Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των"

Transcript

1 Συµφωνητικό Υπηρεσίας Υποδοµής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) (Το Συµφωνητικό) µεταξύ των Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), Οµοσπονδία HEAL-Link Διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, GR , Ζωγράφου, Ελλάς. Όνοµα: Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου Title: Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link) Ηµεροµηνία:... Και Μέλος του HEAL-Link και της Οµοσπονδίας του HEAL-Link (Τα συµβαλλόµενα µέρη και κάθε συµβαλλόµενο µέρος) Λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 1. Η οµοσπονδία HEAL-Link αποτελεί µια οµάδα οργανισµών που συνεργάζονται στον τοµέα της πιστοποίησης και εξουσιοδότησης µεταξύ των οργανισµών αυτών και, για το σκοπό αυτό, λειτουργούν µια κοινή υποδοµή. 2. Το ΜΕΛΟΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ επιθυµεί να ενταχθεί στην Οµοσπονδία και να λάβει

2 συγκεκριµένες υπηρεσίες από τον HEAL-Link (οι υπηρεσίες) και να εξασφαλίσει ένα κοινό σύνολο των πολιτικών και πρακτικών. 3. Ο HEAL-Link επιθυµεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε συµφωνηµένους όρους, σε πνεύµα συνεργασίας και µε αµοιβαία υποστηρικτικό τρόπο. ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1. Ορισµοί HEAL-Link ΥΠΕ (AAI) Συµµετέχοντες AAI (AAI Participants) Υπηρεσίες AAI (AAI Services) AAI Πάροχος Υπηρεσιών (AAI Services Provider) Συνεργαζόµενο ίδρυµα (Affiliate) Ιδιοχαρακτηριστικά (Attributes) Εξαρτήσεις (Dependencies) Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υποδοµή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης. (Στο κείµενο χρησιµοποιείται η αγγλική συντοµογραφία AAI: Authentication and Authorization Infrastructure) Μέλος Οµοσπονδίας ή πάροχος ταυτότητας, Ιδιοκτήτης πόρων, Συνεργάτης Οµοσπονδίας ή Πάροχος Υπηρεσιών. (i) Η ανάπτυξη και λειτουργία της ΥΠΕ, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας του διακοµιστή WAYF και του συντονισµού των υπηρεσιών WAYF των µελών της οµοσπονδίας (ii) Η λειτουργία ενός κέντρου υποστήριξης (tests, ενηµέρωση, εκπαίδευση) (iii) Η ανάπτυξη γενικού χαρακτήρα επι-προσθέτων για το λογισµικό shibboleth αν, όπου και όποτε καθίσταται αναγκαίο. Η Οµοσπονδία του HEAL-Link δρα ως πάροχος υπηρεσιών για τα µέλη της. Εάν πρόκειται για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα που ασκεί έλεγχο σε αυτό το πρόσωπο ή οντότητα, ή βρίσκεται υπό έλεγχο από αυτήν, ή τελεί υπό κοινό έλεγχο από το ίδιο πρόσωπο ή οντότητα. (Ο HEAL-Link είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός και δεν ασχολείται µε οποιαδήποτε θέµατα µετοχικού κεφαλαίου µε οποιονδήποτε οργανισµό). Πληροφορίες/στοιχεία των Τελικών Χρηστών που απαιτούνται για τις αποφάσεις ελέγχου πρόσβασης. Οι τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα µέλη της οµοσπονδίας σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4.

3 Μέλος Οµοσπονδίας (Federation Member) Μεταδεδοµένα (Metadata) Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης (Authorized User) Συνεργάτης Οµοσπονδίας (Federation Partner) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας (Force Majeure) Οργανισµός Προέλευσης (Home Organization) Ιδιοκτήτης πόρων (Resource Owner) Πόροι (Resources) Ορίζεται στο «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1). Τεχνικά, διαχειριστικά και βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικά µε τα Μέλη, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα 2). Ένας συµβαλλόµενος, ο οποίος έχει οριστεί ως εξουσιοδοτηµένος χρήστης στα πλαίσια των αρχικών συµφωνιών µε τους Συνεργάτες της Οµοσπονδίας. Ορίζεται στο «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1). Σε σχέση µε οποιονδήποτε συµβαλλόµενο οποιοδήποτε συµβάν συµπεριλαµβανοµένων εργατικών διενέξεων, συµβάντων ανωτέρας βίας, κρατικών περιορισµών, εχθρικών κρατικών ενεργειών, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιάς ή άλλης απώλειας, ή λόγω άλλης αιτίας πέρα από τον εύλογο έλεγχο τους. Συµβαλλόµενοι οργανισµοί (εκτός των Συνεργατών της Οµοσπονδίας) όπως ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ή δηµόσιοι οργανισµοί που εγγράφουν Εξουσιοδοτηµένους Χρήστες. Κάθε ίδρυµα-µέλος µπορεί να έχει πολλούς Οργανισµούς Προέλευσης. Η δυνατότητα πρόσβασης των οργανισµών αυτών θα ελέγχεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link πριν από οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Ο οργανισµός ο οποίος παρέχει τους πόρους στα µέλη της Οµοσπονδίας HEAL-Link. Υλικό στο οποίο παρέχεται πρόσβαση, π.χ. εφαρµογές, ιστοσελίδες, βάσεις δεδοµένων, συστήµατα, κ.λπ., µε βάση την αρχική συµφωνία. Υπηρεσίες (Services) Shibboleth Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Οµοσπονδία HEAL-Link στο ίδρυµα µέλος της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το παρόν Συµφωνητικό. Το Shibboleth είναι ένα λογισµικό ανοικτής πρόσβασης βασισµένο σε πρότυπα, το οποίο παρέχει Single Sign On (SSO) πρόσβαση µέσα σε έναν οργανισµό ή µεταξύ οργανισµών. Επιτρέπει στα συµβαλλόµενα µέρη να αποφασίζουν για την πρόσβαση των χρηστών σε προστατευµένους ηλεκτρονικούς πόρους µε τρόπο που διαφυλάσσει

4 το απόρρητο της ιδιωτικότητας. Πάροχος Ταυτότητας Identity Provider (IDP) Πάροχος Υπηρεσιών Service Provider (SP) HEAL-Link IP Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (Virtual Home Organization) Διακοµιστής WAYF (WAYF Server) Ενότητα του προγράµµατος πιστοποίησης που πιστοποιεί και εξουσιοδοτεί ρητά το χρήστη µεταφέροντας τα αντίστοιχα ιδιοχαρακτηριστικά µέσα σε ένα πλαίσιο ασφαλείας. Ενότητα του προγράµµατος πιστοποίησης που προστατεύει τους πόρους του Ιδιοκτήτη Πόρων και δίνει πρόσβαση µόνο στους εξουσιοδοτηµένους, από τον Πάροχο Ταυτότητας, χρήστες. Η έννοια της AAI, η τεχνογνωσία, τα έγγραφα, τα εργαλεία και το λογισµικό που απαιτούνται, παραδίδονται ή θα αναπτυχθούν από την Οµοσπονδία HEAL-Link ως µέρος της παροχής υπηρεσιών. Ένας κατάλογος χρηστών που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη Πόρων, την εγγραφή εξουσιοδοτηµένων χρηστών που δεν έχουν καταγραφεί µε άλλο τρόπο από οποιονδήποτε Οργανισµό Προέλευσης, να παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους εγκεκριµένους χρήστες σε ορισµένους πόρους. Διακοµιστής WAYF σηµαίνει ένα µητρώο των µεταδεδοµένων που περιγράφουν τις υπηρεσίες πιστοποίησης της Οµοσπονδίας HEAL- Link που χρησιµοποιούνται από τους πόρους. 2. Εισαγωγή στην AAI 2.1 Η AAI επιτρέπει στους χρήστες των συµµετεχόντων οργανισµών να έχουν πρόσβαση σε περιορισµένης πρόσβασης ηλεκτρονικές πηγές µε έναν εύκολο και τυποποιηµένο τρόπο. Τέτοιες πηγές µπορούν να είναι: συνδροµητικό ηλεκτρονικό περιεχόµενο (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία) ηλεκτρονικά µαθήµατα βάσεις δεδοµένων ιστοσελίδες διαδικτυακές εφαρµογές µε περιορισµένη πρόσβαση σε συγκεκριµένους χρήστες ή οµάδα χρηστών. 2.2 Οι συγκεκριµένες πηγές µπορούν να βρίσκονται είτε σε κάποιον οργανισµό όπου είναι εγγεγραµµένος ένας τελικός χρήστης (Οργανισµός Προέλευσης), είτε σε άλλους οργανισµούς που συµµετέχουν ως Ιδιοκτήτες Πόρων (π.χ. Η AAI παρέχει µια υποδοµή που επιτρέπει την

5 πρόσβαση µεταξύ οργανισµών). Μια βασική χρηστικότητα της AAI είναι ότι ο τελικός χρήστης έχει καταχωρηθεί µόνο σε ένα µέρος στον οργανισµό που ανήκει, εκτός από την περίπτωση ενός εικονικού οργανισµού προέλευσης, οπότε η καταχώρηση γίνεται µε τον αντίστοιχο Ιδιοκτήτη πόρων. Όποτε ο Τελικός Χρήστης ζητήσει πρόσβαση σε ηλεκτρονική πηγή άλλου οργανισµού, ένα αυστηρά ελεγχόµενο σύνολο δεδοµένων του χρήστη (ιδιοχαρακτηριστικά) αποστέλλεται στον εν λόγω οργανισµό. Με βάση αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά, ο Ιδιοκτήτης Πόρων χορηγεί ή απαγορεύει την πρόσβαση στον τελικό χρήστη. 2.3 Οι στόχοι της AAI είναι η αυξηµένη απλότητα και ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες, τους ιδιοκτήτες των πόρων καθώς και τα κέντρα δικτύων των µελών της Οµοσπονδίας στην παροχή πρόσβασης στους πόρους. Πρόσθετοι στόχοι είναι η αύξηση της αξιοπιστίας των δεδοµένων του χρήστη που αποστέλλονται (υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης ότι είναι σωστά και τρέχοντα), ευκολία στη διαχείριση των χρηστών και των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών για τους ιδιοκτήτες των πόρων(πχ µε τη χρήση του αντίστοιχου µη υποχρεωτικού ιδιοχαρακτηριστικού (edupersontargetedid) θα µπορεί να εξαλειφθεί εντελώς η διαδικασία εγγραφής στη σελίδα των ιδιοκτητών πόρων. Η διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών από τους ιδιοκτήτες πόρων θα γίνεται µόνο στην περίπτωση που οι χρήστες δώσουν τα συγκεκριµένα στοιχεία 1 ). 2.4 Με την έναρξη του παρόντος Συµφωνητικού, ένα οργανισµός-µέλος του HEAL-Link αποκτά το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες AAI της Οµοσπονδίας του HEAL-Link. Ορισµένες κεντρικές λειτουργίες και υπηρεσίες AAI που παρέχονται από την Οµοσπονδία του HEAL-Link, η οποία ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών AAI και, ταυτόχρονα, είναι επίσης ένας Οργανισµός Προέλευσης. Περισσότερες πληροφορίες για την AAI είναι διαθέσιµες στο 3. Σκοπός και έκταση του παρόντος Συµφωνητικού 3.1 Τα µέλη της Οµοσπονδίας πρέπει να συµφωνήσουν σε ένα κοινό σύνολο πολιτικών και των κανόνων, πχ. η «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» προκειµένου να καταστεί δυνατή η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της AAI και να υπάρχει συµµόρφωση µε τις νοµικές υποχρεώσεις. Αντί δύο οργανισµοί να εισέρχονται σε µια σειρά από διµερείς συµβάσεις µεταξύ τους και καθώς ο HEAL-Link έχει ήδη συνάψει συµφωνίες µε αρκετούς οργανισµούς που παρέχουν ηλεκτρονικούς πόρους (ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία κτλ.), η Οµοσπονδία HEAL-Link έχει συµφωνήσει να αναλάβει το ρόλο ενός κεντρικού φορέαπάροχου. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, ο κάθε οργανισµός εκτελεί µια ενιαία σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε την Οµοσπονδία του HEAL-Link. Όλες αυτές οι συµφωνίες µε την Οµοσπονδία HEAL-Link χτίζουν το νοµικό πλαίσιο της ΥΠΕ. 3.2 Το παρόν Συµφωνητικό διέπει τα ακόλουθα: 1 Η οµοσπονδία του HEAL-Link δεν αποστέλλει τίποτα παραπάνω εκτός από τα ιδιοχαρακτηριστικά που περιγράφονται στις προδιαγραφές ιδιοχαρακτηριστικών της οµοσπονδίας.

6 a. Τα θέµατα προστασίας δεδοµένων: προβληµατισµοί για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και τους κανονισµούς προστασίας τους καθιστούν υποχρεωτικό να υπάρχει νοµική βάση για κάθε διαβίβαση δεδοµένων των χρηστών µεταξύ των δύο οργανισµών. b. Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της Οµοσπονδίας και του HEAL-Link: ειδικότερα, το Συµφωνητικό αυτό υποχρεώνει όλα τα µέρη να τηρήσουν το «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (παράρτηµα 1). c. Την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. 3.3 Το παρόν Συµφωνητικό συµπληρώνεται από τα ακόλουθα παραρτήµατα, τα οποία επισυνάπτονται. Ειδικότερα, καλύπτουν: «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1): Αυτό το έγγραφο ορίζει έννοιες που σχετίζονται µε την οµοσπονδία AAI και θεσπίζει ένα συγκεκριµένο σύνολο κανόνων που όλοι οι Συµµετέχοντες AAI αναµένεται να ακολουθήσουν. Θέτει επίσης τις βάσεις για την ανταλλαγή ιδιοτήτων/χαρακτηριστικών των χρηστών µεταξύ των οργανισµών, σύµφωνα µε τους νόµους περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα 2). Το έγγραφο που καθορίζει τη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ της οµοσπονδίας HEAL-Link και τα µέλη και τους συνεργάτες της καθώς και τις οι προδιαγραφές των ιδιοχαρακτηριστικών που απαιτούνται για να εξουσιοδοτηθούν οι Τελικοί Χρήστες. HEAL-Link Βασικό Πακέτο και Εξαρτήσεις (Παράρτηµα 3): Μια περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται από την Οµοσπονδία HEAL-Link στη λειτουργία της ως AAI Πάροχος Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τη κατάλληλη ανάπτυξη και λειτουργία της AAI και ονοµάζεται «Βασικό Πακέτο». Είναι υποχρεωτικό για όλους τους συµµετέχοντες στην AAI να είναι εγγεγραµµένοι σε αυτό το πακέτο. Επιπλέον, καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τόσο του HEAL-Link όσο και των µελών της Οµοσπονδίας που σχετίζονται µε αυτές τις υπηρεσίες. Προαιρετικές Υπηρεσίες AAI που παρέχονται από την Οµοσπονδία HEAL-Link (όπως η λειτουργία ενός εικονικού οργανισµού προέλευσης ή άλλων) είναι επίσης διαθέσιµες, αλλά δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Συµφωνητικού και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά. 4. Προσφερόµενες Υπηρεσίες του HEAL-Link 4.1 Οι προσφερόµενες υπηρεσίες του HEAL-Link είναι οι εξής: Υπηρεσίες AAI (Βασικό Πακέτο), όπως ορίζονται στο παράρτηµα 3 (όπως τροποποιείται και δηµοσιεύεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link κατά καιρούς, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.5 του παρόντος). Πρόσθετες Υπηρεσίες AAI (προαιρετικά) όπως ορίζονται στην ιστοσελίδα AAI της οµοσπονδίας HEAL-Link (όπως τροποποιείται από την Οµοσπονδία HEAL-Link από

7 καιρό σε καιρό). Συναφείς Υπηρεσίες AAI (προαιρετικά) όπως ορίζονται στην ιστοσελίδα AAI της οµοσπονδίας HEAL-Link (όπως τροποποιείται από την Οµοσπονδία HEAL-Link από καιρό σε καιρό). 4.2 Πρόσθετες και συναφείς Υπηρεσίες AAI είναι εκτός πεδίου εφαρµογής εκτός εάν έχουν παραγγελθεί από τα µέλη της Οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τη αντίστοιχη διαδικασία που δηµοσιεύεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link, και γίνονται αποδεκτές από την Οµοσπονδία HEAL-Link. 5. Παράδοση και Αποδοχή 5.1 Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας HEAL-Link, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Οµοσπονδία HEAL-Link. 5.2 Οι υπηρεσίες θεωρούνται αποδεκτές όταν παραδίδονται. Δεν θα υπάρξουν επίσηµες δοκιµές αποδοχής για τις υπηρεσίες. 5.3 Το µέλος την Οµοσπονδίας θα ενηµερώνει έγκαιρα την Οµοσπονδία HEAL-Link, αν οι Υπηρεσίες δεν έχουν παραδοθεί στον συµφωνηµένο χρόνο ή εάν η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ανεπαρκής, αναφέροντας τους λόγους της δυσαρέσκειάς του µε κάθε λεπτοµέρεια. Όλες οι εργασίες αποκατάστασης από την Οµοσπονδία HEAL-Link θα γίνονται µε επαγγελµατισµό και µε τόσο αποτελεσµατικό τρόπο όσο είναι ευλόγως εφικτό. 6. Δικαιώµατα και υποχρεώσεις του HEAL-Link 6.1 Η Οµοσπονδία HEAL-Link θα παρέχει τις υπηρεσίες µε δέουσα προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη τις γενικώς αποδεκτές επιχειρηµατικές πρακτικές, τα έννοµα συµφέροντα των µελών της καθώς και τους διαθέσιµους συνδροµητικούς πόρους του HEAL-Link και µε σκοπό να ελέγχει µε αποτελεσµατικό τρόπο το κόστος της παροχής υπηρεσιών. 6.2 Η Οµοσπονδία HEAL-Link θα δεσµευθεί για ρυθµίσεις παραµέτρων οι οποίες θα ταιριάζουν µε τις πραγµατικές ανάγκες τόσο της Οµοσπονδίας όσο και των µελών της. 6.3 Η Οµοσπονδία HEAL-Link θα απαλλαγεί από την παροχή των Υπηρεσιών, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο «Βασικό Πακέτο» του HEAL-Link (Παράρτηµα 3), σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εάν τα µέλη της Οµοσπονδίας χρησιµοποιήσουν ή επιτρέψουν τη χρήση των παρεχόµενων Υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος Συµφωνητικού ή του εφαρµοστέου δικαίου. 6.4 Οι ηµεροµηνίες παράδοσης θα είναι µόνο κατ εκτίµηση και εκτός εάν η Οµοσπονδία HEAL-Link συµφωνήσει ρητά να δεσµευτεί γραπτώς για την ηµεροµηνία λόγω της σοβαρότητας στην Υπηρεσία που θα εφαρµοσθεί, δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζηµιές

8 που προκύπτουν από την καθυστερηµένη παράδοση. 6.5 Η Οµοσπονδία HEAL-Link µπορεί να αλλάξει τις Υπηρεσίες µετά από εύλογη προειδοποίηση που θα δηµοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό τόπο του HEAL-Link ΑΑΙ. Το µέλος της Οµοσπονδίας θα λάβει µια ειδοποίηση των αλλαγών αυτών και θα του δοθεί η ευκαιρία να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις. 6.6 Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι οι πόροι της Οµοσπονδίας HEAL-Link δεν µπορούν να επιτρέψουν την παροχή των Υπηρεσιών της για πάντα χωρίς οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις και ως εκ τούτου ότι µπορεί να καταστεί αναγκαία η επιβολή πρόσθετων τελών από τα µέλη της Οµοσπονδίας. Τα πρόσθετα αυτά τέλη θα πρέπει να εισαχθούν σύµφωνα µε την τότε ισχύουσα διαδικασία για τον καθορισµό του κόστους και τη χρηµατοδότηση για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του HEAL-Link. 7. Δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 7.1 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι εξαρτήσεις όπως αναγράφονται στο «Βασικό Πακέτο» του HEAL-Link (Παράρτηµα 3). 7.2 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα συνεργαστεί µε την Οµοσπονδία HEAL-Link και θα εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που ευλόγως απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών µε τη δέουσα προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη τις γενικώς αποδεκτές επιχειρηµατικές πρακτικές. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην παροχή πληροφοριών, στα δεδοµένα διασύνδεσης, στους µη χρηµατικούς πόρους, στα δικαιώµατα και τις συναφείς υπηρεσίες, στα δικαιώµατα και τις άδειες πρόσβασης κλπ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψει στη Οµοσπονδία HEAL-Link να συµµορφωθεί µε τις συµβατικές υποχρεώσεις της. 7.3 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα απέχει από την αλλοίωση ή οποιαδήποτε άλλη παρεµβολή στις υπηρεσίες και τα συστήµατα που παρέχονται από την Οµοσπονδία HEAL- Link, εκτός εάν απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία τους. 7.4 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα συµµορφωθεί και θα µεριµνά ώστε οι Τελικοί Χρήστες να συµµορφώνονται µε τους κανόνες χρήσης και τις πολιτικές, όπως ορίζονται στο «Έγγραφο για την ακολουθητέα Πολιτική» (Παράρτηµα 1). Η κατάχρηση των Υπηρεσιών από έναν Τελικό Χρήστη θα αποδοθεί στον µέλος της Οµοσπονδίας, όπου είναι εγγεγραµµένος και διαπιστευµένος ο Τελικός Χρήστης. 7.5 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δεν θα παρέχει τις υπηρεσίες σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος δεν είναι Τελικός Χρήστης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Οµοσπονδίας του HEAL-Link.

9 7.6 Στο βαθµό που το ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, είτε ως Οργανισµός Προέλευσης ή, στην περίπτωση ενός εικονικού οργανισµού προέλευσης, ως ιδιοκτήτης των πόρων, καταγράφει τελικούς χρήστες, θα είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδοµένων αυτών. 7.7 Μετά από γραπτή αίτηση από την Οµοσπονδία HEAL-Link η οποία προσδιορίζει κατάχρηση στο συνδροµητικό περιεχόµενο του HEAL-Link από εξουσιοδοτηµένο χρήστη, ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα αναλάβει τις εύλογες προσπάθειες για να αναστείλει την πρόσβαση του συγκεκριµένου Τελικού Χρήστη ή να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του εν λόγω Τελικού Χρήστη. Επιπλέον ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα προσφέρει εύλογη βοήθεια για τον εντοπισµό του Εξουσιοδοτηµένου Χρήστη, σε περίπτωση κατάχρησης χωρίς να διακυβεύονται τα προσωπικά δεδοµένα του αντίστοιχου Τελικού Χρήστη. 8. Δηλώσεις και Εγγυήσεις 8.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν και εγγυώνται ότι: i. Έχουν την πλήρη εξουσία να συνάψουν και να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος Συµφωνητικού και έχουν λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για το σκοπό αυτό. ii. Έχουν παραλάβει και θα διατηρήσουν καθ 'όλη τη διάρκεια του παρόντος Συµφωνητικού, όλα τα δικαιώµατα, τις άδειες και τις εγκρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των καταχωρίσεων σύµφωνα µε και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων, οι οποίες είναι αναγκαίο να προβλεφθούν και να διατηρήσουν τις Υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν Συµφωνητικό. 8.2 Ο HEAL-LINK δηλώνει και εγγυάται ότι: i. Θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συµφωνητικού, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ορίζονται στο παρόν. ii. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών δεν παραβιάζει τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου συµβαλλόµενου. 8.3 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δηλώνει και εγγυάται ότι: i. Θα χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες και θα µεριµνήσει ώστε οι Τελικοί Χρήστες θα χρησιµοποιούν τις Υπηρεσίες σύµφωνα µε το «Έγγραφο για την ακολουθητέα πολιτική» (Παράρτηµα 1) και όλους τους ισχύοντες νόµους, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό των νόµων σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και προστασία της ιδιωτικότητας. ii. Θα συµµορφωθεί και θα µεριµνήσει για τη συµµόρφωση µε τους όρους των συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ του ιδιοκτήτη των πόρων και του

10 συνδροµητή των Πόρων (HEAL-Link). 8.4 Στο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, όλες οι άλλες δηλώσεις και εγγυήσεις, συµπεριλαµβανοµένων (χωρίς περιορισµό) των δηλώσεων περί εµπορεύσιµων ή κατάλληλων για τον επιδιωκόµενο σκοπό Υπηρεσιών, θα µπορούν να αίρονται. 9. Διορθωτικά Μέτρα 9.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των υποχρεώσεων και εγγυήσεων της οµοσπονδίας HEAL-Link κατωτέρω, το ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: i. να ζητήσει διορθωτικά µέτρα για όλες τις παραβιάσεις που είναι δυνατόν να αποκαθίστανται, ή ii. να καταγγείλει τη συµφωνία, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 13 κατωτέρω. 9.2 Οι παραπάνω αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικές, και οποιοιδήποτε νόµοι για διορθωτικά / ένδικα µέτρα είναι αιρετοί. 10. Πνευµατική Ιδιοκτησία / Λογισµικό 10.1 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στο παρόν, όλα τα δικαιώµατα και το συµφέρον της έννοιας AAI, η τεχνογνωσία, τα έγγραφα, τα εργαλεία και το λογισµικό (µαζί: HEAL-Link IP) που χρησιµοποιούνται, παραδίδονται ή θα αναπτυχθούν από την Οµοσπονδία του HEAL- Link, ως µέρος της Υπηρεσίας περιέρχονται στην Οµοσπονδία του HEAL-Link Για όλες αυτές τις HEAL-Link IP, η οµοσπονδία χορηγεί στο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ για όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συµφωνητικού, παγκόσµια, µη αποκλειστική, µη µεταβιβάσιµη άδεια χρήσης και επιτρέπει στους εκπροσώπους και σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες του ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ να χρησιµοποιούν αυτές τις υπηρεσίες HEAL-Link IP, µόνο σε σχέση µε και για τους σκοπούς της παροχής Υπηρεσιών. 11. Ευθύνη 11.1 Σε καµία περίπτωση ο HEAL-Link δεν θα είναι υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις (που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε οδηγίες, ανακοινώσεις και συστάσεις) των υπαλλήλων, εκπροσώπων ή υπεργολάβων µε αποτέλεσµα: i. Κάθε καθυστερηµένη προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση των καταχωρήσεων στον διακοµιστή WAYF. ii. Τυχόν λάθη ή σφάλµατα µη-υλικού στην καταχώριση ή τη διανοµή των µεταδεδοµένων. iii. Τυχόν λάθη ή σφάλµατα µη-υλικού στα εργαλεία του HEAL-Link (συµπεριλαµβανοµένης χωρίς περιορισµό της δικτυακής πύλης του AAI).

11 iv. Την προσωρινή µη διαθεσιµότητα των Υπηρεσιών AAI Εκτός από τις ρητές εγγυήσεις και αποζηµιώσεις που αναφέρονται στο παρόν και στο βαθµό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, σε καµία περίπτωση τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έµµεσες, συµπτωµατικές, ειδικές, παρεπόµενες ή ποινικές ζηµίες, συµπεριλαµβανοµένων, αλλά χωρίς περιορισµό, την απώλεια των δεδοµένων, την εµπορική διακοπή ή απώλεια κερδών, που προκύπτουν από ή σε σχέση µε το παρόν συµφωνητικό, ή η ευθύνη του κάθε συµβαλλόµενου δεν θα υπερβαίνει ένα ποσό ίσο µε 200, ακόµη και αν το άλλο µέρος έχει ενηµερωθεί για την πιθανότητα µιας τέτοιας ευθύνης ή ζηµίας. 12. Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα µεταφέρουν, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του εξουσιοδοτηµένου χρήστη, οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο χρήστη προς οποιονδήποτε τρίτο ή να τις χρησιµοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν συµφωνητικό και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων για την αντίστοιχη online υπηρεσία. 13. Περίοδος Ισχύος και Καταγγελία Το παρόν Συµφωνητικό συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστηµα. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να το καταγγείλει δίνοντας κοινοποίηση 3 µήνες πριν, η οποία θα ισχύει µε τη λήξη του ηµερολογιακού έτους Παρ 'όλα αυτά, ένα µέρος µπορεί να καταγγείλει το παρόν Συµφωνητικό: i. Εάν το άλλο µέρος διαπράττει σοβαρή παράβαση η οποία δεν θεραπεύεται εντός 60 ηµερών από την αποστολή ειδοποίησης που εύλογα περιγράφει τέτοια παραβίαση. ii. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας οποιουδήποτε συµβαλλόµενου. iii. Εάν οι συµφωνίες µεταξύ του HEAL-Link και όλων των συνεργατών λήξουν. iv. Αν και εφόσον έχουν το δικαίωµα να το πράξουν σύµφωνα µε άλλο σηµείο του παρόντος συµφωνητικού Κατά την καταγγελία, το ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ θα επιστρέψει όλα τα HEAL-Link IP και όλα τα άλλα έγγραφα και λογισµικό (αν υπάρχουν) που ελήφθησαν από την Οµοσπονδία HEAL-Link, ως µέρος της παροχής υπηρεσιών και θα επιβεβαιώσει ότι έχει καταστρέψει όλα τα αντίγραφα αυτού, που υπόκεινται σε υποχρεωτικά αρχειακά καθήκοντα (backup). 14. Γενικές Διατάξεις 14.1 Η παρούσα συµφωνία θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, χωρίς παραποµπή που θα έρχεται σε σύγκρουση µε τις νοµικές αρχές.

12 14.2 Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει το παρόν συµφωνητικό ή οποιαδήποτε από τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του παρόντος συµφωνητικού χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του έτερου συµβαλλόµενου µέρους, υπό τον όρο ότι κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να εκχωρήσει το παρόν συµφωνητικό σε ένα συνεργάτη που έχει αναλάβει εγγράφως όλες τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος συµφωνητικού. Ωστόσο, µια εκχώρηση του παρόντος συµφωνητικού σε Συνεργάτη του ΜΕΛΟΥΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, απαιτεί την προηγούµενη αίτηση στην Οµοσπονδία HEAL-Link η οποία αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από ένα ΜΕΛΟΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Εάν οποιοδήποτε τµήµα, παράγραφος, πρόβλεψη ή ρήτρα του παρόντος συµφωνητικού βρεθεί ή κηρυχθεί άκυρη ή µη εκτελέσιµη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία διεξάγεται το παρόν συµφωνητικό, το υπόλοιπο του παρόντος συµφωνητικού θα είναι έγκυρο και εκτελέσιµο και τα συµβαλλόµενα µέρη θα διαπραγµατευθούν, µε καλή πίστη, ένα υποκατάστατο, µε έγκυρες και ισχυρές διατάξεις, οι οποίες θα επηρεάζουν πλέον την πρόθεση των συµβαλλόµενων µερών να εισέλθουν σε αυτή την συµφωνία Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν αποτελούν τη συνολική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και υπερισχύουν και τερµατίζουν όλες τις προηγούµενες συµφωνίες και συνεννοήσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε σχέση µε το αντικείµενο του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, οποιαδήποτε διανοµή συναφών συµφωνητικών σε ισχύ από την ηµεροµηνία του παρόντος Το παρόν συµφωνητικό µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κατόπιν αµοιβαίας γραπτής συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Αν και στο βαθµό που η συµφωνία παροχής υπηρεσιών µε τα µέλη τροποποιείται σύµφωνα µε τους όρους της, το παρόν συµφωνητικό θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, µε την εν λόγω τροποποίηση να τίθεται σε ισχύ από την 30η ηµέρα µετά την παράδοση σχετικής ανακοίνωσης στο ΜΕΛΟΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Οποιαδήποτε ειδοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το παρόν συµφωνητικό θα πρέπει να δίδεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Σε περίπτωση διαφωνίας, συγκαλούνται τα συµβαλλόµενα µέρη και προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά αυτή µε καλή πίστη.

13 Η σύνταξη του παρόντος εγγράφου βασίστηκε στα παρακάτω έγγραφα: JISC (UK federated access management) SWITCHaai (Authentication and Authorization Infrastructure AAI Federation, Switzerland).

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ιαφηµιστικής Παραγγελίας»), εφαρµόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης ιαφηµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής για την Υπηρεσία διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Εγγράφοντας ένα διαδικτυακό όνομα κάτω από το Ανωτάτου Επιπέδου Διαδικτυακό όνομα.cy, σεις, (ο Καταχωρούμενος) συμφωνείτε να συνάψετε συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu 1/18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων... 2 Ορισμοί... 3 Αντικείμενο και Σκοπός... 6 Ενότητα 1. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας... 6 Ενότητα 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα