HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)"

Transcript

1 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Section II Options (30 marks) Attempt TWO questions. Answers may be written in EITHER Greek OR English. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. 393

2 2 SECTION I LANGUAGE (30 Marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. QUESTION 1 Reading Skills (10 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Read the passage below, then answer, in ENGLISH, the questions on the following page. VΕνα Θαλαvσσιο Παvρκο Η ιστοριvα της Αλοννηvσου ξεκιναv αποv την παλαιολιθικηv εποχηv. Λεvνε µαvλιστα, οvτι τοvτε ηvταν ενωµεvνη µε τα υποvλοιπα νησιαv των Σποραvδων και τη Θεσσαλιvα. Οι αρχαιvοι VΕλληνες την ονοvµαζαν VΙκο. Καταv τη διαvρκεια της Μινωικηvς θαλασσοκρατοριvας στο Αιγαιvο, Κρητικοιv µε αρχηγοv το µυθικοv ηvρωα Σταvφυλο, κατοιvκησαν εκειv και στην Πεπαvρηθο, τη σηµερινηv Σκοvπελο, και αvρχισαν να καλλιεργουvν ελιεvς και αµπεvλια. Ακολουvθησαν οι Μυκηναιvοι, οποvτε ηvρθε στο νησιv ο Πηλεvας, πατεvρας του ατροvµητου ηvρωα Αχιλλεvα, και εvµεινε ως το θαvνατοv του. Στην Αλοvννησο βριvσκεται το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο των Βορειvων Σποραvδων, το πρωvτο Θαλαvσσιο Παvρκο της Ελλαvδας και η µεγαλυvτερη σε εvκταση προστατευοvµενη περιοχηv στη Μεσοvγειο. Τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι περιοχεvς τοvσο µεvσα στη θαvλασσα οvσο και κονταv σε ακτεvς. Εκειv συγκεντρωvνονται σπαvνια ζωvα και φυταv, γεωλογικοιv σχηµατισµοιv και τοπιvα εξαιρετικηvς οµορφιαvς. Για να τα διατηρηvσουµε εvτσι οvµως, πρεvπει να τα προστατευvουµε συστηµατικαv αποv διαvφορες καταστρεπτικεvς ανθρωvπινες αταξιvες (ρυvπανση, πυρκαγιεvς, υπερβολικοv ψαvρεµα, ανεξεvλεγκτος τουρισµοvς, κ.α.). Το θαλαvσσιο παvρκο ειvναι µια περιοχηv ιδιαιvτερης οικολογικηvς αξιvας, που προστατευvεται αποv το κραvτος και τους νοvµους. Μη φανταστειvτε οvτι τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι καvτι σαν το SEAWORLD, µε τις νεροτσουληvθρες και τις τεραvστιες κατασκευεvς-παιχνιvδια στις πισιvνες. Σε καµιαv περιvπτωση, επιvσης, τα θαλαvσσια παvρκα δεν ειvναι τσιvρκο, οvπου οι επισκεvπτες πληρωvνουν, για να δουν θεαvµατα µε ζωvα και ακροβαvτες. εν παιvζουµε λοιποvν, µε την πολυvτιµη φυσικηv µας κληρονοµιαv. VΕνας τεvτοιος φυσικοvς θησαυροvς δεν θα ηvταν δυνατοv να µειvνει απαρατηvρητος και αφηµεvνος στην τυvχη του.

3 3 QUESTION 1 (Continued) Τα νεραv των Βορειvων Σποραvδων αναταραvζονται συχναv αποv τα παιχνιvδια των δελφινιωvν µε αvλλα θαλαvσσια ζωvα. Στις θαλασσινεvς σπηλιεvς, µε τους χρωµατιστουvς σταλακτιvτες και σταλαγµιvτες ειvναι το βασιvλειο της µεσογειακηvς φωvκιας Μοναχοvς (Monachus Monachus). Η φωvκια αυτηv ειvναι εvνα αποv τα µεγαλυvτερα θηλαστικαv και ζει στις ελληνικεvς θαvλασσες αποv τα αρχαιvα χροvνια. Μας το µαρτυρουvν παρασταvσεις της σε αγγειvα και αρχαιvα ελληνικαv νοµιvσµατα, καθωvς και αναφορεvς σε κειvµενα, οvπως η Οδυvσσεια του Οµηvρου και οι Περιv τα ζωvα ιστοριvαι του Αριστοτεvλη. Σηvµερα, οvµως, απειλειvται µε εξαφαvνιση. Το ζωvο αυτοv ειvναι προστατευοvµενο. Η Εταιρειvα για τη Μελεvτη και Προστασιvα της Μεσογειακηvς φωvκιας, (η ΜΟµ) που ασχολειvται συστηµατικαv µε την εvρευνα και την προστασιvα της φωvκιας, αναλαµβαvνει να βοηθηvσει και να προφυλαvξει το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Προσεvχουν χειµωvνα-καλοκαιvρι την περιοχηv και σε συνεργασιvα µε το Λιµενικοv και τις τοπικεvς Αρχεvς της Αλοννηvσου, φροντιvζουν για την τηvρηση των νοvµων και την προστασιvα του µοναδικουv αυτουv οικοσυστηvµατος. (a) (i) What is Iko called today? (ii) Mention ONE detail from each of these stages of its history. 1 Palaeolithic 2 Minoan 3 Mycenean (b) (c) (d) (e) (f) Describe some unique features of the Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Why was the establishment of θαλαvσσια παvρκα necessary? Why is SEAWORLD mentioned in this passage? Give details. What evidence is there in the passage that the Monachus Monachus seal has lived in Greek waters since ancient times? What are the responsibilities of MOm?

4 4 QUESTION 2 Writing Skills (20 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Your answer MUST be written in GREEK. Answer in about 250 words. You are living in Greece. You applied for the position advertised and circled below. After gaining this position you write a letter to your parents to tell them the good news. In this letter: describe your first week at work; talk about some of your colleagues; mention a concern you have about your new work and how you will overcome this; you may mention any other related issues. ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαvλληλος για τουριστικοv γραφειvο µε τουλαvχιστον δυvο χροvνια πρου>πηρεσιvα. Απαραιvτητα προσοvνταú πολυv καληv γνωvση της ελληνικηvς και αγγλικηvς γλωvσσας, αvριστη γνωvση ηλεκτρονικουv υπολογιστηv και εµπειριvα στην οργαvνωση γραφειvου. Οι ενδιαφεροvµενοι É ες θα πρεvπει να ειvναι αvτοµα ευπαρουσιvαστα, µε ευχαvριστη προσωπικοvτητα και µε ικανοvτητες επικοινωνιvας. Επικοινωνηvστε µε τον κυvριο Χιωvτη στο Τηλ

5 5 BLANK PAGE Please turn over

6 6 SECTION II OPTIONS (30 Marks) Attempt TWO questions. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Answers may be written in EITHER Greek OR English. QUESTION 3 Prose (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on the following page. Γ. Ιωαvννου, Η µοvνη κληρονοµιαv Αυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους. Μα, για τα παιδιαv τους, τους παππουvδες µου, τι να πει κανειvς, που πεvθαναν ακοvµα πιο νεvοι και µαvλιστα στην προσφυγιαv Ο εvνας πεvθανε γρηvγορα γρηvγορα, στο δροvµο της προσφυγιαvς, προτουv µπορεvσει να εγκαταστηvσει καvπου τη φαµελιαv του, αποv τις κακοπαvθειες µα κι απ το µαραvζι. εν αvντεξε στον ξεριζωµοv και στην κλοτσοπατιναvδα της αλλοσουvσουµης κοινωνιvας µε την οποιvα ξαφνικαv εvµπλεξαν. Ειvχε πουληvσει οvσο οvσο προvβατα, κτηvµατα και σπιvτια στην Τουρκιαv κι εvφυγε οικογενειακωvς για να ησυχαvσουν απ τις καθηµερινεvς λαχταvρες. Οι αvνθρωποι του γκουβεvρνου τους πηvγαν πρωvτα στο εδεvαγατς, τους εvριξαν σε καvτι σιταποθηvκες και τους παραvτησαν. Οι ξενηστικωµεvνοι εκειvνοι ελλαδιvτες ηvταν αδυvνατο να φανταστουvν µε τιv ξεπεσµεvνους αρχονταvδες ειvχαν να καvνουν. Αυτοιv εvβλεπαν µοναvχα τα τουρκοµεριvτικα ρουvχα και µουρµουvριζαν. Οι δικοιv µας ειvδαν κι αποvειδαν, ναυvλωσαν εvνα και?κι, φοvρτωσαν τα πραvγµατα και φυvγανε για τη Σαµοθραvκη. Στο ταξιvδι εvκανε εvνα καιροv τροµαχτικοv. Τεvτοιο στραvψιµο και τεvτοιο µπουµπουνητοv δεν ειvχε ξαναδειv αυτοvς κι ας ηvταν χροvνια τσεvλιγκας. Το και?κι ηvταν µικροv, αµπαvρι δεν ειvχε. Σκεvπασε παιδιαv και γυναιvκα µε την καvπα του κι αυτοvς αποvµεινε να τον δεvρνει η βροχηv και το χαλαvζι. Στην πατριvδα, οvταν ο κατακλυσµοvς τον εvβρισκε µακριαv αποv τη σταvνη, εvστρωνε την καvπα σε πουρναvρια χαµηλαv, πλαvγιαζε απαvνω και σκεπαζοvταν µε την αvλλη µισηv. VΕτσι ουvτε φοvβο να τον παvρει το νεροv ειvχε ουvτε να τον καvψει αστραπηv. Εδωv οvµως τι να καvνει, ειvχε και τα παιδιαv. Η Σαµοθραvκη εvρηµος τοvπος, αvγονος, καλοvς για αγριοκαvτσικα. Πουv µπορουvσαν αυτοιv να καvνουν, που ειvχαν εvρθει απ τον παραvδεισο. VΑρχισαν τοvτε να καταλαβαιvνουν για καλαv, τι ειvχαν παvθει. Ο τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοv. Σαν καταλαvγιασε ο αεvρας, µε το ιvδιο αυτοv και?κι τραvβηξαν για την Καβαvλα. Ταχτοποιηvθηκαν εκειv καvπως ανθρωπινοvτερα. Μα, δουλειαv πουθεναv.

7 7 QUESTION 3 (Continued) (a) ÆΑυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους.æ To whom is this quotation referring? Σε ποιονéποιους αναφεvρεται αυτοv το παραvθεµα (b) ÆΟ τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοvæ. How does this statement reflect the social climate of the time? Πωvς απεικονιvζεται το κοινωνικοv κλιvµα της εποχηvς µε τη δηvλωση αυτηv (c) What is the significance of the title of the story? Ποια ειvναι η σηµασιvα του τιvτλου της ιστοριvας (d) Discuss the character of the narrator. Σχολιαvστε το χαρακτηvρα του αφηγητηv. (e) Identify and discuss TWO themes that appear in BOTH this story AND in ONE other story that you have studied. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ θεvµατα που εµφανιvζονται σε αυτοv το διηvγηµα ΚΑΙ σε ΕΝΑ ακοvµα διηvγηµα που µελετηvσατε.

8 8 QUESTION 4 Poetry/Song (15 marks) Attempt EITHER part (a) OR part (b). EITHER (a) Poetry Read the poem below, then answer the questions on the following page. Γ. Ριvτσος, Επιταvφιος VIII Να χα τ αθαvνατο νεροv, ψυχηv καινουvργια να χα, να σου δινα, να ξυvπναγες για µια στιγµηv µοναvχα, Να δεις, να πεις, να το χαρειvς ακεvριο τ οvνειροv σου να στεvκεται ολοζωvντανο κονταv σου, στο πλευροv σου. Βρονταvνε στραvτες κι αγορεvς, µπαλκοvνια και σοκαvκια και σου µαδαvνε οι κορασιεvς λουλουvδια στα µαλλαvκια. Για το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς, βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθεια. VΕσµιξε η µπλουvζα το χακιv, φανταvρος τον εργαvτη κι αστραvφτουν οvλοι µια καρδιαv βουληv, σφυγµοvς και µαvτι. Ω, τι οvµορφα σαν σµιvγουνε, σαν αγαπιουvνται οι ανθρωvποι, φεγγοβολαvνε οι ουρανοιv, µοσκοβολαvνε οι τοvποι, Κι οvπως περναvν, λεβεvντηδες, γεροιv κι αδερφωµεvνοι, λεvω και θα καταχτηvσουνε τη γης, την οικουµεvνη. Κ οι λυvκοι αποτραβηvχτηκαν και κρυvφτηκαν στην τρουvπα µαµουvνια που τα σαvρωσε βαρειαv του εργαvτη η σκουvπα. Ω, πουv σαι, γιοvκα µου, να δεις, πουλιv, ν αναγαλλιαvσεις, και, πριν κινηvσεις µοναχοv, τον κοvσµο ν αγκαλιαvσεις.

9 9 QUESTION 4 (Continued) (i) What desire does the mother express and why? Τι επιθυµιvα εκφραvζει η µαvνα και γιατιv (ii) ÆΓια το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθειαæ. What event is Ritsos referring to in these lines? Σε ποιο γεγονοvς αναφεvρεται ο Ριvτσος σε αυτουvς τους στιvχους (iii) Identify and discuss TWO references made to solidarity in this poem. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ αναφορεvς στην αλληλεγγυvη σε αυτοv το ποιvηµα. (iv) Compare the mood of this poem with the mood of ONE other poem in this collection. Συγκριvνετε τη διαvθεση αυτουv του ποιηvµατος µε τη διαvθεση ΕΝΟΣ ακοvµα ποιηvµατος της συλλογηvς. (v) Discuss Ritsos use of imagery in relation to nature. Σχολιαvστε τη χρηvση της εικονοπλασιvας οvσον αφοραv τη φυvση. OR Question 4 continues on page 10

10 10 QUESTION 4 (Continued) (b) Song Read the song below, then answer the questions on the following page. Μ. Χριστοδουλιvδη, Ες γην εναλιvαν Κυvπρον ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΤΕ ΛΑΘΟΣ (Θεοδοvση Πιεριvδη) VΑσε πλεvον φωνηv µου τον ανεvµελο στιvχο το µεθυvσι σου δεvσε και τη φλοvγα σου κραvτα. Σφιvξε τωvρα, ζευγαvρια, την ηχωv µε τον ηvχο στρωvσε στεvρεο το βηvµα, στραvταν ιvσια περπαvτα. Μεγαλοvφωνος υvµνος στο φαριv του ας σε παvρει που ζηταv δεξιωσυvνη και καλοv χαλιναvρι. Κι ας µην πουν πως τραγουvδι σαν κι αυτοv δεν ταιριαvζει τεvτοια σκοτεινηv ωvρα που τα στηvθεια σου πνιvγει. Λεvω εκειvνο που µεvνει και που µοvνο θ αλλαvζει στο καλυvτερο παvντα, σαν η αγκουvσα θα φυvγει. Γιατιv αυτοιv θε να φυvγουν! Πες πως κιοvλας κιναvνε... Μα οvλα τ αvλλα θα µειvνουν και δικαv µας θε ναvναι. VΟχι, εσαvς δε σας θεvλει τουvτη η γη, δε σας ξεvρει! VΟλα εδωv ειvναι δικαv µας! Τι απ το καvθε λιθαvρι απ το χωvµα, απ το δεvντρο, το νεροv και τ αγεvρι το κορµιv µας µια σταvλα για να γιvνει εvχει παvρει. Η ψυχηv µας επηvρε µια πνοηv απ το καθεvνα. VΟλα εδωv ναι δικαv µας µα για σας οvλα ξεvνα! Γιατιv εσειvς ειvστε ξεvνοι. Κι οvσα βαvγια αν κραταvτε τουvτη η γη δεν πουλιεvται, δεν της γιvνεστε φιvλοι! Η πατριvδα ειvναι µαvνα κι εvχει µνηvµη θυµαvται απ τον αvγιο της κοvρφο ποιαv βυζαvξανε χειvλη. Κ η γλυκειαv µας η Κυvπρος ηvταν, ειvναι, θα µεvνει για τα τεvκνα της µαvνα µα για σας παvντα ξεvνη. Λογαριαvσατε λαvθος µε το νου σας, εµποvροι, δε µετριεvται πατριvδα, λευτεριαv µε τον πηvχυ! Κι αν µικροvς ειν ο τοvπος και το θεvλει και µποvρει τον ασηvκωτο βραvχο να τον φαvει µε το νυvχι. Τουvτη η διvψα δε σβυvνει, τουvτη η µαvχη δεν παυvει, χιvλια χροvνια αν περαvσουν, δεν πεθαιvνουµε σκλαvβοι.

11 11 QUESTION 4 (Continued) (i) What decision does the poet make in the first stanza? Τι αποvφαση παιvρνει ο ποιητηvς στην πρωvτη στροφηv του τραγουδιουv (ii) What is the word αγκουvσα referring to? Σε τι αναφεvρεται η λεvξη ÆαγκουvσαÆ (iii) Discuss the imagery of the third and fourth stanzas. Συζητειvστε την εικονοπλασιvα στην τριvτη και τεvταρτη στροφηv. (iv) How do the music and singing contribute to the themes of this song? Πωvς συµβαvλλουν η µουσικηv και το τραγουvδι στη θεµατολογιvα του ποιηvµατος (v) Whom is the poet addressing throughout the song? Why? Σε ποιον/ποιους απευθυvνεται ο ποιητηvς σε αυτοv το τραγουvδι και γιατιv (vi) Why is this song placed first in the collection? Γιατιv το τραγουvδι αυτοv ειvναι το πρωvτο της συλλογηvς

12 12 QUESTION 5 Drama (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on page 14. Ι. Καµπανεvλλης, Η αυληv των θαυµαvτων ΑΣΤΑÚ Θα το δειvτε... Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv... Και σαν ξαναπεραvσουµε αποv δω δε θα τον γνωριvσουµε το δροvµο µας... VΟλα αποv δω θα Vχουνε φυvγει... καvµαρες, πεζουvλια... ως και τα χωvµατα που παταvµε θα τα Vχουνε παvρει και θα τα Vχουνε πεταvξει... Ποιοvς ξεvρει που... Και παvνω απ την αυλιvτσα µας θαv χουνε βαvλει µια πολυκατοικιvα πολυτελεvστατη! Παραvξενο ε Εµειvς που θα παvµε VΟσοι µεvνουνε δω αποv πριν απ το πενηvντα θα παvρουνε κι αποζηµιvωση... Η Μαριvτσα κι εγωv θα παvρουµε καvτιτις... Κριvµα να µην εvχετε εvρθει πριν απ το πενηvντα (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ εvρχεται απ το βαvθος). ΑΣΤΑÚ (Στο ΣΤΕΛΙΟ)... VΗρθανε παvλι σηvµερα και µας µετρουvσανε... Τ αvκουσα... (Πλησιαvζει στην ποvρτα του δωµατιvου του ΣΤΡΑΤΟϒ. Παιvζει νευρικαv στο χεvρι του το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ. Η ΑΣΤΑ φωναvζει ÆΓιοακειvµÆ και φευvγει προς το δροvµο)... Στραvτο... Στραvτο... Στραvτο... εν ειvναι δω, εvφυγε!... Και πουv πηvγε... Που θες να ξεvρω... ε λεvει εσεvνα που ειvσαι φιvλος του µαυvρη φιλιvα δω που τα λεvµε εµεvνα θα πει... Αλλαv γιατιv να σου δωvσει λογαριασµοvν, εδωv ουvτε η γυναιvκα σου δε σου λεvει που παvει... Ε εν κοιταvς το χαvλι σου λεvω γω, µοvνο θες να σαι κι εναντιvον µου... (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ αναvβει τσιγαvρο. Η ΑΝΝΕΤΩ βαvζει κι αυτηv τσιγαvρο στο στοvµα της). Μου διvνεις ν αναvψω (Της διvνει φωτιαv. Η ΑΝΝΕΤΩ βλεvπει το σταυροv που κραταv). Αυτοvς ο σταυροvς δικοvς του ειvναι

13 13 QUESTION 5 (Continued) ικοvς του... Κι αυτοvν σου τον εvδωσε ε µου τον εvδωσε... Γιατιv το λες Ειvδες να µου δωvσει τιvποτε αvλλο ε σου δανειvζει οvλη την ωvρα Εγωv του ζητωv! Κι αυτοvς σου διvνει αβεvρτα, ενωv ειvναι σπαvγγος. Πουv το δες οvτι ειvναι σπαvγγος Τον ειvδες ποτεv να παvει να γλεντηvσει, να ξοδεvψει VΟλο δω µεvσα καvθεται σαν κοριvτσι του σπιτιουv. Ειvναι ηvσυχος αvνθρωπος... Εµεvνα µου λες Αν ειvχες µαvτια... (VΕξαλλος). Σκαvσε... Τι εvπαθες Σκαvσε, γιατιv δε θεvλω πολυv... Μου χουνε µπει εvνα σωροv διαοvλοι δω µεvσα... (Χτυπαv µε το χεvρι το κεφαvλι του). Παvλι καλαv... εγωv εvλεγα... ε µου λες, τι µασαvς εκειv πεvρα, µιvλα καθαραv... Εσυv τα µασαvς, οvχι εγωv... Πες µου πρωvτος µια καθαρηv κουβεvντα να σου πω εκατοv... (Παυvση)... Το σταυροv ξεvρεις πουv τοvνε βρηvκα... Μεvσα σε µας... κρυµµεvνο καvτω αποv το χαρτιv που βαvζει στα ραvφια της κουζιvνας... VΟσες φορεvς του πα να ρθει µεvσα, ποτεv δεν ηvρθε! Τωvρα πωvς βρεvθηκε µεvσα ο σταυροvς του και µαvλιστα κρυµµεvνος κιοvλας να µην τοvνε δω... Τι γιvνεται δηλαδηv, µπαινοβγαιvει στο σπιvτι µου την ωvρα που λειvπω Προχτεvς να τεvτοια ωvρα τους βρηvκα να καvθονται κονταv κονταv και να τα λεvνε... Question 5 continues on page 14

14 14 QUESTION 5 (Continued) (a) Æ...Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv...æ What is Anneto referring to here? In your answer discuss her comment and its historical relevance. Σε τι αναφεvρεται η Αννετωv Στην απαvντησηv σας σχολιαvστε τα λοvγια της και τη σχεvση τους µε την ιστορικηv πραγµατικοvτητα. (b) ÆΕµειvς πουv θα παvµε Æ How does this question reflect Asta s situation? Πωvς απεικονιvζεται η θεvση της Ασταvς µε την ερωvτηση αυτηv (c) ÆΤ αvκουσα... (...Παιvζει νευρικαv στο χεvρι το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ...).Æ Analyse the significance of these stage directions. Αναλυvστε τη σηµασιvα αυτηvς της θεατρικηvς οδηγιvας. (d) What does Anneto imply with the words Ƶαυvρη φιλιvαæ? How does the final outcome of the play justify her words? Τι υπονοειv η Αννετωv µε τα λοvγια Ƶαυvρη φιλιvαæ Πωvς δικαιολογουvνται τα λοvγια της σε σχεvση µε την καταvληξη του εvργου (e) What does this passage reveal about Anneto s character? What is her role in the play? Τι µας αποκαλυvπτει αυτοv το αποvσπασµα για το χαρακτηvρα της Αννετωvς Ποιος ειvναι ο ροvλος της στο εvργο End of paper

15 15 BLANK PAGE

16 16 BLANK PAGE Board of Studies NSW 2000

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008 Victorian Certificate of Education 2008 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 18 November 2008 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006 Victorian CertiÞcate of Education 2006 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 14 November 2006 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5.

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5. Victorian CertiÞcate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 15 November 2005 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2013 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter Section Number of questions GREEK Written examination Monday 18 November 2013 Reading

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2012 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Monday 19 November 2012 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 2011 FRIDAY, 20 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003 Victorian Certificate of Education 2003 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 21 November 2003 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004 Victorian Certificate of Education 2004 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 19 November 2004 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010 Victorian Certificate of Education 2010 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 16 November 2010 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents

2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents 2012 HSC Notes from the Marking Centre Modern Greek Contents Introduction...1 General comments...1 Preparing for the Beginners/Continuers oral examinations...2 Modern Greek Beginners...2 Oral examination...2

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009 Victorian Certificate of Education 2009 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 17 November 2009 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007 Victorian CertiÞcate of Education 2007 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 20 November 2007 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100]

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] 36/1 GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] Oral [100] Internal Assessment: SBA [100] B. REQUIREMENTS

Διαβάστε περισσότερα

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) External Examination 2012 FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX QUESTION BOOKLET 1 7 pages, 5 questions RE-MARKED Friday

Διαβάστε περισσότερα

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK RE-MARKED ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX Monday 31 October: 9 a.m. Time: 3 hours Section 1: Listening and Responding

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 2008 THURSDAY, 29 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Continuers Speaking Skills Examination Training Package. Samples

Modern Greek Continuers Speaking Skills Examination Training Package. Samples Modern Greek Continuers Speaking Skills Examination Training Package Samples Published by Board of Studies NSW GPO Box 5300 Sydney 2001 Australia Tel: (02) 9367 8111 Fax: (02) 9367 8484 Internet: http://www.boardofstudies.nsw.edu.au

Διαβάστε περισσότερα

MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0543 GREEK

MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0543 GREEK UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0543 GREEK 0543/02

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD DIPLOMA GREEK JUNE 2007 Reading Task 1 Time allowed Military Journal Newspaper Article 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2445814447* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets One Nine 1 March

Διαβάστε περισσότερα

Sample Assessment Materials September 2007

Sample Assessment Materials September 2007 Sample Assessment Materials September 2007 GCE Greek Edexcel Advanced Subsidiary GCE in Greek (8GK01) First examination 2009 Edexcel Advanced GCE in Greek (9GK01) First examination 2010 Contents A Introduction...

Διαβάστε περισσότερα