ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: /3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη Σερβίας 10 Προς :Ολες τις Τελωνειακές Αρχές Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τσετσέκου, Κ. Δ. Καϊόπουλος Τηλέφωνο : , Κοιν.:Όπως Π.Δ.. Τηλ/τυπo : Ηλ/κή θυρίδα : ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Καν. ΕΚ 414/2009, για την τροποποίηση των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΔΕΚΤ, Καν. ΕΟΚ 2454/1993) και υποδείγματα: - Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης/Ασφάλειας (ΣΕΔΑ), - Καταλόγου Ειδών Διαμετακόμισης/Ασφάλειας (ΚΕΔΑ), - Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ), - Καταλόγου Ειδών Εξαγωγής (ΚΕΕ), - Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας (ΕΑΠ), - Καταλόγου Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας (ΚΕΑΠ), - ΕΔΕ Εξαγωγής/Ασφάλειας (ΕΕΑ) και - Καταλόγου Ειδών ΕΔΕ Εξαγωγής/Ασφάλειας (ΚΕΕΑ). Σχετ.: 1) Τ 5335/511/ Ε.Δ.Υ.Ο.Ο., κοινοποίηση Καν. 648/2005 για τροποποίηση του Καν.2913/92. 2) Τ1273/44/Α0019/ Ε.Δ.Υ.Ο.Ο., κοινοποίηση Καν.1875/2006 για τροποποίηση Καν.2454/93. 3) Τ3234/105/Α0019/ Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. περί της εφαρμογής του Συστήματος ελέγχου εξαγωγών. 4) Τ3536/112/Α0019/ Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. περί εξαγωγής εμπορευμάτων που μεταφέρονται με διαμετακόμιση. 5) /3058/Α0019/ Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. περί κοινοποίησης των Καν.273/2009 και 312/2009. Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΚ) 414/2009 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Καν. 2454/1993 (ΔΕΚΤΚ) που καθορίζει διατάξεις εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2913/1992 περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΚΤΚ) (συνημμένο 1), επισημαίνοντας τα ακόλουθα: 1. Με τον εν λόγω κανονισμό, που εφαρμόζεται από 1/7/2009, καθιερώνονται υποδείγματα εντύπων ή και νέων τύπων των ακόλουθων τελωνειακών παραστατικών:

2 - Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης/Ασφάλειας (ΣΕΔΑ), - Καταλόγου Ειδών Διαμετακόμισης/Ασφάλειας (ΚΕΔΑ), - Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ), - Καταλόγου Ειδών Εξαγωγής (ΚΕΕ), - Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας (ΕΑΠ), - Καταλόγου Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας (ΚΕΑΠ), - ΕΔΕ Εξαγωγής/Ασφάλειας (ΕΕΑ) και - Καταλόγου Ειδών ΕΔΕ Εξαγωγής/Ασφάλειας (ΚΕΕΑ). Τα ανωτέρω περιλαμβάνουν τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας που ορίζονται στο παράρτημα 30Α των ΔΕΚΤΚ. 2. Ειδικότερα, με τον κοινοποιούμενο Καν. 414/2009 (άρθρο 1) προβλέπονται τα ακόλουθα: 2.1. Όπως είναι γνωστό, με τον Καν. 1875/2006 που τροποποιεί το άρθρο 183 παρ. 1 ΔΕΚΤΚ (σημείο 2 ανωτέρω σχετική ΔΥΟ) θεσπίστηκε από 1/7/2009 η ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος 30Α ΔΕΚΤΚ) πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Επίσης στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης της συνοπτικής διασάφησης εισόδου σε γραπτή μορφή, μόνο στις περιπτώσεις που είτε το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων δεν λειτουργεί, είτε η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει την συνοπτική διασάφηση δεν λειτουργεί. Με τον κοινοποιούμενο Καν. (ΕΚ) 414/2009 τροποποιείται το άρθρο 183 παρ. 2 εδαφ. 2 των ΔΕΚΤΚ και καθιερώνονται τα σχετικά έντυπα, ως ακολούθως : Η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου συντάσσεται με τη χρήση του εντύπου του Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45θ των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα V του Καν. ΕΚ 414/09). Ο Κατάλογος Ειδών Προστασίας και Ασφάλειας που επισυνάπτεται στην ανωτέρω Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παραρτ. VI του Καν. ΕΚ 414/09). Επίσης, προστίθεται εδάφιο με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης ή συμπλήρωσης του Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας, από εμπορικά έγγραφα (εφόσον αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου στο παράρτημα 30Α) στις περιπτώσεις που είτε το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων δεν λειτουργεί, είτε η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει την συνοπτική διασάφηση δεν λειτουργεί. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 273/2009 (ανωτέρω 5) σχετική), η υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, δεν είναι υποχρεωτική κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2009 μέχρι 31/12/ Τροποποιείται το άρθρο 787 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο των ΔΕΚΤΚ και προβλέπεται πλέον ότι στις περιπτώσεις που είτε το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων δεν λειτουργεί, είτε η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει την διασάφηση δεν λειτουργεί, οι Τελωνειακές Αρχές δέχονται διασάφηση εξαγωγής σε έντυπη μορφή, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Είτε με την υποβολή του εντύπου (Ενιαίου Διοικητικού Εντύπου) που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα των παραρτημάτων 31 ως 34 ΔΕΚΤΚ, το οποίο συμπληρώνεται από το Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας, που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45θ των ΔΕΚΤ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα V του Καν. ΕΚ 414/09), καθώς και από τον Κατάλογο Ειδών Προστασίας και Ασφάλειας, που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα VI του Καν. ΕΚ 414/09). 2

3 Είτε με την υποβολή του ΕΔΕ Εξαγωγής/Ασφάλειας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ια των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα VII του Καν.414/09) και Κατάλογο Ειδών Εξαγωγής/Ασφάλειας που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ιβ των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα VIII του Καν. ΕΚ 414/09). Το συγκεκριμένο έντυπο δεν θα χρησιμοποιείται, προς το παρόν, από τις Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τα εμπορεύματα για τα οποία υποβάλλεται ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, δεν ισχύουν τα παραπάνω περί υποβολής Εγγράφου προστασίας και ασφάλειας. Συμπερασματικά, στην παρούσα φάση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τους Καν. 1875/06 και 414/09 και αφετέρου την εξέλιξη του μηχανογραφικού συστήματος στη χώρα μας, οι εξαγωγείς είναι υποχρεωμένοι από 1 η Ιουλίου ε.ε. να υποβάλλουν την τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής με συνημμένο το έγγραφο προστασίας και ασφάλειας δεόντως συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου Όπως είναι γνωστό, με τον Καν. 1875/2006 άρθρο 842β παρ. 1 (σημείο 2 ανωτέρω σχετική ΔΥΟ) θεσπίστηκε από 1/7/2009 η ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εξόδου (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος 30Α ΔΕΚΤΚ) πριν την αναχώρηση των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Επίσης στην παραγρ. 3 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης της συνοπτικής διασάφησης εξόδου σε γραπτή μορφή, μόνο στις περιπτώσεις που είτε το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων δεν λειτουργεί, είτε η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει την συνοπτική διασάφηση δεν λειτουργεί. Με τον κοινοποιούμενο Καν. (ΕΚ) 414/2009 τροποποιείται το άρθρο 842β παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο των ΔΕΚΤΚ και καθιερώνονται τα σχετικά έντυπα, ως ακολούθως : Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου συντάσσεται με τη χρήση του εντύπου του Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας, που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45θ των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα V του Καν. ΕΚ 414/09). Ο Κατάλογος Ειδών Προστασίας και Ασφάλειας που επισυνάπτεται στην ανωτέρω Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ (όπως τροποποιείται με το παράρτημα VI του Καν. ΕΚ 414/09). Εξάλλου, θεσπίζεται η δυνατότητα αντικατάστασης ή συμπλήρωσης του Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας από εμπορικά έγγραφα (εφόσον αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου στο παράρτημα 30Α), στις περιπτώσεις που είτε το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων δεν λειτουργεί, είτε η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει την συνοπτική διασάφηση δεν λειτουργεί. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ)273/2009 (ανωτέρω 5) σχετική), η υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εξόδου, δεν είναι υποχρεωτική κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2009 μέχρι 31/12/ Τροποποιείται το άρθρο 796α των ΔΕΚΤΚ και συνακόλουθα το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής και ο Κατάλογος Ειδών Εξαγωγής που το συνοδεύει, και κατά συνέπεια καταργούνται τα παραρτήματα 45γ και 45δ των ΔΕΚΤΚ (και οι σχετικές αναφορές στα άρθρα 796α και 796γ) και αντικαθίστανται από τα παραρτήματα 45ζ και 45η, αντίστοιχα, που επισυνάπτονται στον κοινοποιούμενο Καν. ΕΚ 414/09 (παραρτ. ΙΙΙ και ΙV) Καθιερώνεται νέος τύπος Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης/Ασφάλειας καθώς και Καταλόγου Ειδών Διαμετακόμισης/Ασφάλειας, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, όποτε απαιτείται, τα δεδομένα για την ασφάλεια και προστασία του παραρτήματος 30Α των ΔΕΚΤ και κατά συνέπεια, προστίθενται δύο νέα Παραρτήματα 45ε και 45στ (παραρτ. Ι και ΙΙ του Καν.414/09) που περιέχουν τη μορφή αυτών. 3

4 3. Oι υποχρεωτικές θέσεις στο Εγγραφο Προστασίας και Ασφάλειας, και στο Συνοδευτικό Εγγραφο Διαμετακόμισης/Ασφάλειας είναι οι κατωτέρω: Απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για όλους τους τρόπους μεταφοράς Απαιτούμενα στοιχεία για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφαλεί ας για όλους τους τρόπους μεταφοράς Απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές Απαιτούμενα στοιχεία για συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών Απαιτούμενα στοιχεία για τις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για τους ΑΕΟ Υποχρέωση συμπλήρωσης σε επίπεδο είδους εμπορεύματος (Χ) Υποχρέω ση συμπλήρωσης σε επίπεδο διασάφησης (Υ) Αριθμός ειδών Μοναδικός Μοναδικός Μοναδικός Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR) αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR) αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR) αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR) Αριθμός Αριθμός Αριθμός εγγράφου μεταφοράς εγγράφου μεταφοράς εγγράφου μεταφοράς Αποστολέας Αποστολέας Αποστολέας Αποστολέας Αποστολέας Πρόσωπο που Πρόσωπο Πρόσωπο που Πρόσωπο που καταθέτει τη που καταθέτει τη καταθέτει τη συνοπτική διασάφηση καταθέτει τη συνοπτική συνοπτική διασάφηση συνοπτική διασάφηση διασάφηση Παραλήπτης Παραλήπτης Παραλήπτης Παραλήπτης Παραλήπτης Μεταφορέας Μεταφορέας Αριθμός Αριθμός αναφοράς αναφοράς μεταφοράς μεταφοράς Ημερομηνία και ώρα άφιξης στο πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος Κωδικός(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης Τελωνείο εξόδου Τόπος εμπορευμάτων Τόπος φόρτωσης Κωδικός τόπου εκφόρτωσης Περιγραφή εμπορ/των Είδος συσκευασίας (κωδικός) Αριθμός δεμάτων Ημερομηνία και ώρα άφιξης στο πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος Κωδικός(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης Τόπος φόρτωσης Κωδικός τόπου εκφόρτωσης Κωδικός(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης Τελωνείο εξόδου Τόπος εμπορευμάτ ων Περιγραφή εμπορ/των Τελωνείο εξόδου Τόπος εμπορευμάτων Περιγραφή εμπορ/των Κωδικός(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης Τελωνείο εξόδου Περιγραφή εμπορ/των Αριθμός δεμάτων 4

5 Σημεία και αριθμοί Αριθμός αναγνώρισης εξοπλισμού εάν είναι εμπορ/τιο Αριθμός είδους Κωδικός εμπ/τος Μεικτή μάζα (kg) Κωδικός επικίνδυνων εμπ/των Η.Ε. (UNDG) Αριθμός μολυβδοσφρα γίδας Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς Ημ/νία δ/σης Υπογραφή/ επικύρωση Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης Κωδικός επικίνδυνων εμπ/των Η.Ε. (UNDG) Αριθμός μολυβδοσφρα γίδας Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης Αριθμός είδους Κωδικός εμπ/τος Μεικτή μάζα (kg) Κωδικός επικίνδυνων εμπ/των Η.Ε. Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς Ημ/νία δ/σης Υπογραφή/ επικύρωση Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης Αριθμός αναγνώρισης εξοπλισμού εάν είναι εμπορ/τιο Αριθμός είδους Κωδικός εμπ/τος Μεικτή μάζα (kg) Αριθμός αναγνώρισης εξοπλισμού εάν είναι εμπορ/τιο Αριθμός είδους Κωδικός εμπ/τος Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς Ημ/νία δ/σης Ημ/νία δ/σης Υπογραφή/ επικύρωση Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης Υπογραφή/ επικύρωση Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης Στο Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης και Ασφάλειας τα στοιχεία του παραρτήματος 30Α δύνανται να υποβάλλονται επιπλέον αυτών της δήλωσης διαμετακόμισης, όταν αυτή επέχει θέση συνοπτικής διασάφησης Κοινές πληροφορίες που περιέχονται στο ΕΔΕ Εξαγωγής και στο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας: Οι πληροφορίες που είναι κοινές και εμπεριέχονται τόσο στο ΕΔΕ Εξαγωγής όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας, είναι οι ακόλουθες: Θέση «Αριθμός ειδών»: Στη θέση αυτή δηλώνεται το σύνολο των ειδών που εμπεριέχει μία διασάφηση, κατ αναλογία με τη θέση 5 του ΕΔΕ Θέση «Αριθμός εγγράφου μεταφοράς»: Στη θέση αυτή περιλαμβάνεται ο κωδικός για τον τύπο του εγγράφου μεταφοράς από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με το παράρτημα 38 των ΔΕΚΤΚ και ο αριθμός αναγνώρισης του σχετικού εγγράφου, κατ αναλογία με τη θέση 44 του ΕΔΕ. Η πληροφορία αυτή μπορεί να μην παρέχεται, εάν εναλλακτικά παρέχεται ο μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR). Όσον αφορά στους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών, η ως άνω πληροφορία περιλαμβάνει τον αριθμό τιμολογίου ή τον πίνακα φόρτωσης Θέση «Αποστολέας»: Η θέση αυτή, με την οποία παρέχονται πληροφορίες για το πρόσωπο που αποστέλλει τα εμπορεύματα, αντιστοιχεί στη θέση 2 του ΕΔΕ. Στην θέση του αναγνωριστικού αριθμού του οικονομικού φορέα, τίθεται ο αριθμός EORI, σύμφωνα με την σχετική ΔΥΟΟ. 5

6 Θέση «Παραλήπτης»: Στη θέση αυτή παρέχονται πληροφορίες για το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται πραγματικά τα εμπορεύματα. Στην θέση του αναγνωριστικού αριθμού του οικονομικού φορέα, τίθεται ο αριθμός EORI, σύμφωνα με την σχετική ΔΥΟΟ, κατ αναλογία με τη θέση 8 του ΕΔΕ και ειδικότερα στις περιπτώσεις του άρθρου 789, δηλαδή σε περίπτωση υποκατάστασης, όπου η διασάφηση εξαγωγής κατατίθεται στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκαθιστών, η εν λόγω πληροφορία παρέχεται εφόσον είναι διαθέσιμη Θέση «Μεταφορέας» [S 07]: Στη θέση αυτή παρέχονται πληροφορίες για το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος. Στην θέση του αναγνωριστικού αριθμού του οικονομικού φορέα, τίθεται ο αριθμός EORI. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται όταν ο μεταφορέας διαφέρει από το πρόσωπο που καταθέτει την συνοπτική διασάφηση. Οι πληροφορίες δεν χρειάζεται να παρέχονται όταν δεν μπορεί να συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος Θέση «Αριθμός αναφοράς μεταφοράς» [S 10]: Στη θέση αυτή προσδιορίζεται το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου, όπως για παράδειγμα ο αριθμός πλου, ο αριθμός πτήσης ή ο αριθμός ταξιδίου, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αναγράφεται ο αριθμός της αμαξοστοιχίας. Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, όπου εφαρμόζεται Θέση «Ημερομηνία και ώρα άφιξης στο πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος» [S 12]: Στη θέση αυτή αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα/προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου στο πρώτο αερολιμένα (για τις αεροπορικές μεταφορές), στο πρώτο συνοριακό σταθμό (για τις οδικές μεταφορές) και στο πρώτο λιμένα (για τις θαλάσσιες μεταφορές). Θα χρησιμοποιείται ο κωδικός n12 (ΧΧΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ), όπου ΧΧ ο κωδικός χώρας κατά ISO alpha-2 code και για την Ελλάδα GR, ΕΕ το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημέρα, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά πχ. μεταφορικό μέσο που ήρθε στην Ελλάδα στις 3 Ιουλίου 2009 στις 9:30 το πρωϊ, θα αναγράφεται GR Θα αναγράφεται η τοπική ώρα του πρώτου τόπου άφιξης Θέση «Τελωνείο εξόδου»: Στη θέση αυτή αναγράφεται ο κωδικός που προβλέπεται στο παράρτημα 38 για τη θέση 29 του ΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 793 παρ. 2 ΔΕΚΤΚ. Στις ταχυμεταφορές η εν λόγω πληροφορία είναι προαιρετική, εφόσον μπορεί να συναχθεί αυτόματα από άλλα στοιχεία που παρέχει ο συναλλασσόμενος Θέση «Τόπος εμπορευμάτων»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται κατ αναλογία με τη θέση 30 του ΕΔΕ Θέση «Τόπος φόρτωσης» [S 17]: Στη θέση αυτή αναγράφεται η ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου στον οποίο τα εμπορεύματα φορτώνονται στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκονται. Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: Μπορεί να πρόκειται για το τόπο που παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς ή το τελωνείο αναχώρησης του TIR. 6

7 Θέση «Κωδικός τόπου εκφόρτωσης» [S 18]: Στη θέση αυτή αναγράφεται η ονομασία του λιμένα, του αερολιμένα, του τερματικού σταθμού φορτίου, του σιδηροδρομικού σταθμού ή άλλου χώρου στον οποίο τα εμπορεύματα εκφορτώνονται από τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας όπου βρίσκονται. Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: όταν ο κωδικός δεν είναι διαθέσιμος, παρέχεται η ονομασία του τόπου, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια Θέση «Περιγραφή εμπορευμάτων»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται κατ αναλογία με τη θέση 31 του ΕΔΕ και είναι προαιρετική εφόσον υπάρχει ο κωδικός εμπορευμάτων Η θέση «Είδος συσκευασίας»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται με τον κωδικό που καθορίζει το είδος της συσκευασίας όπως προβλέπεται στο παράρτημα 38 ΔΕΚΤΚ, κατ αναλογία με τη θέση 31 του ΕΔΕ Θέση «Αριθμός δεμάτων»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό των μεμονωμένων ειδών που έχουν συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορούν να χωριστούν χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία ή ο αριθμός τεμαχίων εάν δεν είναι συσκευασμένα, κατ αναλογία με τη θέση 31 του ΕΔΕ. Στις περιπτώσεις χύδην εμπορευμάτων, η εν λόγω πληροφορία δεν θα παρέχεται Θέση «Σημεία και αριθμοί»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται κατ αναλογία με τη θέση 31 του ΕΔΕ και αναγράφεται μόνο για τα συσκευασμένα εμπορεύματα, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Όταν τα εμπ/τα είναι σε εμπορευματοκιβώτιο, αναγράφεται ο αριθμός αυτού. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ο μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR) ή έγγραφο μεταφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση όλων των δεμάτων της αποστολής, η εν λόγω πληροφορία δεν παρέχεται Θέση «Αριθμός αναγνώρισης του εξοπλισμού εάν είναι εμπορευματοκιβώτιο»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται κατ αναλογία με τη θέση 31 του ΕΔΕ Θέση «Αριθμός είδους»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται κατ αναλογία με τη θέση 32 του ΕΔΕ, μόνο όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός είδη Θέση «Κωδικός εμπορεύματος»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται με τα τέσσερα (4) πρώτα ψηφία του κωδικού Σ.Ο. Η πληροφορία αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν υπάρχει η περιγραφή των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση εφοδιασμού πλοίων αεροσκαφών, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται, είναι οι ακόλουθοι: Εμπορεύματα των κεφαλαίων 1-24 της Σ.Ο Εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 της Σ.Ο Εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού Η θέση «Μεικτή μάζα»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται κατ αναλογία με τη θέση 35 του ΕΔΕ, με το βάρος των εμπορευμάτων της διασάφησης συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, αλλά χωρίς τον εξοπλισμό του μεταφορέα. Η εν λόγω πληροφορία μπορεί να παρασχεθεί σ επίπεδο διασάφησης, όπου είναι εφικτό Η θέση «Αριθμός μολυβδοσφραγίδας»: Η θέση αυτή συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που σφραγίζονται τα εμπορεύματα, με τους σχετικούς αριθμούς αναγνώρισης των μολυβδοσφραγίδων. 7

8 Θέσεις «Ημ/νία διασάφησης» και «Υπογραφή / Επικύρωση»: Οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται κατ αναλογία με τη θέση 54 του ΕΔΕ «MRN»: Το έγγραφο προστασίας και ασφάλειας, έχει ταυτάριθμο αριθμό αναφοράς κίνησης εμπορευμάτων (MRN), με τη διασάφηση εξαγωγής «Τελωνείο»: Συμπληρώνεται με τον αριθμό αναφοράς του τελωνείου, στο οποίο τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής «Τύπος δήλωσης»: Συμπληρώνεται κατ αναλογία με τη θέση 1, α υποδιαίρεση του ΕΔΕ εξαγωγής. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω πληροφορίες αναγράφονται μόνο στο ΕΔΕ Εξαγωγής, ενώ στο Έγγραφο Προστασίας και Ασφάλειας, μένουν κενές. 4. Νέες πληροφορίες που συμπληρώνονται στο Έγγραφο Προστασίας και Ασφάλειας. Οι νέες πληροφορίες που πρέπει επίσης να συμπληρώνονται κατά περίπτωση, μόνο στο Έγγραφο Προστασίας και Ασφάλειας, είναι οι ακόλουθες: 4.1. «Πρόσωπο που καταθέτει τη συνοπτική διασάφηση»: Είναι το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 182δ παρ.3 του ΚΤΚ. Στην θέση του αναγνωριστικού αριθμού του οικονομικού φορέα, τίθεται ο αριθμός EORI. Η πληροφορία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 182α παρ.1 ΚΤΚ δεν θα παρέχεται στις περιπτώσεις που τα εν λόγω εμπορεύματα καλύπτονται από τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής «Κωδικός(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης»: Η πληροφορία αυτή παρέχεται, εφόσον είναι γνωστή, με τον προσδιορισμό κατά χρονολογική σειρά των χωρών από τις οποίες διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της αρχικής χώρας εξαγωγής και του τελικού προορισμού, με τους κωδικούς που προβλέπονται στο παράρτημα 38 για τη θέση 2 του ΕΔΕ. Στις ταχυμεταφορές, αναγράφεται μόνο η χώρα του τελικού προορισμού «Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς»: Η πληροφορία παρέχεται, εφόσον είναι διαθέσιμη, με τους ακόλουθους κωδικούς: A: Πληρωμή τοις μετρητοίς B: Πληρωμή με πιστωτική κάρτα C: Πληρωμή με επιταγή D: Άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. με απευθείας χρέωση σε λογαριασμό μετρητών) H: Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων Y: Ανοιχτός λογαριασμός με τον μεταφορέα Z: Δεν προπληρώνεται 4.4. «Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης»: Η πληροφορία αυτή παρέχεται από τον συναλλασσόμενο, όταν ο τελευταίος επικαλείται όφελος από την εν λόγω περίπτωση και είναι προαιρετική όταν αυτή μπορεί να συναχθεί αυτόματα από τα λοιπά στοιχεία που αυτός παρέχει. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί: A: Ταχυδρομικές αποστολές και ταχυμεταφορές B: Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών C: Οδικές μεταφορές D: Σιδηροδρομικές μεταφορές E: Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς 8

9 4.5. «Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε. / UNDG»: Ο κωδικός των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός που ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη για τις ουσίες και τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνο όταν συντρέχει περίπτωση και μπορεί να αναζητηθεί στον ιστοχώρο των Η.Ε., δ/νση: Ο κατάλογος μη επικαιροποιημένος- στην Ελληνική περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ 19403/1388/08 (ΦΕΚ τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 781/2-5-08) «Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR)»: Χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τον αριθμό εγγράφου μεταφοράς όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. Πρόκειται για έναν μοναδικό αριθμό που προσδίδεται στα εμπορεύματα, με χρήση των κωδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων ή ισοδυνάμων του οποίου η δομή θα σας κοινοποιηθεί με σχετική Δ.Υ.Ο.Ο. Τέλος, διευκρινίζεται ότι το νέο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την πληροφορία «Δήλωση Ασφάλειας» η οποία συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον κωδικό S, επειδή περιλαμβάνει και δεδομένα ασφάλειας. Ακριβές αντίγραφο Ο τμηματάρχης Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Ν. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Συνημμένο: Καν. 414/2009 9

10 EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 247, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) εισήχθη στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 η υποχρέωση κατάθεσης συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου ή εξόδου με ηλεκτρονικά μέσα. Από την 1η Ιουλίου 2009, η κατάθεση διασάφησης εξαγωγής σε έντυπο επιτρέπεται μόνο όταν δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών ή η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει τη διασάφηση. (2) Πρέπει να θεσπιστεί εναλλακτική έκδοση του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης (το «συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας») καθώς και του σχετικού καταλόγου ειδών, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα δεδομένα που απαιτούνται στο παράρτημα 30Α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ( 3 ) με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας. μηχανογραφικές μεθόδους, επειδή το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών ή η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει τη διασάφηση δεν λειτουργεί, πρέπει να τους επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικής έντυπης διαδικασίας που να τους δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές. Για αυτόν το σκοπό, είναι ανάγκη να προβλέπεται η χρήση εντύπου, του «Ενιαίου διοικητικού εγγράφου εξαγωγής/ασφάλειας», το οποίο να μπορεί να περιέχει τα δεδομένα τόσο της διασάφησης εξαγωγής όσο και της συνοπτικής διασάφησης εξόδου. (5) Για καταστάσεις όπου δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών ή η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει τη διασάφηση, είναι ανάγκη να προβλέπεται «Έγγραφο ασφάλειας και προστασίας» σε έντυπη μορφή, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, καθώς και για συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα 30Α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και πρέπει να συμπληρώνεται από κατάλογο ειδών όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα από ένα είδη εμπορευμάτων. (6) Προκειμένου να δοθεί στους οικονομικούς φορείς το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιλογών για να παρέχουν τα απαιτούμενα δεδομένα όταν όλα τα τελωνειακά και ιδιωτικά μηχανογραφικά συστήματα δεν λειτουργούν, είναι ανάγκη να επιτραπεί στις τελωνειακές αρχές να τους δίνουν την άδεια να γνωστοποιούν τα εν λόγω δεδομένα μέσω εμπορικών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες που ορίζονται για συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου ή εξόδου στο παράρτημα 30Α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. (3) Το «συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής» και ο σχετικός κατάλογος ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 796α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 πρέπει επίσης να προσαρμοστούν προκειμένου να συμπεριλάβουν τα δεδομένα που ορίζονται στο παράρτημα 30Α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. (4) Όταν τα πρόσωπα που καταθέτουν τη διασάφηση δεν μπορούν να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές συνοπτικές διασαφήσεις εξαγωγής και εξόδου χρησιμοποιώντας τις κανονικές (7) Καθώς οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006 της Επιτροπής ( 4 ) που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2009, οι αντίστοιχες διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να ισχύουν από την ίδια ημερομηνία. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα, ( 1 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 117 της , σ. 13. ( 3 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 360 της , σ. 64.

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/7 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 183 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: α) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο κοινοτικό καθεστώς διαμετακόμισης. Αντιστοιχεί στο υπόδειγμα και στα στοιχεία του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης που ορίζονται στο παράρτημα 45α ή, σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα που αναφέρονται στο παράρτημα 30Α παρέχονται επιπλέον των δεδομένων διαμετακόμισης, στο υπόδειγμα και στα στοιχεία του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα 45ε καθώς και στον κατάλογο ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας που εκτίθεται στο παράρτημα 45στ. Το έγγραφο τίθεται στη διάθεση του συναλλασσόμενου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:» β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου, η συνοπτική διασάφηση εισόδου σε έντυπη μορφή συντάσσεται χρησιμοποιώντας το έντυπο του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45θ. Όταν η αποστολή για την οποία συντάσσεται συνοπτική διασάφηση εισόδου αποτελείται από περισσότερα από ένα είδη εμπορευμάτων, το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας συμπληρώνεται από κατάλογο ειδών ο οποίος αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45ι. Ο κατάλογος ειδών συνιστά βασικό μέρος του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας.» «3. Όταν η διασάφηση περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη εμπορευμάτων, το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συμπληρώνεται από κατάλογο ειδών ο οποίος αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45β. Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συμπληρώνεται πάντα από τον κατάλογο ειδών ο οποίος ορίζεται στο παράρτημα 45στ. Ο κατάλογος ειδών συνιστά βασικό μέρος του εγγράφου διαμετακόμισης ή του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας.» 4) Στο άρθρο 787, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα εξής: β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας από εμπορικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται για συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου στο παράρτημα 30Α.» 2) Στο άρθρο 340β προστίθεται το ακόλουθο σημείο 6α: «6α. Συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας, το έγγραφο που τυπώνεται από το μηχανογραφικό σύστημα για να συνοδεύει τα εμπορεύματα το οποίο βασίζεται στα δεδομένα της δήλωσης διαμετακόμισης και της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ή εξόδου.» 3) Το άρθρο 358 τροποποιείται ως εξής: «2. Όταν δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών ή η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσώπου που καταθέτει διασάφηση εισόδου, οι τελωνειακές αρχές δέχονται διασάφηση εξαγωγής σε έντυπο, εφόσον αυτή συντάσσεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) με έντυπο που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στα παραρτήματα 31 έως 34 και το οποίο συμπληρώνεται από έγγραφο ασφάλειας και προστασίας το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45θ, καθώς και από κατάλογο ειδών προστασίας και ασφάλειας ο οποίος αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45ι, β) με ενιαίο διοικητικό έγγραφο εξαγωγής/ασφάλειας το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45ια και κατάλογο ειδών εξαγωγής/ασφάλειας ο οποίος αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45ιβ. Το έντυπο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 37 και στο παράρτημα 30Α για το καθεστώς εξαγωγής.» α) Στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από τα εξής: «2. Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης ή το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας συνοδεύει τη μεταφορά των 5) Το άρθρο 796α τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 η φράση «παράρτημα 45γ» αντικαθίσταται από τη φράση «παράρτημα 45ζ». β) Στην παράγραφο 2 η φράση «παράρτημα 45δ» αντικαθίσταται από τη φράση «παράρτημα 45η».

12 EL L 125/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) Στο άρθρο 796γ δεύτερη παράγραφος, η φράση «παράρτημα 45γ» αντικαθίσταται από τη φράση «παράρτημα 45ζ». 7) Το άρθρο 842β παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: α) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου, η συνοπτική διασάφηση εξόδου σε έντυπη μορφή συντάσσεται χρησιμοποιώντας το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45θ. Όταν η αποστολή για την οποία συντάσσεται συνοπτική διασάφηση εξόδου αποτελείται από περισσότερα από ένα είδη εμπορευμάτων, το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας συμπληρώνεται από κατάλογο ειδών ο οποίος αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα 45ι. Ο κατάλογος ειδών συνιστά βασικό μέρος του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας.» β) προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο: «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας από εμπορικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται για συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου στο παράρτημα 30Α.» 8) Στα άρθρα 183, 359 παράγραφοι 1 και 4, 360 παράγραφοι 1 και 2, 361 παράγραφοι 3 και 4, 406 παράγραφοι 1 και 2, 408 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 454 παράγραφος 4, 454β παράγραφοι 2 και 4, 455 παράγραφος 1 και 457β παράγραφοι 2 και 3, η φράση «συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας». 9) Το παράρτημα 37δ τροποποιείται ως εξής: α) στο σημείο 3.1 τρίτη περίπτωση, η φράση «συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης (ΣΕΔ)» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης (ΣΕΔ) συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας (ΣΕΔΑ)». β) Στα σημεία 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 και 30.1, η λέξη «ΣΕΔ» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ΣΕΔ/ΣΕΔΑ». γ) Στο σημείο 3.2 η φράση «παραρτήματα 37 και 45α» αντικαθίσταται από τη φράση «παραρτήματα 37, 45α και 45ε». 10) Τα παραρτήματα 45γ και 45δ διαγράφονται. 11) Εισάγεται το παράρτημα 45ε το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. 12) Εισάγεται το παράρτημα 45στ το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. 13) Εισάγεται το παράρτημα 45ζ το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. 14) Εισάγεται το παράρτημα 45η το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα ΙV του παρόντος κανονισμού. 15) Εισάγεται το παράρτημα 45θ το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. 16) Εισάγεται το παράρτημα 45ι το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα VΙ του παρόντος κανονισμού. 17) Εισάγεται το παράρτημα 45ια το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα VΙΙ του παρόντος κανονισμού. 18) Εισάγεται το παράρτημα 45ιβ το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα VΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Απριλίου Για την Επιτροπή László KOVÁCS Μέλος της Επιτροπής

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45ε (αναφέρεται στο άρθρο 358 παράγραφος 2) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΕΔΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας

14

15

16

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας Το αρκτικόλεξο ΣΣΔ (Σχεδιασμός για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων) που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται σε καταστάσεις όπου εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 340β παράγραφος 7. Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας περιέχει δεδομένα που ισχύουν για το σύνολο της διασάφησης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας βασίζονται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη δήλωση διαμετακόμισης. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από τον κύριο υπόχρεο και/ή θα επαληθεύονται από το τελωνείο αναχώρησης. Το χρησιμοποιούμενο χαρτί για το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας μπορεί να είναι πράσινου χρώματος. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των παραρτημάτων 30Α, 37 και 38, πρέπει να είναι τυπωμένα τα εξής στοιχεία: 1. MRN (αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων) O MRN πρέπει να τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους αντικειμένων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά τα έντυπα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΣΔ, οπότε δεν αποδίδεται MRN. Η πληροφορία αυτή είναι αλφαριθμητική και περιλαμβάνει 18 χαρακτήρες οι οποίοι ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες: Πεδίο Περιεχόμενο Τύπος πεδίου Παραδείγματα 1 Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης (ΕΕ) Αριθμητικό Κωδικός αναγνώρισης της χώρας προέλευσης της μεταφοράς (κωδικός χώρας άλφα 2) 3 Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για τη διαμετακόμιση ανά έτος και χώρα Αλφαβητικό 2 Αλφαριθμητικό 13 RO 9876AB Ψηφίο ελέγχου Αλφαριθμητικό 1 5 Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως προβλέπεται ανωτέρω. Το πεδίο 3 συμπληρώνεται με κωδικό της πράξης διαμετακόμισης. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το πεδίο αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων, αλλά κάθε πράξη διαμετακόμισης που εξετάζεται εντός του έτους από την ενδιαφερόμενη χώρα πρέπει να αναγνωρίζεται με την αναγραφή ενός και μόνο αριθμού. Οι εθνικές διοικήσεις που επιθυμούν να συμπεριλάβουν τον αριθμό αναφοράς των τελωνειακών αρχών στον MRN δύνανται να χρησιμοποιούν προς τούτο μέχρι 6 από τους πρώτους χαρακτήρες του κωδικού MRN. Στο πεδίο 4 αναγράφεται μια τιμή που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου του MRN. Αυτό το πεδίο παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού σφάλματος, όταν αναφέρεται ολόκληρος ο αριθμός MRN. Ο MRN εκτυπώνεται επίσης υπό μορφή γραμμωτού κώδικα, βάσει του πρότυπου κώδικα 128, χρησιμοποιώντας το σύνολο χαρακτήρων B. 2. ΘΕΣΗ ΔΗΛ. ΑΣΦ. (S00): Προσδιορίστε τον κωδικό S όταν το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας περιλαμβάνει και στοιχεία ασφάλειας. Όταν το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει στοιχεία ασφάλειας, η θέση πρέπει να παραμένει κενή. 3. ΕΝΤΥΠΑ ΘΕΣΕΩΝ (3): Πρώτη υποδιαίρεση: αριθμός σειράς του εκτυπωμένου φύλλου, Δεύτερη υποδιαίρεση: συνολικός αριθμός εκτυπωμένων φύλλων (συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου ειδών). 4. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ (7): Προσδιορίστε τον LRN ή/και τον UCR LRN τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο παράρτημα 37α. UCR ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 37 τίτλος ΙΙ θέση 7.

18 EL L 125/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (8): Όνομα και διεύθυνση του τελωνείου στο οποίο πρέπει να αποσταλεί το προς επιστροφή αντίτυπο του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας. 6. ΘΕΣΗ ΑΛΛΗ ΕΕΠ (S32): Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης 7. ΘΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Γ): Αριθμός αναφοράς του τελωνείου αναχώρησης, Ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης διαμετακόμισης, Ονοματεπώνυμο και αριθμός έγκρισης του εγκεκριμένου αποστολέα (όταν υπάρχει). 8. ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ): Αποτέλεσμα ελέγχου, Τεθείσες μολυβοσφραγίδες ή ένδειξη - - που χαρακτηρίζει την Απαλλαγή 99201, Ένδειξη Υποχρεωτική διαδρομή, εφόσον απαιτείται. Το συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. 9. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνείο αναχώρησης ως τη στιγμή που φτάνουν στο τελωνείο προορισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί η προσθήκη ορισμένων ενδείξεων στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας που συνοδεύει τα εμπορεύματα. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν τη μεταφορά και πρέπει να προστίθενται στο εν λόγω αντίτυπο από το μεταφορέα που είναι υπεύθυνος για το μεταφορικό μέσο επί του οποίου φορτώθηκαν τα εμπορεύματα, ανάλογα με την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών. Οι εν λόγω ενδείξεις μπορούν να γράφονται με το χέρι, με ευανάγνωστα γράμματα. Στην περίπτωση αυτή, το αντίτυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. Ο μεταφορέας πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση μόνον αφού λάβει την άδεια των τελωνειακών αρχών της χώρας στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση. Όταν οι εν λόγω αρχές κρίνουν ότι η πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού λάβουν, κατά περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα συνοδευτικά έγγραφα διαμετακόμισης/ασφάλειας. Οι αρμόδιες αρχές του τελωνείου διέλευσης ή του τελωνείου προορισμού, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται να εισάγουν στο σύστημα τα πρόσθετα στοιχεία στο συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να εισαχθούν από τον εγκεκριμένο παραλήπτη. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες θέσεις: 10. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ. 55 Θέση Μεταφορτώσεις (55) Οι τρεις πρώτες γραμμές της θέσης αυτής πρέπει να συμπληρωθούν από το μεταφορέα όταν, κατά τη συγκεκριμένη μεταφορά, τα εν λόγω εμπορεύματα μεταφορτώνονται από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο ή από ένα εμπορευματοκιβώτιο σε άλλο. Εντούτοις, εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια που μετακινούνται με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέψουν στον κύριο υπόχρεο να μην συμπληρώσει τη θέση 18, εάν στο σημείο αναχώρησης η υλικοτεχνική υποδομή ενδέχεται να καθιστά αδύνατη, κατά τη στιγμή που συντάσσεται η δήλωση διαμετακόμισης, την παροχή των στοιχείων ταυτότητας και εθνικότητας του μεταφορικού μέσου και εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στη συνέχεια στη θέση ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ. 56 Θέση Άλλα περιστατικά κατά τη μεταφορά (56) Η θέση αυτή συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ισχύουν στον τομέα της διαμετακόμισης. Εξάλλου, όταν μετά τη φόρτωση των εμπορευμάτων σε ημιρυμουλκό επέρχεται αλλαγή μόνο του οχήματος έλξης κατά τη μεταφορά (χωρίς επομένως να έχουν γίνει εργασίες ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων), στη θέση αυτή σημειώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας και η εθνικότητα του νέου οχήματος έλξης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται θεώρηση των αρμόδιων αρχών.»

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45στ (αναφέρεται στο άρθρο 358 παράγραφος 3) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΔΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας

20

21

22

23 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας Το αρκτικόλεξο ΣΣΔ (Σχεδιασμός για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων) που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται σε καταστάσεις όπου εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 340β παράγραφος 7. Ο κατάλογος ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας πρέπει να περιέχει τα δεδομένα που αφορούν είδη εμπορευμάτων εντός της διασάφησης. Οι θέσεις του καταλόγου ειδών μπορούν να επεκταθούν καθέτως. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των παραρτημάτων 30Α και 37, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας κωδικούς κατά περίπτωση: 1) Θέση MRN αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 45ε. O MRN πρέπει να τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά τα έντυπα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΣΔ, οπότε δεν αποδίδεται MRN. 2) Τα πληροφοριακά στοιχεία των επιμέρους θέσεων επιπέδου Είδος εμπορευμάτων πρέπει να εκτυπώνονται ως ακολούθως: (α) Θέση Αριθ. Είδους (32) αριθμός σειράς του συγκεκριμένου είδους; (β) Θέση Κωδ. Τρόπου Πληρ. Εξόδ. Μετ. (S29) εισάγετε τον κωδικό τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς; (γ) UNDG (44/4) κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε. (δ) Έντυπα Θέσεων (3): Πρώτη υποδιαίρεση: αριθμός σειράς του εκτυπωμένου φύλλου, Δεύτερη υποδιαίρεση: συνολικός αριθμός εκτυπωμένων φύλλων (κατάλογος ειδών διαμετακόμισης/ασφάλειας, κατάλογος ειδών).»

24 EL L 125/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45ζ (αναφέρεται στο άρθρο 796α) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του συνοδευτικού εγγράφου εξαγωγής

25

26

27 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής Το αρκτικόλεξο ΣΣΔ (Σχεδιασμός για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων) που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται σε καταστάσεις όπου εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 787 παράγραφος 2. Το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής περιέχει δεδομένα που ισχύουν για το σύνολο της διασάφησης και για ένα είδος εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής βασίζονται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη διασάφηση εξαγωγής. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από τον διασαφιστή/εκπρόσωπο ή/και θα επαληθεύονται από το τελωνείο εξαγωγής. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των παραρτημάτων 30Α και 37, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία: 1. ΘΕΣΗ MRN (αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων) O MRN πρέπει να τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά τα έντυπα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΣΔ, οπότε δεν αποδίδεται MRN. Η πληροφορία αυτή είναι αλφαριθμητική και περιλαμβάνει 18 χαρακτήρες οι οποίοι ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες: Πεδίο Περιεχόμενο Τύπος πεδίου Παραδείγματα 1 Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής (ΕΕ) Αριθμητικό Κωδικός αναγνώρισης της χώρας εξαγωγής (κωδικός alpha 2, όπως προβλέπεται για τη θέση 2 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου στο παράρτημα 38) 3 Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για την εξαγωγή ανά έτος και χώρα Αλφαβητικό 2 Αλφαριθμητικό 13 RO 9876AB Ψηφίο ελέγχου Αλφαριθμητικό 1 5 Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως προβλέπεται ανωτέρω. Το πεδίο 3 συμπληρώνεται με κωδικό αναγνώρισης της συναλλαγής για τους σκοπούς ελέγχου των εξαγωγών. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνεται το πεδίο αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων, αλλά κάθε πράξη εξαγωγής στη διάρκεια ορισμένου έτους και σε δεδομένη χώρα πρέπει να έχει δικό της μοναδικό αριθμό. Οι εθνικές διοικήσεις που επιθυμούν να περιλαμβάνεται στον MRN ο αριθμός αναφοράς του τελωνείου μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι και τους 6 πρώτους χαρακτήρες. Στο πεδίο 4 αναγράφεται μια τιμή που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου του MRN. Αυτό το πεδίο παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού σφάλματος όταν αναφέρεται ολόκληρος ο αριθμός MRN. Ο MRN εκτυπώνεται επίσης υπό μορφή γραμμωτού κώδικα, βάσει του πρότυπου κώδικα 128, χρησιμοποιώντας το σύνολο χαρακτήρων Β. 2. ΘΕΣΗ ΔΗΛ. ΑΣΦ. (S00): Προσδιορίστε τον κωδικό S όταν το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής περιλαμβάνει και στοιχεία ασφάλειας. Όταν το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει στοιχεία ασφάλειας, η θέση πρέπει να παραμένει κενή. 3. ΘΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Αριθμός αναφοράς του τελωνείου εξαγωγής. 4. ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (7) Προσδιορίστε τον LRN ή/και τον UCR. LRN τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο παράρτημα 37α. UCR ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 37 τίτλος ΙΙ θέση 7.

28 EL L 125/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΘΕΣΗ ΑΛΛΗ ΕΕΠ (S32) Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης. 6. ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥ ΠΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: α) Θέση Αριθ. Είδους (32) αριθμός σειράς του συγκεκριμένου είδους β) Θέση UNDG (44/4) κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε. Το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.»

29 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45η (αναφέρεται στο άρθρο 796α) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΚΕΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών εξαγωγής

30

31

32

33 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών εξαγωγής Ο κατάλογος ειδών εξαγωγής περιέχει τα δεδομένα που αφορούν είδη εμπορευμάτων εντός της διασάφησης. Οι θέσεις του καταλόγου ειδών εξαγωγής μπορούν να επεκταθούν καθέτως. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των παραρτημάτων 30Α και 37, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας κωδικούς κατά περίπτωση: 1. Θέση MRN αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 45ζ. Ο MRN τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών. 2. Τα πληροφοριακά στοιχεία των επιμέρους θέσεων επιπέδου Είδος εμπορευμάτων πρέπει να εκτυπώνονται ως ακολούθως: α) Θέση Αριθ. Είδους (32) αριθμός σειράς του συγκεκριμένου είδους β) Θέση UNDG (44/4) κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.»

34 EL L 125/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45θ (αναφέρεται στα άρθρα 183 παράγραφος 2, 787 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 842β παράγραφος 3) ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΑΠ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας

35

36

37 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας Το έντυπο περιέχει πληροφορίες στον τίτλο, καθώς και τις πληροφορίες για είδος εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο ασφάλειας και προστασίας βασίζονται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ή εξόδου. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από το πρόσωπο που καταθέτει τη συνοπτική διασάφηση ή/και θα επαληθεύονται αντίστοιχα από το τελωνείο εισόδου ή εξόδου. Το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας συμπληρώνεται από το πρόσωπο που καταθέτει τη συνοπτική διασάφηση. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των παραρτημάτων 30Α και 37, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία: 1. Θέση MRN αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο παράρτημα 45ε ή στις ad hoc αναφορές που εκδίδονται από το τελωνειακό γραφείο. Ο MRN τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών. 2. Τελωνείο Αριθμός αναφοράς του τελωνείου εισόδου/εξόδου 3. Θέση Τύπος δήλωσης (1) Κωδικοί IM ή EX ανάλογα με το αν το έγγραφο περιλαμβάνει δεδομένα συνοπτικής διασάφησης εισόδου ή συνοπτικής διασάφησης εξόδου 4. Θέση Αριθμός. αναφοράς (7): Εισάγετε τον LRN LRN τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο παράρτημα 37α. 5. Θέση Κωδ. 1ου τόπου άφιξης (S11): Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης 6. Θέση Ημερ./ώρα άφιξ. στον 1ο τόπο σε τελ. έδ. (S12): Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό έδαφος 7. Θέση Κωδ. τρόπου πληρ. εξόδ. μεταφ. (S29): Εισάγετε τον κωδικό τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς 8. Θέση UNDG (S27) κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε. 9. Θέση Άλλη ΕΕΠ (S32): Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης Το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.»

38 EL L 125/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45ι (αναφέρεται στα άρθρα 183 παράγραφος 2, 787 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 842β παράγραφος 3) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΕΑΠ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών ασφάλειας και προστασίας

39

40

41 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για τον κατάλογο ειδών ασφάλειας και προστασίας Οι θέσεις του καταλόγου ειδών δεν μπορούν να επεκταθούν καθέτως. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των παραρτημάτων 30Α και 37, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία των επιμέρους θέσεων: Θέση Αριθ. Είδους (32) αριθμός σειράς του συγκεκριμένου είδους Θέση Κωδ. Τρόπου Πληρ. Εξόδ. Μεταφ. (S29) κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς Θέση UNDG (S27) κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.»

42 EL L 125/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45ια (αναφέρεται στο άρθρο 787) ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας

43

44

45

46

47

48

49 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία (δεδομένα) για το ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας Το αρκτικόλεξο ΣΣΔ (Σχεδιασμός για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων) που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται σε καταστάσεις όπου εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 787 παράγραφος 2. Το έντυπο περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για δεδομένα εξαγωγής και εξόδου, όταν παρέχονται μαζί δεδομένα εξαγωγής και ασφάλειας. Το έντυπο περιλαμβάνει πληροφορίες στον τίτλο και για είδος εμπορευμάτων. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του ΣΣΔ. Υπάρχουν τρία αντίτυπα του ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας: Το αντίτυπο 1 φυλάσσεται από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο συμπληρώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής (αποστολής) ή κοινοτικής διαμετακόμισης. Το αντίτυπο 2 χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από το κράτος μέλος εξαγωγής. Το αντίτυπο 3 επιστρέφεται στον εξαγωγέα, αφού σφραγιστεί από την τελωνειακή αρχή. Το ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας περιέχει δεδομένα που ισχύουν για το σύνολο της διασάφησης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας βασίζονται σε δεδομένα τα οποία προέρχονται από τη διασάφηση εξαγωγής και εξόδου. Όταν είναι αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες θα τροποποιούνται από τον διασαφιστή/εκπρόσωπο ή/και θα επαληθεύονται από το τελωνείο εξαγωγής. Επιπλέον των διατάξεων στις επεξηγηματικές σημειώσεις των παραρτημάτων 30Α και 37, πρέπει να εκτυπώνονται τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία: 1. Θέση MRN (αριθμός αναφοράς της κίνησης εμπορευμάτων) O MRN πρέπει να τυπώνεται στην πρώτη σελίδα και σε όλους τους καταλόγους ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά τα έντυπα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΣΔ, οπότε δεν αποδίδεται MRN. Η πληροφορία παρέχεται αλφαριθμητικά και αποτελείται από 18 χαρακτήρες, όπως προδιαγράφεται κατωτέρω: Πεδίο Περιεχόμενο Τύπος πεδίου Παραδείγματα 1 Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής (ΕΕ) Αριθμητικό Κωδικός αναγνώρισης της χώρας εξαγωγής (κωδικός alpha 2, όπως προβλέπεται για τη θέση 2 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου στο παράρτημα 38) 3 Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για την εξαγωγή ανά έτος και χώρα Αλφαβητικό 2 Αλφαριθμητικό 13 RO 9876AB Ψηφίο ελέγχου Αλφαριθμητικό 1 5 Τα πεδία 1 και 2 συμπληρώνονται όπως προβλέπεται ανωτέρω. Το πεδίο 3 συμπληρώνεται με κωδικό αναγνώρισης της συναλλαγής για τους σκοπούς ελέγχου των εξαγωγών. Η επιλογή του τρόπου χρησιμοποίησης του πεδίου αυτού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων, αλλά κάθε πράξη εξαγωγής στη διάρκεια ορισμένου έτους και σε δεδομένη χώρα πρέπει να έχει δικό της μοναδικό αριθμό. Οι εθνικές διοικήσεις που επιθυμούν να περιλαμβάνεται στον MRN ο αριθμός αναφοράς του τελωνειακού γραφείου της αρμόδιας αρχής μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι και τους 6 πρώτους χαρακτήρες ώστε να εγγράφουν τον εθνικό αριθμό του τελωνειακού γραφείου. Στο πεδίο 4 αναγράφεται μια τιμή που αποτελεί το ψηφίο ελέγχου του MRN. Αυτό το πεδίο παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού σφάλματος όταν αναφέρεται ολόκληρος ο αριθμός MRN. Ο αριθμός MRN εκτυπώνεται επίσης υπό μορφή γραμμωτού κώδικα, βάσει του πρότυπου κώδικα 128, χρησιμοποιώντας το σύνολο χαρακτήρων B.

50 EL L 125/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέση 7 Αριθμοί αναφοράς: Προσδιορίστε τον LRN ή/και τον UCR. LRN τοπικός αριθμός αναφοράς, όπως ορίζεται στο παράρτημα 37α. UCR ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς της αποστολής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 37 τίτλος ΙΙ θέση Θέση Άλλη ΕΕΠ (S32): Εισάγετε ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης. Το ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας δεν φέρει τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.»

51 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45λ (αναφέρεται στο άρθρο 787) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΕΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υπόδειγμα του καταλόγου ειδών ΕΔΕ εξαγωγής/ασφάλειας

52

53

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜA Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ,18 η ΤΜΗΜΑΤΑ Δ',Α' Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014-11:11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1182 Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές)

Διαβάστε περισσότερα