ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει σε εθνικό επίπεδο το κενό που υπήρχε σε επίπεδο επιστηµονικής και τεχνικής υποδοµής για την χάραξη πολιτικής σχετικά µε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων. Ο θεσµός αυτός ήταν αποτέλεσµα της συνεργασίας, του διαλόγου και της συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων και κυρώθηκε µε σχετικό άρθρο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των ετών Ακολούθως τον Ιούνιο του 1992 κατατέθηκε και το καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο Πρωτοδικείο Αθηνών το οποίο προέβλεπε την σύστασή του µε την µορφή Αστικής Εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Σκοπός Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εµπειρογνώµονα σε επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς σε θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, και δραστηριοποιείται κυρίως στους τοµείς της πληροφόρησης, της εφαρµοσµένης έρευνας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα ο σκοπός του είναι: Ο εντοπισµός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση και έρευνα των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεων τους στην υγεία, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Η επεξεργασία ρυθµίσεων, κανονισµών και σχετικής νοµοθεσίας. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εµπειριών, η προώθηση της τεκµηρίωσης των σχετικών ζητηµάτων. Η προώθηση της πληροφόρησης, της ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των µερών στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 1

2 Η µελέτη πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζοµένων λόγω της εφαρµογής νέας τεχνολογίας και µεθόδων πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Η παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων αν ζητηθεί από ένα εκ των δύο µερών (εργοδότες εργαζόµενους). 3. ράσεις Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. πραγµατοποιεί τις εξής δράσεις: Επεξεργάζεται και προτείνει µεθόδους µετρήσεων και δειγµατοληψιών για τον προσδιορισµό και την ανάλυση των φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας, όπως επίσης και των βιολογικών δεικτών προτείνοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες οριακές τιµές, επιστηµονικά τεκµηριωµένες, που θα πρέπει κάθε φορά να ισχύουν. Συνεργάζεται µε τις οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών και µε ανάλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συνεργάζεται µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τους επιστηµονικούς φορείς της χώρας. ιοργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα επιµόρφωσης τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας, µελών επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στελεχών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών στελεχών κ.λ.π. ιεξάγει έρευνες ή µελέτες που ενδιαφέρουν τα µέρη αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε επαγγελµατικούς, κρατικούς και επιστηµονικούς φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, µε όλα τα δυνατά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών πληροφοριών, δικτύων µεταγωγής δεδοµένων και µητρώων. Τηρεί στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, ερευνά τα αίτια τους και µελετά τις µεθόδους αντιµετώπισής τους. 2

3 Να σηµειώσουµε ακόµη ότι το ΕΛΙΝΥΑΕ εκδίδει µέσα από συντακτική επιτροπή το περιοδικό «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» σε τριµηνιαία βάση από το Φεβρουάριο του Το περιοδικό µέχρι σήµερα έχει εκδώσει 24 τεύχη µέσα από τα οποία παρουσιάζονται τα νέα του ινστιτούτου και των παραρτηµάτων του παρουσιάσεις άρθρων πάνω στην ΥΑΕ, παρουσίαση της τρέχουσας επικαιρότητας κ.λ.π. Έχει δηµιουργήσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, που ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους πάνω στις δράσεις του ινστιτούτου, το ιστορικό και τους σκοπούς του. Έχει προχωρήσει στην βράβευση επιχειρήσεων που εφαρµόζουν καλές πρακτικές σχετικά µε το ζήτηµα της ποιότητας στην εργασία. Το 2000, βραβεύτηκαν έξι επιχειρήσεις για θέµατα εργασιακού άγχους, εργονοµικών παρεµβάσεων για πρόληψη µυοσκελετικών παθήσεων και υποκατάστασης επικίνδυνων χηµικών ουσιών µε έµφαση στον αµίαντο και στους οργανικούς διαλύτες. Στις δράσεις του συγκαταλέγονται ακόµα ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές ενηµερωτικές εκδηλώσεις. Σ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συµµετοχή του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας ΥΑΕ. Τέλος οι λοιπές εκδόσεις του ινστιτούτου περιλαµβάνουν βιβλία πάνω σε επίκαιρα και νέα θέµατα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, στατιστικές και ενηµερωτικά φυλλάδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 4. Οργανωτική οµή Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελείται από 4 Κέντρα: Α) Το Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας: αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα µε σκοπό τον εντοπισµό, την καταγραφή, την επεξεργασία, την ανάλυση και έρευνα των βλαπτικών παραγόντων του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών τους στην υγεία και την υγιεινή των εργαζοµένων. Β) Το Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας: επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση κλαδικών µελετών καθώς και στην ανάπτυξη µεθοδολογικών εργαλείων σε θέµατα ασφάλειας της εργασίας µε στόχο τον προσδιορισµό και την εκτίµηση των πλέον επιβαρηµένων θέσεων εργασίας καθώς και την επεξεργασία πληροφοριών στη διαχείριση κινδύνου σε θέµατα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. 3

4 Γ) Το Κέντρο Κατάρτισης: παρέχει εξειδικευµένη κατάρτιση, προγραµµατίζει και υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης, σεµινάρια, ηµερίδες κ.λ.π. σε διάφορους φορείς. Εκπονεί µελέτες και διεξάγει έρευνες σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στον τοµέα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. ) Το Κέντρο Τεκµηρίωσης Πληροφόρησης: συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαχέει κάθε µορφής πληροφορία που αφορά την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. Επίσης παρέχει υπηρεσίες τεκµηρίωσηςπληροφόρησης, επιµελείται και διακινεί τις εκδόσεις του Ινστιτούτου. Περιφερειακά τµήµατα Σκοπός των Περιφερειακών Τµηµάτων είναι η αποδοτικότερη κάλυψη όλης της επικράτειας µε τη διάχυση της πληροφόρησης, την προώθηση της κατάρτισης και της έρευνας, την τεχνική και άλλη γενικότερα υποστήριξη εργαζοµένων και εργοδοτών σε θέµατα Επαγγελµατικής Υγείας και Ασφάλειας καθώς και την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων τοπικών φορέων. Τα περιφερειακά παραρτήµατα εντάσσονται στη συνολική δοµή οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου. Σήµερα λειτουργούν 4 Παραρτήµατα: στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Τρίπολη και το Βόλο. 5. ιοικητική Οργάνωση Το Ινστιτούτο διοικείται από διµερές διοικητικό συµβούλιο (εκπρόσωποι των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων). Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου από έως είναι η εξής: Πρόεδρος: Βασίλειος Μακρόπουλος Αντιπρόεδροι: Ανδρέας Κολλάς, (Γ.Σ.Ε.Ε.) Μέλη: Γιάννης ραπανιώτης (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) Ιωάννης Αδαµάκης Νικόλαος Θωµόπουλος και Κυριάκος Σούλας (Γ.Σ.Ε.Ε.) Θεόδωρος έδες (ΣΕΒ) Αναστάσιος Παντελάκης (Ε.Σ.Ε.Ε.) ηµήτριος Λέντζος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 6. Πόροι Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει από ιδρύσεώς του, ως βασική πηγή χρηµατοδότησης τους πόρους από το Λογαριασµό Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ). Οι πόροι αυτοί είχαν προσδιοριστεί στο κείµενο της ΕΓΣΣΕ Στην ιδρυτική του πράξη, οι δαπάνες λειτουργίας του προβλεπόταν να καλυφθούν µελλοντικά και από πιθανή χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας κατάφερε να αντλήσει πόρους από το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ενώ είναι ο µόνος ιδιωτικός φορέας της χώρας ενταγµένος στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) Το 2004 και το 2005 αποτελούν έτη υλοποίησης των ερευνητικών δεσµεύσεων που απορρέουν από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ). Στα πλαίσια αυτά εκπονούνται 18 µελέτες για την εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου από το επιστηµονικό δυναµικό του Ινστιτούτου, σε συνεργασία µε εξωτερικούς ειδικούς επιστήµονες. 5

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008]

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] Στην Αθήνα, σήµερα την 2 α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στα είκοσι χρόνια (1990-2010) λειτουργίας του έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Ρ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Σ τ ο µ α τ ι κ ή Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα