HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)"

Transcript

1 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Section II Options (30 marks) Attempt TWO questions. Answers may be written in EITHER Greek OR English. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. 393

2 2 SECTION I LANGUAGE (30 Marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. QUESTION 1 Reading Skills (10 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Read the passage below, then answer, in ENGLISH, the questions on the following page. VΕνα Θαλαvσσιο Παvρκο Η ιστοριvα της Αλοννηvσου ξεκιναv αποv την παλαιολιθικηv εποχηv. Λεvνε µαvλιστα, οvτι τοvτε ηvταν ενωµεvνη µε τα υποvλοιπα νησιαv των Σποραvδων και τη Θεσσαλιvα. Οι αρχαιvοι VΕλληνες την ονοvµαζαν VΙκο. Καταv τη διαvρκεια της Μινωικηvς θαλασσοκρατοριvας στο Αιγαιvο, Κρητικοιv µε αρχηγοv το µυθικοv ηvρωα Σταvφυλο, κατοιvκησαν εκειv και στην Πεπαvρηθο, τη σηµερινηv Σκοvπελο, και αvρχισαν να καλλιεργουvν ελιεvς και αµπεvλια. Ακολουvθησαν οι Μυκηναιvοι, οποvτε ηvρθε στο νησιv ο Πηλεvας, πατεvρας του ατροvµητου ηvρωα Αχιλλεvα, και εvµεινε ως το θαvνατοv του. Στην Αλοvννησο βριvσκεται το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο των Βορειvων Σποραvδων, το πρωvτο Θαλαvσσιο Παvρκο της Ελλαvδας και η µεγαλυvτερη σε εvκταση προστατευοvµενη περιοχηv στη Μεσοvγειο. Τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι περιοχεvς τοvσο µεvσα στη θαvλασσα οvσο και κονταv σε ακτεvς. Εκειv συγκεντρωvνονται σπαvνια ζωvα και φυταv, γεωλογικοιv σχηµατισµοιv και τοπιvα εξαιρετικηvς οµορφιαvς. Για να τα διατηρηvσουµε εvτσι οvµως, πρεvπει να τα προστατευvουµε συστηµατικαv αποv διαvφορες καταστρεπτικεvς ανθρωvπινες αταξιvες (ρυvπανση, πυρκαγιεvς, υπερβολικοv ψαvρεµα, ανεξεvλεγκτος τουρισµοvς, κ.α.). Το θαλαvσσιο παvρκο ειvναι µια περιοχηv ιδιαιvτερης οικολογικηvς αξιvας, που προστατευvεται αποv το κραvτος και τους νοvµους. Μη φανταστειvτε οvτι τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι καvτι σαν το SEAWORLD, µε τις νεροτσουληvθρες και τις τεραvστιες κατασκευεvς-παιχνιvδια στις πισιvνες. Σε καµιαv περιvπτωση, επιvσης, τα θαλαvσσια παvρκα δεν ειvναι τσιvρκο, οvπου οι επισκεvπτες πληρωvνουν, για να δουν θεαvµατα µε ζωvα και ακροβαvτες. εν παιvζουµε λοιποvν, µε την πολυvτιµη φυσικηv µας κληρονοµιαv. VΕνας τεvτοιος φυσικοvς θησαυροvς δεν θα ηvταν δυνατοv να µειvνει απαρατηvρητος και αφηµεvνος στην τυvχη του.

3 3 QUESTION 1 (Continued) Τα νεραv των Βορειvων Σποραvδων αναταραvζονται συχναv αποv τα παιχνιvδια των δελφινιωvν µε αvλλα θαλαvσσια ζωvα. Στις θαλασσινεvς σπηλιεvς, µε τους χρωµατιστουvς σταλακτιvτες και σταλαγµιvτες ειvναι το βασιvλειο της µεσογειακηvς φωvκιας Μοναχοvς (Monachus Monachus). Η φωvκια αυτηv ειvναι εvνα αποv τα µεγαλυvτερα θηλαστικαv και ζει στις ελληνικεvς θαvλασσες αποv τα αρχαιvα χροvνια. Μας το µαρτυρουvν παρασταvσεις της σε αγγειvα και αρχαιvα ελληνικαv νοµιvσµατα, καθωvς και αναφορεvς σε κειvµενα, οvπως η Οδυvσσεια του Οµηvρου και οι Περιv τα ζωvα ιστοριvαι του Αριστοτεvλη. Σηvµερα, οvµως, απειλειvται µε εξαφαvνιση. Το ζωvο αυτοv ειvναι προστατευοvµενο. Η Εταιρειvα για τη Μελεvτη και Προστασιvα της Μεσογειακηvς φωvκιας, (η ΜΟµ) που ασχολειvται συστηµατικαv µε την εvρευνα και την προστασιvα της φωvκιας, αναλαµβαvνει να βοηθηvσει και να προφυλαvξει το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Προσεvχουν χειµωvνα-καλοκαιvρι την περιοχηv και σε συνεργασιvα µε το Λιµενικοv και τις τοπικεvς Αρχεvς της Αλοννηvσου, φροντιvζουν για την τηvρηση των νοvµων και την προστασιvα του µοναδικουv αυτουv οικοσυστηvµατος. (a) (i) What is Iko called today? (ii) Mention ONE detail from each of these stages of its history. 1 Palaeolithic 2 Minoan 3 Mycenean (b) (c) (d) (e) (f) Describe some unique features of the Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Why was the establishment of θαλαvσσια παvρκα necessary? Why is SEAWORLD mentioned in this passage? Give details. What evidence is there in the passage that the Monachus Monachus seal has lived in Greek waters since ancient times? What are the responsibilities of MOm?

4 4 QUESTION 2 Writing Skills (20 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Your answer MUST be written in GREEK. Answer in about 250 words. You are living in Greece. You applied for the position advertised and circled below. After gaining this position you write a letter to your parents to tell them the good news. In this letter: describe your first week at work; talk about some of your colleagues; mention a concern you have about your new work and how you will overcome this; you may mention any other related issues. ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαvλληλος για τουριστικοv γραφειvο µε τουλαvχιστον δυvο χροvνια πρου>πηρεσιvα. Απαραιvτητα προσοvνταú πολυv καληv γνωvση της ελληνικηvς και αγγλικηvς γλωvσσας, αvριστη γνωvση ηλεκτρονικουv υπολογιστηv και εµπειριvα στην οργαvνωση γραφειvου. Οι ενδιαφεροvµενοι É ες θα πρεvπει να ειvναι αvτοµα ευπαρουσιvαστα, µε ευχαvριστη προσωπικοvτητα και µε ικανοvτητες επικοινωνιvας. Επικοινωνηvστε µε τον κυvριο Χιωvτη στο Τηλ

5 5 BLANK PAGE Please turn over

6 6 SECTION II OPTIONS (30 Marks) Attempt TWO questions. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Answers may be written in EITHER Greek OR English. QUESTION 3 Prose (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on the following page. Γ. Ιωαvννου, Η µοvνη κληρονοµιαv Αυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους. Μα, για τα παιδιαv τους, τους παππουvδες µου, τι να πει κανειvς, που πεvθαναν ακοvµα πιο νεvοι και µαvλιστα στην προσφυγιαv Ο εvνας πεvθανε γρηvγορα γρηvγορα, στο δροvµο της προσφυγιαvς, προτουv µπορεvσει να εγκαταστηvσει καvπου τη φαµελιαv του, αποv τις κακοπαvθειες µα κι απ το µαραvζι. εν αvντεξε στον ξεριζωµοv και στην κλοτσοπατιναvδα της αλλοσουvσουµης κοινωνιvας µε την οποιvα ξαφνικαv εvµπλεξαν. Ειvχε πουληvσει οvσο οvσο προvβατα, κτηvµατα και σπιvτια στην Τουρκιαv κι εvφυγε οικογενειακωvς για να ησυχαvσουν απ τις καθηµερινεvς λαχταvρες. Οι αvνθρωποι του γκουβεvρνου τους πηvγαν πρωvτα στο εδεvαγατς, τους εvριξαν σε καvτι σιταποθηvκες και τους παραvτησαν. Οι ξενηστικωµεvνοι εκειvνοι ελλαδιvτες ηvταν αδυvνατο να φανταστουvν µε τιv ξεπεσµεvνους αρχονταvδες ειvχαν να καvνουν. Αυτοιv εvβλεπαν µοναvχα τα τουρκοµεριvτικα ρουvχα και µουρµουvριζαν. Οι δικοιv µας ειvδαν κι αποvειδαν, ναυvλωσαν εvνα και?κι, φοvρτωσαν τα πραvγµατα και φυvγανε για τη Σαµοθραvκη. Στο ταξιvδι εvκανε εvνα καιροv τροµαχτικοv. Τεvτοιο στραvψιµο και τεvτοιο µπουµπουνητοv δεν ειvχε ξαναδειv αυτοvς κι ας ηvταν χροvνια τσεvλιγκας. Το και?κι ηvταν µικροv, αµπαvρι δεν ειvχε. Σκεvπασε παιδιαv και γυναιvκα µε την καvπα του κι αυτοvς αποvµεινε να τον δεvρνει η βροχηv και το χαλαvζι. Στην πατριvδα, οvταν ο κατακλυσµοvς τον εvβρισκε µακριαv αποv τη σταvνη, εvστρωνε την καvπα σε πουρναvρια χαµηλαv, πλαvγιαζε απαvνω και σκεπαζοvταν µε την αvλλη µισηv. VΕτσι ουvτε φοvβο να τον παvρει το νεροv ειvχε ουvτε να τον καvψει αστραπηv. Εδωv οvµως τι να καvνει, ειvχε και τα παιδιαv. Η Σαµοθραvκη εvρηµος τοvπος, αvγονος, καλοvς για αγριοκαvτσικα. Πουv µπορουvσαν αυτοιv να καvνουν, που ειvχαν εvρθει απ τον παραvδεισο. VΑρχισαν τοvτε να καταλαβαιvνουν για καλαv, τι ειvχαν παvθει. Ο τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοv. Σαν καταλαvγιασε ο αεvρας, µε το ιvδιο αυτοv και?κι τραvβηξαν για την Καβαvλα. Ταχτοποιηvθηκαν εκειv καvπως ανθρωπινοvτερα. Μα, δουλειαv πουθεναv.

7 7 QUESTION 3 (Continued) (a) ÆΑυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους.æ To whom is this quotation referring? Σε ποιονéποιους αναφεvρεται αυτοv το παραvθεµα (b) ÆΟ τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοvæ. How does this statement reflect the social climate of the time? Πωvς απεικονιvζεται το κοινωνικοv κλιvµα της εποχηvς µε τη δηvλωση αυτηv (c) What is the significance of the title of the story? Ποια ειvναι η σηµασιvα του τιvτλου της ιστοριvας (d) Discuss the character of the narrator. Σχολιαvστε το χαρακτηvρα του αφηγητηv. (e) Identify and discuss TWO themes that appear in BOTH this story AND in ONE other story that you have studied. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ θεvµατα που εµφανιvζονται σε αυτοv το διηvγηµα ΚΑΙ σε ΕΝΑ ακοvµα διηvγηµα που µελετηvσατε.

8 8 QUESTION 4 Poetry/Song (15 marks) Attempt EITHER part (a) OR part (b). EITHER (a) Poetry Read the poem below, then answer the questions on the following page. Γ. Ριvτσος, Επιταvφιος VIII Να χα τ αθαvνατο νεροv, ψυχηv καινουvργια να χα, να σου δινα, να ξυvπναγες για µια στιγµηv µοναvχα, Να δεις, να πεις, να το χαρειvς ακεvριο τ οvνειροv σου να στεvκεται ολοζωvντανο κονταv σου, στο πλευροv σου. Βρονταvνε στραvτες κι αγορεvς, µπαλκοvνια και σοκαvκια και σου µαδαvνε οι κορασιεvς λουλουvδια στα µαλλαvκια. Για το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς, βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθεια. VΕσµιξε η µπλουvζα το χακιv, φανταvρος τον εργαvτη κι αστραvφτουν οvλοι µια καρδιαv βουληv, σφυγµοvς και µαvτι. Ω, τι οvµορφα σαν σµιvγουνε, σαν αγαπιουvνται οι ανθρωvποι, φεγγοβολαvνε οι ουρανοιv, µοσκοβολαvνε οι τοvποι, Κι οvπως περναvν, λεβεvντηδες, γεροιv κι αδερφωµεvνοι, λεvω και θα καταχτηvσουνε τη γης, την οικουµεvνη. Κ οι λυvκοι αποτραβηvχτηκαν και κρυvφτηκαν στην τρουvπα µαµουvνια που τα σαvρωσε βαρειαv του εργαvτη η σκουvπα. Ω, πουv σαι, γιοvκα µου, να δεις, πουλιv, ν αναγαλλιαvσεις, και, πριν κινηvσεις µοναχοv, τον κοvσµο ν αγκαλιαvσεις.

9 9 QUESTION 4 (Continued) (i) What desire does the mother express and why? Τι επιθυµιvα εκφραvζει η µαvνα και γιατιv (ii) ÆΓια το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθειαæ. What event is Ritsos referring to in these lines? Σε ποιο γεγονοvς αναφεvρεται ο Ριvτσος σε αυτουvς τους στιvχους (iii) Identify and discuss TWO references made to solidarity in this poem. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ αναφορεvς στην αλληλεγγυvη σε αυτοv το ποιvηµα. (iv) Compare the mood of this poem with the mood of ONE other poem in this collection. Συγκριvνετε τη διαvθεση αυτουv του ποιηvµατος µε τη διαvθεση ΕΝΟΣ ακοvµα ποιηvµατος της συλλογηvς. (v) Discuss Ritsos use of imagery in relation to nature. Σχολιαvστε τη χρηvση της εικονοπλασιvας οvσον αφοραv τη φυvση. OR Question 4 continues on page 10

10 10 QUESTION 4 (Continued) (b) Song Read the song below, then answer the questions on the following page. Μ. Χριστοδουλιvδη, Ες γην εναλιvαν Κυvπρον ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΤΕ ΛΑΘΟΣ (Θεοδοvση Πιεριvδη) VΑσε πλεvον φωνηv µου τον ανεvµελο στιvχο το µεθυvσι σου δεvσε και τη φλοvγα σου κραvτα. Σφιvξε τωvρα, ζευγαvρια, την ηχωv µε τον ηvχο στρωvσε στεvρεο το βηvµα, στραvταν ιvσια περπαvτα. Μεγαλοvφωνος υvµνος στο φαριv του ας σε παvρει που ζηταv δεξιωσυvνη και καλοv χαλιναvρι. Κι ας µην πουν πως τραγουvδι σαν κι αυτοv δεν ταιριαvζει τεvτοια σκοτεινηv ωvρα που τα στηvθεια σου πνιvγει. Λεvω εκειvνο που µεvνει και που µοvνο θ αλλαvζει στο καλυvτερο παvντα, σαν η αγκουvσα θα φυvγει. Γιατιv αυτοιv θε να φυvγουν! Πες πως κιοvλας κιναvνε... Μα οvλα τ αvλλα θα µειvνουν και δικαv µας θε ναvναι. VΟχι, εσαvς δε σας θεvλει τουvτη η γη, δε σας ξεvρει! VΟλα εδωv ειvναι δικαv µας! Τι απ το καvθε λιθαvρι απ το χωvµα, απ το δεvντρο, το νεροv και τ αγεvρι το κορµιv µας µια σταvλα για να γιvνει εvχει παvρει. Η ψυχηv µας επηvρε µια πνοηv απ το καθεvνα. VΟλα εδωv ναι δικαv µας µα για σας οvλα ξεvνα! Γιατιv εσειvς ειvστε ξεvνοι. Κι οvσα βαvγια αν κραταvτε τουvτη η γη δεν πουλιεvται, δεν της γιvνεστε φιvλοι! Η πατριvδα ειvναι µαvνα κι εvχει µνηvµη θυµαvται απ τον αvγιο της κοvρφο ποιαv βυζαvξανε χειvλη. Κ η γλυκειαv µας η Κυvπρος ηvταν, ειvναι, θα µεvνει για τα τεvκνα της µαvνα µα για σας παvντα ξεvνη. Λογαριαvσατε λαvθος µε το νου σας, εµποvροι, δε µετριεvται πατριvδα, λευτεριαv µε τον πηvχυ! Κι αν µικροvς ειν ο τοvπος και το θεvλει και µποvρει τον ασηvκωτο βραvχο να τον φαvει µε το νυvχι. Τουvτη η διvψα δε σβυvνει, τουvτη η µαvχη δεν παυvει, χιvλια χροvνια αν περαvσουν, δεν πεθαιvνουµε σκλαvβοι.

11 11 QUESTION 4 (Continued) (i) What decision does the poet make in the first stanza? Τι αποvφαση παιvρνει ο ποιητηvς στην πρωvτη στροφηv του τραγουδιουv (ii) What is the word αγκουvσα referring to? Σε τι αναφεvρεται η λεvξη ÆαγκουvσαÆ (iii) Discuss the imagery of the third and fourth stanzas. Συζητειvστε την εικονοπλασιvα στην τριvτη και τεvταρτη στροφηv. (iv) How do the music and singing contribute to the themes of this song? Πωvς συµβαvλλουν η µουσικηv και το τραγουvδι στη θεµατολογιvα του ποιηvµατος (v) Whom is the poet addressing throughout the song? Why? Σε ποιον/ποιους απευθυvνεται ο ποιητηvς σε αυτοv το τραγουvδι και γιατιv (vi) Why is this song placed first in the collection? Γιατιv το τραγουvδι αυτοv ειvναι το πρωvτο της συλλογηvς

12 12 QUESTION 5 Drama (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on page 14. Ι. Καµπανεvλλης, Η αυληv των θαυµαvτων ΑΣΤΑÚ Θα το δειvτε... Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv... Και σαν ξαναπεραvσουµε αποv δω δε θα τον γνωριvσουµε το δροvµο µας... VΟλα αποv δω θα Vχουνε φυvγει... καvµαρες, πεζουvλια... ως και τα χωvµατα που παταvµε θα τα Vχουνε παvρει και θα τα Vχουνε πεταvξει... Ποιοvς ξεvρει που... Και παvνω απ την αυλιvτσα µας θαv χουνε βαvλει µια πολυκατοικιvα πολυτελεvστατη! Παραvξενο ε Εµειvς που θα παvµε VΟσοι µεvνουνε δω αποv πριν απ το πενηvντα θα παvρουνε κι αποζηµιvωση... Η Μαριvτσα κι εγωv θα παvρουµε καvτιτις... Κριvµα να µην εvχετε εvρθει πριν απ το πενηvντα (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ εvρχεται απ το βαvθος). ΑΣΤΑÚ (Στο ΣΤΕΛΙΟ)... VΗρθανε παvλι σηvµερα και µας µετρουvσανε... Τ αvκουσα... (Πλησιαvζει στην ποvρτα του δωµατιvου του ΣΤΡΑΤΟϒ. Παιvζει νευρικαv στο χεvρι του το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ. Η ΑΣΤΑ φωναvζει ÆΓιοακειvµÆ και φευvγει προς το δροvµο)... Στραvτο... Στραvτο... Στραvτο... εν ειvναι δω, εvφυγε!... Και πουv πηvγε... Που θες να ξεvρω... ε λεvει εσεvνα που ειvσαι φιvλος του µαυvρη φιλιvα δω που τα λεvµε εµεvνα θα πει... Αλλαv γιατιv να σου δωvσει λογαριασµοvν, εδωv ουvτε η γυναιvκα σου δε σου λεvει που παvει... Ε εν κοιταvς το χαvλι σου λεvω γω, µοvνο θες να σαι κι εναντιvον µου... (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ αναvβει τσιγαvρο. Η ΑΝΝΕΤΩ βαvζει κι αυτηv τσιγαvρο στο στοvµα της). Μου διvνεις ν αναvψω (Της διvνει φωτιαv. Η ΑΝΝΕΤΩ βλεvπει το σταυροv που κραταv). Αυτοvς ο σταυροvς δικοvς του ειvναι

13 13 QUESTION 5 (Continued) ικοvς του... Κι αυτοvν σου τον εvδωσε ε µου τον εvδωσε... Γιατιv το λες Ειvδες να µου δωvσει τιvποτε αvλλο ε σου δανειvζει οvλη την ωvρα Εγωv του ζητωv! Κι αυτοvς σου διvνει αβεvρτα, ενωv ειvναι σπαvγγος. Πουv το δες οvτι ειvναι σπαvγγος Τον ειvδες ποτεv να παvει να γλεντηvσει, να ξοδεvψει VΟλο δω µεvσα καvθεται σαν κοριvτσι του σπιτιουv. Ειvναι ηvσυχος αvνθρωπος... Εµεvνα µου λες Αν ειvχες µαvτια... (VΕξαλλος). Σκαvσε... Τι εvπαθες Σκαvσε, γιατιv δε θεvλω πολυv... Μου χουνε µπει εvνα σωροv διαοvλοι δω µεvσα... (Χτυπαv µε το χεvρι το κεφαvλι του). Παvλι καλαv... εγωv εvλεγα... ε µου λες, τι µασαvς εκειv πεvρα, µιvλα καθαραv... Εσυv τα µασαvς, οvχι εγωv... Πες µου πρωvτος µια καθαρηv κουβεvντα να σου πω εκατοv... (Παυvση)... Το σταυροv ξεvρεις πουv τοvνε βρηvκα... Μεvσα σε µας... κρυµµεvνο καvτω αποv το χαρτιv που βαvζει στα ραvφια της κουζιvνας... VΟσες φορεvς του πα να ρθει µεvσα, ποτεv δεν ηvρθε! Τωvρα πωvς βρεvθηκε µεvσα ο σταυροvς του και µαvλιστα κρυµµεvνος κιοvλας να µην τοvνε δω... Τι γιvνεται δηλαδηv, µπαινοβγαιvει στο σπιvτι µου την ωvρα που λειvπω Προχτεvς να τεvτοια ωvρα τους βρηvκα να καvθονται κονταv κονταv και να τα λεvνε... Question 5 continues on page 14

14 14 QUESTION 5 (Continued) (a) Æ...Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv...æ What is Anneto referring to here? In your answer discuss her comment and its historical relevance. Σε τι αναφεvρεται η Αννετωv Στην απαvντησηv σας σχολιαvστε τα λοvγια της και τη σχεvση τους µε την ιστορικηv πραγµατικοvτητα. (b) ÆΕµειvς πουv θα παvµε Æ How does this question reflect Asta s situation? Πωvς απεικονιvζεται η θεvση της Ασταvς µε την ερωvτηση αυτηv (c) ÆΤ αvκουσα... (...Παιvζει νευρικαv στο χεvρι το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ...).Æ Analyse the significance of these stage directions. Αναλυvστε τη σηµασιvα αυτηvς της θεατρικηvς οδηγιvας. (d) What does Anneto imply with the words Ƶαυvρη φιλιvαæ? How does the final outcome of the play justify her words? Τι υπονοειv η Αννετωv µε τα λοvγια Ƶαυvρη φιλιvαæ Πωvς δικαιολογουvνται τα λοvγια της σε σχεvση µε την καταvληξη του εvργου (e) What does this passage reveal about Anneto s character? What is her role in the play? Τι µας αποκαλυvπτει αυτοv το αποvσπασµα για το χαρακτηvρα της Αννετωvς Ποιος ειvναι ο ροvλος της στο εvργο End of paper

15 15 BLANK PAGE

16 16 BLANK PAGE Board of Studies NSW 2000

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK RE-MARKED ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX Monday 31 October: 9 a.m. Time: 3 hours Section 1: Listening and Responding

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2012 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Monday 19 November 2012 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) External Examination 2012 FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX QUESTION BOOKLET 1 7 pages, 5 questions RE-MARKED Friday

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008 Victorian Certificate of Education 2008 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 18 November 2008 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010 Victorian Certificate of Education 2010 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 16 November 2010 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003 Victorian Certificate of Education 2003 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 21 November 2003 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006 Victorian CertiÞcate of Education 2006 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 14 November 2006 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5.

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5. Victorian CertiÞcate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 15 November 2005 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2013 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter Section Number of questions GREEK Written examination Monday 18 November 2013 Reading

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009 Victorian Certificate of Education 2009 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 17 November 2009 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007 Victorian CertiÞcate of Education 2007 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 20 November 2007 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004 Victorian Certificate of Education 2004 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 19 November 2004 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *5762071998* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2012 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece to Rafina, Greece - Google Maps Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece 1. Head south on Antiploiarchou Panagioti Vlachakou/Artemisiou/Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2886709603* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η όλη διαδικασία θα γίνει από τη Διεύθυνση Διοικητικού των Ιδρυμάτων σας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η όλη διαδικασία θα γίνει από τη Διεύθυνση Διοικητικού των Ιδρυμάτων σας. Προς: Διοικητικό Προσωπικό ΑΣΠΑΙΤΕ Κοιν.: Πρόεδρο ΔΕ Αντιπρόεδρο ΔΕ Γραμματέα ΑΣΠΑΙΤΕ Αριθ. Πρωτ.: Δ/3708/25.10.13 Θέμα: Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "ERASMUS for Public Administration" Διαβιβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Youth Dialogue Project

Cyprus Youth Dialogue Project Cyprus Youth Dialogue Project The Cyprus Youth Dialogue Project, funded by the UNDP s initiative, Action for Cooperation and Trust (ACT), focuses on enabling and encouraging inter-communal dialogue among

Διαβάστε περισσότερα

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided.

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided. G 0510/404 NATIONAL QUALIFICATIONS 011 THURSDAY, 5 MAY 10.00 AM 10.45 AM CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation Answer all the questions in the answer book provided. Read every question

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM Saronida, Greece to Athens, Greece - Google Maps 1 Directions to Athens, Greece 924 km about 16 hours 41 mins Loading... 2009 Google - Map data 2009 Tele Atlas - Saronida, Greece 1. Head southeast on Pelopos/Πέλοπος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Office Management Programme

Office Management Programme Office Management Programme Recognized by the Institute of Leadership & Management, UK CONICON LTD P.O.Box: 53300, 3301 Limassol Phone: 25749370 Fax: 25749371 E-mail: conicon@logos.cy.net Website: http://www.conicon.com

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Safe n sound 3 ΤΟ ΑΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ Εκδόσεις Λευκή Σελίδα εκπαίδευση ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανθή Κοκκώνη Mαρίνα Μαυροφόρου Kατερίνα Περικλέους Aπόστολος Πηγιάκης Δέσποινα Φιλιππίδου Safe n sound Getting

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD DIPLOMA GREEK JUNE 2007 Reading Task 1 Time allowed Military Journal Newspaper Article 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

www.englishonlinetests.com

www.englishonlinetests.com www.englishonlinetests.com ΕnglishΟnlineΤests.com Παρουσίαση ιστοσελίδας Seventron Limited 2013 Τι είναι το EnglishOnlineTests.com Το EnglishOnlineTests.com είναι μία ιστοσελίδα η οποία προσφέρει test

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία Newsletter September/ October 2010 Volume : 45 Holy Cross Greek School http://belmontgreekschool.com Ανοίξαν τα σχολεία Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές. Ενθουσιασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Help us beat cancer. Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Register to join a research study today! Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα!

Help us beat cancer. Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Register to join a research study today! Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα! Translation Βοηθήστε μας να νικήσουμε τον καρκίνο Συμμετάσχετε σε ερευνητική μελέτη σήμερα! Το Αντικαρκινικό Συμβούλιο και άλλοι ακαδημαϊκοί φορείς εκπονούν ερευνητικές μελέτες σχετικές με τον καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe Examinations in English as a foreign language

The Marlowe Examinations in English as a foreign language 1 The Marlowe Examinations in English as a foreign language Administered by the Marlowe Examination Services Ltd Registered in England Reg.Nos 7368667, 2219780 Headquarters for the East Mediterranean and

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Kia Karavas. RCEL publications, 2008

Kia Karavas. RCEL publications, 2008 RCEL publication series editors: Bessie Dendrinos & Kia Karavas MENTORING STUDENT TEACHERS OF ENGLISH A HANDBOOK Kia Karavas RCEL publications, 2008 Faculty of English Studies, National and Kapodistrian

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 TUESDAY, 5 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα