Επιμερισμός δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμερισμός δεδομένων"

Transcript

1 Επιμερισμός δεδομένων Διαίρει και βασίλευε Κ.Γ. Μαργαρίτης προσαρμογή από το μάθημα του Barry Wilkinson ITCS 4145/ Cluster Computing Univ. of North Carolina at Charlotte

2 Επιμερισμός δεδομένων Κατανομή δεδομένων (και εργασιών) σε επι μέρους τμήματα (άρα διεργασίες και επεξεργαστές). Διαίρει και βασίλευε Επαναληπτική υποδιαίρεση του προβλήματος (δεδομένα ή εργασίες) σε υπο-προβλήματα, μέχρι να φθάσουμε σε πολύ απλές περιπτώσεις. Αναδρομικές διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν αν όμως εξασφαλιστεί η πρόσβαση των αναδρομικών διεργαισιών σε τοπικά δεδομένα. 4.1

3 Παραδείγματα Πολλές περιπτώσεις: Πράξεις σε αριθμητικά συμβολικά ανύσματα Αλγόριθμοι ταξινόμησης - αναζήτησης Αριθμητική ολοκλήρωση Πρόβλημα N-σωμάτων 4.2

4 Άθροιση n αριθμών 4.3

5 Κατασκευή δένδρου 4.4

6 Διαίρεση λίστας σε υπο-λίστες 4.5

7 Μερικά αθροίσματα 4.6

8 Ταξινόμηση δοχείου (Bucket sort) Κάθε δοχείο συλλέγει αριθμούς σε κάποιο εύρος. Μέσα σε καθε δοχείο η ταξινόμηση είναι ακολουθιακή.. Πολυπλοκότητα ακολουθιακής ταξινόμησης: O(nlog(n/m). Δουλεύει καλά αν οι αταξινόμητοι αριθμοί είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι, ας πούμε στο διάστημα 0 to a

9 Απλή παραλληλοποίηση Ένα δοχείο για κάθε επεξεργαστή. 4.10

10 Περισσότερος παραλληλισμός Η αταξινόμητη ακολουθία διαιρείται σε p τμήματα. Κάθε επεξεργαστής ελέγχει ένα τμήμα. Κάθε επεξεργαστής έχει 1 μεγάλο δοχείο, για τη περιοχή του. Κάθε επεξεργαστής έχει p μικρά δοχεία, ένα για κάθε τμήμα. Κάθε επεξεργαστής τοποθετεί τους αριθμούς του τμήματός του στα μικρά δοχεία του. Τo i (i=1,..p) μικρό δοχείο κάθε επεξεργαστή αδειάζει στο μεγάλο δοχείο του i (i=1,..p) επεξεργαστή. Κάθε μεγάλο δοχείο ταξινομείται στον επεξεργαστή του. Τα ταξινομημένα δοχεία συντίθενται με τη σειρά του επεξεργαστή. 4.11

11 Περισσότερος παραλληλισμός (συν.) 4.12

12 all-to-all broadcast Μια συνάρτηση MPI που μπορεί να εφαρμοστεί σ' αυτή τη περίπτωση. Στέλενει ένα διαφοτερικό στοιχείο από κάθε διεργασία προς κάθε άλλη διεργασία. Αντιστοιχεί σε πολλαπλές συναρτήσεις διανομής (scatter). Καλύτερα all-to-all scatter?

13 From: 4.14

14 Εφαρμογή all-to-all broadcast για το άδεισμα μικρών δοχείων στα μεγάλα Έστω 4 τμήματα και 4 επεξεργαστές Μικρό δοχείο Μεγάλο δοχείο 4.13

15 Το all-to-all broadcast μεταφέρει γραμμές πίνακα σε στήλες: Αναστροφή πίνακα. 4.14

16 Αριθμητική ολοκλήρωση Υπολογισμός επιφάνειας κάτω από μια καμπύλη. Επιμερισμός της επιφάνειας σε μικρά τμήματα (παραλληλισμός). Μπορεί να εφαρμοστεί και divide and conquer, δηλ. αναδρομικός επιμερισμός της επιφάνειας.

17 Αριθμητική ολοκλήρωση με ορθογώνια Το εμβαδό κάθε τμήματος προσεγγλιζεται με το εμβαδό αντίστοιχου ορθογωνίου. 4.15

18 Αριθμητική ολοκλήρωση: κανόνας τραπεζίου Συγκρίσιμο με τη προηγούμενη μέθοδο, για μικρό βήμα. 4.16

19 Προσαρμοστικός τετραγωνισμός Το βήμα προσαρμόζεται στη κλήση της καμπύλης. Γίνεται χρήση τριών επιφανειών, A, B, και C. Τερματισμός για max(a, B) ~ min(a, B) + C ή C ~

20 Εσφαλμένος τερματισμός Προσοχή στο επιλεγόμενο βήμα. Μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένο τερματισμό (C = 0). 4.18

21 Πρόγραμμα MPI για τον υπολογισμό τού π 3.19

22 #include <math.h> #include <stdio.h> #include "mpi.h void printit(); /*include files*/ /*function prototypes*/ int main(int argc, char *argv[]) { double actual_pi = ; /*for comparison*/ int n, rank, num_proc, i; double temp_pi, calc_pi, int_size, part_sum, x; char response = 'y', resp1 = 'y'; MPI_Init(&argc, &argv); 4.20

23 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WOLD, &num_proc); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WOLD, &rank); if (rank == 0) printit(); /*I am master, print out welcome*/ while (response == 'y') { if (resp1 == 'y') { if (rank == 0) { /*I am master*/ printf ("\nenter no. of intervals: (0 will exit)\n"; scanf("%d",&n); } } else n = 0; MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0); /*broadcast n*/ if (n==0) break; /*check for quit condition*/ 4.21

24 else { int_size = 1.0/(double) n; part_sum = 0.0; /*interval size*/ for (i = rank + 1; i <= n; i += num_proc) { /* partial sums */ x = int_size * ((double)i - 0.5); part_sum += (4.0 / (1.0 + x*x)); } temp_pi = int_size * part_sum; /* collect all partial sums compute pi */ MPI_Reduce (&temp_pi, &calc_pi, 1, MPI_DOUBLE MPI_SUM, 0); 4.22

25 if (rank == 0) { /*I am master*/ printf ("\n pi is approximately %f", calc_pi); printf ("\n Error is %f", fabs(calc_pi - actual_pi); } } /* end else */ if (rank == 0) { /*I am master*/ printf ("\ncompute with new intervals? (y/n) :"); scanf ("%c",&resp1); } } /*end while*/ MPI_Finalize(); return 0; } /*end main*/ 4.23

26 /* functions */ void printit() { printf ( "\n********************************" ); printf ( "\nwelcome to the pi calculator!" ); printf ( "\nyou set the number of divisions" ); printf ( "\nfor estimating the integral:" ); printf ( "\n\tf(x)=4/(1+x^2)" ); printf ( "\n********************************" ); } /*end printit*/ 4.24

27 Πρόβλημα N-Σωμάτων Εύρεση θέσεων και κινήσεων ουρανίων σωμάτων που υφίστανται βαρυτικές έλξεις από άλλα σώματα, με χρήση των νόμων του Νεύτονα. 4.25

28 Εξισώσεις προβλήματος Ν-σωμάτων Η βαρυτική έλξη μεταξύ δύο σωμάτων με μάζες m a and m b είναι: όπου G η σταθερά της βαρύτητας και r η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων. Σύμφωνα με το 2ο νόμο του Νεύτονα το κάθε σώμα κινείται με ταχύτητα που ορίζεται από: F = ma όπου m είναι η μάζα του σώματος, F η δύναμη που υφίσταται και α η επιτάχυνση που προκύπτει. 4.26

29 Λεπτομέρειες Έστω το χρονικό διάστημα Δt. Για σώμα μάζας m, η δύναμη είναι: Η νέα ταχύτητα: όπου v t+1 είναι η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t + 1 και v t είναι η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t. Στο χρονικό διάστημα Δt η θέση αλλάζει: όπου x t είναιs η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t. Μετά τη μετακίνηση των σωμάτων οι δυνάμεις αλλάζουν, άρα οι υπολογισμοί πρέπει να επαναληφθούν. 4.27

30 Ακολουθιακός κώδικας Overall gravitational N-body computation can be described by: /* for each time period */ for (t = 0; t < tmax; t++){ for (i = 0; i < N; i++) { /*for each body*/ F = Force_routine(i); /*force on body*/ v[i]new = v[i] + F * dt / m; /*velocity*/ x[i]new = x[i] + v[i]new * dt; /*position*/ } } for (i = 0; i < N; i++) { /* for each body */ x[i] = x[i]new; /*update position*/ v[i] = v[i]new; /*update velocity*/ } 3.28

31 Παράλληλος κώδικας Ο ακολουθιακός αλγόριθμος απαιτεί O(N 2 ) πράξεις (για κάθε επανάληψη) καθώς κάθε ένα από τα N σώματα επηρρεάζεται από τα άλλα N - 1 σώματα. Ο αλγόριθμος είναι αποδοτικός μόνο για σχετικά μικρά Ν αλλά στα ενδιαφέροντα προβλήματα το N είναι πολύ μεγάλο. 4.29

32 Ο φόρτος μπορεί να μειωθεί με την αντικατάσταση μιας συστοιχίας απομακρυσμένων σωμάτων από ένα μόνο σώμα με μάζα ίση με το άθροισμα των μαζών και θέση στο κέντρο μάζας της συστοιχίας: 4.30

33 Αλγόριθμος Barnes-Hut Αρχικά ένας κύβος περιλαμβάνει όλο το χώρο που έχει σώματα. Πρώτα ο κύβος διαιρείται σε οκτώ υπο-κύβους. Αν ένας υπο-κύβος δεν περιέχει σώματα διαγράφεται. Αν ένας υπο-κύβος έχει μόνο ένα σώμα παραμένει. Αν ένας υπο-κύβος έχει δύο ή περισσότερα σώματα διαιρείται αναδρομικά, μέχρι να μείνουν υπο-κύβοι που έχουν μόνο ένα σώμα. 4.31

34 Αλγόριθμος Barnes-Hut (συν.) Δημιουργεί οκταδικό δένδρο (octtree) κάθε κόμβος έχει μέχρι οκτώ κλάδους. Τα φύλλα είναι υπο-κύβοι του ενός σώματος. Η συνολική μάζα και το κέντρο μάζας κάθε υποκύβου αποθηκεύεται σε κάθε κόμβο. Ξεκινάμε από τα φύλλα και προχωρούμε προς τη ρίζα

35 Η δύναμη που δέχεται κάθε σώμα υπολογίζεται με διάσχιση του δένδρου, ξεκινώντας από τη ρίζα και σταματώντας στους κόμβους με την επιθυμητή ανάλυση, πχ αν η απόσταση r του σώματος από το κέντρο μάζας ενός υπο-κύβου είναι μεγαλύτερη από την ακμή του υπο-κύβου. Η κατασκευή του δένδρου απαιτεί χρόνο O(nlogn), και ο υπολογισμός όλων των δυνάμεων άλλο τόσο, άρα η συνολική πολυπλοκότητα της μεθόδου είναι O(nlogn). 4.33

36 Αναδρομική διαίρεση στις 2 διαστάσεις. 4.34

37 Ορθογωνική αναδρομική διχοτόμηση Για διδιάστατο χώρο: Βρίσκουμε μια κατακόρυφη γραμμή που χωρίζει το χώρο σε δύο περιοχές με ίσο αριθμό σωμάτων. Σε κάθε περιοχή βρίσκουμε μια οριζόντια γραμμή που χωρίζει τη περιοχή σε δύο υπο-περιοχές με ίσο αριθμό σωμάτων. Συνεχίζουμε με εναλλαγή κατακόρυφων και οριζόντιων γραμμών, όσο απαιτείται. 4.35

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Κατηγοριοποίηση I Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση...

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Όταν το Φεβρουάριο του 2004 έστειλα την πρότασή μου στον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘ- ΜΟ για την έκδοση ενός βιβλίου για τη γλώσσα C, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι οχτώ χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 1: OpenMPI Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών

Location Management and Addressing in Mobile Networks. Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Location Management and Addressing in Mobile Networks Αποστόλου Κώστας Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 Εργασία στα Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Τo Location Management (Διαχείριση Θέσης) σε ένα Κινητό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα Απαλλακτική εργασία 2012. Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609

Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα Απαλλακτική εργασία 2012. Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609 Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα Απαλλακτική εργασία 2012 0B Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609 Περιεχόμενα Πίνακας Περιεχομένων...2 Περιεχόμενα...2 Προγραμματιστικές λεπτομέρειες υλοποίησης...3 geom.h...3

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση απόδοσης μηχανισμού διάσχισης του διαδικτύου (Web Crawler) με βάση το προβαλλόμενο περιεχόμενο στους χρήστες

Βελτιστοποίηση απόδοσης μηχανισμού διάσχισης του διαδικτύου (Web Crawler) με βάση το προβαλλόμενο περιεχόμενο στους χρήστες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βελτιστοποίηση απόδοσης μηχανισμού διάσχισης του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη 08 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος ενός προβλήματος καθιστά απαγορευτική τη χρήση κλασικών μεθόδων αναζήτησης για την επίλυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα