ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»"

Transcript

1 «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων Υ&ΑΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θα αποτελέσει τη βάση για τη διαµόρφωση µεθοδολογικών εργαλείων κατάλληλων για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στην αποτελεσµατική διαχείριση θεµάτων Υ&ΑΕ, στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρακτικών αναβάθµισης του περιβάλλοντος εργασίας», που έχει αναλάβει η Ένωση των Εταιρειών Eco-Efficiency Συµβουλευτική και Τεχνική Ε.Π.Ε., Ε. Αθανασάκη Α. Μπόγδης Ε.Π.Ε και του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου υναµικού (ΕΠΑΝΑ ) µε Αναθέτουσα Αρχή τον ΣΕΒ και δικαιούχο τη Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναι απολύτως εµπιστευτικά. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 1 από 10

2 Χρήσιµες Πληροφορίες για τη Συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας περιλαµβάνει διαφορετικές νοµικές οντότητες, είτε οι κύριες εγκαταστάσεις της βρίσκονται διασκορπισµένες σε διαφορετικά σηµεία της Ελλάδας, µπορείτε να συµπληρώσετε διαφορετικό ερωτηµατολόγιο για την κάθε περίπτωση. Για τις ανάγκες ταχύτερης συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου θα βρείτε τόσο ερωτήµατα πολλαπλής επιλογής, όπου δίνονται οι πιθανές εναλλακτικές απαντήσεις όσο και σύντοµης ανάπτυξης. Υπάρχει όµως η δυνατότητα κάποια από τις ερωτήσεις να µην απαντηθεί αν και εφόσον θεωρηθεί ότι το περιεχόµενό της δεν αφορά την επιχείρησή σας. Όπου προβλέπεται ερώτηση όπου θα πρέπει να δοθούν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες και δεν επαρκεί ο χώρος δύναται να χρησιµοποιηθεί ο επιπλέον χώρος που έχει προβλεφθεί. Σε περίπτωση που επιθυµείτε επιπλέον στοιχεία σχετικά µε την έρευνα ή το πρόγραµµα παρακαλώ απευθυνθείτε στην: Eco-Efficiency Τεχνική και Συµβουλευτική ΕΠΕ τηλ κυρία Έλενα Νικολάου Αν επιθυµείτε να αποστείλετε το ερωτηµατολόγιο µε fax: Συντοµογραφίες Ε.Β.Ε.Α: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΕΞ.Υ.Π.Π.: Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Μ.Α.Π: Μέσα Ατοµικής Προστασίας Μ.Ε.Ε.Κ: Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου Σ..Υ.Α.Ε.: Σύστηµα ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε: Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ΣΤΑΚΟ : Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας Υ.Α.E: Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 Ηµεροµηνία: Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης Η συµπλήρωση των στοιχείων του πλαισίου είναι προαιρετική 2 Επωνυµία Επιχείρησης: 3 Τόπος που βρίσκεται εγκατεστηµένη η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης: (Ευρύτερη περιοχή, περιφέρεια, νοµός ή πόλη) 4 Αρµόδιος Επικοινωνίας (Ονοµατεπώνυµο/Θέση/Τηλέφωνο/ ): 5 Έτη λειτουργίας της επιχείρησης: Σελίδα 2 από 10

3 6 Κωδικός Αριθµός ΣΤΑΚΟ (αν γνωρίζετε) : 7 Κύριες δραστηριότητες επιχείρησης Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης 8 H επιχείρηση αποτελεί: Ανεξάρτητη επιχείρηση Μέλος οµίλου επιχειρήσεων 9 Πόσους εργαζόµενους απασχολεί η επιχείρηση συνολικά (χωρίς να υπολογιστούν οι εργολαβικά απασχολούµενοι); 10 Πόσους εργολαβικά εργαζόµενους απασχολεί η επιχείρηση συνολικά; 1 έως έως έως έως έως έως 250 άνω των 250 κανένα 1 έως έως έως Σύστηµα ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ ΥΑΕ) 11 Στην επιχείρησή σας εφαρµόζετε κάποιο Σ ΥΑΕ; Το Σ ΥΑΕ που εφαρµόζετε ακολουθεί κάποιο πρότυπο (όπως OHSAS κλπ.); Παρακαλώ αναφέρατε ποιο: Αν εφαρµόζεται κάποιο Σ ΥΑΕ, παρακαλώ σηµειώστε ποιος ήταν ο λόγος: Βελτίωση δεικτών ασφάλειας (µείωση ατυχηµάτων, χαµένες εργατοηµέρες, κλπ) Βελτίωση της εταιρικής θέσης/λόγοι διαφήµισης, βελτίωση εικόνας µας Κύριος Κύριος ευτερεύων ευτερεύων Ήταν πρόταση των συµβούλων µας Κύριος ευτερεύων Εκπλήρωση νοµικής υποχρέωσης Κύριος ευτερεύων Αιτήµατα του προσωπικού ή των εκπροσώπων τους Κύριος ευτερεύων Οικονοµικά αίτια ή αίτια σχετικά µε την απόδοση Κύριος ευτερεύων Πίεση από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) Κύριος ευτερεύων Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Αν δεν εφαρµόζεται κάποιο Σ ΥΑΕ παρακαλώ σηµειώστε για ποιον από τους παρακάτω λόγους συµβαίνει αυτό; ε µας αφορά Κύριος ευτερεύων εν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση / τεχνογνωσία Κύριος ευτερεύων εν υπάρχουν οι διαθέσιµοι πόροι (προσωπικό κλπ.) Κύριος ευτερεύων Η επιχείρηση πιστεύει ότι επαρκούν τα µέτρα που λαµβάνονται Κύριος ευτερεύων Σελίδα 3 από 10

4 ε µας υποχρεώνει η νοµοθεσία Κύριος ευτερεύων εν ήµασταν ενήµεροι Κύριος ευτερεύων Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 12 Το σύστηµα αυτό είναι πιστοποιηµένο; Αν ναι από ποιό φορέα; Πολιτική και Πρακτικές ιαχείρισης ΥΑE 13 Πιστεύετε ότι η εφαρµογή πολιτικής, για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας στην επιχείρησή σας έχει φέρει αποτελέσµατα και σε τι βαθµό; Μεγάλο Μέτριο Μικρό 14 Έχετε Τεχνικό Ασφάλειας; Αν ΝΑΙ παρακαλώ προσδιορίσετε: Εξωτερικός συνεργάτης (σύµβουλος) Στέλεχος της επιχείρησης Ιδιοκτήτης Ο Τεχνικός Ασφαλείας σε ποιόν αναφέρεται στη δοµή της εταιρείας (π.χ. ιδιοκτήτη, διευθυντή παραγωγής κλπ.) 15 Τι από τα παρακάτω διαθέτετε στην επιχείρησή σας; Ιατρό Εργασίας Σύµβουλο ΥΑΕ Υποστήριξη από ΕΞΥΠΠ Θεωρηµένο βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας Οργανωµένο ιατρείο Οργανωµένο φαρµακείο 16 Ποια είναι τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η επιχείρησή σας στην συστηµατική αντιµετώπιση ζητηµάτων Yγείας και Aσφάλειας της Eργασίας; Έλλειψη πόρων (όπως προσωπικό κλπ.) Κύριο ευτερεύον Καθόλου Έλλειψη ενηµέρωσης Κύριο ευτερεύον Καθόλου Έλλειψη εµπειρίας Κύριο ευτερεύον Καθόλου Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης ή καθοδήγησης Κύριο ευτερεύον Καθόλου Η νοοτροπία των εργαζοµένων Κύριο ευτερεύον Καθόλου Σελίδα 4 από 10

5 Πολιτική και Πρακτικές ιαχείρισης ΥΑE 17 Ποιούς από τους παρακάτω φορείς έχετε χρησιµοποιήσει για να ενηµερώνεστε για θέµατα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας; ιεθνείς οργανώσεις για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας (π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία) Συχνά Σπάνια Καθόλου Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας Συχνά Σπάνια Καθόλου (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Το Σ.ΕΠ.Ε / Υπουργείο Εργασίας Συχνά Σπάνια Καθόλου Οργανώσεις εργοδοτών (π.χ. Σ.Ε.Β., κλαδικοί σύνδεσµοι Συχνά Σπάνια Καθόλου κλπ.) Τα εργατικά σωµατεία / συνδικάτα Συχνά Σπάνια Καθόλου Εξωτερικούς Ειδικούς Υγείας και Ασφάλειας Συχνά Σπάνια Καθόλου Πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών Συχνά Σπάνια Καθόλου Αναγνώριση Κινδύνων και λήψη µέτρων 18 Ποιο από τα ακόλουθα ζητήµατα επηρεάζει την επιχείρησή σας και σε ποιο βαθµό; Επικίνδυνες ουσίες (όπως σκόνη, χηµικές, βιολογικές, εκρηκτικές, ραδιενεργές κλπ.) Παράγοντες που µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα (από πτώσεις από ύψος, από χρήση και τη διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος, από εµπλοκή µε κινούµενα µέρη µηχανολογικού εξοπλισµού, από οχήµατα κλπ.) εν αφορά την επιχείρηση Ελάχιστο Μέτριο Μέγιστο Θόρυβος και κραδασµοί Παράγοντες που µπορεί να προκαλέσουν µυοσκελετικές παθήσεις, (όπως πόνος στην πλάτη, τον αυχένα, τα µπράτσα ή τα πόδια) υσµενές µικροκλιµατικό περιβάλλον (π.χ. υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, αυξηµένη υγρασία) Ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες Σελίδα 5 από 10

6 Αναγνώριση Κινδύνων και λήψη µέτρων 19 Ποιος από τους ακόλουθους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους µπορεί να απασχολεί την επιχείρησή σας. Ως «ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι» ορίζονται οι παράγοντες που µπορούν να συντελέσουν στο άγχος, στην εργασία. και σχετίζονται µε τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας εν αφορά την επιχείρηση Ελάχιστο Μέτριο Μέγιστο Πίεση λόγω χρονικών περιθωρίων στην εργασία Άγχος Μη ικανοποιητική συνεργασία µεταξύ συναδέλφων Έλλειψη ελέγχου οργάνωσης της εργασίας Ανασφάλεια για την εργασία Παρατεταµένες ή ακανόνιστες ώρες εργασίας Ασαφής πολιτική ανθρωπίνου δυναµικού ιακρίσεις (π.χ. λόγω φύλου, ηλικίας ή εθνικότητας) Προβλήµατα γλωσσικής επικοινωνίας µε το προσωπικό; 20 Έχει διενεργηθεί για την επιχείρησή σας γραπτή Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για όλες τις επιµέρους δραστηριότητες (π.χ. παραγωγή, συντήρηση, αποθήκευση, µεταφορά κλπ.); Αν ΝΑΙ, έχουν ληφθεί υπόψη στη ΜΕΕΚ όλοι οι κίνδυνοι (µηχανικοί, φυσικοί, χηµικοί, βιολογικοί, ψυχοκοινωνικοί); Περιγράφονται ή προτείνονται (στη ΜΕΕΚ) τα απαιτούµενα µέτρα ελέγχου για την µείωση της επικινδυνότητας σε αποδεκτά επίπεδα; Αναφέρετε τους τρεις σηµαντικότερους κινδύνους µε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας 21 Στην επιχείρησή σας διατίθενται µέσα ατοµικής προστασίας στους εργαζόµενους όπου αυτά απαιτούνται; Χρησιµοποιούνται από τους εργαζόµενους; α β γ Περιστασιακά/Μερικώς Σελίδα 6 από 10

7 Ανθρώπινο δυναµικό 22 Πόσο συχνά συζητούνται θέµατα σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας: Στη διοίκηση της επιχείρησης; Μεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων ή εκπροσώπων τους; Κάθε βδοµάδα Κάθε µήνα Κάθε εξάµηνο Όποτε απαιτείται (π.χ. λόγω ατυχήµατος, επιθεώρησης) Κάθε µέρα Κάθε βδοµάδα Κάθε µήνα Κάθε εξάµηνο Όποτε απαιτείται (π.χ. λόγω ατυχήµατος, επιθεώρησης) 23 Παρακαλώ σηµειώσετε τι από τα παρακάτω υπάρχει οργανωµένο στην επιχείρησή σας; Σωµατείο Εργαζοµένων Επιτροπή ΥΑΕ Εκπρόσωπος των Εργαζοµένων για θέµατα ΥΑΕ 24 Υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα ΥΑΕ; Αν ναι, πόσο συχνά πραγµατοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού; 25 Υπάρχουν θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας που υπάγονται στην κατηγορία των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων; Αν ΝΑΙ σε ποιο ποσοστό ανέρχονται αυτές επί του συνόλου των εργαζοµένων; 26 Καταβάλλει η επιχείρησή σας επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας σε κάποιους από τους εργαζόµενους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις συλλογικών ή κλαδικών συµβάσεων; 27 Καταβάλλει η επιχείρησή σας επίδοµα Επικίνδυνης Εργασίας σε κάποιους από τους εργαζόµενους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις συλλογικών ή κλαδικών συµβάσεων; Κάθε βδοµάδα Κάθε µήνα Κάθε εξάµηνο Όποτε απαιτείται (π.χ. λόγω ατυχήµατος, επιθεώρησης) Σελίδα 7 από 10

8 ιάφορα θέµατα ΥΑΕ 28 Γίνονται τακτικοί έλεγχοι της υγείας των εργαζόµενων από τον Ιατρό Εργασίας; Οι έλεγχοι της υγείας των εργαζοµένων γίνονται: Παρακαλώ, αναφέρατε τις τρεις κυριότερες εξετάσεις που γίνονται από τον Ιατρό Εργασίας; 29 Παρακαλώ, αναφέρατε τους κυριότερους βλαπτικούς παράγοντες που µετρώνται στην επιχείρησή σας: Πόσο συχνά γίνονται οι µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων; Με την πρόσληψη Μετά από αίτηµα των εργαζοµένων Μια φορά το έτος Σε άλλα τακτά χρονικά διαστήµατα α β γ α β γ Κάθε µήνα Κάθε εξάµηνο Κάθε χρόνο Πιο σπάνια 30 Έχουν οριστεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν την επιχείρησή σας Αν ΝΑΙ, ποιες είναι αυτές; Έχουν συνταχθεί τεκµηριωµένα σχέδια έκτακτης ανάγκης; 31 ιεξάγονται ασκήσεις ετοιµότητας στην επιχείρησή σας για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης; Πότε έγινε η τελευταία άσκηση (για κάθε έκτακτη κατάσταση); 32 Έχουν εµφανιστεί στην επιχείρησή σας καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σχετικά µε θέµατα ΥΑΕ (π.χ. πυρκαγιά); Αν ΝΑΙ, ποιες είναι οι συχνότερες και µε ποια συχνότητα εµφανίζονται; Μέσα στους τελευταίους 12 µήνες Πρίν από... (προσδιορίστε έτη) Υπάρχει σήµανση ασφαλείας; Υπάρχουν αναρτηµένα σχέδια οδεύσεων διαφυγής; 33 Καταγράφετε, δηλώνετε και διερευνάτε στην επιχείρησή σας τα ατυχήµατα; Καταγράφετε και διερευνάτε τα παρ ολίγον ή µικρά ατυχήµατα; ιερευνάτε τα αίτια των ασθενειών των εργαζοµένων; 34 Είχατε τους τελευταίους 12 µήνες θανατηφόρο ή πολύ σοβαρό ατύχηµα 1 ; 1 Σοβαρό ατύχηµα είναι εκείνο που έχει προκαλέσει µόνιµη αναπηρία ή απουσία εργαζοµένου για µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ µεγαλύτερο του ενός εξαµήνου) Σελίδα 8 από 10

9 Έλεγχοι Επιθεωρήσεις 35 Σε ποιες περιπτώσεις διενεργούνται έλεγχοι του χώρου εργασίας στην επιχείρησή σας; Έπειτα από αλλαγές (όπως στο εργατικό δυναµικό, στις δραστηριότητες, στον εξοπλισµό/εγκαταστάσεις ή στην οργάνωση της εργασίας) Έπειτα από αίτηµα των υπαλλήλων, π.χ. σε περίπτωση παραπόνων Κύριο Κύριο ευτερεύον ευτερεύον Σε τακτικά διαστήµατα, χωρίς ιδιαίτερη αιτία Κύριο ευτερεύον Μετά από ατύχηµα Κύριο ευτερεύον Σχεδόν ποτέ δεν χρειάστηκε µέχρι σήµερα Κύριο ευτερεύον 36 Πόσο συχνά ελέγχονται οι χώροι εργασίας στην επιχείρησή σας ως προς την ΥΑΕ; 37 Οι έλεγχοι του χώρου εργασίας διενεργούνται κυρίως από το δικό σας προσωπικό ή ανατίθενται σε εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών; Κάθε µήνα Κάθε εξάµηνο Κάθε χρόνο Πιο σπάνια ιενεργούνται από το προσωπικό Ανατίθενται σε εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών Και από τους 2 38 Ποιά από τα ακόλουθα θέµατα εξετάζονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών; Ο εξοπλισµός και το περιβάλλον εργασίας (π.χ. κατάσταση εξοπλισµού-εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά εξοπλισµού, άδειες και διπλώµατα χειριστών) Λήψη µέτρων πχ. χρήση ΜΑΠ Τα συµβάντα (ατυχήµατα, έκτακτες καταστάσεις,...) Κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών Τήρηση νοµοθεσίας Τήρηση εσωτερικών διαδικασιών/εντολών Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας και οι τυχόν αλλαγές που έγιναν Οι εσωτερικές σχέσεις εντός της επιχείρησης Επάρκεια κάθε εργαζόµενου για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας του; (εκπαίδευση, επιµόρφωση, εµπειρία) Υλοποίηση συµπερασµάτων/αποφάσεων από προηγούµενους ελέγχους Σελίδα 9 από 10

10 39 Συµµετέχετε σε συλλογικά όργανα; Γενικές Ερωτήσεις Παρακαλώ αναφέρετε σε ποια (π.χ. ΣΕΒ, ΕΒΕΑ): 40 Ποια η συχνότητα επαφής σας µε τα συλλογικά σας όργανα; Συχνή Αραιή Σπάνια εν υφίσταται 41 Παρακαλώ αναφέρετε, τι είδους υποστήριξη αναµένετε από τα συλλογικά όργανα που συµµετέχετε σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας; 42 Παρακαλώ περιγράψτε επιπλέον δράσεις, µέτρα ή καλές πρακτικές που εφαρµόζονται στην επιχείρησή σας (π.χ. επιµορφωτικά σεµινάρια): Προτάσεις-σχόλια για θέµατα ΥΑΕ Σελίδα 10 από 10

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση πληροφόρησης σχετικά µε την ασφάλεια των έργων σελ. 183

Αναζήτηση πληροφόρησης σχετικά µε την ασφάλεια των έργων σελ. 183 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας 4. Οι Άνθρωποι μας Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις Περίληψη

Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις Περίληψη Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις Περίληψη Σκοπός της πανευρωπαϊκής έρευνας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) Αθήνα 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η παρούσα κλαδική µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) Γ ΕΚΔΟΣΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) Γ ΕΚΔΟΣΗ EΛΛHNIKO INΣΤITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ ΤHΣ EPΓAΣIAΣ Γ ΕΚΔΟΣΗ θεματα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ. 10, Ν. 3850/2010) ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 1. Ποιά είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα