Εμπιστευτικό. Έκθεση Γνωμοδότησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπιστευτικό. Έκθεση Γνωμοδότησης"

Transcript

1 Εμπιστευτικό Έκθεση Γνωμοδότησης Έκθεση Γνωμοδότησης για τους σκοπούς του Άρθρου 16 παρ. 5 του Ν.2515/1997 και του Άρθρου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επί του εύλογου και δίκαιου της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της Τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. από την Alpha Τράπεζα A.E. Σεπτέμβριος 2011

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 1. Εισαγωγή 2 2. Πηγές Πληροφόρησης και Περιορισμοί 3 3. Έλεγχος του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 5 4. Εργασία Αποτίμησης Μεθοδολογία αποτίμησης Προσέγγιση με βάση την Αγορά (Market Approach) Προσέγγιση με βάση το Εισόδημα (Income Approach) Προσέγγιση με βάση τα Ίδια Κεφάλαια (Asset Based Approach) Εύλογο και δίκαιο εύρος αξιών Διαπίστωση Λογιστικής Αξίας Γνωμοδότηση επί της σχέσης αξιών και της ανταλλαγής μετοχών 11 1

3 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 11 ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας Μεταμόρφωση, Αθήνα Τηλ: Φαξ: Alpha Τράπεζα A.E. Σταδίου 40, , Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2011 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Τράπεζας Α.Ε. Υπόψη: κ. Βασίλειου Ψάλτη, Οικονομικού Διευθυντή κ. Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Θέμα: «Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Δίκαιου της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, όπως αυτή καθορίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια, στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. από την Alpha Τράπεζα A.E. και σύμφωνα με τα όσα ορίζουν το Άρθρο 16 παρ. 5 του Ν.2515/1997 και το Άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών». Αξιότιμοι Κύριοι, 1. Εισαγωγή Τα Διοικητικά Συμβούλια των ALPHA Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής «Alpha Bank» ή «Απορροφούσα») και Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής «EFG Eurobank» ή «Απορροφούμενη») αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της EFG Eurobank από την Alpha Bank (εφεξής από κοινού τα «Πιστωτικά Ιδρύματα» ή οι «Τράπεζες» ή «Συγχωνευόμενες»). Στα πλαίσια αυτά οι Διοικήσεις των Τραπεζών κατήρτισαν και υπέγραψαν το από 20/09/2011 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, στο οποίο προτείνουν τη συγχώνευση με απορρόφηση της EFG Eurobank από την Alpha Bank, δυνάμει των από 31 ης Δεκεμβρίου 2010 ισολογισμών συγχωνεύσεως των Συγχωνευομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, και 72-77α κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1-2, 5-14 και 18 ν. 2515/1997, ως άπαντα εκάστοτε ισχύουν, και στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων οι Συγχωνευόμενες υποβάλλονται. Σε συνέχεια της από 29/08/2011 εντολής ανάθεσης (εφεξής «Ανάθεση») από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, η Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (εφεξής «ΕΥ» ή «εμείς»)ανέλαβε: την εκπόνηση μελέτης συγκριτικής αποτίμησης της Alpha Bank και της EFG Eurobank, με ημερομηνία 30/06/2011 (εφεξής «Ημερομηνία Αποτίμησης»), με σκοπό τη γνωμοδότηση επί του εύλογου και δίκαιου της σχέσης ανταλλαγής μετοχών της Απορροφώσας με μετοχές της Απορροφουμένης και 2

4 τη διαπίστωση ότι ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/2010 απεικονίζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώσας. Η παρούσα έκθεση (εφεξής «Έκθεση Γνωμοδότησης») αφορά στη γνωμοδότηση της ΕΥ επί του εύλογου και δίκαιου της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, όπως αυτή προτάθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών και αναφέρεται στο από 20/09/2011 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσής τους. Προκειμένου η ΕΥ να καταλήξει στην παρούσα Γνωμοδότηση πραγματοποίησε τα ακόλουθα: 1. Έλεγχο του από 20/09/2011 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των Τραπεζών. 2. Ανεξάρτητη συγκριτική αποτίμηση των δύο Τραπεζών κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη και μεταγενέστερα γεγονότα έως και την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30/06/ Διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώσας κατά την 31/12/2010, η οποία ορίστηκε ως ημερομηνία «Ισολογισμού Μετασχηματισμού». Η παρούσα Έκθεση Γνωμοδότησης περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εργασία μας, τους περιορισμούς της εργασίας μας, τα αποτελέσματα των παραπάνω εργασιών καθώς και τη διατύπωση της γνώμης μας επί του εύλογου και δίκαιου της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι οι εμπειρογνώμονες και η Ορκωτή Ελέγκτρια που διενέργησαν την αποτίμηση των δύο Τραπεζών και υπογράφουν την παρούσα Γνωμοδότηση δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις υπό συγχώνευση Τράπεζες για την τελευταία πριν τη συγχώνευση πενταετία. 2. Πηγές Πληροφόρησης και Περιορισμοί Στα πλαίσια της εργασίας μας και της αποτίμησης των δύο Τραπεζών εξετάσαμε τα συγκριτικά οικονομικά τους μεγέθη και αξιολογήσαμε μεταξύ άλλων και τα εξής: Τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόμενης συγχώνευσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Τραπεζών. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις μακροοικονομικές συνθήκες του χρηματοοικονομικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι Συγχωνευόμενες. Την οικονομική θέση των δύο Τραπεζών κατά την Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού (31/12/2010), κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης (30/06/2011) καθώς και σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2011 και έως και την ημερομηνία δημοσίευσης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της κάθε Τράπεζας, τις αγορές που λειτουργούν και άλλα σχετικά στοιχεία που αφορούν στις Τράπεζες που συλλέξαμε από δημόσια διαθέσιμες ή άλλες πηγές ή που μας δόθηκαν από τις Διοικήσεις των Τραπεζών. Οικονομικά στοιχεία για κάθε Τράπεζα σε ενοποιημένο επίπεδο, το οποία μας παρασχέθηκαν από τις Διοικήσεις των Τραπεζών και αφορούν στην εξέλιξη βασικών μεγεθών κάθε Τράπεζας για τα 3

5 έτη , σύμφωνα με τις παραδοχές και εκτιμήσεις επιχειρησιακού σχεδιασμού των Διοικήσεων για την εξέλιξη των εργασιών της κάθε Τράπεζας αυτοτελώς. Στοιχεία αναφορικά με τη χρηματιστηριακή πορεία και κεφαλαιοποίηση των Τραπεζών κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της προτεινόμενης συγχώνευσης. Στοιχεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις που είχαμε με στελέχη των δύο Τραπεζών σχετικά με την οικονομική θέση και τις προοπτικές της κάθε Τράπεζας στην Ελλάδα και τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται καθώς και των σημαντικότερων θυγατρικών τους εταιρειών. Στοιχεία από αντλήσαμε από αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων, όπως Reuters, Onesource, Factiva, Thomson One, κα. αναφορικά με τα μεγέθη που αφορούν σε συγκρίσιμες εταιρείες, τιμές μετοχών, προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία των Τραπεζών (consensus αναλυτών), μελέτες αναλυτών για τον τραπεζικό κλάδο, κλπ. Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Για τους σκοπούς της εργασίας μας έχουμε βασισθεί στις δημοσιευμένες επισκοπημένες, από τους αντίστοιχους τακτικούς ελεγκτές των Τραπεζών, συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, οι οποίες έχουν καταρτιστεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34. Δεν έχουμε προβεί σε πρόσθετες διαδικασίες επισκόπησης ή ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης. Σε περίπτωση που προβαίναμε σε αντίστοιχες διαδικασίες επισκόπησης ή ελέγχου πιθανόν να εντοπίζαμε επιπλέον θέματα τα οποία θα αναφέραμε σε εσάς. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας δεν είχαμε πρόσβαση σε αναλύσεις του χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων από πελάτες των Τραπεζών, και επομένως δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη για πιθανά θέματα περαιτέρω απομειώσεων των σχετικών λογαριασμών τους. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των δύο Τραπεζών που πραγματοποιείται από ξένο οίκο - σύμβουλο της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεπώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα εργασία οποιαδήποτε σχετικά ευρήματα που ενδέχεται να επηρέαζαν τα συμπεράσματά μας. Στη Σύνοδο Κορυφής της 21 Ιουλίου 2011, οι αρχηγοί των 17 κρατών μελών της Ευρωζώνης συμφώνησαν σε ένα σχέδιο οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει την εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Όσον αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, παρέχεται η δυνατότητα της εθελοντικής ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με λήξη από τα μέσα του 2011 έως τα τέλη του 2020 με νέα ομόλογα εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η τελική έκβαση του παραπάνω σχεδίου οικονομικής βοήθειας δεν έχει οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης Γνωμοδότησης. Επομένως, η σχετική οικονομική πληροφόρηση δύναται να αναπροσαρμοστεί περαιτέρω και να επηρεάσει τα συμπεράσματα της εργασίας μας σε περίπτωση που αυτό το σχέδιο δεν υλοποιηθεί ή οι τελικοί όροι διαφέρουν σημαντικά από τους προτεινόμενους όρους του σχεδίου στους οποίους έχουν βασιστεί οι Τράπεζες για την ετοιμασία των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τους για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου

6 Σημειώνεται τέλος ότι, οι Διοικήσεις των Τραπεζών μας παρέδωσαν επιστολή διαβεβαιώσεων (Representation Letter) αναφορικά με τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν (ιστορικά και προβλεπόμενα), στα οποία δεν έχουμε πραγματοποιήσει οποιοδήποτε έλεγχο ή επισκόπηση. 3. Έλεγχος του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ελέγξαμε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών είναι εύλογη και δίκαιη και ότι εμπίπτει εντός του εκτιμώμενου εύρους σχέσεων αξιών που προέκυψε από τη συγκριτική αποτίμηση των προς συγχώνευση Τραπεζών που πραγματοποιήσαμε. 4. Εργασία Αποτίμησης 4.1 Μεθοδολογία αποτίμησης Για την εκτίμηση του εύρους δίκαιης και εύλογης σχέσης αξιών και της αντίστοιχης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων Τραπεζών η ΕΥ πραγματοποίησε συγκριτική αποτίμηση των Τραπεζών. Οι αποτιμήσεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές, προσεγγίσεις και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσμα εξήχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας της κάθε προσέγγισης/μεθόδου. Κατά τη γνώμη μας, τόσο οι προσεγγίσεις/μέθοδοι που υιοθετήθηκαν, όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές, είναι οι ενδεδειγμένες και κατάλληλες για την προκειμένη περίπτωση. Η έκθεση της γνώμης μας για το εύλογο και δίκαιο της προτεινόμενης σχέσης αξιών, βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και σε λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που μας δόθηκαν από τις Διοικήσεις των Τραπεζών και οι οποίες Διοικήσεις βεβαίωσαν περί της ακρίβειας και πληρότητάς τους. Σημειώνεται ότι, με βάση τη Διεθνή Πρότυπα Αποτίμησης και τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες προσεγγίσεις αποτίμησης: η Προσέγγιση με βάση την Αγορά, η Προσέγγιση με το Εισόδημα και η Προσέγγιση με βάση τα Ίδια Κεφάλαια. Ειδικότερα, στη συγκριτική αποτίμηση των Τραπεζών χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις Προσεγγίσεις, ενώ εφαρμόστηκαν ανά Προσέγγιση οι ακόλουθες μέθοδοι: 1. Προσέγγιση με βάση την Αγορά (Market Approach) Μέθοδος Ανάλυσης Χρηματιστηριακών Αξιών (Stock Market Quotation Analysis) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών (Market Multiples of Comparable Companies) 2. Προσέγγιση με βάση το Εισόδημα (Income Approach) 5

7 Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Μερισμάτων (Dividend Discount Model DDM) 3. Προσέγγιση με βάση τα Ίδια Κεφάλαια (Asset Based Approach) Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (Adjusted Net Assets Value - NAV) Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Μεθόδου Δεικτών Συγκρίσιμων Συναλλαγών (που υπάγεται στην Προσέγγιση με βάση την Αγορά) εξετάστηκε αλλά τελικά δεν εφαρμόστηκε καθώς δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση ενός ικανού δείγματος πρόσφατων συγκρίσιμων συναλλαγών με την υπό εξέταση Συναλλαγή. Πέραν των περιορισμών της εργασίας μας, όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, κατά την εκτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων Τραπεζών σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μεθόδους δεν προέκυψαν δυσχέρειες. Πιο αναλυτικά παρακάτω παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των προσεγγίσεων / μεθόδων αποτίμησης που υιοθετήθηκαν, των παραδοχών που λήφθηκαν υπόψη καθώς και του τρόπου βάσει του οποίου προσδιορίστηκε η σχέση ανταλλαγής των μετοχών, καθώς και λοιπά άλλα σχετικά στοιχεία. 4.2 Προσέγγιση με βάση την Αγορά (Market Approach) Κατά την εφαρμογή της Προσέγγισης με βάση την Αγορά εκτιμάται η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας εταιρείας συγκρίνοντάς τα με ίδια ή παρόμοια/παρόμοιου αντικειμένου περιουσιακά στοιχεία ή εταιρείες για το οποία υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με την αξία τους. Μέθοδος Ανάλυσης Χρηματιστηριακών Αξιών(Stock Market Quotation Analysis) Είναι η πιο συνήθης και κοινή μέθοδος αποτίμησης διότι στηρίζεται στην υπόθεση ότι η αγοραία αξία μίας εισηγμένης εταιρείας σε χρηματιστηριακή αγορά αντανακλάται στην χρηματιστηριακή τιμή της. Βασίζεται στην Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis). Ο εκτιμητής πρέπει να εξετάζει με προσοχή την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το βάθος, την έκταση και τη διαφάνεια του χρηματιστηρίου στο οποίο η μετοχή της επιχείρησης διαπραγματεύεται. Κατά τη διαδικασία αποτίμησης για τον καθορισμό της αξίας των Τραπεζών με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου λάβαμε υπόψη την ανάλυση των ιστορικών τιμών των μετοχών τους καθώς και τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο για την εκτίμηση της αξίας των Τραπεζών λήφθηκε υπόψη ο απλός μέσος όρος των ιστορικών ημερήσιων τιμών κλεισίματος των μετοχών ενός (1) και τριών (3) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της προτεινόμενης συγχώνευσης (29/8/2011) καθώς και εξετάστηκε επίσης ο κυλιόμενος μέσος όρος της τιμής κλεισίματος των μετοχών ενός (1) μήνα πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της προτεινόμενης συγχώνευσης. Ο απλός μέσος όρος αποτελεί μία ευρέως αποδεκτή και εύκολα υπολογίσιμη τιμή που χρησιμοποιείται για την αποφυγή τυχόν αποκλίνουσων ημερησίων τιμών, ενώ ο κυλιόμενος μέσος όρος είναι στατιστική τιμή που χρησιμοποιείται κυρίως για την εξομάλυνση των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων. 6

8 Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών (Market Multiples of Comparable Companies Method) Η μέθοδος αυτή για την αποτίμηση εταιρειών βασίζεται στη συγκριτική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της υπό εκτίμηση εταιρείας σε σχέση με τα μεγέθη ενός δείγματος συγκρίσιμων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εταιρειών. Ένα κρίσιμο βήμα σε αυτή τη μέθοδο είναι η επιλογή ενός δείγματος συγκρίσιμων εισηγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με την υπό εξέταση εταιρεία και παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τη δραστηριότητα, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και την ανάπτυξη. Για κάθε εταιρεία του δείγματος υπολογίζεται ένας αριθμός δεικτών που συνήθως περιλαμβάνει βασικούς δείκτες που είναι διεθνώς αποδεκτοί και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αξίας εταιρειών στον υπό εξέταση κλάδο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε κατάλληλο δείγμα εισηγμένων Τραπεζών που παρουσιάζουν ομοιότητες με την Alpha Bank και τη EFG Eurobank ως προς τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τη διάρθρωση, την επίδοση, την ανάπτυξη και τη θέση τους στην αγορά. Για την εφαρμογή της Μεθόδου Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών χρησιμοποιήθηκε ανά Τράπεζα δείγμα 5 Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια επιχειρηματικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τις Τράπεζες, όπως π.χ. σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για το προαναφερθέν δείγμα εταιρειών επιλέχθηκαν και υπολογίστηκαν οι πλέον διαδεδομένοι και ευρέως αποδεκτοί δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές για τις αποτιμήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, ήτοι οι δείκτες Χρηματιστηριακή Αξία προς Ίδια Κεφάλαια (Price/Book Value) και Χρηματιστηριακή Αξία προς Ίδια Κεφάλαια εξαιρουμένων των ασώματων περιουσιακών στοιχείων (Price/Tangible Book Value), για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία των τραπεζών του δείγματος. Ο δείκτης Χρηματιστηριακή Αξία προς Κέρδη (Price/Earnings) δεν χρησιμοποιήθηκε καθότι οι Τράπεζες είναι ζημιογόνες στο πρώτο εξάμηνο του Στη συνέχεια οι δείκτες εφαρμόστηκαν στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της κάθε Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης. 4.3 Προσέγγιση με βάση το Εισόδημα (Income Approach) Κατά την εφαρμογή της Προσέγγισης με βάση το Εισόδημα η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας εταιρείας εκτιμάται με την προεξόφληση των προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών σε καθαρή παρούσα αξία. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Μερισμάτων (Dividend Discount Model) Κατά την εφαρμογή της μεθόδου Προεξόφλησης των Μελλοντικών Μερισμάτων η αξία μιας εταιρείας προέρχεται από τις μελλοντικές πηγές εισοδήματός της και συνεπώς ο θεωρητικά ορθός τρόπος για τον καθορισμό της αξίας της είναι η εξέταση της δυναμικής της για μελλοντική κερδοφορία. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής συνεπάγεται αρχικά πρόβλεψη των μερισμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της τράπεζας για μία αρχική χρονική περίοδο (explicit period) σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας. Τα μερίσματα προεξοφλούνται με ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο (Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων) το οποίο αντανακλά όχι μόνο την αξία του χρήματος σε τρέχουσες τιμές, αλλά και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη μελλοντική δραστηριότητα της τράπεζας δίνοντας έτσι την παρούσα αξία των μελλοντικών μερισμάτων. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται η παρούσα αξία των μερισμάτων που ακολουθούν μετά από το πέρας του χρονικού 7

9 διαστήματος για το οποίο γίνονται προβλέψεις (υπολειμματική αξία). Η τελική αξία της τράπεζας προκύπτει από το άθροισμα των προεξοφλημένων μερισμάτων της περιόδου πρόβλεψης και της υπολειμματικής αξίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή λογικών αποτελεσμάτων αποτίμησης από την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής αποτίμησης, είναι η ανάπτυξη ρεαλιστικών προβλέψεων για τη διανομή των μέγιστων δυνατών μελλοντικών μερισμάτων για κάθε έτος, τηρώντας τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, σύμφωνα με τους διεθνής κανόνες περί κεφαλαιακής επάρκειας. Συνεπώς τα διανεμόμενα μερίσματα για κάθε έτος της περιόδου προβλέψεων, είναι εκείνα που θα μπορούσαν να διανεμηθούν τηρώντας τον ελάχιστο επιτρεπόμενη δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (για την προκειμένη περίπτωση 10%). H υπολειμματική αξία της τράπεζας υπολογίζεται βάσει του δείκτη P/BV («τιμή προς λογιστική αξία μετοχής») όπως προκύπτει από το μοντέλο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE model), το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι η καταλληλότερη προσέγγιση κατά την εφαρμογή της μεθόδου Προεξόφλησης Μελλοντικών Μερισμάτων για την αποτίμηση τραπεζών. P BV = ROE COE g g Όπου: ROE η απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων στο διηνεκές COE το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων g ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές Στα πλαίσια εφαρμογής της συγκεκριμένης Μεθόδου για την αποτίμηση των Τραπεζών καταρτίσθηκαν αντίστοιχα χρηματοοικονομικά μοντέλα προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων για τις δύο Τράπεζες. Βάση αυτής της ανάλυσης αποτέλεσαν οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις των δύο Τραπεζών που μας παρασχέθηκαν από τις Διοικήσεις τους οι οποίες ενσωματώνουν παραδοχές και προβλέψεις σύμφωνα με τα Επιχειρηματικά τους Σχέδια για την προσεχή περίοδο (2 ο εξάμηνο ). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με τη μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Μερισμάτων, υπολογίσαμε τα μελλοντικά μερίσματα για την περίοδο 1/7/ /12/2015 (explicit period). Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε η υπολειμματική αξία κάθε Τράπεζας (δηλαδή η αξία μετά το έτος 2015) βάσει του δείκτη P/BV με βάση έναν εκτιμώμενο διατηρήσιμο ετήσιο ρυθμό απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων της κάθε Τράπεζας. Τα μελλοντικά μερίσματα προεξοφλήθηκαν με ένα κατάλληλο για όλη την περίοδο πρόβλεψης προεξοφλητικό επιτόκιο λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία των δύο Τραπεζών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σταθμίζοντας κατάλληλα την εκτίμηση κινδύνου αγοράς της κάθε χώρας (country risk). Επιπλέον, κατά την εφαρμογή της μεθόδου, πραγματοποιήσαμε αναλύσεις ευαισθησίας σε βασικές παραμέτρους της αποτίμησης, όπως του Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων Κεφαλαίου, της απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων στο Διηνεκές και του Ρυθμού Ανάπτυξης στο Διηνεκές. 8

10 4.4 Προσέγγιση με βάση τα Ίδια Κεφάλαια (Asset Based Approach) Κατά την εφαρμογή της Προσέγγισης με βάση τα Ίδια Κεφάλαια η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας εταιρείας εκτιμάται με βάση την οικονομική θεώρηση ότι ένας πιθανός αγοραστής δεν θα πλήρωνε παραπάνω από ό,τι θα του κόστιζε για να αγοράσει ή να δημιουργήσει ένα περιουσιακό στοιχείο / εταιρεία με παρόμοια χαρακτηριστικά. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (Adjusted Net Assets Value Method) Η Μέθοδος της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης αντικατοπτρίζει τη χρηματοοικονομική θέση μίας εταιρείας σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η αξία της εταιρείας υπολογίζεται με βάση την καθαρή λογιστική της αξία και λαμβάνοντας υπόψη απαραίτητες προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της. Στα πλαίσια της εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου για τις Τράπεζες υιοθετήθηκαν δύο προσεγγίσεις για την εκτίμηση της αξίας τους, δηλαδή με βάση τα όσα ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) καθώς και με βάση τα Εποπτικά Κεφάλαιά τους. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη προσέγγιση αντικατοπτρίζει την Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση των Τραπεζών μετά από ορισμένες λογιστικές αναπροσαρμογές, ενώ η δεύτερη προσέγγιση αντικατοπτρίζει τα Αναπροσαρμοσμένα Εποπτικά Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Core Tier 1 capital) των Τραπεζών σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority ή EBA). Για την εκτίμηση της αξίας της κάθε Τράπεζας βάσει της μεθόδου αυτής, λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιευμένες επισκοπημένες, από τους αντίστοιχους τακτικούς τους ελεγκτές, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, οι οποίες έχουν καταρτιστεί και παρουσιαστεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το ΔΛΠ 34. Για λόγους συγκρισιμότητας των αξιών των Τραπεζών, στις Καθαρές Θέσεις των δύο Τραπεζών πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές (μετά από φόρους) σχετικά με την εφαρμογή κοινού ποσοστού απομείωσης ύψους 21% στην αξία των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν οι δύο Τράπεζες τα οποία περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων καθώς και επί των δανειακών χρεωστικών τίτλων. Σύμφωνα με την πρόταση του Διεθνούς Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής (Institute of International Finance ή ΙIF)τα υπαγόμενα στην πρόταση του IΙF ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν οι δύο Τράπεζες, με την ανταλλαγή θα αποαναγνωριστούν, σύμφωνα με τον ευρέως αποδεκτό λογιστικό χειρισμό και τα καινούρια ομόλογα που θα προκύψουν θα αναγνωριστούν στην εύλογή τους αξία, που σύμφωνα με την πρόταση του IΙF υπολογίζεται στο 79% της αξίας των υφιστάμενων ομολόγων. Για τον προσδιορισμό της Αναπροσαρμοσμένης Λογιστικής Καθαρής Θέσης εξαιρέθηκαν από τα Ίδια Κεφάλαια τα υβριδικά κεφάλαια, οι προνομιούχοι τίτλοι, τα δικαιώματα τρίτων καθώς και οι προνομιούχες μετοχές που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του Ν. 3723/2008 «Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας». Στον προσδιορισμό των Αναπροσαρμοσμένων Εποπτικών Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (core tier 1) σύμφωνα με τον ορισμό της EBA, όπως έχουν υπολογιστεί από τις Διοικήσεις των Τραπεζών, ενσωματώθηκε η επίπτωση της αναπροσαρμογής που αφορά στην απομείωση ύψους 21% στην αξία των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν οι δύο Τράπεζες, εξαιρέθηκαν οι προνομιούχες 9

11 μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τα δικαιώματα τρίτων τα οποία ενσωματώνονται στα EBA Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια, αλλά δεν αφορούν τους κοινούς μετόχους. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη που αφορούν στα Εποπτικά Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια μας παρασχέθηκαν από τις Διοικήσεις των Τραπεζών ή ήταν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, και δεν έχουμε πραγματοποιήσει οποιοδήποτε διαδικασία ελέγχου ή επισκόπησης. 4.5 Εύλογο και δίκαιο εύρος αξιών Τα εύρη της σχέσης αξιών που προκύπτουν σύμφωνα με την κάθε προσέγγιση και την εφαρμογή των επιμέρους μεθόδων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Προσεγγίσεις / Μέθοδοι Αποτίμησης Α. Προσέγγιση με Βάση την Αγορά (Μέθοδοι Ανάλυσης Χρηματιστηριακών Αξιών και Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών) Β. Προσέγγιση με Βάση το Εισόδημα (Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Μερισμάτων) Γ. Προσέγγιση με Βάση τα Ίδια Κεφάλαια (Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης) Ενδεικτικό Εύρος Σχέσης Αξιών Alpha Bank προς EFG Eurobank Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή Μέση / Κεντρική Τιμή 1,05 1,33 1,19 1,23 1,52 1,37 1,13 1,55 1,34 Σταθμίζοντας τα παραπάνω εύρη σχέσεων αξιών ανάλογα με την καταλληλότητα της κάθε Προσέγγισης / Μεθόδου από την οποία προκύπτουν και πιο συγκεκριμένα, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην Προσέγγιση με βάση τα Ίδια Κεφάλαια (Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης) και ισόποση βαρύτητα στα αποτελέσματα των Προσεγγίσεων/ Μεθόδων με βάση την Αγορά (Μέθοδοι Ανάλυσης Χρηματιστηριακών Αξιών και Δεικτών Κεφαλαιαγοράς) και με βάση το Εισόδημα (Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Μερισμάτων) προέκυψε ένα τελικό εύρος σχέσης αξιών μεταξύ των δύο Τραπεζών ως εξής: Alpha Bank προς EFG Eurobank 1,14 έως 1,47 προς 1 ή EFG Eurobank προς Alpha Bank 0,68 έως 0,88 προς 1. Με βάση τα αποτελέσματα αποτίμησης των Τραπεζών, για τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής μετοχών συνεκτιμήθηκαν επίσης και τα εξής: Τα προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διοίκηση και τα μέλη του προσωπικού της EFG Eurobank, θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα αποτίμησης στα πλαίσια προσδιορισμού της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, εξαιτίας του περιορισμένου μεγέθους των προγραμμάτων αυτών, σε σύγκριση με το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της EFG Eurobank, καθώς και της τιμής εξάσκησής τους. 10

12 Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το Ελληνικό Δημόσιο, ως προνομιούχος μέτοχος αμφοτέρων των Τραπεζών, θα διατηρήσει τις προνομιούχες μετοχές της Απορροφούσας και θα ανταλλάξει / αντικαταστήσει κάθε μία (1) προνομιούχα μετοχή της Απορροφούμενης με μία νέα (1) προνομιούχα μετοχή εκδόσεως της Απορροφούσας και επομένως δεν έχει συνεκτιμηθεί στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων αλλά και κατά τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών. Οι προνομιούχοι τίτλοι της EFG Eurobank σειράς εκδόσεως A έως Γ δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας καθώς δεν είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές. Επίσης, οι μετατρέψιμοι προνομιούχοι τίτλοι σειράς εκδόσεως Δ και Ε έχουν εξαιρεθεί των ιδίων κεφαλαίων της EFG Eurobank, θεωρώντας ότι δεν θα εξασκηθεί το δικαίωμα, καθώς σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Ενημερωτικό Δελτίο ο Εκδότης δεν μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμά του να μετατρέψει τους προνομιούχους τίτλους σε κοινές μετοχές της τράπεζας εάν το γινόμενο της τιμής των κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ημέρα που προηγείται της ειδοποίησης προς τους κατόχους των τίτλων και του Συντελεστή Προεξόφλησης της Ανταλλαγής (Exchange Discount Factor) είναι μικρότερο της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της EFG Eurobank. Έγινε η θεώρηση ότι οι κάτοχοι των υβριδικών κεφαλαίων της Alpha Bank δεν δικαιούται να συμμετάσχουν στην προκειμένη ανταλλαγή των τίτλων τους με νέες κοινές μετοχές της Απορροφούσας. Επίσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών: (α) η από 15/7/2011 έγκριση έκδοσης και διάθεσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα τροποποιηθεί δυνάμει αποφάσεως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφούσας και (β) η από 15/7/2011 εγκριθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών, η οποία θα τεθεί σε αναστολή ισχύος ως το πέρας της διαδικασίας Συγχώνευσης. 5. Διαπίστωση Λογιστικής Αξίας Διαπιστώσαμε με βάση τη σχετική Έκθεση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Alpha Bank που υπογράφει η Ορκωτή Ελέγκτρια κα. Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13301), ότι ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2010 απεικονίζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούσας σε ατομική βάση και συμφωνεί με τα κατά την ημερομηνία εκείνη τηρούμενα από την Alpha Bank λογιστικά βιβλία και στοιχεία. 6. Γνωμοδότηση επί της σχέσης αξιών και της ανταλλαγής μετοχών Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Τραπεζών, σύμφωνα με το από 20/09/2011 εγκριθέν και υπογραφέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, προτείνουν την ακόλουθη, ανά Τράπεζα, σχέση ανταλλαγής των μετοχών: Κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή της Απορροφούσας θα ανταλλαγεί προς μία (1) νέα μετοχή της Απορροφούσας, νέας ονομαστικής αξίας ίσης προς 1,50 ευρώ. 11

13 Κάθε επτά (7) παλαιές κοινές μετοχές της Απορροφουμένης θα ανταλλαγούν προς πέντε (5) κοινές νέες μετοχές της Απορροφούσας, νέας ονομαστικής αξίας ίσης προς 1,50 ευρώ. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα αθροίζονται για το σχηματισμό ακεραίου αριθμού μετοχών, οι οποίες εκποιούνται και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους. Κατά τη γνώμη μας, και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα καταγράφονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τα πορίσματα της μελέτης αποτίμησης που διενεργήσαμε, η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων σχέση ανταλλαγής κοινών μετοχών Μετοχές EFG Eurobank προς Alpha Bank 1,40 προς 1 η οποία υποδηλώνει σχέση αξιών: Alpha Bank προς EFG Eurobank 57,57 προς 42,43 ή Alpha Bank προς EFG Eurobank 1,356 προς 1 εμπίπτει εντός του εύρους της σχέσης αξιών που προέκυψε από τις αποτιμήσεις που διενεργήσαμε και επομένως η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής κοινών μετοχών είναι εύλογη και δίκαιη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.5 του ν.2515/1997 όπως ισχύει και του Άρθρου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με εκτίμηση, Για την «ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» Σοφία Καλομενίδου Εταίρος, Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια Α.Μ. ΣΟΕΛ

14

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα )

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα ) Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton Int. Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. 20 Ιουλίου 2005 Αξιότιµοι Κύριοι, Θέµα: Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ... 5 3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.2. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΆΘΡΟΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 8 3.3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από 2-10-2014 σχετικές εκθέσεις τους.

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από 2-10-2014 σχετικές εκθέσεις τους. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρία Ελαφρών Μετάλλων» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36 ˆ «Ÿ Ÿ P Q R S T U V W T T X Y Z [ \ ] Y ^ _ ` a b c b ` d e f _ ` g h ] \ ` \ i j Y ` X _ ` g k W l m b ` n _ o \ P h _ ] h _ o p ^ \ i h q T g \ r s ^ g j o _ [ \ t ^ _ u v [ \ _ o n S _ ] i b ^ w ]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από σχετικές εκθέσεις τους.

Οι εν λόγω ελεγκτικές εταιρίες ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν τις από σχετικές εκθέσεις τους. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο 175 64 Αθήνα Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΈΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΈκθεσηΓνωμοδότησης Έκθεση Γνωμοδότησης επί του Δίκαιου, Εύλογου και Λογικού Εύρους της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών των Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.για τους Σκοπούς του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες)

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες) CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix 30 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα