ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 16 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Στη Λάρισα σήμερα 16 Oκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π /13/ απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διορθώθηκε με το ΦΕΚ 105/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.62422/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 478/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Μητσιός Αθανάσιος Διοικητής Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Τζαβέλλα Αδαμάκη Ευδοκία Αναπληρώτρια Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος 4. Τζιαστούδης Ματθαίος Τακτικό μέλος 5. Κουτσιανάς Θεόδωρος Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. - Τακτικό μέλος 6. Χαρίση Ευαγγελία Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού - Τακτικό μέλος 7. Φεζουλίδης Ιωάννης Αναπληρωματικό μέλος του Τρυποσκιάδη Φίλιππου 8. Ζησοπούλου Κωνσταντίνα Αναπληρωματικό μέλος του Μπαρμπή Δημήτριου Απουσίαζαν τα Τακτικά μέλη Τρυποσκιάδης Φίλιππος και Μπαρμπής Δημήτριος λόγω αδείας. Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Σωτηράκου Σοφία η οποία δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί. Ενημερώθηκε το αναπληρωματικό μέλος Καραμαγκιώλης Σπυρίδων που δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί λόγω υπηρεσίας στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου. Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Βασιλική Ρόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:. ΘΕΜΑ 15 ο : «Έγκριση του αρ. πρωτ / πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και συγκεκριμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων αίματος της ΜΕΘ και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις του προϋπολογισμού του και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (αριθμός διακήρυξης 35/2013)».

2 Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1. το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ6α/Γ.Π./οικ / έγγραφο του τμήματος κατάρτισης προγραμμάτων προμηθειών της γενικής διεύθυνσης διοικητικής υποστήριξης και τεχνικών υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Τήρηση διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται επί λέξει «Όταν γίνεται ενιαία διακήρυξη για προμήθεια περισσότερων του ενός ειδών, θα πρέπει να υπάρχει διακριτός προϋπολογισμός για κάθε είδος καθώς και όρος στη διακήρυξη που θα δίνει τη δυνατότητα στους προσφέροντες να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ειδών της διακήρυξης» 2. το με αριθμό πρωτοκόλλου 56240/ έγγραφο της τριμελούς επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και πιο συγκεκριμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων της Μ.Ε.Θ. και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Π.Γ.Ν.Λ. 3. το με αριθμό πρωτοκόλλου 31922/ / (Ορθή επανάληψη) έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ με το οποίο εισηγείται θετικά προς την ΕΠΥ τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών με βάση τις προτεινόμενες από το νοσοκομείο τεχνικές προδιαγραφές 4. το με αριθμό πρωτοκόλλου 31957/ έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ με το οποίο το Π.Γ.Ν.Λ. ενημερώθηκε ότι η τελική έγκριση για την υλοποίηση των διαγωνισμών θα γίνει από την Ε.Π.Υ. 5. το με αριθμό πρωτοκόλλου 2/91118/0026/ (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 6. το με αριθμό πρωτοκόλλου 445/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00) έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με θέμα «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Φορείς του άρθρου 9 του ν. 3580/07, στις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων των Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)» 7. τις αρ. πρωτ. 1096/ τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και συγκεκριμμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτομάτους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων αίματος της ΜΕΘ και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (στο εξής Π.Γ.Ν.Λ.) 8. το αρ. πρωτ. 2040/ έγγραφο του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με το οποίο απέστάλησαν οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και συγκεκριμμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτομάτους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων αίματος της ΜΕΘ και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (στο εξής Π.Γ.Ν.Λ.) στην Ε.Π.Υ. για περεταίρω έγκριση 9. το αρ. πρωτ. 4689/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. που αφορά το απόσπασμα πρακτικού της υπ αρίθμ. 03/ (θέμα 9ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. σχετικά με την «Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2011 (ΣΕΙΡΑ 30) 10. Η με αριθμό 35/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ ΜΤ0) διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Λ. που αφορά στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και συγκεκριμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων αίματος της ΜΕΘ και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. 11. Τη με αριθμό 40/1ης/ (ΑΔΑ:ΒΙΞΠ ΤΠ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» 12. Το με αριθμ. πρωτ / πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού

3 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε προς έγκριση το πρακτικό με αρ. πρωτ / της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και συγκεκριμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων αίματος της ΜΕΘ και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Π.Γ.Ν.Λ, (αριθμός διακήρυξης 35/2013) το οποίο έχει ως εξής: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιτροπής διενέργειας τακτικού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της 35/2013(ΑΔΑ: ΒΛΛ ΜΤ0) διακήρυξης για την ανάδειξη χορηγητή ή χορηγητών για την προμήθεια από το Ίδρυμα χημικών αντιδραστηρίων και συγκεκριμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτομάτους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων αίματος της ΜΕΘ και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (στο εξής Π.Γ.Ν.Λ.), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις του προϋπολογισμού του και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Στη Λάρισα σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1. Πάλλη Ελένη, Επιμ. Α ΜΕΘ 2. Ζυγούλης Πάρης, Επιμ. Β ΜΕΘ 3. Στυλοπούλου Σοφία, Α Επιμ. 4. Γεωργίου Ζωή, ΠΕ Χημείας-Βιοχημείας 5. Ασπροδίνη Ευτυχία, Αναπλ.Καθ. Φαρμακολογίας που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (ΔΣ 12 Θ 63, και ΑΔΑ: ΒΛΛΠ ΛΚ) προσήλθαμε στο γραφείο προμηθειών του ΠΓΝΛ και παραλάβαμε τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των παρακάτω εταιρειών που πληρούσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, προκειμένου να προβούμε στην αξιολόγησή τους: «LERIVA DIAGNOSTICS AE» «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ABBOTT LABORATORIES (HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.» «MEDICON HELLAS A.E.» «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) Α.Ε.» «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ A.E.» «DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ A.E.» «BIORAD LABORATORIES Μ.ΕΠE.» Ι. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: Α- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ/ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΜΕ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) Β- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΜΕ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) Γ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ-ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού IA & IB προσέφεραν οι εταιρείες: 1. ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES A.B.E.E.

4 2. LERIVA 3. MEDICON ΗΕLLAS A.E. 4. ROCHE Για το ΙΓ προσέφερε μόνο η εταιρεία ROCHE Παρατηρήσεις σχετικά με την προσφορά της εταιρείας LERIVA για τις απαιτήσεις της διακύρηξης 1. Προδιαγραφές Προ-αναλυτικού Συστήματος Το σύστημα προ-αναλυτικής επεξεργασίας δειγμάτων θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίζει αυτόματη φυσική συνδεσιμότητα με τα αναλυτικά συστήματα για την εκτέλεση των εξετάσεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α και Β του Παραρτήματος Γ. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ομαδοποίησης δειγμάτων & παραγωγής δευτερογενών σωληναρίων για τους μη φυσικά συνδεδεμένους αναλυτές των Πινάκων Γ και Δ του Παραρτήματος Γ.. Η εταιρεία LERIVA έχει την δυνατότητα για την ομαδοποίηση και παραγωγή δευτερογενών σωληναρίων για τους μη φυσικά διασυνδεδεμένους αναλυτές των πινάκων Γ, Δ και για οποιοδήποτε αναλυτή του εργαστηρίου, όμως η προσφορά της ίσως εκ παραδρομής ή διαχειριστικού λάθους του κειμένου) είναι ασαφής για το αν πράγματι προσφέρει μονάδα κλασματοποίησης, καθώς στον πίνακα συμμόρφωσης και στο κατατιθέμενο σχεδιάγραμμα δεν περιλαμβάνεται περιγραφή της. 2. Προδιαγραφές Προ-αναλυτικού Συστήματος Να μπορεί να δεχθεί σωληνάρια διαφορετικής διαμέτρου και ύψους Όπως προκύπτει από το Φύλλο συμμόρφωσης και τα τεχνικά φυλλάδια που κατατέθηκαν Η εταιρεία LERIVA δεν απαντά στην απαίτηση. 3. Να προσφερθεί υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης τροπονίνης από την εταιρεία LERIVA ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ καθώς δεν μπορεί η απόδοση του κιτ να χαρακτηριστεί υψηλής ευαισθησίας Όπως ορίζεται διεθνώς από τις οδηγίες των : 1. European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the Redefinition of Myocardial Infarction 2. The Joint European Society of Cardiology/ American College of Cardiology Committee Myocardial Infarction Redefined A Consensus Document 3. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice "Clinical Characteristics and Utilization of Biochemical Markers in Acute Coronary Syndromes" Η απόκλιση αυτή είναι καθοριστική. H προσφορά της εταιρείας LERIVA απορρίπτεται λόγω απόκλισης στην προσφορά της εξέτασης της Τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας, την έλλειψη δυνατότητας φόρτωσης δειγμάτων σωληναρίων διαφορετικής διαμέτρου και την ασάφεια όσον αφορά την προσφορά ή όχι μονάδας κλασματοποίησης, την μη κατάθεση τεχνικής περιγραφής για το συγκεκριμένο τμήμα του προαναλυτικού, η οποία δημιουργεί ερωτηματικά ποια είναι η τελική διαμόρφωση και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η εταιρεία LERIVA, παραβιάζει τους όρους της διακήρυξης που αναφέρθηκαν παραπάνω και η προσφορά της κρίνεται τεχνικά μη αποδεκτή και απορριπτέα. Αξιολογούνται οι εταιρείες ROCHE ABBOTT MEDICON των οποίων οι τεχνικές προσφορές είναι εντός προδιαγραφών της διακήρυξης. Η αξιολόγηση από την επιτροπή αφορά την συνολική λειτουργική απόδοση και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων (προαναλυτικές, βιοχημικές και ανοσολογικές μονάδες) με βάση τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάλυση αφορά τόσο το σύνολο όσο και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υπομονάδων. Παραθέτονται οι παρατηρήσεις για τις ζητούμενες προδιαγραφές

5 Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ και ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Είναι απαραίτητο να εκτελούνται όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΠΙΝΑΚΕΣ Α και Β με μία μόνο εισαγωγή δείγματος στο αναλυτικό σύστημα. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος, σε σχέση με τον προσφερόμενο συνοδό εξοπλισμό. Η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα αναλάβει και το ενδεχόμενο κόστος εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου,περιγράφοντας αναλυτικά τις διαστάσεις των επιμέρους μονάδων του συστήματος, που θα τεκμηριώνονται σε prospectus ή εγχειρίδια χρήσης. Οι προμηθευτές θα πρέπει να κάνουν αυτοψία του χώρου του Εργαστηρίου. Με την προσφορά τους οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει ότι γνωρίζουν το χώρο και τις τυχόν ιδιαιτερότητες του (αποχέτευση, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δίκτυα κ.λ.π.) και ότι αυτός επαρκεί για την εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Όλες οι αξιολογούμενες εταιρείες (ROCHE ABBOTT MEDICON) προσφέρουν αναλυτικά συστήματα στα οποία για τις ζητούμενες εξετάσεις απαιτείται μία μόνο εισαγωγή δείγματος. Όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες καταθέτουν σχεδιάγραμμα τοποθέτησης των συστημάτων στο χώρο και δήλωση που αναφέρει ότι γνωρίζουν το χώρο και τις τυχόν ιδιαιτερότητες του και ότι αυτός επαρκεί για την εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Η εταιρεία ROCHE είναι η μόνη που στο σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου, περιγράφονται αναλυτικά οι διαστάσεις των επιμέρους μονάδων του συστήματος σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εταιρείες που το σχεδιάγραμμα είναι αδρό και δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες του χώρου και των συστημάτων. Επιπλέον η εταιρεία ROCHE είναι η μοναδική που προσφέρει και στο τμήμα Γ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. Η γκάμα των εξετάσεων που προσφέρει η εν λόγω εταιρεία είναι μεγαλύτερη από αυτή των άλλων εταιρειών και σε πιθανή συμφερότερη προσφορά της και στα δύο τμήματα του διαγωνισμού θα εξασφάλιζε μεγαλύτερο επίπεδο αυτοματισμού και ενοποίησης. 1. Προδιαγραφές Προ-αναλυτικού Συστήματος Το σύστημα προ-αναλυτικής επεξεργασίας δειγμάτων θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίζει αυτόματη φυσική συνδεσιμότητα με τα αναλυτικά συστήματα για την εκτέλεση των εξετάσεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α και Β του Παραρτήματος Γ. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ομαδοποίησης δειγμάτων & παραγωγής δευτερογενών σωληναρίων για τους μη φυσικά συνδεδεμένους αναλυτές των Πινάκων Γ και Δ του Παραρτήματος Γ. Όλες οι αξιολογούμενες εταιρείες εξασφαλίζουν αυτόματη φυσική συνδεσιμότητα με τα αναλυτικά συστήματα για την εκτέλεση των εξετάσεων των πινάκων Α και Β. Οι εταιρείες ΑΒΒΟΤΤ& ROCHE έχουν την δυνατότητα για την ομαδοποίηση και παραγωγή δευτερογενών σωληναρίων για τους μη φυσικά διασυνδεδεμένους αναλυτές των πινάκων Γ, Δ και για οποιοδήποτε αναλυτή του εργαστηρίου καθώς προσφέρουν μονάδα κλασματοποίησης. Η εταιρεία MEDICON έχει την δυνατότητα για την ομαδοποίηση όχι όμως και την παραγωγή δευτερογενών σωληναρίων για τους μη φυσικά διασυνδεδεμένους αναλυτές των πινάκων Γ, Δ και για οποιοδήποτε αναλυτή του εργαστηρίου καθώς δεν προσφέρει μονάδα κλασματοποίησης. Στο σύστημα της MEDICON η ομαδοποίηση των σωληναρίων για άλλους αναλυτές γίνεται μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης εντός του συστήματος και αυτό έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της προώθησης των δειγμάτων σε άλλους αναλυτές. Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Να μπορούν να φορτωθούν ταυτόχρονα τουλάχιστον 200 δείγματα ρουτίνας Όλες οι αξιολογούμενες εταιρείες καλύπτουν την προδιαγραφή. Δεδομένου ότι το εργαστήριο δέχεται συνολικά έως 700 δείγματα την ημέρα με πρόβλεψη για περισσότερα και σε ώρες υψηλής κίνησης πάνω από 250 η εταιρεία ROCHE υπερτερεί διότι προσφέρει χώρο υποδοχής δειγμάτων με μεγαλύτερη χωρητικότητα εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση. 2. Να μπορεί να δεχθεί σωληνάρια διαφορετικής διαμέτρου και ύψους

6 Όλες οι αξιολογούμενες εταιρείες ικανοποιούν την απαίτηση, εκτός της εταιρείας LERIVA που έχει απορριφθεί 3. Να έχει τη δυνατότητα ταχείας απελευθέρωσης των πρωτογενών δειγμάτων για διαλογή και μεταφορά στους αναλυτές εκτός του προαναλυτικού συστήματος (να περιγραφεί ο τρόπος) ή δημιουργίας δευτερογενών σωληναρίων (συμβατών με τους αναλυτές) από τα δείγματα, ανάλογα με τις εξετάσεις που έχουν ζητηθεί (τουλάχιστον 200 δείγματα την ώρα). Στο σύστημα της εταιρείας ROCHE γίνεται άμεση απελευθέρωση του πρωτογενούς σωληναρίου καθώς αμέσως μετά την φυγοκέντρηση γίνεται κλασματοποίηση του δείγματος και ταυτόχρονη δρομολόγηση του σημασμένου κλάσματος στους αντίστοιχους συνδεδεμένους και μη φυσικά συνδεδεμένους αναλυτές. Στο σύστημα της εταιρείας ΑΒΒΟΤΤ υπάρχει η δυνατότητα κλασματοποίησης και παραγωγής δευτερογενούς σωληναρίου άρα και άμεσης δρομολόγησης σε μη φυσικά διασυνδεδεμένο αναλυτή εντός του εργαστηρίου. Στο σύστημα της εταιρείας MEDICON η απελευθέρωση των πρωτογενών δειγμάτων, δεν είναι άμεσος και γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης εντός του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η απελευθέρωση πρωτογενούς σωληνάριου μπορεί να καθυστερήσει ανάλογα με το είδος και το πλήθος των αναλύσεων που έχουν ζητηθεί. 4. Να γίνεται ανίχνευση πήγματος και ανεπαρκούς στάθμης δείγματος από το σύστημα ή από τις αναλυτικές μονάδες Στα προσφερόμενα συστήματα ο έλεγχος επάρκειας δείγματος μπορεί να γίνεται σε διαφορετικά στάδια είτε στο προαναλυτικό σύστημα, είτε στους αναλυτές. Θεωρούμε ότι η πιο ασφαλής διαχείριση δείγματος προτείνεται από την εταιρεία ROCHE διότι ο έλεγχος αυτός γίνεται στο προαναλυτικό στάδιο οπότε σε κάθε συνδεδεμένο αναλυτή καταλήγει κλάσμα δείγματος με επαρκή ποσότητα, για την πραγματοποίηση των ζητούμενων τεστ αλλά και των τυχών επαναλήψεων. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται ανεπάρκεια δείγματος ο χειριστής έχει την δυνατότητα επιλογής εκτέλεσης μόνο των επειγόντων αναλύσεων. Επιπλέον στο σύστημα της εταιρείας ROCHE η κλασματοποίηση των δειγμάτων γίνεται με ρύγχη μιας χρήσης ώστε να μην επιμολύνεται το πρωτογενές σωληνάριο. Η εταιρεία ΑΒΒΟΤΤ καλύπτει την προδιαγραφή αλλά δεν είναι σαφής η δυνατότητα αρχικού ελέγχου της επάρκειας του διαθέσιμου δείγματος για όλες τις ζητούμενες αναλύσεις. Η εταιρεία ΜΕDICON προτείνει την ανίχνευση επάρκειας δείγματος εντός των αναλυτών, όπου εκεί δεν είναι δυνατό να επιλεγούν οι πιο επείγουσες εξετάσεις σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας δείγματος. 5. Να μπορεί να ταξινομεί τα πρωτογενή ή δευτερογενή δείγματα σε ειδικές θέσεις, ομαδοποιώντας τα ανάλογα με τον αναλυτή-στόχο αν αυτός δεν είναι φυσικά συνδεμένος με το σύστημα. Όλες οι εταιρείες καλύπτουν την προδιαγραφή με διαφορετικό τρόπο η καθεμία. Η πιο αποτελεσματική ομαδοποίηση προτείνεται από τις εταιρείες ΑΒΒΟΤΤ και ROCHE που προσφέρουν κλασματοποίηση. Η Εταιρεία MEDICON προτείνει την ομαδοποίηση μετά το πέρας της ανάλυσης εντός των φυσικά διασυνδεδεμένων αναλυτών. Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις ρουτίνας καθώς σε περίπτωση ανάγκης περαιτέρω ανάλυσης του δείγματος σε δύο μη φυσικά διασυνδεδεμένους αναλυτές, δεν μπορεί να έχουμε διακριτή ομαδοποίηση μεταξύ των αναλυτών καθώς το σωληνάριο είναι ένα. 6. Να είναι εφικτή η ανεξάρτητη τροφοδοσία και λειτουργία κάθε αναλυτικής μονάδας σε περίπτωση βλάβης του μεταφορέα του προαναλυτικού συστήματος, ώστε να συνεχίζεται η ανάλυση των δειγμάτων στους επιμέρους αναλυτές, εφόσον είναι συνδεδεμένοι. Όλες οι εταιρείες καλύπτουν την προδιαγραφή. Όμως σε περιπτώσεις εκτεταμένης βλάβης η διεκπεραίωση της ρουτίνας είναι δυσκολότερη στα συστήματα των εταιρειών ABBOTT και MEDICON. Σε αυτά ο τρόπος πρόσθεσης δειγμάτων δεν είναι ο ταχύτερος διότι γίνεται κυρίως μέσω των θέσεων διαχείρισης μικρού αριθμού επειγόντων δειγμάτων (stat). Επίσης δεν είναι και ο επαρκέστερος για μεγάλους όγκους δειγμάτων διότι απαιτείται διπλή

7 φόρτωση εκφόρτωση σωληναρίων μεταξύ βιοχημικών και ανοσολογικών μονάδων χωριστά. Το προσφερόμενο αναλυτικό σύστημα από την Roche δύναται να χειριστεί επαρκώς τη ρουτίνα διότι σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του προαναλυτικού, η φόρτωση των δειγμάτων μπορεί να γίνει μαζικά από τη βασική μονάδα του αναλυτή Cobas 8000, χωρητικότητας 300 δειγμάτων για εφάπαξ φόρτωση και ταχύτητας 1000 δειγμάτων/ώρα. Στο αναλυτικό σύστημα της εταιρείας ROCHE η δρομολόγηση των δειγμάτων είναι εξαιρετικά απλή και δεν απαιτείται διπλή φόρτωση για βιοχημικές και ανοσολογικές εξετάσεις. 2. Προδιαγραφές Βιοχημικού Αναλυτή Βιοχημική Φωτομετρική μονάδα 1. Η παραγωγικότητα του αναλυτικού συστήματος να είναι το ελάχιστο φωτομετρικές εξετάσεις/ώρα και θα συν-εκτιμηθεί μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα πρέπει να επιτυγχάνεται υπό όλες τις εργαστηριακές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από το είδος των εξετάσεων ή την χωροθετική διάταξη των αναλυτικών μονάδων. Η συνολική παραγωγικότητα των αναλυτών που προσφέρθηκαν από τις εταιρείες καλύπτει τις προδιαγραφές ως ακολούθως: Roche 2X Cobas c702 = φωτομετρικές εξετάσεις/ώρα 1800 ISE/ώρα, 3Χe602= 510 ανοσολογικές εξετάσεις/ώρα Abbott 2 X Architect c16000= φωτομετρικές εξετάσεις/ώρα 1200 ISE/ώρα, 3Χi200SR= 600 ανοσολογικές εξετάσεις/ώρα Medicon 2 X Advia2400= φωτομετρικές εξετάσεις/ώρα, 1200 ISE/ώρα, 2Χ Centaur XP= 480 ανοσολογικές εξετάσεις/ώρα 2. Να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που στη μεγάλη πλειοψηφία τους (περισσότερα από 90%) να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς καμία προετοιμασία από το χειριστή) και να αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα (bar code). Όλες οι εταιρείες πληρούν την προδιαγραφή. Μικρή απόκλιση της τάξης 0.25% υπάρχει στην προσφορά της εταιρείας MEDICON η οποία κρίνεται αμελητέα και δεν αξιολογείται από την επιτροπή. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους βιοχημικούς αναλυτές της εταιρείας ROCHE ο φορέας των αντιδραστηρίων είναι ενιαίος και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκολία, ασφάλεια και ταχύτητα στην διαχείριση. Στους αναλυτές των άλλων 2 εταιρειών για τα αντιδραστήρια απαιτείται χρήση διπλού φορέα στις περισσότερες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη πιθανότητα λάθους και μειωμένη ταχύτητα διαχείρισης. 3. Να διαθέτει αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και να διασφαλίζεται η ανίχνευση μη επαρκούς αναρρόφησης δείγματος (ανίχνευση πήγματος). Όλες οι εταιρείες πληρούν την προδιαγραφή. Επιπλέον στον αναλυτή COBAS της ROCHE η ανίχνευση πήγματος είναι δυνατή και στην δειγματοληψία της υπομονάδος ISE (με ξεχωριστό δειγματολήπτη και γραμμές δειγματοληψίας) 4. Η ανάδευση δείγματος-αντιδραστηρίου να αποκλείει πιθανή επιμόλυνση. Όλες οι εταιρείες πληρούν την προδιαγραφή. Επιπλέον στον αναλυτή της εταιρείας ROCHE η ανάδευση αντιδραστηρίου και δείγματος γίνεται στην κυβέττα αντίδρασης με υπερήχους, χωρίς τη φυσική επαφή αναδευτήρα με τα υλικά της κυβέττας αντίδρασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποτροπή της επιμόλυνσης εκ μεταφοράς δείγματος και την μείωση της κατανάλωσης νερού για τα απαραίτητα πλυσίματα. 3.Προδιαγραφές ανοσολογικού αναλυτή 1. Να δίνει ποσοτικό προσδιορισμό για την βασική και επείγουσα εξέταση καρδιακού δείκτη (TROPONIN) σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 20 λεπτών από τη στιγμή που τροφοδοτείται με δείγμα.

8 Όλες οι εταιρείες τηρούν την προδιαγραφή. Αξιολογείται ο μικρότερος χρόνος ανάλυσης Τροπονίνης - ως επείγουσα εξέταση στα 9 λεπτά για την εταιρεία ROCHE, και στα 18 λεπτά των εταιριών MEDICON και Abbott. 2. Να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσεως για την αναρρόφηση των δειγμάτων ή άλλη αξιόπιστη μέθοδο που θα περιγράφεται αναλυτικά, για να εξαλείφεται κάθε πιθανή επιμόλυνση (carry-over). Όλες οι εταιρείες τηρούν την προδιαγραφή. Οι εταιρείες ROCHE και MEDICON υπερτερούν διότι χρησιμοποιούν ρύγχη μίας χρήσης εξασφαλίζοντας περαιτέρω την αποφυγή επιμόλυνσης. Η ABBOTT προτείνει συστήματα με ειδικά πλυστικά υγρά. Με βάση τα παραπάνω τις εκτιμήσεις από την διαδικασία επίδειξης, τα πελατολόγια των εταιρειών και όλες τις λεπτομέρειες των τεχνικών προσφορών προτείνουμε την παρακάτω βαθμολογία

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑ Α Ι. Αναλυτές: 1) Συμφωνία των προσφερόμενων αναλυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης, ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας. 2) Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή - οργάνου ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. II Αντιδραστήρια 1) Συμφωνία των προσφερόμενων αντιδραστηρίων με τις τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης, πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. 2) Διάρκεια χρήσεως - συνθήκες συντήρησης 3) Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις). Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Α' ΟΜΑΔΑ Β 1) Εκπαίδευση προσωπικού/χειριστών για τους αναλυτές 2) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την παράδοση του συνοδού εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν.Λ. και της τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού για όσο χρονικό διάστημα ο συνοδός εξοπλισμός παραμείνει στο Π.Γ.Ν.Λ. 3) Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων και αναλυτών σε άλλα Νοσοκομεία Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Β' ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία Σταθμισμένη βαθμολογία ROCHE ABBOTT MEDICON ROCHE ABBOTT MEDICON 30% , % ,5 15, % , % , % ,5 5,15 5,15 70% 77 71,2 70,15 Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία Σταθμισμένη βαθμολογία 10% ,5 10% ,5 10% ,8 10,7 30% ,8 31,7 100% ,85

10 Αιτιολόγηση της βαθμολογίας: ΟΜΑΔΑ Α I. Αναλυτές Α) Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα αξιοπιστία λειτουργίας Η εταιρεία η Roche συγκεντρώνει υψηλότερη βαθμολογία διότι οι αναλυτές cobas 8000 ενσωματώνουν μια σειρά τεχνολογικών χαρακτηριστικών που δεν υπάρχουν στα συστήματα των εταιριών Medicon και Abbott και αναφέρονται στην τεχνολογία, ποιότητα και απόδοση των αναλυτών 1) Ανάδευση αντιδραστηρίου και δείγματος στην κυβέττα αντίδρασης με υπερήχους, χωρίς τη φυσική επαφή αναδευτήρα με τα υλικά της κυβέττας αντίδρασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποτροπή επιμόλυνσης εκ μεταφοράς δείγματος και την μείωση της κατανάλωσης νερού για τα απαραίτητα πλυσίματα 2) Ανίχνευση πήγματος και στην δειγματοληψία της υπομονάδος ISE (με ξεχωριστό δειγματολήπτη και γραμμές δειγματοληψίας) 3) Σύστημα διαχείρισης αντιδραστηρίων για συνεχή φόρτωση και εκφόρτωση αντιδραστηρίων χωρίς διακοπή της λειτουργίας των αναλυτών και 10 επιπλέον θέσεις αντιδραστηρίων στο σύστημα διαχείρισης αντιδραστηρίων 4) Περιοχή προσωρινής αποθήκευσης δειγμάτων 100 θέσεων σε κάθε υπομονάδα, η οποία εξυπηρετεί οποιονδήποτε υπομονάδα του συστήματος. Σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη γραμμή μεταφοράς- επαναφοράς και των ξεχωριστών γραμμών δειγματοληψίας στην βιοχημική, ανοσολογική και ISE υπομονάδα έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοτικότερη ροή εργασίας αποφεύγοντας τη συμφόρηση δειγμάτων κατά τις ώρες του μέγιστου φόρτου εργασίας. 5) Σε περίπτωση βλάβης του προαναλυτικού το προσφερόμενο αναλυτικό σύστημα από την Roche δύναται να αναλάβει απρόσκοπτα τη ρουτίνα του εργαστηρίου εφόσον σε αυτή την περίπτωση η φόρτωση των δειγμάτων μπορεί να γίνει μαζικά από τη βασική μονάδα φόρτωσης εκφόρτωσης δειγμάτων των αναλυτών cobas 8000 χωρητικότητας 300 δειγμάτων για εφάπαξ φόρτωση και ταχύτητας 1000 δειγμάτων/ώρα. Ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κεντρικής μονάδας φόρτωσης οι μονάδες προσωρινής αποθήκευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας φόρτωση δειγμάτων 6) Κατά την κλασματοποίηση το προαναλυτικό MPA Modular Preanalytics EVO χρησιμοποιεί ρύγχη μια χρήσεως (με ανίχνευση πήγματος) για να μεταγγίσει ορό στους αντίστοιχους περιέκτες και στη συνέχεια να τους δρομολογήσει προς τα αναλυτικά συστήματα. Αυτό εξασφαλίζει την βέλτιστη ροή εργασίας καθότι η δρομολόγηση είναι παράλληλη στους διασυνδεδεμένους αναλυτές. Ταυτόχρονα αυτός ο τρόπος διαχείρισης του δείγματος διασφαλίζει τη μη επιμόλυνση του, καθώς, η μοναδική κατεργασία του πρωτογενούς σωληναρίου, γίνεται με ρύγχος μια χρήσης, και δεν γίνεται δρομολόγησή του πρωτογενούς σωληναρίου σε αναλυτικά συστήματα που χρησιμοποιούν πλενόμενο ρύγχος (Advia 2400, i2000sr, c16000) Β) Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή - οργάνου ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος Η εταιρεία η Roche συγκεντρώνει υψηλότερη βαθμολογία διότι κατά την επίσκεψή μας σε εργαστήρια που είχαν αντίστοιχα συστήματα εν λειτουργία διαπιστώσαμε ότι το σύστημα διαχείρισης δεδομένων αναλυτών cobas 8000, του προαναλυτικού Modular Prenalytics EVO και του ενδιάμεσου λογισμικού IT Middleware είναι φιλικότερο στον χρήστη και ο χειρισμός του συστήματος απλούστερος. Ταυτόχρονα, έχει τα λιγότερα ακάλυπτα μέρη στα οποία ο χειριστής μπορεί να έρθει ακούσια σε επαφή με δείγματα, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια κατά τον χειρισμό ΙΙ. Αντιδραστήρια: Α) Συμφωνία των προσφερόμενων αντιδραστηρίων με τις τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης, πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων

11 1) Η εταιρεία η Roche συγκεντρώνει υψηλότερη βαθμολογία διότι τα αντιδραστήρια των βιοχημικών εξετάσεων και των ανοσολογικών εξετάσεων που προσφέρει είναι ενιαίες και κλειστές κασέτες που περιέχουν όλα τα απαραίτητα για την αντίδραση, με αποτέλεσμα την μικρότερη πιθανότητα λάθους τοποθέτησης από τους χειριστές και επιπλέον δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη ανάδευση ή άλλες χειροκίνητες διεργασίες. Επίσης αξιολογείται θετικά ο μικρότερος χρόνος έκδοσης αποτελέσματος της Τροπονίνης - ως επείγουσα εξέταση στα 9 λεπτά, σε σχέση με τα 18 λεπτά των εταιριών Siemens και Abbott καθώς και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εξετάσεων ολοκληρώνεται σε 18 λεπτά (Abbott ~28min, Siemens γενικά 18 min, αλλά CA 19-9 σε 29min, CA15-3 σε 41min). Η διάρκεια χρήσεως, η αξιοπιστία, η ακρίβεια, και η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων κρίνεται ικανοποιητική σε όλες τις αξιολογούμενες εταιρείες. 2) Η εταιρεία ROCHE προσφέρει και στο τμήμα Γ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. Η γκάμα των εξετάσεων που προσφέρει η εν λόγω εταιρεία είναι μεγαλύτερη από αυτή των άλλων εταιρειών και σε πιθανή συμφερότερη προσφορά της και στα δύο τμήματα του διαγωνισμού θα εξασφάλιζε μεγαλύτερο επίπεδο αυτοματισμού και ενοποίησης. Ομάδα Β Ι. Εκπαίδευση Η εταιρεία η Roche συγκεντρώνει ελαφρά υψηλότερη βαθμολογία διότι κατά την επίσκεψή μας σε εργαστήρια που είχαν αντίστοιχα συστήματα εν λειτουργία διαπιστώσαμε ότι το σύστημα του ενδιάμεσου λογισμικού IT Middleware που προσφέρει είναι φιλικότερο στον χρήστη και ο χειρισμός του συστήματος απλούστερος. ΙΙ Ποιότητα Service Οι εταιρείες ROCHE και MEDICON συγκεντρώνουν ελαφρά υψηλότερη βαθμολογία λόγω προηγούμενης καλής συνεργασίας τους με το εργαστήριο Κλινικής Χημείας του ΠΓΝΛ και του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού τους. ΙΙΙ. Αξιοπιστία-εμπειρία Και οι τρεις εταιρείες που αξιολογούνται κρίνονται ως αξιόπιστες, έχουν χρόνια παρουσία στην Ελληνική αγορά και πλήθος πελατών. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι ήδη εγκατεστημένος σε αρκετά σημεία. Η εταιρεία ROCHE έχει τα περισσότερα εγκατεστημένα και υπερτερεί ελαφρώς βαθμολογικά των άλλων 2 Ι. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Α- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ/ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΜΕ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) Αξιολόγηση Προσφορών αντιδραστηρίων Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: ABBOT, MEDICON, ROCHE 1. Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας ABBOT περιλαμβάνεται μια λίστα αντιδραστηρίων των βιοχημικών αναλυτών όπου για τις εξετάσεις της Ολικής Χολερυθρίνης και του Σιδήρου προσφέρονται κωδικοί που αντιστοιχούν σε μικρότερες συσκευασίες. Ταυτόχρονα η εταιρεία καταθέτει πίνακα υπολογισμού της συνολικής τιμής ανά εξέταση ( οικονομική προσφορά χωρίς τιμές) όπου ο αριθμός εξετάσεων που προσφέρει καλύπτει τον αιτούμενο στη διακήρυξη αριθμό εξετάσεων. Για το θέμα ζητήθηκαν διευκρινήσεις από την εταιρεία τις οποίες η επιτροπή αποδέχεται και η τεχνική προσφορά της εταιρείας ABBOTT κρίνεται εντός προδιαγραφών. Η απάντηση επισυνάπτεται. Αξιολογούνται οι εταιρείες ABBOTT MEDICON ROCHE των οποίων οι τεχνικές προσφορές είναι εντός προδιαγραφών της διακήρυξης

12 Β- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΜΕ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) Αξιολόγηση Προσφορών αντιδραστηρίων Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: ABBOT, MEDICON, ROCHE Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας ROCHE περιλαμβάνεται μια λίστα πρότυπων ορών ελέγχου (Control Precinorm Precipath Precicontrol Multimaker Cardiac II Elecsys). Ελέγχθηκαν οι προσφερόμενες ποσότητες αυτών των πρότυπων ορών ελέγχου, οι οποίες σύμφωνα με την πρακτική του εργαστηρίου και τις επίσημες οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή επαρκούν για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών και η τεχνική προσφορά της εταιρείας ROCHE κρίνεται εντός προδιαγραφών Αξιολογούνται οι εταιρείες ABBOTT MEDICON ROCHE των οποίων οι τεχνικές προσφορές είναι εντός προδιαγραφών της διακήρυξης Γ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ-ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Αξιολόγηση Προσφορών αντιδραστηρίων Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: ROCHE. Η προσφορά της εταιρείας ROCHE είναι εντός προδιαγραφών και γίνεται αποδεκτή ως μοναδική προσφορά Δ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ Αξιολόγηση Προσφορών Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Η προσφορά της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι εντός προδιαγραφών και γίνεται αποδεκτή ως μοναδική προσφορά. Ε- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΑΡΟΖΗ Αξιολόγηση Προσφορών Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: 1. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. 2. DIACHEL Παραθέτονται οι παρατηρήσεις σε κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετείχαν. Προδιαγραφές: 1. Να είναι ενιαία μονάδα με ενσωματωμένο scanner και να εκτελεί σε αγαρόζη τις ζητούμενες εξετάσεις του Παραρτήματος Γ- ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. 2. Το τροφοδοτικό του συστήματος να παρέχει τάση μέχρι 1500 V για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της ισοηλεκτρικής εστίασης όπου είναι απαραίτητη η επίτευξη δυναμικού τουλάχιστον 1000 V (π.χ. ηλεκτροφόρηση ΕΝΥ ή Α1ΑΤ με ισοηλεκτρική εστίαση). 3. Να διαθέτει μεγάλη παραγωγικότητα - ταχύτητα. 4. Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται σε ειδικούς επιθέτες μιας χρήσης απευθείας από το χειριστή και να μην απαιτούνται πάνω από 10 μl δείγματος. Η εταιρεία DIACHEL προσφέρει: 1. σύστημα ηλεκτοφόρησης με 2 συσκευές την SAS1 και την SAS2 και δεν πληρεί την απαιτούμενη προδιαγραφή. 2. Τροφοδοτικό με εύρος τάσης μέχρι 600 Volts και δεν πληρεί την απαιτούμενη προδιαγραφή 3. Αντιδραστήρια στα εσώκλειστα των οποίων αναφέρεται ως απαιτούμενος όγκος δείγματος τα 35μl και δεν πληρεί την απαιτούμενη προδιαγραφή

13 Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η εταιρεία DIACHEL παραβιάζει τους όρους της διακήρυξης που αναφέρθηκαν παραπάνω και η προσφορά της κρίνεται τεχνικά μη αποδεκτή και απορριπτέα. Η εταιρεία ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. κρίνεται εντός προδιαγραφών και γίνεται αποδεκτή ως μοναδική προσφορά λόγω της μη συμμόρφωσης της εταιρείας DIACHEL με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ζ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: MEDICON, ROCHE A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΙ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (τότε με αιτιολογία) 1 MEDICON ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ROCHE ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας ROCHEπεριλαμβάνονται 2 αναλυτές αερίων αίματος και για το λόγο αυτό στον πίνακα υπολογισμού της συνολικής τιμής ανά εξέταση ( οικονομική προσφορά χωρίς τιμές) ο αριθμός εξετάσεων που προσφέρει καλύπτει τον αιτούμενο στη διακήρυξη αριθμό εξετάσεων, όπως φαίνεται και στη σελίδα 60 της προσφοράς της. Μετά την μελέτη των προδιαγραφών των δύο εταιρειών MEDICON και ROCHE, θεωρήσαμε ότι αυτές οι δύο εταιρείες θα θεωρηθούν εντός των προδιαγραφών και προτείνουμε την παρακάτω βαθμολογία: ΟΜΑΔΑ Α Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία Σταθμισμένη βαθμολογία Ι. Αναλυτές: 1) 2) II 1) 2) 3) Συμφωνία των προσφερόμενων αναλυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης, ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας. Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή - οργάνου ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. Αντιδραστήρια Συμφωνία των προσφερόμενων αντιδραστηρίων με τις τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης, πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. Διάρκεια χρήσεως - συνθήκες συντήρησης Συσκευασία (καταλληλότητασημάνσεις). Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Α' ROCHE MEDICON ROCHE MEDICON 30% % % 5 5% % %

14 ΟΜΑΔΑ Β Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία Σταθμισμένη βαθμολογία 1) 2) 3) Εκπαίδευση προσωπικού/χειριστών για τους αναλυτές Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την παράδοση του συνοδού εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν.Λ. και της τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού για όσο χρονικό διάστημα ο συνοδός εξοπλισμός παραμείνει στο Π.Γ.Ν.Λ. Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων και αναλυτών σε άλλα Νοσοκομεία Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Β' ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 10% % % % % Η- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού IΗ προσέφεραν οι εταιρείες: Roche Diagnostics (Hellas) AE και Διαγνωστική Αναλυτική ΑΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΙ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (τότε με αιτιολογία) 1 LERIVA DIAGNOSTICS AE 2 ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας. Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας. 3 ABBOTT (HELLAS) ABEE LABORATORIES Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας. 4 ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ (ΑΝΤΙΣΕΛ) 5 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ 6 MEDICON HELLAS AE Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας. Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας. Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας. 7 ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS AE ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 9 DIACHEL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας.

15 10 BIO-RAD LABORATORIES MEΠΕ Δεν έχει κατατεθεί προσφορά για το Εργαστήριο Φαρμακολογίας. Η εταιρεία «Διαγνωστική Αναλυτική ΑΕ» κατέθεσε φάκελο προσφοράς από τον οποίο δεν προκύπτει σαφώς η μέθοδος προσδιορισμού επιπέδων φαρμάκων: «φθοροπολοσιμετρία» όπως αυτή ορίζεται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, εδάφιο Η-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡ. 24, σελίδα 88 της διακήρυξης 35/2013). Λόγω της ασάφειάς της, η προσφορά της εταιρείας «Διαγνωστική Αναλυτική ΑΕ» (άρθρο 25, περίπτωση 4, σελίδα 54 της διακήρυξης 35/2013), απορρίπτεται και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογείται. Αξιολογείται η εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE της οποίας οι τεχνικές προσφορές είναι εντός προδιαγραφών της διακήρυξης. Η εταιρεία Roche Diagnostics (Hellas) AE πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τη διακήρυξη 35/2013 εδάφιο Η-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ [reagents (αντιδραστήρια), calibrators (βαθμονομητές) και controls (μάρτυρες) για μέτρηση βιολογικών δειγμάτων, σε αυτοματοποιημένο σύστημα μετρήσεων] όροι 1 έως και 24, σελίδες Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές αναλυτή εργαστηρίου φαρμακολογίας για την ανάλυση φαρμάκων και ναρκωτικών που προσφέρει η Roche Diagnostics (Hellas) AE προτείνουμε την παρακάτω βαθμολογία ΟΜΑΔΑ Α Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία Σταθμισμένη βαθμολογία Ι. Αναλυτές: ROCHE ROCHE 1) 2) II 1) Συμφωνία των προσφερόμενων αναλυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης, ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας. Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή - οργάνου ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. Αντιδραστήρια Συμφωνία των προσφερόμενων αντιδραστηρίων με τις τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης, πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. 30% % ,5 15% ,5 2) Διάρκεια χρήσεως - συνθήκες συντήρησης 5% 110 5,5 3) Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις). 5% 110 5,5 Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Α' 70% 77 ΟΜΑΔΑ Β Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία ) Εκπαίδευση προσωπικού/χειριστών για τους αναλυτές 10% Σταθμισμένη βαθμολογία 2) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την παράδοση του συνοδού εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν.Λ. και της τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλής 10%

16 3) λειτουργίας του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού για όσο χρονικό διάστημα ο συνοδός εξοπλισμός παραμείνει στο Π.Γ.Ν.Λ. Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων και αναλυτών σε άλλα Νοσοκομεία 10% Σύνολο σταθμισμένης βαθμολογίας ΟΜΑΔΑΣ Β' 30% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100% 110 ΙΙ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ: Θ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θ1- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Θ2- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: BIORAD Η προσφορά της εταιρείας BIORAD είναι εντός προδιαγραφών και γίνεται αποδεκτή ως μοναδική προσφορά Ι- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι1- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι2-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι3-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΡΩΝ Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: BIORAD Η προσφορά της εταιρείας BIORAD είναι εντός προδιαγραφών και γίνεται αποδεκτή ως μοναδική προσφορά Κ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΟΡΦΑΝΑ Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού προσέφεραν οι εταιρείες: ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Α.Σελίδη Α.Ε. Η προσφορά της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Α.Σελίδη Α.Ε. είναι εντός προδιαγραφών και γίνεται αποδεκτή ως μοναδική προσφορά Λ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Για το ως άνω τμήμα του διαγωνισμού δεν προσέφερε καμία εταιρεία και το τμήμα αυτό κηρύσσεται άγονο. Μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις ομόφωνα γνωμοδοτεί να συνεχιστεί η διαδικασία με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών αναλυτικά όπως προβλέπει η διακήρυξη. Με βάση όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα 1. Την έγκριση του αρ. πρωτ / πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και συγκεκριμένα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, για αναλυτές αερίων αίματος της ΜΕΘ και για το εργαστήριο φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,

17 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις του προϋπολογισμού του και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (αριθμός διακήρυξης 35/2013) 2. Τη συνέχιση του εν λόγω διαγωνισμού με την οικονομική αξιολόγηση των ειδών τα οποία έγιναν δεκτά κατά την τεχνική αξιολόγηση. Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού της 16 ης / Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Τζαβέλλα-Αδαμάκη Ευδοκία Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τζιαστούδης Ματθαίος Κουτσιανάς Θεόδωρος Χαρίση Ευαγγελία Φεζουλίδης Ιωάννης Ζησοπούλου Κωνσταντίνα Λάρισα, 16/10/2014 Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ρόβα Βασιλική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι:

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 16-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. 4702 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002838008 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-10 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 10 Ιουνίου 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3683 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:38553/14-8-14, 1887/2014 ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 7ΘΖΖ46906Ψ-558, ΩΞΚΟ46906Ψ-ΙΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια, 21-8-14

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/10/2013. Πληροφορίες :Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810 368448 ΦΑΞ : 2810 214481

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/10/2013. Πληροφορίες :Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ. : 2810 368448 ΦΑΞ : 2810 214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 10-2-2015 Τηλ:. 210 64

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 ΑΘΗΝΑ T.K. 11521 AΦΜ 090153025 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Αρ. Διακήρυξης: 70 Ημερομηνία : 8 Ιουλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425, ΤΚ 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα