ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας"

Transcript

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΑΘΗΝΑ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι η οριστικοποίηση ως ένα βαθµό, των όρων που µπορούµε να χρησιµοποιούµε στην συντήρηση του λίθου, για ν αποδώσουµε την φθορά, την αντίστοιχη καταλληλότερη επέµβαση και τέλος τον τρόπο για µία επαρκή τεκµηρίωση Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την παρατηρούµενη σύγχυση στην χρήση όρων για την φθορά του λίθου (σε αρχεία, µελέτες, ανακοινώσεις κλπ), µε συνέπεια πολλές φορές, την λάθος επέµβαση ή στην καλύτερη περίπτωση, την αδυναµία συνεννόησης µεταξύ συναδέλφων Σηµειώνεται ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί δόγµα ή συνταγολόγιο Κάθε περίπτωση συντήρησης είναι ιδιαίτερη και η επέµβαση που τελικά θα πραγµατοποιηθεί έγκειται τόσο στην αντίληψη και εµπειρία του επιβλέποντα συντηρητή που έχει την ευθύνη για την σωστή εκτέλεση των εργασιών, όσο και στην ιδιαιτερότητα του µνηµείου, του υλικού κατασκευής του και του βαθµού φθοράς του Θα πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση να οριστικοποιηθεί ο στόχος, να προσµετρηθούν τα υπέρ και τα κατά, το κέρδος και το κόστος µιας επέµβασης, και εντέλει να παρθεί η καταλληλότερη και αποδοτικότερη απόφαση Πολλές φορές επίσης, η απόφαση της επέµβασης θα πρέπει να απορρέει από την σύµφωνη γνώµη πολλών επιστηµόνων (αρχιτέκτονα µηχανικού, στατικού µηχανικού, συντηρητή, χηµικού µηχανικού κλπ) Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία, ο καταµερισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων καθώς και η απαιτούµενη «ελαστικότητα» απόψεων Η εργασία βασίστηκε κυρίως σε προσωπική εµπειρία κι όχι τόσο σε βιβλιογραφική έρευνα, δεδοµένου ότι υπάρχει ένα σηµαντικό κενό στον τοµέα αυτό, στην διεθνή βιβλιογραφία Οφείλω να αναφέρω, ότι µέρος της εργασίας είναι προϊόν µιας σηµαντικής δουλειάς που είχε πραγµατοποιηθεί κατά την υπηρεσία µου στην συντήρηση των µνηµείων Ακροπόλεως, σε συνεργασία µε συναδέλφους συντηρητές και µε µηχανικούς του έργου, όταν αντιληφθήκαµε στην πράξη, την ανάγκη για «δεδοµένους όρους» Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει τις πιο συνηθισµένες µορφές φθοράς που συναντάµε κατά την συντήρηση του λίθου και την αντίστοιχη καταλληλότερη επέµβαση Ιδιαίτερες ή µεµονωµένες περιπτώσεις δεν περιλαµβάνονται σε αυτή τη φάση Είναι λοιπόν επιθυµητό, αυτή η «βάση δεδοµένων» που δηµιουργείται µε την παρούσα εργασία, να συµπληρωθεί και να εµπλουτισθεί µε την συµβολή των συναδέλφων 1

3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 2

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναγνώριση της φθοράς και κατά συνέπεια η σωστή ονοµασία της, συνδέεται απόλυτα: µε την διάγνωση των αιτιών φθοράς (των φθοροποιών παραγόντων δηλαδή που δρούν στο συγκεκριµένο περιβάλλον), µε το είδος του λίθου, µε την επεξεργασία του, µε την ιστορία και την διαδροµή του µνηµείου Για παράδειγµα δεν µπορούµε να µιλάµε για ζαχαροποίηση που είναι αποτέλεσµα όξινης προσβολής, σε ένα µη αστικό περιβάλλον ή δεν µπορούµε να µιλάµε για επικάθιση αιθάλης σε ένα µνηµείο στην ύπαιθρο Κατά κύριο λόγο (υπάρχουν όµως και ιδιαίτερες περιπτώσεις) η µαύρη επικάθιση που παρατηρούµε σε ένα µνηµείο στην ύπαιθρο, οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες όσο κι αν οµοιάζει µε επικάθιση αιθάλης Ακόµη δεν µπορούµε να µιλάµε για ασβεστοποίηση χωρίς να έχουν υπάρξει συνθήκες φωτιάς κατά την ιστορική διαδροµή του µνηµείου κλπ Η σηµασία της ανάλυσης: H στοιχειακή ανάλυση, τόσο του υλικού όσο και των προϊόντων διάβρωσης είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για τον σωστό ονοµατισµό της φθοράς Η σηµασία της ιστορίας, των φάσεων δόµησης και των προηγούµενων επεµβάσεων του µνηµείου: Η γνώση αυτών των στοιχείων µας δίνει τουλάχιστον το 50% των αιτιών φθοράς, µας δίνει δηλαδή όλα εκείνα τα αίτια φθοράς που δεν οφείλονται στο περιβάλλον Παρακάτω αναφέρονται όροι φθοράς βασιζόµενοι στην µορφολογία, η οποία περιγράφεται και η αντίστοιχη καταλληλότερη επέµβαση, η οποία επίσης περιγράφεται εν αναφέρονται τα πιθανά αίτια ή ο συνδυασµός αιτιών που την έχουν προκαλέσει Σε πολλές περιπτώσεις κι όταν δρουν περισσότεροι από ένας φθοροποιοί παράγοντες, παρατηρείται συνδυασµός φθορών πχ αποφλοίωση µαζί µε απολέπιση ή αποφλοίωση µαζί µε ζαχαροποίηση κλπ Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται συνδυασµός επεµβάσεων Η σειρά που θα εκτελεστούν είναι σε κάθε περίπτωση απόφαση των υπευθύνων συντηρητών του έργου Θα πρέπει να προσµετρηθούν οι δυνατότητες, η επικινδυνότητα, και γενικώς πολλοί παράγοντες που θα οδηγήσουν στην αποτελεσµατικότερη µέθοδο, χωρίς ή µε το µικρότερο κόστος Ως όρος θα πρέπει να χρησιµοποιείται η λέξη που σχετίζεται µε την µορφολογία κι όχι µε το αίτιο πχ ζαχαροποίηση κι όχι όξινη προσβολή, η δε επέµβαση είναι σχεδόν πάντα η ίδια για την ίδια µορφολογικά φθορά Ωστόσο το αίτιο θα πρέπει να είναι γνωστό και να αναφέρεται πάντα στην περιγραφή της φθοράς, προκειµένου να την αναγνωρίσουµε όπως προαναφέρθηκε, αλλά και να µπορούµε να επέµβουµε προληπτικά για την προστασία του µνηµείου, πχ ρωγµή από σεισµό, ρωγµή από σιδηρό σύνδεσµο, ρωγµή από δράση νερού, κλπ Στις περιπτώσεις αυτές η επέµβαση ναι µεν είναι η ίδια - πλήρωση της ρωγµής - αλλάζει όµως ο τρόπος πρόληψης και προστασίας µετά την συντήρηση Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, η ίδια µακροσκοπικά µορφολογία φθοράς, απαιτεί άλλη επέµβαση Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ισχύσει µια σύµβαση και µε τον συγκεκριµένο όρο να δηλώνεται η φθορά που προέρχεται από το συγκεκριµένο αίτιο και απαιτεί την συγκεκριµένη επέµβαση Το παράδειγµα στην περίπτωση αυτή είναι η λεγόµενη µαύρη κρούστα, όρος που θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την ειδική περίπτωση που έχουµε γυψοποίηση µαρµάρου ανακρυστάλλωση εγκλωβισµό αιθάλης (βλ παρακάτω) Θα πρέπει να χρησιµοποιείται δηλαδή στην περίπτωση που έχουµε µετατροπή - διάβρωση του ίδιου του µαρµάρου και όχι µια απλή επικάθιση πχ βιολογική 3

5 Η µαύρη κρούστα που έχει προκληθεί από γυψοποίηση δεν θα πρέπει να αφαιρείται γιατί θα προκαλέσουµε απώλεια υλικού εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο ίδιος όρος στην περίπτωση βιολογικής µαύρης κρούστας που είναι επικάθιση κι όχι µετατροπή διάβρωση του µαρµάρου και δύναται να αφαιρεθεί χωρίς να χαθεί υλικό 4

6 1 ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ: Πρόκειται για τµήµα της επιφάνειας που αποχωρίζεται από τον υπόλοιπο όγκο εξαιτίας ρωγµής ή ρωγµών Η ρωγµή ή οι ρωγµές αυτές, στο εσωτερικό σχηµατίζονται µε κατεύθυνση παράλληλη προς την επιφάνεια Το αποφλοιωµένο τµήµα παρουσιάζει ετοιµορροπία και εσωτερικό κενό σε ηχοβολιστικό έλεγχο Ένα αποφλοιωµένο τµήµα µπορεί να παρουσιάζει διάφορες µορφές που καθορίζουν το είδος της επέµβασης a Όταν η ρωγµή που ορίζει το αποφλοιωµένο τµήµα, δεν είναι σχηµατισµένη ή εµφανής σε όλη την περίµετρο του, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η αποκόλληση και η εκ νέου συγκόλληση του χωρίς να σπάσει στο «τυφλό µη διαρρηγµένο» σηµείο Χ, η µόνη αποτελεσµατική επέµβαση είναι η πλήρωση µε ένεµα b Επάλληλες αποφλοιώσεις που δεν έχουν µετακινηθεί από την θέση τους, θα πρέπει πληρωθούν µε ένεµα όλες µαζί c Επάλληλες αποφλοιώσεις που έχουν µετακινηθεί από την θέση τους και σχηµατίζουν πλέον θραύσµατα κι όχι φλοίδες, θα πρέπει να αποκολληθούν διαδοχικά και να συγκολληθούν a b c πλήρωση πλήρωση αποκόλληση συγκόλληση 5

7 2 ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ: Πρόκειται για σχηµατισµό απολεπισµάτων λεπτών φλοιδών στην επιφάνεια του λίθου Οι φλοίδες αυτές έχουν µειωµένη συνοχή µε την υπόλοιπη επιφάνεια (εµφανίζονται ανασηκωµένες) και µικρή µηχανική αντοχή, έτσι θρύβονται εύκολα και καταρρέουν Η περισσότερο αποτελεσµατική επέµβαση είναι η πλήρωση των απολεπισµάτων µε ένεµα 6

8 3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ: Πρόκειται για διακοπή της συνέχειας του ιστού του λίθου κάθετα ή οριζόντια Στο εσωτερικό έχει κατεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του λίθου και συνήθως δεν εισχωρεί σε µεγάλο βάθος Εµφανίζεται ως: a µεµονωµένη ρωγµή b πλέγµα ρωγµών Στην εξέλιξη της µια επιφανειακή ρωγµή µπορεί να οδηγήσει σε ρήγµα ή σε δηµιουργία θραυσµάτων που θα αποχωριστούν και θα καταρρεύσουν Η µόνη αποτελεσµατική επέµβαση είναι η πλήρωση των επιφανειακών ρηγµατώσεων µε ένεµα a πλήρωση b πλήρωση 7

9 4 ΡΗΓΜΑ: Πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη διακοπή της συνέχειας του ιστού του λίθου Το ρήγµα έχει µεγάλο εύρος (άνοιγµα), εισχωρεί σε µεγάλο βάθος και εσωτερικά έχει κατεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια ηµιουργεί συνήθως σοβαρά στατικά προβλήµατα αλλά και δηµιουργία µεγάλων ή µικρότερων θραυσµάτων Όταν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός και η συγκόλληση των τµηµάτων που δηµιουργούνται από ένα ρήγµα, η µόνη αντιµετώπιση είναι η πλήρωση του µε ένεµα Εµφανίζεται ως: a ρήγµα µεγάλου βάθους και αντιµετωπίζεται µόνο µε πλήρωση b ρήγµα διαµπερές και αντιµετωπίζεται µε πλήρωση ή εάν είναι εφικτό µε διαχωρισµό και συγκόλληση των επί µέρους τµηµάτων Η απόφαση αντιµετώπισης αφορά στην στατική επάρκεια και λαµβάνεται από πολιτικό µηχανικό a πλήρωση b πλήρωση 8

10 5 ΘΡΑΥΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ - ΙΑΡΡΗΞΗ : Ονοµάζουµε την διακοπή του ιστού και το διαχωρισµό - κατάτµηση σε θραύσµατα µεγάλα ή µικρότερα ή /και σε ρήγµατα Πολλές φορές η κατάτµηση προχωρά σε βάθος και δηµιουργεί και εσωτερικά θραύσµατα (περίπτωση a) Ο όρος διάρρηξη (περίπτωση b) χρησιµοποιείται όταν η κατάτµηση σε θραύσµατα ή η δηµιουργία ρωγµής ή ρήγµατος προέρχεται από σιδερό σύνδεσµο Τα θραύσµατα παρουσιάζουν ετοιµορροπία, είναι συνήθως µετακινηµένα, δηµιουργούν παραµόρφωση και καταλήγουν σε πλήρη αποχωρισµό και πτώση Η περισσότερο αποτελεσµατική αντιµετώπιση είναι η αποκόλληση και η συγκόλληση τους και όταν υπάρχουν και ρωγµές ή ρήγµατα η πλήρωση τους µε ένεµα a b συγκόλληση Αφαίρεση συνδέσµου, πλήρωση µε ένεµα 9

11 6 ΜΑΥΡΗ ΚΡΟΥΣΤΑ Ή ΓΥΨΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Πρόκειται για την φυσικοχηµική µετατροπή του µαρµάρου σε γύψο και συµβαίνει σε ρυπασµένο περιβάλλον Το µάρµαρο µετατρέπεται σε άλλο υλικό δηλαδή σε γύψο, που έχει άλλα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά (διαφορετικό χρώµα, διαφορετικό πορώδες, διαφορετική διαλυτότητα, διαφορετική υδατοαπορρόφηση, διαφορετική σκληρότητα, διαφορετική συνοχή κλπ) ιαπιστώνεται µε µακροσκοπική παρατήρηση (διαφορετικό χρώµα και υφή από το υπόλοιπο µάρµαρο) και κυρίως µε στοιχειακή ανάλυση Η γυψοποιηµένη επιφάνεια σχεδόν πάντα συνδυάζεται µε την λεγόµενη µαύρη κρούστα (σχεδόν πάντα δηλαδή η µαύρη κρούστα είναι και γυψοποιηµένη επιφάνεια) Η µαύρη κρούστα µπορεί να έχει πολλές µορφές και διαφορετική υφή (να είναι λεία ή δενδριτικής µορφής - όταν υπάρχει και ανακρυστάλλωση ανθρακικού ασβεστίου - λεπτή, µεσαίου ή µικρού πάχους, σκληρή ή µαλακή σαν πούδρα) Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει αποτελεσµατική επέµβαση, τα τελευταία χρόνια µελετάται η αναστροφή της γυψοποίησης χωρίς έως τώρα σαφή αποτελέσµατα Η µόνη αποτελεσµατική επέµβαση προστασία είναι η µεταφορά σε εσωτερικό χώρο των γυψοποιηµένων τµηµάτων (παθητική συντήρηση), εάν αυτό είναι εφικτό Τα γυψοποιηµένα τµήµατα που θα παραµείνουν σε εξωτερικό περιβάλλον, θα πρέπει να προστατευθούν από τα νερά της βροχής µε κάθε τρόπο (στέγαστρο, αποστραγγιστικές κατασκευές κλπ) Σε καµία περίπτωση η κρούστα δεν αφαιρείται από γλυπτές λεπτοµέρειες διότι στην ουσία έχουµε απώλεια υλικού Όταν η κρούστα είναι λεπτή και καταρρεύσει, το µάρµαρο που εµφανίζεται από κάτω είναι σχεδόν πάντα αποσυντεθειµένο σε µορφή σκόνης που καταρρέει, ενώ σπανίως µπορεί να διατηρεί καλή αντοχή Στην περίπτωση αυτή, η επέµβαση αφορά τη στερέωση του σαθρού (ζαχαροποιηµένου) µαρµάρου που αποκαλύπτεται από κάτω, µε εµποτισµούς (βλ ζαχαροποίηση) Μαύρη κρούστα δενδριτικής µορφής ιατήρηση Λεπτή µαύρη κρούστα που έχει καταρρεύσει και αποκαλύπτεται σαθρό µάρµαρο Στερέωση - εµποτισµός του υποκείµενου σαθρού µαρµάρου 10

12 7 ΖΑΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΖΑΧΑΡΟΕΙ ΗΣ ΦΘΟΡΑ: Ονοµάζουµε την απώλεια συνοχής των επιφανειακών κρυστάλλων του µαρµάρου µε συνέπεια την συνεχή πτώση τους υπό µορφή ζάχαρης Η επέµβαση που απαιτείται είναι η επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα, για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου Ζαχαροειδής φθορά Επιφανειακή στερέωση Ζαχαροειδής φθορά και επικάθιση αιθάλης Επιφανειακή στερέωση και καθαρισµός 11

13 8 ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ: Ονοµάζουµε την απώλεια συνοχής του µαρµάρου σε βάθος Ο όρος αποσάθρωση συνδυάζει την περικρυσταλλική αποσάθρωση (ο ιστός του µαρµάρου έχει µετατραπεί σε σκόνη που προχωρά σε βάθος), το πλέγµα µικρορωγµών και τις απολεπίσεις Η επέµβαση που απαιτείται είναι η στερέωση σε βάθος µε εµποτισµούς, κατόπιν πλήρωση των ρωγµών και συγκόλληση τυχόν µικροθραυσµάτων Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου) Περικρυσταλλική αποσάθρωση σε βάθος Εµποτισµός µε στερεωτικό υλικό Περικρυσταλλική αποσάθρωση, πλέγµα µικρορωγµών και απολεπίσεις Εµποτισµός µε στερεωτικό υλικό και ενέµατα 12

14 9 ΚΥΨΕΛΩΣΗ Ή ΚΥΨΕΛΟΕΙ ΗΣ ΦΘΟΡΑ: Ονοµάζουµε την εµφάνιση µικρών οπών σποραδικά ή σε συστάδες και είναι αποτέλεσµα συνήθως βιολογικής δράσης που δεν είναι πλέον ενεργή Ως κυψέλωση έχουµε συνηθίσει να ονοµάζουµε επίσης την ιδιόµορφη διάβρωση - αποµείωση που παρουσιάζει ο λίθος όταν επηρεάζεται από δυνατούς ανέµους και αιωρούµενα σωµατίδια, συνήθως άλατα Στην περίπτωση αυτή δηµιουργούνται στην επιφάνεια του λίθου ασύµµετρες οπές και κοιλότητες που πολλές φορές οδηγούν σε σπηλαιώδεις καταστάσεις Η µορφή αυτή διάβρωσης θα µπορούσε να ονοµαστεί ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ ή ΚΥΨΕΛΩΣΗ αλλά θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισµός από την κυψέλωση λόγω βιοδιάβρωσης Η επέµβαση στις περιπτώσεις αυτές αφορά µόνο σε λόγους αισθητικής και πρόληψης και περιορίζεται στην σφράγιση µε κονίαµα των πολύ µεγάλων κοιλοτήτων για να αποφευχθούν φαινόµενα συγκράτησης υγρασίας, τυχόν έναρξη διάβρωσης ή έκπτωσης των µηχανικών αντοχών του λίθου Όταν οι κοιλότητες δεν έχουν µεγάλο βάθος και οι βιολογικές επικαθίσεις έχουν υποχωρήσει δεν είναι επιβεβληµένη κανενός είδους επέµβαση Κυψελοειδής φθορά από µη ενεργή πλέον, βιοδιάβρωση 13

15 10 ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗ (ΦΛΕΒΑΣ): Ονοµάζουµε την αποµάκρυνση (συνήθως απόπλυση από το νερό) των συστατικών που συστήνουν τις φλέβες σε έναν λίθο, ο οποίος παρουσιάζει ετερογένεια (ορυκτολογική διαφορετικότητα κατά περιοχές) Στις περιοχές της εξαλλοίωσης δηµιουργούνται ασυνέχειες µε την µορφή είτε κοιλοτήτων είτε ρωγµών είτε αποσάθρωσης Αναλόγως την περίπτωση, οι κοιλότητες σφραγίζονται µε κατάλληλο κονίαµα, ενώ οι ρωγµές και οι απολεπίσεις πληρώνονται µε ένεµα Κοιλότητες λόγω απόπλυσης φλέβας Σφράγιση µε κονίαµα Ρωγµές και αποφλοιώσεις λόγω απόπλυσης φλέβας Πλήρωση ρωγµών και αποφλοιώσεων µε ένεµα Αποσάθρωση απολεπίσεις από εξαλλοίωση φλέβας Πλήρωση απολεπίσεων µε ένεµα Αποδιοργάνωση του υλικού, λόγω εξαλλοίωσης των αργιλοπυριτικών φλεβών Πλήρωση απολεπίσεων µε ένεµα 14

16 11 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ: Ονοµάζουµε την άµβλυνση των γλυπτών λεπτοµερειών που προκαλείται συνήθως από όξινη προσβολή Συνδυαστικά, παρουσιάζεται στις περιοχές αυτές και το φαινόµενο της ζαχαροποίησης Η επέµβαση που απαιτείται είναι η επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αρθεί η άµβλυνση των γλυπτών λεπτοµερειών Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου Άµβλυνση των ανάγλυφων λεπτοµερειών, εξαιτίας της όξινη προσβολής επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς 12 ΑΠΟΠΛΥΣΗ: Μπορούµε να µιλάµε συνήθως για περιοχές απόπλυσης Πρόκειται για περιοχές εκτεθειµένες σε τρεχούµενο νερό όξινης βροχής Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν αποµείωση και λόγω της αποµείωσης και διαφορετικότητα στο χρώµα, παρουσιάζονται δηλαδή ανοιχτόχρωµες, σε σχέση µε τον υπόλοιπο όγκο του λίθου Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουµε κι εδώ το φαινόµενο της ζαχαροποίησης Η επέµβαση που απαιτείται είναι η επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αρθεί η αποµείωση και να διορθωθεί η διχρωµία Το στερεωτικό υλικό πρέπει να προκύπτει µέσα από έρευνα για να είναι το κατάλληλο σε σχέση µε την σύσταση του κάθε λίθου 15

17 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΝΟ: Πρόκειται για την έναρξη µιας αποφλοίωσης που δεν παρουσιάζει προς το παρόν εµφανή - εξωτερικά σηµάδια και γι αυτό διαπιστώνεται µόνο µε ηχοβολιστικό έλεγχο Η περίπτωση αυτή δεν επιδέχεται καµίας επέµβασης, παρά µόνο συστηµατικής παρακολούθησης, προκειµένου να µην αποκολληθεί και να επέµβουµε την κατάλληλη στιγµή 14 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ: Πρόκειται για ιδιαίτερη µορφή φθοράς που προκαλείται από φωτιά κι έχει ως συνέπεια την απώλεια των λεπτοµερειών σε έναν γλυπτό όγκο και την δηµιουργία άµορφης µάζας Πιθανόν η αποµείωση αυτή να συνοδεύεται και από ασβεστοποίηση του µαρµάρου Η περίπτωση αυτή δεν επιδέχεται καµίας επέµβασης προς αισθητική αποκατάσταση, παρά µόνο συγκράτηση των αποφλοιώσεων - θραύσεων που πιθανότατα έχουν δηµιουργηθεί ως εξέλιξη της φθοράς 15 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ: Ονοµάζουµε την απώλεια τµηµάτων που δεν δύναται να ανεβρεθούν και να συγκολληθούν Εάν η απώλεια προκαλεί στατική ανεπάρκεια (γεγονός που πιστοποιείται από πολιτικό µηχανικό) τότε συµπληρώνεται µε νέο υλικό Οριστική απώλεια Συµπλήρωση µε νέο υλικόγια στατικούς λόγους 16

18 16 ΒΙΟ ΙΑΒΡΩΣΗ: Πρόκειται για την κάθε µορφή φθοράς (κυψέλωση, αποσάθρωση κλπ) που µπορεί να παρουσιαστεί κάτω από µία επικάθιση - κρούστα βιολογικής προέλευσης και έχει προκληθεί από την δράση των µικροοργανισµών, συνήθως από την φυσικοχηµική τους δράση ή τη µηχανική καταπόνηση που επιφέρουν στο λίθο Η επέµβαση εξαρτάται από την µορφή φθοράς σε κάθε περίπτωση Ανάπτυξη βρυοφύτωνσε αρµούς µε συνέπεια την αποσάθρωση του µαρµάρου Στερέωση του µαρµάρου µε εµποτισµούς ή/και πλήρωση των απολεπίσεων 17 ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ: Πρόκειται για φυσικοχηµική µετατροπή, δηλαδή τη διαλυτοποίηση και ανακρυστάλλωση του µαρµάρου σε άλλη κρυσταλλική µορφή (συνήθως σε αρραγωνίτη ) Στις περιοχές ανακρυστάλλωσης παρουσιάζεται συνήθως µια σκληρή κρούστα δενδριτικής µορφής που δεν αφαιρείται Όταν πρόκειται για ανακρυστάλλωση αλάτων στην επιφάνεια του λίθου πρέπει να διευκρινίζεται και να µιλάµε για εξανθίσεις αλάτων ή κρούστα αλάτων Το φαινόµενο δεν συνδέεται µε φυσικοχηµική µεταβολή του ίδιου του λίθου και η κρούστα που σχηµατίζεται δύναται να αφαιρεθεί Κρούστα ανακρυστάλλωσης ιατήρηση Κρούστα αλάτων ή εξανθίσεις αλάτων Αφαίρεση 18 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόκειται για φυσικοχηµική µετατροπή του µαρµάρου Συµβαίνει σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και µε διάρκεια επί του µαρµάρου Το µάρµαρο αλλάζει µορφή και υφή, «ασβεστοποιείται», χάνει δηλαδή την διαύγεια και την κρυσταλλικότητα του Συνήθως δεν επιδέχεται καµίας επέµβασης παρά µόνο επιφανειακή στερέωση ή συγκράτηση αποφλοιώσεων που πιθανόν έχουν προκληθεί δευτερογενώς 17

19 19 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ: Ονοµάζουµε κάθε στρώµα που επικάθεται και δύναται να αφαιρεθεί χωρίς να επιφέρει βλάβη στο λίθινο υπόστρωµα Η επικάθιση είναι «επίστρωση» δηλαδή κάποιο επιπλέον στρώµα και σε καµία περίπτωση δεν συνδέεται µε µετατροπή του λίθινου υποστρώµατος (πχ γυψοποίηση, ανακρυστάλλωση) Μπορούµε να µιλάµε για επικάθιση βιολογική, ιζήµατος, αιθάλης, αιωρούµενων σωµατιδίων, χώµατος, φερτών υλικών κλπ Στην περίπτωση αλάτων µιλούµε για εξανθίσεις κι όχι για επικάθιση Οι επικαθίσεις αποµακρύνονται µε µηχανικό ή χηµικό τρόπο αναλόγως την περίπτωση Επικάθιση βιολογική Αποµάκρυνση Επικάθιση ιζήµατος Αποµάκρυνση Επικάθιση αιθάλης Αποµάκρυνση 18

20 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 19

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επέµβαση όπως αναφέρθηκε στον πρόλογο, είναι συνέπεια των ιδιαιτεροτήτων της φθοράς, του υλικού κατασκευής, της τεχνοτροπίας του µνηµείου, της ηλικίας του µνηµείου και ακόµη του επιθυµητού βαθµού αποκατάστασης του Για τους λόγους αυτούς, ο τρόπος που θα επέµβουµε είναι απόφαση πολλών ειδικοτήτων Για παράδειγµα όταν πρόκειται για ένα διαµπερές ρήγµα η αντίστοιχη αποδοτικότερη επέµβαση είναι η πλήρωση του µε ένεµα Όταν όµως συντρέχουν λόγοι στατικής επάρκειας, ή γεωµετρικής δυσχέρειας, ή αδυναµίας εκτέλεσης λόγω τεχνικών προβληµάτων που δηµιουργεί η ίδια η κατασκευή του µνηµείου, τότε θα πρέπει ο λίθος να αποσυναρµολογηθεί στα τµήµατα που ορίζει το ρήγµα τα οποία και θα συγκολληθούν κατόπιν Γίνεται αντιληπτό, ότι η απόφαση απορρέει από την συνεργασία πολλών ειδικοτήτων (αρχιτέκτονα µηχανικού, στατικού µηχανικού, συντηρητή) Στην συγκεκριµένη εργασία δίνεται η κύρια επέµβαση Ωστόσο είναι αντιληπτό ότι πρέπει να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν κι άλλες εργασίες για την σωστή εκτέλεση και ολοκλήρωση µιας επέµβασης (βλ πίνακα) Για παράδειγµα για την πλήρωση µε ένεµα µιας αποφλοίωσης θα πρέπει να προηγηθεί ο καθαρισµός στο εσωτερικό της από χώµα ή µικροοργανισµούς προκειµένου να εισχωρήσει το ένεµα Κατόπιν θα πρέπει να συντηρηθούν σωστά για κάποιο χρονικό διάστηµα τα υλικά της πλήρωσης (πχ διατήρηση υγρασίας για την σκλήρυνση του ενέµατος) 20

22 ΕΙ ΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Η / ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ facing, συλλογή ετοιµόροπων θραυσµάτων Καθαρισµός εσωτερικών κενών, Τοποθέτηση σωλήνων ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 2 ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ Καθαρισµός εσωτερικών κενών ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ Καθαρισµός εσωτερικών κενών ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 4 ΡΗΓΜΑ Καθαρισµός εσωτερικών κενών ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 5 ΘΡΑΥΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ - ΙΑΡΡΗΞΗ Καθαρισµός επιφανειών θραύσης ή/και εσωτερικών κενών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 6 ΜΑΥΡΗ ΚΡΟΥΣΤΑ ΓΥΨΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Στερέωση µε εµποτισµούς αν αποκαλυφθεί η εσωτερική σαθρή επιφάνεια ΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ 7 ΖΑΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ 8 ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥΣ Πλήρωση ρωγµών ή/και συγκόλληση µικροθραυσµάτων ή απολεπισµάτων 21

23 9 ΚΥΨΕΛΩΣΗ Σφράγιση µε κονίαµα των πολύ µεγάλων κοιλοτήτων ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 10 ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗ (ΦΛΕΒΑΣ) ΣΦΡΑΓΙΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ Σφράγιση αρµών επέµβασης 11 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς 12 ΑΠΟΠΛΥΣΗ Επιφανειακή στερέωση µε ψεκασµούς ή εµποτισµούς ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 14 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ Συγκράτηση των αποφλοιώσεων - θραύσεων ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Σφράγιση αρµών επέµβασης 15 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Αντιγραφή µε παντογράφο, προσαρµογή, συγκόλληση νέου τµήµατος ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Σφράγιση αρµών επέµβασης 16 ΒΙΟ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17 ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ 18 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Επιφανειακή στερέωση ή συγκράτηση αποφλοιώσεων ΕΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 19 ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΑ Ή/ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ 22

24 ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 23

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλές φορές η µέθοδος τεκµηρίωσης που ακολουθούµε για την καταγραφή µιας φθοράς ή την απόδοση µιας επέµβασης είναι ανεπαρκής ή ακατάλληλη µε συνέπεια να µην προσφέρει την απαραίτητη αρχειακή καταγραφή Για παράδειγµα η φωτογράφηση δεν είναι επαρκής µέθοδος για να καταγραφεί µια συγκόλληση θραύσµατος που ενισχύεται εσωτερικά µε ράβδο τιτανίου, διότι δεν καταγράφεται η εσωτερική θέση και το µέγεθος του τιτανίου Σε ενδεχόµενη µελλοντική επέµβαση στο ίδιο σηµείο, η ύπαρξη του αθέατου συνδέσµου δεν θα είναι γνωστή µε προφανείς συνέπειες Μια ολοκληρωµένη τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνει: ΠΡΙΝ: Μελέτη ή Τεχνική έκθεση + φωτογράφηση + χαρτογράφηση φθορών ΚΑΤΑ: Ηµερολόγιο + φωτογράφηση + σχεδιαστική απόδοση επεµβάσεων ΜΕΤΑ: Έκθεση πεπραγµένων Παρακάτω γίνεται µια προσπάθεια να συγκεκριµενοποιηθούν οι βασικοί τρόποι τεκµηρίωσης 24

26 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Η κωδικοποίηση των µελών ενός µνηµείου θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να τηρούνται τα αρχεία, αλλά και να υπάρχει η σωστή συνεννόηση µεταξύ των µελών του συνεργείου Αν υπάρχει κωδικοποίηση από τον αρχιτέκτονα του έργου ακολουθούµε αυτή ή την προσαρµόζουµε κατάλληλα Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να κωδικοποιήσουµε τα µέλη µε µία εξ αρχής «σύµβαση», για παράδειγµα: Πρώτο γράµµα = Προσανατολισµός εύτερο γράµµα = Είδος µέλους Πρώτος αριθµός = Επίπεδο θέσης από κάτω προς τα επάνω εύτερος αριθµός= Αρίθµηση µέλους Παράδειγµα Ανατολικά = Α υτικά= Βόρεια = Β Νότια =Ν Κορµός κίονα =Κ Βάση =Β Κιονόκρανο =Κι Επίθηµα =Επ Στυλοβάτης = Στ Επίπεδο 1 ο (χαµηλότερο) =1 Επίπεδο 2 ο (µεσαίο) =2 Επίπεδο 3 ο (υψηλότερο) =3 αρίθµηση από αριστερά προς τα δεξιά, από εµπρός προς τα πίσω και από κάτω προς τα επάνω, 1,2,3,4 ΑΚ11 = ανατολική όψη, κίονας, στο 1 ο χαµηλότερο επίπεδο, ο 1 ος από αριστερά και εµπρός ΑΒ12= ανατολική όψη, βάση, 1 ου επιπέδου χαµηλότερου, 2 η από έξω προς τα µέσα στα αριστερά Κι21 = δυτική όψη, κιονόκρανο, στο2 ο επίπεδο (µεσαίο), το1 ο από αριστερά ΑΕπ11 =ανατολική όψη, επίθηµα, στο 1 ο χαµηλότερο επίπεδο, το1 ο από αριστερά και εµπρός ΑΣτ11 =ανατολική όψη, πρόβολος, στο 1 ο χαµηλότερο επίπεδο, ο 1 ος από αριστερά 25

27 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Η φωτογράφηση θα πρέπει ν ακολουθεί κανόνες, έτσι ώστε τα δεδοµένα της να µπορούν ν αποτελούν αρχειακό υλικό Μια φωτογράφηση δηλαδή πρέπει να δίνει πληροφορίες συγκρίσιµες, εανάγνωστες και λεπτοµερείς Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα σύστηµα φωτογράφησης στο οποίο θα τηρούνται τα εξής: Φωτογράφηση πριν, κατά και µετά την επέµβαση σε όλα τα µέλη µε τον παρακάτω τρόπο (βλ σχ) Φωτογράφηση µε την ίδια φωτογραφική µηχανή και τον ίδιο φωτισµό Αυστηρή καθετότητα του φωτογραφούµενου µέλους Φωτογράφηση λεπτοµερειών και ειδικών επεµβάσεων Αυστηρή τήρηση αρχείων τουλάχιστον σε ψηφιακή αν όχι και σε συµβατική µορφή 26

28 3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Το ηµερολόγιο ενός έργου πρέπει να τηρείται απαραιτήτως και να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΩ ΜΕΛΟΥΣ: Πραγµατοποιηθείσα εργασία, ονοµατεπώνυµο εργαζοµένων σε αυτή ΚΩ ΜΕΛΟΥΣ: Πραγµατοποιηθείσα εργασία, ονοµατεπώνυµο εργαζοµένων σε αυτή Σχ (ειδικής εργασίας) Φωτογραφία (ειδικής εργασίας) ΚΩ ΜΕΛΟΥΣ: Πραγµατοποιηθείσα εργασία, ονοµατεπώνυµο εργαζοµένων σε αυτή Παρατηρήσεις: συµβάντα, ειδικές εργασίες, σχόλια, κλπ 27

29 4 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) 41 ΠΛΗΡΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΕΜΑ: Κατά την πλήρωση ενός ρήγµατος ή µιας αποφλοίωσης µε ένεµα θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω αρχεία ώστε να γνωρίζουµε αν η πλήρωση πραγµατοποιήθηκε ικανοποιητικά ή είναι ατελής και σε ποιο σηµείο, ώστε να παρακολουθείται συστηµατικά και να επέµβουµε την κατάλληλη στιγµή ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ Sec Ατελής πλήρωση Ολοκληρωµένη πλήρωση Παρατηρήσεις: Σύνολο ενέµατος που απαιτήθηκε σε ml Εξίδρωση % 28

30 42 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΡΑΒ ΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ: Θα πρέπει απαραιτήτως να χαρτογραφούνται οι θέσεις και τα µεγέθη των ράβδων τιτανίου, που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την συγκόλληση, όπως στο παρακάτω σχέδιο Φ8/ 8cm Φ8/ 6cm 5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου θα πρέπει να κατατίθενται στις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω, για την ορθή τήρηση αρχείων Στα στοιχεία αυτά πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνεται και «έκθεση πεπραγµένων» που θα περιλαµβάνει: Ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου Συνολικό κόστος του έργου Αποκλίσεις από την µελέτη σε υλικά, µεθόδους κλπ Νέα στοιχεία που προέκυψαν µετά από καθαρισµό ή µε νέα παρατήρηση (ιστορικά τεκµήρια, αρχιτεκτονικά δεδοµένα, κλπ) Τυχόν ερευνητική εργασία που απαιτήθηκε κατά την συντήρηση (αναλύσεις υλικού ή προϊόντος διάβρωσης) Ιδιαίτερες περιπτώσεις και πως αντιµετωπίστηκαν Θέσεις τιτανίων και µεγέθη αυτών Θέσεις πληρωµένων ρηγµάτων και συνολικός όγκος ενέµατος που απαιτήθηκε Θέσεις συµπληρώσεων µε νέο υλικό και καταγραφή του νέου υλικού σε m 2 Αρχαίο ΣΑΝΜ, κατάθεση 30 Νοεµβρίου 2007 / Βιβλιοθήκη αρ πρωτ 608 9/2/09 29

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Καθ. Θ. Σκουλίδης, Χηµικός Μηχανικός ρ. Κ. Κουζέλη, Χηµικός, Ινστιτούτο Λίθου ρ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ):

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΤΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΕΦΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΓΛΥΠΤΟ ΛΑΜΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Στις Βαθιές Λάκες βρέθηκαν σηµαντικότατα ευρήµατα, τα οποία θεωρείται σκόπιµο να παρουσιασθούν και να αναλυθούν. Τα ευρήµατα αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Α Αρχαίο θέατρο Λάρισας. Μάρτιος 2012

Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Α Αρχαίο θέατρο Λάρισας. Μάρτιος 2012 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Παρεμβάσεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων Αθ. Τζιαφάλιας, αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Αρχαίου θεάτρου Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 2 ώρες εβδομαδιαίως Τα αντικείμενα και τα υλικά Μάθημα 1: Επίδειξη παραδοσιακών αντικειμένων και υλικών Χαρτί (παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις Αναγόµωση µε ψεκασµό Μέθοδοι αναγόµωσης µε ηλεκτρόδιο και µε σωληνωτό σύρµα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Κωδικός : 2902.000.Χ06 Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 31 Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 Πολύ λίγοι υδρατμοί επιλογή σωστής θερμοκρασίας Οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Το σιταρένιο ψωμί ψήνεται σε χαμηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγµα ρωγµής Άνοιγµα κάθετων «ραµµάτων» Καθαρισµών ρωγµών Έγχυση εποξικού µίγµατος χωρίς αδρανή Τοποθέτηση ραµµάτων Ανάδευση χαλαζιακής Σπατουλάρισµα µε το νέο Επίταση χαλαζιακής στις εγκάρσιες τοµές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ από ρ Μυρσίνη Βαρτή Ματαράγκα Γεωλόγος-Πετρολόγος ΙΓΜΕ Μεσογείων 70, Αθήνα 11527 e-mail: myrsini@igme.gr Πρόλογος Μας είναι πολύ γνωστό ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Τεκµηρίωση Συντήρησης

10 Τεκµηρίωση Συντήρησης Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 10 Τεκµηρίωση Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

K A T Y M P E R P I S C I N E. Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες

K A T Y M P E R P I S C I N E. Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε φ α ρ μ ο γ ή ς K A T Y M P E R P I S C I N E Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες Το Katymper Piscine είναι μία τσιμεντοειδούς βάσης επίστρωση προστασίας για κατασκευές οπλισμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή - Εισαγωγη: Μέσα στην περιοχή του χωριού µας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 -

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3.1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ Πρόκειται για λιθόκτιστο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1959. Αποτελείται από τρεις χώρους, από τους οποίους ο µεγαλύτερος χρησιµοποιούνταν ως αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Θωρακισμένες πόρτες Οι θωρακισμένες πόρτες δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλειά σας. Είναι κατασκευασμένες από μονοκόμματα, διαμορφωμένα χαλύβδινα φύλλα, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση στα κτίρια

Στεγανοποίηση στα κτίρια Στεγανοποίηση στα κτίρια από τη φάση του σχεδιασμού Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού δράσης της υγρασίας σε συνδυασμό με τη δυσκολία της πραγματοποίησης εργασιών αποκατάστασης, καθιστά αναγκαία τη λήψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση Οδηγός Προετοιμασίας και Εφαρμογής Προϊόντων Επισκευής και Προστασίας Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Οι όροι σπατουλαριστή πατητή τσιμεντοκονία είναι ταυτόσημοι και παραπέμπουν σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ»

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ» ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2012 Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου «των όπλων» στα Κάτω Πατήσια Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ Οδηγίες Χρήσης της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Αθήνα 2010-1- Με τη γεωλογική πυξίδα μπορούμε να μετρήσουμε τα στοιχεία των επιπέδων των γεωλογικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα