Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των"

Transcript

1 Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), Οµοσπονδία HEAL-Link Διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, GR , Ζωγράφου, Ελλάς. Όνοµα: Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου Title: Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link) Ηµεροµηνία:... Και Μέλος του HEAL-Link και της Οµοσπονδίας του HEAL-Link (Τα συµβαλλόµενα µέρη και κάθε συµβαλλόµενο µέρος) Λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 1. Η οµοσπονδία HEAL-Link αποτελεί µια οµάδα οργανισµών που συνεργάζονται στον τοµέα της πιστοποίησης και εξουσιοδότησης µεταξύ των οργανισµών αυτών και, για το σκοπό αυτό, λειτουργούν µια κοινή υποδοµή. 2. Το ΜΕΛΟΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ επιθυµεί να ενταχθεί στην Οµοσπονδία και να λάβει

2 συγκεκριµένες υπηρεσίες από τον HEAL-Link (οι υπηρεσίες) και να εξασφαλίσει ένα κοινό σύνολο των πολιτικών και πρακτικών. 3. Ο HEAL-Link επιθυµεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε συµφωνηµένους όρους, σε πνεύµα συνεργασίας και µε αµοιβαία υποστηρικτικό τρόπο. ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1. Ορισµοί HEAL-Link ΥΠΕ (AAI) Συµµετέχοντες AAI (AAI Participants) Υπηρεσίες AAI (AAI Services) AAI Πάροχος Υπηρεσιών (AAI Services Provider) Συνεργαζόµενο ίδρυµα (Affiliate) Ιδιοχαρακτηριστικά (Attributes) Εξαρτήσεις (Dependencies) Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υποδοµή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης. (Στο κείµενο χρησιµοποιείται η αγγλική συντοµογραφία AAI: Authentication and Authorization Infrastructure) Μέλος Οµοσπονδίας ή πάροχος ταυτότητας, Ιδιοκτήτης πόρων, Συνεργάτης Οµοσπονδίας ή Πάροχος Υπηρεσιών. (i) Η ανάπτυξη και λειτουργία της ΥΠΕ, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας του διακοµιστή WAYF και του συντονισµού των υπηρεσιών WAYF των µελών της οµοσπονδίας (ii) Η λειτουργία ενός κέντρου υποστήριξης (tests, ενηµέρωση, εκπαίδευση) (iii) Η ανάπτυξη γενικού χαρακτήρα επι-προσθέτων για το λογισµικό shibboleth αν, όπου και όποτε καθίσταται αναγκαίο. Η Οµοσπονδία του HEAL-Link δρα ως πάροχος υπηρεσιών για τα µέλη της. Εάν πρόκειται για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα που ασκεί έλεγχο σε αυτό το πρόσωπο ή οντότητα, ή βρίσκεται υπό έλεγχο από αυτήν, ή τελεί υπό κοινό έλεγχο από το ίδιο πρόσωπο ή οντότητα. (Ο HEAL-Link είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός και δεν ασχολείται µε οποιαδήποτε θέµατα µετοχικού κεφαλαίου µε οποιονδήποτε οργανισµό). Πληροφορίες/στοιχεία των Τελικών Χρηστών που απαιτούνται για τις αποφάσεις ελέγχου πρόσβασης. Οι τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα µέλη της οµοσπονδίας σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4.

3 Μέλος Οµοσπονδίας (Federation Member) Μεταδεδοµένα (Metadata) Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης (Authorized User) Συνεργάτης Οµοσπονδίας (Federation Partner) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας (Force Majeure) Οργανισµός Προέλευσης (Home Organization) Ιδιοκτήτης πόρων (Resource Owner) Πόροι (Resources) Ορίζεται στο «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1). Τεχνικά, διαχειριστικά και βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικά µε τα Μέλη, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα 2). Ένας συµβαλλόµενος, ο οποίος έχει οριστεί ως εξουσιοδοτηµένος χρήστης στα πλαίσια των αρχικών συµφωνιών µε τους Συνεργάτες της Οµοσπονδίας. Ορίζεται στο «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1). Σε σχέση µε οποιονδήποτε συµβαλλόµενο οποιοδήποτε συµβάν συµπεριλαµβανοµένων εργατικών διενέξεων, συµβάντων ανωτέρας βίας, κρατικών περιορισµών, εχθρικών κρατικών ενεργειών, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιάς ή άλλης απώλειας, ή λόγω άλλης αιτίας πέρα από τον εύλογο έλεγχο τους. Συµβαλλόµενοι οργανισµοί (εκτός των Συνεργατών της Οµοσπονδίας) όπως ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ή δηµόσιοι οργανισµοί που εγγράφουν Εξουσιοδοτηµένους Χρήστες. Κάθε ίδρυµα-µέλος µπορεί να έχει πολλούς Οργανισµούς Προέλευσης. Η δυνατότητα πρόσβασης των οργανισµών αυτών θα ελέγχεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link πριν από οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Ο οργανισµός ο οποίος παρέχει τους πόρους στα µέλη της Οµοσπονδίας HEAL-Link. Υλικό στο οποίο παρέχεται πρόσβαση, π.χ. εφαρµογές, ιστοσελίδες, βάσεις δεδοµένων, συστήµατα, κ.λπ., µε βάση την αρχική συµφωνία. Υπηρεσίες (Services) Shibboleth Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Οµοσπονδία HEAL-Link στο ίδρυµα µέλος της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το παρόν Συµφωνητικό. Το Shibboleth είναι ένα λογισµικό ανοικτής πρόσβασης βασισµένο σε πρότυπα, το οποίο παρέχει Single Sign On (SSO) πρόσβαση µέσα σε έναν οργανισµό ή µεταξύ οργανισµών. Επιτρέπει στα συµβαλλόµενα µέρη να αποφασίζουν για την πρόσβαση των χρηστών σε προστατευµένους ηλεκτρονικούς πόρους µε τρόπο που διαφυλάσσει

4 το απόρρητο της ιδιωτικότητας. Πάροχος Ταυτότητας Identity Provider (IDP) Πάροχος Υπηρεσιών Service Provider (SP) HEAL-Link IP Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (Virtual Home Organization) Διακοµιστής WAYF (WAYF Server) Ενότητα του προγράµµατος πιστοποίησης που πιστοποιεί και εξουσιοδοτεί ρητά το χρήστη µεταφέροντας τα αντίστοιχα ιδιοχαρακτηριστικά µέσα σε ένα πλαίσιο ασφαλείας. Ενότητα του προγράµµατος πιστοποίησης που προστατεύει τους πόρους του Ιδιοκτήτη Πόρων και δίνει πρόσβαση µόνο στους εξουσιοδοτηµένους, από τον Πάροχο Ταυτότητας, χρήστες. Η έννοια της AAI, η τεχνογνωσία, τα έγγραφα, τα εργαλεία και το λογισµικό που απαιτούνται, παραδίδονται ή θα αναπτυχθούν από την Οµοσπονδία HEAL-Link ως µέρος της παροχής υπηρεσιών. Ένας κατάλογος χρηστών που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη Πόρων, την εγγραφή εξουσιοδοτηµένων χρηστών που δεν έχουν καταγραφεί µε άλλο τρόπο από οποιονδήποτε Οργανισµό Προέλευσης, να παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους εγκεκριµένους χρήστες σε ορισµένους πόρους. Διακοµιστής WAYF σηµαίνει ένα µητρώο των µεταδεδοµένων που περιγράφουν τις υπηρεσίες πιστοποίησης της Οµοσπονδίας HEAL- Link που χρησιµοποιούνται από τους πόρους. 2. Εισαγωγή στην AAI 2.1 Η AAI επιτρέπει στους χρήστες των συµµετεχόντων οργανισµών να έχουν πρόσβαση σε περιορισµένης πρόσβασης ηλεκτρονικές πηγές µε έναν εύκολο και τυποποιηµένο τρόπο. Τέτοιες πηγές µπορούν να είναι: συνδροµητικό ηλεκτρονικό περιεχόµενο (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία) ηλεκτρονικά µαθήµατα βάσεις δεδοµένων ιστοσελίδες διαδικτυακές εφαρµογές µε περιορισµένη πρόσβαση σε συγκεκριµένους χρήστες ή οµάδα χρηστών. 2.2 Οι συγκεκριµένες πηγές µπορούν να βρίσκονται είτε σε κάποιον οργανισµό όπου είναι εγγεγραµµένος ένας τελικός χρήστης (Οργανισµός Προέλευσης), είτε σε άλλους οργανισµούς που συµµετέχουν ως Ιδιοκτήτες Πόρων (π.χ. Η AAI παρέχει µια υποδοµή που επιτρέπει την

5 πρόσβαση µεταξύ οργανισµών). Μια βασική χρηστικότητα της AAI είναι ότι ο τελικός χρήστης έχει καταχωρηθεί µόνο σε ένα µέρος στον οργανισµό που ανήκει, εκτός από την περίπτωση ενός εικονικού οργανισµού προέλευσης, οπότε η καταχώρηση γίνεται µε τον αντίστοιχο Ιδιοκτήτη πόρων. Όποτε ο Τελικός Χρήστης ζητήσει πρόσβαση σε ηλεκτρονική πηγή άλλου οργανισµού, ένα αυστηρά ελεγχόµενο σύνολο δεδοµένων του χρήστη (ιδιοχαρακτηριστικά) αποστέλλεται στον εν λόγω οργανισµό. Με βάση αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά, ο Ιδιοκτήτης Πόρων χορηγεί ή απαγορεύει την πρόσβαση στον τελικό χρήστη. 2.3 Οι στόχοι της AAI είναι η αυξηµένη απλότητα και ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες, τους ιδιοκτήτες των πόρων καθώς και τα κέντρα δικτύων των µελών της Οµοσπονδίας στην παροχή πρόσβασης στους πόρους. Πρόσθετοι στόχοι είναι η αύξηση της αξιοπιστίας των δεδοµένων του χρήστη που αποστέλλονται (υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης ότι είναι σωστά και τρέχοντα), ευκολία στη διαχείριση των χρηστών και των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών για τους ιδιοκτήτες των πόρων(πχ µε τη χρήση του αντίστοιχου µη υποχρεωτικού ιδιοχαρακτηριστικού (edupersontargetedid) θα µπορεί να εξαλειφθεί εντελώς η διαδικασία εγγραφής στη σελίδα των ιδιοκτητών πόρων. Η διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών από τους ιδιοκτήτες πόρων θα γίνεται µόνο στην περίπτωση που οι χρήστες δώσουν τα συγκεκριµένα στοιχεία 1 ). 2.4 Με την έναρξη του παρόντος Συµφωνητικού, ένα οργανισµός-µέλος του HEAL-Link αποκτά το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες AAI της Οµοσπονδίας του HEAL-Link. Ορισµένες κεντρικές λειτουργίες και υπηρεσίες AAI που παρέχονται από την Οµοσπονδία του HEAL-Link, η οποία ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών AAI και, ταυτόχρονα, είναι επίσης ένας Οργανισµός Προέλευσης. Περισσότερες πληροφορίες για την AAI είναι διαθέσιµες στο 3. Σκοπός και έκταση του παρόντος Συµφωνητικού 3.1 Τα µέλη της Οµοσπονδίας πρέπει να συµφωνήσουν σε ένα κοινό σύνολο πολιτικών και των κανόνων, πχ. η «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» προκειµένου να καταστεί δυνατή η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της AAI και να υπάρχει συµµόρφωση µε τις νοµικές υποχρεώσεις. Αντί δύο οργανισµοί να εισέρχονται σε µια σειρά από διµερείς συµβάσεις µεταξύ τους και καθώς ο HEAL-Link έχει ήδη συνάψει συµφωνίες µε αρκετούς οργανισµούς που παρέχουν ηλεκτρονικούς πόρους (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία κτλ.), η Οµοσπονδία HEAL-Link έχει συµφωνήσει να αναλάβει το ρόλο ενός κεντρικού φορέαπάροχου. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, ο κάθε οργανισµός εκτελεί µια ενιαία σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε την Οµοσπονδία του HEAL-Link. Όλες αυτές οι συµφωνίες µε την Οµοσπονδία HEAL-Link χτίζουν το νοµικό πλαίσιο της ΥΠΕ. 3.2 Το παρόν Συµφωνητικό διέπει τα ακόλουθα: 1 Η οµοσπονδία του HEAL-Link δεν αποστέλλει τίποτα παραπάνω εκτός από τα ιδιοχαρακτηριστικά που περιγράφονται στις προδιαγραφές ιδιοχαρακτηριστικών της οµοσπονδίας.

6 a. Τα θέµατα προστασίας δεδοµένων: προβληµατισµοί για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και τους κανονισµούς προστασίας τους καθιστούν υποχρεωτικό να υπάρχει νοµική βάση για κάθε διαβίβαση δεδοµένων των χρηστών µεταξύ των δύο οργανισµών. b. Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της Οµοσπονδίας και του HEAL-Link: ειδικότερα, το Συµφωνητικό αυτό υποχρεώνει όλα τα µέρη να τηρήσουν το «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (παράρτηµα 1). c. Την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. 3.3 Το παρόν Συµφωνητικό συµπληρώνεται από τα ακόλουθα παραρτήµατα, τα οποία επισυνάπτονται. Ειδικότερα, καλύπτουν: «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1): Αυτό το έγγραφο ορίζει έννοιες που σχετίζονται µε την οµοσπονδία AAI και θεσπίζει ένα συγκεκριµένο σύνολο κανόνων που όλοι οι Συµµετέχοντες AAI αναµένεται να ακολουθήσουν. Θέτει επίσης τις βάσεις για την ανταλλαγή ιδιοτήτων/χαρακτηριστικών των χρηστών µεταξύ των οργανισµών, σύµφωνα µε τους νόµους περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα 2). Το έγγραφο που καθορίζει τη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ της οµοσπονδίας HEAL-Link και τα µέλη και τους συνεργάτες της καθώς και τις οι προδιαγραφές των ιδιοχαρακτηριστικών που απαιτούνται για να εξουσιοδοτηθούν οι Τελικοί Χρήστες. HEAL-Link Βασικό Πακέτο και Εξαρτήσεις (Παράρτηµα 3): Μια περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται από την Οµοσπονδία HEAL-Link στη λειτουργία της ως AAI Πάροχος Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τη κατάλληλη ανάπτυξη και λειτουργία της AAI και ονοµάζεται «Βασικό Πακέτο». Είναι υποχρεωτικό για όλους τους συµµετέχοντες στην AAI να είναι εγγεγραµµένοι σε αυτό το πακέτο. Επιπλέον, καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τόσο του HEAL-Link όσο και των µελών της Οµοσπονδίας που σχετίζονται µε αυτές τις υπηρεσίες. Προαιρετικές Υπηρεσίες AAI που παρέχονται από την Οµοσπονδία HEAL-Link (όπως η λειτουργία ενός εικονικού οργανισµού προέλευσης ή άλλων) είναι επίσης διαθέσιµες, αλλά δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Συµφωνητικού και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. 4. Προσφερόµενες Υπηρεσίες του HEAL-Link 4.1 Οι προσφερόµενες υπηρεσίες του HEAL-Link είναι οι εξής: Υπηρεσίες AAI (Βασικό Πακέτο), όπως ορίζονται στο παράρτηµα 3 (όπως τροποποιείται και δηµοσιεύεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link κατά καιρούς, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.5 του παρόντος). Πρόσθετες Υπηρεσίες AAI (προαιρετικά) όπως ορίζονται στην ιστοσελίδα AAI της οµοσπονδίας HEAL-Link (όπως τροποποιείται από την Οµοσπονδία HEAL-Link από

7 καιρό σε καιρό). Συναφείς Υπηρεσίες AAI (προαιρετικά) όπως ορίζονται στην ιστοσελίδα AAI της οµοσπονδίας HEAL-Link (όπως τροποποιείται από την Οµοσπονδία HEAL-Link από καιρό σε καιρό). 4.2 Πρόσθετες και συναφείς Υπηρεσίες AAI είναι εκτός πεδίου εφαρµογής εκτός εάν έχουν παραγγελθεί από τα µέλη της Οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τη αντίστοιχη διαδικασία που δηµοσιεύεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link, και γίνονται αποδεκτές από την Οµοσπονδία HEAL-Link. 5. Παράδοση και Αποδοχή 5.1 Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας HEAL-Link, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Οµοσπονδία HEAL-Link. 5.2 Οι υπηρεσίες θεωρούνται αποδεκτές όταν παραδίδονται. Δεν θα υπάρξουν επίσηµες δοκιµές αποδοχής για τις υπηρεσίες. 5.3 Το µέλος την Οµοσπονδίας θα ενηµερώνει έγκαιρα την Οµοσπονδία HEAL-Link, αν οι Υπηρεσίες δεν έχουν παραδοθεί στον συµφωνηµένο χρόνο ή εάν η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ανεπαρκής, αναφέροντας τους λόγους της δυσαρέσκειάς του µε κάθε λεπτοµέρεια. Όλες οι εργασίες αποκατάστασης από την Οµοσπονδία HEAL-Link θα γίνονται µε επαγγελµατισµό και µε τόσο αποτελεσµατικό τρόπο όσο είναι ευλόγως εφικτό. 6. Δικαιώµατα και υποχρεώσεις του HEAL-Link 6.1 Η Οµοσπονδία HEAL-Link θα παρέχει τις υπηρεσίες µε δέουσα προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη τις γενικώς αποδεκτές επιχειρηµατικές πρακτικές, τα έννοµα συµφέροντα των µελών της καθώς και τους διαθέσιµους συνδροµητικούς πόρους του HEAL-Link και µε σκοπό να ελέγχει µε αποτελεσµατικό τρόπο το κόστος της παροχής υπηρεσιών. 6.2 Η Οµοσπονδία HEAL-Link θα δεσµευθεί για ρυθµίσεις παραµέτρων οι οποίες θα ταιριάζουν µε τις πραγµατικές ανάγκες τόσο της Οµοσπονδίας όσο και των µελών της. 6.3 Η Οµοσπονδία HEAL-Link θα απαλλαγεί από την παροχή των Υπηρεσιών, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο «Βασικό Πακέτο» του HEAL-Link (Παράρτηµα 3), σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εάν τα µέλη της Οµοσπονδίας χρησιµοποιήσουν ή επιτρέψουν τη χρήση των παρεχόµενων Υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος Συµφωνητικού ή του εφαρµοστέου δικαίου. 6.4 Οι ηµεροµηνίες παράδοσης θα είναι µόνο κατ εκτίµηση και εκτός εάν η Οµοσπονδία HEAL-Link συµφωνήσει ρητά να δεσµευτεί γραπτώς για την ηµεροµηνία λόγω της σοβαρότητας στην Υπηρεσία που θα εφαρµοσθεί, δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζηµιές

8 που προκύπτουν από την καθυστερηµένη παράδοση. 6.5 Η Οµοσπονδία HEAL-Link µπορεί να αλλάξει τις Υπηρεσίες µετά από εύλογη προειδοποίηση που θα δηµοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό τόπο του HEAL-Link ΑΑΙ. Το µέλος της Οµοσπονδίας θα λάβει µια ειδοποίηση των αλλαγών αυτών και θα του δοθεί η ευκαιρία να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις. 6.6 Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι οι πόροι της Οµοσπονδίας HEAL-Link δεν µπορούν να επιτρέψουν την παροχή των Υπηρεσιών της για πάντα χωρίς οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις και ως εκ τούτου ότι µπορεί να καταστεί αναγκαία η επιβολή πρόσθετων τελών από τα µέλη της Οµοσπονδίας. Τα πρόσθετα αυτά τέλη θα πρέπει να εισαχθούν σύµφωνα µε την τότε ισχύουσα διαδικασία για τον καθορισµό του κόστους και τη χρηµατοδότηση για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του HEAL-Link. 7. Δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 7.1 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι εξαρτήσεις όπως αναγράφονται στο «Βασικό Πακέτο» του HEAL-Link (Παράρτηµα 3). 7.2 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα συνεργαστεί µε την Οµοσπονδία HEAL-Link και θα εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που ευλόγως απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών µε τη δέουσα προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη τις γενικώς αποδεκτές επιχειρηµατικές πρακτικές. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην παροχή πληροφοριών, στα δεδοµένα διασύνδεσης, στους µη χρηµατικούς πόρους, στα δικαιώµατα και τις συναφείς υπηρεσίες, στα δικαιώµατα και τις άδειες πρόσβασης κλπ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψει στη Οµοσπονδία HEAL-Link να συµµορφωθεί µε τις συµβατικές υποχρεώσεις της. 7.3 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα απέχει από την αλλοίωση ή οποιαδήποτε άλλη παρεµβολή στις υπηρεσίες και τα συστήµατα που παρέχονται από την Οµοσπονδία HEAL- Link, εκτός εάν απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία τους. 7.4 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα συµµορφωθεί και θα µεριµνά ώστε οι Τελικοί Χρήστες να συµµορφώνονται µε τους κανόνες χρήσης και τις πολιτικές, όπως ορίζονται στο «Έγγραφο για την ακολουθητέα Πολιτική» (Παράρτηµα 1). Η κατάχρηση των Υπηρεσιών από έναν Τελικό Χρήστη θα αποδοθεί στον µέλος της Οµοσπονδίας, όπου είναι εγγεγραµµένος και διαπιστευµένος ο Τελικός Χρήστης. 7.5 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δεν θα παρέχει τις υπηρεσίες σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος δεν είναι Τελικός Χρήστης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Οµοσπονδίας του HEAL-Link.

9 7.6 Στο βαθµό που το ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, είτε ως Οργανισµός Προέλευσης ή, στην περίπτωση ενός εικονικού οργανισµού προέλευσης, ως ιδιοκτήτης των πόρων, καταγράφει τελικούς χρήστες, θα είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδοµένων αυτών. 7.7 Μετά από γραπτή αίτηση από την Οµοσπονδία HEAL-Link η οποία προσδιορίζει κατάχρηση στο συνδροµητικό περιεχόµενο του HEAL-Link από εξουσιοδοτηµένο χρήστη, ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα αναλάβει τις εύλογες προσπάθειες για να αναστείλει την πρόσβαση του συγκεκριµένου Τελικού Χρήστη ή να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του εν λόγω Τελικού Χρήστη. Επιπλέον ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα προσφέρει εύλογη βοήθεια για τον εντοπισµό του Εξουσιοδοτηµένου Χρήστη, σε περίπτωση κατάχρησης χωρίς να διακυβεύονται τα προσωπικά δεδοµένα του αντίστοιχου Τελικού Χρήστη. 8. Δηλώσεις και Εγγυήσεις 8.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν και εγγυώνται ότι: i. Έχουν την πλήρη εξουσία να συνάψουν και να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος Συµφωνητικού και έχουν λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για το σκοπό αυτό. ii. Έχουν παραλάβει και θα διατηρήσουν καθ 'όλη τη διάρκεια του παρόντος Συµφωνητικού, όλα τα δικαιώµατα, τις άδειες και τις εγκρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των καταχωρίσεων σύµφωνα µε και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων, οι οποίες είναι αναγκαίο να προβλεφθούν και να διατηρήσουν τις Υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν Συµφωνητικό. 8.2 Ο HEAL-LINK δηλώνει και εγγυάται ότι: i. Θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συµφωνητικού, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ορίζονται στο παρόν. ii. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών δεν παραβιάζει τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου συµβαλλόµενου. 8.3 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δηλώνει και εγγυάται ότι: i. Θα χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες και θα µεριµνήσει ώστε οι Τελικοί Χρήστες θα χρησιµοποιούν τις Υπηρεσίες σύµφωνα µε το «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1) και όλους τους ισχύοντες νόµους, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό των νόµων σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και προστασία της ιδιωτικότητας. ii. Θα συµµορφωθεί και θα µεριµνήσει για τη συµµόρφωση µε τους όρους των συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ του ιδιοκτήτη των πόρων και του

10 συνδροµητή των Πόρων (HEAL-Link). 8.4 Στο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, όλες οι άλλες δηλώσεις και εγγυήσεις, συµπεριλαµβανοµένων (χωρίς περιορισµό) των δηλώσεων περί εµπορεύσιµων ή κατάλληλων για τον επιδιωκόµενο σκοπό Υπηρεσιών, θα µπορούν να αίρονται. 9. Διορθωτικά Μέτρα 9.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των υποχρεώσεων και εγγυήσεων της οµοσπονδίας HEAL-Link κατωτέρω, το ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: i. να ζητήσει διορθωτικά µέτρα για όλες τις παραβιάσεις που είναι δυνατόν να αποκαθίστανται, ή ii. να καταγγείλει τη συµφωνία, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 13 κατωτέρω. 9.2 Οι παραπάνω αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικές, και οποιοιδήποτε νόµοι για διορθωτικά / ένδικα µέτρα είναι αιρετοί. 10. Πνευµατική Ιδιοκτησία / Λογισµικό 10.1 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στο παρόν, όλα τα δικαιώµατα και το συµφέρον της έννοιας AAI, η τεχνογνωσία, τα έγγραφα, τα εργαλεία και το λογισµικό (µαζί: HEAL-Link IP) που χρησιµοποιούνται, παραδίδονται ή θα αναπτυχθούν από την Οµοσπονδία του HEAL- Link, ως µέρος της Υπηρεσίας περιέρχονται στην Οµοσπονδία του HEAL-Link Για όλες αυτές τις HEAL-Link IP, η οµοσπονδία χορηγεί στο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ για όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συµφωνητικού, παγκόσµια, µη αποκλειστική, µη µεταβιβάσιµη άδεια χρήσης και επιτρέπει στους εκπροσώπους και σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες του ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ να χρησιµοποιούν αυτές τις υπηρεσίες HEAL-Link IP, µόνο σε σχέση µε και για τους σκοπούς της παροχής Υπηρεσιών. 11. Ευθύνη 11.1 Σε καµία περίπτωση ο HEAL-Link δεν θα είναι υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις (που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε οδηγίες, ανακοινώσεις και συστάσεις) των υπαλλήλων, εκπροσώπων ή υπεργολάβων µε αποτέλεσµα: i. Κάθε καθυστερηµένη προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση των καταχωρήσεων στον διακοµιστή WAYF. ii. Τυχόν λάθη ή σφάλµατα µη-υλικού στην καταχώριση ή τη διανοµή των µεταδεδοµένων. iii. Τυχόν λάθη ή σφάλµατα µη-υλικού στα εργαλεία του HEAL-Link (συµπεριλαµβανοµένης χωρίς περιορισµό της δικτυακής πύλης του AAI).

11 iv. Την προσωρινή µη διαθεσιµότητα των Υπηρεσιών AAI Εκτός από τις ρητές εγγυήσεις και αποζηµιώσεις που αναφέρονται στο παρόν και στο βαθµό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, σε καµία περίπτωση τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έµµεσες, συµπτωµατικές, ειδικές, παρεπόµενες ή ποινικές ζηµίες, συµπεριλαµβανοµένων, αλλά χωρίς περιορισµό, την απώλεια των δεδοµένων, την εµπορική διακοπή ή απώλεια κερδών, που προκύπτουν από ή σε σχέση µε το παρόν συµφωνητικό, ή η ευθύνη του κάθε συµβαλλόµενου δεν θα υπερβαίνει ένα ποσό ίσο µε 200, ακόµη και αν το άλλο µέρος έχει ενηµερωθεί για την πιθανότητα µιας τέτοιας ευθύνης ή ζηµίας. 12. Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα µεταφέρουν, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του εξουσιοδοτηµένου χρήστη, οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο χρήστη προς οποιονδήποτε τρίτο ή να τις χρησιµοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν συµφωνητικό και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων για την αντίστοιχη online υπηρεσία. 13. Περίοδος Ισχύος και Καταγγελία Το παρόν Συµφωνητικό συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστηµα. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να το καταγγείλει δίνοντας κοινοποίηση 3 µήνες πριν, η οποία θα ισχύει µε τη λήξη του ηµερολογιακού έτους Παρ 'όλα αυτά, ένα µέρος µπορεί να καταγγείλει το παρόν Συµφωνητικό: i. Εάν το άλλο µέρος διαπράττει σοβαρή παράβαση η οποία δεν θεραπεύεται εντός 60 ηµερών από την αποστολή ειδοποίησης που εύλογα περιγράφει τέτοια παραβίαση. ii. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας οποιουδήποτε συµβαλλόµενου. iii. Εάν οι συµφωνίες µεταξύ του HEAL-Link και όλων των συνεργατών λήξουν. iv. Αν και εφόσον έχουν το δικαίωµα να το πράξουν σύµφωνα µε άλλο σηµείο του παρόντος συµφωνητικού Κατά την καταγγελία, το ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα επιστρέψει όλα τα HEAL-Link IP και όλα τα άλλα έγγραφα και λογισµικό (αν υπάρχουν) που ελήφθησαν από την Οµοσπονδία HEAL-Link, ως µέρος της παροχής υπηρεσιών και θα επιβεβαιώσει ότι έχει καταστρέψει όλα τα αντίγραφα αυτού, που υπόκεινται σε υποχρεωτικά αρχειακά καθήκοντα (backup). 14. Γενικές Διατάξεις 14.1 Η παρούσα συµφωνία θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, χωρίς παραποµπή που θα έρχεται σε σύγκρουση µε τις νοµικές αρχές.

12 14.2 Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει το παρόν συµφωνητικό ή οποιαδήποτε από τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του παρόντος συµφωνητικού χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του έτερου συµβαλλόµενου µέρους, υπό τον όρο ότι κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να εκχωρήσει το παρόν συµφωνητικό σε ένα συνεργάτη που έχει αναλάβει εγγράφως όλες τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος συµφωνητικού. Ωστόσο, µια εκχώρηση του παρόντος συµφωνητικού σε Συνεργάτη του ΜΕΛΟΥΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, απαιτεί την προηγούµενη αίτηση στην Οµοσπονδία HEAL-Link η οποία αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από ένα ΜΕΛΟΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Εάν οποιοδήποτε τµήµα, παράγραφος, πρόβλεψη ή ρήτρα του παρόντος συµφωνητικού βρεθεί ή κηρυχθεί άκυρη ή µη εκτελέσιµη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία διεξάγεται το παρόν συµφωνητικό, το υπόλοιπο του παρόντος συµφωνητικού θα είναι έγκυρο και εκτελέσιµο και τα συµβαλλόµενα µέρη θα διαπραγµατευθούν, µε καλή πίστη, ένα υποκατάστατο, µε έγκυρες και ισχυρές διατάξεις, οι οποίες θα επηρεάζουν πλέον την πρόθεση των συµβαλλόµενων µερών να εισέλθουν σε αυτή την συµφωνία Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν αποτελούν τη συνολική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και υπερισχύουν και τερµατίζουν όλες τις προηγούµενες συµφωνίες και συνεννοήσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε σχέση µε το αντικείµενο του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, οποιαδήποτε διανοµή συναφών συµφωνητικών σε ισχύ από την ηµεροµηνία του παρόντος Το παρόν συµφωνητικό µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κατόπιν αµοιβαίας γραπτής συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Αν και στο βαθµό που η συµφωνία παροχής υπηρεσιών µε τα µέλη τροποποιείται σύµφωνα µε τους όρους της, το παρόν συµφωνητικό θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, µε την εν λόγω τροποποίηση να τίθεται σε ισχύ από την 30η ηµέρα µετά την παράδοση σχετικής ανακοίνωσης στο ΜΕΛΟΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Οποιαδήποτε ειδοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το παρόν συµφωνητικό θα πρέπει να δίδεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Σε περίπτωση διαφωνίας, συγκαλούνται τα συµβαλλόµενα µέρη και προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά αυτή µε καλή πίστη.

13 Η σύνταξη του παρόντος εγγράφου βασίστηκε στα παρακάτω έγγραφα: JISC (UK federated access management) SWITCHaai (Authentication and Authorization Infrastructure AAI Federation, Switzerland).

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα Παράρτηµα - 4 Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας Πολιτική Εγγραφής 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνηθίζεται να υπάρχουν αρκετοί

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ")

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ") ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση και / ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Αυτή η συμφωνία συνδρομής ("Συμφωνία") στο Mobile RTK Signal Network είναι ανάμεσα σε "Εσάς" (τον χρήστη του John Deere Mobile RTK Signal Network)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom )

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Άµστερνταµ, Ολλανδία ( TomTom ) 1) Αντικείµενο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS Καλωσορίσατε στα κανάλια BBM Channels, μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης στο BBM που επεκτείνει το δίκτυο σας πέρα από τον κύκλο της οικογένειας και των φίλων σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013» Όροι Διαγωνισμού 1. Φορείς, Σκοπός, Αντικείμενο Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί 1. Αποδοχή όρων χρήσης Το παρόν προϊόν λογισμικού (εφεξής, Λογισμικό) συνιστά λογισμικό συστήματος τεκμηρίωσης ερευνητικής δραστηριότητας και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα