Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 37 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 24 Νοεµβρίου, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 37 / Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι: 1. Γαλάνης Στέργιος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. ούκας Γεώργιος, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Τερζής Βασίλειος, 5. Τσαλίκογλου ηµήτριος, 6. Χαρίτος Χρήστος, Μέλη, 7. Χράπας Παντελής (ως αναπληρωµατικό µέλος του κ. Μεγαλοµύστακα Αναστάσιου). ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου-Βίλλιου έσποινα, Αντιπρόεδρος, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλος. Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών 1 & 1Α ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών "Αποκοµιδή απορριµµάτων.ε. Σκουτάρεως του ήµου Σερρών" για τα έτη Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 19 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αριθµ / Εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού του ήµου, που έχει ως εξής: «κ. Πρόεδρε, Α) Σας πληροφορούµε ότι µε τη µε αριθµό 444/2014 Α.Ο.Ε. του ήµου Σερρών εγκρίθηκε η µε αριθµό / διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών: «Αποκοµιδή απορριµµάτων.ε. Σκουτάρεως του ήµου Σερρών» για τα έτη , προϋπολογισµού 293,800,00 Η περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύτηκε στο «ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ήµου καθώς και στις προβλεπόµενες εφηµερίδες. Κατά την δηµοπρασία που διεξήχθη στις 24/9/2014, αναδείχθηκε µειοδότης η εταιρεία -1-

2 «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» Ο πίνακας ελέγχου των δικαιολογητικών αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του ήµου Σερρών στις 24/10/2014. Επί αυτού κατατέθηκαν οι εξής ενστάσεις: - η µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας ENACT Α.Ε. κατά όλων των υπολοίπων διαγωνιζοµένων, - η µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» - τα µε αρ. Πρωτ / και / υποµνήµατα της εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» Το Πρακτικό1 της ηµοπρασίας συντάχθηκε και ανακοινώθηκε στις 02/10/2014 και η ηµερήσια προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων κατά του Πρακτικού1 παρήλθε στις 6/10/2014 και κατατέθηκαν οι εξής ενστάσεις: - η µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας ENACT Α.Ε. κατά όλων των υπολοίπων διαγωνιζοµένων - τη µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» Σας υποβάλλουµε λοιπόν συνηµµένα το Πρακτικό 1, τις ειρηµένες ενστάσεις, τα υποµνήµατα, καθώς και το Πρακτικό 1Α του διαγωνισµού µε τη γνωµοδότηση µας επ' αυτών και σας παρακαλούµε να εισηγηθείτε στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου µας τη λήψη απόφασης για την έγκριση τους. Β) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων.ε. Σκουτάρεως του ήµου Σερρών» για τα έτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ( ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ΦΠΑ) Στην Αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερρών, Κ. Καραµανλή 1, στην πόλη των Σερρών, την 24 η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη, µε ώρα έναρξης 09:30 πµ. οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 1. Χατζητόλιος Πέτρος, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος του ήµου, (αναπληρωτής της κας Μίκικη Φωτεινής) 2. Σαραντέας Αριστείδης, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλος του ήµου, 3. Σεϊρεκίδου Μαγδαληνή, ΠΕ Φυσ. Αγωγής, υπάλληλος του ήµου, που αποτελούµε την Επιτροπή ιεξαγωγής ιαγωνισµού της ανωτέρω Παροχής Υπηρεσιών, που ορίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγρ. 2 του Π.. 28/80 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α ) και µε βάση την µε αριθµό 688/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη την / ιακήρυξη του ιαγωνισµού, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 444/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία, συγκεντρωθήκαµε στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου και προβήκαµε στη διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισµού. Αφού πέρασε η ώρα 10:00 π.µ., ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και η Επιτροπή κάλεσε τρεις φορές για να καταθέσουν οι διαγωνιζόµενοι προσφορές πριν τη λήξη, είχαν παρουσιαστεί έως τότε οι παρακάτω και κατέθεσαν στην επιτροπή φακέλους δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό οι οποίες και έγιναν όλες αποδεκτές αφού προσκοµίστηκαν νοµίµως σύµφωνα µε τη διακήρυξη: -2-

3 Αριθµός Τίτλος -Επωνυµία ιαγωνιζόµενου Φακέλου Προσφοράς 1 ENACT A.E. 2 ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. Στη συνέχεια η επιτροπή άνοιξε τους Φακέλους Προσφοράς των διαγωνιζοµένων και κατέγραψε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής στον συνηµµένο «Πίνακα ικαιολογητικών Συµµετοχής» της δηµοπρασίας, ως ακολούθως: Αριθµός Φακέλου Προσφοράς Τίτλος -Επωνυµία ιαγωνιζόµενου ικαιολογητικά συµµετοχής 1 ENACT A.E. Πλήρη ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε. 4 ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε. Πλήρη Πλήρη 4 ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε. Πλήρη Σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 iv της ιακήρυξης η επιτροπή ζήτησε από την Εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» να προσκοµίσει επιπλέον στοιχεία για την τεκµηρίωση της εµπειρίας της - παρόλο που δεν αποτελούν «δικαιολογητικά συµµετοχής» -, τα οποία και προσκοµίστηκαν µε το / έγγραφο της εταιρίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη δηµοσίως στην αποσφράγιση των φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών για τις ιαγωνιζόµενες Εταιρίες των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και ανακοίνωσε µεγαλοφώνως τις συνολικές προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Αριθµός Φακέλου Προσφοράς Τίτλος - Επωνυµία ιαγωνιζόµενου 1 ENACT A.E ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε. Οικονοµική Προσφορά σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ολογράφως Εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ. Εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ. ιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες οχτακόσια ευρώ. Εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα ευρώ. αριθµητικά , , , ,00 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προσωρινός µειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» µε οικονοµική προσφορά ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή µε ποσοστό έκπτωσης 47%. Ακολούθως και εν αναµονή της σύνταξης του παρόντος πρακτικού, η επιτροπή ανήρτησε τον -3-

4 Συνηµµένο «Πίνακα ικαιολογητικών Συµµετοχής» της δηµοπρασίας στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, επί του οποίου κατατέθηκαν οι παρακάτω ενστάσεις: 1. η µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας ENACT A.E. 2. η µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» καθώς και τα µε αρ. πρωτ και 52845/ υποµνήµατα της εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.». Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε φαξ και ηλ. ταχυδροµείο, ενώ τοιχοκολλείται προς ενηµέρωση στον πίνακα ανακοινώσεων µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα ένστασης κατά του παρόντος πρακτικού, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, για διάστηµα δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης του αποτελέσµατος, ήτοι µέχρι και την ευτέρα 6/10/2014 και ώρα 14:30. Το σύνολο των ενστάσεων θα εξεταστούν σε επερχόµενη συνεδρίαση της επιτροπής. Γ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Α (ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων.ε. Σκουτάρεως του ήµου Σερρών» για τα έτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ( ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ΦΠΑ) Στην Αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερρών, Κ. Καραµανλή 1, στην πόλη των Σερρών, την 7 η του µήνα Νοεµβρίου ηµέρα Παρασκευή του έτους 2014 και ώρα 09:00 πµ. (σε συνέχεια των από 8/10 και 17/10/2014 συνεδριάσεων), οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 1. Χατζητόλιος Πέτρος, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος του ήµου, (αναπληρωτής της κας Μίκικη Φωτεινής) 2. Σαραντέας Αριστείδης, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλος του ήµου, 3. Σεϊρεκίδου Μαγδαληνή, ΠΕ Φυσ. Αγωγής, υπάλληλος του ήµου, που αποτελούµε την Επιτροπή ιεξαγωγής ιαγωνισµού της ανωτέρω Παροχής Υπηρεσιών, που ορίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγρ. 2 του Π.. 28/80 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α') και µε βάση την µε αριθµό 688/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη: την 43038/ ιακήρυξη του ιαγωνισµού το από 2/10/2014 πρακτικό της Επιτροπής µας που τοιχοκολλήθηκε προς ενηµέρωση στον πίνακα ανακοινώσεων το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης). τη µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας ENACT Α.Ε. κατά όλων των υπολοίπων διαγωνιζοµένων, τη µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας ENACT Α.Ε. κατά όλων των υπολοίπων διαγωνιζοµένων *οι δύο παραπάνω ενστάσεις είναι κατ' ουσία όµοιες και εξετάζονται µαζί. τη µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» -4-

5 τη µε αρ. πρωτ / ένσταση της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» *οι δύο παραπάνω ενστάσεις είναι κατ' ουσία όµοιες και εξετάζονται µαζί τα µε αρ. Πρωτ / και / υποµνήµατα της εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» το γεγονός ότι όλες οι ενστάσεις που κατατέθηκαν ήταν εµπρόθεσµες το µε αρ. πρωτ / απαντητικό φάκελο σε αίτηµα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων της Εταιρίας TUV AUSTRIA HELLAS το µε αρ. πρωτ 56677/ απαντητικό έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Σερρών προς την επιτροπή διαγωνισµού. συγκεντρωθήκαµε στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου και προβήκαµε στη εξέταση των ανωτέρω ενστάσεων. Κατά την εξέταση των ενστάσεων και ύστερα από επανέλεγχο των δικαιολογητικών, η επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής: 1. Ένσταση της εταιρίας ENACT Α.Ε. 1.Α. Ένσταση κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» για τους παρακάτω λόγους: 1.Α.1. Ασυµφωνία µε τα άρθρα 3.6 I, Π και Hi: δηλαδή ότι ο φορέας QMSCERT, ο οποίος εξέδωσε τα πιστοποιητικά ISO της εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» δεν είναι διαπιστευµένος να εκδίδει ISO 9001, και τα οποία απαιτούνται από τη διακήρυξη παρόλο που στα πιστοποιητικά αυτά αναφερόταν ως φορέας διαπίστευσης ο ΕΣΥ. Επίσης ότι η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» δεν προσκόµισε ISO για την προκηρυσσόµενη υπηρεσία του καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων. Τα τρία προσκοµισθέντα πιστοποιητικά ISO 9001, και φέρουν το έµβληµα του ΕΣΥ και η επιτροπή διαπίστωσε έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε ότι ο εν λόγω φορέας είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ να εκδίδει τα συγκεκριµένα ISO, εποµένως τα πιστοποιητικά είναι έγκυρα. Επίσης η επιτροπή παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την εισαγωγή της διακήρυξης «Το αντικείµενο εργασίας του Αναδόχου περιλαµβάνει γενικά υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων στον ήµο Σερρών και συγκεκριµένα στη ηµοτική Ενότητα Σκουτάρεως», ενώ στο άρθρο 2 της ιακήρυξης δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν: πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιητικό ISO 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.6 της ιακήρυξης κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά ISO που να καλύπτει το πλαίσιο των δηµοπρατούµενων εργασιών. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω το πλαίσιο των δηµοπρατούµενων εργασιών είναι η αποκοµιδή των απορριµµάτων (εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων), ενώ δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού ISO για την υπηρεσία του καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων. 1.Α.2. Οικονοµική προσφορά µη συνταγµένη σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α 15/06/2014) δηλαδή ότι η προσφορά της εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» δεν περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 και ως εκ τούτου δεν είναι ορθώς συνταγµένη και µη αποδεκτή. -5-

6 Η επιτροπή παρατηρεί ότι ο παραπάνω νόµος δεν αναφέρεται στις διατάξεις που διέπουν το διαγωνισµό σύµφωνα µε τη διακήρυξη (σελ. 1 και 2). 1.Α.3. Ασυµφωνία µε το άρθρο 1 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, ότι δηλαδή η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» στην Υπεύθυνη ήλωση της ιακήρυξης που κατέθεσε, δεν αναφέρεται στο προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η Εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» υπέβαλε δύο Υπεύθυνες ηλώσεις. Μία Υπεύθυνη ήλωση που είναι σύµφωνη µε το άρθρο 3.4. της ιακήρυξης µε συνηµµένο ονοµαστικό πίνακα προσωπικού µεταξύ των οποίων αναφέρονται και εργάτες καθαριότητας, καθώς και µία επιπλέον όπου αναφέρεται το προσωπικό που θα απασχολήσει σε περίπτωση ανακήρυξής του σε ανάδοχο. Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι παραπάνω Υπεύθυνες ηλώσεις είναι πλήρεις και σύµφωνα µε τη ιακήρυξη. 1.Α.4 Ασυµφωνία µε το άρθρο 4 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, δηλαδή ότι η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» δεν υπέβαλε Τεχνική Προσφορά σε κανένα σηµείο της Προσφοράς της. Η επιτροπή παρατηρεί ότι η ιακήρυξη δεν απαιτεί την υποβολή Τεχνικής Προσφοράς ως δικαιολογητικό συµµετοχής στον διαγωνισµό. 1.Α.5 Ασυµφωνία µε το άρθρο 2 της ιακήρυξης ότι δηλαδή η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» δεν κατέθεσε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την τεχνογνωσία και τη σχετική εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας. Η ιακήρυξη ρητά αναφέρει στο άρθρο 3.6. ότι κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει ως δικαιολογητικά προς απόδειξη της επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας που διαθέτει, τα πιστοποιητικά: πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιητικό ISO 14001:2004 και πιστοποιητικό ISO 18001:2007 Η επιτροπή, ως είχε δικαίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 3.4.ίν, ζήτησε επιπροσθέτως η Εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» να προσκοµίσει στοιχεία για την τεκµηρίωση της εµπειρίας της τα οποία και προσκοµίστηκαν µε το / έγγραφο της εταιρίας (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης). Παρόλα αυτά, η επιτροπή παρατηρεί ότι δεν προκύπτει από τη διακήρυξη ότι ήταν απαραίτητο δικαιολογητικό συµµετοχής στο διαγωνισµό η προσκόµιση στοιχείων για την απόδειξη της εµπειρίας σε εκτέλεση παρόµοιων εργασιών. 1.Β. Ένσταση κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» για τους παρακάτω λόγους: 1.Β.1. Ασυµφωνία µε τα άρθρα 3.6 I, ϋ και Hi: δηλαδή ότι ο φορέας TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ο οποίος εξέδωσε τα πιστοποιητικά ISO της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» δεν είναι διαπιστευµένος να εκδίδει ISO 9001, και τα οποία απαιτούνται από τη διακήρυξη παρόλο που στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρεται ως φορέας διαπίστευσης ο ΕΣΥ. Επίσης ότι η εταιρία «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO για την προκηρυσσόµενη υπηρεσία του καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων. Τα προσκοµισθέντα πιστοποιητικά, όλα φέρουν το έµβληµα του ΕΣΥ και η επιτροπή διαπίστωσε έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε ότι ο εν λόγω φορέας είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ να εκδίδει τα ISO 9001:2008 &14001:2004, αλλά όγι το 18001:2007. Εποµένως τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 &14001:2004 είναι έγκυρα ενώ το 18001:2007 είναι µη έγκυρο. Το σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό εκδίδεται από την TUV AUSTRIA CERT, όπως διαπιστώθηκε από την εκ των υστέρων προσκόµισή του µε το µε αρ. πρωτ / απαντητικό φάκελο. Επίσης η επιτροπή παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την εισαγωγή της διακήρυξης «Το αντικείµενο εργασίας του Αναδόχου περιλαµβάνει γενικά υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων στον ήµο Σερρών -6-

7 και συγκεκριµένα στη ηµοτική Ενότητα Σκουτάρεως», ενώ στο άρθρο 2 της ιακήρυξης δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν: πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιητικό ISO 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.6 της ιακήρυξης κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά ISO που να καλύπτει το πλαίσιο των δηµοπρατούµενων εργασιών. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω το πλαίσιο των δηµοπρατούµενων εργασιών είναι η αποκοµιδή των απορριµµάτων (εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων), ενώ δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού ISO για την υπηρεσία του καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων. Κατά συνέπεια η ένσταση σε ότι αφορά το σκέλος της µη εγκυρότητας, του πιστοποιητικού ISO 18001:2007 γίνεται αποδεκτή. 1.Β.2. Οικονοµική προσφορά µη συνταγµένη σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α 15/06/2014) δηλαδή ότι η προσφορά της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. -ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» δεν περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 και ως εκ τούτου δεν είναι ορθώς συνταγµένη και µη αποδεκτή. Η επιτροπή παρατηρεί ότι ο παραπάνω νόµος δεν αναφέρεται στις διατάξεις που διέπουν το διαγωνισµό σύµφωνα µε τη διακήρυξη (σελ 1 και 2). 1.Γ. Ένσταση κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» για τους παρακάτω λόγους: 1.Γ.1. Οικονοµική προσφορά µη συνταγµένη σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α 15/06/2014) δηλαδή ότι η προσφορά της εταιρίας «ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» δεν περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 και ως εκ τούτου δεν είναι ορθώς συνταγµένη και συνεπώς µη αποδεκτή. Η επιτροπή παρατηρεί ότι ο παραπάνω νόµος δεν αναφέρεται στις διατάξεις που διέπουν το διαγωνισµό σύµφωνα µε τη διακήρυξη (σελ 1 και 2). 1.Γ.2. Ασυµφωνία µε το άρθρο 1 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, ότι δηλαδή η εταιρία «ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» στην Υπεύθυνη ήλωση της ιακήρυξης που κατέθεσε, δεν αναφέρεται στο προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η Εταιρία «ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» υπέβαλε µία Υπεύθυνη ήλωση που είναι σύµφωνη µε το άρθρο 3.4. της ιακήρυξης µε συνηµµένο ονοµαστικό πίνακα προσωπικού µεταξύ των οποίων αναφέρονται και εργάτες καθαριότητας. Η επιτροπή παρατηρεί ότι η παραπάνω Υπεύθυνη ήλωση είναι πλήρης και σύµφωνα µε τη ιακήρυξη. 1. Γ.3. Ασυµφωνία µε το άρθρο 4 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, δηλαδή ότι η εταιρία «ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» δεν υπέβαλε Τεχνική Προσφορά σε κανένα σηµείο της Προσφοράς της. Η επιτροπή παρατηρεί ότι η ιακήρυξη δεν απαιτεί την υποβολή Τεχνικής Προσφοράς ως δικαιολογητικό συµµετοχής. 2. Ένσταση της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» για τους παρακάτω λόγους: 2.1. Μη νόµιµη εκπροσώπηση κατά την κατάθεση των φακέλων της προσφοράς. Κατά τη παραλαβή της προσφοράς εµφανίστηκαν συγχρόνως και οι δύο οµόρυθµοι εταίροι της -7-

8 εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.», Τασκούδης Νικόλαος και Γκατζιός Φώτιος, οι οποίοι είναι διαχειριστές της εταιρίας, προσκοµίζοντας τις ταυτότητές τους. Η επιτροπή είχε γνώση από προηγούµενους διαγωνισµούς (τουλάχιστον έξι διαγωνισµούς ενώπιον µελών της ίδιας επιτροπής κατά τους παρελθόντες λίγους µήνες) ότι τα µέλη της εν λόγω εταιρίας είναι δύο, οι ως άνω αναφερόµενοι, και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέµα µη νοµίµου επίδοσης της προσφοράς. Επιπλέον, η εταιρία στα δικαιολογητικά συµµετοχής επισύναψε πρακτικό εκπροσώπησης και Υπεύθυνη ήλωση αποδοχής εκπροσώπησης σε περίπτωση απουσίας του ενός µέλους Ασυµφωνία µε το άρθρο 3.4. της ιακήρυξης, δηλαδή ότι η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» δεν προσκόµισε Υπεύθυνη ήλωση για το προσωπικό που ήδη απασχολείται αλλά πίνακα προσωπικού και µάλιστα µη νοµίµως επικυρωµένο. Η Εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» υπέβαλε µία Υπεύθυνη ήλωση που είναι σύµφωνη µε το άρθρο 3.4. της ιακήρυξης µε συνηµµένο ονοµαστικό πίνακα προσωπικού µεταξύ των οποίων αναφέρονται και εργάτες καθαριότητας, καθώς και µία επιπλέον όπου αναφέρεται το προσωπικό που θα απασχολήσει σε περίπτωση ανακήρυξής του σε ανάδοχο. Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι παραπάνω Υπεύθυνες ηλώσεις είναι πλήρεις και σύµφωνα µε τη ιακήρυξη. Αναφορικά µε την εγκυρότητα του πίνακα προσωπικού, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο πίνακας εκδόθηκε ηλεκτρονικά από το ΣΕΠΕ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ και ως εκ τούτου αποτελεί δηµόσιο έγγραφο και µπορεί να γίνει αποδεκτό απλό φωτοαντίγραφο αυτού (βλ. Ν.4250/2014) Ασυµφωνία µε το άρθρο 3.6. της ιακήρυξης, δηλαδή ότι η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» υπέβαλε πιστοποιητικά ISO που δεν καλύπτουν το συνολικό πλαίσιο της δηµοπρατούµενης εργασίας και ειδικότερα τον τοµέα της καθαριότητας των οδών. Η επιτροπή παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την εισαγωγή της διακήρυξης «Το αντικείµενο εργασίας του Αναδόχου περιλαµβάνει γενικά υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων στον ήµο Σερρών και συγκεκριµένα στη ηµοτική Ενότητα Σκουτάρεως», ενώ στο άρθρο 2 της ιακήρυξης δικαίωµα στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν: πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 νια εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιητικό ISO 18001:2007 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.6 της ιακήρυξης κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά ISO που να καλύπτει το πλαίσιο των δηµοπρατούµενων εργασιών. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η επιτροπή δέχεται ότι το πλαίσιο των δηµοπρατούµενων εργασιών είναι η αποκοµιδή των απορριµµάτων (εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων) ενώ δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού ISO για την υπηρεσία του καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων Ασυµφωνία µε το άρθρο 2 της ιακήρυξης, δηλαδή ότι η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» δεν προσκόµισε στοιχεία για την απόδειξη της εµπειρίας σε εκτέλεση παρόµοιων εργασιών σε άλλους ήµους της χώρας. Επιπλέον ότι τα αποδεικτικά εµπειρίας τα οποία εκ των υστέρων προσκόµισε η εταιρία έπειτα από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής, αποτελούν δικαιολογητικά συµµετοχής και ότι ως εκ τούτου θα έπρεπε να κατατεθούν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η επιτροπή, ως είχε δικαίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 3.4.ίν, ζήτησε επιπροσθέτως η Εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» να προσκοµίσει στοιχεία για την τεκµηρίωση της εµπειρίας της τα οποία και προσκοµίστηκαν µε το / έγγραφο της εταιρίας (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης). Παρόλα αυτά, η επιτροπή παρατηρεί ότι δεν προκύπτει -8-

9 από τη διακήρυξη ότι ήταν απαραίτητο δικαιολογητικό συµµετοχής στο διαγωνισµό η προσκόµιση στοιχείων για την απόδειξη της εµπειρίας σε εκτέλεση παρόµοιων εργασιών, και ιδιαιτέρως σε άλλους ήµους της Χώρας Ασυµφωνία µε τους όρους της ιακήρυξης περί κατοχής δύο απορριµµατοφόρων χωρητικότητας κατ' ελάχιστο 16 κ.µ. έκαστο, δηλαδή ότι η σχετική βεβαίωση µηχανολόγου -µηχανικού για την χωρητικότητα της υπερκατασκευής για να είναι έγκυρη θα πρέπει να είναι πρόσφατη και µάλιστα του τελευταίου τριµήνου. Η επιτροπή παρατηρεί ότι δεν προκύπτει από κανένα σηµείο της διακήρυξης ότι η ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να είναι πρόσφατη και µάλιστα τελευταίου τριµήνου. Κατόπιν των παραπάνω, η γνωµοδότηση της επιτροπής έχει ως εξής: 1. Η ένσταση της εταιρίας ENACT Α.Ε. κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» γίνεται αποδεκτή σε ότι αφορά το σκέλος του µη έγκυρου πιστοποιητικού ISO 18001:2007 (βλ: 1.Β. 1.) ενώ απορρίπτεται κατά τα υπόλοιπα σκέλη. Επίσης απορρίπτεται η ένσταση της ENACT Α.Ε. κατά των εταιριών «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» και «ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.». 2. Απορρίπτεται η ένσταση της εταιρίας «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» κατά της διαγωνιζόµενης εταιρίας «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.». Συνεπώς η εταιρία «ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε.» αποκλείεται από το διαγωνισµό και σύµφωνα και µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής µειοδότης παραµένει η εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» µε οικονοµική προσφορά ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή µε ποσοστό έκπτωσης 47%. Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει το από συνηµµένο πρακτικό 1 της Επιτροπής ιεξαγωγής διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών: «Αποκοµιδή απορριµµάτων.ε. Σκουτάρεως του ήµου Σερρών"»για τα έτη B) Εγκρίνει το από 07/11/2014 συνηµµένο πρακτικό 1 Α (Εξέταση ενστάσεων) της Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών "Αποκοµιδή απορριµµάτων.ε. Σκουτάρεως του ήµου Σερρών" για τα έτη Γ) Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών: «Αποκοµιδή απορριµµάτων.ε. Σκουτάρεως του ήµου Σερρών» για τα έτη , στην µειοδότρια εταιρία «ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ I. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ I ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» µε οικονοµική προσφορά ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή µε ποσοστό έκπτωσης 47%. Η κ. Καλώτα Παναγιώτα συµφώνησε µε τα υπόλοιπα µέλη µε την επισήµανση ότι αυξάνεται συνεχώς το κόστος για την αποκοµιδή των απορριµµάτων µε αποτέλεσµα αυτό το κόστος να µεταφέρεται στον ηµότη. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. -9-

10 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ- ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΙΑΚΥΒ. & ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1) ούκας Γεώργιος 2) Καλώτα Παναγιώτα 3) Τερζής Βασίλειος 4) Τσαλίκογλου ηµήτριος 5) Χαρίτος Χρήστος 6) Χράπας Παντελής Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΒΕΪΖΑ Ε ΣΟΦΙΑ

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 16/08-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 19/24-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 32217/28-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-05-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»

«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμός Μελέτης:02ΠΥ/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : 30/12/2014 Αρ. Πρωτ. : 7624 Ταχ. ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 40518 Fax : 28430 29243 e-mail : info@sitia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα