( , ,94= ,34)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Κύριοι Μέτοχοι, Τα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών «Τράπεζα EFG Eurobank Εrgasias Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής «EUROBANK») και «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ALPHA»), σε συνεδριάσεις τους στις 29 Αυγούστου 2011, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συγχώνευση των εν λόγω τραπεζών και ανακοίνωσαν αυθηµερόν την απόφαση αυτή. Ι. Λόγοι της συγχώνευσης Στην ανωτέρω απόφαση, τα διοικητικά συµβούλια κατέληξαν αφού έλαβαν υπόψη τους τις συνθήκες του ευρωπαϊκού και διεθνούς τραπεζικού κλάδου, αλλά και της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς και τις προοπτικές τους. Η προτεινόµενη συγχώνευση εκτιµάται ότι θα ωφελήσει τους µετόχους των δύο τραπεζών για τους ακόλουθους λόγους: Η νέα τράπεζα που θα προέλθει από τη συγχώνευση θα κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε όλους τους κύριους τραπεζικούς τοµείς, θα είναι η 23 η σε µέγεθος τράπεζα στην ευρωζώνη και θα συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατατασσόµενη εντός των 3 πρώτων τραπεζών στις χώρες κοινής δραστηριοποίησης (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Κύπρος). Το νέο σχήµα που θα προέλθει από τη συγχώνευση εκτιµάται ότι θα απολαµβάνει συνεργιών συνολικής αξίας 650 εκατ. ετησίως, εκ των οποίων 350 εκατ. θα αφορούν συνέργιες λειτουργικού κόστους, 210 εκατ. συνέργιες κόστους χρηµατοδοτήσεως και 90 εκατ. συνέργιες εσόδων. Οι συνέργιες αυτές αποτελούν τη βάση δηµιουργίας σηµαντικής αξίας για τους µετόχους και των δύο τραπεζών καθώς αναµένεται να ενισχύσουν την ετήσια κερδοφορία του ενιαίου σχήµατος. Ύπαρξη ειδικού προγράµµατος για την ενίσχυση και θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης του ενιαίου σχήµατος µέσω οργανικής κερδοφορίας, µιας σειράς εσωτερικών πρωτοβουλιών, οι οποίες εκτιµάται ότι θα αποφέρουν κεφάλαια της τάξεως των 2,1 δις. και άντλησης κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό και από επιφανή επενδυτή του Κατάρ συνολικού ύψους 1,75 δις. ιεύρυνση της µετοχικής βάσης των δύο τραπεζών µε αυξηµένη συµµετοχή διεθνών θεσµικών επενδυτικών κεφαλαίων. Ύπαρξη κοινών αξιών και αρχών, πελατοκεντρικού επιχειρηµατικού µοντέλου και αφοσιωµένου προσωπικού, η οποία εκτιµάται ότι θα ωφελήσει τους µετóχους,

2 πελάτες και προσωπικό των τραπεζών, µε τη δηµιουργία ενός συµπαγούς και υγιούς νέου εταιρικού σχήµατος. Οι βασικοί µέτοχοι καθεµιάς των συγχωνευοµένων τραπεζών έχουν δηλώσει προς την αντίστοιχη τράπεζα ότι θα ψηφίσουν υπέρ της συγχωνεύσεως στις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. ΙΙ. Νοµική µορφή και διαδικασία συγχώνευσης 1. Η συγχώνευση των ανωτέρω δύο τραπεζών θα γίνει µε απορρόφηση της EUROBANK από την ALPHA, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, όπως αυτά εµφανίζονται στους αντίστοιχους ισολογισµούς τους της 31 ης εκεµβρίου 2010, οι οποίοι χρησιµοποιούνται και ως ισολογισµοί συγχώνευσης. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα ανωτέρω στοιχεία θα µεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισµού της ALPHA. 2. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί, µετά την έκδοση σχετικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος, µε την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η EUROBANK λύεται χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται στην ALPHA, οι δε µέτοχοι της EUROBANK γίνονται µέτοχοι της ALPHA. Αντιστοίχως, η ALPHA υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της EUROBANK (περιλαµβανοµένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της EUROBANK), εξοµοιούµενη µε καθολική διάδοχο της τελευταίας. 3. Οι πράξεις της EUROBANK που διενεργούνται από την 1 η Ιανουαρίου 2011 και εφεξής (έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης) θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργήθηκαν για λογαριασµό της ALPHA και τα ποσά τους θα µεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας µε συγκεντρωτική εγγραφή από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου στο Μητρώο Α.Ε. 4. Το µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA που προκύπτει από τη συγχώνευση ισούται µε το άθροισµα των υφιστάµενων µετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόµενων τραπεζών (σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997) µετά την αφαίρεση της συνολικής ονοµαστικής αξίας µετοχών εκδόσεως της EUROBANK που ανήκουν στην ALPHA, οι οποίες δεν ανταλλάσσονται (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920) µε νέες µετοχές που θα εκδώσει η ALPHA συνεπεία της συγχώνευσης, πλέον κεφαλαιοποίησης (µε σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της κοινής µετοχής της ALPHA) µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον της ALPHA και αντίστοιχη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της κοινής µετοχής της. Ειδικότερα : α) Το µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA (προ συγχωνεύσεως) αα) Κατά την ηµεροµηνία των ισολογισµών συγχώνευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ανερχόταν στο ποσό των ,60 Ευρώ, διαιρούµενο σε συνολικά ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4,70 ευρώ η κάθε µία, εκ των οποίων: (i) κοινές, µε δικαίωµα ψήφου, άϋλες µετοχές και (ii) προνοµιούχες, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εξαγοράσιµες και έγχαρτες µετοχές, εκδοθείσες κατ άρθρο 1 του ν. 3723/

3 ββ) Μετά την ηµεροµηνία των ισολογισµών συγχώνευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA µειώθηκε, δυνάµει της από 15ης Ιουλίου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, κατά το ποσό των ,20 Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των κοινών µετοχών της από 4,70 σε 0,30 ευρώ η κάθε µία, µε σκοπό τον σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. γγ) Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,40 ευρώ, διαιρούµενο σε συνολικά ονοµαστικές µετοχές, εκ των οποίων : (i) κοινές, µε δικαίωµα ψήφου, άϋλες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία, και (ii) προνοµιούχες, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εξαγοράσιµες και έγχαρτες µετοχές εκδοθείσες κατ άρθρο 1 του ν. 3723/2008, ονοµαστικής αξίας 4,70 ευρώ η κάθε µία. β) Το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK (προ συγχωνεύσεως) αα) Κατά την ηµεροµηνία των ισολογισµών συγχώνευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανερχόταν στο ποσό των ,25 ευρώ, διαιρούµενο σε συνολικά ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ, εκ των οποίων: (i) κοινές, µε δικαίωµα ψήφου, άϋλες µετοχές και (ii) προνοµιούχες, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εξαγοράσιµες και έγχαρτες µετοχές, εκδοθείσες κατ άρθρο 1 του ν. 3723/2008. ββ) Μετά την ηµεροµηνία των ισολογισµών συγχώνευσης, στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK µεταβλήθηκε ως εξής : i) αυξήθηκε, δυνάµει της από 8ης Φεβρουαρίου 2011 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της EUROBANK, συνεπεία συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της εταιρείας «ΙΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», κατά ποσό ,62 ευρώ (περιλαµβανοµένης κεφαλαιοποίησης, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών, µέρους του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον» της EUROBANK), µε την έκδοση νέων κοινών, ονοµαστικών, µε δικαίωµα ψήφου, άϋλων µετοχών και ταυτόχρονη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των κοινών µετοχών από 2,75 σε 2,81 ευρώ η κάθε µία και ii) µειώθηκε, δυνάµει της από 11ης Ιουλίου 2011 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, κατά το ποσό των ,93 Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των κοινών µετοχών από 2,81 σε 2,22 ευρώ η κάθε µία, µε σκοπό τον συµψηφισµό ζηµιών µετασχηµατισµού από συγχωνεύσεις προηγουµένων ετών (ύψους ,63 ευρώ) και ζηµιών εις νέον (ύψους ευρώ ,30 ευρώ). γγ) Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,94 ευρώ, διαιρούµενο σε συνολικά ονοµαστικές µετοχές, εκ των οποίων : (i) κοινές, µε δικαίωµα ψήφου, άϋλες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,22 ευρώ η κάθε µία, και (ii) προνοµιούχες, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εξαγοράσιµες και έγχαρτες µετοχές εκδοθείσες κατ άρθρο 1 του ν. 3723/2008, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία. γ) Το µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA µετά τη συγχώνευση Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA µετά τη συγχώνευση (εφεξής «Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο») διαµορφώνεται ως εξής : 3

4 αα) Τα ανωτέρω [υπό α(γγ) και β(γγ)] ποσά µετοχικού κεφαλαίου των συγχωνευόµενων τραπεζών, αθροιζόµενα ισούνται προς ,34 Ευρώ ( , ,94= ,34) ββ) Από το ανωτέρω άθροισµα αφαιρείται ποσό ίσο προς τη συνολική ονοµαστική αξία κοινών µετοχών εκδόσεως της EUROBANK (ονοµαστικής αξίας 2,22 ευρώ η κάθε µία) και κυριότητος της ALPHA, οι οποίες (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 4 εδ. α του κ.ν. 2190/1920) δεν θα ανταλλαγούν µε κοινές µετοχές που θα εκδώσει η ALPHA συνεπεία της συγχώνευσης. Συγκεκριµένα, αφαιρείται ποσό ευρώ (δηλ Χ 2,22 Ευρώ= Ευρώ). γγ) Περαιτέρω, προς το σκοπό στρογγυλοποιήσεως της ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών της ALPHA, κεφαλαιοποιείται ποσό ,66 ευρώ προερχόµενο από µέρος του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον» της ALPHA, µε αντίστοιχη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της κοινής µετοχής εκδόσεως της ALPHA από 0,30 σε 1,50 ευρώ. δδ) Τέλος, η ALPHA θα εκδώσει προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία (εφεξής οι «Νέες Προνοµιούχες Μετοχές ), σε αντικατάσταση ισάριθµων προνοµιούχων χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχών, εκδόσεως της EUROBANK, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008, κυριότητας του Ελληνικού ηµοσίου. Κατόπιν των ανωτέρω, το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της ALPHA θα ανέρχεται σε ευρώ (3.273, , ,66) και θα διαιρείται σε συνολικά ονοµαστικές µετοχές, εκ των οποίων α) κοινές µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε µία και β) προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκδοθείσες σύµφωνα µε τον ν. 3723/2008, εκ των οποίων ονοµαστικής αξίας 4,70 ευρώ η κάθε µία και ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία. 5. Οι υφιστάµενες κοινές µετοχές της ALPHA και της EUROBANK θα ανταλλαγούν µε τις νέες κοινές µετοχές που θα εκδώσει η ALPHA συνεπεία της συγχώνευσης, µε βάση τη σχέση ανταλλαγής που περιγράφεται κατωτέρω υπό III. Τυχόν κλασµατικά δικαιώµατα δεν δηµιουργούν δικαίωµα σε λήψη κλάσµατος µετοχής. Τα τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα µετοχών αθροίζονται για τον σχηµατισµό ακέραιου αριθµού µετοχών, οι οποίες εκποιούνται, και το προϊόν της εκποιήσεως αποδίδεται στους δικαιούχους µετόχους. 6. Το Ελληνικό ηµόσιο, ως προνοµιούχος µέτοχος και των δύο συγχωνευόµενων τραπεζών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 : α) θα διατηρήσει της προνοµιούχες µετοχές εκδόσεως της ALPHA που κατέχει, ονοµαστικής αξίας 4,70 ευρώ η κάθε µία β) θα ανταλλάξει/αντικαταστήσει κάθε µία (1) προνοµιούχο µετοχή εκδόσεως της EUROBANK µε µία (1) Νέα Προνοµιούχο Μετοχή εκδόσεως της ALPHA, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία. 7. Όλες οι νέες κοινές µετοχές θα συµµετέχουν στη διανοµή κερδών χρήσεως 2011 και εφεξής. 8. Από την ηµέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης η ALPHA θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άϋλων τίτλων (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία) για το σύνολο των νέων κοινών µετοχών. Οι δικαιούχοι µέτοχοι θα ενηµερωθούν σύµφωνα µε το νόµο. 4

5 Παραλλήλως, ο υφιστάµενος τίτλος των προνοµιούχων µετοχών εκδόσεως της EUROBANK, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008, κυριότητος του Ελληνικού ηµοσίου, θα αντικατασταθεί, εντός ευλόγου χρόνου, από αντίστοιχο τίτλο των Νέων Προνοµιούχων Μετοχών που θα εκδώσει η ALPHA και θα παραδώσει στο Ελληνικό ηµόσιο σε αντικατάσταση του προηγούµενου (εκδόσεως της EUROBANK) ο οποίος θα ακυρωθεί. 9. Στην EUROBANK δεν υφίστανται µέτοχοι µε ειδικά δικαιώµατα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις : α) Το Ελληνικό ηµόσιο συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK, κατά ποσό ,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε προνοµιούχες µετοχές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, έγχαρτες, µη µεταβιβάσιµες και µη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία, οι οποίες εκδόθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008. Η ALPHA θα διατηρήσει όλα τα προνόµια και δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου, ως κυρίου των ανωτέρω προνοµιούχων µετοχών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του καταστατικού της EUROBANK). β) Η EUROBANK έχει εκδώσει τµηµατικά (στις και ) οµολογιακό δάνειο, διάρκειας 91 ετών, συνολικού ποσού ευρώ,, εξαγοράσιµο και µετατρέψιµο σε κοινές µετοχές της EUROBANK, µετά την πάροδο πενταετίας από την έκδοσή του, το οποίο καλύφθηκε από θυγατρικές της EUROBANK, προκειµένου να εκδόσουν και να διαθέσουν στην αγορά ισόποσους υβριδικούς τίτλους, ανταλλάξιµους µε µετοχές της EUROBANK. Εξ αυτών, τίτλοι ποσού ευρώ παραµένουν σήµερα στην κατοχή της EUROBANK. Επίσης, (σύµφωνα µε τις από και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της EUROBANK) έχει εγκριθεί η έκδοση οµολογιακού δανείου ποσού ευρώ (περιλαµβανοµένου ποσού ευρώ που αντιστοιχεί στους ως άνω αδιάθετους τίτλους), µετατρέψιµου σε µετοχές της EUROBANK, το ύψος του οποίου µπορεί να αυξηθεί σε ευρώ, υπο την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των µετοχών που θα προκύψουν από τυχόν µετατροπή του δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθµού των µετοχών της EUROBANK κατά την έκδοση του δανείου. Το Ελληνικό ηµόσιο ως προνοµιούχος µέτοχος δεν έχει εγκρίνει µέχρι σήµερα την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ALPHA υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της EUROBANK σχετικά µε το δάνειο αυτό. 10. Στην ALPHA δεν υφίστανται µέτοχοι µε ειδικά δικαιώµατα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: α) Το Ελληνικό ηµόσιο συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ALPHA, κατά ποσό ευρώ που αντιστοιχεί σε προνοµιούχες µετοχές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, έγχαρτες, µη µεταβιβάσιµες και µη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά, ονοµαστικής αξίας 4,7 ευρώ η κάθε µία, οι οποίες εκδόθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008. Τα προνόµια και δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου, ως κυρίου των ανωτέρω προνοµιούχων µετοχών περιγράφονται στο άρθρο 5 του καταστατικού της ALPHA. β) Η, από 15 Ιουλίου 2011, Γενική Συνέλευση των µετόχων της ALPHA. ενέκρινε την έκδοση και διάθεση, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτιµήσεως των παλαιών µετόχων, µετατρεψίµου οµολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου έως ,56 Ευρώ, το ποσό κεφαλαίου και λοιποί όροι του οποίου δύνανται να τροποποιηθούν δυνάµει αποφάσεως προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των 5

6 µετόχων της ALPHA, η οποία θα κρίνει (και) επί της εγκρίσεως της Συγχωνεύσεως. γ) Σηµειώνεται επίσης ότι η εγκριθείσα, µε την από 15 Ιουλίου 2011 αποφάση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της ALPHA, αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, έως του ποσού των ,60 Ευρώ, θα τεθεί σε αναστολή ισχύος ως το πέρας της διαδικασίας συγχώνευσης. 11. Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόµενων τραπεζών δεν παρέχονται δυνάµει της παρούσας συγχώνευσης, ούτε προβλέπονται στο καταστατικό τους ούτε άλλως υφίστανται, µε την ακόλουθη εξαίρεση : Μέλη του.σ. και µέρος του προσωπικού της EUROBANK καθώς και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών έχουν δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς συνολικά κοινών µετοχών της EUROBANK (Stock Options), δυνάµει σχετικού προγράµµατος εγκριθέντος µε σχετικές αποφάσεις (από και ) της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν (εν όλω ή εν µέρει, εφάπαξ ή τµηµατικά) εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, µε τιµές αγοράς που κυµαίνονται από 9.80 έως 13,62 ευρώ ανά µετοχή. III. Σχέση ανταλλαγής µετοχών Ως προς τον καθορισµό της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών, επισηµαίνονται τα εξής: 1. Η σχέση ανταλλαγής των κοινών µετοχών προσδιορίστηκε µε βάση την αξία κάθε συγχωνευόµενης τράπεζας. Για τον προσδιορισµό της αξίας των τραπεζών, διενεργήθηκε αποτίµηση, σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές και µεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς, και το τελικό αποτέλεσµα εξήχθηκε, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. Για τον υπολογισµό της συνολικής αξίας κάθε τράπεζας εφαρµόσθηκαν, κατά περίπτωση, οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης : α) Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) β) Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης γ) εικτών Κεφαλαιαγοράς δ) Προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών Ο ορκωτός ελεγκτής κ. Μιχάλης Χατζηπαύλου της εταιρίας «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.» και η ορκωτός ελεγκτής κα. Σοφία Καλοµενίδου Χρυσαφίδη της εταιρείας «Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» που διενήργησαν τις αποτιµήσεις των συγχωνευόµενων τραπεζών, (οι οποίοι σηµειωτέον δεν συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τις συγχωνευόµενες τράπεζες για την τελευταία πριν τη συγχώνευση πενταετία), δήλωσαν ότι τόσο οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν, όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε µία από αυτές, είναι οι ενδεδειγµένες και κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίπτωση. υσχέρειες ή δυσκολίες κατά την εκτίµηση της αξίας των συγχωνευόµενων τραπεζών ή τον τρόπο προσδιορισµού του εύρους της σχέσης ανταλλαγής µετοχών δεν προέκυψαν. Από τον συνδυασµό των αποτελεσµάτων των ανωτέρω µεθόδων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε µεθόδου, προέκυψε ότι η 6

7 σχέση ανάµεσα στην αξία της ALPHA και την αξία της EUROBANK είναι 57,57 προς 42,43, ως έγγιστα. 2. Η σχέση ανταλλαγής των υφιστάµενων (προ της συγχωνεύσεως) ανταλλασσόµενων κοινών µετοχών της ALPHA και της EUROBANK (περαιτέρω «Παλαιές Κοινές Μετοχές») µε τις νέες (µετά τη συγχώνευση) κοινές µετοχές της ALPHA (περαιτέρω «Νέες Κοινές Μετοχές») καθορίζεται µε βάση την ανωτέρω σχέση αξιών της ALPHA και της EUROBANK (57,57 : 42,43). Από την ανωτέρω σχέση αξιών προκύπτει ότι η σχέση ανταλλαγής των Παλαιών Κοινών Μετοχών µε τις Νέες Κοινές Μετοχές, που κρίνεται ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: α) Κάθε µία (1) Παλαιά Κοινή Μετοχή της ALPHA θα ανταλλαγεί προς µία (1) Νέα Κοινή Μετοχή της ALPHA. β) Κάθε επτά (7) Παλαιές Κοινές Μετοχές της EUROBANK θα ανταλλαγούν προς πέντε (5) Νέες Κοινές Μετοχές της ALPHA. Οι ορκωτοί ελεγκτές που διενήργησαν τις αποτιµήσεις των συγχωνευόµενων τραπεζών και έλεγξαν το Σχέδιο Συµβάσεως Συγχώνευσης, σύµφωνα και µε τις σχετικές εκθέσεις τους, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη, εύλογη και λογική. 3. Κατόπιν των ανωτέρω, η συµµετοχή στις Νέες Κοινές Μετοχές και στο Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της ALPHA θα έχει ως εξής : α) οι κάτοχοι των Παλαιών Κοινών Μετοχών εκδόσεως της ALPHA θα συµµετέχουν µε Νέες Κοινές Μετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε µία, και µε ποσοστό 57,57 % επί του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές µετοχές β) οι κάτοχοι των Παλαιών Κοινών Μετοχών εκδόσεως της EUROBANK θα συµµετέχουν µε Νέες Κοινές Μετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε µία, και µε ποσοστό 42,43% επί του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές µετοχές, και γ) το Ελληνικό ηµόσιο θα συµµετέχει µε προνοµιούχες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4,70 ευρώ η κάθε µία, και µε προνοµιούχες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία, και µε ποσοστό 100% επί του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις προνοµιούχες µετοχές. Εισήγηση Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 1. Η αποτίµηση των δύο συγχωνευόµενων τραπεζών διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διεθνώς αποδεκτές µεθόδους, 2. Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι εύλογη, δίκαιη και λογική, όπως επιβεβαιώνεται από τις 20 Σεπτεµβρίου 2011 σχετικές εκθέσεις των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα άρθρα 16 παρ. 5 ν. 2515/1997 και του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 3. Έχει τηρηθεί πλήρως η απαιτούµενη από το νόµο διαδικασία, 4. Τα συµφέροντα των µετόχων των δύο τραπεζών διασφαλίζονται πλήρως σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 7

8 5. Από την προτεινόµενη Συγχώνευση εκτιµάται ότι θα προκύψουν οφέλη για τους µετόχους των δύο τραπεζών, τους πελάτες και τους εργαζοµένους τους, καθώς και, γενικότερα, την εθνική οικονοµία και τους καταναλωτές, εισηγoύµαστε και πρoτείvoυµε στoυς κ.κ. Μετόχoυς να εγκρίvoυv τo Σχέδιo Συµβάσεως Συγχωνεύσεως της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2011 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευθύµιος Χριστοδούλου Πρόεδρος.Σ. Νικόλαος Νανόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος 8

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη, 27 Ιουνίου 2013, ώρα 11 π.µ. Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3 2. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε την από 10.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KEGO ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ή «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα