ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του α.ν. 397/1968 (ΦΕΚ 110 Α) «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδι οτήτων της». β. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ. Του π.δ. 77/1985 (ΦΕΚ 28 Α) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού», όπως ισχύει. δ. Της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 239 Α), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 14 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α). ε. Την υπ αριθμ. Υ6940/2009 (ΦΕΚ 112 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Πολιτισμού. στ. Tην υπ αριθμ. Υ 357/2009 (ΦΕΚ 3Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύ σταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών». ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Ενιαίο Κανονισμό Ασφάλειας Αθλητι κών Εκδηλώσεων ο οποίος έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε θέματα οργά νωσης της ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή Αθλητικών Εκδηλώσεων και σκοπός του είναι να ορίσει τα καθή κοντα και τις υποχρεώσεις, την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Φορέων, ήτοι: των Αρχών Ασφάλειας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό), του Πυροσβεστικού Σώματος, της διοργανώτριας αρχής, των επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών συλλόγων ή των εθνικών ή άλλων αντιπροσωπευτικών ομάδων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μία αθλητική εκδήλωση, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία κάθε προσώπου που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση, η απρόσκοπτη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης και η ασφάλεια των υποδομών και των λειτουργιών της αθλητικής εγκατάστασης. Oι κατευθύνσεις και οι διαδικασίες που θέτει ο παρών Κανονισμός υπόκεινται στις αρχές και το θεσμικό πλαί σιο της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία απαρέγκλιτα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Άρθρο 2 Αρχές του Κανονισμού Οι βασικές αρχές που διέπουν τον Ενιαίο Κανονισμό Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων είναι: α) Η τήρηση των νόμων και των κανόνων του φίλαθλου πνεύματος από όποιον παρευρίσκεται ή συμμετέχει καθ οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση. β) Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας. γ) Η ασφαλής διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. δ) Η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή των φαινό μενων βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την απόδοση ποινικών, πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων. ε) Η παραδοχή του όρου ασφάλεια υπό την έννοια του safety και security. στ) Η εναρμόνιση του παρόντος Κανονισμού με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς Κανονισμούς ιδίως κατά την εφαρμογή του επί διεθνών αγώνων ή διοργανώσεων. Άρθρο 3 Όροι Έννοιες Ακρωνύμια Α.Α.Ε.: Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες Α.Ε.Α.: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.: Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. Γ.Γ.Α.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Γ.Γ.Π.Π.: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Δ.Ε.Α.Β.: Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας Ε.ΘΕ.Λ.: Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Ε.Κ.Α.Β.: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΛ.ΑΣ.: Ελληνική Αστυνομία

2 22576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε.Ο.Κ.: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Ε.E.Π.:Β και Γ Εθνικής κατηγορίας: Ένωση Επαγγελμα τικού Ποδοσφαίρου Β και Γ Εθνικής κατηγορίας Ε.Π.Ο.: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ε.Σ.Α.Κ.Ε.: Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθο σφαιρικών Εταιρειών Ε. Σ.Α.Π.: Ένωση Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαι ριστών Η.Λ.Π.Α.Π.: Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθη νών Πειραιώς Η.Σ.Α.Π.: Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Ι.Ε.Π.Υ.Α.: Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Λ.Σ.: Λιμενικό Σώμα Μ.Μ.Μ.: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Ο.Α.Σ.Α.: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Π.Σ.: Πυροσβεστικό Σώμα Π.Σ.Α.Π. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδο σφαιριστών Π.Σ.Α.Κ.: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Καλα θοσφαιριστών Τ.Α.Α.: Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών Υ.Π.Α.: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας SUPER LEAGUE: Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α Εθνικής Κατηγορίας Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (Emergencies): Είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση που προκαλείται από φυσικά ή άλλα γεγονότα τεχνολογικά ή πολεμικά και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών, ζημιών και καταστροφών σε έμψυχο ή άψυχο δυναμικό της χώρας ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. (Άρθρο 16 ν. 2936/2001, ΦΕΚ 166/Α ). Αθλητική εκδήλωση: Κυρίως αθλητικοί αγώνες ή άλ λες αθλητικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τέλεση αγώνων, πρωταθλημάτων ή διοργανώσεων. Αθλητική εγκατάσταση: Νοείται το σύνολο των κτιρια κών εγκαταστάσεων και υποδομών (αγωνιστικός χώρος, κερκίδες, αποδυτήρια, βοηθητικοί χώροι, κ.λπ.), καθώς επίσης και η περιβάλλουσα περιοχή αυτών, η οποία οριοθετείτε ανάλογα με την χωροταξική κατανομή της περιοχής. Σχέδιο ασφάλειας: Είναι το σύνολο ταξινομημένων και ιεραρχημένων ενεργειών, μέτρων και δράσεων, οργανω τικού, λειτουργικού, προληπτικού και κατασταλτικού χα ρακτήρα που αναλαμβάνουν οι Δημόσιες Αρχές Ασφά λειας, σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, έγκαιρα, σωστά και αποτελεσματικά οποιοσδήποτε κίνδυνος ενδέχεται να απειλήσει τους Αγώνες. SAFETY & SECURITY: Ξενόγλωσσοι όροι που απαντώ νται στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία για να δηλώσουν, την κατάσταση ασφάλειας από κίνδυνο στην πρώτη περίπτωση και το σύνολο των μέτρων για την προστασία κάποιου προσώπου, αγαθού ή μέρους, στη δεύτερη περίπτωση. Και οι δύο όροι προσιδιάζουν και προσδιορίζουν την εξατομικευμένη ασφάλεια με σκοπό την προστασία της ζωής, της υγεία των ανθρώπων και των περιουσιών της αθλητικής εγκατάστασης, αλλά δια φέρουν στο ότι ο όρος «security» αναφέρεται σε δόλιες ανθρωπογενείς ενέργειες από εξωτερικούς κινδύνους, ενώ το «safety» αναφέρεται στην ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού από κινδύνους που παράγονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Άρθρο 4 Προαπαιτούμενα για την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αθλητικών εκ δηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούνται τ ακόλουθα: 4.1 Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των ιδιωτικών γυμναστηρίων ιδιωτικών σχολών, απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφάλει ας των αθλουμένων, παραγόντων, διαιτητών, θεατών και λοιπών συντελεστών της αθλητικής εκδήλωσης. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκα τάστασης ή το Φορέα στον οποίο ανήκει αυτή, από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για τις Ολυμπιακές Εγκαταστά σεις η άδεια λειτουργίας εκδίδεται υπέρ του χρήστη κάθε Ολυμπιακού συγκροτήματος ή τμήματος αυτού, μετά από αίτησή του στη γνωμοδοτική επιτροπή, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού (ν. 3342/2005). Ουδεμία αθλητική εκδήλωση διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για ένα έτος από τη χορήγησή της. 4.2 Μέτρα Πυροπροστασίας Για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσε ων σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει να εγκριθούν από το Π.Σ. μελέτες πυροπροστασίας και να χορηγηθούν πιστοποιητικά πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον η αθλητική εγκα τάσταση διαθέτει μόνιμα μέσα πυροπροστασίας (μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο) που καλύπτουν όλους τους χώρους, το προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης εκπαιδεύε ται για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων και η εκπαί δευσή του πιστοποιείται από το Πυροσβεστικό Σώμα. 4.3 Παρουσία δημόσιας αρχής ασφάλειας κατά λόγο αρμοδιότητας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.) Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις, εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική εκδήλωση διεξάγεται σε περι οχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητι κών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή οι Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.), οι λέσχες φίλων των αθλητικών σωματείων και γενικά όλοι οι αθλητικοί Φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική Αρχή και να συμμορφώνονται με τις υποδεί ξεις και τις αποφάσεις της, σε όλα τα μέτρα που απο βλέπουν στην ασφαλή τέλεση μιας αθλητικής εκδήλωσης και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελλη νική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα διαθέτουν κατά την κρίση τους, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, το αναγκαίο και ικανό προσωπικό για την τήρηση της Τάξης στις αθλητικές εκδηλώσεις. Το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ ανταποκρίνονται στα αιτήματα συνδρομής των παραπάνω αρχών, σύμφωνα με την αποστολή τους, σε αθλητικές εκδηλώσεις με βαθμό επικινδυνότητος που απαιτεί «έντονα αστυνομικά μέτρα».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρουσία προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα Α και Β εθνικής κατηγορίας ποδο σφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας κα λαθοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαμβάνουν το αναγκαίο και ικανό για την ασφάλεια των αγώνων και για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων προ σωπικό, το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τυχόν επί πλέον στοιχεία πιστοποίησης σύμ φωνα με τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας. 4.5 Ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας αθλητικών εγκα ταστάσεων. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται είτε για τη διεξαγωγή των αγώνων των εθνικών πρωτα θλημάτων, καθώς και των Κυπέλλων Ελλάδος, όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., είτε για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων οποιασδήποτε εκδήλωσης των αθλημάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, ως και των Εθνικών ομάδων αυτών, τοποθετούνται και λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σ αυτές. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας, καθώς και η ευθύνη της επε ξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παρά γουν, ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άρθρο 5 Ρόλοι Καθήκοντα και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων Φορέων Οι φορείς και υπηρεσίες που μπορεί κατά περίπτω ση να εμπλέκονται στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι οι εξής: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α Εθνικής Κα τηγορίας (SUPER LEAGUE), Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β & Γ Εθνικής Κατηγορίας, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), Ε.Σ.Α.Κ.Ε., Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.Π.) Αθλητικός Εισαγγελέας, Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.), Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), Γενικές Γραμματείες Περιφερειών χώρας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), Διαιτησία, Παρατηρητές Διαιτησίας, Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.), Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., ΗΛΠΑΠ, ΤΡΑΜ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Από αυτούς κατά λόγο της αρμοδιότητας τους, οι παρακάτω έχουν ειδικότερα τα εξής καθήκοντα: 5.1 Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας Η ΔΕΑΒ είναι αρμόδια για τη μέριμνα, παρακολούθηση και το συντονισμό μεταξύ της Γ.Γ. Αθλητισμού και των συναρμοδίων σύμφωνα με τον νόμο, Φορέων, για την υλοποίηση των μέτρων που υιοθετούνται και αποφασί ζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Επιπρο σθέτως ασκεί όλες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 41 Α του ν. 2725/1999 αρμοδιότητες στο μέτρο που αυτές είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων και δράσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τον ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3708/ Αθλητική Ομοσπονδία Διοργανωτής Αθλητικής Εκδήλωσης [Διαγωνιζόμενα Αθλητικά Σωματεία, Τ.Α.Α., Αθλητικοί Φορείς] Ο διοργανωτής της αθλητικής εκδήλωσης εξασφα λίζει ότι θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό και συνεργάζεται πλήρως: Με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα τα συμφωνηθέντα και αποφασισθέντα στις πραγματοποιούμενες συσκέψεις εν όψει μιας αθλητικής εκδήλωσης. Με τις δημόσιες αρχές και τις Αρχές ασφάλειας (ιδιαίτερα την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα), για να υπάρξει μία αποτελεσματική ανταλλαγή πληρο φοριών σε θέματα ασφάλειας & υλοποίηση του σχεδι ασμού ασφαλείας. Με τους οριζόμενους κάθε φορά Επικεφαλής αξιωμα τικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή Λιμενικού Σώματος, υπεύθυνους για την λήψη των μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα, ενημε ρώνει υπενθυμίζει στους θεατές ότι δεν πρέπει να φέρνουν απαγορευμένα αντικείμενα ή μη επιτρεπόμε να είδη στην αθλητική εγκατάσταση και ότι πρέπει να συμπεριφέρονται με φίλαθλο πνεύμα. 5.3 Υπεύθυνος Ασφάλειας Αγώνων Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφάλειας αγώνων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώ πισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας του γηπεδούχου συλλόγου ή του εκάστοτε αρμόδιου για την συγκεκριμένη εκδήλωση φορέα ελέγχει και συντονίζει το Προσωπικό Ασφάλει ας του Γηπέδου (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και συνεργάζεται με τους επικεφαλής αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, υπεύθυνους για την λήψη των μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και παρί σταται στο Κέντρο Ελέγχου Αστυνομίας της αθλητικής εγκατάστασης. 5.4 Αθλητικός Εισαγγελέας Στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών, Πειραι ώς και Θεσσαλονίκης ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτών, αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας, ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη για ποινικά αδικήματα που τελούνται εξ αφορμής αθλητικών εκδηλώσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, καθώς και για αδικήματα που τελούνται από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση των αθλητικών Φορέων κατά την άσκηση των αρμοδιο τήτων ή καθηκόντων τους και εποπτεύει την εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων ποινών που επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4 22578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας διευθύνει το έργο των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων της ισχύ ουσας αθλητικής νομοθεσίας. 5.5 Πυροσβεστικό Σώμα ΕΚΑΒ Το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ ενισχύουν την Ελ ληνική Αστυνομία, εφόσον ζητηθεί, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πριν κατά τη διάρκεια και μετά την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, που έχουν σχέση με την αποστολή τους. Ειδικώτερα ως προς το Πυροσβεστικό Σώμα, αυτό σύμφωνα με το ν. 3511/2006 και το π.δ. 210/1992 έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών, την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών που απειλούνται απ αυτές. Επιπλέ ον, είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, καθώς και για τη διάσωση παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο, η ζωή και η σωματική τους ακε ραιότητα, από κάθε είδους ατυχήματα. Άρθρο 6 Συνεργασία εμπλεκομένων Φορέων για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης Συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού Ασφαλείας 1. Πριν την έναρξη κάθε αθλητικής εκδήλωσης πραγ ματοποιείται εντός της αθλητικής εγκατάστασης σύ σκεψη για θέματα ασφάλειας την οποία συγκαλεί ο Παρατηρητής αγώνα της Διοργανώτριας Αρχής και συγκροτείται άτυπη Ομάδα Συντονισμού Ασφαλείας της εκδήλωσης αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων Φορέων (Επικεφαλής αστυνομικών μέτρων, Εκπρόσωπος του Π.Σ, Εκπρόσωπος των Υπηρε σιών Υγείας, Υπεύθυνος των ομάδων). Η σύσκεψη αυτή δεν υποκαθιστά ούτε αναπληρώνει καθ οιονδήποτε τρό πο τη σύσκεψη του άρθρου 41Δ παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει. 2. Για το σκοπό αυτό ο διοργανωτής της αθλητικής εκδήλωσης καθορίζει έναν κατάλληλο τόπο συνάντη σης εντός της αθλητικής εγκατάστασης, όπου η Ομάδα Συντονισμού Ασφάλειας θα συναντηθεί πριν την έναρξη της εκδήλωσης, για μια συνολική εκτίμηση ανάπτυξης των μέτρων αρμοδιότητας ενός έκαστου καθώς και για τον καθορισμό ρόλων και δράσεων καθενός σε επίπε δο επιχειρησιακής τακτικής, σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου. 3. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης πρέπει να εξασφα λίσει ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής, θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών, τηλεφωνικά ή ασύρματα, ώστε να παρεμβαίνει ο καθένας σε θέματα αρμοδιότη τάς του για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται, πριν αυτά λάβουν διαστάσεις. 4. Τα μέλη της ομάδας συνεργασίας πρέπει να ανα γνωρίζουν ένα σύντομο, κωδικοποιημένο, ηχητικό σήμα που θα μεταδίδεται από το σύστημα δημόσιας αναγ γελίας με σκοπό να συγκεντρωθούν στο συμφωνημένο σημείο εκδήλωσης. 5. Σε θέματα διοίκησης συντονισμού και ελέγχου κα θώς και για την λήψη αποφάσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Άρθρο 7 Διαλειτουργικότητα Συντονισμός 7.1 Διαχείριση περιστατικών ασφάλειας Οι εμπλεκόμενοι Φορείς εκτελούν τα θεσμικά τους καθήκοντα κάθετα και οριζόντια. Όταν απαιτηθεί να υπάρξει διαλειτουργικότητα και συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων, τότε όλοι εντάσσονται κάτω από τις οδηγίες του αρμόδιου για την αντιμετώπιση συγκεκριμέ νου κάθε φορά θέματος, όπως αυτός καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος κατά περίπτωση είναι: α) Για θέματα ασφάλειας και πρόληψης αναταραχών, η Ελληνική Αστυνομία. β) Για τη διατήρηση της ευταξίας ταξιθεσίας αποφυ γή συνωστισμού, ελέγχου εισόδου θεατών, το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, και εφ όσον χρειασθεί και το αστυνομικό προσωπικό. γ) Για θέματα αθλητικής αγωνιστικής φύσεως, η διοργανώτρια Αρχή και ο παρατηρητής αγώνα της αθλητικής εκδήλωσης. δ) Για θέματα διάσωσης, πυρόσβεσης και για την αντι μετώπιση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, το Πυ ροσβεστικό Σώμα και η Γ.Γ.Π.Π.. Εάν υπάρχουν φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές που επηρεάζουν γενικότερα την περιοχή και όχι μόνο την αθλητική εγκατάσταση, θα έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια περί πολιτι κής προστασίας, σύμφωνα με τον ν. 3013/2002. ε) Για θέματα υποχρεωτικής βίαιης εκκένωσης στα δίου για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας η Ελ ληνική Αστυνομία. στ) Για λοιπά θέματα εκκένωσης λόγω καταστροφής, δολιοφθοράς κλπ ο ιδιοκτήτης ή χρήστης του γηπέδου σύμφωνα με σχέδιο εκκένωσης, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του βάσει των οικείων κανονισμών και ιδιαι τεροτήτων του αθλήματος και πιστοποιείται από την οικεία διοργανώτρια αρχή. ζ) Για άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και διακομιδή τραυματιών, το ΕΚΑΒ. 7.2 Διοίκηση Αναγνωρίζονται δύο παράλληλα [οριζόντια] επίπεδα διοίκησης, ήτοι η Διοίκηση Λειτουργιών & η Διοίκηση Ασφάλειας. Ο Αρμόδιος για την Διοίκηση Λειτουργιών είναι ο εκάστοτε υπεύθυνος διοργανωτής της αθλητικής εκδή λωσης ενώ αρμόδιος για την Διοίκηση Ασφαλείας είναι ο υπεύθυνος ασφάλειας της αθλητικής εκδήλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος, κατά περίπτωση. 7.3 Λήψη Αποφάσεων Οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με θέματα ασφάλειας, εκκένωσης, προσωρινής διακοπής ή αναστολής της αθλητικής εκδήλωσης υπακούουν στο αξίωμα που αφορά δύο βασικές προτεραιότητες: Την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συμμετεχόντων και την τήρηση του προγράμματος της αθλητικής εκδήλωσης. Ειδικότερα: Η ευθύνη της λήψης αποφάσεων για θέματα ασφά λειας, είτε συμφωνεί είτε όχι ο υπεύθυνος διοργανω τής της αθλητικής εκδήλωσης, ανήκει στον υπεύθυνο ασφάλειας της αθλητικής εκδήλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος κατά περίπτωση, ο οποίος αξιολογεί και λαμβάνει τη σχετική απόφαση αιτιολογημένα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όταν οι επιχειρησιακές απαιτήσεις των αρχών ασφά λειας το επιβάλουν και απαιτείται να διακοπεί προσωρι νά η αθλητική εκδήλωση, τότε ο υπεύθυνος διοργανω τής υποχρεούται να διακόψει την αθλητική εκδήλωση. Η ευθύνη της λήψης αποφάσεων για τα λοιπά θέμα τα, που έχουν να κάνουν με τυχόν προσωρινή ή πλήρη διακοπή ή αναστολή της αθλητικής εκδήλωσης, ανήκει στον υπεύθυνο διοργανωτή, είτε παρέχονται εγγυήσεις ασφάλειας είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η απόφαση του διοργανωτή της αθλητικής εκδήλωσης. Άρθρο 8 Διαχωρισμός Θεατών και Στρατηγική Διασκορπισμού Θεατών. 8.1 Μέτρα κατά την προσέλευση: Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, ο διαχωρι σμός των φιλάθλων πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατό μακρύτερα από την αθλητική εγκατάσταση, ώστε να αποτρέπεται η ανάμειξη των φιλάθλων των δύο (2) ομά δων στις εισόδους του σταδίου ή στα τουρνικέ. Θα πρέπει να παρέχονται χώροι στάθμευσης αυτο κινήτων και λεωφορείων σε διαφορετικές πλευρές του σταδίου και όσο το δυνατό πλησιέστερα στους αντί στοιχους τομείς των θέσεων. 8.2 Μέτρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης: Σε αθλητικές εκδηλώσεις όπου διαχωρίζονται οι θε ατές, θα πρέπει να σχεδιάζεται μία στρατηγική διαχω ρισμού από το διοργανωτή της αθλητικής εκδήλωσης σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελ ληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος. Εάν είναι απαραίτητο, σε αυτή τη στρατηγική θα εμπεριέχεται και μία στρατηγική στάθμευσης οχημάτων (parking) για φιλάθλους των ομάδων. Η στρατηγική διασκορπισμού του πλήθους μετά τη λήξη του αγώνα πρέπει να εξετάζεται και να υλοποιείται αν αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλητικής εκδήλωσης. Άρθρο 9 Απαιτήσεις σχεδιασμού εκκένωσης σταδίου 1. Με μέριμνα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. διασφαλίζεται ότι όλες οι δημόσιες δίοδοι, διάδρομοι, σκάλες, πόρτες, θύρες και έξοδοι κινδύνου, είναι ελεύθερες από εμπό δια που μπορεί να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των θεατών. Οι θύρες εισόδου εξόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων παραμένουν ανοικτές υποχρεωτικά κατά την διάρκεια του αθλητικού γεγονότος και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καμία από αυτές τις πόρτες ή θύρες δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη. 2. Στο σχέδιο εκκένωσης του άρθρου 7 παρ. 1 πρέπει να προβλέπονται ιδίως οι κατάλληλοι χώροι προώθησης συγκέντρωσης του κοινού, η τοποθέτηση φωτεινών ενδείξεων ασφαλείας και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ΙΕΠΥΑ στον τομέα της άμεσης εκκένωσης διάσωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Άρθρο 10 Επιχειρησιακή ανταπόκριση εμπλεκομένων Φορέων και Αρχών Ασφάλειας. Για κάθε αθλητική εκδήλωση εκπονείται σχεδιασμός και υλοποίηση αντίστοιχων λειτουργικών διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και την επικινδυνότητα κάθε αθλητικής εκδήλωσης. Ο σχεδιασμός δεν είναι αμιγώς αστυνομικό σχέδιο, αλλά επιχειρησιακό σχέδιο που αναφέρεται σε όλους τους εμπλεκομένους. Την ευθύνη εκπόνησης του σχεδίου έχει η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση στην περιοχή ευθύνης της οποίας υφίσταται η αθλητική εγκα τάσταση διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων και τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς. Ανάλογα με την επικινδυνότητα του κάθε αγώνα, κα θορίζονται: α) Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκομένου Φορέα στην αθλητική εκδήλωση. β) Οι τομείς θέσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος, εντός της αθλη τικής εγκατάστασης, καθώς και από τα σημεία αποβίβα σης επιβίβασης στα συγκοινωνιακά μέσα που φτάνουν οι φίλαθλοι στην εγκατάσταση και στη διαδρομή έως τις πύλες εισόδου. Οι διατιθέμενες δυνάμεις προσδιορίζονται κάθε φορά από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα ή το Πυροσβεστικό Σώμα, ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα. Κάθε Αστυνομικός, Λιμενικός ή Πυροσβεστικός υπάλληλος, ενημερώνεται πλήρως για τα καθήκοντα του στη συγκεκριμένη θέση, καθώς και την αντίδραση του σε κάθε συμβάν (αναταραχές, έκνομες ενέργειες, τρομοκρατικές ή φυσικές καταστροφές και τον ρόλο του σε διαδικασίες αστυνομικής παρέμβασης, εκκένω σης ή διάσωσης). Το προσωπικό ασφαλείας, οι πρώτες βοήθειες, η ια τρική υπηρεσία και το προσωπικό πυρόσβεσης πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους, πριν ανοίξουν οι θύρες του σταδίου για το κοινό. Άρθρο 11 Ποινικές Πειθαρχικές Διοικητικές Κυρώσεις Διαδικασίες Η τήρηση του παρόντος είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκόμενους και κάθε παραβίαση αυτών μπορεί να τιμωρηθεί ως εξής: 1. Τα αθλητικά σωματεία, ΤΑΑ, ΑΑΕ, οι λέσχες φί λων, οι διοργανώτριες αρχές και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχει στην οργάνωση και τέλεση των αθλητικών εκδηλώ σεων οφείλει να συμμορφώνεται με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού κατά την έννοια του άρθρου 41 παρ. 1 του ν. 2725/ Τα μέτρα, οι ρυθμίσεις, οι οδηγίες και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια που γίνεται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού και υποχρεωτικά εφαρμόζεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου αποτελούν μέτρα αστυνόμευσης κατά την έννοια του άρθρου 41 Δ παρ. 1 του ν. 2725/1999. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Άρθρο 12 Επί μέρους φάσεις Επιχειρησιακών σχεδίων Η οργάνωση υλοποίηση και αξιολόγηση των επιχειρή σεων ασφάλειας για τη τέλεση αθλητικών εκδηλώσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις πραγματώνεται από την αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή σε τρεις (3) φάσεις, ως ακολούθως: 1η ΦΑΣΗ: Προετοιμασία, σχεδίαση και οργάνωση 2η ΦΑΣΗ: Εφαρμογή, υλοποίηση σχεδιασμού προ κατά μετά την αθλητική εκδήλωση 3η ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση και αποτίμηση της διαδικασίας

6 22580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την υλοποίηση των παραπάνω επιχειρησιακών φάσεων ακολουθείται πρότυπο σχέδιο ασφαλείας που αναλύεται στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 13 Ανάλυση πρώτης επιχειρησιακής Φάσεως Η φάση αυτή αποτελείται από μια σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων της Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής συνδεόμενων με τις δραστηριότητες της διοργανώτριας αρχής και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων Δραστηριότητες α) Η αστυνομική ή λιμενική αρχή εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και μετά από σχετική γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της αθλητικής εκδήλωσης, την απαγόρευση με οποιονδή ποτε τρόπο διάθεσης εισιτηρίων της εκδήλωσης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στις λέσχες φίλων τους και στα μέλη αυτών. β) Η οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος δι αφύλαξης της δημόσιας τάξης, μετά και από σχετική γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μίας αθλητικής εκδήλωσης. γ) Η οικεία Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυ νομίας ή Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος εισηγείται, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημό σιας τάξης, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μίας αθλητικής εκδήλωσης τοπικού χαρακτήρα Λοιπές ενέργειες Επιπλέον η Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή συμβάλλει: α) Στον καθορισμό του βαθμού Επικινδυνότητας των Αθλητικών Εκδηλώσεων με αντίστοιχη διαβάθμιση των μέτρων ασφάλειας, σε συνεργασία με την ΔΕΑΒ. β) Στην σύγκλιση σύσκεψης όλων των εμπλεκομένων φορέων, την οποία ακολουθεί έκδοση σχετικής Απόφα σης για την αθλητική εκδήλωση. Η παραπάνω σύσκεψη συγκαλείται και υπό το αρμόδιο αθλητικό εισαγγελέα. γ) Στη ρύθμιση θεμάτων διάθεσης εισιτηρίων & συ νεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. δ) Στη συλλογή πληροφοριών και στην αξιοποίησή τους κατά τον στο σχεδιασμό των μέτρων ασφάλειας Βαθμός Επικινδυνότητας Αθλητικών Εκδηλώσεων Εκδηλούμενα μέτρα ασφάλειας. Τόσο ο βαθμός επικινδυνότητας κάθε αγώνα που κα θορίζεται από τη ΔΕΑΒ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της του άρθρου 41α παρ 3 περ. δ ζ του ν. 2725/1999 όσο και η διαβάθμιση της ανάπτυξης των αντίστοιχων αστυνομικών μέτρων διαμορφώνονται στη βάση κάθε φορά συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια για τη διαβάθμιση της επικινδυνότητας του αγώνα και των αντίστοιχων αστυνομικών μέτρων είναι ιδίως η βαθμολογική κρισιμότητα του αγώνα, οι διαμορφωθείσες συγκυρίες την χρονική φάση αυτή, η επικρατούσα κατάσταση και η ένταση αντιπαλότητας των οπαδών των ομάδων, το ιστορικό εκνόμων ενεργει ών σε αντίστοιχους αγώνες στο παρελθόν, οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληρο φορία που ανάλογα με τις περιστάσεις θα μπορούσε να αξιολογηθεί από τη ΔΕΑΒ, ως σημαντικό για την ομαλή τέλεση του αγώνα. Από αστυνομικής πλευράς ο βαθμός επικινδυνότη τας του αγώνα μπορεί να διαβαθμισθεί και ανάλογα με την δυνατότητα λήψης μέτρων αστυνόμευσης του συγκεκριμένου αγώνα λαμβανομένων υπ όψιν και των λοιπών αστυνομικών υποχρεώσεων και συγκυριών της δεδομένης χρονικής στιγμής. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΑΒ οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την αστυνομι κή αρχή για το βαθμό της επικινδυνότητας του αγώνα, όπως και αντιστρόφως η αστυνομική αρχή τη ΔΕΑΒ για τυχόν πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που αφορούν την αποτελεσματική αστυνόμευση του αγώνα. Ανάλογη με τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε αγώνα είναι και η διαβάθμιση της ανάπτυξης των αστυνομικών μέτρων σε συνήθη, αυξημένα και έντονα. α) Στα συνήθη αστυνομικά μέτρα διατίθεται η απαι τούμενη αστυνομική δύναμη και προσδιορίζεται ο ελά χιστος αριθμός Ι.Ε.Π.ΥΑ. Απεικονίζονται με κίτρινη χρω ματική ένδειξη. β) Στα αυξημένα αστυνομικά μέτρα διατίθεται αυξη μένη αστυνομική δύναμη σύμφωνα με την κλιμάκωση και προσδιορίζεται ο ελάχιστος αριθμός Ι.Ε.Π.ΥΑ. Απει κονίζονται με πορτοκαλί χρωματική ένδειξη. γ) Στα έντονα αστυνομικά μέτρα διατίθεται η μέγι στη αστυνομική δύναμη και προσδιορίζεται ο ελάχιστος αριθμός Ι.Ε.Π.ΥΑ. Απεικονίζονται με κόκκινη χρωματική ένδειξη. Ο ελάχιστος αριθμός Ι.Ε.Π.Υ.Α. προσδιορίζεται ανά επίπεδο ως ακολούθως : ΣΥΝΗΘΗ: 1 : 200 Θεατές ΑΥΞΗΜΕΝΑ: 1 : 100 Θεατές ΕΝΤΟΝΑ: 1 : 80 Θεατές Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται ανά επίπεδο επικινδυνότητας. Τα συνήθη αστυνομικά μέτρα λαμβά νονται υποχρεωτικά σε κάθε αγώνα. Τα έντονα μέτρα κλιμακώνονται και λαμβάνονται κατόπιν σχετικής από φασης. Όλες οι διεθνείς διοργανώσεις απαιτούν την ανάπτυξη Αυξημένων αστυνομικών μέτρων. Οι αθλητικές διοργανώσεις που χαρακτηρίζονται ως «ντέρμπι» απαι τούν την ανάπτυξη εκ των προτέρων Έντονων αστυ νομικών μέτρων. Άρθρο 14 Ανάλυση δεύτερης επιχειρησιακής φάσεως Η φάση αυτή αποτελείται από μια σειρά διαφορετικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, συνδεόμενων με τις δραστηριότητες όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων (Αρχές Ασφάλειας, Διοργανώτρια Αρχή, Ομο σπονδία, Αθλητικά Σωματεία κ.λπ.), προ, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση αθλητικής εκδήλωσης, σύμφωνα με το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο δυναμικής προσέγγισης των δεδομένων ασφαλείας για κάθε αθλητική εγκατάσταση και για κάθε εμπλεκόμενο φορέα, έχει ανάλογη εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες αθλητικών εκδηλώσεων, υπό την προϋπόθε ση ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα προαπαιτούμενα της αντίστοιχης κατηγορίας αθλητικής εκδήλωσης Προσδιορισμός κινδύνων Γενική αναφορά κινδύνων Ως σημαντικότεροι κίνδυνοι για μία αθλητική εκδή λωση σε μία αθλητική εγκατάσταση, αναφέρονται εν δεικτικά οι κατωτέρω: α) Βίαιες επιθέσεις β) Ταραχές γ) Αντικοινωνική συμπεριφορά. δ) Αναρτήσεις πανό διαμαρτυρίας. ε) Τμηματική αναγραφή συνθημάτων διαμαρτυριών σε φανέλες μπλουζάκια θεατών, μη εμφανή κατά την είσοδο, με στόχο συνεννοούμενοι στους χώρους των θεατών, δημοσιοποιήσουν το σκοπό τους.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ) Φυσικές καταστροφές. ζ) Βλάβες διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας. η) Φθορές και υλικές ζημίες σε υποδομές της εγκα τάστασης. θ) Παράνομη παρείσφρηση. ι) Ιατρικά ατυχήματα. ια) Πυρκαγιές σε μόνιμες και προσωρινές υποδομές της αθλητικής εγκατάστασης. ιβ) Επίσης κίνδυνοι όπως το Οργανωμένο και το Κοινό έγκλημα, ει δυνατόν να επηρεάσουν την ασφαλή τέλεση μιας αθλητικής εκδήλωσης σε μια αθλητική εγκατά σταση Ανάλυση Κινδύνων και προσδιορισμός τρωτό τητας της αθλητικής εγκατάστασης (Μελέτη Τρωτό τητας) Οι κίνδυνοι για κάθε συγκεκριμένη αθλητική εγκατά σταση αναλύονται με ειδική μελέτη τρωτότητας αυτής. Η Μελέτη Τρωτότητας είναι πολυσύνθετη διαδικασία και απαιτεί τη συμμετοχή του μελετητή της αθλητικής εγκατάστασης, των εκπροσώπων των αρχών ασφάλει ας, του διοργανωτή της αθλητικής εκδήλωσης και του διαχειριστή της αθλητικής εγκατάστασης και γίνεται με πρωτοβουλία της Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής. α)η εκπόνηση κάθε Σχεδίου Ασφάλειας οιασδήπο τε αθλητικής Εγκατάστασης («ανοικτού» ή «κλειστού» τύπου) προυποθέτει την Μελέτη Τρωτότητας αυτής. Εφόσον από τον έλεγχο τρωτότητας της αθλητικής εγκατάστασης προκύπτουν σοβαρά στοιχεία τρωτό τητας, επιβάλλονται αυξημένα μέτρα στον σχεδιασμό ασφαλείας και ανάλογη προσαρμογή των δυνάμεων και μέσων ασφαλείας. Με την μελέτη τρωτότητας επιτυγχάνεται η αναγνώ ριση, ο εντοπισμός και η καταγραφή των σημείων ή περιοχών μιας αθλητικής Εγκατάστασης, τα οποία εμ φανίζουν αδυναμίες σε σχέση με την προστασία/ασφά λειά της και παρέχεται μέσω αυτών η δυνατότητα να πληγεί η εγκατάσταση από ηθελημένη ή μη ανθρώπινη ενέργεια ή παράληψη ή φυσικό παράγοντα, με ανεπιθύ μητα γεγονότα και αποτελέσματα. Οι αδυναμίες αυτές, σε συνάρτηση με τον τρόπο δράσης του ανθρώπινου ή φυσικού παράγοντα, αποτελούν τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης των κινδύνων και απειλών που μπορεί να εκδηλωθούν. Περαιτέρω, με την μελέτη τρωτότητας επι διώκεται και η συνάρτηση των παραπάνω αναγνωρισμέ νων κινδύνων ή απειλών με τις πιθανότητες εκδήλωσής τους και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν. β) Η μελέτη τρωτότητας περιλαμβάνει: 1) Τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν αυτή καθ αυτή την Εγκατάσταση, καθώς και την πέριξ αυτής πε ριοχή (πληροφοριακά στοιχεία δεδομένα). 2) Την αναγνώριση, τον εντοπισμό και την καταγραφή των σημείων ή περιοχών της Εγκατάστασης, τα οποία εμφανίζουν αδυναμίες σε σχέση με την προστασία ή την ασφάλειά της. 3) Τους αναγνωρισθέντες κινδύνους, τη διαβάθμιση των απειλών, τα πιθανά σενάρια εκδήλωσης, καθώς και τις επιπτώσεις ή τις συνέπειες που θα έχουν. 4) Τις προτάσεις αντίδρασης για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των απειλών που έχουν ήδη καταγραφεί. γ) Για την εκπόνηση της μελέτης τρωτότητας απαι τούνται κατ ελάχιστον τα εξής: 1) Χωροθέτηση της Εγκατάστασης (τοπογραφικά γε ωγραφικά οικονομοτεχνικά). 2) Πλήρης και σαφής περιγραφή της εγκατάστασης (δομή αποστολή). 3) Σχέδια κατασκευής της Εγκατάστασης (αρχιτε κτονικά μηχανολογικά ηλεκτρολογικά ηλεκτρο νικά τεχνικών υποδομών πάσης φύσεως επιμέρους λειτουργιών). 4) Προσδιορισμός ζωνών Εγκατάστασης, αναφορικά με τη θέση της στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Λεπτομερής περιγραφή των ζωνών αυτών, καθώς και αναγνώριση κινδύνων ή απειλών ανά ζώνη. 5) Προσδιορισμός των επιμέρους τομέων της Εγκα τάστασης, καθώς και αναγνώριση κινδύνων απειλών ανά τομέα. 6) Σενάρια εκδήλωσης πιθανών απειλών, κατά ζώνη και τομέα της Εγκατάστασης, καθώς και προτάσεις πρόληψης ή αντιμετώπισής των. 7) Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ανά ζώνη: Εντοπίζονται και καταγράφονται τα σημεία που βρίσκο νται σε υπερκείμενη θέση, από τα οποία εύκολα είναι δυνατή η προσβολή της Εγκατάστασης. δ) Οι ζώνες της Εγκατάστασης που δημιουργούνται για τον καλύτερο εντοπισμό καταγραφή και ανάλυση των ευπαθών σημείων αυτής, είναι: 1) Ζώνη Περιβάλλοντος Χώρου Εγκατάστασης (αστική, ημιαστική, αγροτική περιοχή) 2) Ζώνη Εγγύς Περιοχής Εγκατάστασης (αστική, ημι αστική, αγροτική περιοχή) 3) Ζώνη πρόσβασης εγκατάστασης (πύλες πρόσβασης κοινόχρηστοι χώροι χώροι στάθμευσης) 4) Ζώνη λειτουργικών υποδομών εγκατάστασης (λει τουργικές υποδομές, θέσεις επισήμων θεατών Μ.Μ.Ε.) 5) Αγωνιστικός χώρος (χώρος αθλητικών εκδηλώσεων χώροι παραμονής αθλητών) 14.2 Στρατηγική Ασφαλούς Περιβάλλοντος Κατά την επιχειρησιακή περίοδο, οι αρμόδιες εμπλε κόμενες Υπηρεσίες και Φορείς, μεριμνούν για τη δι εξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης σε ένα ασφαλές προστατευμένο περιβάλλον για: α) Την αποτροπή εκδήλωσης συμβάντων. β) Την ταχεία ανταπόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν προκύψει, με τη διάθεση των κατάλληλων πόρων. γ) Την κατάλληλη διαχείριση των επιπτώσεων των συμβάντων Στρατηγική Πρόληψης: Αποτροπή Εκδήλωσης Συμβάντων. Η πρόληψη ξεκινά με το πρόγραμμα πληροφοριών. Κατά την κρίσιμη περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες πληροφοριών θα καταβάλουν προσπάθεια για το προσδιορισμό οποι ασδήποτε απειλής σχετίζεται με τις εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα συμπληρώ νονται με συγκεκριμένες αξιολογήσεις του κινδύνου για την εγκατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές από τη εκδήλωση. Το αστυνομικό προσωπικό, η ανάπτυξη των δυνάμεων και τα μέτρα ελέγχου των προσβάσεων στις εγκατα στάσεις διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα βασίζονται στις αξιολογήσεις αυτές Στρατηγική Ανταπόκρισης: Άμεση ανταπόκριση με τη διάθεση κατάλληλων πόρων. Το αστυνομικό προσωπικό θα αναπτύσσεται σε θέσεις κλειδιά στις εγκαταστάσεις και στις αστικές περιοχές που επηρεάζονται από τους επισκέπτες των αθλητικών εκδηλώσεων. Το αστυνομικό προσωπικό θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα του παρέχεται η απαιτούμενη υποστή ριξη, για να εκτελέσει το έργο που θα του ανατεθεί.

8 22582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ανταπόκριση θα συντονίζεται μέσω του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης συμβάντων Στρατηγική Διαχείρισης επιπτώσεων: Υφιστά μενες Δομές και Διαδικασία. Οι επιπτώσεις των συμβάντων θα διαχειρίζονται σύμ φωνα με τις υπάρχουσες δομές και διαδικασίες Επιχειρησιακή Ανταπόκριση Οι αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την ανάπτυξη εξέλιξη του επιχειρησιακού προγράμματος, εξασφαλίζουν: α) Ασφαλείς και προστατευμένες αθλητικές εγκατα στάσεις. β) Ασφαλείς διαδρομές άφιξης αθλητικών αποστολών παραγόντων και φιλάθλων. γ) Επιτήρηση και έλεγχο της κυκλοφορίας στους βα σικούς οδικούς άξονες, στην περιβάλλουσα περιοχή των αθλητικών εγκαταστάσεων και στην αστική περιοχή, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική ροή της κυ κλοφορίας των οχημάτων των αθλητικών αποστολών παραγόντων και των πεζών θεατών. δ) Την απαίτηση να ελέγχονται όλοι όσοι εισέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, για να εξασφαλιστεί ότι δεν εισάγονται σε αυτή απαγορευμένα και μη επιτρε πόμενα αντικείμενα. ε) Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, στις ευαίσθητες περι οχές των αθλητικών εγκαταστάσεων. στ) Αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας των αρμοδίων Υπηρεσιών ασφάλειας για τη διαχείριση των οργανω μένων φιλάθλων κατά τις προγραμματισμένες και μη μετακινήσεις τους. ζ) Την εξασφάλιση συνεργασίας με τους υπεύθυνους ασφαλείας αγώνων. η) Τη συγκρότηση ομάδας συντονισμού ασφάλειας της αθλητικής εκδήλωσης, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων της εκδήλωσης Πλαίσιο Λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ασφα λείας Επιχειρησιακό χρονοδιάγραμμα Οι βασικές ημερομηνίες για τις επιχειρήσεις ασφά λειας είναι: α) Ημερομηνία και ώρα 1ης εκδήλωσης για θέματα ασφάλειας: β) Ημερομηνία και ώρα 2ης εκδήλωσης για θέματα ασφάλειας: γ) Ημερομηνία και ώρα άφιξης της φιλοξενούμενης ομάδας: δ) Ημερομηνία και ώρα άφιξης των διαιτητών και βο ηθών διαιτητών της αθλητικής εκδήλωσης: ε) Ημερομηνία και ώρα ενδελεχούς έρευνας της αθλη τικής εγκατάστασης για θέματα ασφάλειας: στ) Ημερομηνία και ώρα «κλειδώματος» της αθλητικής εγκατάστασης: ζ) Ημερομηνία και ώρα έναρξης φύλαξης της αθλητι κής εγκατάστασης: η) Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των θυρών της αθλητικής εγκατάστασης: θ) Ημερομηνία και ώρα έναρξης της αθλητικής εκ δήλωσης: ι) Χρόνος αποδέσμευσης των δυνάμεων ασφαλείας (με την αποχώρηση όλων των θεατών παραγόντων): Το επιχειρησιακό χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται κατά περίπτωση με τις απαραίτητες προσθήκες των πληροφοριών που απαιτούνται ή διαβιβάζονται αρμο δίως Επιχειρησιακές ενέργειες Στη φάση αυτή διενεργείται μια σειρά διαφορετικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, συνδεομένων με τις δραστηριότητες όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων (Αρχές Ασφάλειας, Διοργανώτρια Αρχή, Ομοσπονδία, κ.λπ.) ως ακολούθως: α) Ενδελεχής έρευνα των χώρων της αθλητικής εγκα τάστασης και «κλείδωμα» αυτής με κλιμακούμενη εφαρ μογή του επιχειρησιακού σχεδίου ασφάλειάς της. β) Πλήρης εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ασφάλειας της αθλητικής εγκατάστασης. Ανάπτυξη των πόρων ασφάλειας (προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλι σμού και μέσων). γ) Μετά το πέρας της αθλητικής εκδήλωσης, κλιμακού μενη λήξη των επιχειρήσεων ασφαλείας. Αποδέσμευση των πόρων ασφάλειας Οργάνωση των Επιχειρήσεων Ασφαλείας Σκοπός των Επιχειρήσεων Ασφαλείας Σκοπός των Επιχειρήσεων Ασφαλείας είναι η παρε μπόδιση, ο εντοπισμός και η απόκρουση οποιασδήποτε πιθανής εγκληματικής ενέργειας στους προσδιοριζό μενους χώρους των αθλητικών εκδηλώσεων και στις περιοχές που επηρεάζονται από το γεγονός αυτό. Η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης απειλής (πρόληψη και αντιμετώπιση) στους προσδιοριζόμενους χώρους και στην ευρύτερη αστική περιοχή, θεωρείται κρίσιμη όσον αφορά την επιχειρησιακή επιτυχία. Τα μέτρα διαχείρισης της απειλής, περιγράφονται στα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας Επιμέρους Επιχειρησιακά Σχέδια Ασφαλείας ειδικών δράσεων. Οι Επιχειρήσεις Ασφαλείας των αθλητικών εκδηλώσε ων χωρίζονται σε τέσσερα (4) επιμέρους σχέδια ειδικών δράσεων, τα οποία επιτελούν διαφορετικές επιχειρήσεις και λειτουργίες ασφάλειας. Τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας, είναι τα εξής: α) Σχέδιο Προστασίας συνοδείας αθλητικών απο στολών, το οποίο συντάσσεται με μέριμνα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής της αθλητικής εγκατάστασης που θα διεξαχθεί η αθλητική εκδήλωση β) Σχέδιο Διαχείρισης κυκλοφορίας, το οποίο συντάσ σεται με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας Τροχαίας γ) Σχέδιο Διαχείρισης οργανωμένων οπαδών, το οποίο (συντάσσεται με μέριμνα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής της αθλητικής εγκατάστασης που θα διεξαχθεί η αθλητική εκδήλωση δ) Σχέδιο Αθλητικής εγκατάστασης το οποίο συντάσ σεται με μέριμνα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αθλητική εγκατάσταση που θα διεξαχθεί η αθλητική εκδήλωση Ειδικότερα, ως προς την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ασφάλειας Αθλητικής Εγκατάστασης λαμβά νονται υπόψη τ ακόλουθα, τα οποία και απεικονίζονται σε ειδικό διάγραμμα που επισυνάπτεται κάθε φορά ως παράρτημα του Σχεδίου: Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των μέτρων σε συνήθη, αυξημένα και έντονα, δημιουργούνται ζώνες ανάσχεσης ελέγχου ασφαλείας εξωτερικά της αθλη τικής εγκατάστασης ως εξής: Α Ζώνη Ανάσχεσης (1ο σημείο ελέγχου) Έντονα Μέτρα Στη ζώνη αυτή πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος των προσερχομένων θεατών για την εξακρίβωση κατοχής εισιτηρίου της αθλητικής εκδήλωσης (ηλεκτρονικό ει σιτήριο). Τα σημεία ανάσχεσης καθορίζονται σύμφωνα με τις ροές των θεατών, οι οποίοι φθάνουν στην αθλη * *

9 ΦΕΚ 1780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τική εγκατάσταση πεζοί ή με τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τα σημεία αυτά προσδιορίζονται φυσικά ή τεχνικά με τη χρήση «BAR GATE» (κινητή περίφραξη) ή μέσω ανθρώπινης αλυσίδας. Β Ζώνη Ανάσχεσης (2ο σημείο ελέγχου) Αυξημένα Μέτρα Στη ζώνη αυτή πραγματοποιείται ταυτοποίηση ηλε κτρονικού εισιτηρίου και θεατή. Τα σημεία αυτά προσ διορίζονται εγγύς της αθλητικής εγκατάστασης και πλησίον της νοητής ή φυσικής περίφραξης. Γ Ζώνη Εισόδου (3ο σημείο ελέγχου) Συνήθη Μέ τρα Στη ζώνη αυτή πραγματοποιείται σωματική έρευνα των θεατών και έλεγχος «check in» εισιτηρίων, μέσω του συστήματος ακύρωσης. Τα σημεία αυτά προσδιο ρίζονται μπροστά από τις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης «τουρνικέ». Προσδιορίζονται επίσης τα σημεία εισόδου των αθλη τών και οι χώροι και οι χώροι στάθμευσης των οχημά των των θεατών. Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των μέτρων σε συνήθη, αυξημένα και έντονα, καθώς και τις ιδιαιτερό τητες της αθλητικής εγκατάστασης και της αθλητικής εκδήλωσης, η αστυνομική δύναμη και το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. διατίθενται σε προκαθορισμένα σημεία (το μείς και υποτομείς) σύμφωνα με τις αρμοδιότητες ενός εκάστου Ενότητες Ειδικών Δράσεων Στις επιχειρήσεις ασφαλείας των αθλητικών εκδη λώσεων, θα πρέπει να προβλεφθούν δράσεις που θα υποστηρίζουν τις ακόλουθες ενότητες: α) Διαχείρισης πληροφοριών ποδοσφαίρου ή καλα θοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης. β) Επικοινωνιακής πολιτικής Ασφάλειας. γ) Διαχείρισης πλήθους/εκκένωσης εγκαταστάσεων/ Μελέτης Πυρασφάλειας. δ) Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών υγείας Δυνάμεις Ασφαλείας Καθορισμένες δυνάμεις ασφαλείας Οι καθορισμένες αστυνομικές δυνάμεις των επιχειρή σεων ασφαλείας στις αθλητικές εκδηλώσεις υποστηρί ζονται, όπου τούτο προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, από Ιδιωτικό Προσωπικό παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, σύμφωνα με τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τα συγκεκριμένα καθήκοντα Υποστηρικτικές δυνάμεις Ασφαλείας Οι επιχειρήσεις ασφαλείας στις αθλητικές εκδηλώσεις θα υποστηρίζονται από τα τμήματα πρόληψης οργανω μένης αθλητικής βίας, αθλητικούς αστυνομικούς συν δέσμους και από άλλους Φορείς ασφαλείας, όπως το Π.Σ., καθώς και το Ε.Κ.Α.Β Εφεδρικές δυνάμεις ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται εφεδρικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση απροόπτων και έκτακτων καταστάσεων ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν στις αθλητικές εκδηλώσεις και στην ευρύ τερη περιοχή αυτών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης και ιδίως κατά τις αφιξοαναχωρήσεις και τις μη προγραμματισμένες με τακινήσεις των οργανωμένων φιλάθλων Κατευθυντήριες Γραμμές Επιχειρήσεων Ασφα λείας Σχεδιασμός επιχειρήσεων ασφάλειας Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις επιχειρησιακής ασφά λειας, είναι: α) Διοίκηση και συντονισμός όλου του καθορισμένου προσωπικού ασφάλειας της αθλητικής εκδήλωσης. β) Εποπτεία και έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκό ντων γενικής αστυνόμευσης και ασφάλειας στις αθλη τικές εγκαταστάσεις και στην περιβάλλουσα περιοχή τους. γ) Αποτελεσματική διαχείριση του πλήθους (θεατών) κατά την προσέλευση παραμονή στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων και κατά την αποχώρησή του. δ) Εντοπισμός, αποτροπή και αντιμετώπιση όλων των περιστατικών που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, με το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στην ομαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. ε) Εγγύηση ότι όλο το προσωπικό που θα συμμετέχει στην υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, θα λάβει την κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητές του, σε σχέση με την υπηρεσία που θα εκτελέσει στη συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση. στ) Διασφάλιση της πλήρους επιχειρησιακής ετοιμό τητας του προσωπικού από την προηγούμενη ημέρα της αθλητικής εκδήλωσης. ζ) Ενδελεχής έρευνα των αθλητικών εγκαταστάσεων «κλείδωμα» και φρούρηση αυτών, σύμφωνα με τις ειδι κότερες οδηγίες Ειδικές ρυθμίσεις Επιχειρησιακού Σχεδιασμού: Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) Ρύθμιση της κυκλοφορίας περιμετρικά του χώρου των εκδηλώσεων. β) Έκδοση αποφάσεων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εφόσον απαιτείται. γ) Αναγνώριση δρομολογίων, κυρίων και εναλλακτι κών, κίνησης επισήμων προσώπων και οχημάτων έκτα κτης ανάγκης. δ) Αναγνώριση καταγραφή και φύλαξη (φρούρηση ή επιτήρηση) των επισφαλών σημείων της αθλητικής εγκατάστασης. ε) Προσδιορισμός των σημείων στάθμευσης οχημάτων επισήμων προσώπων και λοιπών οχημάτων, φιλάθλων, κ.λπ. στ) Πρόβλεψη διάθεσης οχημάτων συνοδευτικής ασφάλειας. ζ) Πρόβλεψη γερανοφόρου οχήματος. η) Προσδιορισμός σημείων πρόσβασης επισήμων προ σώπων και Α.Μ.Ε.Α. θ) Προσδιορισμός σημείων και θυρών πρόσβασης (προελέγχων και ελέγχων) θεατών. ι) Πρόβλεψη ειδικού χώρου ή ειδικού οχήματος (VAN) στα σημεία ελέγχου θεατών για ενδελεχή σωματική έρευνα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. ια) Πρόβλεψη δυνάμεων ανάσχεσης, στα σημεία προ ελέγχου και ελέγχου θεατών. ιβ) Συγκρότηση ομάδας/ων συλλήψεων. ιγ) Συγκρότηση ομάδας/ων άμεσης ανταπόκρισης σε συμβάντα ασφάλειας. ιδ) Πρόβλεψη διάθεσης οχημάτων για μεταφορά συλ λαμβανόμενων/προσαγόμενων. ιστ) Συγκρότηση ομάδας σύνταξης δικογραφιών. ιζ) Συγκρότηση ομάδας φύλαξης προσαγομένων/κρα τουμένων ιη) Προσδιορισμός θέσεων εργασίας προσωπικού ασφάλειας περιμέτρου, με την τοποθέτηση σκοπών εσωτερικά ή και εξωτερικά της περίφραξης. ιθ) Προσδιορισμός θέσεων παρατηρητών σε επίκαιρα σημεία, για κατόπτευση και άμεση ενημέρωση.

10 22584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κ) Ανάπτυξη πεζών και εποχούμενων περιπολιών πε ριμετρικά των αθλητικών εγκαταστάσεων. κα) Εντοπισμός καταγραφή και φρούρηση επιτή ρηση ευπαθών σημείων (διείσδυση) στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. κβ) Εμφανής και αφανής, ενισχυμένη, αστυνομική παρουσία στους χώρους κίνησης και παραμονής θε ατών. κγ) Ενδελεχής έρευνα των αθλητικών εγκαταστάσεων, «κλείδωμα» αυτών και φύλαξη. κδ) Καταγραφή θέσεων εργασίας (τομείς, υποτομείς, σημεία εκτέλεσης υπηρεσίας). κστ) Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων (αν θρωπίνου δυναμικού υλικών και μέσων). κζ) Πρόβλεψη εφεδρικών δυνάμεων. κη) Μέτρα Διαχείρισης Απειλής. κθ) Προσδιορισμός στολής εκτέλεσης υπηρεσίας, δη μοσίων ειδών και ωραρίου εργασίας. λ) Ονομαστικοποίηση των τομεαρχών, υποτομεαρχών και λοιπού προσωπικού, καθώς και έγκαιρη αναγνώριση των τομέων ευθύνης τους. λα) Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερ χομένων θεατών στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα από μέλος του Ιδιωτικού προσωπικού ασφάλειας του ίδιου φύλου με το θεατή. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, προ σωπικό της οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά προς τού το. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το Ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του στην αθλη τική εγκατάσταση. λβ) Η διάθεση τουλάχιστον μιας γυναίκας (αστυνομι κού ή λιμενικού) σε κάθε τομέα ελέγχου εισόδου θεατών προκρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τον σωματικό έλεγχο γυναικών. λγ) Επάνδρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων με έμπειρο προσωπικό και επικεφαλής Ανώτερο Αξιωματικό. λδ) Έγγραφη ενημέρωση των εκπροσώπων εμπλεκο μένων Φορέων και Υπηρεσιών και εκπροσώπου Εισαγγε λικής Αρχής, προκειμένου παρευρίσκονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της αθλητικής εγκατάστασης. λε) Προστασία/επιτήρηση των διαιτητών, βοηθών δι αιτητών και των παρατηρητών διαιτητών της αθλητικής εκδήλωσης. λστ) Συνεργασία με τον εκπρόσωπο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος. λζ) Συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργιών της αθλητικής εγκατάστασης. λη) Προστασία/επιτήρηση των αποδυτηρίων των ομά δων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό της φιλοξενούμενης ομάδας. λθ) Επιτήρηση των χώρων στάθμευσης οχημάτων δι αιτητών, ομάδων, θεατών, κ.λπ Χαρτογραφικά δεδομένα Κάθε σχέδιο ασφαλείας συνοδεύεται από τα απαραί τητα χαρτογραφικά δεδομένα, τα οποία περιλαμβά νουν απεικόνιση των κρίσιμων υποδομών, των σημείων ελέγχου, των τουρνικέ, των περικλειομένων οδών, των σημείων αποβίβασης επιβίβασης, των χώρων στάθ μευσης, τις εισόδου των αθλητών κ.λπ., της αθλητικής εγκατάστασης, όπου θα διεξαχθεί η αθλητική εκδήλωση καθώς και η χαρτογραφική απεικόνιση της διάταξης των απαιτούμενων δυνάμεων και μέσων σύμφωνα με την δια βάθμιση επικινδυνότητας κάθε αθλητικής εκδήλωσης. Άρθρο 15 Ανάλυση τρίτης επιχειρησιακής φάσεως 1. Η φάση αυτή αποτελείται από μια σειρά διαδικασιών και ενεργειών, με τις οποίες είτε δοκιμάζονται προ της υλοποίησης είτε αξιολογούνται μετά από αυτήν οι επί μέρους δράσεις των δύο προηγουμένων επιχειρησιακών φάσεων, ιδίως, μέσω: α) ασκήσεων ετοιμότητας (επί χάρτου και πραγματι κών), μετά από προηγούμενη συνεργασία των εμπλε κομένων Φορέων, ορίζοντας σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. β) εκδήλωσης δοκιμαστικών αγώνων (sport events/ Test). Η διοργανώτρια αρχή έχει τη δυνατότητα πραγμα τοποίησης sport events, ώστε να δοκιμαστεί στο σύνολό του ο σχεδιασμός, τα τεχνικά συστήματα, η οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να εντοπισθούν αδυναμίες, λάθη και παραλήψεις. γ) αποτίμησης πραγματοποιούμενων αθλητικών εκ δηλώσεων. Μετά από κάθε σοβαρό ή πολύ σοβαρό ή κρίσιμο περιστατικό ασφάλειας κατά τη τέλεση αθλη τικής εκδήλωσης ει δυνατόν να ορίζεται διαδικασία αποτίμησης των επιχειρήσεων ασφαλείας. 2. Με την ανωτέρω διαδικασία αξιολογούνται: α) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. β) Η αξιοπιστία, επάρκεια και επιχειρησιακή ικανότητα του προσωπικού και των μέσων. γ) Η διυπηρεσιακή συνεργασία, ο συντονισμός και η συνεργασία των εμπλεκομένων Φορέων. δ) Η επιτυχία των επί μέρους δράσεων και η διαπί στωση ανάγκης τυχόν βελτιώσεων. ε) Η διοίκηση και η λήψη κρίσιμων αποφάσεων. στ) Η ετοιμότητα και ικανότητα αντίδρασης του αν θρώπινου δυναμικού. ζ) Τυχόν λάθη και παραλείψεις ή δυσλειτουργίες στην ανταπόκριση. Δεν αξιολογούνται πρόσωπα, αλλά διαδικασίες. Το πρώτο 15θήμερο του μήνα Ιουνίου έκαστου έτους πραγματοποιείται σε ετήσια βάση η διαδικασία αποτί μησης των επιχειρήσεων ασφαλείας, αρχικά σε περι φερειακό επίπεδο, με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων Φορέων και στη συνέχεια το δεύτερο 15θήμερο του ιδίου μήνα, οι εκθέσεις αποτίμησης της περιφέρειας υποβάλλονται, ιεραρχικά, σε κεντρικό επίπεδο (Υπουρ γείο Πολιτισμού), όπου πραγματοποιείται η γενική απο τίμηση και προγραμματίζονται οι δράσεις της επόμενης αθλητικής περιόδου. Εφόσον ανακύψουν ανάγκες για καλύτερο συντονισμό μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Φορέων, δύνανται να υπο γράφονται σχετικά μνημόνια συνεργασίας. Άρθρο 16 Σχεδιαγράμματα απεικόνισης δεδομένων Οι καλούμενες να εκπονήσουν σχέδια ασφαλείας υπηρεσίες ή φορείς στο πλαίσιο του παρόντος κανο νισμού οφείλουν να ενεργούν εφαρμόζοντας το μο ντέλο δράσης που απεικονίζεται στα παρακάτω δύο σχεδιαγράμματα (α) απεικόνισης ζωνών αποκλεισμού και ελέγχου και (β) δεδομένων μελέτης τρωτότητας αθλητικής εγκατάστασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 / 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α/Δ ΤΣΟΛΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (άρθρου 10 του ν. 3429/2005) Αθήνα, 19/12/2013 Αριθ. Απόφ.: 1680 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Προς : Πίνακας αποδεκτών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι 08-12-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 06 /05/2015 Αριθ. Πρωτ. 2934

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 06 /05/2015 Αριθ. Πρωτ. 2934 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Αθήνα 06

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφάλειας μαζικών εκδηλώσεων

Διαχείριση ασφάλειας μαζικών εκδηλώσεων Διαχείριση ασφάλειας μαζικών εκδηλώσεων ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Security Consultant, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΝΟΜΟΣ 3707/2008 Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volley Ανδρών-Γυναικών 2014,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι..

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011 Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Το άρθρο 1 του ν. 321 3/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 1. ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ21 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα