1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των συµβούλων επί των επενδύσεων, περιέχει δε όλες τις πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας. Η σύνταξη του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αποφάσεως αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι : κ. Κων/νος Ροζακέας, Οικονοµικός /ντής Οµίλου κ. Χαράλαµπος Μερσίνογλου, Οικονοµικός /ντής Θυγατρικών Εσωτερικού οι οποίοι και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Το ελτίο δύνανται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26, Μαρούσι) Τακτικοί Ελεγκτές Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των τριών τελευταίων εταιρικών χρήσεων 1999, 2000, 2001 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος της Εταιρείας «K&V Ορκωτοί Λογιστές A.E.Ε.». Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς Φορολογικοί έλεγχοι Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο έλεγχος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως εκκρεµών φορολογικών της υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Ε.Φ.Τ.Ε. και λοιπών φορολογικών) για τη χρήση 2000 και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2.1. ηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών Όσον αφορά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρεία. 1

2 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία, µε την αρχική επωνυµία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ» ιδρύθηκε το 1964 (ΦΕΚ 346/ ) και υπόκειται στους νόµους που διέπουν τις ανώνυµες εταιρείες. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 13083/06/Β/86/27. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 75 χρόνια από την ίδρυσή της, ήτοι έως το έτος Σύµφωνα µε απόφαση των µετόχων που ελήφθη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7/5/1997, η Εταιρεία µετονοµάσθηκε σε «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Για τις σχέσεις της µε την αλλοδαπή η επωνυµία αποδίδεται σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Στην Εταιρεία έχει παρασχεθεί η υπ αριθµό 82333/99 ηµερ , άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της στα Οινόφυτα από την αρµόδια εκδούσα αρχή (Νοµαρχία Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας / Γενική /νση Οικον. Ανάπτυξης / /νση ευτερογενούς και Τριτογενούς Παραγωγής / Τµήµα Βιοµηχανίας). Η έδρα της Eταιρείας βρίσκεται στο ήµο Αµαρουσίου Αττικής στη διεύθυνση ΑµαρουσίουΧαλανδρίου 26, Τ.Κ , τηλέφωνο Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παραγωγή και εµπορία : α) καλλυντικών, αρωµάτων και αιθέριων ελαίων. β) ενδυµάτων γ) δερµατίνων ειδών δ) παιδικών ειδών ε) στιλβωτικών προϊόντων ατοµικών ή οικιακών στ) ειδών καθαρισµού ζ) αλουµινοφύλλων, οικιακών σκευών µιας χρήσεως, πλαστικών µεµβρανών συντηρήσεως προϊόντων και λοιπών υλικών η) υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρµακείου θ) βάµβακος και προϊόντων βάµβακος καθώς και συναφών προς αυτά προϊόντων και εµπορευµάτων Για να επιτύχει τους σκοπούς της η Εταιρεία µπορεί να: συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό και µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο καθώς και να συνιστά θυγατρικές εταιρείες µε τους ίδιους, παρεµφερείς ή άλλους σκοπούς συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιαδήποτε εταιρική µορφή και σχέση να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει κατά πλειοψηφία. 2

3 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο σκοπός της Εταιρείας τροποποιήθηκε: α) µε την προσθήκη των σηµείων ε έως θ ανωτέρω (απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17/3/1997) και β) µε την προσθήκη στους τρόπους επίτευξης του σκοπού της, της δυνατότητας της να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει κατά πλειοψηφία (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/6/1998). 3.2 Ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1964, αλλά η δραστηριότητα της είχε ξεκινήσει το 1930 από τον Γρ. Σαράντη στην Κωνσταντινούπολη, µε αντικείµενο την αντιπροσώπευση και διάθεση καλλυντικών αρχικά των οίκων Dior, Arden, Μαx Factor, Lanvin, Caron κ.α. Ένα χρόνο µετά την ίδρυση της Εταιρείας ανεγέρθηκε το εργοστάσιο στο Μαρούσι και ξεκίνησε η παραγωγή των προϊόντων ανδρικής περιποίησης Prosar και της σειράς γυναικείων αρωµάτων Clochard. Ταυτόχρονα µε την παραγωγή, συνεχίζεται η αποκλειστική διάθεση των προϊόντων διάφορων οίκων του εξωτερικού. Μέχρι το 1993, η Εταιρεία δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στο χώρο των καλλυντικών και κατόπιν επέκτεινε τη δραστηριότητά της στα καταναλωτικά αγαθά ευρείας διανοµής µέσω της εξαγοράς εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων ατοµικής και οικιακής φροντίδας. ιαχρονικά η εξέλιξη των προϊόντων που εµπορεύεται η Εταιρεία είναι η ακόλουθη : 1984 Εξαγορά και συγχώνευση µε τη Ρεµπουτζάκης Α.Ε. και απόκτηση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων JUVENA και TOKALON Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων MONTANA και PUPA. Ίδρυση της ΜΑΡΙΣΑΡ Α.Ε., η οποία έχει την αποκλειστική διανοµή των προϊόντων ΟRLANE, MISSONI και JOOP Εξαγορά της ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., µονάδας παραγωγής υδρόφιλου βαµβακιού για φαρµακευτική και καλλυντική χρήση. Αποκλειστική διανοµή των αρωµάτων VERSACE. Παραγωγή σειράς make up CLOCHARD ευρείας διανοµής Αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα των προϊόντων HUGO BOSS και LAURA BIAGIOTTI Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της BLOCK DRUG/STAFFORD MILLER (παραφαρµακευτικά προϊόντα SENSODYNE, HYPERDENT και COREGA) 1992 Εξαγορά από την PHARMA DI, εταιρεία διανοµής Ο.Τ.C. φαρµακευτικών προϊόντων και των αντηλιακών CARROTEN, SUNOTEN, SELISTIL Συµφωνία µε την VICTORY Α.Ε. για την αποκλειστική διανοµή των αρωµάτων COSTA BRAVA, GIOVANNA, SAVANE, PIKENZ Αποκλειστική διανοµή των καλλυντικών NINA RICCI στην Ελλάδα. Πλήρης έλεγχος της INTERFIL Α.Ε., εταιρεία παραγωγής προϊόντων οικιακής φροντίδας. 3

4 Συµφωνία µε την COMFORT Α.Ε., για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων PHYTOCLAIR και MUSTELLA στα φαρµακεία. Ίδρυση της SARANTIS BULGARIA LTD για τη διανοµή των προϊόντων του οµίλου στη Βουλγαρία Ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας παιδικών ενδυµάτων Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Α.Ε., που διαθέτει παιδικά ρούχα µε το σήµα MARASIL. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων DONNA KARAN, ADIDAS και MARGARET ASTOR. Εξαγορά της VICTORY Α.Ε Παύση δραστηριότητας της ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Εξαγορά του 35% του µετοχικού κεφαλαίου της Γ & Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε., εταιρείας που παράγει φαρµακευτικό και καλλυντικό βαµβάκι. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της BRISTOL MYERS SQUIBB και TROJAN. Εξαγορά της ΚΑΜΕΛ Α.Ε.Β.Ε., εταιρείας στιλβωτικών προϊόντων. Εξαγορά των εµπορικών σηµάτων MADISON και PENGO. Ίδρυση της ROMSAR COSMETICS S.A. για τη διανοµή των προϊόντων της Εταιρείας στη Ρουµανία. Εξαγορά του 99,9% της ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. µε στόχο την εκµετάλλευση της άδειας λειτουργίας φαρµακαποθήκης που διαθέτει Εξαγορά της SANITAS SANITAS A.B.E.E., εταιρείας παραγωγής και διάθεσης ειδών συσκευασίας τροφίµων. Συµφωνία µε τις εταιρείες «Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων» και «Βιοµηχανία Ζυµαρικών Μέλισσα» για τη διανοµή των προϊόντων τους στη Ρουµανία και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Εταιρεία αγοράζει τα προϊόντα από τις εταιρείες και τα πουλάει στις προαναφερόµενες χώρες των Βαλκανίων. Ίδρυση των Net West Scopje, Net West Ukraine και New West Serbia, οι οποίες διακινούν τα προϊόντα του οµίλου στις χώρες αυτές. Εξαγορά της LOBELIN Α.Ε Εξαγορά της ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., εταιρείας παραγωγής και διανοµής ζωοτροφών και καλλυντικών προϊόντων για ζώα. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της Χαρτοποιίας Κοµοτηνής µε το εµπορικό σήµα ELINA, µε σύµβαση 10ετούς διάρκειας, η οποία λήγει το Συγχώνευση µε την ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε., εταιρεία παραγωγής και διανοµής καταναλωτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, οι δύο εταιρείες συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως της ΤΡΥΛΕΤ από την Εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Η συγχώνευση έγινε βάσει ισολογισµού µετασχηµατισµού της απορροφώµενης εταιρείας µε ηµεροµηνία 30/11/1997. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 29/5/

5 1999 Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών της εταιρείας PHARMACARE A.E. το Μάιο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική και βαλκανική αγορά µε την αντιπροσώπευση και διανοµή φαρµακευτικών, παραφαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων φαρµακείου. Με την εξαγορά αυτή ενισχύεται η θέση του οµίλου στο χώρο του φαρµακείου µε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Εξαγορά της VITALMINA A.B.E.E., η οποία επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρµακευτικών σκευασµάτων φυτικής προέλευσης και στα προϊόντα θαλασσοθεραπείας. Η εν λόγω εξαγορά ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο. Συµµετοχή σε Όµιλο επενδυτών και εξαγορά του 25,25% της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ» και ανάληψη από τον Όµιλο της διοίκησης της εταιρείας. Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ σε ποσοστό 53,6%, οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α., το εκέµβριο ανακοινώθηκε συνεργασία µεταξύ των εταιρειών ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε και MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε., θυγατρική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και της SINGULAR Α.Ε.Μ.Ε Εξαγορά του 50% της εταιρείας καταναλωτικών ειδών Κ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε., τον ίδιο µήνα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των αξεσουάρ αυτοκινήτου και κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά µε το σήµα OTO TOP. Το κύριο δίκτυο διανοµής των ειδών αυτών είναι τα Super markets, όµως τα προϊόντα προωθούνται και σε εξειδικευµένα καταστήµατα, όπως πρατήρια βενζίνης κλπ. Τέλος, το εκέµβριο η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία για την πώληση του σήµατος MARASIL στην εταιρεία ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε., στην οποία συµµετέχει πλέον µε ποσοστό 15%, και η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού ενδύµατος. Με τη συµφωνία αυτή δηµιουργείται η πιο δυναµική εταιρεία στο χώρο του παιδικού ενδύµατος. Το ίδιο έτος, µετονοµάζονται οι θυγατρικές εταιρείες ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε. και ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. σε ΡΟΗ Α.Ε. και PET LEADERS Α.Ε. αντίστοιχα Το Μάρτιο ανακοινώθηκε η πρόθεση εξαγοράς του 49% των µετοχών της εταιρείας φαρµάκων Κ. Π. Μαρινόπουλος και υλοποιήθηκε µετά και από την σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την συµµετοχή της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ τον Νοέµβρη του 2000 στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Η Κ.Π. Μαρινόπουλος ασχολείται µε τη διακίνηση και αντιπροσώπευση φαρµάκων, ενώ έχει αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εξαγορά αυτή η Εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της εξάπλωση στο χώρο του φαρµακείου. Στις 12/12/2000 ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης που ενέκρινε την συγχώνευση της Multirama από την Αθηναία. Μετά την συγχώνευση το µερίδιο της Σαράντης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των µετοχών. Το εκέµβριο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Εταιρείας ΖΕΤΑ Α.Ε. (Για την εν λόγω εξαγορά έχει συνταχθεί ειδικό πληροφοριακό δελτίο το οποίο και γνωστοποιήθηκε τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στη ιοίκηση του Χ.Α.Α.) 2001 Τον Ιούνιο του 2001 ξεκίνησε η συνεργασία (Joint Venture) µε την ESTEE LAUDER INTERNATIONAL, για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανοµή των προιόντων της ESTEE LAUDER τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές των Eγγύς Βαλκανικών χωρών. Τον Σεπτέµβριο του 2001 αποκτήθηκε από αγορά το 80% της εταιρείας διανοµών VENTURES AE ( ιονύσου 12, Αγ. Ιωαν. Ρέντης). 5

6 3.3. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: 1. Το µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, σε δρχ διαιρούµενο σε 500 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. και καταβλήθηκε ολόκληρο τοις µετρητοίς (ΦΕΚ 346/ ). 2. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση 300 ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών, µε καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 1116/ ). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε 800 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση 646 ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών (ΦΕΚ 2566/ ). Η αύξηση προήλθε : α) κατά ποσό ,90 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.542/1977 β) κατά ποσό 2.897,10 δρχ. µε καταβολή µετρητών προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 4. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε την µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από δρχ. σε δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση αυτή προήλθε: α) κατά ποσό δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 4179/ ) και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µια. (Φ.Ε.Κ. 2106/ ) 5. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών, µε καταβολή µετρητών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. (ΦΕΚ 473/ ) 6. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ., µε την καταβολή µετρητών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. (ΦΕΚ 2074/ ) 7. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1989 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές έκαστη µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων, βάσει της Ε2665/84/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. (ΦΕΚ 3620/ ). 8. Στη συνέχεια, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια, µε καταβολή µετρητών. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 1710/ ) 6

7 9. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 28ης εκεµβρίου 1992 αποφάσισε: α. Τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας από δρχ σε δρχ Έτσι οι παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές αντικαθίστανται µε νέες κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η µία. β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση προήλθε : i) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής του Ν.1731/87 ii) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων που προέκυψε βάσει της Ε 2665/84/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών iii) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων εκτάκτων και φορολογηµένων αποθεµατικών µέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρεµένο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ (ΦΕΚ 6501/ ). 10. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 27ης εκεµβρίου 1993 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού προερχοµένου από τα Αφορολόγητα Αποθεµατικά Επενδύσεων από τα κέρδη χρήσεως 1989 βάσει του νόµου Ν.1832/90 και την έκδοση µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια, εκ των οποίων οι είναι κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου και οι υπόλοιπες είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία, από τις οποίες οι είναι κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου και οι υπόλοιπες είναι προνοµιούχες άνευ δικαιώµατος ψήφου. (ΦΕΚ 659/ ) 11. Στη συνέχεια, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , αποφασίστηκε η µετατροπή των προνοµιούχων µετόχων χωρίς δικαίωµα ψήφου σε κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια. Έτσι το κεφάλαιο παρέµεινε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 1896/ ) 12. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 23ης Φεβρουαρίου 1994 αποφάσισε α. την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 32%, ήτοι δραχµές µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια και τιµή διάθεσης δρχ. Από τις µετοχές αυτές οι καλύφθηκαν µε ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν στους επενδυτές µε ηµόσια Εγγραφή. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία. (ΦΕΚ 1896/ β. την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 13. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 100, µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ (ΦΕΚ 6/2.1.95) 7

8 14. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. µε καταβολή µετρητών και δια της εκδόσεως κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. και τιµής διάθεσης δρχ. εκάστη. Η προκύπτουσα διαφορά δρχ. άχθηκε σε πίστωση του Λογαριασµού ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 5914/ ) 15. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου του 1997 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά : α. Ποσό δρχ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους από τον λογαριασµό ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και την αναπροσαρµογή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 100 δρχ. σε 500 δρχ. β. Ποσό µε κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητων αποθεµατικών συνολικού ποσού δρχ. και β) µέρους του Λογαριασµού Υπόλοιπο κερδών εις Νέον χρήσεως 1991 συνολικού ποσού δρχ. µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µια και τη διανοµή δωρεάν µετοχών στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 1 νέα κοινή ανώνυµη µετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές. γ. Ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών µέσω της έκδοσης κοινών ανωνύµων µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µια. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 κοινή ανώνυµη µετοχή για κάθε 4 παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές. Η προκύπτουσα διαφορά ύψους δρχ. ήχθη σε πίστωση του Λογαριασµού ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία. 16. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14 Μαίου 1998 : α. Ενέκρινε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε. β. Αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. λόγω απορροφήσεως της εταιρείας ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε.. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την αύξηση κεφαλαίου, ανήλθε σε δρχ. και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο σε είδος και µετρητά και διαιρείται σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µια. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά δρχ , µε την έκδοση: α δωρεάν κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 µε κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. µε κεφαλαιοποίηση από το λογαριασµό ιαφορά υπέρ το Άρτιο, ποσού δρχ. από αποθεµατικά αναπροσαρµογής γηπέδων και κτιρίων Ν. 2065/92 και ποσού δρχ. από τα αποθεµατικά αφορολόγητων επενδύσεων από κέρδη χρήσεως β κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 και τιµής έκδοσης δρχ. η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος, µετόχους της Εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης και µε αναλογία 5 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές. 8

9 Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 η κάθε µία. 17. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10ης εκεµβρίου 1999 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. και µε καταβολή µετρητών κατά δρχ , όµως η απόφαση αυτή ανακλήθηκε µε την από 12/4/2000 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία αποφάσισε εκ νέου αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. έκαστη και τιµής διάθεσης δρχ. εκάστη. Οι νέες κοινές ανώνυµες µετοχές αποφασίστηκε να διατεθούν υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά µετοχή, ενώ οι υπόλοιπες µετοχές να διατεθούν, µε περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, στους εργαζοµένους και τους συνεργάτες της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η διαφορά της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης που ανήρχετο σε δρχ., πιστώθηκε στο λογαριασµό «ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο». Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστη. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε η ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Οι µετοχές διαπραγµατεύονται ως ονοµαστικές στο Χ.Α.Α. από της Με την απόφαση της επαναληπτικής Τακτικής Συνέλευσης Γενικής Συνέλευσης της εδόθη δικαίωµα προαιρέσεως (stock option) αγοράς µετοχών στο ιοικητικό Συµβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 2741/99. Ειδικότερα το.σ. δύναται να εκδόσει εως και δικαιώµατα αγοράς µετοχών, µε αντίστοιχες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου σε τέσσερεις σειρές ικαιωµάτων µέχρι το Μάρτιο του έτους Καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Μέτοχοι Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κεντρικού Αποθετήριου Αθηνών της 15/05/2002, στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µε ποσοστό συµµετοχής άνω του 2% συµµετέχουν οι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ IRINA INVESTMENTS SA ,968% JASON ENTERPRISES SA ,095% MARFIN ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΕΠ. ΧΑΡΤΟΦ ,066% ΙΟΝΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,361% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ,807% 9

10 3.6. Όµιλος Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ηγείται ενός οµίλου εταιρειών, κυρίως µε δραστηριότητα την εµπορία και διανοµή καλλυντικών και ειδών οικιακής κατανάλωσης. Κατωτέρω παρατίθενται καταστάσεις µε τις εταιρείες του οµίλου που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποιήσεως και την µέθοδο του προσδιορισµού της καθαρής θέσης. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (εκτός της Μητρικής Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ % 1 Π.Α. ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΕ ΑΘΗΝΑ 99,84% 2 PET LEADERS Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 70,00% 3 SANITASSANITAS AE ΑΘΗΝΑ 95,33% 4 LOBELIN AE ΑΘΗΝΑ 90,00% 5 ΡΟΗ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 70,00% 6 ROMSAR AE ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 99,20% 0,80% 7 SAR.BULGARIA ΣΟΦΙΑ 99,43% 0,57% 8 NET WEST SERBΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι 92,02% 7,98% 9 NET WEST SKOPJΕ ΣΚΟΠΙΑ 85,00% 15,00% 10 SARANTIS POLAND ΒΑΡΣΟΒΙΑ 99,98% 11 SARANTIS GERMANY DUESSELDORF 90,00% 12 SARANTIS FRANCE ΠΑΡΙΣΙ 100,00% 13 SARANTIS U.K. ΛΟΝ ΙΝΟ 100,00% 14 VENUS S.A ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 99,20% 0,80% 15 BRIARDALE S.A ISLE OF MAN 100,00% 16 PHARMACARE A.E. ΑΘΗΝΑ 55,00% 17 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 50,00% 18 SG SARANTIS GLOBAL ΛΕΥΚΩΣΙΑ 100,00% 19 ZETA A.E. ΑΘΗΝΑ 8,45% 91,55% 20 SARANTIS HUNGARY ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ 100,00% 21 VENTURES AE ΑΘΗΝΑ 80,00% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 Κ. Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 49,00% 2 ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 15,00% 10

11 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1. Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και κατηγορίες προϊόντων Η Εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανοµή καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής και από το 1998 (όταν συγχωνεύθηκε µε την ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε.) ειδών οικιακής κατανάλωσης αλλά και στη διανοµή προϊόντων των θυγατρικών της, όπως παραφαρµακευτικά προϊόντα, βαµβάκι, παιδικά ρούχα, καλσόν, σακούλες τροφίµων, αλουµινόχαρτο κλπ. Τόσο η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. όσο και οι θυγατρικές της έχουν στο ενεργητικό τους ισχυρά brand names που καλύπτουν ευρύ φάσµα των καταναλωτικών αναγκών και τα οποία κατέχουν σηµαντική θέση στην ελληνική αγορά. Ανάµεσα στα εµπορικά σήµατα οίκων του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει ο Όµιλος και διανέµονται από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων προϊόντα των οίκων JUVENA SWITZERLAND, ORLANE PARIS, CLARINS, NINA RICCI, PROCTER & GAMBLE (CLAIROL), CARTER WALLACE. Επίσης, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συµµετέχει µέσω της θυγατρικής της ΖΕΤΑ Α.Ε. σε JOINT VENTURE µε την εταιρεία ESTEE LAUDER INTERNATIONAL για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανοµή των προιόντων της ESTEE LAUDER τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των εγγύς Βαλκανικών χωρών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες του Οµίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και εν συνεχεία διατίθενται στο εµπόριο µέσω του δικτύου διανοµής που έχει αναπτύξει η Εταιρεία. Παραγόµενα Προϊόντα Κατηγορία Ανδρικά Καλλυντικά Γυναικεία Αρώµατα Μακιγιάζ Αντηλιακά Σακούλες Τροφίµων Στιλβωτικά Παπουτσιών Αλουµινόχαρτο Προϊόντα WC Εντοµοκτόνα Προϊόν PROSAR, STR8, DARE BU, 99, CLOCHARD CLOCHARD CARROTEN SANITAS, HENDI, FINO CAMEL SANITAS SANITAS AFROSO, RIVA VETO, TEZA, PYROX Από τις ανωτέρω κατηγορίες, τα ανδρικά καλλυντικά και τα γυναικεία αρώµατα, τα είδη µακιγιάζ, τα αντηλιακά, τα εντοµοκτόνα και τα προϊόντα WC παράγονται από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η δραστηριότητα της Εταιρείας δεν είναι εποχιακού χαρακτήρα. Η βιοµηχανική δραστηριότητα της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αντιπροσωπεύει ποσοστό 25% περίπου των συνολικών πωλήσεων της. Αν όµως ληφθεί υπόψιν ότι η θυγατρική SANITAS SANITAS AE παράγει κατ αποκλειστικότητα για λογαριασµό της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ όλα τα σχετκά είδη οικιακής χρήσης, τότε προκύπτει ότι η βιοµηχανική δραστηριότητα αποτελεί ποσοστό άνω του 60%. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν προϊόντα που αυτοτελώς να αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 15% του κύκλου εργασιών της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επίσης, δεν υπάρχει πελάτης που να απορροφά άνω του 10% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. 11

12 4.2. Κύριες Εγκαταστάσεις Ακίνητη περιουσία Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας βρίσκονται στην Αττική και στα Οινόφυτα Βοιωτίας και είναι ιδιόκτητες. Η έδρα και τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο επί των οδών Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26 και Καλαβρύτων, στο Μαρούσι Αττικής, σε µία έκταση τ.µ. Το κτίριο έχει συνολική ωφέλιµη επιφάνεια, µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους και τα υπόγεια, τ.µ. Οι αποθηκευτικοί χώροι και το κέντρο διανοµής της Εταιρείας βρίσκονται σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας σε µία ιδιόκτητη έκταση τ.µ. και τ.µ. κτιριακών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων χώρων. Στον ίδιο χώρο, από τον Αύγουστο του 1999, έχουν µεταφερθεί και λειτουργούν πλήρως και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και τα γήπεδα της Εταιρείας: Τοποθεσία Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26 & Καλαβρύτων, Μαρούσι Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α Επιφάνεια Χρήση Έτος Αγοράς Γηπέδων (m 2 ) Κτιρίων (m 2 ) Αποθήκες 1996 (1) Παραγωγή & Κοινόχρηστος Χώρος Κεντρικά Γραφεία Εταιρείας 1965 (1) Το έτος αγοράς αφορά στο γήπεδο. Η ανέγερση των αποθηκών ολοκληρώθηκε το Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας πραγµατοποιείται στο µεγαλύτερο µέρος του στο εσωτερικό και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ποσά σε δρχ.) ΣΤΑΚΟ Βιοµηχανική ραστηριότητα , 245.1, 245.2, Εµπορική ραστηριότητα , 514.5, 514.6, Λοιπά Αποθέµατα ΣΥΝΟΛΟ

13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ (ποσά σε εκατ. ρχ.) 2001 % 2000 % 1999 % MASS MARKET ,10% ,2% % Selective Distribution ,90% ,6% % Duty Free Shops 0 0,00% ,8% % Exports ,00% ,4% % Total % % % 4.4. Επίδικες υποθέσεις Εκκρεµεί σε βάρος της Εταιρείας αγωγή της Τσέχικης εταιρείας STAR FOODS DISTRIBUTIONS καθώς και αντίθετη αγωγή της εταιρείας και της θυγατρικής της SARANTIS SG FLOBAL Ltd κατά της ενάγουσας και της Ελληνικής εταιρείας Κ.ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ και ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ ως εγγυήτριας. Κατά την άποψη του Νοµικού Τµήµατος της Εταιρείας η έκβαση της υπόθεσης δεν θα έχει επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Εκκρεµεί επίσης αγωγή εις βάρος της Εταιρείας από πρώην διανοµέα της, την εταιρεία ΙΑΚΑΛ ΑΕ. Κατά την άποψη του Νοµικού Τµήµατος της Εταιρείας η έκβαση της υπόθεσης δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας Μέσος όρος προσωπικού Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων είναι ο εξής: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η αύξηση του προσωπικού κατά το 2001 οφείλεται στην επέκταση της εταιρείας καθώς και στην αναµόρφωση και ενδυνάµωση των τµηµάτων πωλήσεων και µάρκετινγκ. Αντίστοιχα, η µείωση που παρατηρήθηκε κατά το 2000, οφείλεται στην αλλαγή του καθεστώτος των ΚΑΕ και είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του απασχολούµενου αριθµού αισθητικών. Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα. 13

14 4.6. Επενδύσεις Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της τελευταίας, τριετίας έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς της, την ισχυροποίηση της θέσης της και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Αναλυτικά, ανά χρήση, οι επενδύσεις της Εταιρείας, έχουν ως εξής: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (ποσά σε εκατ. δρχ.) Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχ/τα Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχανικός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα 0, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχες ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ Οι πιο σηµαντικές από τις ανωτέρω επενδύσεις περιγράφονται παρακάτω: 1999: Η Εταιρεία ολοκλήρωσε το βιοµηχανοστάσιο στα Οινόφυτα και τη µετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τη βελτίωση και εκσυγχρονισµό των αποθηκευτικών χώρων, όπου διατέθηκε ποσό 2,3 δις δρχ. περίπου. Εκτός από επενδύσεις σε πάγια στοιχεία σηµαντικά ποσά επενδύθηκαν για την εξαγορά του 50,9% της Εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., 9,2 δις δρχ., την εξαγορά του 50% της Εταιρείας Κ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε., 1,5 δις δρχ. και του 55% της Εταιρείας PHARMACARE A.E., 0,4 δις δρχ : Επενδύθηκαν σηµαντικά ποσά και ενδεικτικά αναφέρονται η τοποθέτηση 2,3 δις δρχ. για την εξαγορά του 49% της Εταιρείας Κ. Π. Μαρινόπουλος Α.Ε., 14,9 δις δρχ. για την εξαγορά του 100% της Εταιρείας ΖΕΤΑ Α.Ε. µέσω της Εταιρείας Venus Enterprises Holding S.A. και 0,5 δις δρχ. για την ίδρυση και λειτουργία της Sarantis Poland σε ποσοστό 100% : Ολοκληρώθηκε η επένδυση για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΖΕΤΑ ΑΕ, ποσού 4,9 δισ. ρχ. και επίσης εξαγοράσθηκε το 80% της εταιρείας διανοµών VENTURES AE έναντι 16 εκατ. ρχ. Η χρηµατοδότηση έγινε µε ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 5.1. Εξέλιξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων Εταιρείας Τα στοιχεία των ισολογισµών της µητρικής εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την τριετία είναι : 14

15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩN (ποσά σε εκατ. δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεώγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορές απο Αναπροσαρµογές Επιχορηγήσεις επενδύσεων ιαφορές απο έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια και Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Προκαταβολές πελατών Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε ασφαλ. Οργανισµούς και φόροι Μερίσµατα Πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως

16 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε εκατ. δρχ.) Κύκλος εργασιών εµπορική δραστηριότητα βιοµηχανική δραστηριότητα λοιπών αποθεµάτων Κύκλος Εργασιών Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 39,5% 34% 35,6% Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μικτών Κερδών (% επί των πωλήσεων) 42,4% 37% 37,7% Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 3,5% 4% 3,1% Έξοδα διαθέσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 26,3% 23% 25,3% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 12,7% 10% 9,3% Έσοδα, κέρδη από πώληση και διαφορές αποτίµησης συµµετοχών & χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & Ζηµίες Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 19,6% 13% 24,5% Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 10% 6% 22,4% Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 7,1% 3% 19,2% Φόροι χρήσης Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ (% επί των πωλήσεων) 5,3% 3% 15,3% Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου (% επί των πωλήσεων) 5,3% 2% 13,5% Μείον κέρδη από πώληση και προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Πλέον υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγουµένης χρήσεως Αφορολόγητα κέρδη χρήσεως 1997 Κέρδη προς διάθεση Εξέλιξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων Οµίλου 16

17 Η Εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από τη χρήση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (σε εκατ. δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορές απο Αναπροσαρµογές Επιχορηγήσεις επενδύσεων ιαφορές απο έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια και Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ικαιώµατα Μειοψηφίας Απόσβεση ιαφορών Ενοποίησης Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Προκαταβολές Πελατών Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε ασφαλ. οργανισµούς και φόροι Μερίσµατα Πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μεταβικοί λογ/σµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως

18 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΙΣΑΡ Α.Ε 100,00% Π. ΓΙΑΝΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 99,84% 99,97% 99,97% ΙΝΤΕΡΦΙΛ Α.Ε 52,00% VICTORY A.E.B.E. 100,00% Γ & Μ ΙΩΑΝΝΟΥ 35,00% 35,00% ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. (νυν PET LEADERS Α.Ε.) 70,00% 69,96% 69,96% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΜΕΛ Α.Β.Ε.Ε. SARANTIS BULGARIA LTD 99,43% 99,43% 99,43% LOBELIN A.E. 90,00% 90,00% 70,00% ROMSAR COSMETICS S.A. 99,22% 99,22% 99,22% NET WEST SKOPJE LTD 85,00% 85,00% 85,00% NET WEST SERBIA LTD 92,02% 92,02% 85,00% NET WEST UKRAINE LTD 85,00% SANITAS SANITAS Α.Ε. 95,33% 95,33% 95,33% ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε. (νυν ΡΟΗ Α.Ε.) 70,0% 70,0% 70,00% ΣΠΡΑΛΕΤ (Ν. ΒΡΑΤΙΤΣ Ε. ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ 80,00% Ο.Ε.) ΣΚΟΤ Α.Ε. 100,00% SARANTIS DEUTSCHLAND GMBH 90,00% 90,00% 90,00% SARANTIS FRANCE SARL 100,00% 100,00% 100,00% SARANTIS U.K. LTD 100,00% 100,00% 100,00% PHARMACARE A.E. 55,00% 55,00% 55,00% VITALMINA A.E. 100,00% Κ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. 50,00% 50,00% 50,00% ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. 50,90% SARANTIS POLAND 99,98% 99,98% SARANTIS HUNGARY 100,00% 100,00% SG SARANTIS GLOBAL LTD. 100,00% 100,00% ZETA A.E. (ΕΜΜΕΣΟ VENUS 91,55%) 8,45% 8,45% VENUS S.A.(EMMEΣΟ SANITAS 0,78%) 99,20% 99,22% BRIARDALE S.A. 100,00% 100,00% Π.Κ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 49,00% 49,00% VENTURES A.E. 80,00% Συµµετοχές σε Εταιρείες που δεν ενοποιούνται : ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. 15,00% ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε./MULTIRAMA 9,40% Κ.Α.Ε. 2,80% 18

19 Ενοποιηµένα αποτελέσµατα Χρήσεων Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα χρήσης του Οµίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. την περίοδο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε εκατ. δρχ.) Κύκλος εργασιών εµπορική δραστηριότητα βιοµηχανική δραστηριότητα λοιπών αποθεµάτων Συνολικός Κύκλος Εργασιών Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 54% 47% 43,9% Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μικτών Κερδών (% επί των πωλήσεων) 57% 49% 45,6% Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 5,8% 6% 5,9% Έξοδα διαθέσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 32% 30% 28,7% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 19,4% 14% 11,0% Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & Ζηµίες Κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 18,4% 12% 9,4% Πιστωτικοί Τόκοι, Έσοδα & Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων Χρεωστικοί Τόκοι, Έξοδα & Ζηµίες & ιαφορές ΑναπροσαρµογήςΣυµ/χών & Χρεογράφων Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 11,9% 11% 17,1% Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 8,9% 9% 14,0% Μείον δικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη χρήσεως προ φόρων & µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 6,9% 8% 13,7% Φόρος χρήσης Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους,αµοιβές.σ. & δικαιώµατα µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 4,1% 7% 11,1% 19

20 5.3 Αποτελέσµατα Εταιρείας και Οµίλου ανά µετοχή (ποσά σε εκατ. ρχ.) : Α/ Μεγέθη Εταιρείας Α 1 Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων Μείον κέρδη από πώληση και προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Πλέον υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενης χρήσης Φόρος Εισοδήµατος & Λοιποί φόροι Αφορολόγητα κέρδη (1997) Αµοιβές.Σ Κέρδη προς διάθεση ιανοµή κερδών στο προσωπικό Αύξηση πλούτου των µετόχων Αριθµός µετοχών (ισοδύναµος) Προσαρµοσµένα Κέρδη ανά µετοχή µετά το φόρο σε ρχ. (9) / (10) 36,7 112 Α/ Μεγέθη Οµίλου Α 1 Κέρδη οµίλου προ φόρων Κέρδη οµίλου µετά το φόρο, τις αµοιβές µελών.σ., τα διανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό και την αναλογία κερδών των τρίτων Αριθµός µετοχών (ισοδύναµος) Κέρδη ανά µετοχή µετά το φόρο σε ρχ. (2) / (3) Μερίσµατα Εταιρείας ανά µετοχή (ποσά σε εκατ. δρχ.) Α/ Μεγέθη Εταιρείας Α 1 Συνολικό µέρισµα χρήσεως Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων Μείον κέρδη από πώληση και προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Πλέον υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενης χρήσης Φόρος Εισοδήµατος & Λοιποί φόροι Αφορολόγητα κέρδη (1997) Αµοιβές.Σ Κέρδη προς διάθεση ιανοµή κερδών στο προσωπικό Αύξηση πλούτου των µετόχων Αριθµός µετοχών (ισοδύναµος) Προσαρµοσµένα µερίσµατα ανά µετοχή σε ρχ. (1) / (11) 65 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RIDENCO A.E.) Πληροφοριακό Σηµείωµα για την Απόσχιση του Εµπορικού Κλάδου της RIDENCO Α.Ε. και της συµµετοχής της στην RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας)

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα