ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ Πανεπιστήµιο Αθηνών Βασίλης Γιαλαµάς ΤΕΑΠΗ Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία αυτή διερευνά τις εκτιµήσεις δείγµατος φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ κατά την έναρξη του µαθήµατος Εισαγωγή στην Πληροφορική, στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το δείγµα αποτέλεσαν 56 φοιτήτριες και τα δεδοµένα συνελέγησαν µε ερωτηµατολόγιο. Οι εκτιµήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών ήταν ψηλότερες σε διαδικασίες που αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows και στην επεξεργασία κειµένου-word, ακολούθησαν διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση διαδικτύου και τελικά διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση λογιστικών φύλλων-excel. Η κατοχή Η/Υ στο σπίτι επηρέασε τις εκτιµήσεις των φοιτητριών. Η αυτόνοµη τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητριών νηπιαγωγών στις ΤΠΕ εµφανίζεται, προς το παρόν, ως αναγκαία. Συνδυαζόµενη µε την κατάλληλη παιδαγωγική εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότερη ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση. Λέξεις Κλειδιά Φοιτήτριες νηπιαγωγοί, Βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, Τεχνολογικός αλφαβητισµός. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι εκπαιδευτικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και η τάση αυτή αντανακλάται στον αυξανόµενο αριθµό ερευνών σχετικά µε την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και τις ΤΠΕ (πχ. Laffey 2004, Kirschner & Davis 2003, Τζιµογιάννης 2002). Στον Ελληνικό χώρο, οι ΤΠΕ ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείµενο εντάσσονται στο πρόγραµµα σπουδών και διδάσκονται στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, κυρίως στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση (Κόµης & Μικρόπουλος 2001). ύο κύριοι άξονες κυριαρχούν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, η τεχνολογική

2 822 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ και η παιδαγωγική εκπαίδευση. Η τεχνολογική εκπαίδευση αποσκοπεί στην «ανάπτυξη επαρκών δεξιοτήτων για την αποτελεσµατική χρήση βασικού λογισµικού (λειτουργικό σύστηµα και εφαρµογές γενικής χρήσης) στα πλαίσια των καθηµερινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» (Ράπτης & Ράπτη 2006). Η πράξη «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του τρέχοντος µεγάλου προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2005) είχε ως πρώτη φάση την αυτόνοµη τεχνολογική επιµόρφωση (χρήση επεξεργαστή κειµένου, λογιστικών φύλλων, προγραµµάτων παρουσίασης και χρήση διαδικτύου) των εκπαιδευτικών Α /θµιας και Β /θµιας εκπαίδευσης. Οι βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) αποτελούν το πρώτο βήµα όχι όµως και το καταληκτικό για την εξελικτική διαδικασία παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην τάξη (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου 2002). Τα Παιδαγωγικά Τµήµατα Προσχολικής Εκπαίδευσης κλήθηκαν να διαµορφώσουν τα Προγράµµατα Σπουδών τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταστήσουν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ικανούς να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις ΤΠΕ, µε συνέπεια είτε τη δηµιουργία νέων ξεχωριστών µαθηµάτων, είτε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ σε ολόκληρο το ήδη υπάρχον Πρόγραµµα Σπουδών (Κυρίδης κ.α. 2004). Η τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση-επιµόρφωση των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό απαιτεί και το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών ( ΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο (Υ.Π.Ε.Π.Θ-Π.Ι 2001, 2003), καθώς εισάγει την Πληροφορική µε σκοπό την εξοικείωση των παιδιών µε απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, αλλά και µια πρώτη επαφή των παιδιών µε τις διάφορες χρήσεις του Η/Υ ως εργαλείου ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθηµερινών δραστηριοτήτων των νηπίων. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των εκτιµήσεων δείγµατος φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, κατά την έναρξη µαθήµατος Πληροφορικής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πρόσφατη µετα-ανάλυση 26 µελετών περίπτωσης, από πολλές χώρες, µελέτησε περιπτώσεις καλής πρακτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Kirschner & Davis 2003). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι κορυφαίες προτεραιότητες για προπτυχιακά και ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών είναι, οι εκπαιδευτικοί να γίνουν ικανοί χρήστες των ΤΠΕ και του Η/Υ ως διδακτικού εργαλείου. Την αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών είχε επισηµάνει παλαιότερα µια µεγάλης κλίµακας έρευνα (Watson 1993), η οποία αξιολόγησε την αποτελεσµατικότητα χρήσης των ΤΠΕ σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι φοιτητές/-τριες, µελλοντικοί εκπαιδευτικοί, έχουν κάποια προηγούµενη εµπειρία στους Η/Υ προτού αρχίσουν την παρακολούθηση ανάλογων µαθη- µάτων. Για παράδειγµα (Cuckle & Clarke 2002, Cuckle et.al. 2000), φοιτητές, µελλοντικοί εκπαιδευτικοί Β /θµιας εκπαίδευσης, χρησιµοποιούσαν εβδοµαδιαίως (για προετοιµασία διδακτικού υλικού για χρήση στην τάξη) τον επεξεργαστή κειµένου (75% του δείγµατος) και το διαδίκτυο ή τα εκπαιδευτικά CD-ROM (50% του δείγµατος). Τα λογιστικά φύλλα χρησιµοποιούντο λιγότερο συχνά. Η έρευνα των Χαραλάµπους και Χρυσοστόµου (2002) στην Κύπρο, έδειξε ότι οι φοιτητές του τµήµατος επιστηµών αγωγής παρουσιάζονται εξοι-

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 823 κειωµένοι στις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ, αλλά έχουν χαµηλή έως ανύπαρκτη ικανότητα αξιοποίησης διαφόρων προγραµµάτων στη διδασκαλία. Η πλειονότητα των φοιτητών (80%) δήλωσε ικανότητα σε απλές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (πχ. απλές εντολές Word), ενώ ο αριθµός µειώνεται (65%) για διεκπεραίωση πιο σύνθετων εντολών. Το 56% των φοιτητών δεν είχε χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ενώ µόνον το 25% έκανε συστηµατική χρήση διαδικτύου (κυρίως για επικοινωνία). Μόνον το 23% δήλωσε εξοικείωση µε τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel). Η σηµασία που έχει η εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και όλες οι σχετικές µε αυτήν µεταβλητές (κατοχή υπολογιστή, συχνότητα χρήσης υπολογιστή, επιµόρφωση στις ΤΠΕ) στη διαµόρφωση των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές έχει επισηµανθεί από αρκετούς ερευνητές (πχ. Kumar & Kumar 2003, Yildirim 2000, Ρούσσος & Πολίτης 2004). Θετικότερες στάσεις τείνουν να εµφανίζουν όσα άτοµα έχουν και χρησιµοποιούν Η/Υ στο σπίτι και επίσης όσα έχουν ολοκληρώσει κατάλληλη εκπαίδευση-επιµόρφωση. Καθώς οι εκτιµήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ συσχετίζονται µε την κατοχή Η/Υ στο σπίτι και την προηγούµενη εµπειρία στις ΤΠΕ, αναµένεται να επηρεάζουν και τις στάσεις τους. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Πλαίσιο έρευνας - είγµα Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και περιλαµβάνει εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής και ασκήσεις στο γραφικό περιβάλλον των Windows 98, στον επεξεργαστή κειµένου Word, στο λογιστικό φύλλο Excel και στο διαδίκτυο. Το δείγµα αποτέλεσαν 56 φοιτήτριες που επέλεξαν το παραπάνω µάθηµα του Τµήµατος. 45 φοιτήτριες ήταν στο 4 ο έτος (80,4%) και 11 ήταν στο πτυχίο (19,6%). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε στην αρχή του χειµερινού εξαµήνου µε την έναρξη του µαθήµατος, γεγονός που διευκόλυνε και τον καλύτερο σχεδιασµό των εργαστηριακών ασκήσεων. Ερωτηµατολόγιο Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε αρχικά ερωτήµατα που αφορούσαν στο φύλο, έτος σπουδών, κατοχή Η/Υ στο σπίτι και στο χώρο απόκτησης γνώσεων/δεξιοτήτων σχετικά µε τη χρήση Η/Υ (σπίτι, σχολείο, Πανεπιστήµιο, εργασία, αλλού). Από τις φοιτήτριες ζητήθηκε να σηµειώσουν πως εκτιµούν τις βασικές τους γνώσεις/δεξιότητες χρήσης Η/Υ σε 19 διαδικασίες ( 1-19). Τέσσερις διαδικασίες ( 1-4) αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows, έξι ( 5-10) αφορούσαν στην επεξεργασία κειµένου-word, έξι ( 11-16) αφορούσαν στα λογιστικά φύλλα-excel και τρεις ( 17-19) στο διαδίκτυο. Οι διαδικασίες αυτές επελέγησαν από το περιεχόµενο του τρέχοντος προγράµ- µατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2005), που αφορά στην πρώτη φάση της αυτόνοµης τεχνολογικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών (Α /θµιας και Β /θµιας) στις ΤΠΕ. Οι εκτιµήσεις των φοιτητριών σηµειώ-

4 824 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ θηκαν σε πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert µε την αντιστοιχία: 1= καθόλου, 2= λίγο, 3= αρκετά, 4= καλά, 5= πολύ καλά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο Πίνακας 1 δείχνει τις µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των φοιτητριών (Ν=56) που αφορούν στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ. Σύµφωνα µε το κριτήριο Kaiser-Meyer-Olkin που εµφανίζει τιµή 0,88 το ερωτηµατολόγιο κρίνεται κατάλληλο για την παραγοντική ανάλυση. Η παραγοντική δοµή του ερωτηµατολογίου, όπως προκύπτει από την παραγοντική ανάλυση που εκτελέστηκε (Πίνακας 2), αποτελείται από τρεις παράγοντες δεξιοτήτων (σύµφωνα µε το κριτήριο διακύµανσης των παραγόντων 1). Ο πρώτος παράγοντας (1) αφορά στο γραφικό περιβάλλον Windows (Wn) και στο Word (W), ο δεύτερος παράγοντας (2) αφορά στο Excel (Ex) και ο τρίτος παράγοντας (3) αφορά στο διαδίκτυο (In). Ο Πίνακας 2 δείχνει τις φορτίσεις των δηλώσεων στους τρεις παράγοντες. Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι από το σύνολο των διαδικασιών που αξιολογήθηκαν, οι διαδικασίες που αφορούν στο γραφικό περιβάλλον των Windows και στην επεξεργασία κειµένου - Word (σύµφωνα µε τις µέσες τιµές) εµφανίζουν τις ψηλότερες εκτιµήσεις των φοιτητριών σε σύγκριση µε τις διαδικασίες που αφορούν στο Excel ή στο διαδίκτυο. Πίνακας 1. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των φοιτητριών (Ν=56) που αφορούν στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ. Α/Α ηλώσεων ηλώσεις ερωτηµατολογίου Μέση τιµή Τυπική απόκλιση ( 4 Wn) Αποθήκευση -ανάκτηση αρχείων 3,50 1,160 ( 1 Wn) Γραφικό περιβάλλον εργασίας (χειρισµός παραθύρων κλπ.) 3,48 1,128 ( 5 W) Μορφοποίηση κειµένου (γραµµατοσειρές, παράγραφοι κλπ.) 3,45 1,278 ( 6 W) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση 3,27 1,328 ( 10 W) ιαµόρφωση σελίδας- προεπισκόπηση -εκτύπωση 3,18 1,377 ( 2 Wn) ιαχείριση καταλόγων και αρχείων 3,13 1,192 ( 9 W) Σχεδίαση στο Word 2,64 1,327 ( 8 W) Εισαγωγή εικόνας στο κείµενο 2,61 1,423 ( 7 W) Πίνακες -περιγράµµατα 2,61 1,260 ( 3 Wn) Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων 2,57 1,438 ( 17 In) Χρήση προγραµµάτων περιήγησης 2,54 1,452 ( 18 In) Μηχανές αναζήτησης 2,43 1,425 ( 12 Ex) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση 2,38 1,244 ( 19 In) Χρήση (οργάνωση µηνυµάτων, συνηµµένα αρχεία κλπ) 2,36 1,420 ( 11 Ex) Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών κλπ. 2,27 1,258 ( 16 Ex) ιαµόρφωση σελίδας -προεπισκόπηση -εκτύπωση 2,25 1,392 ( 13 Ex) Αντιγραφή -µετακίνηση -διαγραφή περιεχοµένου κελιών 2,13 1,222 ( 15 Ex) ηµιουργία γραφηµάτων 1,63,885 ( 14 Ex) Τύποι και βασικές συναρτήσεις (πχ. SUM) 1,59,848

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 825 Πίνακας 2. Οι φορτίσεις των δηλώσεων/διαδικασιών στους τρεις παράγοντες. Α/Α ηλώσεις ερωτηµατολογίου Παράγοντας ηλώσεων ( 4 Wn) Αποθήκευση -ανάκτηση αρχείων,931 ( 1 Wn) Γραφικό περιβάλλον εργασίας (χειρισµός παραθύρων κλπ.),886 ( 5 W) Μορφοποίηση κειµένου (γραµµατοσειρές, παράγραφοι κλπ.),856 ( 6 W) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση,812 ( 2 Wn) ιαχείριση καταλόγων και αρχείων,808 ( 10 W) ιαµόρφωση σελίδας- προεπισκόπηση -εκτύπωση,719 ( 8 W) Εισαγωγή εικόνας στο κείµενο,520 ( 7 W) Πίνακες -περιγράµµατα,500 ( 3 Wn) Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων,489 ( 9 W) Σχεδίαση στο Word,486 ( 13 Ex) Αντιγραφή -µετακίνηση -διαγραφή περιεχοµένου κελιών,873 ( 14 Ex) Τύποι και βασικές συναρτήσεις (πχ. SUM),855 ( 15 Ex) ηµιουργία γραφηµάτων,808 ( 12 Ex) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση,779 ( 11 Ex) Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών κλπ.,738 ( 16 Ex) ιαµόρφωση σελίδας -προεπισκόπηση -εκτύπωση,643 ( 17 In) Χρήση προγραµµάτων περιήγησης,844 ( 19 In) Χρήση (οργάνωση µηνυµάτων, συνηµµένα αρχεία κλπ),843 ( 18 In) Μηχανές αναζήτησης,770 Στο δείγµα των 56 φοιτητριών, 41 φοιτήτριες (73,2%) δήλωσαν ότι είχαν υπολογιστή στο σπίτι και 15 (26,8%) ότι δεν είχαν. Ο Πίνακας 3 δείχνει το συσχετισµό κατοχής υπολογιστή στο σπίτι µε κάθε παράγοντα. Ο παράγοντας (1) αφορά στο γραφικό περιβάλλον Windows και στο Word (Windows-Word), ο παράγοντας (2) στο Excel και ο παράγοντας (3) στο διαδίκτυο (Internet). Ο συσχετισµός είναι στατιστικά σηµαντικός (p<0.001) για τους παράγοντες (1) και (3). Συνεπώς η κατοχή υπολογιστή στο σπίτι επηρεάζει τις εκτιµήσεις των φοιτητριών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, σε διαδικασίες που αφορούν στο γραφικό περιβάλλον Windows, στο Word και στο διαδίκτυο (Internet). Ο συσχετισµός δεν είναι στατιστικά σηµαντικός για τις δεξιότητες που αφορούν στο Excel (παράγοντας 2). Και στους τρεις ελέγχους, φαίνεται ότι η κατοχή Η/Υ στο σπίτι (και εµµέσως η εξοικείωση) συµβάλλει στη δηµιουργία ψηλών εκτιµήσεων. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν εν γένει µε προηγούµενες έρευνες (Cuckle & Clarke 2002, Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου 2002) που έδειξαν ότι φοιτητές διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων έκαναν στην πλειοψηφία τους (>75%) χρήση του επεξεργαστή κειµένου. Υπάρχει συµφωνία στο ότι λίγοι φοιτητές/τριες κάνουν συστηµατική χρήση διαδικτύου και ότι τα λογιστικά φύλλα Excel είναι εφαρµογή που χρησιµοποιείται σπανιότερα. Είναι γεγονός ότι µε την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότεροι φοιτητές/τριες αποκτούν Η/Υ. Το 73,2% του δείγµατος δήλωσε ότι έχει Η/Υ στο σπίτι σε σύγκριση µε

6 826 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ παλαιότερη χρονικά έρευνα (Tsitouridou & Vryzas 2001) που βρήκε ότι µόνον το 34% των φοιτητριών νηπιαγωγών είχε Η/Υ. Αυτό είναι ενθαρρυντικό δεδο- µένου ότι η κατοχή Η/Υ στο σπίτι οδηγεί προς θετικότερες στάσεις και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση προς τις ΤΠΕ (Tsitouridou & Vryzas 2001, 2003). Πίνακας 3. Συσχετισµός κατοχής υπολογιστή στο σπίτι µε κάθε παράγοντα. Παράγοντας ΚΑΤΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Σύνολο N Μέση θέση N Μέση θέση N z 1 (1)Windows -Word 15 14, , ,94*** (2) Excel 15 21, , ,88 (3) Internet 15 14, , ,82*** επίπεδα σηµαντικότητας * p< 0.05, ** p<0.01, *** p< προκύπτει από τον έλεγχο Mann-Whitney Όσον αφορά στους χώρους όπου οι φοιτήτριες απέκτησαν τις βασικές γνώσεις/δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, το σπίτι δηλώθηκε από το 57% του δείγ- µατος, το σχολείο από το 39%, ενώ οι άλλοι χώροι δηλώθηκαν από λιγότερα άτοµα (πχ. 14% δήλωσαν το Πανεπιστήµιο). Έρευνες έχουν επισηµάνει ότι οι δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ αποκτώνται εκτός τυπικής εκπαίδευσης (πχ. στο σπίτι) και ότι οι µαθητές/φοιτητές έχουν ήδη κάποιο επίπεδο τεχνολογικού αλφαβητισµού προτού λάβουν τυπική εκπαίδευση (Selwyn 1998). Το ότι το µάθηµα της Πληροφορικής έχει εισαχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ως υποχρεωτικό γνωστικό αντικείµενο στο γυµνάσιο και ως µάθηµα επιλογής στο Ενιαίο Λύκειο, σηµαίνει ότι οι σηµερινές φοιτήτριες των ετών είχαν ευκαιρίες να αποκτήσουν εµπειρίες στους Η/Υ στο σχολείο ως µαθήτριες. Η ύπαρξη προηγούµενης εµπειρίας στους Η/Υ (αποκτηθείσα κυρίως στο σπίτι ή/και σχολείο) σε συνδυασµό µε την κατοχή Η/Υ στο σπίτι σηµαίνει ότι όταν οι φοιτήτριες έρχονται στο Πανεπιστήµιο δεν είναι αρχάριες στη χρήση Η/Υ. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δεν µπορούν να γενικευθούν λόγω του µικρού δείγµατος των φοιτητριών. Αναδείχθηκαν όµως χρήσιµα όσον αφορά στο σχεδιασµό ασκήσεων για το συγκεκριµένο µάθηµα. Για παράδειγ- µα, δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στο Excel και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, καθώς το τελευταίο χρησιµοποιείται και για την αποστολή των εργασιών των φοιτητριών προς στους διδάσκοντες. Βάσει των παραπάνω, µαθήµατα αυτόνοµης τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ προτείνεται να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση σε εφαρµογές που έχουν χρησιµοποιηθεί λίγο ή καθόλου από τους/ τις φοιτητές/τριες. Εναλλακτικά, καθώς µε την πάροδο των ετών αυξάνεται ο αριθµός των φοιτητών/τριών που έρχονται στο Πανεπιστήµιο έχοντας βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, το περιεχόµενο µαθηµάτων αυτόνοµης τεχνολογικής εκπαίδευσης µπορεί να τροποποιηθεί. Οι δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ µπορούν να αναπτυχθούν µέσω κατάλληλα σχεδιασµένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια διαφορετικών µαθηµάτων του Τµήµατος. Το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών ( ΕΠΠΣ) για το

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 827 Νηπιαγωγείο προτείνει, οι δραστηριότητες της πληροφορικής να διατρέχουν κάθε «θέµα» που επιλέγεται στο Νηπιαγωγείο. «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά µε απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του...τα παιδιά ενθαρρύνονται µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισµού λογισµικού γενικής χρήσης...» (Υ.Π.Ε.Π.Θ-Π.Ι 2003). Η εφαρµογή του προϋποθέτει κατάλληλη εκπαίδευσηεπιµόρφωση των νηπιαγωγών. Οι βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ των φοιτητριών νηπιαγωγών, µελλοντικών εκπαιδευτικών, αποτελούν το πρώτο βήµα για την εξελικτική διαδικασία παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι εκτιµήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ ήταν ψηλότερες σε διαδικασίες που αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows και στην επεξεργασία κειµένου- Word, ακολούθησαν διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση διαδικτύου και στο τέλος διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση λογιστικών φύλλων- Excel. Η κατοχή Η/Υ στο σπίτι επηρέασε τις εκτιµήσεις των φοιτητριών σε διαδικασίες που αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows, στο Word και στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν προηγούµενες έρευνες που έδειξαν ότι οι φοιτητές/τριες έκαναν στην πλεοψηφία τους χρήση του επεξεργαστή κειµένου και λιγότερο συστηµατική χρήση του διαδικτύου ή των λογιστικών φύλλων. Αν και δεν µπορούν να γενικευθούν λόγω του µικρού δείγµατος, µπορούν να χρησιµεύσουν στο σχεδιασµό ανάλογων µαθηµάτων αυτόνοµου τεχνολογικού αλφαβητισµού στις ΤΠΕ. Προς το παρόν, η αυτόνοµη τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητριών νηπιαγωγών εµφανίζεται ως αναγκαία. Σε συνδυασµό µε την κατάλληλη παιδαγωγική εκπαίδευση στις ΤΠΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότερη ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών, µεταξύ άλλων βασικών παραγόντων (πχ. καταλληλότητα εκπαιδευτικού λογισµικού), θα επηρεάσει το εάν θα ενσωµατωθούν και σε ποιά έκταση οι υπολογιστές στις καθηµερινές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cuckle P. & Clarke S. (2002), Mentoring student-teachers in schools: views, practices and access to ICT, Journal of Computer Assisted Learning, 18(3), Cuckle P., Clarke S. & Jenkins I. (2000), Students information and communication technology skills and their use during teacher training, Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(1), 9-22 Kirschner P. & Davis N. (2003), Pedagogic benchmarks for information and communications technology in teacher education, Technology, Pedagogy and Education, 12(1), Kumar P. & Kumar A. (2003), Effect of a web-base project on preservice and inservice teacher attitude toward computers and their technology skills, Journal of Computing in Teacher Education, 19(3), Laffey J. (2004), Appropriation, mastery and resistance to technology in early childhood preservice teacher education, Journal of Research on Technology in Education, 36(4),

8 828 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Selwyn N. (1998), The effect of using a home computer on students educational use of IT, Computers and Education, 31(2), Tsitouridou M. & Vryzas K. (2001), Early childhood education students attitudes towards information technology, Themes in Education, 2(4), Tsitouridou, M. & Vryzas K. (2003), Early childhood teachers attitudes towards computer and information technology: the case of Greece, Information Technology in Childhood Education, Watson, D. (ed.) (1993), The Impact report: an evaluation of the impact of information technology on children s achievements in primary and secondary schools, London: King s College, Centre for Educational Studies Yildirim S. (2000), Effects of an educational computing course on preservice and inservice teacher: a discussion and analysis of attitudes and use, Journal of Research on Computing in Education, 32(4), Κόµης Β. & Μικρόπουλος Α. (2001), Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πάτρα: ΕΑΠ Κυρίδης Α., Τσακιρίδου Ε., Κασκάλης Θ. & Γκόλια, Π. (2004), Οι αντιλήψεις και οι απόψεις των φοιτητών του παιδαγωγικού τµήµατος νηπιαγωγών Φλώρινας για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο, Θέµατα στην Εκπαίδευση, 5(1-3), Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2006), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: Ολική προσέγγιση. Τόµος Α. Αθήνα: Ιδίου Ρούσσος Π. & Πολίτης Π. (2004), Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου & Χ. Κυνηγός (επιµ.), Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση», Τόµος Α, , Αθήνα Τζιµογιάννης Α. (2002), Προετοιµασία του σχολείου της κοινωνίας της πληροφορίας -προς ένα ολοκληρωµένο µοντέλο ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, Υ.Π.Ε.Π.Θ Π.Ι (2001), Η Πληροφορική στο Νηπιαγωγείο. ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, ΦΕΚ 1376 τ. Β , Υ.Π.Ε.Π.Θ Π.Ι (2003), ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, τελευταία πρόσβαση 10 Ιανουαρίου 2006, ιστοχώρος Υ.Π.Ε.Π.Θ Π.Ι (2005), Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, τελευταία πρόσβαση 8 εκεµβρίου 2005, ιστοχώρος Χαραλάµπους Κ. & Χρυσοστόµου Χ. (2002), Η προετοιµασία των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών: από τη βασική κατάρτιση στην ενδο-ϋπηρεσιακή κατάρτιση, στο Α. ηµητρακοπούλου (επιµ.), Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α, , Ρόδος

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών

Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών Ελένη Ντρενογιάννη Λέκτορας Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση

Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση Πανεπιστήµιο Αθηνών kleopatra@internet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη ηµοτική Εκπαίδευση ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης «Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 545 Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ό λγα Μητσιοπούλου1, Ιωάννα Βεκύρη2

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων για τη χρήση του υπολογιστή στην προσχολική τάξη

Στάσεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων για τη χρήση του υπολογιστή στην προσχολική τάξη 13XRISTODOULOY:Layout 1 6/22/09 2:58 PM Page 148 Στάσεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων για τη χρήση του υπολογιστή στην προσχολική τάξη Νικολέττα Χριστοδούλου-Γκλιάου, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς Βασίλειος Οικονομίδης, Νικόλαος Ζαράνης vasoikon@yahoo.com, nzaranis@edc.uoc.gr ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα Σχεδίασης και Υλοποίησης Δραστηριοτήτων που κάνουν Χρήση Διαφόρων Εκπαιδευτικών Λογισμικών Κατάλληλων για Παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης από Μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών

Η διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών Επιστημονική Ανακοίνωση Παρασκευή Γκόλια, υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. paltini@eled-fl.auth.gr Άρεως 2, 53100 Φλώρινα Αργύρης Κυρίδης, αναπληρωτής καθηγητής, Π.Τ.Ν. Φλώρινας, Α.Π.Θ. arki@nured-fl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Σπύρος Παπαδάκης 1,3, ηµήτρης Αθανασόπουλος 2,3 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 2 ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ν. Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Παναγιώτης Γιαβρίμης 1, Ευστράτιος Παπάνης 1, Βασίλειος Νεοφώτιστος 2, Ευθύμης Βαλκάνος 3 giavrimis@soc.aegean.gr, papanis@soc.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Παράγοντες που επηρεάζουν τους φιλολόγους στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μετά την επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες ανά ειδικότητα: η περίπτωση των φιλολόγων του Ν. Καβάλας Factors related to

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χαράλαµπος Σπαθής Επίκουρος Καθηγητής-Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη E-mail: hspathis@econ.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα