ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΕΡΚΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Κερατέας Υπαγωγή της επιχείρησης «ANGLO HELLENIC ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛ ΤΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «Ι. ΚΟΥΤΡΟΥ ΛΟΣ Α. ΠΥΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» δ. τίτλος «NASCON A.E..» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΟΓΟΣ Ανώνυμη Εκδο τική Εταιρεία» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΙ ΝΤΖΙΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «ΟΡ ΦΕΑΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΜΑΡ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχο λική Επιτροπή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκεί ου (ΕΠΑ.Λ.) Ιεράπετρας» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑ ΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/327/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικο ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2006 νομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια τάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑ ΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που αναφέ ρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφο διαστικής αλυσίδας στην κτηματική περιοχή Σίνδου του Δ. Εδεχώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% επί του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγη σης τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης (4,2 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΕΡΚΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00308/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας δε Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΕΡ ΚΑ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας αναγκών εφοδιαστικής αλυσίδας, στα Τρίκαλα του Ν. Τρικάλων συνολικού κόστους οκτακο σίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσ σάρων ευρώ ( ,00), με ποσοστό επιχορήγησης (50%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων τριά ντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ ( ,00).

2 25206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις απασχόλησης ήτοι (1,5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Αριθμ. Φ/Α.7/8/24015/2224 (3) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Κερατέας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 254/Α/1997) και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού. 2. Το π.δ. 121 Φ.Ε.Κ. 84/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 4. Το π.δ. 456/ «Μξχαφορά Αρμοδιοτήτων, Υπη ρεσιών και Προσωπικού στα Υπουργεία κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 1 εδαφ. (α ) και το άρθρο 2 παρ. 1 αυτού. 5. Το π.δ. 229/ «Σύσταση και Οργάνωση της Γε νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Φ.Ε.Κ. 96/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 396/1989 «Οργά νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Φ.Ε.Κ. 172/ Α/1989) και του π.δ. 189/1995 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/1995) «Συμπλή ρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989». 6. Την υπ αριθμ. 9174/466/ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 695/Β/ ) που αναφέρεται στον «Καθορισμό του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου Κερατέας Νομού Αττικής έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ. 7. Το υπ αριθμ. 55/ έγγραφο του Φορέα Ίδρυ σης του Βιοτεχνικού Πάρκου Κερατέας με το οποίο υπο βλήθηκε για έγκριση το Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας αυτού καθώς και το υπ αριθμ 161/ έγγραφο επανυποβολής αυτού. 8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ τού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. 154/Α/1992), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας που καταρτί σθηκε και υποβλήθηκε από τον Φορέα Ίδρυσης του Βι οτεχνικού Πάρκου Κερατέας και έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Ο παρών κανονισμός λειτουργίας ρυθμίζει την διοίκηση, την διαχείριση και την εν γένει λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας σύμφωνα με το άρθρο 12, του ν. 2545/ Φορέας ίδρυσης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΠΕ Κερατέας Α.Ε». και συνιστά τον «Φο ρέα ΒΕΠΕ» κατά τα αναφερόμενα στο ν. 2545/1997 και την απόφαση καθορισμού της ΒΕΠΕ Κερατέας (Φ.Ε.Κ. 695/ ). Του λοιπού στο παρόν όπου αναφέρεται «Φορέας ΒΕΠΕ» εννοείται η Ανώνυμη Εταιρεία «ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.». 3. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2545/1997, η διοί κηση και διαχείριση του ΒΙΟ.ΠΑ. θα μεταβιβασθεί από το Φορέα ΒΕΠΕ σε Aνώνυμη Eταιρεία που θα συσταθεί με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟ.ΔΙ.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε.». 4. Όπου αναφέρεται στο παρόν «Φορέας» εννοείται ο «Φορέας ΒΕΠΕ» πριν τη διαπιστωτική πράξη του άρθρου 9 παρ. 3 και ο «Φορέας Διαχείρισης» μετά την ως άνω διαπιστωτική πράξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΠΑ. Άρθρο 1 o : Επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κερα τέας. Στους οικοδομήσιμους χώρους που καθορίστηκαν στην Πολεοδομική Μελέτη ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής (ΠΕΧΩ 4723/Φεγκ/05, Φ.Ε.Κ. 913/ ) επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κερατέας επιτρέπεται: 1. Η ίδρυση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2545/1997 (Φ.Ε.Κ. 254Α/1997). 2. Η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του ν. 2545/1997, σύμφωνα με το άρθρο 4 της εγκε κριμένης πολεοδομικής μελέτης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασης του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β του ν. 2545/ Προϋπόθεση εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης των παραπάνω μονάδων στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας είναι το αντικείμενό τους να μην προκαλεί κινδύνους εκρήξεων, πυρκαϊάς, διαφυγής ασφυκτικών ή τοξικών αερίων, δι αρροές διαβρωτικών, τοξικών ή καυστικών υγρών και εν γένει ουσιών, οι οποίες στις αναμενόμενες από τη συνή θη λειτουργία της επιχείρησης συγκεντρώσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους ή πράγματα. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αφορούν οποιαδήποτε φάση της παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς πρώτων και βοηθητικών υλών ή υλικών προϊόντων καθώς και διάθεσης αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Άρθρο 2ο: Αξιοποίηση κοινόχρηστων και κοινωφελών εκτάσε ων. 1. Στο Ο.Τ θα εγκατασταθούν με μέριμνα και πρωτοβουλία του Φορέα ΒΕΠΕ οι αναγκαίες επιχειρή σεις παροχής υπηρεσιών, Διοίκησης και κοινωφελών λειτουργιών προς τις υπόλοιπες εγκατεστημένες στην περιοχή επιχειρήσεις. (Τράπεζες, αποθήκες, πρατήρια καυσίμων, γραφεία, εστιατόρια, εκθεσιακοί χώροι, κα τοικίες για προσωπικό, κ.τ.λ.). Οι όροι δόμησης ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1 της πολεοδομικής μελέτης. 2. Στα Ο.Τ. 1032, 1033 επιτρέπεται να κατασκευασθούν αναψυκτήριο και έργα στάθμευσης οχημάτων σύμφω

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να με το άρθρο 7 παράγραφος 4 της Πολεοδομικής Μελέτης. 3. Το Ο.Τ προορίζεται για την εγκατάσταση βι ολογικού καθαρισμού, που θα κατασκευασθεί με του όρους που περιλαμβάνονται στην Πολεοδομική Μελέτη και στη μελέτη ενίσχυσης και επέκτασης του υφιστά μενου βιολογικού καθαρισμού. 4. Στα Ο.Τ. Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου θα επι τρέπονται μόνο οι χρήσεις και κατασκευές που ανα φέρονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη. 5. Αρμόδιος για την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με αντικείμενο την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση ή εν γένει ανάπτυξη δραστηριότητας εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας, ΝΠΔΔ κοινής ωφέλειας ή ιδιώτη σε έκταση ή κτίσμα που περιλαμβάνεται στα κοινόχρηστα ή κοι νόκτητα είναι ο Φορέας, ο οποίος θα συμβάλλεται με την εν λόγω υπηρεσία ή πρόσωπο κατά την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον του ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας και την βέλτιστη οργάνωση και παροχή κοινωφελών υπη ρεσιών στους ιδιοκτήτες γής και στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. 6. Ιδιοκτησίες που έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυ λακείο Κερατέας αποτελούν ιδιοκτησίες της «ΒΕΠΕ Κε ρατέας Α.Ε». Η ΒΕΠΕ Κερατέας ΑΕ μπορεί να αξιοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους των παραγράφων 1,2 του παρόντος άρθρου και να τους εκμεταλλεύεται. Άρθρο 3 ο : Διαδικασία εγκατάστασης επιχείρησης. 1. Προκειμένου μια επιχείρηση να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας πρέπει να υπο βάλει αίτηση προς τον «Φορέα». 2. Για την αποδοχή ή μη της παραπάνω αίτησης ο «Φορέας» αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε ένα (1) μήνα κατ ανώτατο όριο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η αίτηση του ενδιαφερομένου θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική περιγραφή της δραστηριότητάς του και τον αντίστοιχο κωδικό ΕΣΥΕ, είδος και κατ εκτίμηση όγκο στερεών αποβλήτων, είδος και κατ εκτίμηση φορτίο BOD υγρών αποβλήτων που θα αποχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο και που θα πρέπει να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές του κεντρικού βιολογικού καθαρισμού, είδος και κατ εκτίμηση όγκο αερίων αποβλήτων, συνολικό ύψος επένδυσης αναλυτικά και ανά κατηγορία δαπάνης (κτιριακά, περιβαλλοντικά, περιβάλλων χώρος, μηχανολογικά κ.λπ.). 3. Κάθε εγκαθιστάμενη επιχείρηση θα πρέπει να εξα σφαλίσει επαρκή ασφάλιση των εγκαταστάσεών της με υπογραφή σχετικού ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/ων με αναγνωρισμένη και αξιόχρεη ασφαλιστική εταιρεία, όπως θα εξειδικευθεί στο Σύμφωνο Εγκατάστασης. 4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ιδιοκτήτης γης, τότε στην αίτηση εγκατά στασης θα πρέπει να περιληφθεί είτε η υπογεγραμμέ νη μεταξύ της επιχείρησης και του ιδιοκτήτη της γης σύμβαση παραχώρησης της χρήσεως του ακινήτου είτε προσύμφωνο που αφορά στην εν λόγω σύμβαση. 5. Για την οικοδόμηση των κτηρίων, την εγκατάσταση και την λειτουργία της επιχείρησης μέσα στο ΒΙΟ.ΠΑ. η επιχείρηση πρέπει να εφοδιαστεί με τις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αντίστοιχες άδειες. 6. Όταν η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των προ βλεπόμενων στο άρθρο 1 του παρόντος επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ. γίνεται με μεταβίβαση της κυριότητας, σύ σταση άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε τμήμα ή σε κτίσμα της περιοχής, με εκμίσθωση ή άλλη ενοχική σχέση, θα πρέπει οι σχετικές συμβάσεις, εμπράγματες ή ενοχικές, να καταρτίζονται πάντοτε με συμβολαιο γραφικό έγγραφο και να κοινοποιούνται αμέσως στο «Φορέα». 7. Κάθε μεταβίβαση εδαφικής έκτασης ή κτίσματος ή εγκατάστασης εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. θα πρέπει, να έχει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση εκ μέρους του «Φορέα», ο οποίος μεταξύ άλλων θα βεβαιώνει με τον τρόπο αυτό την εξόφληση όλων των ληξιπροθέσμων κοινοχρήστων δαπανών κ.λπ. οφειλών του μεταβιβάζοντος. 8. Η μεταβολή του παραγωγικού σκοπού των επιχει ρήσεων του άρθρου 1 του παρόντος άρθρου απαγο ρεύεται χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του «Φορέα». Σε κάθε περίπτωση πρέπει η νέα δραστηριότητα που θα προκύψει να πληροί όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Για την μεταβολή του παραγωγικού σκο πού μιας επιχείρισης απαιτείται η έγγραφη έγκριση του «Φορέα». 9. Μεταξύ του «Φορέα» και της εγκαθιστάμενης επιχεί ρησης υπογράφεται Σύμφωνο Εγκατάστασης, το οποίο ρυθμίζει, στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων του «Φορέα», την εγκατάσταση και την λειτουργία της επιχείρησης. Το Σύμφωνο Εγκατάστασης δεσμεύει και ισχύει και έναντι των ειδικών και καθολικών διαδόχων των αρχικών ιδιοκτητών ή μισθωτών. 10. Στο εν λόγω Σύμφωνο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: Α. Οι όροι εγκατάστασης καθώς και οι όροι λειτουρ γίας της εγκαθιστάμενης επιχείρησης. Β. Ρητή δήλωση της εγκαθιστάμενης επιχείρησης ότι αποδέχεται την εφαρμογή σε αυτήν των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του «Φορέα» έναντι της εγκαθιστάμενης επιχείρησης σε περίπτωση μη τή ρησης απ αυτήν των όρων που συνυπογράφονται στο εν λόγω Σύμφωνο. Ενδεικτικά αναφέρονται το δικαίωμα και η εξουσία του Φορέα να επιβάλει το μέτρο της προσωρινής ή και οριστικής διακοπής παροχής κοινω φελών υπηρεσιών προς την παραβαίνουσα επιχείρηση, η προσφυγή του «Φορέα» στις αρμόδιες για την διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης αρχές, η θεραπεία της παράβασης εκ μέρους του «Φορέα» με δαπάνες της παραβαίνουσας επιχείρησης. Δ. Ρυθμίσεις που αφορούν στις προθεσμίες έναρξης και περάτωσης εργασιών. 11. Υποχρέωση να υπογράψουν αντίστοιχο Σύμφωνο Εγκατάστασης έχουν και οι εγκατεστημένες σήμερα επιχειρήσεις εντός του ΒΙΟ.ΠΑ., εντός ενός μηνός από την σχετική έγγραφη πρόσκληση που θα τους απευ θύνει ο Φορέας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΠΑ. Οι Ιδιοκτήτες και οι εγκατεστημένοι στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κε ρατέας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης και τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9174/466/ κοινή υπουργική απόφαση.

4 25208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Πολεοδομικό Ρυμοτομικό Σχέδιο και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο ΒΙΟ.ΠΑ. καθορίζονται με την υπ αριθμ. ΠΕΧΩ 4723/Φεγκ/05, Φ.Ε.Κ. 913/ απόφα ση του Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής όπως κάθε φορά αυτή τροποποιείται, καθώς και τις αποφάσεις των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών. Κάθε κτιριακή κα τασκευή στο ΒΙΟ.ΠΑ. πρέπει επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους δόμησης και ασφαλείας της ισχύουσας πολεοδομικής και λοιπής νομοθεσίας. Άρθρο 4ο: Περιορισμοί κοινωφελών οργανισμών Επιπλέον ισχύουν τα εξής: 1. Οι εγκαταστάσεις κοινωφελών οργανισμών (υπο σταθμοί Δ.Ε.Η. τηλεφωνικό κέντρο Ο.Τ.Ε. κ.α.) επιτρέ πονται σε οποιοδήποτε Ο.Τ.. 2. Απαιτείται η έγκριση της ΔΕΗ πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών. 3. Απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη πλάτους 20μ. πάνω από τον Αγωγό Φυσικού Αερίου (10μ. εκατέρωθεν του άξονα). Πάνω από τον Αγωγό Φυσικού Αερίου, σε ζώνη πλάτους 8μ. (4μ. εκατέρωθεν του άξονα), απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους χωρίς την έγκριση της ΔΕΠΑ και την παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της. 4. Πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών και την έγκρι ση οποιασδήποτε εγκατάστασης απαιτείται η γνωμά τευση της Β Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρ χαιοτήτων. Εάν κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα πρέπει να διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα με την επίβλεψη της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτή των, το συνολικό κόστος της οποίας θα βαρύνει τον ανάδοχο ιδιοκτήτη του έργου. 5. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής 15μ. τουλάχιστον. 6. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυ λωμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.ΛΠ. Άρθρο 5 ο : Διατήρηση κοινοχρήστων εγκαταστάσεων. 1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα κτήρια στα οποία στεγάζονται και να δενδροφυτεύουν κατά το δυνατόν τους ασκεπείς χώ ρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του «Φορέα». 2. Οι χώροι πρασίνου και οι χώροι εξωραϊσμού θα δι αμορφώνονται βάσει υποχρεωτικώς τηρουμένων προδι αγραφών καθοριζόμενων από το «Φορέα». Η συντήρηση των χώρων πρασίνου και των λοιπών χώρων εξωραϊ σμού του ΒΙΟ.ΠΑ. είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εγκατεστημένων και των ιδιοκτητών γης. 3. Ο φωτισμός των χώρων και η τοποθέτηση πληρο φοριακών ή διαφημιστικών πινακίδων εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του «Φορέα». 4. Η περίφραξη των οικοπέδων είναι υποχρεωτική τόσο για τους ιδιοκτήτες γης, εάν πρόκειται για ασκέ παστο μη παραχωρημένο προς εγκατάσταση χώρο, όσο και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Γίνεται δε με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις προδιαγραφές που καθορίζει ο «Φορέας». 5. Δεν επιτρέπεται η χρήση των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων για άλλες χρήσεις, πλην των ανα φερόμενων στα προηγούμενα άρθρα (κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στάθμευση οχημάτων, χώροι πρασίνου, ειδικές εγκαταστάσεις) και των προσδιοριζόμενων στο οικείο Πολεοδομικό Ρυμοτομικό Σχέδιο. 6. Οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να σχηματίζουν χώρους σκουπιδιών ή αχρήστων μέσα στα κτίρια ή έξω από αυτά. Όλα τα σκουπίδια και άχρηστα, που σωρεύ ονται εντός των χώρων των επιχειρήσεων, πρέπει να μεταφέρονται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης εκτός του χώρου ΒΙΟ.ΠΑ. σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρ μοδίων αρχών. Γενικώς οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους των μονάδων τους καθαρούς και σε καλή κατάσταση και τάξη. 7. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί επακριβώς τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς και να συμ μορφώνεται άμεσα σε κάθε υπόδειξη των αρμοδίων για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών αρχών καθώς και του «Φορέα». 8. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εγκατεστημένη στο ΒΙΟ.ΠΑ. επιχείρηση η ανόρυξη φρεάτων για την προ μήθεια ύδατος ή η εκσκαφή απορροφητικών βόθρων χωρίς την έγγραφη άδεια του «Φορέα», η οποία μπορεί να χορηγείται αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η απαιτούμενη έγκριση από τις οικείες Αρχές. 9. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εγκαταστημένη στο ΒΙΟ.ΠΑ. επιχείρηση, ιδιοκτήτη κτιρίου ή τρίτο, να κατα λαμβάνει, να περιφράσσει, μόνιμα ή προσωρινά δρόμους, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους. 10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων, πρώτων και βοηθητικών υλών, μηχανημάτων ή άλλων εγκαταστά σεων, στα πεζοδρόμια ή στους δρόμους ή στις πλατείες, που δημιουργούν κακή εικόνα, προβλήματα ασφαλείας ή εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών και οχημάτων. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη παλαιών οχημάτων στους δρόμους και τις πλατείες του ΒΙΟ.ΠΑ. όπως επίσης και μόνιμη στάθμευση σε αυτούς τους χώρους. Η προσωρινή στάθμευση για φόρτωση και εκφόρτωση, όπως επίσης η στάθμευση οχημάτων θα γίνεται με βάση τη σηματο δότηση των δρόμων και των λοιπών χώρων. 11. Τυχόν παράβαση οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος Κανονισμού παρέχει το δικαίω μα στο «Φορέα», να καλέσει τον παραβάτη να θεραπεύ σει την παράβαση και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως να καταγγείλει την παράβαση στις αρμόδιες αρχές. Άρθρο 6 ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 1. Ο «Φορέας» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ρυθμίζει την κατεύθυνση των οχημάτων και των πε ζών στις οδούς της Περιοχής και γενικά για όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα μετά από έγκριση των αρ μόδιων αστυνομικών αρχών. Επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους σταθμεύσεως (PARKING). H φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων ή πρώτων υλών, η μεταφορά υλικών κ.λπ. πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων. 2. Ο φωτισμός και η τοποθέτηση πινακίδων ή διαφη μίσεων στις οδούς επιτρέπεται να γίνεται μετά από έγκριση του Φορέα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η περίφραξη των οικοπέδων η οποία είναι υποχρε ωτική γίνεται βάσει προδιαγραφών που καταρτίζονται από τον «Φορέα». 4. Παράβαση κάποιας από τις προηγούμενες διατάξεις παρέχει το δικαίωμα στο φορέα να προβεί με δαπάνες του παραβάτη στη θεραπεία της παραβάσεως, καθώς επίσης να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την πα ροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον παραβάτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 7 ο : Φορέας διαχείρισης 1. Μέχρι τη μεταβίβαση της διαχείρισης, η διαχείριση θα γίνεται από την «Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ». 2. Με την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ.3 του αρθρ. 9 του ν. 2545/1997, η «Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ» έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει τη διοίκηση και διαχείριση του ΒΙΟ.ΠΑ. σε τρίτο νομικό πρόσωπο («Φορέας Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας» ή εν συντομία «ΦΟ.ΔΙ.ΒΙ.ΚΕ»), το οποίο θα έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας. 3. Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του «Φορέα Διαχείρισης» έχουν οι ιδιοκτήτες γης στο ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας. 4. Ο «Φορέας Β.Ε.Π.Ε.» θα ανακοινώσει στους ιδιοκτή τες γης τον χρόνο κατά τον οποίο υποχρεούνται να δεί ξουν ενδιαφέρον συμμετοχής στον «Φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας». Επίσης θα ανακοινωθεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και το ποσό που θα συνεισφέρει κάθε ιδιοκτήτης γης ανάλογα την έκταση που διαθέτει ο καθένας για να πάρει τις ανάλογες μετοχές. 5. Οι ιδιοκτήτες γης στο ΒΙΟ.ΠΑ. θα συμμετέχουν στο «Φορέα Διαχείρισης» κατά την αναλογία της έκτασης που διαθέτουν και μόνο για όσο διάστημα είναι ιδιο κτήτες αυτής. Οι ιδιοκτήτες γης στο Β.Ε.Π.Ε. Κερατέας που εκμισθώνουν εδαφική έκταση του για χρονικό δι άστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών μπορούν να μεταβιβάζουν στο μισθωτή για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση και το δικαίωμα συμμετοχής τους στο «Φορέα Διαχείρισης». 6. Στο καταστατικό της εταιρείας πρέπει να προ βλέπεται ότι στο διοικητικό συμβούλιο του «Φορέα Διαχείρισης» μετέχουν και ανά ένας εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του οικείου βιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου, ο αριθμός όμως αυτών δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα τρίτο (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει κά ποιος από τους παραπάνω φορείς ή αν οι φορείς δεν αποστέλλουν τον εκπρόσωπό τους στο διοικητικό συμ βούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, τότε το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς τη συμμετοχή όλων ή ορισμένων από αυτούς τους εκπροσώπους. 7. Η σύσταση του «Φορέα Διαχείρισης» και η μεταβί βαση σε αυτόν της διοίκησης και διαχείρισης αυτής θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι την έκδο ση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ.3 του άρθρ. 9 του ν. 2545/1997. Η μεταβίβαση γίνεται με σύμβαση άνευ ανταλλάγματος, ανάμεσα στη «Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ» και το «Φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας ΑΕ», η οποία εγκρίνεται με την άνω διαπιστωτική υπουργι κή απόφαση. Με τη σύμβαση ρυθμίζονται οι σχέσεις «Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ» και «Φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ. ΠΑ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ», μεταβιβάζονται τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της δι οίκησης και διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. και ρυθμίζεται και κάθε άλλο συναφές θέμα. 8. Η Β.Ε.Π.Ε. Κερατέας ΑΕ θα συνεχίσει να είναι η μόνη αρμόδια για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1,2 του παρόντος Κανονισμού καθώς και για την είσπραξη των τελών σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν από τον ΑΤΟΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Άρθρο 8 ο : Αρμοδιότητες του «Φορέα» Στην αρμοδιότητα του «Φορέα» ανήκει κυρίως : 1. Η μέριμνα για την από κάθε άποψη βελτίωση του ΒΙΟ.ΠΑ. και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις εγκα τεστημένες σ αυτό επιχειρήσεις. 2. Η εξέταση και αποδοχή ή μη των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να εγκατασταθούν στο ΒΙΟ.ΠΑ. επι χειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και στο νόμο. 3. Η έκφραση γνώμης για τη μεταβολή του παραγω γικού σκοπού μιας εγκατεστημένης επιχείρησης ή για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της. 4. Η συντήρηση και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα υδρεύσεως, ηλεκτροδοτήσεως, τηλεπικοι νωνίας, αποχετεύσεως όμβριων και ακαθάρτων και Μο νάδας Καθαρισμού Αποβλήτων του ΒΙΟ.ΠΑ., εφόσον ως προς ορισμένα από αυτά δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις συμβάσεις με τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές ή από τη Σύμβαση Μεταβίβασης της Διοίκησης και Διαχείρισης μεταξύ της «Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ» και του «Φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας ΑΕ». 5. Η φύλαξη του ΒΙΟ.ΠΑ. είτε με την οργάνωση, λει τουργία και στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό ει δικής προς το σκοπό αυτόν υπηρεσίας, είτε με ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, είτε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. 6. Η μέριμνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων, πλην των σωρευμένων εντός των επιχειρήσεων που απομακρύνονται με ευθύνη κάθε επιχείρησης. 7. Η μέριμνα για την καθαριότητα, το φωτισμό και τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων. 8. Η ρύθμιση της κατεύθυνσης των οχημάτων και των πεζών στους δρόμους, η τοποθέτηση των σχετικών πι νακίδων, ο καθορισμός των χώρων σταθμεύσεως των οχημάτων και η αντιμετώπιση των τυχόν κυκλοφορι ακών προβλημάτων, μετά από έγκριση των αρμοδίων αρχών. 9. Ο καθορισμός μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομέ νου της θέσης και των όρων για την τοποθέτηση διαφη μιστικών πινακίδων στους κοινόχρηστους χώρους. 10. Ο εξωραϊσμός, η δενδροφύτευση και η συντήρηση των χωρών πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους. 11. Η απαγόρευση πράξεων και ενεργειών σε εγκατε στημένες ή τρίτους και η άρση παραλείψεων από αυ τούς, που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο, βλάβη ή ζημία σε πρόσωπα και πράγματα, ιδίως λόγω

6 25210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ελαττωματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή μη λήψεως των ενδεικνυομένων μέτρων από τις επιχειρή σεις για την πρόληψη κινδύνου ή οχλήσεων. 12. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλ λοντος σύμφωνα με την παρ στ του άρθρου 12 του ν. 2545/ Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δα πανών, η κατανομή αυτών μεταξύ των ιδιοκτητών ή χρηστών οικοπέδων του ΒΙΟ.ΠΑ. και η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντι στοίχων χρηματικών ποσών. 14. Ο «Φορέας» μπορεί επίσης μετά από έγκριση της Γεν. Συνέλευσης να αναθέτει σε εξουσιοδοτημένα από αυτόν νομικά πρόσωπα την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. Άρθρο 9 ο : Δαπάνες 1. «Κοινόχρηστες δαπάνες» θεωρούνται οι κάθε εί δους δαπάνες που γίνονται για την επίτευξη της εύ ρυθμης λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. και ιδίως αυτές που αφορούν στη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και οικοδομημάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Τέτοιες δαπάνες είναι κυρίως αυτές που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 12, για τις οποίες ισχύουν όσα ορίζονται στη διάταξη του εδαφίου δ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 2545/1997. Να σημειωθεί ότι ως κοινό χρηστοι χώροι του ΒΙΟ.ΠΑ. θεωρούνται: οι οδοί προσπέλασης τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτι σμού, τηλεφωνίας κ.λπ. έως την κατάληξή τους στις ιδιοκτησίες το περιμετρικό και εσωτερικό πράσινο του ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας (δηλαδή οι χώροι πρασίνου) στα ΟΤ 1032,1008, 1026 και η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού. 2. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες γης εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. είναι υποχρεωμένοι να αποδε χθούν τις υπηρεσίες που αφορούν την εύρυθμη λει τουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. και οφείλουν να καταβάλουν στον καθορισμένο χρόνο τις αναλογούσες δαπάνες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη συνέχεια. 3. Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δαπα νών, η κατανομή αυτών στους ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ. και ο καθορισμός του χρηματικού ποσού που αναλογεί σε κάθε έναν από αυτούς γίνεται ανά δίμηνο από τον «Φορέα», σχετικός δε πίνακας ανα κοινώνεται και κοινοποιείται εγγράφως στους ιδιοκτή τες και χρήστες οικοπέδων του ΒΙΟ.ΠΑ. Ο επιμερισμός των δαπανών γίνεται αναλογικά προς την έκταση του οικοπέδου της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με την συνο λική έκταση του ΒΙΟ.ΠΑ. πλην των δαπανών λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού που θα επιμερί ζονται με βάση τον όγκο των Αποβλήτων. 4. Η καταβολή των κοινοχρήστων δαπανών από τον υπόχρεο θα γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποί ησης από τον «Φορέα». 5. Πέραν του αναλογούντος σ αυτόν ποσού επί των κοινοχρήστων δαπανών, κάθε ιδιοκτήτης ή χρήστης ακι νήτου υποχρεούται να καταβάλει ανά μήνα ένα χρη ματικό ποσό που θα προσδιορίζεται από τη Γ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης για το σχηματισμό αποθεματικού προς αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών. 6. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ΒΕΠΕ, το Σύμφωνο Εγκατάστασης που θα υπογραφεί μεταξύ κάθε ιδιοκτήτη/επιχείρησης και του Φορέα και τον παρόντα Κανονισμό, η εγκατάσταση/μετεγκατάστα ση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ. υπόκειται στην συναίνεση του Φορέα, ορίζεται ότι σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής των κοινοχρήστων δαπανών και των επ αυ τών αναλογούντων ποσοστών υπέρ του Φορέα, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, ο Φορέας δικαιούται, να προσφύγει άμεσα σε κάθε αρ μόδιο δικαστήριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 10 ο : Τακτικοί έλεγχοι 1. Ο «Φορέας Διαχείρισης» μια φορά τον χρόνο του λάχιστο ασκεί έλεγχο στις εγκατεστημένες στο Βιομη χανικό Πάρκο επιχειρήσεις. Ο έλεγχος αποσκοπεί στη διαπίστωση της τήρησης του παρόντος κανονισμού, των συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. 2. Εκτάκτους ελέγχους διενεργεί ο «Φορέας Διαχεί ρισης» όταν κρίνει σκόπιμο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 11 ο : Περιβαλλοντικοί όροι. 1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Για τις βιομηχανικές βιοτεχνικές μονάδες που εγκα θίστανται πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών: 100mg/Nm 3 (π.δ. 1180/1981) Εκπομπές αμιάντου 0,1 mg/nm 3, εφ όσων η παροχή απαερίων είναι 5000 m 3 /ώρα και το εκπεμπόμενο φορ τίο αμιάντου στην ατμόσφαιρα 0,5gr/ώρα (υπ αριθμ. 8243/1113/1991, άρθρο 3, παράγραφος 3β Φ.Ε.Κ. 138/Β/ κοινή υπουργική απόφαση). Για τους υπόλοιπους αέριους ρύπους θα ακολου θείται το π.δ. 1180/1981 ή άλλη αντίστοιχη νομοθετική διάταξη. Βιομηχανικοί λέβητες. υπ αριθμ /1993 (Φ.Ε.Κ. 264Β/1993) υπουργική απόφαση (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: υπ αριθμ /1993 Φ.Ε.Κ. 328Β/1993 κοινή υπουργική απόφαση Υγρά απόβλητα: η διάθεση των υγρών αποβλήτων και λυμάτων των βιομηχανιών βιοτεχνικών μονάδων, στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟ.ΠΑ., να γίνεται σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του «Φορέα Διαχείρισης» που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και του κανονισμού της ΕΥΔΑΠ. Τα απόβλητα πρέπει να τηρούν τα επι τρεπόμενα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στην υπ αριθμ /656 (Φ.Ε.Κ. 582/Β/ ) Νομαρχιακή απόφαση, όπως αυτή ισχύει, για διάθεση στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον να τηρούνται οι πε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ριβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για την λειτουργία των επί μέρους βιομηχανικών μονάδων. Στερεά και λασπώδη απόβλητα: η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται δε οι διατάξεις των πιο κάτω αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν: 1. Υγ. Δ/ξη Ειβ/301/ (Φ.Ε.Κ. 23/Β/ ) περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης στερεών απορ ριμμάτων. 2. υπ αριθμ /1424/1986 (Φ.Ε.Κ. 444/Β/1986) κοι νή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /824/1996 (Φ.Ε.Κ. 358/Β/1996) κοινή υπουργική απόφαση περί στερεών μη τοξικών αποβλή των και λασπών. 3. υπ αριθμ /1546/1997 (Φ.Ε.Κ. 604/Β/1997) κοι νή υπουργική απόφαση περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. 4. υπ αριθμ /454/1988 (Φ.Ε.Κ. 166/Β/1988) κοινή υπουργική απόφαση περί μεταφοράς επικίνδυνων απο βλήτων. 5. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 89/369/ΕΟΚ, περί καύσης στερεών αποβλήτων. 2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις υπ αριθμ. Π.Υ.Σ. 99/ (Φ.Ε.Κ. 135Α) και Π.Υ.Σ. 25/ (Φ.Ε.Κ. 52Α). Στερεά απόβλητα: Για την διαχείριση και την διά θεση των στερεών αποβλήτων και λασπών του ΒΙΟ.ΠΑ. να λαμβάνονται σχετικές άδειες από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις των χώρων αποθή κευσης στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι διατάξεις της υπ αριθμ /4225/ (Φ.Ε.Κ. 641/Β/1991) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει (εφαρμογή οδηγίας 86/278/ΕΟΚ), περί μεγίστων επιτρεπόμενων φορτίσεων των χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων. Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατε στημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώ τατο όριο των 70 db(a) μετρούμενο στα όρια του οικο πέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5 του π.δ. 1180/1981, Φ.Ε.Κ. 293/Α/ ). 3. Ειδικά μέτρα Οι επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα θορυβογόνες δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτήρια με κατάλ ληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κα τάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή να εφοδιάζονται με αντικραδασμικές βάσεις κατά περίπτωση. Θα διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον φορέα διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων ο φορέας να ειση γείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή πρόσθετων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων. Όσες βιομηχανικές βιοτεχνικές μονάδες έχουν εκ πομπές σωματιδίων, καπνού και άλλων ειδικών αερίων ρύπων κατά την λειτουργία τους είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν συστήματα συγκράτησης αυτών και να συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία. Τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά (έτοιμου σκυροδέματος, οικοδομικά υλικά, κ.λπ.) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών της σκόνης στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένοι χώ ροι, συστήματα διαβροχής) και διακίνησης (σκεπασμένα φορτηγά μεταφοράς κ.λπ.) Στους βιομηχανικούς καυστήρες που χρησιμοποιούν στέρεο καύσιμο ή μαζούτ πρέπει να γίνεται ρύθμιση και σωστή καύση ώστε οι εκπομπές να βρίσκονται στα επιτρεπόμενα όρια. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από κάθε μο νάδα που θα εγκαθίστανται εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. για τον περιορισμό των οσμών, που ενδεχομένως προκαλούνται από τη λειτουργία τους. Οι εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. μονάδες να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟ.ΠΑ. μετά από άδεια του «Φορέα Διαχείρισης» και με όρους δι άθεσης, όπως προβλέπονται από τον σχετικό κανονι σμό της ΕΥΔΑΠ και της υπ αριθμ /656 (Φ.Ε.Κ. 582/Β/ ) νομαρχιακής απόφασης. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Εφ όσων οι μονάδες αυτές διαθέτουν υγρά απόβλητα, που χρήζουν ειδικής προεπεξεργασίας να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεση τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟ.ΠΑ. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λυμάτων των εργοστασιακών μονάδων του ΒΙΟ.ΠΑ. σε ανοικτούς υδάτινους αποδέκτες (χείμαρρους, ρεύματα) ή υπεδαφί ως ή στο δίκτυο όμβριων του ΒΙΟ.ΠΑ. με την επιφύλαξη του εδαφίου και της παρούσας παραγράφου. Κάθε μονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα, πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα για, για τον έλεγχο των χαρακτη ριστικών της και της παροχής των υγρών αποβλήτων και να καταχωρεί τα αποτελέσματα σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο, από αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία. Το βι βλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφ όσον αυτό ζητηθεί. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανη μάτων, να γίνεται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ αριθμ /2001/1996 (Φ.Ε.Κ. 40/Β/1996) κοινή υπουργική απόφαση, μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρρι ψής τους στο περιβάλλον ή μαζί με τα λοιπά απόβλητα του εργοστασίου. Η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στε ρεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η διενέργεια υδρογεωτρήσεων και η εκσκαφή πηγαδιών υδροληψίας. Άρθρο 12 ο : Στερεά απόβλητα. 1. Κάθε επιχείρηση που εγκαθίσταται στο ΒΙΟ.ΠΑ. υποχρεούται να συγκεντρώνει τα οικιακά απορρίμμα τα μέσα σε κατάλληλα δοχεία στην καθορισμένη θέση, ώστε να είναι ευχερής η συλλογή αυτών από την υπη ρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τα οικιακά απόβλη τα οι υπεύθυνοι θα πρέπει να γνωρίζουν το πρόγραμμα συλλογής και μεταφοράς που έχει καταρτιστεί από τον φορέα διαχείρισης και τον ΟΤΑ. Επιπλέον, την ημέρα

8 25212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διέλευσης του απορριμματοφόρου τα απόβλητα θα πρέ πει να είναι συσκευασμένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους οι οποίοι πριν την ώρα διέλευσης θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί μέσα στον κάδο μηχανικής απο κομιδής. Τα απόβλητα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υγρά και να μην δημιουργούν ρύπανση μόλυνση και δυσοσμία. Απόβλητα που δεν είναι δυνατή η παραλαβή τους λόγω δυσκολίας προσέγγισης του απορριμματοφόρου, μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων και τοποθετού νται στον πλησιέστερο κάδο ή σε άλλο καθορισμέ νο από τον «Φορέα διαχείρισης» σημείο, προσιτό στα απορριμματοφόρα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω ή αιτία και παρά την θέληση των αρμοδίων για την συλλογή και μεταφορά των οικιακών αποβλήτων (απεργίες προσω πικού, αργίες κ.λπ.) η παραλαβή των αποβλήτων είναι αδύνατη για κάποιο χρονικό διάστημα, τα απόβλητα δεν βγαίνουν στους δρόμους. 2. Τα οικιακά απόβλητα των κατηγοριών: Ογκώδη οικιακής προέλευσης όπως σκεύη, έπι πλα. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Προϊόντα κηπευτικών εργασιών Συσκευασίες καταστημάτων. Δεν ανήκουν στην κατηγορία των οικιακών αποβλήτων που συλλέγονται υποχρεωτικά από το Δήμο Κερατέ ας και τον φορέα διαχείρισης. Τα απόβλητα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά διατίθενται από τον κάτοχο των αποβλήτων είτε παραλαμβάνονται από τον Δήμο Κερατέας κατόπιν συνεννόησης. 3. Απαγορεύεται η απόρριψη στους κάδους των Ειδι κών Αστικών Αποβλήτων τα οποία είναι: Προϊόντα και υλικά που προέρχονται από κατε δαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. Απόβλητα των οποίων η μεταφορά δεν είναι δυ νατή με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα. Στην περίπτωση που η υπηρεσία καθαριότητας δεν έχει την δυνατότητα διαχείρισής τους ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει με δικά του μέσα. 4. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να μεριμνά για την με δική της δαπάνη αποκομιδή βιομηχανικών απορριμμά των μεγάλου όγκου ή οχληρής φύσεως, συμμορφούμενη με τις υποδείξεις του «Φορέα» και επιβαρυνόμενη πιθανά με πρόσθετα τέλη αποκομιδής αυτών. Οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στον φορέα διαχείρι σης τις άδειες και τους τρόπους ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων τους. 5. Απαγορεύεται η ρίψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ οδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας αντικειμένων. Το ίδιο ισχύει στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους. Τα παραπά νω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορ ριμμάτων. 6. Η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων, η ανα γραφή συνθημάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων, η ανάρτηση ταμπλό, πανό, επιγραφών, σημάτων κ.λπ., μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από σχε τική άδεια του φορέα διαχείρισης, εξαιρουμένων των πολιτικού περιεχομένου. Άρθρο 13 ο : Υγρά απόβλητα. 1. Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της συλλογής και διάθεσης των υγρών αποβλήτων των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στο ΒΙΟ.ΠΑ. στο πλαίσιο των όρων περιβαλλοντικής προστασίας περιλαμβάνουν: Την υποχρεωτική σύνδεση κάθε παραγωγικής μο νάδας στο συλλεκτήριο σύστημα της περιοχής ύστερα από ειδική συμφωνία και υπογραφή σύμβασης παροχής Υπηρεσιών αποχέτευσης μεταξύ της επιχείρησης και του «Φορέα». Η σύμβαση αυτή στηρίζεται γενικά στις προδιαγρα φές αποδοχής λυμάτων στους συλλεκτήριους αγωγούς της περιοχής, στην εξασφάλιση του ισοζυγίου των ανα μενόμενων να παροχετευτούν λυμάτων και της χωρη τικότητας που έχει υπολογισθεί για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας καθώς και των προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει του όγκου και του χαρακτηριστικού φορτίου των παροχε τευομένων λυμάτων. 2. Βάσει των παραπάνω ο Δήμος Κερατέας που θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμά των είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση τόσο των προδιαγραφών της σωστής και αποδοτικής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας, όσο και των προβλεπομέ νων στις οικείες διατάξεις για την διάθεση των λυμάτων στο ρέμα της Κερατέας και τον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Το δικαίωμα σύνδεσης και παροχέτευσης των λυμά των στο δίκτυο της περιοχής παραχωρείται με τον όρο της συμμόρφωσης προς τις Προδιαγραφές που πιστοποιείται ύστερα από περιοδικούς και έκτακτους έλεγχους των λυμάτων. Η ισχύς της σύμβασης βασίζεται στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και στην εναρμόνιση των όρων της αρχικής συμφωνίας για τα χαρακτηριστικά της σύστασης των προς απόρριψη λυμάτων όπως αυτά εκ φράζονται κάθε φορά από τον συνολικό όγκο τους σε συνδυασμό με το βιολογικά αναγκαίο οξυγόνο (BOD), το χημικά αναγκαίο οξυγόνο (COD) και τα αιωρούμενα στερεά (SS) και βαρέων ιζημάτων να έχουν ουδέτερο (ΡΗ), να μην περιέχουν εκρηκτικές ουσίες και ουσίες που δημιουργούν εκρηκτικά μίγματα έμμεσα η άμεσα καθώς και σειρά επικίνδυνων συστατικών. 3. Σε περίπτωση που τα λύματα μιας παραγωγικής μονάδας δεν εναρμονίζονται με τις ισχύουσες από την σύμβαση προδιαγραφές της επιχείρηση υποχρεούται με τα δικά της έξοδα να εγκαταστήσει στον εργοστασιακό της χώρο ειδική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που θα είναι κατάλληλη και επαρκής έτσι ώστε τα συστατικά των παραγομένων αποβλήτων να εναρμονίζονται με τους ειδικούς όρους σύνδεσης στο δίκτυο. 4. Ο «Φορέας» παρέχει τεχνική βοήθεια και συμβου λευτικές υπηρεσίες στις παραγωγικές εγκαταστάσεις σχετικά με την εξασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών διάθεσης των λυμάτων στο δίκτυο, ελέγχει και παρακο λουθεί τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις προεπεξεργα σίας των λυμάτων. Στις αρμοδιότητες του «Φορέα» αυτού είναι και το δικαίωμα παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον η σημαντικότερη αιτία αναθεώρη σης της αρχικής σύμβασης για την διάθεση αποβλήτων, είναι η αλλαγή στις παραγωγικές διαδικασίες της επιχεί ρησης. 1. Κάθε επιχείρηση εντός της Περιοχής του ΒΙΟ.ΠΑ. υποχρεώνεται να συγκεντρώνει τα βιομηχανικά στερεά * *

9 ΦΕΚ 1856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απορρίμματα εντός κατάλληλων δοχείων σε θέσεις που υποδεικνύονται από τον «Φορέα» για να είναι δυνατή η συλλογή τους από την αρμόδια υπηρεσία του «Φορέα». Σε ότι αφορά τα στερεά απορρίμματα μεγάλου όγκου ή οχληρής φύσης, η επιχείρηση μεριμνά για την αποκομιδή τους με δικά της έξοδα. Η αποκομιδή γίνεται σε θέση που υποδεικνύεται από τον «Φορέα» εφόσον στην ως άνω περιοχή έχει δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος διαχωρι σμού επεξεργασίας και αξιοποίησης με ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων της περιοχής μελέτης. Ο «Φορέας» μπορεί να οργανώσει την αποκομιδή των απορριμμάτων με τρόπο ώστε τα τέλη που θα επιβαρυνθούν σε ιδιοκτή τες να μην υπερβαίνουν τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ». Άρθρο 14 ο : Οικονομικοί πόροι Οικονομικοί πόροι του «Φορέα Διαχείρισης» προέρχο νται από την παροχή υπηρεσιών προς τις εγκατεστη μένες επιχειρήσεις, από επιχορηγήσεις ενισχύσεις και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Άρθρο 15 ο : Διαχειριστική περίοδος Η διαχειριστική περίοδος του «Φορέα Διαχείρισης» είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανου αρίου έκαστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος θα αρχίσει από την δημοσίευση του καταστατικού στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευ θύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου του επομένου έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 ο : 1. Σε περίπτωση κατά την οποία, από αντικειμενικούς λόγους καθίσταται ανέφικτος η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, τα θέματα που προκύπτουν ρυθμίζονται αναλόγως με τροποποιήσεις του Κανονισμού κατά τη δυνατότητα του αρ. 12 παρ. 1 του ν. 2545/ Εφόσον κατά τον χρόνο καταρτίσεως του Συμφώ νου Εγκατάστασης υφίσταται αδυναμία εφαρμογής δια τάξεων του Κανονισμού για αντικειμενικούς λόγους που δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα ενός εκ των συμβαλλο μένων, γίνεται ρητή μνεία αυτού και ρυθμίζονται στο εν λόγω Σύμφωνο όλα τα θέματα που προκύπτουν. 3. Η τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρό ντος Κανονισμού είναι καθολικώς υποχρεωτική, τόσο από τις προεγκατεστημένες, εγκατεστημένες στο ΒΙΟ. ΠΑ. επιχειρήσεις καθώς και τους ιδιοκτήτες γης, όσο και από τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους αυ τών, ανεξαρτήτως εάν ο Κανονισμός μνημονεύεται στις οικείες μεταβιβαστικές πράξεις ή το πρόγραμμα πλει στηριασμού ή κατακυρωτική περίληψη. 4. Διαφορές οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ του «Φορέα» και των ιδιοκτητών γης και/ή εγκατεστημένων επιχειρή σεων και/ή των καθολικών και ειδικών διαδόχων τους ανάγονται στην ερμηνεία και την εφαρμογή του παρό ντος κανονισμού ή σε ενδεχόμενα κενά αυτού, λύονται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 5. Ο παρών Κανονισμός είναι δυνατόν να τροποποιεί ται με πλειοψηφία των 3/4 του Διοικητικού Συμβουλίου του «Φορέα». 6. Οι διατάξεις του ν. 2545/1997 «Περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και άλλων διατάξεων» ισχύουν γενικώς και για το ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας. Όπου ο παρόν κανονισμός αντίκειται σε αυτές τις διατάξεις επικρατούν οι τελευταίες. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «ANGLO HELLENIC ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΤΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/6346/Π02/4/00157/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η υπαγω γή της επένδυσης της εταιρείας «ANGLO HELLENIC ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΤΗ Α.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης εκτυπωτικής εκδοτικής μονάδας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 22.23) στο 6ο χλμ. Αλεξ/πολης συνόρων στη θέση Απαλός του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Νομό Έβρου συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) σύμφωνα με τις δι ατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 54,98% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επι χορήγησης ύψους πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ,00 ). Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δη μιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 2 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ (5) Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «Ι. ΚΟΥΤΡΟΥ ΛΟΣ Α. ΠΥΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» δ. τίτλος «NASCON A.E..» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/6948/Π02/4/00181/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η υπαγωγή της επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης «Ι. ΚΟΥ ΤΡΟΥΛΟΣ Α. ΠΥΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» δ. τίτλος «NASCON Α.Ε.»

10 25214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας κοπής διαμόρφω σης και επεξεργασίας σιδήρου κατασκευή μεταλλικών πύργων ανεμογεννητριών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ ) στη Νέα Καρβάλη του Δήμου Καβάλας στο Νομό Καβάλας συνο λικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ ( ,00 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 54,91% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενός ευρώ ( ,00 ). Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 20 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ (6) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΟΓΟΣ Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/7525/Π02/4/00158/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης «ΛΟΓΟΣ Ανώνυμη Εκ δοτική Εταιρεία» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εκδοτηρίου τυπογραφείου εκδόσεως εφημερίδων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 22.12) στη Ν. Καρβάλη του Δήμου Καβάλας στο Νομό Καβάλας συνολικής δαπάνης εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ ( ,00 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 54,93% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους πεντακοσίων δέκα εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών ( ,15 ). Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 5 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ (7) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΙ ΝΤΖΙΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «ΟΡ ΦΕΑΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/7528/Π02/4/00163/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης «ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΙΝΤΖΙΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «ΟΡΦΕΑΣ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ελαιοτριβεί ου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 154.1) στη θέση στο Δ.Δ. Μυρτόφυτου του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας συνολικής δαπάνης εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και εξήντα λε πτών( ,60 ). Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 5 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ (8) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΜΑΡ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/6345/Π02/4/00136/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η υπα γωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟ ΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΜΑΡ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγω γής κεριών από παραφίνη και μελισοκέρι (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 36.69) στο Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ συνολικής δαπάνης εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά ( ,20 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 2 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ Αριθμ (9) Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ. Λ.) Ιεράπετρας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 106, 176 και 203 του π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές δι ατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ. 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής Με Εντολή Γε νικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφεί ων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 5. Την υπ αριθμ. 271/2006 νόμιμη απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ιεράπετρας, αποφασίζουμε: Συστήνουμε στο Δήμο Ιεράπετρας Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Επαγ γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ιεράπετρας». 1. Σκοπός του Νομικού προσώπου, είναι: Α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του σχολείου (θέρ μανσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλε φωνικής σύνδεσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.). Β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρη ση του διδακτιρίου ή αποκατάσταση των φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδα κτιριακών εγκαταστάσεων. Γ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 2. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής: Α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 2934,70. Β) Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους. Γ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. Ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 3. Διοίκηση. Το Νομικό πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5με λές) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: Τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος ή μη, που ορίζεται από το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Τον εκάστοτε Δ/ντή του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ιεράπετρας Ένα (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ιεράπε τρας. Δύο (2) δημότες, κατοίκους Ιεράπετρας. 4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο. Το Διοικητικό Συμ βούλιο εκλέγει μέσα από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου λήγει με τη λήξη της παρούσας Δημοτικής Περιόδου. 5. Το Νομικό αυτό πρόσωπο, εκπροσωπείται στα δι καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρό του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρό του. 6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και στον Κ.Α. 00/ ύψους 2934,70. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αγ. Νικόλαος, 29 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ

12 25216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * AX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 0069/0.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 5 Κοινόχρηστοι, κοινωφελείς, ειδικών χρήσεων χώροι και έργα υποδομής Με την πολεοδομική μελέτη καθορίζονται κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και ειδικών χρήσεων χώροι. Από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 556 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα