Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς"

Transcript

1 Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς Βασίλειος Οικονομίδης, Νικόλαος Ζαράνης ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των χρήσεων των υπολογιστών από τις νηπιαγωγούς στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζονται η γενική προβληματική, που αφορά την εισαγωγή των υπολογιστών στην Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο νηπιαγωγός και η στάση του απέναντι στη χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων νηπιαγωγών διαπιστώσαμε ότι αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή περισσότερο ως μέσο για την εκτέλεση γραφειοκρατικών εργασιών και την προετοιμασία της διδασκαλίας και λιγότερο ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή της. Ουσιαστικά, αντιλαμβάνονται τον Η.Υ. ως αυτόνομη συσκευή χωρίς να γνωρίζουν τις ευρύτερες δυνατότητές του ως μέρος των ΤΠΕ Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται κυρίως από τις περιορισμένες γνώσεις των νηπιαγωγών για τις ΤΠΕ και τη χρήση τους στο σχολείο και αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Λέξεις κλειδιά: νηπιαγωγείο και ΤΠΕ, ΤΠΕ και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Εισαγωγή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η.Υ.) στο πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης μπορεί να αξιοποιείται σε ποικίλες ενέργειες, διαδικασίες και εργασίες, όπως: α) Η υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου απλοποιώντας γραφειοκρατικές εργασίες όπως οργάνωση της βιβλιοθήκης, οικονομικής διαχείρισης, σύνταξη εγγράφων (Παπαδάκης & Χατζηπέρης, 2005; Παπαβασιλείου & Τσιατσιάνας, 2001; Καστής, 2001). β) Η υποστήριξη του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διδασκαλίας μέσω της εύρεσης πληροφοριών και της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (Παπαδάκης & Χατζηπέρης, 2005; Παγγέ, 2002). Η χρήση του ως εποπτικού μέσου που αποτελεί. δ) Η χρήση του για την επικοινωνία του νηπιαγωγείου με την κοινότητα (διοίκηση, φορείς, γονείς, δημιουργία ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου, προσωπική ενημέρωση των νηπιαγωγών για εκπαιδευτικά και άλλα θέματα (Passey, 2001; Καστής, 2001; Ράπτης & Ράπτη, 2004). ε) Η χρήση κατά τη διδασκαλία που αποτελεί την κορυφαία πτυχή τη αξιοποίησής του στο σχολικό σύστημα ιδιαίτερα όταν εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση του παιδιού με τον Η.Υ. Ο Η.Υ. στην περίπτωση αυτή ενσωματώνεται στη διαδικασία της αγωγής και μάθησης όχι απλά ως ένα μέσο που χειρίζεται ο εκπαιδευτικός, αλλά ως παιδαγωγικό υλικό με το οποίο αλληλεπιδρά δημιουργικά ο μαθητής κι συμβάλλει στη μαθησιακή προσπάθεια του παιδιού και την επαφή του με τον κόσμο των νέων τεχνολογιών (Fletcher-Flinn & Gravatt, 1995; Mikropoulos, et al., 1994). Είναι προφανές ότι η εισαγωγή του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο αφορά κυρίως την τελευταία χρήση του, καθώς έχει σημειωθεί ότι προσφέρει δυνατότητες για πειραματισμό, διερεύνηση, παιγνιώδη και ενεργό εκμάθηση, ποικίλους αισθητήριους και εννοιολογικούς τρόπους, Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 546 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή λιγότερο διανοητικό μόχθο, αύξηση της ταχύτητας συλλογισμών, μάθηση που σέβεται και προσαρμόζεται καλύτερα σε ατομικούς ρυθμούς και χαρακτηριστικά, περισσότερο ανεξάρτητη μάθηση, ενίσχυση της αφαιρετικής λειτουργίας και αποτελεί σύγχρονο εναλλακτικό τρόπο εργασίας και επιτυχούς μάθησης, (Βοσνιάδου, 2006; Δαγδιλέλης & Κασκάλης, 2001; Ράπτης & Ράπτη, 2004; Διαμαντάκη κ.α., 2001). Ο Η.Υ. δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς, αλλά βοηθάει τα παιδιά να αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και να παίρνουν αποφάσεις (Bredekamp & Rosegrant, 1994). Αν και οι υπολογιστές φέρνουν συχνά νέες δυνατότητες διδασκαλίας και καινοτόμες δραστηριότητες, που μπορούν να καταστήσουν τη μάθηση ευκολότερη και διασκεδαστική, εντούτοις, είναι τελικά οι νηπιαγωγοί που κάνουν τη διαφορά στη διεξαγωγή της διδασκαλίας καθώς καθοδηγούν τους μαθητές προς τη γνώση, τους ενισχύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και τους υποστηρίζουν στην επεξεργασία καταστάσεων προβληματισμού (Liang & Johnson, 1999). Ο Η.Υ. έχει θέση στο νηπιαγωγείο, εάν γίνει μια από τις περιοχές ενδιαφέροντος του παιδιού στο περιβάλλον της τάξης και η νηπιαγωγός μπορέσει να υποβοηθήσει την ενασχόληση του παιδιού με τον Η.Υ. με αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους (Killian et al., 1986; Shipley, 1990). Η ενσωμάτωση του Η.Υ. στις θεματικές ενότητες της διδασκαλίας αποτελεί την καλύτερη αφετηρία, ώστε η χρήση του να ωφελήσει τα μικρά παιδιά (Haugen, 1998). Απαραίτητος είναι ο εξοπλισμός του νηπιαγωγείου με ικανό αριθμό υπολογιστών κατάλληλα χωροθετημένων στην αίθουσα διδασκαλίας και όχι στο γραφείο της νηπιαγωγού ώστε να ασκείται σημαντική επίδραση στις εκπαιδευτική πράξη και τα παιδιά να αποκτούν κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2008; Ντολιοπούλου, 2002). Η εισαγωγή του Η.Υ. και ευρύτερα της Πληροφορικής στο ελληνικό νηπιαγωγείο γίνεται με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΥΠΕΠΘ - ΠΙ, 2002) στο οποίο δίδεται έμφαση στην εξοικείωση του μαθητή με τις βασικές λειτουργίες του Η.Υ. και με τη χρήση του ως εργαλείου επικοινωνίας και μάθησης, δηλαδή στον «πληροφορικό αλφαβητισμό» και όχι τόσο στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Μικρόπουλος, 2006; Κόμης & Παπανδρέου, 2005). Επίσης, στον Οδηγό νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.α., 2006) το κεφάλαιο για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι το λιγότερο ανεπτυγμένο, χωρίς προτεινόμενες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας. Η εισαγωγή της Πληροφορικής μέσω του ΔΕΠΠΣ και ο αυξανόμενος εξοπλισμός των νηπιαγωγείων με Η.Υ. οδηγεί στο ερώτημα της αξιοποίησής τους από νηπιαγωγούς και παιδιά. Προσπαθώντας να συμβάλουμε στην απάντηση του ερωτήματος αυτού διεξαγάγαμε την παρούσα έρευνα με σκοπό να ανιχνεύσουμε τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί τον Η.Υ. στην τάξη τους. Δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία του Ρεθύμνου, εξοπλισμένα με Η.Υ. το Φεβρουάριο του Πέντε νηπιαγωγοί είναι απόφοιτες Σχολών Νηπιαγωγών και οι υπόλοιπες είναι απόφοιτες Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης. Βρίσκονται στην ηλικία των ετών με μέσο όρο τα 37 έτη και έχουν 2-30 έτη υπηρεσίας με μέσο όρο τα 11,2 έτη. Γνώσεις χειρισμού Η.Υ. και προγραμμάτων διέθεταν οι 12 από αυτές. Ως μέθοδο έρευνας ακολουθήσαμε την ημιδομημένη συνέντευξη των συμμετεχουσσών με τον ερευνητή, στο γραφείο του τελευταίου. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνούνταν και διαρκούσαν από έως με μέσο όρο τα λεπτά της ώρας. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και η επεξεργασία τους έγινε με τη μέθοδο της μελέτης

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 547 περιεχομένου στην ποιοτική της μορφή. Η κατηγοριοποίηση των κειμένων έγινε με βάση το θέμα που έθιγαν. Αρχικά κατηγοριοποιήθηκαν οι 5 πρώτες συνεντεύξεις, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι βασικές κατηγορίες κατάταξης. Η κατηγοριοποίηση των υπόλοιπων συνεντεύξεων έγινε με βάση τις κατηγορίες αυτές, ενώ, στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρειάστηκε, δημιουργήθηκαν νέα κατηγορίες. Στα περισσότερα θέματα οι απόψεις των υποκειμένων δεν διαφοροποιούνταν έντονα μεταξύ τους και έτσι δεν υπήρξε ανάγκη πολύπλοκων κατηγοριοποιήσεων (Neuendorf, 2002). Οι ερωτήσεις που αναλύονται εδώ αφορούν τη χρήση του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο τους. Αποτελέσματα της έρευνας Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από χαρακτηριστικές απαντήσεις των συμμετεχουσσών και θα ακολουθήσει η συζήτησή τους. Η κυριότερη χρήση του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο ήταν κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, ιδιαίτερα στη δημιουργία εποπτικού υλικού και στην εύρεση σχετικών με το θέμα της διδασκαλίας πληροφοριών: «Τώρα με το διαδίκτυο μπορείς να βρεις πολύ καλά πράγματα (εικόνες και άλλα) και να ετοιμάσεις ωραίο εποπτικό υλικό» (Υ2). «Όταν δεν ξέρω κάτι για το θέμα που έχουμε μπαίνω σε μια μηχανή αναζήτησης και βρίσκω σχεδόν πάντα αυτό που ψάχνω.» (Υ17). Δεν λείπει βέβαια και η περίπτωση κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία διδασκαλία που υπάρχει στο διαδίκτυο, αν και δεν «ομολογείται» εύκολα: «Έχω κατεβάσει ολόκληρες έτοιμες διδασκαλίες από εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. Παίρνεις ιδέες.» (Υ14). Λιγότερο συνηθισμένη είναι η περίπτωση της χρήσης του Η.Υ. ως εποπτικού μέσου κατά τη διδασκαλία: «Τoν χρησιμοποιώ για να τους δείχνω μικρά βιντεάκια από dvd ή για να ακούσουμε μουσικήτραγούδι από cd» (Υ3). «Δεν είναι και τόσο εύκολο να τον χρησιμοποιήσεις ως εποπτικό μέσο: υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να τον χτυπήσουν (ξέρεις πως κάνουν, πως ορμάνε όταν τους αρέσεις κάτι).» (Υ7). «Χωρίς προβολέα και χώρο προβολής, εδώ και οι τοίχοι έχουν ράφια και εργασίες παιδιών πώς να τον χρησιμοποιήσω; Πώς να δουν τα παιδιά σε μια τόσο μικρή επιφάνεια;» (Υ17). Η χρήση του Η.Υ. για λόγους επικοινωνίας κυρίως των ίδιων των νηπιαγωγών (προσωπική επικοινωνία) και πολύ λιγότερο για την επικοινωνία του νηπιαγωγείου με φορείς (υπηρεσιακή επικοινωνία) είναι η επόμενη κατηγορία που εντοπίσαμε: «Καμιά φορά θα μπω στο mail μου αν έλθω πολύ νωρίς το πρωί ή πριν φύγω, ειδικά τα απογεύματα που είμαι στο Ολοήμερο.» (Υ6). «Η αλληλογραφία γίνεται κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο. Άλλωστε λίγα νηπιαγωγεία ακόμα έχουν .» (Υ5). Η χρήση του Η.Υ. από α παιδιά κατά τη διδασκαλία ή κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες είναι ακόμα σπανιότερη και αυτό οφείλεται κυρίως στο φόβο των νηπιαγωγών για την ασφαλή χρήση του Η.Υ. από τα παιδιά, αλλά και στην περίπτωση εστίασης του ενδιαφέροντος των παιδιών στον Η.Υ. και όχι στο θέμα της διδασκαλίας : «Το αποφεύγω. Αν τον ρίξουν; Αν τον χαλάσουν; Ποιος τον πληρώνει; Πώς διορθώνεται;». (Υ14). «Δεν ξέρω, μάλλον το έχω δει με φόβο, με επηρεάζει και η συνάδελφος που δεν ξέρει καθόλου και φοβάται, και έτσι δεν αφήνω να τον χρησιμοποιούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ημέρας.» (Υ8). «Μία φορά τον χρησιμοποίησαν και τους άρεσε. Αλλά πρέπει να βάλεις κανόνες, να ορίσεις τη σειρά που θα έλθουν, να είσαι συνέχεια από πάνω, να βλέπεις και όσους δεν παίζουν εκείνη τη στιγμή. Με τόσα παιδιά δεν ξέρω αν αξίζει τόση κούραση.» (Υ11).

4 548 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Άσε που, όταν δουν τον Η.Υ., ξεχνούν οτιδήποτε συζητάμε και επικεντρώνονται σε αυτόν και τι άλλο μπορεί να κάνει.» (Υ4). «Ξέχασαν τι συζητούσαμε και άρχισαν να λένε για τον υπολογιστή του σπιτιού τους, του πατέρα τους και τέτοια. Λέω και εγώ από μέσα μου Εγώ τον έφερα για να με διευκολύνει στη διδασκαλία, όχι για να μου τη χαλάσει και δεν ξαναχρησιμοποίησα στην τάξη.» (Υ16). Σχεδόν καθόλου δεν χρησιμοποιείται από τις νηπιαγωγούς του δείγματός μας ο Η.Υ. για διοικητικούς σκοπούς, αν και αναγνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα μείωνε τη γραφειοκρατία, αν συνέτρεχαν κάποιες προϋποθέσεις: «Όλα τα γράφουμε με το χέρι. Αν είχαμε ένα πρόγραμμα με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, μητρώο μαθητών κ.ά, μάλλον θα βοηθούσε.» (Υ1). «Μόνο τις αιτήσεις για άδεια γράφουμε στον υπολογιστή, για να είναι ωραίες!!! Αφού για τα περισσότερα (στατιστικά, αιτήσεις) υπάρχουν έτοιμα έντυπα που απλά τα συμπληρώνουμε.» (Υ19). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νηπιαγωγοί που εμφανίστηκαν να χρησιμοποιούν έστω και λίγο με οποιοδήποτε τρόπο τον Η.Υ. είναι εκείνες που είχαν γνώσεις χρήσης Η.Υ. Αντίθετα, εκείνες που δεν διέθεταν ανάλογες γνώσεις δεν χρησιμοποιούσαν σε καμία περίπτωση το Η.Υ. προβάλλοντας ως επιχείρημα την έλλειψη αυτών των γνώσεων: «Εγώ δεν ξέρω να τον χειρίζομαι, γι αυτό και δεν τον χρησιμοποιώ» (Υ20). Ερμηνεία Συζήτηση των αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αν και οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται τις ποικίλες δυνατότητες χρήσης του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο, όπως έχουν δείξει και άλλες έρευνες (Γκρίτση κ.α., 2000; Κυρίδης κ.α., 2003; Ellison, 1993; Landerholm, 1994; Specht et al., 1999). Ιδιαίτερα η χρήση του Η.Υ. στις γραφειοκρατικές λειτουργίες του σχολείου (σύνταξη διοικητικών εγγράφων και σχετική αλληλογραφία) σε πολλές έρευνες συγκεντρώνει τη μεγάλη αποδοχή των εκπαιδευτικών (Κολτσάκης, 2007; Βοσνιάδου, 2006), ενώ για τις υπόλοιπες χρήσης του Η.Υ. στο σχολείο η αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς μετριάζεται (Μαργετουσάκη, 2002). Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικές έρευνες σε δασκάλους έδειξαν ότι ένας μικρός αριθμός αυτών χρησιμοποιούσε περιστασιακά τον Η.Υ. για την προετοιμασία της διδασκαλίας τους (Κουστουράκης κ.α., 2000). Επίσης, η Landerholm (1994), έδειξε ότι παρά τη θετική στάση των νηπιαγωγών για τη χρήση του Η.Υ στο νηπιαγωγείο, λίγες από αυτές τον χρησιμοποιούσαν συχνά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι έχουν πεισθεί από τη δυνατότητα αξιοποίησης του υπολογιστή σε γραφειοκρατικές ανάγκες, όπως συμβαίνει σε κάθε υπηρεσία, έχουν πεισθεί για τη δυνατότητα που προσφέρει στην αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων κ.ά., αλλά δεν έχουν πεισθεί για τη συμβολή του στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η επιφυλακτική αυτή θέση για την συγκεκριμένη χρήση του υπολογιστή ενδέχεται να οφείλεται: α) στην αντίληψή τους για τον Η.Υ. ως εποπτικό και όχι ως διδακτικό-εκπαιδευτικό μέσο (Διαμαντάκη κ.α., 2001), και β) στην άγνοιά τους για την ανάλογη χρήση του από τις ίδιες (Παπαδόπουλος, 2001) και πολύ περισσότερο για την αλληλεπιδραστική χρήση του από τα παιδιά. Έχει άλλωστε επισημανθεί ότι: α) εκπαιδευτικοί με λίγες γνώσεις και χαμηλή αυτοπεποίθηση για τη χρήση του Η.Υ. αποφεύγουν να τον χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους (Μακράκης, 2002; Καράμηνας, 2007; Μπίκος, 1995) και β) εκπαιδευτικοί από χώρες με χαμηλό βαθμό ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, όπως η Ελλάδα έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία από ό,τι οι συνάδελφοί τους από χώρες με υψηλό βαθμό ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό τους σύστημα (Γερμανός & Κλιάπης, 2002). Οι νηπιαγωγοί του δείγματός μας εμφανίζουν και τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ενδέχεται ακόμα, να νιώθουν

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 549 κάποια σχετική απειλή από τον Η.Υ. και να μη τη διατυπώνουν ρητά (Διαμαντάκη κ.α., 2001), αλλά να την εκδηλώνουν έμμεσα μη συμφωνώντας με τη χρήση του Η.Υ. στη διδασκαλία (στρατηγική άμυνας), δηλαδή στη διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί ο ρόλος τους. Και αυτό επειδή είναι προφανές ότι η αμφισβήτηση του ρόλου του εκπαιδευτικού δεν προέρχεται από τη χρήση του Η.Υ. σε διαδικασίες γραφειοκρατικές ή σχεδιασμού και προετοιμασίας του μαθήματος, κατά τις οποίες τον Η.Υ. χειρίζεται ο εκπαιδευτικός, αλλά από τη χρήση του Η.Υ. στη διδασκαλία, κατά την οποία τα παιδιά κυρίως πρέπει να χειρίζονται τον υπολογιστή. Θεωρούμε ότι είναι αναμενόμενο να διατυπώνονται τέτοιες επιφυλακτικές απόψεις καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της εισαγωγής των ΤΠΕ στο ελληνικό νηπιαγωγείο όσον αφορά την εντονότερη ενσωμάτωσή τους στο διδακτικό έργο. Πιστεύουμε ότι αυτή η επιφυλακτική θέση των νηπιαγωγών απομακρύνει την ουσιαστική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση ως εργαλείο μάθησης και δεν παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες εκπαιδευτικής χρήσης τους. Το γεγονός ότι η έλλειψη σχετικών γνώσεων χειρισμού αλλά και ενσωμάτωσης του Η.Υ. στη διδακτική πράξη συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Specht et al., 1999; Sexton et al., 1999; Tsitouridou & Vryzas, 2004; Κυρίδης κ.α., 2003; Κασιμάτη κ.α., 2002; Κυρίδης κ.α., 2003; Διαμαντάκη κ.α., 2001). Οι Groves, Jamigan και Eller (1998) διαπίστωσαν ότι οι νηπιαγωγοί αφενός ανησυχούσαν μήπως η ελλιπής κατάρτισή τους στους υπολογιστές οδηγούσε στην πρόκληση ζημιών σε αυτούς κατά τον χειρισμό τους, και αφετέρου δεν είχαν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διδάξουν τα παιδιά, πώς να χρησιμοποιήσουν και να φροντίσουν τον Η.Υ. Άλλωστε, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ικανοί στην ενσωμάτωση και χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στη σχολική τάξη και το σχολικό πρόγραμμα σπουδών, να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τους διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους του σχολικού προγράμματος με τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη του (Johnson et al., 2000; Williams et al., 2000; Makrakis, 1997). Επομένως, οι νηπιαγωγοί χρειάζεται να είναι ικανοί και αποτελεσματικοί χρήστες Η.Υ., να εκπαιδευτούν σε εφαρμογές των υπολογιστών στη διδασκαλία και τη μάθηση στο νηπιαγωγείο, να γνωρίζουν πώς να οργανώνουν την τάξη και να σχεδιάζουν δραστηριότητες, έτσι ώστε οι Η.Υ. να αποτελούν απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας (Powell, 1999; Baron et al., 1997; Nanlohy, 1997). Εδώ επισημαίνεται η χρησιμότητα μιας επιμόρφωσης των νηπιαγωγών συζήτησαν την εκπαιδευτικών, που θα βοηθήσει ώστε να ενσωματωθεί ο Η.Υ. στο νηπιαγωγείο και στο πρόγραμμα σπουδών, με αποτέλεσμα να καταστούν οι νηπιαγωγοί θετικότεροι απέναντι στη χρήση του Η.Υ. (Dublin et al., 1994). Βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται τις ποικίλες δυνατότητες χρήσης του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο, αντιμετωπίζοντάς τον περισσότερο ως μέσο για την εκτέλεση γραφειοκρατικών εργασιών και την προετοιμασία της διδασκαλίας και λιγότερο ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή της. Ουσιαστικά, δεν αντιλαμβάνονται τον Η.Υ. ως μέρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στο σχολείο, αλλά ως μεμονωμένη ηλεκτρονική συσκευή, στοιχείο που μας οδηγεί να υποστηρίξουμε ότι οι θέσεις των νηπιαγωγών δεν αφορούν εντέλει τις ΤΠΕ, αλλά μόνο τον Η.Υ. Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται κυρίως από τις περιορισμένες γνώσεις των νηπιαγωγών για τις ΤΠΕ και τη χρήση τους στο σχολείο. Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας αυτής δεν μπορούν να γενικευτούν λόγω του μικρού αριθμού των υποκειμένων, του συμπτωματικού τρόπου επιλογής τους και της περιορισμένης γεωγραφικής περιοχής από την οποία προέρχονται. Ωστόσο σημειώνουμε τη σύμπτωση κύριων αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής με εκείνα σχετικών ερευνών και επισημαίνουμε

6 550 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή ότι, όσον αφορά την έρευνά μας, προέκυψαν από συμμετέχουσσες-νηπιαγωγούς που διαθέτουν Η.Υ. στο νηπιαγωγείο τους. Έτσι, η δική μας έρευνα επικεντρωμένη σε πληθυσμό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δείχνει την ανάγκη ευρύτερης διερεύνησης της αξιοποίησης των Η.Υ. στα σχολεία που έχουν ήδη εξοπλιστεί: προετοιμάζει το έδαφος για τη διενέργεια επόμενων ερευνών σχετικών είτε με άλλες πτυχές της εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση είτε με τη συγκριτική αντιμετώπιση των απόψεων άλλων πληθυσμών για τα ίδια θέματα. Η παρατήρηση, η σύνταξη ημερολογίου σχετικά με τη χρήση του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο θα μας δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται από νηπιαγωγούς και παιδιά. Η μέτρηση του άγχους των νηπιαγωγών απέναντι στον Η.Υ., θα μας πληροφορήσει για τη σχέση τους μαζί του και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την εισαγωγή του στην Προσχολική Εκπαίδευση. Επίσης, η διερεύνηση του το παιδαγωγικού κλίματος της τάξης, του αριθμού των μαθητών της τάξης, της συνύπαρξης νηπίων και προνηπίων στην προσχολική τάξη θα μας επιτρέψει να διακρίνουμε και την επίδραση άλλων παραγόντων στην χρήση του Η.Υ. στο νηπιαγωγείο. Η εξέταση της επίδρασης της επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στους υπολογιστές όσον αφορά τις σχετικές δεξιότητες και δράσεις τους θα ήταν μια εξίσου αξιοσημείωτη αλλά επίπονη έρευνα. Τέλος, φαίνεται ότι είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση των νηπιαγωγών, προσανατολισμένη στην ιδιαίτερη φύση της επαγγελματικής τους ειδικότητας. Τα επιμορφωτικά προγράμματα, που θα σχεδιασθούν, πρέπει να δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2008). Η συνεχής επιμόρφωση των νηπιαγωγών, ο κατάλληλος εξοπλισμός των νηπιαγωγείων και η τεχνική κάλυψη από ειδικούς, θεωρούμε ότι μπορούν να οδηγήσουν τις νηπιαγωγούς στις ποικίλες χρήσεις του Η.Υ. στα σχολεία τους. Αναφορές Baron, G., Bruillard, E., & Chaptal, A. (1997). From personal use to classroom use - implications for teacher education in France. In D. Passey & B. Samways (eds.), Information Technology. Supporting Change Through Teacher Education (pp ), London: Chapman & Hall. Dublin, P., Pressman, H., Barnett, E., & Woldman, E. (1994). Integrating computers into the classroom: Early childhood. New York: Harper Collins College Publishers. Ellison, T. S. (1993). Early childhood teacher attitudes toward computers and computer use. Unpublished doctoral dissertation, The University of South Carolina. Fletcher-Finn, C., & Gravatt, B. (1995). The efficacy of computer assisted instruction (CAI): A metaanalysis. Journal of Educational Computing Research, 12(3), Groves, M., Jarnigan, M., & Eller, K. (1998). But how do we use it?: Discovering hidden barriers and unanticipated successes in integrating computers in a preschool curriculum. Knoxville, TN: University of Tennessee. ERIC Document Reproduction Service, No. ED Haugen, K. (1998). Using technology to enhance early learning experience. Child Care Information Exchange, 12(3), Johnson, K.G., Lonberger, R., & Parana, J. (2000). Preparing preservice teachers for the technological classroom: A school-college partnership. Journal of Technology and Teacher Education, 5(2), Killian, J., Nelson, J., & Byrd, D (1986). Child's play: Computers in early childhood programs. The Computing Teacher, 14(1), Landerholm, E. (1994). Early childhood teachers' computer attitudes, knowledge, and practices. Chicago, IL: Northeastern Illinois University. ERIC Document Reproduction Service, No. ED Liang, P., & Johnson, J. (1999). Using technology to enhance early literacy through play. Computers in Schools, 15(1), Makrakis, V. (1997). Perceived relevance of Information Technology courses to prospective teachers' professional needs: the case of Greece. Journal of Information Technology for Teacher Education, 6(2).

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 551 Mikropoulos, Τ. Α., Kossivaki, P., Katsikis, A., & Savranides, C. (1994). Computers in preschool education: An interactive environment. Journal of Computing in Childhood Education, 5(3/4), Nanlohy, P. (1997). An adventure in integrating educational computing within teacher education. In D. Passey & B. Samways (eds.), Information Technology. Supporting Change through Teacher Education (pp ). London: Chapman & Hall. Neuendorf, K. (2002). The content analysis guidebook. London: Sage. Passey, D. (2001). Developing home school links: implications for learners, learning and learning support. In H. Taylor & P. Hagenbirk (eds.), Information and Communication Technologies in Education. The School of Future. IFIP TC3/WG3.1 International Conference on the Bookmark of the School of the Future (pp ). Vina del Mar, Chile, Boston: Kluwer Academic Publishers. Powell, J. (1999). Computers and early childhood inservice teachers: A 10-year follow-up study. Information Technology in Childhood Education, Sexton, D., King, N., Aldridge J., & Goodstadt-Killoran, I. (1999). Measuring and evaluating early childhood prospective practitioners' attitudes toward computers. Family Relations, 48(3), Shipley, D. (1990). Computer Education for teachers of young children: A Developmentally-based training module. Unpublished doctoral dissertation, Nova University. Specht, J., Wood, E., & Willoughby, T. (1999). Computer training for early childhood educators. Montreal, Canada: The Social Science and Humanities Research Council of Canada. ERIC Document Reproduction Service, No. ED Tsitouridou, M., & Vryzas, K. (2004). The prospect of integrating ICT into the education of young children the views of Greek early childhood teachers. European Journal of Teacher Education, 27(1), Williams D., Coles L., Wilson, K., Richardson, A., & Tuson, J. (2000). Teachers and ICT: current use and future needs. British Journal of Educational Technology, 31(4), Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Προοπτικές, Προβλήματα και Προτάσεις για την Αποτελεσματικότερη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Γερμανός, Δ. & Κλιάπης, Π. (2002). Οι στάσεις των εκπαιδευτικών του πιλοτικού Προγράμματος «Ολοήμερο Σχολείο» για την εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο τους. Στο Α. Παπάς, Α. Τσιπλητάρης, Ν. Πετρουλάκης, Κ. Χάρης, Σ. Νικόδημος, & Ν. Ζούκης (επιμ.), Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (τ. Β, σ ). Αθήνα: Ατραπός. Γκρίτση, Φ, Καμπεζά, Μ., & Κότσαρη, Μ. (2000). Απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Εισηγήσεις στο 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σ ), Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΤΠΕ. Δαγδιλέλης, Β., & Κασκάλης, Θ. (2001). Οι ΤΠΕ και η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος στον 21 ο αιώνα. Στο Κ. Ουζούνης & Α. Καραφύλλης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ο Δάσκαλος του 21 ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σ ), Ξάνθη: Σπανίδης. Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί. Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης. ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Διαμαντάκη, Κ., Ντάβου, Μ., & Πανούσης, Γ. (2001). Νέες Τεχνολογίες και Παλαιοί Φόβοι στο Σχολικό Σύστημα. Αθήνα: Παπαζήσης. Ζαράνης, Ν., & Οικονομίδης, Β. (2008). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης. Καράμηνας, Ι. (2007). Απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Αττικής για τη διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου στο δημοτικό σχολείο. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 149, Καστής, Ν. (επιμ.), (2001). Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας στη Σχολική Εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Πραγματικότητα. Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. Κολτσάκης, Ε. (2007). Διερεύνηση των περιορισμών και των δυνατοτήτων μιας σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών της σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ: μια μελέτη περίπτωσης. Στο Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου & Κ. Χατζηδήμου (επιμ.), Πρακτικά του 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (τ. Β, σ ). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

8 552 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Κόμης, Β., & Παπανδρέου, Μ. (2005). Οι Τεχνολογίες Της Πληροφορίας Και Των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση: μια κριτική προσέγγιση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 6, Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Κατσίλλης, Γ. (2000). Κοινωνιολογική προσέγγιση του αυτοαξιολογούμενου στρες σε δασκάλους εξαιτίας της εισόδου των «Νέων Τεχνολογιών» στην εκπαιδευτική διαδικασία: H περίπτωση του «άγχους για τους υπολογιστές». Σύγχρονη Εκπαίδευση, 110, Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., Ντίνας Κ., Μαρσέλλου, Β., & Νικούση, Σ. (2003). Η Πληροφοριακή και Επικοινωνιακή Τεχνολογία (Π.Ε.Τ.) στο νηπιαγωγείο. Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την εισαγωγή της Π.Ε.Τ. στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 130, Μακράκης, Β. (2002). Ενσωματώνοντας τη νέα τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία: η ανάπτυξη ενός εποικοδομηστικού υπερμεσικού μαθήματος για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο Ε. Κούρτη (επιμ.), Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Τόμος Γ, Ποιότητα, Προβλήματα και Οργάνωση της Προσχολικής Εκπαίδευση (σ ). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Μαργετουσάκη, Α. (2002). Ο υπολογιστής-εργαλείο. Αναπαραστάσεις φοιτητών και εκπαιδευτικών. Στο Ε. Κούρτη (επιμ.), Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Τομ. Γ,. Ποιότητα, Προβλήματα και Οργάνωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης (σ ). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπίκος Κ., (1995), Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Στάσεις ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ντολιοπούλου, Ε. (2002). Σύγχρονες Τάσεις της Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός. Παγγέ, Τ. (2002). Θέματα στο Διαδίκτυο Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Παπαβασιλείου, Β., & Τσιατσιάνας, Χ. (2001). Οι νέες τεχνολογίες στο δημοτικό σχολείο. Στο Κ. Ουζούνης & Α. Καραφύλλης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ο Δάσκαλος του 21 ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σ ), Ξάνθη: Σπανίδης. Παπαδάκης, Σ., & Χατζηπέρης, Ν. (2005). Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Αθήνα: ΥΠ.ΕΘ.Π. ΠΙ. Παπαδόπουλος, Ι. (2001). Καταγράφοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία. Παιδαγωγικός Λόγος, 3, Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας. Αθήνα. (ΥΠΕΠΘ ΠΙ (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ στην Ελλάδα: μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση

Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ στην Ελλάδα: μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ στην Ελλάδα: μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση Βασίλειος Οικονομίδης vasoikon@yahoo.com Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης Περίληψη Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης «Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις δασκάλων για την εφαρμογή της Πληροφορικής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

Στάσεις δασκάλων για την εφαρμογή της Πληροφορικής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Στάσεις δασκάλων για την εφαρμογή της Πληροφορικής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Βασίλειος Οικονομίδης 1, Νικόλαος Ζαράνης 2 vasoikon@yahoo.com, nzaranis@edc.uoc.gr 1 Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο Μαρίνα Μπέση Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 626 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ζαράνης Νικόλας Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης nzaranis@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 829 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αθανάσιος Τζιµογιάννης Τµήµα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εννοιολογική οριοθέτηση της παιδαγωγικής έρευνας. Ερευνητική ορολογία. Φιλοσοφία της έρευνας. Είδη ερευνών. Στάδια διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση

Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 53. 07 p 3 6 9_378 9/1/08 7:29 PM Page 371 - e - Απόψεις και Προθέσεις Νηπιαγωγών Σχετικά με την Ενσωμάτωση και Χρήση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασίλης Γιαλαμάς, Κλεοπάτρα Νικολοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Α. Τζαβάρα Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών tzavara@upatras.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 577 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ζαράνης Νικόλαος Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομίδης Βασίλειος Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 395 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες ανάπτυξης του γραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Κόμης

Διπλωματική εργασία. Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Κόμης "Οι έννοιες του προγράμματος, του αρχείου και της αρχειοθέτησης στην Προσχολική ηλικία μέσα από τη σχεδίαση και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου" Διπλωματική εργασία Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούτσου Μαρία 1, Κόμης Βασίλης 2 1 Νηπιαγωγός 2 Καθηγητής στο ΤΕΕΑΠΗ Πατρών

Γεωργούτσου Μαρία 1, Κόμης Βασίλης 2  1 Νηπιαγωγός 2 Καθηγητής στο ΤΕΕΑΠΗ Πατρών Οι έννοιες του προγράμματος, του αρχείου και της αρχειοθέτησης στην προσχολική ηλικία μέσα από τη σχεδίαση και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου Γεωργούτσου Μαρία 1, Κόμης Βασίλης 2 mariageorgoutsou@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 695 Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο Ελληνικό Σχολείο: Τάσεις, προσεγγίσεις, προοπτικές Θαρρενός Μπράτιτσης

Η Πληροφορική στο Ελληνικό Σχολείο: Τάσεις, προσεγγίσεις, προοπτικές Θαρρενός Μπράτιτσης Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(3), 111-115, 2013 Η Πληροφορική στο Ελληνικό Σχολείο: Τάσεις, προσεγγίσεις, προοπτικές Θαρρενός Μπράτιτσης bratitsis@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Βύθιση/Πλεύση»: Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών και Αναλυτικό Πρόγραμμα

«Βύθιση/Πλεύση»: Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών και Αναλυτικό Πρόγραμμα «Βύθιση/Πλεύση»: Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρασκευή Καβαλάρη Υποψήφια διδάκτορας Δόμνα-Μίκα Κακανά Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών

Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Σ. Μάνεση 1 1 Νηπιαγωγός, Med, taniakourou@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα)

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 6: Βασικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του χορού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Δημιουργική μέθοδος Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα