ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

2 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2011, καθώς και οι σημειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 29 ης Νοεμβρίου 2011 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (C.F.O.) ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ Μ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σημείωση Σελίδα ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 8 (2.1) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ... 8 (2.2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 9 (4.1) Πιστωτικός κίνδυνος... 9 (4.2) Κίνδυνος αγοράς (4.3) Κίνδυνος ρευστότητας (4.4) Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΒΑΣΙΚΑ (ΣΕ ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ, ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 3554/16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε ) Σημ. Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Τόκοι και συναφή έσοδα , , , ,15 Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα ( ,83) ( ,98) ( ,04) ( ,42) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,73 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,81 Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ( ,00) ( ,58) ( ,91) ( ,48) Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,33 Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις , , , ,26 Κέρδη από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου , , ,62 0,00 Λοιπά έσοδα , , , ,08 Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,40 Ζημία απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων 7 ( ,05) ( ,88) ( ,88) ( ,26) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,24) ( ,10) ( ,90) ( ,61) Γενικά λειτουργικά έξοδα ( ,63) ( ,13) ( ,32) ( ,09) Αποσβέσεις ( ,67) ( ,88) ( ,97) ( ,99) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,59) ( ,99) ( ,07) ( ,95) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες , ,25 (40.441,11) ,59 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρου εισοδήματος ( ,83) ,48 ( ,49) ,04 Μείον : φόρος εισοδήματος ,63 ( ,43) ,94 ( ,70) Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ( ,20) ( ,95) ( ,55) ( ,66) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής ( ,75) ( ,28) ( ,44) ( ,83) Δικαιώματα μειοψηφίας ,55 620, ,89 160,17 Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε ) 9 (0,3747) (0,0393) (0,0875) (0,0090) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 8 έως 36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

5 ΤΡΑΠΕΖΑ (Ποσά σε ) Σημ. Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Τόκοι και συναφή έσοδα , , , ,88 Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα ( ,12) ( ,54) ( ,49) ( ,72) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,16 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,29 Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ( ,47) ( ,36) ( ,50) ( ,43) Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , , , ,86 Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικά στοιχεία ( ,28) ,48 ( ,78) ,61 Κέρδη / (ζημίες) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου , , ,62 0,00 Λοιπά έσοδα , , , ,02 Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,65 Ζημία απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων 7 ( ,22) ( ,88) ( ,05) ( ,26) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,93) ( ,02) ( ,26) ( ,69) Γενικά λειτουργικά έξοδα ( ,89) ( ,11) ( ,60) ( ,37) Αποσβέσεις ( ,55) ( ,59) ( ,93) ( ,29) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,59) ( ,60) ( ,84) ( ,61) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρου εισοδήματος ( ,62) ,18 ( ,90) ,04 Μείον : φόρος εισοδήματος ,09 ( ,39) ,66 ( ,47) Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ( ,53) ( ,21) ( ,24) ( ,43) Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε ) 9 (0,3825) (0,0416) (0,0900) (0,0103) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 8 έως 36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε ) Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ( ,20) ( ,55) ( ,63) ( ,66) Μεταβολή αποθεματικού Διαθεσίμου προς πώληση (μετά φόρων) ( ,92) ( ,73) ( ,21) ,17 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ,92) ( ,73) ( ,20) ,17 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ,12) ( ,68) ( ,76) ,51 Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής ( ,67) ( ,01) ( ,65) ,34 Δικαιώματα μειοψηφίας ,55 620, ,89 160,17 ΤΡΑΠΕΖΑ (Ποσά σε ) Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2010 Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ( ,53) ( ,21) ( ,24) ( ,43) Μεταβολή αποθεματικού Διαθεσίμου προς πώληση (μετά φόρων) ( ,74) ( ,73) ( ,23) ,17 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ,74) ( ,73) ( ,23) ,17 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ,27) ( ,94) ( ,47) ,74 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 8 έως 36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ) Σημ. 30/9/ /12/ /9/ /12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα , , , ,37 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων , , , ,01 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις , , , ,22 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , , , ,07 Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) , , , ,59 Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση , , , ,46 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις , , , ,74 Συμμετοχές σε θυγατρικες επιχειρήσεις 13 0,00 0, , ,62 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,28 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,24 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,10 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,41 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,62 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,25 Σύνολο ενεργητικού , , , ,98 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα , , , ,82 Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,80 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - υποχρεώσεις , , , ,21 Εκδοθείσες ομολογίες , , , ,98 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού , , , ,39 Λοιπές προβλέψεις , , , ,56 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,97 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,90 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,63 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) , , , ,55 Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) , , , ,90 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,18 Αποθεματικά 21 ( ,63) ( ,39) ( ,24) ( ,51) Σωρευμένα κέρδη 21 ( ,83) ,60 ( ,31) ,23 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής , , , ,35 Δικαιώματα μειοψηφίας , ,37 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,35 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων , , , ,98 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 8 έως 36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) Υπέρ το άρτιο Υπόλοιπα 01/01/ , , ,18 Ίδιες μετοχές Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ζημιές Σύνολα Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (86.816,3 0) ( ,00) , , , , ,32 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου ( ,28) ( ,28) 620,33 ( ,95) Στοιχεία συνολικών εσόδων Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά φόρων) ( ,73) ( ,73) ( ,73) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,73) 0,00 ( ,28) ( ,01) 620,33 ( ,68) Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (66.579,44) (66.579,44) (66.579,44) Αποθεματικό ιδίων μετοχών χρήσης , ,30 (86.816,30) , ,30 Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ,25 ( ,25) 0,00 0,00 Μέρισμα προνομιούχων μετοχών (μετά φόρων) ( ,37) ( ,37) ( ,37) Υπόλοιπα 30/09/ , , ,18 0,00 ( ,43) , , , , ,13 Υπόλοιπα 01/01/ , , ,18 0,00 ( ,14) , , , , ,21 Κέρδη/ (ζημιές) περιόδου ( ,76) ( ,76) ,55 ( ,21) Στοιχεία συνολικών εσόδων 0,00 0,00 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά φόρων) ( ,80) ( ,80) ( ,80) Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: απομείωση (μετά φόρων) , , ,89 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,91) 0,00 ( ,76) ( ,67) ,55 ( ,12) Τακτικό αποθεματικό ,67 (17.392,67) 0,00 0,00 Υπόλοιπα 30/09/ , , ,18 0,00 ( ,05) ,42 ( ,83) , , ,09 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 8 έως 36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ) ΤΡΑΠΕΖΑ Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ζημίες Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ , , ,18 (86.816,30) ( ,01) , , ,65 Ζημιές περιόδου ( ,21) ( ,21) Στοιχεία συνολικών εσόδων Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά φόρων) ( ,73) ( ,73) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,73) 0,00 ( ,21) ( ,94) Αποθεματικό ιδίων μετοχών χρήσης , ,30 (86.816,30) ,30 Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ,80 ( ,80) 0,00 Μέρισμα προνομιούχων μετοχών (μετά φόρων) ( ,37) ( ,37) Υπόλοιπα 30/09/ , , ,18 0,00 ( ,74) , , ,64 Υπόλοιπα 01/01/ , , ,18 0,00 ( ,55) , , ,35 Ζημιές περιόδου ( ,54) ( ,54) Στοιχεία συνολικών εσόδων 0,00 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά φόρων) ( ,62) ( ,62) Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: απομείωση (μετά φόρων) , ,89 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,73) 0,00 ( ,54) ( ,27) Υπόλοιπα 30/09/ , , ,18 0,00 ( ,28) ,04 ( ,31) ,08 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 8 έως 36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

10 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Σημ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30/09/ /09/ /09/ /09/2010 Τόκοι και συναφή έσοδα , , , ,79 Τόκοι έξοδα ( ,07) ( ,18) ( ,36) ( ,74) Έσοδα μερισμάτων , , , ,35 Έσοδα προμηθειών , , , ,95 Έξοδα προμηθειών ( ,00) ( ,58) ( ,47) ( ,36) Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ( ,95) ,04 ( ,90) ,09 Λοιπά έσοδα , , , ,38 Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές ( ,66) ( ,21) ( ,87) ( ,11) Φόροι πληρωθέντες ( ,90) ( ,95) ( ,98) ( ,07) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,28 Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων , , ,36 ( ,47) Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων , , , ,47 Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,52) ,99 Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ( ,24) ( ,82) ( ,24) ( ,82) Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων ( ,48) ( ,49) ( ,80) ( ,83) Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων ( ,09) ( ,82) ( ,52) ( ,67) Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης κατάστασης οικονομικής θέσης ( ,53) ( ,77) ( ,82) ( ,33) Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,50) ( ,36) ( ,08) ( ,05) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 17 ( ,88) ( ,59) ( ,88) ( ,59) Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 15 ( ,65) ( ,77) ( ,45) ( ,35) Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη ( ,00) ( ,31) ( ,00) ( ,31) Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση ( ,17) ( ,47) ( ,17) ( ,47) Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση , , , ,96 Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη 0, ,00 0, ,00 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 0,00 ( ,00) Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες ( ,26) ( ,94) ( ,26) ( ,94) Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,13) ( ,12) ( ,93) ( ,70) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους 0, ,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 ( ,33) 0,00 ( ,33) Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 ( ,33) 0,00 ( ,33) Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων ( ,63) ( ,81) ( ,01) ( ,08) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , , , ,43 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου , , , ,35 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 8 έως 36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεμβρίου

11 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Όμιλος εταιριών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («ο Όμιλος») δραστηριοποιείται κυρίως στο χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος της Attica Bank, εκτός από την μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει 7 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ην. Βασίλειο) και απασχολεί άτομα ενώ η Τράπεζα απασχολεί άτομα. Τα καταστήματα της Τράπεζας κατά την 30/09/2011 ανέρχονταν σε 80. Η μητρική εταιρία του Ομίλου είναι η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», («η Τράπεζα»), η οποία είναι Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 6067/06/Β/86/06, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η διεύθυνση της έδρας της είναι Ομήρου 23 Τ.Κ Αθήνα. Οι αναφερόμενες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29 ης Νοεμβρίου Η μετοχή της Attica Bank συμμετέχει στους ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Δείκτης Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης «FTSE/Χ.Α. SmallCap», Δείκτης Ευρείας Επιλογής «FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς» και Δείκτης Τραπεζικών Μετοχών «Δείκτης FTSE/Χ.Α. Τράπεζες». 2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (2.1) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το εννιάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2011 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» θα συμπεριληφθούν στη Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του «Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.» της 30/09/2011 με την μέθοδο της Καθαρής θέσης. Κατά την 30/09/2011 το ποσοστό συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Τράπεζα ανερχόταν σε 22,432%. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 29 Νοεμβρίου (2.2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων υποχρεώνει την Διοίκηση να πάρει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 8

12 αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την εκτίμηση ορισμένων λογιστικών μεγεθών καθώς και οι πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις αυτές είναι ίδιες με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Στα πλαίσια των εκτιμήσεων για απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων εξετάστηκαν οι ενδείξεις απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει ο Όμιλος. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της επισκοπούμενης περιόδου εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο και εφαρμόστηκαν και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ο Όμιλος, εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος από τις μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές αγοράς, ο λειτουργικός κίνδυνος καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και την διαχείριση των κινδύνων, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση υπερβολικών κινδύνων. Στον Όμιλο λειτουργεί ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ενώ είναι θεσμοθετημένος ο ρόλος της και σε όλες τις ανώτατες επιτροπές της τράπεζας που σχετίζονται με την ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων. Βασικός της ρόλος είναι η παρακολούθηση όλων των κινδύνων στους οποίους μπορεί να εμπλακεί ο Όμιλος και η διατήρηση του επιπέδου ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων εντός των προκαθορισμένων ορίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την έγκριση και την περιοδική αναθεώρηση του προφίλ κινδύνου που αναλαμβάνει ο Όμιλος (risk-appetite). Πιο συγκεκριμένα το ΔΣ παρακολουθεί τον κίνδυνο συνολικά, επιλέγει τα πρόσωπα και τα όργανα που έχουν την αρμοδιότητα για την διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και αναθέτει στις αρμόδιες επιτροπές και διευθύνσεις ευθύνες για την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. (4.1) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πίνακας παρακάτω αναλύει την έκθεση πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου και της Τράπεζας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και την πιστοληπτική διαβάθμιση τους σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody s. 9

13 (Ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ Περιγραφή Ονομαστική αξία Λογιστική Εύλογη αξία αξία 30/09/ /12/ /09/ /12/ /09/ /12/2010 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Δεκτά για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση (Ca) , , , , , ,00 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις (Ca) , , , , , ,00 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Ca) , , , , , ,30 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου μη Δεκτά για ανταλλαγή (περιλαμβάνονται Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου) Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση (Ca) , , , , , ,24 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Ca) 6.000, , , , , ,77 Σύνολο , , , , , ,31 (Ποσά σε ) ΤΡΑΠΕΖΑ Περιγραφή Ονομαστική αξία Λογιστική Εύλογη αξία αξία 30/09/ /12/ /09/ /12/ /09/ /12/2010 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Δεκτά για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση (Ca) , , , , , ,00 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις (Ca) , , , , , ,00 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Ca) , , , , , ,30 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου μη Δεκτά για ανταλλαγή (περιλαμβάνονται Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου) Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση (Ca) , , , , , ,00 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Ca) 6.000, , , , , ,77 Σύνολο , , , , , ,07 10

14 Η ανωτέρω διάκριση των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Δεκτά για ανταλλαγή και σε μη Δεκτά αναφέρεται στους τίτλους που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους μέσω ιδιωτών όπως αυτό είχε αποφασιστεί με της αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. την 21 η Ιουλίου Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (Ποσά σε ) ΟΜΙΛΟΣ 30/09/2011 Έως 1 έτος ,49 Από 1 έως 5 έτη ,50 Πλέον των 5 ετών ,27 Σύνολο ,26 Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την Τράπεζα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, κατά το μέρος που αυτά έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. (4.2) Κίνδυνος αγοράς Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους αγοράς που προέρχονται από τη μεταβολή της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μεγεθών εξαιτίας δυσμενών αλλαγών στις μεταβλητές της αγοράς όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις χρηματιστηριακές αξίες και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο Όμιλος έχει ορίσει εσωτερικές διαδικασίες για τα όρια διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων αναφορικά με τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς. Στα πλαίσια της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς αναπτύσσονται τεχνικές για την αντιστάθμιση των κινδύνων αυτών και παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των αντισταθμίσεων και των τεχνικών μείωσης κινδύνου στα πλαίσια της πολιτικής και της διαχείρισης των ορίων που έχουν καθορισθεί από το Συμβούλιο Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού. Στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε στοιχεία που κατέχονται για εμπορία. Αυτά τα στοιχεία αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν με σκοπό την άμεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών. Στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται οι διαθέσιμες προς πώλησης επενδύσεις. Για την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου έχει ορισθεί ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από Συμβούλιο Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει όρια κέρδους-ζημιάς, ονομαστικά όρια (ανά νόμισμα, συνολικά, ημερήσια, ενδοημερήσια κα). Για τον επιτοκιακό κίνδυνο χρησιμοποιούνται μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου επιτοκίου που σχετίζονται με τον κίνδυνο επανατιμολόγησης (repricing risk), τον κίνδυνο καμπυλών απόδοσης (yield curve risk), τον κίνδυνο βάσης (basis risk) και τον κίνδυνο προαίρεσης (optionality). Επιπλέον η Τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνει σε αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας για την αλλαγή της οικονομικής αξίας των χαρτοφυλακίων που θα επέλθει σε διάφορα σενάρια αλλαγών της καμπύλης επιτοκίων. 11

15 Η ανάλυση ακραίων καταστάσεων για τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια Διαθεσίμων προς Πώληση και Διακρατούμενων στη Λήξη επενδύσεων έχει ως εξής: Χειρότερη τιμή (επίπεδο εμπιστοσύνης Μέση τιμή Καλύτερη τιμή 99%) -9,77% -0,783% 2,87% , , ,58 (4.3) Κίνδυνος ρευστότητας Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουμε το ενδεχόμενο αδυναμίας του Ομίλου να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκαιρα, τις τρέχουσες και μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όταν αυτές γίνουν απαιτητές - λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας. Στον κίνδυνο αυτό περιλαμβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης επαναχρηματοδότησης ποσών σε υψηλότερα επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του Ενεργητικού. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας του Ομίλου επικεντρώνεται στην διαχείριση ταμειακών ροών και εκροών για κάθε χρονική περίοδο, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις. Οι εποπτικές αρχές έχουν καθορίσει δείκτες αξιολόγησης ρευστότητας, με δικά τους κριτήρια, προκειμένου να ελέγχεται το καθαρό άνοιγμα ρευστότητας. Για την άντληση επιπλέον ρευστότητας η Τράπεζα δεσμεύει χρηματοοικονομικά στοιχεία ως εξασφάλιση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο πίνακας ρευστότητας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιέχουν ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου και βασίζεται στην υπόλοιπη διάρκεια τους από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη λήξη τους. 12

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα