ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θ. Ζιά κα με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτι κού Σχολείου Δ.Δ. Αλατόπετρας και Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Σπηλαίου Δήμου Θ. Ζιάκα» στις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ» Ν. Μαγνησίας. (ΚΑΠΗ) Κατάργηση δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και σύσταση νέου στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολεί ου Κ. Σχολαρίου» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολεί ου Καρδίας» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσ σαλονίκης Κατάργηση δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και σύσταση νέου στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης Τροποποίηση συστατικής πράξης δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Α Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βασι λικών» στο Δήμο Βασιλικών του Νομού Θεσσαλο νίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /7347 (1) Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θ. Ζιάκα με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολεί ου Δ.Δ. Αλατόπετρας και Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Σπηλαίου Δήμου Θ. Ζιάκα» στις διατάξεις του Κώδι κα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α /1997). 110/Α /1990). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α /2006). 4. Την υπ αριθμ. 9870/1991 απόφαση του Νομάρχη Γρεβενών (ΦΕΚ 843/91Β ), η οποία αφορούσε στη σύστα ση ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Σπηλαίου Ν. Γρεβενών». 5. Την υπ αριθμ. 2277/2003 (ΦΕΚ 853/2003/τ.Β ) απόφα σή μας με την οποία τροποποιήθηκε η 14106/91, όμοια δική μας (της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ που «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Αλατόπετρας Ν. Γρεβενών» σε «Σχολική Επιτροπή Δημο τικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Αλατόπετρας Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα Ν. Γρεβενών». 6. Την υπ αριθμ. 1143/2005 απόφασή μας (ΦΕΚ 298/2005/τ.Β ), με την οποία τροποποιήθηκαν η αριθμ. 9870/91 απόφαση του Νομάρχη Γρεβενών και η αριθμ. 2277/2003 απόφασή μας. 7. Την υπ αριθμ. 179/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θ. Ζιάκα, που αφορά στην προ σαρμογή της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου στις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

2 8474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσαρμόζουμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θ. Ζιάκα του Νομού Γρεβενών με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Αλατόπετρας και Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Σπηλαίου Δήμου Θ. Ζιάκα» στις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ως εξής: 1. Συστήνεται στο Δήμο Θ. Ζιάκα του Νομού Γρεβενών ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου του Τοπικού Διαμερίσματος Μαυραναίων Δήμου Θ. Ζιάκα». 2. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι: α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ τευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.) β. Η αμοιβή καθαριστριών. γ. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους. δ. Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχο λικών Κτιρίων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες. ε. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο λικών μονάδων. 3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής: α. Από το Δήμαρχο και δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορί ζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. β. Από τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου να ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητι κού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκό ντων τους. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι πρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους β. Κάθε έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. δ. Πρόσοδοι από την περιουσία του. 5. Περιουσία Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι κάθε κινητό ή ακίνητο στοιχείο που θα περιέλθει στην κυριότητά του. Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θ. Ζιάκα. Γρεβενά, 26 Μαρτίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Αριθμ (2) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩ ΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ» Ν. Μαγνησίας. (ΚΑΠΗ). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240 και 242 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (περί διοίκησης, οργά νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του π.δ. 63/2005 οι οποίες ρυθμίζουν τον έλεγχοτων δαπανών που προκα λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. (ΦΕΚ 98/τ.Α). 4. Την υπ αριθμ. 5851/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφ. Θεσσαλίας (εξουσιοδότηση Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Μαγνησίας γιαυπογραφή εγγράφων) (ΦΕΚ 1157/τ.Β / ). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 1258/τ.Β / ) με την οποία συ στήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Σούρπης» (ΚΑΠΗ) 6. Την υπ αριθμ. 11/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Σούρπης, αποφασίζουμε:. Τροποποιούμε τα άρθρα της υπ αριθμ / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ σαλίας (ΦΕΚ1258/τ.Β / ) με την οποία συστήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστα σίας Ηλικιωμένων Δήμου Σούρπης» (ΚΑΠΗ) του Νομού Μαγνησίας ως εξής: Άρθρο 1 Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του ν. 3463/2006, με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Σούρπης». Άρθρο 2 Για τη στέγαση του Νομικού Προσώπου ο Δήμος δι αθέτει ιδιόκτητο οίκημα (ή θα ενοικιαστεί κατάλληλο οίκημα). Άρθρο 3 Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. είναι: 1. Η παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών (γι ατροί, φάρμακα, εξετάσεις) για την πρόληψη ψυχολο γικών, βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 2. Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνό λου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 3. Η έρευνα σχετικών θεμάτων για τους ηλικιωμέ νους. Άρθρο 4 Μέλη του Κ.Α.Π.Η. Μέλη του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω, άνδρες και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8475 γυναίκες, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή που λειτουργεί το Κέντρο, χωρίς διάκριση οικονομικών δυ νατοτήτων. Όπου υπάρχει ανάγκη και για ειδικούς λόγους, θα γίνονται μέλη και άτομα νεότερης ηλικίας. Τα μέλη για την εγγραφή τους καταβάλλουν εισφορά, η οποία είναι συμβολική, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Επίσης ανάλογη οικονομική εισφορά καταβάλλουν τα μέλη για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις και τα διάφορα προγράμματα που οργανώνει το Κέντρο. Άρθρο 5 Υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Ανοικτής Προ στασίας Ηλικιωμένων 1. Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο οι κογενειακό περιβάλλον τους, όταν αυτή χρειάζεται. 2. Φυσιοθεραπεία. 3. Εργοθεραπεία. 4. Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που ζουν μόνα τους ή γ αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρετήσεως μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ μαγείρεμα, μικρά θελήματα και διάφορες εξυπηρετήσεις). 5. Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική περί θαλψη. Παραπομπές σε νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ. 6. Διοργάνωση, στα πλαίσια του προγράμματος ψυχα γωγίας, από τον κοινωνικό λειτουργό και την αντίστοιχη ομάδα μελών, εκδρομών, συνεστιάσεων, μουσικοχορευ τικών εκδηλώσεων, επισκέψεων προς άλλους χώρος για ψυχαγωγία, εορτών, διαλέξεων κ.λπ. 7. Λειτουργία εντευκτηρίου, στο οποίο προσφέρονται ροφήματα/αναψυκτικά, όπου η συντροφιά και η συνεύ ρεση με άλλα μέλη έχουν τον πρώτο ρόλο. 8. Επιμόρφωση για να επιτευχθεί η δραστηριοποίηση και κοινωνικοποίηση των μελών με έμμεσο στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου εκδήλωσης του ανθρώπου της τρίτης ηλικίας και κατά συνέπεια η βελτίωση του επιπέδου ζωής τους. Οργάνωση από την κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου και λειτουργία, μαζί με τον κοινωνικών λειτουργό, ομάδων ενδιαφερόντων των μελών με ποικίλες κατευθύνσεις, όπως ομάδες εκδρο μών, χειροτεχνίας, χορωδίας, εφημερίδας κ.λπ. Άρθρο 6 Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικη τικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους: 1. Δύο (2) δημοτικούς συμβούλους από την πλειοψηφία 2. Δύο (2) δημοτικούς συμβούλους από τη μειοψηφία και 3. Τρία (3) μέλη, δημότες ή κατοίκους, που είναι χρή στες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητι κού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των κα θηκόντων τους. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δι καστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Κ.Α.Π.Η. και ιδίως φρο ντίζει για την επιτυχία του σκοπού του Κέντρου, δια χειρίζεται την περιουσία του και γενικά τα συμφέροντα του και διοικεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξωιδρυματικής προ στασίας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τα Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα. Μπορεί επίσης να συγκροτεί επιτροπές, στις οποίες θα μετέχουν και ιδιώτες εθελοντές που δεν είναι μέλη του, με σκοπό να φροντίζουν και να επιμελούνται συ γκεκριμένους τομείς της δραστηριότητας τους. Τέτοιες επιτροπές ενδεικτικά μπορεί να είναι: 1. Επι τροπή που θα φροντίζει για την πραγματοποίηση διαλέ ξεων και ελευθέρων συζητήσεων γενικά και σε θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους ηλικιωμένους του Δήμου, προβολές ταινιών κ.λπ. 2. Επιτροπή που θα φροντίζει για τη βοήθεια στο σπίτι και την αντιμετώπιση προβλημάτων των ηλικιωμένων. 3. Επιτροπή που θα φροντίζει την ιατροφαρμακευτι κή και νοσοκομειακή περίθαλψη, φυσιοθεραπευτική και κοινωνική εργασία. 4. Επιτροπή που θα φροντίζει για την πραγματοποί ηση ψυχαγωγικών και μορφωτικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς και οργανωμένων διακοπών. 5. Επιτροπή για τη δημιουργία και ανάπτυξη δανειστι κής βιβλιοθήκης στους ηλικιωμένους του Δήμου. Οι επιτροπές αυτές και όσες άλλες μπορεί να συ σταθούν, θα λειτουργούν με ευθύνη ενός υπαλλήλου του Κ.Α.Π.Η., που θα ορίζει του Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Άρθρο 7 Αναπλήρωση του Προέδρου Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, σε πε ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντι πρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφ όσον είναι παρόντες το ήμισυ του αριθμού των μελών του πλέον ενός, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Άρθρο 8 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και υπό την προεδρία του μια φορά το μήνα τουλάχιστον υποχρε ωτικά, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις του Νομικού Προσώπου. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί το Διοικητικό Συμ βούλιο όσες φορές κρίνει ότι επιβάλλεται τούτο ή όταν ζητηθεί αυτό από την πλειοψηφία των μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

4 8476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του καταχωρούνται με χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που είναι αριθμημέ νο και μονογραμμένο από τον Πρόεδρο και την σφρα γίδα του Κέντρου, τηρούνται με την φροντίδα και την ευθύνη του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν στη συνεδρίαση κατά την αρχή της επόμενης συνε δρίασης αυτού, όπου γίνεται η επικύρωση ύστερα από ανάγνωσή τους. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμέ να να προσέρχονται ανελλιπώς στις συγκαλούμενες από τον Πρόεδρο ή από την πλειοψηφία τους συνεδριάσεις του, να διασκέπτονται και να αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και πρόοδο του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου. 4. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου, εκτός από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και ως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 9 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμό ζονται οι διατάξεις των άρθρων 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 234 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006). Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν πάνω σ αυτές αποφάσεις που τις εκτελεί αυτός. Επίσης διευθύνει τη συζήτηση και παίρνει κάθε κατάλ ληλο μέτρο για την ευταξία της συνεδρίασης. Θεωρεί και υπογράφει όλα τα έγγραφα που εξέρχονται και είναι προσυπογραμμένα από τον αρμόδιο υπάλληλο. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Νομικού Προ σώπου και τις διευθύνει. Είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Νομικού Προσώπου. Άρθρο 11 Ταμειακή Υπηρεσία Διαχείριση Την ταμειακή υπηρεσία του Νομικού Προσώπου διεξά γει το ταμείο που διεξάγει και την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί οικονομικής διοίκησης λογιστικού των Δήμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογι σμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία εφαρμόζονται και στο Κ.Α.Π.Η. Τα ποσά που διατίθενται στο Κέντρο κατατίθενται στο ανωτέρω ταμείο, τα χρηματικά εντάλματα πληρω μής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό εκδίδονται από τον Πρόεδρο, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιχορήγηση από άλλες πηγές θα εγγράφεται χω ριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν η επιχο ρήγηση που θα παρέχεται στο Κ.Α.Π.Η. αφορά στην εκπλήρωση ειδικού σκοπού, θα εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως στα έξοδα του προϋπολογισμού. Άρθρο 12 Προϋπολογισμός Απολογισμός Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν στον προϋπολογισμό και τον απολογισμό απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβου λίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμμα τέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα σε δέκα (10) μέρες, αφότου περιήλθε στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Κ.Α.Π.Η.) η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Άρθρο 13 Εκτέλεση έργων Προμήθεια πραγμάτων Η εκτέλεση έργων και η προμήθεια από το Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Α.Π.Η.) ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά για την εκτέλεση έργων και προμηθειών του Δήμου. Άρθρο 14 Προσωπικό Πα την εκπλήρωση του σκοπού του Κ.Α.Π.Η. απαιτείται να προσληφθεί το παρακάτω προσωπικό: 1. Κοινωνικός Λειτουργός (σε περίπτωση που το Κ.Α.Π.Η. λειτουργεί και τις απογευματινές ώρες προ σλαμβάνεται και δεύτερος Κοινωνικός Λειτουργός). 2. Φισιοθεραπευτής. 3. Εργοθεραπευτής. 4. Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή γη ρίατρος κατά προτίμηση και ελλείψει αυτών παθολόγος άλλης ειδικότητας. 5. Αδελφή επισκέπτρια κατά προτίμηση και ελλείψει αυτής αδελφή νοσοκόμα Ανωτέρων Σχολών. 6. Οικογενειακός βοηθός. Οι υπηρεσίες γραμματείας και διαχειρίσεως ανατί θενται σε δημοτικό υπάλληλο, εφ όσον το απαιτούν οι ανάγκες του Κέντρου και υπάρχει οικονομική δυνα τότητα. Οι ανωτέρω θέσεις θα συσταθούν με τον οργανι σμό εσωτερικής υπηρεσίας του Κ.Α.Π.Η. σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 1188/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εκτίμηση υπηρεσιακών ανα γκών, οικονομικής δυνατότητας κ.λπ.), και ύστερα από τη σχετική επιχορήγηση που θα δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 15 Πόροι του Νομικού Προσώπου Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 1. Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, 2. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη ρονομιές και κληροδοσίες, 3. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο, 4. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. Άρθρο 16 Περιουσία Το Νομικό Πρόσωπο δεν διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8477 Άρθρο 17 Κατάργηση Το Κ.Α.Π.Η. καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του ν. 3463/2006. Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στον Δήμο που το συνέστησε. Άρθρο 18 Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται από τη συστατική πράξη και τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η. Άρθρο 19 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σούρπης οικ. έτους 2009 και επόμενα ύψους ,00 ευρώ και στον Κ.Α. 00/ για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η.». Βόλος, 24 Μαρτίου 2009 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΑΝΑΗ ΜΙΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ. 314 (3) Κατάργηση δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δι καίου και σύσταση νέου στον Δήμο Μίκρας του Νο μού Θεσσαλονίκης. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 110/Α/ ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1040/τ.Β / ) που αφορούσε την σύσταση ιδίου νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημο τικού Διαμερίσματος Κ. Σχολαρίου» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης. 6. Την υπ αριθμ. 263/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μίκρας. 7. Την υπ αριθμ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/τ.Β/ ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβα σης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προ ϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νη πιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κ. Σχολαρίου» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης, που συ στάθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1040/τ.Β / ) και συστήνουμε νέο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης. 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών, κ.λπ. β) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή ρηση των διδακτηρίων, γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά σεων, δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια Διεύ θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη. 3. Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου», διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτί ζεται από: Τον δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος, δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία, Τον εκάστοτε Διευθυντή του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη δεμόνων του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) κάτοικο ή δημότη του Δήμου Μίκρας, που θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Μίκρας, β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες, γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών, δ) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 5. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μί κρας για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του προϋπολογι σμού. Το ποσό αυτό θα προσαρμόζεται προς τα πάνω,

6 8478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανάλογα με τις ανάγκες του νομικού προσώπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το συνι στώμενο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου» καθίσταται κα θολικός διάδοχος της καταργούμενης Σχολικής Επιτρο πής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής. Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2009 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ Αριθμ. 315 (4) Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κ. Σχολαρίου» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσ σαλονίκης. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 110/Α/ ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ. 264/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μίκρας. 6. Την υπ αριθμ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/τ.Β/ ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβα σης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε ων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κ. Σχο λαρίου» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης. 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών, κ.λπ. β) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή ρηση των διδακτηρίων, γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά σεων, δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια Διεύ θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη. 3. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: Τον δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος, δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία, Τον εκάστοτε Διευθυντή του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη δεμόνων του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) κάτοικο ή δημότη του Δήμου Μίκρας, που θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Μίκρας, β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες, γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών, δ) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 5. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μί κρας για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του προϋπολογι σμού. Το ποσό αυτό θα προσαρμόζεται προς τα πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες του νομικού προσώπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το συνι στώμενο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κ. Σχολαρίου» καθίστα ται καθολικός διάδοχος της καταργούμενης Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτρο πή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κ. Σχολαρίου» στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής. Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2009 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ Αριθμ. 313 (5) Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καρδίας» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /Α/ ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ. 262/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μίκρας. 6. Την υπ αριθμ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/τ.Β/ ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβα σης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε ων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καρδίας» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης. 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών, κ.λπ. β) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή ρηση των διδακτηρίων, γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξο πλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων, δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια Διεύ θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη. 3. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: Τον δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος, δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία, Τον εκάστοτε Διευθυντή του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη δεμόνων του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) κάτοικο ή δημότη του Δήμου Μίκρας, που θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Μίκρας, β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες, γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών, δ) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 5. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μί κρας για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του προϋπολογι σμού. Το ποσό αυτό θα προσαρμόζεται προς τα πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες του νομικού προσώπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το συνι στώμενο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Καρδίας» καθίσταται καθολικός διάδοχος της καταργούμενης Σχολικής Επι τροπής με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δη μοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου» στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής. Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2009 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ Αριθμ. 312 (6) Κατάργηση δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δι καίου και σύσταση νέου στον Δήμο Μίκρας του Νο μού Θεσσαλονίκης. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 110/Α/ ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ. Ε.Σ / απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 530/τ.Β / ) που αφορούσε την σύσταση ιδίου νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου» στην Κοινότητα Καρδίας του Νομού Θεσσαλονίκης. 6. Την υπ αριθμ. 261/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μίκρας. 7. Την υπ αριθμ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/τ.Β/ ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμμα τέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προ ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Ενι αία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω γείου» στην Κοινότητα Καρδίας του Νομού Θεσσαλονίκης, που συστάθηκε με την υπ αριθμ. Ε.Σ / από φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 530/τ.Β / ) και συστήνουμε νέο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την

8 8480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καρδίας» στον Δήμο Μίκρας του Νομού Θεσσαλονίκης. 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών, κ.λπ. β) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή ρηση των διδακτηρίων, γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξο πλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων, δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια Διεύ θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη. 3. Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επι τροπή Νηπιαγωγείου Καρδίας», διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από: Τον δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος, δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία, Τον εκάστοτε Διευθυντή του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη δεμόνων του εν λόγω σχολείου, Έναν (1) κάτοικο ή δημότη του Δήμου Μίκρας, που θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Μίκρας, β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες, γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών, δ) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 5. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μί κρας για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του προϋπολογι σμού. Το ποσό αυτό θα προσαρμόζεται προς τα πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες του νομικού προσώπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το συνι στώμενο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καρδίας» καθίσταται καθολικός διάδοχος της καταργούμενης Σχολικής Επιτροπής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής. Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2009 * * Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση συστατικής πράξης δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Α Κέ ντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βασιλικών» στο Δήμο Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 4. Την υπ αριθμ. 31/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών. 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ), που αφορούσε την σύσταση δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Α Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βασιλικών» στον Δήμο Βασιλικών του Νομού Θεσσα λονίκης. 6. Την υπ αριθμ. 8063/ (ΦΕΚ 2317/τ.Β/ ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβα σης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε ων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ), που αφορούσε την σύστα ση δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Α Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω μένων Βασιλικών» στον Δήμο Βασιλικών του Νομού Θεσ σαλονίκης, ως προς τη διοίκηση του νομικού προσώπου, όπου το νομικό πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: δύο (2) θα ορισθούν από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, Έξι (6) δημότες. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βασιλικών. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1666/τ.Β / ). Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2009 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1408 17 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου... 1 Σύσταση Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση δημοτικού Νομικού Προσώπου δημοσίου δι καίου στο Δήμο Πλαστήρα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1318 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ Άρθρο 1 Με το Προεδρικό Διάταγμα 131/01 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 113/Α/6-6- 2001 συστάθηκε ΝΠΔΔ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου που αφορούν στην Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1398 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση ΝΠΔΔ του δήμου Νεάπολης Συκεών Ν. Θεσ σαλονίκης με την επωνυμία 1)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Την 15η-3-2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 621 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Άνω Λιοσίων»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 05/28-02-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγχώνευση των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 13 ο.- Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1864 23 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών επιτροπών της Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 14 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ξάνθης του Nομού Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8725/837 Έγκριση της υπ αριθμ. 101/2005 απόφασης του Διοικητι κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ σης Αποχέτευσης Γρεβενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2168 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμι ας εκπαίδευσης του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 711 16 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1521 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Ελευθεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.:16915/3482/20-03-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 67305/10001/09-09-2015 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63018 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 74521/11996/09-11 -2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 81986/13632/09-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 6713/1335/07-02-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας ΑΔΑ: 4ΑΘ3Ω9Ο-Ρ Αρ. απόφ. 112/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 440 18 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.... 1 Υποβιβασμός, συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού επιτυχόντων υποψηφίων με ειδικές ανάγκες.... 1 Χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουρ γίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2225 20 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του αριθμού των μελών του κυρίου προ σωπικού του Νομικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1056 30 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1206 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75014/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΨ8-Ω. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΨ8-Ω. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΨ8-Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 01-03-2017 Αριθ. 15/2017 Αρ. Πρωτ: 1302 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 35 / 2017 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Aφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο : 2494350315 Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 109 4 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο γραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/214 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 4 ο πρακτικό της 21-2-214 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.απόφ. 108/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας (αρ. 109, Ν.3852/10) και σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα