ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ www: cytapensionfund.org Οδός Τηλεπικοινωνιών, 2014 Στρόβολος Τ.Θ 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Τέλεφαξ.:

2 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ εξής το «Ταμείο») καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή Νομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγγράφου αυτού. 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Οι υπηρεσίες αφορούν την υποστήριξη του Ταμείου σε νομικά θέματα με τα ακόλουθα παραδοτέα: Παραδοτέο 1: Νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια ετήσιας συμφωνίας συνεργασίας (retainer) που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών ετοιμασία συμβολαίων για αγορά και/ή ενοικίαση ακινήτων νομική επεξεργασία συμβάσεων, συμφωνιών και προδιαγραφών για προσφορές επίλυση διαφορών με τρίτους εκτός δικαστηρίου ενημέρωση του Ταμείου για κάθε σχετική νομοθεσία/κανονιστική πράξη (νέα ή τροποποίηση υφιστάμενης) παρουσία σε συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου και στις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών, όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη. Παραδοτέο 2: εκπροσώπηση του Ταμείου στο Δικαστήριο. 3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) Δυνατότητα υποβολής Προσφοράς (Πρότασης) έχουν Δικηγορικά Γραφεία (ΔΕΠΕ) με έδρα στην Κύπρο που να έχουν δύο (τουλάχιστον) βασικά στελέχη με δέκα (10) ή περισσότερα χρόνια στη μάχιμη δικηγορία (χειρισμός υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίου) και που να απασχολούν, σε μόνιμη βάση, τουλάχιστον πέντε (5) εγγεγραμμένους δικηγόρους. 2/16

3 4. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν δια χειρός, σε τρία (3) υπογεγραμμένα αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΤΗΚ, οδός Τηλεπικοινωνιών, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία μέχρι τις 14:00 της 25ης Σεπτεμβρίου ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η επίσημη Προσφορά (Πρόταση) και τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να εσωκλείονται σε φακέλους και να αναγράφουν τα πιο κάτω: Προσφορά για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών προς το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 6. ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Όλη η αλληλογραφία σε σύνδεση με τις Προσφορές και συμφωνίες και όλα τα θέματα που συνοδεύουν τις Προσφορές, τα οποία είναι σχετικά με την εξέτασή τους, πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών από τον επιτυχόντα προσφοροδότη θα απαιτείται ενίοτε η επεξεργασία κειμένων και εγγράφων που θα είναι στην αγγλική γλώσσα. 7. ΙΣΧΥΣ Οι Προσφορές (Προτάσεις) θα παραμείνουν σε ισχύ για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την καθορισμένη τελευταία ημερομηνία υποβολής. Προσφορά που ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα λαμβάνεται υπ όψιν. Οι προσφοροδότες πρέπει να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος εγκαταλείπουν το δικαίωμα απόσυρσης ή προσθήκης οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή/και διορθώσεων στην προσφορά τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ταμείο μπορεί να ζητήσει από τον προσφοροδότη να παρατείνει την περίοδο ισχύος. Το αίτημα και η απάντηση σε αυτό πρέπει να γίνονται γραπτώς. Ο προσφοροδότης μπορεί να απορρίψει το αίτημα. Αν ο προσφοροδότης αποδεχθεί το αίτημα δεν θα του ζητηθεί ούτε θα του επιτραπεί να τροποποιήσει την Προσφορά. 8. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3/16

4 Οι προσφοροδότες θα προμηθεύσουν Δήλωση Συμμόρφωσης καθώς επίσης και λεπτομερή σχόλια όπου χρειάζεται. Για το σκοπό αυτό, οι προσφοροδότες θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν τον πίνακα συμμόρφωσης του «Παραρτήματος 1». Οι προσφοροδότες θα συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας μόνο τους όρους «συμμόρφωση» ή «μη συμμόρφωση». Οι προσφοροδότες θα παρέχουν επεξηγήσεις και λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε αντιπροτάσεις εκεί όπου η λέξη «μη συμμόρφωση» παρουσιάζεται στον πίνακα συμμόρφωσης. 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πριν την υποβολή των προσφορών και ανεξάρτητα από λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα προσφοράς, οι προσφοροδότες θα διερευνήσουν τη φύση των εργασιών και θα εξετάσουν τις συνθήκες που τις περιβάλλουν. Γενικά, πρέπει να εξασφαλίσουν οι ίδιοι πληροφορίες που να καλύπτουν όλα τα ζητήματα που πιθανόν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την οικονομική ισορροπία του συμβολαίου. 10. ΤΙΜΕΣ Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να υποβάλλονται σε Ευρώ. Για το Παραδοτέο 1 (retainer), οι προσφοροδότες πρέπει να δώσουν την τιμή της ετήσιας αμοιβής τους η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ. Η οικονομική πρόταση για το Παραδοτέο 2 θα πρέπει να βασίζεται στις καθορισμένες επίσημες χρεώσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η Οικονομική Πρόταση για αμφότερα τα παραδοτέα θα πρέπει να περιέχει επαρκή πληροφόρηση για τη μεθοδολογία χρεώσεων και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που δυνατό να επηρεάζουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση συνεργασίας με οποιοδήποτε από τους προσφοροδότες, το Ταμείο δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε χρέωση που δεν προκύπτει σαφώς από την Οικονομική Πρόταση της Προσφοράς. 11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ Οι προσφοροδότες πρέπει να περιγράψουν την τεχνική και επαγγελματική τους επάρκεια για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου περιλαμβανομένης και 4/16

5 της ικανότητας και εμπειρίας για αντιπροσώπευση στο δικαστήριο και σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές. Στην περιγραφή αυτή να περιλαμβάνεται αναφορά σε εμπειρία/εξειδίκευση στο συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, το εργασιακό δίκαιο, συνταξιοδοτικά θέματα και συναφή νομοθεσία καθώς και εις βάθος κατανόηση και σημαντική εμπειρία στο νομικό περιβάλλον της Κύπρου. 12. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Οι προσφοροδότες καλούνται να περιγράψουν τα ακόλουθα για κάθε ένα δικηγόρο που θα συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών προς το Ταμείο: Προσόντα Εμπειρία Ανεξαρτησία σύμφωνα με την περιγραφή στον όρο 17 πιο κάτω. 13. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Οι προσφοροδότες θα δύνανται να αντικαταστήσουν μέλος της ομάδας παροχής υπηρεσιών στο έργο μετά την ενημέρωση του Ταμείου και την αποδοχή του νέου μέλους από το Ταμείο. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση μέλους της ομάδας παροχής υπηρεσιών. 14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η αποδοχή της προσφοράς ή μέρους της θα αποτελεί δεσμευτικό συμβόλαιο από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής επιστολής. Το Ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 15. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οι προσφοροδότες πρέπει να λάβουν υπ όψιν ότι ορισμένα είδη συμβολαίων και σχετιζόμενων εγγράφων πρέπει να χαρτοσημανθούν σύμφωνα με τον Περί Χαρτοσήμων Νόμο του 1963, όπως αυτός τροποποιήθηκε. Το τέλος χαρτοσήμου θα πληρωθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη ο οποίος και θα διευθετήσει τη χαρτοσήμανση των σχετικών εγγράφων με δικά 5/16

6 του έξοδα και θα υποβάλει στο Ταμείο αντίγραφο πιστοποιημένο από τον Έφορο Τελών Χαρτοσήμου. 16. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Οι προσφοροδότες πρέπει να καλύπτονται από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με τον ισχύοντα Περί Δικηγόρων Νόμο. Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 17. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Οι προσφοροδότες δεν πρέπει να ενεργούν ή να είναι νομικοί σύμβουλοι / δικηγόροι άλλου τρίτου προσώπου / εταιρείας σε διαδικασία εναντίον του Ταμείου, ή της ΑΤΗΚ (Cyta) την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή μετά την τυχόν κατακύρωση της προσφοράς προς όφελος τους. 18. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στο Παράρτημα 2 επισυνάπτεται πρότυπη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας την οποία θα κληθεί να υπογράψει ο επιτυχών προσφοροδότης. 19. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για διευκόλυνση της εξέτασης, αξιολόγησης και σύγκρισης προσφορών, το Ταμείο μπορεί κατά την κρίση του να ζητήσει από τον προσφοροδότη διευκρινίσεις για την προσφορά. Η αίτηση για διευκρίνιση και η ανταπόκριση θα γίνονται γραπτώς και δεν θα ζητηθεί, προσφερθεί ή επιτραπεί καμιά αλλαγή στην τιμή ή στην ουσία της προσφοράς. 20. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες για σκοπούς ετοιμασίας των προσφορών μπορούν να ληφθούν με γραπτή αίτηση από τον Γραμματέα του Ταμείου. Ερωτήματα θα απαντώνται μόνο εάν ληφθούν το αργότερο 3 εργάσιμες μέρες πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής. Όλα τα ερωτήματα και σχετικές απαντήσεις θα κοινοποιούνται σε όλους τους προσφοροδότες. Στοιχεία επικοινωνίας: 6/16

7 Διεύθυνση αλληλογραφίας: Οδός Τηλεπικοινωνιών 1, 2014 Στρόβολος, Κύπρος. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αριθμός Τηλεομοιότυπου: Τηλέφωνα Γραμματέα: , ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όλα τα έγγραφα προσφορών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ταμείου και προορίζονται αποκλειστικά για υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, διάδοση ή διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τους χωρίς τη γραπτή έγκριση του Ταμείου απαγορεύεται. 7/16

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8/16

9 Α/Α Τίτλος Απόκριση Σχόλια 1 Προκήρυξη Aπαιτούμενες Υπηρεσίες - 2 Παραδοτέα Δυνατότητα Υποβολής 3 Προσφορών (Προτάσεων) Τελευταία Ημερομηνία 4 Υποβολής 5 Σήμανση Προσφοράς 6 Γλώσσα Αλληλογραφίας 7 Ισχύς Δήλωση Συμμόρφωσης και 8 Υποστηρικτικό Υλικό Πληροφορίες για την Ετοιμασία 9 της Προσφοράς 10 Τιμές 11 Εμπειρία Νομικού Οίκου Προσόντα και Εμπειρία Δικηγόρων που θα 12 Συμμετέχουν στην Παροχή των Υπηρεσιών προς το Ταμείο 13 Αλλαγή Δικηγόρων 14 Αποδοχή Προσφοράς 15 Χαρτοσήμανση Εγγράφων 16 Επαγγελματική Ασφάλιση 17 Ανεξαρτησία 18 Συμφωνία Εμπιστευτικότητας 19 Διευκρινίσεις επί των Προσφορών 20 Επιπρόσθετες Πληροφορίες Για την Ετοιμασία των Προσφορών 21 Κυριότητα Εγγράφων Προσφορών 9/16

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10/16

11 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την.ην ημέρα του μηνός., 2015 στη Λευκωσία μεταξύ του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, από την οδό Τηλεπικοινωνιών 1, Τ.Κ. 2014, Στρόβολος, Λευκωσία (το οποίο για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συμφωνίας θα καλείται «το Ταμείο») από το ένα μέρος και (το οποίο για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συμφωνίας θα καλείται «ο Ενδιαφερόμενος Προσφοροδότης») από το άλλο μέρος. ΕΠΕΙΔΗ Το Ταμείο έχει προκηρύξει διαγωνισμό και ζητά προσφορές για Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (ο οποίος για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συμφωνίας θα καλείται «ο Διαγωνισμός»), ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Το Ταμείο και ο Ενδιαφερόμενος Προσφοροδότης (οι οποίοι για τους σκοπούς και όρους της παρούσας Συμφωνίας θα καλούνται «τα Μέρη») συμφώνησαν να ανταλλάξουν πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται είτε για την υποβολή της προσφοράς από τον Ενδιαφερόμενο Προσφοροδότη στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είτε για την παροχή των Υπηρεσιών στην περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ενδιαφερόμενο Προσφοροδότη, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Τα Μέρη συμφώνησαν ότι ο Ενδιαφερόμενος Προσφοροδότης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για χρήση των εγγράφων του Διαγωνισμού και/ή άλλων πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων του Ταμείου που παραλαμβάνει με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, για σκοπούς υποβολής προσφοράς για το Διαγωνισμό και για σκοπούς παροχής εκ μέρους του Υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του Διαγωνισμού (καλούμενος από τώρα και στο εξής «ο Σκοπός»), ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Τα Μέρη επιθυμούν να προστατεύσουν τις εμπιστευτικές τους πληροφορίες, δια ταύτα τα Μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα: 11/16

12 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου, των προνοιών της παρούσας συμφωνίας, των πληροφοριών και εγγράφων που σχετίζονται με την περιουσία, το Διαγωνισμό, τα στοιχεία, τα συμβόλαια, τα μνημόνια, τις εκθέσεις, τα πρακτικά, τις άδειες, τα πιστοποιητικά περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των ενεργειών και πληροφοριών που σχετίζονται με το Ταμείο και περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε στοιχείων θα παραχωρηθούν από το Ταμείο στον Ενδιαφερόμενο Προσφοροδότη που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες, που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από το Ταμείο στον Ενδιαφερόμενο Προσφοροδότη ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν μεταξύ τους, θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Ταμείου. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ Τα Μέρη υποχρεούνται: (α) να τηρούν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό προσοχής που θα χρησιμοποιούσαν κανονικά κατά την προστασία των δικών τους εμπιστευτικών πληροφοριών παρόμοιας φύσης και να μην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, παρά μόνο για το Σκοπό. (β) να μην χρησιμοποιήσουν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, είτε ολικά είτε εν μέρει, παρά μόνο σε σχέση με το Σκοπό και για τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας, εκτός και μόνο κατά την έκταση που τέτοια περαιτέρω χρήση είναι προηγουμένως συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένη γραπτώς από το συμβαλλόμενο μέρος που αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες. (γ) να μην αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών, είτε ολικά είτε εν μέρει, για οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών, είτε έμμεση είτε άμεση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, παρά μόνο για το Σκοπό. (δ) να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες, είτε ολικά είτε εν μέρει, σε οποιοδήποτε προσωπικό του οργανισμού τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για το Σκοπό. 12/16

13 (ε) Με τη γραπτή παράκληση του μέρους που αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και κατά την επιλογή αυτού, είτε να επιστρέψουν στο μέρος που αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες όσες από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι σε υλική μορφή (μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτών που είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του) ή να κάμουν οποιαδήποτε άλλη διάθεση αυτών όπως θα καθοριστεί γραπτώς από το μέρος που αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 3. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Οποιαδήποτε αποκάλυψη τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών, όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος θα συντονιστεί και εγκριθεί από αμφότερα τα Μέρη πριν από τη διασπορά και αποκάλυψη. Τέτοια αποκάλυψη θα υπόκειται στη γραπτή συμφωνία του εν λόγω τρίτου μέρους, με βάση τους ίδιους όρους που καταγράφονται στην παρούσα συμφωνία, να μην προβεί σε περαιτέρω αποκάλυψη και να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για το Σκοπό. 4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ Εάν ο Ενδιαφερόμενος Προσφοροδότης μάθει για οποιαδήποτε αποκάλυψη που σχετίζεται με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και που δεν επιτρέπεται από την παρούσα συμφωνία, θα ειδοποιήσει αμέσως το Ταμείο και θα αναζητήσουν μαζί τρόπους επανόρθωσης της κατάστασης άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων μέτρων των Μερών εάν υπάρχουν. Ο Ενδιαφερόμενος Προσφοροδότης δεν θα ευθύνεται για την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών, νοουμένου ότι τέτοια αποκάλυψη επέρχεται παρόλη την άσκηση του ιδίου βαθμού προσοχής που συνήθως λαμβάνει ώστε να διατηρήσει και διασφαλίσει τις δικές του Εμπιστευτικές Πληροφορίες παρόμοιας φύσης. 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η προστασία οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών με βάση την παρούσα συμφωνία δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί το Μέρος που τις λαμβάνει να αποδείξει, μετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις αποκαλύπτει, ότι: (α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν μετά, σε δημόσια γνώση, με τρόπο άλλο από λάθος ή αμέλεια του Μέρους που τις λαμβάνει, ή (β) το Μέρος τις έλαβε νόμιμα από τρίτο μέρος με πλήρη δικαιώματα αποκάλυψης, ή 13/16

14 (γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του συμβαλλόμενου Μέρους που τις λαμβάνει κατά την ημερομηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών με βάση την παρούσα συμφωνία, όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του Μέρους που τις λαμβάνει, ή (δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν με καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος που τις έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που τις αποκάλυψε, ή (ε) έχουν δημοσιευθεί ή δημοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας συμφωνίας, ή (στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση με γραπτή εξουσιοδότηση του Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή (ζ) εάν το Μέρος που τις λαμβάνει έχει νομική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε Νομοθεσίας, Κανονισμών, Κανόνων ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αρχής ή τμήματος αυτής, νοουμένου πάντοτε ότι στο Μέρος που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούμενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και το Μέρος που τις λαμβάνει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή (η) για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εμπιστευτικές. 6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που εκάτερον των Μερών παρέχει στο άλλο Εμπιστευτικές Πληροφορίες, το Μέρος το οποίο παρέχει τις πληροφορίες θα αποζημιώνει πλήρως και θα διατηρεί το Μέρος που λαμβάνει και χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ανέπαφο από οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημιά ή αποζημίωση (περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε επαγγελματικών εξόδων) υποστεί το Μέρος που τις λαμβάνει και που έχει σχέση ή πηγάζει από ισχυριζόμενη παράβαση ή ακατάλληλη χρήση τέτοιων πληροφοριών λόγω του ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες υπόκεινται σε περιορισμούς εμπιστευτικότητας προς όφελος τρίτων παραβιάζουν δικαιώματα ή ανήκουν σε τρίτους ή είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. 7. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης φύσης και έτσι απαγορευτικά μέτρα, ενδιάμεσα ή απόλυτα που δυνατόν να εκδοθούν από το Δικαστήριο είναι αναγκαία για την προστασία τους. 14/16

15 8. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή με οποιοδήποτε τρόπο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο και η παρούσα Συμφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνομη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια ή μέρος αυτής να μην είχε περιληφθεί. 9. ΙΣΧΥΣ Η ισχύς της Συμφωνίας θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας και θα ισχύει μέχρις ότου οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιέλθουν σε δημόσια γνώση. 10. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από τους Νόμους της Κύπρου. Τα αρμόδια Δικαστήρια για να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των Μερών θα είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια. Νοείται ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέρος επιθυμεί να αξιώσει ασφαλιστικά, προσωρινά, απαγορευτικά μέτρα το Μέρος μπορεί να αναζητήσει τη θεραπεία αυτή σε οποιοδήποτε Δικαστήριο. 11. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΩΝ Τα Μέρη αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι η αξία των Εμπιστευτικών τους Πληροφοριών είναι ανυπολόγιστης αξίας για το κάθε Μέρος και συνεπώς η ευθύνη του Μέρους που με οποιονδήποτε τρόπο αθετεί οποιοδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας εμπιστευτικότητας είναι απεριόριστη και μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το αρμόδιο Δικαστήριο. 15/16

16 Η παρούσα Συμφωνία υπογράφτηκε από τα Μέρη στην παρουσία μαρτύρων σε δύο πρωτότυπα που δόθηκαν ανά ένα στον κάθε συμβαλλόμενο. Οι Συμβαλλόμενοι Για τον Ενδιαφερόμενο Προσφοροδότη Για το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Υπογραφή: Όνομα: Ιδιότητα: Σφραγίδα: Υπογραφή: Όνομα: Ιδιότητα: Σφραγίδα: Μάρτυρας 1 Μάρτυρας 2 Υπογραφή: Όνομα: Αριθμός Ταυτότητας: Υπογραφή: Όνομα: Αριθμός Ταυτότητας: 16/16

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής για την Υπηρεσία διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς προς

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΓΙΑ Ο ΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα