HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)"

Transcript

1 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Section II Options (30 marks) Attempt TWO questions. Answers may be written in EITHER Greek OR English. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. 393

2 2 SECTION I LANGUAGE (30 Marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. QUESTION 1 Reading Skills (10 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Read the passage below, then answer, in ENGLISH, the questions on the following page. VΕνα Θαλαvσσιο Παvρκο Η ιστοριvα της Αλοννηvσου ξεκιναv αποv την παλαιολιθικηv εποχηv. Λεvνε µαvλιστα, οvτι τοvτε ηvταν ενωµεvνη µε τα υποvλοιπα νησιαv των Σποραvδων και τη Θεσσαλιvα. Οι αρχαιvοι VΕλληνες την ονοvµαζαν VΙκο. Καταv τη διαvρκεια της Μινωικηvς θαλασσοκρατοριvας στο Αιγαιvο, Κρητικοιv µε αρχηγοv το µυθικοv ηvρωα Σταvφυλο, κατοιvκησαν εκειv και στην Πεπαvρηθο, τη σηµερινηv Σκοvπελο, και αvρχισαν να καλλιεργουvν ελιεvς και αµπεvλια. Ακολουvθησαν οι Μυκηναιvοι, οποvτε ηvρθε στο νησιv ο Πηλεvας, πατεvρας του ατροvµητου ηvρωα Αχιλλεvα, και εvµεινε ως το θαvνατοv του. Στην Αλοvννησο βριvσκεται το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο των Βορειvων Σποραvδων, το πρωvτο Θαλαvσσιο Παvρκο της Ελλαvδας και η µεγαλυvτερη σε εvκταση προστατευοvµενη περιοχηv στη Μεσοvγειο. Τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι περιοχεvς τοvσο µεvσα στη θαvλασσα οvσο και κονταv σε ακτεvς. Εκειv συγκεντρωvνονται σπαvνια ζωvα και φυταv, γεωλογικοιv σχηµατισµοιv και τοπιvα εξαιρετικηvς οµορφιαvς. Για να τα διατηρηvσουµε εvτσι οvµως, πρεvπει να τα προστατευvουµε συστηµατικαv αποv διαvφορες καταστρεπτικεvς ανθρωvπινες αταξιvες (ρυvπανση, πυρκαγιεvς, υπερβολικοv ψαvρεµα, ανεξεvλεγκτος τουρισµοvς, κ.α.). Το θαλαvσσιο παvρκο ειvναι µια περιοχηv ιδιαιvτερης οικολογικηvς αξιvας, που προστατευvεται αποv το κραvτος και τους νοvµους. Μη φανταστειvτε οvτι τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι καvτι σαν το SEAWORLD, µε τις νεροτσουληvθρες και τις τεραvστιες κατασκευεvς-παιχνιvδια στις πισιvνες. Σε καµιαv περιvπτωση, επιvσης, τα θαλαvσσια παvρκα δεν ειvναι τσιvρκο, οvπου οι επισκεvπτες πληρωvνουν, για να δουν θεαvµατα µε ζωvα και ακροβαvτες. εν παιvζουµε λοιποvν, µε την πολυvτιµη φυσικηv µας κληρονοµιαv. VΕνας τεvτοιος φυσικοvς θησαυροvς δεν θα ηvταν δυνατοv να µειvνει απαρατηvρητος και αφηµεvνος στην τυvχη του.

3 3 QUESTION 1 (Continued) Τα νεραv των Βορειvων Σποραvδων αναταραvζονται συχναv αποv τα παιχνιvδια των δελφινιωvν µε αvλλα θαλαvσσια ζωvα. Στις θαλασσινεvς σπηλιεvς, µε τους χρωµατιστουvς σταλακτιvτες και σταλαγµιvτες ειvναι το βασιvλειο της µεσογειακηvς φωvκιας Μοναχοvς (Monachus Monachus). Η φωvκια αυτηv ειvναι εvνα αποv τα µεγαλυvτερα θηλαστικαv και ζει στις ελληνικεvς θαvλασσες αποv τα αρχαιvα χροvνια. Μας το µαρτυρουvν παρασταvσεις της σε αγγειvα και αρχαιvα ελληνικαv νοµιvσµατα, καθωvς και αναφορεvς σε κειvµενα, οvπως η Οδυvσσεια του Οµηvρου και οι Περιv τα ζωvα ιστοριvαι του Αριστοτεvλη. Σηvµερα, οvµως, απειλειvται µε εξαφαvνιση. Το ζωvο αυτοv ειvναι προστατευοvµενο. Η Εταιρειvα για τη Μελεvτη και Προστασιvα της Μεσογειακηvς φωvκιας, (η ΜΟµ) που ασχολειvται συστηµατικαv µε την εvρευνα και την προστασιvα της φωvκιας, αναλαµβαvνει να βοηθηvσει και να προφυλαvξει το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Προσεvχουν χειµωvνα-καλοκαιvρι την περιοχηv και σε συνεργασιvα µε το Λιµενικοv και τις τοπικεvς Αρχεvς της Αλοννηvσου, φροντιvζουν για την τηvρηση των νοvµων και την προστασιvα του µοναδικουv αυτουv οικοσυστηvµατος. (a) (i) What is Iko called today? (ii) Mention ONE detail from each of these stages of its history. 1 Palaeolithic 2 Minoan 3 Mycenean (b) (c) (d) (e) (f) Describe some unique features of the Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Why was the establishment of θαλαvσσια παvρκα necessary? Why is SEAWORLD mentioned in this passage? Give details. What evidence is there in the passage that the Monachus Monachus seal has lived in Greek waters since ancient times? What are the responsibilities of MOm?

4 4 QUESTION 2 Writing Skills (20 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Your answer MUST be written in GREEK. Answer in about 250 words. You are living in Greece. You applied for the position advertised and circled below. After gaining this position you write a letter to your parents to tell them the good news. In this letter: describe your first week at work; talk about some of your colleagues; mention a concern you have about your new work and how you will overcome this; you may mention any other related issues. ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαvλληλος για τουριστικοv γραφειvο µε τουλαvχιστον δυvο χροvνια πρου>πηρεσιvα. Απαραιvτητα προσοvνταú πολυv καληv γνωvση της ελληνικηvς και αγγλικηvς γλωvσσας, αvριστη γνωvση ηλεκτρονικουv υπολογιστηv και εµπειριvα στην οργαvνωση γραφειvου. Οι ενδιαφεροvµενοι É ες θα πρεvπει να ειvναι αvτοµα ευπαρουσιvαστα, µε ευχαvριστη προσωπικοvτητα και µε ικανοvτητες επικοινωνιvας. Επικοινωνηvστε µε τον κυvριο Χιωvτη στο Τηλ

5 5 BLANK PAGE Please turn over

6 6 SECTION II OPTIONS (30 Marks) Attempt TWO questions. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Answers may be written in EITHER Greek OR English. QUESTION 3 Prose (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on the following page. Γ. Ιωαvννου, Η µοvνη κληρονοµιαv Αυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους. Μα, για τα παιδιαv τους, τους παππουvδες µου, τι να πει κανειvς, που πεvθαναν ακοvµα πιο νεvοι και µαvλιστα στην προσφυγιαv Ο εvνας πεvθανε γρηvγορα γρηvγορα, στο δροvµο της προσφυγιαvς, προτουv µπορεvσει να εγκαταστηvσει καvπου τη φαµελιαv του, αποv τις κακοπαvθειες µα κι απ το µαραvζι. εν αvντεξε στον ξεριζωµοv και στην κλοτσοπατιναvδα της αλλοσουvσουµης κοινωνιvας µε την οποιvα ξαφνικαv εvµπλεξαν. Ειvχε πουληvσει οvσο οvσο προvβατα, κτηvµατα και σπιvτια στην Τουρκιαv κι εvφυγε οικογενειακωvς για να ησυχαvσουν απ τις καθηµερινεvς λαχταvρες. Οι αvνθρωποι του γκουβεvρνου τους πηvγαν πρωvτα στο εδεvαγατς, τους εvριξαν σε καvτι σιταποθηvκες και τους παραvτησαν. Οι ξενηστικωµεvνοι εκειvνοι ελλαδιvτες ηvταν αδυvνατο να φανταστουvν µε τιv ξεπεσµεvνους αρχονταvδες ειvχαν να καvνουν. Αυτοιv εvβλεπαν µοναvχα τα τουρκοµεριvτικα ρουvχα και µουρµουvριζαν. Οι δικοιv µας ειvδαν κι αποvειδαν, ναυvλωσαν εvνα και?κι, φοvρτωσαν τα πραvγµατα και φυvγανε για τη Σαµοθραvκη. Στο ταξιvδι εvκανε εvνα καιροv τροµαχτικοv. Τεvτοιο στραvψιµο και τεvτοιο µπουµπουνητοv δεν ειvχε ξαναδειv αυτοvς κι ας ηvταν χροvνια τσεvλιγκας. Το και?κι ηvταν µικροv, αµπαvρι δεν ειvχε. Σκεvπασε παιδιαv και γυναιvκα µε την καvπα του κι αυτοvς αποvµεινε να τον δεvρνει η βροχηv και το χαλαvζι. Στην πατριvδα, οvταν ο κατακλυσµοvς τον εvβρισκε µακριαv αποv τη σταvνη, εvστρωνε την καvπα σε πουρναvρια χαµηλαv, πλαvγιαζε απαvνω και σκεπαζοvταν µε την αvλλη µισηv. VΕτσι ουvτε φοvβο να τον παvρει το νεροv ειvχε ουvτε να τον καvψει αστραπηv. Εδωv οvµως τι να καvνει, ειvχε και τα παιδιαv. Η Σαµοθραvκη εvρηµος τοvπος, αvγονος, καλοvς για αγριοκαvτσικα. Πουv µπορουvσαν αυτοιv να καvνουν, που ειvχαν εvρθει απ τον παραvδεισο. VΑρχισαν τοvτε να καταλαβαιvνουν για καλαv, τι ειvχαν παvθει. Ο τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοv. Σαν καταλαvγιασε ο αεvρας, µε το ιvδιο αυτοv και?κι τραvβηξαν για την Καβαvλα. Ταχτοποιηvθηκαν εκειv καvπως ανθρωπινοvτερα. Μα, δουλειαv πουθεναv.

7 7 QUESTION 3 (Continued) (a) ÆΑυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους.æ To whom is this quotation referring? Σε ποιονéποιους αναφεvρεται αυτοv το παραvθεµα (b) ÆΟ τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοvæ. How does this statement reflect the social climate of the time? Πωvς απεικονιvζεται το κοινωνικοv κλιvµα της εποχηvς µε τη δηvλωση αυτηv (c) What is the significance of the title of the story? Ποια ειvναι η σηµασιvα του τιvτλου της ιστοριvας (d) Discuss the character of the narrator. Σχολιαvστε το χαρακτηvρα του αφηγητηv. (e) Identify and discuss TWO themes that appear in BOTH this story AND in ONE other story that you have studied. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ θεvµατα που εµφανιvζονται σε αυτοv το διηvγηµα ΚΑΙ σε ΕΝΑ ακοvµα διηvγηµα που µελετηvσατε.

8 8 QUESTION 4 Poetry/Song (15 marks) Attempt EITHER part (a) OR part (b). EITHER (a) Poetry Read the poem below, then answer the questions on the following page. Γ. Ριvτσος, Επιταvφιος VIII Να χα τ αθαvνατο νεροv, ψυχηv καινουvργια να χα, να σου δινα, να ξυvπναγες για µια στιγµηv µοναvχα, Να δεις, να πεις, να το χαρειvς ακεvριο τ οvνειροv σου να στεvκεται ολοζωvντανο κονταv σου, στο πλευροv σου. Βρονταvνε στραvτες κι αγορεvς, µπαλκοvνια και σοκαvκια και σου µαδαvνε οι κορασιεvς λουλουvδια στα µαλλαvκια. Για το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς, βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθεια. VΕσµιξε η µπλουvζα το χακιv, φανταvρος τον εργαvτη κι αστραvφτουν οvλοι µια καρδιαv βουληv, σφυγµοvς και µαvτι. Ω, τι οvµορφα σαν σµιvγουνε, σαν αγαπιουvνται οι ανθρωvποι, φεγγοβολαvνε οι ουρανοιv, µοσκοβολαvνε οι τοvποι, Κι οvπως περναvν, λεβεvντηδες, γεροιv κι αδερφωµεvνοι, λεvω και θα καταχτηvσουνε τη γης, την οικουµεvνη. Κ οι λυvκοι αποτραβηvχτηκαν και κρυvφτηκαν στην τρουvπα µαµουvνια που τα σαvρωσε βαρειαv του εργαvτη η σκουvπα. Ω, πουv σαι, γιοvκα µου, να δεις, πουλιv, ν αναγαλλιαvσεις, και, πριν κινηvσεις µοναχοv, τον κοvσµο ν αγκαλιαvσεις.

9 9 QUESTION 4 (Continued) (i) What desire does the mother express and why? Τι επιθυµιvα εκφραvζει η µαvνα και γιατιv (ii) ÆΓια το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθειαæ. What event is Ritsos referring to in these lines? Σε ποιο γεγονοvς αναφεvρεται ο Ριvτσος σε αυτουvς τους στιvχους (iii) Identify and discuss TWO references made to solidarity in this poem. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ αναφορεvς στην αλληλεγγυvη σε αυτοv το ποιvηµα. (iv) Compare the mood of this poem with the mood of ONE other poem in this collection. Συγκριvνετε τη διαvθεση αυτουv του ποιηvµατος µε τη διαvθεση ΕΝΟΣ ακοvµα ποιηvµατος της συλλογηvς. (v) Discuss Ritsos use of imagery in relation to nature. Σχολιαvστε τη χρηvση της εικονοπλασιvας οvσον αφοραv τη φυvση. OR Question 4 continues on page 10

10 10 QUESTION 4 (Continued) (b) Song Read the song below, then answer the questions on the following page. Μ. Χριστοδουλιvδη, Ες γην εναλιvαν Κυvπρον ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΤΕ ΛΑΘΟΣ (Θεοδοvση Πιεριvδη) VΑσε πλεvον φωνηv µου τον ανεvµελο στιvχο το µεθυvσι σου δεvσε και τη φλοvγα σου κραvτα. Σφιvξε τωvρα, ζευγαvρια, την ηχωv µε τον ηvχο στρωvσε στεvρεο το βηvµα, στραvταν ιvσια περπαvτα. Μεγαλοvφωνος υvµνος στο φαριv του ας σε παvρει που ζηταv δεξιωσυvνη και καλοv χαλιναvρι. Κι ας µην πουν πως τραγουvδι σαν κι αυτοv δεν ταιριαvζει τεvτοια σκοτεινηv ωvρα που τα στηvθεια σου πνιvγει. Λεvω εκειvνο που µεvνει και που µοvνο θ αλλαvζει στο καλυvτερο παvντα, σαν η αγκουvσα θα φυvγει. Γιατιv αυτοιv θε να φυvγουν! Πες πως κιοvλας κιναvνε... Μα οvλα τ αvλλα θα µειvνουν και δικαv µας θε ναvναι. VΟχι, εσαvς δε σας θεvλει τουvτη η γη, δε σας ξεvρει! VΟλα εδωv ειvναι δικαv µας! Τι απ το καvθε λιθαvρι απ το χωvµα, απ το δεvντρο, το νεροv και τ αγεvρι το κορµιv µας µια σταvλα για να γιvνει εvχει παvρει. Η ψυχηv µας επηvρε µια πνοηv απ το καθεvνα. VΟλα εδωv ναι δικαv µας µα για σας οvλα ξεvνα! Γιατιv εσειvς ειvστε ξεvνοι. Κι οvσα βαvγια αν κραταvτε τουvτη η γη δεν πουλιεvται, δεν της γιvνεστε φιvλοι! Η πατριvδα ειvναι µαvνα κι εvχει µνηvµη θυµαvται απ τον αvγιο της κοvρφο ποιαv βυζαvξανε χειvλη. Κ η γλυκειαv µας η Κυvπρος ηvταν, ειvναι, θα µεvνει για τα τεvκνα της µαvνα µα για σας παvντα ξεvνη. Λογαριαvσατε λαvθος µε το νου σας, εµποvροι, δε µετριεvται πατριvδα, λευτεριαv µε τον πηvχυ! Κι αν µικροvς ειν ο τοvπος και το θεvλει και µποvρει τον ασηvκωτο βραvχο να τον φαvει µε το νυvχι. Τουvτη η διvψα δε σβυvνει, τουvτη η µαvχη δεν παυvει, χιvλια χροvνια αν περαvσουν, δεν πεθαιvνουµε σκλαvβοι.

11 11 QUESTION 4 (Continued) (i) What decision does the poet make in the first stanza? Τι αποvφαση παιvρνει ο ποιητηvς στην πρωvτη στροφηv του τραγουδιουv (ii) What is the word αγκουvσα referring to? Σε τι αναφεvρεται η λεvξη ÆαγκουvσαÆ (iii) Discuss the imagery of the third and fourth stanzas. Συζητειvστε την εικονοπλασιvα στην τριvτη και τεvταρτη στροφηv. (iv) How do the music and singing contribute to the themes of this song? Πωvς συµβαvλλουν η µουσικηv και το τραγουvδι στη θεµατολογιvα του ποιηvµατος (v) Whom is the poet addressing throughout the song? Why? Σε ποιον/ποιους απευθυvνεται ο ποιητηvς σε αυτοv το τραγουvδι και γιατιv (vi) Why is this song placed first in the collection? Γιατιv το τραγουvδι αυτοv ειvναι το πρωvτο της συλλογηvς

12 12 QUESTION 5 Drama (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on page 14. Ι. Καµπανεvλλης, Η αυληv των θαυµαvτων ΑΣΤΑÚ Θα το δειvτε... Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv... Και σαν ξαναπεραvσουµε αποv δω δε θα τον γνωριvσουµε το δροvµο µας... VΟλα αποv δω θα Vχουνε φυvγει... καvµαρες, πεζουvλια... ως και τα χωvµατα που παταvµε θα τα Vχουνε παvρει και θα τα Vχουνε πεταvξει... Ποιοvς ξεvρει που... Και παvνω απ την αυλιvτσα µας θαv χουνε βαvλει µια πολυκατοικιvα πολυτελεvστατη! Παραvξενο ε Εµειvς που θα παvµε VΟσοι µεvνουνε δω αποv πριν απ το πενηvντα θα παvρουνε κι αποζηµιvωση... Η Μαριvτσα κι εγωv θα παvρουµε καvτιτις... Κριvµα να µην εvχετε εvρθει πριν απ το πενηvντα (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ εvρχεται απ το βαvθος). ΑΣΤΑÚ (Στο ΣΤΕΛΙΟ)... VΗρθανε παvλι σηvµερα και µας µετρουvσανε... Τ αvκουσα... (Πλησιαvζει στην ποvρτα του δωµατιvου του ΣΤΡΑΤΟϒ. Παιvζει νευρικαv στο χεvρι του το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ. Η ΑΣΤΑ φωναvζει ÆΓιοακειvµÆ και φευvγει προς το δροvµο)... Στραvτο... Στραvτο... Στραvτο... εν ειvναι δω, εvφυγε!... Και πουv πηvγε... Που θες να ξεvρω... ε λεvει εσεvνα που ειvσαι φιvλος του µαυvρη φιλιvα δω που τα λεvµε εµεvνα θα πει... Αλλαv γιατιv να σου δωvσει λογαριασµοvν, εδωv ουvτε η γυναιvκα σου δε σου λεvει που παvει... Ε εν κοιταvς το χαvλι σου λεvω γω, µοvνο θες να σαι κι εναντιvον µου... (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ αναvβει τσιγαvρο. Η ΑΝΝΕΤΩ βαvζει κι αυτηv τσιγαvρο στο στοvµα της). Μου διvνεις ν αναvψω (Της διvνει φωτιαv. Η ΑΝΝΕΤΩ βλεvπει το σταυροv που κραταv). Αυτοvς ο σταυροvς δικοvς του ειvναι

13 13 QUESTION 5 (Continued) ικοvς του... Κι αυτοvν σου τον εvδωσε ε µου τον εvδωσε... Γιατιv το λες Ειvδες να µου δωvσει τιvποτε αvλλο ε σου δανειvζει οvλη την ωvρα Εγωv του ζητωv! Κι αυτοvς σου διvνει αβεvρτα, ενωv ειvναι σπαvγγος. Πουv το δες οvτι ειvναι σπαvγγος Τον ειvδες ποτεv να παvει να γλεντηvσει, να ξοδεvψει VΟλο δω µεvσα καvθεται σαν κοριvτσι του σπιτιουv. Ειvναι ηvσυχος αvνθρωπος... Εµεvνα µου λες Αν ειvχες µαvτια... (VΕξαλλος). Σκαvσε... Τι εvπαθες Σκαvσε, γιατιv δε θεvλω πολυv... Μου χουνε µπει εvνα σωροv διαοvλοι δω µεvσα... (Χτυπαv µε το χεvρι το κεφαvλι του). Παvλι καλαv... εγωv εvλεγα... ε µου λες, τι µασαvς εκειv πεvρα, µιvλα καθαραv... Εσυv τα µασαvς, οvχι εγωv... Πες µου πρωvτος µια καθαρηv κουβεvντα να σου πω εκατοv... (Παυvση)... Το σταυροv ξεvρεις πουv τοvνε βρηvκα... Μεvσα σε µας... κρυµµεvνο καvτω αποv το χαρτιv που βαvζει στα ραvφια της κουζιvνας... VΟσες φορεvς του πα να ρθει µεvσα, ποτεv δεν ηvρθε! Τωvρα πωvς βρεvθηκε µεvσα ο σταυροvς του και µαvλιστα κρυµµεvνος κιοvλας να µην τοvνε δω... Τι γιvνεται δηλαδηv, µπαινοβγαιvει στο σπιvτι µου την ωvρα που λειvπω Προχτεvς να τεvτοια ωvρα τους βρηvκα να καvθονται κονταv κονταv και να τα λεvνε... Question 5 continues on page 14

14 14 QUESTION 5 (Continued) (a) Æ...Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv...æ What is Anneto referring to here? In your answer discuss her comment and its historical relevance. Σε τι αναφεvρεται η Αννετωv Στην απαvντησηv σας σχολιαvστε τα λοvγια της και τη σχεvση τους µε την ιστορικηv πραγµατικοvτητα. (b) ÆΕµειvς πουv θα παvµε Æ How does this question reflect Asta s situation? Πωvς απεικονιvζεται η θεvση της Ασταvς µε την ερωvτηση αυτηv (c) ÆΤ αvκουσα... (...Παιvζει νευρικαv στο χεvρι το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ...).Æ Analyse the significance of these stage directions. Αναλυvστε τη σηµασιvα αυτηvς της θεατρικηvς οδηγιvας. (d) What does Anneto imply with the words Ƶαυvρη φιλιvαæ? How does the final outcome of the play justify her words? Τι υπονοειv η Αννετωv µε τα λοvγια Ƶαυvρη φιλιvαæ Πωvς δικαιολογουvνται τα λοvγια της σε σχεvση µε την καταvληξη του εvργου (e) What does this passage reveal about Anneto s character? What is her role in the play? Τι µας αποκαλυvπτει αυτοv το αποvσπασµα για το χαρακτηvρα της Αννετωvς Ποιος ειvναι ο ροvλος της στο εvργο End of paper

15 15 BLANK PAGE

16 16 BLANK PAGE Board of Studies NSW 2000

MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1998 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Attempt BOTH questions.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination Total marks 40 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time) Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklet One For Examination from 2011

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Monday 11 January 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Monday 11 January 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Monday 11 January 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 11 June 2015 Afternoon Time: 3 hours

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 18 May 2009 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners Centre Number 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Beginners Total marks 80 Section I Pages 2 4 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 2 hours and 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

PHYA1. General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Particles, Quantum Phenomena and Electricity

PHYA1. General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Particles, Quantum Phenomena and Electricity Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Physics A Unit 1 For this paper you must have: l a pencil and a ruler l a calculator l a Data

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Day Date 2005. Reading time: *.** to *.** (15 minutes) Writing time: *.** to *.** (2 hours) QUESTION AND ANSWER BOOK

GREEK. Written examination. Day Date 2005. Reading time: *.** to *.** (15 minutes) Writing time: *.** to *.** (2 hours) QUESTION AND ANSWER BOOK Victorian Certificate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Section GREEK Written examination Day Date 2005 Reading time: *.** to *.** (15 minutes) Writing time: *.** to *.** (2

Διαβάστε περισσότερα

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) External Examination 2012 FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX QUESTION BOOKLET 1 7 pages, 5 questions RE-MARKED Friday

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2012 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Monday 19 November 2012 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Materials

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK RE-MARKED ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX Monday 31 October: 9 a.m. Time: 3 hours Section 1: Listening and Responding

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 16 May 2011 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 16 November 2015

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 16 November 2015 Victorian Certificate of Education 2015 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER GREEK Written examination Monday 16 November 2015 Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes)

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

London Examinations GCE

London Examinations GCE Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Tuesday 15 May 2007 Afternoon Time: 3 hours Surname Signature Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response. Wednesday 19 May 2010 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response. Wednesday 19 May 2010 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Wednesday 19 May 2010 Afternoon Time: 2 hours 45

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008 Victorian Certificate of Education 2008 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 18 November 2008 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 55 minutes

Paper Reference. Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 55 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003 Victorian Certificate of Education 2003 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 21 November 2003 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα Ζητήματα υποδοχής και πρόσληψης του Franz Kafka στην Ελλάδα Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Aspects of Kafka s reception in Modern Greek Literature: The

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010 Victorian Certificate of Education 2010 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 16 November 2010 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

2013 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2013 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2013 MODERN GREEK (CONTINUERS) External Examination 2013 FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX QUESTION BOOKLET 1 7 pages, 5 questions RE-MARKED Tuesday

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Physics (Specification A & B) PHY6T/Q11/test

Physics (Specification A & B) PHY6T/Q11/test Centre Number Surname Candidate Signature Candidate Number Other Names Notice to Candidate. The work you submit for assessment must be your own. If you copy from someone else or allow another candidate

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006 Victorian CertiÞcate of Education 2006 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 14 November 2006 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator MODERN AND MEDIEVAL LANGUAGES TRIPOS Part IA Option A: ab initio Friday 21 May 2010 9 to 12 Paper GRA1: INTRODUCTION TO THE MODERN GREEK LANGUAGE, 1 USE OF MODERN GREEK Candidate Number.. Answer ALL questions.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπουρνέλης Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπουρνέλης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπουρνέλης Γεώργιος Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 24 May 2007 Morning Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 24 May 2007 Morning Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 55 minutes

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1

Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1 Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1 Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 2 Dervish Abu Bekr, «Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. Α» Ιούνιοσ 2013 Φωτo εξωφύλλου: Βαςιλεύα Αςπαςύα Μαςούρα Επιμϋλεια ϋκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

2015 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2015 MODERN GREEK (CONTINUERS) 1 2015 MODERN GREEK (CONTINUERS) External Examination 2015 FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX QUESTION BOOKLET 1 7 pages, 5 questions RE-MARKED Friday

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009 Victorian Certificate of Education 2009 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 17 November 2009 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One 1 March 30 pril 2012

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004 Victorian Certificate of Education 2004 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 19 November 2004 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER. Greek. Written examination. Monday 14 November 2016

Letter STUDENT NUMBER. Greek. Written examination. Monday 14 November 2016 Victorian Certificate of Education 2016 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Greek Written examination Monday 14 November 2016 Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα