ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ"

Transcript

1 ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΥΛΑΔΑ ΣΟΤ Ν. ΦΛΩΡΙΝΗ Θενδώξα Πεξξάθε, Αναπ. Καθηγήηπια, Σσολή Μησανικών Μεηαλλείων-Μεη/γών, Ε.Μ.Π. Ισάλλεο Οηθνλνκόπνπινο Υ.Δ, Σσολή Μησανικών Μεηαλλείων-Μεη/γών, Ε.Μ.Π. Λέξειρ κλειδιά: Άπγιλοι, Δομικά κεπαμικά, Σπινέλιοι, Αιμαηίηηρ, Μοςλλίηηρ, XRD, TG/DTG/DTA, FTIR. ΠΕΡΙΛΗΦΗ. ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθαλ νη κεηαηξνπέο πνπ πθίζηαληαη νη νξπθηνινγηθέο θάζεηο θαηά ηελ έςεζε αξγηιηθώλ πξώησλ πιώλ από ηελ πεξηνρή Αριάδα ηνπ Ν. Φισξίλεο θαη ε επίδξαζε ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηηο ηδηόηεηεο ησλ παξαγόκελσλ δνκηθώλ θεξακηθώλ. Καηά ηελ έςεζε ησλ αξγηιηθώλ πξώησλ πιώλ, έσο ηνπο 1300 ν C, πθίζηαληαη δηάθνξεο κεηαηξνπέο, όπσο: 1) δηάζπαζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο ησλ νξπθηνινγηθώλ ηνπο ζπζηαηηθώλ θαη 2) αληηδξάζεηο κεηαμύ ησλ νμεηδίσλ πνπ πξνθύπηνπλ. Σνύην έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αθ ελόο κελ λέσλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ, αθ εηέξνπ δε, παιώδνπο θάζεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ην θιείζηκν ησλ πόξσλ ηνπ θεξακηθνύ θαη επεξεάδεη ηελ αληνρή ηνπ. Σν είδνο ησλ λέσλ θάζεσλ εμαξηάηαη από ηελ νξπθηνινγηθή θαη ρεκηθή ζύζηαζε ηεο πξώηεο ύιεο, όπσο επίζεο θαη από ηε ζεξκνθξαζία έςεζεο. Καηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, έγηλε πιήξεο νξπθηνινγηθή εμέηαζε κε πεξηζιαζηκεηξία αθηίλσλ-x (X-rays diffraction), θαζκαηνζθνπία ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (FT-IR), όπσο επίζεο θαη κε δηαθνξηθή ζεξκηθή (DTA) θαη ζεξκνβαξπηνκεηξηθή (TG/DTG) αλάιπζε, ηόζν ησλ αξγηιηθώλ πξώησλ πιώλ όζν θαη ησλ κνξθνπνηεκέλσλ δνθηκίσλ ηνπο, ηα νπνία ςήζεθαλ ζηνπο 700 ν C, 800 ν C, 900 ν C, 1000 ν C, 1100 ν C, 1200 ν C θαη 1300 ν C. Από ηνπο 900 ν C, πεξίπνπ, αξρίδεη ε παινπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε δεκηνπξγία θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ, όπσο Al,Si-ζπηλειίσλ θαη αηκαηίηε (a- Fe 2 O 3 ), ησλ νπνίσλ ε παξνπζία γίλεηαη εληνλόηεξε απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο έςεζεο. ηνπο 1100 ν C, επηθξαηεί ε παιώδεο κάδα, ε νπνία πεξηβάιιεη ηηο λενζρεκαηηζζείζεο θάζεηο θαη ππνιείκκαηα θξπζηάιισλ ραιαδία θαη αζηξίσλ, ελώ ζηνπο 1200 ν C, αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη κνπιιίηεο (3Al 2 O 3 *2SiO 2 ). Η δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ επεξεάδνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπ ηειηθνύ θεξακηθνύ πξντόληνο (πνξώδεο, αληνρή θ.ι.π.).

2 1. ΕΙΑΓΧΓΗ Καηά ηελ έςεζε αξγηιηθώλ πξώησλ πιώλ από ηνπο ελδηάκεζνπο αλόξγαλνπο νξίδνληεο ηνπ ιηγληηηθνύ θνηηάζκαηνο Αριάδαο ζηε ιεθάλε ηεο Φιώξηλαο, έσο ηνπο 1400 ν C, ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζπλήζε νξπθηά ησλ αξγηινρσκάησλ (ηιιίηεο-κνζρνβίηεο, θανιηλίηεο, ρισξίηεο, ραιαδίαο, άζηξηνη), πθίζηαληαη δηάθνξεο κεηαηξνπέο, όπσο: 1) ηξνπνπνίεζε ή δηάζπαζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ ηνπο πιέγκαηνο θαη 2) αληηδξάζεηο ησλ νμεηδίσλ πνπ πξνθύπηνπλ, κεηαμύ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αθ ελόο κελ παιώδνπο θάζεο, απαξαίηεηεο γηα ην θιείζηκν ησλ πόξσλ ηνπ θεξακηθνύ, αθ εηέξνπ δε, λέσλ νξπθηνινγηθώλ θάζεσλ, όπσο νη Al,Siζπηλέιηνη, ν αηκαηίηεο (a-fe 2 O 3 ), ν κνπιιίηεο (3Al 2 O 3 *2SiO 2 ) θ.ι.π., ηα νπνία δξνπλ σο ζπλεθηηθόο ζθειεηόο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ κνξθνπνηεκέλσλ πειώλ (Manning, 1995, Jordan et al., 1999, Vieira et al., 1999, Carretero et al., 2002, Πεξξάθε & Οξθαλνπδάθε, 2001). ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθαλ νη κεηαηξνπέο πνπ πθίζηαληαη, θαηά ηελ έςεζε ηνπο, νη νξπθηνινγηθέο θάζεηο πνπ πεξηέρνπλ νη αξγηιηθέο πξώηεο ύιεο από ηνπο ελδηάκεζνπο αλόξγαλνπο νξίδνληεο ηνπ ιηγληηηθνύ θνηηάζκαηνο Αριάδαο από ηε ιεθάλε ηεο Φιώξηλαο. Η δεκηνπξγία ησλ λέσλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ, όπσο επίζεο θαη ε παξνπζία παιώδνπο κάδαο, ε νπνία πεξηβάιιεη ηηο λενζρεκαηηζζείζεο θάζεηο θαη ππνιείκκαηα θξπζηάιισλ ραιαδία θαη αζηξίσλ, ραξαθηεξίδνπλ ην ηειηθό θεξακηθό πξντόλ θαη επεξεάδνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπ (πνξώδεο, αληνρή θ.ι.π.). Η εθηίκεζε ηεο δπλαηόηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ αλόξγαλσλ πιηθώλ γηα βηνκεραληθή ρξήζε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ. 2. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε δύν ζηάδηα. ην πξώην ζηάδην, έγηλε πιήξεο νξπθηνινγηθή εμέηαζε ηνπ αξρηθνύ πιηθνύ κε ηε ρξήζε XRD, FT-IR θαη TG/DTG/DTA. ην δεύηεξν ζηάδην θαηαγξάθεθαλ νη κεηαηξνπέο ηνπ πιηθνύ κεηά από έςεζή ηνπο ζηνπο 550 ν C, 700 ν C, 800 ν C, 900 ν C, 1000 ν C, 1100 ν C, 1200 ν C θαη 1300 ν C. Γηα ηελ εμέηαζε κε πεξηιαζηκεηξία αθηίλσλ-x (XRD), ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζιαζίκεηξν ηύπνπ Siemens D-5000, κε ηηο αθόινπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο: αθηηλνβνιία CuKa (ι= Å), θίιηξν Ni, έληαζε 30 ma θαη ηάζε 40 kv. Η κειέηε κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία (FT-IR), έγηλε κε ηε ρξήζε θαζκαηόκεηξνπ (Perkin Elmer GX-1). Σα δνθίκηα (παζηίιηεο) παξαζθεπάζηεθαλ κε πίεζε 8 tons/cm 2 θαη είραλ πάρνο 1-1,5 κm. Η δηαθνξηθή ζεξκηθή (DTA) θαη ζεξκνβαξπηνκεηξηθή (TG/DTG) αλάιπζε έγηλε κε όξγαλν Mettler Toledo 851. Σα δείγκαηα ππξώζεθαλ έσο ηνπο 1200 o C, κε ηαρύηεηα αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 10 o C/min.

3 3. ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΚΗ ΤΣΑΗ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΤΛΗ 3.1 Εξέηαζη με πεπιθλαζιμεηπία ακηίνων-χ Η κειέηε ηεο νξπθηνινγηθήο ζύζηαζεο ησλ αξγίισλ, πξνζδηνξίζηεθε κε πεξηζιαζηκεηξία αθηίλσλ-υ, ζε δείγκαηα σο έρνπλ όπσο θαη ζε δείγκαηα ηα νπνία ζεξκάλζεθαλ ζηνπο C, επί 2 ώξεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηζνύλ ηα νξπθηά θανιηλίηεο θαη ρισξίηεο ησλ νπνίσλ νη αλαθιάζεηο 001 θαη 002, αληίζηνηρα, ζπκπίπηνπλ. Επίζεο, ηα δείγκαηα επεμεξγάζηεθαλ κε γιπθόιε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο γηα πηζαλή ύπαξμε δηνγθνύκελσλ νξπθηώλ (ζκεθηίηεο). Η ηαπηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ νξπθηώλ έγηλε κε βάζε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο αλαθιάζεηο (ρ. 1). ε όια ηα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ επηθξαηεί ν ηιιίηεο/κνρνβίηεο, πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο θύξηεο αλαθιάζεηο ηνπ ζηα d 001 =10 Å θαη d 003 =3.34 Å. Από ηα αξγηιηθά νξπθηά ηαπηνπνηήζεθαλ, επίζεο, θανιηλίηεο (d 001 =7.1 Å, d 002 =3.5 Å) θαη ρισξίηεο (d 001 =14 Å, d 002 =7 Å), ε ζπλύπαξμε ησλ νπνίσλ επηβεβαηώζεθε έπεηηα από ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ (ρ. 2). ε θαλέλα από ηα δείγκαηα δελ πξνζδηνξίζηεθε ζκεθηίηεο. ρ.1. Δηάγξακκα πεξηζιαζηκεηξίαο αθηίλσλ-υ αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο. Qz=Υαιαδίαο, Fe=Αζηξηνη, Ill-Mu=Ιιιίηεο- Μνζρνβίηεο, Ka=Κανιηλίηεο, Chl=Υισξίηεο.

4 ρ.2. πγθξηηηθό δηάγξακκα-xrd πξηλ θαη κεηά από ζέξκαλζή ζηνπο C. a: σο έρεη, b: 550 o C, Ka=Κανιηλίηεο, Chl=Υισξίηεο. Από ηα κε αξγηιηθά νξπθηά επηθξαηνύλ ν ραιαδίαο (d 101 =3.34 Å θαη d 100 =4.26 Å) θαη νη άζηξηνη (d 002 =3.19 Å). ε κεξηθά δείγκαηα πξνζδηνξίζηεθε θαη ζηδεξίηεο (FeCO 3 ), γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αλαθιάζεηο hkl (104) ζηα d=2.79 Å, (116) ζηα d=1.73 Å θαη (012) ζηα d=3.59 Å. 3.2 Εξέηαζη με θαζμαηοζκοπία ςπέπςθπηρ ακηινοβολίαρ (FT-IR) Από ηε κειέηε κε θαζκαηνζθνπία ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ησλ παξαπάλσ δεηγκάησλ (ρ. 3) δηαπηζηώζεθε, επίζεο, ε παξνπζία ησλ νξπθηώλ ηιιίηε, θανιηλίηε θαη ρισξίηε κε βάζε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο δνλήζεηο. πγθεθξηκέλα: Σα ίρλε ησλ peaks ζηα ~ 649, 534 cm -1 νθείινληαη ζηηο δνλήζεηο Si-O- Al VI (ην Al ζε νθηαεδξηθή δηάηαμε), ελώ ην ίρλνο ζηα ~ 468 cm -1 νθείιηαη ζηηο δνλήζεηο ηάζεο Si-O-Si ηνπ πιέγκαηνο ησλ αξγηιηθώλ νξπθηώλ (Van Jaarsveld et al, 2002, Madejova J., 2002). Οη δνλήζεηο ζηα 1032 cm -1 θαη 1013 cm -1 νθείινληαη ζηνπο δεζκνύο Si- O-Si θαη Si-O-Al VI, αληίζηνηρα. Σν peak ζηα ~1104 cm -1 νθείιεηαη ζηε δόλεζε ηάζεο Si-O apical. Οη δνλήζεηο ζηα 937 cm -1 θαη 915 cm -1 νθείινληαη ζηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο OH-νκάδεο ηνπ πιέγκαηνο (Al-OH-Al), αληίζηνηρα (Madejova, J., 2002, Deng et al, 2002).

5 Σν ηζρπξό peak ζηα 3699 cm -1 απνδίδεηαη ζηηο, εληόο επηπέδνπ, ζπκκεηξηθέο δνλήζεηο ηάζεο ησλ OH-νκάδσλ, ησλ νθηαεδξηθώλ θύιισλ, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ αζζελείο δεζκνύο πδξνγόλνπ κε ηα νμπγόλα ηεο βάζεο ηνπ επόκελνπ ζηξώκαηνο (Balan et al., 2001), ελώ απηό ζηα 3618 cm -1 απνδίδεηαη δνλήζεηο ηάζεο ησλ OH-νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ ηεηξαεδξηθώλ θαη νθηαεδξηθώλ θύιισλ (Madejova, J., 2002). Οη δνλήζεηο ηάζεο θαη θάκςεο ησλ OH ηνπ πξνζξνθεκέλνπ λεξνύ απαληνύλ ζηα 3428 θαη 1629 cm -1, αληίζηνηρα. Σέινο, νη δνλήζεηο ζηα ~1405 θαη ~780 cm -1 απνδίδνληαη ζηελ παξνπζία ηνπ ζηδεξίηε θαη ηνπ ραιαδία, αληίζηνηρα. ρ.3. Δηάγξακκα (FT-IR) αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο. 3.3 Εξέηαζη με θεπμική ανάλςζη (TG/DTG και DTA) Από ηε κειέηε κε ζεξκηθή αλάιπζε (TG/DTG θαη DTA) ησλ παξαπάλσ δεηγκάησλ (ρ. 4) (Smykatz-Kloss, 1974) δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα: Απόηνκε απώιεηα βάξνπο (~13.3%) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή κεηαμύ 400 θαη 650 o C (θακπύιε TG) θαη έλα ελδόζεξκν peak ζηνπο

6 ~550 o C (θακπύιε DTA), ηα νπνία νθείινληαη ηόζν ζηελ αθπδξνμπιίσζε ηνπ θανιηλίηε, όζν θαη ζηε δηάζπαζε ηνπ πιέγκαηνο ηνπ ζηδεξίηε, ζύκθσλα κε ηηο αληηδξάζεηο 1 θαη 2: Αl 2 Si 2 Ο 5 (OH) ν C-550 ν C Αl 2 Ο 3.2SiΟ 2 +2Η 2 Ο (1) Kaolinite metakaolinite FeCO 3 FeO+CO 2 (2) Σα ελδόζεξκα peaks ζηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο νθείινληαη ζηε δηάζπαζε ηνπ ρισξίηε θαη ηνπ κνζρνβίηε. Σν εμώζεξκν peak ζηνπο ~980 o C, κε βάζε ηελ θακπύιε DTA, ππνδειώλεη ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ. ρ.4: Δηάγξακκα ζεξκηθήο αλάιπζεο (TG/DTG θαη DTA) δείγκαηνο. σο έρεη. Ka=Κανιηλίηεο, Sid=ηδεξίηεο,, Chl=Υισξίηεο Ill-Mu=Ιιιίηεο-Μνζρνβίηεο. 4. ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΦΗΗ Μνξθνπνηεκέλα δνθίκηα ςήζεθαλ ζηνπο 700 ν C, 850 ν C, 900 ν C, 1000 ν C, 1100 νc, 1200 νc θαη 1300 νc θαη ζηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθαλ κε XRD (ρ. 5, 6, 7 θαη 8) θαη κε FT-IR (ρ. 9). Από ηε ζπλδπαζκέλε κειέηε ησλ αλσηέξσ, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα:

7 Εμέηαζε κε XRD ε ζεξκνθξαζία 700 ν C, παξαηεξείηαη ζκίθξπλζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αλάθιαζεο ηνπ ρισξίηε (~14 Å), ε νπνία εμαθαλίδεηαη ζηνπο ~850 0 C, εμ αηηίαο ηεο πιήξνπο δηάζπαζεο ηνπ πιέγκαηόο ηνπ. Πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, νδεγεί ζηε ζκίθξπλζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αλάθιαζεο ηνπ κνζρνβίηε (~10 Å), ε νπνία εμαθαλίδεηαη ζηνπο ~ C (ρ. 5). Οη εληάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλαθιάζεσλ ηνπ ραιαδία θαη ησλ αζηξίσλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο, κέρξη θαη ηνπο ~ C. Από ηνπο 900 ν C, πεξίπνπ, αξρίδεη ε παινπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε δεκηνπξγία θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ, όπσο Al,Si-ζπηλειίσλ θαη αηκαηίηε (a-fe 2 O 3 ), ησλ νπνίσλ ε παξνπζία γίλεηαη εληνλόηεξε απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο έςεζεο. Ο Fe +2 γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ αηκαηίηε (d 104 =2.69 Å, d 116 =2.03 Å, θαη d 110 =2.51 Å), πξνήιζε ηόζν από ηε δηάζπαζε ησλ αξγηιηθώλ νξπθηώλ ηιιίηε/κνζρνβίηε θαη ρισξίηε, όπνπ απαληά ιόγσ ππνθαηάζηαζεο ηνπ νθηαεδξηθνύ AI +3, όζν θαη από ηε δηάζπαζε ηνπ ζηδεξίηε. ρ.5. Δηάγξακκα πεξηζιαζηκεηξίαο αθηίλσλ Υ, κεηά από έςεζε ζηνπο C. Sp=πηλέιηνο, He=Αηκαηίηεο.

8 Aπό ηνπο C παξαηεξείηαη κείσζε ησλ εληάζεσλ ησλ αζηξίσλ, ε δηάζπαζε ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο παινπνίεζεο, όπσο θαίλεηαη από ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηνπ backround ζε 2ζ: 15 έσο 30 (ρ. 6). ην ίδην δηάγξακκα πξνζδηνξίζηεθαλ Al,Si-ζπηλέιηνη από ηηο λέεο αλαθιάζεηο ζηα: d 311 =2.46 Å, d 400 =2.03 Å θαη d 220 =2.88 Å, νη νπνίεο πξσηνεκθαλίδνληαη ζηνπο ~900 ν C, αιιά γίλνληαη εληνλόηεξεο απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, όπσο επίζεο θαη ν αηκαηίηεο. ηνπο 1200 ν C, πεξίπνπ, αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη κνπιιίηεο (3Al 2 O 3 *2SiO 2 ), όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ αλαθιάζεηο ζηα: d 210 =3.39 Å, d 120 =3.44 Å θαη d 110 =5.42 Å (ρ. 7). ηνπο 1300 ν C, παξαηεξείηαη έληνλε αύμεζε ησλ αλαθιάζεσλ ηνπ κνπιιίηε, εμαθάληζε ησλ αλαθιάζεσλ ησλ αζηξίσλ θαη έληνλε κείσζε απηώλ ηνπ ραιαδία (ρ. 8), γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη, ηκήκα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνπιιίηε. Ο κνπιιίηεο πνπ δεκηνπξγείηαη από έςεζε αξγηιηθώλ πξώησλ πιώλ ζπκβάιιεη ζηελ αληνρή ηνπ θεξακηθνύ πξντόληνο (Viswabaskaran et al., 2003). ρ.6. Δηάγξακκα πεξηζιαζηκεηξίαο αθηίλσλ Υ, κεηά από έςεζε ζηνπο C. Qz=Υαιαδίαο, Fd=Άζηξηνη, Sp=πηλέιηνο, He=Αηκαηίηεο.

9 ρ.7. Δηάγξακκα πεξηζιαζηκεηξίαο αθηίλσλ Υ, κεηά από έςεζε ζηνπο C. Mu=Μνπιιίηεο, Sp=πηλέιηνο. ρ.8. Δηάγξακκα πεξηζιαζηκεηξίαο αθηίλσλ Υ, κεηά από έςεζε ζηνπο C. Mu=Μνπιιίηεο.

10 Ο ζρεκαηηζκόο Al,Si-ζπηλειίσλ θαη κνπιιίηε ραξαθηεξίδεη θεξακηθά πξντόληα από αξγηιηθέο πξώηεο ύιεο πινύζηεο ζε θανιηλίηε, ζύκθσλα κε ηηο αληηδξάζεηο: 6Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 6Al 2 Si 2 O 7 3Al 4 Si 3 O 12 2Al 6 Si 2 O 13 Kaolinite metakaolinite silicon spinel mullite Εμέηαζε κε FT-IR Από ηε κειέηε κε FT-IR πιηθνύ σο έρεη θαη έπεηηα από έςεζή ηνπ ζηνπο C (ρ. 9) δηαπηζηώλεηαη όηη: Η έςεζε ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο νδεγεί ζηελ έληνλε ειάηησζε/εμαθάληζε ησλ δνλήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα νξπθηά ηεο πξώηεο ύιεο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πιέγκαηνο ηνπο. Οη δνλήζεηο ζηα 1032 θαη 1013 cm -1 δίλνπλ κηα επξεία δόλεζε ζηα 1057 cm -1. Σν επξύ ίρλνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δόλεζεο ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε ηεο παιώδνπο θάζεο ε νπνία ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ έςεζε ηνπ πιηθνύ, ελώ ε κεηαηόπηζή ηεο ζε κεγαιύηεξνπο θπκαηαξηζκνύο ππνδειώλεη ην ζρεκαηηζκό κνπιιίηε (Padmaja et al., 2001). ρ.9. πγθξηηηθό δηάγξακκα (FT-IR) πξηλ θαη κεηά από έςεζή ζηνπο C. a: σο έρεη, b: C.

11 5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Αξγηιηθέο πξώηεο ύιεο από ηελ πεξηνρή Αριάδα ηνπ Ν. Φισξίλεο ηα νπνία πεξηέρνπλ ηιιίηε/κνζρνβίηε, θανιηλίηε, ρισξίηε, ραιαδία, άζηξηνπο θαη ζηδεξίηε, ςήζεθαλ, σο κνξθνπνηεκέλα δνθίκηα ζηνπο ζηνπο 700 ν C, 800 ν C, 900 ν C, 1000 ν C, 1100 ν C, 1200 ν C θαη 1300 ν C, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ νη κεηαηξνπέο πνπ πθίζηαληαη νη νξπθηνινγηθέο θάζεηο. Από ηε ζπλδπαζκέλε κειέηε, δηαγξακκάησλ XRD, DTA θαη FTIR, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: Από ηνπο 900 ν C, πεξίπνπ, αξρίδεη ε παινπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε δεκηνπξγία θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ, όπσο Al,Si-ζπηλειίσλ θαη αηκαηίηε (a-fe 2 O 3 ), ησλ νπνίσλ ε παξνπζία γίλεηαη εληνλόηεξε απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο έςεζεο. Aπό ηνπο C παξαηεξείηαη κείσζε ησλ εληάζεσλ ησλ αζηξίσλ, ε δηάζπαζε ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο παιώδνπο κάδαο θαη γίλεηαη εκθαλήο ε παξνπζία ησλ Al,Si-ζπηλειίσλ. ηνπο 1200 ν C, αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη κνπιιίηεο (3Al 2 O 3 *2SiO 2 ). Οη Al,Si-ζπηλέιηνη, σο ελδηάκεζε θάζε, επλννύλ ην ζρεκαηηζκό ηνπ κνπιιίηε θαη όρη ηνπ θνξνύλδηνπ. ηνπο 1300 ν C, παξαηεξείηαη έληνλε αύμεζε ησλ αλαθιάζεσλ ηνπ κνπιιίηε, εμαθάληζε ησλ αλαθιάζεσλ ησλ αζηξίσλ θαη έληνλε κείσζε απηώλ ηνπ ραιαδία, γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη, ηκήκα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνπιιίηε. 6. ΑΝΑΦΟΡΕ Balan, Ε., Saita, A., Mauri, F. & Calas, G., First-principles modeling of the infrared spectrum of kaolinite. Americal Mineralogist, Vol. 86, (2001) Carretero, M.I., Dondi, M., Fabbri, B. & Raimond, M., The influence of shaping and firing technology on ceramic properties of calcareous and non-calcareous illitic-chloritic clays. Applied Clay Science, Vol. 21 (2002) Deng, Y., White, N. & Dixon, J., Effect of Structual Stress on the Intercalation Rate of Kaolinite. Journal of Colloid and Interface Science Vol. 250 (2002) Jordán, M.M., Boix, A., Sanfeliu, T.& de la Fuente C., Firing transformations of cretaceous clays, used in the manufacturing of ceramic tiles. Applied Clay Science, Vol. 14 (1999) Madejova, J., FTIR techniques in clay mineral studies. Vibrational Spectroscopy, Vol. 31 (2002) 1-10 Manning, D.A.C., «Introduction to Industrial minerals». Chapman & Hall, London (1995)

12 Οξθαλνπδάθε, Α. & Πεξξάθε, Θ., Μεηαηξνπέο νξπθηνινγηθώλ θάζεσλ θαηά ηελ έςεζε πειώλ, ζηα Πξαθηηθά ηνπ 3oπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Κεξακηθώλ ηεο Ειιεληθήο Κεξακηθήο Εηαηξείαο, (Αζήλα Ειιάδα Δεθέκβξηνο 12-13, 2002), Αζήλα, Ειιάδα (2002) Padmaja, P., Anilkumar, G., Mukundan, P., Aruldhas, G. & Warrier, K., Characterisation of stoichiometric sol gel mullite by fourier transform infrared spectroscopy. International Journal of Inorganic Materials, Vol. 3 (2001) Πεξξάθε, Θ. & Οξθαλνπδάθε, Α., Μειέηε αξγίισλ Μνηξώλ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηελ παξαζθεπή θεξακηθώλ πξντόλησλ. Αλακλεζηηθόο Σόκνο Ι. Παπαγεσξγάθε. (2001) Smykatz-Kloss, W., «Differential Thermal Analysis. Application and results in Mineralogy». Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1974) Van Jaarsveld, J., van Deventer, J. & Lukey G., The effect of composition and termperature on the properties of fly ash- and kaolinite-based geopolymers. Chemical Engineering Journal, Vol. 89 (2002) Veira, M., Catarino, L., Oliveira, M., Sousa, J., Torralba, J., Campronero, L., Gonzalez-Mesones, F. & Victoria, A., Optimization of the sintering process of raw material wastes. Journal of Materials Processing Technology, Vol (1999) Viswabaskaran, V., Gnanam, F. & Balasubramanian, M., Mullitisation behaviour of calcined clay alumina mixtures Ceramics International, Vol. 29 (2003) Viswabaskarana, V., Gnanama, F. & Balasubramanianb, M., Mullite from clay reactive alumina for insulating substrate application. Applied Clay Science, Vol. 25 (2004) 29 35

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα

Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα ήµητρα Ζαχαράκη* και Κώστας Κοµνίτσας Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΚ 73100, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 1992-1993 Επιστημονικός συνεργάτης με εντολή διδασκαλίας στο. Παν/μιο Erlangen, Γερμανία

Βιογραφικό Σημείωμα. 1992-1993 Επιστημονικός συνεργάτης με εντολή διδασκαλίας στο. Παν/μιο Erlangen, Γερμανία Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Βασίλης Ι. Περδικάτσης Ημερ. γέννησης: 23/2/1942 Τόπος γέννησης: Γιαννιτσά Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλέφωνο: 28210 37618 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae Resume

Curriculum Vitae Resume Curriculum Vitae Resume Name: Vassilis Date of birth: February 23, 1942 Place of birth: Giannitsa, Greece Address: Department of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania 73100,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Φεβρ. 2013) Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Φεβρ. 2013) Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα ΜΠΑΡΤΖΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επάγγελμα: Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Εθνικότητα: Ελληνική Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Στρατ. Υποχρεώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ματαράς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δημήτρης Ματαράς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δημήτρης Ματαράς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ:... 2 Β. ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ:... 3 Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ:... 3 Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων

Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων Ι. Βαγγελάτος, Ι. Ποντίκης, Δ. Μπουφούνος και Γ. Ν. Αγγελόπουλος, * Εργαστήριο Υλικών και Μεταλλουργίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης. ιδακτορική διατριβή

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης. ιδακτορική διατριβή Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιδακτορική διατριβή Συµβολή στη διερεύνηση των µηχανισµών γεωπολυµερισµού µεταλλουργικών αποβλήτων µε έµφαση στις σκωρίες ηλεκτροκαµίνων ήµητρα Ζαχαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δόκτωρ Γεώργιος Ρωμανός. Ερευνητής Β βαθμίδας

Βιογραφικό Σημείωμα. Δόκτωρ Γεώργιος Ρωμανός. Ερευνητής Β βαθμίδας Βιογραφικό Σημείωμα Δόκτωρ Γεώργιος Ρωμανός Ερευνητής Β βαθμίδας Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης Νανοτεχνολογίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 Α. Προσωπικά στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. Εισ.Κατ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων σιδηρονικελίου ως συστατικού στην παραγωγή τσιμέντου

Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων σιδηρονικελίου ως συστατικού στην παραγωγή τσιμέντου Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωρίας ηλεκτροκαμίνων σιδηρονικελίου ως συστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER 2013 ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá Öáñìáêåõôéêþí Åðéóôçìþí Ôüìïò 25, Ôåý ïò III, Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΜΑ: Ενεργό ή αδρανές παραπροϊόν; Χ.-Α. Δρόσου, Ε. Ανοικτομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 17/5/62 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 6-17672 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επικοινωνία Τηλέφωνο: +30-24610-68298 Fax: +30-24610-39682 Email: aiordanidis@yahoo.co.uk και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: Μάρτιος 2013 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Ημερ/νία τόπος γέννησης: Διεύθυνση: Δήμητρα Ζαχαράκη Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια 4 Μαρτίου 1982 Αθήνα Εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες

Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαµαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πτυχίο Γεωπονίας (Ειδίκευση Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1. Πτυχίο Γεωπονίας (Ειδίκευση Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Θέση Ταχυδρομική Διεύθυνση Τριαντάφυλλος Ρουκάς Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite*

Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite* Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, 91 Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite* Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Γκανάτσιος Στέργιος. Βιογραφικό Σηµείωµα Γκανάτσιος Στέργιος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γκανάτσιος Στέργιος. Βιογραφικό Σηµείωµα Γκανάτσιος Στέργιος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γκανάτσιος Στέργιος Πατριάρχου Φωτίου B'-11, 50100 Κοζάνη (Ελλάδα) +30 2461068257, +302461068124 ganatsios@teikoz.gr ; stergios3@hol.gr ; ganatsios.stergios@gmail.com Φύλο Άρρεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΙΑΒΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΙΑΒΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ανήκει στο Παραρτηµα του βιβλίου ΥΛΙΚΑ ΙΑΒΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Θεωρία και Ασκήσεις) ιανέµεται στο ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2003. Κ ΥΦΑΝΤΗΣ Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα