Σήµανση ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών: το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σήµανση ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών: το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών"

Transcript

1 Σήµανση ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών: το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών Academic libraries signage systems: the Library & Information Service of University of Patras case study Εφηλιάνα Ηλιοπούλου 1, Σπύρος Αγοργιανίτης 2, Γιάννης Τσάκωνας 1 1 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών {efiliana, 2 Τyporama Efiliana Iliopoulou 1, Spyros Agorgiannitis 2, Giannis Tsakonas 1 1 Library & Information Service, University of Patras {efiliana, 2 Τyporama Περίληψη Τα συστήµατα σήµανσης χρησιµοποιούνται σε χώρους που δέχονται µεγάλο αριθµό ανθρώπων, όπως είναι οδοί, σταθµοί, χώροι ειδικής χρήσης (π.χ. σήµανση των χώρων κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων), κτίρια δηµοσίων υπηρεσιών, και διάφορα µέσα µεταφοράς, (π.χ. πλοία, τρένα, αεροπλάνα). Όλα τα παραπάνω απαιτούν την εφαρµογή ενός εκλογικευµένου συστήµατος σήµανσης, το οποίο θα πρέπει να είναι ενοποιηµένο, πληροφοριακά περιεκτικό και αισθητικά ευχάριστο. Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι χώροι που φιλοξενούν µεγάλο αριθµό προσώπων, µε συγκεκριµένου τύπου εργασίες και συνθήκες εκτέλεσής τους (π.χ. διαθέσιµος χρόνος). Για τον λόγο αυτό η εσωτερική σήµανση των χώρων τους είναι κριτικής σηµασίας, όχι µόνο γιατί συµβάλλει στην δηµιουργία µιας αξιόπιστης εικόνας του οργανισµού της βιβλιοθήκης, αλλά κυρίως γιατί υποστηρίζει την αποτελεσµατική κίνηση των χρηστών της. Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, παράλληλα µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών της, προγραµµάτισε και υλοποίησε την µεταφορά της σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν καλύτερη στέγαση του υλικού, ανάπτυξη της πολυµορφίας των δράσεων και φιλικότερη υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού. Το νέο της κτίριο, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους ωφέλιµου εµβαδού m 2, δηµιούργησε την ανάγκη για ορθολογική αντιµετώπιση των προβληµάτων κατεύθυνσης και προσανατολισµού των χρηστών της, καθώς επίσης και για ελαχιστοποίηση των σχετικών πληροφοριακών ερωτηµάτων τους. Η σήµανση έπρεπε να εναρµονιστεί µε τις αρχιτεκτονικές συνθήκες και την προϋπάρχουσα κατανοµή χώρων και ροή εργασιών. Στην παρούσα αναρτηµένη εργασία γίνεται παρουσίαση της προσπάθειας του προσωπικού της ΒΥΠ και των εξωτερικών συνεργατών της για την δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικής σήµανσης. Οι στόχοι της οµάδας εργασίας ήταν οι ακόλουθοι: 1. Να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία τα προβλήµατα κατεύθυνσης και προσανατολισµού των χρηστών. 1

2 2. Να δηµιουργήσει, µέσω ενός συστήµατος σήµανσης, τις προϋποθέσεις εξοικείωσης των χρηστών µε τον χώρο και την κατανοµή των εργασιών και των υπηρεσιών ανά επίπεδο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αιτήµατα προσανατολισµού. 3. Να δηµιουργήσει µια εικαστική παρέµβαση µέσα από µια hi-tech αντίδραση ως προς τον µοντερνιστικό σχεδιασµό του κτιρίου. Στην παρούσα ανακοίνωση αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα γενικότερο πλαίσιο θεώρησης των θεµάτων που ανακύπτουν σχετικά µε την σήµανση των εσωτερικών χώρων των βιβλιοθηκών, το οποίο και καθοδήγησε την πορεία υλοποίησης του έργου. Λέξεις κλειδιά: Συστήµατα σήµανσης, ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εσωτερικοί χώροι, γραφιστική. Abstract Signage systems are used in areas, where a great number of people is moving, like roads, stations, areas of specific use (e.g. the signage system during Olympic Games), public buildings and various transportation means (e.g. ships, trains, airplanes). All these require the application of a rational signage system, which must be consistent, informatory concise and aesthetically pleasant. Academic libraries are places that host a great number of users, with particular tasks and conditions of realization (e.g. available time). For this reason the interior signage of these spaces is of critical importance, not only because they contribute in the formation of a reliable image of the library organization, but because they must support the effective movement of the users. Library and Information Service, parallel to the upgrading of its services, organized and implemented the transfer to new building facilities, which guarantees improved storage of the information material, evolvement of actions multiplicity and friendlier reception and serving of the user community. The new building, which is extending to four levels of total area m 2, created the need for the rational confrontation of the direction and orientation problems of the users, as well as the minimization of the reference requests, regarding these issues. The signage system had to be harmonized with the architectural conditions and the predefined distribution of areas and functions flow. In the present poster we exhibit the work of LIS personnel and the freelance partners for the development of an affective interior signage system. The aims of the workteam were set as follow: 1. To confront with success the issues of user navigation and orientation. 2. To develop, via a signage system, the conditions for users familiarization with the spaces and the distribution of functions per level, in order to minimize reference requests. 3. To develop a conjectural interference through a hi tech reaction to the modernistic architectural design of the building. In this present poster a generalized framework of consideration about the signage of interior spaces, which guided consistently the workflow, is also developed and exhibited. Keywords: Signage systems, academic libraries, interior spaces, graphic design. 2

3 Εισαγωγή Τα συστήµατα σήµανσης χρησιµοποιούνται σε χώρους που δέχονται µεγάλο αριθµό ανθρώπων, όπως είναι οι οδοί και οι σταθµοί, σε χώρους ειδικής χρήσης, όπως για παράδειγµα η σήµανση των χώρων κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών αγώνων και τα κτίρια των δηµοσίων υπηρεσιών, και σε διάφορα οχήµατα όπως πλοία, τρένα και αεροπλάνα. Όλα αυτά απαιτούν την εφαρµογή ενός εκλογικευµένου συστήµατος σήµανσης, το οποίο να είναι ενοποιηµένο, πληροφοριακά περιεκτικό και αισθητικά ευχάριστο. Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ως χώροι που φιλοξενούν µεγάλο αριθµό προσώπων, µε συγκεκριµένου τύπου εργασίες και συνθήκες εκτέλεσης τους (π.χ. διαθέσιµος χρόνος). Η εσωτερική σήµανση των χώρων αυτών είναι κριτικής σηµασίας, όχι µόνο για την αποτελεσµατική κίνηση των χρηστών, αλλά και για την δηµιουργίας µιας αξιόπιστης εικόνα της βιβλιοθήκης. Η µεταφορά της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης στο νέο της κτίριο, ωφέλιµου εµβαδού m 2, δηµιούργησε την ανάγκη για ορθολογική αντιµετώπιση των προβληµάτων κατεύθυνσης και προσανατολισµού των χρηστών της, καθώς επίσης και για ελαχιστοποίηση των πληροφοριακών ερωτηµάτων τους. Το νέο κτίριο εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα και η διασπορά των χώρων και των λειτουργιών της ΒΥΠ επέβαλλε την εναρµόνιση του συστήµατος σήµανσης µε την υπάρχουσα διασπορά. Στην παρούσα αναρτηµένη εργασία γίνεται παρουσίαση της προσπάθειας του προσωπικού της ΒΥΠ και των εξωτερικών συνεργατών της για την δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικής σήµανσης. Στόχος της οµάδας εργασίας ήταν: 1. να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία τα προαναφερθέντα προβλήµατα κατεύθυνσης και προσανατολισµού των χρηστών, 2. να δηµιουργήσει, µέσω ενός συστήµατος σήµανσης, τις προϋποθέσεις εξοικείωσης των χρηστών µε τον χώρο και την κατανοµή των εργασιών και των υπηρεσιών ανά επίπεδο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα πληροφοριακά αιτήµατα, και 3. να δηµιουργήσει µια εικαστική παρέµβαση µέσα από µια hi tech αντίδραση ως προς τον µοντερνιστικό σχεδιασµό του κτιρίου. Παράλληλα αναπτύσσεται και ένα γενικότερο πλαίσιο θεώρησης των θεµάτων που ανακύπτουν σχετικά µε την σήµανση των εσωτερικών χώρων των βιβλιοθηκών, το οποίο και καθοδήγησε την πορεία υλοποίησης του έργου. Βιβλιοθήκες και σήµανση Η θέσπιση ενός συστήµατος σήµανσης στον χώρο της βιβλιοθήκης αποτελεί ένα είδος διαφανούς υπηρεσίας προς τον χρήστη, καθώς απευθύνεται στην ικανότητα του να κινείται άνετα και αποτελεσµατικά µέσα στους χώρους της. Είναι ένα εξέχον µέσο εκµάθησης των χρηστών της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, που αντικατοπτρίζει την σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τον επαγγελµατισµό µε τον οποίο οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες προσεγγίζουν την εξυπηρέτηση του χρήστη (Ho & Crowley, 2003). Τα συστήµατα σήµανσης στοχεύουν στην όξυνση της οικειότητας του χρήστη µε τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να αυξηθεί η αποδοτική µετακίνηση του µέσα στην βιβλιοθήκη. Ο όρος αποδοτική µετακίνηση αφορά την κίνηση των χρηστών από και προς συγκεκριµένους χώρους, δίχως την ακούσια παρέκκλιση τους και άσκοπη περιφορά τους, ώστε να εκπληρώνουν τους συγκεκριµένους στόχους τους. Η θέσπιση ενός τέτοιου συστήµατος δεν είναι πάντα µια εύκολη υπόθεση. Οι βιβλιοθήκες σε αρκετές περιπτώσεις στεγάζονται σε ήδη υπάρχοντα κτίρια, όπου θα πρέπει να συµβιβαστούν µε τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά ενός κτιρίου, που δεν σχεδιάστηκε για τέτοια αξιοποίηση. Επίσης προβλήµατα παρουσιάζονται και κατά την 3

4 περίπτωση όπου ο αριθµός των υπηρεσιών αυξάνεται, δίχως να υπάρχει σχετική πρόβλεψη, και παρατηρείται συνωστισµός υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε ελάχιστο χώρο. Οι όποιες λύσεις δοθούν είναι συνήθως πρόχειρες και δίχως κοινή και οµοιόµορφη προσέγγιση. Τέλος παρατηρούνται προβλήµατα και κατά τις περιπτώσεις εκείνες, που σε ένα σχεδιασµένο για χρήση βιβλιοθήκης κτίριο δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη εφαρµογής ενός εκλογικευµένου συστήµατος σήµανσης. Η σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύει το φαινόµενο της ανεπαρκούς µέριµνας για την σήµανση σε χώρους βιβλιοθηκών. Σε έρευνα της Association of Research Libraries, που διεξήχθη το 1995, το 60% των βιβλιοθηκών της Ένωσης δεν διέθετε ένα σύστηµα σήµανσης ή δεν είχε συγκροτήσει µια πολιτική πάνω σε αυτό το θέµα (Association of Research Libraries, 1995). Οι βιβλιοθήκες εκείνες που προσεγγίζουν το θέµα σοβαρότερα, περιορίζονται σε µια απλή καταγραφή υποδείξεων, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από ποιες γραµµατοσειρές θα ήταν καλό να χρησιµοποιηθούν ή ποιοι χρωµατικοί συνδυασµοί βοηθούν την καλύτερη πρόσληψη των στοιχείων σήµανσης. Βιβλιοθήκες που διαθέτουν ένα σύστηµα σήµανσης είναι, είτε είναι ενταγµένες σε ένα γενικότερο σύστηµα σήµανσης των χώρων του Πανεπιστηµίου, είτε έχουν εφαρµόσει ένα δικό τους σύστηµα, το οποίο µπορεί να διατρέχει σε όλο το σύνολο των βιβλιοθηκών του Πανεπιστήµιου, κεντρικών και τµηµατικών. Κάποιες από τις βιβλιοθήκες αντιλαµβανόµενες την σηµασία της εφαρµογής ενός σωστού συστήµατος σήµανσης σχηµάτισαν αντίστοιχες επιτροπές, όπως είναι το παράδειγµα των βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου της Φλόριντα (UoF, Library Sign Committee, 1995). Οι λύσεις στις οποίες καταφεύγουν οι βιβλιοθήκες ούτως ώστε να αποκτήσουν ένα σύστηµα σήµανσης είναι: 1. να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µόνες τους την σήµανση τους, 2. να θεωρήσουν εαυτόν ένα τµήµα της πανεπιστηµιακής διάρθρωσης υπηρεσιών και να αναπαράγουν την σήµανση του ευρύτερου περιβάλλοντος, 3. να αναθέσουν σε ένα γραφείο ή µια εταιρεία την σήµανση τους. Οι δύο πρώτες περιπτώσεις κάνουν χρήση ενός συστήµατος, το οποίο παρακολουθείται από κοντά και είναι εύκολο να υπάρξουν άµεσες διορθώσεις και βελτιώσεις σε κάποιες αλλαγές ή ελλείψεις, που τυχόν παρατηρηθούν. Στην τρίτη περίπτωση κρύβεται ο κίνδυνος της µη παρακολούθησης της πιστής εφαρµογής και της κατάρρευσης του συστήµατος σήµανσης, όταν υπάρξουν αλλαγές στους χώρους, στην λειτουργία και στους κανονισµούς της βιβλιοθήκης. Περιβάλλων χώρος Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι µια ιδιότυπη περίπτωση βιβλιοθηκών, η οποία χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση πολύµορφων συλλογών και µεγάλου αριθµού δράσεων. Οι απαιτήσεις των χρηστών είναι επικεντρωµένες στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην έρευνα, µε αποτέλεσµα να είναι υψηλού επιπέδου και αριθµητικά πληθέστερες. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα, προκειµένου να ικανοποιηθούν, την ενίσχυση κάποιων γνωστών λειτουργιών, αλλά και την ανάπτυξη κάποιων νεότερων. Παράλληλα οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες δέχονται και εξυπηρετούν ευαίσθητες οµάδες χρηστών. Χρήστες της βιβλιοθήκης είναι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν σχετική γνώση για τον ρόλο της βιβλιοθήκης µέσα στο Πανεπιστήµιο, φοιτητές µέσων ετών, οι οποίοι διαθέτουν έναν µεγαλύτερο βαθµό οικειότητας µε την βιβλιοθήκη, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές, µέλη.ε.π., καθώς και εξωτερικοί χρήστες. Η ποιότητα των πληροφοριακών αναγκών κλιµακώνεται ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε χρήστη. Μια µικρή µερίδα φοιτητών, για την οποία απαιτείται ειδική µέριµνα γλωσσικού 4

5 τύπου, είναι και οι αλλοδαποί φοιτητές των διαφόρων προγραµµάτων ανταλλαγής σπουδαστών, των οποίων οι ανάγκες για την δική τους πληροφόρηση καθιστούν απαραίτητη την χρήση µιας ακόµη γλώσσας στο σύστηµα σήµανσης. Τέλος δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός πως οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες κινούνται προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών και προς τους χρήστες µε ειδικές ανάγκες και συνεπώς µε ειδικές απαιτήσεις. Οι νέες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, δηµιουργούν την ανάγκη για ακόµη καλύτερη σήµανση. Οι νέες υπηρεσίες δεν διαθέτουν το πλεονέκτηµα της γνωριµίας τους µε τους χρήστες, και κατά συνέπεια θα χρειαστούν όλα τα µέσα τα όποια θα γνωστοποιήσουν την ύπαρξη και λειτουργία τους στους χρήστες. Κατηγορίες συστηµάτων σήµανσης Η προσπάθεια σχεδιασµού ενός εκλογικευµένου συστήµατος σήµανσης είχε ως αφετηρία την κατηγοριοποίηση των συστηµάτων αυτών για τον εντοπισµό των τάσεων και την επιλογή των καταλλήλων ιδιοτήτων του. Μια σύντοµη κατηγοριοποίηση των συστηµάτων σήµανσης είναι η ακόλουθη: Αφαιρετικό: Στην περίπτωση ενός αφαιρετικού συστήµατος σήµανσης χρησιµοποιείται ένας µικρός αριθµός σηµάτων και πινακίδων. Μέσα σε ένα σύστηµα αυτού του τύπου ο χρήστης αντιµετωπίζει την έλλειψη πληροφόρησης και αποµονώνεται. Σε µια ευνοϊκή περίπτωση αντίδρασης απέναντι σε αυτό το σύστηµα, ο χρήστης ζητά πληροφορίες από τα µέλη του προσωπικού, αρµόδια και αναρµόδια, ενώ στην λιγότερο ευνοϊκή ο χρήστης αποχωρεί από το κτίριο της βιβλιοθήκης. Προσθετικό: Στην περίπτωση ενός προσθετικού συστήµατος σήµανσης ο χρήστης λαµβάνει περισσότερη πληροφόρηση απ ότι χρειάζεται, πιθανότητα επαναλαµβανόµενης φύσεως. Τα πολυπληθή στοιχεία σήµανσης µπορεί να καταλήγουν σε αποπροσανατολισµό του χρήστη και στην απώλεια της όποιας οικείας αίσθησης και γνώσης του χώρου διέθετε. Άναρχο: Το άναρχο σύστηµα σήµανσης περιλαµβάνει τη µη εφαρµογή ενός κοινού και οµοιόµορφου συστήµατος σήµανσης σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης ή στην ταυτόχρονη εφαρµογή οµοίων στοιχείων σήµανσης σε διαφορετικούς χώρους, π.χ. πληθώρα στοιχείων σήµανσης στον πάγκο δανεισµού και έλλειψη στις αίθουσες των περιοδικών. Εκλογικευµένο: Η περίπτωση του εκλογικευµένου συστήµατος σήµανσης, αναφέρεται στην διαδικασία καταγραφής των χωρών και των λειτουργιών, ανάλυσης τους, σχεδιασµού µιας ενοποιηµένης εφαρµογής σήµανσης και των ειδικότερων στοιχείων της και αντιστοίχηση τους στους ανάλογους χώρους. Αιτίες κακής σήµανσης Βάσει των χαρακτηριστικών των συστηµάτων αυτών, τα προβλήµατα που παρατηρούνται στη σήµανση των βιβλιοθηκών είναι τα ακόλουθα: 1. Ελλιπής σήµανση. Να µην υπάρχουν δηλαδή τα σήµατα εκείνα, τα οποία να καθοδηγούν και να ενηµερώνουν τον χρήστη επαρκώς. 5

6 2. Υπερβολική σήµανση. Να υπάρχει µια συσσώρευση στοιχείων σήµανσης, η οποία να αφαιρεί την οπτική τους αναγνώριση. Συνηθίζεται να µην αφαιρούνται άκυρα ή παρωχηµένα σήµατα, τα οποία µπορεί να έρχονται σε αντίθεση µε άλλα νεότερα. 3. Άστοχη σήµανση. Να υπάρχουν στοιχεία σήµανσης, τα οποία να αναφέρονται σε άλλες υπηρεσίες και άλλους χώρους. 4. Μη διαυγής σήµανση. Σήµανση, η οποία για τεχνικούς (π.χ. κακή εκτύπωση) ή σχεδιαστικούς λόγους (π.χ. κακή χρωµατική απόδοση) να µην είναι ευπρόσληπτη. 5. Μη κατανοητή σήµανση. Σήµανση στην οποία χρησιµοποιείται ορολογία ή κάποιο οπτικό σύµβολο (εικόνα, εικονόγραµµα κλπ) την οποία δεν γνωρίζει ο χρήστης. Ενέργειες στοιχείων σήµανσης Ένα σύστηµα σήµανσης το οποίο υποστηρίζει ικανοποιητικά την κίνηση του χρήστη µέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω ενέργειες: 1. Κατεύθυνση. Παροχή σαφών οδηγιών για το πού βρίσκεται ο χρήστης µέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης, για το πού είναι αυτό που χρειάζεται και για το ποια κατεύθυνση θα πάρει για να φτάσει εκεί. Αυτό επιτυγχάνεται µε σήµανση θέσης, η οποία υποδεικνύει την θέση του χρήστη µέσα στον χώρο, µε σχεδιαγράµµατα χώρων, κατόψεις ορόφων και µε πινακίδες κατεύθυνσης. 2. Ταυτοποίηση. Άµεση αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχονται και των λειτουργιών που συντελούνται σε κάποιο συγκεκριµένο χώρο, π.χ. ποιο είναι το γραφείο διαδανεισµού, τι συντελείται στον χώρο αυτό και ποιες οι διαφορές από τον πάγκο δανεισµού. 3. Υποστήριξη. Σύντοµη παροχή πληροφόρησης για την υποστήριξη των ενεργειών του χρήστη, πινακίδα µε τις κατηγορίες του δεκαδικού συστήµατος ταξινόµησης του Dewey. 4. Κανονισµός. Οδηγίες για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στα πλαίσια του κάθε χώρου, π.χ. η απαγόρευση εισόδου στον χώρο του αναγνωστηρίου φαγώσιµων ειδών ή σύσταση απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων. 5. Ενηµέρωση. Πληροφόρηση για το τι ισχύει στην βιβλιοθήκη, τι νεότερο έχει προστεθεί στην παροχή των υπηρεσιών ή ποιές αλλαγές έχει υποστεί η λειτουργία της, π.χ. αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας. Το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Φάση προπαρασκευής Κατά τη πρώτη φάση έγινε µια λεπτοµερής καταγραφή του χώρου και των λειτουργιών, όπως είχαν κατανεµηθεί από τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Παράλληλα γίνονταν ενέργειες για την 6

7 επιλογή της κατασκευάστριας εταιρίας και των κατάλληλων υλικών. Χρειαζόταν να επιλεχθεί η κατάλληλη εταιρία, η οποία να διαθέτει ανάλογη εµπειρία σε κτίρια µεγάλης κλίµακας και πολλών λειτουργιών. Η επιλογή αυτή συνδέεται µε τον τύπο του υλικού το οποίο θα χρησιµοποιούταν, τόσο σε επίπεδο αισθητικής, όσο και σε επίπεδο αντοχής των υλικών στις περιβαλλοντικές συνθήκες και διάρκειας στον χρόνο. Κύρια φάση Η κύρια φάση περιελάµβανε τα στάδια της επιλογής των στοιχείων σήµανσης, των επιπέδων σήµανσης, της παραγωγής των σεναρίων κίνησης των χρηστών και της αισθητικού σχεδιασµού του συστήµατος. Επιλέχθηκαν σε συνεργασία µε τους εξωτερικούς συνεργάτες και την κατασκευάστρια εταιρεία τα στοιχεία σήµανσης, δηλαδή οι διαφόρων τύπων πινακίδες. Αυτές που επιλέχθηκαν ήταν ένας συνδυασµός από πινακίδες, όπως κρεµάµενες (suspended signs), αναρτηµένες ή σηµαίες (flags), επιτοίχιες (wall sings), επιτραπέζιες (counter signs) και επιδαπέδιες πινακίδες. Σε κάθε τύπο πινακίδας αποδόθηκαν κάποιες ενέργειες, π.χ. οι επιδαπέδιες χρησιµοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση του χώρου του αναγνωστηρίου περιοδικών. Καθορίστηκαν τα επίπεδα σήµανσης και η ποσότητα της πληροφορίας, η οποία θα δίνεται στον χρήστη ανά πάσα στιγµή. Ο όρος επίπεδο σήµανσης σηµαίνει την αντιστοίχιση των στοιχείων σήµανσης στα επίπεδα του κτιρίου, δηλαδή σε όροφο, διακριτό χώρο, δωµάτιο ή γραφείο, βιβλιοστάσιο κλπ. Το επόµενο στάδιο ήταν να αντιστοιχηθούν τα επίπεδα πληροφορίας στα στοιχεία σήµανσης και στις σχετικές ενέργειες. Για παράδειγµα οι κρεµάµενες πινακίδες αποτελούν το τρίτο επίπεδο σήµανσης και η ενέργεια που αναπαράγουν είναι αυτή της ταυτοποίησης και κατεύθυνσης, δηλαδή γνωστοποιούν σε αυτόν που τις διαβάζει την θέση του και τις επιλογές κατεύθυνσης που έχει. Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι αναρτηµένες πινακίδες, οι οποίες είναι τέταρτου επιπέδου σήµανση και υποδεικνύουν την ενέργεια της ταυτοποίησης. Κατεβλήθη προσπάθεια να ανεβρεθούν οι βέλτιστες διαδροµές. Για τον λόγο αυτό έγιναν πλήρεις µακέτες σε φυσικό µέγεθος και αναρτήθηκαν στα τελικά επιλεγµένα σηµεία. Στην συνέχεια έγιναν σε καθηµερινή βάση διαδροµές µέσα στο κτίριο, στην προσπάθεια να αναπαραχθούν τυπικές εργασίες των χρηστών και πιθανά σενάρια κίνησης και επιλογές. Η διαδικασία αυτή ήταν δυσχερής, καθώς δεν είχε παραληφθεί ο εξοπλισµός και ο χώρος της βιβλιοθήκης ήταν κενός, δυσκολεύοντας τις εκτιµήσεις του προσωπικού. Εικαστικά οι ειδικοί συνεργάτες που συµµετείχαν στην οµάδα εργασίας κινήθηκαν σε hi tech φόρµες. Στόχος ήταν να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο αισθητικής µε ταυτόχρονη διατήρηση της αναγνωσιµότητας των κειµένων και ευκρίνειας των αντικειµένων. Χρησιµοποιήθηκε γυµνό µέταλλο και βαριά χρώµατα (σκούρο γκρι, µπλε και µπορντό), µε την συνοδεία κοντινών όψεων από αντιπροσωπευτικά αντικείµενα, που χαρακτηρίζουν τους χώρους και φωτογραφήθηκαν ειδικά γι' αυτό τον σκοπό. Εικαστικά το σύστηµα σήµανσης θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να αποπνέει µια αίσθηση γνώσης και κινητικότητας µέσα στη νέα εποχή, που σε συνδυασµό µε το µέγεθος και το κύρος του ιδρύµατος να καταλήγει να προξενεί τον σεβασµό του επισκέπτη. Επιλέχθηκε η γραµµατοσειρά Helvetica Light για την υψηλή της αναγνωσιµότητα και τον διακριτικό και λεπτό της σχεδιασµό, ενώ οι συνδυασµοί των χρωµάτων στα κριτικά σηµεία επιλέχθηκε να διατηρεί την µεγαλύτερη δυνατή αντίθεση. Όλα τα παραπάνω λειτούργησαν ανά περιπτώσεις συνδυαστικά και οι ανά περιπτώσεις αντιστοιχήσεις δεν ήταν απόλυτα δεσµευτικές. Για να αποδοθεί µια αίσθηση του σεβασµού στον χώρο οι βασικές απαγορεύσεις (απαγόρευση καπνίσµατος, κινητών τηλεφώνων, φαγητών και κατοικίδιων) αναφέρονται σε κάθε στοιχείο της σήµανσης. 7

8 Καταληκτική φάση Η καταληκτική φάση ήταν η φάση της εγκατάστασης του συστήµατος σήµανσης από την κατασκευάστρια εταιρία. Με την εγκατάσταση του συστήµατος σήµανσης, και αφού ο χώρος είχε αρχίσει να εξοπλίζεται, επαναλήφθηκαν τα σενάρια κίνησης, έτσι ώστε να διαπιστωθούν σε πιο πραγµατική βάση πιθανές ελλείψεις, παραβλέψεις και λάθη. Αποτελέσµατα Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα κρίνονται θετικά. Για διάφορους λόγους όµως δεν µπορεί να γίνει ακριβής αποτίµηση της λειτουργίας του συστήµατος σήµανσης, εδραιωµένη σε στατιστικά στοιχεία. Η αποτίµηση γίνεται µε εµπειρικό τρόπο από τους βιβλιοθηκονόµους των γραφείων πληροφόρησης του κάθε ορόφου, οι οποίοι έχουν αναλάβει το καθήκον αυτό. Στο παλιό κτίριο της βιβλιοθήκης το µεγαλύτερο βάρος των ερωτηµάτων, λόγω έλλειψης γραφείων πληροφόρησης, απευθυνόταν στο γραφείο δανεισµού. Ένας ακόµη λόγος είναι ότι το σύστηµα σήµανσης αποτελεί ως ένα από τα µέσα εκπαίδευσης των χρηστών και η παροχή πληροφόρησης για τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης συνδυάζεται και µε τα υπόλοιπα κοµµάτια του προγράµµατος εκπαίδευσης, όπως είναι τα ενηµερωτικά φυλλάδια ή ο οδηγός της βιβλιοθήκης. Η σύνθεση του προγράµµατος εκπαίδευσης δεν επιτρέπει την αναγνώριση του βαθµού επίδρασης του συστήµατος σήµανσης. Παρ όλα αυτά ο βαθµός των ερωτηµάτων είναι µειωµένος συγκριτικά µε το παλαιό κτίριο και συνεχίζει να µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου και µε την γνωριµία και εξοικείωση του κοινού µε το κτίριο και την λειτουργία της ΒΥΠ. Αναφορές Association of Research Libraries (1995) Effective library signage (SPEC Kit 208). Πρόσβαση στις 03 Αυγούστου 2004 από Ho, J. & Crowley, G.W. (2003) User perceptions of the reliability of library services at Texas A&M University: a focus group study. The journal of academic librarianship, vol. 29, no. 2, 2003, pp UoF, Library Sign Committee (1996) Sign system report. Πρόσβαση στις 03 Αυγούστου 2004 από Βιβλιογραφία Bosman, E. & Rusinek, C. (1997) Creating the user-friendly library by evaluating patron perceptions of signage, Reference Services Review, τόµ. 25, τεύχ. 1, σσ Carter, R., Day, B. & Meggs, P. (1993) Typographic design: form and communication. Van Nostrand Reinhold, New York. Kupersmith, J. (1980) Information graphics and sign systems as library instruction media, Drexel library quarterly, τεύχ. 16, σσ MacMinner, S. (1996) Wayfinding: human perceptions & orientation in the built environment. Πρόσβαση στις 30 Ιουλίου 2004 από Sannwald, W.W. (2001) Checklist of library building design considerations. ALA, Chicago. 8

9 University of Waterloo Library (2001) Signage Committee Report: Dana Porter Library signage & the new user. Πρόσβαση στις 30 Ιουλίου 2004 από Σχετικές δηµοσιεύσεις Typorama: σηµατοδοτώντας τη γνώση (2004) ηµιουργία + design, τεύχ. 34, σσ Signaletique.net (2004) Reportage n 6: conception graphique et signalétique homogène de la bibliothèque de l'université de PATRAS Grèce. Πρόσβαση στις 03 Αυγούστου 2004 από 9

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 1 Περίληψη Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδώρα Τσώλη. Πάντειον Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη-Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠΠΠ) Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα theodoratsoli@gmail.

Θεοδώρα Τσώλη. Πάντειον Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη-Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠΠΠ) Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα theodoratsoli@gmail. Έρευνα θεματικής συσχέτισης δεδομένων χρήσης βιβλιακού υλικού και πρόσβασης σε αυτό (δανεισμών και διαδανεισμών) και δεδομένων τοπικής συλλογής. Συμπεράσματα σχετικά με την ανάπτυξη της συλλογής. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επιβλέπων: Βίρβου Μαρία ιπλωµατική εργασία E-learning µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, η εξοικείωση των χρηστών με καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Συνεργασία, Πληροφοριακός γραμματισμός, Εκπαίδευση χρηστών

Λέξεις κλειδιά: Θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Συνεργασία, Πληροφοριακός γραμματισμός, Εκπαίδευση χρηστών Πληροφοριακός γραμματισμός: συνεργασία βιβλιοθηκονόμου-ακαδημαϊκού και μελέτη περίπτωσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Χρυσάνθη Σταύρου chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δεληόγλου Χριστίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμος MSc, MBA, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata

Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata Έρευνα για την εξοικείωση των βιβλιοθηκονόµων των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τα metadata A survey for the familiarity of Greek academic librarians with metadata ρ. Εµµανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και δημιουργία επικοινωνιακού σχεδίου δράσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σχεδιασμός και δημιουργία επικοινωνιακού σχεδίου δράσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σχεδιασμός και δημιουργία επικοινωνιακού σχεδίου δράσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος. MSc Σπουδές στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βιβλιοθήκη, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πετράς Στέφανος Βερυκοκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία video με επίγνωση πλαισίου σε περιβάλλοντα κινητού υπολογισμού

Υπηρεσία video με επίγνωση πλαισίου σε περιβάλλοντα κινητού υπολογισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπηρεσία video με επίγνωση πλαισίου σε περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μάρκετινγκ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την χρήση εργαλείων web 2.0:Μια επισκόπηση βιβλιογραφίας» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΗ ΑΜ 066/05

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μάρκετινγκ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την χρήση εργαλείων web 2.0:Μια επισκόπηση βιβλιογραφίας» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΗ ΑΜ 066/05 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μάρκετινγκ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα