Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. I. Γενικοί όροι. II. Ανάθεση παραγγελίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. I. Γενικοί όροι. II. Ανάθεση παραγγελίας"

Transcript

1 Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης I. Γενικοί όροι 1. Οι παραδόσεις και οι παροχές της εταιρείας (εφεξής: προμηθευτής) πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων όρων πώλησης και παράδοσης. 2. Με την αποδοχή μίας προσφοράς, μίας επιβεβαίωσης παραγγελίας, το αργότερο όμως με την ανάθεση μίας παραγγελίας ή την αποδοχή μίας παροχής, ο παραγγελιοδότης αναγνωρίζει ότι θα ισχύσουν οι όροι πώλησης και παράδοσης για το σύνολο των επιχειρηματικών σχέσεων με τον προμηθευτή. Οι όροι πώλησης και παράδοσης που έχουν συμφωνηθεί μία φορά, ισχύουν επίσης ως συμφωνηθέντες για μελλοντικές συναπτόμενες συμβάσεις. 3. Η σιωπή του προμηθευτή για διαφορετικά διατυπωμένους όρους του παραγγελιοδότη δεν εκλαμβάνεται ως αποδοχή των όρων αυτών, αλλά η ισχύς τους αμφισβητείται. Κάθε απόκλιση από τους όρους πώλησης και παράδοσης του προμηθευτή θεωρείται ως μη αποδοχή της παραγγελίας, ενώ η ακόμη και με επιφύλαξη αποδοχή μίας παράδοσης θεωρείται ως συμφωνία με τους όρους πώλησης και παράδοσης του προμηθευτή. 4. Όροι που αποκλίνουν από τους παρόντες όρους πώλησης και παράδοσης, χρήζουν έγγραφης επικύρωσης. II. Ανάθεση παραγγελίας 1. Όλες οι προσφορές του προμηθευτή είναι μη δεσμευτικές. 2. Οι παραγγελίες καθίστανται νομικά δεσμευτικές μόνο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του προμηθευτή ή την εκτέλεση της παραγγελίας. Προκειμένου να είναι έγκυρες τυχόν παρεπόμενες συμφωνίες, επιφυλάξεις, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μίας σύμβασης, αυτές χρήζουν της έγγραφης επιβεβαίωσης του προμηθευτή. 3. Τα δείγματα αποτελούν απλώς υποδείγματα προς ενημέρωση. Κατά την αγορά βάσει δείγματος ή υποδείγματος, οι ιδιότητες του δείγματος δεν θεωρούνται ως εγγυημένες. 4. Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων των συσκευών ή τεχνολογικών εξελίξεων. III. Μετάθεση.

2 III. κινδύνου και αποστολή 1. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον παραγγελιοδότη ακόμη και όταν έχει συμφωνηθεί ελεύθερη ναύλου αποστολή μόλις ο παραδοτέος εξοπλισμός υπάρχει διαθέσιμος στην αποθήκη του προμηθευτή για τον παραγγελιοδότη, ενώ σε περίπτωση συμφωνηθείσας αποστολής, ο κίνδυνος μετατίθεται όταν ο λειτουργικά ετοιμοπαράδοτος εξοπλισμός παραδοθεί προς αποστολή ή παραληφθεί. 2. Η συσκευασία και η αποστολή πραγματοποιούνται με δαπάνες του παραγγελιοδότη με την συνήθη επιμέλεια. Κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη του παραγγελιοδότη, η αποστολή ασφαλίζεται από τον προμηθευτή έναντι ζημιών από θραύση, μεταφορά και πυρκαγιά. 3. Εάν κατόπιν αιτήματος του παραγγελιοδότη, δεν παραδοθούν εμπορεύματα ή εάν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση υπερημερίας, τότε ο κίνδυνος μετατίθεται στον παραγγελιοδότη με τη δρομολογούμενη από τον προμηθευτή αποθήκευση. Οι ανακύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον παραγγελιοδότη. Εκτός αυτού, ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης σε περίπτωση μη έγκαιρης αποδοχής ή άρνησης αποδοχής των εμπορευμάτων του από τον παραγγελιοδότη. IV. Τιμές και όροι πληρωμής 1. Οι τιμές ορίζονται από την αποθήκη του προμηθευτή συν το νομικά καθορισμένο φόρο προστιθέμενης αξίας και κατά περίπτωση το κόστος συσκευασίας και αποστολής. 2. Εάν ο προμηθευτής προβεί σε γενική αύξηση των τιμών του μέχρι την αποστολή, τότε έχει δικαίωμα, εφόσον ο παραγγελιοδότης ασκεί εμπορική δραστηριότητα, να αυξήσει και αυτός τις συμφωνηθείσες με αυτόν τιμές κατά τον ίδιο τρόπο. 3. Η αξίωση πληρωμής του προμηθευτή καθίσταται απαιτητή με τη διάθεση του παραδοτέου εξοπλισμού στον παραγγελιοδότη. 4. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ατελώς στο ταμείο της εταιρείας μας. 5. Ο παραγγελιοδότης έχει δικαίωμα συμψηφισμού μόνον ορισμένων απαιτήσεων οι οποίες δεν αμφισβητούνται ή έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. 6. Εάν ο παραγγελιοδότης είναι έμπορος και η σύμβαση ανήκει στην επιχείρηση της εμπορικής του δραστηριότητας, δεν έχει δικαίωμα άρνησης εκπλήρωσης παροχής κατά το άρθρο 320 του Ομοσπονδιακού Αστικού Κώδικα (BGB) ούτε δικαιώματα επίσχεσης. Το ίδιο ισχύει για το δικαίωμα επίσχεσης λόγω υποτιθέμενων ελαττωμάτων του παραδοτέου εξοπλισμού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας πριν από την εκτέλεση της εγγύησης και για το εμπορικό δικαίωμα επίσχεσης κατά το άρθρο 369 του Εμπορικού Κώδικα (HGB).

3 V. Προθεσμίες, υπερημερία και αδυναμία εκπλήρωσης 1. Όσον αφορά στην προθεσμία για παραδόσεις ή παροχή υπηρεσιών, καθοριστικές είναι οι από κοινού έγγραφες δηλώσεις. 2. Μία συμφωνηθείσα προθεσμία θεωρείται ως τηρηθείσα με τη διάθεση του παραδοτέου εξοπλισμού ή της παροχής στον παραγγελιοδότη. Εάν συμφωνηθεί η αποστολή, η προθεσμία θεωρείται ως τηρηθείσα όταν ο λειτουργικός εξοπλισμός έχει παραδοθεί προς αποστολή. Η τήρηση μίας συμφωνηθείσας προθεσμίας προϋποθέτει την έγκαιρη παραλαβή όλων των εγγράφων που οφείλει να υποβάλλει ο παραγγελιοδότης και την τήρηση των συμφωνηθέντων όρων πληρωμής και των λοιπών υποχρεώσεων του παραγγελιοδότη. Εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν τηρηθούν εγκαίρως, τότε η προθεσμία παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα. 3. Εάν η μη τήρηση μίας προθεσμίας παράδοσης οφείλεται σε επιστράτευση, πόλεμο, αναταραχές, απεργία, αποκλεισμό, εσφαλμένο ή μη έγκαιρο ίδιο εφοδιασμό παρά την εξασφάλιση εργασιών αντιστάθμισης ή στην εμφάνιση απρόβλεπτων κωλυμάτων που δεν μπορούν να καλυφθούν τουλάχιστον από το προμηθευτή, τότε η προθεσμία παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα. 4. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για κωλύματα παροχής κατά την έννοια του στοιχείου V. 3, εφόσον αυτά δεν μπορούν να καταλογισθούν στον προμηθευτή κατ εξαίρεση από την άποψη της υπαιτιότητας αναδοχής ή πρόνοιας. 5. Οι αξιώσεις του παραγγελιοδότη για αποζημίωση λόγω υπερημερίας και αξιώσεων αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της παροχής εξαιτίας υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης εκ μέρους του προμηθευτή, περιορίζονται στο 10 % της αξίας του τμήματος του παραδοτέου εξοπλισμού ή της παροχής, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εγκαίρως για τον προβλεπόμενο σκοπό λόγω αδυναμίας ή υπερημερίας. Οι αξιώσεις αποζημίωσης που υπερβαίνουν το προαναφερόμενο όριο, αποκλείονται σε κάθε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης, ακόμη και μετά τη λήξη μίας καθοριζόμενης από τον προμηθευτή συμπληρωματικής προθεσμίας. Αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας, στις οποίες υπάρχει αναγκαστικά εκ του νόμου ευθύνη. 6. Τα παραδιδόμενα αντικείμενα πρέπει να παραλαμβάνονται από τον παραγγελιοδότη, ακόμη και όταν εμφανίζουν επουσιώδη ελαττώματα. Επιτρέπονται οι τμηματικές παραδόσεις.

4 VI. Επιφύλαξη υπαναχώρησης Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εάν λάβει εκ των υστέρων αρνητικές πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του παραγγελιοδότη, όπως ιδίως υπερημερία πληρωμών που αφορά σε απαιτήσεις του προμηθευτή, παύση πληρωμών, απρόσφορα κατά κύριο λόγο μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, διαμαρτύρικό μιας εισπρακτέας επιταγής ή συναλλαγματικής του παραγγελιοδότη, αιτήσεις συμβιβασμού και πτώχευσης. Εφόσον ο προμηθευτής επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος υπαναχώρησης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον παραγγελιοδότη έχοντας επίγνωση της βαρύτητας του συμβάντος. VII. Εγγύηση και ευθύνη 1. Για ελαττώματα, στα οποία συγκαταλέγεται επίσης η έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, ο προμηθευτής ευθύνεται υπό τους ακόλουθους όρους: Ο παραγγελιοδότης υποχρεούται να εξετάζει άμεσα τον παραδιδόμενο εξοπλισμό. Η διαπίστωση ελαττωμάτων πρέπει να γνωστοποιείται στον προμηθευτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας εβδομάδας, εγγράφως και με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου ένστασης. Η προθεσμία αρχίζει με την παράδοση, αν πρόκειται για εμφανή ελαττώματα, και με τη διαπίστωση, αν πρόκειται για συγκαλυμμένα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας χωρίς καμία ένσταση για ελαττώματα, αποκλείονται οι αξιώσεις εγγύησης. Για άτομα που δεν είναι έμποροι, η προθεσμία μέμψης ισχύει μόνο για εμφανή ελαττώματα και ανέρχεται σε δύο εβδομάδες. Σε περιπτώσεις αιτιολογημένης μέμψης ελαττωμάτων, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα της αντικατάστασης. Εάν η αντικατάσταση δεν πραγματοποιηθεί εντός εύλογης προθεσμίας, απορριφθεί ή αποτύχει για άλλους λόγους, ο παραγγελιοδότης μπορεί να απαιτήσει την ακύρωση της σύμβασης (αναστροφή πώλησης) ή τη μείωση της αποζημίωσης (μείωση τιμήματος). Το δικαίωμα του παραγγελιοδότη να εγείρει αξιώσεις για ελαττώματα, παραγράφεται εντός έξι μηνών από τη μετάθεση του κινδύνου, το αργότερο από την παράδοση του εξοπλισμού ή την παροχή της υπηρεσίας. Όσον αφορά σε βελτιώσεις η προθεσμία της εγγύησης ανέρχεται σε τρεις μήνες, ενώ για αντικαταστάσεις ή υπηρεσίες αντικατάστασης σε έξι μήνες. Αυτή ισχύει τουλάχιστον έως την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας εγγύησης για το παραδοτέο αντικείμενο ή την παρεχόμενη υπηρεσία. Οι

5 ανωτέρω όροι σχετικά με τις προθεσμίες εγγύησης δεν ισχύουν εφόσον προβλέπονται αναγκαστικά εκ του νόμου μεγαλύτερες προθεσμίες. Περαιτέρω αξιώσεις του παραγγελιοδότη αποκλείονται, ιδιαίτερα όσον αφορά σε μία αξίωση αποκατάστασης ζημιών οι οποίες δεν έχουν προκληθεί σε αυτό καθαυτό το παραδοτέο αντικείμενο. Αυτό δεν ισχύει, εφόσον ευθύνεται αναγκαστικά εκ του νόμου σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή ζημιών σε ιδιωτικά χρησιμοποιούμενα αντικείμενα σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης προϊόντος ή σε περιπτώσεις δόλου, βαριάς αμέλειας, έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων και για την υπαίτια παράβαση ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων (κύριες υποχρεώσεις) ή άλλων. 2. Αποκλείονται οι λοιπές αξιώσεις αποζημίωσης του παραγγελιοδότη, ιδίως από θετική παράβαση της σύμβασης, από πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις της σύμβασης ή από ανεπίτρεπτους χειρισμούς, εφόσον δεν μπορεί να αποδοθεί βαριά αμέλεια ή δόλος στον προμηθευτή, στους εκπροσώπους του ή στους βοηθούς εκπλήρωσης. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται βάσει των ανωτέρω νομικών θεσμών για περαιτέρω ζημίες προκαλούμενες από ελαττώματα το στοιχείο VII. παρ. 1 περ. δ) εδ. 2 διατηρείται ως έχει. 3. Όλες οι αξιώσεις αποζημίωσης παραγράφονται εντός έξι μηνών από την παράδοση του εξοπλισμού ή την παροχή των υπηρεσιών. Όταν δεν έχει γίνει παράδοση ή όταν το ζημιογόνο συμβάν ανέκυψε. VIII. Οδηγίες και επιθεώρηση των προϊόντων 1. Ο παραγγελιοδότης υποχρεούται να τηρεί επιμελώς τις οδηγίες του προϊόντος που εκδίδει ο προμηθευτής, και να τις προωθεί σε τυχόν χρήστες και στους αγοραστές με ιδιαίτερη υπόδειξη. 2. Εάν ο παραγγελιοδότης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το στοιχείο VIII. παρ. 1 και εάν για το λόγο αυτό εγείρονται αξιώσεις αποζημίωσης για το προϊόν ή για ευθύνη του κατασκευαστή κατά του προμηθευτή, ο παραγγελιοδότης απαλλάσσει τον προμηθευτή στο πλαίσιο εσωτερικής τους σχέσης από τις εν λόγω αξιώσεις. Εάν ο προμηθευτής έχει προκαλέσει συνυπαίτιες περιστάσεις, η απαλλαγή αξιολογείται ως προς το ποσοστό ευθύνης. 3. Ο παραγγελιοδότης υποχρεούται να επιθεωρεί τα προϊόντα του προμηθευτή και την πρακτική χρήση τους. Αυτό ισχύει επίσης και μετά τη μεταπώληση. Η υποχρέωση επιθεώρησης του προϊόντος αφορά ιδίως σε ακόμη άγνωστες βλαπτικές ιδιότητες του προϊόντος ή σε χρήσεις και συνέπειες χρήσης που εγκυμονούν τυχόν κινδύνους. Τυχόν αποκτώμενες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στον προμηθευτή.

6 IX. Εξασφαλιστικά δικαιώματα του προμηθευτή 1. Τα παραδιδόμενα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία του προμηθευτή έως την εκπλήρωση όλων των τρέχουσων και μελλοντικών απαιτήσεων που δικαιούται να εγείρει ο προμηθευτής κατά του παραγγελιοδότη ανεξαρτήτως της νομικής βάσης. 2. Ο παραγγελιοδότης έχει το δικαίωμα επεξεργασίας των παραδοθέντων προϊόντων στο πλαίσιο της τακτικής επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Η επεξεργασία του προϊόντος γίνεται για λογαριασμό του προμηθευτή, χωρίς να τον δεσμεύει τα καινούργια είδη περιέρχονται στην ιδιοκτησία του προμηθευτή. Σε περίπτωση επεξεργασίας με άλλα προϊόντα που δεν ανήκουν στον προμηθευτή, ο προμηθευτής αποκτά ποσοστό συνιδιοκτησίας στο νέο είδος ανάλογο με την λογιστική τιμή του προϊόντος του οποίου διατηρεί την κυριότητα ως προς τα λοιπά επεξεργασμένα αντικείμενα. Σε περίπτωση σύνδεσης, ανάμειξης ή φυσικής ανάμειξης, ο προμηθευτής καθίσταται συνιδιοκτήτης σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Εάν, παρ όλα αυτά, η ιδιοκτησία του προμηθευτή καταστραφεί και ο παραγγελιοδότης καταστεί (συν)ιδιοκτήτης, τότε αυτός μεταβιβάζει ήδη στον προμηθευτή την ιδιοκτησία του ως εξασφάλιση σε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του νέου είδους ανάλογα με την λογιστική τιμή του προϊόντος στο οποίο διατηρεί την κυριότητα, ως προς τα λοιπά επεξεργασμένα αντικείμενα. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ο παραγγελιοδότης οφείλει να φυλάσσει ατελώς το προϊόν ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του προμηθευτή για λογαριασμό αυτού. 3. Ο παραγγελιοδότης δικαιούται να πωλεί τα προϊόντα σε ακατέργαστη και σε επεξεργασμένη κατάσταση στο πλαίσιο της τακτικής επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Η εξουσιοδότηση πώλησης καθίσταται αυτόματα άκυρη σε περίπτωση απρόσφορης αναγκαστικής εκτέλεσης στον παραγγελιοδότη, σε περίπτωση διαμαρτυρικού εισπρακτέας επιταγής ή συναλλαγματικής του παραγγελιοδότη, καθώς και σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την κίνηση διαδικασίας συμβιβασμού ή πτώχευσης που αφορά στην περιουσία του παραγγελιοδότη. Κατά τα άλλα είναι ανεπίτρεπτες άλλες διαθέσεις του προϊόντος με παρακράτηση της κυριότητας, ιδίως ενεχύραση και εξασφαλιστική μεταβίβαση κυριότητας κινητού πράγματος. 4. Ο παραγγελιοδότης εκχωρεί ήδη στον προμηθευτή το σύνολο των απαιτήσεων που προκύπτουν από την περαιτέρω διάθεση του προϊόντος του οποίου διατηρεί την κυριότητα σε επεξεργασμένη ή ακατέργαστη κατάσταση, μαζί με όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα. Στην περίπτωση της πώλησης επεξεργασμένων, συνδεδεμένων, αναμεμειγμένων ή φυσικά αναμεμειγμένων προϊόντων με παρακράτηση της κυριότητας, ο προμηθευτής αποκτά το πρώτο τη τάξει μερικό ποσό που αντιστοιχεί στην ποσοστιαία αναλογία της λογιστικής τιμής του προϊόντος που έχει παραδώσει,

7 συν μία προσαύξηση εξασφάλισης 5%. Με την επιφύλαξη της ανά πάσα στιγμή δυνατότητας ανάκλησης, ο παραγγελιοδότης δικαιούται να εισπράττει τις εκχωρηθείσες στον προμηθευτή απαιτήσεις στο πλαίσιο της τακτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο προμηθευτής δεν θα κάνει χρήση της δικής του εξουσίας είσπραξης, εφόσον ο παραγγελιοδότης εκπλρηρώνει τις δικές του υποχρεώσεις πληρωμής ακόμη και προς τρίτους βάσει της συμφωνίας. Η εν λόγω εξουσιοδότηση είσπραξης δεν επιτρέπει στον παραγγελιοδότη την εκχώρηση των δικών του παρεπόμενων αξιώσεων σε εταιρεία πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της λεγόμενης γνήσιας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο εγγυητικής ρήτρας. Ο παραγγελιοδότης εκχωρεί στον προμηθευτή προληπτικά τις αξιώσεις του κατά της εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων για εξόφληση του προϊόντος πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει την εν λόγω εκχώρηση στην εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων αμέσως μετά την έκδοση του τιμολογίου από τον προμηθευτή. 5. Χωρίς τη ρητή, έγγραφη συναίνεση του προμηθευτή, ο παραγγελιοδότης δεν δικαιούται να αναστείλει τις απαιτήσεις του προμηθευτή σε αλληλόχρεο λογαριασμό. Ο παραγγελιοδότης δεν έχει επίσης το δικαίωμα να αναστέλλει τις εκχωρηθείσες στον προμηθευτή απαιτήσεις από την περαιτέρω διάθεση των παραδοθέντων προϊόντων σε επεξεργασμένη ή ακατέργαστη κατάσταση, σε έναν αλληλόχρεο λογαριασμό που διατηρεί από κοινού με τον αγοραστή. Ο παραγγελιοδότης εκχωρεί προληπτικά στον προμηθευτή τις αξιώσεις του από υπόλοιπα αλληλόχρεων λογαριασμών και ένα τελικό υπόλοιπο έως το ύψος των ασφαλισμένων απαιτήσεων η εκχώρηση περιλαμβάνει μερικά και τμηματικά υπόλοιπα. 6. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προμηθευτή αίρονται μετά την εξ ολοκλήρου εκπλήρωση. Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή ή συναλλαγματική, τα ασφαλιστικά δικαιώματα αίρονται μόνον όταν ο παραγγελιοδότης θα έχει εισπράξει οριστικά το χρεόγραφο και δεν υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα αναγωγής κατά του προμηθευτή. 7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδεσμεύει κατ επιλογήν του τις εγγυήσεις, μόλις η αξία των υφιστάμενων εγγυήσεων υπερβεί τις απαιτήσεις του προμηθευτή σε ποσοστό άνω του 20 %. 8. Ο παραγγελιοδότης υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον προμηθευτή σχετικά με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης τρίτων για το προϊόν του οποίου παρακρατεί την κυριότητα, και τις λοιπές εγγυήσεις με υποβολή των απαιτούμενων για την ένσταση εγγράφων. Δαπάνες παρέμβασης που υφίσταται ο προμηθευτής, βαρύνουν τον παραγγελιοδότη, εφόσον η παρέμβαση ήταν επιτυχής, η αναγκαστική εκτέλεση επιχειρήθηκε μάταια κατά του εναγόμενου ως υποχρέου πληρωμής εξόδων ή εφόσον ο παραγγελιοδότης οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της αποτυχίας. Κατόπιν

8 αιτήματος του προμηθευτή, ο παραγγελιοδότης οφείλει να θέσει άμεσα στη διάθεσή του έναν κατάλογο των αγοραστών των ακατέργαστων ή επεξεργασμένων προϊόντων των οποίων την κυριότητα παρακρατεί, και να γνωστοποιήσει στους εν λόγω αγοραστές την εκχώρηση των απαιτήσεων έναντι αυτών. Σε εταιρείες παραγγελιοδοτών, στις οποίες δεν ανήκει κανένα φυσικό πρόσωπο ως εταίρος με απεριόριστη προσωπική ευθύνη, αυτή η υποχρέωση αφορά επίσης προσωπικά τον ή τους διαχειριστές. X. Εξαγωγή Η επανεξαγωγή των παραδοθέντων προϊόντων από την επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, υπόκειται στις γερμανικές διατάξεις περί εξαγωγών και κατά περίπτωση δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια των αρμοδίων αρχών. Η εξαγωγή των παραδοθέντων προϊόντων από την επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας χρήζει της έγγραφης έγκρισης του προμηθευτή. Ανεξαρτήτως αυτού, ο παραγγελιοδότης οφείλει να μεριμνήσει ο ίδιος για την έκδοση των ενδεχομένως απαιτούμενων αδειών εισαγωγής και εξαγωγής από τις αρμόδιες αρχές. Ο παραγγελιοδότης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών διατάξεων έως τον τελικό καταναλωτή. XI. Τελικές διατάξεις 1. Η σύμβαση παραμένει δεσμευτική, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης νομικά ανίσχυρων επιμέρους σημείων, όσον αφορά στα λοιπά μέρη της. Αυτό δεν ισχύει όταν η τήρηση της σύμβασης θα επιβάρυνε πέρα από το αναγκαίο έναν εκ των συμβαλλομένων. 2. Για τις συμβατικές σχέσεις ισχύει το γερμανικό δίκαιο με εξαίρεση την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πωλήσεως Εμπορευμάτων της Βιέννης. 3. Αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο για το σύνολο των διαφορών που ανακύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την εν λόγω συμβατική σχέση, είναι το Cottbus, όταν ο παραγγελιοδότης είναι έμπορος κατά κύριο επάγγελμα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιαίτερη δημόσια περιουσία. Ο προμηθευτής δικαιούται, επίσης, να προσφύγει στο δικαστήριο του τόπου διαμονής του παραγγελιοδότη.

Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.

Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. A. Ενηµέρωση πελατών I. Πληροφορίες σχετικά µε τον προµηθευτή unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. Ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 01. 01. 2014 1 Προοίμιο Η Σύμβαση αυτή εκδίδεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προσκόμισε ο Λήπτης της Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κεφάλαιο Α Αρθρο 1. Αντικείμενο της Ασφάλισης Ορισμός της Ασφάλισης Με την παρούσα Σύμβαση Καθολικής Ασφάλισης Πιστώσεων, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές µε εµπόρους για όλες τις εργασίες του ιαµεταφορέα που συνδέονται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 2010 Όροι αγορών της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 1. Γενικοί Όροι 1.1 Οι όροι αγορών της BASF είναι μέρος του συμβολαίου ανάμεσα στην BASF και τον Προμηθευτή και θα έχουν εφαρμογή εάν και στο βαθμό που δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩ [80 000 000 000] ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ. μεταξύ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ:

EΥΡΩ [80 000 000 000] ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ. μεταξύ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ: EΥΡΩ [80 000 000 000] ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ μεταξύ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ: ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα