ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε"

Transcript

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin and Gange, Operating Systems Concepts. Deitel, Deitel and Choffnes, Operating Systems Λειτουργικά Συστήματα, Γ.Α. Παπαδόπουλος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Λειτουργικά Συστήματα, Κ. Διαμαντάρας, ΤΕΙΘ Systems Programming in C, A.D. Marshal, University of Cardiff Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε Αρχεία και Κατάλογοι Υλοποίηση συστημάτων αρχείων Δίσκοι Ε/Ε

3 Συστήματα αρχείων (1) Βασικές απαιτήσεις για τη δευτερεύουσα μνήμη: Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, ανεξάρτητη από τη παροχή ρεύματος. Πρακτικά απεριόριστος αποθηκευτικός χώρος. Αποθήκευση δεδομένων ανεξάρτητα από τις διεργασίες που τα δημιουργούν ή τα χρησιμοποιούν. Ταυτόχρονη πρόσβαση στα δεδομένα από πολλές διεργασίες (προστασία από ταυτόχρονη εγγραφή). Συνηθέστερα μέσα: HDs, FlashDrives, CDs, DVDs

4 Συστήματα αρχείων (2) Θεωρούμε τη δευτερεύουσα μνήμη ως μια γραμμική ακολουθία από blocks σταθερού μεγέθους, στα οποία το λ.σ. μπορεί να γράψει και να διαβάσει. Βασικές ερωτήσεις: Πως βρίσκουμε / οργανώνουμε τα δεδομένα; Πώς γνωρίζουμε ποιά blocks είναι ελεύθερα και ποια κατηλειμμένα; Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα μιας διεργασίας (ενός χρήστη) από τις άλλες (άλλους χρήστες);

5 Συστήματα αρχείων (3) Σύστημα αρχείων: το τμήμα του λ.σ. που Διαχειρίζεται τη λογική οργάνωση της δευτερεύουσας μνήμης Συνδέει τη λογική οργάνωση με τη φυσική οργάνωση της δευτερεύουσας μνήμης (τμήμα Eισόδου/Εξόδου) Αρχείο: λογική αφαίρεση που επιτρέπει την ομαδοποίηση των δεδομένων στη δευτερεύουσα μνήμη σε λογικές ενότητες και απεικονίζει τις λογικές ενότητες σε φυσικά blocls δεδομένων.

6 Οργάνωση συστήματος αρχείων Υπηρεσία Καταλόγου (Directory Service) Λογικά ονόματα Περιγραφείς Αρχείων Δικαιώματα Χρήσης (προστασία) Υπηρεσία Αρχείων (File Service) Περιγραφείς Αρχείων Ενταμιευτές Αρχείων Ιδιότητες (Τύποι) Αρχείων Υπηρεσία Αποθήκευσης (Block Service) Ενταμιευτές Αρχείων Φυσικά Βlocks δίσκου Λειτουργίες Δίσκων και Ε/Ε

7 Δομή αρχείων Tρείς τύποι αρχείων: (a) Ακολουθία bytes (μέγιστη ευελιξία). (b) Ακολουθία εγγραφών (physical records). (c) Δένδρο εγγραφών.

8 Τύποι αρχείων (1) Κανονικά (regular) αρχεία: αρχεία χαρακτήρων (character files) δυαδικά αρχεία (binary files) Ειδικά (special) αρχεία: αρχεία χαρακτήρων (streams) πχ stdin, stdout αρχεία block (μοντελοποίηση δίσκων) Εκτελέσιμα (executable) αρχεία - Αρχεία δεδομένων (data) Συμπιεσμένα αρχεία (zip, rar) - Αρχειοθήκες (tar) Βιβλιοθήκες (so,sa) - Πακέτα (deb, rpm)

9 Τύποι αρχείων (2) (a) Εκτελέσιμο αρχείο. (b) Βιβλιοθήκη

10 Ονομασία αρχείων Στα Windows η επέκταση έχει σημασία. Στο Unix είναι βοηθητική μόνο.

11 Προσπέλαση αρχείων Ακολουθιακή (Sequential) Ανάγνωση όλων των δεδομένων από την αρχή Δεν επιτρέπεται η υπερπήδηση δεδομένων, αλλά επιτρέπεται οπισθοδρόμηση Βολικό για μαγνητοταινίες (backup) Τυχαία (Random) Ανάγνωση δεδομένων σε οποιαδήποτε σειρά Απαραίτητο σε βάσεις δεδομένων (δίσκοι) Η ανάγνωση μπορεί να σημαίνει Μετακίνηση (seek), και μετά ανάγνωση ή Ανάγνωση και μετά μετακίνηση

12 Ιδιότητες (attributes) αρχείων

13 Κλήσεις συστήματος Οι συνηθέστερες λειτουργίες σε αρχεία είναι οι εξής: Create Delete Open Close Read Write Append Seek Get Attributes Set Attributes Rename / Move

14 Κλήσεις συστήματος POSIX Διαχείριση αρχείων. s είναι κωδικός σφάλματος fd είναι περιγραφέας αρχείου position είναι file offset (δηλαδή αριθμός bytes για το δείκτη ανάγνωσης / εγγραφής)

15 Κλήσεις συστήματος -stat, fstat Χαρακτηριστικά (attributes) που επιστρέφονται. Ορισμένες έννοιες (πχ i-nodes) εξηγούνται παρακάτω.

16 Κλήσεις συστήματος παράδειγμα (1)...

17 Κλήσεις συστήματος παράδειγμα (2)

18 Κατάλογοι (1) Σύστημα αρχείων με κατάλογο ενός επιπέδου.

19 Κατάλογοι (2) Τυπικό σύστημα αρχείων με δενδρική δομή και πολυ-επίπεδους καταλόγους (υπο-καταλόγους).

20 Όνομα διαδρομής (Path name) Τυπική δομή συστήματος αρχείων UNIX. Παράδειγμα ον3 διδρομής: /usr/lib/dict ή /usr/jim

21 Κλήσεις συστήματος κατάλογοι Οι συνηθέστερες λειτουργίες για διαχείριση καταλόγων: Create Delete Opendir Closedir Readdir Rename Link Uplink

22 Κλήσεις συστήματος POSIX Διαχείριση καταλόγων s είναι κωδικός σφάλματος dir είναι όνομα/δείκτης καταλόγου dirent είναι καταχώρηση καταλόγου

23 Σύνδεση (link) (a) Δύο κατάλογοι πριν τη σύνδεση του αρχείου /usr/jim/memo με τον κατάλογο /usr/ast. (b) Οι ίδιοι κατάλογοι μετά τη σύνδεση. Το αρχείο /usr/ast/note δείχνει (συνδέεται με) το αρχείο /usr/jim/memo.

24 Προσάρτηση (mount) (2) (a) Πριν από τη προσάρτηση (mount) τα αρχεία στο CD-ROM δεν είναι προσπελάσιμα. (b) Μετά τη προσάρτηση, τα αρχεία του CD-ROM εισάγονται στη δενδρική δομή του συστήματος αρχείων. Ισχύει και για απομακρυσμένους καταλόγους (προσπέλαση μέσω δικτύου)

25 Προσάρτηση (mount) (2) (a) Σύστημα αρχείων Linux πριν τη προσάρτηση. (b) Σύστημα αρχείων Linux μετά τη προσάρτηση: στο ριζικό κατάλογο υπάρχουν οι κατάλογοι mnt, media

26 Προστασία: άδειες και δικαιώματα Κάθε αρχείο και κάθε διεργασία έχουν ένα ιδιοκτήτη (τα του συστήματος έχουν ως ιδιοκτήτη τον root ή administrator).. Κάθε χρήστης ανήκει σε μια ομάδα χρηστών (έστω και μονομελή) Κάθε χρήστης ή διεργασία έχει την άδεια να προσπελάσει μόνο αρχεία ή διεργασίες με βάση ένα σχήμα δικαιωμάτων που καθορίζεται κατά τη δημιουργία του αρχείου ή της διεργασίας και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή. Σχήμα δικαιωμάτων αρχείων Type Owner Group Other d r w x r w x r w x

27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε Αρχεία και Κατάλογοι Υλοποίηση συστημάτων αρχείων Δίσκοι Ε/Ε

28 Οργάνωση συστήματος αρχείων (1) Τυπική οργάνωση συστήματος αρχείων Unix. Ο δίσκος χωρίζεται σε διαμερίσματα (partitions ή volumes = λογικά διαμερίσματα) με πιο σημαντικά αυτά του συστήματος, των χρηστών και της εναλλαγής (swap). MBR = Master Boot Record --> Boot Loader Partition Table: πίνακας διαμερισμάτων δίσκου.

29 Οργάνωση συστήματος αρχείων (2) Boot block: φόρτωση πυρήνα λ.σ. Μπορεί να υπάρχουν πολλά λ.σ. άρα και πολλά system partitions, boot blocks. Superblock: βασικές πληροφορίες διαμερίσματος, memory resident μετά το προσάρτηση (mount) του διαμερίσματος. Πχ τύπος συστήματος αρχείων, αρθμός blocks. Διαχείριση ελευθέρων τμημάτων, i-nodes: ειδικές δομές δεδομένων..

30 Οργάνωση συστήματος αρχείων (3) Για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά υπάρχουν πολλές επιλογές: Συνολική διευθέτηση του δίσκου: πχ επιτρέπονται πολλαπλά λ.σ.; μεταβλητά διαμερίσματα; διαφορετικά συστήματα αρχείων; Μέγεθος δομής δεδομένων: πχ πόσες καταχωρήσεις επιτρέπει ο πίνακας διαμερισμάτων = πόσα διαμερίσματα επιτρέπονται; Μέγεθος καταχώρσησης (σε bytes): πχ πόσα bytes αντιστοιχούν σε μια καταχώρηση καταλόγου καθορίζει έμμεσα πόσοι χαρακτήρες επιτρέπονται στο όνομα του αρχείου. Τύπος δομής δεδομένων: πίνακας, συνδεδεμένη λίστα, πίνακας κατακερματισμού, δένδρο..= καθορίζει ταχύτητα προσπέλασης, ευκολία διαχείρισης, επέκτασης. Άλλα: μέγεθος block, συνεχής/ασυνεχής κατανομή χώρου, μέγιστος αριθμός καταλόγων/αρχείων, μέγιστο μέγεθος καταλόγων/αρχείων, θέματα προστασίας (αδειοδότηση) κλπ.

31 Διαχείριση blocks (1) (a) Συνεχής κατανομή χώρου δίσκου σε 7 αρχεία. (b) Η κατάσταση του δίσκου μετά την αφαίρεση των αρχείων D και F. Τα πλαίσια αντιστοιχούν στα φυσικά blocks του δίσκου.

32 Διαχείριση blocks (2) Συνεχής κατανομή blocks σε αρχείο Πλεονεκτήματα: Απλή μέθοδος με χρήση πίνακα Μειονεκτήματα: Κατακερματισμός (fragmentation). Αρχική πρόβλεψη χώρου για τοποθέτηση αρχείων. Χρήσιμη μέθοδος για CD, DVD που συνήθως γράφονται μια φορά ή κάθε φορά εξ' ολοκλήρου.

33 Διαχείριση blocks (3) (a) Οργάνωση σε συνδεδεμένη λίστα. (b) Οργάνωση σε πίνακα.

34 Κατανομή συνδεδεμένης λίστας Αποθήκευση δύο αρχείων Α, Β με τη μορφή συνδεδεμένης λίστας. Κάθε λογικό block (δεδομένων) καταλαμβάνει ένα φυσικό block του δίσκου.

35 Διαχείριση blocks (4) Έστω δίσκος 200 Gb και μέγεθος block δίσκου 1 Kb. Στο δίσκο υπάρχουν 2*10^2*10^9 / 10^3 = 2*10^8 = 200 Μ blocks άρα απαιτούνται και ισάριθμοι δείκτες. Μέγεθος λίστας blocks. Κάθε δείκτης είναι 32 bits = 4 bytes. Σε ένα block χωρούν 1024 / 4 = 256 δείκτες. Για 200 Μ δείκτες απαιτούνται 200 Μ / 256 = 800 Κ blocks! 'Καθαρά' μένουν ~ Κ blocks. Mέγεθος πίνακα blocks. Kάθε δείκτης είναι 1 bit, άρα στα 32 bits = 32 δείκτες. Για 200 Μ δείκτες απαιτούνται 200 * 32 Κbytes = 6400 Kbytes. Άρα 6400 blocks (μόνο).

36 Πίνακας Κατανομής Αρχείων File Allocation Table (FAT) (1) Κατανομή με συνδεδεμένη λίστα η οποία υλοποιείται ως FAT. Σε κάθε φυσικό block του δίσκου αντιστοιχεί μια γραμμή του FAT. Ο FAT φορτώνεται στη κύρια μνήμη κατά τη προσάρτηση του συστήματος αρχείων.

37 Πίνακας Κατανομής Αρχείων File Allocation Table (FAT) (2) Υπολογισμός μεγέθους FAT: Έστω δίσκος 200 Gb και μέγεθος block 1 Κb. Μέγεθος FAT 200*10^9 / 1*10^3 = 200*10^6 ;ή 200 Μ γραμμές. Κάθε γραμμή απαιτεί 4 bytes (2^24 < 200 M < 2^32) Επομένως απαιτούνται 800 Μb στη μνήμη για το FAT. Θα μπορούσε να σελιδοποιηθεί αλλά παραμένει μεγάλος! Χρήσιμη λύση για τα μικρά συστήματα (MS-DOS).

38 FAT (3) Μέγιστα μεγέθη διαμερίσματος δίσκου.

39 Κόμβοι-i (i-nodes, index nodes) (1) Στο δίσκο πάρχει περιοχή διαθεσίμων i-nodes από όπου εκχωρείται ένα i-node σε κάθε αρχείο όταν αυτό δημιουργείται. Στη μνήμη φορτώνονται μόνο τα i-nodes των αρχείων που είναι ανοικτά ανά πάσα στιγμή.

40 Κόμβοι-i (i-nodes, index nodes) (2) Υπολογισμός μεγέθους i-node: A b για τις ιδιότητες αρχείου + 4*Β b για τις διευθύνσεις των φυσικών blocks του αρχείου, όπου Β ο αριθμός των blocks του 1 Kb. Απαιτούνται (Α + 4*B) b. Έστω 'μέσο' μέγεθος αρχείου 1 Μb. Αυτό απαιτεί μέγεθος i-node: (A + 4*1000) b ~ 4 Kb. Αν υπάρχουν 1000 ανοικτά αρχεία απαιτούνται 4000 Κb ~ 4 Mb Στη πράξη απαιτείται ακόμη λιγότερος χώρος λόγω περιορισμένου αριθμού γραμμών ανά i-node (πχ 8) ενώ η τελευταία γραμμή οδηγεί σε νέο υπο-κόμβο-i (για μεγάλα αρχεία). Ανεξάρτητο από το μέγεθος δίσκου. Βασική επιλογή (UNIX).

41 Κόμβοι-i (i-nodes, index nodes) (3) Directory entry fields. Δομή i-node

42 i- nodes (4) Σχέση διεργασίας, περιγραφέα αρχείου, i-node και blοcks δίσκων.

43 Υλοποίηση καταλόγων (1) (a) Απλός κατάλογος με διευθύνσεις δίσκου και ιδιότητες σε κάθε καταχώρηση. (b) Κατάλογος που κάθε καταχώρηση δείχνει σε μια ειδική δομή δεδομένων.

44 Υλοποίηση καταλόγων (2) Δύο τρόποι διαχείρισης ονομάτων αρχείων. (a) Μέσα στη δομή (συγκεκριμένο μήκος ονόματος, πχ 255 bytes). (b) Σε δυναμική μνήμη (heap), απαιτείται διαχείριση μνήμης.

45 Υλοποίηση καταλόγων (3) Καταχώρηση καταλόγου MS-DOS και Windows 98.

46 Διαμοιραζόμενα αρχεία -links (1) Δενδρική δομή με διαμοιραζόμενο αρχείο: Κατευθυνόμενος άκυκλος γράφος.

47 Διαμοιραζόμενα αρχεία -links (2) (a) Κανονική καταχώρηση αρχείου σε κατάλογο. Στις ιδιότητες του αρχείου υπάρχει και μετρητής συνδέσμων. (b) Δημιουργία συνδέσμου (link) στο αρχείο από άλλο κατάλογο. Είναι ειδικού τύπου αρχείο που απλά δείχνει στο i-node του αρχείου. (c) Ο χρήστης C διαγράφει το αρχείο, αλλά o Β το χρησιμοποιεί. Το αρχείο θα διαγραφεί αν διαγραφούν όλοι οι σύνδεσμοι στο αρχείο.

48 Εικονικά συστήματα αρχείων (1) Λογική θέση εικονικού συστήματος αρχείων.

49 Εικονικά συστήματα αρχείων (2) Descriptor (Περιγραφέας) : λογικό όνομα, δν/ση buffer, δείκτης τρέχουσας θέσης, κλπ Απλοποιημένο διάγραμμα των δομών δεδομένων και των κλήσεων συστήματος σε εικονικό σύστημα αρχείων.

50 Network File System NFS (1) Παράδειγμα προσάρτησης απομακρυσμένου συστήματος αρχείων. Κατάλογοι: τετράγωνα, Αρχεία: κύκλοι.

51 Network File System NFS (2) The NFS layer structure. Δομή NFS.

52 Ενημερώσεις συστημάτων αρχείων Λειτουργίες που απαιτούνται για την διαγραφή αρχείων UNIX: Διαγραφή των πληροφοριών του αρχείου από τον κατάλογο. Επιστροφή του i-node στη δεξαμενή ελευθέρων i-nodes. Επιστροφή των φυσικών blocks στη δεξαμενή των ελεύθερων blocs. Προστασία: προσωρινή διαγραφή στο κάδο απορριμάτων (αντί για οριστική διαγραφή, ουσιαστικά μετακίνηση). Προς αποφυγή προβλημάτων συνέπειας: καταγραφή (log) σε ειδικά αρχεία (journals) των διαδικασιών ώστε σε περίπτωση κατάρρευσης το σύστημα να μπορεί να συνεχίσει τις διαδικασίες (journaling file systems). Σε ορισμένα συστήματα αρχείων έχουμε καταγραφή εκδόσεων (versioning file systems). Προοπτική: caching όλων των σελίδων που χρησιμοποιούνται, και αποθήκευση μόνο κατά το τερματισμό της διεργασίας.

53 Έλεγχος συστήματος αρχείων (fsck) (1) Πιθανές καταστάσεις συστήματος αρχείων (a) Συνεπές (b) Λείπει ένα ελεύθερο block. (c) Ελεύθερο block εμφανίζεται δύο φορές στη λίστα. (d) Block δεδομένων εμφανίζεται δύο φορές στη λίστα.

54 Έλεγχος συστήματος αρχείων (fsck) (2) Ενέργειες λ.σ. σε περιπτώσεις ασυνέπειας: Λείπει ένα ελεύθερο block. Το λ.σ. απλά προσθέτει το block στη λίστα των ελεύθερων blocks. Ελεύθερο block εμφανίζεται δύο φορές στη λίστα. To λ.σ. αφαιρεί το διπλότυπο από τη λίστα. Block δεδομένων εμφανίζεται δύο φορές στη λίστα. Το λ.σ. δεσμεύει ένα ελεύθερο bock και αντιγράφει τα δεδομένα του διπλού block (απλή αριθμητική ακεραιότητα).

55 Έλεγχος συστήματος αρχείων (fsck) (3) Έλεγχος καταλόγων: Το λ.σ. ελέγχει ιεραρχικά τη συνέπεια των καταλόγων (αντιστοίχιση καταχωρήσεων καταλόγου με συνδέσμους σε αρχεία). Το λ.σ. ελέγχει τη συνέπεια των μετρητών συνδέσμων (links). (a) Αν ο μετρητής είναι μεγαλύτερος από τους υπάρχοντες συνδέσμους, στο τέλος το αρχείο θα μείνει 'ορφανό' (κατάληψη block). (b) Αν ο μετρητής είναι μικρότερος από τους υπάρχοντες συνδέσμους, τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας του αρχείου.

56 Εφεδρικά αντίγραφα (backups) (1) Τα εφεδρικά αντίγραφα διατηρούνται για δύο λόγους: Προστασία από καταστροφές. Προστασία από ηλιθιότητες. Η ορθή πολιτική εφεδρικών αντιγράφων είναι κρίσιμη σε μεγάλα συστήματα.

57 Εφεδρικά αντίγραφα (backups) (2) Αντιγράφονται ορισμένα τμήματα του συστήματος αρχείων, πχ όχι οι συσκευές. Συχνά αυξητικά (incremental) αντίγραφα με πλήρη (full) αντίγραφα σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αρχειοθέτηση (tar) και συμπίεση (zip) κατά την αντιγραφή. Αντιγραφή όταν το σύστημα είναι σχετικά αδρανές (πχ βράδυ). Αλγόριθμοι για ενημέρωση κατά την αντιγραφή. Φυσική ασφάλεια: Ποιοί είναι υπεύθυνοι για τα αντίγραφα; Που κρατάμε τα εφεδρικά αντίγραφα; Ποιός έχει πρόσβαση;

58 Εφεδρικά αντίγραφα (backups) (3) Φυσική αντιγραφή (Physical dump) Η αντιγραφή γίνεται σε επίπεδο φυσικού block. Eξαιρούνται τα bad blocks και πιθανώς blocks που δεν έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία αντιγραφή (απαιτούνται σχετικές πληροφορίες από το σύστημα αρχείων) Λογική αντιγραφή (Logical dump) Η αντιγραφή γίνεται σε επίπεδο λογικής δομής (κατάλογοι, αρχεία). Αντιγράφονται μόνο οι κατάλογοι και τα αρχεία που έχουν τροποποιηθεί.

59 Εφεδρικά αντίγραφα (backups) (4) Παράδειγμα λογικής αντιγραφής. Τα τετράγωνα είναι κατάλογοι, οι κύκλοι αρχεία. Τα σκιασμένα σχήματα συμβολίζουν τροποποίηση. Κάθε κατάλογος και αρχείο σημειώνεται από τον αριθμό i-node του.

60 Εφεδρικά αντίγραφα (backups) (5) (a) Ακυρώνονται μόνο τα αρχεία που ΔΕΝ έχουν τροποποιηθεί. (b) Ακυρώνονται αναδρομικά προς τη ρίζα οι κατάλογοι που ΔΕΝ έχουν τροποποιηθεί. (c) Ενημερώνονται οι κατάλογοι που έχουν τροποποιηθεί. (d) Ενημερώνονται τα αρχεία που έχουν τροποποιηθεί.

61 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε Αρχεία και Κατάλογοι Υλοποίηση συστημάτων αρχείων Δίσκοι Ε/Ε

62 Δίσκοι (1) Γεωμετρία: Ίχνη/Τροχιές, Κύλινδροι, Τομείς (σταθερός αριθμός bytes/τομέα). Χρόνοι/Ταχύτητες: Περιστροφή Δίσκων+Μετακίνηση Κεφαλών= Αναζήτηση, Μεταφορά Δεδομένων. Αποθήκευση Δεδομένων: Συνεχής ή Τμηματική (Fragmented);

63 Δίσκοι (2) Παράμετροι δισκέτας IBM PC 360-KB και δίσκου Western Digital WD

64 Δίσκοι (3) (a) Φυσική γεωμετρία δίσκου με δύο ζώνες. (b) Μια πιθανή εικονική γεωμετρία του ίδιου δίσκου.

65 Διαμόρφωση δίσκου (1) Τομέας δίσκου.

66 Διαμόρφωση δίσκου (2) Στρέβλωση κυλίνδρων

67 Διαμόρφωση δίσκου (3) (a) Χωρίς παρεμβολή τομέων. (b) Απλή παρεμβολή τομέων. (c) Διπλή παρεμβολή τομέων.

68 Χειρισμός σφαλμάτων (a) Τροχιά δίσκου με ελαττωματικό τομέα και δύο εφεδρικούς. (b) Αντικατάσταση ελαττωματικού τομέα με εφεδρικό. (c) Ολίσθηση τομέων για ορθή σειρά τομέων.

69 Μείωση κίνησης βραχίονα δίσκου (a) Οι i-nodes τοποθετημένοι στην αρχή του δίσκου. (b) Ο δίσκος διαιρείται σε ομάδες κυλίνδρων, και κάθε όμάδα έχει τα δικά της blocks και i-nodes.

70 Διαχείριση χώρου δίσκου: Μέγεθος block (1) Αθροιστικά ποσοστά αρχείων μικρότερων από συγκεκριμένο μέγεθος (σε bytes).

71 Διαχείριση χώρου δίσκου: Μέγεθος block (2) Συντελεστές χρόνου ανάγνωσης / εγγραφής: 1. Χρόνος αναζήτησης (Seek time): κίνηση βραχίονα στο κατάλληλο κύλινδρο. 1. Χρόνος περιστροφής (Rotational delay): περιστροφή δίσκου στο κατάλληλο τομέα. 1. Χρόνος μεταφοράς δεδομένων (Data transfer time).

72 Διαχείριση χώρου δίσκου: Μέγεθος block (3) Χρόνος προσπέλασης για ανάγνωση ή εγγραφή Κ bytes= Χρόνος αναζήτησης + (Χρόνος περιστροφής/2) + Χρόνος μεταφοράς. Χρόνος μεταφοράς = (Αριθμός bytes Κ / Πυκνότητα εγγραφής) * Χρόνος περιστροφής. Ρυθμός μεταφοράς = Μέσος όρος μεταφερομένων bytes ανά sec (bytes / sec)

73 Διαχείριση χώρου δίσκου: Μέγεθος block (4) Πχ Χρόνος αναζήτησης Χρόνος περιστροφής Πυκνότητα εγγραφής Αριθμός bytes K = 10 msec = 8.33 msec = bytes / τροχιά = 1 Kbyte / 2 + (10^3 / ) * 8.33 = Αριθμός bytes K = msec = 10 Kbytes / 2 + (10^4 / ) * 8.33 = Αριθμός bytes K = msec = 100 Kbytes / 2 + (10^5 / ) * 8.33 = Αριθμός bytes K = msec = 1 Mbyte / 2 + (10^6 / ) * 8.33 = = msec

74 Διαχείριση χώρου δίσκου: Μέγεθος block (5) Διακεκομμένη γραμμή (αριστερή κλίμακα): ρυθμός μεταφοράς δεδομένων. Συμπαγής γραμμή (δεξιά κλίμακα): χρησιμοποίηση χώρου δίσκου. Κάτω: μέγεθος φυσικού block δίσκου. Όλα τα αρχεία υπολογίζονται στα 4 KB.

75 Χρονο-προγραμματισμός βραχίονα (1) Σε περίπτωση ομαδοποιημένων προσπελάσεων στο δίσκο:

76 Χρονο-προγραμματισμός βραχίονα (2) First Come First Served (FCFS). Μειονέκτημα οι πολλές κινήσεις (κατά μέσο όρο).

77 Χρονο-προγραμματισμός βραχίονα (2) Shortest Seek First (SSF). Μειονέκτημα η προτίμηση στους μεσαίους κυλίνδρους.

78 Χρονο-προγραμματισμός βραχίονα (3) Elevator algorithm (αλγόριθμος ανελκυστήρα). Κίνηση προς τα Πάνω ή Κάτω.

79 Χρονο-προγραμματισμός βραχίονα (3) Elevator algorithm (αλγόριθμος ανελκυστήρα). Κυκλική κίνηση (πάντα προς μία κατεύθυνση).

80 Κρυφή μνήμη buffer δίσκου (1) Ο πίνακας κατακερματισμού δείχνει ποιά blocks είναι στη κρυφή μνήμη. Τα blocks είναι οργανωμένα σε διπλά συνδεδεμένη λίστα έτσι ώστε η κρυφή μνήμη εφαρμόζει μια παραλλαγή του αλγορίθμου LRU: Κεφαλή = Least Recently Used, Ουρά = Most Recently Used. Τα blocks συνδέονται και λογικά (πχ i-node που δείχνει σε κατάλογο και αυτός σε i-node που δείχνει σε αρχείο).

81 Κρυφή μνήμη buffer δίσκου (2) Τροποποίηση LRU Πρόβλημα συχνότητας χρήσης: Tα blocks αναφοράς (i-nodes, κατάλογοι) και τα γεμάτα blocks χρησιμοποιούνται πιο αραιά, άρα πρέπει να τοποθετούνται προς στη Κεφαλή (LRU). Πρόβλημα κατάρρευσης: Mερικά blocks είναι πιο απαραίτητα για την συνέπεια του συστήματος από άλλα: superblocks, i-nodes, κατάλογοι. Τα δεδομένα λιγότερο σημαντικά. Πρέπει να γράφονται συχνά στο δίσκο. Windows: write-trhough disk cache (πιο καλό για usb) UNIX: buffered disk cache (πιο αποδοτικό για σκληρούς δίσκους)

82 Redundant Array of Inexpensive Disks RAID (1) 0: Δεν υπάρχει πλεονασμός. Διαμοιρασμός των αιτήσεων (ανάγνωσης / εγγραφής) σε πολλαπλόυς δίσκους ή ζώνες δίσκων. +: Ταχύτητα σε μεγάλες μεταφορές δεδομένων -: Μικρές αιτήσεις (ανά τομέα) και βλάβες δίσκων. 1: Πλήρης αντιγραφή (διπλότυπο). Διπλή παράλληλη εγγραφή αλλά μισός (πιθανώς) χρόνος ανάγνωσης. +: Ταχύτητα ανάγνωσης, αξιοπιστία σε βλάβη δίσκου -: Κόστος 2: κατανομή ανά bit με κωδικοποίηση Hamming. Τεράστια διεκπεραιωτική ικανότητα, ανοχή σε τυχαία σφάλματα. +: Ταχύτητα αντίστοιχη με τον αριθμό δίσκων, κλιμάκωση. -: Συγχρονισμός δίσκων, περίσσεια δίσκων, απαιτητικός ελεγκτής.

83 RAID (2) P1 P2 P3 Συστοιχίες δίσκων RAID, επίπεδα (levels) 0 έως 2. Οι δίσκοι backup και parity φαίνονται γκρίζοι ή σημειώνονται.

84 Redundant Array of Inexpensive Disks RAID (3) 3: Kατανομή ανά byte ή block με κωδικοποίηση Parity. Mεγάλη διεκπεραιωτική ικανότητα, σχετική σε συγκεντρωμένα σφάλματα. +: Ταχύτητα αντίστοιχη με τον αριθμό δίσκων, κλιμάκωση. -: Συγχρονισμός δίσκων, απαιτητικός ελεγκτής. 4: Kατανομή ανά ζώνη όπως στο Επίπεδο 0 αλλά με κωδικοποίηση Parity σε ξεχωριστό δίσκο. Ίδιες ιδιότητες με το Επίπεδο 0 αλλά εμφανίζει συμφόρηση στο δίσκο με τα Parity bits. 5: Οργάνωση όπως στο Επίπεδο 4 αλλά τα Parity bits κατανέμονται σε ζώνες όλων των δίσκων. Μικρότερη συμφόρηση αλλά σύνθετη διαδικάσία δόρθωσης.

85 RAID (4) Συστοιχίες δίσκων RAID, επίπεδα (levels) 3 έως 5. Οι δίσκοι backup και parity φαίνονται γκρίζοι.

86 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων, δίσκοι, Ε/Ε Αρχεία και Κατάλογοι Υλοποίηση συστημάτων αρχείων Δίσκοι Ε/Ε

87 Συσκευές Ε/Ε Μερικές τυπικές συσκευές Ε/Ε, διεπαφές δικτύου και δίαυλοι καθώς και οι αντίστοιχες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

88 Σχηματικό Μητρικής Πλακέτας Δομή Διαύλων του Pentium 4. Φαίνονται οι θύρες και ελεγκτές των διαύλων και των συσκευών Ε/Ε.

89 Ελεγκτές και Οδηγοί (1) Θύρα (Port / Slot): η φυσική υποδοχή σύνδεσης της συσκευής Ε/Ε με τη μητρική πλακέτα. Ελεγκτής (Controller): το υλικό/λογισμικό (firmware) που είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση μιας συσκευής E/E με το δίαυλο (και με το σύστημα). Κάθε ελεγκτής συσκευής εξειδικεύεται στον έλεγχο ενός τύπου συσκευής. Ο ελεγκτής συσκευής διαθέτει ένα τοπικό buffer (ενταμιευτής μνήμης). Η CPU μετακινεί δεδομένα από / προς την κύρια μνήμη (ή και CPU) προς /από τα τοπικά buffers. Οι λειτουργίες E/E γίνονται από τη συσκευή προς το τοπικό buffer του ελεγκτή. 89

90 Ελεγκτές και Οδηγοί (2) Οδηγός (Driver): το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της συσκευής και του ελεγκτή Ε/Ε. Συνδέεται άμεσα με το πυρήνα (kernel) του λ.σ. Εκτελείται σε supervisor mode (συνήθως). Τρόποι σύνδεσης οδηγών στο λ.σ.: Προεγκατάσταση, ενσωμάτωση στο λ.σ. (βασικοί οδηγοί συσκευών, πχ generic keyboard, mouse, display drivers) Κατά την εγκατάσταση του λ.σ. (διερεύνηση διαθέσιμου υλικού και επιλογή από διαθέσιμους οδηγούς, πχ ανίχνευση ειδικής κάρτας οθόνης) Κατά την εγκατάσταση της συσκευής (συνοδεύει τη συσκευή, πχ εγκατάσταση νέου εκτυπωτή)

91 Ελεγκτές και Οδηγοί (3) Λογική θέση των ελεγκτών και οδηγών συσκευών Ε/Ε σε σχέση με το λ.σ.

92 Επίπεδα λογισμικού E/E (1) Παράδειγμα: Κλήση βιβλιοθήκης <stdio.h> fprintf Κλήση συστήματος POSIX write Κλήση οδηγού δίσκου Κλήση εξυπηρέτησης διακοπής

93 Επίπεδα λογισμικού E/E (2) Βασικές λειτουργίες των διαφόρων επιπέδων λογισμικού Ε/Ε. Προσοχή στη πιθανή παράκαμψη της κλήσης ρουτίνας διακοπής κατά τη 'κάθοδο'.

94 Επίπεδα λογισμικού E/E (3) Λογισμικό συστήματος εξαρτώμενο από υλικό (System-dependent): Οδηγοί συσκευών Ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών Λογισμικό συστήματος ανεξάρτητο από υλικό (System-independent):

95 Πυρήνας Linux User Programs User Programs Trap User level Libraries Kernel level System Call Interface File System Management IPC Buffer Cache Process Mgt. Scheduling Memory Mgt. Device Drivers Hardware Control (Interrupts handling, etc) Hardware Στο Unix/Linux οι συσκευές Ε/Ε αντιμετωπίζονται ως ειδικά αρχεία.

96 Λειτουργίες Ε/Ε Προσπέλαση συσκευών Ε/Ε: σε ποιές διευθύνσεις βρίσκονται οι ενταμιευτές των συσκευών Ε/Ε; Με ποιές εντολές γλώσσας μηχανής προσπελαύνονται για ανάγνωση-εγγραφή; Σύνδεση ελέγχου E/E: Προγραμματισμένη Ε/Ε ή Ε/Ε με Διακοπές; Συμμετοχή λ.σ. στην Ε/Ε και προστασία Ε/Ε. Σύγχρονη ή Ασύγχρονη επικοινωνία; Σύνδεση δεδομένων Ε/Ε: με ποιο μηχανισμό μεταφέρονται τα δεδομένα από/προς τις συσκευές Ε/Ε; Υπάρχει ειδικοί δίαυλοι; Ποια είναι η συμμετοχή της CPU στη μεταφορά δεδομένων;

97 Προσπέλαση συσκευών Ε/Ε (a) Οι θύρες Ε/Ε έχουν δικό τους χώρο διευθύνσεων και ειδικές εντολές γλώσσας μηχανής (b) Χαρτογραφημένη Ε/Ε (Memory-mapped I/O): οι θύρες Ε/Ε αντιμετωπίζονται ως θέσεις μνήμης (c) Υβριδικό σχήμα.

98 Χαρτογράφηση μνήμης / ενταμιευτών EPROM, RAM, και PIO σε χώρο διευθύνσεων 64 KB.

99 Παράδειγμα Ε/Ε Εκτύπωση ενός αλφαριθμητικού με printf (α) πριν τη κλήση συστήματος (β) και (γ) ο πυρήνας έχει καλέσει τη κατάλληλη ρουτίνα και έχει ξεκινήσει την εκτύπωση

100 Προγραμματισμένη Ε/Ε (1) Πλήρης απασχόληση kernel και αναστολή προγράμματος χρήστη. Η ρουτίνα εκτύπωσης (σε kernel mode) έχει καταλάβει τη CPU και την κρατά μέχρι να τερματίσει τη λειτουργία Ε/Ε. Το πρόγραμμα χρήστη προφανώς δεν μπορεί να εκτελεστεί. Το while εκτελεί περιόδευση (polling) ελέγχοντας τη κατάσταση της συσκευής Ε/Ε. Όταν ο ενταμιευτής της συσκευής Ε/Ε είναι διαθέσιμος η ρουτίνα μεταφέρει δεδομένα προς εκτύπωση.

101 Προγραμματισμένη Ε/Ε (2) Απασχόληση kernel αλλά αναστολή προγράμματος χρήστη. user requesting process waiting device driver kernel Interrupt handler Hardware data transfer time Σε ορισμένες συσκευές μπορεί να επιτρέπεται μόνο μια λειτουργία Ε/Ε ανά συσκευή (όχι spooling). Σύγχρονη Ε/Ε: Σε ορισμένες περιπτώσεις ή σε ειδικά συστήματα ένα πρόγραμμα του χρήστη πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση της λειτουργίας Ε/Ε, δηλαδή τίθεται σε κατάσταση αναστολής. Ο kernel μπορεί να ελευθερώσει τη CPU και πιθανώς να εκτελεστεί κάποιο άλλο πρόγραμμα χρήστη, αλλά η Ε/Ε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρήστη απαιτεί συγχρονισμό.

102 Ε/Ε και διακοπές (1) Ακολουθία αρχικών βημάτων για την σύνδεση ελέγχου Ε/Ε μέσω ελεγκτή διακοπών: μετά το βήμα 3 η CPU εκτελεί τη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. Εδώ το αίτημα προέρχεται από τη συσκευή Ε/Ε. Θα μπορούσε να προ-υπάρχει ένα αίτημα από τη CPU και τα βήματα που φαίνονται να είναι η απάντηση από τη συσκευή Ε/Ε.

103 Ε/Ε και διακοπές (2) Όλες οι εντολές Ε/Ε είναι προνομιούχες εντολές. Έτσι ένα πρόγραμμα χρήστη δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο ενός πόρου, και, από λάθος, να μην τον επιστρέφει. Ένα πρόγραμμα χρήστη εκτελεί λειτουργίες Ε/Ε μέσω κλήσεων συστήματος, με τη μορφή διακοπής λογισμικού (1). Ο έλεγχος περνά διαμέσου του διανύσματος διακοπών σε μια ρουτίνα εξυπηρέτησης στο λ.σ. και η CPU τίθεται σε kernel mode (2). Ο πυρήνας διαπιστώνει ότι οι παράμετροι είναι σωστοί και αποδεκτοί, εκτελεί την αίτηση (2) και επιστρέφει τον έλεγχο στην εντολή που ακολουθεί την κλήση συστήματος (3).

104 Ε/Ε και διακοπές (3) (a) Κώδικας που εκτελεί ο kernel όταν εξυπηρετεί τη κλήση συστήματος. Προσοχή στην αναμονή στο while. Μόλις ληφθεί το ack από τον εκτυπωτή ο kernel αποχωρεί. (b) Κώδικας εξυπηρέτησης διακοπής του εκτυπωτή. Τυπώνει -όποτε του δίνεται χρόνος από το scheduler- και στο τέλος ενημερώνει το kernel και τερματίζει.

105 Ε/Ε και διακοπές (4) user requesting process continuing device driver kernel Interrupt handler Hardware data transfer time Μερική απασχόληση kernel και αναστολή ή μη- του προγράμματος χρήστη. Μετά την αρχική διακοπή λογισμικού επιστρέφει τον έλεγχο στο πρόγραμμα του χρήστη χωρίς να αναμένει την ολοκλήρωση των Ε/Ε. Το πρόγραμμα χρήστη μπορεί να ανασταλεί σε αναμονή της Ε/Ε ή να εκτελέσει άλλη λειτουργία (Ασύγχρονη Ε/Ε). Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Ε/Ε, προκαλείται μια διακοπή από τη συσκευή προς την CPU που αναστέλλει προσωρινά το πρόγραμμα χρήστη και διαχειρίζεται τη συσκευή Ε/Ε. Το λ.σ. διατηρεί πίνακα με τη κατάσταση των συσκευών Ε/Ε. Πολλαπλές λειτουργίες Ε/Ε ανά πρόγραμμα και ανά συσκευή (spooling)

106 Ε/Ε και διακοπές (5) Πίνακας κατάστασης συσκευών Ε/Ε με ουρές (spooling)

107 Direct Memory Access (DMA) (1)

108 Direct Memory Access (DMA) (2) 0. H CPU ζητά από μια συσκευή Ε/Ε να εκτελέσει λειτουργία Ε/Ε. 1. Η συσκευή που θέλει να εκτελέσει DMA ειδοποιεί τον διαιτητή διαύλου και τη CPU (μέσω διακοπής). 2. H CPU στο τέλος του τρέχοντος κύκλου ανάκλησης-εκτέλεσης αποδέχεται (ack μέσω ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής). 3. Η συσκευή καταλαμβάνει το δίαυλο. 4. Η CPU ενημερώνεται για την κατάληψη και ετοιμάζει τη καταγραφή κίνησης των δεδομένων (supervisor mode). Μπορεί να συνεχίσει σε λειτουργίες που δεν απαιτούν κατάληψη διαύλου. 5. Η συσκευή DMA εκτελεί τη μεταφορά δεδομένων. 6. Κατά τη μεταφορά η CPU ελέγχει τις διευθύνσεις μνήμης που γράφονται (DMA write) και σε περίπτωση που απαιτείται ενημερώνει της κρυφής μνήμης (supervisor mode). 7. Στο τέλος της μεταφοράς DMA η συσκευή ενημερώνει το διαιτητή διαύλου και ελευθερώνει το δίαυλο (μέσω διακοπής). 8. Η CPU ενημερώνεται και συνεχίζει τις επικοινωνίες διαύλου εκεί που είχε σταματήσει (μέσω ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής).

109 Direct Memory Access (DMA) (3) (a) Κώδικας που εκτελεί ο kernel όταν εξυπηρετεί τη κλήση συστήματος. (b) Κώδικας εξυπηρέτησης διακοπής του εκτυπωτή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002 Βασικά για Λ.Σ., τι είναι και τι έργο επιτελούν, από τί αποτελούνται, Σύντοµη Ιστορία, οµή Λ.Σ., Κατηγορίες Λ.Σ. ιεργασίες και διαχείριση µνήµης ιαχείριση Αρχείων, διαχείριση Εισόδου/Εξόδου, Φλοιός Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) I/O Hardware (Υλικό Ε/Ε) Το σύστημα Ι/Ο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1 Τι είναι το Λ.Σ. και τι έργο επιτελεί, Οµαδική Επεξεργασία, Πολυπρογραµµατισµός, Καταµερισµός Χρόνου ιεργασίες και ταυτόχρονη εκτέλεση, Μεταγωγή Περιβάλλοντος Ελαφρές διεργασίες νήµατα (threads), απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρχείων ΛΣ

Συστήματα Αρχείων ΛΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Συστήματα Αρχείων ΛΣ FreeBSD, Linux, Windows, MacOS, Android, Windows Mobile, Haiku, iphone, Solaris,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Λειτουργικά Συστήματα Μέρος 1 ο Δρ Διονύσης Κεχαγιάς Δρ Φιλαρέτη Τσαλακανίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλετρολόγωνν Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; 34 1.1.1 Το λειτουργικό σύστημα ως επεκτεταμένη μηχανή 34 1.1.2 Το λειτουργικό σύστημα ως διαχειριστής πόρων 36 1.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) Λειτουργικά Συστήματα Ι Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) 1 «Δίψα» για Μνήμη! ~1990: ένας desktop υπολογιστής είχε περίπου 1MB memory. Τα 4MB ήταν πολυτέλεια! Σήμερα: ένα laptop, ακόμα κι ένα κινητό(!)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Λειτουργικά Συστήματα Ι Αριστείδης Ηλίας Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Αρχείο Αρχείο (File), οργανωμένη μονάδα δεδομένων αποθηκευμένων με μόνιμο και σταθερό τρόπο σε μέσα, όπως οι δίσκοι, κ.ά. Ονοματοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περασμένο Μάθημα

Στο Περασμένο Μάθημα Στο Περασμένο Μάθημα Εικονική Μνήμη Πυραμίδα Μνήμης Βοηθητικά Κυκλώματα Αρτηρίες Διεπαφές & Ελεγκτές Περιφερειακές Συσκευές Αποθηκευτικοί Χώροι Μονάδες Εισόδου και Εξόδου Περιεχόμενο μαθήματος, Εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 Πτυχιακή εργασία του Δημήτριου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε)

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) Αρης Ευθυμίου Συσκευές Ε/Ε Μεγάλη ποικιλία πολλές φορές είναι αυτές που «πουλάνε» το μηχάνημα: π.χ. Nintendo wii, (πρώτο) iphone Βασική ταξινόμηση:

Διαβάστε περισσότερα