1.3. Συμπλήρωση Αριθμού EORI στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.3. Συμπλήρωση Αριθμού EORI στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιν. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ EXS Κεφάλαιο 1 Γενικά 1.1. Συμπλήρωση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις σχετικές στήλες των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος 9 - Προσαρτήματος Α του Καν. 341/2016, ανά τρόπο μεταφοράς και διαδικασία αποστολής εμπορευμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Παραρτήματος αυτού. Ειδικότερα: Πίνακας 1: περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου για όλους τους τρόπους μεταφοράς πλην της ταχυμεταφοράς. Πίνακας 2: περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τις ταχυμεταφορές. Τα στοιχεία της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου συμπληρώνονται: S S S είτε σε επίπεδο πληροφοριών είδους ενός εμπορεύματος (ένδειξη Χ), είτε σε επίπεδο Διασάφησης (δηλαδή σε επίπεδο πληροφοριών βασικών στοιχείων που αφορούν όλα τα είδη αυτής - ένδειξη Υ), είτε σε επίπεδο πληροφοριών εγγράφου μεταφοράς (φορτωτικής - ένδειξη Ζ). Τα εν λόγω στοιχεία μπορεί να απαιτούνται σε ένα ή δύο επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, τις ειδικές περιστάσεις, και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται αφενός από το ανωτέρω παράρτημα και αφετέρου από τις λειτουργικές προδιαγραφές του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών Γλώσσα υποβολής της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Η ελληνική γλώσσα καθορίζεται ως η επίσημη γλώσσα υποβολής της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου, όσον αφορά στα μη κωδικοποιημένα πεδία αυτής. Δεδομένης, ωστόσο, της διεθνούς πρακτικής και των απαιτήσεων του διεθνούς εμπορίου το Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων ICISnet υποστηρίζει, εναλλακτικά, την υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου και στην αγγλική γλώσσα στα μη κωδικοποιημένα πεδία αυτής Συμπλήρωση Αριθμού EORI στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου Κατά την διαδικασία υποβολής της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου το πρόσωπο που την υποβάλει συμπληρώνει τα στοιχεία των προσώπων που αποτελούν μέρος των απαιτούμενων πληροφοριών που συμπληρώνονται στην Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου και κατά περίπτωση τους αντίστοιχους αριθμούς EORI συμπεριλαμβανομένου και του δικού του αριθμού. Ειδικότερα: α) Το πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου συμπληρώνει υποχρεωτικά τον αριθμό EORI και τα στοιχεία ταυτοποίησής του (δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.) εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα. β) Όταν συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός ΕΟΚ περιλαμβάνεται σε αυτά μόνον όταν είναι διαθέσιμος. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτοποίησης του αποστολέα συμπληρώνονται υποχρεωτικά και συνεπώς ο μεταφορέας πρέπει να έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων να καταστούν διαθέσιμα στο πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (δηλαδή ο αριθμός EORI εάν υπάρχει, το ονοματεπώνυμο, ή διεύθυνση κλπ.). γ) Όταν συμπληρώνονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου του προσώπου που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός EORI του αντιπροσώπου και αυτόματα εμφανίζονται στο σύστημα τα στοιχεία ταυτοποίησής του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.). 22

2 δ) Όταν συμπληρώνονται τα στοιχεία του παραλήπτη ο αριθμός EORI περιλαμβάνεται σε αυτά μόνον εφόσον είναι διαθέσιμος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία του παραλήπτη. ε) Όταν το πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα για Ασφάλεια και Προστασία (ΑΕΟS), προκειμένου να υποβάλει Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου με μειωμένα στοιχεία (ένδειξη ειδικής περίστασης = Ε) συμπληρώνει υποχρεωτικά τους αριθμούς EORI των προσώπων που περιλαμβάνονται στην Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (υποβάλλων, αντιπρόσωπος και όλοι οι αποστολείς). Επισημαίνεται ότι στην Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (όπως και στη Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου) δεν αναγράφονται οι αριθμοί «ad-hoc» όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 7 της /3083/ Α.Υ.Ο.Ο. Κεφάλαιο 2 Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) 2.1. Υποβολή EXS Οι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα με άδεια για σκοπούς Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΟS) δύνανται να υποβάλουν Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου με μειωμένα στοιχεία, συμπληρώνοντας την ένδειξη ειδικής περίστασης = Ε με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στην ΕXS (Υποβάλλων, Αποστολείς, Αντιπρόσωπος), είναι κάτοχοι άδειας για σκοπούς Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΟS). Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός EORI των προσώπων αυτών συμπληρώνεται υποχρεωτικά στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου Ανάλυση κινδύνου και διενέργεια ελέγχων Όσον αφορά στη διενέργεια ελέγχων στους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς μετά από την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνου κυρίως για λόγους ασφάλειας και προστασίας, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: α) Ο κάτοχος άδειας Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΟS) υπόκειται σε λιγότερους φυσικούς ελέγχους και ελέγχους εγγράφων σε σχέση με τους άλλους οικονομικούς φορείς. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να αποφασίσουν διαφορετικά, προκειμένου να λάβουν υπόψη μία συγκεκριμένη απειλή ή υποχρεώσεις ελέγχου που καθορίζονται από άλλες διατάξεις. β) Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Οι εν λόγω έλεγχοι είναι δυνατόν να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο του αρμόδιου τελωνείου για την υποβολή της EXS και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εν λόγω τελωνείου. Κεφάλαιο 3 Συμπλήρωση των στοιχείων της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Οι οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και στον Κατάλογο Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας του Παραρτήματος V της παρούσας, τα οποία συμπληρώνονται στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία. Ακολούθως, παρατίθενται λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου: 23

3 Είδη (5) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο βασικών στοιχείων της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ειδών που δηλώνονται στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου κατ' αναλογία με τη θέση 5 της τελωνειακής διασάφησης. Μ οναδικός αριθμός ανα φ οράς α π ο σ το λ ή ς - U C R (Unique C o n sig n m e n t Reference) Αποτελεί τον μοναδικό αριθμό που προσδίδεται στα εμπορεύματα (από τους οικονομικούς φορείς) για εξαγωγή και έξοδο. Συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς, είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων, είτε σε επίπεδο είδους και μόνο όταν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός εγγράφου μεταφοράς. Όταν ο UCR είναι ο ίδιος για όλα τα εμπορεύματα, συμπληρώνεται σε επίπεδο βασικών στοιχείων της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου, ενώ όταν είναι διαφορετικός ανά είδος, συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους. Συμπληρώνεται κατ' αναλογία με τη θέση 7 της τελωνειακής διασάφησης. Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του ΠΟΤ (ISO15459) ή ισοδύναμοι. Σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος δεν διαθέτει αριθμό UCR, δηλώνει το χρησιμοποιούμενο εμπορικό έγγραφο (τιμολόγιο) με μορφή αλφαριθμητικού κωδικού. Ο αλφαριθμητικός αυτός κωδικός πρέπει να παραπέμπει στη λογιστική εγγραφή, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, που υφίσταται στα λογιστικά βιβλία του συναλλασσόμενου και πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: - ο κωδικός (ISO alpha-2) αναγνώρισης της χώρας προέλευσης του εμπορικού εγγράφου, ακολουθούμενος από τα 2 τελευταία ψηφία του έτους και από 2 γράμματα που δηλώνουν το είδος του εμπορικού εγγράφου («ΤΙ» για τιμολόγιο) και από τον αριθμό του εγγράφου αυτού. Π.χ. «GR10TI » Σημείωση: Χρησιμοποιούνται πάντα λατινικοί χαρακτήρες για τη συμπλήρωση των αλφαβητικών χαρακτήρων όταν αυτοί αποτελούν μέρος του Μοναδικού Αριθμού Αναφοράς Αποστολής (UCR ). Α ριθμός εγγράφ ου μεταφοράς Συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς, σε επίπεδο είδους και μόνο όταν δεν συμπληρώνεται ο μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR). 24

4 ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ Συμπληρώνεται ο κωδικός για τον τύπο του εγγράφου μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 9- Προσάρτημα Δ1 του Καν. 341/2016, ακολουθούμενος από τον αριθμό αναγνώρισης του σχετικού εγγράφου. Α π ο σ το λέα ς Ο αποστολέας είναι το πρόσωπο που αποστέλλει τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς που έχει συναφθεί με το πρόσωπο που ζητάει τη μεταφορά. Συμπληρώνεται υπό συνθήκες, είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων διασάφησης, είτε σε επίπεδο είδους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις ταχυμεταφορές, καθώς και στην περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα Ασφάλειας και Προστασίας (AEOS). Όταν ο αποστολέας είναι διαφορετικό πρόσωπο από αυτόν που καταθέτει τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Όταν συμπληρώνεται και είναι ο ίδιος για όλα τα εμπορεύματα δηλώνεται σε επίπεδο βασικών στοιχείων διασάφησης, ενώ όταν είναι διαφορετικός ανά είδος δηλώνεται μόνο σε επίπεδο είδους. Συμπληρώνεται ο αριθμός EORI του αποστολέα, εφόσον είναι διαθέσιμος στο πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου, ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα. Εάν ο αριθμός EORI δεν είναι διαθέσιμος, απαιτείται η συμπλήρωση των υπολοίπων πληροφοριών (πχ. ονοματεπώνυμο, Τ.Κ., διεύθυνση κλπ.). Υ π ο β ά λ λ ω ν Συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο διασάφησης. Συμπληρώνεται, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις ταχυμεταφορές καθώς και στην περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΟS). Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός EORI του προσώπου που υποβάλλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου. Με τον αριθμό EORI ταυτοποιείται το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την υποβληθείσα Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου. Α ν τιπ ρ ό σ ω π ο ς Συμπληρώνεται προαιρετικά σε επίπεδο βασικών στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εξόδου. 25

5 ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ Συμπληρώνεται ο αριθμός EORI του αντιπροσώπου του υποβάλλοντος και αυτομάτως εμφανίζονται στο σύστημα τα στοιχεία ταυτοποίησής του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.λπ.). Π α ρ α λή π τη ς Ο παραλήπτης είναι το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται τελικά τα εμπορεύματα. Συμπληρώνεται προαιρετικά είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων, είτε σε επίπεδο είδους της διασάφησης. Όταν τα στοιχεία του παραλήπτη συμπληρώνονται σε επίπεδο βασικών στοιχείων διασάφησης δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους και σε επίπεδο είδους. Όταν τα στοιχεία του παραλήπτη συμπληρώνονται, ο αριθμός EORI του παραλήπτη απαιτείται υποχρεωτικά να συμπληρωθεί σε επίπεδο βασικών στοιχείων ή σε επίπεδο είδους της διασάφησης, μόνον στην περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ και έχει συμπληρώσει ένδειξη ειδικής περίστασης Ε= Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αριθμός αυτός είναι προαιρετικός, και όταν δεν συμπληρώνεται τότε απαιτείται η συμπλήρωση των υπολοίπων πληροφοριών. : Συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία του παραλήπτη: S S το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, ο Ταχυδρομικός Κώδικας και η πλήρης διεύθυνσή του, ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI, όταν αυτός είναι γνωστός στο πρόσωπο που υποβάλει τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου. Δ ρομολόγιο Συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο βασικών στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλει την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΟS), αλλά και στις ταχυμεταφορές. Στην περίπτωση των ταχυμεταφορών (Ενδειξη ειδικής Περίστασης = Α), συμπληρώνεται τουλάχιστον η χώρα του τελικού προορισμού των εμπορευμάτων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι χώρες αρχικής αναχώρησης και τελικού προορισμού των εμπορευμάτων. Η χώρα του τελικού προορισμού πρέπει να δηλώνεται σε κάθε περίπτωση. Προσδιορίζονται με χρονολογική σειρά οι χώρες μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της χώρας αρχικής αναχώρησης και της χώρας του τελικού προορισμού των εμπορευμάτων. 26

6 Σημειώνεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας ή των χωρών, όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της. Τελω νείο Εξόδου Συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο βασικών στοιχείων της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. Συμπληρώνεται ο κωδικός για το προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου στη θέση 29 της τελωνειακής διασάφησης, η δομή του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα 9 - Προσάρτημα Δ1 του Καν. 341/2016. Τ ό π ο ς εμπορευμάτω ν Ακριβής θέση όπου είναι δυνατόν να εξετασθούν τα εμπορεύματα. [Σχετ.: θέση 30 της τελωνειακής διασάφησης.] Συμπληρώνεται προαιρετικά σε επίπεδο βασικών στοιχείων διασάφησης. Περιγραφή εμπορευμάτω ν Συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους όταν δεν συμπληρώνεται ο κωδικός εμπορεύματος (κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας -CN - τουλάχιστον τα 4 πρώτα ψηφία). Τρόπος Συμπλήρωσης: Περιγραφή των εμπορευμάτων σε απλή γλώσσα και με επαρκή ακρίβεια, ώστε να είναι σε θέση οι τελωνειακές αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα των εμπορευμάτων. Δεν γίνονται δεκτοί γενικοί όροι (π.χ. «ενοποιημένο», «γενικό φορτίο» ή «μέρη») [Σχετ.: θέση 31 της τελωνειακής διασάφησης.] Συσκευ α σίες (31-1) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο είδους. Συμπληρώνεται οι προβλεπόμενοι ενωσιακοί κωδικοί για το είδος της συσκευασίας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 9 - Προσάρτημα Δ1 του Καν. 341/

7 Α ριθμός δεμάτω ν (συσκευασιώ ν) Συμπληρώνεται υπό συνθήκες σε επίπεδο είδους. Το εν λόγω στοιχείο, στην περίπτωση μεταφοράς χύδην ή ασυσκεύαστων εμπορευμάτων δεν συμπληρώνεται ενώ στις ταχυμεταφορές είναι προαιρετική η συμπλήρωσή του. Συμπληρώνεται ο αριθμός των μεμονωμένων ειδών που έχουν συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να χωριστούν χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία ή ο αριθμός τεμαχίων εάν δεν είναι συσκευασμένα. Ειδικότερα στην περίπτωση τεμαχίων ισχύουν τα κάτωθι: Αριθμός Τεμαχίων: Σε περιπτώσεις χύμα εμπορευμάτων δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των τεμαχίων. Σε περιπτώσεις ασυσκεύαστων εμπορευμάτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός των τεμαχίων. Στις περιπτώσεις που συμπληρώνεται ο αριθμός δεμάτων (συσκευασιών) δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των τεμαχίων. Σημεία και αριθμοί Συμπληρώνεται προαιρετικά. Μπορεί να συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους μόνο σε περίπτωση συσκευασμένων εμπορευμάτων. Σημειώνονται τα σήματα και οι αριθμοί (ελεύθερη περιγραφή) που φέρουν οι μονάδες μεταφοράς ή τα δέματα (συσκευασίες). Όταν τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτιο, ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να αντικαταστήσει τα σημεία και τους αριθμούς, τα οποία μπορούν εντούτοις να παρέχονται από το συναλλασσόμενο, εφόσον είναι διαθέσιμα. Επίσης, ο μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR) ή ο αριθμός του εγγράφου μεταφοράς, οι οποίοι επιτρέπουν τη βέβαιη αναγνώριση όλων των δεμάτων της αποστολής μπορούν να αντικαταστήσουν τα σημεία και αριθμούς. Εμπορευματοκιβώ τια (31-3) Συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους στην περίπτωση που χρησιμοποιείται εμπορευματοκιβώτιο. 28

8 Κατά την υποβολή σε έντυπη μορφή μπορεί να συμπληρώνεται και σε επίπεδο διασάφησης. Συμπληρώνονται τα Σημεία (γράμματα ή/και αριθμοί), τα οποία προσδιορίζουν το εμπορευματοκιβώτιο (κατ' αναλογία με τη θέση 31 της τελωνειακής διασάφησης). Α ριθ μός είδους Συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο είδους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις ταχυμεταφορές. Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός κάθε είδους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των ειδών που έχουν δηλωθεί σε επίπεδο βασικών στοιχείων Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (αριθμός ειδών), αρχίζοντας από το 1 για το πρώτο είδος και αυξάνοντας την αρίθμηση κατά 1 για κάθε επόμενο είδος. Το στοιχείο αυτό διευκολύνει την αναγνώριση του σχετικού είδους μέσα στη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή σε επίπεδο είδους γίνεται αυτόματη αρίθμηση από τα πληροφοριακά συστήματα και χρησιμοποιείται πάντα ακόμα και αν το σύνολο ειδών είναι "1" και σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός είδους είναι επίσης "1". Σημειώνουμε ότι στην οθόνη του συναλλασσόμενου δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο αλλά πίνακας εγγραφών. Κ ω δ ικό ς εμπορεύματος Συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις ταχυμεταφορές, καθώς και στην περίπτωση που το πρόσωπο που υποβάλει τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (ένδειξη ειδικής περίστασης = Ε) είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ Ασφάλειας και προστασίας - ΑΕΟS, εφόσον δεν παρέχεται η περιγραφή των εμπορευμάτων. Συμπληρώνονται τουλάχιστον τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Μεικτή μάζα Συμπληρώνεται υπό συνθήκες σε επίπεδο είδους (μεικτή μάζα) σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις ταχυμεταφορές. Το πεδίο Συνολική Μεικτή Μάζα (35) σε επίπεδο διασάφησης συμπληρώνεται αυτόματα αφού έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη θέση σε επίπεδο είδους. Σε επίπεδο είδους (κατά την ηλεκτρονική υποβολή) η συμπλήρωση είναι προαιρετική στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ειδικής περίστασης Ε (Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας). 29

9 ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ Συμπληρώνεται η μεικτή μάζα (σε χιλιόγραμμα) των εμπορευμάτων της Συνοπτικής Διασάφησης. Η μεικτή μάζα είναι η σωρευμένη μάζα του εμπορεύματος συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του, εξαιρουμένων όμως των υλικών μεταφοράς και ιδίως των εμπορευματοκιβωτίων. Κ ω δ ικό ς επ ικίνδ υ νω ν εμπορευμάτω ν Η.Ε. (ex44-4) Συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις ταχυμεταφορές, όταν συντρέχει περίπτωση. Συμπληρώνεται ο κωδικός των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων (UNDG). Είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός (n4) που ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη για τις ουσίες και τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Μ ολυβδοσφ ρα γίδες Συμπληρώνεται προαιρετικά σε επίπεδο διασάφησης. Συμπληρώνεται ο αριθμός αναγνώρισης των σφραγίδων που τίθενται στον εξοπλισμό μεταφοράς, όταν αυτές χρησιμοποιούνται. Κ ω δ ικό ς τρ ό π ο υ π λ η ρ ω μ ή ς τω ν εξόδω ν μεταφοράς (s29) Συμπληρώνεται προαιρετικά είτε σε επίπεδο διασάφησης, είτε σε επίπεδο είδους. Όταν συμπληρώνεται σε επίπεδο διασάφησης τότε δεν συμπληρώνεται και σε επίπεδο είδους. Αν το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται και υπάρχουν περισσότερες από μια τιμές τότε αυτές δηλώνονται ανά είδος, ενώ όταν υπάρχει μια τιμή που αντιστοιχεί σε όλη τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου τότε αυτή δηλώνεται σε επίπεδο διασάφησης. Συμπληρώνεται αναλόγως ένας εκ των κατωτέρω κωδικών: A : Πληρωμή τοις μετρητοίς 30

10 B C : Πληρωμή με πιστωτική κάρτα : Πληρωμή με επιταγή ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ D H Y Z : Άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. με απευθείας χρέωση σε λογαριασμό μετρητών) : Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων : Ανοιχτός λογαριασμός με το μεταφορέα : Δεν προπληρώνεται Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνον εφόσον είναι διαθέσιμη. Ημερομηνία Κ α τα χώ ρ η σ η ς Η ημερομηνία κατάθεσης της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, παράγεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. Υ π ο γρ α φ ή / Ε π ικ ύ ρ ω σ η Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής και μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του εν λόγω θέματος, η υπογραφή/επικύρωση πραγματοποιείται με βάση το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Στην περίπτωση εφαρμογής εφεδρικής διαδικασίας το έντυπο ασφάλειας και προστασίας υπογράφεται από το πρόσωπο που καταθέτει τη Συνοπτική Διασάφηση, κατ' αναλογία με τη θέση 54 της τελωνειακής διασάφησης. Έ ν δ ε ιξη Ειδ ική ς Π ερίπ τω σ η ς (s32) Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται σε επίπεδο διασάφησης μόνον εφόσον το πρόσωπο που υποβάλει τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου επικαλείται όφελος από ειδική περίσταση διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος 9 - Προσαρτήματος Α του Καν. 341/2016. Σημειώνεται: A B E : Ταχυδρομικές αποστολές και ταχυμεταφορές : Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών : Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) 31

11 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Καν. 340/10 οι εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και οι ταχυδρομικές αποστολές εξαιρούνται από την παροχή των δεδομένων ασφάλειας και προστασίας και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. Κεφάλαιο 4 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου και ανταλλαγής μηνυμάτων Υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου στο τελωνείο εξόδου. Το υπεύθυνο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω οριζόμενα υποβάλει τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου με το μήνυμα ΙΕ «Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου». Με τη λήψη του παραπάνω μηνύματος, και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) προωθεί ένα από τα ακόλουθα δύο μηνύματα: Α. IE616 - «Απόρριψη Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου» Εφόσον η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 9 - Προσάρτημα Α του Καν. 341/2016, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, το διαβιβαζόμενο μήνυμα ΙΕ615 «Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα ICISnet και η απόρριψη γνωστοποιείται υπό τη μορφή του μηνύματος IE616 στο πρόσωπο που το υπέβαλε, περιλαμβάνοντας και τους σχετικούς λόγους απόρριψης. ή Β. IE628 - «Αποδοχή Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου» Εφόσον η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου, ύστερα από αυτόματο έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή, καταγράφεται η ημερομηνία και ώρα υποβολής της και αποδίδεται σ' αυτήν ο αριθμός αναφοράς της - MRN, ο οποίος και γνωστοποιείται με το μήνυμα IE628 στο πρόσωπο το οποίο την υπέβαλε. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός MRN ταυτοποιεί μοναδικά κάθε Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου και λογίζεται ως ο αριθμός της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. Τροποποίηση της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου IE Αίτημα Τροποποίησης Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Ο μεταφορέας ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, μετά την αποδοχή της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου από το τελωνείο εξόδου, έχει την δυνατότητα να την τροποποιήσει, με την εισαγωγή ή τη διαγραφή ενός ή περισσότερων στοιχείων αυτής υποβάλλοντας σχετικό αίτημα τροποποίησης. Το αίτημα τροποποίησης (IE 613) περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της αρχικά υποβληθείσας Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου - EXS με ενσωματωμένες τις αιτούμενες τροποποιήσεις. Επισημαίνεται ότι: α) Το μήνυμα τροποποίησης υποβάλλεται μόνο από το πρόσωπο που έχει υποβάλει αρχικά τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου, και β) τα στοιχεία σχετικά με το τελωνείο εξόδου δεν μπορούν να τροποποιηθούν για τεχνικούς λόγους. Στην περίπτωση όπου ένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι σωστά, υποβάλλεται νέα Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου με την τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών. 32

12 Το τελωνείο εξόδου γνωστοποιεί στον οικονομικό φορέα το σχετικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την εξέταση του αιτήματος διόρθωσης - τροποποίησης, με την αποστολή είτε του μηνύματος: IE Αποδοχή Τροποποίησης της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Όταν το αίτημα διόρθωσης - τροποποίησης γίνεται αποδεκτό, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα τροποποίησης με το μήνυμα ΙΕ604 «Αποδοχή αιτήματος τροποποίησης Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου». Αποτέλεσμα της αποδοχής της τροποποίησης είναι ότι πραγματοποιείται νέα Ανάλυση Κινδύνου με βάση τα τροποποιημένα στοιχεία της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. είτε του μηνύματος: IE Απόρριψη τροποποίησης Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Όταν το αίτημα διόρθωσης - τροποποίησης απορρίπτεται, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που υπέβαλε την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου - EXS με το μήνυμα ΙΕ605 «Απόρριψη τροποποίησης Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου» αναφέροντας τους λόγους απόρριψης αυτού. Στην περίπτωση απόρριψης ενός αιτήματος διόρθωσης - τροποποίησης καμία αλλαγή δεν γίνεται στα στοιχεία της αρχικής Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. Επισημαίνεται ότι μπορούν να αποσταλούν και να διαχειριστούν από το σύστημα, πολλαπλά αιτήματα τροποποίησης για μια Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου. Η αποστολή των μηνυμάτων ΙΕ 604 «Αποδοχή αιτήματος τροποποίησης Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου» και ΙΕ605 «Απόρριψη τροποποίησης Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου» είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ανάλυση κινδύνου μετά από την τροποποίηση της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου Το τελωνείο εξόδου μετά την αποδοχή της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (ΙΕ615) και την απόδοση σχετικού αριθμού MRN, διενεργεί αυτόματα ανάλυση κινδύνου κυρίως για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Στην περίπτωση τροποποίησης της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (αποδεκτό ΙΕ613) η ανάλυση κινδύνου διενεργείται εκ νέου σύμφωνα με την ανωτέρω (6) σχετική, προκειμένου να περιληφθούν τα στοιχεία που έχουν τροποποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνου και την καταγραφή των αποτελεσμάτων της, επί της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου, οι τελωνειακές αρχές του τελωνείου εξόδου: α) επιτρέπουν την έξοδο των εμπορευμάτων είτε, β) προβαίνουν στην διενέργεια ελέγχου ΙΕ Δεν διενεργείται έλεγχος Εφόσον με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου τα εμπορεύματα δεν επιλεγούν για έλεγχο, ο αρμόδιος επόπτης επιλέγει το αποτέλεσμα ελέγχου με την ένδειξη Α2 «Θεωρείται Ικανοποιητικό», και η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου λαμβάνει την κατάσταση «Άμεση Απελευθέρωση». Το τελωνείο εξόδου ενημερώνει τον μεταφορέα ότι επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων αποστέλλοντας το μήνυμα ΙΕ 525 «Γνωστοποίηση απελευθέρωσης προς έξοδο». ΙΕ Γνωστοποίηση για διενέργεια ελέγχου 33

13 Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα επιλεγούν για έλεγχο, το τελωνείο εξόδου ενημερώνει τον μεταφορέα για τον επικείμενο έλεγχο με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξόδου» και η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «Υπό έλεγχο». Ο αρμόδιος ελεγκτής μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προβαίνει στην καταγραφή και αποθήκευση στο σύστημα του αποτελέσματος του ελέγχου. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε. Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι μη ικανοποιητικά (Β1 - Σημαντικές διαφορές): το τελωνείο εξόδου ενημερώνει τον μεταφορέα ότι δεν επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων με το μήνυμα ΙΕ 522 «Απόρριψη Απελευθέρωσης εμπορευμάτων προς έξοδο». Στην περίπτωση αυτή η πραγματοποίηση της εξόδου των εμπορευμάτων που καλύπτονται από την εν λόγω Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου δεν εγκρίνεται από το αρμόδιο τελωνείο εξόδου. Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά (Α1 - Καλώς με διαφορές ή Α1 - Καλώς χωρίς διαφορές): το τελωνείο εξόδου εγκρίνει και ενημερώνει τον μεταφορέα με το μήνυμα ΙΕ 525 «Γνωστοποίηση Απελευθέρωσης προς έξοδο» ότι τα εμπορεύματα απελευθερώνονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «Άμεση Απελευθέρωση». Επισημαίνεται ότι: α) όταν η Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιηθεί θαλασσίως ή αεροπορικώς, οι υπόχρεοι που υπέβαλαν αρχικά την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου ΙΕ615 (ή οι αντιπρόσωποι αυτών) υποχρεούνται να υποβάλουν στο ICISnet με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο Εξόδου (λιμένες/αερολιμένες εξόδου) και το μήνυμα ΙΕ 507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου». β) όταν η Έξοδος από την Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιηθεί οδικώς από σημείο εξόδου, οι υπόχρεοι που υπέβαλαν αρχικά την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου ΙΕ615 (ή οι αντιπρόσωποι αυτών) υποβάλλουν προαιρετικά στο ICISnet με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο Εξόδου το μήνυμα ΙΕ 507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου». γ) στην προαναφερόμενη περίπτωση (β) και όταν ο οικονομικός φορέας δεν υποβάλει το μήνυμα ΙΕ507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου» ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (EXS) από το σύστημα με βάση το MRN αυτής, που υποχρεούται να γνωστοποιήσει ο μεταφορέας στο τελωνείο. Τέλος, με την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ο τελωνειακός υπάλληλος επιλέγει από τις «Ενέργειες» τη λειτουργία «Επιβεβαίωση Εξόδου» και η συνοπτική διασάφηση εξόδου λαμβάνει την κατάσταση «Εξήλθε». 34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου Οι οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Καθιέρωση Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου Οι οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΗ-3ΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Α Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Γ Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και

Διαβάστε περισσότερα

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ι.Ορισμός διαμετακόμισης Η κοινοτική κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Συμπλήρωση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων.

Κεφάλαιο 1. Συμπλήρωση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου. Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙ ΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε. Φ. Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5040930 ΕΞ 2012 Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2009 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) Η ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υ π ο χρ εω τικ ές θ έ σ ε ις ανά τύ π ο Δ ια σ ά φ η σ η ς Ε ξ α γ ω γ ή ς/λ ο γ ισ τ ικ ή ς Ε γ γ ρ α φ ή ς Δ/ΣΙΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΛ/ΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛ/ΤΤΚΗ- ΑΝΑΚ/ΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ Η Λ ΟΓΙΣΤΤΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω. ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktp 1. Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή Διασάφηση εξαγωγής, όλα τα μηνύματα Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΕΝΣ ΙΕ315 υποβολή ΙΕ316 απόρριψη ΙΕ328 αποδοχή Ηλεκτρονικό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ 4. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ,Ε 5. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ Φ. 280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο,

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο, Δημιουργία Νέας διασάφησης εισαγωγής Προσοχή : Προϋπόθεση για να δημιουργήσετε μία νέα διασάφηση εισαγωγής, αποτελεί η ενημέρωση πρώτα των πινάκων των πελατών, αποστολέων / εξαγωγέων και εμπορευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 L 107/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2008 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/43 L 107/44 Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α I ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α I ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α I ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Τα στοιχεία δεδομένων ίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α. Εισαγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk 1.Το ΕΔΕ άνευ στατιστικής εισαγωγής ΠΕΑΕ - είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό, προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF. ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - T2L/T2LF. Η ΓΓΠΣ μαζί με την Τελωνειακή Υπηρεσία έθεσαν σε παραγωγική λειτουργία την ηλεκτρονική υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 5:ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα Εθνικό Τελωνειακό Παραστατικό, με το οποίο εκτελωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet.

ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet. ΥλοποίησηΗλεκτρονικού Τελωνείου. ΠληροφοριακόΣύστημαICISnet. Παράγοντες χάραξης νέας στρατηγικής απότηνεεγιατατελωνεία 1. O συνεχώς αυξανόμενος όγκος των εμπορικών συναλλαγών στην αλυσίδα ανεφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-4ΨΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-4ΨΝ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κ.Α : 210 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) «Εξαγωγή: συνήθης διαδικασία»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) «Εξαγωγή: συνήθης διαδικασία» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) «Εξαγωγή: συνήθης διαδικασία» Ι. Σύντομη Περιγραφή της Διαδικασίας: Το καθεστώς εξαγωγής αφορά στην έξοδο ενωσιακών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων στο Α Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.

Θέμα: Οδηγίες για την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων στο Α Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α ΕΞ 2010

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α ΕΞ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών ΙCS Import Control System. Συνοπτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων των παραστατικών Εισαγωγής στην on-line φόρμα

Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών ΙCS Import Control System. Συνοπτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων των παραστατικών Εισαγωγής στην on-line φόρμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ. Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet Σύστημα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1110303ΕΞ2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Κατάλογος Μηνυμάτων. IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Κατάλογος Μηνυμάτων. IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Κατάλογος Μηνυμάτων IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις IE501 AER C_AER_SND IE502 IE503 IE504 IE505 Request AER Response Amendment Acceptance Amendment C_EXP_REQ C_AER_RSP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 EL 19.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1221/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγκατάσταση version SR , SR , SR και SR στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet

Θέμα: Εγκατάσταση version SR , SR , SR και SR στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ Ταχ. Δ/νση: Θες/κης & Χανδρή 1 ΠΡΟΣ:Π.Δ Ταχ.Κώδικας : 18346 Πληροφορίες : Μ.Κοτσαρίδα,Μ.Τσιρώνη Ελ.Τσάγγου,Π.Τσάκος

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΚ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1)

Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) 1.1. Γενικά Το Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών (ICS) 1.0 καλύπτει από 01/01/2011 τη διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 11507/15 COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lt,lv,nl, pl,pt,ro,sk,sl,sv) UD 166 DELACT 108 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 29/11/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Οδηγία Έκδοση 5.0 Μάιος 2017

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Οδηγία Έκδοση 5.0 Μάιος 2017 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 5.0 Μάιος 2017 [Η παρούσα οδηγία συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ 2014-2020 και αφορά στην εγγραφή χρήστη δικαιούχου] Σελίδα 1 από 13 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 5 1) Καθιέρωση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στις εξαγωγές - Νέο Νομικό Πλαίσιο 5 2) Αντικατάσταση της Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 ΕΔΥΟ 5 3) Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση δικαιώματος Για αποστολή αρχείων στην ΤτΕ Για παραλαβή αρχείων από ΤτΕ Για online καταχώρηση στοιχείων

Αφαίρεση δικαιώματος Για αποστολή αρχείων στην ΤτΕ Για παραλαβή αρχείων από ΤτΕ Για online καταχώρηση στοιχείων ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 1. AITOYMENH ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δημιουργία λογαριασμού χρήστη Αλλαγή προσωπικών στοιχείων ή δικαιωμάτων χρήστη Απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη Επανενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002

Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3627, 2.8.2002 Κ.Δ.Π. 377/2002 Αριθμός 377 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 Κ.Δ.Π. 336/2002 Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 1.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ Συνθήκες C1 C5 C6 C10 C15 C30 C35 Εάν η "Χώρα προορισµού" (θέση 17α) στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ανήκει στις χώρες ιαµετακόµισης τότε η ενότητα ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26.04.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.Πρωτ.ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016 1)Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3763,17.10.2003 5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Αριθμός 796 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Έκδοση: 01.21 29/11/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υποβολής ΔΕΦΚ για μικρούς Οινοπαραγωγούς

Υπόδειγμα υποβολής ΔΕΦΚ για μικρούς Οινοπαραγωγούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου Τμήμα Δ Τηλέφωνα : 210 48 02 466, -843, -389, -460, -445 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet.

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση versions έως και στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νια 10/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ Αριθμ. Πρωτ5012633ΕΞ15 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Έναρξη, στις 2 Δεκεμβρίου 2013, της ηλεκτρονικής υποβολής της Διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα II "Παράρτηµα 1β

Παράρτηµα II Παράρτηµα 1β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Παράρτηµα II "Παράρτηµα 1β ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ( Π) 1. Αιτών (πλήρες όνοµα και διεύθυνση) Για υπηρεσιακή χρήση Αριθµός καταχώρησης: Τόπος παραλαβής : Ηµερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 ΠΟΛ: 1178 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και Εξόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και Εξόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποδεκτές περιγραφές εμπορευμάτων κατά την υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Τελωνειακή πολιτική Τελωνειακή πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.24 14:08:15 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (Ε.Τ.Σ.) ΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2. ΑΡΙΘ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα