380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών. 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί"

Transcript

1 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί (α) 380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις εργασίες στεγάνωσης έργων πολιτικού µηχανικού, όπως οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, γεφυρών, υπογείων έργων που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (cut and cover), επενδύσεων πασσαλοστοιχιών κτλ. εν περιλαµβάνονται οι στεγανώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιγράφονται στην ενότητα 1100 του παρόντος τεύχους. Ως στεγανώσεις νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της στεγανότητας των κατασκευών Υλικά (α) Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται στα παρακάτω, οι στεγανώσεις γίνονται µε: - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών Για τα πατητά επιχρίσµατα ισχύουν οι ΠΤΠ Τ44 και Τ87, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Για τις ασφαλτικές επαλείψεις και τις στρώσεις ασφαλτόπανου, ισχύει η ΠΤΠ Τ110 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται κατωτέρω. Τα συστήµατα στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες, που περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας της εφαρµογής τους σε ανάλογα έργα, σύµφωνα µε τα Βρετανικά ή Γερµανικά Πρότυπα ή τα Πρότυπα ΙSΟ Εκτέλεση εργασιών Γενικά (α) Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει εγκαίρως σύστηµα στεγάνωσης (υλικά, µέθοδος κατασκευής, έλεγχοι), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών συµβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών, πρότυπα και κανονισµούς, καθώς και πιστοποιητικά προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την προτεινόµενη µέθοδο, εφόσον, κατά την κρίση της, δεν εξασφαλίζεται επαρκής στεγάνωση της κατασκευής. εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στεγάνωσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5 C. Μετά την εφαρµογή της στεγάνωσης πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία (ακόµη και αυτή του εργατοτεχνικού προσωπικού). Η προστατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση της στεγανωτικής στρώσης. (δ) Τα τελειώµατα των προς στεγάνωση επιφανειών εκτελούνται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και µετά από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. Πριν την εφαρµογή οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες, χωρίς όµως να έχουν λειανθεί, στεγνές και εντελώς απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και χαλαρά υλικά. Στην περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή ασφαλτόπανου, η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να εξοµαλύνεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 2 cm και αναλογίας 600 kg τσιµέντου ανά m 3 κονιάµατος. (ε) Κατάλληλες λεπτοµέρειες προβλέπονται στη στεγάνωση των ακµών γύρω από ανοίγµατα και στους αρµούς διαστολής, έτσι ώστε το νερό να µη διέρχεται µεταξύ της στρώσης στεγάνωσης και της στεγανωµένης επιφάνειας. Τα αποχετευτικά σηµεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους. 1 από 8

2 (στ) (ζ) (η) Ειδικά µέτρα στεγάνωσης λαµβάνονται και στα βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν χρησιµοποιηθούν. Τα παραπάνω θα συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές DΙΝ 18195, µέρος 9. Η στεγάνωση µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες προστατεύεται µε στρώση χυτής ασφάλτου ή ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 5 cm. Η τελική επίστρωση των στεγανωτικών µεµβρανών πρέπει να έχει κατάλληλη µηχανική αντοχή, ώστε να επιτρέπεται οπωσδήποτε επ αυτών η απευθείας κίνηση διαστρωτήρων (finisher) µε ελαστικά επίσωτρα ή ενδεχοµένως µε ερπύστριες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή του υλικού για το είδος του διαστρωτήρα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Οι ενώσεις των ειδικών αυτών µεµβρανών επιτυγχάνονται µε επικάλυψη όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή τους. Όταν τα άκρα βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η στεγάνωση θα τερµατίζεται σε κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους τουλάχιστον 0,07 m. Μετά το πέρας των εργασιών στεγάνωσης και πριν την αρχή των επόµενων εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή Πατητά Επιχρίσµατα Πατητό Επίχρισµα πάχους 1,5 cm - Εφαρµόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος αλλά και σε εσωτερικές. εν εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος προστατεύεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 1,5 cm, το οποίο διαστρώνεται σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση (πεταχτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 650 kg/m3. Η δεύτερη στρώση (στρωτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 650 kg/m3 και η τρίτη στρώση (πατητή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 900 kg/m3. - Στη συνέχεια γίνεται επίπαση µε τσιµέντο σε λεία, επίπεδη, ή καµπύλη επιφάνεια και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 και την ΠΤΠ Τ ιπλή Ασφαλτική Επάλειψη Εφαρµόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος επαλείφεται µε όση ποσότητα ασφαλτικού υλικού τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριµένου τύπου απαιτείται (διπλή επάλειψη) ιπλή Στρώση Ασφαλτόπανου Εφαρµόζεται κυρίως σε επιφάνειες σκυροδεµάτων, οριζόντιους φορείς γεφυρών / οχετών στέψης. Τοποθετείται διπλή στρώση ασφαλτόπανου πάχους 2 mm και βάρους από 2,20 kg/m 2 έως 2,50 kg/m 2. Η στεγάνωση αυτού του τύπου θα προστατεύεται απαραίτητα στους φορείς τεχνικών έργων υπό επίχωση και ενδεχοµένως στους φορείς στέψης µε στρώση από σκυρόδεµα Β15 ελάχιστου πάχους 0,07 m µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους αυτής, µε µέγιστο µέγεθος βροχίδας 5 cm x 5 cm και διάµετρο συρµάτων 3 mm. Σε άλλες περιπτώσεις η στεγάνωση είναι δυνατόν να προστατεύεται µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 2 cm και αναλογία 600 kg τσιµέντου ανά m Ειδικές Μεµβράνες ύο Στρώσεις (α) Εφαρµόζονται στα καταστρώµατα γεφυρών και οχετών στέψης Η στεγάνωση γίνεται µε δύο ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες, σύµφωνα µε τις Γερµανικές Συστάσεις Οδοποιίας (Strassenbau A-Z), ως εξής: - ασφαλτική προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ειδικό ασφαλτικό υλικό τύπου VILLAS ΡΟRΜΕΧ ΕΧΤRΑ Β-20 ή ισοδυνάµου (ανάλωση περίπου 0,4 kg/m2) - επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης, από βελτιωµένο τεχνητό υλικό τύπου VILLOX ISOVILL ή ισοδυνάµου (ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2-3 kg/m2) - επικόλληση πάνω στην κόλλα ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου ενισχυµένου µε ίνες γυαλιού, βάρους περίπου 3,5 kg/m2, τύπου VILLAS ΙΜΜUN Β-185 ή ισοδυνάµου. Η εφαρµογή γίνεται µε έγχυση της ασφαλτικής κόλλας και κυλίνδρωση του ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου. 2 από 8

3 (δ) - Τελική τοποθέτηση ασφαλτικού συγκολλητικού φύλλου ενισχυµένου µε ύφασµα από ίνες γυαλιού και προστατευµένο στην πάνω πλευρά µε φύλλο αλουµινίου βάρους περίπου 3,9 kg/m2, τύπου VILLAS COMBIRAL CW Β-66 ή ισοδυνάµου, επικαλυµµένου µε στρώση οξειδωµένου ασφαλτικού. Η τοποθέτηση του φύλλου αυτού γίνεται µε την βοήθεια φλόγιστρου και ξεκινά από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος. Οι επικαλύψεις των φύλλων, τόσο του στεγανωτικού, όσο και του προστασίας θα είναι 0,10 m µεταξύ των λωρίδων πλάτους 1,0 m και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας. - Κατά τα λοιπά (επικαλύψεις, θερµοκρασίες, καιρικές συνθήκες, µέθοδος κατασκευής, κτλ.) ισχύουν τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, το DIΝ και το τεχνικό φυλλάδιο του Γερµανικού Ινστιτούτου Οδοποιίας για ασφαλτικές στρώσεις σε γέφυρες από σκυρόδεµα. Ανάλογη µέθοδος στεγάνωσης γεφυρών/οχετών στέψης µε δύο ειδικές µεµβράνες αποδεκτή από τα Βρετανικά Πρότυπα (πιστοποιητικό αποδοχής Νο. 75/4) είναι η επάλειψη µε πινέλο της καθαρής και λείας επιφάνειας σκυροδέµατος (µέγιστες απότοµες υψοµετρικές διαφορές 3 mm) µε PRIMER ΒΙTUTHENE, στη συνέχεια η επικόλληση αυτοκόλλητης µεµβράνης από σκληρό πλαστικό ύφασµα µε ελαστικό και ασφαλτικό υλικό από τη µία πλευρά και µε ξηρή ασφαλτική συγκολλητική στρώση από την άλλη πλευρά BITUTHENE ΗΕΑVΥ DUTY GRADE (επικαλύψεις 0,10 m µεταξύ των λωρίδων και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας λωρίδας) και η προστασία της µε στρώση ΒITUSHIELD. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που προδιαγράφονται παραπάνω Ειδικές Μεµβράνες - Μια Στρώση (α) Εφαρµόζονται κυρίως στα καταστρώµατα γεφυρών/οχετών στέψης όπως επίσης στις πεζογέφυρες, πεζοδρόµια, γέφυρες και οχετούς στέψης και επιφάνειες κεντρικών νησίδων και πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης. Η στεγάνωση του καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης γίνεται µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) τύπου CARBODUR της CARBOFOL ή αναλόγου, που συντίθενται από 3 ή 4 επιστρώσεις, για ταυτόχρονη διασφάλιση στεγανότητας και προστασίας από µηχανικές βλάβες. Η εργασία εκτελείται ως ακολούθως: - προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΡRIMER) µε ανάλωση 0,3 kg/m 2 περίπου - επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης (π.χ. 85/25) µε ανάλωση ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών του σκυροδέµατος και τουλάχιστον 2,5 kg/ m2, που γίνεται αφού έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη - επικόλληση, παράλληλα µε την επάλειψη της κόλλας, τεσσάρων (4) επαλλήλων στρώσεων, υπό µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων CARBODUR Α στην περιοχή του καταστρώµατος της γέφυρας και τριών (3) επαλλήλων στρώσεων, υπό µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων CARBODUR Β κάτω από πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα ή κάτω από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες. - Η επικόλληση γίνεται µε προοδευτική εκτύλιξη των ρολών των φύλλων πάνω στην ασφαλτόκολλα. Η εφαρµογή των στεγανωτικών φύλλων γίνεται κατά µήκος ή εγκάρσια προς τον άξονα της γέφυρας. - Η τοποθέτηση των φύλλων ξεκινά από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος. Τα φύλλα θα επικαλύπτονται (ραφές) κατά 0,08 m µεταξύ των λωρίδων και στις κατά µήκος απολήξεις των φύλλων 0,12 m για το CARBODUR Α ή 0,20 m για το CARBODUR Β. Στις άκρες των επικαλύψεων η ποσότητα της πλεονάζουσας ασφαλτικής κόλλας θα είναι ελάχιστη. Τα φύλλα CARBODUR Β, που τοποθετούνται κάτω από πεζοδρόµια από σκυρόδεµα, θα επεκτείνονται σε πλάτος έξω από το κράσπεδο τουλάχιστον 0,20 m πέρα από τα αποχετευτικά σηµεία του καταστρώµατος των γεφυρών. Πριν από την τοποθέτηση των φύλλων CARBODUR Α στο κατάστρωµα της γέφυρας, αφαιρείται η στρώση προστασίας (γαιοϋφασµα) από το CARBODUR Β στο τµήµα που προεξέχει από το πεζοδρόµιο. Άλλη αποδεκτή µέθοδος στεγάνωσης καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης είναι µε χρήση µεµβρανών από µαλακό ΡVC τύπου TROCAL της DYNAMIT ΝΟΒΕL ΑG ή ισοδυνάµου, οι οποίες τοποθετούνται 3 από 8

4 (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Κάτω από τα πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα, ή κάτω από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες ή µεµβράνη θα προστατεύεται µε προστατευτικά φύλλα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που προδιαγράφονται παραπάνω. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδική κατηγορία µεµβράνης στις γέφυρες και στους οχετούς στέψης, κατάλληλης ώστε να µην κινδυνεύει να τραυµατισθεί από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων, το ελάχιστο συνολικό πάχος ασφαλτικής επικάλυψης σε περιοχή οδοστρώµατος είναι 0,10 m. Στην περίπτωση που η µεµβράνη δεν πληροί την απαίτηση αυτή κατασκευάζεται και πρόσθετη προστατευτική στρώση (protective layer) ελάχιστου πάχους 0,02 m από αµµάσφαλτο ή άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. τις ΑΑSΗΤΟ/ΑSΤΜ), έτσι ώστε η µεµβράνη να προστατεύεται από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων. Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης πάνω από την στεγανωτική µεµβράνη είναι 0,12 m. Η παραπάνω πρόσθετη προστατευτική στρώση παραλείπεται εφόσον αντί αυτής διαστρωθεί σκυρόδεµα µε σκοπό την προστασία της µεµβράνης στεγάνωσης ή/και τη µόρφωση κλίσεων στο κατάστρωµα της γέφυρας. Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας C12/16, µε ελάχιστο πάχος στρώσης 0,07 m, και θα ενισχύεται µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους της στρώσης. Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm µε µέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρµούς ανά 4,00 m. Στις γέφυρες οδών, των οποίων προβλέπεται κατασκευή µε σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώµατος, εφαρµόζονται τα ακόλουθα: - Στις γέφυρες µε ορατούς αρµούς επιφάνειας, οι αρµοί τοποθετούνται στην τελική τους στάθµη και κατά συνέπεια στο µήκος της γέφυρας δεν προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώµατος. Έτσι ισχύουν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις. - Στις γέφυρες και στους οχετούς µε αφανείς αρµούς ή ψευδοαρµούς ή χωρίς αρµούς όπου προβλέπεται η µελλοντική ενίσχυση του οδοστρώµατος, η απαιτούµενη ελάχιστη επικάλυψη θα είναι 0,10 m ή 0,12 m, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προσαυξηµένη κατά το πάχος της µελλοντικής ενίσχυσης του οδοστρώµατος. Στα πεζοδρόµια γεφυρών και οχετών στέψης θα είναι δυνατή η κατασκευή επιφανειακής διαµόρφωσης (surfacing) εύκαµπτου τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιφάνειες των κεντρικών νησίδων και των πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης. Στα πεζοδρόµια κτλ. δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή προστατευτικής στρώσης της στεγανωτικής µεµβράνης, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται η άµεση επ' αυτής κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων µε κυλίνδρωση εν θερµώ. Όσον αφορά στις πεζογέφυρες ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τις στεγανωτικές µεµβράνες. - Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται έχει αντοχή έναντι της εφαρµογής ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, τότε µπορεί να κατασκευαστεί η προβλεπόµενη ασφαλτική στρώση µε το κατάλληλο πάχος. - Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται δεν πληροί την παραπάνω απαίτηση, τότε, εφόσον γίνει επικάλυψη ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, πρέπει προηγουµένως να έχει κατασκευαστεί προστατευτική στρώση ελάχιστου πάχους 0,02 m από αµµάσφαλτο ή άλλο ανάλογο υλικό. Στην περίπτωση επικάλυψης µε πλακόστρωση ή άλλο υλικό, χωρίς εφαρµογή ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, δεν απαιτείται η κατασκευή προστατευτικής στρώσης Ειδικές µεµβράνες στεγάνωση οριζόντιων φορέων έργων υπό επίχωση (α) Εφαρµόζονται κυρίως στους οριζόντιους φορείς έργων που επικαλύπτονται µε γαίες, επιφανειακή φυτική κάλυψη, έργα περιβαλλοντικής διαµόρφωσης κτλ. Η στεγάνωση αυτή γίνεται ως ακολούθως: 4 από 8

5 - Η άνω επιφάνεια του οριζόντιου φορέα διαµορφώνεται µε πλαστικό επιφανειακό τελείωµα Τύπου Α (δεν χρειάζεται να γίνει «ελικοπτέριση» στην άνω επιφάνεια). - Επί της επιφάνειας του οριζόντιου φορέα τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο µη υφασµένου γαιοϋφάσµατος προστασίας, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου TROCAL Τype Ρ ή ισοδυνάµου. - Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,30 m. - Επί του προστατευτικού φύλλου γαιοϋφάσµατος τοποθετείται µια µεµβράνη από µαλακό ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm, ενδεικτικού τύπου TROCAL T ή ισοδυνάµου. Η µεµβράνη αυτή πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: Πίνακας : Απαιτούµενες Ιδιότητες Μεµβράνης PVC # Ιδιότητα Όριο Πρότυπο Εφελκυστική αντοχή 15 Ν/mm 2 DIN Παραµόρφωση κατά την θραύση 200 DΙΝ Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος >80 Ν/mm 2 4 οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bar/72h) 5 Γενική κατάσταση του υλικού 6 DIN 16726, παρ (πρόσθετη απαίτηση σε σχέση µε DIN 16938) εν πρέπει να παρουσιάζει διαρροή DIN 16726, παρ εν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες DIΝ 16726, παρ.5.13 Μεταβολή των διαστάσεων µετά από παραµονή επί 6 ώρες σε 0 C 2% DIΝ 16726, παρ Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ εν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµή σε -20 C DIN 16726, παρ Εναλλακτικά, αντί για µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο στεγανωτικής γεωµεµβράνης από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2 mm υπερυψηλής αντοχής (> 14Ν/mm2) ενδεικτικού τύπου CARBOFOL CHD. - Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από µαλακό Ρ\/C τοποθετείται ελεύθερο ένα δεύτερο φίλτρο µη υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας ελάχιστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου TROCAL Type Ρ ή ισοδυνάµου. Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m. - Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από ΕCΒ τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο απλού NYLON πάχους 0,20 mm. Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m. - Οι προαναφερθείσες µεµβράνες πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», σύµφωνα µε το DΙΝ Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του υλικού. - Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο αποτελεί ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m. - Οι στεγανωτικές µεµβράνες στερεώνονται κατάλληλα στα άκρα µε χρήση κατάλληλων ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης (π.χ. ελαστοµατοποιηµένων µε µεταλλικό έλασµα ενίσχυσης), σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. Συνδέονται επίσης µε την αντίστοιχη στεγάνωση των κατακόρυφων επιφανειών που αναλύεται στην ακόλουθη παράγραφο. 5 από 8

6 - Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη, γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. Η παραπάνω κατασκευή στεγάνωσης προστατεύεται µε στρώση σκυροδέµατος C12/16, ελαχίστου πάχους 0,07 m, οπλισµένου µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, που τοποθετείται στο µέσο του πάχους της στρώσης. Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm µε µέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρµούς ανά 4 m Ειδικές Μεµβράνες Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών (α) Εφαρµόζονται κυρίως για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών φορέων γεφυρών, έργων σηράγγων που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επανεπίχωσης» (CUT & COVER) κτλ., στην περίπτωση περιορισµένων ποσοτήτων διηθούµενου νερού. Η στεγάνωση αυτή γίνεται µε εξασφάλιση της συνέχειας προς τη στεγάνωση των οριζοντίων φορέων, που περιγράφηκε παραπάνω, ως ακολούθως: - Στο άνω µέρος της κατακόρυφης επιφάνειας στερεώνεται και αναρτάται ελεύθερο ένα προστατευτικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γαιοϋφασµα, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου ΤROCAL type Ρ. - Το γαιοϋφασµα διαµορφώνεται σαν ενιαία επιφάνεια µε επικαλύψεις των φύλλων του κατά 0,30 m και φτάνει µέχρι και την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, όπου διαµορφώνεται αγωγός στραγγιστηρίου για την αποστράγγιση της κατασκευής. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος των κατακόρυφων επιφανειών διαµορφώνεται µε επιφανειακό τελείωµα Τύπου Α. - Στη συνέχεια αναρτάται, από το άλλο µέρος της κατακόρυφης επιφανείας, µια στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm ενδεικτικού τύπου TROCAL Τ. Η στεγανωτική µεµβράνη θα είναι συγκολληµένη ώστε να αποτελέσει ενιαίο φύλλο και θα φτάνει µέχρι την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, µέχρι τον αγωγό αποστράγγισης. Η µεµβράνη από µαλακό ΡVC πρέπει να έχει τις ιδιότητες του πίνακα Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί στεγανωτική γεωµεµβράνη από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2,0 mm υπερυψηλής αντοχής (>14Ν/mm2). - Πάνω από τη στεγανωτική µεµβράνη στερεώνεται, ελεύθερο µέχρι την κάτω στάθµη της στεγάνωσης, ένα προστατευτικό και στραγγιστικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γαιοϋφασµα ελαχίστου βάρους 0,6 kg/m2 ενδεικτικού τύπου ΤERRAFIX της NAUE ή ισοδυνάµου που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε θραύση (κατά DIN Strip tensile strength):1,5 ΚΝ/10cm - Μέγιστη παραµόρφωση επιµήκυνσης (κατά DΙΝ 53857): 50% - Οι προαναφερθείσες στεγανωτικές µεµβράνες θα πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», σύµφωνα µε το DΙΝ Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του υλικού. - Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο θα αποτελεί ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m. - Στην ακµή που σχηµατίζεται µεταξύ του οριζόντιου φορέα και της κατακόρυφης επιφάνειας χρησιµοποιούνται κατάλληλα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης, π.χ. ελασµατοποιηµένα µε µεταλλικό φύλλο ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. - Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. 6 από 8

7 (δ) (ε) - Στους αρµούς κατασκευής τοποθετείται στεγανωτική ταινία (Water stop) κατάλληλου πλάτους από ΡVC. Το προαναφερθέν εξωτερικό προστατευτικό - στραγγιστικό φύλλο γαιοϋφάσµατος 0,6 kg/m 2 εφαρµόζεται στην περίπτωση µικρών ποσοτήτων διηθούµενων νερών και µέγιστου ύψους έργου, από το οποίο θα γίνεται µε ανατροπή η επανεπίχωση, ίσο προς 6 m περίπου, µε την προϋπόθεση ότι η επανεπίχωση γίνεται µε κοκκώδες υλικό µεταβατικού επιχώµατος. Στην περίπτωση κατά την οποία η επανεπίχωση γίνεται µε ανατροπή από µεγαλύτερο ύψος ή/και στην περίπτωση κατά την οποία ο µέγιστος κόκκος του υλικού επανεπίχωσης είναι µεγαλύτερος από 80 mm πρέπει να εφαρµόζεται βαρύτερος τύπος πολυεστερικού προστατευτικού γεωυφάσµατος ή ακόµη και να τοποθετείται ένα φύλλο ελαφρού πολυεστερικού γεωυφάσµατος (0,3 kg/m 2 ), το οποίο στη συνέχεια προστατεύεται µε την κατασκευή µιας οπτοπλινθοδοµής προστασίας. Στην περίπτωση επανεπίχωσης µε υλικό που δεν στραγγίζει, τότε πρέπει να αντιµετωπίζεται η κατασκευή ειδικού φύλλου, αυξηµένης δυνατότητας στράγγισης (π.χ. SECUDRAN ή ισοδύναµο) ύστερα από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας Στεγάνωση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών (α) Η στεγάνωση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τµήµα γίνεται µε ειδικές πλαστικές µεµβράνες τύπου DELTA-MS-DRAIN ή ισοδυνάµου, οι οποίες καλύπτουν όλο το κενό στο µεσοδιάστηµα των πασσάλων και επιπλέον επικαλύπτουν και δύο λωρίδες µε ελάχιστο πλάτος η καθεµία 0,25 m από τους προσκείµενους πασσάλους. (δ) (ε) Εναλλακτικοί τρόποι στεγάνωσης είναι οι ακόλουθοι: - Άλλες κατάλληλες πλαστικές µεµβράνες, µε πρόβλεψη ειδικών αυλακών, οι οποίες διασφαλίζουν την απορροή του διηθούµενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους. - Συνδυασµός ειδικού υφάσµατος φίλτρου από πολυπροπυλένιο τύπου ΤΥΡΑR της DUPONT ή ισοδυνάµου, ελάχιστου βάρους 0,2 kg/m2, το οποίο καλύπτει το κενό στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των πασσάλων και επιπλέον τις δύο λωρίδες ελάχιστου πλάτους 0,25 της καθεµίας από τους προσκείµενους πασσάλους και τουλάχιστον 4 ειδικούς αγωγούς αποστράγγισης από οπλισµένο µαλακό PVC τύπου ALIVA DRAINAGE CHANNELS. Το εµβαδόν διατοµής ροής κάθε αγωγού εξαρτάται από τις συνθήκες πίεσης και παροχής του νερού (περίπου 18 cm2-19 cm2 ανά αγωγό), ώστε να αποφεύγεται η διέλευση νερού από το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυµένης µε τοίχωµα σκυροδέµατος πασσαλοστοιχίας. Οι πλαστικές µεµβράνες, τα υφάσµατα φίλτρων και οι τυχόν ειδικοί αγωγοί αποστράγγισης τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στερέωση συνήθως γίνεται µε κατάλληλο τσιµέντο ταχείας πήξης ή/και µε κατάλληλες φουρκέτες, µε χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κτλ. Η επιφάνεια των πασσάλων καθαρίζεται κατά τρόπο ώστε το σκυρόδεµα της επένδυσης να επικολλάται στο σκυρόδεµα των πασσάλων (µε τρίψιµο της επιφανείας ή ακόµα και µε αµµοβολή). Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων αποκαλύπτονται στις θέσεις, στις οποίες προβλέπεται η ανόρθωση ειδικών κεκαµµένων συνδετήρων, ενσωµατωµένων στον πάσσαλο ή η συγκόλληση των σιδηρών οπλισµών της στρώσης επένδυσης µε τους σιδηρούς οπλισµούς του πασσάλου ή άλλος κατάλληλος τρόπος σύνδεσης. Τέλος συνδέεται το κάτω πέρας του συστήµατος στεγάνωσης µε το σύστηµα απαγωγής των νερών στράγγισης Περιλαµβανόµενες απάνες Πατητά Επιχρίσµατα Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων υλικών και την κατεργασία και τοποθέτησή τους, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτοµερώς στο παρόν Λοιπές Στεγανώσεις Για κάθε τύπο στεγάνωσης, όπως αυτός περιγράφηκε στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος, η εργασία περιλαµβάνει: Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανωτικού συστήµατος, όπως περιγράφηκαν στο παρόν. 7 από 8

8 Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων υλικών την κατεργασία και τοποθέτησή τους, όπως περιγράφηκαν στο παρόν Επιµέτρηση και Πληρωµή Γενικά Οι εργασίες εφαρµογής στεγανωτικής στρώσης θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²), πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο στεγάνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους στεγάνωσης. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι» Επενδύσεις Πασσαλοστοιχιών Οι εργασίες επενδύσεις πασσαλοστοιχιών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο µεµβράνης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ. Η επιµετρούµενη επιφάνεια στεγάνωσης υπολογίζεται ως γινόµενο του ύψους, στο οποίο εφαρµόστηκε η στεγάνωση επί το µήκος της όψης των πασσαλοστοιχιών µεταξύ των αξόνων των ακραίων πασσάλων στους οποίους εφαρµόστηκε στεγάνωση Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους πλαστικών µεµβρανών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». Επισηµαίνεται ότι η τιµή µονάδος είναι ανεξάρτητη από τη διάµετρο των πασσάλων, την απόσταση µεταξύ τους, το ύψος εφαρµογής της στεγάνωσης, το είδος και τη διαπερατότητα του εδάφους, τις υδρολογικές συνθήκες και τη τυχόν κατασκευή της επένδυσης σε περισσότερες της µιας φάσεις. 8 από 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση εργασιών Γενικά Πατητά Επιχρίσµατα ιπλή Ασφαλτική Επάλειψη ιπλή Στρώση Ασφαλτόπανου Ειδικές Μεµβράνες ύο Στρώσεις Ειδικές Μεµβράνες - Μια Στρώση Ειδικές µεµβράνες στεγάνωση οριζόντιων φορέων έργων υπό επίχωση Ειδικές Μεµβράνες Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών Στεγάνωση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών Περιλαµβανόµενες απάνες Πατητά Επιχρίσµατα Λοιπές Στεγανώσεις Επιµέτρηση και Πληρωµή Γενικά Επενδύσεις Πασσαλοστοιχιών... 8 ii από ii

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 07 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών 01 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Περιεχόμενα 1. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου... 4 1.1. Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων πριν την επιχωμάτωση... 4 1.1.1 Προεργασία υποστρώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 01 Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών.

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών. IKO Setting the Standard Ο ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ΙΚΟ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για διαρροές που οφείλονται σε λανθασµένη εφαρµογή ή αστοχία στη σωστή προετοιµασία της επιφάνειας της στέγης. Τα ασφαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-05 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 05 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 300.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι: 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη µελέτη Κυκλοφοριακή µελέτη του έργου κατασκευής ισόπεδου κόµβου.ε.υ.α.λ. σύµφωνα µε την 1149/11-03-2013 υπογραφείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex SG

Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex SG Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/01/2011 Κωδικός: 2011.03.03.040 Sikadur -Combiflex SG Tape Προδιαμορφωμένες Ταινίες Στεγανοποίησης Μέρος του Συστήματος Sikadur -Combiflex SG Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 03 Εργασίες Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd Repairs Ltd Θερμομονώσεις, Ηχομονώσεις Υδρομονώσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ Προστατεύουν τις οροφές από τη φυσική, βιολογική, δομική και θερμική καταπόνηση στην οποία εκτίθενται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 124 - ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ: - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 - ΟΜΑΔΑ D400 - ΟΜΑΔΑ E600 (κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα