Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα"

Transcript

1 Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα ήµητρα Ζαχαράκη* και Κώστας Κοµνίτσας Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΚ 73100, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ερευνητική εργασία, µελετήθηκε η ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη σε διάφορα διαβρωτικά ή µη περιβάλλοντα για χρονικό διάστηµα 15 µηνών. Τα διαλύµατα εµβάπτισης περιλαµβάνουν απιονισµένο νερό, θαλασσινό νερό, προσοµοιωµένη όξινη βροχή και διάλυµα 0,5N HCl, ενώ επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές σε κύκλους ψύξης-θέρµανσης µεταξύ -15 και 60 ο C. Στα διαλύµατα εµβάπτισης προσδιορίστηκαν το ph και οι συγκεντρώσεις των στοιχείων Mn, Fe, Ca, Ni, Mg, Al και Si. Τα ανόργανα πολυµερή υποβλήθηκαν επίσης σε δοκιµές µονοαξονικής θλίψης κάθε τρεις µήνες µε στόχο να εκτιµηθεί η αντοχή τους στις διάφορες συνθήκες. Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα προκύπτει ότι η δοµική τους ακεραιότητα καθώς και η διαλυτοποίηση των διαφόρων στοιχείων ποικίλουν και εξαρτώνται από τις συνθήκες εµβάπτισης. Σηµαντική µείωση της αντοχής παρατηρείται µόνο κατά την εµβάπτιση σε διάλυµα προσοµοιωµένης όξινης βροχής ή 0,5N HCl. Οι νέες φάσεις που σχηµατίζονται προσδιορίστηκαν µε χρήση XRD. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα καινοτόµα προϊόντα που αποτελούνται από τρισδιάστατες αργιλο-πυριτικές δοµές και σχηµατίζονται σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και χαµηλές θερµοκρασίες, ονοµάστηκαν το 1979 από τον Γάλλο επιστήµονα Joseph Davidovits ως «γεωπολυµερή» (geopolymers) (Davidovits, 2005). Ο όρος αυτός έχει επικρατήσει έως σήµερα, αν και συχνά αναφέρονται επίσης ως «ανόργανα πολυµερή» (inorganic polymers). Το πλέγµα Si-O-Al (sialate network) των ανόργανων πολυµερών αποτελείται από τετράεδρα SiO 4 και AlO 4 που συνδέονται µεταξύ τους εναλλάξ και µοιράζονται τα άτοµα οξυγόνου. Η παρουσία θετικών ιόντων, όπως Na + ή +, είναι απαραίτητη στο πλέγµα ώστε να υπάρχει ηλεκτρική ουδετερότητα. Ο εµπειρικός τύπος του gel που σχηµατίζεται δίνεται ως M n((sio 2) z-alo 2) n.wh 2O, όπου το z λαµβάνει τιµές 1, 2 ή 3, M είναι ένα µονοσθενές κατιόν και n ο βαθµός πολυσυµπύκνωσης (Davidovits, 1988). Τα ανόργανα πολυµερή 1

2 συνήθως θεωρούνται άµορφα ισοδύναµα των ζεολίθων εξαιτίας των οµοιοτήτων των πλεγµάτων τους (Bortnovsky et al., 2008). Η διεργασία σύνθεσης των ανόργανων πολυµερών περιλαµβάνει διακριτά µεταξύ τους στάδια, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Τα στάδια αυτά περιλαµβάνουν α) διαλυτοποίηση των στερεών λόγω της δράσης των καυστικών διαλυµάτων µε αποτέλεσµα να απελευθερώνονται ιόντα Si και Al, β) πολυµερισµό µεταξύ των διαλυτοποιηµένων ιόντων Si, Al και των διαλυτών πυριτικών ενώσεων των διαλυµάτων ενεργοποίησης, γ) σχηµατισµό άµορφων και ηµι-κρυσταλλικών δοµών σε συνθήκες υψηλού ph και δ) σχηµατισµό gel από τις πολυµερισµένες αργιλοπυριτικές ενώσεις και στερεοποίησή του (Van Jaarsveld et al., 1997; 1999; Xu, 2001). Την τελευταία δεκαετία εκτός από φυσικά αργιλο-πυριτικά υλικά χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη σύνθεση ανόργανων πολυµερών, διάφορα απόβλητα όπως σκωρία, ερυθρά ιλύς, ιπτάµενη τέφρα και υλικά κατεδάφισης, µε στόχο την παραγωγή υλικών προστιθέµενης αξίας ή/και την ακινητοποίηση επικίνδυνων στοιχείων στην άµορφη δοµή τους (Van Jaarsveld et al., 1997; Giancaspro et al., 2008; Chindaprasirt et al., 2009; Dimas et al., 2009; Provis et al., 2009). Εξαιτίας της πολύπλοκης ορυκτολογικής δοµής των πρώτων υλών οι µηχανισµοί που λαµβάνουν χώρα κατά τη σύνθεση των ανόργανων πολυµερών απαιτούν λεπτοµερή διερεύνηση. O ρυθµός διαλυτοποίησης των φάσεων που περιέχονται στις πρώτες ύλες καθορίζει την ποσότητα των ιόντων που περιέχονται στο αρχικό µίγµα (Na +, +, Ca 2+, Mg 2+ ). Εξίσου σηµαντικός είναι ο ρόλος του καυστικού διαλύµατος το οποίο όταν χρησιµοποιείται σε µεγάλες συγκεντρώσεις ευνοεί το φαινόµενο της πολυσυµπύκνωσης. Ωστόσο περίσσεια νατρίου στο σύστηµα µπορεί να προκαλέσει µείωση του λόγου Si/Na, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η τελική αντοχή των παραγόµενων προϊόντων (omnitsas and Zaharaki, 2007; Panias et al., 2007; Duxson and Provis, 2008; Temuujin et al., 2009). Τα ανόργανα πολυµερή χαρακτηρίζονται από ευεργετικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες όπως υψηλή αντοχή σε θλίψη, χαµηλή διαπερατότητα (10-9 cm/s), ανθεκτικότητα σε οξέα, υψηλές θερµοκρασίες και κύκλους ψύξης-θέρµανσης (Davidovits et al., 1990; Bakharev, 2005). Το πεδίο εφαρµογών περιλαµβάνει δοµικά υλικά, υλικά χύτευσης, σταθεροποίηση τοξικών αποβλήτων, επιφανειακή κάλυψη σωρών αποβλήτων και χωµατερών, χαµηλής διαπερατότητας υποστρώµατα σε χωµατερές, κατασκευή φραγµάτων κλπ (Van Jaarsveld et al., 1997; 1999). Επιπλέον, πολλά ανόργανα πολυµερή παρουσιάζουν πολύ καλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα σε σχέση µε το τσιµέντο Portland. Η διάβρωση των ανόργανων πολυµερών σκωρίας, κατά την εµβάπτιση τους σε οξικό, νιτρικό ή θειϊκό οξύ είναι 2

3 µικρότερη ακόµη και κατά 70%. Τα διαβρωτικά διαλύµατα έχουν σχετικά µικρή αρνητική επίδραση στη µικροδοµή, την κρυστάλλωση του gel και την τελική αντοχή (Shi and Fernández-Jiménez, 2006; Sindhunata et al., 2008). Η σταθερότητα των ανόργανων πολυµερών σκωρίας σε διαβρωτικά περιβάλλοντα εξαρτάται επίσης από την δοµή του αργιλο-πυριτικού gel (Shi and Stegemann, 2000; Bakharev, 2005). Στην παρούσα ερευνητική εργασία, µελετήθηκε η ανθεκτικότητα των ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη µετά από εµβάπτισή τους σε διάφορα διαλύµατα και µετά από υποβολή τους σε κύκλους ψύξης-θέρµανσης για χρονικό διάστηµα 15 µηνών. Οι δοκιµές µονοαξονικής θλίψης πραγµατοποιούνταν κάθε τρεις µήνες µετά από αποµάκρυνση των δοκιµίων από τα διαλύµατα εµβάπτισης. Η διαλυτοποίηση των πρώτων υλών εκτιµάται από τις συγκεντρώσεις διαφόρων στοιχείων (Fe, Ni, Ca, Mg, Mn, Al, και Si) στα διαλύµατα εµβάπτισης. Οι νέες φάσεις που σχηµατίστηκαν σε κάθε περίπτωση προσδιορίστηκαν µε χρήση XRD. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ως πρώτη ύλη για τη σύνθεση των ανόργανων πολυµερών χρησιµοποιήθηκε σκωρία ηλεκτροκαµίνων της εταιρείας ΛΑΡΚΟ Α.Ε. Χαρακτηρίζεται ως εύθρυπτο υλικό και αποτελείται από κόκκους διαµέτρου 0,075 έως 4 mm µε επικρατέστερο µέγεθος 0,1-1,5 mm. Αρχικά η σκωρία ξηραίνεται στους 60 ο C για 24 ώρες και στη συνέχεια λειοτριβείται (-120 µm, d 50: -12 µm) σε συσκευή λειοτρίβησης FRITSCH-BICO pulverizer ώστε να αυξηθεί η ειδική επιφάνεια και η αντιδραστικότητά της (Zaharaki et al., 2006; Yang et al., 2008; Ζαχαράκη, 2009). Ως προσθετικό υλικό χρησιµοποιήθηκε καολινίτης υψηλής καθαρότητας (Fluka) για τη διάθεση επιπλέον ιόντων Al 3+ στο αρχικό µίγµα. Στον Πίνακα 1 δίνεται µια τυπική χηµική σύσταση της σκωρίας, όπως παραλήφθηκε από την εταιρεία ΛΑΡΚΟ Α.Ε. Ο σίδηρος παρουσιάζεται σε µορφή Fe 2O 3(tot), χωρίς να αποκλείεται η παρουσία FeO, ενώ τα διάφορα ιχνοστοιχεία δίνονται σε στοιχειακή µορφή. Από την ορυκτολογική ανάλυση της σκωρίας, προκύπτει η παρουσία φάσεων όπως ολιβίνης (Mg,Fe) 2SiO 4, ανορθίτης CaAl 2Si 2O 8, χαλαζίας-τριδυµίτης-χριστοβαλίτης SiO 2, µαγνητίτης Fe 3O 4 και χρωµίτης FeCr 2O 4. Αρχικά η σκωρία και ο καολινίτης αναµιγνύονται και οµογενοποιούνται και το µίγµα που προκύπτει προστίθεται στο διάλυµα ενεργοποίησης. Το διάλυµα αυτό παρασκευάζεται µετά από διαλυτοποίηση σε απιονισµένο νερό pellets ΚΟΗ υψηλής καθαρότητας (ACS-ISO for analysis) και ανάµιξη µε διάλυµα πυριτικού νατρίου (Merck, Na 2O:SiO 2 = 0,3). Τα % κ.β. ποσοστά ανάµιξης των πρώτων υλών είναι σκωρία 77%, καολινίτης 5%, Η 2Ο 12%, ΚΟΗ 3% και Na 2SiO 3 3%. 3

4 Πίνακας 1: Τυπική χηµική σύσταση σκωρίας ηλεκτροκαµίνων % Fe 2O 3(tot) 43,83 SiO 2 32,74 Al 2O 3 8,32 CaO 3,73 Cr 2O 3 3,07 MgO 2,76 MnO 0,41 S 0,18 C 0,11 Ni 0,10 Co 0,02 Σύνολο 95,27 Μετά από συνεχή µηχανική ανάδευση, το οµοιογενές µίγµα χυτεύεται σε κυβικές µήτρες κατασκευασµένες από ανθεκτικό πλαστικό εσωτερικής ακµής 5 cm και θερµαίνεται στους 80 ο C σε εργαστηριακό φούρνο (ELVEM ή MMM GmbH) για 48 ώρες. Στη συνέχεια, τα δοκίµια εξάγονται από τις µήτρες και αφήνονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 28 ηµέρες, κατ αντιστοιχία µε το τσιµέντο. Μετά το πέρας των 28 ηµερών, τα ανόργανα πολυµερή σκωρίας-καολινίτη εµβαπτίστηκαν σε διαλύµατα απιονισµένου νερού, θαλασσινού νερού, προσοµοιωµένης όξινης βροχής (H 2SO 4:HNO 3 60:40 %κ.β., ph~3) και 0,5 Ν υδροχλωρικού οξέος για χρονικό διάστηµα 15 µηνών. Επιπλέον υποβλήθηκαν σε εβδοµαδιαίους κύκλους ψύξης-θέρµανσης µεταξύ -15 και 60 ο C. Σε κάθε πειραµατική σειρά και για λόγους σύγκρισης παρασκευάστηκαν δοκίµια αναφοράς (control). Μηνιαία λαµβάνονται 30 ml από τα διαλύµατα εµβάπτισης και µετρώνται ph (Hanna 211 ph/eh meter) και συγκεντρώσεις διαφόρων στοιχείων (Fe, Ni, Ca, Mg, Mn, Al, και Si). Οι συγκεντρώσεις µετρήθηκαν σε φασµατοφωτοµέτρο ατοµικής απορρόφησης Perkin- Elmer Analyst 100. Σε κάθε περίπτωση και κάθε τρεις µήνες, τα ανόργανα πολυµερή υποβλήθηκαν σε δοκιµές µονοαξονικής θλίψης µε έλεγχο µετατόπισης και ρυθµό φόρτισης 0,002 Full Scale (αντιστοιχεί σε 1 msec) της µηχανής MΤS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η µεταβολή της αντοχής των ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη τα οποία εµβαπτίστηκαν σε διάφορα διαλύµατα ή υποβλήθηκαν σε δοκιµές ψύξης-θέρµανσης, παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Παρατηρείται ότι η αντοχή των δοκιµίων αναφοράς αυξάνεται 4

5 σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου και φτάνει τα 32 MPa στους 15 µήνες. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα µε παλαιότερες έρευνες κατά τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι ο χρόνος γήρανσης επιδρά θετικά στην αντοχή των ανόργανων πολυµερών (Ζαχαράκη, 2009). 32 Control Ψύξη-Θέρμανση Απιονισμένο νερό Θαλασσινό νερό Όξινη βροχή HCl 0.5N Αντοχή σε θλίψη, MPa Μήνες Σχήµα 1: Μεταβολή αντοχής σε θλίψη των ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη όταν εµβαπτίζονται σε διάφορα διαλύµατα ή υποβάλλονται σε δοκιµές ψύξης-θέρµανσης για περίοδο 15 µηνών Τα ανόργανα πολυµερή σκωρίας-καολινίτη που υποβάλλονται σε εβδοµαδιαίους κύκλους ψύξης-θέρµανσης παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση της αντοχής για περίοδο εννέα µηνών. Για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, η αντοχή τους µειώνεται σταδιακά σε τιµές συγκρίσιµες µε αυτές του control. Είναι λοιπόν φανερό, ότι τα προϊόντα αυτά είναι αρκετά ανθεκτικά σε θερµοκρασιακές διακυµάνσεις και διατηρούν την ακεραιότητά τους σε ακραίες θερµοκρασιακές συνθήκες (-15 και 60 ο C) για σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Η αντοχή των ανόργανων πολυµερών που εµβαπτίζονται σε απιονισµένο ή θαλασσινό νερό για περίοδο 15 µηνών παραµένει σχεδόν αµετάβλητη. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι τα προϊόντα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σε υπαίθριες όσο και σε παράκτιες εφαρµογές. Συνεχής µείωση της αντοχής σε ποσοστά 30 έως 50 % παρατηρείται όταν τα ανόργανα πολυµερή εµβαπτίζονται για έξι µήνες σε προσοµοιωµένη όξινη βροχή ή διάλυµα HCl 0,5 Ν, αντίστοιχα. Στη συνέχεια και µέχρι τους 15 µήνες, η αντοχή τους σταθεροποιείται. Όσον αφορά στα ανόργανα πολυµερή που εµβαπτίζονται στο διάλυµα HCl 0,5 Ν παρατηρείται αρχικά προσβολή της επιφάνειας και σχηµατισµός ενός στρώµατος gel. Στη συνέχεια, ο ρυθµός προσβολής επιβραδύνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 5

6 ανάδευση η οποία θα µεταφέρει τα προϊόντα της αντίδρασης στο διάλυµα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη αδρανοποίησης της επιφάνειας, λόγω σχηµατισµού ενός στρώµατος προϊόντων αντίδρασης µε αποτέλεσµα η διάχυση να καθίσταται το βραδύτερο στάδιο της αντίδρασης. Αντίστοιχα συµπεράσµατα εξάγονται κατά τη µελέτη διαλυτοποίησης µολυβδούχου σκωρίας σε θαλασσινό νερό (ontopoulos et al., 1996). Η µείωση της αντοχής σε όξινα διαλύµατα οφείλεται στο φαινόµενο του αποπολυµερισµού (depolymerisation) των αργιλο-πυριτικών ενώσεων, µε αποτέλεσµα να διασπώνται οι δεσµοί Si-O-Al λόγω της παρουσίας ελεύθερων ιόντων Cl - και H +. Το φαινόµενο του αποπολυµερισµού σταδιακά περιορίζεται λόγω εξουδετέρωσης του NaOH ή ΚΟΗ από την παρουσία των πυριτικών φάσεων και επακόλουθης µείωσης του ph. Επιπλέον, τα ιόντα H + ή H 3O + µπορούν να αντικαταστήσουν τα ιόντα Na + επηρεάζοντας τη διαδικασία της συµπύκνωσης (omnitsas et al., 2007; Ζαχαράκη, 2009). Σηµειώνεται ότι η προσβολή των υπόλοιπων διαλυµάτων, εκτός του HCl η οποία εξελίσσεται σε µεγαλύτερη έκταση, περιορίζεται στην επιφάνεια των ανόργανων πολυµερών. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η µεταβολή του ph των διαλυµάτων στα οποία εµβαπτίστηκαν τα ανόργανα πολυµερή σκωρίας-καολινίτη, σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Το ph στο απιονισµένο νερό µετά από µια αρχική αύξηση από 5,5 σε 10 τις πρώτες δέκα ηµέρες εµβάπτισης, µειώνεται ελαφρά και παραµένει γύρω στο 9,8 µέχρι το τέλος των δοκιµών. Παρόµοια τάση παρατηρείται και στο διάλυµα προσοµοιωµένης όξινης βροχής, όπου το ph παρουσιάζει αρχικά απότοµη αύξηση από 3 σε 10. Η εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σε θαλασσινό νερό δεν προκαλεί πρακτικά καµία µεταβολή του ph, το οποίο κυµαίνεται γύρω στο 8. Η εµβάπτιση στο ισχυρά διαβρωτικό διάλυµα HCl 0,5 Ν προκαλεί αύξηση του ph του διαλύµατος από 0,27 σε 2,9 µετά τον πρώτο µήνα εµβάπτισης. Τους υπόλοιπους µήνες το ph παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις γύρω από την τιµή 2,6. Για τα ανόργανα πολυµερή σκωρίας-καολινίτη τα οποία εµβαπτίστηκαν σε διάφορα διαλύµατα προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις των στοιχείων Mn, Fe, Ca, Ni, Mg, Al και Si, αρχικά µετά τους τρεις πρώτους µήνες και στη συνέχεια µηνιαία. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται η συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων σε συνάρτηση µε τον χρόνο εµβάπτισης σε απιονισµένο νερό. Όπως προκύπτει, η συγκέντρωση των στοιχείων Mn, Fe, Ca, Ni, Mg και Al είναι εξαιρετικά µικρή ενώ η συγκέντρωση του Si δεν ξεπερνά τα 8. Το Si προέρχεται κυρίως από το διάλυµα πυριτικού νατρίου το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά τη σύνθεση των ανόργανων πολυµερών, αλλά και από µικρή διαλυτοποίησή του από τις πρώτες ύλες (σκωρία, καολινίτης) (Ζαχαράκη, 2009). 6

7 12 Απιονισμένο νερό HCl 0,5N Θαλασσινό νερό Όξινη βροχή 9 ph Μήνες Σχήµα 2: Μεταβολή ph των διαλυµάτων στα οποία εµβαπτίζονται τα ανόργανα πολυµερή σκωρίαςκαολινίτη, σε συνάρτηση µε τον χρόνο Mn Fe Ca Ni Mg Al Si 1,5 Απιονισμένο νερό 10 1,2 8 0,9 0, ,3 2 0, Μήνες 0 Σχήµα 3: Συγκέντρωση στοιχείων () µετά από εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σκωρίαςκαολινίτη σε απιονισµένο νερό, σε συνάρτηση µε τον χρόνο Στο Σχήµα 4 απεικονίζεται η συγκέντρωση των στοιχείων Mn, Fe, Ca, Ni, Mg, Al και Si () µετά από εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σε διάλυµα προσοµοιωµένης όξινης βροχής. Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων είναι εξαιρετικά περιορισµένη, όπως και στην περίπτωση του απιονισµένου νερού. Σχεδόν παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζει και το Si, για το οποίο η µέγιστη τιµή της συγκέντρωσης δεν ξεπερνά τα 7. 7

8 1,6 Mn Fe Ca Ni Mg Al Si Όξινη βροχή 8 1,2 6 0,8 4 0,4 2 0, Μήνες 0 Σχήµα 4: Συγκέντρωση στοιχείων () µετά από εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σκωρίαςκαολινίτη σε διάλυµα προσοµοιωµένης όξινης βροχής, σε συνάρτηση µε τον χρόνο Κατά την εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη σε θαλασσινό νερό (Σχήµα 5) οι συγκεντρώσεις των στοιχείων Mn, Fe, Ni, Al και Si είναι επίσης πολύ χαµηλές φτάνοντας µόλις τα 5 στην περίπτωση του Si. Όσον αφορά στο Mg, παρατηρείται σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης φτάνοντας µετά από έξι µήνες τα 220 Mg, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει απότοµες διακυµάνσεις µέχρι τα 210 και µετά τους δέκα µήνες µηδενίζεται. Mn Fe Ni Al Si Ca Mg 10 8 Θαλασσινό νερό Μήνες 0 Σχήµα 5: Συγκέντρωση στοιχείων () µετά από εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σκωρίαςκαολινίτη σε θαλασσινό νερό, σε συνάρτηση µε τον χρόνο 8

9 Η αρχική συγκέντρωση του Ca φτάνει τα 72 στους τρεις µήνες εµβάπτισης, ενώ µετά από επτά µήνες µηδενίζεται. Στη συνέχεια παρατηρείται απότοµη αύξηση της συγκέντρωσης µέχρι τα 180 στους εννέα µήνες και µετά από 12 µήνες η συγκέντρωση µηδενίζεται. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα διαλύµατα, όταν τα ανόργανα πολυµερή εµβαπτίζονται σε διάλυµα HCl 0,5Ν (Σχήµατα 6 και 7) λαµβάνει χώρα σηµαντική διαλυτοποίηση των περισσότερων στοιχείων. Η διακύµανση των συγκεντρώσεων Al και Fe παρουσιάζει παρόµοια συµπεριφορά. Μετά από δέκα µήνες εµβάπτισης φτάνουν περίπου τα 490 Al και 3450 Fe ενώ στη συνέχεια παρατηρείται ανοδική τάση σε τιµές 915 Al και 4300 Fe. Οι υψηλές τιµές συγκεντρώσεων Fe είναι αναµενόµενες λόγω της µερικής διαλυτοποίησής του από τη σκωρία. Το Al διαλυτοποιείται κατά κύριο λόγο από τον προστιθέµενο καολινίτη και σε µικρότερο ποσοστό από την σκωρία Fe Ca Mg Al HCl 0,5N Μήνες Σχήµα 6: Συγκέντρωση Fe, Ca, Mg και Al () µετά από εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη σε διάλυµα HCl 0,5 Ν σε συνάρτηση µε τον χρόνο Η συγκέντρωση Mg στο διάλυµα HCl 0,5Ν παρουσιάζει αυξητική τάση µέχρι τους εννέα µήνες και κυµαίνεται γύρω στα 1740 ενώ στη συνέχεια µειώνεται απότοµα και παραµένει περίπου στα 710 µέχρι τους 15 µήνες. Γενικά αυξητική τάση µε διακυµάνσεις παρουσιάζει η συγκέντρωση του Ca φτάνοντας περίπου τα 5000 µετά από 15 µήνες. Το Mn και το Νi παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές αυξητική τάση µέχρι περίπου τα 170 και 90 αντίστοιχα, µετά από 15 µήνες. Η συγκέντρωση του διαλυτοποιηµένου Si αυξάνεται σταδιακά έως περίπου 160 και στη συνέχεια 9

10 µειώνεται κατά το ήµισυ λόγω αδρανοποίησης της επιφάνειας του ανόργανου πολυµερούς, όπως προαναφέρθηκε. 180 Si Mn Ni HCl 0,5N Μήνες Σχήµα 7: Συγκέντρωση Si, Mn και Ni () µετά από εµβάπτιση των ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη σε διάλυµα HCl 0,5 Ν, σε συνάρτηση µε τον χρόνο Τα διαγράµµατα XRD των επιφανειών των ανόργανων πολυµερών σκωρίας-καολινίτη που εµβαπτίστηκαν σε απιονισµένο νερό (OD), θαλασσινό νερό (OS), διάλυµα HCl 0,5N (OH) και προσοµοιωµένης όξινης βροχής (OA) παρουσιάζονται στο Σχήµα 8. Οι φάσεις που προσδιορίστηκαν δεν διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες που σχηµατίζονται σε αντίστοιχα ανόργανα πολυµερή τα οποία δεν έχουν εµβαπτιστεί στα παραπάνω διαλύµατα. Σε όλα τα ακτινοδιαγράµµατα παρατηρείται η παρουσία χαλαζία, καολινίτη και µαγνητίτη καθώς και ο σχηµατισµός νέων φάσεων όπως υδροξυσοδάλιθος, µαγκεµίτης και ένυδρες ασβεστο-πυριτικές φάσεις. Η παρουσία υπολειµµατικού καολινίτη υποδεικνύει ότι η αρχική προστιθέµενη ποσότητα δεν αντιδρά πλήρως κατά τη σύνθεση των ανόργανων πολυµερών (Van Jaarsveld et al., 2004; omnitsas et al., 2009). Κατά συνέπεια, η τιµή του λόγου Si/Al στο gel που σχηµατίζεται δεν είναι ικανοποιητική ώστε να λάβει χώρα πολυσυµπύκνωση των αργιλο-πυριτικών φάσεων και το τελικό προϊόν να αποκτήσει υψηλή αντοχή. Ο υδροξυσοδάλιθος, Na 8Al 6Si 6O 24(OH) 2(H 2O) 2, σχηµατίζεται σύµφωνα µε την αντίδραση [1]. Η αντίδραση αυτή λαµβάνει χώρα µεταξύ του καολινίτη και του NaOH, όπου τα ιόντα OH - αντικαθιστούν τα ιόντα Cl - στο πλέγµα του σοδάλιθου Na 4Al 3(SiO 4) 3Cl, ο οποίος αποτελείται από ισάριθµα τετράεδρα SiO 4 και AlO 4 (omnitsas et al., 2007). 10

11 Σύµφωνα µε τους Engelhardt et al. (1992) και Dombrowski et al. (2007), τα διαθέσιµα ιόντα OH - που παράγονται από τη διαλυτοποίηση του καολινίτη επιταχύνουν την αντίδραση [1]. 3Αl 2(Si 2Ο 5)(ΟΗ) 4 + 8NaΟΗ Νa 8Αl 6Si 6Ο 24(ΟΗ) 2(Η 2Ο) 2 + 7Η 2Ο [1] OA CSH Q C OH CSH H Q OS CSH Q H C OD CSH Q C θ scale Σχήµα 8: ιαγράµµατα XRD των ανόργανων πολυµερών OD, OS, OH και OA (Q: χαλαζίας, : καολινίτης, : µαγνητίτης, : µαγκεµίτης, H: υδροξυσοδάλιθος, CSH: ένυδρες φάσεις Ca-Si) Για τη σύνθεση των ανόργανων πολυµερών, τα διαγράµµατα XRD των οποίων παρουσιάζονται στο Σχήµα 8, χρησιµοποιήθηκε διάλυµα OH αντί για NaOH. Ωστόσο, ο σχηµατισµός υδροξυσοδάλιθου εκτιµάται ότι οφείλεται στη δράση των ιόντων OH - που προσφέρονται από το διάλυµα OH καθώς και των ιόντων Na + που περιέχονται στο διάλυµα πυριτικού νατρίου. Ο µαγκεµίτης, γ-fe 2O 3, σχηµατίζεται σε χαµηλές θερµοκρασίες λόγω οξείδωσης των σιδηρούχων φάσεων της σκωρίας (Gadsden, 1975). Επιπλέον θεωρείται πιθανός ο σχηµατισµός ένυδρων φάσεων Ca-Si, λόγω της περιεκτικότητας του gel σε πυρίτιο και ασβέστιο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανθεκτικότητα των ανόργανων πολυµερών που παράγονται από σκωρία σιδηρονικελίου και καολινίτη και εµβαπτίζονται σε διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα, εξαρτάται από τις συνθήκες εµβάπτισης. Όταν εµβαπτίζονται σε απιονισµένο ή θαλασσινό νερό, η αντοχή τους δεν επηρεάζεται ακόµη και µετά την πάροδο 15 µηνών και µπορούν να 11

12 χρησιµοποιηθούν σε δοµικές ή άλλες εφαρµογές σε διάφορα περιβάλλοντα. Επίσης, τα προϊόντα αυτά είναι ανθεκτικά σε ακραίες θερµοκρασιακές συνθήκες (-15 και 60 ο C), ενώ η αντοχή τους µπορεί να αυξηθεί ακόµη και κατά 42% µετά από εννέα µήνες. Συνεχής µείωση της αντοχής έως 50 % παρατηρείται για τα ανόργανα πολυµερή που εµβαπτίζονται σε διαλύµατα προσοµοιωµένης όξινης βροχής ή HCl 0,5 Ν. Η επιφάνειά τους διαβρώνεται κατά την εµβάπτιση στο διάλυµα HCl 0,5 Ν εξαιτίας της παρουσίας ελεύθερων ιόντων Cl - και H + τα οποία διασπούν τους δεσµούς Si-O-Al καταστρέφοντας τη δοµή των προϊόντων. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει ανάδευση, παρατηρείται σταδιακή αδρανοποίηση της επιφάνειας λόγω της µη µεταφοράς των προϊόντων της αντίδρασης (gel) στο διάλυµα, µε αποτέλεσµα η διάχυση να καθίσταται το βραδύτερο στάδιο. Υψηλές συγκεντρώσεις Fe, Ni, Ca, Mg, Mn, Al, και Si παρατηρούνται µόνο στο εξαιρετικά διαβρωτικό διάλυµα HCl 0,5Ν. Στα εµβαπτιζόµενα ανόργανα πολυµερή παρατηρείται µε χρήση της τεχνικής XRD, η παρουσία χαλαζία, µαγνητίτη καθώς και υπολειµµατικού καολινίτη µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείται ο λόγος Si/Al στο διάλυµα, να επηρεάζεται ο βαθµός πολυσυµπύκνωσης και το τελικό προϊόν να µην αποκτά ιδιαίτερα υψηλή αντοχή. Επίσης σχηµατίζονται νέες φάσεις όπως υδροξυσοδάλιθος, µαγκεµίτης και ένυδρες ασβεστο-πυριτικές φάσεις. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστίες εκφράζονται στον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος βασικής έρευνας 2008 «ιερεύνηση µηχανισµών σταθεροποίησης βαρέων µετάλλων σε ανόργανα πολυµερή που παράγονται από σκωρία ηλεκτροκαµίνου παραγωγής σιδηρονικελίου» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και την εταιρία ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ζαχαράκη. (2009). Συµβολή στη διερεύνηση των µηχανισµών γεωπολυµερισµού µεταλλουργικών αποβλήτων µε έµφαση στις σκωρίες ηλεκτροκαµίνων, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης. 2. Bakharev T. (2005). Resistance of geopolymer materials to acid attack, Cement and Concrete Research 35, Bortnovsky O., J. Dědeček, Z. Tvarůžková, Z. Sobalík and J. Šubrt (2008). Metal Ions as Probes for Characterization of Geopolymer Materials, Journal of the American Ceramic Society 91(9),

13 4. Chindaprasirt P., C. Jaturapitakkul, W. Chalee and U. Rattanasak (2009). Comparative study on the characteristics of fly ash and bottom ash Geopolymers, Waste Management 29, Davidovits J. (1988). Geopolymer Chemistry and Properties, In proceedings of the 1st International Conference on Geopolymer '88, 1-3 June, Compiegne, France, v.1: Davidovits J. (2005). Geopolymer chemistry and sustainable Development. The Poly(sialate) terminology : a very useful and simple model for the promotion and understanding of green-chemistry, In Proceedings of the World Congress Geopolymer, Saint Quentin, France, 28 June-1 July, Davidovits J., D.C. Comrie, J.H. Paterson and D.J. Ritcey (1990). Geopolymeric concretes for environmental protection, Concrete Int. 12(7), Dimas D., I.P. Giannopoulou and D Panias (2009). Utilization of alumina red mud for synthesis of inorganic polymeric materials, Mineral Processing & Extractive Metall. Rev. 30, Duxson P. and J.L. Provis (2008). Designing Precursors for Geopolymer Cements, J. Am. Ceram. Soc. 919(12), Dombrowski., A. Buchwald and M. Weil (2007). The influence of calcium content on the structure and thermal performance of fly ash based geopolymers, J Mater Sci 42, Engelhardt G., J.Felsche and P. Sieger (1992). The Hydrosodalite System Na 6+X[SiAlO 4] 6(OH) x nh 2O: Formation, Phase Composition, and De- and Rehydration Studied by 1 H, 23 Na, and 29 Si MAS-NMR Spectroscopy in Tandem with Thermal Analysis, X-ray Diffraction, and IR Spectroscopy J Am Chem Soc 114, Gadsden A. (1975), Infrared spectra of minerals and related inorganic compounds, London, Butterworths. 13. Giancaspro J., C. Papakonstantinou and P. Balaguru (2008). Mechanical Behavior of Fire-Resistant Biocomposite, Composites Part B: Engineering 40(3), omnitsas. and D. Zaharaki (2007). Geopolymerisation: a review and prospects for the minerals industry, Miner. Eng. 20, omnitsas., D. Zaharaki and V. Perdikatsis (2007). Geopolymerisation of low calcium ferronickel slags, J. Mater. Sci. 42, omnitsas., D. Zaharaki and V.Perdikatsis (2009). Effect of synthesis parameters on the compressive strength of low-calcium ferronickel slag inorganic polymers, Journal of Hazardous Materials 161(2-3),

14 17. ontopoulos A.,. omnitsas and A. Xenidis (1996). Environmental Characterisation of the lead smelter slags in Lavrion, In Proceedings of the IMM Minerals Metals and the Environment II Conference, Prague, 3-6 September, Panias D., I.P. Giannopoulou and T. Perraki (2007). Effect of synthesis parameters on the mechanical properties of fly ash-based geopolymers, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 301, Provis J.L., C.Z. Yong, P. Duxson and J.S.J. Van Deventer (2009). Correlating mechanical and thermal properties of sodium silicate-fly ash geopolymers, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 336, Shi C. and J.A. Stegemann (2000). Acid corrosion resistance of different cementing materials, Cement and Concrete Research 30(5), Shi C. and A. Fernández-Jiménez (2006). Stabilization/solidification of hazardous and radioactive wastes with alkali-activated cements, J. Hazard. Mater B137, Sindhunata, J.L. Provis, G.C. Lukey, H. Xu and J.S.J. Van Deventer (2008). Structural Evolution of Fly Ash Based Geopolymers in Alkaline Environments, Ind. Eng. Chem. Res. 47(9), Temuujin J., A. Van Riessen and R. Williams (2009). Influence of calcium compounds on the mechanical properties of fly ash geopolymer pastes, Journal of Hazardous Materials, doi: /j.jhazmat Van Jaarsveld J.G.S., J.G.J. Van Deventer and L.Lorenzen (1997). The potential use of geopolymeric materials to immobilise toxic metals: Part I. Theory and applications, Miner Eng 10(7), Van Jaarsveld J.G.S., J.S.J. Van Deventer and A. Schwartzman (1999). The potential use of geopolymeric materials to immobilize toxic metals: part II. Material and leaching characteristics, Miner Eng 12(1), Van Jaarsveld J.G.S., J.S.J. Van Deventer and G.C. Lukey (2004). A comparative study of kaolinite versus metakaolinite in fly ash based geopolymers containing immobilized metals, Chem. Eng. Commun. 191, Xu H. (2001). Geopolymerisation of Aluminosilicate Minerals, PhD Thesis, Department of Chemical Engineering, University of Melbourne, Australia. 28. Yang X., W. Ni, X. Zhang and Y. Wang (2008). Effect of alkali-activation on aluminosilicate-based cementitious materials, Journal of University of Science and Technology Beijing 15(6), Zaharaki D.,. omnitsas and V. Perdikatsis (2006). Factors affecting synthesis of ferronickel slag based geopolymers, In Proceedings of the 2nd International 14

15 Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, September, Chania, Crete, Greece,

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης. ιδακτορική διατριβή

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης. ιδακτορική διατριβή Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιδακτορική διατριβή Συµβολή στη διερεύνηση των µηχανισµών γεωπολυµερισµού µεταλλουργικών αποβλήτων µε έµφαση στις σκωρίες ηλεκτροκαµίνων ήµητρα Ζαχαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Κ. Κομνίτσας (επιβλέπων) Καθ. Ν. Βαρότσης Καθ. Γ. Χρηστίδης

Καθ. Κ. Κομνίτσας (επιβλέπων) Καθ. Ν. Βαρότσης Καθ. Γ. Χρηστίδης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης Μεταπτυχιακή διατριβή Θέμα: «Επίδραση προσθέτων στη σύνθεση ανόργανων πολυμερών» Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθ. Κ. Κομνίτσας (επιβλέπων) Καθ. Ν. Βαρότσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Χημείας Υλικών Γεράσιμος Αρματάς ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX ΖΕΟΛΙΘΟΙ Οι ζεόλιθοι (από το ζέω και λίθος) είναι μικροπορώδη, κρυσταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Ολιβινικά βιομηχανικά πετρώματα στο Βούρινο της υτικής Μακεδονίας Σπουδάστρια : Κουζέλη Ευλαμπία Επιβλέπων : Επίκ. Καθ. Ανδρέας Ιορδανίδης Γενικά χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Behaviour of limestone cement concrete in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Ο ρόλος του ασβεστόλιθου στην ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε περιβάλλον θειικών ιόντων Α. Σκαροπούλου, Χ. Παναγιωτοπούλου, Γ. Κακάλη, Σ. Τσιβιλής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΥΛΑΔΑ ΣΟΤ Ν. ΦΛΩΡΙΝΗ Θενδώξα Πεξξάθε, Αναπ. Καθηγήηπια, Σσολή Μησανικών Μεηαλλείων-Μεη/γών, Ε.Μ.Π. Ισάλλεο Οηθνλνκόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: Μάρτιος 2013 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Ημερ/νία τόπος γέννησης: Διεύθυνση: Δήμητρα Ζαχαράκη Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια 4 Μαρτίου 1982 Αθήνα Εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες

Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Αδαµαντία Ε. Παγανά,, Στυλιανή. Σκλαρή, Ευστάθιος Σ. Κικκινίδης,, Βασίλειος Τ. Ζασπάλης Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 551 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 281/Φ200 Έγκριση Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά Environmental problem solving, Case study for the steel industry Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά «Συστήµατα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης στους τοµείς της κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ 92% των ορυκτών του φλοιού της γης είναι πυριτικά 39% 12% 12% 11% 5% 5% 5% 3% 8% Πλαγιόκλαστα Αλκαλικοί άστριοι Χαλαζίας Πυρόξενοι Αμφίβολοι Μαρμαρυγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2013 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - Υδραυλικές ιδιότητες Είναι οι ιδιότητες που έχουν ορισμένα υλικά, όπως π.χ. το τσιμέντο, να σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Corrosion behaviour of limestone cement mortars in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων οξέων και βάσεων και η μελέτη και μέτρηση του ph διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων. Θεωρητικό Μέρος Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση του φαινομένου της ιοντικής ανταλλαγής Περιεχόμενα ενότητας 1) Ρόφηση 2) Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Βιβλιογραφία Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξείδωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Γ. Παπαδάκης, Μ.Π. Ευσταθίου Ε.Γ. Παπαδάκης & Συνεργ., Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., Οδός Σταδίου, Πλατάνι,

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Γ. Τζουβαλάς Χηµικός Μχανικός ΕΜΠ, Υ.. Ν. ερµατάς Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ Σ. Τσίµας Χηµικός Μηχανικός, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία...

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία... Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων Φύλλο εργασίας Τάξη Γ Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο ιδακτική ενότητα Χηµεία Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία Σύνθεση και προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα