1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των συµβούλων επί των επενδύσεων, περιέχει δε όλες τις πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας. Η σύνταξη του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αποφάσεως αριθ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι : κ. Κων/νος Ροζακέας, Οικονοµικός /ντής Οµίλου κ. Χαράλαµπος Μερσίνογλου, Οικονοµικός /ντής Θυγατρικών Εσωτερικού οι οποίοι και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Το ελτίο δύνανται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26, Μαρούσι) Τακτικοί Ελεγκτές Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των τριών τελευταίων εταιρικών χρήσεων 1999, 2000, 2001 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος της Εταιρείας «K&V Ορκωτοί Λογιστές A.E.Ε.». Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς Φορολογικοί έλεγχοι Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο έλεγχος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως εκκρεµών φορολογικών της υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Ε.Φ.Τ.Ε. και λοιπών φορολογικών) για τη χρήση 2000 και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2.1. ηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών Όσον αφορά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρεία. 1

2 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία, µε την αρχική επωνυµία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ» ιδρύθηκε το 1964 (ΦΕΚ 346/ ) και υπόκειται στους νόµους που διέπουν τις ανώνυµες εταιρείες. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 13083/06/Β/86/27. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 75 χρόνια από την ίδρυσή της, ήτοι έως το έτος Σύµφωνα µε απόφαση των µετόχων που ελήφθη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7/5/1997, η Εταιρεία µετονοµάσθηκε σε «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Για τις σχέσεις της µε την αλλοδαπή η επωνυµία αποδίδεται σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Στην Εταιρεία έχει παρασχεθεί η υπ αριθµό 82333/99 ηµερ , άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της στα Οινόφυτα από την αρµόδια εκδούσα αρχή (Νοµαρχία Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας / Γενική /νση Οικον. Ανάπτυξης / /νση ευτερογενούς και Τριτογενούς Παραγωγής / Τµήµα Βιοµηχανίας). Η έδρα της Eταιρείας βρίσκεται στο ήµο Αµαρουσίου Αττικής στη διεύθυνση ΑµαρουσίουΧαλανδρίου 26, Τ.Κ , τηλέφωνο Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παραγωγή και εµπορία : α) καλλυντικών, αρωµάτων και αιθέριων ελαίων. β) ενδυµάτων γ) δερµατίνων ειδών δ) παιδικών ειδών ε) στιλβωτικών προϊόντων ατοµικών ή οικιακών στ) ειδών καθαρισµού ζ) αλουµινοφύλλων, οικιακών σκευών µιας χρήσεως, πλαστικών µεµβρανών συντηρήσεως προϊόντων και λοιπών υλικών η) υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρµακείου θ) βάµβακος και προϊόντων βάµβακος καθώς και συναφών προς αυτά προϊόντων και εµπορευµάτων Για να επιτύχει τους σκοπούς της η Εταιρεία µπορεί να: συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό και µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο καθώς και να συνιστά θυγατρικές εταιρείες µε τους ίδιους, παρεµφερείς ή άλλους σκοπούς συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιαδήποτε εταιρική µορφή και σχέση να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει κατά πλειοψηφία. 2

3 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο σκοπός της Εταιρείας τροποποιήθηκε: α) µε την προσθήκη των σηµείων ε έως θ ανωτέρω (απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17/3/1997) και β) µε την προσθήκη στους τρόπους επίτευξης του σκοπού της, της δυνατότητας της να παρέχει οιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει κατά πλειοψηφία (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/6/1998). 3.2 Ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1964, αλλά η δραστηριότητα της είχε ξεκινήσει το 1930 από τον Γρ. Σαράντη στην Κωνσταντινούπολη, µε αντικείµενο την αντιπροσώπευση και διάθεση καλλυντικών αρχικά των οίκων Dior, Arden, Μαx Factor, Lanvin, Caron κ.α. Ένα χρόνο µετά την ίδρυση της Εταιρείας ανεγέρθηκε το εργοστάσιο στο Μαρούσι και ξεκίνησε η παραγωγή των προϊόντων ανδρικής περιποίησης Prosar και της σειράς γυναικείων αρωµάτων Clochard. Ταυτόχρονα µε την παραγωγή, συνεχίζεται η αποκλειστική διάθεση των προϊόντων διάφορων οίκων του εξωτερικού. Μέχρι το 1993, η Εταιρεία δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στο χώρο των καλλυντικών και κατόπιν επέκτεινε τη δραστηριότητά της στα καταναλωτικά αγαθά ευρείας διανοµής µέσω της εξαγοράς εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων ατοµικής και οικιακής φροντίδας. ιαχρονικά η εξέλιξη των προϊόντων που εµπορεύεται η Εταιρεία είναι η ακόλουθη : 1984 Εξαγορά και συγχώνευση µε τη Ρεµπουτζάκης Α.Ε. και απόκτηση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων JUVENA και TOKALON Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων MONTANA και PUPA. Ίδρυση της ΜΑΡΙΣΑΡ Α.Ε., η οποία έχει την αποκλειστική διανοµή των προϊόντων ΟRLANE, MISSONI και JOOP Εξαγορά της ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., µονάδας παραγωγής υδρόφιλου βαµβακιού για φαρµακευτική και καλλυντική χρήση. Αποκλειστική διανοµή των αρωµάτων VERSACE. Παραγωγή σειράς make up CLOCHARD ευρείας διανοµής Αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα των προϊόντων HUGO BOSS και LAURA BIAGIOTTI Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της BLOCK DRUG/STAFFORD MILLER (παραφαρµακευτικά προϊόντα SENSODYNE, HYPERDENT και COREGA) 1992 Εξαγορά από την PHARMA DI, εταιρεία διανοµής Ο.Τ.C. φαρµακευτικών προϊόντων και των αντηλιακών CARROTEN, SUNOTEN, SELISTIL Συµφωνία µε την VICTORY Α.Ε. για την αποκλειστική διανοµή των αρωµάτων COSTA BRAVA, GIOVANNA, SAVANE, PIKENZ Αποκλειστική διανοµή των καλλυντικών NINA RICCI στην Ελλάδα. Πλήρης έλεγχος της INTERFIL Α.Ε., εταιρεία παραγωγής προϊόντων οικιακής φροντίδας. 3

4 Συµφωνία µε την COMFORT Α.Ε., για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων PHYTOCLAIR και MUSTELLA στα φαρµακεία. Ίδρυση της SARANTIS BULGARIA LTD για τη διανοµή των προϊόντων του οµίλου στη Βουλγαρία Ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας παιδικών ενδυµάτων Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Α.Ε., που διαθέτει παιδικά ρούχα µε το σήµα MARASIL. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων DONNA KARAN, ADIDAS και MARGARET ASTOR. Εξαγορά της VICTORY Α.Ε Παύση δραστηριότητας της ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Εξαγορά του 35% του µετοχικού κεφαλαίου της Γ & Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε., εταιρείας που παράγει φαρµακευτικό και καλλυντικό βαµβάκι. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της BRISTOL MYERS SQUIBB και TROJAN. Εξαγορά της ΚΑΜΕΛ Α.Ε.Β.Ε., εταιρείας στιλβωτικών προϊόντων. Εξαγορά των εµπορικών σηµάτων MADISON και PENGO. Ίδρυση της ROMSAR COSMETICS S.A. για τη διανοµή των προϊόντων της Εταιρείας στη Ρουµανία. Εξαγορά του 99,9% της ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. µε στόχο την εκµετάλλευση της άδειας λειτουργίας φαρµακαποθήκης που διαθέτει Εξαγορά της SANITAS SANITAS A.B.E.E., εταιρείας παραγωγής και διάθεσης ειδών συσκευασίας τροφίµων. Συµφωνία µε τις εταιρείες «Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων» και «Βιοµηχανία Ζυµαρικών Μέλισσα» για τη διανοµή των προϊόντων τους στη Ρουµανία και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Εταιρεία αγοράζει τα προϊόντα από τις εταιρείες και τα πουλάει στις προαναφερόµενες χώρες των Βαλκανίων. Ίδρυση των Net West Scopje, Net West Ukraine και New West Serbia, οι οποίες διακινούν τα προϊόντα του οµίλου στις χώρες αυτές. Εξαγορά της LOBELIN Α.Ε Εξαγορά της ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., εταιρείας παραγωγής και διανοµής ζωοτροφών και καλλυντικών προϊόντων για ζώα. Αποκλειστική διανοµή των προϊόντων της Χαρτοποιίας Κοµοτηνής µε το εµπορικό σήµα ELINA, µε σύµβαση 10ετούς διάρκειας, η οποία λήγει το Συγχώνευση µε την ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε., εταιρεία παραγωγής και διανοµής καταναλωτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, οι δύο εταιρείες συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως της ΤΡΥΛΕΤ από την Εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Η συγχώνευση έγινε βάσει ισολογισµού µετασχηµατισµού της απορροφώµενης εταιρείας µε ηµεροµηνία 30/11/1997. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 29/5/

5 1999 Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών της εταιρείας PHARMACARE A.E. το Μάιο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική και βαλκανική αγορά µε την αντιπροσώπευση και διανοµή φαρµακευτικών, παραφαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων φαρµακείου. Με την εξαγορά αυτή ενισχύεται η θέση του οµίλου στο χώρο του φαρµακείου µε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Εξαγορά της VITALMINA A.B.E.E., η οποία επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρµακευτικών σκευασµάτων φυτικής προέλευσης και στα προϊόντα θαλασσοθεραπείας. Η εν λόγω εξαγορά ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο. Συµµετοχή σε Όµιλο επενδυτών και εξαγορά του 25,25% της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ» και ανάληψη από τον Όµιλο της διοίκησης της εταιρείας. Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ σε ποσοστό 53,6%, οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α., το εκέµβριο ανακοινώθηκε συνεργασία µεταξύ των εταιρειών ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε και MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε., θυγατρική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και της SINGULAR Α.Ε.Μ.Ε Εξαγορά του 50% της εταιρείας καταναλωτικών ειδών Κ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε., τον ίδιο µήνα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των αξεσουάρ αυτοκινήτου και κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά µε το σήµα OTO TOP. Το κύριο δίκτυο διανοµής των ειδών αυτών είναι τα Super markets, όµως τα προϊόντα προωθούνται και σε εξειδικευµένα καταστήµατα, όπως πρατήρια βενζίνης κλπ. Τέλος, το εκέµβριο η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία για την πώληση του σήµατος MARASIL στην εταιρεία ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε., στην οποία συµµετέχει πλέον µε ποσοστό 15%, και η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού ενδύµατος. Με τη συµφωνία αυτή δηµιουργείται η πιο δυναµική εταιρεία στο χώρο του παιδικού ενδύµατος. Το ίδιο έτος, µετονοµάζονται οι θυγατρικές εταιρείες ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε. και ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. σε ΡΟΗ Α.Ε. και PET LEADERS Α.Ε. αντίστοιχα Το Μάρτιο ανακοινώθηκε η πρόθεση εξαγοράς του 49% των µετοχών της εταιρείας φαρµάκων Κ. Π. Μαρινόπουλος και υλοποιήθηκε µετά και από την σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την συµµετοχή της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ τον Νοέµβρη του 2000 στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Η Κ.Π. Μαρινόπουλος ασχολείται µε τη διακίνηση και αντιπροσώπευση φαρµάκων, ενώ έχει αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εξαγορά αυτή η Εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της εξάπλωση στο χώρο του φαρµακείου. Στις 12/12/2000 ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης που ενέκρινε την συγχώνευση της Multirama από την Αθηναία. Μετά την συγχώνευση το µερίδιο της Σαράντης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των µετοχών. Το εκέµβριο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Εταιρείας ΖΕΤΑ Α.Ε. (Για την εν λόγω εξαγορά έχει συνταχθεί ειδικό πληροφοριακό δελτίο το οποίο και γνωστοποιήθηκε τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στη ιοίκηση του Χ.Α.Α.) 2001 Τον Ιούνιο του 2001 ξεκίνησε η συνεργασία (Joint Venture) µε την ESTEE LAUDER INTERNATIONAL, για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανοµή των προιόντων της ESTEE LAUDER τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές των Eγγύς Βαλκανικών χωρών. Τον Σεπτέµβριο του 2001 αποκτήθηκε από αγορά το 80% της εταιρείας διανοµών VENTURES AE ( ιονύσου 12, Αγ. Ιωαν. Ρέντης). 5

6 3.3. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: 1. Το µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, σε δρχ διαιρούµενο σε 500 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. και καταβλήθηκε ολόκληρο τοις µετρητοίς (ΦΕΚ 346/ ). 2. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση 300 ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών, µε καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 1116/ ). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε 800 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση 646 ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών (ΦΕΚ 2566/ ). Η αύξηση προήλθε : α) κατά ποσό ,90 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.542/1977 β) κατά ποσό 2.897,10 δρχ. µε καταβολή µετρητών προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 4. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε την µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από δρχ. σε δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση αυτή προήλθε: α) κατά ποσό δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 4179/ ) και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µια. (Φ.Ε.Κ. 2106/ ) 5. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών, µε καταβολή µετρητών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. (ΦΕΚ 473/ ) 6. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ., µε την καταβολή µετρητών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. (ΦΕΚ 2074/ ) 7. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1989 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµές έκαστη µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων, βάσει της Ε2665/84/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. (ΦΕΚ 3620/ ). 8. Στη συνέχεια, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια, µε καταβολή µετρητών. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 1710/ ) 6

7 9. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 28ης εκεµβρίου 1992 αποφάσισε: α. Τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας από δρχ σε δρχ Έτσι οι παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές αντικαθίστανται µε νέες κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η µία. β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση προήλθε : i) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής του Ν.1731/87 ii) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων που προέκυψε βάσει της Ε 2665/84/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών iii) κατά ποσό δρχ. µε την κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντων εκτάκτων και φορολογηµένων αποθεµατικών µέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρεµένο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ (ΦΕΚ 6501/ ). 10. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 27ης εκεµβρίου 1993 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού προερχοµένου από τα Αφορολόγητα Αποθεµατικά Επενδύσεων από τα κέρδη χρήσεως 1989 βάσει του νόµου Ν.1832/90 και την έκδοση µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια, εκ των οποίων οι είναι κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου και οι υπόλοιπες είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία, από τις οποίες οι είναι κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου και οι υπόλοιπες είναι προνοµιούχες άνευ δικαιώµατος ψήφου. (ΦΕΚ 659/ ) 11. Στη συνέχεια, µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , αποφασίστηκε η µετατροπή των προνοµιούχων µετόχων χωρίς δικαίωµα ψήφου σε κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια. Έτσι το κεφάλαιο παρέµεινε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 1896/ ) 12. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 23ης Φεβρουαρίου 1994 αποφάσισε α. την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 32%, ήτοι δραχµές µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια και τιµή διάθεσης δρχ. Από τις µετοχές αυτές οι καλύφθηκαν µε ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν στους επενδυτές µε ηµόσια Εγγραφή. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία. (ΦΕΚ 1896/ β. την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 13. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε έκδοση ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 100, µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ (ΦΕΚ 6/2.1.95) 7

8 14. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. µε καταβολή µετρητών και δια της εκδόσεως κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. και τιµής διάθεσης δρχ. εκάστη. Η προκύπτουσα διαφορά δρχ. άχθηκε σε πίστωση του Λογαριασµού ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία. (Φ.Ε.Κ. 5914/ ) 15. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου του 1997 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά : α. Ποσό δρχ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους από τον λογαριασµό ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και την αναπροσαρµογή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 100 δρχ. σε 500 δρχ. β. Ποσό µε κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητων αποθεµατικών συνολικού ποσού δρχ. και β) µέρους του Λογαριασµού Υπόλοιπο κερδών εις Νέον χρήσεως 1991 συνολικού ποσού δρχ. µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µια και τη διανοµή δωρεάν µετοχών στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 1 νέα κοινή ανώνυµη µετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές. γ. Ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών µέσω της έκδοσης κοινών ανωνύµων µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µια. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 κοινή ανώνυµη µετοχή για κάθε 4 παλαιές κοινές ανώνυµες µετοχές. Η προκύπτουσα διαφορά ύψους δρχ. ήχθη σε πίστωση του Λογαριασµού ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία. 16. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14 Μαίου 1998 : α. Ενέκρινε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε. β. Αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. λόγω απορροφήσεως της εταιρείας ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε.. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την αύξηση κεφαλαίου, ανήλθε σε δρχ. και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο σε είδος και µετρητά και διαιρείται σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µια. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά δρχ , µε την έκδοση: α δωρεάν κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 µε κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. µε κεφαλαιοποίηση από το λογαριασµό ιαφορά υπέρ το Άρτιο, ποσού δρχ. από αποθεµατικά αναπροσαρµογής γηπέδων και κτιρίων Ν. 2065/92 και ποσού δρχ. από τα αποθεµατικά αφορολόγητων επενδύσεων από κέρδη χρήσεως β κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 και τιµής έκδοσης δρχ. η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος, µετόχους της Εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης και µε αναλογία 5 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές. 8

9 Κατόπιν των ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 η κάθε µία. 17. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10ης εκεµβρίου 1999 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. και µε καταβολή µετρητών κατά δρχ , όµως η απόφαση αυτή ανακλήθηκε µε την από 12/4/2000 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία αποφάσισε εκ νέου αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. έκαστη και τιµής διάθεσης δρχ. εκάστη. Οι νέες κοινές ανώνυµες µετοχές αποφασίστηκε να διατεθούν υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά µετοχή, ενώ οι υπόλοιπες µετοχές να διατεθούν, µε περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, στους εργαζοµένους και τους συνεργάτες της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η διαφορά της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης που ανήρχετο σε δρχ., πιστώθηκε στο λογαριασµό «ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο». Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστη. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε η ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Οι µετοχές διαπραγµατεύονται ως ονοµαστικές στο Χ.Α.Α. από της Με την απόφαση της επαναληπτικής Τακτικής Συνέλευσης Γενικής Συνέλευσης της εδόθη δικαίωµα προαιρέσεως (stock option) αγοράς µετοχών στο ιοικητικό Συµβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 2741/99. Ειδικότερα το.σ. δύναται να εκδόσει εως και δικαιώµατα αγοράς µετοχών, µε αντίστοιχες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου σε τέσσερεις σειρές ικαιωµάτων µέχρι το Μάρτιο του έτους Καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Μέτοχοι Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κεντρικού Αποθετήριου Αθηνών της 15/05/2002, στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µε ποσοστό συµµετοχής άνω του 2% συµµετέχουν οι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ IRINA INVESTMENTS SA ,968% JASON ENTERPRISES SA ,095% MARFIN ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΕΠ. ΧΑΡΤΟΦ ,066% ΙΟΝΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,361% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ,807% 9

10 3.6. Όµιλος Η Γρηγόρης Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ηγείται ενός οµίλου εταιρειών, κυρίως µε δραστηριότητα την εµπορία και διανοµή καλλυντικών και ειδών οικιακής κατανάλωσης. Κατωτέρω παρατίθενται καταστάσεις µε τις εταιρείες του οµίλου που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποιήσεως και την µέθοδο του προσδιορισµού της καθαρής θέσης. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (εκτός της Μητρικής Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ % 1 Π.Α. ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΕ ΑΘΗΝΑ 99,84% 2 PET LEADERS Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 70,00% 3 SANITASSANITAS AE ΑΘΗΝΑ 95,33% 4 LOBELIN AE ΑΘΗΝΑ 90,00% 5 ΡΟΗ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 70,00% 6 ROMSAR AE ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 99,20% 0,80% 7 SAR.BULGARIA ΣΟΦΙΑ 99,43% 0,57% 8 NET WEST SERBΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι 92,02% 7,98% 9 NET WEST SKOPJΕ ΣΚΟΠΙΑ 85,00% 15,00% 10 SARANTIS POLAND ΒΑΡΣΟΒΙΑ 99,98% 11 SARANTIS GERMANY DUESSELDORF 90,00% 12 SARANTIS FRANCE ΠΑΡΙΣΙ 100,00% 13 SARANTIS U.K. ΛΟΝ ΙΝΟ 100,00% 14 VENUS S.A ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 99,20% 0,80% 15 BRIARDALE S.A ISLE OF MAN 100,00% 16 PHARMACARE A.E. ΑΘΗΝΑ 55,00% 17 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 50,00% 18 SG SARANTIS GLOBAL ΛΕΥΚΩΣΙΑ 100,00% 19 ZETA A.E. ΑΘΗΝΑ 8,45% 91,55% 20 SARANTIS HUNGARY ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ 100,00% 21 VENTURES AE ΑΘΗΝΑ 80,00% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 Κ. Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 49,00% 2 ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 15,00% 10

11 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1. Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και κατηγορίες προϊόντων Η Εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανοµή καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής και από το 1998 (όταν συγχωνεύθηκε µε την ΤΡΥΛΕΤ Α.Β.Ε.Ε.) ειδών οικιακής κατανάλωσης αλλά και στη διανοµή προϊόντων των θυγατρικών της, όπως παραφαρµακευτικά προϊόντα, βαµβάκι, παιδικά ρούχα, καλσόν, σακούλες τροφίµων, αλουµινόχαρτο κλπ. Τόσο η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. όσο και οι θυγατρικές της έχουν στο ενεργητικό τους ισχυρά brand names που καλύπτουν ευρύ φάσµα των καταναλωτικών αναγκών και τα οποία κατέχουν σηµαντική θέση στην ελληνική αγορά. Ανάµεσα στα εµπορικά σήµατα οίκων του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει ο Όµιλος και διανέµονται από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων προϊόντα των οίκων JUVENA SWITZERLAND, ORLANE PARIS, CLARINS, NINA RICCI, PROCTER & GAMBLE (CLAIROL), CARTER WALLACE. Επίσης, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συµµετέχει µέσω της θυγατρικής της ΖΕΤΑ Α.Ε. σε JOINT VENTURE µε την εταιρεία ESTEE LAUDER INTERNATIONAL για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανοµή των προιόντων της ESTEE LAUDER τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των εγγύς Βαλκανικών χωρών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες του Οµίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και εν συνεχεία διατίθενται στο εµπόριο µέσω του δικτύου διανοµής που έχει αναπτύξει η Εταιρεία. Παραγόµενα Προϊόντα Κατηγορία Ανδρικά Καλλυντικά Γυναικεία Αρώµατα Μακιγιάζ Αντηλιακά Σακούλες Τροφίµων Στιλβωτικά Παπουτσιών Αλουµινόχαρτο Προϊόντα WC Εντοµοκτόνα Προϊόν PROSAR, STR8, DARE BU, 99, CLOCHARD CLOCHARD CARROTEN SANITAS, HENDI, FINO CAMEL SANITAS SANITAS AFROSO, RIVA VETO, TEZA, PYROX Από τις ανωτέρω κατηγορίες, τα ανδρικά καλλυντικά και τα γυναικεία αρώµατα, τα είδη µακιγιάζ, τα αντηλιακά, τα εντοµοκτόνα και τα προϊόντα WC παράγονται από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η δραστηριότητα της Εταιρείας δεν είναι εποχιακού χαρακτήρα. Η βιοµηχανική δραστηριότητα της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αντιπροσωπεύει ποσοστό 25% περίπου των συνολικών πωλήσεων της. Αν όµως ληφθεί υπόψιν ότι η θυγατρική SANITAS SANITAS AE παράγει κατ αποκλειστικότητα για λογαριασµό της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ όλα τα σχετκά είδη οικιακής χρήσης, τότε προκύπτει ότι η βιοµηχανική δραστηριότητα αποτελεί ποσοστό άνω του 60%. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν προϊόντα που αυτοτελώς να αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 15% του κύκλου εργασιών της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επίσης, δεν υπάρχει πελάτης που να απορροφά άνω του 10% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. 11

12 4.2. Κύριες Εγκαταστάσεις Ακίνητη περιουσία Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας βρίσκονται στην Αττική και στα Οινόφυτα Βοιωτίας και είναι ιδιόκτητες. Η έδρα και τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο επί των οδών Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26 και Καλαβρύτων, στο Μαρούσι Αττικής, σε µία έκταση τ.µ. Το κτίριο έχει συνολική ωφέλιµη επιφάνεια, µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους και τα υπόγεια, τ.µ. Οι αποθηκευτικοί χώροι και το κέντρο διανοµής της Εταιρείας βρίσκονται σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας σε µία ιδιόκτητη έκταση τ.µ. και τ.µ. κτιριακών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων χώρων. Στον ίδιο χώρο, από τον Αύγουστο του 1999, έχουν µεταφερθεί και λειτουργούν πλήρως και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και τα γήπεδα της Εταιρείας: Τοποθεσία Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Οινόφυτα Αττικής (Θέση Λυσία Τεµπέλη) Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26 & Καλαβρύτων, Μαρούσι Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α Επιφάνεια Χρήση Έτος Αγοράς Γηπέδων (m 2 ) Κτιρίων (m 2 ) Αποθήκες 1996 (1) Παραγωγή & Κοινόχρηστος Χώρος Κεντρικά Γραφεία Εταιρείας 1965 (1) Το έτος αγοράς αφορά στο γήπεδο. Η ανέγερση των αποθηκών ολοκληρώθηκε το Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας πραγµατοποιείται στο µεγαλύτερο µέρος του στο εσωτερικό και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ποσά σε δρχ.) ΣΤΑΚΟ Βιοµηχανική ραστηριότητα , 245.1, 245.2, Εµπορική ραστηριότητα , 514.5, 514.6, Λοιπά Αποθέµατα ΣΥΝΟΛΟ

13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ (ποσά σε εκατ. ρχ.) 2001 % 2000 % 1999 % MASS MARKET ,10% ,2% % Selective Distribution ,90% ,6% % Duty Free Shops 0 0,00% ,8% % Exports ,00% ,4% % Total % % % 4.4. Επίδικες υποθέσεις Εκκρεµεί σε βάρος της Εταιρείας αγωγή της Τσέχικης εταιρείας STAR FOODS DISTRIBUTIONS καθώς και αντίθετη αγωγή της εταιρείας και της θυγατρικής της SARANTIS SG FLOBAL Ltd κατά της ενάγουσας και της Ελληνικής εταιρείας Κ.ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ και ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ ως εγγυήτριας. Κατά την άποψη του Νοµικού Τµήµατος της Εταιρείας η έκβαση της υπόθεσης δεν θα έχει επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Εκκρεµεί επίσης αγωγή εις βάρος της Εταιρείας από πρώην διανοµέα της, την εταιρεία ΙΑΚΑΛ ΑΕ. Κατά την άποψη του Νοµικού Τµήµατος της Εταιρείας η έκβαση της υπόθεσης δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας Μέσος όρος προσωπικού Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων είναι ο εξής: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η αύξηση του προσωπικού κατά το 2001 οφείλεται στην επέκταση της εταιρείας καθώς και στην αναµόρφωση και ενδυνάµωση των τµηµάτων πωλήσεων και µάρκετινγκ. Αντίστοιχα, η µείωση που παρατηρήθηκε κατά το 2000, οφείλεται στην αλλαγή του καθεστώτος των ΚΑΕ και είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του απασχολούµενου αριθµού αισθητικών. Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα. 13

14 4.6. Επενδύσεις Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της τελευταίας, τριετίας έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς της, την ισχυροποίηση της θέσης της και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Αναλυτικά, ανά χρήση, οι επενδύσεις της Εταιρείας, έχουν ως εξής: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (ποσά σε εκατ. δρχ.) Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχ/τα Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχανικός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα 0, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ Συµµετοχες ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ Οι πιο σηµαντικές από τις ανωτέρω επενδύσεις περιγράφονται παρακάτω: 1999: Η Εταιρεία ολοκλήρωσε το βιοµηχανοστάσιο στα Οινόφυτα και τη µετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και τη βελτίωση και εκσυγχρονισµό των αποθηκευτικών χώρων, όπου διατέθηκε ποσό 2,3 δις δρχ. περίπου. Εκτός από επενδύσεις σε πάγια στοιχεία σηµαντικά ποσά επενδύθηκαν για την εξαγορά του 50,9% της Εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., 9,2 δις δρχ., την εξαγορά του 50% της Εταιρείας Κ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε., 1,5 δις δρχ. και του 55% της Εταιρείας PHARMACARE A.E., 0,4 δις δρχ : Επενδύθηκαν σηµαντικά ποσά και ενδεικτικά αναφέρονται η τοποθέτηση 2,3 δις δρχ. για την εξαγορά του 49% της Εταιρείας Κ. Π. Μαρινόπουλος Α.Ε., 14,9 δις δρχ. για την εξαγορά του 100% της Εταιρείας ΖΕΤΑ Α.Ε. µέσω της Εταιρείας Venus Enterprises Holding S.A. και 0,5 δις δρχ. για την ίδρυση και λειτουργία της Sarantis Poland σε ποσοστό 100% : Ολοκληρώθηκε η επένδυση για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΖΕΤΑ ΑΕ, ποσού 4,9 δισ. ρχ. και επίσης εξαγοράσθηκε το 80% της εταιρείας διανοµών VENTURES AE έναντι 16 εκατ. ρχ. Η χρηµατοδότηση έγινε µε ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 5.1. Εξέλιξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων Εταιρείας Τα στοιχεία των ισολογισµών της µητρικής εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την τριετία είναι : 14

15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩN (ποσά σε εκατ. δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεώγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορές απο Αναπροσαρµογές Επιχορηγήσεις επενδύσεων ιαφορές απο έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια και Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Προκαταβολές πελατών Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε ασφαλ. Οργανισµούς και φόροι Μερίσµατα Πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως

16 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε εκατ. δρχ.) Κύκλος εργασιών εµπορική δραστηριότητα βιοµηχανική δραστηριότητα λοιπών αποθεµάτων Κύκλος Εργασιών Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 39,5% 34% 35,6% Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μικτών Κερδών (% επί των πωλήσεων) 42,4% 37% 37,7% Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 3,5% 4% 3,1% Έξοδα διαθέσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 26,3% 23% 25,3% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 12,7% 10% 9,3% Έσοδα, κέρδη από πώληση και διαφορές αποτίµησης συµµετοχών & χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & Ζηµίες Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 19,6% 13% 24,5% Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 10% 6% 22,4% Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 7,1% 3% 19,2% Φόροι χρήσης Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ (% επί των πωλήσεων) 5,3% 3% 15,3% Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου (% επί των πωλήσεων) 5,3% 2% 13,5% Μείον κέρδη από πώληση και προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Πλέον υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγουµένης χρήσεως Αφορολόγητα κέρδη χρήσεως 1997 Κέρδη προς διάθεση Εξέλιξη ισολογισµού και αποτελεσµάτων Οµίλου 16

17 Η Εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από τη χρήση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (σε εκατ. δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορές απο Αναπροσαρµογές Επιχορηγήσεις επενδύσεων ιαφορές απο έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια και Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ικαιώµατα Μειοψηφίας Απόσβεση ιαφορών Ενοποίησης Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Προκαταβολές Πελατών Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Υποχρεώσεις σε ασφαλ. οργανισµούς και φόροι Μερίσµατα Πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μεταβικοί λογ/σµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως

18 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΙΣΑΡ Α.Ε 100,00% Π. ΓΙΑΝΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 99,84% 99,97% 99,97% ΙΝΤΕΡΦΙΛ Α.Ε 52,00% VICTORY A.E.B.E. 100,00% Γ & Μ ΙΩΑΝΝΟΥ 35,00% 35,00% ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. (νυν PET LEADERS Α.Ε.) 70,00% 69,96% 69,96% ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΜΕΛ Α.Β.Ε.Ε. SARANTIS BULGARIA LTD 99,43% 99,43% 99,43% LOBELIN A.E. 90,00% 90,00% 70,00% ROMSAR COSMETICS S.A. 99,22% 99,22% 99,22% NET WEST SKOPJE LTD 85,00% 85,00% 85,00% NET WEST SERBIA LTD 92,02% 92,02% 85,00% NET WEST UKRAINE LTD 85,00% SANITAS SANITAS Α.Ε. 95,33% 95,33% 95,33% ΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε. (νυν ΡΟΗ Α.Ε.) 70,0% 70,0% 70,00% ΣΠΡΑΛΕΤ (Ν. ΒΡΑΤΙΤΣ Ε. ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ 80,00% Ο.Ε.) ΣΚΟΤ Α.Ε. 100,00% SARANTIS DEUTSCHLAND GMBH 90,00% 90,00% 90,00% SARANTIS FRANCE SARL 100,00% 100,00% 100,00% SARANTIS U.K. LTD 100,00% 100,00% 100,00% PHARMACARE A.E. 55,00% 55,00% 55,00% VITALMINA A.E. 100,00% Κ. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. 50,00% 50,00% 50,00% ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. 50,90% SARANTIS POLAND 99,98% 99,98% SARANTIS HUNGARY 100,00% 100,00% SG SARANTIS GLOBAL LTD. 100,00% 100,00% ZETA A.E. (ΕΜΜΕΣΟ VENUS 91,55%) 8,45% 8,45% VENUS S.A.(EMMEΣΟ SANITAS 0,78%) 99,20% 99,22% BRIARDALE S.A. 100,00% 100,00% Π.Κ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 49,00% 49,00% VENTURES A.E. 80,00% Συµµετοχές σε Εταιρείες που δεν ενοποιούνται : ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. 15,00% ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε./MULTIRAMA 9,40% Κ.Α.Ε. 2,80% 18

19 Ενοποιηµένα αποτελέσµατα Χρήσεων Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα χρήσης του Οµίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. την περίοδο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε εκατ. δρχ.) Κύκλος εργασιών εµπορική δραστηριότητα βιοµηχανική δραστηριότητα λοιπών αποθεµάτων Συνολικός Κύκλος Εργασιών Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) Μικτό κέρδος (% επί των πωλήσεων) 54% 47% 43,9% Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μικτών Κερδών (% επί των πωλήσεων) 57% 49% 45,6% Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 5,8% 6% 5,9% Έξοδα διαθέσεως (προ αποσβέσεων) (% επί των πωλήσεων) 32% 30% 28,7% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (% επί των πωλήσεων) 19,4% 14% 11,0% Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & Ζηµίες Κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων, αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 18,4% 12% 9,4% Πιστωτικοί Τόκοι, Έσοδα & Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων Χρεωστικοί Τόκοι, Έξοδα & Ζηµίες & ιαφορές ΑναπροσαρµογήςΣυµ/χών & Χρεογράφων Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (% επί των πωλήσεων) 11,9% 11% 17,1% Αποσβέσεις Κέρδη χρήσεως προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 8,9% 9% 14,0% Μείον δικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη χρήσεως προ φόρων & µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 6,9% 8% 13,7% Φόρος χρήσης Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους,αµοιβές.σ. & δικαιώµατα µειοψηφίας (% επί των πωλήσεων) 4,1% 7% 11,1% 19

20 5.3 Αποτελέσµατα Εταιρείας και Οµίλου ανά µετοχή (ποσά σε εκατ. ρχ.) : Α/ Μεγέθη Εταιρείας Α 1 Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων Μείον κέρδη από πώληση και προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Πλέον υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενης χρήσης Φόρος Εισοδήµατος & Λοιποί φόροι Αφορολόγητα κέρδη (1997) Αµοιβές.Σ Κέρδη προς διάθεση ιανοµή κερδών στο προσωπικό Αύξηση πλούτου των µετόχων Αριθµός µετοχών (ισοδύναµος) Προσαρµοσµένα Κέρδη ανά µετοχή µετά το φόρο σε ρχ. (9) / (10) 36,7 112 Α/ Μεγέθη Οµίλου Α 1 Κέρδη οµίλου προ φόρων Κέρδη οµίλου µετά το φόρο, τις αµοιβές µελών.σ., τα διανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό και την αναλογία κερδών των τρίτων Αριθµός µετοχών (ισοδύναµος) Κέρδη ανά µετοχή µετά το φόρο σε ρχ. (2) / (3) Μερίσµατα Εταιρείας ανά µετοχή (ποσά σε εκατ. δρχ.) Α/ Μεγέθη Εταιρείας Α 1 Συνολικό µέρισµα χρήσεως Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων Μείον κέρδη από πώληση και προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων Πλέον υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενης χρήσης Φόρος Εισοδήµατος & Λοιποί φόροι Αφορολόγητα κέρδη (1997) Αµοιβές.Σ Κέρδη προς διάθεση ιανοµή κερδών στο προσωπικό Αύξηση πλούτου των µετόχων Αριθµός µετοχών (ισοδύναµος) Προσαρµοσµένα µερίσµατα ανά µετοχή σε ρχ. (1) / (11) 65 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2001-2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (ΣΕ 000 )* 2001 2002 2003 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 20002002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20002002 (ΣΕ 000 )* 2000 2001 2002 Κύκλος εργασιών Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/05

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία (Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.2.1 Παραρτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ALTEC A.B.E.E ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ALTEC A.B.E.E ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC A.B.E.E ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 Μαρτίου 2006 ALTEC ABEE Α.Ρ.Μ.ΑΕ 17825/06/Β/88/27 Ε ΡΑ:ΠΑΤΜΟΥ 12 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: 572050

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα