Συντοµευµένη απόδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντοµευµένη απόδοση"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2008, περί δηµιουργίας κοινοτικού συστήµατος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισµός ΠΛΑ) Συντοµευµένη απόδοση

2 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑ ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Υ ΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ;... 5 Αναγγελία (άρθρο 6)... 5 Μεταφόρτωση (άρθρο 4)... 6 Καταγραφή εργασιών εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης (άρθρο 8) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 12 22) Σκοπός Προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται το σύστηµα Προϊόντα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ... 7 Κεφάλαιο 03 και δασµολογικές κλάσεις 1604 και Άλλα εξαιρούµενα προϊόντα Εµπορικές ροές στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα... 7 Εισαγωγή στην ΕΚ... 8 Εξαγωγή από την ΕΚ... 8 Επανεξαγωγή Σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων και µεταφορικά µέσα Έµµεση εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από κράτος σηµαίας στην ΕΚ µέσω διαφορετικής τρίτης χώρας (άρθρο 14)... 8 Έµµεση εισαγωγή χωρίς µεταποίηση σε διαφορετική τρίτη χώρα (άρθρο 14 παράγραφος 1)... 8 Έµµεση εισαγωγή µε προηγούµενη επεξεργασία σε διαφορετική τρίτη χώρα (άρθρο 14 παράγραφος 2) Εισαγωγή ανάµεικτων φορτίων Ηµεροµηνία εφαρµογής του συστήµατος πιστοποίησης αλιευµάτων Σχέση µε άλλα συστήµατα πιστοποίησης Χρήση ηλεκτρονικών µέσων (άρθρο 12 παράγραφος 4) Απλοποιηµένο σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων για αλιευτικά προϊόντα µε ειδικά χαρακτηριστικά αλιεύµατα που προέρχονται από µικρά αλιευτικά σκάφη Ρόλος των διάφορων παραγόντων που εµπλέκονται στο σύστηµα πιστοποίησης10 (Α) Ρόλος των αλιέων και των οικονοµικών φορέων (Β) Εγκεκριµένοι οικονοµικοί φορείς (άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3)

3 (Γ) Ρόλος των αρχών των τρίτων χωρών ( ) Ρόλος των κρατών µελών της ΕΕ ιαδικασία πιστοποίησης (Α) Έντυπα και αρίθµηση (Β) Γνωστοποίηση επικυρωµένου πιστοποιητικού αλιευµάτων από τον εξαγωγέα (Γ) Έλεγχοι και επαληθεύσεις του πιστοποιητικού αλιευµάτων (άρθρα 16 και 17) ( ) Απαίτηση διατήρησης του πιστοποιητικού αλιευµάτων Αναγνωρισµένα συστήµατα ΠΟ Α (άρθρο 13) Χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων ιχνηλασιµότητας υπό τον έλεγχο τρίτων χωρών / ειδική ρύθµιση µεταξύ τρίτης χώρας και της Επιτροπής Πώς συµπληρώνονται το πιστοποιητικό αλιευµάτων και η δήλωση µεταποίησης Ροή του πιστοποιητικού αλιευµάτων Συχνές ερωτήσεις σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης αλιευµάτων (Α) Πεδίο εφαρµογής, διατυπώσεις, κατανοµή καθηκόντων (Β) Φορτία, µεταποίηση, επανεξαγωγή (Γ) Μη συµµόρφωση και συνέπειες Ειδικές ερωτήσεις όσον αφορά τα καθήκοντα και τις ευθύνες των διάφορων εµπλεκόµενων παραγόντων (Α) Πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της ΕΚ (Β) Εξαγωγέας της ΕΚ (Γ) Εισαγωγέας της ΕΚ ( ) Πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών (Ε) Εισαγωγέας/εργοστάσιο µεταποίησης τρίτης χώρας (ΣΤ) Εξαγωγέας τρίτης χώρας ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΛΑ - ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΑΡΘΡΑ 23 ΚΑΙ 24)

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείµενο είναι µια σε σηµαντικό βαθµό συντοµευµένη απόδοση του Εγχειριδίου για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2008, περί δηµιουργίας κοινοτικού συστήµατος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (στο εξής, ο κανονισµός ΠΛΑ) 1, το οποίο δηµοσιεύθηκε από τη Γ Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας (στο εξής, η Γ MARE) τον Οκτώβριο του Για σκοπούς πλήρους ενηµέρωσης, πρέπει να ανατρέχει κανείς και στην πρωτότυπη αγγλική έκδοση. Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή τεχνικών συµβουλών στις διοικητικές αρχές και στους οικονοµικούς φορείς καθώς και η παροχή απαντήσεων στις συχνότερες ερωτήσεις. Για τη διευκόλυνση της κατανόησης, χρησιµοποιείται απλουστευµένη και λιγότερο νοµική γλώσσα και οι παραποµπές στα νοµικά κείµενα περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Ωστόσο, το εγχειρίδιο ΕΝ αντικαθιστά ούτε προσθέτει οτιδήποτε στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 2 (στο εξής, ο κανονισµός εφαρµογής), οι οποίοι αποτελούν την εφαρµοστέα νοµική βάση. Η ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου και όλοι οι συναφείς κανονισµοί και τα έγγραφα είναι διαθέσιµα σε µορφή pdf στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο εξής, η Επιτροπή) στην ακόλουθη διεύθυνση: 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην πρωτότυπη αγγλική έκδοση του παρόντος εγγράφου. 3. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑ Ο κανονισµός εφαρµόζεται σε όλο το εµπόριο θαλάσσιων αλιευτικών προϊόντων, µεταποιηµένων ή µη, τα οποία προέρχονται από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στο εξής, η ΕΚ) µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, καθώς και σε αλιεύµατα που προέρχονται από αλιευτικά σκάφη της ΕΚ και προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. 1 ΕΕ L 286 της , σ ΕΕ L 280 της , σ. 5. 4

5 Ωστόσο, ορισµένα προϊόντα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ. Ο κατάλογος των εν λόγω προϊόντων παρατίθεται στο παράρτηµα I του κανονισµού, το οποίο αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ καλύπτει: - παραβάσεις κανόνων που αφορούν τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων σε εθνικά και διεθνή ύδατα - αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχές ανοικτής θάλασσας οι οποίες καλύπτονται από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟ Α) και διεξάγονται από σκάφη άνευ εθνικότητας ή που φέρουν τη σηµαία κράτους που δεν είναι συµβαλλόµενο ή συνεργαζόµενο µέρος στην ΠΟ Α και κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες που έχει εκδώσει η εν λόγω οργάνωση οι οποίες δεν καλύπτονται από ΠΟ Α κατά τρόπο που δεν συνάδει µε τις κρατικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων βάσει του διεθνούς δικαίου - συµπεριφορές οι οποίες χαρακτηρίζονται εικαζόµενες δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας, όπως η αλιεία χωρίς ισχύουσα άδεια, σε απαγορευµένη περιοχή, πέραν του απαγορευόµενου βάθους ή κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας, ή µε τη χρήση απαγορευµένων αλιευτικών εργαλείων, καθώς και η µη τήρηση της υποχρέωσης υποβολής αναφορών, η παραποίηση της ταυτότητας ή η παρακώλυση του έργου επιθεωρητών αλιείας. Ο κανονισµός αφορά µόνον τα θαλάσσια αλιεύµατα που αλιεύονται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και έπειτα. Τα προϊόντα που µεταποιήθηκαν από αλιεύµατα που αλιεύθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010 δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευµάτων, ακόµη και αν εισάγονται στην ΕΕ µετά την 1η Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην πρωτότυπη αγγλική έκδοση του παρόντος εγγράφου. 4. ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Υ ΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ; Αναγγελία (άρθρο 6) Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών πρέπει να ειδοποιούν τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών των οποίων τους καθορισµένους λιµένες επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν, τουλάχιστον 3 εργάσιµες ηµέρες πριν από τον προβλεπόµενο χρόνο κατάπλου στον λιµένα, διαφορετικά ενδέχεται να µην τους επιτραπεί η είσοδος στον συγκεκριµένο λιµένα. Συντοµότερες προθεσµίες ισχύουν όταν είναι αναγκαίο, λαµβανοµένου υπόψη του είδους του προϊόντος (π.χ. για τα νωπά αλιεύµατα). Λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε τις προθεσµίες αυτές, µαζί µε υπόδειγµα για την αναγγελία, περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα I και II του κανονισµού εφαρµογής. 5

6 Μεταφόρτωση (άρθρο 4) Συντοµευµένη απόδοση 1-10/2009 Όλες οι εργασίες µεταφόρτωσης στα κοινοτικά ύδατα απαγορεύονται και επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µόνον σε καθορισµένους λιµένες των κρατών µελών της ΕΕ. Εκτός των κοινοτικών υδάτων, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σηµαία κράτους µέλους της ΕΕ απαγορεύεται να µεταφορτώνουν αλιεύµατα εν πλω από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, εκτός εάν τα αλιευτικά σκάφη είναι νηολογηµένα ως σκάφη µεταφοράς υπό την αιγίδα ΠΟ Α. Επιπλέον, κάθε µεταφόρτωση πρέπει να καταγράφεται στο πιστοποιητικό αλιευµάτων. Τα µέτρα αυτά θα επιτρέψουν στις αρµόδιες αρχές να παρακολουθούν καλύτερα τις µεταφορτώσεις. Καταγραφή εργασιών εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης (άρθρο 8) Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών (ή οι αντιπρόσωποί τους) πρέπει να υποβάλλουν στη λιµενική αρχή του κράτους µέλους της ΕΕ, πριν από την εκφόρτωση ή τη µεταφόρτωση, δήλωση η οποία περιέχει συγκεκριµένες πληροφορίες. Έντυπα για τις δηλώσεις εκφόρτωσης και µεταφόρτωσης περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III του κανονισµού εφαρµογής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην πρωτότυπη αγγλική έκδοση του παρόντος εγγράφου. 5. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 12 22) 5.1 Σκοπός Όλα τα θαλάσσια αλιευτικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών µε την ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των µεταποιηµένων προϊόντων, πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωµένα πιστοποιητικά αλιευµάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, η εισαγωγή των προϊόντων δεν επιτρέπεται. Η επικύρωση πρέπει να πιστοποιεί ότι τα αλιεύµατα αλιεύθηκαν σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς και τα διεθνή µέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Οι διατάξεις σχετικά µε το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων περιέχονται στο κεφάλαιο III του κανονισµού ΠΛΑ, ενώ υποδείγµατα του πιστοποιητικού αλιευµάτων και του πιστοποιητικού επανεξαγωγής παρατίθενται στο παράρτηµα II του κανονισµού ΠΛΑ. Το υπόδειγµα δήλωσης που πρέπει να χρησιµοποιείται για την έµµεση εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων στην ΕΚ µε προηγούµενη µεταποίηση σε τρίτη χώρα διαφορετική από εκείνη του κράτους σηµαίας επισυνάπτεται στο παράρτηµα IV του κανονισµού ΠΛΑ. 5.2 Προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται το σύστηµα Το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων εφαρµόζεται σε όλα τα θαλάσσια αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από αλιεύµατα που αλιεύονται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και 6

7 έπειτα. Ωστόσο, ορισµένα προϊόντα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ και απαριθµούνται στο παράρτηµα I του εν λόγω κανονισµού. Ο ορισµός των σχετικών θαλάσσιων αλιευτικών προϊόντων παρατίθεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισµού ΠΛΑ µε παραποµπή σε ένα καθολικά αναγνωρισµένο κριτήριο. Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων αυτών περιέχεται στο κεφάλαιο 03 και στις δασµολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της συνδυασµένης ονοµατολογίας της Κοινότητας, η οποία επικαιροποιείται σε ετήσια βάση και δηµοσιεύεται ως κανονισµός της Επιτροπής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L. Η τελευταία έκδοση της 1ης Ιανουαρίου 2009 είναι διαθέσιµη ως κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1031/2008 της Επιτροπής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ L 291 της 31ης Οκτωβρίου ιευκρινίζεται ότι οι οκταψήφιοι κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας βασίζονται στους εξαψήφιους κωδικούς του εναρµονισµένου συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων (ΕΣ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων, το οποίο εφαρµόζεται από περισσότερες από 150 χώρες και οικονοµικές ενώσεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον χαρακτηρισµό και την περιγραφή προϊόντων στο πιστοποιητικό αλιευµάτων (τµήµα 3 κωδικός προϊόντος) οι τρίτες χώρες πρέπει να χρησιµοποιούν τον δικό τους κωδικό (ο οποίος βασίζεται στον κωδικό του ΕΣ), καθώς οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν και στην αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος. 5.3 Προϊόντα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ Κεφάλαιο 03 και δασµολογικές κλάσεις 1604 και 1605 Ορισµένα προϊόντα τα οποία υπάγονται στο κεφάλαιο 03 και στις δασµολογικές κλάσεις 1604 και 1605 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ και από το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων, όπως τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που λαµβάνονται από ιχθύδια ή γόνο, οι ιχθύες γλυκών υδάτων, τα ψάρια για διακόσµηση, τα µύδια, τα στρείδια, τα χτένια, τα σαλιγκάρια και άλλα προϊόντα ήσσονος σηµασίας. Λεπτοµερής κατάλογος των εξαιρούµενων προϊόντων παρατίθεται στο παράρτηµα I του κανονισµού ΠΛΑ και µπορεί να αναθεωρείται από την Επιτροπή σε ετήσια βάση. Άλλα εξαιρούµενα προϊόντα Προϊόντα τα οποία περιέχουν, ή προέρχονται από, αλιευτικά προϊόντα τα οποία δεν κατατάσσονται στο κεφάλαιο 03 ή στις δασµολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της συνδυασµένης ονοµατολογίας εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ και το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων. 5.4 Εµπορικές ροές στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα Ο κανονισµός ΠΛΑ εφαρµόζεται σε όλο το εµπόριο θαλάσσιων αλιευτικών προϊόντων, µεταποιηµένων ή µη, τα οποία προέρχονται από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και εξάγονται στην ΕΚ µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο. Επιπλέον, ο κανονισµός ΠΛΑ εφαρµόζεται σε αλιεύµατα που προέρχονται από αλιευτικά σκάφη της ΕΚ και προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Οι εργασίες µεταφόρτωσης και µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων περιλαµβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρµογής του συστήµατος πιστοποίησης. 7

8 Εισαγωγή στην ΕΚ Το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων εφαρµόζεται σε όλες τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Εφαρµόζεται επίσης στην περίπτωση προϊόντων που εισάγονται έµµεσα από τρίτη χώρα διαφορετική του κράτους σηµαίας, µε ή χωρίς προηγούµενη µεταποίηση. Εξαγωγή από την ΕΚ Τα αλιεύµατα αλιευτικών σκαφών της ΕΚ υπόκεινται επίσης στην επικύρωση των πιστοποιητικών αλιευµάτων από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της ΕΕ πριν από την εξαγωγή, εάν αυτό απαιτείται από την τρίτη χώρα προορισµού. Τα αλιεύµατα που αλιεύονται από σκάφη της ΕΚ τα οποία, µετά την εξαγωγή τους, εισάγονται έµµεσα στην ΕΚ, σε µεταποιηµένη ή µη µεταποιηµένη µορφή, από τρίτη χώρα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευµάτων επικυρωµένο από το κράτος µέλος σηµαίας της ΕΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην ΕΚ φορτίων τέτοιων αλιευτικών προϊόντων. Επανεξαγωγή Ο κανονισµός ΠΛΑ εφαρµόζεται σε όλες τις επανεξαγωγές αλιευτικών προϊόντων που εισάχθηκαν προηγουµένως στην ΕΚ (άρθρο 21). Κατά την επανεξαγωγή, η αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους της ΕΕ πρέπει να επικυρώσει το τµήµα «Επανεξαγωγή» του πιστοποιητικού αλιευµάτων, το οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα II του κανονισµού ΠΛΑ. Οι όροι «εισαγωγή», «εξαγωγή» και «επανεξαγωγή» ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 11, 13 και Σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων και µεταφορικά µέσα Το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων εφαρµόζεται σε όλα τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται, εξάγονται και επανεξάγονται στην και από την ΕΚ, ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου µεταφορικού µέσου (αλιευτικό σκάφος, άλλο σκάφος, εναέρια ή χερσαία µεταφορά). 5.6 Έµµεση εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από κράτος σηµαίας στην ΕΚ µέσω διαφορετικής τρίτης χώρας (άρθρο 14) Έµµεση εισαγωγή χωρίς µεταποίηση σε διαφορετική τρίτη χώρα (άρθρο 14 παράγραφος 1) Το σύστηµα πιστοποίησης εφαρµόζεται επίσης στις περιπτώσεις στις οποίες τα αλιευτικά προϊόντα εισάγονται από χώρα διαφορετική του κράτους σηµαίας. Ως εκ τούτου, προϊόντα τα οποία µεταφέρονται σε διαφορετική τρίτη χώρα προτού φθάσουν στην ΕΚ πρέπει επίσης να συνοδεύονται από επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων και από δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα δεν υποβλήθηκαν σε άλλες εργασίες πλην της εκφόρτωσης, της επαναφόρτωσης ή άλλης εργασίας που είχε ως προορισµό να διατηρηθούν σε καλή και γνήσια κατάσταση. Τέτοια δικαιολογητικά µπορεί να είναι: 8

9 ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη µεταφορά από το κράτος σηµαίας στην ΕΚ µέσω της εν λόγω τρίτης χώρας (έµµεσης εισαγωγής), ή έγγραφο που εκδίδεται από τις αρχές της εν λόγω της τρίτης χώρας οι οποίες είναι αρµόδιες για την παρακολούθηση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, το οποίο αναφέρει: τα αλιευτικά προϊόντα και τις ηµεροµηνίες εκφόρτωσης/επαναφόρτωσης και τα ονόµατα των πλοίων ή άλλων µεταφορικών µέσων και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα αλιευτικά προϊόντα παρέµειναν αµετάβλητα στην εν λόγω τρίτη χώρα έως την επανεξαγωγή τους στην ΕΚ, ή κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό επανεξαγωγής που προβλέπεται από σύστηµα δικαιολογητικών για τα αλιεύµατα ΠΟ Α, το οποίο αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού ΠΛΑ. Έµµεση εισαγωγή µε προηγούµενη επεξεργασία σε διαφορετική τρίτη χώρα (άρθρο 14 παράγραφος 2) Εάν τα προϊόντα µεταποιούνται σε χώρα διαφορετική από το κράτος σηµαίας, ο εισαγωγέας στην ΕΚ υποβάλει δήλωση συνταγµένη από το εργοστάσιο µεταποίησης στη διαφορετική τρίτη χώρα, η οποία προβλέπεται στο παράρτηµα IV του κανονισµού ΠΛΑ. Στη δήλωση πρέπει να παρέχεται ακριβής περιγραφή των προϊόντων και να αναφέρεται ότι τα προϊόντα προέρχονται από αλιεύµατα που συνοδεύονταν από πιστοποιητικό αλιευµάτων. Αντίγραφο των πιστοποιητικών αλιευµάτων πρέπει να επισυνάπτεται στην εν λόγω δήλωση. Η δήλωση πρέπει να επικυρωθεί από τις αρµόδιες αρχές στο κράτος µεταποίησης. 5.7 Εισαγωγή ανάµεικτων φορτίων Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό αλιευµάτων ανά φορτίο. Εάν ένα φορτίο αποτελείται από προϊόντα που προέρχονται από διαφορετικά αλιεύµατα, πρέπει να επισυνάπτεται ένα πιστοποιητικό αλιευµάτων ανά αλίευµα. Σε διαφορετική περίπτωση, πληρούνται τα συγκεκριµένα κριτήρια για τα αλιεύµατα που προέρχονται από µικρά σκάφη και εφαρµόζεται το απλοποιηµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων. Εποµένως, όταν εισάγονται προϊόντα σε ανάµεικτα φορτία, είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται ότι επισυνάπτονται στο ανάµεικτο φορτίο όλα τα σχετικά πιστοποιητικά αλιευµάτων, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα όλων των προϊόντων. Εάν ένα φορτίο περιλαµβάνει προϊόντα που έχουν µεταποιηθεί από περισσότερα εργοστάσια µεταποίησης, κάθε εργοστάσιο πρέπει να παράσχει τη δήλωση που προβλέπεται στο παράρτηµα IV. Αυτό σηµαίνει ότι ένα φορτίο µπορεί να συνοδεύεται από περισσότερες δηώσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά αλιευµάτων. 5.8 Ηµεροµηνία εφαρµογής του συστήµατος πιστοποίησης αλιευµάτων Βλέπε παράγραφο 3 πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΠΛΑ. 9

10 5.9 Σχέση µε άλλα συστήµατα πιστοποίησης Άλλες νοµοθεσίες µε συστήµατα πιστοποίησης για το εµπόριο προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων αλιευτικών προϊόντων, όπως οι προδιαγραφές υγιεινής ή οι κανόνες προέλευσης, δεν επηρεάζουν τον κανονισµό ΠΛΑ και το αντίστροφο Χρήση ηλεκτρονικών µέσων (άρθρο 12 παράγραφος 4) Τα πιστοποιητικά αλιευµάτων πρέπει να επικυρώνονται από το κράτος σηµαίας. Ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, όπως για σκάφη τα οποία δεν βρίσκονται σε λιµένα του κράτους σηµαίας επειδή διεξάγουν τις δραστηριότητές τους µακριά από τον λιµένα νηολόγησής τους ή στην ανοικτή θάλασσα. Το άρθρο 12 παράγραφος 4 επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την κατάρτιση, την επικύρωση ή την υποβολή πιστοποιητικών αλιευµάτων. Εποµένως, το πιστοποιητικό αλιευµάτων µπορεί να καταρτισθεί από αντιπρόσωπο στο κράτος σηµαίας ή/και να γνωστοποιηθεί µε ηλεκτρονικά µέσα. Η χρήση ηλεκτρονικών µέσων από ένα κράτος σηµαίας πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 20 παράγραφος Απλοποιηµένο σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων για αλιευτικά προϊόντα µε ειδικά χαρακτηριστικά αλιεύµατα που προέρχονται από µικρά αλιευτικά σκάφη Η ειδική περίπτωση των αλιευτικών κλάδων µικρής κλίµακας στο εξαγωγικό εµπόριο λαµβάνεται υπόψη στο σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης έχουν προσαρµοσθεί προκειµένου να διευκολυνθεί η επικύρωση, η οποία ζητείται από τον εξαγωγέα σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια που βασίζονται στην ειδική αυτή περίπτωση. Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται στον κανονισµό εφαρµογής. Το απλοποιηµένο σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων µπορεί να εφαρµοσθεί σε αλιεύµατα που προέρχονται από αλιευτικά σκάφη: - συνολικού µήκους κάτω των 12 µέτρων χωρίς συρόµενα εργαλεία ή - συνολικού µήκους κάτω των 8 µέτρων µε συρόµενα εργαλεία ή - χωρίς υπερκατασκευή ή - καταµετρηµένης χωρητικότητας κάτω των 20 GT. Εάν τα αλιεύµατα που προέρχονται από τέτοια σκάφη εκφορτώνονται µόνον στο κράτος σηµαίας και αποτελούν µαζί µέρος ενιαίου φορτίου που θα εξαχθεί στην ΕΚ, ο εξαγωγέας µπορεί να ζητήσει την επικύρωση ενός απλοποιηµένου πιστοποιητικού αλιευµάτων, το οποίο δεν απαιτείται να υπογραφεί από τους αλιείς. Ωστόσο, ο εξαγωγέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε τα αλιευτικά σκάφη και τα αλιεύµατα (είδη, ποσότητες). Υπόδειγµα του απλοποιηµένου πιστοποιητικού αλιευµάτων επισυνάπτεται στο παράρτηµα IV του κανονισµού εφαρµογής Ρόλος των διάφορων παραγόντων που εµπλέκονται στο σύστηµα πιστοποίησης Στις τρίτες χώρες το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων θα αφορά: 10

11 - οικονοµικούς φορείς υπεύθυνους για δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών, µεταποίησης και εξαγωγής, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα έγγραφα που απαιτούνται από το σύστηµα πιστοποίησης - τις αρµόδιες αρχές που ορίζει το κράτος σηµαίας για την επικύρωση των πιστοποιητικών αλιευµάτων, όσον αφορά τον έλεγχο και την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους και των πληροφοριών που υποβάλλουν οι οικονοµικοί φορείς, καθώς και της συµµόρφωσης προς τα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης που εφαρµόζονται στα προϊόντα που απαριθµούνται στα πιστοποιητικά αλιευµάτων, τις αρχές οι οποίες, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους βάσει του εθνικού δικαίου, µπορούν να διενεργούν ελέγχους στα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα τους και επανεξάγονται χωρίς µεταποίηση ή κατόπιν µεταποίησης, προκειµένου να εκδώσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο ii) και να επικυρώσουν τη δήλωση των εργοστασίων µεταποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 (η οποία παρέχεται στο παράρτηµα IV του κανονισµού ΠΛΑ). Στα κράτη µέλη της ΕΕ το σύστηµα πιστοποίησης αλιευµάτων θα αφορά: α) για εµπορικές ροές σε τρίτες χώρες (συµπεριλαµβανοµένης της τελικής επανεξαγωγής στην ΕΕ) - οικονοµικούς φορείς υπεύθυνους για την εξαγωγή αλιευµάτων αλιευτικών σκαφών της ΕΚ σε τρίτες χώρες - τις αρµόδιες αρχές που ορίζει το συγκεκριµένο κράτος µέλος της ΕΕ για την επικύρωση των σχετικών εγγράφων, όσον αφορά τον έλεγχο και την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους, και των πληροφοριών που υποβάλλουν οι οικονοµικοί φορείς, καθώς και της συµµόρφωσης προς τα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης που εφαρµόζονται στα προϊόντα που απαριθµούνται στα έγγραφα β) για τις εµπορικές ροές από τρίτες χώρες - οι εισαγωγείς αλιευτικών προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν στις αρχές του κράτους µέλους εισαγωγής της ΕΕ πιστοποιητικό αλιευµάτων επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή του κράτους σηµαίας του αλιευτικού σκάφους και, εφόσον απαιτείται, άλλα έγγραφα τα οποία προβλέπονται από το σύστηµα πιστοποίησης σε περίπτωση έµµεσης εισαγωγής κατόπιν µεταφόρτωσης, διαµετακόµισης ή µεταποίησης των προϊόντων σε διαφορετική τρίτη χώρα - η αρµόδια αρχή που ορίζεται από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος της ΕΕ πρέπει να ελέγχει και να επαληθεύει τα εν λόγω έγγραφα και τα συναφή προϊόντα, ανάλογα µε την περίπτωση σε συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι έγκυρες και αληθείς και ότι τα προϊόντα αλιεύθηκαν σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες διαχείρισης και διατήρησης. (Α) Ρόλος των αλιέων και των οικονοµικών φορέων Επαφίεται στον εξαγωγέα να ζητήσει πιστοποιητικό αλιευµάτων για αλιεύµατα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών στην ΕΚ, να το συµπληρώσει και να το διαβιβάσει στην αρµόδια αρχή του κράτους σηµαίας για επικύρωση. 11

12 Με τη σειρά της, η αρµόδια αρχή επιστρέφει το επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων στον εξαγωγέα. Ο εισαγωγέας στην ΕΚ οφείλει να διασφαλίζει ότι το φορτίο που πρόκειται να εισαχθεί συνοδεύεται από επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων, το οποίο πρέπει να παραλάβει από τον εξαγωγέα στην τρίτη χώρα πριν από την εισαγωγή στην ΕΚ. (Β) Εγκεκριµένοι οικονοµικοί φορείς (άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3) Κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα, οι εισαγωγείς της ΕΚ οι οποίοι διαθέτουν καθεστώς εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δεν θα υποχρεούνται να υποβάλλουν τα επικυρωµένα πιστοποιητικά αλιευµάτων στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους εισαγωγής στην ΕΕ πριν από την προβλεπόµενη άφιξη του σχετικού φορτίου. Ωστόσο, θα πρέπει να ενηµερώνουν τις εν λόγω αρχές σχετικά µε την άφιξη των προϊόντων µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι οικονοµικοί φορείς και να θέτουν στη διάθεσή τους τα πιστοποιητικά αλιευµάτων και άλλα σχετικά έγγραφα για τον σκοπό των ελέγχων ή των επαληθεύσεων. Εγκεκριµένος οικονοµικός φορέας βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 µπορεί να θεωρηθεί µόνον οικονοµικός φορέας εγκαταστηµένος στην ΕΚ. Το καθεστώς του εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δεν επιβάλλει την ευνοϊκή µεταχείριση ενός εισαγωγέα, αλλά µειώνει τον αριθµό των εγγράφων που πρέπει να διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους της ΕΕ. Οι επαληθεύσεις στα εισαγόµενα φορτία εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων θα διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα αντί των σηµείων εισόδου στην επικράτεια της ΕΚ. Το καθεστώς εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα µπορεί να χορηγείται µόνον στους οικονοµικούς φορείς που πληρούν τα κριτήρια που απαριθµούνται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και που διαθέτουν επιπλέον την ιδιότητα του αναγνωρισµένου οικονοµικού φορέα βάσει του τελωνειακού κώδικα, η οποία προβλέπεται στον κανονισµό εφαρµογής. Το γεγονός ότι ένας εισαγωγέας της ΕΚ είναι εγκεκριµένος οικονοµικός φορέας δεν έχει καµία σηµασία για τους εξαγωγείς στις τρίτες χώρες, καθώς δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις επικύρωσης των πιστοποιητικών αλιευµάτων. Οι εισαγωγείς που επιθυµούν να γίνουν εγκεκριµένοι οικονοµικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος στο αντίστοιχο κράτος µέλος. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται στο παράρτηµα VII του κανονισµού εφαρµογής. Τα κράτη µέλη της ΕΕ οφείλουν να ενηµερώνουν την Επιτροπή κάθε φορά που χορηγούν καθεστώς εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα. Η Επιτροπή παρέχει την εν λόγω πληροφορία σε όλα τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. Με την προηγούµενη συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα, ο κατάλογος µπορεί επίσης να διατεθεί στο κοινό µέσω του ιαδικτύου. Οι διαδικασίες για τις αιτήσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα περιέχονται στα άρθρα 9-30 του κανονισµού εφαρµογής. 12

13 (Γ) Ρόλος των αρχών των τρίτων χωρών Κάθε τρίτη χώρα η οποία επιθυµεί να εµπορεύεται αλιευτικά προϊόντα µε την ΕΚ πρέπει να κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αρµόδιες αρχές της. Οι πληροφορίες αυτές θα επαληθεύονται από την Επιτροπή. Η αποδοχή πιστοποιητικών αλιευµάτων επικυρωµένων από συγκεκριµένο κράτος σηµαίας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση από το ενδιαφερόµενο κράτος σηµαίας µε την οποία βεβαιώνονται οι αναλυτικές πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτηµα III του κανονισµού ΠΛΑ. Η Επιτροπή οφείλει να θέτει στη διάθεση των κρατών µελών της ΕΕ τα στοιχεία των κοινοποιήσεων που υποβάλλουν τα κράτη σηµαίας (και τις ενδεχόµενες επικαιροποιήσεις τους) µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οφείλει επίσης να δηµοσιεύει κατάλογο των κρατών σηµαίας που προέβησαν σε αυτές τις κοινοποιήσεις, καθώς και τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρµόδιων αρχών τους, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της Γ MARE. εκτά για την εισαγωγή στην ΕΚ µπορούν να γίνονται µόνον τα πιστοποιητικά αλιευµάτων που επικυρώνονται από κοινοποιηθείσα και δηµοσιευθείσα αρµόδια αρχή. Στόχος της κοινοποίησης, καθώς και της παροχής υποδειγµάτων εντύπων πιστοποιητικών αλιευµάτων, είναι η πρόληψη της κατάχρησης του συστήµατος πιστοποίησης αλιευµάτων (για παράδειγµα, επικύρωση πιστοποιητικών αλιευµάτων από αναρµόδιες και µη κοινοποιηθείσες αρχές) και η διευκόλυνση του εντοπισµού των πλαστών πιστοποιητικών αλιευµάτων. Η κοινοποίηση µπορεί να υποβληθεί και να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, ακόµη και µετά ην έναρξη ισχύος του κανονισµού ΠΛΑ. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πιστοποιητικά αλιευµάτων µπορούν να επικυρωθούν µόνον από αρµόδια αρχή η οποία έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της Γ MARE. Επικυρώσεις Η αρµόδια δηµόσια αρχή µπορεί να επικυρώσει τα πιστοποιητικά αλιευµάτων για αλιεύµατα που προέρχονται από σκάφη που φέρουν τη σηµαία της εάν, κατά την υποβολή της αίτησης επικύρωσης, δεν διαθέτει αντίθετες πληροφορίες, σύµφωνα µε τις οποίες τα αλιεύµατα δεν αλιεύθηκαν σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Εάν κατά την υποβολή του πιστοποιητικού αλιευµάτων από τον εξαγωγέα, η αρµόδια αρχή του κράτους σηµαίας δεν διαθέτει όλα τα στοιχεία που θα της επέτρεπαν να διασφαλίσει την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναγράφονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή/και τη συµµόρφωση προς τα εφαρµοστέα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης, ή εάν η αρµόδια αρχή έχει αµφιβολίες όσον αφορά τη συµµόρφωση, διενεργεί κάθε έλεγχο ή επαλήθευση τον οποίο θεωρεί ενδεδειγµένο προκειµένου να καθορίσει κατά πόσον τα αλιεύµατα είναι νόµιµα και κατά πόσον µπορεί να επικυρώσει το έγγραφο. Εάν υπάρχουν στοιχεία ότι τα αλιεύµατα δεν αλιεύθηκαν σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης, η αρµόδια αρχή δεν επικυρώνει το πιστοποιητικό αλιευµάτων. Ωστόσο, ο κανονισµός ΠΛΑ δεν επιβάλλει οποιαδήποτε υποχρέωση σχετικά µε το πώς πρέπει να διενεργηθεί η επικύρωση. Η οργάνωση της διαδικασίας επικύρωσης των πιστοποιητικών αλιευµάτων επαφίεται στην αρµοδιότητα κάθε τρίτης χώρας και εξαρτάται από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και τα συστήµατα ελέγχου. Το εγχώριο σύστηµα ελέγχου πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται για τη συλλογή και την επαλήθευση των αναγκαίων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται. 13

14 ( ) Ρόλος των κρατών µελών της ΕΕ α) Γενικές αρχές για τις επαληθεύσεις Τα προς εισαγωγή αλιευτικά προϊόντα µπορούν να επαληθεύονται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της ΕΕ µαζί µε το πιστοποιητικό αλιευµάτων και τα συναφή έγγραφα. Οι επαληθεύσεις θα διενεργούνται κυρίως βάσει κοινών κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων, µε εξαίρεση τις συγκεκριµένες περιπτώσεις που απαριθµούνται στον κανονισµό ΠΛΑ στις οποίες οι επαληθεύσεις θα είναι υποχρεωτικές. Οι επαληθεύσεις µπορούν να περιλαµβάνουν εξέταση των αλιευτικών προϊόντων, επαλήθευση των στοιχείων των δηλώσεων και της γνησιότητας των εγγράφων, επιθεώρηση των µεταφορικών µέσων, των εµπορευµατοκιβωτίων και των χώρων αποθήκευσης κ.λπ. Για τους σκοπούς της επαλήθευσης, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της ΕΕ µπορούν να ζητούν τη συνδροµή των αρµόδιων αρχών του κράτους σηµαίας ή της τρίτης χώρας, εάν το κράτος µέλος της ΕΕ έχει βάσιµες αµφιβολίες όσον αφορά την εγκυρότητα του πιστοποιητικού αλιευµάτων ή τη συµµόρφωσή του προς τους κανόνες διατήρησης και διαχείρισης. Η διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν υπερβαίνει τις 15 ηµέρες και τα έξοδα αποθήκευσης βαρύνουν τον εισαγωγέα της ΕΚ. Όλοι οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις πρέπει να διενεργούνται πάντοτε προτού επιτραπεί η είσοδος ενός προϊόντος στην αγορά της ΕΚ. β) ιαδικασία Προτού εγκριθεί η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων στην ΕΚ, πρέπει να εφαρµόζονται διάφορα µέτρα, ανάλογα µε την περίπτωση: - Εάν τα προϊόντα εκφορτώνονται από αλιευτικό σκάφος, πρέπει να εξακριβώνεται εάν τα αλιευτικά προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευµάτων (κεφάλαιο II). - Επιπλέον, για όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο, πρέπει να διενεργείται προκαταρκτικός έλεγχος του πιστοποιητικού αλιευµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού ΠΛΑ. Όταν πρόκειται να εισαχθούν αλιευτικά προϊόντα, η διαδικασία περιλαµβάνει αρχικά προκαταρκτικό έλεγχο του πιστοποιητικού αλιευµάτων. Ειδικότερα, πρέπει να εξακριβώνεται εάν το πιστοποιητικό αλιευµάτων επικυρώθηκε από την αρµόδια αρχή που κοινοποίησε η τρίτη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται η χρήση της βάσης δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 22. Εάν το πιστοποιητικό είναι ικανοποιητικό και δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω επαλήθευσης ούτε αντίφαση προς τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης του αλιευτικού σκάφους, η εισαγωγή µπορεί να προχωρήσει. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισµού ΠΛΑ, διενεργούνται επαληθεύσεις στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται κάτι τέτοιο. Εποµένως, εφόσον απαιτείται, θα διενεργούνται επαληθεύσεις προτού επιτραπεί η είσοδος των προϊόντων στην ΕΚ. γ) Εισαγωγές από εγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς 14

15 Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται αναλογικά για τα φορτία, και τα σχετικά πιστοποιητικά αλιευµάτων, που εισάγονται από εγκεκριµένο οικονοµικό φορέα. δ) Συντοµότερες προθεσµίες για την υποβολή πιστοποιητικών αλιευµάτων Η ίδια αρχή εφαρµόζεται για τα φορτία που µεταφέρονται αεροπορικώς, σιδηροδροµικώς ή οδικώς. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρχές των κρατών µελών της ΕΕ θα διαθέτουν λιγότερο χρόνο για τον έλεγχο των εγγράφων, καθώς η προθεσµία είναι κατώτερη των 3 εργάσιµων ηµερών (δηλαδή 4 ώρες για τα φορτία που µεταφέρονται αεροπορικώς, βλέπε παράρτηµα VI του κανονισµού εφαρµογής). Ωστόσο, τα εν λόγω προϊόντα δεν θα διατίθενται στην αγορά προτού ελεγχθούν τα έγγραφα. ε) Αλιευτικά σκάφη Όταν ένα αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας εισέρχεται σε καθορισµένο λιµένα κράτους µέλους της ΕΕ και τα προϊόντα δηλώνονται για κατανάλωση στο σηµείο εισόδου, το κράτος µέλος της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει την εκφόρτωση. Εποµένως, ο πλοίαρχος του σκάφους πρέπει να παράσχει αναγγελία, η οποία θα συνοδεύεται από επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων. Επιπλέον, µετά την έγκριση της εκφόρτωσης, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης. στ) Αλιεύµατα που εκφορτώνονται για διαµετακόµιση σε άλλο κράτος µέλος ή µεταφορτώνονται σε άλλο κράτος µέλος Εάν πραγµατοποιηθεί εκφόρτωση ή µεταφόρτωση σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ µόνον για διαµετακόµιση ή για περαιτέρω θαλάσσια µεταφορά και ο τελικός προορισµός των προϊόντων είναι άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, απαιτείται αναγγελία καθώς το σκάφος θα χρειασθεί άδεια για την εκφόρτωση ή τη µεταφόρτωση και θα µπορεί, εποµένως, να επιθεωρηθεί από τις αρχές του κράτους µέλους εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης στην ΕΕ. Η πρόσβαση στον λιµένα µπορεί να επιτραπεί µόνον βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, εάν τα αλιεύµατα συνοδεύονται από προηγούµενη αναγγελία και επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3, η είσοδος µπορεί επίσης να επιτραπεί, αλλά τα αλιεύµατα ενδέχεται να παρακρατηθούν, εάν οι πληροφορίες της αναγγελίας δεν είναι πλήρεις. Επιπλέον, στις περιπτώσεις διαµετακόµισης απαιτείται επίσης δήλωση εκφόρτωσης ή µεταφόρτωσης. Η δήλωση εκφόρτωσης περιέχει τους αριθµούς των πιστοποιητικών αλιευµάτων, αλλά το ίδιο το πιστοποιητικό µπορεί να µην επισυνάπτεται. Οι αρχές στο πρώτο σηµείο εισόδου πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη πιστοποιητικού αλιευµάτων, αλλά δεν υποχρεούνται να το επαληθεύσουν, καθώς η επαλήθευσή του µπορεί να είναι ευθύνη του κράτους µέλους τελικού προορισµού στην ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, οι αρµόδιες αρχές στο εν λόγω κράτος µέλος τελικού προορισµού στην ΕΕ πρέπει να παραλάβουν το επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων, καθώς θα αποφασίσουν κατά πόσον θα αποδεσµεύσουν το προϊόν στην αγορά ή όχι. Για τις πράξεις διαµετακόµισης, κάθε κράτος µέλος είναι αρµόδιο να αποφασίσει κατά πόσον επιθυµεί να διενεργήσει επαληθεύσεις στον λιµένα ή στον τελικό προορισµό και οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στην Επιτροπή, η οποία θα τη δηµοσιεύσει στον δικτυακό τόπο της. Για τις πράξεις µεταφόρτωσης, η επαλήθευση του πιστοποιητικού αλιευµάτων πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος τελικού προορισµού, το οποίο ενηµερώνεται από το κράτος µέλος µεταφόρτωσης για τις λεπτοµέρειες της µεταφοράς. 15

16 Το γεγονός ότι τα αλιεύµατα εκφορτώνονται ή µεταφορτώνονται από ένα αλιευτικό σκάφος για διαµετακόµιση ή για περαιτέρω µεταφορά σε άλλο κράτος µέλος δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στις επιθεωρήσεις στον λιµένα βάσει των άρθρων 9 έως 11. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για τις πράξεις διαµετακόµισης για προϊόντα που φθάνουν µε άλλα µεταφορικά µέσα (δι αέρος, οδικώς ή σιδηροδροµικώς). ζ) Πιστοποιητικά αλιευµάτων για εξαγόµενα αλιεύµατα της ΕΚ Τα κοινοτικά αλιεύµατα που εξάγονται σε τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται από κοινοτικό πιστοποιητικό αλιευµάτων, εφόσον αυτό απαιτείται από την ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα προορισµού και συµφωνείται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 4. Ωστόσο, εάν τα κοινοτικά αλιεύµατα πρόκειται να υποβληθούν σε µεταποίηση στην τρίτη χώρα προορισµού µε επακόλουθη επανεξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων στην ΕΚ, απαιτείται η επικύρωση πιστοποιητικού αλιευµάτων, ακόµη και χωρίς προηγούµενο αίτηµα από την εν λόγω χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, η εισαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων δεν θα επιτρέπεται (βλ. επίσης παράγραφο 5.4). Εποµένως, οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα προϊόντα τρίτων χωρών που εισάγονται στην ΕΚ ισχύουν επίσης σε σχέση µε την επικύρωση της νοµιµότητας των αλιευµάτων που πρόκειται να εξαχθούν σε τρίτη χώρα από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της ΕΕ που είναι το κράτος σηµαίας. Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που επιθυµούν να λαµβάνουν πιστοποιητικά αλιευµάτων για αλιεύµατα της ΕΚ θα δηµοσιευθεί και θα επικαιροποιείται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής ιαδικασία πιστοποίησης (Α) Έντυπα και αρίθµηση Τα έντυπα του πιστοποιητικού αλιευµάτων που χρησιµοποιούνται από µια τρίτη χώρα θα πρέπει να είναι ίδια µε το υπόδειγµα που διαβιβάζουν στην Επιτροπή στην κοινοποίηση κράτους σηµαίας. Προκειµένου να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των εγγράφων και να αποφεύγεται τυχόν παραποίηση ή δόλια γνωστοποίηση, όλα τα πιστοποιητικά αλιευµάτων που υποβάλλονται κατά την εξαγωγή πρέπει να επικυρώνονται από την αρµόδια αρχή του κράτους σηµαίας. Εποµένως, είναι επίσης σηµαντικό τα πιστοποιητικά αλιευµάτων να αριθµούνται. Επαφίεται σε κάθε κράτος να θεσπίσει τη δική του δοµή αρίθµησης για τα πιστοποιητικά αλιευµάτων, αλλά η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα στοιχεία: - κωδικός ISO κάθε κράτους σηµαίας - κωδικός αναγνώρισης της αρµόδιας αρχής - έτος επικύρωσης - αριθµός σε συνεχή σειρά. Παράδειγµα: Κωδικός ISO/κωδικός αρχής/έτος/αριθµός σε συνεχή σειρά (ο αριθµός των ψηφίων θα αποφασισθεί από κάθε χώρα ανάλογα µε τον προβλεπόµενο αριθµό πιστοποιητικών) 16

17 Εάν έχουν ορισθεί περισσότερες από µία αρµόδιες αρχές ανά κράτος σηµαίας (σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο), καθεµία εξ αυτών θα αναγνωρίζεται µε χωριστό κωδικό, ο οποίος θα γνωστοποιείται στις κοινοποιήσεις. Το έντυπο στο παράρτηµα II του κανονισµού ΠΛΑ αποτελείται από δύο µέρη, το πιστοποιητικό αλιευµάτων και το πιστοποιητικό επανεξαγωγής. Το πιστοποιητικό αλιευµάτων αφορά άµεσα τα κράτη σηµαίας. Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής αφορά µόνον τα κράτη µέλη της ΕΕ και θα χρησιµοποιείται από τις αρµόδιες αρχές τους για να επαληθεύσουν εάν τα προϊόντα τα οποία εισάχθηκαν στην ΕΚ και πρόκειται να επανεξαχθούν συνοδεύονταν από πιστοποιητικό αλιευµάτων επικυρωµένο από το κράτος σηµαίας. Στόχος του πιστοποιητικού επανεξαγωγής είναι η αποφυγή της επακόλουθης εµπορίας παράνοµων προϊόντων σε τρίτες χώρες, τα οποία µπορεί να φθάσουν δολίως στην ΕΚ παρά τις επαληθεύσεις στην πλευρά της εισαγωγής. (Β) Γνωστοποίηση επικυρωµένου πιστοποιητικού αλιευµάτων από τον εξαγωγέα Μόλις παραλάβει το επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων από την αρµόδια αρχή, ο εξαγωγέας πρέπει να βεβαιώνεται ότι το πρωτότυπό του παρέχεται στον εισαγωγέα στην ΕΚ, ο οποίος θα πρέπει να το υποβάλει στις αρχές του κράτους µέλους εισαγωγής στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τρόπο αποστολής του σχετικού φορτίου. Συνιστάται στον εξαγωγέα να διατηρεί αντίγραφο του διαβιβασθέντος πιστοποιητικού αλιευµάτων για διάστηµα τουλάχιστον 3 ετών. Το φορτίο µπορεί να προορίζεται α) κατευθείαν για την ΕΚ, ή β) για άλλη τρίτη χώρα, από όπου θα επανεξαχθεί στην ΕΚ χωρίς τροποποίηση και χωρίς να υποστεί µεταποίηση, ή γ) για διαφορετική τρίτη χώρα στην οποία θα υποστεί µεταποίηση προτού επανεξαχθεί στην ΕΚ. Ο ακριβής τρόπος µε τον οποίο ο εξαγωγέας θα θέσει στη διάθεση του εισαγωγέα το (πρωτότυπο) επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων δεν καθορίζεται στον κανονισµό ΠΛΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγωγέας της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό αλιευµάτων στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εισαγωγής στην ΕΕ τουλάχιστον τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ώρα άφιξης του φορτίου (άρθρο 16 παράγραφος 1). Συντοµότερες προθεσµίες προβλέπονται στον κανονισµό εφαρµογής και θα εφαρµόζονται για φορτία που εισέρχονται στην ΕΚ δι αέρος, οδικώς ή σιδηροδροµικώς. Στις ως άνω περιπτώσεις β) και γ), ο εισαγωγέας θα πρέπει επίσης να υποβάλει τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για να διασφαλισθεί η πλήρης ιχνηλασιµότητα προσδιορίζοντας εάν το προϊόν που εισάχθηκε στην ΕΚ αντιστοιχεί σε εκείνο του (των) πιστοποιητικού (-ων) αλιευµάτων. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση των εν λόγω εγγράφων περιγράφονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2. Εφαρµόζονται οι ίδιες βασικές αρχές που ισχύουν για τα πιστοποιητικά αλιευµάτων, δηλαδή οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται όσον αφορά την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχουν µε τα έγγραφα αυτά, και οι αρχές µπορούν να διενεργήσουν κάθε έλεγχο ή επαλήθευση που θεωρούν αναγκαία πριν από την έκδοση των εν λόγω εγγράφων. 17

18 (Γ) Έλεγχοι και επαληθεύσεις του πιστοποιητικού αλιευµάτων (άρθρα 16 και 17) Η γενική αρχή είναι ότι οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις διενεργούνται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους πρώτης εισόδου στην ΕΕ. Ωστόσο, ειδικές διατάξεις θεσπίζονται για τις πράξεις διαµετακόµισης και µεταφόρτωσης, προκειµένου να µην επηρεάζεται η ροή της κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων υπό διαµετακόµιση στο κράτος µέλος πρώτης εισόδου προς άλλο κράτος µέλος, οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις µπορούν να διενεργούνται από το κράτος µέλος πρώτης εισόδου ή τελικού προορισµού. Θα θεσπίζονται διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίζεται η ροή πληροφοριών για τα οικεία φορτία µεταξύ των κρατών µελών πρώτης εισόδου στην ΕΕ και των κρατών µελών τελικού προορισµού. Παρότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν αφορούν τις αρχές τρίτων χωρών, είναι σηµαντικό να αναφέρονται οι διατάξεις αυτές, προκειµένου να αποφεύγεται τυχόν πρόκληση σύγχυσης στους εξαγωγείς σε σχέση µε τον οικονοµικό φορέα στην ΕΚ, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει το πιστοποιητικό αλιευµάτων για υποβολή στην αρχή του κράτους µέλους τελικού προορισµού στην ΕΕ. Στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων που µεταφορτώνονται στο κράτος µέλος πρώτης εισόδου µε τελικό προορισµό ένα άλλο κράτος µέλος, οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις διενεργούνται στο εν λόγω κράτος µέλος. Έλεγχοι εγγράφων Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της ΕΕ θα ελέγχουν και θα επαληθεύουν τα επικυρωµένα πιστοποιητικά αλιευµάτων µαζί µε τα στοιχεία που προβλέπονται στην κοινοποίηση του κράτους σηµαίας. Οι µέθοδοι του ελέγχου αυτού, ο οποίος είναι καθαρά ένας έλεγχος εγγράφων, θα καθορίζονται βάσει διαχείρισης κινδύνων, ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητά τους και να αποφεύγονται οι περιττές καθυστερήσεις στις εµπορικές ροές. Επαληθεύσεις Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών της ΕΕ µπορούν να διενεργούν όλες τις επιπλέον επαληθεύσεις που θεωρούν αναγκαίες, εάν ο αρχικός έλεγχος του πιστοποιητικού αλιευµάτων δεν επιτρέπει την εισαγωγή των προϊόντων. Οι εν λόγω επαληθεύσεις οργανώνονται και διενεργούνται βάσει εθνικών και κοινοτικών κριτηρίων διαχείρισης κινδύνου, προκειµένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η εναρµόνισή τους σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Οµοίως, ο κανονισµός καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες η επαλήθευση θα είναι υποχρεωτική, καθώς και τις µεθόδους συνεργασίας µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες (κράτη σηµαίας ή άλλα κράτη, σε περίπτωση πράξεων διαµετακόµισης ή µεταποίησης σε διαφορετική τρίτη χώρα). Η αποδέσµευση των προϊόντων στις αγορές αναστέλλεται εν αναµονή των αποτελεσµάτων των ελέγχων. ( ) Απαίτηση διατήρησης του πιστοποιητικού αλιευµάτων Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά αλιευµάτων πρέπει να διατηρούνται για ελάχιστο χρονικό διάστηµα τριών ετών από την αρµόδια αρχή στην ΕΚ. Είναι επίσης σκόπιµο οι αρχές επικύρωσης στις τρίτες χώρες, ο εξαγωγέας και ο εισαγωγέας να διατηρούν αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 18

19 5.14 Αναγνωρισµένα συστήµατα ΠΟ Α (άρθρο 13) Πιστοποιητικά αλιευµάτων, πιστοποιητικά επανεξαγωγής και συναφή έγγραφα επικυρωµένα σύµφωνα µε συστήµατα δικαιολογητικών που έχουν εγκρίνει ΠΟ Α και τα οποία συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισµού ΠΛΑ µπορούν να γίνονται πλήρως ή µερικώς αποδεκτά για τα σχετικά είδη. Ο κατάλογος αυτών των συστηµάτων δικαιολογητικών, τα οποία γίνονται αποδεκτά πλήρως ή µερικώς, καθορίζεται από την Επιτροπή και παρατίθεται στο Παράρτηµα V του κανονισµού εφαρµογής. Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για τη συµπλήρωση και την επικύρωση αυτού του είδους πιστοποιητικών αλιευµάτων είναι οι προβλεπόµενοι στο σύστηµα δικαιολογητικών για τα αλιεύµατα της οικείας ΠΟ Α. Οι εφαρµοστέες διατάξεις για τους ελέγχους, τις επαληθεύσεις και την αποδοχή των πιστοποιητικών αλιευµάτων και τη συνεργασία είναι οι γενικές διατάξεις του κανονισµού ΠΛΑ Χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων ιχνηλασιµότητας υπό τον έλεγχο τρίτων χωρών / ειδική ρύθµιση µεταξύ τρίτης χώρας και της Επιτροπής Ο κανονισµός ΠΛΑ επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεργάζεται διοικητικά µε τρίτες χώρες σε τοµείς που αφορούν την εφαρµογή του κανονισµού βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 4, καθώς η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες δεν πρέπει να περιορίζεται στον αποκλειστικό σκοπό της επαλήθευσης των πιστοποιητικών αλιευµάτων ή των συναφών εγγράφων. Αυτό το είδος συνεργασίας µπορεί να καθιερωθεί µόνον σε διµερές επίπεδο, λαµβανοµένων υπόψη ειδικών καταστάσεων, όπως τα υπάρχοντα συστήµατα ελέγχου και τα χαρακτηριστικά των εµπορικών συναλλαγών ή της αλιείας. Οι δυνητικοί τοµείς συνεργασίας εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις καταστάσεις που εντοπίζονται και συζητώνται µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες και µπορούν να περιλαµβάνουν: - τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την κατάρτιση, την επικύρωση ή την υποβολή των πιστοποιητικών αλιευµάτων - την αντικατάσταση του πιστοποιητικού αλιευµάτων µε εναλλακτικά ηλεκτρονικά συστήµατα ιχνηλασιµότητας για τον εντοπισµό της προέλευσης των αγαθών υπό τον έλεγχο των αρχών της τρίτης χώρας, σύµφωνα µε µεθόδους που θα συµφωνηθούν µε τα ενδιαφερόµενα κράτη σηµαίας - την αµοιβαία παροχή συνδροµής και ανταλλαγή πληροφοριών. Πληροφορίες σχετικά µε τις τρίτες χώρες που συµµετέχουν σε µια τέτοια διοικητική συνεργασία και σχετικά µε το περιεχόµενο της εν λόγω συνεργασίας θα δηµοσιεύονται από την Επιτροπή Πώς συµπληρώνονται το πιστοποιητικό αλιευµάτων και η δήλωση µεταποίησης Οι εξηγήσεις σχετικά µε τα διάφορα πεδία του πιστοποιητικού αλιευµάτων και της δήλωσης µεταποίησης αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης για τη συµπλήρωση των εντύπων. Για την κανονική ροή του πιστοποιητικού αλιευµάτων, βλ. παράγραφο

20 Σηµειώνεται ότι το υπόδειγµα που παρέχεται στο παράρτηµα II του κανονισµού ΠΛΑ είναι ένα ενιαίο έγγραφο, το οποίο καλύπτει όλες τις ενδεχόµενες περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού αλιευµάτων. Εποµένως, δεν χρειάζεται να συµπληρώνονται όλα τα πεδία σε όλες τις περιπτώσεις. Ε: Ποια είναι η σχέση µεταξύ του παραρτήµατος II και του παραρτήµατος IV; Α: Το παράρτηµα II είναι ένα υπόδειγµα πιστοποιητικού αλιευµάτων µε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα αλιεύµατα και την εξαγωγή, το οποίο πρέπει να επικυρώνεται από την αρµόδια αρχή του κράτους σηµαίας. Το παράρτηµα IV δεν είναι πιστοποιητικό, αλλά δήλωση σχετικά µε τα προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταποίηση των προϊόντων σε χώρα διαφορετική από το κράτος σηµαίας, η οποία πρέπει να παρασχεθεί από το εργοστάσιο µεταποίησης και στην οποία πρέπει να επισυνάπτεται επικυρωµένο πιστοποιητικό αλιευµάτων (ή αντίγραφο) για τα προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν. Η δήλωση του παραρτήµατος IV πρέπει να συµπληρώνεται µόνον σε περίπτωση µεταποίησης εισαγόµενων αλιευµάτων. Η µεταποίηση αλιευµάτων της ίδιας χώρας θα δηλώνεται στο παράρτηµα II χρησιµοποιώντας τόσο το πεδίο «Είδος» όσο και το πεδίο «Κωδικός προϊόντος». 20

21 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αριθµός εγγράφου Αρχή επικύρωσης 1. Όνοµα ιεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ 2. Όνοµα αλιευτικού σκάφους Σηµαία Λιµένας και αριθµός νηολογίου ιακριτικό κλήσης Αριθµός IMO/Lloyd s υπάρχει) (εάν Αριθµός αδείας αλιείας Ισχύει µέχρι Αριθµός Inmarsat Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας Αριθµός τηλεφώνου ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εάν υπάρχει) 3. Περιγραφή προϊόντος Τύπος επιτρεπόµενης µεταποίησης επί του σκάφους: 4. Αναφορά σε εφαρµοστέα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης Είδος Κωδικός προϊόντος Ηµεροµηνία και περιοχές αλιείας Εκτιµώµενο βάρος ζωντανών αλιευµάτων (kg) Εκτιµώµενο βάρος προς εκφόρτωση (kg) Επαληθευµένο εκφορτωθέν βάρος (kg) κατά περίπτωση 5. Όνοµα πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους Υπογραφή - Σφραγίδα: 6. ήλωση µεταφόρτωσης εν πλω Όνοµα πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους Υπογραφή και σφραγίδα Ηµεροµηνία/Περιοχή/ Στίγµα µεταφόρτωσης Εκτιµώµενο (kg) βάρος Πλοίαρχος παραλαβής σκάφους Υπογρ αφή Όνοµα του σκάφους ιακριτικό κλήσης Αριθµός IMO/Lloyd s (εάν υπάρχει) 7. Άδεια µεταφόρτωσης εντός ζώνης λιµένα: Όνοµα Αρχή Υπογραφή ιεύ θυν ση Τηλέφω νο Λιµένας εκφόρτωσης Ηµεροµηνία εκφόρτωσης Σφραγίδα 8. Όνοµα και διεύθυνση του εξαγωγέα Υπογραφή Ηµεροµηνία Σφραγίδα 9. Επικύρωση της αρχής του κράτους σηµαίας: Όνοµα/Τίτλος Υπογραφή Ηµεροµηνία Σφραγίδα 10. Πληροφορίες σχετικές µε τη µεταφορά: Βλέπε προσάρτηµα 11. ήλωση εισαγωγέα: Όνοµα και διεύθυνση του εισαγωγέα Υπογραφ ή Ηµε ροµη νία Σφραγίδα Κωδικός ΣΟ προϊόντος Έγγραφα δυνάµει του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 Στοιχεία αναφοράς 21

22 12. Έλεγχος εισαγωγής: Αρχή Τόπος Η εισαγωγή εγκρίνεται* Η εισαγωγή αναστέλλεται* Ζητήθηκε επαλήθευση ηµεροµηνία ιασάφηση (εάν εκδόθηκε) Αριθµός Ηµεροµηνία Τόπος * Επισηµαίνεται ό,τι ισχύει. Το τµήµα 1 του πιστοποιητικού αλιευµάτων και τα πεδία «Αριθµός εγγράφου» και «Αρχή επικύρωσης» χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση του εγγράφου και της αρχής που το επικυρώνει. Εποµένως, προορίζονται για τον σκοπό αυτό και πρέπει να συµπληρώνονται από την αρχή επικύρωσης. Βλέπε παράγραφο 5.13(Α) για τον τρόπο αρίθµησης του πιστοποιητικού. Οι απαιτούµενες πληροφορίες όπως «Όνοµα», «ιεύθυνση», «Τηλέφωνο», «Φαξ» αφορούν την αρχή επικύρωσης και παρέχονται από αυτήν. Τµήµατα 2 έως 5 Τα στοιχεία του σκάφους, τα προϊόντα και τα εφαρµοστέα µέτρα πρέπει να συµπληρώνονται στα τµήµατα 2 έως 5, τα οποία περιλαµβάνουν την υπογραφή του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους (ή του αντιπροσώπου του), εκτός του πεδίου «Επαληθευµένο εκφορτωθέν βάρος (kg) κατά περίπτωση» στο τµήµα 3, το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται από την αρχή επικύρωσης στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό έχει ελεγχθεί. Στο τµήµα 2 (στοιχεία του σκάφους) ορισµένα πεδία συµπληρώνονται µόνον κατά περίπτωση (αριθµός IMO/Lloyd's, αριθµός Inmarsat). Τµήµα 3 (περιγραφή του προϊόντος): Το προϊόν περιγράφεται µε το όνοµα του είδους, ο δε κωδικός προϊόντος είναι ο τελωνειακός κωδικός που χρησιµοποιείται στην ονοµατολογία που εφαρµόζεται από την τρίτη χώρα. Όλοι οι κωδικοί βασίζονται στον εξαψήφιο κωδικό του εναρµονισµένου συστήµατος, και η ΕΚ θέτει στη διάθεση του κοινού επιγραµµικά όλες τις εθνικές ονοµατολογίες στη σελίδα «Applied Tariffs Database» (Βάση δεδοµένων εφαρµοστέων δασµών) στον δικτυακό τόπο Εάν πρόκειται να παρασχεθούν αναλυτικότερες πληροφορίες (π.χ. για µεταποιηµένα προϊόντα), τα πεδία µπορούν να επεκταθούν ή µπορεί να προσαρτηθεί στο πιστοποιητικό ένα συνηµµένο. Είδος: Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στους οικονοµικούς φορείς και για άλλους σκοπούς, π.χ. έλεγχος ποιότητας, διαπραγµατεύσεις τιµών, και το χρησιµοποιούµενο είδος πρέπει συνήθως να προσδιορίζεται. Αυτό το τµήµα του πιστοποιητικού αλιευµάτων πρέπει να συµπληρώνεται από τον οικονοµικό φορέα, και όχι από τις αρχές. Σε περίπτωση µεταποιηµένων προϊόντων µπορούν να αναφέρονται περισσότερα από ένα είδη. Κωδικός προϊόντος: Ο κωδικός αναφέρεται µόνον για τα προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν. Η πληροφορία αυτή παρέχεται από τον οικονοµικό φορέα. Από την πλευρά της, η ΕΚ θα χρησιµοποιεί τον οκταψήφιο κωδικό της συνδυασµένης ονοµατολογίας (ΣΟ), ο οποίος βασίζεται στους εξαψήφιους κωδικούς του εναρµονισµένου συστήµατος (ΕΣ) για τα πιστοποιητικά αλιευµάτων που επικυρώνονται σε σχέση µε εξαγόµενα κοινοτικά αλιεύµατα. Συνιστάται να χρησιµοποιεί κάθε χώρα τους εθνικούς τελωνειακούς κωδικούς της, καθώς βασίζονται συνήθως στο ΕΣ. Αυτός θα είναι ο απλούστερος τρόπος για την επίτευξη συνεννόησης όσον αφορά το προϊόν που αναφέρεται στο πιστοποιητικό αλιευµάτων. Περιοχές αλιείας: Αναφέρονται από τον οικονοµικό φορέα σύµφωνα µε τους ορισµούς της εθνικής νοµοθεσίας της τρίτης χώρας επικύρωσης ή σε διεθνές επίπεδο. Η περιοχή αλιείας είναι ο εθνικός 22

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:3948/80752 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2012 COM(2012) 546 final 2012/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. Κούλης (Προϊστάμενος Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις Έκδοση 8η (τελική) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενιαία αγορά, κανονιστικό περιβάλλον, βιοµηχανίες υπαγόµενες σε κάθετη νοµοθεσία Φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά Βρυξέλλες, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα