Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Πληροφορική"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισμοί Πληροφορία (information) είναι η αποδιδόμενη σημασία σε ένα παρατηρούμενο συμβάν ή αντικείμενο, καθώς αυτό ταυτοποιείται με μια έννοια ή συνδυασμό εννοιών. Οι έννοιες αυτές έχουν προκύψει μετά από μια διαδικασία κατηγοριοποίησης πολλών παρόμοιων συμβάντων ή αντικειμένων. Συνδυασμοί μάλιστα εννοιών μπορούν να δημιουργήσουν έννοιες που δεν αντιστοιχούν σε παρατηρηθέντα συμβάντα / αντικείμενα. Δεδομένα (data) είναι οι δομικές μονάδες της πληροφορίας. Σύμφωνα με την γνωσιακή ιεραρχία DIKW, πληροφορία είναι δεδομένα + πλαίσιο αναφοράς, ενώ γνώση (knowledge) είναι πληροφορία + το πώς να χρησιμοποιείται. Οι έννοιες αποδίδονται με αντικειμενικές (δι-υποκειμενικές) αναπαραστάσεις, τις λέξεις ή όρους και οι κρίσεις αποδίδονται με προτάσεις, με αποτέλεσμα η υποκειμενική διαδικασία της σκέψης να μετουσιώνεται σε αντικειμενική γλωσσική διαδικασία. Οι λέξεις δηλαδή και οι προτάσεις είναι αναπαραστάσεις σημαίνοντα εννοιών και κρίσεων και αντιστοιχούν σε πραγματικά ή φανταστικά αντικείμενα και πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα (αντίστοιχα αληθείς ή ψευδείς κρίσεις).

2 12 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών Προϋπόθεση λοιπόν της πληροφορίας είναι η άφιξη στο σύστημα (άνθρωπο ή μηχανή) είτε αισθητηριακών ερεθισμάτων της εξωτερικής πραγματικότητας είτε γλωσσικών ερεθισμάτων που αναπαριστούν πραγματικά ή φανταστικά συμβάντα. Με βάση τα ερεθίσματα, που αποτελούν τα δεδομένα, το σύστημα αποδίδει στα αντίστοιχα συμβάντα κάποια σημασία (πληροφορία). Στο πλαίσιο μιας γλώσσας, οι όροι και οι προτάσεις της ακολουθούν ένα σύνολο κανόνων, την αντίστοιχη γραμματική. Ανάλογα, η δυαδική αναπαράσταση και οι συνδυασμοί της στο πλαίσιο της δυαδικής γλώσσας (digital data) είναι κωδικοποιημένα σύμβολα που αναπαριστούν στοιχεία, εντολές και διαδικασίες προκαθορισμένης σημασίας (αποδιδόμενης ως πληροφορίας) για ένα συγκεκριμένο τύπο μηχανών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα δεδομένα εισόδου υφίστανται επεξεργασία (processing) και οδηγούν στην παραγωγή νέων δεδομένων, των δεδομένων εξόδου, τα οποία μεταφέρουν νέα πληροφορία. Η επεξεργασία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διαδικασίες όπως αναζήτηση, προσωρινή καταχώριση, μόνιμη αποθήκευση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση, τροποποίηση και διαγραφή δεδομένων. Τέλος, στην περίπτωση ενός μηχανικού συστήματος, γνώση είναι η απόκτηση νέων δεδομένων, σαν αποτέλεσμα της επεξεργασίας ήδη διαθέσιμων δεδομένων, κάνοντας χρήση αυστηρών λογικών κανόνων (κατηγορικού λογισμού). 1.2 Από τα Δεδομένα στη Σοφία Ιεραρχικά Μοντέλα Γνώσης Οι έννοιες έχουν προκύψει μετά από μια διαδικασία κατηγοριοποίησης πολλών παρόμοιων αντικειμένων. Πρωταρχικά χρησιμοποιούνται λοιπόν οι έννοιες ως α- ντιπρόσωποι, υποκατάστατα, σύμβολα αντικειμένων, στη συνέχεια αποκτούν αυθυπαρξία και γίνονται πρώτη ύλη για τον σχηματισμό κατηγορικών, υποθετικών ή σύνθετων προτάσεων, καθώς και κατηγορικών, υποθετικών ή σύνθετων, παραγωγικών ή επαγωγικών συλλογισμών. Πρόταση, κατά τον Αριστοτέλη, είναι «λόγος αποφαντικός, εν ώ το αληθεύειν ή ψεύδεσθαι υπάρχει», είναι δηλαδή μια κρίση που τίθεται υπό έλεγχο, και παρά την πεποίθηση του ομιλούντος περί της αληθείας της, μπορεί να καταδειχθεί εντέλει ψευδής. Συλλογισμός είναι μια σειρά προτάσεων που οδηγούν μέσω κάποιων λογικών κανόνων σε μια άλλη πρόταση. Η προσφυγή στην εμπειρία στην περίπτωση των κατηγορικών προτάσεων καταδεικνύει την τιμή αληθείας τους. Η εφαρμογή των κανόνων της λογικής στην περίπτωση (1) των υποθετικών προτάσεων καταδεικνύει τη σχέση των τιμών αληθείας της ηγούμενης σε σχέση με την επόμενη πρόταση, (2) των σύνθετων προτάσεων καθορίζει την τιμή αληθείας της σύνθετης πρότασης με βάση τις τιμές αληθείας των απλών, (3) των συλλογισμών καθορίζει την εγκυρότητα ή μη του συλλογιστικού σχήμα-

3 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική 13 τος. Η απόφανση περί της τιμής αληθείας μιας πρότασης ή περί της εγκυρότητας ή μη ενός συλλογισμού αποτελούν βασικές διεργασίες της διαδικασίας της γνώσης. Οι όροι και οι προτάσεις μιας φυσικής γλώσσας γίνονται αντίστοιχα σταθερές ο- ντότητες ή μεταβλητές οντοτήτων και συναρτήσεις στο πλαίσιο γλωσσών που α- πευθύνονται σε ένα Η/Υ (όπως Prolog). Επίσης οι συλλογισμοί μπορούν να υλοποιηθούν μέσω αντίστοιχων συμπερασματικών διαδικασιών (reasoning processes) στο πλαίσιο των γλωσσών αυτών. Με τη βοήθεια των διαδικασιών αυτών μπορεί πλέον ο υπολογιστής να αποφανθεί περί της αλήθειας ή του ψεύδους μιας πρότασης με βάση τις τιμές αλήθειας άλλων προτάσεων. Δίνοντας τις παρακάτω προτάσεις (συναρτήσεις που εφαρμόζονται σε διάφορες οντότητες) στη Prolog: father(adam,paul). Yes mother(adam,paul). No father(mary,paul). No mother(mary,paul). Yes father(adam,pierre). No προκύπτει η τιμή αλήθειας για προτάσεις όπως ο adam είναι father του paul (true), ο adam είναι mother του paul (false), η mary είναι father του paul (false), η mary είναι mother του paul (true), ο adam είναι father της anne (false). man(paul). woman(mary). parent(adam,paul). parent(marry,paul). father(f,c):-man(f),parent(f,c). mother(m,c):-woman(m),parent(m,c). Το πέρασμα από τα δεδομένα (στοιχειώδεις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας) στη σοφία (ολοκληρωμένη αντίληψη της πραγματικότητας) πραγματοποιείται μέσα από την πληροφορία και τη γνώση, σύμφωνα με το ιεραρχικό μοντέλο DIKW (Data Information Knowledge Wisdom). Οι σχέσεις των δεδομένων μεταξύ τους (context) τα καθιστούν πληροφορία, η απόδοση σημασίας στην πληροφορία την καθιστά γνώση, και ο εμπλουτισμός της γνώσης με τη διαίσθηση την καθιστά σοφία.

4 14 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών Εικόνα 1.1. Μοντέλο DIKW 1.3 Φιλοσοφία της Πληροφορίας Η Φιλοσοφία της Πληροφορίας (Philosophy of Information - PI) είναι ένας σύγχρονος κλάδος της φιλοσοφίας της επιστήμης, ο οποίος ουσιαστικά καθιερώθηκε από τον Luciano Floridi με ένα βασικό άρθρο όπου πραγματεύεται 18 ανοιχτά ζητήματα της περιοχής αυτής 1. Τα ζητήματα αυτά είναι: 1. Τι είναι πληροφορία ; (το βασικό πρόβλημα): Αυτή είναι η κεντρική ερώτηση της Φιλοσοφίας της Πληροφορίας. Η πληροφορία παραμένει μια πρωταρχική έννοια που είναι πολύ δύσκολο να ο- ριστεί με ακρίβεια. Εν τούτοις πρέπει να οριστεί με ποσοτικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι αποθηκεύσιμη και μεταδόσιμη. Μπορεί να ιδωθεί από 3 ο- πτικές γωνίες: (1) πληροφορία ως πραγματικότητα (όπως τα φυσικά σήματα που δεν χαρακτηρίζονται ως αληθή ή ψευδή), η λεγόμενη οικολογική πληροφορία, (2) πληροφορία που περιγράφει την πραγματικότητα, και χαρακτηρίζεται μόνο από την τιμή αληθείας, η λεγόμενη σημασιολογική πληροφορία, (3) πληροφορία που στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της πραγματικότητας (όπως οι γενετικές εντολές). Σχετικά με τα 2 πρώτα είδη πραγματικότητας, έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις για την πληροφορία. Μεταξύ αυτών: η προσέγγιση της θεωρίας της επικοινωνίας communication theory approach, με τεχνικές κωδικοποίησης για την αποτελεσματική και γρήγορη μετάδοση των δεδομένων των σημάτων, όπου η πληροφορία ορίζεται πιθανοκρατικά 2. 1 Floridi, L., "Open Problems in the Philosophy of Information", Metaphilosophy, Vol. 35, No.4, July 2004, in 2 Shannon, C.E A Mathematical Treatise of Communication. Bell System Technical Journal 27: , and

5 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική 15 η συστημική προσέγγιση systemic approach με τη λεγόμενη καταστασιακή λογική situation logic, όπου η πληροφορία ορίζεται μέσω του χώρου των καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα των πιθανών μεταβάσεων, εντός του χώρου καταστάσεων ενός συστήματος 3 η συμπερασματική προσέγγιση inferential approach, όπου η πληροφορία ορίζεται μέσω συμπερασματικών διαδικασιών και εξαρτάται από τους έγκυρους συμπερασμούς σε σχέση με τη γνωσιακή κατάσταση ενός ατόμου η σημασιολογική προσέγγιση semantic approach, όπου η πληροφορία ορίζεται μέσω του χώρου των δεδομένων, όπου η σημασιολογική πληροφορία ορίζεται ως ορθά σχηματισμένα, με νόημα και αληθή δεδομένα well formed, meaningful and truthful 4 2. Πώς είναι δυνατόν κάτι να μεταφέρει πληροφορία για κάτι άλλο; (πρόβλημα της δυναμικής της πληροφορίας ή πρόβλημα εισόδου / εξόδου Ι/Ο Input/Output) 3. Είναι δυνατή μια ενοποιημένη θεωρία της πληροφορίας (UTI Universal Theory οf Information); 4. Πώς τα δεδομένα αποκτούν σημασία; (DGP - Data Grounding Problem): 5. Πώς τα δεδομένα με σημασία αποκτούν τιμές αλήθειας; (alethization problem) 6. Είναι η πληροφοριακή προσέγγιση κατάλληλη για την κατανόηση της α- λήθειας; (informational truth theory) 7. Είναι η πληροφοριακή προσέγγιση κατάλληλη για την κατανόηση της σημασίας; (informational semantics) 8. Μπορεί η γνωσιακή αντίληψη (cognition) να αναχθεί πλήρως και ικανοποιητικά στην πληροφορία (Descartes problem) 9. Μπορεί η φυσική νοημοσύνη (natural intelligence) να αναχθεί πλήρως και ικανοποιητικά στην επεξεργασία πληροφορίας (reengineering problem) Shannon, C.E. and W. Weaver, W., The mathematical theory of Communication. Urbana Ill.: University of Illinois Press. & Weaver, Barwise, J. and Perry, J Situations and Attitudes. Cambridge, Mass: MIT Press and Israel D. and Perry, J What Is Information?, in Information, Language, and Cognition, edited by P. Hanson, Vancouver: University of British Columbia Press 4 Floridi, L.,2004, Is Semantic Information Meaningful Data?, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXX, No.2, March 2005, in

6 16 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών 10. Μπορεί η φυσική νοημοσύνη (natural intelligence) να υλοποιηθεί πλήρως και ικανοποιητικά με μη βιολογικό τρόπο; 11. Μπορεί η πληροφοριακή προσέγγιση να επιλύσει το πρόβλημα mind-body (MIB Mind Information Body problem) 12. Μπορεί η πληροφορία να ελεγχθεί με άλλα μέσα εκτός της πληροφορίας; (πρόβλημα του πληροφοριακού κύκλου) 13. Μπορεί η θεωρία της γνώσης (επιστημολογία) να βασιστεί στη θεωρία της πληροφορίας (υπόθεση του συνεχούς) 14. Μπορεί να αναχθεί η επιστήμη στο πληροφοριακό μοντέλο (σημασιολογική όψη της επιστήμης) 15. Ποια είναι η οντολογική φύση της πληροφορίας; (Wiener s problem) 16. Είναι η πληροφορία πάντοτε κάπου φυσικά τοποθετημένη; (πρόβλημα του εντοπισμού) 17. Μπορεί η φύση να θεωρηθεί ως μια πληροφοριακή δομή; (the it from bit hypothesis) Έχει η πληροφοριακή ηθική φιλοσοφική θεμελίωση; (το θέμα της μοναδικότητας) 1.4 Πληροφορική Πληροφορική είναι ένας σύγχρονος κλάδος της επιστήμης/τεχνολογίας που έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών με τη βοήθεια συστημάτων υπολογιστών. Ο όρος Πληροφορική (informatique informatics) χρησιμοποιείται παράλληλα με τον όρο Επιστήμη των Υπολογιστών (computer science). Ο πρώτος όρος επικεντρώνεται στην πρώτη ύλη αυτού του κλάδου, ενώ ο δεύτερος στο εργαλείο χειρισμού αυτής της ύλης.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α. (mdendr@gmail.com)

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α. (mdendr@gmail.com) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α (mdendr@gmail.com) 2013 Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπολογιστικό πείραµα, Υπολογιστική Επιστήµη, Μοντελοποίηση και Ανακαλυπτική µάθηση. Προς της δηµιουργία ενός καθιερωµένου προτύπου στην Εκπαίδευση. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Προγραμματισμός

Λογικός Προγραμματισμός Λογικός Προγραμματισμός Σημειώσεις Διδασκαλίας (Εκδοση 2.1) Θεμιστοκλής Ν. Παναγιωτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Πειραιάς 2001 Πρόλογος Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακές επιστήµες και διεπιστηµονικότητα

Γνωσιακές επιστήµες και διεπιστηµονικότητα Γνωσιακές επιστήµες και διεπιστηµονικότητα Μ.Πουρνάρη, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Γνωσιακή επιστήµη ή γνωσιοεπιστήµη (cognitive science) έχει ονοµασθεί η διακλαδική έρευνα της ανθρώπινης διάνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία οµογενοποίησης εµπειρικών κοινωνικών ερευνών

Η διαδικασία οµογενοποίησης εµπειρικών κοινωνικών ερευνών Η διαδικασία οµογενοποίησης εµπειρικών κοινωνικών ερευνών ρ. Γιάννης Κάλλας, Λιναρδής Απόστολος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Μεσογείων 14-18. ΤΚ 11527 Αθήνα, Τηλέφωνο 7491652 Φαξ 7489803 email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Διδακτορική Διατριβή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Διδακτορική Διατριβή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων κεφάλαιο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια του «Συστήματος» και αναπτύσσονται τα βασικά συστατικά και οι κατηγορίες των Συστημάτων. Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 1. Γενικά 3 2. Το Πολυκριτήριο Πρόβλημα και η Υποστήριξη Αποφάσεων 3 3. Αρχές και Βασικές Έννοιες της Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων 6

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Θεοφανή Πύρζα, Καθηγήτρια Μ.Ε. Πληροφορικής Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» με χρήση τεχνικών μη-επιβλεπόμενης μάθησης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» με χρήση τεχνικών μη-επιβλεπόμενης μάθησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων Τομεας Τεχνολογιας Πληροφορικης και Υπολογιστων Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.1 Γενικά... 42 5.3.2 οµή & οργάνωση της βάσης δεδοµένων... 45

5.3.1 Γενικά... 42 5.3.2 οµή & οργάνωση της βάσης δεδοµένων... 45 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Using Ontologies for Modeling Knowledge Domains in Distance Learning Γεωργία Σολωμού, Αγγελική Κουνέλη, Dr. Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Β. Κόμης. Α. Δημητρακοπούλου, Π. Πολίτης Εισαγωγή: η έννοια της αναλογικότητας Η έννοια της αναλογικότητας καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02 Composition of Semantic Web Services - Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο Παρασκεύη Τσού τσα tsoutsa@teilar.gr Πα τρα, 2011 Πανεπιστη μιο Πατρών Τμη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Εργασία Τίτλος Μεταπτυχιακής εργασίας Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής 2013 Πρόλογος Θα ήθελα να αρχίσω με τα λόγια του φίλου και συναδέλφου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Remote Jukebox

Υλοποίηση Remote Jukebox ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση Remote Jukebox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΣΚΟΝ ΡΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα