ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας"

Transcript

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΑΘΗΝΑ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι η οριστικοποίηση ως ένα βαθµό, των όρων που µπορούµε να χρησιµοποιούµε στην συντήρηση του λίθου, για ν αποδώσουµε την φθορά, την αντίστοιχη καταλληλότερη επέµβαση και τέλος τον τρόπο για µία επαρκή τεκµηρίωση Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την παρατηρούµενη σύγχυση στην χρήση όρων για την φθορά του λίθου (σε αρχεία, µελέτες, ανακοινώσεις κλπ), µε συνέπεια πολλές φορές, την λάθος επέµβαση ή στην καλύτερη περίπτωση, την αδυναµία συνεννόησης µεταξύ συναδέλφων Σηµειώνεται ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί δόγµα ή συνταγολόγιο Κάθε περίπτωση συντήρησης είναι ιδιαίτερη και η επέµβαση που τελικά θα πραγµατοποιηθεί έγκειται τόσο στην αντίληψη και εµπειρία του επιβλέποντα συντηρητή που έχει την ευθύνη για την σωστή εκτέλεση των εργασιών, όσο και στην ιδιαιτερότητα του µνηµείου, του υλικού κατασκευής του και του βαθµού φθοράς του Θα πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση να οριστικοποιηθεί ο στόχος, να προσµετρηθούν τα υπέρ και τα κατά, το κέρδος και το κόστος µιας επέµβασης, και εντέλει να παρθεί η καταλληλότερη και αποδοτικότερη απόφαση Πολλές φορές επίσης, η απόφαση της επέµβασης θα πρέπει να απορρέει από την σύµφωνη γνώµη πολλών επιστηµόνων (αρχιτέκτονα µηχανικού, στατικού µηχανικού, συντηρητή, χηµικού µηχανικού κλπ) Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία, ο καταµερισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων καθώς και η απαιτούµενη «ελαστικότητα» απόψεων Η εργασία βασίστηκε κυρίως σε προσωπική εµπειρία κι όχι τόσο σε βιβλιογραφική έρευνα, δεδοµένου ότι υπάρχει ένα σηµαντικό κενό στον τοµέα αυτό, στην διεθνή βιβλιογραφία Οφείλω να αναφέρω, ότι µέρος της εργασίας είναι προϊόν µιας σηµαντικής δουλειάς που είχε πραγµατοποιηθεί κατά την υπηρεσία µου στην συντήρηση των µνηµείων Ακροπόλεως, σε συνεργασία µε συναδέλφους συντηρητές και µε µηχανικούς του έργου, όταν αντιληφθήκαµε στην πράξη, την ανάγκη για «δεδοµένους όρους» Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει τις πιο συνηθισµένες µορφές φθοράς που συναντάµε κατά την συντήρηση του λίθου και την αντίστοιχη καταλληλότερη επέµβαση Ιδιαίτερες ή µεµονωµένες περιπτώσεις δεν περιλαµβάνονται σε αυτή τη φάση Είναι λοιπόν επιθυµητό, αυτή η «βάση δεδοµένων» που δηµιουργείται µε την παρούσα εργασία, να συµπληρωθεί και να εµπλουτισθεί µε την συµβολή των συναδέλφων 1

3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 2

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναγνώριση της φθοράς και κατά συνέπεια η σωστή ονοµασία της, συνδέεται απόλυτα: µε την διάγνωση των αιτιών φθοράς (των φθοροποιών παραγόντων δηλαδή που δρούν στο συγκεκριµένο περιβάλλον), µε το είδος του λίθου, µε την επεξεργασία του, µε την ιστορία και την διαδροµή του µνηµείου Για παράδειγµα δεν µπορούµε να µιλάµε για ζαχαροποίηση που είναι αποτέλεσµα όξινης προσβολής, σε ένα µη αστικό περιβάλλον ή δεν µπορούµε να µιλάµε για επικάθιση αιθάλης σε ένα µνηµείο στην ύπαιθρο Κατά κύριο λόγο (υπάρχουν όµως και ιδιαίτερες περιπτώσεις) η µαύρη επικάθιση που παρατηρούµε σε ένα µνηµείο στην ύπαιθρο, οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες όσο κι αν οµοιάζει µε επικάθιση αιθάλης Ακόµη δεν µπορούµε να µιλάµε για ασβεστοποίηση χωρίς να έχουν υπάρξει συνθήκες φωτιάς κατά την ιστορική διαδροµή του µνηµείου κλπ Η σηµασία της ανάλυσης: H στοιχειακή ανάλυση, τόσο του υλικού όσο και των προϊόντων διάβρωσης είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για τον σωστό ονοµατισµό της φθοράς Η σηµασία της ιστορίας, των φάσεων δόµησης και των προηγούµενων επεµβάσεων του µνηµείου: Η γνώση αυτών των στοιχείων µας δίνει τουλάχιστον το 50% των αιτιών φθοράς, µας δίνει δηλαδή όλα εκείνα τα αίτια φθοράς που δεν οφείλονται στο περιβάλλον Παρακάτω αναφέρονται όροι φθοράς βασιζόµενοι στην µορφολογία, η οποία περιγράφεται και η αντίστοιχη καταλληλότερη επέµβαση, η οποία επίσης περιγράφεται εν αναφέρονται τα πιθανά αίτια ή ο συνδυασµός αιτιών που την έχουν προκαλέσει Σε πολλές περιπτώσεις κι όταν δρουν περισσότεροι από ένας φθοροποιοί παράγοντες, παρατηρείται συνδυασµός φθορών πχ αποφλοίωση µαζί µε απολέπιση ή αποφλοίωση µαζί µε ζαχαροποίηση κλπ Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται συνδυασµός επεµβάσεων Η σειρά που θα εκτελεστούν είναι σε κάθε περίπτωση απόφαση των υπευθύνων συντηρητών του έργου Θα πρέπει να προσµετρηθούν οι δυνατότητες, η επικινδυνότητα, και γενικώς πολλοί παράγοντες που θα οδηγήσουν στην αποτελεσµατικότερη µέθοδο, χωρίς ή µε το µικρότερο κόστος Ως όρος θα πρέπει να χρησιµοποιείται η λέξη που σχετίζεται µε την µορφολογία κι όχι µε το αίτιο πχ ζαχαροποίηση κι όχι όξινη προσβολή, η δε επέµβαση είναι σχεδόν πάντα η ίδια για την ίδια µορφολογικά φθορά Ωστόσο το αίτιο θα πρέπει να είναι γνωστό και να αναφέρεται πάντα στην περιγραφή της φθοράς, προκειµένου να την αναγνωρίσουµε όπως προαναφέρθηκε, αλλά και να µπορούµε να επέµβουµε προληπτικά για την προστασία του µνηµείου, πχ ρωγµή από σεισµό, ρωγµή από σιδηρό σύνδεσµο, ρωγµή από δράση νερού, κλπ Στις περιπτώσεις αυτές η επέµβαση ναι µεν είναι η ίδια - πλήρωση της ρωγµής - αλλάζει όµως ο τρόπος πρόληψης και προστασίας µετά την συντήρηση Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, η ίδια µακροσκοπικά µορφολογία φθοράς, απαιτεί άλλη επέµβαση Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ισχύσει µια σύµβαση και µε τον συγκεκριµένο όρο να δηλώνεται η φθορά που προέρχεται από το συγκεκριµένο αίτιο και απαιτεί την συγκεκριµένη επέµβαση Το παράδειγµα στην περίπτωση αυτή είναι η λεγόµενη µαύρη κρούστα, όρος που θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την ειδική περίπτωση που έχουµε γυψοποίηση µαρµάρου ανακρυστάλλωση εγκλωβισµό αιθάλης (βλ παρακάτω) Θα πρέπει να χρησιµοποιείται δηλαδή στην περίπτωση που έχουµε µετατροπή - διάβρωση του ίδιου του µαρµάρου και όχι µια απλή επικάθιση πχ βιολογική 3

5 Η µαύρη κρούστα που έχει προκληθεί από γυψοποίηση δεν θα πρέπει να αφαιρείται γιατί θα προκαλέσουµε απώλεια υλικού εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο ίδιος όρος στην περίπτωση βιολογικής µαύρης κρούστας που είναι επικάθιση κι όχι µετατροπή διάβρωση του µαρµάρου και δύναται να αφαιρεθεί χωρίς να χαθεί υλικό 4

6 1 ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ: Πρόκειται για τµήµα της επιφάνειας που αποχωρίζεται από τον υπόλοιπο όγκο εξαιτίας ρωγµής ή ρωγµών Η ρωγµή ή οι ρωγµές αυτές, στο εσωτερικό σχηµατίζονται µε κατεύθυνση παράλληλη προς την επιφάνεια Το αποφλοιωµένο τµήµα παρουσιάζει ετοιµορροπία και εσωτερικό κενό σε ηχοβολιστικό έλεγχο Ένα αποφλοιωµένο τµήµα µπορεί να παρουσιάζει διάφορες µορφές που καθορίζουν το είδος της επέµβασης a Όταν η ρωγµή που ορίζει το αποφλοιωµένο τµήµα, δεν είναι σχηµατισµένη ή εµφανής σε όλη την περίµετρο του, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η αποκόλληση και η εκ νέου συγκόλληση του χωρίς να σπάσει στο «τυφλό µη διαρρηγµένο» σηµείο Χ, η µόνη αποτελεσµατική επέµβαση είναι η πλήρωση µε ένεµα b Επάλληλες αποφλοιώσεις που δεν έχουν µετακινηθεί από την θέση τους, θα πρέπει πληρωθούν µε ένεµα όλες µαζί c Επάλληλες αποφλοιώσεις που έχουν µετακινηθεί από την θέση τους και σχηµατίζουν πλέον θραύσµατα κι όχι φλοίδες, θα πρέπει να αποκολληθούν διαδοχικά και να συγκολληθούν a b c πλήρωση πλήρωση αποκόλληση συγκόλληση 5

7 2 ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ: Πρόκειται για σχηµατισµό απολεπισµάτων λεπτών φλοιδών στην επιφάνεια του λίθου Οι φλοίδες αυτές έχουν µειωµένη συνοχή µε την υπόλοιπη επιφάνεια (εµφανίζονται ανασηκωµένες) και µικρή µηχανική αντοχή, έτσι θρύβονται εύκολα και καταρρέουν Η περισσότερο αποτελεσµατική επέµβαση είναι η πλήρωση των απολεπισµάτων µε ένεµα 6

8 3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ: Πρόκειται για διακοπή της συνέχειας του ιστού του λίθου κάθετα ή οριζόντια Στο εσωτερικό έχει κατεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του λίθου και συνήθως δεν εισχωρεί σε µεγάλο βάθος Εµφανίζεται ως: a µεµονωµένη ρωγµή b πλέγµα ρωγµών Στην εξέλιξη της µια επιφανειακή ρωγµή µπορεί να οδηγήσει σε ρήγµα ή σε δηµιουργία θραυσµάτων που θα αποχωριστούν και θα καταρρεύσουν Η µόνη αποτελεσµατική επέµβαση είναι η πλήρωση των επιφανειακών ρηγµατώσεων µε ένεµα a πλήρωση b πλήρωση 7

9 4 ΡΗΓΜΑ: Πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη διακοπή της συνέχειας του ιστού του λίθου Το ρήγµα έχει µεγάλο εύρος (άνοιγµα), εισχωρεί σε µεγάλο βάθος και εσωτερικά έχει κατεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια ηµιουργεί συνήθως σοβαρά στατικά προβλήµατα αλλά και δηµιουργία µεγάλων ή µικρότερων θραυσµάτων Όταν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός και η συγκόλληση των τµηµάτων που δηµιουργούνται από ένα ρήγµα, η µόνη αντιµετώπιση είναι η πλήρωση του µε ένεµα Εµφανίζεται ως: a ρήγµα µεγάλου βάθους και αντιµετωπίζεται µόνο µε πλήρωση b ρήγµα διαµπερές και αντιµετωπίζεται µε πλήρωση ή εάν είναι εφικτό µε διαχωρισµό και συγκόλληση των επί µέρους τµηµάτων Η απόφαση αντιµετώπισης αφορά στην στατική επάρκεια και λαµβάνεται από πολιτικό µηχανικό a πλήρωση b πλήρωση 8

10 5 ΘΡΑΥΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ - ΙΑΡΡΗΞΗ : Ονοµάζουµε την διακοπή του ιστού και το διαχωρισµό - κατάτµηση σε θραύσµατα µεγάλα ή µικρότερα ή /και σε ρήγµατα Πολλές φορές η κατάτµηση προχωρά σε βάθος και δηµιουργεί και εσωτερικά θραύσµατα (περίπτωση a) Ο όρος διάρρηξη (περίπτωση b) χρησιµοποιείται όταν η κατάτµηση σε θραύσµατα ή η δηµιουργία ρωγµής ή ρήγµατος προέρχεται από σιδερό σύνδεσµο Τα θραύσµατα παρουσιάζουν ετοιµορροπία, είναι συνήθως µετακινηµένα, δηµιουργούν παραµόρφωση και καταλήγουν σε πλήρη αποχωρισµό και πτώση Η περισσότερο αποτελεσµατική αντιµετώπιση είναι η αποκόλληση και η συγκόλληση τους και όταν υπάρχουν και ρωγµές ή ρήγµατα η πλήρωση τους µε ένεµα a b συγκόλληση Αφαίρεση συνδέσµου, πλήρωση µε ένεµα 9

11 6 ΜΑΥΡΗ ΚΡΟΥΣΤΑ Ή ΓΥΨΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Πρόκειται για την φυσικοχηµική µετατροπή του µαρµάρου σε γύψο και συµβαίνει σε ρυπασµένο περιβάλλον Το µάρµαρο µετατρέπεται σε άλλο υλικό δηλαδή σε γύψο, που έχει άλλα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά (διαφορετικό χρώµα, διαφορετικό πορώδες, διαφορετική διαλυτότητα, διαφορετική υδατοαπορρόφηση, διαφορετική σκληρότητα, διαφορετική συνοχή κλπ) ιαπιστώνεται µε µακροσκοπική παρατήρηση (διαφορετικό χρώµα και υφή από το υπόλοιπο µάρµαρο) και κυρίως µε στοιχειακή ανάλυση Η γυψοποιηµένη επιφάνεια σχεδόν πάντα συνδυάζεται µε την λεγόµενη µαύρη κρούστα (σχεδόν πάντα δηλαδή η µαύρη κρούστα είναι και γυψοποιηµένη επιφάνεια) Η µαύρη κρούστα µπορεί να έχει πολλές µορφές και διαφορετική υφή (να είναι λεία ή δενδριτικής µορφής - όταν υπάρχει και ανακρυστάλλωση ανθρακικού ασβεστίου - λεπτή, µεσαίου ή µικρού πάχους, σκληρή ή µαλακή σαν πούδρα) Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει αποτελεσµατική επέµβαση, τα τελευταία χρόνια µελετάται η αναστροφή της γυψοποίησης χωρίς έως τώρα σαφή αποτελέσµατα Η µόνη αποτελεσµατική επέµβαση προστασία είναι η µεταφορά σε εσωτερικό χώρο των γυψοποιηµένων τµηµάτων (παθητική συντήρηση), εάν αυτό είναι εφικτό Τα γυψοποιηµένα τµήµατα που θα παραµείνουν σε εξωτερικό περιβάλλον, θα πρέπει να προστατευθούν από τα νερά της βροχής µε κάθε τρόπο (στέγαστρο, αποστραγγιστικές κατασκευές κλπ) Σε καµία περίπτωση η κρούστα δεν αφαιρείται από γλυπτές λεπτοµέρειες διότι στην ουσία έχουµε απώλεια υλικού Όταν η κρούστα είναι λεπτή και καταρρεύσει, το µάρµαρο που εµφανίζεται από κάτω είναι σχεδόν πάντα αποσυντεθειµένο σε µορφή σκόνης που καταρρέει, ενώ σπανίως µπορεί να διατηρεί καλή αντοχή Στην περίπτωση αυτή, η επέµβαση αφορά τη στερέωση του σαθρού (ζαχαροποιηµένου) µαρµάρου που αποκαλύπτεται από κάτω, µε εµποτισµούς (βλ ζαχαροποίηση) Μαύρη κρούστα δενδριτικής µορφής ιατήρηση Λεπτή µαύρη κρούστα που έχει καταρρεύσει και αποκαλύπτεται σαθρό µάρµαρο Στερέωση - εµποτισµός του υποκείµενου σαθρού µαρµάρου 10

12 7 ΖΑΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΖΑΧΑΡΟΕΙ ΗΣ ΦΘΟΡΑ: Ονοµάζουµε την απώλεια συνοχής των επιφανειακών κρυστάλλων του µαρµάρου µε συνέπεια την συνεχή πτώση τους υπό µορφή ζάχαρης Η επέµβαση που απαιτείται είναι η επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα, για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου Ζαχαροειδής φθορά Επιφανειακή στερέωση Ζαχαροειδής φθορά και επικάθιση αιθάλης Επιφανειακή στερέωση και καθαρισµός 11

13 8 ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ: Ονοµάζουµε την απώλεια συνοχής του µαρµάρου σε βάθος Ο όρος αποσάθρωση συνδυάζει την περικρυσταλλική αποσάθρωση (ο ιστός του µαρµάρου έχει µετατραπεί σε σκόνη που προχωρά σε βάθος), το πλέγµα µικρορωγµών και τις απολεπίσεις Η επέµβαση που απαιτείται είναι η στερέωση σε βάθος µε εµποτισµούς, κατόπιν πλήρωση των ρωγµών και συγκόλληση τυχόν µικροθραυσµάτων Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου) Περικρυσταλλική αποσάθρωση σε βάθος Εµποτισµός µε στερεωτικό υλικό Περικρυσταλλική αποσάθρωση, πλέγµα µικρορωγµών και απολεπίσεις Εµποτισµός µε στερεωτικό υλικό και ενέµατα 12

14 9 ΚΥΨΕΛΩΣΗ Ή ΚΥΨΕΛΟΕΙ ΗΣ ΦΘΟΡΑ: Ονοµάζουµε την εµφάνιση µικρών οπών σποραδικά ή σε συστάδες και είναι αποτέλεσµα συνήθως βιολογικής δράσης που δεν είναι πλέον ενεργή Ως κυψέλωση έχουµε συνηθίσει να ονοµάζουµε επίσης την ιδιόµορφη διάβρωση - αποµείωση που παρουσιάζει ο λίθος όταν επηρεάζεται από δυνατούς ανέµους και αιωρούµενα σωµατίδια, συνήθως άλατα Στην περίπτωση αυτή δηµιουργούνται στην επιφάνεια του λίθου ασύµµετρες οπές και κοιλότητες που πολλές φορές οδηγούν σε σπηλαιώδεις καταστάσεις Η µορφή αυτή διάβρωσης θα µπορούσε να ονοµαστεί ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ ή ΚΥΨΕΛΩΣΗ αλλά θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισµός από την κυψέλωση λόγω βιοδιάβρωσης Η επέµβαση στις περιπτώσεις αυτές αφορά µόνο σε λόγους αισθητικής και πρόληψης και περιορίζεται στην σφράγιση µε κονίαµα των πολύ µεγάλων κοιλοτήτων για να αποφευχθούν φαινόµενα συγκράτησης υγρασίας, τυχόν έναρξη διάβρωσης ή έκπτωσης των µηχανικών αντοχών του λίθου Όταν οι κοιλότητες δεν έχουν µεγάλο βάθος και οι βιολογικές επικαθίσεις έχουν υποχωρήσει δεν είναι επιβεβληµένη κανενός είδους επέµβαση Κυψελοειδής φθορά από µη ενεργή πλέον, βιοδιάβρωση 13

15 10 ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗ (ΦΛΕΒΑΣ): Ονοµάζουµε την αποµάκρυνση (συνήθως απόπλυση από το νερό) των συστατικών που συστήνουν τις φλέβες σε έναν λίθο, ο οποίος παρουσιάζει ετερογένεια (ορυκτολογική διαφορετικότητα κατά περιοχές) Στις περιοχές της εξαλλοίωσης δηµιουργούνται ασυνέχειες µε την µορφή είτε κοιλοτήτων είτε ρωγµών είτε αποσάθρωσης Αναλόγως την περίπτωση, οι κοιλότητες σφραγίζονται µε κατάλληλο κονίαµα, ενώ οι ρωγµές και οι απολεπίσεις πληρώνονται µε ένεµα Κοιλότητες λόγω απόπλυσης φλέβας Σφράγιση µε κονίαµα Ρωγµές και αποφλοιώσεις λόγω απόπλυσης φλέβας Πλήρωση ρωγµών και αποφλοιώσεων µε ένεµα Αποσάθρωση απολεπίσεις από εξαλλοίωση φλέβας Πλήρωση απολεπίσεων µε ένεµα Αποδιοργάνωση του υλικού, λόγω εξαλλοίωσης των αργιλοπυριτικών φλεβών Πλήρωση απολεπίσεων µε ένεµα 14

16 11 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ: Ονοµάζουµε την άµβλυνση των γλυπτών λεπτοµερειών που προκαλείται συνήθως από όξινη προσβολή Συνδυαστικά, παρουσιάζεται στις περιοχές αυτές και το φαινόµενο της ζαχαροποίησης Η επέµβαση που απαιτείται είναι η επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αρθεί η άµβλυνση των γλυπτών λεπτοµερειών Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου Άµβλυνση των ανάγλυφων λεπτοµερειών, εξαιτίας της όξινη προσβολής επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς 12 ΑΠΟΠΛΥΣΗ: Μπορούµε να µιλάµε συνήθως για περιοχές απόπλυσης Πρόκειται για περιοχές εκτεθειµένες σε τρεχούµενο νερό όξινης βροχής Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν αποµείωση και λόγω της αποµείωσης και διαφορετικότητα στο χρώµα, παρουσιάζονται δηλαδή ανοιχτόχρωµες, σε σχέση µε τον υπόλοιπο όγκο του λίθου Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουµε κι εδώ το φαινόµενο της ζαχαροποίησης Η επέµβαση που απαιτείται είναι η επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αρθεί η αποµείωση και να διορθωθεί η διχρωµία Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου 15

17 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΝΟ: Πρόκειται για την έναρξη µιας αποφλοίωσης που δεν παρουσιάζει προς το παρόν εµφανή - εξωτερικά σηµάδια και γι αυτό διαπιστώνεται µόνο µε ηχοβολιστικό έλεγχο Η περίπτωση αυτή δεν επιδέχεται καµίας επέµβασης, παρά µόνο συστηµατικής παρακολούθησης, προκειµένου να µην αποκολληθεί και να επέµβουµε την κατάλληλη στιγµή 14 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ: Πρόκειται για ιδιαίτερη µορφή φθοράς που προκαλείται από φωτιά κι έχει ως συνέπεια την απώλεια των λεπτοµερειών σε έναν γλυπτό όγκο και την δηµιουργία άµορφης µάζας Πιθανόν η αποµείωση αυτή να συνοδεύεται και από ασβεστοποίηση του µαρµάρου Η περίπτωση αυτή δεν επιδέχεται καµίας επέµβασης προς αισθητική αποκατάσταση, παρά µόνο συγκράτηση των αποφλοιώσεων - θραύσεων που πιθανότατα έχουν δηµιουργηθεί ως εξέλιξη της φθοράς 15 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ: Ονοµάζουµε την απώλεια τµηµάτων που δεν δύναται να ανεβρεθούν και να συγκολληθούν Εάν η απώλεια προκαλεί στατική ανεπάρκεια (γεγονός που πιστοποιείται από πολιτικό µηχανικό) τότε συµπληρώνεται µε νέο υλικό Οριστική απώλεια Συµπλήρωση µε νέο υλικόγια στατικούς λόγους 16

18 16 ΒΙΟ ΙΑΒΡΩΣΗ: Πρόκειται για την κάθε µορφή φθοράς (κυψέλωση, αποσάθρωση κλπ) που µπορεί να παρουσιαστεί κάτω από µία επικάθιση - κρούστα βιολογικής προέλευσης και έχει προκληθεί από την δράση των µικροοργανισµών, συνήθως από την φυσικοχηµική τους δράση ή τη µηχανική καταπόνηση που επιφέρουν στο λίθο Η επέµβαση εξαρτάται από την µορφή φθοράς σε κάθε περίπτωση Ανάπτυξη βρυοφύτωνσε αρµούς µε συνέπεια την αποσάθρωση του µαρµάρου Στερέωση του µαρµάρου µε εµποτισµούς ή/και πλήρωση των απολεπίσεων 17 ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ: Πρόκειται για φυσικοχηµική µετατροπή, δηλαδή τη διαλυτοποίηση και ανακρυστάλλωση του µαρµάρου σε άλλη κρυσταλλική µορφή (συνήθως σε αρραγωνίτη ) Στις περιοχές ανακρυστάλλωσης παρουσιάζεται συνήθως µια σκληρή κρούστα δενδριτικής µορφής που δεν αφαιρείται Όταν πρόκειται για ανακρυστάλλωση αλάτων στην επιφάνεια του λίθου πρέπει να διευκρινίζεται και να µιλάµε για εξανθίσεις αλάτων ή κρούστα αλάτων Το φαινόµενο δεν συνδέεται µε φυσικοχηµική µεταβολή του ίδιου του λίθου και η κρούστα που σχηµατίζεται δύναται να αφαιρεθεί Κρούστα ανακρυστάλλωσης ιατήρηση Κρούστα αλάτων ή εξανθίσεις αλάτων Αφαίρεση 18 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόκειται για φυσικοχηµική µετατροπή του µαρµάρου Συµβαίνει σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και µε διάρκεια επί του µαρµάρου Το µάρµαρο αλλάζει µορφή και υφή, «ασβεστοποιείται», χάνει δηλαδή την διαύγεια και την κρυσταλλικότητα του Συνήθως δεν επιδέχεται καµίας επέµβασης παρά µόνο επιφανειακή στερέωση ή συγκράτηση αποφλοιώσεων που πιθανόν έχουν προκληθεί δευτερογενώς 17

19 19 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ: Ονοµάζουµε κάθε στρώµα που επικάθεται και δύναται να αφαιρεθεί χωρίς να επιφέρει βλάβη στο λίθινο υπόστρωµα Η επικάθιση είναι «επίστρωση» δηλαδή κάποιο επιπλέον στρώµα και σε καµία περίπτωση δεν συνδέεται µε µετατροπή του λίθινου υποστρώµατος (πχ γυψοποίηση, ανακρυστάλλωση) Μπορούµε να µιλάµε για επικάθιση βιολογική, ιζήµατος, αιθάλης, αιωρούµενων σωµατιδίων, χώµατος, φερτών υλικών κλπ Στην περίπτωση αλάτων µιλούµε για εξανθίσεις κι όχι για επικάθιση Οι επικαθίσεις αποµακρύνονται µε µηχανικό ή χηµικό τρόπο αναλόγως την περίπτωση Επικάθιση βιολογική Αποµάκρυνση Επικάθιση ιζήµατος Αποµάκρυνση Επικάθιση αιθάλης Αποµάκρυνση 18

20 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 19

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επέµβαση όπως αναφέρθηκε στον πρόλογο, είναι συνέπεια των ιδιαιτεροτήτων της φθοράς, του υλικού κατασκευής, της τεχνοτροπίας του µνηµείου, της ηλικίας του µνηµείου και ακόµη του επιθυµητού βαθµού αποκατάστασης του Για τους λόγους αυτούς, ο τρόπος που θα επέµβουµε είναι απόφαση πολλών ειδικοτήτων Για παράδειγµα όταν πρόκειται για ένα διαµπερές ρήγµα η αντίστοιχη αποδοτικότερη επέµβαση είναι η πλήρωση του µε ένεµα Όταν όµως συντρέχουν λόγοι στατικής επάρκειας, ή γεωµετρικής δυσχέρειας, ή αδυναµίας εκτέλεσης λόγω τεχνικών προβληµάτων που δηµιουργεί η ίδια η κατασκευή του µνηµείου, τότε θα πρέπει ο λίθος να αποσυναρµολογηθεί στα τµήµατα που ορίζει το ρήγµα τα οποία και θα συγκολληθούν κατόπιν Γίνεται αντιληπτό, ότι η απόφαση απορρέει από την συνεργασία πολλών ειδικοτήτων (αρχιτέκτονα µηχανικού, στατικού µηχανικού, συντηρητή) Στην συγκεκριµένη εργασία δίνεται η κύρια επέµβαση Ωστόσο είναι αντιληπτό ότι πρέπει να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν κι άλλες εργασίες για την σωστή εκτέλεση και ολοκλήρωση µιας επέµβασης (βλ πίνακα) Για παράδειγµα για την πλήρωση µε ένεµα µιας αποφλοίωσης θα πρέπει να προηγηθεί ο καθαρισµός στο εσωτερικό της από χώµα ή µικροοργανισµούς προκειµένου να εισχωρήσει το ένεµα Κατόπιν θα πρέπει να συντηρηθούν σωστά για κάποιο χρονικό διάστηµα τα υλικά της πλήρωσης (πχ διατήρηση υγρασίας για την σκλήρυνση του ενέµατος) 20

22 ΕΙ ΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Η / ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ facing, συλλογή ετοιµόροπων θραυσµάτων Καθαρισµός εσωτερικών κενών, Τοποθέτηση σωλήνων ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 2 ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ Καθαρισµός εσωτερικών κενών ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ Καθαρισµός εσωτερικών κενών ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 4 ΡΗΓΜΑ Καθαρισµός εσωτερικών κενών ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 5 ΘΡΑΥΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ - ΙΑΡΡΗΞΗ Καθαρισµός επιφανειών θραύσης ή/και εσωτερικών κενών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 6 ΜΑΥΡΗ ΚΡΟΥΣΤΑ ΓΥΨΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Στερέωση µε εµποτισµούς αν αποκαλυφθεί η εσωτερική σαθρή επιφάνεια ΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ 7 ΖΑΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ 8 ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥΣ Πλήρωση ρωγµών ή/και συγκόλληση µικροθραυσµάτων ή απολεπισµάτων 21

23 9 ΚΥΨΕΛΩΣΗ Σφράγιση µε κονίαµα των πολύ µεγάλων κοιλοτήτων ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 10 ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗ (ΦΛΕΒΑΣ) ΣΦΡΑΓΙΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 11 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς 12 ΑΠΟΠΛΥΣΗ Επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 14 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ Συγκράτηση των αποφλοιώσεων - θραύσεων ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Σφράγιση αρµών επέµβασης 15 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Αντιγραφή µε παντογράφο, προσαρµογή, συγκόλληση νέου τµήµατος ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Σφράγιση αρµών επέµβασης 16 ΒΙΟ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17 ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ 18 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Επιφανειακή στερέωση ή συγκράτηση αποφλοιώσεων ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 19 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΑ Ή/ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ 22

24 ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 23

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλές φορές η µέθοδος τεκµηρίωσης που ακολουθούµε για την καταγραφή µιας φθοράς ή την απόδοση µιας επέµβασης είναι ανεπαρκής ή ακατάλληλη µε συνέπεια να µην προσφέρει την απαραίτητη αρχειακή καταγραφή Για παράδειγµα η φωτογράφηση δεν είναι επαρκής µέθοδος για να καταγραφεί µια συγκόλληση θραύσµατος που ενισχύεται εσωτερικά µε ράβδο τιτανίου, διότι δεν καταγράφεται η εσωτερική θέση και το µέγεθος του τιτανίου Σε ενδεχόµενη µελλοντική επέµβαση στο ίδιο σηµείο, η ύπαρξη του αθέατου συνδέσµου δεν θα είναι γνωστή µε προφανείς συνέπειες Μια ολοκληρωµένη τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνει: ΠΡΙΝ: Μελέτη ή Τεχνική έκθεση + φωτογράφηση + χαρτογράφηση φθορών ΚΑΤΑ: Ηµερολόγιο + φωτογράφηση + σχεδιαστική απόδοση επεµβάσεων ΜΕΤΑ: Έκθεση πεπραγµένων Παρακάτω γίνεται µια προσπάθεια να συγκεκριµενοποιηθούν οι βασικοί τρόποι τεκµηρίωσης 24

26 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Η κωδικοποίηση των µελών ενός µνηµείου θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να τηρούνται τα αρχεία, αλλά και να υπάρχει η σωστή συνεννόηση µεταξύ των µελών του συνεργείου Αν υπάρχει κωδικοποίηση από τον αρχιτέκτονα του έργου ακολουθούµε αυτή ή την προσαρµόζουµε κατάλληλα Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να κωδικοποιήσουµε τα µέλη µε µία εξ αρχής «σύµβαση», για παράδειγµα: Πρώτο γράµµα = Προσανατολισµός εύτερο γράµµα = Είδος µέλους Πρώτος αριθµός = Επίπεδο θέσης από κάτω προς τα επάνω εύτερος αριθµός= Αρίθµηση µέλους Παράδειγµα Ανατολικά = Α υτικά= Βόρεια = Β Νότια =Ν Κορµός κίονα =Κ Βάση =Β Κιονόκρανο =Κι Επίθηµα =Επ Στυλοβάτης = Στ Επίπεδο 1 ο (χαµηλότερο) =1 Επίπεδο 2 ο (µεσαίο) =2 Επίπεδο 3 ο (υψηλότερο) =3 αρίθµηση από αριστερά προς τα δεξιά, από εµπρός προς τα πίσω και από κάτω προς τα επάνω, 1,2,3,4 ΑΚ11 = ανατολική όψη, κίονας, στο 1 ο χαµηλότερο επίπεδο, ο 1 ος από αριστερά και εµπρός ΑΒ12= ανατολική όψη, βάση, 1 ου επιπέδου χαµηλότερου, 2 η από έξω προς τα µέσα στα αριστερά Κι21 = δυτική όψη, κιονόκρανο, στο2 ο επίπεδο (µεσαίο), το1 ο από αριστερά ΑΕπ11 =ανατολική όψη, επίθηµα, στο 1 ο χαµηλότερο επίπεδο, το1 ο από αριστερά και εµπρός ΑΣτ11 =ανατολική όψη, πρόβολος, στο 1 ο χαµηλότερο επίπεδο, ο 1 ος από αριστερά 25

27 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Η φωτογράφηση θα πρέπει ν ακολουθεί κανόνες, έτσι ώστε τα δεδοµένα της να µπορούν ν αποτελούν αρχειακό υλικό Μια φωτογράφηση δηλαδή πρέπει να δίνει πληροφορίες συγκρίσιµες, εανάγνωστες και λεπτοµερείς Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα σύστηµα φωτογράφησης στο οποίο θα τηρούνται τα εξής: Φωτογράφηση πριν, κατά και µετά την επέµβαση σε όλα τα µέλη µε τον παρακάτω τρόπο (βλ σχ) Φωτογράφηση µε την ίδια φωτογραφική µηχανή και τον ίδιο φωτισµό Αυστηρή καθετότητα του φωτογραφούµενου µέλους Φωτογράφηση λεπτοµερειών και ειδικών επεµβάσεων Αυστηρή τήρηση αρχείων τουλάχιστον σε ψηφιακή αν όχι και σε συµβατική µορφή 26

28 3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Το ηµερολόγιο ενός έργου πρέπει να τηρείται απαραιτήτως και να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΩ ΜΕΛΟΥΣ: Πραγµατοποιηθείσα εργασία, ονοµατεπώνυµο εργαζοµένων σε αυτή ΚΩ ΜΕΛΟΥΣ: Πραγµατοποιηθείσα εργασία, ονοµατεπώνυµο εργαζοµένων σε αυτή Σχ (ειδικής εργασίας) Φωτογραφία (ειδικής εργασίας) ΚΩ ΜΕΛΟΥΣ: Πραγµατοποιηθείσα εργασία, ονοµατεπώνυµο εργαζοµένων σε αυτή Παρατηρήσεις: συµβάντα, ειδικές εργασίες, σχόλια, κλπ 27

29 4 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) 41 ΠΛΗΡΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΕΜΑ: Κατά την πλήρωση ενός ρήγµατος ή µιας αποφλοίωσης µε ένεµα θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω αρχεία ώστε να γνωρίζουµε αν η πλήρωση πραγµατοποιήθηκε ικανοποιητικά ή είναι ατελής και σε ποιο σηµείο, ώστε να παρακολουθείται συστηµατικά και να επέµβουµε την κατάλληλη στιγµή ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ Sec Ατελής πλήρωση Ολοκληρωµένη πλήρωση Παρατηρήσεις: Σύνολο ενέµατος που απαιτήθηκε σε ml Εξίδρωση % 28

30 42 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΡΑΒ ΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ: Θα πρέπει απαραιτήτως να χαρτογραφούνται οι θέσεις και τα µεγέθη των ράβδων τιτανίου, που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την συγκόλληση, όπως στο παρακάτω σχέδιο Φ8/ 8cm Φ8/ 6cm 5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου θα πρέπει να κατατίθενται στις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω, για την ορθή τήρηση αρχείων Στα στοιχεία αυτά πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνεται και «έκθεση πεπραγµένων» που θα περιλαµβάνει: Ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου Συνολικό κόστος του έργου Αποκλίσεις από την µελέτη σε υλικά, µεθόδους κλπ Νέα στοιχεία που προέκυψαν µετά από καθαρισµό ή µε νέα παρατήρηση (ιστορικά τεκµήρια, αρχιτεκτονικά δεδοµένα, κλπ) Τυχόν ερευνητική εργασία που απαιτήθηκε κατά την συντήρηση (αναλύσεις υλικού ή προϊόντος διάβρωσης) Ιδιαίτερες περιπτώσεις και πως αντιµετωπίστηκαν Θέσεις τιτανίων και µεγέθη αυτών Θέσεις πληρωµένων ρηγµάτων και συνολικός όγκος ενέµατος που απαιτήθηκε Θέσεις συµπληρώσεων µε νέο υλικό και καταγραφή του νέου υλικού σε m 2 Αρχαίο ΣΑΝΜ, κατάθεση 30 Νοεµβρίου 2007 / Βιβλιοθήκη αρ πρωτ 608 9/2/09 29

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείµενο H µελέτη αφορά τις εργασίες αποκατάστασης όψεων και αφορούν τη στερέωση των µαρµάρων που είναι επενδεδυµένες οι εξωτερικές πλευρές του συγκροτήµατος. 2.Περιγραφη Κτιριων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΦΟΙ : 14/11/2011 Ι ΈΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΑΡ ΠΡΩΤ:Φ19/4789 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ /ΝΣΗ : ΕΛΦΟΙ Τ.Κ. 33054 ΠΛΗΡ.: ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Γ ΤΗΛ. : 22650-82313 Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Καθ. Θ. Σκουλίδης, Χηµικός Μηχανικός ρ. Κ. Κουζέλη, Χηµικός, Ινστιτούτο Λίθου ρ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ):

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΤΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΕΦΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΓΛΥΠΤΟ ΛΑΜΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η διάβρωση των κεραµικών οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαµβάνουν όλους εκείνους τους παράγοντες φθοράς εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/06/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/59091/2986 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 2 ώρες εβδομαδιαίως Τα αντικείμενα και τα υλικά Μάθημα 1: Επίδειξη παραδοσιακών αντικειμένων και υλικών Χαρτί (παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΟΨΙΑΝΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΜΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Α Αρχαίο θέατρο Λάρισας. Μάρτιος 2012

Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Α Αρχαίο θέατρο Λάρισας. Μάρτιος 2012 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αθ. Τζιαφάλιας, αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Αρχαίου θεάτρου Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ορισμοί 3. Κριτήρια εκτίμησης / κατηγορίες βλαβών 4. Είδη και εκτίμηση βλαβών 4.1 Ρωγμές 4.1.1 Διαμήκεις ρωγμές

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αθ. Τζιαφάλιας, αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Α Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΖΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΖΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 29-1-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1914 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Στις Βαθιές Λάκες βρέθηκαν σηµαντικότατα ευρήµατα, τα οποία θεωρείται σκόπιµο να παρουσιασθούν και να αναλυθούν. Τα ευρήµατα αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγκρότηση της ΕΣΜΑ το 1975, άρχισε το μεγάλο πρόγραμμα της αναστήλωσης και συντήρησης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με τη συγκρότηση της ΕΣΜΑ το 1975, άρχισε το μεγάλο πρόγραμμα της αναστήλωσης και συντήρησης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. ΟΜΙΛΙΑ Της Εύης Παπακωνσταντίνου Στο αφιέρωμα για τον αείμνηστο καθηγητή Θεόδωρο Ν. Σκουλικίδη Κλέινουνε δύο χρόνια που χάσαμε τον Θεόδωρο Σκουλικίδη, Χημικό Μηχανικό, ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ.Π., μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έρευνας: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ

Τίτλος έρευνας: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ Τίτλος έρευνας: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΕΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 6 Κανονική βροχή... 6 Όξινη βροχή... 6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Κωδικός : 2902.000.Χ06 Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 31 Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 Πολύ λίγοι υδρατμοί επιλογή σωστής θερμοκρασίας Οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Το σιταρένιο ψωμί ψήνεται σε χαμηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα