(Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών) Χώροι Υποδοχής Περιστατικών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών) Χώροι Υποδοχής Περιστατικών»"

Transcript

1 ηµιουργία Τ.Ε.Π. (Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών) Χώροι Υποδοχής Περιστατικών» Καραµπίνης Ανδρέας, /ντής ΜΕΘ ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» Κουκουλίτσιος Γεώργιος, Επιµελητής Β ΜΕΘ ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» Εισαγωγή Επείγουσα Ιατρική Περίθαλψη υψηλής στάθµης πρέπει να είναι διαθέσιµη σε κάθε άτοµο που την έχει ανάγκη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Αυτό απαιτεί την καθιέρωση ενός Συστήµατος το οποίο παρέχει περίθαλψη για όλους τους οξέως πάσχοντες ή τραυµατίες µε τις αρµόζουσες κάθε φορά συνθήκες. Manifesto for Emergency Medicine in Europe. (Eusem) Sept Στη σηµερινή εποχή η οργάνωση για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του Επείγοντος σε όλα τα ανεπτυγµένα κράτη αποτελεί έναν από τους κύριους δείκτες της υγειονοµικής και κοινωνικής οργάνωσής του κάθε κράτους. Οι πολίτες των προηγµένων χωρών θεωρούν αναφαίρετο δικαίωµά τους την κρατική προστασία από κάθε αιφνίδια απειλή για τη ζωή τους ή τον κίνδυνο πρόκλησης αναπηρίας.ένα καλά οργανωµένο πλέγµα προστασίας κινητοποιείται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο από τον τόπο του συµβάντος έως τον κατάλληλο υγειονοµικό σχηµατισµό όπου και διακοµίζεται ο αιφνιδίως πάσχων. Το πλέγµα αυτό συνιστά την αποκαλούµενη διεθνώς αλυσίδα επιβίωσης που ταυτίζεται µε την έννοια της Επείγουσας Ιατρικής. Η Επείγουσα Ιατρική (Emergency Medicine) διακρίνεται στο Προνοσοκοµειακό σκέλος (Pre-Hospital), το Νοσοκοµειακό( In-Hospital) και το ιανοσοκοµειακό ( Ιnter Hospital). Στην χώρα µας τα τελευταία χρόνια η Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Ιατρική µε την ανάπτυξη του ΕΚΑΒ έχει χαράξει το επιστηµονικό, εκπαιδευτικό και οργανωτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται. Το ΕΚΑΒ µε την συνεχιζόµενη εξάπλωση του καλύπτει ήδη πολλά αστικά Κέντρα µε τις πέριξ περιοχές που αντιστοιχούν στο µεγαλύτερο τµήµα του Ελληνικού πληθυσµού. Κατ αντίθεση προς την προσπάθεια αυτή το σκέλος της Νοσοκοµειακής Επείγουσας Ιατρικής που στον σύγχρονο κόσµο εµφανίζεται και δρα µέσα από τα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο από πλευράς επιστηµονικής οριοθέτησης, οργάνωσης και παροχής συστηµατοποιηµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες- χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Η παρούσα εισήγηση θα παραθέσει το πρότυπο (µοντέλο) του ΤΕΠ όπως έχει γίνει αποδεκτό και µετά πολύχρονες προσπάθειες έχουν καταλήξει να εφαρµόζουν τα κράτη της Ε.Ε., θα εκθέσει την υπάρχουσα πραγµατικότητα των Ελληνικών Νοσοκοµείων,σε ότι αφορά το «Επείγον», εντός των οποίων καλείται να «εµφυτευτεί» το Ελληνικό ΤΕΠ και θα αποτιµήσει την προσδοκώµενη ωφέλεια από την ανάπτυξη ΤΕΠ για το υγειονοµικό σύστηµα της χώρας ως και τις προϋποθέσεις που πρέπει να δηµιουργηθούν για την επιτυχία του νέου θεσµού. 1

2 Α. Τo Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Σύγχρονες αντιλήψεις 1. οµή του ΤΕΠ και σκοποί που υπηρετεί. Σύµφωνα µε την ιακήρυξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM, European Society of Emergency Medicine) πρoς την οποίαν βαίνουν προσαρµοζόµενα όλα τα µέλη της Ε.Ε., το ΤΕΠ αποτελεί αυτοτελές και αυτόνοµο Τµήµα αµέσου ετοιµότητας του Νοσοκοµείου, το οποίο: α) Υποδέχεται, διαγιγνώσκει και προβαίνει σε άµεση διαλογή (triage) µε κριτήριο την βαρύτητα των προσερχόµενων ασθενών. β) Παρέχει άµεση πολυδύναµη και υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε Επείγουσες Περιπτώσεις πασχόντων από οξείες ή απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή. γ) Νοσηλεύει σε δικούς του χώρους: Ασθενείς των οποίων το πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί σε λίγες ώρες χωρίς την ανάγκη εισαγωγής στο Νοσοκοµείο Αµφίβολες περιπτώσεις ως προς την διάγνωση, έως ότου διευκρινισθεί και αποφασισθεί η περαιτέρω πορεία τους Αντιµετωπίζει ασθενείς που χρειάζονται άµεση και προωθηµένη αντιµετώπιση (π.χ. µηχανική υποστήριξη της αναπνοής, καρδιακό monitoring, αιµοδυναµική υποστήριξη) µε δικά του µέσα στους δικούς του χώρους έως ότου ο ασθενής οδηγηθεί στη συνέχεια στο ανάλογο τµήµα δ) Προβαίνει σε διαχωρισµό των περιστατικών που κρίνονται ότι έχουν ανάγκη νοσηλείας, επιλέγοντας την αρµόζουσα ειδικότητα και ενηµερώνει το τµήµα στο οποίο θα νοσηλευθούν ε) Σε πλήρη ανάπτυξη το ΤΕΠ νοσηλεύει περιστατικά από τους ήδη νοσηλευόµενους των Κλινικών του Νοσοκοµείου τα οποία διακοµίζονται όταν κατά την διάρκεια της νοσηλείας των εµφανίζουν οποιαδήποτε αιφνίδια απειλητική για τις ζωτικές τους λειτουργίες κατάσταση (inter- Hospital Emergency). Η νοσηλεία τους διαρκεί έως ότου σταθεροποιηθούν οι ασθενείς και επαναποδοθούν στο Τµήµα τους H Ενδονοσοκοµειακή Επείγουσα Φροντίδα είχε σαν εµφανές αποτέλεσµα στις χώρες όπου εφαρµόστηκε: Να ελαττώνονται οι ανάγκες σε αριθµό εφηµερευόντων ιατρών και νοσηλευτικό προσωπικό εις τα κοινά νοσηλευτικά τµήµατα Να µη αποδιοργανώνεται η λειτουργία των Τµηµάτων για την αντιµετώπιση της απρόβλεπτης οξείας εκτροπής ενός ασθενούς σε βάρος των υπολοίπων νοσηλευοµένων. Να εξασφαλίζεται η σωστή αντιµετώπιση του πάσχοντα λόγω υπάρξεως της ετοιµότητας και οργάνωσης για την αντιµετώπιση του Επείγοντος. 2

3 2. Κατηγορίες ασθενών που εξυπηρετούνται από τα οργανωµένα ΤΕΠ Από την ετών εµπειρία οργανωµένων ΤΕΠ άλλων χωρών προκύπτει ότι : 10% επί του συνόλου των εξεταζοµένων από τα περιστατικά που διακοµίζονται ή προσέρχονται στα ΤΕΠ, έχουν άµεση ανάγκη αντιµετώπισης λόγω έκπτωσης ή απειλής έκπτωσης των Ζωτικών τους Λειτουργιών. 60% είναι περιστατικά που αυτοχαρακτηρίζονται σαν Επείγοντα και µετά από µια αδρή κλινική ή και στοιχειώδη εργαστηριακή εκτίµηση παραπέµπονται για πρωτοβάθµια φροντίδα. 30% έχει ανάγκη µιας περαιτέρω ιατρικής εκτίµησης και αναλόγου σε χρόνο όχι άµεσο. 3. Ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που ασχολείται στα ΤΕΠ 3.1.Ιατρικό προσωπικό Η παροχή µιας υψηλής ποιότητας Επείγουσας περίθαλψης απαιτεί όπως το ιατρικό προσωπικό των ΤΕΠ προέρχεται από γιατρούς που πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική. Η εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική απαιτεί τουλάχιστον δύο χρόνια εµπειρία που αποκτάται µετά από πλήρη απασχόληση σε ένα Τµήµα που παρέχει Φροντίδα σε ένα ευρύ φάσµα Επειγόντων. Γιατροί που έχουν την βασική εκπαίδευση στην, Αναισθησιολογία Γεν.Χειρουργική, Εντατική Θεραπεία, Παθολογία, Παιδιατρική, είναι κατάλληλοι για εκπαίδευση και εξειδίκευση στην Επείγουσα ιατρική. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι ειδικοί στην Επείγουσα Ιατρική εµπλέκονται στη περίθαλψη των Επειγόντων και πλαισιώνουν το ΤΕΠ κάτω όµως από τον επικεφαλής και το µόνιµο προσωπικό του Τµήµατος Επείγουσας Ιατρικής που είναι αναγνωρισµένοι ειδικοί σ αυτό το Επιστηµονικό πεδίο. Ειδικότερα ο ιευθυντής του ΤΕΠ α) Έχει την τελική ευθύνη για την περαιτέρω διαχείριση του ασθενή όσο χρόνο παραµένει στο ΤΕΠ και η γνώµη του έχει αποφασιστική σηµασία για την περαιτέρω κατεύθυνση του ασθενή. Οι αποφάσεις του υπόκεινται στον έλεγχο του ανωτέρου επιστηµονικού οργάνου του Νοσοκοµείου β) Έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης του υπηρετούντος προσωπικού δεδοµένου ότι τα ΤΕΠ αποτελούν εκπαιδευτικά Τµήµατα για την πρακτική άσκηση ιατρών που παρακολουθούν ολοκληρωµένα προγράµµατα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική. 3.2.Νοσηλευτικό προσωπικό Τα κύρια στελέχη του νοσηλευτικού προσωπικού προέρχονται από ανώτατες και ανώτερες σχολές Νοσηλευτικής και έχουν ειδική εκπαίδευση στην αντιµετώπιση Επειγόντων και βαρέων περιστατικών,(χειρουργεία, Αναισθησιολογικό, ΜΕΘ,). Η πλαισίωσή τους γίνεται µε επιλογή πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού, κατά προτίµηση του νεωτέρου στην ηλικία, το οποίο 3

4 εξειδικεύεται µε κοινή µέριµνα του ιατρικού προσωπικού του ΤΕΠ και της νοσηλευτικής υπηρεσίας Βοηθητικό προσωπικό (καθαριότητα, µεταφορά ασθενών κλπ) 3.4. ιοικητική υποστήριξη µητρώο ασθενών, λογιστήριο, γραφείο πληροφοριών. 3.5 Προσωπικό για ψυχολογική υποστήριξη και µέριµνα πασχόντων ειδικών κατηγοριών Προσωπικό ασφαλείας. Για προστασία εργαζοµένων. 4. Χωροταξία - Χώροι ανάπτυξης του ΤΕΠ Το ΤΕΠ έχει τους ακόλουθους χώρους 4.1. Είσοδος του ΤΕΠ Είναι ανεξάρτητη και δεν έχει καµία σχέση µε άλλες δραστηριότητες του Νοσοκοµείου (Χρόνια περιστατικά- Είσοδος κοινού κλπ) Ο χώρος υποδοχής και διαλογής των ασθενών (triage) 4.3. Ατοµικά εξεταστήρια ασθενών. (ΒΟΧ) (8-12) Είναι κοινά για όλες τις ιατρικές ειδικότητες και είναι κατανεµηµένα γύρω από τον κεντρικό σταθµό νοσηλείας όπου υπάρχει άµεση πρόσβαση και επίβλεψη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό Τρία εξεταστήρια είναι κατάλληλα εξοπλισµένα για : Γυναικολογικές εξετάσεις. ΩΡΛ εξετάσεις Οφθαλµολογικές εξετάσεις Οι γιατροί των ειδικοτήτων κινούνται µαζί προς τον άρρωστο και δεν περιπλανάται ο άρρωστος στις διάφορες ειδικότητες για εξέταση Κεντρικός σταθµός νοσηλείας Ο κεντρικός σταθµός νοσηλείας περιβάλλεται από τα εξεταστήρια ώστε να υπάρχει συνεχής εποπτεία των ασθενών από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό Γραφείο για τους γιατρούς των ΤΕΠ Κοινό γραφείο για τους γιατρούς των ΤΕΠ από το οποίο εξορµούν από κοινού και εξετάζουν κάθε προσερχόµενο ασθενή. 4

5 4.6. Ειδικοί νοσηλευτικοί χώροι: Χώρος για µικροεπεµβάσεις Χώρος για γύψο Ακτινολογικό εργαστήριο. Ατοµικό εντευκτήριο ασθενών για ασθενείς µε ειδικά προβλήµατα (ψυχιατρικοί ασθενείς, εξαρτηµένα άτοµα) 4.7. Αίθουσα αναζωογόνησης Ο χώρος αυτός ενδείκνυται να είναι κοινός ή συνεχόµενος µε την ΜΕΘ οξέων περιστατικών εφ όσον η χωροταξία το επιτρέπει ΜΕΘ οξέων περιστατικών Νοσηλεία βαρέως πασχόντων για βραχύ διάστηµα (24 έως 48 ώρες) 4.9. Χώρος βραχείας νοσηλείας Ο χώρος βραχείας νοσηλείας είναι εξοπλισµένος µε 8-14 υψηλά τροχήλατα κρεβάτια, τύπου Μαιευτηρίου για ευκολότερη διακίνηση των ασθενών προς τα εργαστήρια (ακτινολογικό κλπ). Οι υπηρεσίες του χώρου βραχείας νοσηλείας, έχουν αποβεί πολύτιµες για τις χώρες που τις εφήρµοσαν όπως αναφέρεται στην σχετική βιβλιογραφία. Έδρασαν αποτρεπτικά προς την συµφόρηση και την αποδιοργάνωση των Τµηµάτων διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκοµείου, διότι απελευθέρωσαν σηµαντικά τους γιατρούς από το δίληµµα και τον φόβο µεταξύ µιας λανθασµένης εκτίµησης και µιας άσκοπης εισαγωγής Βοηθητικοί χώροι και χώροι προσωπικού 5. Εξοπλισµός: Καθορίζεται από τον υπεύθυνο των ΤΕΠ ανάλογα µε το επίπεδο νοσηλείας και τις λοιπές δυνατότητες του Νοσοκοµείου. Απαραίτητος θεωρείται ο εξοπλισµός των χώρων αναζωογόνησης και ΜΕΘ 6. Υποστήριξη του ΤΕΠ από τα άλλα τµήµατα του Νοσοκοµείου Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το ΤΕΠ στηρίζει αλλά και στηρίζεται από τα διάφορα τµήµατα του Νοσοκοµείου. Τα πλέον οργανωµένα ΤΕΠ διαθέτουν: 1) Χειρουργείο Επειγόντων 2) Εργαστήριο απεικονιστικών µεθόδων ( Ακτινογραφίες, υπέρηχοι) µέσα στο χώρο του ΤΕΠ περιλαµβανοµένου Αξονικού Τοµογράφου και 3) Εργαστήριο αιµατολογικών-βιοχηµικών εξετάσεων Η ανωτέρω περιγραφή παρέχει µια αντιπροσωπευτική εικόνα των κυριότερων παραγόντων που συνθέτουν ένα σύγχρονο οργανωµένο ΤΕΠ όπως απαντάται στα Νοσοκοµεία των χωρών της Ε.Ε. 5

6 Β. Αντιµετώπιση - ιακίνηση επειγόντων περιστατικών στα Ελληνικά Νοσοκοµεία 1. ιαπιστώσεις Το υπάρχον σύστηµα αντιµετώπισης των Επειγόντων κατά κοινή διαπίστωση δεν είναι µόνον αναποτελεσµατικό και απαράδεκτο για περαιτέρω λειτουργία, αλλ εκθέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δηµιουργεί αισθήµατα απογοήτευσης που οδηγούν σε αµφισβήτηση των θεσµών και δοµών της σύγχρονης κοινωνίας. Το «Σύστηµα» αντιµετώπισης των Επειγόντων αφέθηκε να αυτοδιαµορφωθεί, άναρχα, µη έχοντας µια οργανωτική δοµή. Συµπλέκεται πάνω σε ένα χωροταξικό και επιστηµονικό Νοσοκοµειακό ιστό µαζί µε την πρωτοβάθµια φροντίδα που ασκείται στα Νοσοκοµεία, την εξειδικευµένη διαγνωστική συµβολή (Consultation) και τα χρόνια περιστατικά. Οι µέχρι σήµερα πολύχρονες προσπάθειες για βελτίωση του συστήµατος επικεντρώθηκαν σε αλλεπάλληλες αλλαγές που αφορούσαν µόνον την περιοδικότητα µε την οποία τα µεγάλα Νοσοκοµεία µόνα ή σε επικουρία µε τα µικρότερα, σε µεταβαλλόµενα εκάστοτε σχήµατα «οµαδοποιήσεων», ανελάµβαναν να αντιµετωπίσουν την µαζική συνήθως προσέλευση εκτάκτων περιστατικών (πράγµατι οξέων ή ευκαιριακώς χαρακτηριζοµένων ως οξέων). Μέχρι σήµερα έχουν δοκιµασθεί διάφορα «σχήµατα εφηµερίας» κατά Νοσοκοµείο/α (µια φορά την εβδοµάδα, ανά τετραήµερο, καθηµερινά κλπ). Η µαζική περιοδική και κατά τακτά διαστήµατα προσέλευση οξέων περιστατικών για αντιµετώπιση και περίθαλψη στα Νοσοκοµεία, σε ανάµειξη πάντα µε σηµαντικό αριθµό περιστατικών που έχουν ανάγκη πρωτοβάθµιας φροντίδας, οδηγεί όπως είναι επόµενο, όταν ο αριθµός των προσερχόµενων ξεπερνά τις δυνατότητες που υπάρχουν σε έµψυχο δυναµικό, χώρους και διατιθέµενα µέσα, στη δηµιουργία αξεπέραστων αιχµών ζήτησης υπηρεσιών και µέσων και τα καθιστά ανεπαρκή, υποβαθµίζοντας τον οποιοδήποτε υγειονοµικό σχηµατισµό. Αποτελεί σπάνιο ή µοναδικό ακόµη φαινόµενο στον Ευρωπαϊκό χώρο µια τέτοια αντίληψη λειτουργίας και αντιµετώπισης των Επειγόντων (Emergencies) Όσα δε καλά στοιχεία υπάρχουν στο σύστηµα λειτουργίας των ηµόσιων Νοσοκοµείων, κοινωνικού κυρίως χαρακτήρα, που απορρέουν από την συνεισφορά από µέρους του Kρατικού προϋπολογισµού σηµαντικών κονδυλίων (8.7% επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος έναντι 8% του µέσου όρου των πλουσιοτέρων χωρών) έχουν αφεθεί µε την πάροδο του χρόνου να επικαλυφθούν ή και να εξουδετερωθούν από µια αναποτελεσµατική λειτουργία, µε συνέπεια να απειλείται µε κατάρρευση το όλο σύστηµα της Κρατικής περίθαλψης.ως εκ τούτου η λήψη άµεσων µέτρων και τοµών διαρθρωτικού χαρακτήρα είναι επιβεβληµένη. 6

7 Στα διαρθρωτικού χαρακτήρα µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν ανήκει και η δηµιουργία και λειτουργία Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ) τα οποία ουδέποτε στον τόπο µας λειτούργησαν, εκτός από µερικά βραχείας διαρκείας πιλοτικά προγράµµατα. Η δηµιουργία Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ) στα Νοσοκοµεία από ότι παρατηρείται σε ιεθνές επίπεδο θα αναβαθµίσουν, θα οµαλοποιήσουν και θα καταστήσουν πλέον αποτελεσµατική την λειτουργία των Νοσοκοµείων και του όλου Συστήµατος Υγείας. Τα ΤΕΠ όµως δεν αποτελούν Πανάκεια ικανή να θεραπεύσει τα όσα κακά εγγενώς και επίκτητα φέρουν µαζί τους τα Κρατικά Νοσοκοµεία. ιότι η αποτελεσµατική λειτουργία τους είναι αλληλένδετη µε την: Ύπαρξη εκπαιδευµένου ιατρικού και νοσηλευτικού δυναµικού Οµαλή λειτουργία των άλλων τµηµάτων των Νοσοκοµείων σε συνάρτηση µε την οµαλή ροή των χρόνιων περιστατικών (χειρουργεία, κοινά νοσηλευτικά τµήµατα, ειδικές Μονάδες, Λειτουργία Εργαστηρίων επί 24ώρου βάσεως Κρίθηκε λοιπόν σκόπιµο, µαζί µε το προτεινόµενο µοντέλο των ΤΕΠ, να προηγηθεί και η επισήµανση των αιτίων που κατά την γνώµη µας συνετέλεσαν στην δυσλειτουργία των Νοσοκοµείων τα οποία εάν δεν αρθούν προγενέστερα, θα παρασύρουν, και θα αχρηστεύσουν και τα ΤΕΠ. 2. Αίτια δυσλειτουργίας των Ελληνικών Νοσοκοµείων 2.1. Κτιριακή και λειτουργική ανεπάρκεια των Νοσοκοµείων σε σχέση µε την ζήτηση υπηρεσιών. Τα περισσότερα σήµερα Νοσοκοµεία, χαρακτηρίζονται από µία άναρχα αυτοδιαµορφωµένη λειτουργική δοµή της ποίας τα κυριότερα αίτια είναι : Η έλλειψη µιας τεκµηριωµένης προοπτικής µελέτης κοινής αποδοχής από τους κοινωνικούς φορείς για ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Υγείας Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη νέων τµηµάτων στα Νοσοκοµεία που δεν αφορούσαν την προώθηση νέων µεθόδων ή ιατρικών τεχνικών, αλλά κατάτµηση Κλινικών βασικών ιατρικών ειδικοτήτων ή δηµιουργία «ειδικών ιατρείων» για δηµιουργία νέων ιευθυντικών και άλλων ιατρικών θέσεων Έλλειψη στα µεγάλα Νοσοκοµεία ζωτικών τµηµάτων Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας) ( Νευροχειρουργικό, ορθοπεδικό, Είναι αδιανόητο, τριτοβάθµια Νοσοκοµεία, που δέχονται Επείγοντα 7

8 να «φορτώνουν» ένα βαρέως πάσχοντα (π.χ. πολυτραυµατία) διότι δεν έχουν ή διότι δεν λειτουργεί ο αξονικός τοµογράφος των επί 24ώρου βάσεως να γίνεται η αξονική τοµογραφία σε κάποιο ιδιωτικό «Κέντρο» στη συνέχεια, εφ όσον δεν καλύπτεται από ανάλογη ειδικότητα η πάθησή του στο Νοσοκοµείο που πρωτοδιακοµίστηκε να διακοµίζεται λόγω ελλείψεως µιας συγκεκριµένης ειδικότητας (Ορθοπεδικής, Νευροχειρουργικής, ΜΕΘ ) σε άλλο Νοσοκοµείο ιοικητική διάρθρωση των Νοσοκοµείων Η ιοικητική διάρθρωση των Νοσοκοµείων χαρακτηρίζεται από ένα δύσκαµπτο χρονοβόρο και αναποτελεσµατικό µηχανισµό για την αντιµετώπιση ζωτικών προβληµάτων αλλά και την ορθολογική διάθεση πόρων. Τα σηµεία όπου γίνονται ιδιαίτερα εµφανή τα αποτελέσµατα της ιοικητικής δυσκαµψίας ή ανεπάρκειας είναι: Αδυναµία ταχείας αποκατάστασης βλαβών στην κτιριακή υποδοµή ή σε µηχανήµατα υψηλής τεχνολογικής και οικονοµικής αξίας Αδυναµία στην πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού Είναι γνωστό το φαινόµενο, µετά την «προκήρυξη» κενών νοσηλευτικών θέσεων, η πλήρωσή τους να γίνεται µετά από δύο και πλέον έτη Αποτελεί απαράδεκτο φαινόµενο αυτή τη στιγµή, σε µεγάλα Νοσοκοµεία των Αθηνών, στη νυκτερινή βάρδια χειρουργικών ή παθολογικών κλινικών, να υπάρχει µία και µόνη νοσηλεύτρια/τής για την αντιµετώπιση όλων των αναγκών ασθενών! Αναποτελεσµατικός µηχανισµός στην είσπραξη εσόδων από νοσηλευόµενους Αδυναµία ουσιαστικού και ορθολογικού ελέγχου κατά την προµήθεια και χρήση αναλώσιµου και µη αναλώσιµου υλικού Τεχνολογική υποδοµή εξοπλισµός των Νοσοκοµείων Η κακή χρήση και η περιστασιακή ή διαλείπουσα λειτουργία της σύγχρονης τεχνολογικής υποδοµής είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών Νοσοκοµείων. 2.4.Το ανθρώπινο δυναµικό των Νοσοκοµείων και η κατανοµή του. Οι οργανισµοί λειτουργίας όλων σχεδόν των Νοσοκοµείων έχουν εκπονηθεί προ αρκετών δεκαετιών. 8

9 Συµπερασµατικά Είναι πλέον προφανές ότι η προσπάθεια δηµιουργίας Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα υπάρχοντα Νοσοκοµεία έστω και υπό πιλοτική µορφή, είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε τον τρόπο λειτουργίας όλου του µηχανισµού των Νοσοκοµείων. Γ. Προτάσεις. Οι αναγκαίες τοµές και διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να επιχειρηθούν στο υπάρχον Σύστηµα χωρίς τούτο να παύσει να λειτουργεί. 1. Σχέδιο Ανάπτυξης των ΤΕΠ στα Ελληνικά Νοσοκοµεία. 1.1 Με τις αναγκαίες Νοµοθετικές και ιοικητικές πράξεις, ίδρυση 3-4 πιλοτικών ΤΕΠ, σε δύο επιλεγµένα Νοσοκοµεία στην Αθήνα και 1-2 εκτός Αθηνών 1.2. Ορισµός ιατρού προϊσταµένου του ΤΕΠ ( ιευθυντού) Ο υπεύθυνος του ΤΕΠ είναι εκείνος που έχει την πρωτοβουλία και τον συντονισµό της εκπαίδευσης (βασικής ή συµπληρωµατικής ) σε όλο το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της Επείγουσας Ιατρικής και για όλους τους εµπλεκόµενους εις την αντιµετώπιση του Επείγοντος Ο προϊστάµενος του ΤΕΠ πλαισιώνεται από µόνιµο πυρήνα 4-6 ιατρών σε πλήρη απασχόληση, ανάλογα προς το µέγεθος του Νοσοκοµείου και προς τον αριθµό των κατά µέσον όρο προσερχόµενων ασθενών Η θητεία του µονίµου προσωπικού των ΤΕΠ είναι τουλάχιστον διετής 1.5. Ιατροί των Τµηµάτων του Νοσοκοµείου σε βαθµό Επιµελητού ή στο τελευταίο έτος της ειδικότητος τίθονται στην αποκλειστική διάθεση του ΤΕΠ, για ένα τρίµηνο τουλάχιστον, και πλαισιώνουν επί σταθερής βάσεως το µόνιµο προσωπικό του ΤΕΠ. Οι ιατροί αυτοί είναι: Καρδιολόγοι Χειρουργοί Ορθοπεδικοί Παθολόγοι Γεν. Ιατροί 1.6. Για τις ειδικότητες ΩΡΛ, Οφθαλµολογία, ουρολογία, Γυναικολογία, το ΤΕΠ επικουρείται από τους εφηµερεύοντες των αντιστοίχων Τµηµάτων. 9

10 1.7. Νοσηλευτικό προσωπικό Ο πυρήνας του νοσηλευτικού προσωπικού κατά προτίµηση θα προέρχονται από υπηρετούντες σε δυναµικές Μονάδες. Η πλαισίωσή τους θα γίνει µε επιλογή πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού, κατά προτίµηση του νεωτέρου στην ηλικία, το οποίο και θα εκπαιδευτεί µε κοινή µέριµνα του ιατρικού προσωπικού του ΤΕΠ και της νοσηλευτικής υπηρεσίας Βοηθητικό προσωπικό 1.9. ιοικητική υποστήριξη Για κάλυψη µητρώου ασθενών, λογιστηρίου. 2. Χώροι- Χωροταξία Υποστήριξη του ΤΕΠ από τα λοιπά τµήµατα του Νοσοκοµείου Ένα χειρουργικό τραπέζι στα χειρουργεία του Νοσοκοµείου (εφ όσον το ΤΕΠ δεν διαθέτει ίδιο χειρουργείο )επί µονίµου βάσεως για αποκλειστική χρήση του ΤΕΠ µε την ανάλογη άµεση διαθεσιµότητα Αναισθησιολόγου (επί 24ώρου βάσεως) και νοσηλευτικού προσωπικού. Υποστήριξη από το εργαστήριο απεικονιστικών µεθόδων επί 24ώρου βάσεως Υποστήριξη από το Βιοχηµικό και Αιµατολογικό εργαστήριο του Νοσοκοµείου 2.2. Τα πιλοτικά ΤΕΠ θα λειτουργούν καθηµερινά και καθ όλο το 24ωρο, διατηρουµένου προσωρινώς του παλαιού συστήµατος της εκ περιτροπής εφηµερίας και των άλλων Νοσοκοµείων Σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας Τελικοί στόχοι Σταδιακή µετάβαση από την πιλοτική εφαρµογή των ΤΕΠ στην 24ωρη δυνατότητα υποδοχής Επειγόντων από όλα τα Νοσοκοµεία της χώρας. Γρήγορη και ασφαλής αντιµετώπιση των Επειγόντων Περιστατικών Η εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Ευρωπαϊκή ιακήρυξη για την Επείγουσα Ιατρική και την δηµιουργία στελεχιακού δυναµικού εξειδικευµένου στην Επείγουσα Ιατρική. 10

11 Βιβλιογραφία. 1. Eισήγηση επιτροπής για την ανάπτυξη και οργάνωση τµηµάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκοµείων της χώρας. Σχετ. Υ1δ/13225/ ( ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας Παν. Κρήτης, ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ιευθυντής ΜΕΘ Γεν Νοσ. Αθηνών Γ. Γεννηµατάς, ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Λαϊκό Νοσ. Αθηνών, ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Πρόεδρος Επιστηµονικού Συµβουλίου ΕΚΑΒ 2. Resuscitation outcomes. W.Bickell, M.Rice.p Ιn Civetta T. Critical Care 3th Edition

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξική σχεδίαση του

Χωροταξική σχεδίαση του Χωροταξική σχεδίαση του ΤµήµατοςΕπειγόντωνΠεριστατικώνεριστατικών Νύκταρη Βασιλεία Αναισθησιολόγος ΠΑΓΝΗ λειτουργία: υποδοχή ασθενών σταθεροποίηση ασθενών αντιµετώπιση ασθενών απρόβλεπτος όγκος ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 17 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύγχρονο νοσοκομείο στην καρδιά της Αθήνας. Χρήσιμες πληροφορίες για τη νοσηλεία σας

Ένα σύγχρονο νοσοκομείο στην καρδιά της Αθήνας. Χρήσιμες πληροφορίες για τη νοσηλεία σας Ένα σύγχρονο νοσοκομείο στην καρδιά της Αθήνας Χρήσιμες πληροφορίες για τη νοσηλεία σας Το Ιατρικό Ψυχικού εντάχθηκε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών τον Οκτώβριο του 1997, προκειμένου να εξασφαλίσει, σε μία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Π. Αγγουριδάκης Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ. Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ. Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α Ηµερίδα «Οδική Ασφάλεια και Ε.Κ.Α.Β. Μετά το ατύχηµα τι;» Αθήνα 28 Σεπτεµβρίου 2006 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ» Αθήνα: 19-21 Οκτωβρίου 2012 Ξενοδοχείο Olympic Royal, Αθήνα, Α. Διάκου 28-34, Στήλες Ολυμπίου Διός ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μαιευτική Γυναικολογία Κωδικός Μαθήματος: MA0551 ΜΑ0552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

χωρίς μάλιστα να έχει συγκροτηθεί επιστημονικό συμβούλιο, όπως ο νόμος ορίζει,

χωρίς μάλιστα να έχει συγκροτηθεί επιστημονικό συμβούλιο, όπως ο νόμος ορίζει, Άγιος Νικόλαος 7-03-2013 Θέμα : Αλλαγή προγραμμάτων εφημερίας Προς : Διοικητή 7 ης ΔΥΠΕ Κρήτης Κοιν: Διοικητή Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου Κο Υπουργό Υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 2 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα:26278866, 26277553, Fax:2627569 Αριθ. Πρωτ.:69 Πάτρα: 3--24 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση: Γραφεία Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, Μακρυνίτσας 4-6, 5 ος όροφος, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11522, Αθήνα Τηλ: +30-210-6444174, 2810 392883 Fax: +30-2810-392883

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη και της δημοσιογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ ΒΑΛΑΣΙΑ ΚΤΕΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΦΟΥΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ 8 Ο Π.Τ ΕΝΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤHΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Ευαγγελία Παπαπασχάλη Αντιπρόεδρος: Κυριακή Σχοινά Μέλη: Άννα Δελτσίδου Κωνσταντίνος Κουτσιαρής Μαρία Πιλάλη Παύλος Σαράφης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Αυτοτελές Ελέγχου Ποιότητας & έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Αμπελακίων 13,11522 Αμπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6973697319 & 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/8/ 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 75822 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες προς νοσηλευόµενους

Oδηγίες προς νοσηλευόµενους Oδηγίες προς νοσηλευόµενους Ο Ευρωκλής και η Νίκη σας δίνουν οδηγίες για τη διαµονή σας στην κλινική περιεχόµενα Διαδικασίες εισαγωγής...4 Τι θα πρέπει να γνωρίζετε κατά την διαµονή σας στην Ευρωκλινική

Διαβάστε περισσότερα

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Ο ιασώστης στην Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Βάγγος Γεώργιος ιασώστης ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Αναγκαιότητα Επείγουσας Ε. Σ. Υ. Προνοσοκοµειακής Φροντίδας Παγκοσµίως οι πολεµικές ανάγκες δηµιούργησαν την

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η τηλειατρική ως εργαλείο για την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τον πλυθησμό της νησιωτικής Ελλάδας

Η τηλειατρική ως εργαλείο για την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τον πλυθησμό της νησιωτικής Ελλάδας Η τηλειατρική ως εργαλείο για την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τον πλυθησμό της νησιωτικής Ελλάδας Χαράλαμπος I. Πλάτσης Υποδιοικητής 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

2.742m 2, 290 m 2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΠΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 Γ.Ν.Π.Α. "Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε!

Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε! Η ΠΦΥ, ο Οικογενειακός Ιατρός, οι αλλαγές και το τραπέζι που περιμένουμε! Το 1983 ψηφίστηκε ο Νόμος 1397 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα όπου το κράτος αναλάμβανε την ευθύνη για ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη Αξιοποίηση Συστήματος Εφημεριών για τα δεδομένα των Μονάδων ΠΕΔΥ» δημιουργήθηκε ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, 115-21, ΑΘΗΝΑ www.hellenicnavy.gr Τηλεφωνικό Κέντρο 210-7261000 Fax Κεντρικής Γραμματείας 210-7261175 Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή.

«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή. «Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή. Στους δύσκολους καιρούς που ζούµε και έχοντας γνώση των αντικειµενικών δυσκολιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα