BEC - TSB.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BEC - TSB. www.bec-tsb.eu"

Transcript

1 IPA Cross -Border Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia FROM NEIGHBORHOOD TO PARTNERSHIP BEC - TSB Cooperation for the Establishment of a "Business and Employment Centre" and a "Trade Show and Bazaar" in the Cross -Border Area. Συνεργασία για την Δημιουργία "Κέντρων Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας" και τη Διοργάνωση "Εμποροπανηγύρεων" στην Διασυνοριακή Περιοχή Соработка за основање на "Центар за бизнис и вработување" и "Трговски саеми и Пазари" во прекуграничната област.

2 A. 1. Brief Description Municipality of Paionia and Municipality of Gevgelija during the last decade have developed strong cooperation on many fields. The economic cooperation was defined as a most important, having in mind the economic crises which is present in the wider region, the lack of sufficient links and cooperation among the SME s in the cross border area. The idea of the BEC-TSB project was planned, in this frame. The primary goal of the project is to confront the isolation between the two sides, to encourage the businesses exchanges and cooperation, as well as to facilitate the unobstructed circulation of people, goods and services. The final beneficiaries are the local people who are living in the cross-border area. During the project there will take place activities as Studies implementation, Entrepreneurship Guides publications, promotional material creation (leaflets, brochures, posters), Portal Development, participation in the International Fair of Thessaloniki, Seminars, Workshops and Citizens' Meeetings. Furthermore, there will be established two Business and Employment Centers in Gevgelija and Polykastro which will have a very important role to the entrepreneurship boosting of the area. Finally, there will be a revival of the Trade shows and Bazaars (TSBs) in Gevgelija Dojran area which is a very important event for the economic development of this area and there will also take place an upgrading of the operation of the already existing local traditional fairs of Skotoussa and Iraklia. The project will contribute to the entrepreneurship and economy development of the cross -border area as it will establish a business channel and a cooperation between the involved areas which will be continued after the end of it. A. 2. Objectives of the project 1. The improvement of the knowledge concerning the characteristics of the entrepreneurship and the employment in the cross-border area. 2. The improvement of the skills and the business capacity of the local producers, processors and traders (farmers, small industries, merchants, etc). 3. The creation of communication and cooperation channels among the businesses, the entrepreneurs, the farmers, as well as the institutions and the authorities that are related to the entrepreneurship development in both sides of the border. 4. The establishment of cross-border innovative institutions for the supporting and boosting the entrepreneurship, the innovation and the overall economic development in the cross-border area.

3 A. 3. Target groups of the project The target groups of the project are: A. 4. Partners Municipality of Gevgelija: Municipality of Gevgelija is located in the southeast of the country along the banks of the Vardar River and has inhabitants. The industry, trade, tourism and agriculture are the most important sectors of the municipal economy. The Vardar River passes through the municipality and is very important for the region. Municipality of Gevgelija has developed long-term cross-border cooperation with Greece. Municipality of Paionia: The Municipality of Paionia is a new regional entity in the western area of Kilkis which has an extent of square kilometers and a population of inhabitants. The territory of the municipality consists of mountainous areas with high natural terrain and remarkable natural resources, Axios River that crosses the valley of Paionia and a large part of cultivated land which produces a variety of agricultural products. The Municipality of Paionia has a long-term experience in European Programmes and long cross-border cooperation with municipality of Gevgelija. Municipality of Iraklia: The Municipality of Iraklia, which is located in the north western part of the Prefecture of Serres and is an area of 448,8 square meters that has inhabitants. The region of the Municipality is basically rural with a great natural environment. The Lake of Kerkini, the River Strimonas, the forests of the region and the large cultivable areas are very important for the development of the region.

4 Municipality of Dojran: The Municipality of Dojran is located in the south-eastern part of the country and has inhabitants. It has a remarkable natural environment of particular ecological value especially in the region the Lake of Dojran which is very important for the development of the region. The tourism, the fishing, the agricultural production and the industry are the main economic activities of the area. Exhibitions Research Institute: The Exhibitions Research Institute is a non-profit company, which has as main objective the conduct of studies and surveys in the frame of exhibition and congress activity. The Services, the Studies and the Researches of the Exhibitions Research Institute are addressed to companies with exhibition activity, to Exhibition/ Seminar and Specialized Event Organizers, as well as to sectoral agencies and public bodies with similar activity. The Municipalities of Gevgelija and Dojran participate in the project with the aim of creating a center for entrepreneurship and employment in collaboration with the Municipality of Paionia which is also planning to create a similar Center. These Centers will be developed with the support and the knowledge transfer of all partners. In the frame of the project the Municipalities of Gevgelija and Dojran will also revive the local Trade Shows and Bazaars with the technical support of Exhibitions Research Institute. The Municipality of Iraklia will conduct a study to: develop and upgrade the two historical Trade Shows and Bazaar organized in Skotousa and Iraklia and to promote the cooperation between the two Events. The Exhibitions Research Institute along with the study and research work in the course of the project implementation, based on its expertise in organizing of trade fairs, also undertakes the dissemination of the project results through the creation and disposal of printed materials. A. 5. Deliverables WP1 Management and Coordination: Proposal, Project Management, Coordination Meetings, Verification of the Expenditures WP2 Information and Publicity: Informative and promotional material (leaflets, brochures, posters), Video, Participation at the fair in Thessaloniki, Web Portal, Closing conference with topic "The continuation of the cooperation after the end of the project".

5 WP3 Improvement of knowledge and human resources: Inventory and analysis of the nature and the characteristics of the entrepreneurship in the implementation area, Cross-border Entrepreneurship Guide, Seminars, Workshops WP4 Facilitation of the communication and cooperation: Citizens meetings among the participating areas, Cooperation between Industrial / Business Zones WP5 Improvement of the infrastructure and institutions: Business & Employment centre in Gevgelija and Paionia, Revival of Trade shows and Bazaars in Gevgelija Dojran area and upgrading the operation of the local traditional fair of Skotoussa (Preparation, Equipment, Study - Action Plan, Report from the realization, Follow-up activities, Study analysis). B. 1. Σύντομη Περιγραφή Ο Δήμος Παιονίας και ο Δήμος Γευγελής, την τελευταία δεκαετία, έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς. Η οικονομική συνεργασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, η οποία είναι παρούσα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την έλλειψη επαρκών δικτύων συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε η ιδέα του έργου BEC-TSB. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει την απομόνωση μεταξύ των δύο πλευρών, για να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και τη συνεργασία των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και να διευκολύνει την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των ανθρώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών. Τελικοί αποδέκτες του έργου είναι οι κάτοικοι της διασυνοριακής περιοχής. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν δράσεις όπως: Εκπόνηση μελετών, Έκδοση οδηγών επιχειρηματικότητας, Δημιουργία υλικού προώθησης (φυλλάδια, μπροσούρες, αφίσες), Κατασκευή διαδικτυακού τόπου, Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Διοργάνωση Σεμιναρίων, Workshops και συναντήσεις πολιτών. Επιπλέον, θα ιδρυθούν δύο κέντρα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στη Γευγελή και στο Πολύκαστρο, τα οποία θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Τέλος, θα αναβιώσουν οι Εμποροπανηγύρεις στην περιοχή της Γευγελής και της Δοϊράνης, γεγονός σπουδαίας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, και επιπλέον θα αναβαθμιστεί η Διοργάνωση των υπαρχουσών Εμποροπανηγύρεων στην Σκοτούσσα και στην Ηράκλεια. Το έργο θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας στην διασυνοριακή περιοχή και θα δημιουργήσει επιχειρηματικό δίαυλο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων περιοχών, η οποία θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του έργου.

6 B.2. Στόχοι του Έργου Οι κύριοι στόχοι του Έργου είναι: 1. Η βελτίωση των γνώσεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στην διασυνοριακή περιοχή. 2. Η βελτίωση των δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ικανοτήτων των τοπικών παραγωγών, των μεταποιητών και των εμπόρων (αγρότες, μικρές βιομηχανίες, εμπόρους, κλπ.) 3. Η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εταιριών, των επιχειρηματιών, των αγροτών, όπως επίσης των Οργανισμών και των Αρχών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή. 4. Η ίδρυση διασυνοριακών καινοτόμων οργανισμών για την υποστήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, των καινοτομιών και της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης στην διασυνοριακή περιοχή. B. 3. Ομάδες στόχου του έργου Οι ομάδες στόχου του έργου είναι: Β. 4. Εταίροι Δήμος Γευγελής: Ο Δήμος Γευγελής βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιοχής Vardar της χώρας με πληθυσμό κατοίκους. Το εμπόριο, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία και ο τουρισμός αποτελούν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. Επιπλέον σημαντικό ρόλο στην περιοχή διαδραματίζει ο ποταμός Vardar που διέρχεται εντός των ορίων του Δήμου. Ο Δήμος Γευγελής έχει αναπτύξει μακροχρόνια διασυνοριακή συνεργασία με την χώρα της Ελλάδας. Δήμος Παιονίας: ο Δήμος βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, έχει έκταση 929,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό κατοίκους. Η περιοχή του Δήμου Παιονίας είναι κυρίως αγροτική με αξιόλογο φυσικό περιβάλλον που συντίθεται από ορεινούς όγκους και το υδάτινο στοιχείο. Βασικό στοιχείο της περιοχής αποτελεί ο ποταμός Αξιός που ιστορικά διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Ο Δήμος Παιονίας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και μακροχρόνια διασυνοριακή συνεργασία με την πόλη της Γευγελής.

7 Δήμος Ηράκλειας: ο Δήμος Ηράκλειας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έχει έκταση 448,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό κατοίκους. Η περιοχή του Δήμου Ηράκλειας είναι κυρίως αγροτική με σπουδαίο φυσικό περιβάλλον. Η λίμνη Κερκίνη, ο Στρυμώνας Ποταμός, τα δάση της περιοχής και οι μεγάλες καλλιεργούμενες εκτάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Δήμος Δοϊράνης: ο Δήμος Δοϊράνης βρίσκεται στο νότιο ανατολικό τμήμα της χώρας και έχει πληθυσμό κατοίκους. Ο Δήμος Δοϊράνης διαθέτει πολύ αξιόλογο φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, με κύριο στοιχείο του τη λίμνη Δοϊράνη, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Ο τουρισμός, η αλιεία, η αγροτική παραγωγή και η βιομηχανία αποτελούν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών: το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και έχει ως κύριο στόχο την εκπόνηση ερευνών και μελετών σε θέματα που αφορούν την εκθεσιακή και συνεδριακή δραστηριότητα. Οι Υπηρεσίες, το μελετητικό και ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου απευθύνονται προς επιχειρήσεις με εκθεσιακή δραστηριότητα, προς Διοργανωτές Εκθέσεων-Συνεδρίων και εξειδικευμένων γεγονότων, προς κλαδικούς φορείς και φορείς του Δημοσίου με αντίστοιχη δραστηριότητα. Οι Δήμοι Γευγελής και Δοϊράνης συμμετέχουν στο Έργο με στόχο την δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικότητας και απασχόλησης σε συνεργασία με το Δήμο Παιονίας που θα δημιουργήσει ένα αντίστοιχο Κέντρο. Τα Κέντρα θα αναπτυχθούν με την συμμετοχή και την υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων φορέων. Παράλληλα οι Δήμοι Γευγελής και Δοϊράνης θα αναβιώσουν την τοπική Εμποροπανήγυρη με την τεχνική και μελετητική υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών. O Δήμος Ηράκλειας επίσης θα εκπονήσει μελέτη με στόχο: την ανάπτυξη και αναβάθμιση των δύο ιστορικών εμποροπανηγύρεων που διοργανώνει στη Σκοτούσα και στην Ηράκλεια καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των δύο διοργανώσεων. Το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών παράλληλα με το μελετητικό έργο που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με βάση την τεχνογνωσία που διαθέτει στη διοργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων αναλαμβάνει επίσης τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από τη δημιουργία και διάδοση του έντυπου υλικού.

8 Β. 5. Παραδοτέα ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός: Συγγραφή Πρότασης, Διοίκηση και Διαχείριση Έργου, Συναντήσεις Συντονισμού, Πιστοποίηση Δαπανών ΠΕ2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα: Πληροφοριακό και προωθητικό υλικό (φυλλάδια, μπροσούρες, αφίσες), Βίντεο, Συμμετοχή σε Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, Διαδικτυακός τόπος, Συνάντηση λήξης με θέμα "Η συνέχιση της συνεργασίας μετά το πέρας του έργου" ΠΕ3 Βελτίωση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού: Καταγραφή και ανάλυση της φύσης και των χαρακτηριστικών της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, Οδηγός της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, Σεμινάρια, Workshops ΠΕ4 Διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας: Συναντήσεις πολιτών στις συμμετέχουσες περιοχές, Συνεργασία μεταξύ των Βιομηχανικών/ Επιχειρηματικών Περιοχών ΠΕ5 Βελτίωση των υποδομών και των θεσμών: Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στους Δήμους Γευγελής και Παιονίας, Αναβίωση των Εμποροπανηγύρεων στις περιοχές της Γευγελής και της Δοϊράνης και αναβάθμιση της ιστορικής εμποροπανήγυρης στην Σκοτούσα (Προετοιμασία, Εξοπλισμός, Μελέτη- Σχέδιο Δράσης, Έκθεση για την Διοργάνωση, Ενέργειες Επακολούθησης, Μελέτη Ανάλυσης) C.1. Краток опис Во текот на последната деценија општина Гевгелија и општина Пеонија започнаа соработка во повеќе области. Економската соработка беше дефинирана како многу важна, со оглед на економската криза која е присутна во поширокиот регион, а исто така и недостатокот на редовна комуникација и соработка помеѓу малите и средните претпријатија во прекуграничната област. Идејата на проектот BEC-TSB е да помогне токму во овој сегмент. Основна цел на Проектот е да се намали изолацијата од двете страни на границата, да се поттикне бизнис размената и соработката, како и да се олесни непречено движење на луѓе, стока и услуги. Крајните корисници се граѓаните кои живеат во прекуграничната област. Во текот на проектот предвидено е да се одржат низа активности меѓу кои: подготовка и имплементација на студија, објавување на водич за претприемништво, промотивен материјал (летоци, брошури, постери), изработка на web портал, учество на меѓународен саем во Солун, семинари, работилници граѓански средби итн.

9 Исто така, ќе се формираат Центри за поддршка на бизниси и вработување во Гевгелија и Поликастро кои ќе имаат важна улога во зголемување на претприемништвото во прекуграничната област. На крајот, ќе се организира трговски саем во Гевгелија, кој е важен настан за економскиот развој на регионот и како таков ќе заземе место во подобрувањето на работењето на веќе постоечките локални традиционални саеми во Скотуса и Ираклија. Проектот ќе придонесе за подобрување на претприемништво и зајакнување на економскиот развој во прекуграничната област и ќе помогне за воспоставување на бизнис канали и соработка помеѓу вклучените партнери кои ќе ја продолжат соработката и по завршувањето на проектот. C.2. Цели на проектот Специфични цели се: 1.Подобрување на знаењата во врска со карактеристиките на претприемноштвото и вработувањето во прекуграничната област. 2.Подобрување на вештините и бизнис капацитетите на локалните производители, преработувачи и трговци (земјоделци, мали индустрии, трговци и.т.н.). 3.Создавање на комуникација, соработка и канали меѓу бизнисите, претприемачите, земјоделците, како и институции и органи кое се поврзани со развој на претприемништвото од двете страни на границата. 4. Формирање на прекугранични институции за подршка и зајакнување на претприемништвото, иновациите и севкупниот економски развој во прекуграничната област. C.3. Целна група на проектот Целни групи на овој проект се:

10 C.4. Партнери Општина Гевгелија: Општина Гевгелија се наоѓа во југоисточниот дел на земјата, покрај течението на реката Вардар и има жители. Индустријата, трговијата, туризмот и земјоделството се најважните сектори на општинската економија. Реката Вардар минува низ општината и е многу важна за регионот. Општина Гевгелија има развиено долгорочна прекугранична соработка со партнери од Р. Грција. Општина Пеонија: Општина Пеонија е нов регионален ентитет во западната област на Кукуш, која се протега на на 929,7 километри квадратни и население од 34,676 жители. Територијата на општината се состои од планински области со висок природен терен и природни ресурси, реката Вардар која поминува низ долината на Пеонија и голем дел од обработливата земја која произведува различни земјоделски производи. Општина Пеонија има долгогодишно искуство во европските програми и долга прекуграничната соработка со општина Гевгелија. Општина Ираклија: Општина Ираклија, се наоѓа во северозападниот дел на префектурата Серес и е со површина од 448,8 квадратни метри, која има 21,400 жители. Регионот на општината е во основа рурален со голема природна средина. Езерото Керкини, реката Стримонас, шумите во регионот и големите обработливи области се многу важни за развојот на регионот. Општина Дојран: Општина Дојран се наоѓа во југоисточниот дел на земјата и има 3426 жители. Таа претставува природна средина со еколошка вредност, особено во пределот на Дојранско Езерото кое е многу важен за развој на регионот. Туризмот, риболовот, земјоделското производство и индустријата се главните економски активности во областа.

11 Институт за изложбени истражувања: Институтот за изложбени истражувања е непрофитна организација, чија главна цел е спроведување на студии и истражувања во рамките на изложбата и конгресната активност. Услугите, студиите и истражувањата на Институтот за изложбени истражувања се однесуваат на изложбените активности, на изложби/семинари и организации за посебни настани, како и на секторски агенции и јавни тела со слична дејност. Општина Гевгелија и општина Дојран учествуваат во Проектот со цел отворање на Центар за основање на бизниси и вработување во соработка со Општина Пеонија, во која исто така треба да се отвори таков центар. Овие центри ќе бидат развиени со поддршка и трансфер на знаење на сите партнери. Во рамките на проектот општина Гевгелија,, ќе организира локален трговски саеми со техничка поддршка на Институтот за изложбено истражување. Општина Ираклија е одговорна за изготвување студија за развивање надградба и организирање на два саеми и трговски пазари во Скотуса и Ираклија, со цел да се промовира соработката помеѓу двата настани. Институтот за изложбени истражувања заедно со студијата и истражувачката работа во текот на спроведувањето на проектот, врз основа на својата експертиза во организирање на саеми, ќе ги промовира резултатите од проектот преку создавање на печатени материјали. C.5. Работни пакети РП 1: Управување и координација: Предлог проект, проектен менаџмент, координативни состаноци, верификација на трошоци. РП 2: Информации и публицитет: Информативен и промотивен материјал (летоци, брошури, постери), видео, учество на саемот во Солун, веб портал, завршната конференција на тема Продолжување на соработката по завршувањето на проектот". РП 3: Подобрување на знаењето и човечки ресурси: Попис и анализа на природата и карактеристиките на претприемништвото во прекуграничната област, прекуграничен претприемачки водич, семинари, работилници. РП 4: Олеснување на комуникацијата и соработката: Граѓански средби меѓу земјите-учеснички, соработката меѓу индустриски / бизнис зони. РП 5: Подобрување на инфраструктурата и институциите: Центар за основање на бизнис и вработување во Гевгелија и Пеонија, организирање на саем и трговски пазар во Гевгелија и надградување на работата на традиционален саем во Скотуса (подготовка, опрема, студија - акционен план, извештај од реализација, следни активности, студија на анализа).

12 Municipality of Gevgelia 4, DimitarVlahov Str., Gevgelija tel: +389(0) fax: +389(0) website: Municipality of Paionia Megalou Alexandrou 75-77, Kilkis, Greece tel: fax: website: Municipality of Irakleia Bakogianni Square 2, Iraklia, Serres, Greece tel: fax: website: Municipality of Dojran Kej 5-ti Noemvri bb, 1487 Star Dojran tel: +389(0) fax: +389(0) website: Exhibitions Research Institute Egnatia 154, Thessaloniki, 54636, Greece tel: fax: website:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EN-ACT ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM EN-ACT ЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

MINUTES OF THE MEETING. Organization: MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER SUPPLY & SEWERAGE OF KILKIS

MINUTES OF THE MEETING. Organization: MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER SUPPLY & SEWERAGE OF KILKIS ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER SUPPLY & SEWERAGE OF KILKIS Greece - the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 37/2014

Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Έργο: Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του έργου "GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP)

Διαβάστε περισσότερα

esymbiosis LAYMAN'S REPORT Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis.

esymbiosis LAYMAN'S REPORT Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis. esymbiosis Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis.eu LIFE09 ENV/GR/000300 LAYMAN'S REPORT Region of Sterea Ellada (RSE) - Viotia

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts BIOSIRE, I.E.E. programme Region of Crete Regional Energy Agency of Crete Road Map for Changing Behaviour Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the Field of Business and Economic Science (B-WCo)

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the Field of Business and Economic Science (B-WCo) Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the Field of Business and Economic Science (B-WCo) This project has been funded with support from the European Commission. This publication

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανάπτυξη Ποιότητα Συνοχή Region of Central Macedonia Development Quality Cohesion Κεντρική Μακεδονία: Η Περιφέρεια του Μέλλοντος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting

EasyTrip in Brief. Kick Off Meeting NEWSLETTER 1 OCTOBER 2012 PARTNERS CERTH-HIT / Hellenic Institute of Transport http://www.imet.gr MUNICIPALITY OF BANSKO http://www.bansko.bg CERTH-CPERI / Chemical Process and Energy Resources Institute

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο LIFE EXTRA Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων-μεταφορά βέλτιστων πρακτικών

Το έργο LIFE EXTRA Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων-μεταφορά βέλτιστων πρακτικών Το έργο LIFE EXTRA Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων-μεταφορά βέλτιστων πρακτικών LIFE EX-TRA PROJECT Improving the conditions for large carnivore conservation a transfer of

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα