HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)"

Transcript

1 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Section II Options (30 marks) Attempt TWO questions. Answers may be written in EITHER Greek OR English. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. 393

2 2 SECTION I LANGUAGE (30 Marks) Attempt BOTH questions. The answers to Question 1 MUST be written in ENGLISH. The answer to Question 2 MUST be written in GREEK. QUESTION 1 Reading Skills (10 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Read the passage below, then answer, in ENGLISH, the questions on the following page. VΕνα Θαλαvσσιο Παvρκο Η ιστοριvα της Αλοννηvσου ξεκιναv αποv την παλαιολιθικηv εποχηv. Λεvνε µαvλιστα, οvτι τοvτε ηvταν ενωµεvνη µε τα υποvλοιπα νησιαv των Σποραvδων και τη Θεσσαλιvα. Οι αρχαιvοι VΕλληνες την ονοvµαζαν VΙκο. Καταv τη διαvρκεια της Μινωικηvς θαλασσοκρατοριvας στο Αιγαιvο, Κρητικοιv µε αρχηγοv το µυθικοv ηvρωα Σταvφυλο, κατοιvκησαν εκειv και στην Πεπαvρηθο, τη σηµερινηv Σκοvπελο, και αvρχισαν να καλλιεργουvν ελιεvς και αµπεvλια. Ακολουvθησαν οι Μυκηναιvοι, οποvτε ηvρθε στο νησιv ο Πηλεvας, πατεvρας του ατροvµητου ηvρωα Αχιλλεvα, και εvµεινε ως το θαvνατοv του. Στην Αλοvννησο βριvσκεται το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο των Βορειvων Σποραvδων, το πρωvτο Θαλαvσσιο Παvρκο της Ελλαvδας και η µεγαλυvτερη σε εvκταση προστατευοvµενη περιοχηv στη Μεσοvγειο. Τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι περιοχεvς τοvσο µεvσα στη θαvλασσα οvσο και κονταv σε ακτεvς. Εκειv συγκεντρωvνονται σπαvνια ζωvα και φυταv, γεωλογικοιv σχηµατισµοιv και τοπιvα εξαιρετικηvς οµορφιαvς. Για να τα διατηρηvσουµε εvτσι οvµως, πρεvπει να τα προστατευvουµε συστηµατικαv αποv διαvφορες καταστρεπτικεvς ανθρωvπινες αταξιvες (ρυvπανση, πυρκαγιεvς, υπερβολικοv ψαvρεµα, ανεξεvλεγκτος τουρισµοvς, κ.α.). Το θαλαvσσιο παvρκο ειvναι µια περιοχηv ιδιαιvτερης οικολογικηvς αξιvας, που προστατευvεται αποv το κραvτος και τους νοvµους. Μη φανταστειvτε οvτι τα θαλαvσσια παvρκα ειvναι καvτι σαν το SEAWORLD, µε τις νεροτσουληvθρες και τις τεραvστιες κατασκευεvς-παιχνιvδια στις πισιvνες. Σε καµιαv περιvπτωση, επιvσης, τα θαλαvσσια παvρκα δεν ειvναι τσιvρκο, οvπου οι επισκεvπτες πληρωvνουν, για να δουν θεαvµατα µε ζωvα και ακροβαvτες. εν παιvζουµε λοιποvν, µε την πολυvτιµη φυσικηv µας κληρονοµιαv. VΕνας τεvτοιος φυσικοvς θησαυροvς δεν θα ηvταν δυνατοv να µειvνει απαρατηvρητος και αφηµεvνος στην τυvχη του.

3 3 QUESTION 1 (Continued) Τα νεραv των Βορειvων Σποραvδων αναταραvζονται συχναv αποv τα παιχνιvδια των δελφινιωvν µε αvλλα θαλαvσσια ζωvα. Στις θαλασσινεvς σπηλιεvς, µε τους χρωµατιστουvς σταλακτιvτες και σταλαγµιvτες ειvναι το βασιvλειο της µεσογειακηvς φωvκιας Μοναχοvς (Monachus Monachus). Η φωvκια αυτηv ειvναι εvνα αποv τα µεγαλυvτερα θηλαστικαv και ζει στις ελληνικεvς θαvλασσες αποv τα αρχαιvα χροvνια. Μας το µαρτυρουvν παρασταvσεις της σε αγγειvα και αρχαιvα ελληνικαv νοµιvσµατα, καθωvς και αναφορεvς σε κειvµενα, οvπως η Οδυvσσεια του Οµηvρου και οι Περιv τα ζωvα ιστοριvαι του Αριστοτεvλη. Σηvµερα, οvµως, απειλειvται µε εξαφαvνιση. Το ζωvο αυτοv ειvναι προστατευοvµενο. Η Εταιρειvα για τη Μελεvτη και Προστασιvα της Μεσογειακηvς φωvκιας, (η ΜΟµ) που ασχολειvται συστηµατικαv µε την εvρευνα και την προστασιvα της φωvκιας, αναλαµβαvνει να βοηθηvσει και να προφυλαvξει το Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Προσεvχουν χειµωvνα-καλοκαιvρι την περιοχηv και σε συνεργασιvα µε το Λιµενικοv και τις τοπικεvς Αρχεvς της Αλοννηvσου, φροντιvζουν για την τηvρηση των νοvµων και την προστασιvα του µοναδικουv αυτουv οικοσυστηvµατος. (a) (i) What is Iko called today? (ii) Mention ONE detail from each of these stages of its history. 1 Palaeolithic 2 Minoan 3 Mycenean (b) (c) (d) (e) (f) Describe some unique features of the Εθνικοv Θαλαvσσιο Παvρκο. Why was the establishment of θαλαvσσια παvρκα necessary? Why is SEAWORLD mentioned in this passage? Give details. What evidence is there in the passage that the Monachus Monachus seal has lived in Greek waters since ancient times? What are the responsibilities of MOm?

4 4 QUESTION 2 Writing Skills (20 marks) Use a SEPARATE Writing Booklet. Your answer MUST be written in GREEK. Answer in about 250 words. You are living in Greece. You applied for the position advertised and circled below. After gaining this position you write a letter to your parents to tell them the good news. In this letter: describe your first week at work; talk about some of your colleagues; mention a concern you have about your new work and how you will overcome this; you may mention any other related issues. ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαvλληλος για τουριστικοv γραφειvο µε τουλαvχιστον δυvο χροvνια πρου>πηρεσιvα. Απαραιvτητα προσοvνταú πολυv καληv γνωvση της ελληνικηvς και αγγλικηvς γλωvσσας, αvριστη γνωvση ηλεκτρονικουv υπολογιστηv και εµπειριvα στην οργαvνωση γραφειvου. Οι ενδιαφεροvµενοι É ες θα πρεvπει να ειvναι αvτοµα ευπαρουσιvαστα, µε ευχαvριστη προσωπικοvτητα και µε ικανοvτητες επικοινωνιvας. Επικοινωνηvστε µε τον κυvριο Χιωvτη στο Τηλ

5 5 BLANK PAGE Please turn over

6 6 SECTION II OPTIONS (30 Marks) Attempt TWO questions. Answer each question in a SEPARATE Writing Booklet. Answers may be written in EITHER Greek OR English. QUESTION 3 Prose (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on the following page. Γ. Ιωαvννου, Η µοvνη κληρονοµιαv Αυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους. Μα, για τα παιδιαv τους, τους παππουvδες µου, τι να πει κανειvς, που πεvθαναν ακοvµα πιο νεvοι και µαvλιστα στην προσφυγιαv Ο εvνας πεvθανε γρηvγορα γρηvγορα, στο δροvµο της προσφυγιαvς, προτουv µπορεvσει να εγκαταστηvσει καvπου τη φαµελιαv του, αποv τις κακοπαvθειες µα κι απ το µαραvζι. εν αvντεξε στον ξεριζωµοv και στην κλοτσοπατιναvδα της αλλοσουvσουµης κοινωνιvας µε την οποιvα ξαφνικαv εvµπλεξαν. Ειvχε πουληvσει οvσο οvσο προvβατα, κτηvµατα και σπιvτια στην Τουρκιαv κι εvφυγε οικογενειακωvς για να ησυχαvσουν απ τις καθηµερινεvς λαχταvρες. Οι αvνθρωποι του γκουβεvρνου τους πηvγαν πρωvτα στο εδεvαγατς, τους εvριξαν σε καvτι σιταποθηvκες και τους παραvτησαν. Οι ξενηστικωµεvνοι εκειvνοι ελλαδιvτες ηvταν αδυvνατο να φανταστουvν µε τιv ξεπεσµεvνους αρχονταvδες ειvχαν να καvνουν. Αυτοιv εvβλεπαν µοναvχα τα τουρκοµεριvτικα ρουvχα και µουρµουvριζαν. Οι δικοιv µας ειvδαν κι αποvειδαν, ναυvλωσαν εvνα και?κι, φοvρτωσαν τα πραvγµατα και φυvγανε για τη Σαµοθραvκη. Στο ταξιvδι εvκανε εvνα καιροv τροµαχτικοv. Τεvτοιο στραvψιµο και τεvτοιο µπουµπουνητοv δεν ειvχε ξαναδειv αυτοvς κι ας ηvταν χροvνια τσεvλιγκας. Το και?κι ηvταν µικροv, αµπαvρι δεν ειvχε. Σκεvπασε παιδιαv και γυναιvκα µε την καvπα του κι αυτοvς αποvµεινε να τον δεvρνει η βροχηv και το χαλαvζι. Στην πατριvδα, οvταν ο κατακλυσµοvς τον εvβρισκε µακριαv αποv τη σταvνη, εvστρωνε την καvπα σε πουρναvρια χαµηλαv, πλαvγιαζε απαvνω και σκεπαζοvταν µε την αvλλη µισηv. VΕτσι ουvτε φοvβο να τον παvρει το νεροv ειvχε ουvτε να τον καvψει αστραπηv. Εδωv οvµως τι να καvνει, ειvχε και τα παιδιαv. Η Σαµοθραvκη εvρηµος τοvπος, αvγονος, καλοvς για αγριοκαvτσικα. Πουv µπορουvσαν αυτοιv να καvνουν, που ειvχαν εvρθει απ τον παραvδεισο. VΑρχισαν τοvτε να καταλαβαιvνουν για καλαv, τι ειvχαν παvθει. Ο τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοv. Σαν καταλαvγιασε ο αεvρας, µε το ιvδιο αυτοv και?κι τραvβηξαν για την Καβαvλα. Ταχτοποιηvθηκαν εκειv καvπως ανθρωπινοvτερα. Μα, δουλειαv πουθεναv.

7 7 QUESTION 3 (Continued) (a) ÆΑυτοιv τουλαvχιστο πεvθαναν στις πατριvδες τους, εvγιναν εvνα µε το χωvµα των προγοvνων τους.æ To whom is this quotation referring? Σε ποιονéποιους αναφεvρεται αυτοv το παραvθεµα (b) ÆΟ τουvρκος δεν ηvταν το µοvνο θεριοvæ. How does this statement reflect the social climate of the time? Πωvς απεικονιvζεται το κοινωνικοv κλιvµα της εποχηvς µε τη δηvλωση αυτηv (c) What is the significance of the title of the story? Ποια ειvναι η σηµασιvα του τιvτλου της ιστοριvας (d) Discuss the character of the narrator. Σχολιαvστε το χαρακτηvρα του αφηγητηv. (e) Identify and discuss TWO themes that appear in BOTH this story AND in ONE other story that you have studied. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ θεvµατα που εµφανιvζονται σε αυτοv το διηvγηµα ΚΑΙ σε ΕΝΑ ακοvµα διηvγηµα που µελετηvσατε.

8 8 QUESTION 4 Poetry/Song (15 marks) Attempt EITHER part (a) OR part (b). EITHER (a) Poetry Read the poem below, then answer the questions on the following page. Γ. Ριvτσος, Επιταvφιος VIII Να χα τ αθαvνατο νεροv, ψυχηv καινουvργια να χα, να σου δινα, να ξυvπναγες για µια στιγµηv µοναvχα, Να δεις, να πεις, να το χαρειvς ακεvριο τ οvνειροv σου να στεvκεται ολοζωvντανο κονταv σου, στο πλευροv σου. Βρονταvνε στραvτες κι αγορεvς, µπαλκοvνια και σοκαvκια και σου µαδαvνε οι κορασιεvς λουλουvδια στα µαλλαvκια. Για το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς, βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθεια. VΕσµιξε η µπλουvζα το χακιv, φανταvρος τον εργαvτη κι αστραvφτουν οvλοι µια καρδιαv βουληv, σφυγµοvς και µαvτι. Ω, τι οvµορφα σαν σµιvγουνε, σαν αγαπιουvνται οι ανθρωvποι, φεγγοβολαvνε οι ουρανοιv, µοσκοβολαvνε οι τοvποι, Κι οvπως περναvν, λεβεvντηδες, γεροιv κι αδερφωµεvνοι, λεvω και θα καταχτηvσουνε τη γης, την οικουµεvνη. Κ οι λυvκοι αποτραβηvχτηκαν και κρυvφτηκαν στην τρουvπα µαµουvνια που τα σαvρωσε βαρειαv του εργαvτη η σκουvπα. Ω, πουv σαι, γιοvκα µου, να δεις, πουλιv, ν αναγαλλιαvσεις, και, πριν κινηvσεις µοναχοv, τον κοvσµο ν αγκαλιαvσεις.

9 9 QUESTION 4 (Continued) (i) What desire does the mother express and why? Τι επιθυµιvα εκφραvζει η µαvνα και γιατιv (ii) ÆΓια το αιvµα που βαψε τη γης αντρειευvτηκαν τα πληvθια, δαvσα οι γροθιεvς, πεvλαα οι κραυγεvς βουναv οι καρδιεvς, τα στηvθειαæ. What event is Ritsos referring to in these lines? Σε ποιο γεγονοvς αναφεvρεται ο Ριvτσος σε αυτουvς τους στιvχους (iii) Identify and discuss TWO references made to solidarity in this poem. Εντοπιvστε και σχολιαvστε ϒΟ αναφορεvς στην αλληλεγγυvη σε αυτοv το ποιvηµα. (iv) Compare the mood of this poem with the mood of ONE other poem in this collection. Συγκριvνετε τη διαvθεση αυτουv του ποιηvµατος µε τη διαvθεση ΕΝΟΣ ακοvµα ποιηvµατος της συλλογηvς. (v) Discuss Ritsos use of imagery in relation to nature. Σχολιαvστε τη χρηvση της εικονοπλασιvας οvσον αφοραv τη φυvση. OR Question 4 continues on page 10

10 10 QUESTION 4 (Continued) (b) Song Read the song below, then answer the questions on the following page. Μ. Χριστοδουλιvδη, Ες γην εναλιvαν Κυvπρον ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΤΕ ΛΑΘΟΣ (Θεοδοvση Πιεριvδη) VΑσε πλεvον φωνηv µου τον ανεvµελο στιvχο το µεθυvσι σου δεvσε και τη φλοvγα σου κραvτα. Σφιvξε τωvρα, ζευγαvρια, την ηχωv µε τον ηvχο στρωvσε στεvρεο το βηvµα, στραvταν ιvσια περπαvτα. Μεγαλοvφωνος υvµνος στο φαριv του ας σε παvρει που ζηταv δεξιωσυvνη και καλοv χαλιναvρι. Κι ας µην πουν πως τραγουvδι σαν κι αυτοv δεν ταιριαvζει τεvτοια σκοτεινηv ωvρα που τα στηvθεια σου πνιvγει. Λεvω εκειvνο που µεvνει και που µοvνο θ αλλαvζει στο καλυvτερο παvντα, σαν η αγκουvσα θα φυvγει. Γιατιv αυτοιv θε να φυvγουν! Πες πως κιοvλας κιναvνε... Μα οvλα τ αvλλα θα µειvνουν και δικαv µας θε ναvναι. VΟχι, εσαvς δε σας θεvλει τουvτη η γη, δε σας ξεvρει! VΟλα εδωv ειvναι δικαv µας! Τι απ το καvθε λιθαvρι απ το χωvµα, απ το δεvντρο, το νεροv και τ αγεvρι το κορµιv µας µια σταvλα για να γιvνει εvχει παvρει. Η ψυχηv µας επηvρε µια πνοηv απ το καθεvνα. VΟλα εδωv ναι δικαv µας µα για σας οvλα ξεvνα! Γιατιv εσειvς ειvστε ξεvνοι. Κι οvσα βαvγια αν κραταvτε τουvτη η γη δεν πουλιεvται, δεν της γιvνεστε φιvλοι! Η πατριvδα ειvναι µαvνα κι εvχει µνηvµη θυµαvται απ τον αvγιο της κοvρφο ποιαv βυζαvξανε χειvλη. Κ η γλυκειαv µας η Κυvπρος ηvταν, ειvναι, θα µεvνει για τα τεvκνα της µαvνα µα για σας παvντα ξεvνη. Λογαριαvσατε λαvθος µε το νου σας, εµποvροι, δε µετριεvται πατριvδα, λευτεριαv µε τον πηvχυ! Κι αν µικροvς ειν ο τοvπος και το θεvλει και µποvρει τον ασηvκωτο βραvχο να τον φαvει µε το νυvχι. Τουvτη η διvψα δε σβυvνει, τουvτη η µαvχη δεν παυvει, χιvλια χροvνια αν περαvσουν, δεν πεθαιvνουµε σκλαvβοι.

11 11 QUESTION 4 (Continued) (i) What decision does the poet make in the first stanza? Τι αποvφαση παιvρνει ο ποιητηvς στην πρωvτη στροφηv του τραγουδιουv (ii) What is the word αγκουvσα referring to? Σε τι αναφεvρεται η λεvξη ÆαγκουvσαÆ (iii) Discuss the imagery of the third and fourth stanzas. Συζητειvστε την εικονοπλασιvα στην τριvτη και τεvταρτη στροφηv. (iv) How do the music and singing contribute to the themes of this song? Πωvς συµβαvλλουν η µουσικηv και το τραγουvδι στη θεµατολογιvα του ποιηvµατος (v) Whom is the poet addressing throughout the song? Why? Σε ποιον/ποιους απευθυvνεται ο ποιητηvς σε αυτοv το τραγουvδι και γιατιv (vi) Why is this song placed first in the collection? Γιατιv το τραγουvδι αυτοv ειvναι το πρωvτο της συλλογηvς

12 12 QUESTION 5 Drama (15 marks) Read the passage below, then answer the questions on page 14. Ι. Καµπανεvλλης, Η αυληv των θαυµαvτων ΑΣΤΑÚ Θα το δειvτε... Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv... Και σαν ξαναπεραvσουµε αποv δω δε θα τον γνωριvσουµε το δροvµο µας... VΟλα αποv δω θα Vχουνε φυvγει... καvµαρες, πεζουvλια... ως και τα χωvµατα που παταvµε θα τα Vχουνε παvρει και θα τα Vχουνε πεταvξει... Ποιοvς ξεvρει που... Και παvνω απ την αυλιvτσα µας θαv χουνε βαvλει µια πολυκατοικιvα πολυτελεvστατη! Παραvξενο ε Εµειvς που θα παvµε VΟσοι µεvνουνε δω αποv πριν απ το πενηvντα θα παvρουνε κι αποζηµιvωση... Η Μαριvτσα κι εγωv θα παvρουµε καvτιτις... Κριvµα να µην εvχετε εvρθει πριν απ το πενηvντα (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ εvρχεται απ το βαvθος). ΑΣΤΑÚ (Στο ΣΤΕΛΙΟ)... VΗρθανε παvλι σηvµερα και µας µετρουvσανε... Τ αvκουσα... (Πλησιαvζει στην ποvρτα του δωµατιvου του ΣΤΡΑΤΟϒ. Παιvζει νευρικαv στο χεvρι του το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ. Η ΑΣΤΑ φωναvζει ÆΓιοακειvµÆ και φευvγει προς το δροvµο)... Στραvτο... Στραvτο... Στραvτο... εν ειvναι δω, εvφυγε!... Και πουv πηvγε... Που θες να ξεvρω... ε λεvει εσεvνα που ειvσαι φιvλος του µαυvρη φιλιvα δω που τα λεvµε εµεvνα θα πει... Αλλαv γιατιv να σου δωvσει λογαριασµοvν, εδωv ουvτε η γυναιvκα σου δε σου λεvει που παvει... Ε εν κοιταvς το χαvλι σου λεvω γω, µοvνο θες να σαι κι εναντιvον µου... (Ο ΣΤΕΛΙΟΣ αναvβει τσιγαvρο. Η ΑΝΝΕΤΩ βαvζει κι αυτηv τσιγαvρο στο στοvµα της). Μου διvνεις ν αναvψω (Της διvνει φωτιαv. Η ΑΝΝΕΤΩ βλεvπει το σταυροv που κραταv). Αυτοvς ο σταυροvς δικοvς του ειvναι

13 13 QUESTION 5 (Continued) ικοvς του... Κι αυτοvν σου τον εvδωσε ε µου τον εvδωσε... Γιατιv το λες Ειvδες να µου δωvσει τιvποτε αvλλο ε σου δανειvζει οvλη την ωvρα Εγωv του ζητωv! Κι αυτοvς σου διvνει αβεvρτα, ενωv ειvναι σπαvγγος. Πουv το δες οvτι ειvναι σπαvγγος Τον ειvδες ποτεv να παvει να γλεντηvσει, να ξοδεvψει VΟλο δω µεvσα καvθεται σαν κοριvτσι του σπιτιουv. Ειvναι ηvσυχος αvνθρωπος... Εµεvνα µου λες Αν ειvχες µαvτια... (VΕξαλλος). Σκαvσε... Τι εvπαθες Σκαvσε, γιατιv δε θεvλω πολυv... Μου χουνε µπει εvνα σωροv διαοvλοι δω µεvσα... (Χτυπαv µε το χεvρι το κεφαvλι του). Παvλι καλαv... εγωv εvλεγα... ε µου λες, τι µασαvς εκειv πεvρα, µιvλα καθαραv... Εσυv τα µασαvς, οvχι εγωv... Πες µου πρωvτος µια καθαρηv κουβεvντα να σου πω εκατοv... (Παυvση)... Το σταυροv ξεvρεις πουv τοvνε βρηvκα... Μεvσα σε µας... κρυµµεvνο καvτω αποv το χαρτιv που βαvζει στα ραvφια της κουζιvνας... VΟσες φορεvς του πα να ρθει µεvσα, ποτεv δεν ηvρθε! Τωvρα πωvς βρεvθηκε µεvσα ο σταυροvς του και µαvλιστα κρυµµεvνος κιοvλας να µην τοvνε δω... Τι γιvνεται δηλαδηv, µπαινοβγαιvει στο σπιvτι µου την ωvρα που λειvπω Προχτεvς να τεvτοια ωvρα τους βρηvκα να καvθονται κονταv κονταv και να τα λεvνε... Question 5 continues on page 14

14 14 QUESTION 5 (Continued) (a) Æ...Αργαv ηv γρηvγορα θα τα µαζεvψουµε και θα τρεvχουµε αλλουv...æ What is Anneto referring to here? In your answer discuss her comment and its historical relevance. Σε τι αναφεvρεται η Αννετωv Στην απαvντησηv σας σχολιαvστε τα λοvγια της και τη σχεvση τους µε την ιστορικηv πραγµατικοvτητα. (b) ÆΕµειvς πουv θα παvµε Æ How does this question reflect Asta s situation? Πωvς απεικονιvζεται η θεvση της Ασταvς µε την ερωvτηση αυτηv (c) ÆΤ αvκουσα... (...Παιvζει νευρικαv στο χεvρι το σταυροv που φορουvσε ο ΣΤΡΑΤΟΣ...).Æ Analyse the significance of these stage directions. Αναλυvστε τη σηµασιvα αυτηvς της θεατρικηvς οδηγιvας. (d) What does Anneto imply with the words Ƶαυvρη φιλιvαæ? How does the final outcome of the play justify her words? Τι υπονοειv η Αννετωv µε τα λοvγια Ƶαυvρη φιλιvαæ Πωvς δικαιολογουvνται τα λοvγια της σε σχεvση µε την καταvληξη του εvργου (e) What does this passage reveal about Anneto s character? What is her role in the play? Τι µας αποκαλυvπτει αυτοv το αποvσπασµα για το χαρακτηvρα της Αννετωvς Ποιος ειvναι ο ροvλος της στο εvργο End of paper

15 15 BLANK PAGE

16 16 BLANK PAGE Board of Studies NSW 2000

MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1998 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Attempt BOTH questions.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 18 May 2009 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 19 November 2012. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2012 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Monday 19 November 2012 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Day Date 2005. Reading time: *.** to *.** (15 minutes) Writing time: *.** to *.** (2 hours) QUESTION AND ANSWER BOOK

GREEK. Written examination. Day Date 2005. Reading time: *.** to *.** (15 minutes) Writing time: *.** to *.** (2 hours) QUESTION AND ANSWER BOOK Victorian Certificate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Section GREEK Written examination Day Date 2005 Reading time: *.** to *.** (15 minutes) Writing time: *.** to *.** (2

Διαβάστε περισσότερα

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2011 MODERN GREEK (CONTINUERS) FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK RE-MARKED ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX Monday 31 October: 9 a.m. Time: 3 hours Section 1: Listening and Responding

Διαβάστε περισσότερα

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS)

2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) 2012 MODERN GREEK (CONTINUERS) External Examination 2012 FOR OFFICE USE ONLY SUPERVISOR CHECK ATTACH SACE REGISTRATION NUMBER LABEL TO THIS BOX QUESTION BOOKLET 1 7 pages, 5 questions RE-MARKED Friday

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 16 May 2011 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

PHYA1. General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Particles, Quantum Phenomena and Electricity

PHYA1. General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Particles, Quantum Phenomena and Electricity Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Physics A Unit 1 For this paper you must have: l a pencil and a ruler l a calculator l a Data

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Thursday 22 May 2008 Afternoon Time: 55 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes Materials

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 55 minutes

Paper Reference. Modern Greek Paper 3 Reading and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 55 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 3 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/03 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 3 Reading and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 55 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

London Examinations GCE

London Examinations GCE Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Tuesday 15 May 2007 Afternoon Time: 3 hours Surname Signature Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response. Wednesday 19 May 2010 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response. Wednesday 19 May 2010 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Wednesday 19 May 2010 Afternoon Time: 2 hours 45

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 18 November 2008 Victorian Certificate of Education 2008 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 18 November 2008 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator MODERN AND MEDIEVAL LANGUAGES TRIPOS Part IA Option A: ab initio Friday 21 May 2010 9 to 12 Paper GRA1: INTRODUCTION TO THE MODERN GREEK LANGUAGE, 1 USE OF MODERN GREEK Candidate Number.. Answer ALL questions.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003

GREEK. Written examination. Friday 21 November 2003 Victorian Certificate of Education 2003 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 21 November 2003 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα Ζητήματα υποδοχής και πρόσληψης του Franz Kafka στην Ελλάδα Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Aspects of Kafka s reception in Modern Greek Literature: The

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 16 November 2010 Victorian Certificate of Education 2010 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 16 November 2010 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 17 November 2009 Victorian Certificate of Education 2009 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 17 November 2009 Reading time: 11.45 am to 12.00

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 14 November 2006 Victorian CertiÞcate of Education 2006 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 14 November 2006 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπουρνέλης Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπουρνέλης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπουρνέλης Γεώργιος Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1

Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1 Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1 Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 2 Dervish Abu Bekr, «Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. Α» Ιούνιοσ 2013 Φωτo εξωφύλλου: Βαςιλεύα Αςπαςύα Μαςούρα Επιμϋλεια ϋκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007

STUDENT NUMBER Letter GREEK. Written examination. Tuesday 20 November 2007 Victorian CertiÞcate of Education 2007 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 20 November 2007 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2.

GREEK. Written examination. Monday 18 November 2013. Reading time: 11.45 am to 12.00 noon (15 minutes) Writing time: 12.00 noon to 2. Victorian Certificate of Education 2013 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter Section Number of questions GREEK Written examination Monday 18 November 2013 Reading

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004

GREEK. Written examination. Friday 19 November 2004 Victorian Certificate of Education 2004 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE GREEK Written examination Friday 19 November 2004 Reading time: 9.00 am to 9.10 am (10 minutes) Writing time: 9.10 am

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5.

GREEK. Written examination. Tuesday 15 November 2005. Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm (15 minutes) Writing time: 3.15 pm to 5. Victorian CertiÞcate of Education 2005 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Figures Words STUDENT NUMBER Letter GREEK Written examination Tuesday 15 November 2005 Reading time: 3.00 pm to 3.15 pm

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ»

«ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Παναγιώτα Κουρίδου Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΌΡΟΥ "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Λαμπρινή Κουρκούτα 1, Αβραμίκα Μαρία 2, Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια 3 1.Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα