Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου

2 Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες ουσίες, οι προερχόµενες από τη χέρσο, εισέρχονται από: Σηµειακές πηγές 1. Ποταµούς 2. Αγωγούς λυµάτων/βιοµηχανικών αποβλήτων 3. πλοία Μη-σηµειακές πηγές 1. Εκπλύσεις χέρσου 2. Περιτώµµατα πουλιών

3 Η πυκνότητα του πληθυσµού στην παράκτια ζώνη είναι υψηλή

4 Υψηλή είναι και η χρήση των ακτών για αναψυχή

5 Οι εκβολές ποταµών/χειµάρρων δηµιουργούν αποθέσεις άµµου που συχνά χρησιµοποιούνται για κολύµβηση

6 Σε χώρες όπως η Ελλάδα η έλλειψη εκτεταµένων αµµωδών αποθέσεων σε παραλίες οδηγεί στην τουριστική εκµετάλλευση ακόµα και µικρής έκτασης παραλιών µε άµµο, όπως αυτές που σχηµατίζονται στις εκβολές χειµάρρων.

7 Τα νερά των ποταµών και των χειµάρρων δέχονται µεγάλο όγκο φερτών υλικών και αποβλήτων, που έχουν υψηλές συγκεντρώσεις µικροοργανισµών. Πολλοί από αυτούς είναι κοπρανώδους προέλευσης. Από την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων ή ζώων που παράγουν τα απόβλητα εξαρτάται αν θα υπάρχουν και παθογόνοι µικροοργανισµοί.

8 Η λεκάνη απορροής ενός χειµάρρου µπορεί να είναι εκτεταµένη. Στο σχήµα έχει καταγραφεί και η κατεύθυνση της µόλυνσης.

9 Πολλές µελέτες έχουν καταγράψει την επίδραση της βροχόπτωσης στην ποιότητα των νερών κολύµβησης. Περιφερειακές µελέτες, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια περιόδων µε µικρή βροχόπτωση, έδειξαν ότι οι ακτές της Ν. Καλιφόρνιας έχουν υψηλή ποιότητα νερού εκτός από τις περιοχές που εκβάλουν χείµαρροι. Το 60% των ακτών ξεπέρασαν τα πρότυπα ποιότητας νερού µετά από θύελλα, έναντι µόνο 6% κατά τη διάρκεια ανοµβρίας. Μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία έδειξαν ότι η µόλυνση σε εξετασθείσα περιοχή είχε καλλίτερη συσχέτιση µε το ύψος της βροχόπτωσης παρά µε τη λειτουργία της τοπικής Μονάας Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων.

10 Στην Ελλάδα: Μελέτη που είχε πραγµατοποιηθεί στον Κόλπο της Γέρας, στην Νήσο Λέσβο έδειξε ότι, έπειτα από µεγάλου ύψους βροχόπτωση, η εισροή θρεπτικών συστατικών µέσω της γεωργικής απορροής αυξάνει τα υπάρχοντα αποθέµατα από 40% σε ποσοστό 60% και δηµιουργεί ευτροφικές περιοχές.

11 Είναι τα νερά αυτά κατάλληλα για κολύµβηση? Μολονότι η ποιότητα των νερών αναψυχής ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα όλη τη διάρκεια της κολυµβητικής περιόδου, δεν υπάρχει πρόνοια ελέγχων µετά από βροχόπτωση. Στην χώρα µας δεν είναι ασυνήθιστα τα φαινόµενα βροχής σε περιόδους κολύµβησης, ιδιαίτερα τον Μάιο και το Σεπτέµβριο - Οκτώβριο.

12 Πραγµατοποιήθηκε µελέτη στο Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου πάνω στην επίδραση των βροχοπτώσεων στην ποιότητα νερών κολύµβησης. Υποθέσεις που ελέγχθηκαν: - Στις περιοχές πλησίον των εκβολών χειµάρρων τα νερά της θάλασσας επηρεάζονται από τους µικροοργανισµούς που φέρει ο χείµαρρος, και πολλές φορές γίνονται ακατάλληλα για χρήση. - Το φαινόµενο επιτείνεται µετά από βροχόπτωση, διότι το νερό της βροχής εκπλύνει την λεκάνη απορροής και µεταφέρει επιφανειακούς ρύπους και υπολείµµατα κοπράνων από άγρια ή εκτρεφόµενα ζώα.

13 Περιοχή µελέτης ποιότητα νερών Ελέγχθηκαν νερά ακτών κολύµβησης που βρίσκονται σε µικρές παραλίες όπου εκβάλλουν χείµαρροι Οι περιοχές ελέγχονται στα πλαίσια των µετρήσεων του ΥΠΕΧΩ Ε και είναι εντός των επιτρεπόµενων ορίων

14 Μέθοδος - ειγµατοληψία Έγιναν έλεγχοι για ανεύρεση τριών βακτηριακών δεικτών κοπρανώδους µόλυνσης: Escerichia coli, ολικών κολοβακτηριοειδών και εντεροκόκκων Οι σταθµοί δειγµατοληψίας ήταν έξι, ευρισκόµενοι στην ανατολική ακτή της Λέσβου Τα δείγµατα µετεφέροντο στο εργαστήριο σε φορητά ψυγεία και οι καλλιέργειες γινόταν εντός 4 ωρών από την δειγµατοληψία

15

16 Εκβολή χειµάρρου Νησέλια Date TC/100mL FC/100mL Enteroc. /100mL <10 < <10 <10 < βροχή βροχή >10000 >10000 > Rain 11 <10 < <10 < < <10 <10 < Rain

17

18

19 Συγκέντρωση δεικτών κοπρανώδους µόλυνσης σε νερό ακτών σε εκβολές χειµάρρων, µετά από βροχή log number of microorganisms mm (Apr) 2.0mm (May) 1.3mm (Dec) 0.7mm (Nov) 0.1mm (Mar) precipitation TC/100ml median E.coli/100ml Ent/100ml

20 Συµπεράσµατα Η βροχόπτωση συσχετίζεται µε αύξηση στις συγκεντρώσεις των τριών δεικτών µικροβιακής µόλυνσης στο θαλασσινό νερό Παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων ποιότητας νερών κολύµβησης µετά από βροχόπτωση Μετά από βροχόπτωση αυξήθηκε το µικροβιακό φορτίο, σε βαθµό που τα νερά να γίνονται ακατάλληλα για κολύµβηση. Η επιβάρυνση σε µικροοργανισµούς κοπρανώδους προέλευσης εξαρτάται από το ύψος της βροχόπτωσης και τις χρήσεις γης (αγροτική, κτηνοτροφική, οικιστική) Μικροοργανισµοί κοπρανώδους προέλευσης από χειµάρρους µπορεί να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην ηµόσια Υγεία

21 Βιβλιογραφία - Noble, R.T., Moore, D.F., Leecaster, M.K., McGee, C.D., Weisberg, S.B. (2003) Comparison of total coliform, fecal coliform and enterococcus bacteroil indicator response for ocean recreational water quality testing. Water Research 37: Hardina,C.M. & Fujioka R.S 1991 Soil: the environmental source of E.coli and enterococci in Hawaii s streams Environmental Toxicology and Water Quality, 6: Efstratiou, M.A. & Papigioti, O. (2007) Impact of rainfall on beach water quality, CIESM, Istanbul, April. - Shehane, S.D., Harwood, V.J, Witlock, J.E., Rose, J.B., (2005), The influence of rainfall on the incidence of microbial faecal indicators and the dominant sources of faecal pollution in a Florida river, Journal of Applied Microbiology, 98,

22 Μια άλλη υπόθεση που ελέγχθηκε: Ο χρόνος που απαιτείται για να επανέλθουν τα νερά των ακτών στην προτέρα καλή - κατάσταση

23 Μείωση αριθµών µικροβιακών δεικτών στις πρώτες 3 ηµέρες µετά από βροχόπτωση (11mm) σε έξι σταθµούς Σταθµό TC/100ml FC/100ml Ent/100ml 24h 48h 72h 24h 48h 72h 24h 48h 72h <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 3.0x x x x x <10 1.7x <10 1.8x10 2 <10 <10 3.0x x x <10 7.0x10 2 <10 13 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 87 < <10 <10 31 <10 <10

24 Μείωση µικροβιακών δεικτών τις τρεις πρώτες ηµέρες µετά τη βροχόπτωση log number microorganisms 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 24h 48h 72h 24h 48h 72h 24h 48h 72h Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 total coliforms - E.coli - enterococci

25 Συµπεράσµατα Παρατηρήθηκε ισχυρή µείωση των συγκεντρώσεων των µικροοργανισµών που είναι δείκτες κοπρανώδους µόλυνσης ένα µε δυο εικοσιτετράωρα µετά την βροχόπτωση Η ταχύτητα της µείωσης είναι συνάρτηση ωκεανογραφικών παραµέτρων της περιοχής (ρεύµατα, βάθος θάλασσας, έκθεση σε ανέµους)

26

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κουτσοµήτρου Θ., Λαζαρίδη Κ., Αµπελιώτης Κ., Κώτσου Μ., Κυριακού Μ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Υγιεινολόγος ΜSc EPFL Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας, ΜSc RWTH-Aachen Δ/ντρια Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευστρατίου Μ.Α. Βιογραφικό Σημείωμα

Ευστρατίου Μ.Α. Βιογραφικό Σημείωμα Ευστρατίου Μ.Α. Βιογραφικό Σημείωμα Μυτιλήνη Οκτώβριος 2013 1 1. Ατομικά στοιχεία Όνομα : Ευστρατίου Μαρία Αδαμαντία του Δημητρίου Επάγγελμα: Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Σταυρουλάκης Γ., Αγγ. Μπαμπάλα και Αμ. Κύρκου ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείµενο] 3/5/2012 ΛΛΝΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ερ. Εργασίες β τετράμηνο φυσική- μαθηματικά- τεχνολογία 4.1 Εισαγωγή Η ρύπανση του νερού είναι ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ``Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων στη Μακεδονία-Θράκη`` Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ευθυμία Παπαδοπούλου-Μουρκίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υδάτινοι Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟ ΕΝ ΡΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟ ΕΝ ΡΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων The influence of water usage in food process ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) Κλαουδάτος Δ., Κονίδης Α., Γλυκοκόκκαλος Σ., Παπακωνσταντίνου Κ. Ινστιτούτο Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... Ποταμός Αλιάκμονας...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΚΤΩΝ Έλεγχος σε κάθε ακτή και καταγραφή των : 1. Κλιµατολογικών συνθηκών 2. Παρουσία φυκών, µεδουσών, αλγών κλπ 3. Ύπαρξη µπουκαλιών, σακούλων, πλαστικών και λοιπών σκουπιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΜΜΩ ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ - BERM

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΜΜΩ ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ - BERM ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΜΜΩ ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ - BERM Είναι χαρακτηριστικοί σχηματισμοί που αποτελούνται από άμμους και κροκάλες διαφόρων μεγεθών καθώς και μικρο-θραύσματα της παράκτιας περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα