کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک"

Transcript

1 مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيويکم / تابستان 6951 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک تاريخ دريافت: 51/10/01 تاريخ پذيرش: 51/01/22 1 مصطفی زنديه 2 سيما مردانلو چكيده پيش بيني بازده سهام موضوعي مهم در حوزه مالي است که توجه محققان را براي سالهاي بسياري به خود جلب کرده است. سرمايه گذاران همواره در تالش براي پيدا کردن راهي براي پيش بيني قيمت سهام و پيدا کردن سهام و زمان مناسب براي خريد و يا فروش هستند. اخيرا از تکنيک هاي داده کاوي و تکنيک هاي هوش مصنوعي در اين حوزه استفاده مي شود. کشف قوانين پيوستگي يکي از رايج ترين روش هاي داده کاوي مورد استفاده جهت استخراج دانش از مجموعه داده هاي بزرگ است. برخي محققين کاوش قوانين پيوستگي را به عنوان يک مسئله چند هدفه بيان کرده اند که به طور مشترک چند معيار را براي به دست آوردن يک مجموعه با قوانين جالب تر و دقيق تر بهينه سازي مي کند. در اين پژوهش يک مدل تکاملي چند هدفه جديد ارائه مي دهيم که قابليت درک جالب بودن و کارايي را به منظور کاوش مجموعه اي از قوانين پيوستگي کمي از داده هاي مالي شامل 01 تا از رايج ترين نشانگرهاي تحليل تکنيکي حداکثر مي کند. براي اين منظور اين مدل دو الگوريتم تکاملي چندهدفه معروف الگوريتم ژنتيک مرتب سازي نامغلوب II و الگوريتم ژنتيک رتبه بندي شده نامغلوب را براي انجام فراگيري تکاملي فواصل ويژگي ها و انتخاب شرايط براي هر قانون گسترش مي دهد. عالوه براين مدل ارائه شده يک جمعيت خارجي و يک فرايند شروع مجدد را براي مدل تکاملي به منظور ذخيره تمام قوانين نامغلوب يافته شده و بهبود تنوع مجموعه قوانين به دست آمده معرفي مي کند. نتايج به دست آمده بر روي داده هاي سهام در دنياي واقعي اثربخشي روش ارائه شده را نشان مي دهد. واژههاي كليدي: سيگنال خريد و فروش. قوانين پيوستگي کمي داده کاوي الگوريتم تکاملي چندهدفه نشانگر هاي تکنيکي 59 دانشيار گروه مديريت صنعتي دانشگاه شهيدبهشتي تهران ايران کارشناس ارشد مهندسي مالي دانشگاه رجاء قزوين ايران )نويسنده مسئول( -0-2

2 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان مقدمه امروزه سرمايه گذاري در بورس بخش مهمي از اقتصاد کشور را تشکيل مي دهد. به همين دليل تصميم گيري صحيح در انتخاب سهام براي سهامداران از اهميت خاصي برخوردار است تا بتوانند با ريسک متناسبي باالترين بازده را از سرمايه گذاري خود کسب کنند. در سالهاي اخير تحقيقاتي در زمينه استفاده 0 از تکنيک هاي داده کاوي از جمله قوانين پيوستگي به عنوان يک روش نوين و ابزار قوي به همراه الگوريتم 2 هاي فراابتکاري به منظور ايجاد يک سيستم توليد کننده استراتژي معامالتي انجام شده است. کشف قوانين پيوستگي يکي از رايج ترين روش هاي داده کاوي مورد استفاده جهت استخراج دانش از مجموعه داده هاي بزرگ است. قوانين پيوستگي همبستگي بين اقالم موجود در يک مجموعه داده را شناسايي مي کند و به عنوان بياني از نوع X Y که در آن X و Y مجموعه اقالم و = Y X مي باشد ]0[ تعريف مي شود. هنگامي که بازه پيوسته است قوانين پيوستگي به عنوان قوانين پيوستگي کمي شناخته مي شوند که در آن هر قلم يک جفت فاصله ويژگي است ]00[. در سال هاي اخير از الگوريتم هاي تکاملي به خصوص الگوريتم هاي ژنتيک توسط بسياري از محققان ]3[ به منظور کاوش قوانين پيوستگي کمي از مجموعه داده ها با مقادير کمي استفاده شده است. به تازگي برخي از محققين کاوش قوانين پيوستگي را به عنوان يک مسئله چند هدفه )به جاي تک هدفه( با حذف برخي از محدوديت هاي روش هاي کنوني ارائه کرده اند. چندين هدف در فرآيند کاوش قوانين پيوستگي در نظر گرفته شده اند که مجموعه اي با قوانين جالب تر و دقيق تر بدست مي آورند. به اين ترتيب ما مي توانيم 4 3 به طور مشترک معيارهايي چون تاييد اطمينان و غيره را بهينه کنيم که مي توانند درجات مختلفي از تعامل را بسته به مجموعه داده استفاده شده و نوع اطالعاتي که مي تواند از آن بدست آيد ارائه دهند. از آنجا که اين روش طبيعتي چند هدفه دارد استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري تکاملي چند هدفه براي بدست آوردن مجموعه اي از جواب ها با معيار هاي مختلف مي تواند يک راه کار خوب در اين زمينه ارائه دهد و 0 8[. [ در اين پژوهش ما يک مدل تکاملي چند هدفه جديد براي کاوش مجموعه اي از قوانين پيوستگي کمي ارائه مي دهيم که سه هدف را حداکثر مي کند: قابليت درک )C( جالب بودن )I( و کارايي )P(. براي انجام اين کار اين مدل )با نام )QAR-CIP دو الگوريتم تکاملي چندهدفه معروف الگوريتم ژنتيک مرتب 5 8 سازي نامغلوب II) (NSGA و الگوريتم ژنتيک رتبه بندي شده نامغلوب (NRGA) شده را به منظور انجام فراگيري تکاملي فواصل ويژگيها و انتخاب شرايط براي هر قانون گسترش مي دهد. عالوه براين مدل ارائه يک جمعيت خارجي )EP( و يک فرايند شروع مجدد به منظور ذخيره تمام قوانين نامغلوب يافته شده و بهبود تنوع مجموعه قوانين به دست آمده معرفي مي کند. هدف از انجام اين پژوهش ايجاد يک سيستم سيگنال دهي خودکار به منظور پشتيباني از تصميمات سرمايه گذاران با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري مي باشد. الگوريتم ارائه شده با بررسي نشانگرهاي 51

3 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو 02 تکنيکي و کاوش قوانين پيوستگي کمي بين داده ها سيگنال هاي معامالتي توليد مي کند تا سرمايه گذار بتواند با استفاده از اين سيستم براي تصميم گيري سود حاصل از سرمايه گذاري خود را بيشينه کند. اين پژوهش به ترتيب به شرح زير است. بخش 2 مطالعه مختصري بر مباني نظري و پيشينه پژوهش دارد. بخش 3 جزئيات اجزاي مدل تکاملي ارائه شده براي کاوش قوانين پيوستگي را شرح مي دهد. بخش 4 نتايج به دست آمده از اجراي مدل بر روي داده هاي مالي را نشان داده و مورد بحث قرار مي دهد. در نهايت بخش 1 برخي نکات نتيجه گيري شده را نشان مي دهد. 2- مبانی نظري و پيشينه پژوهش 1-2- قوانين پيوستگی كمی شوند. ]21[ قوانين پيوستگي براي نمايش و شناسايي پيوستگي ها بين اقالم موجود در يک پايگاه داده استفاده مي همانظور که قبال گفتيم آنها بياني از نوع X Y که در آن X و Y مجموعه اقالم و = Y X مي باشند. بسياري از مطالعات پيشين براي کاوش قوانين پيوستگي بر روي مجموعه داده ها با مقادير دوتايي و يا گسسته تمرکز داشتند اما داده ها در برنامه هاي دنياي واقعي معموال شامل مقادير کمي هستند. بنابراين طراحي الگوريتم هاي داده کاوي با قابليت کار با انواع مختلف داده يک چالش در اين زمينه است. يک روش معمول براي به کار بردن بازه هاي پيوسته در کاوش قوانين پيوستگي طبقه بندي ]00[ بازه ويژگي ها به صورت فواصل است. اين نوع قوانين به عنوان قوانين پيوستگي کمي شناخته مي شوند. براي مثال يک قانون پيوستگي مي تواند به صورت زير باشد: ] [ تعداد ماشین ] [ درآمد ] [ سن تاييد و اطمينان رايج ترين معيارها براي ارزيابي قوانين پيوستگي هستند. اين معيارها براي قانون X Y به صورت زير تعريف مي شوند: ( ) ( ) )0( ( ) ( ) ( ) )2( که SUP(XY) تعداد الگوهاي مجموعه داده است که توسط مقدم و تالي قانون پوشش داده شده است SUP(X) تعداد الگوهاي مجموعه داده است که توسط مقدم قانون پوشش داده شده است و D تعداد الگوها در مجموعه داده است. ]02[ تکنيکهاي کالسيک براي کاوش قوانين پيوستگي سعي در کشف قوانيني دارند که تاييد و اطمينان آنها بيشتر از آستانه هاي حداقل تاييد (minsup) و حداقل اطمينان (minconf) پيش فرض کاربر است. هرچند 59

4 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان 6951 برخي مولفين به اشکاالتي از اين چارچوب که منجر به پيدا کردن تعداد بيش از حد قوانين مي شود اشاره ]1 4[ کرده اند. براي مثال اطمينان قادر به شناسايي استقالل آماري و يا همبستگي منفي بين اقالم نيست زيرا تاييد نتيجه را به حساب نمي آورد. عالوه بر اين اقالم با تاييد بسيار باال منبعي از قوانين گمراه کننده هستند زيرا در تراکنش هاي بسياري ظاهر مي شوند و بنابراين هر مجموعه اقالم )برخالف معني آن( يک پيش بيني کننده خوب از وجود مجموعه اقالم با تاييد باال به نظر مي رسد. در سال هاي اخير برخي محققين معيارهاي ديگري براي انتخاب و رتبه بندي ويژگي ها براساس جالب بودن بالقوه آنها براي کاربر ارائه کرده اند. ] [ 2-2- تحليل تكنيكی )0 )2 )3 تحليل تکنيکي به معني بررسي نوسانات قيمت سهام در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پيش بيني حرکت آتي بازار انجام مي گيرد. در اين نوع تحليل سعي مي شود از روند قيمت يک سهم در گذشته آينده آن پيش بيني شود. اساس اين نوع تحليل رياضيات مي باشد که در نمودارها و نشانگرها خالصه مي شود. يک تحليلگر تکنيکي معتقد است که همه اطالعات يک سهم در سابقه قيمت آن نهفته است و از روند حرکت قيمت مي توان آينده آن را پيش بيني نمود. تحليل تکنيکي سرعت عمل بااليي داشته و به ما اين امکان را مي دهد که در مدت کوتاه تري نسبت به تحليل بنيادي تعداد خيلي بيشتري ]01[ سهام را مورد مطالعه و بررسي قرار بدهيم. تحليل تکنيکي بر اساس سه پيش فرض بنا شده است: همه چيز در نوسان قيمت منعکس مي شود. حرکت قيمت همواره داراي روند است. گذشته هميشه سعي در تکرار خود دارد. نشانگر تکنيکي مجموعه اي از نقاط اطالعاتي است که از فرمول بندي داده هاي قيمت يک سهام حاصل مي شود. داده هاي قيمت باز شدن باالترين قيمت پايين ترين قيمت و قيمت بسته شدن )قيمت پاياني( مي باشد. برخي نشانگرها ممکن است فقط قيمت بسته شدن را به کار ببرند درحالي که برخي ديگر حجم سهام معامله شده و قيمت باز شدن را هم در فرمول وارد مي کنند. در واقع فرمول هر نشانگر مانند يک تابع عمل مي کند به اين صورت که داده هاي قيمت ورودي اين تابع و نقاط نمودار نشانگر خروجي آن مي باشد. از وصل کردن نقاط خروجي نمودار نشانگر به دست مي آيد به منظور تسهيل انجام تجزيه و تحليل نشانگرهاي تکنيکي معموال به صورت يک نمودار باال يا پايين نمودار قيمت نشان داده شوند. اين کار سبب مي شود مقايسه نمودار قيمت و نشانگر مهم هشدار دادن تاييد کردن و پيش بيني را دارند. مي ]01[ ساده تر انجام پذيرد. نشانگرها سه وظيفه در اين تحقيق سعي شده است که رايج ترين و موثرترين نشانگرها مورد استفاده قرار گيرند به گونه اي که با در کنار هم قرار گرفتنشان يکديگر را تکميل و تاييد کنند. 59

5 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو 3-2- پيشينه پژوهش استخراج قوانين پيوستگي کمي براي اولين بار توسط آگراوال و اسريکانت در سال 0554 مطرح شد که در آن الگوريتم قوانين پيوستگي را با قسمت بندي کردن دامنه مشخصه ها و ترکيب قسمت هاي مجاور مسئله به حالت دوتايي تبديل مي نمود. اين کار باعث تاکيد بيش از حد و يا ناديده گرفتن داده هايي مي شد که در مرز بين فاصله ها قرار داشتند. در سال ]0[ يو پينگ هوانگ و لي ين کاو به منظور حل مشکل فوق الگوريتمي ارائه کردند که در آن ابتدا مشخصه هاي کمي به چندين مشخصه فازي تبديل مي شد. کاوش قوانين پيوستگي در اين رويکرد بر اساس الگوريتم Apriori بود. نتايج نشان دهنده اثر بخشي اين روش در معامالت و بهبود نتايج قبلي بود. ]00[ 00 يو تينگ و همکاران در سال 2110 رويکردي ارائه کردند که در آن داده هاي کمي بازار بورس را با استفاده از نمودار هاي آماري و تحليل تکنيکي به رشته هاي نمادي تبديل مي کرد تا با کاوش قوانين پيوستگي جهت حرکت قيمت آينده سهام را پيش بيني کند. نتايج نشان داد اين روش در پيش بيني جهت حرکت قيمت و استخراج روابط بين سهام موثر مي باشد گاش و نث ]08[ ]01[ در سال 2114 براي اولين بار استفاده از چندين هدف را جهت استخراج قوانين پيوستگي مطرح کردند. آن ها معيارهايي از جمله تاييد قابليت درک و جالب بودن را به صورت اهداف مختلف براي ارزيابي قوانين حاصله به کار بردند. آن ها از الگوريتم ژنتيک مبتني بر پارتو جهت استخراج قوانين پيوستگي موثر استفاده کردند. در اين روش بر خالف روش هاي قبلي به تعيين آستانه حدود براي معيار هاي تاييد و اطمينان نياز نبود. نتايج حاکي از آن بود که اين روش براي مجموعه داده هاي بزرگ بسيار مناسب است. 21 در سال 2110 آالتاس و همکاران الگوريتم تکاملي تفاضلي چندهدفه با نام MODENAR را به عنوان يک استراتژي کاوش قوانين پيوستگي ارائه دادند. اين الگوريتم به منظور جستجو ما بين فاصله هاي مشخصه هاي کمي و يافتن قوانين پيوستگي ميان آنها طراحي شده بود. نتايج بهبودي نسبت به نتابج قبلي نشان نمي داد ولي استفاده از اين الگوريتم آسان و قابل فهم تر بود. ]3[ 20 يان و همکاران در سال 2115 الگوريتمي مبتني بر الگوريتم ژنتيک تک هدفه با نام ARMGA/EARMGA مطرح نمودند که در اين الگوريتم قوانين پيوستگي بدون تعيين حدود آستانه تاييد توسط کاربر شناسايي مي شوند. نتايج نشان مي دهد اين الگوريتم داراي کارايي بااليي مي باشد و از آن مي توان براي داده هاي جهان واقعي نيز به کار برد. ]05[ چانگ چين و چن در سال 2101 روش جديدي براي طبقه بندي ارائه نمودند که بر اساس قوانين پيوستگي بود و مي توانست از داده هاي کمي و روابط بين آنها استفاده کند. در اين تحقيق داده هاي بازار بورس به کار برده شده و توسط الگوريتمي بر مبناي الگوريتم ژنتيک مدل طبقه بندي کننده اي ايجاد شده 55

6 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان 6951 که مي تواند با استفاده از نشانگرهاي مالي استراتژي معامالتي را شناسايي کند. نتايج حاکي از آن بود که ]2[ اين رويکرد يک روش طبقه بندي موثر بوده و داراي دقت بااليي مي باشد. 24 مارتين و همکاران در سال 2103 از قوانين پيوستگي با مقادير کمي استفاده کردند و يک الگوريتم تکاملي چند هدفه جديد با نام QAR-CIP-NSGA II را براي کاوش مجموعه اي از قوانين پيوستگي کمي ارائه کردند که سه معيار قابليت درک جالب بودن و کارايي را با تبادل خوبي بين قابليت تفسير و دقت حداکثر مي کرد. نتايج به دست آمده بر روي داده ها در دنياي واقعي اثربخشي روش ارائه شده را نشان مي دهد. ]03[ 3- روش شناسی پژوهش در اين پژوهش ما يک مدل تکاملي چند هدفه جديد براي کاوش مجموعه اي از قوانين پيوستگي کمي ارائه مي دهيم که سه هدف را حداکثر مي کند: قابليت درک جالب بودن و کارايي. اين مدل استفاده از دو الگوريتم NSGA II و NRGA در کارايي فراگيري تکاملي در قوانين در نظر مي گيرد ]02[ و دو مؤلفه جديد براي مدل تکاملي خود معرفي مي کند: يک جمعيت خارجي )EP( و يک فرايند شروع مجدد. در ادامه جزئيات تمام ويژگي هاي آنها را شرح خواهيم داد مدل چندهدفه تكاملی در اين پژوهش مدل ارائه شده QAR-CIP دو الگوريتم معروف NSGA II و NRGA را گسترش و يک جمعيت خارجي )EP( و يک فرايند شروع مجدد براي مدل به ترتيب به منظور ذخيره تمام قوانين نامغلوب يافته شده ايجاد تنوع در جمعيت و بهبود پوشش مجموعه داده تکاملي ارائه مي دهد. EP تمام قوانين نامغلوب يافته شده را ذخيره مي کند و در پايان هر نسل با قوانين نامغلوب جمعيت فعلي به روز مي شود. قوانين نامغلوب اضافه به منظور جلوگيري از تداخل )اشتراک( قوانين از EP حذف مي شوند. يک قانون وقتي اضافه به حساب مي آيد که فواصل تمامي متغيرهاي آن در فواصل متغيرهاي يک قانون ديگر وجود داشته باشد. عالوه بر اين اندازه EP به منظور به دست آوردن تعداد زيادتري از قوانين جبهه پارتو و به منظور کاهش اندازه جمعيت )مستقل از اندازه مسئله( محدود نشده است که به کنترل بهتر همگرايي روش کمک مي کند. به منظور ايجاد تنوع در جمعيت هنگامي که تعداد افراد جديد در جمعيت يک نسل کمتر از %α اندازه جمعيت فعلي باشد )α توسط کاربر تعيين مي شود و معموال 1% است( از فرايند شروع مجدد استفاده مي شود. در اين حالت نمونه هاي تحت پوشش قوانين در EP عالمت گذاري شده و فرايند مقداردهي اوليه جمعيت دوباره از نمونه هاي پوشش داده نشده اعمال مي شود که به ما اجازه مي دهد يک بررسي خوب از فضاي جستجو انجام دهيم. در نهايت EP با جمعيت جديد به روز مي شود. توجه داشته باشيد که هر دو عضو مکمل يکديگرند. فرآيند شروع مجدد از نمونه هاي پوشش داده نشده توسط قوانين EP براي توليد 611

7 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو جمعيت جديد استفاده مي کند. عالوه بر اين EP تمام قوانين نامغلوب يافته شده تا آخرين لحظه را نگه مي دارد که از حذف قوانين هنگامي که فرايند شروع مجدد کل جمعيت را مجددا شروع مي کند جلوگيري مي کند. با اين اصالحات مدل تکاملي به شرح زير خواهد بود: نخست يک جمعيت اوليه توليد مي کند و EP را با قوانين نامغلوب از جمعيت اوليه مقدار دهي اوليه مي کند. سپس جمعيت فرزندان از جمعيت فعلي با انتخاب تقاطع و جهش توليد مي شود. جمعيت بعدي از جمعيت فعلي و فرزندان ساخته مي شود EP با جمعيت فعلي به روز شده و در صورت لزوم فرآيند شروع مجدد اعمال مي شود. هنگامي که تعداد افراد جديد در جمعيت بعدي کمتر از %α است فرآيند شروع مجدد اعمال مي شود. اين فرايند تا زماني که يک شرط توقف ارضا شود تکرار مي شود. الگوريتم NSGA-II و NRGA دو ويژگي دارند که آنها را الگوريتم هاي فراابتکاري تکاملي با عملکرد باال مي سازد. يکي ارزيابي برازش هر جواب بر اساس رتبه بندي پارتو و يک معيار ازدحام است و ديگري يک روش به روز رساني نسل نخبه گرا است. هر جواب در جمعيت فعلي به صورت زير ارزيابي مي شود. ابتدا رتبه 0 به همه جواب هاي نامغلوب در جمعيت فعلي اختصاص داده مي شود. تمام جواب هاي با رتبه 0 موقتا از جمعيت فعلي حذف مي شوند. سپس رتبه 2 به تمام جواب هاي نامغلوب در جمعيت کاهش يافته فعلي اختصاص داده مي شود. تمام جواب هاي با رتبه 2 موقتا از جمعيت فعلي حذف مي شوند. اين فرايند تا زماني که تمام جواب ها موقتا از جمعيت فعلي حذف شوند تکرار مي شود. در نتيجه رتبه اي متفاوت به هر جواب اختصاص داده مي شود. جواب هاي با رتبه هاي کوچکتر بهتر از جواب هاي با رتبه هاي بزرگتر محسوب مي شوند. در ميان جواب هاي با رتبه مشابه شرط ديگري به نام معيار ازدحام درنظر گرفته مي شود. معيار ازدحام براي يک جواب فاصله بين جواب هاي مجاور با رتبه مشابه در فضاي هدف را محاسبه مي کند. جواب هاي با ازدحام کمتر با مقادير بزرگ تر معيار ازدحام بهتر از جواب هاي با ازدحام بيشتر با مقادير کوچکتر معيار ازدحام محسوب مي شوند. يک جفت از جوابهاي والد از جمعيت فعلي با تورنامنت دوتايي در الگوريتم NSGA-II و چرخ رولت در الگوريتم NRGA بر اساس رتبه بندي پارتو و معيار ازدحام انتخاب مي شوند. هنگامي که بايد جمعيت بعدي ساخته شود جمعيت فعلي و فرزندان به يک جمعيت ادغام شده ترکيب مي شوند. هر جواب در جمعيت ادغام شده به همان شيوه اي که در مرحله انتخاب جواب هاي والد با استفاده از رتبه بندي پارتو و معيار ازدحام استفاده شد ارزيابي مي شوند. جمعيت بعدي با انتخاب يک عدد معين )مثال اندازه جمعيت( از بهترين جواب هاي جمعيت ادغام شده ساخته مي شود. 616

8 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان كدگذاري و ژن هاي اوليه هر کروموزوم برداري از ژن هاست که نشان دهنده ويژگي ها و فواصل قانون است. در اينجا ما از يک کدگذاري مکاني استفاده کرده ايم که در آن ويژگي i ام استفاده شده در ژن i ام کدگذاري شده است. هر ژن شامل سه بخش است: بخش اول )an( نشان دهنده اين است که يک ژن در قانون نقش دارد يا نه. هنگامي که اين بخش صفر است اين ويژگي در قانون نقش ندارد و هنگامي که اين بخش 0 است اين ويژگي بخشي از مقدم قانون بوده است. بخش دوم نشان دهنده کران پايين )lb( فواصل ويژگي هاست. بخش سوم نشان دهنده کران باال )ub( فواصل ويژگي هاست. در نهايت يک کروموزوم C T به صورت زير کدگذاري مي شود که در آن m تعداد ويژگي ها در مجموعه داده است )که در اينجا با توجه به تعداد نشانگرهاي تکنيکي استفاده شده برابر 01 است(. Gene i = (an i, lb i, ub i ), i=1,, m C T = Gene 1 Gene 2 Gene m شكل 1- نمايی از يک كروموزوم 21 به منظور اجتناب از افزايش فواصل بيش از اندازه کل بازه دامنه را به عنوان حداکثر اندازه اي که فاصله يک ويژگي تعيين شده مي تواند داشته باشد تعريف مي کنيم. به اين ترتيب دامنه ويژگي i ام به صورت زير تعريف مي شود: Amplitude i = (Max i Min i ) / δ )3( که در آن Max i و Min i به ترتيب مقادير حداکثر و حداقل بازه ويژگي δ i يک مقدار داده شده توسط متخصص سيستم است که تعيين کننده تعامل بين تعميم و اختصاصيت از قوانين است. جمعيت اوليه از يک مجموعه قانون با پوشش خوبي از مجموعه داده ها تشکيل مي شود. از آنجا که در اين تحقيق بخش تالي اين قوانين همان سيگنال هاي خريد و فروش مورد نظر ماست ما تنها ويژگي ها را در بخش مقدم قوانين در نظر مي گيريم. براي توليد جمعيت اوليه ابتدا به طور تصادفي ويژگي هايي را که بخشي از مقدم قوانين هستند را انتخاب مي کنيم )حداقل يک ويژگي براي مقدم انتخاب خواهد شد(. 611

9 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو سپس به طور تصادفي يک الگوي بدون عالمت از مجموعه داده را انتخاب کرده و فاصله هر ويژگي را با اندازه اي برابر 11% دامنه i هر ويژگي و با مقادير الگوي انتخاب شده در مرکز هرکدام از آنها توليد مي کنيم. اگر برخي از کرانه هاي فواصل از بازه ويژگي تجاوز کنند با کرانه بازه جايگزين خواهد شد. در نهايت الگوهاي پوشش داده شده براي اين قانون در مجموعه داده عالمت گذاري مي شوند. اين فرايند تا زماني که جمعيت اوليه کامل شود تکرار مي شود. توجه داشته باشيد که اگر همه الگوها عالمت گذاري شده و جمعيت اوليه کامل نشده باشد تمام الگوها دوباره بي عالمت مي شوند و اين فرايند تا زماني که جمعيت اوليه کامل شود تکرار خواهد شد. براي مثال يک مجموعه داده ساده با سه ويژگي X 2 و X 1 X 3 شش الگو و 2=δ را در نظر بگيريد. جدول 0 شش الگو کران باال و پايين بازه ويژگي و 11% دامنه i هر ويژگي را نشان مي دهد. فرض کنيد به طور تصادفي الگوي ID3 و ويژگي و X 1 X 2 را براي مقدم قانون انتخاب کرده ايم. جدول 1( شش الگو در اين مثال ID X 1 X 2 X 3 ID ID ID ID ID ID کران پايين بازه کران باالي بازه % دامنه i فواصل به صورت زير محاسبه مي شوند: { } { } { } { } { } 619

10 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان 6951 { } 11% دامنه i براي قرار گرفتن مقدار الگوي ID3 در مرکز فواصل توليد شده تقسيم بر 2 مي شود. توجه داشته باشيد که ub 1 برابر 0.1 است زيرا هنگامي که کرانه فواصل از بازه ويژگي تجاوز کند با کرانه باال/ پاين بازه جايگزين خواهد شد. شکل 2 کروموزوم توليد شده در اين مثال را نشان مي دهد. در اين تکرار قانون زير توليد مي شود:. ] [ و ] [ اين قانون الگوي ID1 و ID3 در جدول 0 را پوشش مي دهد. در اين حالت اين الگوها در مجموعه داده عالمت گذاري مي شوند. EP با قوانين نامغلوب جمعيت اوليه مقداردهي مي شود. شكل 2- كروموزوم توليد شده در اين مثال 3-3- اهداف سه هدف در اين مسئله حداکثر مي شوند: قابليت درک جالب بودن و کارايي. قانون قابليت درک: اين معيار تالش مي کند تا سهولت درک قانون را به صورت کمي اندازه گيري کند. هرچه تعداد ويژگي هاي نقش دار قانون کمتر باشد آن قانون براي کاربر قابل فهم تر است. در اينجا قابليت درک به صورت زير تعريف مي شود: ( ) که Attr X Y تعداد ويژگي هاي نقش دار در مقدم قانون است. جالب بودن: اين معيار ميزان جالب بودن قانون را اندازه مي گيرد که به ما اجازه مي دهد فقط آن دسته از قوانيني را استخراج کنيم که مورد عالقه کاربران خواهد بود. در اين جا ما معيار پيشرفت را به عنوان معيار جالب بودن در نظر مي گيريم. بنابراين جالب بودن يک قانون به صورت زير تعريف مي شود: ( ) ( ) ( ) ( ) 611

11 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو كارايی: اين معيار حاصل ضرب فاکتور قطعيت )CF( و تاييد است که به ما اجازه مي دهد قوانيني دقيق و تبادل خوبي بين قوانين محلي و کلي به دست آوريم. توجه داشته باشيد که ما تنها به قوانين بسيار قوي که نشان دهنده يک همبستگي مثبت بين اقالم و حل اشکال تاييد مي باشند عالقه مند هستيم قانون به صورت زير تعريف مي شود: ]5[. کارايي ( ) ( ) ( ) اين معيار مي تواند مقاديري در بازه ] 0 و 1 [ به دست آورد. يک قانون با مقدار کارايي نزديک به 0 احتماال براي کاربر مفيدتر است. NSGA 4-3- عملگرهاي ژنتيک عملگر تقاطع يک جفت از جواب هاي والد از جمعيت فعلي با تورنامنت دوتايي )در الگوريتم )II يا چرخ رولت )در الگوريتم )NRGA بر اساس رتبه بندي پارتو و معيار ازدحام انتخاب مي شوند. با جابه جا کردن ژن هاي والدين به طور تصادفي دو فرزند توليد مي کند. شکل 3 يک مثال ساده از عملکرد اين عملگر را نشان مي دهد. شكل 3- يک مثال ساده از عملكرد عملگر تقاطع عملگر جهش شامل تغيير تصادفي وقفه ها lb( و )ub و an يک ژن به طور تصادفي انتخاب شده است. اين عملگر به صورت تصادفي يکي از کران هاي وقفه را انتخاب کرده و به صورت تصادفي مقدار آن را افزايش يا کاهش مي دهد. بايد کامال مراقب باشيم که از مقدار ثابت دامنه تجاوز نکنيم. در آن صورت روشي که وقفه ها را تغيير مي دهيم شبيه به روش محاسبه شده در فرايند مقداردهي اوليه است. مقدار an از مجموعه } 0 و 1 { انتخاب مي شود. بنابراين در صورت 1 بودن اين مقدار به 0 و در صورت 0 بودن به 1 تبديل مي شود فرآيند شروع مجدد براي دور شدن از بهينه محلي اين الگوريتم از يک فرآيند شروع مجدد استفاده مي کند. اين رويکرد فرايند مقداردهي اوليه را مجددا براي جمعيت اعمال مي کند. عالوه بر اين EP با جمعيت جديد طبق 619

12 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان 6951 شرايط نامغلوب به روز مي شود. فرآيند شروع مجدد هنگامي اعمال مي شود که تعداد افراد جديد در جمعيت يک نسل کمتر از %α اندازه جمعيت فعلي باشد نمودار جريان مدل با توجه به توضيحات باال الگوريتم پيشنهادي براي کاوش قوانين پيوستگي کمي مي تواند به صورت زير خالصه شود: ورودي: اندازه جمعيت N تعداد ارزيابي ها ntrials احتمال جهش P mut فاکتور دامنه براي هر ويژگي مجموعه داده δ آستانه تفاوت α. خروجی: EP گام 1: مقداردهي اوليه الف( توليد جمعيت اوليه ( t P( با N کروموزوم ب( ارزيابي جمعيت اوليه پ( توليد تمام جبهه هاي نامغلوب ت( مقداردهي اوليه EP F= (F 1, F 2, ) گام 2: توليد جمعيت فرزندان ( t Q( به صورت زير: جمعيت اوليه و محاسبه فاصله ازدحام در F. i الف( انتخاب يک جفت جواب والد با انتخاب تورنمنت دوتايي در NSGA-II و چرخ رولت در NRGA بر اساس رتبه بندي پارتو و معيار ازدحام ب( تقاطع هر جفت و توليد دو فرزند )اين عملگر ژن هاي والدين را جابه جا مي کند(. سپس اعمال عملگر جهش بر روي دو فرزند. پ( محاسبه افراد جديد گام 3: توليد جمعيت بعدي ( 1+t P( به صورت زير: الف( ايجاد جمعيت ادغام شده با P t و Q t ب( توليد تمام جبهه هاي نامغلوب (, 2 =F F) 1, F جمعيت ادغام شده و محاسبه فاصله ازدحام در.F i پ( ايجاد 1+t P با بهترين کروموزوم ها از جمعيت ادغام شده با استفاده از جبهه هاي نامغلوب و فاصله ازدحام: شامل جبهه نامغلوب i ام در P t+1 بررسي جبهه بعدي براي ورود )inclusion?( مرتب سازي به ترتيب نزولي با استفاده از عملگر مقايسه ازدحام انتخاب اولين جزء ) 1+t )N- P از F i 611

13 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو گام 4: به روز رساني EP طبق شرايط نامغلوب گام 5: اگر تفاوت بين جمعيت فعلي و جمعيت قبلي کمتر از از %α باشد شروع مجدد جمعيت گام 6: اگر بيشترين تعداد ارزيابي بدست نيامد رفتن به گام 2 گام 7: حذف اضافات در EP پاک کردن کروموزوم هايي که زير کروموزوم بقيه هستند. يک زير کروموزوم کروموزومي است که در آن فواصل تمامي ژن ها در فواصل ژن هاي کروموزوم ديگري وجود داشته باشد. گام 8: EP به دست مي آيد. 4- يافتههاي پژوهش در اين پژوهش نمونه ها بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )داده هاي داخلي( و شرکت هاي پذيرفته شده در بورس نيويورک )داده هاي خارجي( انتخاب شده اند. داده هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع داده هاي سري زماني مي باشند داده هاي سري زماني داده هايي هستند که در طي يک دوره زماني جمع آوري مي شوند. در اين پژوهش از داده هاي روزانه شامل باالترين و پايين ترين قيمت قيمت پاياني و حجم معامله مربوط به سهام 1 شرکت داخلي در سال 54 و سهام 1 شرکت خارجي در سال 2101 استفاده شده است. سپس از اين دادهها براي محاسبه 01 تا از رايجترين نشانگرهاي مالي استفاده مي شود. اين نشانگرها عبارتند از: ميانگين متحرک ساده ميانگين متحرک نمايي شاخص قدرت نسبي همگرايي واگرايي ميانگين متحرک نرخ تغيير شاخص کانال کاال نوسانگر تصادفي شاخص دامنه درصد ويليامز جريان پول چايکين و نوسانگر درصد نقدي. هريک از الگوريتم هاي QAR-CIP-NSGA II و QAR-CIP-NRGA بر روي هر سهم 01 بار اجرا و نتايج حاصل ثبت شد. پس از حصول شرط خاتمه که در اين پژوهش 011 بار تکرار الگوريتم مي باشد از بين جواب هايي با تابع برازش باال به ازاي هر کالسه )0 و 1 و 0-( سه جواب با بهترين تابع برازش را به عنوان قوانين طبقه بندي کننده انتخاب مي کنيم. کالسه 0 به معني افزايش قيمت طي 01 روز آينده کالسه مي باشد. 0- به معني کاهش قيمت طي 01 روز آينده و کالسه 1 به معني عدم تغيير قيمت طي 01 روز آينده سپس بازده حاصل از سرمايه گذاري با استفاده از مدل هاي پيشنهادي با بازده استراتژي خريد و نگه داري سهم به مدت يک سال مقايسه گرديد. همچنين دقت سيگنال هاي توليد شده در پيش بيني درست افزايش يا کاهش قيمت سهام محاسبه گرديد. نتايج حاصل از اين مقايسه در جدول 2 به طور خالصه آمده است. 619

14 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان 6951 جدول 2- خالصه نتايج حاصل از بازده مدل بازده بازده دقت پيش بينی QAR-CIP- NRGA QAR-CIP- NSGA II QAR-CIP- NRGA QAR-CIP- NSGA II نام سهم استراتژي خريد و نگهداري %54.38 %50.08 % % تاپيکو % %80.20 %50.22 %50.30 %51.54 فوالد % %82.08 %83.00 % % % داخلی وغدير %52.40 %58.54 % % همراه % %52.00 %54.53 %84.23 %84.12 فارس % %80.80 %80.82 % % %00.00 BAC %82.22 %85.24 % % % FCX %51.32 %53.51 % % %04.01 خارجی GM %85.11 %80.40 % % %22.48 CHK %51.58 %52.10 % % % PBR از نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت در هردو الگوريتم QAR-CIP-NSGA II و QAR-CIP-NRGA بازده مدل نسبت به بازده استراتژي خريد و نگه داري سهم با اختالف زيادي بيشتر است. براي ارزيابي عملکرد الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه 1 معيار ارئه شده است. اين معيارها عبارتند از: تعداد جواب هاي )MD( و زمان اجراي پارتو )N( فاصله از نقطه ايده آل )MID( يکنواختي )S( بيشترين گسترش 42 الگوريتم )T(. براي مقايسه دو الگوريتم از آزمون فرض برابري ميانگين دو جامعه مستقل استفاده کرديم. به طور کلي فرضيه هاي مورد آزمون به شرح زير هستند: { ( ) ( ) ( ) ( ) 3 نتايج آزمون هاي فرض مقايسه ميانگين دو الگوريتم پيشنهادي در سطح 1.11=α به طور خالصه در جدول آمده است. 619

15 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو جدول 3- خالصه نتايج آزمون هاي فرض مقايسه دو الگوريتم پيشنهادي معناداري %55 رديف معيار الگوريتم ميانگين الگوريتم برتر QAR-CIP-NSGA II NSGA II NRGA تعداد جواب هاي آرشيو پارتو )N( NSGA II NRGA فاصله از نقطه ايده آل تفاوتي ندارند )MID( تفاوتي ندارند NSGA II NRGA 3 يکنواختي )S( NSGA II NRGA بيشترين گسترش )MD( تفاوتي ندارند 4 QAR-CIP-NSGA II NSGA II NRGA 1 زمان اجراي الگوريتم )T( -5 نتيجه گيري و بحث در اين پژوهش سعي شده است که با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري يک سيستم سيگنال دهي خودکار به منظور پشتيباني از تصميمات سرمايه گذاران ايجاد شود که با بررسي نشانگرهاي تکنيکي و کاوش قوانين پيوستگي کمي بين داده ها سيگنال هاي معامالتي توليد کند تا سرمايه گذار بتواند با استفاده از اين سيستم براي تصميم گيري سود حاصل از سرمايه گذاري خود را بيشينه کند. بدين منظور يک مدل تکاملي چند هدفه جديد با استفاده از دو الگوريتم ژنتيک چندهدفه NSGA II و NRGA ارائه شد که سه هدف قابليت درک جالب بودن و کارايي را حداکثر مي کند. گيرد. پس از اجراي هر الگوريتم و ثبت نتايج حاصل از آن از بين قوانين پيوستگي توليد شده براي هر سهم به ازاي هر کالسه سه تا از بهترين قوانين طبقه بندي کننده که منجر به توليد سيگنال خريد يا فروش مي شوند را انتخاب مي کنيم. بازده حاصل از سرمايه گذاري با استفاده از مدل هاي پيشنهادي با بازده استراتژي خريد و نگه داري سهم به مدت يک سال مقايسه مي گردد. استفاده از اين مدل در شرايطي معقول خواهد بود که بازده حاصل از آن بيشتر از بازده حاصل از استراتژي خريد و نگه داري باشد. با توجه به نتايج بدست آمده در جدول 2 مي توان نتيجه گرفت در هردو الگوريتم QAR-CIP-NSGA II و QAR-CIP-NRGA بازده مدل نسبت به بازده استراتژي خريد و نگه داري سهم با اختالف زيادي بيشتر است. بنابراين با در نظر گرفتن دقت باالي پيش بيني مدل فوق مي تواند به عنوان ابزاري براي تصميم گيري در معامالت بازار سرمايه جهت افزايش ميزان سوددهي در بازارهاي سرمايه در همه چهارچوب هاي زماني مورد استفاده قرار نتيجه مقايسه عملکرد دو الگوريتم QAR-CIP-NSGA II و QAR-CIP-NRGA نشان مي دهد که جز در تعداد جواب هاي پارتو و زمان اجراي الگوريتم که در آن الگوريتم QAR-CIP-NSGA II بهتر عمل مي 615

16 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان 6951 کند تفاوت معناداري بين عملکرد اين دو الگوريتم وجود ندارد. معيار زمان در دوره هاي زماني طوالني تر که تعداد داده ها بيشتر است اهميت مي يابد. همچنين به نظر مي رسد با توجه به اينکه الگوريتم QAR- CIP-NSGA II تعداد جواب )قوانين( بيشتري نسبت به الگوريتم QAR-CIP-NRGA توليد مي کند داراي دقت پيش بيني باالتري باشد. صحت اين امر در جدول 2 نيز تاييد مي گرد. بنابراين به نظر مي رسد استفاده از الگوريتم QAR-CIP-NSGA II براي کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام مناسب تر باشد. به منظور افزايش کارايي مدل و کاربردي شدن آن موارد زير پيشنهاد مي گردد: استفاده از ساير نشانگرهاي تکنيکي براي افزايش کارايي مدل افزايش تعداد نشانگرها يا تعويض آن ها با ديگر نشانگرهاي در صورت افزايش کارايي. استفاده از نشانگرهايي که سيگنال هاي متفاوت و هم پوشاني کمتري داشته باشند. استفاده از توابع هدف متفاوت در صورت افزايش کارايي تخصيص وزن براي نشانگرها )باتوجه به اهميت هرکدام( براي محاسبه اهداف مسئله )0 )2 )3 )4 فهرست منابع [1] Agrawal, R., Srikant, R., Fast algorithms for mining association rules. In Proc. 20th Int. Conf. Very Large Data Bases, September1994, Vol. 1215, pp [2] Ahn K.-I., Kim J.-Y., Efficient mining of frequent itemsets and a measure of interest for association rule mining, Journal of Information & Knowledge Management 3, pp , 2004 [3] Alatas B., Akin E., Karci A. MODENAR: Multi-objective differential evolution algorithm for mining numeric association rules. Applied Soft Computing, 8(1), pp , 2008 [4] Berzal F., Blanco I., Sanchez D., Vila M., Measuring the accuracy and interest of association rules: a new framework, Intelligent Data Analysis 6, pp , 2002 [5] Brin S., Motwani R., Ullman J., Tsur S., Dynamic itemset counting and implication rules for market basket data, ACM SIGMOD Record 26 pp , 1997 [6] Chang Chien Y.W., Chen Y.L., Mining associative classification rules with stock trading data A GA-based method. Knowledge-Based Systems, 23(6), pp [7] Coello C., Lamont G., Veldhuizen D.V., Evolutionary Algorithms for Solving Multi- Objective Problems. Kluwer Academic Publishers, 2002 [8] Deb K., Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms, Kluwer Academic, 2001 [9] Geng L., Hamilton H., Interestingness measures for data mining: a survey, ACM Computing Surveys 38, pp. 1 32, 2006 [10] Ghosh A., Nath B., Multi-objective rule mining using genetic algorithms. Information Sciences 163 (1-3) pp , 2004 [11] Huang Y.P., Kao L.J., A Novel Approach to Mining Inter-Transaction Fuzzy Association Rules from Stock Price Variation Data. The 14th IEEE International Conference, 2005 [12] K. Deb, S. Agrawal, A. Pratab, T. Meyarivan, A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II, IEEE Transactions Evolutionary Computation 6 (2) (2002) [13] Martín D., Rosete A., Alcalá-Fdez J., Herrera F. QAR-CIP-NSGA-II: A new multi-objective evolutionary algorithm to mine quantitative association rules. Information Science,

17 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتمهاي... / مصطفي زنديه و سيما مردانلو [14] Ramaswamy S., Mahajan S., Silberschatz A., On the discovery of interesting patterns in association rules, 24rd International Conference on Very Large Data Bases, San Francisco, CA, USA: 1998 [15] Shannon, B. Technical Analysis Using Mulltiple Timeframes, Life Vest, 2008 [16] Silverstein C., Brin S., Motwani Beyond R., market baskets: generalizing association rules to dependence rules, Data Mining and Knowledge Discovery 2, pp , 1998 [17] Srikant R., Agrawal R., Mining quantitative association rules in large relational tables, in: ACM SIGMOD International Conference on Management of data (SIGMOD96), Montreal, Quebec, Canada, [18] Ting J., Fu T.C., Chung F.L., Mining of stock data: intra-and inter-stock pattern associative classification. Threshold, 5(100), pp. 5-99, 2006 [19] Yan X., Zhang C., Zhang S., Genetic algorithm-based strategy for identifying association rules without specifying actual minimum support, Expert Systems with Applications 36 (2) (2009) [20] Zhang C., Zhang S., Association Rule Mining: Models and Algorithms. Lecture Notes in Computer Science, LNAI 2307, Springer-Verlag, Berlin: 2002 يادداشتها 1. Association Rules 2. Metaheuristics 3. Support 4. Confidence 5. Comprehensibility 6. Interestingness 7. Performance 8. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 9. Non-dominated Ranked Genetic Algorithm 10. External Population 11. Restarting Process 12. Technical Andicators 13. Agrawall 14. Srikant 15. Yo-Ping Huang 16. Li-Jen Kao 17. Jo Thing 18. Ghosh 19. Nath 20. Alatas 21. Yan 22. Chang Chien 23. Chen 24. Martin 25. Amplitude 26. Generalization 27. Specificity 28. Simple Moving Average (SMA) 666

18 فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار/ شماره سيويکم/ تابستان Exponential Moving Average (EMA) 30. Relative Strength Index (RSI) 31. Moving Average Convergence-Divergence (MACD) 32. Rate Of Change (ROC) 33. Commodity Channel Index (CCI) 34. Stochastic Oscillator (K,D) 35. Williams' Percent Range (%R) 36. Chaikin Money Flow (CMF) 37. Percentage Price Oscillator (PPO) 38. Number Of Solutions 39. Mean Ideal Distance 40. Spacing 41. Maximum Diversity 42. Time 661

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ [masood.ghz@gmail.com] دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره سوم پياپی )25( پایيز 1394 تاریخ وصول: 1394/7/14 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 7590 تاثیر استراتژیهای پایداری بر رقابتی ریسک و مالی عملکرد چکیده 1 نشانی مكاتباتی نویسنده

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط ينتب لهاي پ لرزه اي رفتار در پايهها پالستيک مفاصل و کوله ها مدل سازي اثرات عمران مهندسی دانشکده سازه مهندسی در بنیادین پژوهش های علمی قطب استاد مكاتبات( اميري)مسئول قدرتي غالمرضا ايران تهران ایران وصنعت

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα