ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ Ζ ππνβνιή ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο απνηειεί κέξνο ηωλ απαηηήζεωλ γηα ηελ απνλνκή πηπρίνπ ζην ηκήκα Φπηηθήο Παξαγωγήο, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεωπνλίαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Θεζζαινλίθεο ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2011

3 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΣΟΝ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΟΤ ΠΑΛΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΤΣΗΜΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΟΤ.

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ...8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ : ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 1.1. Οξηζκφο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Καηαλαισηέο ησλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Δγρψξηα Αγνξά βηνινγηθψλ Σξνθίκσλ Ζ αγνξά Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ζε Παγθφζκην Δπίπεδν..14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΘΔΣΧ 2.1. Θεζκηθφ Πιαίζην Κνηλνηηθή Ννκνζεζία Δζληθή Ννκνζεζία Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ Γηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο. 31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ 3.1 Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνχ Ο Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο θαη ν Μαδηθφο Σνπξζκφο ζε αληηπαξάζεζε Υαξαθηεξηζηηθά Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ Υαξαθηεξηζηηθά Μαδηθνχ Σνπξηζκνχ Αεηθνξία θαη Βηψζηκε Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε Ση είλαη ν Αγξνηνπξηζκφο Σν Πξνθίι ηνπ Αγξνηνπξίζηα Αγξνηνπξηζκφο: Μηα Δπθαηξία γηα ηελ Αλαγέλλεζε ηεο Τπαίζξνπ Βηνινγηθά Πξντφληα θαη Αγξνηνπξηζκφο Δίδε Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Αγξνηνπξηζηηθέο Μνλάδαο...47

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΗΑΘΔΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Δ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 4.1. Γηαλνκή ησλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Γηάζεζε ησλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Πξνδηαγξαθέο ησλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ηξαηεγηθέο Marketing.60 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5.1 πκπεξάζκαηα 62 ΔΠΗΛΟΓΟ. 67 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ... 68

6 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα ηεο ρξήζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ξεθηλάκε απφ ην ηη είλαη ηα Βηνινγηθά Πξντφληα θαη ν Αγξνηνπξηζκφο ηα φξηα θαη νη απαηηήζεηο ηνπο θαη θηάλνπκε κέρξη ην ζεκείν ηεο δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα, αιιά παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηηο επηδξάζεηο ηνπο ζην ζέκα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Ζ βηνθαιιηέξγεηα απνηειεί κηα λέα πξννπηηθή πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Δίλαη θαλεξφ φηη ε επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, βνεζά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθά απηφ ην ζηνηρείν, είλαη πνπ βνεζά ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη είλαη ηθαλφ λα δηαδψζεη ζην επξχ θνηλφ ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Ζ βηνθαιιηέξγεηα γεληθά, βνεζάεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη κφλν. Βνεζά ζην λα ζπγθξαηεί ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ θνληά ζηελ χπαηζξν. Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ζεκαληηθέο εμειίμεηο. Θα ππάξμνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Οη νκάδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, πξέπεη λα νξγαλσζνχλ αθφκα θαιχηεξα θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Ζ δήηεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ απμάλεη ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ζηελ ρψξα καο ζπλερψο. Σν ίδην ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. ζν νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο απμάλνληαη ηφζν πεξηζζφηεξνη απνθαζίδνπλ αλ αζρνιεζνχλ κε απηήλ ηελ ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο.

7 ABTRACT The subject of this essay is the use of organic products in rural tourism. This essay will include the definition of Biological Products and Agritourism, the limits of these two concepts, as well as the requirements for the development of organic products in rural tourism. We will study the distribution of these products in stores and how rural tourism may influence the growth of the organic product market. The organic farming is a new perspective and its populatiry is confirmed by the growing internationally and domestically demand for its products. The expansion of organic farming helps to reduce stocks and protect the environment. The organic farming, helps to retain the rural population around the countryside, too. Organic farming should be the starting point for major developments. There will be important conclusions such as protection of the agricultural ecosystem and the high quality of life. The groups that are involved in the certification and control of biological products should be even better organized and to keep pace with international standards. The demand for organic products is growing in all European countries as well the demand for rural tourism. As organic farming increases many decide to deal with this alternative form of tourism and learn about the procedures.

8 ΔΗΑΓΧΓΖ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ην επίθαηξν ζέκα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ φπσο επίζεο θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Οη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο απνηεινχλ έλα ζθαηξηθφ ζχζηεκα γεσξγηθήο παξαγσγήο θπηηθψλ πξντφλησλ, πνπ σο ζθνπφ έρνπλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο, ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ παξαγσγή νξκφλεο ή αληηβηνηηθά ζθεπάζκαηα. Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία απφ ηελ άιιε, είλαη έλα ζχζηεκα εθηξνθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε θπζηθή δηαβίσζε ησλ δψσλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπζηθήο δηαβίσζεο ρξεζηκνπνηεί βηνινγηθά πξντφληα, ή πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηε ρξήζε θαξκάθσλ. Ζ βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία απνηειεί κηα λέα πξννπηηθή πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Αλ θαη ε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο αλαθέξακε θαη πξηλ βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σζηφζν, δελ κπνξεί λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα φηη απηή απνηειεί ελαιιαθηηθή επηινγή γηα επέθηαζε πέξαλ ηεο κηθξήο κεηνςεθίαο παξαγσγψλ. Απηή ηε ζηηγκή ε νηθνλνκηθή επηηπρία ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θηελνηξνθίαο, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ππεξηηκεκέλεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκφ λεζηψλ θαη γεσκνξθνινγηθά νξηνζεηεκέλεο ελφηεηεο εθηάζεσλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πξφζθνξεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πξψηε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο. ην πξώην θεθάιαην, αλαθεξφκαζηε ζηα Βηνινγηθά Πξντφληα δειαδή ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Ση είλαη ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη πσο απηά νξίδνληαη. Παξνπζηάδνπκε ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο θαη πεξλάκε ζην θνκκάηη ησλ θαηαλαισηψλ θαη φζσλ επηιέγνπλ ηα βηνινγηθά είδε. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπκε ηελ εγρψξηα αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αιιά επίζεο θαη ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ην δεύηεξν θεθάιαην, αζρνινχκαζηε θπξίσο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αγνξά ησλ Βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σν θεθάιαην μεθηλά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ θαη αθνινπζεί ε θνηλνηηθή θαη ε εζληθή λνκνζεζία.

9 Ζ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεη ην ηη ηζρχεη γηα ηε ρψξα καο θαη αθνινπζεί ε δνκή θαη ε παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα καο απαζρνιήζεη ε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο παξαγσγήο. ηφρνο είλαη λα δνχκε πσο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ησλ βηνινγηθψλ εηδψλ θαη αλ θαιχπηεηαη απφ ηα νξηδφκελα ηεο λνκνζεζίαο. ην ηξίην θεθάιαην, αζρνινχκαζηε κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, μεθηλψληαο απφ ην λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ν αγξνηνπξηζκφο, νη κνξθέο ηνπ θαη δίλνληαο ην πξνθίι ηνπ αγξνηνπξηζηα. Θεσξήζακε επίζεο ζθφπηκν λα θάλνπκε κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. ηηο επφκελεο ελφηεηεο, αζρνινχκαζηε κε ηνλ ηξφπν πνπ ν αγξνηνπξηζκφο ζπκβάιεη ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ππαίζξνπ θαη ηη απνηειέζκαηα καο δίλεη ε δηαδηθαζία απηή, αθνινχζσο βιεπνπκε ηε ζρέζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ε ελφηεηα θιείλεη κε ηα είδε βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηε δηαλνκή ησλ Βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σα ζεκεία δηαλνκήο θαη ε επηινγή ησλ θαηαζηεκάησλ. Αθνινχζσο αζρνινχκαζηε κε ηε δηάζεζε ησλ Βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ηξφπνπ. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ Βηνινγηθψλ πξντφλησλ, είλαη αθφκε έλα ζηνηρείν γηα ην νπνίν θάλνπκε ιφγν, θαζψο ζα πξέπεη λα κπνξνχκε πιένλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ ππεξνρή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ έλαληη ησλ ζαββαηηθψλ θαη ηηο αηηίεο πξνψζεζήο ηνπο ζηελ αγνξά. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηηο ζηξαηεγηθέο marketing, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κηα πεξαηηέξσ ψζεζε ζηελ αγνξά απηψλ ησλ εηδψλ. Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα καο ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ : ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 1.1. Οξηζκόο Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ Με ηνλ φξν βηνινγηθά πξντφληα, ελλννχληαη ηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη ή παξάγνληαη κεηαθέξνληαη θαη δηαλέκνληαη ρσξίο ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη παξαζηηνθηφλσλ, ηερλεηήο αθηηλνβνιίαο ή νξκνλψλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο ηέηνηα απφ ηνπο αξκφδηνπο Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο. Σα βηνινγηθά πξντφληα πεξηέρνπλ ιηγφηεξν λεξφ ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαη πεξηζζφηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο, βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία, πεξίπνπ 20% - 30% πεξηζζφηεξν. Δπηπιένλ είλαη απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Ζ ζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 834/2007 θαη 889/2008 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ηα νξγαληθά πξντφληα θαη κφλν απηά επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε «Βηνινγηθά» θαη κάιηζηα σο κέξνο ηεο εηδηθήο νξνινγίαο : ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γξάθεη «Πξντφλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο» ή «Πξντφλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζε κεηαβαηηθφ ηάδην», αλ ε παξαγσγή έρεη γίλεη ηα δχν πξψηα ρξφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ θηήκαηνο. Οπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή έλδεημε δελ είλαη έγθπξε. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία ν θσδηθφο ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ην ζήκα ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ θαη ε επσλπκία ηνπ πξντφληνο. ηαλ ζηα ηππσκέλα πξντφληα πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπζηαηηθά, πξέπεη ηα κε βηνινγηθά ζπζηαηηθά λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία κε ηξφπν πνπ λα δηαθξίλνληαη απφ ηα ππφινηπα θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο ζχλζεζήο ηνπο. (Δπηηξνπάθεο Σ 2000, ει 27 29) ζνλ αθνξά ζηα εηζαγφκελα πξντφληα, απηά πξέπεη λα θέξνπλ ην ζήκα θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Οη Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί Πηζηνπνίεζεο θαηαγξάθνληαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνζηέιινληαη ζηα Τπνπξγεία Γεσξγίαο φισλ ησλ ρσξψλ.

11 Οη εγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο ειέγρνπλ αλ έλα πξντφλ έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο πνπ νξίδεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ρσξίο λα ππεηζέξρνληαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο. Σα βηνινγηθά πξντφληα κε εμαίξεζε ην θξαζί ηνπ νπνίνπ ε ηηκνιφγεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο πσινχληαη κεζνζηαζκηθά 30% αθξηβφηεξα απφ ηα ζπκβαηηθά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έλα βηνινγηθφ πξντφλ κπνξεί λα έρεη ηε δηπιάζηα ηηκή απφ ην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ παξαγσγψλ, θαζψο ε θιίκαθα παξαγσγήο είλαη κηθξφηεξε εμαηηίαο ηεο κε εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο κε αγξνρεκηθά. Δπίζεο κηα γεσξγηθή κνλάδα, πνπ θαιιηεξγείηαη κε βηνινγηθέο κεζφδνπο, απαηηεί θαηά κέζν φξν 10% - 20% πεξηζζφηεξε εξγαζία απ φηη κηα αληίζηνηρε ζπκβαηηθή, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε ηηκή ηνπ βηνινγηθνχ πξντφληνο. (Δπηηξνπάθεο Σ 2000, ει 31) 1.2. Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Ο νξγαληζκφο ΓΖΩ, είλαη έλαο Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ. Ο νξγαληζκφο ΓΖΩ, ζπζηάζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Πξφθεηηαη γηα κηα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία, εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ απφθαζε αξ / (ΦΔΚ Β568/ ) σο επίζεκνο θνξέαο θαη πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. θνπφο ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Καιιηέξγεηαο (IFOAM), ηεο νπνίαο είλαη κέινο. (ΓΖΩ 2009) ηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2001, δηαπηζηεχηεθε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ) (αξηζκφο 45/01), έρεη δε θαηαγξαθεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ, σο αλαγλσξηζκέλνο θνξέαο δηαπίζηεπζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ε δηεζλέο επίπεδν, ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2002 δηαπηζηεχηεθε απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηνπ Καλαδά θαη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2002 απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ησλ

12 Ζ.Π.Α. γηα ηελ πηζηνπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ηηο 26 Οθησβξίνπ ηνπ 2004 αλαγλσξίζηεθε επηζήκσο απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Αξρή Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ηεο Ν. Κνξέαο. Ο νξγαληζκφο απηφο, δηαηεξεί ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία ζηελ Αζήλα, αιιά έρεη γξαθεία θαη ζηελ Διιεληθή πεξηθέξεηα, ζε πφιεηο φπσο ε Πέιια, ε Λάξηζα, ε πάξηε θαη ην Ζξάθιεην. Παξάιιεια ππάξρνπλ γξαθεία ελεκέξσζεο ζην Αγξίλην, ην Αίγην, ε Αιεμαλδξνχπνιε, ε Καιακάηα, ε Λέζβνο θαη ην Ρέζπκλν. Ο νξγαληζκφο, έρεη δηακνξθψζεη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ θηελνηξνθία, θαη ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. πσο θαη νη αληίζηνηρνη νξγαληζκνί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έηζη θαη ζηε ΓΖΩ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαιιηεξγεηέο θαη ηνπο κεηαπνηεηέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ν νξγαληζκφο, δηακνξθψλεη πξνδηαγξαθέο γηα νιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέρξη θαη ηε δηάζεζε θαζψο θαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο αλάγθεο γηα αμηνπηζηία ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Παξάιιεια απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000 θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία, ν νξγαληζκφο, έρεη επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δσηθήο παξαγσγήο. Ήδε ζην ζχζηεκά ηεο απφ ην 2004, έρνπλ εληαρζεί δψα πνπιεξηθά θαη 327 πηζηνπνηεκέλνη επαγγεικαηίεο. (ΓΖΩ 2009) Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΖΩ, πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο φπσο : ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ην ζήκα πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη θαη δηεζλή ηζρχ, επηκφξθσζε θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο αγξνηψλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, έθδνζε ηνπ ηξηκεληαίνπ πεξηνδηθνχ ΓΖΩ γηα ηελ νηθνινγηθή γεσξγία, έθδνζε βηβιίσλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ππνζηήξημε ηεο δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά, κε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο.

13 Γηνξγάλσζε ηεο Παλειιήληαο Έθζεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ θάζε θζηλφπσξν. Γπλακηθή ζπκβνιή ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αεξνςεθαζκψλ Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο γελεηηθήο κεραληθήο ζηε γεσξγία θαη ηε δηαηξνθή πληνληζκφο ηεο επαθήο ηεο ρψξαο καο κε ηα Δπξσπατθά Γίθηπα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο γελεηηθήο κεραληθήο Δθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο καο ζην Δπξσπατθφ γξαθείν ηεο IFOAM, πλεξγαζία κε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθνχο θνξείο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνινγίαο ζε επίπεδν επίζεκεο πνιηηηθήο, αιιά θαη ζε επίπεδν δηάδνζεο ησλ αξρψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη βηνπνηθηιίαο. Απφ ην 2005 θαη έπεηηα ε ΓΖΩ, έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ζηξέκκαηα θαιιηεξγεηψλ, 686 επηρεηξεκαηίεο κεηαπνίεζεο θαη 5,786 βηνθαιιηεξγεηέο. Δπίζεο θαηά ην ίδην έηνο έιεγρε ην 40,2% ησλ ζπλνιηθψλ βηνθαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο καο. (ΓΖΩ 2009) 1.3. Καηαλαιωηέο Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ Σν ζέκα ηεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ εηδψλ, είλαη ζπλάξηεζε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ, φπσο νη ζπλήζεηεο, ε δηαηξνθή πνπ αθνινπζεί κηα νηθνγέλεηα, ε απφζηαζε απφ έλα θαηάζηεκα βηνινγηθψλ εηδψλ, είλαη νξηζκέλα απφ ξα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκφ αγνξάο θαη θαηαλάισζεο ησλ βηνινγηθψλ εηδψλ. Παξάιιεια, έλαο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηνπο λένπο, είλαη ε δηαηξνθηθή αμία θαη κάιηζηα ζε ζπζρεηηζκφ κε ην πεξηβάιινλ. Δηδηθά ην ζηνηρείν απηφ, ζα πξέπεη λα νκνινγήζνπκε, φηη πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ αγνξά ησλ εηδψλ απηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο έρνπλ

14 κεξηθή κφλν γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζρεηίδνληαο γη απηφλ ην ιφγν ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ κε ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη πνιινί απφ ηνπο θαηαλαισηέο δελ πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ εκθάληζε κεηαμχ ησλ βηνινγηθψλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηξνθίκσλ, ηαπηφρξνλα φκσο πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηηο φπνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ. χκθσλα ηψξα κε φια απηά, θαηαλννχκε πσο ππάξρεη κηα γεληθφηεξε ζχγρπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γεληθά νη Έιιελεο θαηαλαισηέο, αγνξάδνπλ ηα βηνινγηθά πξντφληα, αιιά δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. (ρέζε παξαγσγνχ θαηαλαισηή θαη νη ηηκέο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 2009) Ζ βαζηά γλψζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδεηαη σο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο αγνξάο, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηελ αληίιεςε πεξί ππάξμεσο δηαθνξψλ κεηαμχ βηνινγηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, ηελ εηηθέηα βηνινγηθήο εγγχεζεο θαη ην ζπλεηδεηφ ηεο αγνξάο, ελψ ππνβνεζείηαη απφ ηελ χπαξμε φιν θαη κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο πξντφλησλ. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη άιινη παξάγνληεο φπσο ην εηζφδεκα, ε κφξθσζε, ην απμεκέλν πνζνζηφ δαπάλεο γηα ηξφθηκα ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ε εγγχηεηα ηνπ ηφπνπ αγνξάο δελ είλαη νπζηαζηηθνί παξάγνληεο αγνξάο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε πσο ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηελ ηππνινγία πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πίλαθαο 1 Βηνινγηθά Δίδε Καηαλαιωηέο. ΓΔΗΓΜΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΔΗΓΜΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ πζηάδα 1 ΒΗΟΓΗΑΗΣΖΣΗΚΟΗ πζηάδα 1 ΑΓΗΑΦΟΡΟΗ 10% ηνπ δείγκαηνο 92% ηνπ δείγκαηνο Αξθεηά εχπνξνη Δχπνξνη λεαξφηεξνη Μηθξφηεξε ηζνξξνπία ζην δηαηηνιφγην Γίλνπλ πξνζνρή ζην δηαηηνιφγην ηνπο Γελ ελνρινχληαη απφ ρξήζε ρεκηθψλ

15 Δλνρινχληαη απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ Γελ ελδηαθέξνληαη γηα πηζηνπνίεζε Βξίζθνπλ δηαθνξέο κεηαμχ Απξνγξακκάηηζηεο αγνξέο ηξνθίκσλ βηνινγηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ηξνθίκσλ Πνιχ κεγάιε πξνζπκία πιεξσκήο Γελ αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν (40% επηπιένλ ηεο ηηκήο ησλ ζπκβαηηθψλ) Μέηξηα θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πάληα αγνξάδνπλ βηνινγηθά ηξφθηκα πξντφλησλ αιιά δελ αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν Γελ έρεη ζεκαζία ε εκθάληζε ή γεχζε Γελ βξίζνπλ δηαθνξέο κεηαμχ αιιά ελδηαθέξνληαη γηα πνηθηιία βηνινγηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ηξνθίκσλ πζηάδα 2 ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ πζηάδα 2 ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ 80% ηνπ δείγκαηνο 7% ηνπ δείγκαηνο Αλχπαληξνη κέζεο ειηθίαο ρεηηθά εχπνξνη Γελ αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν Γελ ελνρινχληαη απφ ρξήζε ρεκηθψλ Γελ γλσξίδνπλ αξθεηά γχξσ απφ ηα Γελ ελδηαθέξνληαη γηα πηζηνπνίεζε βηνινγηθά πξντφληα Αγνξάδνπλ ζπάληα βηνινγηθά ηξφθηκα Γελ αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν Μηθξή ζρεηηθά πξνζπκία λα Γλψζε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα πιεξψζνπλ επηπιένλ ηηκή Δλδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ εκθάληζε Αγνξάδνπλ ζπάληα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη ηελ γεχζε ησλ ηξνθίκσλ Πξνηηκνχλ αγνξέο θνληά ζην ζπίηη Πξνζπκία λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ηηκή Δλφριεζε απφ ηελ έιιεηςε πνηθηιίαο Δλφριεζε απφ ηελ έιιεηςε πνηθηιίαο πζηάδα 3 ΒΗΟΜΑΥΖΣΗΚΟΗ πζηάδα 3 ΒΗΟΜΑΥΖΣΗΚΟΗ 10% ηνπ δείγκαηνο 1% ηνπ δείγκαηνο ρη ηφζν εχπνξνη ρη ηφζν εχπνξνη Πξνζέρνπλ ηελ ηζνξξνπία ζην Πξνέρνπλ πνιχ ηελ ηζνξξνπία ζην δηαηηνιφγην ηνπο δηαηηνιφγην ηνπο Δλνρινχληαη απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ ελνρινχληαη απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ Δλδηαθέξνληαη γηα πηζηνπνίεζε Δλδηαθέξνληαη γηα πηζηνπνίεζε Αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν γηα αγνξέο Αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν γηα αγνξέο

16 Γλψζε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα Γλψζε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα Πεγή : Δθηηκήζεηο Αγνξάο ICAP Ζ αλάιπζε ζε ζπζηάδεο(clusters) νδεγεί ζε νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. ζνλ αθνξά ην γεληθφ δείγκα θαίλεηαη κηα ζεκαληηθή δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο απφ ηνπο βηνκαρεηηθνχο (θαλαηηθνί) θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (πηζαλνί αγνξαζηέο) εθφζνλ ε αγνξά αλαπηχμεη ηα ζεκεία πψιεζεο θαη ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ. ην δείγκα ησλ θαηαλαισηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαθξίλνκε κηα αληίζηνηρε νκάδα κε θνηλά ζηνηρεία κε εθείλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηαλαισηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ δείγκαηνο. Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ αγνξάδνπλ βηνινγηθά πξντφληα, δνθηκάδνπλ, αιιά δελ έρνπλ ηνλ θαηξφ λα αθηεξψζνπλ πνιχ ρξφλν ζηηο αγνξέο ηνπο, ηηο νπνίεο πξνηηκνχλ λα ηηο θάλνπλ θνληά ζην ζπίηη ηνπο. Αλ θαη είλαη ζρεηηθά ελήκεξνη γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, δελ επηδεηθλχνπλ γλψζε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα πνπ λα ηνπο θάλεη λα ηα μερσξίδνπλ εχθνια. (ρέζε παξαγσγνχ θαηαλαισηή θαη νη ηηκέο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 2009) Μπνξνχκε ζπλεπψο λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαθαίλνληαη αξθεηά επνίσλεο. Τπάξρνπλ δχν ζρεηηθά κεγάιεο νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ πξνηίζεληαη λα απμήζνπλ ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο λα πιεξψζνπλ κεγαιχηεξε ηηκή γη απηά. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη λα πξνζερζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο αγνξάο ε δηαζέζηκε πνηθηιία θαη πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε δηαζπνξά ηνπο ζε κεγάιν αξηζκφ ζεκείσλ πψιεζεο. Απφ ηελ άιιε ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζεί θαη λα εθπαηδεπηεί ην επξχηεξν θαηαλαισηηθφ θνηλφ κηαο θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα απνηεινχλ θαηλνηνκία γηα ην επξχ θνηλφ θαη θαη νπζία ζπγθξίλνληαη κε πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο. Σέινο ε εηηθέηα βηνινγηθήο εγγχεζεο απνδεηθλχεηαη φηη απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη επνκέλσο ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ν ζεζκφο.

17 1.4. Δγρώξηα Αγνξά Βηνινγηθώλ Σξνθίκωλ Ζ Διιεληθή αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη θπξίσο ησλ ηξνθίκσλ, ζεσξείηαη αλαπηπζζφκελε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή θαη ηα επξσπατθά δεδνκέλα. Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ απμήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν δελ έρεη πξνζεγγίζεη ηα επίπεδα άιισλ πην αλεπηπγκέλσλ αγνξψλ βηνινγηθψλ εηδψλ. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα κεγέζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ζε αμία ιηαληθήο γηα ηελ πεξίνδν Σα κεγέζε απηά αληηζηνηρνχλ ζε αμία φρη κφλν ησλ θπηηθψλ, αιιά θαη ησλ δσηθψλ πξντφλησλ. Ζ αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο εθηηκάηαη ζε 7,6 εθαηνκκχξηα γηα ην έηνο 1999, κε ηηο εηζαγσγέο λα θαιχπηνπλ ην 25% απηήο ( 1,9 εθαη.). Σν έηνο 2006 αγνξά, εθηηκάηαη ζην χςνο 51,8 εθαηνκκχξηα ελψ νη εηζαγσγέο θάιπςαλ ην 65% απηήο ( 33,7 εθαηνκ. ην 2006). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη αλ αλαθεξζεί φηη ηα βηνινγηθά πξντφληα, κε εμαίξεζε ην θξαζί, ηνπ νπνίνπ ε ηηκνιφγεζε παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο, πσινχληαη κεζνζηαζκηθά 30% αθξηβφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. Μάιηζηα ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, έλα βηνινγηθφ πξντφλ κπνξεί λα είλαη θαη 50% αθξηβφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. (Βαζηιείνπ Α. Κακπνπξάθε Δ : 1995, 68 70) Πίλαθαο 2 ΜΔΓΔΘΟ ΔΓΥΧΡΗΑ ΑΓΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΑΓΟΡΑ ΡΤΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ % ,7% ,2% ,4% ,7% ,9% ,6% ,2% ΑΞΊΑ Δ

18 Πεγή : Δθηηκήζεηο Αγνξάο ICAP 1.5. Ζ αγνξά Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ ζε Παγθόζκην Δπίπεδν Ζ βηνινγηθή γεσξγία θαη ην marketing ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αλαπηχζζνληαη ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν. ηε Βξεηαλία θαη ηελ Διβεηία, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο ην θαηέρνπλ νη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο εκπνξίαο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ κηα εγεηηθή ζέζε. χκθσλα κε ηα δηεζλή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε αμία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο νξγαληθψλ πξντφλησλ εθηηκάηαη γηα ην 2005 ζε 25,5 εθαηνκκχξηα ελψ ζήκεξα θαη γηα ην 2009, πξνβιέπεηαη φηη ζα μεπεξάζνπλ ηα 30 δηο, κε ηελ Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα Ακεξηθή λα θαηέρνπλ ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα. (Γηνπξνπθέιε Μ., 12/11/2004) ηε Βφξεηα Ακεξηθή εκθαλίδεηαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε, ελψ ε Αζία, επεθηείλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή απμάλεη ζπλερψο ζε ρψξεο φπσο ε Κίλα, ε Ηλδία θαη ε Σαυιάλδε. ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν δξαζηεξηνπνηνχληαη 295 θνξείο πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ πξντφλησλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 160, είλαη ζηελ Δπξψπε. Οη ρψξεο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πηζηνπνίεζεο, πέξα απφ ηηο Ζ.Π.Α., είλαη ε Ηαπσλία, ε Κίλα, ε Γεξκαλία θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο, έρνπλ εκβέιεηα θαη πέξα ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο. Δηδηθφηεξα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζεκεηψλνληαη ηα εμήο : Γεξκαλία Ζ νξγαληθή βηνκεραλία ζηε Γεξκαλία θηλείηαη ζηαζεξά αλνδηθά, θζάλνληαο ζε αμία ην χςνο ησλ 3,5 δηο ην 2005 (αχμεζε 13% ζε ζρέζε κε ην 2004). Σα πεξηζζφηεξα βηνινγηθά ηξφθηκα πσινχληαη κέζσ ηνπ ζπκβαηηθνχ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (κεξίδην 36,5%), αθνινπζνχκελα απφ ην ιηαληθφ εκπφξην απνθιεηζηηθά βηνινγηθψλ (κεξίδην 26%), απεπζείαο απφ ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο (κεξίδην 16%) θαη ηα θαηαζηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο (7,5%). Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη εηζάγνπλ

19 νξγαληθά ηξφθηκα μεπεξλά ηηο ελψ νη πεξηζζφηεξεο εδξεχνπλ ζηε Βαπαξία θαη ζην Baden Wuerttemberg. Πεξίπνπ ην 4% απφ φιεο ηηο θάξκεο ηεο ρψξαο ρξεζηκνπνηεί νξγαληθέο κεζφδνπο, ελψ ε επίζεκε γεξκαληθή εηηθέηα πηζηνπνίεζεο βηνινγηθνχ πξντφληνο πεξηιακβάλεη πξντφληα απφ επηρεηξήζεηο, ελψ ζε θαζεκεξηλή βάζε 20 λέα πξντφληα εληάζζνληαη ζε απηήλ. Οη πσιήζεηο κφλνλ ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ απμήζεθαλ ζπζζσξεπηηθά θαηά 15% ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα αλέιζνπλ ην 2005 ζην χςνο ησλ 281 εθαηνκκπξίσλ κε πξψηα ζε πσιήζεηο ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηα γαιαθηνθνκηθά. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο θζελφηεξεο ρψξεο απφ άπνςε ηηκψλ ησλ νξγαληθψλ ηξνθίκσλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε Γεξκαλία ηα βηνινγηθά ηξφθηκα είλαη 30% θζελφηεξα ζε ζρέζε κε ηε Γαιιία. Ο κέζνο γεξκαλφο, δαπαλά 42 ην ρξφλν γηα νξγαληθά ηξφθηκα. Γαιιία Ζ αμία ηεο γαιιηθήο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, εθηηκάηαη γηα ην 2005 ζην χςνο ησλ 1,7 δηο (αχμεζε 12% ζε ζρέζε κε ην 2004) ην δε κεξίδηφ ηεο ζηελ παγθφζκηα βηνινγηθή αγνξά εθηηκάηαη ζην 1,3%. ε νιφθιεξε ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα θαη ζνχπεξ κάξθεη, νξγαληθψλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο δηαηξνθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 2/3 ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ παξνπζίαζαλ αχμεζε πσιήζεσλ. (Φσηφπνπινο Υξ. 1994) Βξεηαλία Με ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο απμάλεηαη ε βξεηαληθή αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεηα, θάζε νηθνγέλεηα, δαπαλά 87 ην ρξφλν γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, ελψ κέζα ζε 10 ρξφληα ε δήηεζε δεθαπιαζηάζηεθε θαη αλήιζε ζε 1,6 δηο ην Ωζηφζν παξά ηελ απμαλφκελε δήηεζε ε βηνινγηθά θαιιηεξγνχκελε γε ζηε ρψξα, έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα θαηά 5% αληηπξνζσπεχνληαο ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ θαιιηεξγνχκελνπ εδάθνπο. Απζηξία

20 Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ρψξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε πνζνζηφ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Σα βηνινγηθά πξντφληα ζηελ Απζηξία, είλαη κηα δπλακηθή αγνξά πνπ θηλείηαη κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο. Μεηά ηε ζπλέλσζε ηξηψλ γεσξγηθψλ ελψζεσλ ζε έλα θεληξηθφ νξγαληζκφ, ε λέα αγξνηηθή νκνζπνλδία πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε Bio Austria, θηινδνμεί λα δηπιαζηάζεη ην νξγαληθφ ηεο κεξίδην ζηελ αγνξά ζε 8% κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Ήδε ζηελ Απζηξία έλαο ζηνπο δέθα αγξφηεο ρξεζηκνπνηεί νξγαληθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο. Οη πσιήζεηο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θηλήζεθαλ ζηαζεξά αλνδηθά ηελ πεξίνδν 2004/2005 θζάλνληαο ηα 400 εθαηνκ. Απφ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ, ην 70% αθνξά πσιήζεηο κέζσ θαηαζηεκάησλ θαη ην 10% πσιήζεηο κέζσ direct marketing, ελψ ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζηελ Απζηξία παξνπζηάδνπλ νη θαληίλεο, νη νπνίεο πσινχλ έηνηκα βηνινγηθά πξντφληα. Διβεηία Ζ Διβεηία, έρεη λα επηδείμεη ηε κεγαιχηεξε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε. Ο κέζνο Διβεηφο, δαπαλά εηεζίσο 97. Ζ ρψξα παξακέλεη αθφκε έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζε δηεζλή θιίκαθα ζε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ. Σν 11,3% ησλ ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ελζσκαηψλνπλ ηηο νξγαληθέο κεζφδνπο γεγνλφο πνπ δίλεη ζηε ρψξα ηελ ηξίηε ζέζε ζηνλ θφζκν κεηά ην Lichtenstein θαη ηελ Απζηξία. Ζ Coop Διβεηίαο θαηέρεη ην 51% ησλ ζπλνιηθψλ νξγαληθψλ πσιήζεσλ ηεο ρψξαο θαη αθνινπζεί ε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ Migros (25%) θαη ηα θαηαζηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο (15%). Σν ππφινηπν δηαθηλείηαη κέζσ ησλ παξαγσγψλ ησλ βηνηερληψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ. (Φσηφπνπινο Υξ. 1994)

21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΘΔΣΧ 2.1. Θεζκηθό Πιαίζην Ζ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαηέρεη έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ γηα ην έηνο 1998 δηακνξθψζεθε ζην 0,4% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο γεο, ην 2002 άγγημε ην 0,9%, ην 2004 αλήιζε ζην 1,6%, ελψ ην 2005 απμήζεθε ζην 3%. Παξά ην ρακειφ πνζνζηφ πνπ θαηέρεη αθφκε ε βηνινγηθή γεσξγία ζηε ρψξα καο, ε αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ζεκαληηθή. ε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Βηνινγηθήο γεσξγίαο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαη νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ θαηά γξάκκα. (Εστφπνπινο, Π. 2001, ει 16 20) Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζηελ Κνηλνηηθή φζν θαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Με εηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, έρνπλ ζεζπηζηεί ηφζν ζηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη ζε θξάηε κε κέιε, πξάμεηο θαη θαλφλεο, κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, απφ άιια νκνεηδή θαη ζπλαθή γεσξγηθά πξντφληα. Οη θαλνληζκνί θαη απνθάζεηο ησλ θξαηηθψλ αξρψλ εμαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηε ζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλεμάξηεησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο. Σέηνην νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα είλαη ε ΓΖΩ, ην ΒΗΟ ΔΛΛΑ θαη ε ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ. Οη θνξείο απηνί ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο. Σέηνηεο ειεγθηηθέο αξρέο είλαη : Τπνπξγείν Γεσξγία. Έρεη επνπηηθφ ξφιν θαη ππφ ηελ αηγίδα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ βξίζθεηαη ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Με ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ην Ο.Π.Δ.ΓΔΠ. ή ην Ο.Π.ΔΚ.Δ.ΠΔ. ειέγρνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ (Καλ. 1257/99).

22 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Με ηηο ππεξεζίεο φπσο ν Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ε Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ, ειέγρεη ηα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο σο πξνο ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο, ηε ζχζηαζή ηνπο θιπ. Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο(Δ.Τ.Γ.). Δίλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ ζηελ παξαγσγή, ηελ παξαζθεπή, ηε ζπζθεπαζία, ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, αιιά παξάιιεια ειέγρεη θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ηδησηηθνχ νξγαληζκνχ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Απηφ ην πιαίζην ειέγρνπ εμαζθαιίδεη απμεκέλε αμηνπηζηία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο, θαζψο θαη ηηο άιιεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο θαη εηδηθφηεξα ηε ζήκαλζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηα ζπζηαηηθά ηνπο, ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο θαη ηηο ελδείμεηο πνπ θέξεη ε ζπζθεπαζία ηνπο. Ο έιεγρνο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, δηαρσξίδεηαη ζε πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή. Πξωηνγελήο Έιεγρνο : Γηελεξγείηαη ζην ρψξν παξαγσγήο θαη ζπλίζηαηαη ζε καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ γεσπφλνπ ειεγθηή έπεηηα απφ επίζθεςε θαη επίβιεςε ησλ θηεκάησλ, επηηφπηα ζπκπιήξσζε εηήζηαο έθζεζεο. ηελ έθζεζε απηή, αλαθέξνληαη νη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηα θηήκαηα θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο, γίλεηαη επίζεο θαηαγξαθή θαη έιεγρνο ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο εηζξνψλ, θαζψο επίζεο θαη θαηαγξαθή εξγαζηψλ θαη πσιήζεσλ ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αλά είδνο. Παξάιιεια κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζε, δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο εδάθνπο, ηζηψλ θαη θαξπψλ γηα ηελ εξγαζηεξηαθή ηνπο εμέηαζε θαη ηελ αλίρλεπζε ελδερνκέλσο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (ρεκηθά ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θιπ.).

23 Γεπηεξνγελήο έιεγρνο : Ο έιεγρνο απηφο δηελεξγείηαη ζηνπο ρψξνπο κεηαπνίεζεο ή επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ είηε απηνί αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ είηε ζε ηξίην πξφζσπν. ηφρνο είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζήο ηνπο, ηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο θαη κεηαπνίεζήο ηνπο. Γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο κεζφδνπ παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνθπιάμεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθπγή ηεο αλάκημεο κε ζπκβαηηθά πξντφληα θαη ζηνλ ηξφπν θαη ζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηξφπν ζήκαλζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ψζηε κέζσ ηεο εηηθέηαο πνπ θέξνπλ ηα βηνινγηθά πξντφληα λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. Σξηηνγελήο Έιεγρνο : Γηελεξγείηαη ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο Κνηλνηηθή Ννκνζεζία Ζ Κνηλνηηθή λνκνζεζία αλαθέξεη ηα αθφινπζα: Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 834/2007 θαη 889/2008: πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο (ν βαζηθφο απηφο θαλνληζκφο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα). Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 94/1992 ( ) : πεξί ηνπ θαζεζηψηνο εηζαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο. Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 2078/1992 : πεξί ηεο δεκηνπξγίαο θαζεζηψηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ κέζσ ζηξεκκαηηθψλ επηδνηήζεσλ.

24 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 1257/1999 : γηα ηε ζηήξημε ησλ κεζφδσλ γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Καλνληζκφο 1804/1999 : γηα ζπκπιήξσζε, γηα ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 2491/2001 : γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ΔΟΚ 2092/91 ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 473/2002 : γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ θαη ΩΗ ηνπ θαλνληζκνχ ΔΟΚ 2092/91 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο, θαζψο θαη γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελψζεσλ ραιθνχ. Καλνληζκφο (ΔΚ) 223/2003 ( ) : γηα ηηο απαηηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζήκαλζεο, ηηο ζπλαθείο κε ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο γηα ηηο δσνηξνθέο, ηηο ζχλζεηεο δσνηξνθέο θαη ηηο πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91. Καλνληζκφο (ΔΚ) 1452/2003 ( ) : γηα δηαηήξεζε ηεο παξέθθιηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 φζνλ αθνξά νξηζκέλεο πνηθηιίεο ζπφξσλ πξνο ζπνξά θαη ην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ παξέθθιηζε. Καλνληζκφο (ΔΚ) 852/2004 ( ): γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Καλνληζκφο (ΔΚ) 853/2004 : ( ) : γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.

25 Καλνληζκφο (ΔΚ) 854/2004 ( ) : γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Καλνληζκφο (ΔΚ) 1991/2006 ( ) : γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. Καλνληζκφο (ΔΚ) 394/2007 ( ) : γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη είδε δηαηξνθήο. (Μπίζηε Μ 1994, ει ) Σα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 2491/2001, ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο, πεξηέθηεο ή νρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ θιεηζηεί κε ηξφπν πνπ απνθιείεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ρσξίο αιινίσζε ή βιάβε ηεο ζθξαγίδαο θαη ηα νπνία θέξνπλ επηζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ ηηο άιιεο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθά λνκνζεζία, ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ επηρεηξεκαηία, ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πσιεηή ηνπ πξντφληνο, ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηε κέζνδν βηνινγηθήο παξαγσγήο, ην φλνκα ή/θαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο αξρήο ειέγρνπ ζηελ νπνία ππφθεηηαη ν επηρεηξεκαηίαο θαη ελδερνκέλσο ην ζήκα αλαγλψξηζεο ηεο παξηίδαο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ζήκαλζεο πνπ είηε έρεη εγθξηζεί ζε εζληθφ επίπεδν, είηε έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ αξρή ειέγρνπ θαη πνπ επηηξέπεη ηε ζπζρέηηζε ηεο παξηίδαο κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. εκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζηε ρψξα καο είλαη ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ εηζξνψλ, σο ηξνθή γηα ηα δψα. αλ βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε βηνινγηθφ, νξίδεηαη φηη νη δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηέρνπλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 95% ηεο μεξάο ηνπο νπζίαο

26 πξψηεο χιεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνινγηθή γεσξγία. Ο θαλνληζκφο 223/2003 δηεπζέηεζε ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δσνηξνθέο, ζέηνληαο ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο Δζληθή Ννκνζεζία Ζ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 2092/91, ν νπνίνο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο θαλνλληζκνχο 834/2007 θαη 889/2008, μεθίλεζε ζηε ρψξα καο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1993, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ππ. Αξη θαη (ΦΔΚ 568/Β/ ) γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο ζηνπο νξγαληζκνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζε φηη αθνξά ηηο επηηαγέο ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ θνηλή δηππνπξγηθή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ γεσξγίαο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο ππ. Αξηζκ / (ΦΔΚ 10Β ), κε ζέκα ηνλ θαζνξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 ζηε ρψξα καο θαη ηελ κεηέπεηηα ηξνπνπνίεζε ηεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ θνηλή δηππνπξγηθή απφθαζε, ην ππνπξγείν Γεσξγίαο εγθαζηζηά ζην εμήο ζχζηεκα ειέγρνπ παξαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο. ιεο νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο θαη ελαξκφληζεο ηνπ θαλνληζκνχ 2092/91 ξπζκίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ /06. (Μπίζηε Μ. 1994, ει ) Ζ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 2078/92 μεθίλεζε ζηε ρψξα καο ην 1996 κε ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βηνινγηθήο Γεσξγίαο. Σν πξφγξακκα εγθξίζεθε κε ηε Γηππνπξγηθή Απφθαζε ππ. Αξηζκ. 202/394999/ , ησλ ππνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, πξνέβιεπε δε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ γηα ηα έηε 1995(αλαδξνκηθά), 1996 θαη Γηα ηα ηξία απηά έηε ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία αθνξνχζε ζπλνιηθά ηελ επηδφηεζε ζηξεκκάησλ, ηα νπνία απνξξίθζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ελψ επηπιένλ δηαλεκήζεθαλ αλαδξνκηθά θαη επηδνηήζεθαλ άιια ζηξέκκαηα. (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ 3.1α Πξφγξακκα Αεηθνξηθή Γεσξγία, 2000)

27 - απφθαζε 233/2001 : Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Βηνινγηθή Γεσξγία ηνπ αγξνπεξηβαιινληηθνχ κέηξνπ ηνπ εγγξάθνπ πξνγξακκαηηζκνχ αγξνηηθήο αλάπηπμεο Καλ. ΔΔ 1257/99. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηελ κείσζε ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ε γεσξγία, ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, ηελ αηεθνξηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ λεζίδσλ βηνθαιιηέξγεηαο, κέζα απφ κηθξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζρεηηθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε ην πξφγξακκα λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφγξακκα επίδεημεο. Πίλαθαο 3. Θεζκηθό πιαίζην ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξνϊόληωλ βηνινγηθήο γεωξγίαο θαη θηελνηξνθίαο Τπνπξγφο Γεσξγίαο ΑΡΥΖ Υνξήγεζε άδεηαο εηζαγσγήο πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο νξγαληζκψλ ειέγρνπ Δπηβνιή θπξψζεσλ Τπνπξγείν Γεσξγίαο ΑΡΥΖ Δπνπηείαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π AGROCERT ΑΡΥΖ Αμηνιφγεζεο θαη επίβιεςεο νξγαληζκψλ ειέγρνπ Υνξήγζεο ηνπ εληαίνπ ζήκαηνο αλαγλψξηζεο ησλ ειιεληθψλ πξνηφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο Διέγρνπ ηεο εκπνξίαο ησλ πξνηφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο Οξγαληζκνί Διέγρνπ - ΑΡΥΖ Διέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξνηφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο Διέγρνπ ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ εηζάγνπλ πξνηφληα απφ ηξίηεο ρψξεο Δπηρεηξεκαηίεο Παξαγσγνί κεηαπνηεηέο- εηζαγσγείο πξνηφλησλ βηνινγηθήο

28 Γεσξγίαο/Κηελνηξνθίαο Πεγή : Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά πξφζσπα θάηνρνη γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνρνη θαη άκεζα ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο. Ο θάηνρνο κπνξεί λα είλαη ηδηνθηήηεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ή λα ηελ εθκεηαιιεχεηαη κε νηαλδήπνηε κνξθή κίζζσζεο (ηφηε πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ελνηθηαζηήξην ζπκβφιαην δηάξθεηαο 5 ρξφλσλ). Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα εληάμεη ζην πξφγξακκα ην ζχλνιν ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ, ηα νπνία εκπίπηνπλ εληφο ησλ δσλψλ γεσγξαθηθήο εθαξκνγήο, εθφζνλ ε έθηαζε ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 8 ζηξέκκαηα πξνθεηκέλνπ πεξί θεπεπηηθψλ θαη ηα 20 ζηξέκκαηα γηα ηηο ινηπέο θαιιηέξγεηεο. Δθφζνλ ε έθηαζε είλαη κεγαιχηεξε, πξέπεη λα εληάμεη έθηαζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηα άλσ κεγέζε. Απφθαζε 2478/2000 : Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. ΔΟΚ 2092/91 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. Απφθαζε 428/2001 : Δθαξκνγή ηνπ αγξνπεξηβαιινληηθνχ κέηξνπ ηνπ εγγξάθνπ πξνγξακκαηηζκνχ αγξνηηθήο αλάπηπμεο Καλ. ΔΔ 1257/99. Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηα λνκαξρηαθά πξνγξάκκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παξαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ λνκνχ, ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ζπκβαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ηα ηδηαίηεξα ηνπηθά πξντφληα ηνπ λνκνχ, ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ζπκβαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ ήδε εληαγκέλσλ θαιιηεξγεηψλ ζην πξφγξακκα βηνινγηθήο γεσξγίαο ηελ πεξίνδν , ηε δηαγξαθφκελε δήηεζε ζε βηνινγηθά πξντφληα.

29 Δπηπιένλ, ην λνκαξρηαθφ πξφγξακκα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ νηθνινγηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ, φπσο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Φχζε, παξαπνηάκηεο, παξαιίκληεο, παξάθηηεο θιπ, ηελ πξνηεξαηφηεηα ελίζρπζεο, κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, ηελ χπαξμε κηθξνθιηκάησλ θαη επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ επλντθψλ γηα ηε βηνθαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάγθε γηα παξαγσγή βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο. ηε ζπλέρεηα, ε εζληθή λνκνζεζία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. Αξηζκ. 349/333199/1314/ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ φπνπ εγθξίζεθε ε ζπλέρηζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ηξηεηία κε ηε δηάζεζε ζηξεκκάησλ επηπιένλ, έλαληη ηεο πξψηεο ηξηεηίαο. Με ην λέν ηξηεηέο πξφγξακκα εηζήρζε θαη λένο ηξφπνο δηαλνκήο ησλ ζηξεκκάησλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία. Καζηεξψζεθε εζληθφ απφζεκα ζηξεκκάησλ θαη επηπιένλ θάζε λνκφο ζα έπξεπε λα απνξξνθήζεη 2000 ζηξέκκαηα. Οη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο φθεηιαλ λα θαζνξίζνπλ ηηο πεξηνρέο, θνηλφηεηεο θαη θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα αλαπηπρζεί ε βηνινγηθή γεσξγία. Σν πξφγξακκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα ηελ πεξίνδν ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λεφηεξνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1257/99 θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ππ. Αξηζκ /233/ ηελ παξαπάλσ απφθαζε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη δεζκεχζεηο ηνπο, ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην πξφγξακκα, ε δηαδηθαζία πιεξσκήο θαη ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ. Σέινο, αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη νη θπξψζεηο ζηνπο παξαβάηεο. Ζ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ εθηάζεσλ γηα ηα έηε παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Πίλαθαο 4. Καηαλνκή δηαζέζηκωλ εθηάζεωλ γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ( ) Έηνο Έθηαζε 140,00 65,00 65,00 68,00 65,00 50,00 Έθηαζε ζε ζηξέκκαηα

30 Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ εκεηψλεηαη φηη γηα ην έηνο 2001 πεξηιακβάλνληαη θαη ζηξέκκαηα ηα νπνία αλ θαη έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, δηαηέζεθαλ αξθεηά αξγφηεξα. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζε 54 απφ ηηο 67 λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο (δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Αζήλα, ηελ Οξεζηηάδα ηνπ Έβξνπ θαη ηελ Δπξπηαλία). ηελ ελ ιφγσ ππνπξγηθή απφθαζε αλαθέξεηαη ζαθψο φηη νη εθηάζεηο πνπ είραλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα Βηνινγηθή Γεσξγία ζηηο νπνίεο είρε νινθιεξσζεί ε πεληαεηήο πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δε κπνξεί λα είλαη επηιέμηκεο έληαμεο ζην πξφγξακκα. Απηφ ζεκαίλεη ηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεσλ (θαη ηε κε παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο) ζηνπο βηνθαιιηεξγεηέο πνπ έρνπλ ήδε επηδνηεζεί γηα κηα πεληαεηία. εκεηψλεηαη φηη άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο ζπλερίδνπλ ηηο επηδνηήζεηο γηα ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα πέξαλ ηεο πεληαεηίαο. Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ παξείρε ην πξφγξακκα ηελ εμαεηία παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλήιζαλ δε ζπλνιηθά ζε 19 εθαη. Δπξψ, παξνπζηάδνληαο κέζε εηήζηα αχμεζε 9,3%. Πίλαθαο 5 Οηθνλνκηθέο Δληζρύζεηο Όςνο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ηελ πεξίνδν εληζρχζεσλ ηελ πεξίνδν Έηνο Οηθνλνκηθέο 2,884,943,7 116,968,4 3,190,710,1 3,798,487,6 4,556,472,8 4,448,876,1 εληζρχζεηο Αμία ζε Δπξψ Πεγή : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ

31 Οη ζπλνιηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάθζεθαλ ηελ πεξίνδν αλήιζαλ ζε 4.258, αθνξνχζαλ 3948 δηθαηνχρνπο θαη πεξηιάκβαλαλ 164,423,19 ζηξέκκαηα (πίλαθαο Π1.7 ηνπ παξαξηήκαηνο). Οη ηξεηο πξψηνη λφκνη βάζεη ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ήηαλ ε Λαθσλία (12.02%), ε Αραία (9,63%) θαη ε Αηησιναθαξλαλία (8,85%). Απφ πιεπξάο εληαγκέλσλ ζηξεκκάησλ ηα πεξηζζφηεξα ζηξέκκαηα έληαμε ζην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ ε Λαθσλία (13,98%) θαη αθνινπζεί ε Υαιθηδηθή (8,63%) θαη ηα Γξεβελά (8,27%). Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ θαλνληζκνχ 1929/2000 ηεο δίλεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ζηα θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα λα εγθξίλνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο ζε κηα λέα ππνρξέσζε πεληαεηνχο ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Με βάζε ηελ ππ. Αξηζκ 428/339372/661/ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Βηνινγηθή Γεσξγία απφ εκαληηθή εμέιημε γηα ηελ πεξαηηέξσ επάθηαζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, απνηειεί ε έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΚΤΑ / ), ε ΤΑ / θαη ε ΤΑ / ην 2004, ην 2005 ε ΚΤΑ 619/135176/ θαη ε ΤΑ / θαη ην 2006 ε ΤΑ / βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ θαζνξίδνληαη νη επηδνηήζεηο ζηε βηνινγηθή γεσξγία θαζψο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο, νη εληζρχζεηο αλά θαιιηέξγεηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη πιεξσκψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη επνκέλσο θαη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, εθδφζεθαλ ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (ΚΤΑ 428/ /661/ , ΚΤΑ 523/126701/ θαη ΚΤΑ 640/ / ). γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα θαη επνκέλσο θαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, νη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο (ΚΟΓΠ) φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΤΑ /2478/ θαη ηελ ΚΤΑ 568/125347/

32 Πίλαθαο 6. Δληζρύζεηο Βηνθαιιηεξγεηώλ ην 2003 Καιιηέξγεηα Δπξψ αλά ζηξέκκα Διαηψλεο ειαηνπαξαγσγήο 72,2 Διαηψλεο γηα ειηά επηηξαπέδηα 90,0 Κξφθνο 90,0 Ακπέιηα 90,0 Γελδξψδεηο κεινεηδή, ππξελφθαξπα 90,0 Καζηαληέο, θνπληνπθηέο, θαξπδηέο 40,0 Δζπεξηδνεηδή 90,00 Κεπεπηηθά, κπνζηαληθά, ζπαξάγγη, 60,0 θξάνπιεο Αξδεπφκελεο αξνηξαίεο 60,0 ηηεξά, φζπξηα, μεξηθέο θαιιηέξγεηο 33,5 Αξσκαηηθά θαξκαθεπηηθά 33,5 Πεγή : Τπνπξγείν Αγξ. Αλάπηπμεο ηηο λέεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, πξνβιέπνληαη κεηαμχ άιισλ : ε επαλεμέηαζε γηα κηα 5εηία ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ επηδφηεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κε απνηέιεζκα πιένλ φιεο νη πεξηνρέο θαη φιεο νη θαιιηέξγεηεο λα είλαη επηιέμηκεο θαη ε αχμεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (δηπιαζηαζκφο/ηξηπιαζηαζκφο) ησλ πνζψλ ησλ επηδνηήζεσλ αλά θαιιηέξγεηα. Ζ κέγηζηε εηήζηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα απφ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 10, ελψ ζηνλ πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη νη ζε ηζρχ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο θαη νη εληαγκέλεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο γηα ην 2006 γηα ηηο 56 Γ/ζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.

33 Πίλαθαο 7 Τπνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζε ηζρύ αλά θαηεγνξία θαιιηεξγεηώλ γηα ην 2006 Παιηνί δηθαηνχρνη Νένη δηθαηνχρνη* χλνιν πκβάζεηο ηξέκκαηα πκβάζεηο ηξέκκαηα πκβάζεηο ηξέκκαηα Δηήζηεο ,490 5, ,664 8, ,154 θαιιηέξγεηεο Μφληκεο 7, ,413 6, ,445 13, ,858 θπηείεο χλνιν 10,270** 756,903 10,021** 768,109 20,309** 1,525,012 * πεξηιακβάλνληαη θαη φζνη παιαηνί δηθαηνχρνη επαλεληάρζεθαλ ην 2006, κε αχμεζε ηεο έθηαζεο ηνπο θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% **φζνη δηθαηνχρνη δηαζέηνπλ εηήζηεο θαιιηέξγεηεο θαη κφληκεο θπηείεο έρνπλ ππνινγηζζεί δχν θνξέο. Πεγή : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ / δ/λζε Υσξνηαμίαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε Γ/λζε Υσξνηαμίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζπκκεηέρεη ηελ πεξίνδν απηή ζηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη ε νπνία είλαη ζε πιήξε εμέιημε. Υσξίο αθφκε λα κπνξνχλ λα δνζνχλ πνιιέο πιεξνθνξίεο, πξνβιέπεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην Γ ΚΠ λα πινπνηεζνχλ δξάζεηο ζχκθσλα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ άμνλα 2 Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο (ΠΑΑ) θαη ην νπνίν θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ θαλ/ (ΔΚ) 1698/05 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ Γνκή θαη Γηάξζξωζε ηνπ θιάδνπ

34 Παξά ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, επί ηνπ παξφληνο ε γεληθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη είλαη απηή ελφο ζρεηηθά κηθξνχ θιάδνπ, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζ απηφλ, κε ρακειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη κεγάιε δηαζπνξά κεξηδίσλ (ICAP,2007). πγθεθξηκέλα, ν θιάδνο απνηειείηαη θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο (παξαγσγηθέο, κεηαπνηεηηθέο θαη εηζαγσγηθέο) κηθξνχ κεγέζνπο θαη νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο έρνπλ ηε λνκηθή κνξθή πξνζσπηθψλ επηρεηξήζεσλ ή εηεξφξξπζκσλ/νκφξξπζκσλ εηαηξηψλ, ν δε εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θάζε κηαο δηακνξθψλεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. ρήκα 1. Δπηρεηξεκαηίεο ζηελ βηνινγηθή γεωξγία ην Παραγωγοί Μεταποιητές Δισαγωγείς Παραγωγοί / Μεταποιητές Παραγωγοί / Δισαγωγείς Μεταποιητές / Δισαγωγείς Παξάιιεια κε ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ιίγεο κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αζρνινχληαη θπξίσο κε ζπκβαηηθά πξντφληα, ζηα νπνία άιισζηε θαη νθείινπλ ηνπο πςεινχο θχθινπο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη εμαγσγέο επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ κεηψλεηαη πξνο φθεινο ηεο εγρψξηαο αγνξάο.

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑ ΠΟΟ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΔΠΖΡΔΑΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑ ΠΟΟ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΔΠΖΡΔΑΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΓΟ Α.Μ. :6260 ΔΠΗΘΔΣΟ: ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΓΔΝΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΩΣΖΡΗΑΓΟΤ ΓΟΜΝΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑ ΠΟΟ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΔΠΖΡΔΑΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΜ 4 ΘΕΟΥΙΛΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΣΟΚΑΣΛΗ ΕΤΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΦΡΤΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΚΑΒΑΛΑ, 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα θζλαμε ςτο ςημείο αυτό να ευχαριςτήςουμε τον επιβλζποντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΟΜΜΔΝΧΝ ΑΝΔΜΧΝΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΟΜΜΔΝΧΝ ΑΝΔΜΧΝΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ 2 ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΡΑΠΣΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΟΜΜΔΝΧΝ ΑΝΔΜΧΝΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΗΟΤΛΗΑ ΛΗΝΗΚ-ΓΖΜΟ ΛΑΕΑΡΟΓΚΧΝΑ ΣΑΞΖ Α 3 ΛΤΚΔΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα