Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης"

Transcript

1 Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α

2

3 Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδότης Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ημερομηνία Δεκέμβριος 2005 Έκδοση 1.0 Πνευματικά Δικαιώματα Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet,

4

5 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΥΠΟ AICC ΠΡΟΤΥΠΟ IMS ΠΡΟΤΥΠΟ IEEE ΠΡΟΤΥΠΟ ADL SCORM...16

6 1. Ε ι σ α γ ω γ ή Η αλματώδης ανάπτυξη των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών την τελευταία δεκαετία έχει προσφέρει πολλές ευκολίες και έχει συμβάλει σημαντικά στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. Είναι προφανές ότι οι δυνατότητες αυτές δεν θα άφηναν ασυγκίνητο το χώρο της εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν μία άλλη διάσταση στη μάθηση. Αναπτύσσονται συνέχεια καινούριες τεχνολογίες με σκοπό τη μάθηση από απόσταση που εκμεταλλεύονται τη φοβερή εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών και των δικτυακών τεχνολογιών. Έτσι τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται συχνά ο όρος τηλεκπαίδευση (e-learning). Η Τηλεκπαίδευση απευθύνεται όχι μόνο σε παραδοσιακούς μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε ένα ευρύτερο σύνολο που έχει ανάγκη τη δια βίου μάθηση. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της μάθησης από απόσταση. Στη συνέχεια περιγράφουμε τα δύο βασικά είδη Τηλεκπαίδευσης, την Σύγχρονη και την Ασύγχρονη, και διαπιστώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον και τα σημαντικά πλεονεκτήματα του ασύγχρονου τρόπου. Επίσης παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης μάθησης από απόσταση, και χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα κυριότερα πρότυπα που έχουν καθιερωθεί στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης όπως είναι το AICC, το IEEE LTSC &.LOM και το IMS SCORM. 2. Σ ύ γ χ ρ ο ν η κ α ι Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η Ο όρος Τηλεκπαίδευση είναι αρκετά γενικός και περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου ή γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για να προσδιορίσουμε καλύτερα την έννοια της Τηλεκπαίδευσης έχουν καθοριστεί δύο διαφορετικές μορφές. Διαχωρίζουμε την μάθηση από απόσταση σε σύγχρονη και ασύγχρονη, με βάση τη σχέση του εκπαιδευτή και του μαθητευόμενου ως προς το χρόνο και το χώρο. 2.1 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Οι παραδοσιακοί τρόποι μάθησης ανήκουν στην κατηγορία «ίδιου μέρους, ίδιας ώρας», αφού εκπαιδευτής και μαθητής βρίσκονται στο ίδιο μέρος, την τάξη, την ίδια χρονική στιγμή. Η σύγχρονη μάθηση από απόσταση αναφέρεται στην περίπτωση όπου εκπαιδευτής και μαθητές συναντούνται σε προκαθορισμένη ώρα, αλλά πιθανόν σε διαφορετικό μέρος. Το μάθημα γίνεται κανονικά αλλά οι μαθητές και ο καθηγητής μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης να βρίσκονται όλοι σε μία εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Η διεξαγωγή του

7 μαθήματος γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τις ίδιες ή και παραπάνω δυνατότητες με αυτές που προσφέρονται σε μία κανονική αίθουσα. 2.2 Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση Αναφέρεται στην περίπτωση όπου εκπαιδευτής και μαθητές μπορούν να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε δηλαδή αλληλεπιδρούν όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο. Το υλικό διδασκαλίας δεν είναι απαραίτητο να έχει δοθεί όλο από την έναρξη του μαθήματος αλλά μπορεί να προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους σταδιακά. Ο ρυθμός διεξαγωγής καθορίζεται από τον εκπαιδευτή σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευόμενους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ορισμοί αυτοί και η συσχέτισή τους. Ίδια χρονική στιγμή Διαφορετικές χρονικές στιγμές Ίδιο μέρος Παραδοσιακή μάθηση Διαφορετικός χώρος Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 2.3 Προϋποθέσεις και τρόπος λειτουργίας Η Τηλεκπαίδευση βασίζεται στο δίκτυο και στην πρόσβαση στο υλικό ενός μαθήματος σύγχρονα ή ασύγχρονα. Οι δύο μορφές Τηλεκπαίδευσης απαιτούν κάποιες κοινές προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωσή και λειτουργία τους. Προετοιμασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού, η ανακοίνωση της ύπαρξης του μαθήματος προς τους ενδιαφερόμενους και ο πιθανός συγχρονισμός των δεδομένων πραγματικού χρόνου (αρχεία ήχου, βίντεο) και μη (διαφάνειες, εικόνες). Εξειδικευμένο λογισμικό: Η παροχή προς τους εκπαιδευτές εξειδικευμένου λογισμικού και σαφών οδηγιών για τη συγγραφή, οργάνωση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού Εξοπλισμός: Η ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου, το οποίο θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το σημείο αυτό θα αποτελεί το κεντρικό σημείο του εκπαιδευτικού δικτύου για την παροχή υπηρεσιών για μάθηση από απόσταση. Εκπαιδευόμενος: Τα προγράμματα για μάθηση από απόσταση στοχεύουν σε μαθητές με σοβαρότητα και συγκέντρωση, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ποιος συγκεκριμένος τομέας τους ενδιαφέρει. Η επιτυχία επίσης της μάθησης από 7

8 απόσταση βασίζεται και απαιτεί, κατά ένα ποσοστό, την ανεξαρτησία του μαθητή από το κέντρο εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτή. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα χαρακτηριστικά μαθητών και εκπαιδευτών και οι διαφορετικές τεχνολογίες για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη μάθηση από απόσταση. Σύγχρονη Ασύγχρονη Τεχνολογίες Εκτεταμένη χρήση υπολογιστών / Εικονική τάξη Διάσκεψη με χρήση κειμένου Διάσκεψη με χρήση εικόνας και ήχου Βιντεοδιάσκεψη Διαμοιραζόμενα δεδομένα / εφαρμογές Βασισμένα στον παγκόσμιο ιστό μαθήματα Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Χρήση ηλεκτρονικών φόρουμ Ομάδες συζητήσεων Διαχείριση μαθημάτων Μη παραδοσιακοί, μερικής απασχόλησης Μη παραδοσιακοί, μερικής απασχόλησης Μαθητές Εργαζόμενοι απασχόλησης πλήρης Εργαζόμενοι πλήρης απασχόλησης Ανεξάρτητοι μαθητές Σύμβουλοι για το εκπαιδευτικό Λέκτορες υλικό Εκπαιδευτές Μέντορες / Βαθμολογητές Διαχειριστές Συγγραφείς μαθημάτων Μέντορες / Βαθμολογητές Διαχειριστές 8

9 3. Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α κ α ι Π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς Α σ ύ γ χ ρ ο ν η ς Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η ς Σήμερα πολλές είναι οι περιπτώσεις που εφαρμόζεται η μάθηση από απόσταση, ιδίως σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιχειρήσεις και λιγότερο στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 3.1 Πλεονεκτήματα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αποτελεί πολύ καλή επιλογή σε περιπτώσεις που ο χρόνος έχει σημαντικό ρόλο καθώς δεν υπάρχουν στενά χρονικά όρια. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσπελάσουν και να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό όποτε έχουν τη δυνατότητα και τα χρονικά περιθώρια καθώς είναι πάντα και από παντού προσβάσιμο. Έτσι είναι σε θέση να το κατανοήσουν καλύτερα, λόγο περισσότερου ελεύθερου χρόνου, ή να αναζητήσουν βοήθεια οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Συγχρόνως υπάρχει μία σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών και στόχων, όπως έχουν δείξει συγκεκριμένες μελέτες. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσαρμόσει τα τη μελέτη του και να δημιουργήσει τη σειρά των μαθημάτων που να καλύπτει τις ανάγκες του. Από την μεριά του εκπαιδευτή υπάρχει η δυνατότητα να εμπλουτίσει το μαθησιακό υλικό, να χρησιμοποιήσει καινούριες τεχνολογίες (όπως πολυμέσα κ.λ.π.) που κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες. Έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν και αφομοιώνουν πολύ πιο εύκολα το μαθησιακό υλικό όταν αυτό τους δίνεται με παραστατικό τρόπο, κάτι το οποίο με τη χρήση των υπολογιστών και των προσφερόμενων τεχνολογιών είναι πλέον εφικτό για όλα τα μαθήματα Επίσης η επικοινωνία μεταξύ των διάφορων εκπαιδευόμενων διευκολύνεται σημαντικά, τόσο μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, όσο και μεταξύ των εκπαιδευόμενων με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φόρουμ συζητήσεων. Τέλος μέσω του διαδικτύου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε πηγές γνώσεων όπως είναι οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Τα παραπάνω οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού και καλύτερη εκμάθησή του. Επίσης έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πιο προσιτά στο μαθητή, στους σκοπούς του και τους στόχους του. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η μάθηση από απόσταση, και ιδιαίτερα η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση που βασίζεται στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο, είναι ικανή να αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα για πολλούς εκπαιδευτικούς στόχους και προγράμματα. 9

10 3.2 Προκλήσεις Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι που καθυστερούν μία μεγαλύτερη ανάπτυξη της μάθησης από απόστασης. Αυτοί είναι αρχικά το σχετικά υψηλό αρχικό κόστος που χρειάζεται για την οργάνωση και τη σχεδίαση των προγραμμάτων και των συστημάτων. Επίσης, παρόλη την ευρεία χρήση των υπολογιστών στις μέρες μας υπάρχει κάποια σχετική «τεχνοφοβία», κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, στο χειρισμό των τεχνολογιών και των υπολογιστών, καθώς και ο φόβος υποκατάστασης των εκπαιδευτών από τους υπολογιστές. Παρά τις παραπάνω σημαντικές δυσκολίες, η μάθηση από απόσταση βασισμένη στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο έχει περισσότερα οφέλη από μειονεκτήματα και κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων, που ολοένα και συχνότερα καταφεύγουν σε αυτή. Με τις σημερινές συνθήκες εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτιμείται ακόμα η παραδοσιακή μάθηση, τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτές, λόγο της άμεσης αλληλεπίδρασης που προσφέρει, αλλά και άλλων λόγων όπως είναι η έντονη επικοινωνία και η διαμόρφωση χαρακτήρα μέσα από αυτή. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όμως, όπως τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο, η μάθηση από απόσταση έχει όλα τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα για να προτιμηθεί από την παραδοσιακή. 3.3 Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις Σύγχρονης και Ασύγχρονης Σημαντική πρόκληση για μία επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία βασισμένη στη σύγχρονη μάθηση από απόσταση αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός των μαθημάτων. Οι σύγχρονες τάξεις τείνουν να ακολουθήσουν το παραδοσιακό μοντέλο της τάξης, βασισμένες σε παραδόσεις, διαλέξεις και συχνή επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και μαθητευόμενου. Αντίθετα, ο ασύγχρονος τρόπος μάθησης βασίζεται σε έτοιμο υλικό κάθε τύπου που ετοιμάζεται από το διδάσκοντα και είναι στη διάθεση του μαθητή οποιαδήποτε στιγμή. Οπότε η οργάνωση και ο σχεδιασμός του μαθήματος δεν είναι τόσο απλή όσο σε μία παραδοσιακή τάξη. Ακόμα, μία δυσκολία για το σύγχρονο τρόπο μάθησης είναι η ικανότητα του εκπαιδευτή να δημιουργήσει μαθητικές κοινότητες που μπορούν να λειτουργήσουν και να είναι και αποτελεσματικές. 10

11 Σύγχρονη Ασύγχρονη Πλεονεκτήματα Ανεξάρτητη από τον παράγοντα χώρο Υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης Ευκολίες πρόσβασης από εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση Ανεξάρτητη από τον παράγοντα χώρο και χρόνο Επιτρέπει διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα Εύκολη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό Προωθεί την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, αλλά και σε διεθνές επίπεδο Καλύτερη κατανόηση λόγο περισσότερου διαθέσιμου χρόνου Προκλήσεις Προγραμματισμός, οργάνωση και υλική υποδομή των τάξεων Δημιουργία μίας συνεκτικής κατανεμημένης κοινότητας μάθησης Μη επαρκής τεχνολογία για ευρείες μεταδόσεις / επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας Δυσκολία στην οργάνωση εφαρμογές πραγματικού χρόνου σε περιπτώσεις μεγάλης διαφοράς ώρας Δημιουργία μίας συνεκτικής κατανεμημένης κοινότητας μάθησης Απαιτείται σημαντική ωριμότητα και αυτοέλεγχος από το μαθητή Δεν εφαρμόζεται με την ίδια ευκολία σε όλα τα θέματα 4. Π ρ ο τ υ π ο π ο ί η σ η Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση αυτό έχουν γίνει πολλές έρευνες και μελέτες τα τελευταία χρόνια, που έχουν οδηγήσει σε ορισμένα σημαντικά πρότυπα. Τα πρότυπα είναι πολύ χρήσιμα καθώς: Γίνεται πιο εύκολη η συγγραφή, η συντήρηση και η διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού. Αυξάνεται η ποιότητα και η πληρότητα του περιεχομένου, καθώς ο συγγραφέας του υλικού ακολουθεί κάποιες καθορισμένες γραμμές, αλλά και παραμένει πάντα επίκαιρο και συνεπές. 11

12 Καθίσταται πιο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ συστημάτων δημιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την ανταλλαγή υλικού που έχει δημιουργηθεί καθώς η δομή και η διάθρωση του υλικού είναι κάπως δεδομένη. Υποστηρίζουν πολλά μοντέλα μάθησης, και παράλληλα παρέχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία ατομικών μοντέλων μάθησης, δείχνοντας έτσι ενδιαφέρον για το μαθητή και παρακινώντας τον παράλληλα να ασχοληθεί περισσότερο με την ηλεκτρονική μάθηση. Επιτρέπουν στις ειδικές ομάδες κάθε οργανισμού ανάπτυξης προτύπων να ασχολούνται με τον κάθε τομέα ξεχωριστά, προωθώντας έτσι και την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του προτύπου ή προσδιορισμού. 4.1 Η ανάγκη για πρότυπα Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη μαθησιακών τεχνολογιών είναι : Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση του μαθησιακού υλικού. Είναι πολύ σημαντικό μετά τη δημιουργία ενός μαθήματος για Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση το υλικό αυτό να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που θα διδαχθεί το μάθημα και να είναι απαραίτητες μόνο ενημερώσεις και βελτιώσεις. Συγχρόνως Οι εξελίξεις στον τομέα της Τηλεκπαίδευσης είναι ραγδαίες και οι ανάγκες που καλείται να καλύψει μία πλατφόρμα για Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευσης είναι συνεχώς αυξανόμενες με αποτέλεσμα να βγαίνουν συνεχώς καινούριες εκδόσεις και να αναπτύσσονται καινούριες πλατφόρμες. Είναι πολύ σημαντικό μία αναβάθμιση της πλατφόρμας ή μία μετάβαση από μία πλατφόρμα σε μία άλλη, να μη συνεπάγεται και επαναδημιουργία του μαθησιακού υλικού. Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ Συστημάτων Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού. Οι εκπαιδευτές πολλές φορές θέλουν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν μαθησιακό υλικό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής του μαθησιακού υλικού και να μπορούν διαφορετικές πλατφόρμες να συνεργαστούν για ανταλλαγή μαθησιακού υλικού. Η ανάγκη για διαθεσιμότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης. Είναι σημαντικό οι χρήστες να μπορούν να ψάξουν εύκολα στο μαθησιακό υλικό και να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Τα πρότυπα και οι προσδιορισμοί που θα παρουσιαστούν εδώ είναι τα AICC, IMS, IEEE και SCORM. 12

13 4.2 Πρότυπο AICC Το πρότυπο AICC αφορά το Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC). Η AICC εστιάζει σε τομείς της τεχνολογίας εκπαίδευσης όπως η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και σε τι ποσοστό αυτό επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών. Η AICC έχει παρουσιάσει πρότυπα για ηλεκτρονική μάθηση και ανάπτυξε και παρουσίασε Runtime λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα, βασίστηκε στις CMI001 οδηγίες για τη διασυνεργατικότητα και παρουσίασε ένα API (Application Programming Interface) και ένα μοντέλο δεδομένων. Το τελευταίο καθορίζει τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να ανταλλαχθούν ανάμεσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό και σε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System - LMS). Η λειτουργία αυτή γίνεται μέσω του API. Το παράδειγμα της AICC αποτέλεσε τη βάση και το γνώμονα για αντίστοιχες δουλειές από άλλες αρχές όπως η ADL και η IEEE. Μέχρι σήμερα η AICC έχει αναπτύξει εννέα AICC οδηγίες και υποδείξεις. Αυτές αποτελούν τεχνικούς προσδιορισμούς σχετικά με έναν ή περισσότερους τομείς, μερικοί από τους οποίους είναι οι παρακάτω: Λειτουργικά συστήματα Περιφερειακές συσκευές εκπαίδευσης βασισμένης στους υπολογιστές Σταθμοί παράδοσης μαθημάτων Ανταλλαγή μαθημάτων Τεχνολογικά θέματα όπως ψηφιακός ήχος και πρότυπα εικόνων Ηλεκτρονική εκπαίδευση, με βάση την δικτυακή εκπαίδευση. Η AICC συνεργάζεται και με άλλες αντίστοιχες αρχές (IMS, ADL και IEEE) που έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικά πρότυπα για θέματα συντονισμού. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά είναι τα προγράμματα συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού που ακολουθούν την προτυποποίηση είναι συμβατά με την AICC, πράγμα που δείχνει τόσο τη σημαντική προσφορά της, όσο και την αναγνώρισή της, στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. 4.3 Πρότυπο IMS Το IMS Global Learning Consortium (παλαιότερα IMS project) αποτελεί μία σημαντική αρχή προτυποποίησης στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Το IMS ανάπτυξε μια σειρά από προσδιορισμούς, βασισμένους στην XML, με στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου μεταξύ εκπαιδευόμενων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 13

14 μάθησης. Αυτοί οι προσδιορισμοί επιτρέπουν και διευκολύνουν τη δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης, με έμφαση στη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Με τους προσδιορισμούς του IMS είναι συμβατά πολλά εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού Το IMS μέχρι σήμερα έχει ανακοινώσει τους παρακάτω προσδιορισμούς: Προσδιορισμός για τη διασυνεργατικότητα ερωτήσεων και τεστ: Περιγράφει τις ερωτήσεις / τεστ και τα αντίστοιχα αποτελέσματα τους, ώστε να μπορούν να μοιραστούν και να ανταλλαχθούν μέσω διαφορετικών συστημάτων αξιολόγησης και αποτίμησης. Το IMS Global Learning Consortium δημοσίευσε μία απλουστευμένη έκδοση του παραπάνω προσδιορισμού με την ονομασία «QTILite IMS Προσδιορισμός για τη Διασυνεργατικότητα Ερωτήσεων και Τεστ που είχε σκοπό την περιγραφή της πιο απλής δυνατής δομής ενός συστήματος συμβατού με τον QTILite. Προσδιορισμός για τα μεταδεδομένα των πόρων μάθησης: Περιγράφει τα δεδομένα μάθησης, έτσι ώστε η αναζήτησή τους και η εύρεσή τους να γίνεται πιο εύκολη μέσω εργαλείων αναζήτησης για μεταδεδομένα και βασίζεται στο έγγραφο Working Draft 6.1 Learning Object Metadata (LOM) Scheme του IEEE LTSC LOM Working Group. Προσδιορισμός για απλή ακολουθία: Ασχολείται με τον καθορισμό των διαφόρων κανόνων για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού στον εκπαιδευόμενο. Επίσης καθορίζει τις λειτουργίες και τους κανόνες που πρέπει να παρουσιάζει ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού συμβατό με αυτόν τον προσδιορισμό. Η εμφάνιση του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να είναι συνεχής, δηλαδή τα αντικείμενα να παρουσιάζονται στον εκπαιδευόμενο διαδοχικά ή με διακλαδώσεις όσο αφορά το περιεχόμενό τους. Αυτή η αναπαράσταση του εκάστοτε εκπαιδευτικού υλικού έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση του υλικού με ένα συνεχή τρόπο και συμβάλλει στη διασυνεργατικότητα μεταξύ διαφόρων συστημάτων δημιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. Προσδιορισμός για το Πακετάρισμα Περιεχομένου: Ασχολείται με την περιγραφή και το πακετάρισμα του εκπαιδευτικού υλικού και τη συνάθροισή του σε συνεκτικές εκπαιδευτικές συνιστώσες, τα διασυνεργατικά πακέτα, τα οποία μπορούν να διανεμηθούν. Έχει ως σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που είναι εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμο και παράλληλα χρήσιμο σε πολλά και διαφορετικά συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. 14

15 Τέλος, το IMS Global Learning Consortium έχει ανακοινώσει υποδείξεις σχετικά με πως είναι καλό να συνεργάζονται συγκεκριμένα προγράμματα δημιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού σε ορισμένες λειτουργίες. Επίσης, έχει παρουσιάσει και ένα σύνολο από οδηγίες με στόχο να παρέχει ένα κοινό πλαίσιο εργασίας για το σύνολο των ενδιαφερόμενων για την ηλεκτρονική μάθηση και να διασφαλίσει ότι κάθε προσδιορισμός παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στο σύνολο των μαθητών. 4.4 Πρότυπο IEEE Το IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) έχει στόχο την ανάπτυξη αναγνωρισμένων τεχνικών προτύπων, προτεινόμενων πρακτικών και οδηγιών για την τεχνολογία μάθησης. Οι ομάδες που ασχολούνται με τη μελέτη και βελτίωση του IEEE έχουν θέσει ως στόχο τους την ανάπτυξη μοντέλων για τον εκάστοτε εκπαιδευόμενο, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του υλικού μάθησης, καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων μεταδεδομένων μέσα από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συστημάτων διαχείρισης και αντίστοιχων εφαρμογών. Οι παραπάνω ομάδες έχουν καταλήξει μεταξύ άλλων σε σημαντικά αποτελέσματα, όπως το LOM, το Μοντέλο Αρχιτεκτονικής και Αναφοράς και την Εκπαίδευση τη Διαχειριζόμενη με Υπολογιστές, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω LOM (Learning Object Metadata): Ασχολείται με το περιεχόμενο μάθησης, και κυρίως με τη σύνταξη και τη σημασία των μεταδεδομένων και τους πόρους μάθησης. Τα μεταδεδομένα είναι ορισμένα χαρακτηριστικά που περιγράφουν εκτενώς το περιεχόμενο μάθησης, ενώ ένα απλό (πρωταρχικό) αντικείμενο μάθησης (learning object) ορίζεται ως μία ξεχωριστή μονάδα, η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, να αλλαχθεί και να προσπελαστεί από συστήματα διαχείρισης μάθησης. Μοντέλο Αρχιτεκτονικής και Αναφοράς (Architecture and Reference Model): Στοχεύει να καθορίσει μία ανωτέρου επιπέδου αρχιτεκτονική για ηλεκτρονική μάθηση και συστήματα διαχείρισης και εκπαίδευσης. Τέλος, η ομάδα εργασίας που ασχολείται με την Εκπαίδευση Διαχειριζόμενη με Υπολογιστές (Computer Managed Instruction) έχει καταλήξει μεταξύ άλλων στα δύο παρακάτω πρότυπα για ηλεκτρονική μάθηση: α) το IEEE , που ασχολείται με την επικοινωνία αντικειμένων περιεχομένου, και β) το IEEE /D1 [14], που ασχολείται με την επικοινωνία του περιεχομένου με runtime υπηρεσίες. 15

16 4.5 Πρότυπο ADL SCORM Το ADL (Advanced Distributed Learning) SCORM (Sharable Content Object Reference Model) είναι ένα από τα κυριότερα πρότυπα και τα περισσότερα εργαλεία συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού τείνουν να είναι συμβατά με αυτό. Το ADL έχει ορίσει απαιτήσεις υψηλού επιπέδου που αφορούν την πρόσβαση, την επαναχρησιμοποίηση και τη διάρκεια / αντοχή στο χρόνο του εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό τη προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και τη δημιουργία μιας οικονομικής βάσης για έρευνα. Έχει βασιστεί στην εργασία άλλων προτύπων (όπως AICC, IMS και IEEE) με σκοπό να αποτελέσει ένα μοντέλο αναφοράς για την ηλεκτρονική μάθηση, ορίζοντας συγκεκριμένους τεχνικούς και μη προσδιορισμούς για τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού. Η πιο πρόσφατη έκδοση του SCORM προσδιορίζει ένα «Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου» και ένα «Run-time περιβάλλον» για τα αντικείμενα μάθησης. Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου: Περιγράφει τα απαραίτητα δεδομένα για τη δημιουργία του υλικού, δηλαδή τα μεταδεδομένα και το πακετάρισμα περιεχομένου. Τα μεταδεδομένα αναφέρονται στον IMS προσδιορισμό για μεταδεδομένα, προσθέτοντας παράλληλα και την περιγραφή των όρων μάθησης, κάνοντας τα έτσι πιο ισχυρά. Το πακετάρισμα περιεχομένου αφορά την αναπαράσταση του εκπαιδευτικού υλικού και το πακετάρισμα μεμονωμένων μονάδων μάθησης σε συνεκτικές εκπαιδευτικές μονάδες. Το πακετάρισμα περιεχομένου επεκτείνει το αντίστοιχο προσδιορισμό του IMS και χρησιμοποιεί τον όρο «Δομή Περιεχομένου» που πρώτη εισήγαγε η AICC. Run-Time Περιβάλλον: Αναφέρεται σε οδηγίες για την εκκίνηση, την επικοινωνία με ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού και την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ένα περιβάλλον βασισμένο στο web. Βασίζεται και αναφέρεται σε αντίστοιχη προσπάθεια της AICC, καθώς η τελευταία έχει σοβαρή εμπειρία στο θέμα αυτό. Παρόλα αυτά, το SCORM Run-Time Περιβάλλον ακολουθείται από τους περισσότερους δημιουργούς συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς είναι πιο απλό και εύχρηστο. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάζεται σχετικά με το SCORM είναι ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη καθοδήγηση για την υλοποίηση των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων της ADL, πρόβλημα πάνω στο οποίο εργάζεται η ομάδα έρευνας της ADL. 16

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία : «Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής e-learning για τις ανάγκες παρουσίασης ενός ενδεικτικού μαθήματος του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Συστήματος Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης για Αναπαραγωγή Μαθημάτων Συμβατών με το Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε-LEARNING) ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Σωτήρης Κίργινας Α.Μ.5246 Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΟΝΟΜΑ:ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ : ΓΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα