Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας"

Transcript

1 Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 6 ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή 7 9 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων 10 Ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης 11 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων 12 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών 13 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 54 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτή Κατάστασησυνολικώνεισοδημάτων 62 Κατάστασηοικονομικήςθέσης 63 Κατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων 64 Κατάστασηταμειακώνροών 65 Σημειώσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις

2 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου

3 Διοικητικόσυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι Διοικητικόσυμβούλιο ΧρίστοςΡότσας Πρόεδρος ΑιμίλιοςΠαντελίδης ΠανίκοςΧαραλαμπίδης ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης ΠηνελόπηΑθηνοδώρου ΑνδρέαςΖαχαρίου(διορίστηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΑναστασίαΤσόκκου(διορίστηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΑνδρέαςΚούλινος(παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου) ΚώσταςΤουμπουρής(παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΝεοκλήςΛυσάνδρου(παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου) ΓενικόςΔιευθυντής ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης(διορίστηκεστις19 Μαρτίου) ΑνδρέαςΚούλινος(παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου) ΓραμματέαςΕταιρείας ΛύσανδροςΛυσανδρίδης Εγγεγραμμένογραφείο CLR House ΛεωφόροςΒύρωνος Λευκωσία Κύπρος (1)

4 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 1 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπαρουσιάζειτηνέκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις 31 Δεκεμβρίου. Κύριεςδραστηριότητες 2 ΟικυριότερεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιοιεπενδύσειςσεαξίεςεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιών ΚύπρουκαιΑθηνών, σεστρατηγικέςεπενδύσειςκαιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςσε ιδιωτικέςεταιρείες. Ανασκόπησητωνεξελίξεωντηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος 3 H καθαρήζημιάτουσυγκροτήματοςγιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου ανήλθεσε (: ζημιά ). ΤοΣυγκρότημαυπέστηζημιάαπό πώλησηκαιεπανεκτίμησηχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνύψους (: ζημιά ). Στις31 Δεκεμβρίου τοσύνολοτωνπεριουσιακώνστοιχείωντου Συγκροτήματοςήταν (: ) καιταίδιακεφάλαιαήταν (: ). Η οικονομικήκατάστασηκαιηεξέλιξητου Συγκροτήματοςόπωςπαρουσιάζεταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςέχειεπηρεαστεί αρνητικάαπότιςεξελίξειςστιςπαγκόσμιεςχρηματαγορέςκαιτηνκυπριακήοικονομία. Γιατο2011 τοσυγκρότημαστοχεύειστηνποιοτικήστήριξητωνεπενδύσεωνπουκατέχει σειδιωτικέςεταιρείεςκαιτηνεπικερδήέξοδο, όπουπροσφέρονταιτέτοιεςδυνατότητες. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες 4 ΟικυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπουαντιμετωπίζειτοΣυγκρότημα παρουσιάζονταιστιςσημειώσεις3 και4 τωνοικονομικώνκαταστάσεων. ΠροβλεπόμενηεξέλιξητουΣυγκροτήματος 5 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςδεναναμένειοποιεσδήποτεσημαντικές αλλαγέςήεξελίξειςστιςδραστηριότητεςτουσυγκροτήματοςγιατοπροσεχέςμέλλον. Αποτελέσματα 6 ΤαενοποιημένααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτοςπαρουσιάζονται στησελίδα10. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδενεισηγείταιτηνπληρωμήμερίσματοςκαιη καθαρήζημιάγιατοέτοςμεταφέρεταιστααποθεματικά. (2)

5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Μετοχικόκεφάλαιο 7 Στις10 Φεβρουαρίου επικυρώθηκεαπότοεπαρχιακόδικαστήριο ΛευκωσίαςτοψήφισμαγιατηνμείωσητουμετοχικούκεφαλαίουτηςΕταιρείαςκατά μετηνμείωσητηςονομαστικήςαξίαςτηςκάθεπλήρωςπληρωθείσας μετοχήςαπό0,26 σε0,15. ΤοΔιάταγμακαιΠρακτικότουΔικαστηρίουπιστοποιήθηκαν απότονέφοροεταιρειώνστις26 Φεβρουαρίου. Διοικητικόσυμβούλιο 8 ΤαμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουστις31 Δεκεμβρίου καιτηνημερομηνία αυτήςτηςέκθεσηςπαρουσιάζονταιστησελίδα1. Ο κοςaντρέαςκούλινοςπουήταν Σύμβουλοςτην1 Ιανουαρίου παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου. ΟικκΚώστας ΤουμπουρήςκαιΝεοκλήςΛυσάνδρουπουήτανΣύμβουλοιτην1 Ιανουαρίου παραιτήθηκανστις18 Φεβρουαρίου. 9 ΣύμφωναμετιςπρόνοιεςτουκαταστατικούτηςΕταιρείαςοκοςΧρίστοςΡότσας καιηκαπηνελόπηαθηνοδώρουαποχωρούνεκπεριτροπήςαλλάείναιεκλέξιμοικαι προσφέρονταιγιαεπανεκλογή. 10 Ο κοςχρίστοςρότσαςδιορίστηκεπρόεδροςτουδιοικητικούσυμβουλίουτης Εταιρείαςστις5 Μαρτίου καιοκοςβαγγέληςσυκοπετρίτηςδιορίστηκεγενικός ΔιευθυντήςτηςΕταιρείαςστις19 Μαρτίου στηθέσητουκουανδρέακούλινουπου παραιτήθηκεστις4 Ιανουαρίου. Δενυπήρχανάλλεςσημαντικέςαλλαγέςστην κατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστηναποζημίωσητουδιοικητικούσυμβουλίου. ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστοκεφάλαιοτηςΕταιρείας 11 ΤαποσοστάσυμμετοχήςστοκεφάλαιοτηςΕταιρείαςπουκατέχουν, άμεσαή έμμεσα, μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουσύμφωναμετωνπερίαξιώνκαι ΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρουΝόμωνκαιΚανονισμώνστις31 Δεκεμβρίου και 30 ημέρεςπριντηνημερομηνίατηςειδοποίησηςπροςσύγκλησητηςετήσιαςγενικής Συνέλευσηςείναιωςακολούθως: Στις31 Δεκεμβρίου Ποσοστόσυμμετοχής % 30 ημέρεςπριντην ημερομηνίαειδοποίησης προςσύγκλησητηςετήσιας ΓενικήςΣυνέλευσης Ποσοστόσυμμετοχής % ΧρίστοςΡότσας - - ΑιμίλιοςΠαντελίδης 0,01 0,01 ΠανίκοςΧαραλαμπίδης 0,01 0,01 ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης 0,21 0,28 ΠηνελόπηΑθηνοδώρου - - ΑνδρέαςΖαχαρίου - - ΑναστασίαΤσόκκου - - (3)

6 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Κυριότεροιμέτοχοι 12 Κατάτοδιάστηματων30 ημερώνπριναπότηνειδοποίησηπροςσύγκλησητης ΕτήσιαςΓενικήςΣυνέλευσης, οιπιοκάτω μέτοχοικατείχανκατάκυριότηταπέραντου5% τουεκδοθέντοςκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστό συμμετοχής % Marfin CLR Public Co Limited 26,20 Optagius Limited 7,56 ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης 13 Η ΕταιρείαδενέχειυιοθετήσειτονκώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης, όπωςαυτός εκδόθηκεαπότοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Η Εταιρείαδενυποχρεούταινα υιοθετήσειτιςπρόνοιεςαυτούένεκατουγεγονότοςότιοιτίτλοιτηςδιαπραγματεύονται στηνεναλλακτικήαγοράτουχρηματιστηρίουαξιώνκύπρου. Οιλόγοιμηυιοθέτησης συνίστανταιστογεγονόςότιτοκόστοςπιθανήςεφαρμογήςτωνπρονοιώντουκώδικα εταιρικήςδιακυβέρνησηςθαήτανδυσανάλογαμεγάλοσεσχέσημεταπροσδοκώμενα οφέληαπότηνεφαρμογήτου, καθώςηδιοικητικήδομήείναιαπλήκαιοιδραστηριότητες τηςεταιρείαςδιεκπεραιώνονταιαπότουςδιαχειριστέςτης, Marfin CLR (Financial Services) Limited. Η Εταιρείαδενέχειεκχωρήσειτίτλουςοιοποίοιπαρέχουνειδικά δικαιώματαελέγχουστουςκατόχουςτους. ΗΕταιρείαδενέχειθέσειοποιουσδήποτε περιορισμούςσταδικαιώματαψήφου, ή/καιοποιεσδήποτεπροθεσμίεςγιατηνάσκηση τωνδικαιωμάτωνψήφου. ΣυμβάσειςμεΣυμβούλουςκαισυνδεδεμέναπρόσωπα 14 ΕκτόςαπότησυμφωνίαδανείουμετηCLR Properties Limited, εταιρείαηοποία ελέγχεταιαπότονκ. ΚώσταΤουμπουρήκαιτησυμφωνίαδιαχείρισηςχαρτοφυλακίουμε τηmarfin CLR (Financial Services) Limited ηοποίαείναιεξολοκλήρουθυγατρικήτης Marfin CLR Public Co Limited πουκατέχειτο26,20% τουμετοχικούκεφαλαίουτης Εταιρείαςκαιτηςοποίαςοκ. ΚώσταςΤουμπουρήςείναιμέτοχος, δενυπήρχε οποιαδήποτεάλλησημαντικήσύμβασημετηνεταιρείαστηνοποίασύμβουλοςή συνδεδεμέναπρόσωπαείχανσημαντικόσυμφέρον. Ο κ. ΚώσταςΤουμπουρήςπουήταν μέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουτηςεταιρείας, παραιτήθηκεστις18 Φεβρουαρίου. Υποκαταστήματα 15 ΤοΣυγκρότημαδελειτουργούσεμέσω οποιωνδήποτευποκαταστημάτωνκατάτη διάρκειατουέτους. Γεγονόταμεταγενέστερατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης 16 Δενυπήρχανοποιαδήποτεσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατηςενοποιημένης κατάστασηςοικονομικήςθέσηςπουναέχουνσχέσημετηνκατανόησητωνοικονομικών καταστάσεων. (4)

7 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου(συνέχεια) Διόρθωσησεποσάπροηγούμενουχρόνου 17 Κατάτηνδιάρκειατουέτους τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςeuroprofit Capital Investors Public Limited καικατ επέκτασητοσυγκρότημαπροέβηκεσεδιόρθωσηστα ποσάτουπροηγούμενουχρόνουπουαφορούνστοσυμφέρονμειοψηφίας. Ηενλόγω διόρθωσηδενείχεκαμιάεπίδρασησταίδιακεφάλαιατουσυγκροτήματοςστις31 Δεκεμβρίου όπωςεξηγείταιστησημείωση Επίσης, κατάτηδιάρκειατου, τοσυγκρότημα, αποφάσισεναπαρουσιάσει στηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωντουςπιστωτικούςτόκουςπουλογίζονταικαιτην αντίστοιχηπρόβλεψηπουαναγνώριζεγιατοχρεωστικόυπόλοιποκαιτοεισπρακτέο δάνειοαπότηνclr Properties Limited ώστενασυνάδειπλήρωςμετιςπρόνοιεςτου ΔΛΠ39. Αυτόείχεωςαποτέλεσμανααναπροσαρμόσειτασυγκριτικάποσάτου και ναπαρουσιάσειτόκογιατο όπωςαναφέρεταιστησημείωση28 καιταοποίαδεν είχανεπίδρασηπάνω στηζημιάτου καιτιςσυσσωρευμένεςζημιέςστις31 Δεκεμβρίου και2008. Απόκλισηαπότηνένδειξηαποτελέσματος 19 Η ένδειξηαποτελέσματοςγιατοέτος(ζημιά: ) πουανακοινώθηκεστις 22 Φεβρουαρίου2011 διαφέρεικατά απότηντελικήζημιάτουέτουςύψους Η διαφοράπροέκυψεκυρίωςαπότηνεπιπρόσθετηαπομείωσηστηναξία επενδυτικώνδανείωνκαιεισπρακτέωνύψους , απότηνεπιπρόσθετη απομείωσητηςαξίαςεπενδύσεωνσεμιαμηεισηγμένηεταιρείαύψους καιαπό τηναπομείωσηύψους στηναξίατουεισπρακτέουαπότηντράπεζαπειραιώς Α.Ε. όπωςαναφέρεταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτηςθυγατρικήςεταιρείαςeuroprofit Capital Investors Public Limited. ΑνεξάρτητοιΕλεγκτές 20 ΟιΑνεξάρτητοιΕλεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουνεκδηλώσειτην επιθυμίανασυνεχίσουνναπαρέχουντιςυπηρεσίεςτους. Ψήφισμαπουναεξουσιοδοτεί τουςσυμβούλουςνακαθορίσουντηναμοιβήτουςθακατατεθείστηνετήσιαγενική Συνέλευση. ΜεΕντολήτουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΧρίστοςΡότσας Πρόεδρος Λευκωσία, 19 Απριλίου2011 (5)

8 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαι άλλωνυπευθύνωντηςεταιρείαςγιατιςοικονομικές καταστάσεις Σύμφωναμετοάρθρο9, εδάφια(3)(γ) και(7) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμοτου2007, εμείςτα μέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιυπεύθυνοιγιατιςοικονομικέςκαταστάσειςτης CLR Investments Fund Public Limited γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσωνγνωρίζουμε: (α) οιετήσιεςοικονομικέςκαταστάσειςοιοποίεςπαρουσιάζονταιστιςσελίδες10 μέχρι53 και62 μέχρι100, (i) (ii) ΚαταρτίστηκανσύμφωναμεταΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικής Αναφοράςκαισύμφωναμετιςδιατάξειςτουεδαφίου(4), και παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαι παθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτηςζημιάςτης CLR Investments Fund Public Limited καιτωνεπιχειρήσεωνπου περιλαμβάνονταιστουςενοποιημένουςλογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηέκθεσησυμβούλωνπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνεξελίξεωνκαιτης απόδοσηςτηςεπιχείρησηςκαθώςκαιτηςθέσηςτηςclr Investments Fund Public Limited καιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολο, μαζίμεπεριγραφήτωνκυριότερωνκινδύνωνκαι αβεβαιοτήτωνπουαντιμετωπίζουν. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου ΧρίστοςΡότσας, Πρόεδρος ΑιμίλιοςΠαντελίδης, Σύμβουλος ΠανίκοςΧαραλαμπίδης, Σύμβουλος ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης, Σύμβουλος ΠηνελόπηΑθηνοδώρου, Σύμβουλος ΑνδρέαςΖαχαρίου, Σύμβουλος ΑναστασίαΤσόκκου, Σύμβουλος Λευκωσία,19 Απριλίου2011 (6)

9 Έκθεσηανεξάρτητουελεγκτή ΠροςταΜέλητηςCLR Investment Fund Public Limited Έκθεσηεπίτωνενοποιημένων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων Έχουμεελέγξειτιςσυνημμένες τιςσυνημμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτης τηςclr Investment Fund Public Limited (η«εταιρεία») καιτωνεξαρτημένωντηςεταιρειών(το Συγκρότημα ), οιοποίες αποτελούνταιαπότηνενοποιημένη ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσηςστις31 Δεκεμβρίου, τις ενοποιημένεςκαταστάσειςσυνολικ καταστάσειςσυνολικώνεισοδημάτων, μεταβολώνκαθαρήςθέσηςκαιταμειακώνροών τουέτουςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καθώςκαιπερίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών καιλοιπέςεπεξηγηματικέςπληροφορίες. ΕυθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις οικονομικέςκαταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςόπωςαυτά υιοθετήθηκαν θηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση καιτις απαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ. 113, καιγιαεκείνεςτιςεσωτερικέςδικλίδες πουτοδιοικητικόσυμβούλιοκαθορίζειωςαπαραίτητεςώστενακαθίσταταιδυνατήηκατάρτιση ενοποιημένωνοικονομικώνκατα οικονομικώνκαταστάσεωναπαλλαγμένωναπόουσιώδεςσφάλμα, οφειλομένουείτε σεαπάτηείτεσελάθος. Ευθύνητουελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναινα εκφράσουμε γνώμη επίαυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεωνμεβάσητονέλεγχόμας. ΕκτόςόπωςαναφέρεταιστηνπαράγραφοτηςΒάσηςγια παράγραφοτηςβάσηςγια ΓνώμημεΕπιφύλαξη, διενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαελέγχου ιενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαελέγχου. Τα Πρότυπααυτάαπαιτούννασυμμορφωνόμαστεμεκανόνεςδεοντολογίαςκαθώςκαινασχεδιάζουμε καιδιενεργούμετον έλεγχο μεσκοπό τηναπόκτηση λελογισμένηςδιασφάλισηςγια τοεάν οι ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςείναιαπαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλ οικονομικέςκαταστάσειςείναιαπαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλμα. Οέλεγχοςπεριλαμβάνειτηδιενέργειαδιαδικασιώνγιατηναπόκτησηελεγκτικώντεκμηρίωνσχετικά μεταποσάκαιτιςγνωστοποιήσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. οικονομικέςκαταστάσεις. Οιεπιλεγόμενες διαδικασίεςβασίζονταιστηνκρίσητουελεγκτή, περιλαμβανομένηςτηςεκτίμησηςτωνκινδύνων ουσιώδουςσφάλματοςτωνενοποιημένων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, οικονομικώνκαταστάσεων, οφειλομένουείτεσεαπάτη είτεσελάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτήςεξετάζειτις εσωτερικέςδικλίδεςπουσχετίζονταιμετηνκατάρτισηενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντης οικονομικώνκαταστάσεωντης οντότηταςπουδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόναμεσκοπότοσχεδιασμόελεγκτικώνδιαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότηταςτωνεσωτερικώνδικλίδωντηςοντότητας. ντηςοντότητας. Οέλεγχοςπεριλαμβάνειεπίσηςτην αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένουτωνλογιστικώνεκτιμήσεωνπουέγιναναπότοδιοικητικόσυμβούλιο, καθώςκαιτην αξιολόγησητηςσυνολικήςπα ρουσίασηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. οικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιταελεγκτικάτεκμήριαπουέχουμεαποκτήσειείναιεπαρκήκαικατάλληλαγιανα παράσχουνβάσηγιατηνελεγκτικήμαςγνώμη. PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus T: , F: , PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity. PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No ). A list of the company's directors including for individuals the present name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appearspears on the company's web site. Offices in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. (7)

10 ΒάσηγιαΓνώμημεEπιφύλαξη ΤοΣυγκρότημακατάτην31 Δεκεμβρίου παρουσιάζειστηνενοποιημένη ενοποιημένηκατάστασηοικονομικής θέσηςτο ποσό των7,3 εκ. εισπρακτέο από τηνclr Properties Limited. Όπωςαναφέρεταιστην σημείωση26(β), τοσυγκρότημαέχειαναδιαπραγματευτείαυτότοδάνειοτονδεκέμβριοτου. αυτότοδάνειοτονδεκέμβριοτου. Δεν υπήρχανεπαρκήκατάλληλααποδεικτικάστοιχείαπέραντηςγραπτήςσυμφωνίαςκαιτωνπροσωπικών πέραντηςγραπτήςσυμφωνίαςκαιτωνπροσωπικών εγγυήσεων, τα οποία να μας ικανοποιούν αναφορικά με το χρονικό πλαίσιο καιτο ύψος των αναμενόμενωνταμειακώνροώναπότοδάνειοαυτόκαιωςεκτούτου, τοδάνειοαυτόκαιωςεκτούτου, δενμπορέσαμενακαθορίσουμε κατάπόσονοποιεσδήποτεπροσαρμογέςθαμπορούσαννακαταστούναναγκαίεςστηλογιστικήαξίατου δανείουκαισταέσοδααπότόκουςκαιζημιέςαπομείωσηςσχετικάμετοδάνειοαυτό. Γνώμημεεπιφύλαξη Κατά τη γνώμη μαςεκτόςαπότηνεπίδρασηεπίτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωντου οικονομικώνκαταστάσεωντου θέματος που αναφέρεταιστην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οιενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαιδίκαιη καιδίκαιη εικόνα τηςχρηματοοικονομικήςθέσηςτηςclr Investment Fund Public Limited καιτων θυγατρικών της στις 31 Δεκεμβρίου, και της χρηματοοικονομικήςτηςεπίδοσηςκαιτωνταμειακώνροώντηςγιατοέτοςπουέληξετηνημερομηνία αυτήσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράςόπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωσηκαιτιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμουτηςΚύπρου, Κεφ ΈμφασηΘέματος Χωρίςναεκφράζουμεπεραιτέρωεπιφύλαξηστηγνώμημας, επισύρουμετηνπροσοχήστησημείωση18 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με οφειλή που παρουσιάζεταιστις οικονομικές καταστάσειςσε ύψος της ΤράπεζαςΠειραιώςΑ.Ε. προςτηνεταιρεία. Σεσχέσημετηνοφειλήαυτήεκκρεμείηεκδίκασητης αγωγήςτηςεταιρείαςημερομηνία ωγήςτηςεταιρείαςημερομηνίας2 Δεκεμβρίου2003 εναντίοντηςτράπεζαςπουαναβλήθηκεγιατις25 Μαΐου2011. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο, έχονταςπάρεικαισχετική νομική συμβουλή, πιστεύειότιη υπόθεσηέχεικαλέςπιθανότητεςεπιτυχίαςκαιέχειπροσαρμόσειτούψοςτηςπαρουσιαζόμενηςοφειλής ούψοςτηςπαρουσιαζόμενηςοφειλής ανάλογα. Έκθεσηεπίάλλωννομικώνκαικανονιστικώναπαιτήσεων Σύμφωνα με τιςαπαιτήσειςτου περίελεγκτώνκαιυποχρεωτικών καιυποχρεωτικών ΕλέγχωντωνΕτήσιων Ετήσιων καιτων ΕνοποιημένωνΛογαριασμώνΝόμουτου, αναφέρουμεταπιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγιασκοπούςτου σκοπούςτου ελέγχουμας, εκτόςτουότιηέκτασητηςεργασίαςμαςπεριορίστηκεαπότοθέμαπουαναφέρεται στηνπαράγραφοτηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία ηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμετιςεξηγήσειςπου μαςδόθηκαν, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρέχουντιςαπαιτούμενεςαπότονπερί ΕταιρειώνΝόμοτηςΚύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίεςμετοναπαιτούμενοτρόπο, εκτόςαπότην περίπτωσητουεισπρακτέουπουαναφέρεταιστηνπαράγραφοτηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. τηςβάσηςγιαγνώμημεεπιφύλαξη. Κατά τηγνώμημας, μας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεση τουδιοικητικούσυμβουλίου συνάδουνμετιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. (8)

11 Άλλοθέμα Αυτήηέκθεση, περιλαμβανομένηςκαιτηςγνώμης, ετοιμάστηκεγιαταμέλητηςεταιρείαςωςσώμα καιμόνοσύμφωναμετοάρθρο34 τουπερίελεγκτώνκαιυποχρεωτικώνελέγχωντωνετήσιωνκαι τωνενοποιημένωνλογαριασμώννόμουτου καιγιακανέναάλλοσκοπό. Δίνονταςαυτήτη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτεάλλοπρόσωποστηγνώσητουοποίουαυτήηέκθεσηδυνατόνναπεριέλθει. ΑνδρούλλαΠήττα ΕγκεκριμένοςΛογιστήςκαιΕγγεγραμμένοςΕλεγκτής εκμέρουςκαιγιαλογαριασμότης PricewaterhouseCoopers Limited ΕγκεκριμένοιΛογιστέςκαιΕγγεγραμμένοιΕλεγκτές 19 Απριλίου2011 (9)

12 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Έσοδα Μερίσματα Πιστωτικοίτόκοι Άλλαεισοδήματα Αποδέσμευσηπληρωτέωνποσών Έξοδα Ζημιάχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων 6 ( ) ( ) Ζημιάδίκαιηςαξίαςαπόεπανεκτίμησηεπενδύσεωνσε ακίνητα 12 ( ) - Ζημιάαπόεπανεκτίμησηεπένδυσηςκρατούμενηςπρος πώληση 14 - (26.173) Διαχειριστικάέξοδα 7 ( ) ( ) Απομείωσηστηναξίαεπενδυτικώνδανείων 15 ( ) ( ) Απομείωσηστηναξίαδανείωνκαιεισπρακτέων 18 ( ) ( ) Ζημιάαπόεργασίες ( ) ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα 9 ( ) ( ) Μερίδιοαποτελεσμάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειών 13 ( ) ( ) Διαγραφήυπεραξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών Κέρδοςαπόπώλησηεξαρτημένης Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Φορολογία 10 (38.915) ( ) Ζημιάέτους ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Επίπτωσηστακεφάλαιααπόσυνεξαρτημένεςπουδεν ενοποιήθηκαντο (43.367) Συνολικήζημιάέτους ( ) ( ) Ζημιάέτουςπουαναλογείστους ΜετόχουςτηςΕταιρείας ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας 21 ( ) (68.059) ( ) ( ) Συνολικήζημιάέτουςπουαναλογείστους ΜετόχουςτηςΕταιρείας ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας ( ) ( ) ( ) Ζημιάέτουςανάμετοχήπουαναλογείστους μετόχουςτηςεταιρείας(σεντ): - βασικήκαιαναπροσαρμοσμένη 11 (2,43) (0,88) Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (10)

13 Ενοποιημένηκατάστασηοικονομικήςθέσης στις31 Δεκεμβρίου Σημ. Περιουσιακάστοιχεία Επενδύσειςσεακίνητα Επενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες Επένδυσηκρατούμενηπροςπώληση Επενδυτικάδάνεια Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Άλλαδάνειακαιεισπρακτέα Φορολογίαεπιστρεπτέα Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων == Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Συσσωρευμένεςζημιές ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας 21 ( ) Σύνολοιδίωνκεφαλαίων Υποχρεώσεις Δανεισμός Τρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοιδίωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων == Στις19 Απριλίου2011 τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςclr Investment Fund Public Limited ενέκρινεαυτέςτιςοικονομικέςκαταστάσειςγιαέκδοση. ΧρίστοςΡότσας, Πρόεδρος ΒαγγέληςΣυκοπετρίτης, Σύμβουλος Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (11)

14 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Πουαναλογούνστους μετόχουςτηςεταιρείας Συσσωρευμένες Μετοχικό Συμφέρον Σύνολο κεφάλαιο ζημιές(1) Σύνολο μειοψηφίας κεφαλαίων Υπόλοιποτην1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος: Ζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) (68.059) ( ) Επίπτωσηστακεφάλαιααπόσυνεξαρτημένεςπουδενενοποιήθηκαντο 2008 (όπωςαναπροσαρμόστηκε) - (5.177) (5.177) (38.190) (43.367) Συνολικήζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Συναλλαγέςμειδιοκτήτες: Μείωσημετοχικούκεφαλαίου 20 ( ) Αύξησημεριδίουμειοψηφίας Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενη διανομήμερίσματοςγιατο (33.831) (33.831) - (33.831) Μέρισμαεξαρτημένηςγιατοέτος 2006 πουπληρώθηκεστους μέτοχουςμειοψηφίας - (64.769) (64.769) - (64.769) Σύνολοσυναλλαγώνμειδιοκτήτες ( ) (98.588) - (98.588) Υπόλοιποτην31 Δεκεμβρίου/ 1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος: Ζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Συνολικήζημιάγιατοέτος - ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιποστις31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) = ========== (1) Eταιρείεςπουδενδιανέμουν70% τωνκερδώντουςμετάτηφορολογία, όπωςπροσδιορίζονταιαπότονπερίεκτάκτου ΕισφοράςγιατηνΆμυνατηςΔημοκρατίαςΝόμο, κατάτηδιάρκειατωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστο οποίοτακέρδηαναφέρονται, θαθεωρείταιπωςέχουνδιανέμειαυτότοποσόσανμέρισμα. Έκτακτηαμυντικήεισφορά προς15% θαείναιπληρωτέαπάνω σεαυτήτηλογιζόμενηδιανομήμερίσματοςστηνέκτασηπουοιμέτοχοι(άτομακαι εταιρείες) κατάτοτέλοςτηςπεριόδουτωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδη αναφέρονται, είναιφορολογικοίκάτοικοικύπρου. Τοποσότηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματοςμειώνεταιμε οποιοδήποτεπραγματικόμέρισμαήδηδιανεμήθηκεγιατοέτοςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται. Αυτήηέκτακτη αμυντικήεισφοράκαταβάλλεταιαπότηνεταιρείαγιαλογαριασμότωνμετόχων. Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (12)

15 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Δεκεμβρίου Σημ. Ροήμετρητώναπόεργασίες Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογέςγια: Μερίσματαεισπρακτέα 6 ( ) ( ) Τόκουςεισπρακτέους ( ) ( ) Χρεωστικούςτόκους Ζημιάδίκαιηςαξίαςαπόεπανεκτίμησηεπενδύσεωνσεακίνητα Μερίδιοαποτελέσματοςσυνδεδεμένωνεταιρειών Διαγραφήυπεραξίαςσυνδεδεμένωνεταιρειών 13 (510) (12.395) Απομείωσηστηναξίαεπενδυτικώνδανείων Αναπροσαρμογέςσυνεξαρτημένεςεταιρειών - (42.548) Ζημιάαπόεπανεκτίμησηεπένδυσηςκρατούμενηςπροςπώληση Απομείωσηστηναξίαεισπρακτέων ( ) ( ) Αλλαγέςστοκεφάλαιοκίνησης: Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισε δίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Άλλαδάνειακαιεισπρακτέα Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές ( ) ( ) Μετρητάπουπροήλθαναπόεργασίες Φορολογίαπουπληρώθηκε (26.695) (60.830) Μερίσματαπουεισπράχτηκαν Τόκοιπουεισπράχτηκαν Καθαράμετρητάαπόεργασίες Ροήμετρητώναπόεπενδυτικέςδραστηριότητες Αγοράεπενδυτικώνακινήτων 12 - ( ) Προσθήκεςεπενδυτικώνακινήτων 12 (60.765) - Αγοράμετοχώνσεσυνδεδεμένεςεταιρείες 13 (3.467) ( ) Πώλησηεπένδυσηςκρατούμενηςπροςπώληση Καθαρέςεισπράξειςαπόαποπληρωμέςεπενδυτικώνδανείων Αύξησημεριδίουμειοψηφίας - 12 Καθαράμετρητάγιαεπενδυτικέςδραστηριότητες (13.232) ( ) Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικέςδραστηριότητες Αποπληρωμέςδανείων ( ) ( ) Τόκοιπουπληρώθηκαν ( ) ( ) Αμυντικήεισφοράσελογιζόμενηδιανομήμερίσματος - (33.831) Μέρισμαεξαρτημένηςπουπληρώθηκεστουςμετόχουςμειοψηφίας - (64.769) Καθαράμετρητάγιαχρηματοδοτικέςδραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρήαύξηση/(μείωση) σταταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαι τραπεζικάπαρατραβήγματα ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστηναρχήτουέτους ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστοτέλοςτουέτους == Οισημειώσειςστιςσελίδες14 μέχρι53 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων οικονομικώνκαταστάσεων. (13)

16 Σημειώσειςστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 1 Γενικέςπληροφορίες Χώρασύστασης Η ΕταιρείασυστάθηκεστηνΚύπροωςιδιωτικήεταιρείαπεριορισμένηςευθύνηςσύμφωναμετις πρόνοιεςτουπερίεταιρειώννόμου, Κεφ. 113 καιμετατράπηκεσεδημόσιαστις 9 Δεκεμβρίου1999. Στις14 Σεπτεμβρίου2000 οιμετοχέςκαιταδικαιώματααγοράςμετοχών τηςεταιρείαςεισήχθησανστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου. Τοεγγεγραμμένογραφείοκαιη διεύθυνσηεργασίαςτηςεταιρείαςείναιστηνλεωφόροβύρωνος26, Marfin CLR House, Λευκωσία, 1096 Κύπρος. Κύριεςδραστηριότητες ΟικυριότερεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιοιεπενδύσειςσεαξίεςεισηγμένεςστοχρηματιστήριοαξιώνκύπρου καιαθηνών, οιστρατηγικέςεπενδύσειςκαιοιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςσειδιωτικέςεταιρείες. Συμφωνίαδιαχείρισηςεπενδύσεωνκαιγενικούδιαχειριστή Στις31 Δεκεμβρίου τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςεταιρείαςέχεισυνάψεισυμφωνίαμετη Marfin CLR (Financial Services) Limited γιατηδιαχείρισητουχαρτοφυλακίουτηςεταιρείας. ΓιατιςυπηρεσίεςαυτέςηΕταιρείασυμφώνησενακαταβάλλειταπιοκάτω δικαιώματα: - 0,85% επίτηςετήσιαςκαθαρήςαξίαςτωνεπενδύσεωντηςεταιρείαςσεσυνδεδεμένες εταιρείεςτηςεταιρείας. - 0,85% επίτηςετήσιαςαγοραίαςαξίαςτουχαρτοφυλακίουεισηγμένωναξιώντης Εταιρείας. - 0,85% επίτηςετήσιαςαξίαςτωνεπενδύσεωντηςεταιρείαςσειδιωτικέςσυμμετοχέςκαι επενδυτικάδάνεια. Ταπιοπάνω ποσάυπολογίζονταιανάημερολογιακότρίμηνοκαικαταβάλλονταιτοπρώτο δεκαπενθήμερομετάτοτέλοςτηςτριμηνίαςμαζίμετονφ.π.α πουαναλογεί. ΕπίσηςηΕταιρείαχρεώνεταιποσοστό0,5% επίτηςαξίαςτωνχρηματιστηριακώνσυναλλαγών πουδιενεργούνται. Η Marfin CLR (Financial Services) Limited ανέλαβεεπιπρόσθετατηντήρησημητρώουμετόχων καιτηνπαροχήλογιστικών, διοικητικώνκαιγραμματειακώνυπηρεσιώνγιασυνολικόποσό ετησίωςσυνφ.π.α.. ΗMarfin CLR ( Financial Services) Limited είναιεξολοκλήρουεξαρτημένηεταιρείατηςmarfin CLR Public Co Limited. (14)

17 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών Οικυριότερεςλογιστικέςπολιτικέςπουεφαρμόστηκανστηνκατάρτισηαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνεκτίθενταιπιοκάτω. Αυτέςοιπολιτικέςέχουν εφαρμοστείμεσυνέπειαγιαόλαταέτηπουπαρουσιάζονταισεαυτέςτιςενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςεκτόςαπόόπουδηλώνεταιδιαφορετικά. Βάσηετοιμασίας ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματοςέχουνετοιμαστείσύμφωναμετα ΔιεθνήΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ), όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότην ΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕΕ), καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ.113. Κατάτηνημερομηνίατηςέγκρισηςτωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων, όλαταδιεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςπουέχουνεκδοθείαπότοΣυμβούλιοΔιεθνών ΛογιστικώνΠροτύπων(ΣΔΛΠ) καιείναιεφαρμόσιμααπότην1 Ιανουαρίου έχουν υιοθετηθείαπότηνεεμέσω τηςδιαδικασίαςυιοθέτησηςπουκαθορίστηκεαπότηνευρωπαϊκή Επιτροπή, μεεξαίρεσηορισμένωνπρονοιώντουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση σεσχέσημελογιστικήαντιστάθμισηςχαρτοφυλακίου, Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςέχουνκαταρτιστείμεβάσητηναρχήτουιστορικού κόστους, όπωςέχειτροποποιηθείμετηνεπανεκτίμησησεδίκαιηαξίατωνεπενδύσεωνσε ακίνητακαιτωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσω τωναποτελεσμάτων. Η κατάρτισητωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνσύμφωναμεταδπχααπαιτείτη χρήσηορισμένωνσημαντικώνλογιστικώνεκτιμήσεωνκαιτηνάσκησηκρίσηςαπότηδιεύθυνση στηδιαδικασίαεφαρμογήςτωνλογιστικώνπολιτικώντουσυγκροτήματος. Οιτομείςπου απαιτούνμεγαλύτερουβαθμούκρίσηήείναιπιοπολύπλοκοιήτομείςόπουοιπαραδοχέςκαιοι υπολογισμοίέχουνσημαντικήεπίδρασηστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις παρουσιάζονταιστησημείωση4. ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ ΚατάτοτρέχονέτοςτοΣυγκρότημαυιοθέτησεόλατανέακαιαναθεωρημέναΔιεθνήΠρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς(ΔΠΧΑ) ταοποίασχετίζονταιμετιςεργασίεςτουκαιείναι εφαρμόσιμαγιαλογιστικέςπεριόδουςπουαρχίζουντην1 Ιανουαρίου. Η υιοθέτησηαυτή δενείχεεπιφέρεισημαντικέςαλλαγέςστιςλογιστικέςπολιτικέςτουσυγκροτήματος. Κατάτηνημερομηνίαέγκρισηςαυτώντωνοικονομικώνκαταστάσεωνταπιοκάτω πρότυπα χρηματοοικονομικήςαναφοράςείχανεκδοθείαπότοσυμβούλιοδιεθνώνλογιστικώνπροτύπων αλλάδενείχαντεθείακόμησεεφαρμογή. (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών (ισχύειγια ετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ 32 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Παρουσίαση: ΤαξινόμησηΕκδόσεωνΔικαιωμάτωνΠροαίρεσης (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Φεβρουαρίου). ΤροποποίησηστοΔΠΧΑ 1 ΠεριορισμένεςΕξαιρέσειςσεΠρώτηΕφαρμογή σχετικάμεσυγκριτικέςγνωστοποιήσειςδπχα7 (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου). (15)

18 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) ΥιοθέτησηκαινούργιωνκαιαναθεωρημένωνΔΠΧΑ (συνέχεια) (i) ΥιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση(συνέχεια) Τροποποιήσεις(συνέχεια) ΝέεςΕρμηνείες (ii) ΤροποποίησηστοΕΔΔΠΧΑ14 ΠροκαταβολέςμιαςΕλάχιστηςΑπαίτησης Χρηματοδότησης(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2011). ΕΔΔΠΧΑ19 ΕξάλειψηΧρηματοοικονομικώνΥποχρεώσεωνμεΜετοχικούς τίτλους(ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου ). ΔενυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση Νέαπρότυπα Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιανουαρίου2013). ΕτήσιεςΒελτιώσειςσταΔΠΧΑ (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουν απόήμετάτην1 Ιουλίου μέχρι1 Ιανουαρίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧA 7 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύει γιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιουλίου2011). ΤροποποιήσειςστοΔΛΠ 12 ΦόροιΕισοδήματος (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδους πουαρχίζουναπόήμετάτην1 Ιανουαρίου2012). ΤροποποιήσειςστοΔΠΧΑ1 ΠρώτηΕφαργομήΔιεθνώνΠροτύπων ΧρηματοοικονιμικήςΑναφοράς (ισχύειγιαετήσιεςπεριόδουςπουαρχίζουναπό ήμετάτην1 Ιουλίου2011). ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιηυιοθέτησηαυτώντωνπροτύπωνχρηματοοικονομικής αναφοράςσεμελλοντικέςπεριόδουςδενθαέχεισημαντικήεπίδρασηστιςοικονομικές καταστάσειςτουσυγκροτήματος, μεεξαίρεσητωνπιοκάτω: (i) (ii) ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) ΓνωστοποιήσειςΣυγγενικώνΜερών. Τοαναθεωρημένο πρότυπο διευκρινίζεικαιαπλοποιείτονορισμότουσυνδεδεμένουμέρουςκαικαταργεί τηναπαίτησηγιατιςοντότητεςπουείναισυνδεδεμένεςμετηκυβέρνησηνα γνωστοποιούντιςλεπτομέρειεςόλωντωνσυναλλαγώνμετηκυβέρνησηκαιμεάλλες οντότητεςσυνδεδεμένεςμετηκυβέρνηση. ΔΠΧΑ9 ΧρηματοοικονομικάΜέσα. Αυτότοπρότυποείναιηπρώτηφάσητης διαδικασίαςγιατηναντικατάστασητουδλπ 39 ΧρηματοοικονομικάΜέσα: Αναγνώριση καιαποτίμηση. ΤοΔΠΧΑ 9 εισάγεινέεςαπαιτήσειςγιατηνταξινόμησηκαιτην αποτίμησητωνχρηματοοικονομικώνμέσωνκαιείναιπιθανόναεπηρεάσειτονλογιστικό χειρισμότωνχρηματοοικονομικώνμέσωντουσυγκροτήματος. Τοπρότυποδενείναι εφαρμόσιμομέχριτην1 Ιανουαρίου2013 καιδενέχειυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκή Ένωση. ΤοΣυγκρότημαδενέχειαναλύσειτηνσυνολικήεπίδρασηπουθαέχειτο ΔΠΧΑ9. (16)

19 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπεριλαμβάνουντιςοικονομικέςκαταστάσειςτης ιθύνουσαςεταιρείας(η Εταιρεία ), τωνεξαρτημένωντηςκαιτοκαθαρόσυμφέροντων συνδεδεμένωνεταιρειώνπουόλεςμαζίαναφέρονταιωςτο Συγκρότημα. - Εξαρτημένεςεταιρείες ΟιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημακατέχει πέραντου50% τωνδικαιωμάτωνψήφουήμεάλλοτρόποελέγχει. Οιοικονομικές καταστάσειςτωνεξαρτημένωνεταιρειώνενοποιούνταιαπότηνημέρακατάτηνοποίατο Συγκρότημααποκτάτοδικαίωμαελέγχουκαιπαύουνναενοποιούνταιτηνημέρακατά τηνοποίατοσυγκρότημαπαύειναέχειδικαίωμαελέγχου. Οιεξαγορέςεξαρτημένων εταιρειώνλογιστικοποιούνταιμετημέθοδοτηςεξαγοράς. Η υπέρβασητουκόστουςμιας εξαγοράςκαιτηςδίκαιηςαξίαςτωνκαθαρώναναγνωρίσιμωνπεριουσιακώνστοιχείων τηςεπιχείρησηςπουαποκτήθηκεαναγνωρίζεταιωςυπεραξία. Τοκόστοςτηςεξαγοράς αντιπροσωπεύειτηδίκαιηαξίατηςαντιπαροχήςπουδόθηκεκατάτηνημερομηνία απόκτησηςκαιπεριλαμβάνειέξοδαπουαφορούνάμεσατηνεξαγορά. Εισοδήματα, κέρδηκαιυπόλοιπαπουδημιουργούνταιαπόσυναλλαγέςμεταξύτωνεταιρειώντου Συγκροτήματοςδενσυμπεριλαμβάνονταιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Στηνετοιμασίατωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνακολουθήθηκαν ομοιόμορφεςλογιστικέςαρχές. - Συμφέρονμειοψηφίας Τοσυμφέρονμειοψηφίαςφαίνεταιξεχωριστάστηνενοποιημένηκατάστασηοικονομικής θέσηςκαιενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων, όπουαυτόείναι εφαρμόσιμο. - Συνδεδεμένεςεταιρείες ΟισυνδεδεμένεςεταιρείεςείναιόλεςοιοντότητεςστιςοποίεςτοΣυγκρότημαασκεί σημαντικήεπιρροήκαιπουγενικάσυνοδεύεταιαπόέναμερίδιομεταξύ20% και50% σταδικαιώματαψήφουαλλάτιςοποίεςδενελέγχει. Οιεπενδύσειςσεσυνδεδεμένες εταιρείεςαρχικάαναγνωρίζονταισεκόστοςκαιμετέπειταλογίζονταιμετημέθοδοτης καθαρήςθέσης. ΗεπένδυσητουΣυγκροτήματοςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες περιλαμβάνειυπεραξία(μετάτηναφαίρεσησυσσωρευμένωνζημιώναπομείωσης) που προέκυψεκατάτηναπόκτηση. ΤομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστοκέρδοςήτηζημιάτωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνμετά τηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνκαιτομερίδιοτου Συγκροτήματοςστηνκίνησητωναποθεματικώνμετάτηναπόκτησηαναγνωρίζεταιστα αποθεματικά. Οισυσσωρευμένεςκινήσειςμετάτηναπόκτησηαναπροσαρμόζονται έναντιτηςλογιστικήςαξίαςτηςεπένδυσης. ΌταντομερίδιοτουΣυγκροτήματοςστη ζημιάτηςσυνδεδεμένηςεταιρείαςισούταιήυπερβαίνειτουσυμφέροντοςστη συνδεδεμένηεταιρεία, συμπεριλαμβανομένωνάλλωνμηεξασφαλισμένωνεισπρακτέων, τοσυγκρότημαδεναναγνωρίζειπεραιτέρω ζημιές, εκτόςεάνέχειαναλάβειυποχρεώσεις ήέχεικάνειπληρωμέςεκμέρουςτηςσυνδεδεμένηςεταιρείας. ΚέρδηπουδενπραγματοποιήθηκανσεσυναλλαγέςμεταξύτουΣυγκροτήματοςκαιτων συνδεδεμένωντουαπαλείφονταιστηνέκτασητουσυμφέροντοςτουσυγκροτήματοςστις συνδεδεμένεςεταιρείες. Ζημιέςπουδενπραγματοποιήθηκανεπίσηςαπαλείφονται, εκτόςανησυναλλαγήφανερώνειαπομείωσηστηναξίατουπεριουσιακούστοιχείουπου μεταφέρθηκε. Όπουχρειάζεται, οιλογιστικέςαρχέςτωνσυνδεδεμένωνεταιρειώνέχουν διαφοροποιηθείγιανασυνάδουνμετιςλογιστικέςαρχέςπουεφαρμόζειτοσυγκρότημα. Κέρδηήζημιέςπουπροκύπτουναπόαναπροσαρμογή(dilution) τουμεριδίουσε συνδεδεμένεςεταιρείεςαναγνωρίζεταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. (17)

20 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις(συνέχεια) - Άλλεςεπιχειρηματικέςσυμμετοχές Σταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίακατάτην αρχικήαναγνώρισηπεριλαμβάνονταιεπενδύσειςσειδιωτικέςεταιρείεςόπουτοποσοστό συμμετοχήςξεπερνάτο20%. Παρόλοτοποσοστόσυμμετοχήςκαιτηναντιπροσώπευση σεορισμένεςπεριπτώσειςστοδιοικητικόσυμβούλιο, αυτέςοιεπιχειρηματικές συμμετοχέςαποτελούναναπόσπαστομέροςτουχαρτοφυλακίουεπενδύσεωντου Συγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημααποκτάτιςεπενδύσειςαυτέςμεσκοπότηνπώλησηκαι τηνπραγματοποίησηκέρδουςκαιδενέχειανάμειξηστηνκαθημερινήδιεύθυνσηκαι διαχείρισητωνδραστηριοτήτωντωνεταιρειώναυτών. Τέτοιεςεπενδύσειςταξινομούνται σταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίακατάτην αρχικήαναγνώρισηκαθώςτοσυγκρότημαέχειτηνπρόθεσηκαιείναισεθέσηνατις πωλήσειχωρίςοποιαδήποτεεπίπτωσηστιςδραστηριότητες του. Αντίθεταοι συνδεδεμένεςκαιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιστρατηγικέςεπενδύσειςκαιαποτελούν αναπόσπαστομέροςκαιπροέκτασητωνδραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος. Αναγνώρισηεισοδημάτων ΤαεισοδήματατουΣυγκροτήματοςαναγνωρίζονταιωςακολούθως: (α) Πιστωτικοίτόκοι Οιπιστωτικοίτόκοιαπόχρεόγραφα, καταθέσειςκαιεπενδυτικάδάνειααναγνωρίζονται κατάαναλογίαχρόνουχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (β) Μερίσματαεισπρακτέα Ταεισπρακτέαμερίσματααναγνωρίζονταιόταναποδειχθείτοδικαίωματου Συγκροτήματοςναεισπράξει. Ωφελήματαυπαλλήλων Η ΕταιρείακαιοιυπάλληλοισυνεισφέρουνστοΚυβερνητικόΤαμείοΚοινωνικώνΑσφαλίσεωνμε βάσητουςμισθούςτωνυπαλλήλων. Επιπρόσθετα, λειτουργείένασχέδιοκαθορισμένωνσυνεισφορώνταπεριουσιακάστοιχείατου οποίουτηρούνταισεξεχωριστόταμείουπότηδιαχείρισηεπιτροπής. Τοσχέδιοχρηματοδοτείται μεπληρωμέςαπότουςυπαλλήλουςκαιτηνεταιρεία. ΟισυνεισφορέςτηςΕταιρείας αναγνωρίζονταιστηνπερίοδοπουσχετίζονταικαιπεριλαμβάνονταιστοκόστοςπροσωπικού. Η Εταιρείαδενέχειεπιπρόσθετεςυποχρεώσειςαφούπληρωθούνοισυνεισφορές. Τοσχέδιο αυτόείχετερματιστείστις31 Δεκεμβρίου2008 καιεπανάρχισετην1 Ιανουαρίου. (18)

21 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Μετατροπήξένουνομίσματος (α) Νόμισμαλειτουργίαςκαιπαρουσίασης ΤαστοιχείαπουπεριλαμβάνονταιστιςοικονομικέςκαταστάσειςτουΣυγκροτήματος αποτιμούνταιχρησιμοποιώνταςτονόμισματουκύριουοικονομικούπεριβάλλοντοςμέσα στοοποίολειτουργείτοσυγκρότημα( τονόμισμαλειτουργίας ). Οιενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισεευρώ (), τοοποίοείναιτονόμισμα λειτουργίαςκαιπαρουσίασηςτηςεταιρείας. (β) Συναλλαγέςκαιυπόλοιπα Συναλλαγέςσεξένονόμισμακαταχωρούνταιστονόμισμαλειτουργίαςμεβάσητιςτιμές συναλλάγματοςπουισχύουντηνημερομηνίατηςσυναλλαγής. Συναλλαγματικάκέρδη καιζημιέςπουπροκύπτουναπότηνεξόφλησητέτοιωνσυναλλαγώνκαιαπότη μετατροπήμετησυναλλαγματικήισοτιμίαπουισχύειστοτέλοςτουέτουςχρηματικών περιουσιακώνστοιχείωνκαιυποχρεώσεωνπουείναισεξένανομίσματααναγνωρίζονται στηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. (γ) ΕταιρείεςΣυγκροτήματος ΌλεςοιεταιρείεςτουΣυγκροτήματοςέχουντοΕυρώ () ωςνόμισμαλειτουργίαςκαι παρουσίασης. Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία Η χρέωσηφορολογίαςγιατηνπερίοδοπεριλαμβάνειτηντρέχουσακαιαναβαλλόμενη φορολογία. Η φορολογίααναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιέςεκτόςστηνέκτασηόπουσχετίζεταιμε στοιχείαπουαναγνωρίζονταισταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια. Στηνπερίπτωσηαυτή, ηφορολογίααναγνωρίζεταιεπίσηςσταάλλασυνολικάεισοδήματαήαπ' ευθείαςσταίδιακεφάλαια, αντίστοιχα. Η τρέχουσαχρέωσηφορολογίαςυπολογίζεταιμεβάσητηφορολογικήνομοθεσίαπουέχει θεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείκατάτηνημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςστη χώραόπουτοσυγκρότημαδραστηριοποιείταικαιδημιουργείφορολογητέοεισόδημα. Η Διεύθυνσηαξιολογείπεριοδικάτιςθέσειςπουλαμβάνονταισεφορολογικέςδηλώσειςσεσχέση μεκαταστάσειςόπουηεφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία. Εάνη εφαρμοσθείσαφορολογικήνομοθεσίαυπόκειταισεερμηνεία, καθορίζεταιπρόβλεψηόπουείναι κατάλληλομεβάσηταποσάπουυπολογίζεταιναπληρωθούνστιςφορολογικέςαρχές. Η αναβαλλόμενηφορολογίααναγνωρίζεταιχρησιμοποιώνταςτημέθοδουποχρέωσηςπάνω στιςπροσωρινέςδιαφορέςπουπροκύπτουνμεταξύτηςφορολογικήςβάσηςτωνπεριουσιακών στοιχείωνκαιυποχρεώσεωνκαιτηςλογιστικήςτουςαξίαςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. Εντούτοις, ηαναβαλλόμενηφορολογίαδενλογίζεταιεάνπροκύπτειαπόαρχικήαναγνώριση ενόςπεριουσιακούστοιχείουήυποχρέωσηςσεμιασυναλλαγήεκτόςαπόσυνένωση επιχειρήσεων, ηοποίακατάτηστιγμήτηςσυναλλαγήςδενεπηρεάζειούτεταλογιστικάούτετα φορολογητέακέρδηήζημιές. Η αναβαλλόμενηφορολογίακαθορίζεταιχρησιμοποιώντας φορολογικούςσυντελεστέςκαινομοθεσίεςπουέχουνθεσπιστείήουσιαστικάθεσπιστείμέχρι τηνημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςκαιαναμένεταιότιθαισχύουνόταντο σχετικόαναβαλλόμενοφορολογικόπεριουσιακόστοιχείοεκποιηθείήότανηαναβαλλόμενη φορολογικήυποχρέωσηδιακανονιστεί. Αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςαναγνωρίζονταιστηνέκτασηπουείναιπιθανόνότι μελλοντικάφορολογητέακέρδηθαείναιδιαθέσιμαέναντιτωνοποίωνοιπροσωρινέςδιαφορές μπορούνναχρησιμοποιηθούν. (19)

22 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Τρέχουσακαιαναβαλλόμενηφορολογία(συνέχεια) Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςκαιυποχρεώσειςσυμψηφίζονταιότανυπάρχει νομικάισχυρόδικαίωμασυμψηφισμούτρέχοντωνφορολογικώναπαιτήσεωνμετρέχουσες φορολογικέςυποχρεώσειςκαιότανοιαναβαλλόμενοιφόροισχετίζονταιμεφόροεισοδήματος πουχρεώνεταιαπότηνίδιαφορολογικήαρχήόπουυπάρχειπρόθεσηγιαδιακανονισμότων υπολοίπωνσεκαθαρήβάση. Διανομήμερισμάτων Η διανομήμερισμάτωνστουςμετόχουςτηςεταιρείαςαναγνωρίζεταιωςυποχρέωσηστις οικονομικέςκαταστάσειςτηςεταιρείαςστοέτοςπουταμερίσματαεγκρίνονταικαιδεν υπόκεινταιπλέονστηδικαιοδοσίατηςεταιρείας. Πιοσυγκεκριμένα, ταενδιάμεσαμερίσματα αναγνωρίζονταιωςυποχρέωσηστοέτοςπουεγκρίνονταιαπότοδιοικητικόσυμβούλιοτης Εταιρείαςκαιστηνπερίπτωσητελικώνμερισμάτων, αυτάαναγνωρίζονταιστοέτοςπου εγκρίνονταιαπότουςμετόχουςτηςεταιρείας. Υπεραξία Η υπεραξίααντιπροσωπεύειτηνυπέρβασητουκόστουςμιαςεξαγοράςσεσχέσημετηδίκαιη αξίατηςσυμμετοχήςτηςεταιρείαςστακαθαράαναγνωρίσιμαπεριουσιακάστοιχείατης θυγατρικήςεταιρείαςπουαποκτήθηκεκατάτηνημερομηνίατηςεξαγοράς. Η υπεραξίαπου προκύπτειαπότιςεξαγορέςθυγατρικώνεταιρειώνπεριλαμβάνεταισταάϋλαπεριουσιακά στοιχεία. Η υπεραξίαπουπροκύπτειαπότηναγοράσυνδεδεμένωνεταιρειώνπεριλαμβάνεται στιςεπενδύσειςσεσυνδεδεμένεςεταιρείες. Η υπεραξίαελέγχεταιγιααπομείωσησεετήσια βάσηκαιπαρουσιάζεταιστηντιμήκόστουςμείονσυσσωρευμένεςζημιέςαπομείωσης. Ζημιές απόαπομείωσηστηνυπεραξίαδεναντιστρέφονται. Κέρδηκαιζημιέςαπότηνπώλησημιας οντότηταςπεριλαμβάνουντηλογιστικήαξίατηςυπεραξίαςηοποίασχετίζεταιμετηνοντότητα πουπωλήθηκε. Η υπεραξίακαταμερίζεταιστιςμονάδεςδημιουργίαςταμειακώνροώνγια σκοπούςελέγχουγιααπομείωση. Ο καταμερισμόςγίνεταισεεκείνεςτιςμονάδεςδημιουργίας ταμειακώνροώνπουαναμένεταιναωφεληθούναπότηνσυνένωσηεπιχειρήσεωνστηνοποία προέκυψεηυπεραξία. Επενδύσειςσεακίνητα ΟιεπενδύσειςσεακίνητααφορούνακίνηταπουκατέχονταιαπότοΣυγκρότημαγια μακροπρόθεσμεςαποδόσειςενοικίουήκέρδηαπόκεφαλαιουχικήυπεραξίακαιδεν χρησιμοποιούνταιαπότοσυγκρότημα. Οιεπενδύσειςσεακίνηταπαρουσιάζονταισεδίκαιη αξίαπουαντιπροσωπεύειτηνελεύθερηαγοραίααξίακαθοριζόμενηετησίωςαπότους ΔιοικητικούςΣυμβούλουςτουΣυγκροτήματοςμεβάσηεκτίμησηαπόανεξάρτητουςεκτιμητές. Αλλαγέςστιςδίκαιεςαξίεςαναγνωρίζονταιστηνκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. Απομείωσηστηναξίαμη-χρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων Ταπεριουσιακάστοιχείαμεακαθόριστηωφέλιμηζωήδεναποσβένονταιαλλάελέγχονταικάθε χρόνογιααπομείωσηστηναξία. Ταπεριουσιακάστοιχείαπουαποσβένονταιελέγχονταιγια απομείωσηστηναξία, ότανγεγονόταήαλλαγέςστιςπεριστάσειςδείχνουνπωςηλογιστικήαξία μπορείναμηνείναιανακτήσιμη. Ζημιάαπομείωσηςαναγνωρίζεταιγιατηδιαφοράτης λογιστικήςαξίαςκαιτουανακτήσιμουποσούτουπεριουσιακούστοιχείου. Τοανακτήσιμοποσό είναιτομεγαλύτεροτηςδίκαιηςαξίαςτουπεριουσιακούστοιχείουμείονέξοδαπωλήσεωςκαι τηςαξίαςλόγω χρήσης. Γιασκοπούςπροσδιορισμούτηςαπομείωσης, ταπεριουσιακάστοιχεία ομαδοποιούνταισταμικρότεραεπίπεδαγιαταοποίαυπάρχουνξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακέςροές(μονάδεςδημιουργίαςταμειακώνροών). Μηχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία, εκτόςτηςυπεραξίαςπουέχουνυποστεί απομείωση, ελέγχονταιγιαπιθανήαντιστροφήτηςαπομείωσηςσεκάθεημερομηνίατης κατάστασηςοικονομικήςθέσης. (20)

23 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία (i) Ταξινόμηση ΤοΣυγκρότηματαξινομείταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείατουστιςακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκαιδάνειακαιεισπρακτέα. Η ταξινόμησητωνχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείωνεξαρτάταιαπότοσκοπόγιατονοποίοαποκτήθηκαν. Η Διεύθυνση αποφασίζειτηνκατάλληληταξινόμησητωνστοιχείωναυτώνκατάτηναρχικήαναγνώρισηκαι επαναξιολογείαυτήτηνταξινόμησησεκάθεημερομηνία. Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξία μέσω τωναποτελεσμάτων Αυτήηκατηγορίαέχειδύουποκατηγορίες: χρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαπροςεμπορίακαιαυτάπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω των αποτελεσμάτωνκατάτηναρχικήαναγνώριση. Έναχρηματοοικονομικό περιουσιακόστοιχείοταξινομείταιστηνυποκατηγορίαπροςεμπορίααν αγοράστηκεκυρίωςγιασκοπούςπώλησηςσεβραχυπρόθεσμηβάση. Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκατάτηναρχικήαναγνώρισηείναιεκείναηαπόδοσητων οποίωναξιολογείταιμεβάσητηδίκαιηαξία, σύμφωναμετηστοιχειοθετημένη επενδυτικήστρατηγικήτουσυγκροτήματος. Πληροφορίεςμεβάσητηδίκαιηαξία σχετικάμεαυτάταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπαρέχονται εσωτερικάσταβασικάδιοικητικάστελέχητουσυγκροτήματος. Ταπεριουσιακά στοιχείαστηνκατηγορίααυτήταξινομούνταιωςκυκλοφορούνταπεριουσιακά στοιχείαανείναιπροςεμπορίαήαναμένεταιναπωληθούνμέσασεδώδεκα μήνεςαπότηνημερομηνίατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης. Δάνειακαιεισπρακτέα Ταδάνειακαιεισπρακτέαείναιμη-παράγωγαχρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαμεσταθερέςήπροσδιορίσιμεςπληρωμέςπουδενείναιεισηγμένασε ενεργήαγοράκαιγιαταοποίαδενυπάρχειπρόθεσηγιαεμπορίατου εισπρακτέου. Ταδάνειακαιεισπρακτέαταξινομούνταιστακυκλοφορούντα περιουσιακάστοιχεία, εκτόςανέχουνλήξηπουυπερβαίνειτουςδώδεκαμήνες απότηνημερομηνίατηςενοποιημένηςκατάστασηςοικονομικήςθέσης. Αυτά ταξινομούνταιωςμη-κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία. Στηνενοποιημένη κατάστασηοικονομικήςθέσης, ταδάνειακαιεισπρακτέατουσυγκροτήματος αποτελούνταιαπόεπενδυτικάδάνεια, άλλαδάνειακαιεισπρακτέακαιταμειακά διαθέσιμακαιισοδύναμα. (ii) Αναγνώρισηκαιαποτίμηση Αγορέςκαιπωλήσειςχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνμεβάσησυμβόλαιο κανονικήςπαράδοσηςαναγνωρίζονταικατάτηνημερομηνίαπουδιεξάγεταιησυναλλαγή, που είναιηημερομηνίακατάτηνοποίατοσυγκρότημαδεσμεύεταινααγοράσειήναπωλήσειτο περιουσιακόστοιχείο. Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείααναγνωρίζονταιαρχικάσε δίκαιηαξίαπλέοντοκόστοςσυναλλαγήςγιαόλαταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία πουδενπαρουσιάζονταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων. Ταχρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων, αναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιταέξοδασυναλλαγήςχρεώνονταιστιςκερδοζημιές. Ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαδιαγράφονταιόταντοδικαίωμαναεισπραχθούν χρηματικέςροέςαπόταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαέχειλήξει, ήέχειμεταφερθεί καιτοσυγκρότημαέχειουσιαστικάμεταφέρεισημαντικάρίσκακαιοφέληιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονταιμετέπειτασεδίκαιηαξία. Ταδάνειακαιεισπρακτέα παρουσιάζονταισεαποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικού επιτοκίου. (21)

24 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία(συνέχεια) (ii) Αναγνώρισηκαιαποτίμηση(συνέχεια) Κέρδηκαιζημιέςπουπροέρχονταιαπόαλλαγέςστηδίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείωνπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων παρουσιάζονταιστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνστηνπερίοδοπου προκύπτουν. Έσοδααπόμερίσματαπουπροέρχονταιαπόχρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχείαπουαποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωναναγνωρίζονταιστις κερδοζημιέςόταναποδειχθείτοδικαίωματουσυγκροτήματοςναεισπράξει. Η δίκαιηαξίατωνχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείωνπουδιαπραγματεύονταισεμια ενεργήαγοράβασίζεταιστηχρηματιστηριακήτιμήπροσφοράς. Εάνηαγοράγιαένα χρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείοδενείναιενεργήόπωςεπίσηςκαιγιαμηεισηγμένες μετοχές, τοσυγκρότημαπροσδιορίζειτηδίκαιηαξίαχρησιμοποιώνταςμεθόδουςαποτίμησης. Οιμέθοδοιαποτίμησηςπεριλαμβάνουντηχρήσηπρόσφατωνσυναλλαγώνπουέγινανσε καθαράεμπορικήβάση, αναφοράσεπαρόμοιουςτίτλουςκαιμεθόδουςπροεξοφλημένων ταμειακώνροώνκάνονταςμέγιστηχρήσηδεδομένωντηςαγοράςκαιελάχιστηχρήση εσωτερικώνδεδομένωντουσυγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημααξιολογείσεκάθεημερομηνίατηςκατάστασηςοικονομικήςθέσηςκατάπόσον υπάρχουναντικειμενικάστοιχείαότιέναχρηματοοικονομικόπεριουσιακόστοιχείοήμιαομάδα χρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων, έχειυποστείαπομείωσηστηναξία. Αν υπάρχουντέτοιεςενδείξειςηδιαφοράμεταξύτουκόστουςαπόκτησηςκαιτηςπαρούσαςδίκαιης αξίαςμείονζημιάαπομείωσηςπουπροηγουμένωςαναγνωρίστηκεστιςκερδοζημιές μεταφέρεταιαπόταίδιακεφάλαιακαιαναγνωρίζεταιστιςκερδοζημιές. Οιζημιέςαπομείωσης πουαναγνωρίστηκανστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτωνγιαμετοχικούς τίτλουςδεναντιστρέφονταιμέσω τηςενοποιημένηςκατάστασηςσυνολικώνεισοδημάτων. Στιςεπενδύσειςπουορίστηκανσεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτωνκατάτηναρχική αναγνώρισηπεριλαμβάνονταιεπενδύσειςσειδιωτικέςεταιρείεςόπουτοποσοστόσυμμετοχής ξεπερνάτο20%. Παρόλοτοποσοστόσυμμετοχήςκαιτηναντιπροσώπευσησεορισμένες περιπτώσειςστοδιοικητικόσυμβούλιο, αυτέςοιεπιχειρηματικέςσυμμετοχέςαποτελούν αναπόσπαστομέροςτουχαρτοφυλακίουεπενδύσεωντουσυγκροτήματος. ΤοΣυγκρότημα αποκτάτιςεπενδύσειςαυτέςμεσκοπότηνπώλησηκαιτηνπραγματοποίησηκέρδουςκαιδεν έχειανάμειξηστηνκαθημερινήδιεύθυνσηκαιδιαχείρισητωνδραστηριοτήτωντωνεταιρειών αυτών. ΤέτοιεςεπενδύσειςταξινομούνταιστηνκατηγορίααυτήνκαθώςτοΣυγκρότημαέχειτην πρόθεσηκαιείναισεθέσηνατιςπουλήσειχωρίςοποιαδήποτεεπίπτωσηστιςδραστηριότητες του. Αντίθεταοισυνδεδεμένεςκαιεξαρτημένεςεταιρείεςείναιστρατηγικέςεπενδύσειςκαι αποτελούναναπόσπαστομέροςκαιπροέκτασητωνδραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος. Επενδύσειςκρατούμενεςπροςπώληση ΤαμητρεχούμεναπεριουσιακάστοιχείατουΣυγκροτήματοςμεταφέρονταιστηνκατηγορία Επενδύσειςκρατούμενεςπροςπώληση ότανηλογιστικήτουςαξίααναμένεταιναανακτηθεί μέσω πώλησης, καιηπώλησηθεωρείταισχεδόνβέβαιη. Οι Επενδύσειςκρατούμενεςπρος πώληση παρουσιάζονταιστοχαμηλότεροτηςλογιστικήςαξίαςκαιτηςδίκαιηςαξίαςμείον έξοδαπωλήσεως. (22)

25 2 Περίληψησημαντικώνλογιστικώνπολιτικών(συνέχεια) Συμψηφισμόςχρηματοοικονομικώνμέσων Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείακαιυποχρεώσειςσυμψηφίζονταικαιτοκαθαρόποσό παρουσιάζεταιστηνκατάστασηοικονομικήςθέσηςότανυπάρχεινομικόδικαίωμασυμψηφισμού τωνποσώνπουαναγνωρίστηκανκαιυπάρχειηπρόθεσηναγίνειδιακανονισμόςσεκαθαρή βάσηήναγίνειταυτόχροναηπώλησητουπεριουσιακούστοιχείουκαιοδιακανονισμόςτης υποχρέωσης. Εισπρακτέα Ταεμπορικάεισπρακτέααναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιμετέπειταπαρουσιάζονταισε αποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου, μείονπρόνοιας γιααπομείωσητηςαξίας. Η πρόνοιαγιααπομείωσηκαθορίζεταιότανυπάρχειαντικειμενική ένδειξηπωςτοσυγκρότημαδενθαείναισεθέσηναεισπράξειτασυνολικάποσάσύμφωναμε τουςαρχικούςόρουςτωνεισπρακτέων. Σημαντικέςοικονομικέςδυσκολίεςτουχρεώστη, η πιθανότηταότιοχρεώστηςθαπεριέλθεισεπτώχευσηήοικονομικήαναδιοργάνωσηκαιη αθέτησηήπαράλειψηεκπλήρωσηςτωνυποχρεώσεωντουσχετικάμεπληρωμέςθεωρούνται ενδείξειςότιτοεισπρακτέοέχειυποστείαπομείωση. Τοποσότηςπρόβλεψηςείναιηδιαφορά μεταξύτηςλογιστικήςαξίαςτουεισπρακτέουκαιτηςπαρούσαςαξίαςτωνυπολογιζόμενων μελλοντικώνταμειακώνροών, προεξοφλημένωνμετοπραγματικόεπιτόκιο. Τοποσότης πρόβλεψηςαναγνωρίζεταιστηνενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων. Μετοχικόκεφάλαιο Οισυνήθειςμετοχέςταξινομούνταιωςίδιακεφάλαια. Επιπλέονκόσταπουαφορούνάμεσατηνέκδοσηνέωνμετοχών, εκτόςαπόέκδοσησεσχέση μεσυνένωσηεπιχειρήσεων, παρουσιάζονταισταίδιακεφάλαιαωςαφαίρεσημετάτη φορολογία, απότιςεισπράξεις. Κόσταγιατηνέκδοσημετοχώνπουσχετίζονταιάμεσαμεμια συνένωσηεπιχειρήσεωνπεριλαμβάνονταιστοκόστοςτηςαπόκτησης. Προβλέψεις ΟιπροβλέψειςαναγνωρίζονταιόταντοΣυγκρότημαέχειμιαπαρούσανομικήήτεκμαρτή υποχρέωσηπουπροκύπτειαπόγεγονόταπουέχουνπροηγηθεί, είναιπιθανόναυπάρξειροή περιουσιακώνστοιχείωνγιαεξόφλησηαυτήςτηςυποχρέωσης, καιτοποσότηςυποχρέωσης έχειυπολογιστείαξιόπιστα. Δεναναγνωρίζονταιπροβλέψειςγιαμελλοντικέςζημιέςαπό εργασίες. Οιπροβλέψειςυπολογίζονταιωςητρέχουσααξίατωνεξόδωνπουαναμένεταινααπαιτηθούν γιατηνεξόφλησητηςυποχρέωσης, χρησιμοποιώνταςέναποσοστόπριντηφορολογία, το οποίοαποδίδειτρέχουσεςαξιολογήσειςαγοράςτηςαξίαςτουχρήματοςδιαχρονικάγιατους κινδύνουςπουσχετίζονταιμετηνυποχρέωση. Ηαύξησηστηνπρόβλεψηλόγω της παρέλευσηςχρόνουαναγνωρίζεταιωςχρεωστικόςτόκος. Εμπορικοίπιστωτές Οιεμπορικοίπιστωτέςαναγνωρίζονταιαρχικάσεδίκαιηαξίακαιμετέπειταπαρουσιάζονταισε αποσβεσμένοκόστοςχρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. (23)

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 5 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Unifast Finance & Investments Public Company Limited

Unifast Finance & Investments Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

OPAP INVESTMENT LIMITED

OPAP INVESTMENT LIMITED Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 7 Ισολογισμός 8 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Limited Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc I vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Limited Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc RAM.Oil Cyprus Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σελίδα 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σελίδα 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

OPAP INVESTMENT LIMITED

OPAP INVESTMENT LIMITED Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-7 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα. Σελίδα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα. Σελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OPAP International Limited

OPAP International Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC

Cyprus Limni Resorts and GolfCourses PLC Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2016 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα. Σελίδα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα. Σελίδα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

R.E. Anodus Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

R.E. Anodus Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ADFLIKTON INVESTMENTS LTD

ADFLIKTON INVESTMENTS LTD Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 2 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικονομικού διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Αυγούστου Περιεχόμενα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Αυγούστου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Αυγούστου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 5 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις Επισυνάπτεται ανακοίνωση Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0064/00002788/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD PND Attachment: 1. PND ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/04/2013

Διαβάστε περισσότερα

OPAP International Limited

OPAP International Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής www.pwc.com/cy Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής Ημερήσια Διάταξη 1. Εισαγωγή 1. Περιβαλλοντική Πολιτική 3. Ενέργειες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

R.E. Anodus Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

R.E. Anodus Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRIA DEVELOPMENT LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

ALEXANDRIA DEVELOPMENT LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

TITAN EGYPTIAN INVESTMENTS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

TITAN EGYPTIAN INVESTMENTS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 TITAN EGYPTIAN INVESTMENTS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY 2013 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY 2013 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY 2013 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0130/00006461/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Kerverus Holding IT (Cyprus) Ltd KERV Attachments: 1. KERV Announce1 2. KERV Announce2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα