Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ"

Transcript

1 Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση, καταλείποντας τη σχετική ευχέρεια στον εθνικό νομοθέτη. Ο Έλληνας νομοθέτης, με τη νέα ρύθμιση, όχι μόνο περιέλαβε και την αξίωση αποζημίωσης μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον αγοραστή σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση αλλά και μείωσε σε σχέση με το παλαιό δίκαιο (βλ. παλαιά άρθρα 543, 544 και 561) τις προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος αυτού, ενοποιώντας καταρχήν τη ρύθμιση, τόσο για τις πωλήσεις γένους όσο και για τις πωλήσεις είδους, στα νέα άρθρα 543 και 544. Παράλληλα, προχώρησε σε σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία θεσπίζοντας ρητά τη δυνατότητα είτε εναλλακτικής άσκησης της αξίωσης αποζημίωσης με τα άλλα δικαιώματα του είτε και σωρευτικής άσκησής της με τα δικαιώματα αυτά «για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους» (543). Ειδικότερα, η αξίωση αποζημίωσης παρέχεται, για όλες τις πωλήσεις, εναλλακτικά ή σωρευτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Όταν η συνομολογημένη ιδιότητα λείπει κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή (543 εδ. α ). Στο παλαιό δίκαιο απαιτούνταν, για τις πωλήσεις είδους, η συνομολογημένη ιδιότητα να έλλειπε και κατά το χρόνο που καταρτίστηκε η πώληση (παλαιό 543 εδ. α ) και εξακολουθούσε, εννοείται, να λείπει και κατά τη μετάθεση του κινδύνου (παλαιό 534). Η ευθύνη αυτή του πωλητή σε αποζημίωση είναι γνήσια αντικειμενική, γεννιέται δηλαδή ανεξάρτητα από το αν ο πωλητής βαρύνεται ή όχι με οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα (αν δηλαδή γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την έλλειψη της ιδιότητας που ο ίδιος συνομολόγησε). Ακριβώς, ο λόγος της αυξημένης ευθύνης του πωλητή εδώ δεν συνίσταται σε κάποια τεκμαιρόμενη υπαιτιότητά του αλλά στο γεγονός, ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο έλλειπε η ιδιότητα που ο ίδιος τη «συνομολόγησε», δηλαδή «εγγυήθηκε» την ύπαρξή της. 2. Όταν η παροχή πράγματος με πραγματικό ελάττωμα «οφείλεται σε πταίσμα του πωλητή» (543 εδ. β ). Τούτο συμβαίνει: α. Όταν κατά το χρόνο μετάθεσης του κινδύνου υπάρχει πραγματικό ελάττωμα, * Εισήγηση στην Ημερίδα με θεματικό κύκλο «Το νέο δίκαιο της πωλήσεως» που πραγματοποιήθηκε στη Νομική ΔΠΘ στην Κομοτηνή στις

2 Τεύχος Β Η αξίωση αποζημίωσης κατά το νέο άρθρο 543 ΑΚ Digesta το οποίο δημιουργήθηκε (προκλήθηκε) έως το χρόνο μετάθεσης του κινδύνου από υπαιτιότητα του πωλητή. β. Όταν ο πωλητής γνώριζε 1 ή όφειλε να γνωρίζει (αρκεί άγνοια από αμέλεια, έστω και ελαφριά) το πραγματικό ελάττωμα. Κρίσιμος χρόνος για τη συνδρομή της γνώσης ή υπαίτιας άγνοιας του πωλητή είναι ο χρόνος κατάρτισης της πώλησης (στις πωλήσεις είδους) ή ο χρόνος μετάθεσης του κινδύνου (στις πωλήσεις γένους, αφού σ αυτές δεν είναι γνωστό, κατά την κατάρτιση της πώλησης, ποιο πράγμα από το γένος θα παραδοθεί τελικά στον αγοραστή) 2. Το βάρος απόδειξης της υπαιτιότητας φέρει ενόψει της διατύπωσης της διάταξης ο αγοραστής. Σε αντίθεση, συνεπώς, με τα άλλα δικαιώματα του αγοραστή, το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος προϋποθέτει όπως και στο παλαιό δίκαιο υπαιτιότητα του πωλητή, η ευθύνη του οποίου διαμορφώνεται σε πταισματική, αν και με λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις. Τι ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για κάθε άλλη μορφή «μη ανταπόκρισης» του πράγματος στη σύμβαση, ε- νόψει του ενδεικτικού χαρακτήρα της απαρίθμησης των περιπτώσεων μη ανταπόκρισης στο 535. Συγκεκριμένα, στο παλαιό δίκαιο, για μεν τις πωλήσεις είδους απαιτούνταν ο πωλητής, κατά το χρόνο που καταρτίστηκε η πώληση, να γνώριζε ή να όφειλε να γνωρίζει (άγνοια από αμέλεια, έστω και ελαφριά) το ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα που υπήρχε τότε (παλαιό 543 εδ. β ) και εξακολουθεί, εννοείται, να υπάρχει και κατά τη μετάθεση του κινδύνου (παλαιό 534), ενώ για τις πωλήσεις γένους απαιτούνταν ο πωλητής να απέκρυψε με δόλο (δηλαδή με πρόθεση να επηρεάσει την απόφαση του αγοραστή για την αγορά του πράγματος) το ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα που υπήρχε κατά το χρόνο μετάθεσης του κινδύνου (παλαιό 561). 3. Όταν, από υπαιτιότητα (έστω και ελαφριά αμέλεια) του πωλητή, έπαψε να υπάρχει η συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος μετά την κατάρτιση της πώλησης και πριν μεταβεί ο κίνδυνος στον αγοραστή (544). Εννοείται και εδώ, ότι η έλλειψη της ιδιότητας πρέπει και πάλι να εξακολουθεί να υπάρχει και κατά το χρόνο που μετατίθεται ο κίνδυνος στον αγοραστή. Η νέα διάταξη 544 διατυπώθηκε ως λόγος απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη, ώστε να είναι σαφές, ότι αυτός (ο πωλητής) βαρύνεται με την απόδειξη, ότι η συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος που υπήρχε κατά την κατάρτιση της πώλησης έπαψε να υπάρχει, χωρίς υπαιτιότητα του πωλητή, πριν μεταβεί ο κίνδυνος στον αγοραστή Η γνώση του ελαττώματος εκ μέρους του πωλητή και η μη γνωστοποίησή του στον αγοραστή ενδέχεται ανάλογα με τις περιστάσεις να οδηγήσει σε εφαρμογή τόσο του 919 όσο και του Βλ. την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3043/2002 (υπό ΙΙ 6). 3. Βλ. την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3043/2002, ό.π.

3 140 Digesta 2003 Πάνος Κορνηλάκης Τεύχος Β Τέλος, η αγωγή του αγοραστή για αποζημίωση με βάση τα άρθρα 543 ή 544 θα πρέπει (με ποινή απαραδέκτου λόγω αοριστίας του δικογράφου της) να αναφέρει τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων αυτών 4. ΙΙ. Έννοια και έκταση της αποζημίωσης Εφόσον η αποζημίωση αυτή οφείλεται στο πλαίσιο της συμβατικής ευθύνης του πωλητή λόγω της ελαττωματικότητας του πράγματος (παράβαση κύριας συμβατικής υποχρέωσης), συνιστά περίπτωση θετικού διαφέροντος «για μη εκτέλεση της σύμβασης» (543 εδ. α ), που αποσκοπεί καλύπτοντας τόσο τις θετικές ζημίες όσο και το διαφυγόν κέρδος του αγοραστή να τον φέρει (οικονομικώς) στη θέση που θα βρισκόταν, αν το πράγμα ανταποκρινόταν στη σύμβαση, δεν είχε δηλαδή το πραγματικό ελάττωμα ή αν έφερε τη συνομολογημένη ιδιότητα. Έτσι, ο αγοραστής έχει εδώ, κατά την ορθότερη άποψη, διαζευκτικά τις ακόλουθες δυνατότητες: Είτε να κρατήσει το πράγμα και να ζητήσει αποζημίωση για τις λόγω του ελαττώματος ζημίες του («μικρή αποζημίωση») είτε να επιστρέψει το πράγμα και να ζητήσει α- ποζημίωση για ολική μη εκπλήρωση («μεγάλη αποζημίωση»). 1. Να κρατήσει το πράγμα και: α. Να αξιώσει αποζημίωση για κάθε ζημία του (θετική ή και διαφυγόν κέρδος) που οφείλεται άμεσα και αιτιωδώς στην ύπαρξη του ελαττώματος ή στην έλλειψη της ιδιότητας (γερμ. Mangelschaden), λ.χ. τη διαφορά αξίας του ελαττωματικού από το μη ελαττωματικό πράγμα 5, τις δαπάνες για τη επιτυχή ή ανεπιτυχή προσπάθεια διόρθωσης της ελαττωματικότητας 6, το διαφυγόν κέρδος του από τη ματαίωση της μεταπώλησης του πράγματος (ή από την υπαναχώρηση του αντισυμβαλλομένου του από τη σύμβαση μεταπώλησης) ή από τη μεταπώλησή του με χαμηλότερο τίμημα, τη ζημία από το ότι στερήθηκε τη χρήση του πράγματος όσο διαρκούσε η διόρθωση του ελαττώματος (λ.χ. παροδική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης του αγοραστή), τα δικαστικά έξοδα σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας (λ.χ. ως προς την ανταπόκριση ή μη του πράγματος στη σύμβαση) κτλ. β. Να αξιώσει αποζημίωση για τη λεγόμενη «περαιτέρω ζημία» του (γερμ. Mangelfolgeschaden), δηλαδή τη ζημία σε άλλα πέρα από το αντικείμενο της πώλησης έννομα αγαθά του αγοραστή (λ.χ. στην υγεία του, στην κυριότητά του σε άλλα αντικείμενα κτλ.), η οποία χωρίς να συνδέεται άμεσα με την «εκπλήρωση» της παροχής του πωλητή οφείλεται εντούτοις έμμεσα και αυτή αιτιωδώς στην ε- λαττωματικότητα του πράγματος. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για τη ζημίες που ο- φείλεται μεν αιτιωδώς στην ελαττωματικότητα του πράγματος αλλά δεν εμπίπτει 4. Βλ. ΕφΘεσ 2415/1997 Αρμ ΝΒ / Βλ. ΕφΑθ 5655/1995 ΕλΔ 37/ , ΑΠ 1760/1987 ΝοΒ 36/ = ΕΕΝ νστ / , ΑΠ 1741/1987 ΕΕΝ νε / , ΕφΑθ 5837/1987 ΑρχΝ 39/ ΑΠ 1760/1987 ό.π., 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

4 Τεύχος Β Η αξίωση αποζημίωσης κατά το νέο άρθρο 543 ΑΚ Digesta στις παραπάνω (υπό α ) ζημίες. Στις περιπτώσεις αυτές θα συντρέχει κατά κανόνα και αδικοπρακτική ευθύνη του πωλητή (914 επ.). Παραδείγματα: Η καταστροφή ή η βλάβη της οικοσκευής του αγοραστή από ανάφλεξη της ελαττωματικής ηλεκτρικής συσκευής ή από τα νερά της βροχής που διαπέρασαν την πλημμελώς μονωμένη οροφή του «ρετιρέ» που αγόρασε. Η πρόκληση ατυχήματος από ελαττωματικό σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου, με συνέπεια να γεννηθεί ευθύνη του αγοραστή του σε αποζημίωση του τρίτου που έπαθε ζημία από το ατύχημα. Η μετάδοση μολυσματικής ασθένειας, από την οποία έπασχε το ζώο που πουλήθηκε, και στα άλλα ζώα του αγοραστή και ο συνακόλουθος θάνατός τους. Η καταστροφή που έγινε στις «βιντεοκασέτες» του αγοραστή, εξαιτίας της ελαττωματικής συσκευής «βίντεο» που αγοράστηκε. Η ζημία από τη βλάβη ή καταστροφή των πραγμάτων που τοποθετήθηκαν στο ελαττωματικό επαγγελματικό ψυγείο που πουλήθηκε κτλ. γ. Να ασκήσει το δικαίωμα για διόρθωση ή μείωση του τιμήματος και σωρευτικά (543) να αξιώσει αποζημίωση για κάθε ζημία του (από τις παραπάνω υπό α και β αναφερόμενες), που δεν καλύπτεται από την άσκησή του (κυρίως τις περαιτέρω ζημίες του αλλά και λ.χ. τα δικαστικά έξοδα σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, όπως και τη ζημία του από τη στέρηση της χρήσης του πράγματος όσο διαρκούσε η διόρθωσή του). 2. Αν ο αγοραστής δεν επιθυμεί να κρατήσει το ελαττωματικό κτλ. πράγμα, δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης (ή το δικαίωμα της αντικατάστασης) και επιπλέον (σωρευτικά) να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας του που δεν καλύπτεται από την άσκηση καθενός από τα δικαιώματα αυτά (λ.χ. των «περαιτέρω ζημιών» του, των διαφυγόντων κερδών του αγοραστή από τη ματαίωση μεταπώλησης των πραγμάτων, των δαπανών για την επιστροφή των πραγμάτων στον πωλητή, της ζημίας από τη σύναψη σύμβασης κάλυψης, των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας κτλ.). Το ότι καθένα από τα δικαιώματα υπαναχώρησης ή αντικατάστασης μπορεί να ασκηθεί σωρευτικά με το δικαίωμα αποζημίωσης καθιερώνεται ήδη ρητά στο νέο άρθρο 543 «για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους». Αποκαθίστανται ακόμη οι ζημίες που οφείλονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων του πωλητή που γεννιούνται στο πλαίσιο της σχέσης, η οποία δημιουργείται με την άσκηση είτε της υπαναχώρησης είτε της αντικατάστασης, λ.χ. οι δαπάνες για αποθήκευση, ασφάλιση και μεταφορά (επιστροφή) στον πωλητή των πραγμάτων που δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση ή, σε περίπτωση καθυστέρησης αντικατάστασης του πράγματος, η ζημία από το ότι ο αγοραστής στερήθηκε, για το διάστημα της καθυστέρησης, τη χρήση του πράγματος, όπως είναι η δαπάνη εκμίσθωσης άλλου πράγματος. Από δογματική άποψη, η αποζημίωση που οφείλεται σωρευτικά με την άσκηση

5 142 Digesta 2003 Πάνος Κορνηλάκης Τεύχος Β καθενός από τα δικαιώματα υπαναχώρησης ή αντικατάστασης είναι θετικό διαφέρον για μη εκπλήρωση: ο αγοραστής θα πρέπει να περιαχθεί οικονομικώς στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η αθέτηση του πωλητή και η συνακόλουθη άσκηση, από τον αγοραστή, καθενός από τα δύο παραπάνω δικαιώματα. 3. α. Αν ο αγοραστής επιθυμεί και να μην κρατήσει το πράγμα αλλά και να πάρει πλήρες διαφέρον λόγω μη εκπλήρωσης («μεγάλη αποζημίωση»), οφείλει να ε- πικαλεστεί και να αποδείξει, ότι δεν έχει συμφέρον στη διατήρηση του πράγματος, λόγω της μη ανταπόκρισής του στη σύμβαση (αναλογία δικαίου από τα άρθρα 337, και 386). β. Σε κάθε περίπτωση, και παρά τη σιωπή του νόμου, το δικαίωμα αυτό (για λήψη της λεγόμενης «μεγάλης αποζημίωσης») δεν παρέχεται στον αγοραστή, αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα (παρεμφερώς και η 281 Abs. 1 S. 3 BGB). Και τούτο γιατί η ύπαρξη επουσιώδους πραγματικού ελαττώματος καθιστά ουσιαστικά ανέφικτη την απόδειξη έλλειψης συμφέροντος του αγοραστή στη διατήρηση του πράγματος. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει και η άποψη της αναλογικής εφαρμογής της αριθμ. 3, ενόψει του ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού (και ο υπολογισμός της αποζημίωσης κατά τη θεωρία της διαφοράς) έχει τις ίδιες ουσιαστικά συνέπειες με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. 4. Η αξίωση αποζημίωσης κατά το 543 μπορεί να συρρέει και με αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία (914 επ. ΑΚ), ιδίως ως προς τις περαιτέρω ζημίες αλλά και ως προς τη ζημία που προκαλεί στο ίδιο το πωληθέν ελαττωματικό αυτοτελές τμήμα του πωληθέντος (λ.χ. μια ελαττωματική μπαταρία αυτοκινήτου που προκαλεί σπινθήρα και το αυτοκίνητο καταστρέφεται από την πυρκαγιά). 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Α. Από τη Σύμβαση της Βιέννης στο νέο ελληνικό δίκαιο της πώλησης Ι. Εισαγωγή Αν το δίκαιο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 e-mail: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 e-mail: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 e-mail: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 7710 ΠΡΟΣ: Μάρμαρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης στους όρους της σύμβασης Διδακτορική διατριβή,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004)

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος : Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες : Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση : d. hatz@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα :

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής : Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ * Πάνος Kορνηλάκης Kαθηγητής του Aστικού ικαίου στο Tµήµα Nοµικής του A.Π.Θ.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ * Πάνος Kορνηλάκης Kαθηγητής του Aστικού ικαίου στο Tµήµα Nοµικής του A.Π.Θ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ * Πάνος Kορνηλάκης Kαθηγητής του Aστικού ικαίου στο Tµήµα Nοµικής του A.Π.Θ. IAΓPAMMA Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Ενοποίηση σε διεθνές επίπεδο ΙΙΙ. Ενοποίηση σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ (άρθρο 166 ΑΚ)

ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ (άρθρο 166 ΑΚ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Αρ. πρωτ. 1343

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Αρ. πρωτ. 1343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής: Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάπτωση των μη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά την καταγγελία της σύμβασης leasing από τον εκμισθωτή

Η κατάπτωση των μη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά την καταγγελία της σύμβασης leasing από τον εκμισθωτή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η κατάπτωση των μη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 186 ΠΡΟΣ: 1. κ. Νάντια Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

I. Δικαιοπρακτική ελευθερία

I. Δικαιοπρακτική ελευθερία ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ανάγκης, ενώ δεν συντρέχουν. Στην περίπτωση αυτή, η καταστροφή του ξένου πράγµατος είναι παράνοµη και δηµιουργείται υποχρέωση αποζηµίωσης. 243 4. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ Οι δικαιοπραξίες

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84)

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84) 1 Αστικό ίκαιο Λίνα Παπαδοπούλου Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΕΟ 10 Τµήµα Θ1 Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγµατικού ικαίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Γενικές αρχές αστικού δικαίου Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΜΟΣ 58 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΦΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΜΟΣ 58 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΜΟΣ 58 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΦΟΣ 8 ΜΕΛΕΤΕΣ Ιδιωτικό δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος Ιωάννη Καράκωστα Καθηγητή I. Βασικές αρχές προστασίας ε τέσσερις κυρίως βασικές αρχές του Αστικού δικαίου στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία.

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Τ. Ε.Ι. Καβάλας Τ μήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Αγγελίδη Θεόδωρου, Α. Μ.: 95 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Καλαμπούκα Α. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών Το ζήτημα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα