Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού"

Transcript

1 Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1

2 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (ΨΕΥ) Κάθε ΕΕΥ ή ΨΕΥ που διατίθεται στους φοιτητές του ΕΑΠ πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από το ΕΕΥΕΜ. Το ΕΕΥΕΜ εφαρμόζει διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO. Θα αναρτηθεί οδηγός δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού υλικού. 2

3 υνατότητες παραγωγής ΕΥ ημιουργία ΕΥ Αφορά στην εκ νέου ανάπτυξη ΕΥ, ψηφιακού (ΨΕΥ) ήέντυπου(εευ). Επικαιροποίηση ΕΥ Αφορά σε βελτίωση ή/και αναθεώρηση του υφιστάμενου ΕΥ που ήδη έχει αναπτυχθεί, τυχόν αλλαγές τροποποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες αντιλήψεις στο πεδίο όπου αναφέρεται το ΕΥ. Ενημέρωση ΕΥ Αφορά σε μικροτροποιήσεις ΕΥ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ενσωμάτωση παροραμάτων ή μικροεπεμβάσεις τεχνικού χαρακτήρα. Η ενημέρωση ΕΥ δεν απαιτεί την ύπαρξη σύμβασης και τον έλεγχο από όλους τους συντελεστές ανάπτυξης ΕΥ. Πιστοποίηση ΕΥ Αφορά σε πιστοποίηση της ποιότητας ολοκληρωμένου ΕΥ ως προς την καταλληλότητά του για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 3

4 Σημείο εκκίνησης Υποβολή αιτήματος στο ΓΑ Υ ή το ΕΕΥΕΜ Στη διεύθυνση Εάν το αίτημα προέρχεται από πρόσωπο ή όργανο του ΕΑΠ, απαιτείται Απόφαση Ε ΕΑΠ, ή Απόφαση Κοσμητείας Σχολής ΕΑΠ Στη συνέχεια, ο Τομέας Πιστοποίησης του ΕΕΥΕΜ κατατάσσει το υλικό 4

5 ιεργασίες Ε.Υ. 5

6 Συντελεστές δημιουργίας ΕΥ Συντονιστής ΘΕ (ή Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ΠΣ) Επιστήμονας ημιουργός (Ε..) Κριτικός Αναγνώστης (Κ.Α.) Ειδικός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με τη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση (Μ.Ε.Α.) Νομικοί Γλωσσικοί επιμελητές Τεχνικοί 6

7 Επιστήμονας ημιουργός Ο Επιστήμονας ημιουργός (Ε..) αναλαμβάνει την ανάπτυξη του επιστημονικού υλικού, με τη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα παραδοτέα που έχει ορίσει το ΕΕΥΕΜ ανά κατηγορία ΕΥ. Το Ε.Υ. αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα του Ε, που υποχρεωτικά έχει αναπτυχθεί ολοκληρωτικά από τον ίδιο και δεν έχει παραχωρηθεί καθ οιονδήποτε τρόπον σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλο ή εν μέρει. Το τελικό Ε.Υ. που θα παραδοθεί στο ΕΑΠ θα πρέπει, με πλήρη ευθύνη του Ε, να είναι ολοκληρωμένο α) επιστημονικά και β) σε ότι αφορά τη γλωσσική επιμέλεια. 7

8 Επιστήμονας ημιουργός Υποχρέωση του Ε είναι να υποβάλλει τα περιεχόμενα και το σενάριο υλοποίησης του έργου του, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ορίζεται στη σύμβαση. (Συντονιστή, ΓΑ Υ, ΕΕΥΕΜ). Σκοπός της υποβολής είναι να ελεγχθεί η συμβατότητα με τον επιδιωκόμενους στόχο της συγκεκριμένης πρότασης ανάπτυξης ΕΥ καθώς και με το αντικείμενο της Θεματικής Ενότητας. Υποχρέωση του Ε είναι να συνεργάζεται με το ΕΕΥΕΜ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου για την ενημέρωση περί διαδικασιών και κριτηρίων ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ και την τήρηση των κατά περίπτωση προδιαγραφών. Υποχρέωση του Ε είναι να προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις-τροποποιήσεις. Οι διορθώσεις μπορούν να προκύψουν κατά το στάδιο ανάπτυξης του επιστημονικού περιεχομένου από τα υποβληθέντα σχόλια ή παρατηρήσεις των υπόλοιπων συντελεστών. Επίσης προβαίνει σε διορθώσεις τόσο κατά τη διάρκεια τεχνικής ολοκλήρωσης του ΕΥ όσο και κατά την εφαρμογή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 8

9 Συντονιστής Αναλαμβάνει τη γενική επιστημονική εποπτεία της ανάπτυξης του Ε.Υ., το οποίο θα αναπτυχθεί με τη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση (Μ.Ε.Α.). Ο ρόλος του είναι να διασφαλίσει την επιστημονική και διδακτική αρτιότητα του Ε.Υ., με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβατότητα του Ε.Υ. με τους επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς στόχους της Θεματικής Ενότητας. 9

10 Συντονιστής προσδιορίζει το αντικείμενο, την έκταση και τα περιεχόμενα του έργου κάθε Ε, ενώ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το σύνολο των Ε για τη σύνθεση του υλικού τους, τη διάρθρωση και δομή του τελικού παραδοτέου, έχει την εποπτεία της ανάπτυξης του επιστημονικού μέρους, καταθέτει έγκαιρα τις παρατηρήσεις του στους Ε, θέτει περιορισμούς στην έκταση του υλικού και παρακολουθεί την ανάπτυξή του μέχρι και την ολοκλήρωση του τεχνικού μέρους από τον Ανάδοχο, καταθέτοντας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν από το ΕΕΥΕΜ, προκειμένου να υλοποιηθεί το τεχνικό μέρος κατά περίπτωση, μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου εντός των προβλεπόμενων από το ΕΑΠ χρονικών ορίων, ελέγχει την πρωτοτυπία του κειμένου ως πνευματικό δημιούργημα του επιστήμονα δημιουργού, φροντίζει για την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ΕΥ μεταξύ των συντελεστών και συνεργάζεται με το ΓΑ Υ, το ΕΕΥΕΜ, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και τον Ανάδοχο ψηφιοποίησης του υλικού στην περίπτωση δημιουργίας ΨΕΥ. 10

11 Κριτικός Αναγνώστης Ελέγχει την ορθότητα του επιστημονικού περιεχομένου και διδακτικής αρτιότητας του Ε.Υ. Παρακολουθεί την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου, το εύρος του και την εγκυρότητά του. Εντοπίζει αδυναμίες και κενά που θα πρέπει να απαντηθούν, καθώς και τα σημεία εκείνα που θα πρέπει να δοθεί το ανάλογο βάρος αναφορικά με την επιστημονική αρτιότητα. παρέχει το έργο του μέχρι και την περάτωση της τεχνικής ολοκλήρωσης του Ε.Υ. και υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Ε.., υποβάλλοντας εγγράφως τις παρατηρήσεις του, όπου θα υποδεικνύει τις αναγκαίες διορθώσεις για την επιστημονική και διδακτική αρτιότητα του έργου. κοινοποιεί τις αναφορές του: (α) στο Συντονιστή ή/και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και (β) στο Γραφείο Ανάπτυξης ιδακτικού Υλικού (ΓΑ Υ). 11

12 Ειδικός στη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (ΜΕΑ) Εποπτεύει την τήρηση των προδιαγραφών της ανάπτυξης Ε.Υ., σύμφωνα με τη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΜΕΑ), όπως αυτές είναι προσδιορισμένες από το ΕΕΥΕΜ. Υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Ε.. υποβάλλοντας εγγράφως τις παρατηρήσεις του. κοινοποιεί τις αναφορές του: (α) στο Συντονιστή ή/και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και (β) στο Γραφείο Ανάπτυξης ιδακτικού Υλικού (ΓΑ Υ). 12

13 Νομικοί - Γλωσσικοί επιμελητές Οι Νομικοί ασχολούνται με την εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων και την κατάρτιση των συμβάσεων Οι γλωσσικοί επιμελητές αναλαμβάνουν τη φιλολογική επιμέλεια του κειμενικού περιεχομένου 13

14 Τεχνικοί Μπορεί να προέρχονται από το ΕΕΥΕΜ ή να είναιεξωτερικοίανάδοχοι Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται: Καλλιτεχνική επιμέλεια, σελιδοποίηση κλπ Βελτίωση ποιότητας πολυμεσικού υλικού Σχεδιασμός διεπαφής και διάδρασης Ολοκλήρωση επιμέρους μαθησιακών αντικειμένων Ανάπτυξη / συντήρηση εφαρμογών και προγραμματισμός συστημάτων 14

15 Συνεργασία βασικών συντελεστών Ε.Υ. Ε.. ΣΥΝΤ. Μ.Ε.Α. Κ.Α. Γ.Α..Υ Ε.Ε.Υ.Ε.Μ ιορθώσεις / παρατηρήσεις Κ.Α. μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τέτοιες αλλαγές στο κείμενο ώστε να απαιτείται έγκριση και από τον ειδικό στην Μ.Ε.Α. Ομοίως μετά από αλλαγές, λόγω παρατηρήσεων του Ειδικού στη Μ.Ε.Α., μπορεί να απαιτείται έλεγχος από τον Κ.Α. Σκοπός είναι το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Ε.Υ. να είναι εγκεκριμένο από ΟΛΟΥΣ τους συντελεστές Ε.Υ. 15

16 ιεργασίες Ε.Υ. 16

17 Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση ΕΥ Στάδιο Επιλογής Συντελεστών Η ανάθεση για ανάπτυξη/επικαιροποίηση ΕΥ μπορεί να γίνει είτε μετά από προκήρυξη είτε με απευθείας ανάθεση. Οι προκηρύξεις και οι συμβάσεις του ΕΥ καταρτίζονται με τη συνεργασία του ΕΕΥΕΜ και του ΓΑ Υ. Οι προδιαγραφές ΕΥ, ανάλογα με το είδος του, δημιουργούνται από το ΕΕΥΕΜ και αποτυπώνονται σε εγχειρίδια, τα οποία αποστέλλονται στους επιλεγέντες συντελεστές μαζί με τη σύμβαση έργου και αναρτώνται στον ιστότοπο του ΕΕΥΜ. 17

18 Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση ΕΥ Στάδιο Ανάπτυξης Επιστημονικού Περιεχομένου Η όλη διεργασία παρακολουθείται από το ΓΑ Υ το οποίο προωθεί στο ΕΕΥΕΜ το τελικό επιστημονικό περιεχόμενο. Τα εγκριτικά έγγραφα των συντελεστών υποβάλλονται στο ΓΑ Υ, το οποίο αποστέλλει στο ΕΕΥΕΜ το ΕΥ για πιστοποίηση συνοδευόμενο από τις απαραίτητες εγκρίσεις των συντελεστών ανάλογα με το είδος του ΕΥ. 18

19 Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση ΕΥ Στάδιο Πιστοποίησης Επιστημονικού Περιεχομένου Η Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ) του ΕΕΥΕΜ υπό την επίβλεψη του υπευθύνου Τομέα Πιστοποίησης πραγματοποιεί την Πιστοποίηση και τον έλεγχο του ΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Εγχειρίδια Ανάπτυξης του ΕΥ και συντάσσει τα έντυπα ελέγχου με τις υποδείξεις ελέγχου (κατά περίπτωση). Ελέγχεται επίσης αν υπάρχουν τα απαιτούμενα παραδοτέα καθώς και οι απαιτούμενες εγκρίσεις των συντελεστών όπως του Κριτικού Αναγνώστη, Ειδικού στη ΜΕΑ και Συντονιστή. Ελέγχονται οι σχετικές ειδικές φόρμες ελέγχου που παρέχονται από το ΕΕΥΕΜ. Αν το επιστημονικό περιεχόμενο δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, παραπέμπεται στο ΓΑ Υ ώστε να ενσωματωθούν αλλαγές στο επιστημονικό περιεχόμενο από τους Ε.. ιαφορετικά, το επιστημονικό περιεχόμενο αποστέλλεται από το ΕΕΥΕΜ για τεχνική ολοκλήρωση στην Ομάδα Τεχνικής Ολοκλήρωσης (ΟΤΟ). 19

20 Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση ΕΥ Στάδιο Τεχνικής Ολοκλήρωσης και πιστοποίησης ολοκληρωμένου ΕΥ Η τεχνική ολοκλήρωση επιτυγχάνεται είτε μέσω των Επιστημόνων ημιουργών είτε από την Ομάδα Τεχνικής Ολοκλήρωσης (ΟΤΟ) με τη συνεργασία του Επιστήμονα ημιουργού. Η ΟΤΟ μπορεί να αποτελείται από μέλη ή συνεργάτες του ΕΕΥΕΜ ή να συγκροτείται από εξωτερικό ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, εποπτεύεται από τον Υπεύθυνο του Τομέα Πιστοποίησης του ΕΕΥΕΜ. Η τεχνική ολοκλήρωση του Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού (ΕΕΥ) παρακολουθείται από το ΓΑ Υ, ενώ η τεχνική ολοκλήρωση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΨΕΥ) παρακολουθείται από την ΟΤΟ με τη συνεργασία του Επιστήμονα ημιουργού, έως ότου πιστοποιηθεί το Ε.Υ. σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 20

21 Πιστοποίηση Ε.Υ. Σκοπός της διεργασίας αυτής είναι να πιστοποιήσει ότι το Ε.Υ. ακολουθεί πλήρως τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και να είναι πιστοποιημένο και κατάλληλο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Εφαρμογή διεργασίας Ανεξάρτητα (μετά από σχετικό αίτημα) για Ε.Υ. που έχει ήδη αναπτυχθεί. Στην δραστηριότητα Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση Ε.Υ. για την Πιστοποίηση του Επιστημονικού Περιεχομένου και στην συνέχεια για την Πιστοποίηση του ολοκληρωμένου Ε.Υ. 21

22 Στάδιο διενέργειας ελέγχου Πιστοποίηση Ε.Υ. Η Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ) του ΕΕΥΕΜ υπό την επίβλεψη του υπευθύνου Τομέα Πιστοποίησης πραγματοποιεί την Πιστοποίηση και τον έλεγχο του ΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Εγχειρίδια Ανάπτυξης του Ε.Υ. και συντάσσει τα έντυπα ελέγχου με τις υποδείξεις ελέγχου (κατά περίπτωση). Ελέγχεται επίσης αν υπάρχουν τα απαιτούμενα παραδοτέα καθώς και οι απαιτούμενες εγκρίσεις των συντελεστών όπως του Κριτικού Αναγνώστη, Ειδικού στη ΜΕΑ και Συντονιστή. Ελέγχονται οι σχετικές ειδικές φόρμες ελέγχου που παρέχονται από το ΕΕΥΕΜ. 22

23 ιεργασίες Ε.Υ. 23

24 Στάδιο διενέργειας ελέγχου Πιστοποίηση Ε.Υ. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: Το Ε.Υ. δεν πιστοποιείται λόγω σοβαρών προβλημάτων. Το Ε.Υ. δεν πιστοποιείται λόγω μικροπροβλημάτων που διαπιστώθηκαν και απαιτούνται διορθώσεις. Το Ε.Υ. μπορεί να πιστοποιηθεί. 24

25 Πιστοποίηση Ε.Υ. Στάδιο παρατηρήσεων υποδείξεων ελέγχου Στην περίπτωση όπου το ΕΥ δεν μπορεί να πιστοποιηθεί λόγω σοβαρών προβλημάτων διαβιβάζονται μέσω πρωτοκόλλου οι παρατηρήσεις υποδείξεις ελέγχου στον Ε.., στο ΓΑ Υ, ή σε ανάδοχους τεχνικής ολοκλήρωσης κατά περίπτωση. Αναφορικά με την περίπτωση όπου το ΕΥ δεν μπορεί να πιστοποιηθεί λόγω μικροπροβλημάτων, οι απαιτούμενες διορθώσεις διεκπεραιώνονται από την Ομάδα Τεχνικής Ολοκλήρωσης (ΟΤΟ) του ΕΕΥΕΜ, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό. 25

26 Πιστοποίηση Ε.Υ. Στάδιο έκδοσης πιστοποιητικού Εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές και το ΕΥ μπορεί να πιστοποιηθεί ο Υπεύθυνος του Τομέα Πιστοποίησης του ΕΕΥΕΜ εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης το οποίο αποστέλλεται διαμέσου πρωτοκόλλου στον Επιστήμονα ημιουργό και στο ΓΑ Υ. 26

27 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Συντονιστή 27

28 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Συντονιστή 28

29 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Συντονιστή 29

30 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Συντονιστή 30

31 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Συντονιστή 31

32 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Κ.Α. 32

33 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Κ.Α. 33

34 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Κ.Α. 34

35 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Κ.Α. 35

36 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου Κ.Α. 36

37 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου ειδικού στη Μ.Ε.Α. 37

38 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου ειδικού στη Μ.Ε.Α. 38

39 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου ειδικού στη Μ.Ε.Α. 39

40 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου ειδικού στη Μ.Ε.Α. 40

41 Πιστοποίηση Έγγραφο ελέγχου ειδικού στη Μ.Ε.Α. 41

42 Σημεία επικοινωνίας με ΕΕΥΕΜ Γραμματεία ΕΕΥΕΜ: Τομέας Πιστοποίησης: Ε.Τζιρτζιλάκης: 42

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα για Επιστήµες Μηχανικών και Πληροφορική Αριθµός Πρόσκλησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα