ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

2 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2014, καθώς και οι σημειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 27 ης Νοεμβρίου 2014 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (C.E.O.) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (C.F.O.) ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Γ. ΜΑΝΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ ΑΚ Α.Δ.Τ Μ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σημείωση Σελίδα ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ... 5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (2.1) Δήλωση Συμμόρφωσης (2.2) Λογιστικές Εκτιμήσεις (2.3) Αναταξινόμηση κονδυλίων (2.4) Συνέχιση Δραστηριότητας (2.5) Νέα Πρότυπα και διερμηνείες ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ (ΣΕ ) ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ, ΜΟΔ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 3554/16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Σημ. 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2013 Τόκοι και συναφή έσοδα , , , ,13 Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα ( ,12) ( ,92) ( ,73) ( ,73) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,40 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,68 Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ( ,60) ( ,49) ( ,02) ( ,44) Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,24 Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις , ,59 ( ,87) ,28 Κέρδη από πράξεις Επενδυτικού χαρτοφυλακίου ,86 ( ,35) ,12 ( ,71) Λοιπά έσοδα , ,75 ( ,92) ,08 Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,29 Ζημία απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων 7 ( ,19) ( ,88) ( ,00) ( ,69) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,49) ( ,33) ( ,62) ( ,70) Γενικά λειτουργικά έξοδα ( ,84) ( ,98) ( ,05) ( ,71) Αποσβέσεις ( ,10) ( ,74) ( ,95) ( ,37) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,62) ( ,93) ( ,62) ( ,47) Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες , ,67 ( ,47) ,55 Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος ( ,36) ( ,49) ( ,05) ( ,63) Μείον : φόρος εισοδήματος , , , ,65 Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου ( ,84) ( ,86) ( ,97) ( ,98) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής ( ,15) ( ,31) ( ,48) ( ,74) Δικαιώματα μειοψηφίας (25.560,69) ,45 (51.633,49) ,76 Ζημίες της περιόδου ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε ) 9 (0,0216) (0,1255) (0,0196) (0,0088) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ) ΤΡΑΠΕΖΑ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Σημ. 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2013 Τόκοι και συναφή έσοδα , , , ,62 Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα ( ,97) ( ,69) ( ,42) ( ,87) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,75 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,62 Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ( ,76) ( ,49) ( ,28) ( ,32) Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,30 Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις , ,66 ( ,15) ,48 Κέρδη από πράξεις Επενδυτικού χαρτοφυλακίου ,86 ( ,10) ,12 ( ,71) Λοιπά έσοδα , , , ,88 Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,70 Ζημία απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων 7 ( ,19) ( ,88) ( ,00) ( ,69) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,68) ( ,36) ( ,82) ( ,63) Γενικά λειτουργικά έξοδα ( ,36) ( ,76) ( ,21) ( ,94) Αποσβέσεις ( ,35) ( ,02) ( ,12) ( ,22) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,58) ( ,02) ( ,15) ( ,48) Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος ( ,65) ( ,28) ( ,02) ( ,78) Μείον : φόρος εισοδήματος , , , ,57 Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου ( ,27) ( ,02) ( ,51) ( ,21) Ζημίες της περιόδου ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε ) 9 (0,0208) (0,1269) (0,0189) (0,0094) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2013 Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου μετά φόρου εισοδήματος που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων ( ,84) ( ,86) ( ,97) ( ,98) Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού Διαθεσίμου προς πώληση , ,76 ( ,65) ,76 Φόρος εισοδήματος ( ,51) ( ,90) ,55 ( ,76) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικές ζημίες καθορισμένων προγραμμάτων παροχών ( ,23) ( ,64) ( ,29) ( ,79) Φόρος εισοδήματος , , , ,44 Σύνολο αποτελεσμάτων μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση , ,49 ( ,00) ( ,35) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ,87) ( ,37) ( ,97) ( ,33) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής ( ,18) ( ,82) ( ,48) ( ,09) Δικαιώματα μειοψηφίας (25.560,69) ,45 (51.633,49) ,76 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

7 (Ποσά σε ) ΤΡΑΠΕΖΑ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2013 Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου μετά φόρου εισοδήματος που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων ( ,27) ( ,02) ( ,51) ( ,21) Ποσά που αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού Διαθεσίμου προς πώληση , ,15 ( ,65) ,24 Φόρος εισοδήματος ( ,51) ( ,38) ,55 ( ,24) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικές ζημίες καθορισμένων προγραμμάτων παροχών ( ,23) ( ,64) ( ,29) ( ,79) Φόρος εισοδήματος , , , ,44 Σύνολο αποτελεσμάτων μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση , ,40 ( ,99) ( ,35) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ,30) ( ,62) ( ,51) ( ,56) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (Ποσά σε ) Σημ. 30/09/ /12/ /09/ /12/2013 Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα , , , ,12 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων , , , ,79 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις , , , ,50 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , , , ,77 Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) , , , ,21 Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση , , , ,82 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις , , , ,47 Συμμετοχές σε θυγατρικες επιχειρήσεις 14 0,00 0, , ,26 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,42 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,24 Επενδύσειςσε ακίνητα , , , ,07 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,27 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,30 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,87 Σύνολοενεργητικού , , , ,11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα , , , ,75 Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,13 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - υποχρεώσεις 4.970,89 0, ,89 0,00 Εκδοθείσεςομολογίες , , , ,13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού , , , ,33 Λοιπές προβλέψεις , , , ,56 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,94 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,22 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,06 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) , , , ,90 Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) , , , ,90 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο , , , ,20 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,94 Αποθεματικά 22 ( ,95) ( ,94) ( ,72) ( ,69) Σωρευμένα κέρδη / (ζημίες) 22 ( ,72) ( ,54) ( ,47) ( ,20) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής , , , ,05 Δικαιώματα μειοψηφίας , ,66 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,05 Σύνολο υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,11 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) Μετοχικό κεφάλαιο (προνομ/χες μετοχές) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ Ζημίες Σύνολα Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ , ,90 0, ,18 ( ,12) ,19 ( ,24) , , ,64 Ζημίες περιόδου ( ,31) ( ,31) ,45 ( ,86) Στοιχεία συνολικών εσόδων Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση , , ,85 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: μεταφορά στο αποτέλεσμα , , ,90 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών ( ,63) ( ,63) ( ,63) Φόρος εισοδήματος ( ,63) ( ,63) ( ,63) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 ( ,31) ( ,82) ,45 ( ,37) Τακτικό αποθεματικό 6.699,84 0,00 (6.699,84) 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ( ,65) ,65 0,00 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών ,10 0, , ,10 Έκδοση ομολογιών Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου , , ,10 Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές ,90 ( ,90) 0,00 0,00 Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπής ΜΟΔ 0,00 ( ,23) 0,00 ( ,23) ( ,23) Υπόλοιπα 30/09/ , , , ,95 ( ,79) ,19 ( ,74) , , ,25 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

10 (Ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Λοιπά αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ζημίες Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Σύνολα Υπόλοιπα 01/01/ , , , ,94 ( ,69) ,75 ( ,54) , , ,12 Κέρδη περιόδου ( ,15) ( ,15) (25.560,69) ( ,84) Στοιχεία συνολικών εσόδων 0,00 0,00 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση , , ,48 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: μεταφορά στο αποτέλεσμα , , ,19 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών ( ,23) ( ,23) ( ,23) Φόρος εισοδήματος ( ,47) ( ,47) ( ,47) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 ( ,15) ( ,18) (25.560,69) ( ,87) Τακτικό αποθεματικό ,02 (11.674,02) 0,00 0,00 Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές ,60 ( ,60) 0,00 0,00 Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπής ΜΟΔ 0,00 (56.566,84) 0,00 (56.566,84) (56.566,84) Υπόλοιπα 30/09/ , , , ,10 ( ,72) ,77 ( ,72) , , ,40 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

11 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ) ΤΡΑΠΕΖΑ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Λοιπά Σωρευμένα Σύνολο Ιδίων Υπέρ το άρτιο αποθεματικά Αποθεματικά κέρδη/ Ζημίες Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ , ,90 0, ,18 ( ,03) ,04 ( ,30) ,34 Ζημίες περιόδου Στοιχεία συνολικών εσόδων Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση , ,24 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: μεταφορά στο αποτέλεσμα , ,90 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών ( ,63) ( ,63) Φόρος εισοδήματος ( ,11) ( ,11) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 ( ,02) ( ,62) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ( ,65) ,65 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών , ,10 Έκδοση ομολογιών Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου , ,10 Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές ,90 ( ,90) 0,00 Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπής ΜΟΔ ( ,23) ( ,23) Υπόλοιπα 30/09/ , , , ,95 ( ,63) ,04 ( ,66) ,70 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

12 (Ποσά σε ) ΤΡΑΠΕΖΑ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Λοιπά αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ζημίες Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Υπόλοιπα 01/01/ , , , ,94 ( ,73) ,04 ( ,20) ,05 Κέρδη περιόδου ( ,27) ( ,27) Στοιχεία συνολικών εσόδων 0,00 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση , ,48 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: μεταφορά στο αποτέλεσμα , ,19 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών ( ,23) ( ,23) Φόρος εισοδήματος ( ,47) ( ,47) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 ( ,27) ( ,30) Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές ,60 ( ,60) 0,00 Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπής ΜΟΔ (56.566,84) (56.566,84) Υπόλοιπα 30/09/ , , , ,10 ( ,77) ,04 ( ,47) ,91 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

13 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (Ποσά σε ) 30/09/ /09/ /09/ /09/2013 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Τόκοι και συναφή έσοδα , , , ,66 Τόκοι έξοδα ( ,36) ( ,54) ( ,34) ( ,00) Έσοδα μερισμάτων , , , ,24 Έσοδα προμηθειών , , , ,56 Έξοδα προμηθειών ( ,60) ( ,49) ( ,76) ( ,49) Κέρδη (Ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις ( ,28) ,70 ( ,28) ,45 Λοιπά έσοδα , , , ,08 Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές ( ,30) ( ,19) ( ,74) ( ,50) Φόροι πληρωθέντες ( ,64) ( ,22) ( ,00) ( ,65) Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες ( ,79) ( ,06) ( ,59) ( ,64) Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων ,05 ( ,66) ,40 ( ,08) Καθαρή (αύξηση) / μείωσηχορηγήσεων ,11 ( ,32) ,11 ( ,32) Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία ( ,45) ( ,56) ( ,56) ( ,41) Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ( ,62) ( ,01) ( ,62) ( ,01) Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων ( ,72) ,60 ( ,14) ,31 Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων ( ,03) ( ,27) ( ,33) ( ,20) Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης ( ,66) ( ,23) ( ,14) ( ,72) Καθαρή ταμιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,45) ( ,29) ( ,73) ( ,36) Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ,59) ( ,98) ( ,59) ( ,34) Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων ( ,38) ( ,47) ( ,11) ( ,52) Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση ( ,00) ( ,59) ( ,00) ( ,59) Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση , , , ,29 Αποτέλεσμα από πώληση χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση 0, ,63 0,00 0,00 Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρ. ως τη λήξη , , , ,80 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες , , , ,41 Αποτέλεσμα από πώληση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,61 Καθαρή ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες , , , ,66 Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους 0,00 ( ,00) 0,00 ( ,00) Εισπράξεις από έκδοση κοινών μετοχών και ομολογιών μετατρέψιμου ΜΟΔ 0, ,20 0, ,20 Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (56.566,84) ( ,23) (56.566,84) ( ,23) Καθαρή ταμιακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (56.566,84) ,97 (56.566,84) ,97 Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων ( ,02) ( ,62) ( ,03) ( ,73) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , , , ,63 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου , , , ,90 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 13 έως 42) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

14 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Όμιλος εταιριών της «AtticaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («ο Όμιλος») δραστηριοποιείται κυρίως στο χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος της AtticaBank, εκτός από την μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει 6 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ην. Βασίλειο) και απασχολεί 912 άτομα ενώ η Τράπεζα απασχολεί 889 άτομα. Τα καταστήματα της Τράπεζας κατά την 30/09/2014 ανέρχονται σε 70, ενώ κατά την 31/12/2013 η Τράπεζα αριθμούσε 80 καταστήματα. Η μητρική εταιρία του Ομίλου είναι η «AtticaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», («η Τράπεζα»), η οποία είναι Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 6067/06/Β/86/06 και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου , εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η διεύθυνση της έδρας της είναι Ομήρου 23 Τ.Κ Αθήνα. Οι αναφερόμενες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27 ης Νοεμβρίου Η μετοχή της Attica Bank, επιπλέον του Γενικού Δείκτη (ΓΔ), Δείκτη όλων των μετοχών Χ.Α. (ΔΟΜ) και Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη (ΣΑΓΔ), συμμετέχει στους ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης, FTSE/Χ.Α. Τράπεζες, FTSE/Χ.Α. Mid Cap και FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς. 2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (2.1) Δήλωση Συμμόρφωσης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για το εννεάμηνοπου έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. (2.2) Λογιστικές Εκτιμήσεις Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων υποχρεώνει την Διοίκηση να πάρει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την εκτίμηση ορισμένων λογιστικών μεγεθών καθώς και οι πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις αυτές είναι 13

15 ίδιες με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου (2.3) Αναταξινόμηση κονδυλίων Στις οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30/09/2013 η Τράπεζα προέβη σε ορισμένες αναταξινομήσεις κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων με σκοπό να είναι απολύτως συγκρίσιμα τα μεγέθη που παρατίθενται. (2.4) Συνέχιση Δραστηριότητας Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 ακολουθεί την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2013 η Τράπεζα ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της πραγματοποιώντας επιτυχώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου και έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ύψους 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου το οποίο για εποπτικούς σκοπούς θεωρείται ως στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων καλύπτοντας της κεφαλαιακές της ανάγκες όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος το 2012 και διατηρώντας τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σημαντικά υψηλότερα των κατώτατων ορίων όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η κάλυψη τόσο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, όσο και του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) έγινε εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια. Εντός του 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών του Μαΐου 2013 διεξήγαγε νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, με αναφορά τα οικονομικά στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2013, με σκοπό να επικαιροποιήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Σκοπός της άσκησης ήταν να γίνει εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών όλων των ελληνικών εμπορικών τραπεζών, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία, έτσι ώστε να πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο Ιουλίου 2013 Δεκεμβρίου Μετά την δημοσίευση των κεφαλαιακών αναγκών, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε επισήμως από τις Τράπεζες να υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια έως τα μέσα Απριλίου 2014, με τα οποία θα καλυφθούν οι επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες όπως προκύπτουν από το Βασικό Σενάριο της άσκησης. Αναφορικά με την Attica Bank οι κεφαλαιακές ανάγκες σύμφωνα με την άσκηση της Τραπέζης της Ελλάδος υπολογίστηκαν σε 397 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και σε 434 εκατ. ευρώ στο δυσμενές σενάριο. Ήδη η Διοίκηση της Τράπεζας έχει υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης, το οποίο έχει ως κύριους άξονες κατά κύριο λόγο την άμεση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και την είσοδο νέων επενδυτών, καθώς και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών εξόδων, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και την είσοδο νέων επενδυτών η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/09/2014 θα ολοκληρωθεί στις 10/12/2014, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να εξεταστούν οι προτάσεις των υποψηφίων επενδυτών που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι αβεβαιότητες που ανακύπτουν αναφορικά με τις παραπάνω αποφάσεις για την κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου, συνοψίζονται στους εξής παράγοντες: 14

16 - Η αβεβαιότητα που εξακολουθεί να δημιουργεί το οικονομικό περιβάλλον παρά την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την αναστροφή της ύφεσης, σε συνδυασμό με το μη σταθερό πολιτικό περιβάλλον, είναι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την προσέλκυση νέων επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και εν συνεχεία την επίτευξη του στόχου δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου.θα πρέπει να σημειωθεί η μη δυνατότητα προσφυγής της Τράπεζας σε κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δυνατότητα την οποία έχουν μόνο οι τράπεζες που έχουν χαρακτηριστεί ως συστημικές. Παρά τις ανωτέρω αβεβαιότητες, η Διοίκηση εκτιμά πως η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών του Ομίλου θα ολοκληρωθεί με επιτυχία διότι σε αυτό συντελεί και η συνέχιση του προγράμματος σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την επιστροφή της χώρας σε ρυθμούς ανάπτυξης κατά το τρέχον έτος. Επιπρόσθετα κι ενόψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία θα λάβει χώρα τους προσεχείς μήνες έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής στην αύξηση και εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο νέων επενδυτών, το οποίο αναμένεται να λάβει επίσημη μορφή, κάτι το οποίο θα προστεθεί στην ήδη εκπεφρασμένη βούληση του σημερινού βασικού μετόχου Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε να συμμετάσχει εκ νέου στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας. Επίσης με βάσει τα αποτελέσματα του εννιαμήνου 2014 επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για οργανική κερδοφορία του Ομίλου στο τρέχον έτος, τάση η οποία προβλέπεται να διευρυνθεί και να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά στα επόμενα έτη. (2.5) Νέα Πρότυπα και διερμηνείες Έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και έχουν γίνει τροποποιήσεις σε υπάρχοντα Πρότυπα και Διερμηνείες στα οποία η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους είναι μεταγενέστερη της 1 ης Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος εξετάζει την επίπτωση στην καθαρή θέση από τα νέα πρότυπα όταν αυτά εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα προέρχονται από το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όμιλος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2013, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκαν από 01/01/2014: Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «ΕνοποιημένεςΟικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων (Κανονισµός 1174/ ) 15

17 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισµός 1256/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιµο ποσό µη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού» (Κανονισµός 1374/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Ανανέωση της σύμβασης παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» (Κανονισµός 1375/ ) Διερμηνεία 21 Εισφορές (Κανονισμός 634/ ) Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων και διερμηνειών από τον Όμιλο δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές του καταστάσεις. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την 31/12/2014, προτύπων και διερμηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρμογή τους θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από 01/01/2014, ενδέχεται να επηρεάσει αναδρομικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσεςσυνοπτικές οικονομικές καταστάσεις. 16

18 4.ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις λογιστικές και εύλογες αξίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα (στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις) που δεν τηρούνται σε εύλογες αξίες στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Εύλογη αξία στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ΟΜΙΛΟΣ Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 30/09/ /12/ /09/ /12/2013 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων , , , ,22 Δάνεια & προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) , , , ,65 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις , , , ,00 Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 30/09/ /12/ /09/ /12/2013 Υποχρεώσεις προς πιστωτικάιδρύματα , , , ,75 Υποχρεώσεις σε πελάτες , , , ,37 Εκδοθείσες ομολογίες , , , ,00 Εύλογη αξία στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής ΤΡΑΠΕΖΑ Θέσης Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 30/09/ /12/ /09/ /12/2013 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων , , , ,79 Δάνεια & προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) , , , ,65 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις , , , ,00 Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 30/09/ /12/ /09/ /12/2013 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα , , , ,75 Υποχρεώσεις σε πελάτες , , , ,13 Εκδοθείσες ομολογίες , , , ,00 Η εύλογη αξία των απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων και των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λογιστική αξία καθώς η πλειοψηφία έχει λήξη κάτω του μηνός. Η εύλογη αξία των δανείων σε πελάτες καθώς και των υποχρεώσεων σε πελάτες, υπολογίζεται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές (εισροές ή εκροές αντίστοιχα). 17

19 Η εύλογη αξία των εκδοθεισών ομολογιών αντιπροσωπεύει την τιμή στην οποία η υποχρέωση αυτή μπορεί να εκκαθαριστεί μεταξύ ενήμερων αντισυμβαλλομένων μερών, πρόθυμων να ολοκληρώσουν την συναλλαγή σε εύλογη τιμή. Η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει εκτιμήσεις κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές υπόκεινται μεταξύ των άλλων και σε προσαρμογές ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς που θα επικρατούν τη δεδομένη χρονική στιγμή της αποτίμησης. Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση και βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπολογισμοί αυτοί περιλαμβάνουν το στοιχείο της αβεβαιότητας, είναι πιθανόν οι εύλογες αξίες να μην αντιπροσωπεύουν την τιμή στην οποία μπορεί αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα να πωληθούν ή να εκκαθαριστούν στο μέλλον. Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία αποτιμώνται ή γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα τρία επίπεδα ανάλογα με τη χαμηλότερη πηγή πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους: Επιπέδου 1: τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για αντίστοιχα στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων Επιπέδου 2: άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα δεδομένα Επιπέδου 3: προκύπτουν από μη παρατηρήσιμα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε τεχνικές αποτίμησης Στην περίπτωση που κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων η εύλογη αξία τους διαφέρει από το τίμημα της συναλλαγής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα μόνο στην περίπτωση που το μέσο αποτιμάται με βάση δεδομένα του επιπέδου 1 και 2. Στην περίπτωση που αποτιμάται με βάση δεδομένα του επιπέδου 3, η διαφορά κατά την αρχική αναγνώριση δεν καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα, δύναται δε να αναγνωρισθεί μεταγενέστερα στο βαθμό που η αποτίμηση του μέσου βασιστεί σε παρατηρήσιμες τιμές και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τη φύση του όσο και τη διάσταση του χρόνου. Στην κατηγορία του επιπέδου 2 εντάσσονται τα δεδομένα τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης στο επίπεδο 1 αλλά τα οποία είναι παρατηρήσιμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά είναι: - οι τιμές οργανωμένης αγοράς για παρόμοια στοιχεία του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων. -λοιπά παρατηρήσιμα δεδομένα για το στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που αποτιμάται όπως για παράδειγμα: επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων τεκμαιρόμενη μεταβλητότητα πιστωτικά περιθώρια Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας στο επίπεδο 2 είναι η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου, η μέθοδος της προεξόφλησης και τα μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Στην κατηγορία του επιπέδου 3 εντάσσονται οι μη παρατηρήσιμες τιμές. Μη παρατηρήσιμες τιμές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν συσχετίσεις, μακροπρόθεσμες μεταβλητότητες, αναμενόμενες ταμειακές ροές, επιτόκια προεξόφλησης, πιστωτικά περιθώρια και άλλες παραμέτρους που αφορούν σε συγκεκριμένες συναλλαγές και προσδιορίζονται από τον Όμιλο. Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 18

20 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας στο επίπεδο 3 είναι η μέθοδος της προεξόφλησης, οι πολλαπλασιαστές και τα μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής: - Η εύλογη αξία μη εισηγμένων μετοχών καθώς και μετοχών που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά προσδιορίζεται με βάση τις προβλέψεις του Ομίλου όσον αφορά στη μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, αφού ληφθεί υπόψη και ο αναμενόμενος βαθμός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του (growth rate), καθώς και ο μεσοσταθμικός συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης ο οποίος χρησιμοποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης. Δεδομένου ότι όλες οι ανωτέρω παράμετροι είναι κατά κύριο λόγο μη παρατηρήσιμες, η αποτίμηση των εν λόγω μετοχών κατατάσσεται στο επίπεδο 3. - Στο επίπεδο 3 περιλαμβάνονται, επίσης, χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η αγορά θεωρείται μη ενεργός λόγω έλλειψης ρευστότητας π.χ. σε περίπτωση που ο εκδότης έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναμενόμενες ροές από τους χρεωστικούς τίτλους προσδιορίζονται από τον Όμιλο με βάση την εκτιμώμενη εισπραξιμότητά τους. Ο Όμιλος σε κάθε ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων αξιολογεί τις πιθανές εναλλακτικές για τον προσδιορισμό των μη παρατηρήσιμων τιμών, προσδιορίζει την επίπτωσή τους στον υπολογισμό της εύλογης αξίας και επιλέγει τελικά εκείνες τις μη παρατηρήσιμες τιμές που είναισυνεπείς αφενός με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αφετέρου με τις μεθόδους που εφαρμόζει για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας. Παρατίθεται κατωτέρω πίνακας διαβαθμίσεως ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα µε την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Να σημειωθεί ότι εντός του εννιαμήνου 2014 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές από και προς το Επίπεδο 3. ΟΜΙΛΟΣ 30/09/2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων , , , ,42 Αξιόγραφα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ,96 0,00 0, ,96 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -απαιτήσεις , ,95 0, ,99 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -υποχρεώσεις 0, ,89 0, ,89 31/12/2013 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων , , , ,82 Αξιόγραφα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ,77 0,00 0, ,77 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -απαιτήσεις , ,54 0, ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ 30/09/2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων , , , ,42 Αξιόγραφα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ,61 0,00 0, ,61 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -απαιτήσεις , ,95 0, ,99 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -υποχρεώσεις 0, ,89 0, ,89 31/12/2013 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Αξιόγραφα διαθεσίμων για πώληση επενδύσεων , , , ,82 Αξιόγραφα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ,77 0,00 0, ,77 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -απαιτήσεις , ,54 0, ,50 19

21 5. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο Όμιλος έχει συστήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν τους δείκτες κεφαλαίου λεπτομερώς και αδιαλείπτως και υποβάλλουν τα στοιχεία υπολογισμού τους στις εποπτικές αρχές. Ο βασικός στόχος της Attica Bank συνίσταται στην διατήρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από τις εποπτικές αρχές της χώρας, και στη δυνατότητά της να συνεχίζει χωρίς προσκόμματα τη δραστηριότητά της και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της. Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την κάλυψη του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2013 και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος των ομολογιών που έχουν ήδη μετατραπεί σε κοινές μετοχές μετά την ημερομηνία αυτή, σε επίπεδο Ομίλου ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) έχει διαμορφωθεί κατά την 30/09/2014 σε 11,5% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) διαμορφώθηκε σε 8,2%. Σημειώνεται ότι οι προαναφερθέντες Δείκτες έχουν υπολογιστεί βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της απόφασης 114/ της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος «Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου

22 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Οι λειτουργικοί τομείς έχουν οριστεί κατά τέτοιο τρόπο που αφενός να καταλαμβάνουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου και παράλληλα την πληροφόρηση των οργάνων διοίκησής της για τη σωστή λήψη αποφάσεων. Οι τομείς στους οποίους χωρίζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: Λιανική Τραπεζική Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται το σύνολο ιδιωτών καταναλωτών όπως επίσης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η Τράπεζα μέσω του δικτύου των καταστημάτων της καθώς και των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών της προσφέρει στους πελάτες της κατηγορίας αυτής όλο το εύρος των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα επενδυτικής και καταθετικής υφής. Επιχειρηματική Τραπεζική Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πιστοδοτήσεις των επιχειρήσεων όπως επίσης των επιτηδευματιών. Η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή εκτός από τη χορήγηση δανείων και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικής φύσεως εργασίες, όπως επίσης και εργασίες συναλλάγματος. Διαχείριση Διαθεσίμων / Treasury Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη διαχείριση των διαθεσίμων του Ομίλου, τις διαμεσολαβητικές εργασίες στην πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, τη διαχείριση χρεογράφων του Ομίλου, όπως επίσης και υπηρεσίες θεματοφυλακής καθώς και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών. Τα λοιπά έσοδα στα οποία περιλαμβάνονται διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπως επίσης και δάνεια προς το προσωπικό, τόκοι δανείων μειωμένης εξασφάλισης κλπ., έχουν κατανεμηθεί αναλογικά στους παραπάνω τρεις τομείς. 21

23 ΟΜΙΛΟΣ Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματική Τραπεζική Διαχείριση Διαθεσίμων /Treasury Σύνολο (Ποσά σε ) Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 Καθαρά Έσοδα - από τόκους ( ,94) , , ,90 - από προμήθειες , , , ,93 - από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα , , , ,14 - μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων ,61 ( ,08) ,47 0,00 Σύνολο ΚαθαρώνΕσόδων , , , ,97 Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0,00 0, , ,29 Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρου εισοδήματος ( ,69) , ,04 ( ,36) Φόρος εισοδήματος ,52 Κέρδη περιόδου ( ,84) Λοιπά στοιχεία τομέα Προβλέψεις για απομείωση δανείων ( ,00) ( ,00) 0,00 ( ,00) Ζημία από πρόβλεψη απομείωσης χρεογράφων 0,00 0,00 ( ,19) ( ,19) Αποσβέσεις ( ,91) ( ,25) ( ,95) ( ,10) Σύνολο Ενεργητικού την , , , ,87 Σύνολο Υποχρεώσεων την ( ,96) ( ,62) ( ,89) ( ,47) Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματική Τραπεζική Διαχείριση Διαθεσίμων /Treasury Σύνολο (Ποσά σε ) Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013 Καθαρά Έσοδα - από τόκους ( ,08) ,78 ( ,60) ,10 - από προμήθειες , ,97 ( ,30) ,68 - από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα , , , ,99 - μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων ,38 ( ,20) ,82 (0,00) Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,77 Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0,00 0, , ,67 Ζημίες προ φόρου εισοδήματος ( ,04) ( ,93) ( ,51) ( ,49) Φόρος εισοδήματος ,63 Ζημίες περιόδου ( ,86) Λοιπά στοιχεία τομέα Προβλέψεις για απομείωση δανείων ( ,64) ( ,34) 0,00 ( ,98) Ζημία από πρόβλεψη απομείωσης χρεογράφων 0,00 0,00 ( ,90) ( ,90) Αποσβέσεις ( ,44) ( ,80) ( ,51) ( ,74) Σύνολο Ενεργητικού την , , , ,52 Σύνολο Υποχρεώσεων την ( ,20) ( ,99) ( ,08) ( ,27) 22

24 ΤΡΑΠΕΖΑ Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματική Τραπεζική Διαχείριση Διαθεσίμων /Treasury Σύνολο (Ποσά σε ) Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 Καθαρά Έσοδα - από τόκους ( ,87) , , ,29 - από προμήθειες , , , ,14 - από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα , , , ,50 - μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων ,61 ( ,08) ,47 0,00 Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,93 Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρου εισοδήματος ( ,17) , ,75 ( ,65) Φόρος εισοδήματος ,38 Κέρδη περιόδου ( ,27) Λοιπά στοιχεία τομέα Προβλέψεις για απομείωση δανείων ( ,00) ( ,00) 0,00 ( ,00) Ζημία από πρόβλεψη απομείωσης χρεογράφων 0,00 0,00 ( ,19) ( ,19) Αποσβέσεις ( ,91) ( ,50) ( ,95) ( ,35) Σύνολο Ενεργητικού την , , , ,05 Σύνολο Υποχρεώσεων την ( ,92) ( ,02) ( ,20) ( ,14) Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματική Τραπεζική Διαχείριση Διαθεσίμων /Treasury Σύνολο (Ποσά σε ) Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013 Καθαρά Έσοδα - από τόκους ( ,42) ,54 ( ,60) ,52 - από προμήθειες , ,63 ( ,30) ,37 - από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα , , , ,85 - μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων ,38 ( ,20) ,82 (0,00) Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,74 Ζημίες προ φόρου εισοδήματος ( ,74) ( ,35) ( ,18) ( ,28) Φόρος εισοδήματος ,26 Ζημίες περιόδου ( ,02) Λοιπά στοιχεία τομέα Προβλέψεις για απομείωση δανείων ( ,64) ( ,34) 0,00 ( ,98) Ζημία από πρόβλεψη απομείωσης χρεογράφων 0,00 0,00 ( ,90) ( ,90) Αποσβέσεις ( ,44) ( ,08) ( ,51) ( ,02) Σύνολο Ενεργητικού την , , , ,83 Σύνολο Υποχρεώσεων την ( ,10) ( ,50) ( ,53) ( ,13) 23

25 7. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 30/09/ /09/ /09/ /09/2013 Απομείωση δανείων ( ,00) ( ,98) ( ,00) ( ,98) Προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ( ,00) ( ,98) ( ,00) ( ,98) Απομείωση Λοιπών Χρεωστικών Τίτλων Διαθέσιμων προς πώληση ( ,19) ( ,90) ( ,19) ( ,90) Προβλέψεις για λοιπούς πιστωτικούς κινδύνους ( ,19) ( ,90) ( ,19) ( ,90) Σύνολο ( ,19) ( ,88) ( ,19) ( ,88) 8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο φόρος εισοδήματος για τοεννεάμηνο του 2014 υπολογίστηκε με βάση την εξέταση των πραγματικών στοιχείων και της φύσης των εσόδων και των δαπανών σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. Σε ότι αφορά τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης έχει υπολογισθεί αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. Ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπής από 1/1/2013 και μετά είναι 26%. Παρατίθεται κατωτέρω ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση: 24

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ατομική Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13 ΑΡ.ΓΕΜΗ 001253201000 Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, 105-61 ΑΘΗΝΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 57184304000 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 η Σεπτεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα