Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, Καµπεζά Μαρία, Κότσαρη Μαρία, Μεταπτυχιακές φοιτήτριες, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήµιο Πατρών Περίληψη Το ζήτηµα της εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί το επίκεντρο του προβληµατισµού στη συγκεκριµένη έρευνα. Με βάση τις αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά µε το θέµα που εξετάζεται, πραγµατοποιήθηκε µια διερευνητικού τύπου προσέγγιση χρησιµοποιώντας την τεχνική του ερωτηµατολογίου. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν νηπιαγωγοί δηµοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων της Πάτρας. Στη συνέχεια, έγινε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων µε το πρόγραµµα SPSS, µε στόχο την επιβεβαίωση ή απόρριψη των ερευνητικών υποθέσεων, που διατυπώθηκαν. Από την ανάλυση των δεδοµένων προβάλλει η δυναµική της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και προωθείται η συζήτηση και ο προβληµατισµός για το συγκεκριµένο θέµα. Λέξεις-κλειδιά: εισαγωγή υπολογιστών, απόψεις νηπιαγωγών, πρώτη σχολική ηλικία. Θεωρητικές προσεγγίσεις Μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης προβληµατικής σχετικά µε την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, έγινε µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του συγκεκριµένου θέµατος µε έµφαση στις απόψεις των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας, αναφορικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, έγινε διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών της περιοχής Πατρών, ως προς την ένταξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη σχολική τάξη, την αποδοχή ή όχι της χρήσης τους στη διδασκαλία και τη µάθηση. Στον προβληµατισµό για τον τρόπο ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, µπορεί κανείς να διακρίνει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: την πληροφορική ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης και ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας. Οι παραπάνω προσεγγίσεις καθορίζουν και τα πρότυπα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία µπορούν αντίστοιχα να ταξινοµηθούν σε τρία (Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, 1995): Στην «τεχνοκεντρική» ή «κάθετη» προσέγγιση, που επικεντρώνεται στους υπολογιστές ως ένα ανεξάρτητο γνωστικό αντικείµενο στο αναλυτικό πρόγραµµα. Στην «ολοκληρωµένη» ή «οριζόντια» προσέγγιση, όπου η διδασκαλία της χρήσης του υπολογιστή και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία ενσωµατώνεται στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος. Τέλος, στην «εφικτή - µικτή» ή «πραγµατολογική» προσέγγιση, που συνδυάζει την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου µαθήµατος γενικών γνώσεων και παράλληλα, την προοδευτική ένταξη της χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείου στήριξης της µάθησης και της διδασκαλίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος. Οι επικρατούσες απόψεις σχετικά µε την αναγκαιότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση προκάλεσαν σύγχυση και παράλληλα, σχόλια και αντιδράσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σε πρώτη φάση, τα πλεονεκτήµατα σχετίζονται µε την καλύτερη κατανόηση και εµβάθυνση στη γνώση,

2 602 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση µε την δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας και την παροχή ανάδρασης και αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του µαθητή (Ράπτης, Ράπτη, 1998). Ο υπολογιστής, µε άλλα λόγια, δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να αναπτύξει µεθοδικό και επιστηµονικό τρόπο σκέψης. Τα πλεονεκτήµατα δεν αφορούν µόνο τους µαθητές, αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς µε την προοπτική ότι µπορούν να ασχοληθούν µε την κατασκευή λογισµικών και να τους δοθεί η δυνατότητα επιµόρφωσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών (ο.π.). Όσον αφορά στα µειονεκτήµατα της χρήσης των ΤΠΕ, υποστηρίζεται ότι είναι πιθανό να προκαλέσουν οµοιοµορφία στη διδασκαλία και την αξιολόγηση, πράγµα το οποίο µπορεί να δυσκολέψει τη διαδικασία σχετικά µε την σύνθετη γνώση και τη δηµιουργική µάθηση (ο.π.). Επίσης, πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα κατασκευάζονται µε βάση µονόπλευρες θεωρήσεις για τη µάθηση και από µη ειδικούς. Επιπλέον, αναφέρονται µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε τη διάσπαση της προσοχής των παιδιών και την κοινωνική αποµόνωση και µοναξιά, γεγονός που µπορεί να συνδεθεί και µε τη µετατροπή της µάθησης από κοινωνική διαδικασία σε ατοµική. Τέλος, µε τη χρήση των ΤΠΕ αναφέρονται αρνητικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστηµα του παιδιού και σε άλλα παρόµοια προβλήµατα, όπως πονοκέφαλοι, κούραση µατιών κτλ (ο.π.). Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση, οι McCraw και Meyer (1995) υποστηρίζουν ότι τα µικρά παιδιά έχουν πολλά να κερδίσουν, µέσα από την αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους, από τη χρήση των ΤΠΕ και προτείνουν ότι η ηλικία των τριών χρόνων µπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη ηλικία για την εισαγωγή των υπολογιστών στο παιδικό περιβάλλον, µε την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιείται το κατάλληλο λογισµικό. Οι παραπάνω µελετητές συµφωνούν σε τρεις βασικούς παράγοντες σχετικά µε την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον: α) την κατάλληλη θέση των υπολογιστών µέσα στην τάξη, β) τη γνώση των εκπαιδευτικών για τα λογισµικά και τον υπολογιστή και γ) το λογισµικό που βασίζεται στην αλληλεπίδραση και την προσωπική ανακάλυψη της γνώσης από τον µαθητή. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την Haugland (1997), καθώς και από τους Caruso Davis και Shade (1997), στο άρθρο των οποίων υποστηρίζεται ότι µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ενισχύεται αναφορικά µε την αξιοποίηση της χρήσης του υπολογιστή στο σχολείο. Τη σηµαντικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού τόσο σχετικά µε την επιλογή του κατάλληλου λογισµικού, όσο και µε την καθοδήγηση και ενθάρρυνση των παιδιών, επισηµαίνουν και οι DeVoodg και Kritt (1997) ακολουθώντας τη ιδέα για τη «ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης» του Vygotsky, όπου «ό,τι το παιδί γνωρίζει σήµερα να πραγµατοποιεί µόνο σε συνεργασία µε τον άλλο, αύριο θα έχει τη δυνατότητα να το πραγµατοποιήσει µόνο του» (Παπαµιχαήλ, 1988). Στο πλαίσιο του προβληµατισµού για τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ και τη χρήση τους στη διδακτική διαδικασία, τόσο οι Chang, Rossini και Pan (1997) όσο και οι Rodriguez (1997) και Galloway (1997) αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκφράζει την ανάγκη για περισσότερη γνώση σχετικά µε τις ΤΠΕ, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών ενσωµάτωσης δραστηριοτήτων µε υπολογιστές στο αναλυτικό πρόγραµµα. Την παραπάνω άποψη επιβεβαιώνει και ο Baron (1991), ο οποίος στη µελέτη του επισηµαίνει τη γενικότερη αποδοχή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο από την πλευρά των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, στην παραπάνω έρευνα γίνεται καταγραφή και των κυριότερων προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριµένης βαθµίδας κατά τη διάρκεια της χρησιµοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία: α) ελλιπής επιµόρφωση, β) αδυναµία ένταξης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο αναλυτικό πρόγραµµα λόγω έλλειψης χρόνου και γ) έλλειψη κατάλληλης υποδοµής. Τέλος, στον ελληνικό χώρο έχουν διεξαχθεί δύο έρευνες σχετικά µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή των ΤΠΕ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου η ηλικία και η κατάρτισή τους αναφέρονται ως οι βασικότεροι παράγοντες, που επηρεάζουν αυτές τις στάσεις (Μπίκος, 1995, Εµβαλωτής, Τζιµογιάννης, 1999).

3 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 603 Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι ΤΠΕ καλύπτουν πολύ σηµαντικά ζητήµατα, όπως την οργάνωση και διαχείριση των πληροφοριών, τη διαµεσολάβηση των ηλεκτρονικών µέσων στη γνώση, την οργάνωση και τον καταµερισµό της εργασίας, την επικοινωνία από απόσταση, κλπ (Κόµης, 1994). Το εκπαιδευτικό σύστηµα, συνεπώς, χρειάζεται να ανταποκριθεί στις νέες προοπτικές, ώστε να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις µόρφωσης και κατάρτισης. Η εκπαίδευση είναι αναγκαίο να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τις καθηµερινές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και για την ικανοποίηση του αιτήµατος για πρόσβαση στη γνώση από όλους. Ερευνητικές υποθέσεις Η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, οδήγησε στην επισήµανση των παραγόντων, οι οποίοι φαίνεται ότι επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών και ακολούθησε η διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών υποθέσεων: Στην πρώτη ερευνητική υπόθεση, θεωρήθηκε ότι ο παράγοντας ευχέρεια χρήσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, τουλάχιστον όσον αφορά το κοµµάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις, κι ότι επηρεάζει θετικά την άποψη των νηπιαγωγών σε σχέση µε την ηλικία της πρώτης επαφής των παιδιών µε τον Η/Υ. Στην αντιµετώπιση των καινοτοµιών, ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, φαίνεται ότι τα νεότερα άτοµα είναι περισσότερο δεκτικά και µε πιο θετική στάση απέναντι στις αλλαγές, σε σύγκριση µε τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Το παραπάνω αποτέλεσε τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση και παράλληλα διαµορφώθηκε και η τρίτη, καθώς θεωρήθηκε ότι και τα έτη υπηρεσίας παίζουν σηµαντικό ρόλο, όχι διαφορετικό όµως από τον παράγοντα ηλικία, στην ανάπτυξη των απόψεων σε σχέση µε τις ΤΠΕ. Αποφασίστηκε η διαφορετική θεώρηση των παραγόντων ηλικία και χρόνια προϋπηρεσίας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διορισµού στο δηµόσιο. Στην τέταρτη ερευνητική υπόθεση, θεωρήθηκε ότι τα άτοµα που έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης σε σχέση µε τους υπολογιστές, αντιµετωπίζουν θετικότερα την εισαγωγή τους στο νηπιαγωγείο, καθώς η γνώση επηρεάζει αρκετά σηµαντικά τη διαµόρφωση της γνώµης ενός ατόµου απέναντι σ ένα αντικείµενο. Επιπλέον υποθέσεις, οι οποίες αποτελούν συνέχεια των παραπάνω είναι η πέµπτη και η έκτη, οι οποίες αφορούν στην ιδιαίτερη γνώση εκπαιδευτικών λογισµικών, καθώς και στην ενηµέρωση (περιοδικά, βιβλία, άρθρα) των νηπιαγωγών σε θέµατα ΤΠΕ αντίστοιχα, σε σχέση µε τη θετική ή αρνητική αντιµετώπιση απέναντι στην εισαγωγή των Η/Υ στο νηπιαγωγείο. Τέλος, στην έβδοµη υπόθεση διερευνήθηκε αν ο βαθµός της αρνητικής ή θετικής αντιµετώπισης της εισαγωγής του Η/Υ στο νηπιαγωγείο, εξαρτάται από το πόσο οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας θεωρούν ότι θα υποβαθµισθεί ο ρόλος τους ύστερα από την ένταξη των Η/Υ στο νηπιαγωγείο. Με τον όρο «υποβάθµιση» εννοείται ο περιορισµός της ενεργούς συµµετοχής του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της µάθησης. Μέθοδοι και τεχνικές H µέθοδος, που υιοθετήθηκε στο συγκεκριµένο σχέδιο έρευνας είναι η µέθοδος της επισκόπησης (Παπακωνσταντίνου, 1990). Ακολουθώντας την παραπάνω µέθοδο έγινε µια προσπάθεια πρώτης διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρώτης σχολικής ηλικίας σε σχέση µε την εισαγωγή των ΤΠΕ, µέσω της τεχνικής του ερωτηµατολογίου. Στο µεγαλύτερο µέρος του το ερωτηµατολόγιο, αποτελείτο από κλειστές ερωτήσεις, οι οποίες επέτρεψαν την εύκολη ταξινόµηση των απαντήσεων, καθώς και το «φιλτράρισµα» των ερωτώµενων, ενώ παράλληλα έκαναν πιο άνετη την εισαγωγή του δείγµατος στο πνεύµα των ερωτήσεων (Javeau, 1996). Επίσης υπήρχαν και αρκετές προκατασκευασµένες ερωτήσεις, οι οποίες κυρίως επιλέχθηκαν για να συλλεχθούν όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένες απαντήσεις

4 604 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση σε σχέση µε σηµαντικά θέµατα, όπως ο ρόλος του µαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης µε υπολογιστές κ.α. (Φίλιας, 1998). Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου γινόταν από τον ίδιο τον ερωτώµενο (ύστερα από διευκρινιστικές οδηγίες του ερευνητή), έτσι ώστε να νιώθει ότι εξασφαλίζεται η ανωνυµία του. Ύστερα από τη συλλογή των δεδοµένων, ακολούθησε η ποσοτική επεξεργασία τους, µε βάση το στατιστικό πρόγραµµα SPSS (Μακράκης, 1997). Το δείγµα αποτέλεσαν 106 παιδαγωγοί δηµοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων της Πάτρας. Ανάλυση δεδοµένων Στο πλαίσιο της ανάλυσης των δεδοµένων αρχικά θα γίνει αναφορά σε βασικά σηµεία, τα οποία έχουν προκύψει από την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση των απαραίτητων συσχετισµών, που έγιναν προκειµένου να τεκµηριωθούν οι υποθέσεις µας. Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος, ανήκει στις ηλικίες µεταξύ και ετών. Το 73,1% των νηπιαγωγών έχει κάνει σπουδές διετούς φοιτήσεως, ενώ µόλις το 26,9% έχει σπουδές τετραετούς φοιτήσεως. Επίσης, διαφαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών (58,5%) δε διαθέτει την ανάλογη ευχέρεια, δηλαδή επαρκείς γνώσεις σχετικά µε το χειρισµό του υπολογιστή (Γράφηµα 1). Υποστηρίζεται ακόµη ότι ο υπολογιστής θα πρέπει να χρησιµοποιείται στη σχολική τάξη κατά οµάδες (79,2%) και ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν «απειλείται» (67,9%) από την παρουσία του Η/Υ. Αναφορικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητή υπολογιστή πιστεύεται ότι η επαφή του παιδιού µε τον υπολογιστή πρέπει να γίνεται πριν τα έξι χρόνια (Πίνακας 1) και ότι µε τη χρήση του δεν αναστέλλεται η πρωτοβουλία του µαθητή (30,2%), ούτε προκαλούνται προβλήµατα διάσπασης της προσοχής του (71,7%). Γράφηµα 1: Ευχέρεια των νηπιαγωγών σχετικά µε το χειρισµό του υπολογιστή πολύ καλή καλή κακή πολύ κακή Πίνακας 1: Συχνότητες ηλικιών πρώτης επαφής των παιδιών µε τον υπολογιστή Συχνότητα Ποσοστά Πριν από τα 6 χρόνια 58 54, χρονών 42 39,6 Πάνω από ,7 Σύνολο ,0 Προκειµένου να επιβεβαιωθούν οι ερευνητικές υποθέσεις πραγµατοποιήθηκαν συσχετισµοί συγκεκριµένων µεταβλητών, χρησιµοποιώντας το δείκτη συνάφειας χ 2. Πιο συγκεκριµένα, ο συσχετισµός της ευχέρειας χρήσης των Η/Υ από τους εκπαιδευτικούς και της ηλικίας πρώτης επαφής του παιδιού µε τον υπολογιστή έχει συνάφεια, Pχ 2 = 0,008. Από τους εκπαιδευτικούς

5 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 605 που βαθµολόγησαν τον εαυτό τους µε ένα (1), δηλαδή όσοι έχουν «κακή» σχέση µε το χειρισµό του υπολογιστή (δεν έχουν ευχέρεια στη χρήση του), το µεγαλύτερο ποσοστό (30,2%) υποστηρίζει ως πιθανή ηλικία χρήσης του υπολογιστή το χρονικό διάστηµα µεταξύ 6 12 ετών. Στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις άλλες κλίµακες αξιολόγησης (δηλαδή έχουν βαθµολογηθεί µε 2,3,4) επικρατέστερη είναι η θέση, να χρησιµοποιούνται οι υπολογιστές πριν τα έξι χρόνια. Αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συσχετισµός, ηλικία των εκπαιδευτικών και άποψη σχετικά µε την χρήση του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, µε συνάφεια Pχ 2 = 0,000. Σε γενικά πλαίσια, όλες οι ηλικίες τάσσονται υπέρ της ένταξης των υπολογιστών στο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου (69,2%), ενώ µόλις το 9,6% έχει αρνητική στάση στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Από τα δεδοµένα παρατηρείται ότι οι απόψεις όσον αφορά στην εισαγωγή των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση διαφοροποιούνται ανάλογα µε το ηλικιακό επίπεδο των νηπιαγωγών. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και ο συσχετισµός των µεταβλητών, χρόνια διδακτικής εµπειρίας και χρήση του υπολογιστή, η συνάφεια των οποίων είναι, Pχ 2 = 0,006. Το 73,0% του δείγµατος τάσσεται υπέρ της εισαγωγής των υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, ενώ πιο ειδικά, στους νηπιαγωγούς µε τα περισσότερα έτη υπηρεσίας εµφανίζεται κάποιος µεγαλύτερος προβληµατισµός που διαφαίνεται από το 16,2% το οποίο απάντησε: «δεν ξέρω». Επιπλέον, ως προς την επιβεβαίωση της υπόθεσης σχετικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την άποψη αναφορικά µε την ένταξη των υπολογιστών στην προσχολική αγωγή που ως µεταβλητές παρουσιάζουν συνάφεια Pχ 2 = 0,007, είναι αναγκαίο να αναφέρουµε ότι το 69,8% των νηπιαγωγών που συµπλήρωσαν το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, είτε είχαν συµµετοχή σε σχετικά µε υπολογιστές επιµορφωτικά προγράµµατα είτε όχι, υποστηρίζει την εισαγωγή των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση. Σχετικά µε την επιβεβαίωση ή µη της υπόθεσης ότι η γνώση των εκπαιδευτικών λογισµικών συσχετίζεται µε την άποψη που επικρατεί για τη χρήση του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, εµφανίζεται µεγάλη συνάφεια (Pχ 2 = 0,005) µεταξύ των δύο µεταβλητών. Σε γενικές γραµµές το σύνολο των νηπιαγωγών τάσσεται υπέρ της ένταξης των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση (75,5%). Από τις νηπιαγωγούς, που δεν έχουν έρθει σε επαφή µε εκπαιδευτικά λογισµικά. ένα ποσοστό 9,4% είναι αρνητικό ως προς την εισαγωγή των υπολογιστών στην προσχολική αγωγή και ένα σηµαντικό ποσοστό (20,8%) απάντησε «δεν ξέρω». (Γράφηµα 2). Γράφηµα 2: Συσχετισµός της γνώσης λογισµικών και της χρήσης Η/Υ στο νηπιαγωγείο Count ναι όχι δεν ξέρω εκπαιδευτικά λογισµι επαγγελµατικά από προσωπικό ενδιαφ έρον καθόλου προαιρετική χρήση Όσον αφορά στον συσχετισµό των µεταβλητών, ενηµέρωση για τις νέες τεχνολογίες και απόψεις για την χρήση των υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, δε διαφαίνεται συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών (Pχ 2 = 0,083). Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (47,2%) µολονότι δεν

6 606 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ενηµερώνεται για τις εξελίξεις σχετικά µε τους υπολογιστές, υποστηρίζει την εισαγωγή των υπολογιστών στο νηπιαγωγείο. Ενδιαφέρον έχει, τέλος, η σχέση µεταξύ των µεταβλητών, η χρήση του υπολογιστή και η υποβάθµιση του ρόλου του νηπιαγωγού. Όπως φαίνεται η συνάφεια είναι µεγάλη, Pχ 2 = 0,000. Αξίζει να αναφέρουµε ότι οι νηπιαγωγοί που δεν υποστηρίζουν την εισαγωγή των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση θεωρούν ότι µε την εισαγωγή των υπολογιστών υποβαθµίζεται ο ρόλος τους (Γράφηµα 3). Γράφηµα 3: Συσχετισµός χρήσης του Η/Υ και της υποβάθµισης του ρόλου του νηπιαγωγού µείωση ρόλου εκπ/κου Count 10 0 ναι όχι δεν ξέρω πολύ λίγο καθόλου προαιρετική χρήση Αποτελέσµατα - συζήτηση Με βάση τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων διαφαίνεται ότι όσες νηπιαγωγοί κρίνουν ότι χειρίζονται τον υπολογιστή µε ευχέρεια, πιστεύουν στο σύνολό τους ότι η πιο κατάλληλη ηλικία της πρώτης επαφής των παιδιών µε τους Η/Υ είναι αυτή πριν από τα έξι χρόνια. Οι υπόλοιπες αντιµετωπίζουν θετικά το γεγονός ότι οι υπολογιστές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν πριν από την ηλικία των έξι ετών, υπάρχει όµως κι ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό (30,2%), το οποίο προτείνει ως καλύτερη ηλικία πρώτης επαφής αυτή µεταξύ των 6-12 χρόνων. Φαίνεται, λοιπόν ότι όσο περισσότερο είναι εξοικειωµένοι µε το αντικείµενο του Η/Υ, τόσο καλύτερα γνωρίζουν τις δυνατότητές του και πώς µπορούν να τις αξιοποιήσουν, προσαρµόζοντάς τις στις ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Οι µεγαλύτερες σε ηλικία νηπιαγωγοί, καθώς κι εκείνες που έχουν τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας - σε ποσοστό 5,9% και 16,2% αντίστοιχα - αντιµετωπίζουν αρνητικά την εισαγωγή των Η/Υ στο νηπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, που έχουν συνηθίσει να δουλεύουν µ ένα συγκεκριµένο τρόπο διδασκαλίας δεν επιθυµούν να τον αντικαταστήσουν ή να τον τροποποιήσουν χρησιµοποιώντας τις ΤΠΕ. Τα παραπάνω διαφαίνονται και στην τέταρτη, κατά σειρά, υπόθεση της παρούσας έρευνας, σύµφωνα µε την οποία η πλειονότητα όσων δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης σε σχέση µε τους υπολογιστές, έχει υιοθετήσει µία ουδέτερη (17%) έως αρνητική στάση (7,5%) απέναντι στην εισαγωγή των υπολογιστών στο νηπιαγωγείο. Οι επόµενες δύο υποθέσεις έχουν σχέση µε την ειδική γνώση εκπαιδευτικών λογισµικών και µε την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις εξελίξεις στις ΤΠΕ. Όπως φαίνεται από την ανάλυση των δεδοµένων, όσοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν να χειρίζονται εκπαιδευτικά λογισµικά και ασχολούνται µ ένα συστηµατικό τρόπο µε το αντικείµενο διατηρούν µια θετική άποψη σε σχέση µε την εισαγωγή των υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, ενώ αντίθετα η ενηµέρωση όσον αφορά στο συγκεκριµένο θέµα δεν επηρεάζει καθόλου τη γνώµη τους. Η τελευταία υπόθεση φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς οι νηπιαγωγοί, που πιστεύουν ότι ο

7 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 607 υπολογιστής συντελεί στην υποβάθµιση του ρόλου τους, επιδεικνύουν µία αρνητική άποψη απέναντι στην εισαγωγή του στο αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. Ένα γενικό και ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο, το οποίο προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί στο σύνολό τους φαίνεται να έχουν διαµορφώσει µια πρώτη θετική άποψη για τη χρήση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, καθώς θεωρούν ότι ο υπολογιστής µπορεί να συνεισφέρει στη γνωστική ανάπτυξη των νηπίων. Επιπρόσθετα, δεν πιστεύουν ότι θα µπορούσε να εµποδίσει τις κοινωνικές συναναστροφές των παιδιών, καθώς προτείνουν στην πλειοψηφία τους την ένταξη του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο κατά οµάδες εργασίας, αναιρώντας µ αυτόν τον τρόπο την εικόνα του µοναχικού και αποµονωµένου χρήστη. Όσες αρνητικές απόψεις παρουσιάστηκαν, πιστεύουµε ότι οφείλονται κυρίως στην ελλιπή επιµόρφωση, για την οποία είναι απαραίτητο να ληφθεί κρατική µέριµνα. Βιβλιογραφία Baron, G., Informatique, appropriations culturelles, apropriations cognitives: le cas des enseignants, Rapport intermediaire INRP, N o , Paris, Caruso Davis, B., Shade, D.D., Integrate, Don t Isolate! Computers in the Early Childhood Curriculum, Chang, N., Rossini, M.L., Pan, C., A., Perspectives on Computer Use for the Education of Young Children, 1997/yc_chang.htm Devoodg, G., Kritt, D., Computer mediated Instruction For Young Children: Teachers and Software Missing the Zone, 1997/yc_devo.htm Εµβαλώτης, Α., Τζιµογιάννης, Α., Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά µε τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο, στο: Πανελλήνιο Συνέδριο «Πληροφορική και Εκπαίδευση», επιµ.τζιµογιάννης Α., Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου, Ιωάννινα, Galloway, P., J., How Teachers Use and Learn To Use Computers, Haugland, W., S., How Teachers Use Computers in Early Childhood Classrooms, Journal of Computing in Childhood Education, 8(1), USA, pages 3-14, Javeau, C., Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή, επιµ. & µτφ. Τζαννόνε Τζώρτζη Κ., εκδ. Τυποθήτω Γιώργος άρδανος, Αθήνα, Κόµης, Β., Οι νέες τεχνολογίες στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση, τευχ. 92, σσ , Μακράκης, Β., Ανάλυση δεδοµένων στην επιστηµονική έρευνα µε τη χρήση του SPSS Από τη θεωρία στην πράξη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, Μακράκης, Β., Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, Γ., Υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μια κριτική επισκόπηση στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, McCraw, A., P., Meyer, E., J., Technology and Young Children: What Teachers Need To Know, pub/html1995/0816.htm Μπίκος, Κ., Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές- Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Παπακωνσταντίνου, Π., Εισαγωγή στη µεθοδολογία έρευνας των επιστηµών της αγωγής, εκδ. Παν /µίου Πατρών, Πάτρα, Παπαµιχαήλ, Γ., Μάθηση και κοινωνία, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., Πληροφορική και Εκπαίδευση Συνολική Προσέγγιση, εκδ. Α. Ράπτης, Αθήνα, Rodriguez, S., Early Childhood Development and Technology: A Case Study, Φίλιας, Β., (Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας ΠΑΣΠΕ), Εισαγωγή στη µεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, β έκδοση, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1998.

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 695 Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση Νικόλαος Φαχαντίδης Βασιλική Χριστοφόρου Αθανάσιος Πνευµατικός Λέκτορας,Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Πτυχιούχος ΠΤ Ε Φλώρινας άσκαλος, ΚΤΕ υτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 1: Επισκόπηση του πεδίου των ΤΠΕ. Σχέση με την εκπαίδευση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Τα σημαντικότερα ζητήματα Γιώργος Κομίνης 2010 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα σημαίνει. 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό Εκπαιδευτικό λογισμικό Παλαιγεωργίου Γιώργος, Λέκτορας gpalege@uwm.gr Στόχοι του μαθήματος: Οι φοιτητές μετά το πέρα τους μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια τόσο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Η πρώτη επαφή των ειδικών εκπαιδευτικών με το «νέο» μέσο

3.1. Η πρώτη επαφή των ειδικών εκπαιδευτικών με το «νέο» μέσο Ειδική Παιδαγωγική και Πληροφορική. Στάσεις των ειδικών Παιδαγωγών απέναντι στη χρήση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών Συμπεράσματα από μια πιλοτική έρευνα στην περιοχή της Ηπείρου Σ. Σούλης 1. Προβληματική

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: «Η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών με έμφαση στον προφορικό λόγο» Σχολική Χρονιά 2015-2016 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Νηπιαγωγοί:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία και η Εφαρμογή τους με Εργαλεία Υπολογιστικής και Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα