοδικαίωματουσυγκροτήματοςναεισπράξει. Η δίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπουδιαπραγματεύονταισεμια ενεργήαγοράβασίζεταιστηχρηματιστηριακήτιμήπροσφοράς. Εάνηαγοράγιαένα χρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείοδενείναιενεργήόπωςεπίσηςκαιγιαμηεισηγμένες μετοχές, τοσυγκρότημαπροσδιορίζειτηδίκαιηαξίαχρησιμοποιώνταςμεθόδουςαποτίμησης. Οιμέθοδοιαποτίμησηςπεριλαμβάνουντηχρήσηπρόσφατωνσυναλλαγώνπουέγινανσε καθαράεμπορικήβάση, αναφοράσεπαρόμοιουςτίτλουςκαιμεθόδουςπροεξοφλημένων ταμειακώνροώνκάνονταςμέγιστηχρήσηδεδομένωντηςαγοράςκαιελάχιστηχρήση εσωτερικώνδεδομένωντουσυγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημααξιολογείσεκάθεημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςκατάπόσον υπάρχουναντικειμενικάστοιχείαότιέναχρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείοήμιαομάδα χρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων, έχειυποστείαπομείωσηστηναξία. Αν υπάρχουντέτοιεςενδείξειςηδιαφοράμεταξύτουκόστουςαπόκτησηςκαιτηςπαρούσαςδίκαιης αξίαςμείονζημιάαπομείωσηςπουπροηγουμένωςαναγνωρίστηκεστιςκερδοζημιές μεταφέρεταιαπόταίδιακεφάλαιακαιαναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιές. Οιζημιέςαπομείωσης πουαναγνωρίστηκανστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνγιαμετοχικούς τίτλουςδεναντιστρέφονταιμέσω τηςενοποιημένηςκατάστασηςσυνολικώνεισοδημάτων. Στιςεπενδύσειςπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκατάτηναρχική αναγνώρισηπεριλαμβάνονταιεπενδύσειςσειδιωτικέςεταιρείεςόπουτοποσοστόσυμμετοχής ξεπερνάτο20%. Παρόλοτοποσοστόσυμμετοχήςκαιτηναντιπροσώπευσησεορισμένες περιπτώσειςστοδιοικητικόσυμβούλιο, αυτέςοιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςαποτελούν αναπόσπαστομέροςτουχαρτοφυλακίουεπενδύσεωντουσυγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημα αποκτάτιςεπενδύσειςαυτέςμεσκοπότηνπώλησηκαιτηνπραγματοποίησηκέρδουςκαιδεν έχειανάμειξηστηνκαθημερινήδιεύθυνσηκαιδιαχείρισητωνδραστηριοτήτωντωνεταιρειών αυτών. ΤέτοιεςεπενδύσειςταξινομούνταιστηνκατηγορίααυτήνκαθώςτοΣυγκρότημαέχειτην πρόθεσηκαιείναισεθέσηνατιςπουλήσειχωρίςοποιαδήποτεεπίπτωσηστιςδραστηριότητες του. Αντίθεταοισυνδεδεμένεςκαιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιστρατηγικέςεπενδύσειςκαι αποτελούναναπόσπαστομέροςκαιπροέκτασητωνδραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος. Επενδύσειςκρατούμενεςπροςπώληση ΤαμητρεχούμεναπεριουσιακάστοιχείατουΣυγκροτήματοςμεταφέρονταιστηνκατηγορία Επενδύσειςκρατούμενεςπροςπώληση ότανηλογιστικήτουςαξίααναμένεταιναανακτηθεί μέσω πώλησης, καιηπώλησηθεωρείταισχεδόνβέβαιη. Οι Επενδύσειςκρατούμενεςπρος πώληση παρουσιάζονταιστοχαμηλότεροτηςλογιστικήςαξίαςκαιτηςδίκαιηςαξίαςμείον έξοδαπωλήσεως. (22)

25 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Συμψηφισμόςχρηματοοικονομικώνμέσων Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείακαιυποχρεώσειςσυμψηφίζονταικαιτοκαθαρόποσό παρουσιάζεταιστηνκατάστασηοικονομικήςθέσηςότανυπάρχεινομικόδικαίωμασυμψηφισμού τωνποσώνπουαναγνωρίστηκανκαιυπάρχειηπρόθεσηναγίνειδιακανονισμόςσεκαθαρή βάσηήναγίνειταυτόχροναηπώλησητουπεριουσιακούστοιχείουκαιοδιακανονισμόςτης υποχρέωσης. Εισπρακτέα Ταεμπορικάεισπρακτέααναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιμετέπειταπαρουσιάζονταισε αποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου, μείονπρόνοιας γιααπομείωσητηςαξίας. Η πρόνοιαγιααπομείωσηκαθορίζεταιότανυπάρχειαντικειμενική ένδειξηπωςτοσυγκρότημαδενθαείναισεθέσηναεισπράξειτασυνολικάποσάσύμφωναμε τουςαρχικούςόρουςτωνεισπρακτέων. Σημαντικέςοικονομικέςδυσκολίεςτουχρεώστη, η πιθανότηταότιοχρεώστηςθαπεριέλθεισεπτώχευσηήοικονομικήαναδιοργάνωσηκαιη αθέτησηήπαράλειψηεκπλήρωσηςτωνυποχρεώσεωντουσχετικάμεπληρωμέςθεωρούνται ενδείξειςότιτοεισπρακτέοέχειυποστείαπομείωση. Τοποσότηςπρόβλεψηςείναιηδιαφορά μεταξύτηςλογιστικήςαξίαςτουεισπρακτέουκαιτηςπαρούσαςαξίαςτωνυπολογιζόμενων μελλοντικώνταμειακώνροών, προεξοφλημένωνμετοπραγματικόεπιτόκιο. Τοποσότης πρόβλεψηςαναγνωρίζεταιστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. Μετοχικόκεφάλαιο Οισυνήθειςμετοχέςταξινομούνταιωςίδιακεφάλαια. Επιπλέονκόσταπουαφορούνάμεσατηνέκδοσηνέωνμετοχών, εκτόςαπόέκδοσησεσχέση μεσυνένωσηεπιχειρήσεων, παρουσιάζονταισταίδιακεφάλαιαωςαφαίρεσημετάτη φορολογία, απότιςεισπράξεις. Κόσταγιατηνέκδοσημετοχώνπουσχετίζονταιάμεσαμεμια συνένωσηεπιχειρήσεωνπεριλαμβάνονταιστοκόστοςτηςαπόκτησης. Προβλέψεις ΟιπροβλέψειςαναγνωρίζονταιόταντοΣυγκρότημαέχειμιαπαρούσανομικήήτεκμαρτή υποχρέωσηπουπροκύπτειαπόγεγονόταπουέχουνπροηγηθεί, είναιπιθανόναυπάρξειροή περιουσιακώνστοιχείωνγιαεξόφλησηαυτήςτηςυποχρέωσης, καιτοποσότηςυποχρέωσης έχειυπολογιστείαξιόπιστα. Δεναναγνωρίζονταιπροβλέψειςγιαμελλοντικέςζημιέςαπό εργασίες. Οιπροβλέψειςυπολογίζονταιωςητρέχουσααξίατωνεξόδωνπουαναμένεταινααπαιτηθούν γιατηνεξόφλησητηςυποχρέωσης, χρησιμοποιώνταςέναποσοστόπριντηφορολογία, το οποίοαποδίδειτρέχουσεςαξιολογήσειςαγοράςτηςαξίαςτουχρήματοςδιαχρονικάγιατους κινδύνουςπουσχετίζονταιμετηνυποχρέωση. Ηαύξησηστηνπρόβλεψηλόγω της παρέλευσηςχρόνουαναγνωρίζεταιωςχρεωστικόςτόκος. Εμπορικοίπιστωτές Οιεμπορικοίπιστωτέςαναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιμετέπειταπαρουσιάζονταισε αποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (23)

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 5 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Unifast Finance & Investments Public Company Limited

Unifast Finance & Investments Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Limited Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc I vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Limited Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc RAM.Oil Cyprus Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα. Σελίδα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα. Σελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

OPAP INVESTMENT LIMITED

OPAP INVESTMENT LIMITED Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-7 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

OPAP International Limited

OPAP International Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωματούχοι, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Σελίδα Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC 10 Απριλίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011 Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Finikas Ammochostou PLC, σε συνεδρία του την Τρίτη 10 Απριλίου 2012, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Απριλίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κύριοι Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ www.pwc.com Γιαγωνιζμόρ για ηην παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εηοιμαζία μελέηηρ για ζηπαηηγικό και επισειπηζιακό ζσεδιαζμό για ηο ΡΙΚ. Παπαδοηέο 3 Έκθεζη σεδίος Γπάζηρ για ηην Τλοποίηζη ηος ηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια οικονομική έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια οικονομική έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια οικονομική έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΕΟ PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 2952 ΛΑΦΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜίΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Επεξηγηματική κατάσταση 2-4 Μη ελεγμένος ενδιάμεσος ενοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 49 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Σπ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος Κ. Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Dome Investments Public Company Ltd

Dome Investments Public Company Ltd The Complete Resort Dome Investments Public Company Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 4 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 5 6-10 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνoυ για

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 26 η Απριλίου 2012 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2011 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PRIMETEL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και εγγεγραμμένο γραφείο 1 Δήλωση Προέδρου 2 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

STOCKFORT LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 10 Αυγούστου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

STOCKFORT LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 10 Αυγούστου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 10 Αυγούστου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

SWISS TRUST HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

SWISS TRUST HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 SWISS TRUST HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 9 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα