380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών. 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί"

Transcript

1 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί (α) 380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις εργασίες στεγάνωσης έργων πολιτικού µηχανικού, όπως οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, γεφυρών, υπογείων έργων που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (cut and cover), επενδύσεων πασσαλοστοιχιών κτλ. εν περιλαµβάνονται οι στεγανώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιγράφονται στην ενότητα 1100 του παρόντος τεύχους. Ως στεγανώσεις νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της στεγανότητας των κατασκευών Υλικά (α) Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται στα παρακάτω, οι στεγανώσεις γίνονται µε: - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών Για τα πατητά επιχρίσµατα ισχύουν οι ΠΤΠ Τ44 και Τ87, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Για τις ασφαλτικές επαλείψεις και τις στρώσεις ασφαλτόπανου, ισχύει η ΠΤΠ Τ110 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται κατωτέρω. Τα συστήµατα στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες, που περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας της εφαρµογής τους σε ανάλογα έργα, σύµφωνα µε τα Βρετανικά ή Γερµανικά Πρότυπα ή τα Πρότυπα ΙSΟ Εκτέλεση εργασιών Γενικά (α) Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει εγκαίρως σύστηµα στεγάνωσης (υλικά, µέθοδος κατασκευής, έλεγχοι), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών συµβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών, πρότυπα και κανονισµούς, καθώς και πιστοποιητικά προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την προτεινόµενη µέθοδο, εφόσον, κατά την κρίση της, δεν εξασφαλίζεται επαρκής στεγάνωση της κατασκευής. εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στεγάνωσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5 C. Μετά την εφαρµογή της στεγάνωσης πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία (ακόµη και αυτή του εργατοτεχνικού προσωπικού). Η προστατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση της στεγανωτικής στρώσης. (δ) Τα τελειώµατα των προς στεγάνωση επιφανειών εκτελούνται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και µετά από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. Πριν την εφαρµογή οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες, χωρίς όµως να έχουν λειανθεί, στεγνές και εντελώς απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και χαλαρά υλικά. Στην περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή ασφαλτόπανου, η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να εξοµαλύνεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 2 cm και αναλογίας 600 kg τσιµέντου ανά m 3 κονιάµατος. (ε) Κατάλληλες λεπτοµέρειες προβλέπονται στη στεγάνωση των ακµών γύρω από ανοίγµατα και στους αρµούς διαστολής, έτσι ώστε το νερό να µη διέρχεται µεταξύ της στρώσης στεγάνωσης και της στεγανωµένης επιφάνειας. Τα αποχετευτικά σηµεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους. 1 από 8

2 (στ) (ζ) (η) Ειδικά µέτρα στεγάνωσης λαµβάνονται και στα βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν χρησιµοποιηθούν. Τα παραπάνω θα συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές DΙΝ 18195, µέρος 9. Η στεγάνωση µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες προστατεύεται µε στρώση χυτής ασφάλτου ή ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 5 cm. Η τελική επίστρωση των στεγανωτικών µεµβρανών πρέπει να έχει κατάλληλη µηχανική αντοχή, ώστε να επιτρέπεται οπωσδήποτε επ αυτών η απευθείας κίνηση διαστρωτήρων (finisher) µε ελαστικά επίσωτρα ή ενδεχοµένως µε ερπύστριες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή του υλικού για το είδος του διαστρωτήρα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Οι ενώσεις των ειδικών αυτών µεµβρανών επιτυγχάνονται µε επικάλυψη όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή τους. Όταν τα άκρα βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η στεγάνωση θα τερµατίζεται σε κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους τουλάχιστον 0,07 m. Μετά το πέρας των εργασιών στεγάνωσης και πριν την αρχή των επόµενων εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή Πατητά Επιχρίσµατα Πατητό Επίχρισµα πάχους 1,5 cm - Εφαρµόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος αλλά και σε εσωτερικές. εν εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος προστατεύεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 1,5 cm, το οποίο διαστρώνεται σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση (πεταχτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 650 kg/m3. Η δεύτερη στρώση (στρωτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 650 kg/m3 και η τρίτη στρώση (πατητή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 900 kg/m3. - Στη συνέχεια γίνεται επίπαση µε τσιµέντο σε λεία, επίπεδη, ή καµπύλη επιφάνεια και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 και την ΠΤΠ Τ ιπλή Ασφαλτική Επάλειψη Εφαρµόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος επαλείφεται µε όση ποσότητα ασφαλτικού υλικού τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριµένου τύπου απαιτείται (διπλή επάλειψη) ιπλή Στρώση Ασφαλτόπανου Εφαρµόζεται κυρίως σε επιφάνειες σκυροδεµάτων, οριζόντιους φορείς γεφυρών / οχετών στέψης. Τοποθετείται διπλή στρώση ασφαλτόπανου πάχους 2 mm και βάρους από 2,20 kg/m 2 έως 2,50 kg/m 2. Η στεγάνωση αυτού του τύπου θα προστατεύεται απαραίτητα στους φορείς τεχνικών έργων υπό επίχωση και ενδεχοµένως στους φορείς στέψης µε στρώση από σκυρόδεµα Β15 ελάχιστου πάχους 0,07 m µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους αυτής, µε µέγιστο µέγεθος βροχίδας 5 cm x 5 cm και διάµετρο συρµάτων 3 mm. Σε άλλες περιπτώσεις η στεγάνωση είναι δυνατόν να προστατεύεται µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 2 cm και αναλογία 600 kg τσιµέντου ανά m Ειδικές Μεµβράνες ύο Στρώσεις (α) Εφαρµόζονται στα καταστρώµατα γεφυρών και οχετών στέψης Η στεγάνωση γίνεται µε δύο ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες, σύµφωνα µε τις Γερµανικές Συστάσεις Οδοποιίας (Strassenbau A-Z), ως εξής: - ασφαλτική προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ειδικό ασφαλτικό υλικό τύπου VILLAS ΡΟRΜΕΧ ΕΧΤRΑ Β-20 ή ισοδυνάµου (ανάλωση περίπου 0,4 kg/m2) - επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης, από βελτιωµένο τεχνητό υλικό τύπου VILLOX ISOVILL ή ισοδυνάµου (ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2-3 kg/m2) - επικόλληση πάνω στην κόλλα ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου ενισχυµένου µε ίνες γυαλιού, βάρους περίπου 3,5 kg/m2, τύπου VILLAS ΙΜΜUN Β-185 ή ισοδυνάµου. Η εφαρµογή γίνεται µε έγχυση της ασφαλτικής κόλλας και κυλίνδρωση του ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου. 2 από 8

3 (δ) - Τελική τοποθέτηση ασφαλτικού συγκολλητικού φύλλου ενισχυµένου µε ύφασµα από ίνες γυαλιού και προστατευµένο στην πάνω πλευρά µε φύλλο αλουµινίου βάρους περίπου 3,9 kg/m2, τύπου VILLAS COMBIRAL CW Β-66 ή ισοδυνάµου, επικαλυµµένου µε στρώση οξειδωµένου ασφαλτικού. Η τοποθέτηση του φύλλου αυτού γίνεται µε την βοήθεια φλόγιστρου και ξεκινά από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος. Οι επικαλύψεις των φύλλων, τόσο του στεγανωτικού, όσο και του προστασίας θα είναι 0,10 m µεταξύ των λωρίδων πλάτους 1,0 m και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας. - Κατά τα λοιπά (επικαλύψεις, θερµοκρασίες, καιρικές συνθήκες, µέθοδος κατασκευής, κτλ.) ισχύουν τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, το DIΝ και το τεχνικό φυλλάδιο του Γερµανικού Ινστιτούτου Οδοποιίας για ασφαλτικές στρώσεις σε γέφυρες από σκυρόδεµα. Ανάλογη µέθοδος στεγάνωσης γεφυρών/οχετών στέψης µε δύο ειδικές µεµβράνες αποδεκτή από τα Βρετανικά Πρότυπα (πιστοποιητικό αποδοχής Νο. 75/4) είναι η επάλειψη µε πινέλο της καθαρής και λείας επιφάνειας σκυροδέµατος (µέγιστες απότοµες υψοµετρικές διαφορές 3 mm) µε PRIMER ΒΙTUTHENE, στη συνέχεια η επικόλληση αυτοκόλλητης µεµβράνης από σκληρό πλαστικό ύφασµα µε ελαστικό και ασφαλτικό υλικό από τη µία πλευρά και µε ξηρή ασφαλτική συγκολλητική στρώση από την άλλη πλευρά BITUTHENE ΗΕΑVΥ DUTY GRADE (επικαλύψεις 0,10 m µεταξύ των λωρίδων και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας) και η προστασία της µε στρώση ΒITUSHIELD. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που προδιαγράφονται παραπάνω Ειδικές Μεµβράνες - Μια Στρώση (α) Εφαρµόζονται κυρίως στα καταστρώµατα γεφυρών/οχετών στέψης όπως επίσης στις πεζογέφυρες, πεζοδρόµια, γέφυρες και οχετούς στέψης και επιφάνειες κεντρικών νησίδων και πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης. Η στεγάνωση του καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης γίνεται µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) τύπου CARBODUR της CARBOFOL ή αναλόγου, που συντίθενται από 3 ή 4 επιστρώσεις, για ταυτόχρονη διασφάλιση στεγανότητας και προστασίας από µηχανικές βλάβες. Η εργασία εκτελείται ως ακολούθως: - προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΡRIMER) µε ανάλωση 0,3 kg/m 2 περίπου - επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης (π.χ. 85/25) µε ανάλωση ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών του σκυροδέµατος και τουλάχιστον 2,5 kg/ m2, που γίνεται αφού έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη - επικόλληση, παράλληλα µε την επάλειψη της κόλλας, τεσσάρων (4) επαλλήλων στρώσεων, υπό µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων CARBODUR Α στην περιοχή του καταστρώµατος της γέφυρας και τριών (3) επαλλήλων στρώσεων, υπό µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων CARBODUR Β κάτω από πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα ή κάτω από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες. - Η επικόλληση γίνεται µε προοδευτική εκτύλιξη των ρολών των φύλλων πάνω στην ασφαλτόκολλα. Η εφαρµογή των στεγανωτικών φύλλων γίνεται κατά µήκος ή εγκάρσια προς τον άξονα της γέφυρας. - Η τοποθέτηση των φύλλων ξεκινά από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος. Τα φύλλα θα επικαλύπτονται (ραφές) κατά 0,08 m µεταξύ των λωρίδων και στις κατά µήκος απολήξεις των φύλλων 0,12 m για το CARBODUR Α ή 0,20 m για το CARBODUR Β. Στις άκρες των επικαλύψεων η ποσότητα της πλεονάζουσας ασφαλτικής κόλλας θα είναι ελάχιστη. Τα φύλλα CARBODUR Β, που τοποθετούνται κάτω από πεζοδρόµια από σκυρόδεµα, θα επεκτείνονται σε πλάτος έξω από το κράσπεδο τουλάχιστον 0,20 m πέρα από τα αποχετευτικά σηµεία του καταστρώµατος των γεφυρών. Πριν από την τοποθέτηση των φύλλων CARBODUR Α στο κατάστρωµα της γέφυρας, αφαιρείται η στρώση προστασίας (γαιοϋφασµα) από το CARBODUR Β στο τµήµα που προεξέχει από το πεζοδρόµιο. Άλλη αποδεκτή µέθοδος στεγάνωσης καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης είναι µε χρήση µεµβρανών από µαλακό ΡVC τύπου TROCAL της DYNAMIT ΝΟΒΕL ΑG ή ισοδυνάµου, οι οποίες τοποθετούνται 3 από 8

4 (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Κάτω από τα πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα, ή κάτω από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες ή µεµβράνη θα προστατεύεται µε προστατευτικά φύλλα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που προδιαγράφονται παραπάνω. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδική κατηγορία µεµβράνης στις γέφυρες και στους οχετούς στέψης, κατάλληλης ώστε να µην κινδυνεύει να τραυµατισθεί από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων, το ελάχιστο συνολικό πάχος ασφαλτικής επικάλυψης σε περιοχή οδοστρώµατος είναι 0,10 m. Στην περίπτωση που η µεµβράνη δεν πληροί την απαίτηση αυτή κατασκευάζεται και πρόσθετη προστατευτική στρώση (protective layer) ελάχιστου πάχους 0,02 m από αµµάσφαλτο ή άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. τις ΑΑSΗΤΟ/ΑSΤΜ), έτσι ώστε η µεµβράνη να προστατεύεται από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων. Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης πάνω από την στεγανωτική µεµβράνη είναι 0,12 m. Η παραπάνω πρόσθετη προστατευτική στρώση παραλείπεται εφόσον αντί αυτής διαστρωθεί σκυρόδεµα µε σκοπό την προστασία της µεµβράνης στεγάνωσης ή/και τη µόρφωση κλίσεων στο κατάστρωµα της γέφυρας. Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας C12/16, µε ελάχιστο πάχος στρώσης 0,07 m, και θα ενισχύεται µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους της στρώσης. Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm µε µέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρµούς ανά 4,00 m. Στις γέφυρες οδών, των οποίων προβλέπεται κατασκευή µε σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώµατος, εφαρµόζονται τα ακόλουθα: - Στις γέφυρες µε ορατούς αρµούς επιφάνειας, οι αρµοί τοποθετούνται στην τελική τους στάθµη και κατά συνέπεια στο µήκος της γέφυρας δεν προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώµατος. Έτσι ισχύουν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις. - Στις γέφυρες και στους οχετούς µε αφανείς αρµούς ή ψευδοαρµούς ή χωρίς αρµούς όπου προβλέπεται η µελλοντική ενίσχυση του οδοστρώµατος, η απαιτούµενη ελάχιστη επικάλυψη θα είναι 0,10 m ή 0,12 m, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προσαυξηµένη κατά το πάχος της µελλοντικής ενίσχυσης του οδοστρώµατος. Στα πεζοδρόµια γεφυρών και οχετών στέψης θα είναι δυνατή η κατασκευή επιφανειακής διαµόρφωσης (surfacing) εύκαµπτου τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιφάνειες των κεντρικών νησίδων και των πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης. Στα πεζοδρόµια κτλ. δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή προστατευτικής στρώσης της στεγανωτικής µεµβράνης, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται η άµεση επ' αυτής κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων µε κυλίνδρωση εν θερµώ. Όσον αφορά στις πεζογέφυρες ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τις στεγανωτικές µεµβράνες. - Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται έχει αντοχή έναντι της εφαρµογής ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, τότε µπορεί να κατασκευαστεί η προβλεπόµενη ασφαλτική στρώση µε το κατάλληλο πάχος. - Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται δεν πληροί την παραπάνω απαίτηση, τότε, εφόσον γίνει επικάλυψη ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, πρέπει προηγουµένως να έχει κατασκευαστεί προστατευτική στρώση ελάχιστου πάχους 0,02 m από αµµάσφαλτο ή άλλο ανάλογο υλικό. Στην περίπτωση επικάλυψης µε πλακόστρωση ή άλλο υλικό, χωρίς εφαρµογή ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, δεν απαιτείται η κατασκευή προστατευτικής στρώσης Ειδικές µεµβράνες στεγάνωση οριζόντιων φορέων έργων υπό επίχωση (α) Εφαρµόζονται κυρίως στους οριζόντιους φορείς έργων που επικαλύπτονται µε γαίες, επιφανειακή φυτική κάλυψη, έργα περιβαλλοντικής διαµόρφωσης κτλ. Η στεγάνωση αυτή γίνεται ως ακολούθως: 4 από 8

5 - Η άνω επιφάνεια του οριζόντιου φορέα διαµορφώνεται µε πλαστικό επιφανειακό τελείωµα Τύπου Α (δεν χρειάζεται να γίνει «ελικοπτέριση» στην άνω επιφάνεια). - Επί της επιφάνειας του οριζόντιου φορέα τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο µη υφασµένου γαιοϋφάσµατος προστασίας, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου TROCAL Τype Ρ ή ισοδυνάµου. - Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,30 m. - Επί του προστατευτικού φύλλου γαιοϋφάσµατος τοποθετείται µια µεµβράνη από µαλακό ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm, ενδεικτικού τύπου TROCAL T ή ισοδυνάµου. Η µεµβράνη αυτή πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: Πίνακας : Απαιτούµενες Ιδιότητες Μεµβράνης PVC # Ιδιότητα Όριο Πρότυπο Εφελκυστική αντοχή 15 Ν/mm 2 DIN Παραµόρφωση κατά την θραύση 200 DΙΝ Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος >80 Ν/mm 2 4 οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bar/72h) 5 Γενική κατάσταση του υλικού 6 DIN 16726, παρ (πρόσθετη απαίτηση σε σχέση µε DIN 16938) εν πρέπει να παρουσιάζει διαρροή DIN 16726, παρ εν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες DIΝ 16726, παρ.5.13 Μεταβολή των διαστάσεων µετά από παραµονή επί 6 ώρες σε 0 C 2% DIΝ 16726, παρ Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ εν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµή σε -20 C DIN 16726, παρ Εναλλακτικά, αντί για µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο στεγανωτικής γεωµεµβράνης από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2 mm υπερυψηλής αντοχής (> 14Ν/mm2) ενδεικτικού τύπου CARBOFOL CHD. - Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από µαλακό Ρ\/C τοποθετείται ελεύθερο ένα δεύτερο φίλτρο µη υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας ελάχιστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου TROCAL Type Ρ ή ισοδυνάµου. Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m. - Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από ΕCΒ τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο απλού NYLON πάχους 0,20 mm. Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m. - Οι προαναφερθείσες µεµβράνες πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», σύµφωνα µε το DΙΝ Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του υλικού. - Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο αποτελεί ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m. - Οι στεγανωτικές µεµβράνες στερεώνονται κατάλληλα στα άκρα µε χρήση κατάλληλων ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης (π.χ. ελαστοµατοποιηµένων µε µεταλλικό έλασµα ενίσχυσης), σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. Συνδέονται επίσης µε την αντίστοιχη στεγάνωση των κατακόρυφων επιφανειών που αναλύεται στην ακόλουθη παράγραφο. 5 από 8

6 - Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη, γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. Η παραπάνω κατασκευή στεγάνωσης προστατεύεται µε στρώση σκυροδέµατος C12/16, ελαχίστου πάχους 0,07 m, οπλισµένου µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, που τοποθετείται στο µέσο του πάχους της στρώσης. Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm µε µέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρµούς ανά 4 m Ειδικές Μεµβράνες Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών (α) Εφαρµόζονται κυρίως για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών φορέων γεφυρών, έργων σηράγγων που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επανεπίχωσης» (CUT & COVER) κτλ., στην περίπτωση περιορισµένων ποσοτήτων διηθούµενου νερού. Η στεγάνωση αυτή γίνεται µε εξασφάλιση της συνέχειας προς τη στεγάνωση των οριζοντίων φορέων, που περιγράφηκε παραπάνω, ως ακολούθως: - Στο άνω µέρος της κατακόρυφης επιφάνειας στερεώνεται και αναρτάται ελεύθερο ένα προστατευτικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γαιοϋφασµα, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου ΤROCAL type Ρ. - Το γαιοϋφασµα διαµορφώνεται σαν ενιαία επιφάνεια µε επικαλύψεις των φύλλων του κατά 0,30 m και φτάνει µέχρι και την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, όπου διαµορφώνεται αγωγός στραγγιστηρίου για την αποστράγγιση της κατασκευής. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος των κατακόρυφων επιφανειών διαµορφώνεται µε επιφανειακό τελείωµα Τύπου Α. - Στη συνέχεια αναρτάται, από το άλλο µέρος της κατακόρυφης επιφανείας, µια στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm ενδεικτικού τύπου TROCAL Τ. Η στεγανωτική µεµβράνη θα είναι συγκολληµένη ώστε να αποτελέσει ενιαίο φύλλο και θα φτάνει µέχρι την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, µέχρι τον αγωγό αποστράγγισης. Η µεµβράνη από µαλακό ΡVC πρέπει να έχει τις ιδιότητες του πίνακα Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί στεγανωτική γεωµεµβράνη από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2,0 mm υπερυψηλής αντοχής (>14Ν/mm2). - Πάνω από τη στεγανωτική µεµβράνη στερεώνεται, ελεύθερο µέχρι την κάτω στάθµη της στεγάνωσης, ένα προστατευτικό και στραγγιστικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γαιοϋφασµα ελαχίστου βάρους 0,6 kg/m2 ενδεικτικού τύπου ΤERRAFIX της NAUE ή ισοδυνάµου που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε θραύση (κατά DIN Strip tensile strength):1,5 ΚΝ/10cm - Μέγιστη παραµόρφωση επιµήκυνσης (κατά DΙΝ 53857): 50% - Οι προαναφερθείσες στεγανωτικές µεµβράνες θα πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», σύµφωνα µε το DΙΝ Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του υλικού. - Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο θα αποτελεί ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m. - Στην ακµή που σχηµατίζεται µεταξύ του οριζόντιου φορέα και της κατακόρυφης επιφάνειας χρησιµοποιούνται κατάλληλα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης, π.χ. ελασµατοποιηµένα µε µεταλλικό φύλλο ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. - Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. 6 από 8

7 (δ) (ε) - Στους αρµούς κατασκευής τοποθετείται στεγανωτική ταινία (Water stop) κατάλληλου πλάτους από ΡVC. Το προαναφερθέν εξωτερικό προστατευτικό - στραγγιστικό φύλλο γαιοϋφάσµατος 0,6 kg/m 2 εφαρµόζεται στην περίπτωση µικρών ποσοτήτων διηθούµενων νερών και µέγιστου ύψους έργου, από το οποίο θα γίνεται µε ανατροπή η επανεπίχωση, ίσο προς 6 m περίπου, µε την προϋπόθεση ότι η επανεπίχωση γίνεται µε κοκκώδες υλικό µεταβατικού επιχώµατος. Στην περίπτωση κατά την οποία η επανεπίχωση γίνεται µε ανατροπή από µεγαλύτερο ύψος ή/και στην περίπτωση κατά την οποία ο µέγιστος κόκκος του υλικού επανεπίχωσης είναι µεγαλύτερος από 80 mm πρέπει να εφαρµόζεται βαρύτερος τύπος πολυεστερικού προστατευτικού γεωυφάσµατος ή ακόµη και να τοποθετείται ένα φύλλο ελαφρού πολυεστερικού γεωυφάσµατος (0,3 kg/m 2 ), το οποίο στη συνέχεια προστατεύεται µε την κατασκευή µιας οπτοπλινθοδοµής προστασίας. Στην περίπτωση επανεπίχωσης µε υλικό που δεν στραγγίζει, τότε πρέπει να αντιµετωπίζεται η κατασκευή ειδικού φύλλου, αυξηµένης δυνατότητας στράγγισης (π.χ. SECUDRAN ή ισοδύναµο) ύστερα από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας Στεγάνωση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών (α) Η στεγάνωση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τµήµα γίνεται µε ειδικές πλαστικές µεµβράνες τύπου DELTA-MS-DRAIN ή ισοδυνάµου, οι οποίες καλύπτουν όλο το κενό στο µεσοδιάστηµα των πασσάλων και επιπλέον επικαλύπτουν και δύο λωρίδες µε ελάχιστο πλάτος η καθεµία 0,25 m από τους προσκείµενους πασσάλους. (δ) (ε) Εναλλακτικοί τρόποι στεγάνωσης είναι οι ακόλουθοι: - Άλλες κατάλληλες πλαστικές µεµβράνες, µε πρόβλεψη ειδικών αυλακών, οι οποίες διασφαλίζουν την απορροή του διηθούµενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους. - Συνδυασµός ειδικού υφάσµατος φίλτρου από πολυπροπυλένιο τύπου ΤΥΡΑR της DUPONT ή ισοδυνάµου, ελάχιστου βάρους 0,2 kg/m2, το οποίο καλύπτει το κενό στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των πασσάλων και επιπλέον τις δύο λωρίδες ελάχιστου πλάτους 0,25 της καθεµίας από τους προσκείµενους πασσάλους και τουλάχιστον 4 ειδικούς αγωγούς αποστράγγισης από οπλισµένο µαλακό PVC τύπου ALIVA DRAINAGE CHANNELS. Το εµβαδόν διατοµής ροής κάθε αγωγού εξαρτάται από τις συνθήκες πίεσης και παροχής του νερού (περίπου 18 cm2-19 cm2 ανά αγωγό), ώστε να αποφεύγεται η διέλευση νερού από το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυµένης µε τοίχωµα σκυροδέµατος πασσαλοστοιχίας. Οι πλαστικές µεµβράνες, τα υφάσµατα φίλτρων και οι τυχόν ειδικοί αγωγοί αποστράγγισης τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στερέωση συνήθως γίνεται µε κατάλληλο τσιµέντο ταχείας πήξης ή/και µε κατάλληλες φουρκέτες, µε χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κτλ. Η επιφάνεια των πασσάλων καθαρίζεται κατά τρόπο ώστε το σκυρόδεµα της επένδυσης να επικολλάται στο σκυρόδεµα των πασσάλων (µε τρίψιµο της επιφανείας ή ακόµα και µε αµµοβολή). Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων αποκαλύπτονται στις θέσεις, στις οποίες προβλέπεται η ανόρθωση ειδικών κεκαµµένων συνδετήρων, ενσωµατωµένων στον πάσσαλο ή η συγκόλληση των σιδηρών οπλισµών της στρώσης επένδυσης µε τους σιδηρούς οπλισµούς του πασσάλου ή άλλος κατάλληλος τρόπος σύνδεσης. Τέλος συνδέεται το κάτω πέρας του συστήµατος στεγάνωσης µε το σύστηµα απαγωγής των νερών στράγγισης Περιλαµβανόµενες απάνες Πατητά Επιχρίσµατα Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων υλικών και την κατεργασία και τοποθέτησή τους, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτοµερώς στο παρόν Λοιπές Στεγανώσεις Για κάθε τύπο στεγάνωσης, όπως αυτός περιγράφηκε στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος, η εργασία περιλαµβάνει: Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανωτικού συστήµατος, όπως περιγράφηκαν στο παρόν. 7 από 8

8 Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων υλικών την κατεργασία και τοποθέτησή τους, όπως περιγράφηκαν στο παρόν Επιµέτρηση και Πληρωµή Γενικά Οι εργασίες εφαρµογής στεγανωτικής στρώσης θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²), πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο στεγάνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους στεγάνωσης. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι» Επενδύσεις Πασσαλοστοιχιών Οι εργασίες επενδύσεις πασσαλοστοιχιών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο µεµβράνης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ. Η επιµετρούµενη επιφάνεια στεγάνωσης υπολογίζεται ως γινόµενο του ύψους, στο οποίο εφαρµόστηκε η στεγάνωση επί το µήκος της όψης των πασσαλοστοιχιών µεταξύ των αξόνων των ακραίων πασσάλων στους οποίους εφαρµόστηκε στεγάνωση Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους πλαστικών µεµβρανών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». Επισηµαίνεται ότι η τιµή µονάδος είναι ανεξάρτητη από τη διάµετρο των πασσάλων, την απόσταση µεταξύ τους, το ύψος εφαρµογής της στεγάνωσης, το είδος και τη διαπερατότητα του εδάφους, τις υδρολογικές συνθήκες και τη τυχόν κατασκευή της επένδυσης σε περισσότερες της µιας φάσεις. 8 από 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση εργασιών Γενικά Πατητά Επιχρίσµατα ιπλή Ασφαλτική Επάλειψη ιπλή Στρώση Ασφαλτόπανου Ειδικές Μεµβράνες ύο Στρώσεις Ειδικές Μεµβράνες - Μια Στρώση Ειδικές µεµβράνες στεγάνωση οριζόντιων φορέων έργων υπό επίχωση Ειδικές Μεµβράνες Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών Στεγάνωση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών Περιλαµβανόµενες απάνες Πατητά Επιχρίσµατα Λοιπές Στεγανώσεις Επιµέτρηση και Πληρωµή Γενικά Επενδύσεις Πασσαλοστοιχιών... 8 ii από ii

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 07 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών 01 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 01 Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P).

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Η Sikaplan WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC-P). Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 27/11/2009 Κωδικός: 02.09.040 (Sikaplan -9.6 TU geld/schwarz) Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Construction Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλιχλωρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd Repairs Ltd Θερμομονώσεις, Ηχομονώσεις Υδρομονώσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ Προστατεύουν τις οροφές από τη φυσική, βιολογική, δομική και θερμική καταπόνηση στην οποία εκτίθενται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου Καλλιθέας" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Η MULTIBETON HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρµανσης δαπέδου από το 1978. Με πάνω από 5.000 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 14 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40264/4971 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος EN 13491 ΕΝ 13967. Δοκιμές. Μορφή

Construction. Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος EN 13491 ΕΝ 13967. Δοκιμές. Μορφή Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 25/11/2013 (v1) Κωδικός: 03.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010704101000150000 EN 13491 ΕΝ 13967 04 1349 Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 650.1 Σχετικές εργασίες 650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Εργασίες που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι: Εργασίες Κεφάλαιο Χωµατουργικές εργασίες... : 120 Σκυροδέµατα : 340 Οδοστρωσία...

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

180. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

180. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 180. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 181. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πρόχυτων τσιμεντοσωλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 06 Αποστραγγίσεις Επιφανειών µε Γεωσυνθετικά Φύλλα 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης

«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ταχ. /νση : Λυκούργου 12, 105 51 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γκιόκας Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2131500117 Fax : 2103251019

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 360.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Μεμβράνη κεραμοσκεπών. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Μεμβράνη κεραμοσκεπών. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910132200080000 Μεμβράνη κεραμοσκεπών Περιγραφή Προϊόντος Η είναι μια ατμοπερατή, στεγανή, με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα