«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»"

Transcript

1 ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών ηοσ ημήμαηος Κοινωνιολογίας, Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ» & «Εργαζηήριο Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης, Αγωγής και Επικοινωνίας ηοσ ημήμαηος Περιβάλλονηος, Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ» ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΑΘΗΝΑ 8-10 Οκτωβρίου Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Σαύρος

2 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00 17:00 Προσέλευση υνέδρων Εγγραφές 17:00 17:30 Χαιρετισμοί ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι Προεδρείο: Ευστράτιος Παπάνης & Νίκος Παπαδάκης 17:30 20:00 Ομιλίες από τους Petrović-Lazić Mirjana, Professor University of Belgrade & Vukovic Mile, Professor University of Belgrade & Σαμαρά Παναγιώτα, MSc., Ειδική Εκπαιδευτικός- Διερμηνέας Ε.Ν.Γ Riddell Sheila, Professor of Inclusion and Diversity School of Education, University of Edinburgh Moore Michele, Senior Lecturer in Education School of Education, University of Sheffield Κολιάδης Εμμανουήλ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 20:00 Δείπνο Καλωσορίσματος

3 ΑΒΒΑΣΟ 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :30 15:00 Πρωινές υνεδρίες ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ Ι υνεδρία 1.α. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (Α) Προεδρείο: Σοφία Βασιλειάδου & Ιωσήφ Φραγκούλης :45 Σα προγρϊμματα ςπουδών ςτα τμόματα ειδικόσ αγωγόσ των διδαςκαλεύων. Όλγα Βουλγαρίδου, Δαςκάλα ειδικήσ αγωγήσ Ευτυχία Γεωργιάδου, Δαςκάλα ειδικήσ αγωγήσ 09:45 10:00 Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ: Θ ενδυνάμωςθ του επικοινωνιακοφ και διαμεςολαβθτικοφ ρόλου λειτουργοφ εκπαίδευςθσ και επαγγελματία υγείασ. Βαςιλικι Ιωαννίδθ, Δρ Παιδαγωγικήσ οφία Βαςιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 10:00 10:15 Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (EΕΕΕΚ): Θ πραγματικότθτα τθσ ειδικισ αγωγισ ςτο ελλθνικό δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ περίπτωςθ του ΕΕΕΕΚ Μαντινείασ. Σριτάκθ Αναςταςία, Κοινωνιολόγοσ 10:15 10:30 Το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ειδικισ αγωγισ και θ Σφμβαςθ του ΟΘΕ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία: νζεσ προκλιςεισ. Δθμόπουλοσ Ανδρζασ, Ειδικόσ Επιςτήμων Δ.Π.Θ. (Νομική χολή) 10:30 10:45 Το εργαςιακό άγχοσ των εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι παράγοντεσ που το προκαλοφν και ο ρόλοσ των Σχολικϊν Συμβοφλων Ειδικισ Αγωγισ. Ελιςάβετ Παπαδοποφλου, Μsc, Εκπαιδεφτρια Ενηλίκων Αλεξάνδρα Φραγκοφλθ, Μsc, Εκπαιδεφτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων 10:45 11:00 Καταγραφι απόψεων εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι. Φραγκοφλθσ Ιωςιφ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΑΠΑΙΣΕ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

4 υνεδρία 2.α. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ (Α) Προεδρείο: Δημήτρης Γουδήρας & Γιάννης Φραγκούλης :45 Πολιτικϋσ Δια Βύου Μϊθηςησ και ΑμΕΑ Πανδήσ Προκόπησ, Δρ. Παν/μίου Πατρών Υραγκούλησ Γιάννησ, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτησ Λυτρίβη Ιωάννα, Φιλόλογοσ, MA Πολιτική Ανάλυςη 09:45 10:00 Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ (ΣΕΠ) ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ): Πρόκλθςθ θ απουςία του, αναγκαία θ παρουςία του, προτεραιότθτα ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ςυμβολισ του ςτθ δυναμικι κοινωνικοεπαγγελματικι ζνταξθ των μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία. Μαςτοράκθ Ζλενα, γραφείο ΕΠ, ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω 10:00 10:15 Θ προςαρμοςτικότθτα των παιδιϊν ςτθ μετάβαςθ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό: ςυμβουλευτικι προςζγγιςθ. Ιωάννησ Μακρθσ, Εκπαιδευτικόσ Σφμβουλοσ Σταδιοδρομίασ, Ολυμπία Μαραγκοφ, Εκπαιδευτικόσ, MSc Σφμβουλοσ Σταδιοδρομίασ 10:15 10:30 Ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ τομείσ αυτοαντίλθψθσ μακθτϊν με ειδικζσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςχολικϊν ικανοτιτων και μακθτϊν γενικοφ πλθκυςμοφ. Ψαλλιδάκου Αδαμαντία, Δρ. Ειδικήσ Παιδαγωγικήσ & Ψυχολογίασ Παν/μίου Αθηνών Χρυςοςτομίδθσ Πζτροσ, MSc, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ 10:30 10:45 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και πρόλθψθ ςχολικισ υποεπίδοςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα- ο ρόλοσ τθσ ςυμβουλευτικισ. Ελευκερία Μπιλανάκθ, Εκπαιδευτικόσ- Ψυχολόγοσ 10:45 11:00 Ο ρόλοσ και θ ςυμβολι τθσ Συμβουλευτικισ και του επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ για τθν Ομαλι ζνταξθ των ΑμΕΑ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ρθγόπουλοσ Θεόδωροσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ ΚΕΤΠ Αχαρνών, Δρ. Γεωργιάδθσ Δθμιτριοσ, Επιςτημονικόσ υνεργάτησ ΣΕΙ Πάτρασ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

5 υνεδρία 3.α. ΤΝΘΕΣΕ ΓΝΨΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ (Α) Προεδρείο: Ηλίας Κουρκούτας & Αλέξανδρος- Σταμάτιος Αντωνίου Δυςκολύεσ κατϊ τη διαδικαςύα αναγνωςτικόσ κατανόηςησ. 09:45 Βάμβουκα Ιωάννα, Δρ. Παιδαγωγικήσ 09:45 10:00 Διερεφνθςθ του τρόπου επίδραςθσ των δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ ςτθν ενςωμάτωςθ μακθτϊν με ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτθν τάξθ: Μια πιλοτικι εφαρμογι. Αλεξανδρι Α. Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ, Π.Σ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτησ 10:00 10:15 Γνωρίηω τα ςυναιςκιματα μου εργάηομαι και αγαπϊ αποτελεςματικά. Δάντθ Ακθνά, Δρ. Ψυχολογίασ & Ειδικήσ Αγωγήσ 10:15 10:30 Μελζτθ και επεξεργαςία περίπτωςθσ (Case Study) παιδιοφ με προβλιματα λόγου και ομιλίασ και ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ. Ρεβελι Αντωνία, MSc., Φιλόλογοσ, Ειδική Παιδαγωγόσ 10:30 10:45 Στρεςογόνοι παράγοντεσ που βιϊνουν τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: οι αντιδράςεισ εκπαιδευτικϊν και γονζων. Αντωνίου Αλζξανδροσ-ταμάτιοσ, Λζκτορασ ΕΚΠΑ Χαριοπολίτου Αικατερίνθ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Κοντηίνου Ιωάννα, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 10:45 11:00 Το ηιτθμα τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ και θ διαχείριςθ του ςτο ςχολείο: δεδομζνα από μια πιλοτικι μελζτθ (Focus Group) με εκπαιδευτικοφσ. Βιταλάκθ Ελζνθ, Δρ. Αναπτυξιακήσ Ψυχολογίασ Παν/μίου Κρήτησ 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

6 υνεδρία 4.α. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Δημήτρης Αλιμήσης & Παναγιώτης Τσάκαλης :45 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτην πρακτικό εφαρμογό ψηφιακών παιχνιδιών μαθηςιακού ςκοπού ςε μαθητϋσ με όπια και μϋτρια ΝΤ: από τον εκ-παιδευτικό ερευνητό, ςτον εμψυχωτό και ςυμπαύκτη, Μαρία αριδάκη, Υπ. Διδ. Αβλάμη Κωνςταντίνα, Υπ. Διδ., Νηπιαγωγόσ 09:45 10:00 Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι ωσ εργαλείο εκπαίδευςθσ μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: μία μελζτθ περίπτωςθσ ςε τμιμα ζνταξθσ ενόσ αγροτικοφ ςχολείου, τζφανοσ Αρμακόλασ M.sc,Ε.Σ.Π ΑΠΑΙΣΕ, Δθμιτρθσ Αλιμιςθσ P.Hd, Kαθηγητήσ ΑΠΑΙΣΕ, απουντηάκθ Γαλινθ P.hD, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ, οφία Μθτροφλια M.sc, Eκπαιδευτικόσ ΠΕ.02 10:00 10:15 Θ χριςθ του Διαδικτφου ςτθν Κοινότθτα των Κωφϊν: μια ζμφυλθ προςζγγιςθ ςχετικά με τον τρόπο και το ςκοπό χριςθσ του Διαδικτφου από ενιλικεσ Κωφοφσ, Ηαχαρζνια Καρακανάςθ, Νθπιαγωγόσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 10:15 10:30 Διαδραςτικόσ Πίνακασ: Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τακτικι για τθν προςζγγιςθ των Νζων Τεχνολογιϊν από μακθτζσ ΕΕΕΕΚ μζτριασ και βαριάσ νοθτικισ υςτζρθςθσ με κινθτικζσ δυςκολίεσ, Βαςίλθσ Λυμποφδθσ, Εκπαιδευτικόσ Πληροφορικήσ, Παραςκευι Σςιπροποφλου Κλινική Ψυχολόγοσ 10:30 10:45 Θ Αυτορρυκμιηόμενθ Μάκθςθ ςτθν Υπθρεςία των Τεχνολογιϊν Web 2.0: Θ Λφςθ ςτο Όραμα τθσ Εκπαίδευςθσ για ΟΛΟΥΣ ι Μια Ακόμα Χαμζνθ Ευκαιρία; Σςάκαλθσ Παναγιώτθσ, Εκπαιδευτικόσ, MPhil., PhD 10:45 1:00 Τθλεργαςία και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, Θεοδώρα Αιςώπου Αλίκθ Αντωνοποφλου, Πάντειο Πανεπιςτήμιο, ΠΜ «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

7 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΙ Προεδρείο: Γιώργος Κολιάδης & Ηλίας Κουρκούτας 12:00-13:30 Meijer Cor, Director, European Agency for Development in Special Needs Education «το κατώφλι της οδύνης: Κοινωνική & Εκπαιδευτική Πολιτική για Άτομα με Αναπηρία- η ευρωπαϊκή διάσταση» Νίκος Παπαδάκης, Αν. Καθηγητής & Πρόεδρος Σμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν/μίου Κρήτης Μέλος Standing Committee on Indicators & Benchmarks (SCIB), European Commission «Σεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας (μελλοντικά Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια Ν. 3699/2008): Παράμετροι δομής και λειτουργίας» Δημήτριος Γουδήρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Ιωάννα Αθανασίου, Εκπαιδευτικός Β Βαθμιας Εκπαίδευσης & Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπάμπης Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου & Επιστημονικός Διευθυντής ΙΣΑΜΕ ΤΖΗΣΗΗ Διάλειμμα Καφζσ 13:30-13:45

8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ Ι 13:45-15:00 υνεδρία 1β ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (Β) Προεδρείο: Γιώργος Μπάρμπας & Κωσταντίνος Μπίκος 13:45 14:00 Αντιφϊςεισ ςτουσ ςτόχουσ και ςτο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων για μαθητϋσ με νοητικϊ προβλόματα που φοιτούν ςε δημοτικϊ ςχολεύα ειδικόσ αγωγόσ. Πέτροσ ταγιόπουλοσ, Σχολικόσ Σύμβουλοσ Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:00 14:15 Θ κοινωνικι κζςθ των μακθτϊν με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια ςτθν ομάδα των ςυμμακθτϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Πολυχρόνιοσ Ευκαρπίδθσ, Δάςκαλοσ Ειδικήσ Αγωγήσ, Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΑΠΘ Κωνςταντίνοσ Μπίκοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:15 14:30 Παρουςίαςθ ευχάριςτων δραςτθριοτιτων ςτθν ξζνθ γλϊςςα για το δθμοτικό ςχολείο, με διαπολιτιςμικό χαρακτιρα. Ολυμπία Μαραγκοφ, Εκπαιδευτικόσ - φμβουλοσ ταδιοδρομίασ Ιωάννθσ Μακρισ, Εκπαιδευτικόσ - φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 14:30 15:00 υηιτθςθ υνεδρία 2.β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ (Β) Προεδρείο: Σωτηρία Τριαντάρη, Ιωάννα Παπαβασιλείου- Αλεξίου & Ειρήνη-Μυρσίνη Παπάνη 13:45 14:00 υμβουλευτικό (ταδιοδρομύασ) Ομοτύμων: ϋνα μοντϋλο ςτόριξησ για την επαγγελματικό ϋνταξη των ΑμεΑ. Παπαβαςιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Λέκτορασ ΣΥΕΠ Παν/μιο Μακεδονίασ 14:00 14:15 Ο ρόλοσ δαςκάλου ωσ ςυμβοφλου ςτα νοςοκομειακά ςχολεία για τθν επανζνταξθ των νοςθλευόμενων παιδιϊν. Σριαντάρθ ωτθρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μιο Δ. Μακεδονίασ Βζτα Καλαϊτςίδου, Ειδική παιδαγωγόσ Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:15 14:30 Θ ςυμβουλευτικι γονζων κωφϊν υπό το πρίςμα τθσ Χριςτιανικισ Θκικισ. Μια αναφορά ςτο: «Περί κενοδοξίασ και όπωσ δει τουσ γονζασ ανατρζφειν τα τζκνα» του Ιεροφ Χρυςοςτόμου. Ιωάννθσ Καραμοφηθσ, Διδάκτωρ Θεολογικήσ χολήσ ΑΠΘ 14:30 14:45 Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων Αϋ Ακινασ- Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ Φωτεινι Μαρκάκθ, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ Προςανατολιςμοφ Μαριλζνα Μαυρογζννθ, MSc., Εκπαιδευτικόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ)

9 14:45 15:15 υηιτθςθ υνεδρία 3β ΤΝΘΕΣΕ ΓΝΨΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ (Β) Προεδρείο: Ιωάννης Αγαλιώτης & Λία Παπανικολάου 13:45 14:00 Η ικανότητα νοητικόσ αναπαρϊςταςησ γεωμετρικών προβλημϊτων από μαθητϋσ του Δημοτικού χολεύου. Δουλάμησ Ιωάννησ, MSc., Δάςκαλοσ Γουδήρασ Δημήτρησ, Καθηγητήσ Παν/μίου Μακεδονίασ Αγαλιώτησ Ιωάννησ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Μακεδονίασ 14:00 14:15 Θ χρθςιμότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ δευτεροβάκμιασ πρόλθψθσ ςε παιδιά δθμοτικοφ με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ. Παπανικολάου Λία, Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου 14:15 14:30 Ονομαςία ςυναιςκθμάτων από ενιλικεσ με ςφνδρομο Down. Πετειναράκθ Αςπαςία, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ ταυροφςθ Παναγιώτα, Λζκτορασ Παν/μίου Θεςςαλίασ 14:30 14:45 Συμπτϊματα άγχουσ και κατάκλιψθσ ςτα παιδιά (ςυννοςθρότθτα με μακθςιακζσ δυςκολίεσ). Μιχοποφλου Αλεξάνδρα, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ Καρμίρθ Κωνςταντίνα, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ Κουλοποφλου Ακθνά, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 14:45 15:15 υηιτθςθ

10 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ «Διαταραχζσ άγχουσ και διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςε παιδιά και ζφθβουσ: κλινικι εικόνα, ςυννοςθρότθτα, γνωςτικι ςυμπεριφορικι κεραπεία και προλθπτικι παρζμβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ» Προεδρείο: Γρηγόρης Σίμος 13:45 14:05 Η ςυνοςηρότητα των διαταραχών ϊγχουσ με τισ διϊχυτεσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ ςτα παιδιϊ και ςτουσ εφόβουσ. ίμοσ Γρηγόρησ, Παπαγεωργίου Βάγια, Ζηκοπούλου Όλγα, 14:05 14:25 Γνωςτικο-ςυμπεριφορικά προγράμματα για τθ κεραπεία του άγχουσ ςε παιδιά και εφιβουσ με διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ: ανάπτυξθ και αποτελεςματικότθτα τουσ. Ηθκοποφλου Όλγα, ίμοσ Γρθγόρθσ, Παπαγεωργίου Βάγια, 14:25 14:45 φνδρομο Asperger, αγχώδεισ διαταραχζσ και εκπαίδευςη. Παπαγεωργίου Βάγια, Ηθκοποφλου Όλγα, ίμοσ Γρθγόρθσ, 14:45 15:15 υηιτθςθ

11 ΑΒΒΑΣΟ 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :30 21:00 Απογευματινές υνεδρίες ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ 17:30-19:45 υνεδρία 5α: ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΨΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ (Α) Προεδρείο: Ευστράτιος Παπάνης & Παναγιώτα Σταυρούση 17:30 Γονεώκότητα και αναπηρύα: Σα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη ωσ γονεύσ. 17:45 Δήμου Γιολάντα, Ειδική Παιδαγωγόσ 17:45 18:00 Νοθτικι Υςτζρθςθ: Προςδοκίεσ Γονζων και Συμβουλευτικι. Βιςώκαλθ Ιφιγζνεια, MSc., Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ 18:00 18:15 Προβλιματα ςυμπεριφοράσ ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ: πωσ επθρεάηονται από το βοθκθτικό-εκπαιδευτικό προςωπικό. Κουτςοκώςτα Γεωργία-Γκλόρια, MSc., Φιλόλογοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ 18:15 18:30 Αναγκαιότθτα εφαρμογισ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για μακθτζσ με νοθτικι υςτζρθςθ. Βαςιλειάδου Ιςιδώρα-οφία, Ψυχολόγοσ 18:30 18:45 Άτυπθ πλευρίωςθ ςε παιδιά και ζφθβουσ με γενετικά ςφνδρομα νοθτικισ κακυςτζρθςθσ. Αρματάσ Βαςίλθσ, Τπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Θεςςαλίασ ταυροφςθ Παναγιώτα, Λζκτορασ Παν/μίου Θεςςαλίασ Βλάχοσ Φίλιπποσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Παν/μίου Θεςςαλίασ 18:45 19:15 Συζθτηςη 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ υνεδρία 6α: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (Α) Προεδρείο: Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου & Μαρία Γεωργιάδη 17:30 17:45 Η Νοηματικό Γλώςςα ςτην Εκπαύδευςη των Κωφών μαθητών Η διδαςκαλύα των γλωςςικών μαθημϊτων ςτη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών 17:45 18:00 Εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ- Προγράμματα και παροχζσ για τουσ ΥΨΙΜ (Υψθλϊν ικανοτιτων μακθτζσ). Καραγιάννθ Ελζνθ, MAEd., Τπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 18:00 18:15 Ψυχοπαιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ ςε δφο περιπτϊςεισ επιλεκτικισ αλαλίασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο: Μία ψυχοδυναμικι ςυςτθμικι προςζγγιςθ. Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Κρήτησ Γκίκα Κωνςταντίνα, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 18:15 18:30 Ταχφτθτα ανάγνωςθσ κειμζνων Braille ανάλογα με το μοντζλο ανάγνωςθσ. Παπαδθμθτρίου Βαςίλθσ, Φιλόλογοσ, ΜΑ Ειδική Αγωγή ταυροφλα Πολυχρονοποφλου, Καθηγήτρια Ειδικήσ Αγωγήσ ΕΚΠΑ 18:30 18:45 Μια Θεραπευτικι Οικοςυςτθμικι-βιωματικι παρζμβαςθ περίπτωςθσ

12 αυτιςμοφ ςε ζνα πλαίςιο ειδικισ αγωγισ. Πλεξουςάκθσ τζφανοσ, MSc., Ψυχολόγοσ Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Κρήτησ Γεωργιάδθ Μαρία, Δρ. Ειδικήσ Αγωγήσ 18:45 19:15 Συζθτηςη 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ υνεδρία 7α: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ, ΔΙΑΓΝΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Α) Προεδρείο: Ελένη Μορφίδη & Κώστας Πετρογιάννης 17:30 17:45 Παιδικό ιχνογρϊφημα: μϋςο ϋκφραςησ και αξιολόγηςησ. Παρουςύαςη παιδικών ςχεδύων. Μπερδέκλη Ελευθερία, Ψυχολόγοσ 17:45 18:00 Διερεφνθςθ των ςυναιςκθματικϊν και ςυμπεριφορικϊν προβλθμάτων παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτο δθμοτικό. Παφλου Χρυςοφλα, Ψυχολόγοσ Μορφίδθ Ελζνθ, Λζκτορασ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων οφλθσ πυρίδων, Αν. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων 18:00 18:15 Θ ανάπτυξθ τθσ Κλίμακασ Συναιςκθματικισ Ευεξίασ Παιδιϊν Προςχολικισ Θλικίασ. Πετρογιάννθσ Κωνςταντίνοσ, Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκησ Bardos Achilles, University of Northern Colorado, USA 18:15 18:30 Ενίςχυςθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςε μακιτρια με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: Διδακτικι αξιολόγθςθ και παρζμβαςθ. ιομπότθ Μαρία, Φιλόλογοσ, διευθφντρια ΕΕΕΕΚ ερρών αμςάρθ Ελζνθ, Φοιτήτρια ΠΣΔΕ, Παν/μίου Ιωαννίνων 18:30 18:45 Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Ντάνου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ, Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Αιτωλοακαρνανίασ ταμάτθσ Βαςίλειοσ, MSc., Ψυχολόγοσ 18:45 19:15 υηιτθςθ 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ

13 υνεδρία 8α: ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ (Α) ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ Προεδρείο: Νεκταρία Παλαιολόγου & Χαρούλα Χριστιανού 17:30 17:45 Τποςτηρικτικϋσ Δομϋσ για ϊτομα που κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλειςμό: Η Περύπτωςη των Α.μ.E.Α. ςτην περιφϋρειασ Πελοποννόςου. Γεωργιάδησ Δημήτριοσ, PhD, Επιςτημονικόσ ςυνεργάτησ ΑΤΕΙ Πάτρασ Περδικούρη Αικατερίνη, PhD, Επιςτημονική ςυνεργάτιδα ΑΤΕΙ Πάτρασ 17:45 18:00 Θ παροχι υπθρεςιϊν ςε μετανάςτεσ μακθτζσ από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ: Απόψεισ ειδικϊν παιδαγωγϊν. Παλαιολόγου Νεκταρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ Γιαλαμάσ Βαςίλθσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΕΚΠΑ Ευαγγζλου Οδυςςζασ, χολικόσ φμβουλοσ 18:00 18:15 Δίκτυο Φορζων ΑμεΑ Αιτωλοακαρνανίασ: Μια δθμιουργικι ςυνεργαςία ςτο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ ςτο Νομό Αιτωλοακαρνανίασ. Ραυτόπουλοσ Μιχαιλ, Εκπαιδευτικόσ ταμάτθσ Βαςίλειοσ, MSc., Ψυχολόγοσ Ντάνου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ, Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Αιτωλοακαρνανίασ 18:15 18:30 Πετϊντασ προσ το λόγο με το Δαίδαλο και τον Κκαρο. Σερηάκθ Ρζνα, Νηπιαγωγόσ Χριςτιανοφ Χαροφλα, Διδάςκουςα ΠΣΠΕ Παν/μίου Κρήτησ 18:30 18:45 Οι αναπαραςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ τυπικισ τάξθσ για το ρόλο του Τμιματοσ Ζνταξθσ και για το δικό τουσ ρόλο ςτθν ζνταξθ παιδιϊν με ιδιαιτερότθτεσ ςτο Δθμοτικό ςχολείο. Σραγουλιά Ελζνθ, Διδάκτωρ Ειδικήσ Αγωγήσ Μπιλανάκθ Ειρινθ, Ειδική Παιδαγωγόσ 18:45 19:15 υηιτθςθ 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφζσ

14 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ 19:45-21:00 υνεδρία 5β: ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΨΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ (Β) Προεδρείο: Παναγιώτης Γιαβρίμης & Ελένη Περιστέρη 19:45 20:15 Η επύδραςη των προγραμμϊτων ϊςκηςησ ςτα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη. Πάτςη Χ., Αντωνίου Π., Μπάτςιου Σ., Μπεμπέτςοσ Ε., Λυμνιούδησ Α. Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ, Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Αναρτημένη Ανακοίνωςη) 20:15 20:30 Θ Κατανόθςθ Μεταφορικισ Γλϊςςασ ςε Ελλθνόφωνα Παιδία με Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι. Περιςτζρθ Ελζνθ, Τπ. Διδάκτωρ Νευρογλωςςολογίασ Α.Π.Θ. (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 20:30 21:00 υηιτθςθ υνεδρία 6β: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (Β) Προεδρείο: Κυριάκος Ζαφειριάδης & Ιωάννα Λυτρίβη 19:45 20:00 Η βιβλιοθεραπεία ςτην ειδική αγωγή. Υέλιου Γεωργία, Βιβλιοθηκονόμοσ, Σύμβουλοσ Ψυχικήσ Υγείασ Κωνςταντινίδησ Γεώργιοσ, Δάςκαλοσ 20:00 20:15 Πρόγραμμα Παρζμβαςθσ για τθ βελτίωςθ του αφθγθματικοφ λόγου παιδιοφ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ με ψυχοκινθτικι ανωριμότθτα, προβλιματα λόγου και ομιλίασ. Χατηθγεωργιάδου οφία, Νηπιαγωγόσ-Ψυχολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 20:15 20:30 Θ δραματοποίθςθ ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ για τθν ανάπτυξθ του λόγου ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ηαφειριάδθσ Κυριάκοσ, χολικόσ φμβουλοσ, Δρ. Ειδικήσ Αγωγήσ Καραμποφκα Μαρία, Καθηγήτρια Φυςικήσ Αγωγήσ 20:30 21:00 υηιτθςθ

15 υνεδρία 7β: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ, ΔΙΑΓΝΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Β) Προεδρείο: Γιώργος Περικλειδάκης & Θεοδόσιος Πιλήσης 19:45 20:00 Διαδικαςύεσ Αξιολόγηςησ των λαθών των μαθητών με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ ςτα Μαθηματικϊ ςτουσ αλγόριθμουσ του πολλαπλαςιαςμού και τησ διαύρεςησ με φυςικούσ και δεκαδικούσ αριθμούσ. Περικλειδάκησ Γιώργοσ, Διδάςκων ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτησ Δημητρακάκη οφία, Δαςκάλα 20:00 20:15 Οι Πραγματολογικζσ Ικανότθτεσ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Αναςταςοποφλου Χαρίκλεια, Λογοθεραπεφτρια Δθμοποφλου Κυριακι, Λογοθεραπεφτρια 20:15 20:30 Θ ςεξουαλικι κακοποίθςθ παιδιϊν με αναπθρία: Ανίχνευςθ και ειδικζσ τεχνικζσ παρζμβαςθσ. Πιλιςθσ Θεοδόςιοσ, L.S.W., Κλινικόσ Κοινωνικόσ Λειτουργόσ 20:30 21:00 Συζθτηςη υνεδρία 8β: ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ (Β) ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ Προεδρείο: Στέλλα Σπύρου & Αικατερίνη Μπαλάσα 19:45 20:00 Η χϋςη του Γενικού και Ειδικού Νηπιαγωγεύου με τουσ Γονεύσ και η Γονεώκό Εμπλοκό ςτην Εκπαιδευτικό Διαδικαςύα: μια μελϋτη περύπτωςησ νηπιαγωγεύων τησ περιοχόσ Ν. Ηρακλεύου Αττικόσ. Φάδου Νικολέτα, MSc, Νηπιαγωγόσ Φάδου Γεωργία, MSc, Χυχολόγοσ 20:00 20:15 Λογοτεχνία, γλϊςςα και αναπθρία ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Συμβολι ςτθ κεωρία τθσ κοινωνικισ καταςκευισ τθσ αναπθρίασ, Μαργαρώνθ Μαίρθ, Φιλόλογοσ, Νοςηλεφτρια 20:15 20:30 Πωσ θ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων με παιδία με ειδικζσ ανάγκεσ μπορεί να αποτελζςει κετικό παράγοντα εξζλιξθσ ςτθν ανάπτυξθ και πρόοδο τουσ. Μαρκουλάκθ Θάλεια, Φιλόλογοσ, MA Sp. Ed. 20:30 21:00 υηιτθςθ

16 ΚΤΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2010 ΠΡΩΙΝΕ ΤΝΕΔΡΙΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΕ III 9:30-11:30 υνεδρία 4β: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Μιχάλης Μεϊμάρης & Δέσποινα Παπούδη :45 Αναπηρύα και Διαδύκτυο. Βαρθολομάτου οφία, Φιλόλογοσ Δρακάκη Δέςποινα, Γραμματειακή υποςτήριξη του προγράμματοσ Συμβουλευτικήσ- Διαχείριςησ κρίςεων και Ψυχομετρίασ Σριανταφυλλίδη Καλλιόπη, Φιλόλογοσ 09:45 10:00 Θ Γνωςιακι Συμπεριφοριςτικι Θεραπεία και οι Τ.Π.Ε. ωσ αρραγζσ πλαίςιο ςτιριξθσ μακθτϊν με νοθτικι ανωριμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ κατακλιπτικϊν ςυμπτωμάτων. Κατςζνθ Ευγενία, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ Μαςτρογιάννθσ Αλζξιοσ, Δάςκαλοσ, Μαθηματικόσ MSc 10:00 10:15 Ενιαία Εκπαίδευςθ: Μελζτθ Περίπτωςθσ, Εφαρμογι προγράμματοσ Ενιαίασ Εκπαίδευςθσ με χριςθ Υποςτθρικτικισ Τεχνολογίασ. Πρωτοπαπά Ακριβι, MSc Εκπαιδευτικόσ Α/θμιασ Κφπροσ 10:15 10:30 Τεχνολογικά ενιςχυμζνθ μάκθςθ μζςω ψθφιακϊν παιχνιδιϊν για μακθτζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ, Χαϊδι Ειρινθ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παποφδθ Δζςποινα, Λζκτορασ Σ.Ε.Α.Π.Η., ΕΚΠΑ, Γκοφςκοσ Δθμιτρθσ, Λζκτορασ, Επικοινωνία & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ Μεϊμάρθσ Μιχάλθσ, Καθηγητήσ, Επικοινωνία και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 10:30 10:45 Θ χριςθ των ελεφκερων διαδικτυακϊν προγραμμάτων ωσ μζςο μάκθςθσ ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Ο ρόλοσ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν με δυςκολίεσ μάκθςθσ. Πανταηοποφλου Μαρία, Προϊςταμζνη ΚΕΔΔΤ Β Αθήνασ Παπαχριςτου Κλειώ, Φιλόλογοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ 10:45 11:00 Παίηοντασ ψθφιακά. με άτομα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν Μανώλθ Βάια, Χαϊδι Ειρινθ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

17 υνεδρία 9α: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Ελένη Διδασκάλου & Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου :45 Η κοινωνικό διϊςταςη τησ ϋνταξησ, η εφαρμογό ενόσ προγρϊμματοσ κοινωνικόσ ςυνύπαρξησ, Βαςιλειάδησ Ηλίασ, Σχολικόσ Ψυχολόγοσ, Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Κυριατςούλη Δέςποινα, Λογοθεραπεύτρια 09:45 10:00 Διαςτάςεισ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςε Τμιματα Ζνταξθσ, Διδαςκάλου Ελζνθ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΣΕΑ Παν/μίου Θεςςαλίασ Ε. Ανδρζου, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ Α. Βλάχου, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ 10:00 10:15 Διαφυλικζσ ςχζςεισ: ο κακρζφτθσ του εαυτοφ μασ. Καντόγλου Ελζνθ, Ψυχολόγοσ Μεδίτςκοσ Ανδρζασ, Κοινωνιολόγοσ 10:15 10:30 Άνκρωποι με Αναπθρία και το Αγακό τθσ "Δια-Βίου μακιςεωσ". Μαρακάκθ - Αναςταςάκθ Ελζνθ, Ειδική Δαςκάλα, Λογοθεραπεφτρια 10:30 10:45 Το Κοινωνικό Στίγμα και θ Επίδραςι του ςτθν Επαγγελματικι Ζνταξθ των Ατόμων με Ψυχικζσ Διαταραχζσ. Μπότςιου Μαρία, Σεχνολόγοσ Γεωπονίασ Παπαβαςιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Λζκτορασ Παν/μίου Μακεδονίασ 10:45 11:00 Μνιμθ, μάκθςθ και διακεματικι εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά με προβλιματα λόγου ςτο τμιμα ζνταξθσ του νθπιαγωγείου. Χατηθγεωργιάδου οφία, Νηπιαγωγόσ-Ψυχολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφζσ υνεδρία 10: ΔΙΑΦΤΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ/ΑΤΣΙΜΟ ΤΧΗΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Προεδρείο: Ιωάννης Τσίκουλας & Δημήτρης Αντωνακάκης :45 Η Μπαλϊντα του Βαγγϋλη: πϊζοντασ το φρϊγμα του Αυτιςμού με τη Μουςικοθεραπεύα. Αντωνακάκησ Δημήτρησ, Μουςικοθεραπευτήσ, Διδάςκων ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτησ 09:45 10:00 Σχολικι οργάνωςθ και αποτελεςματικζσ πρακτικζσ ςυνεκπαίδευςθσ για μακθτι με αυτιςμό: Ζνα παράδειγμα. Μποφρασ Ακανάςιοσ, Δ/ντήσ Ειδικοφ Δημ. χ. Ηρακλείου Αττικήσ Κουκουβίνου οφία, Ψυχολόγοσ Πθλείδου Κωνςταντίνα, Ειδική Παιδαγωγόσ, Δρ. Φιλοςοφίασ 10:00 10:15 Χαρακτθριςτικά των γονζων και εκπαίδευςθ των παιδιϊν με αυτιςμό ι άλλεσ διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ, υριοποφλου Χριςτίνα, Διδάςκουςα Παν/μίου Μακεδονίασ Σμήμα

18 Εκπαιδευτικήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Ιωάννθσ Σςίκουλασ, Καθηγητήσ Αναπτυξιακήσ Παιδιατρικήσ, Α.Π.Θ. 10:15 10:30 Θ ψυχοςυναιςκθματικι εικόνα τθσ οικογζνειασ ςτα παιδιά με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι (δ.α.δ.) κατά τθν ζνταξι τουσ ςτθν α δθμοτικοφ με παράλλθλθ ςτιριξθ. Λαμπράκθσ Αντώνιοσ, Κοινωνιολόγοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ οφλασ Δθμιτρθσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Μπερδζκλθ Ελευκερία, Ψυχολόγοσ 10:30 10:45 Πρόγραμμα ανάγνωςθσ και γραφισ ςε παιδιά με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι. Περιγραφι περίπτωςθσ. οφλασ Δθμιτρθσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Λαμπράκθσ Αντώνιοσ, Κοινωνιολόγοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Μπζλλου Μαρία, Λογοθεραπεφτρια 10:45 11:00 Στρατθγικζσ Παρζμβαςθσ ςε παιδιά με ΔΑΔ ΦΑ. Ντοφλια Παραςκευι, Παιδαγωγόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλλειμα υνεδρία 12: WORKSHOP ΝΕΨΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΨΝ Προεδρείο: Προκόπης Πανδής & Φρέρης Γεώργιος :45 Δυςλεξύα και εκμϊθηςη ξϋνησ γλώςςασ. Μενεςελίδου Ιωάννα, Καθηγήτρια Αγγλικήσ Φιλολογίασ, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων 09:45 10:00 Online Λεξικό Νοθματικισ για Πλθροφορικι και Τθλεπικοινωνίεσ Αβραμίδθσ Διογζνθσ, Γραμματειακή υποςτήριξη του προγράμματοσ Συμβουλευτικήσ- Διαχείριςησ κρίςεων και Ψυχομετρίασ 10:00 10:15 Τα εννοιολογικά λάκθ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ τθσ διαίρεςθσ από μακθτζσ με δυςαρικμθςία, Θοδωρισ ταματάκθσ, Δρ. Μαθηματικόσ 10:15 10:30 Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε μια τάξθ με αυτιςμό: θ προτίμθςθ ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο ωσ ενιςχυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ δαςκάλουμακθτι. Μπαλδιμτςι Ελζνθ, Φιλόλογοσ Ειδικήσ Αγωγήσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 10:30 10:45 Θ ςυμβολι τθσ Υποςτιριξθσ Συνομιλικων ςτθν Ζνταξθ και ςτθ Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ Παιδιϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ ι Αναπθρία. ουρλαντηι Αγγελικι, Τπ. Διδάκτωρ χολικήσ Ψυχολογίασ 10:45 11:00 Συμβουλευτικι γονζων με ςφνδρομο Asperger. Αλεξάκθ Χριςτίνα, Εκπαιδευτικόσ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφέσ

19 υνεδρία 13: ΕΡΓΑΙΕ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ Προεδρείο: Ευαγγελία Ματζίρη & Νίκος Χουρδάκης :45 εξουαλικότητα και ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ. Πλατιώτη Βαςιλική, Εκπαιδευτικόσ Φαριςίου Κωνςταντίνα, Εκπαιδευτικόσ 09:45 10:00 Χαριςματικά παιδιά: «μια αλικεια για λίγουσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα». Μελζτθ περίπτωςθσ ενόσ χαριςματικοφ παιδιοφ. Ευαγγελία Ματηίρθ, Κοινωνική ανθρωπολόγοσ, Μάρκα Χουτηίδου, Φιλόλογοσ Αγγλικών 10:00 10:15 Στερεότυπεσ αντιλιψεισ και αξίεσ εκπαιδευτικϊν για τα χαριςματικά παιδιά. Μελζτθ περίπτωςθσ ςε ζνα ςχολείο, Μάρκα Χουτηίδου, Φιλόλογοσ Αγγλικήσ Γλώςςασ Ευαγγελία Ματηίρθ, Κοινωνική Ανθρωπολόγοσ 10:15 10:30 Το παιχνίδι ωσ μζςο αξιολόγθςθσ και κεραπείασ ςτθν εργοκεραπευτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά με αυτιςμό, Μοςχοφσ Αικατερίνθ, Οικονομολόγοσ Σηιώρασ Νικόλαοσ, Οικονομολόγοσ 10:30 10:45 Αυτιςμόσ: εκπαιδευτικζσ και κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ, Ελζνθσ Εμμανουιλ, Γυμναςτήσ Βαςιλειάδθσ ταμάτθσ, Οικονομολόγοσ Καραςταμάτθ Διονυςία, Οικονομολόγοσ Κουμνάκθ Χριςτίνα, Νηπιαγωγόσ Μοςχοφσ Αικατερίνθ, Οικονομολόγοσ 10:45 11:00 Μετράμε τα αρωματικά φυτά τθσ Κριτθσ- Διακεματικό project για ΑμεΑ ςτο Γυμνάςιο. Χαρίκλεια ταματάκθ, Εκπαιδευτικόσ Νίκοσ Χουρδάκθσ, Εκπαιδευτικόσ Πάτρα Παπαδάκθ, Εκπαιδευτικόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφζσ

20 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ III 12:00-13:45 υνεδρία 8γ: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ Προεδρείο: Γιασεμή- Όλγα Σαραφίδου & Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη 12:00 12:15 τϊςεισ δαςκϊλων ωσ προσ την ϋνταξη παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτο γενικό ςχολεύο και η ετοιμότητϊ τουσ να εργαςτούν ςυνεργατικϊ, Πέννα Αλεξία, Ειδική Παιδαγωγόσ, Λογοθεραπεύτρια 12:15 12:30 Συγκριτικι μελζτθ τθσ ςυμβολισ τθσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ του διευκυντι του ςχολείου ςτθν επαγγελματικι ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ γενικισ και ειδικισ αγωγισ & εκπαίδευςθσ Βαςίλειοσ ταυρόπουλοσ, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ αραφίδου Γιαςεμι-Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΣΔΕ Παν/μίου Θεςςαλίασ 12:30 12:45 Θ αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των τμθμάτων ζνταξθσ και θ ανάδυςθ των χαρακτθριςτικϊν που απαρτίηουν τθ φυςιογνωμία τουσ, Σηιβινίκου ωτθρία, PhD, Προϊςταμζνη Β ΚΕΔΔΤ Θεςςαλονίκησ Βαςιλικι Κουτςοκώςτα, Msc, χολική φμβουλοσ Ειδικήσ Αγωγήσ 12:45 13:00 Θ επίδραςθ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτισ ςτάςεισ των γονζων απζναντι ςτθν προοπτικι τθσ ζνταξθσ των μακθτϊν με νοθτικι υςτζρθςθ ςτο γενικό ςχολείο, Φιλιππάκθ Αμαλία, Εκπαιδευτικόσ, MSc Επιςτήμεσ Αγωγήσ, Καλαϊτηιδάκθ Μαριάννα, Επ. Καθ. Βιολογίασ, Π.Σ.Δ.Ε, Παν/μίου Κρήτησ 13:00 13:15 Θ διαχείριςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ ςτθ ςχολικι τάξθ. Ο ρόλοσ τθσ ςυνεργαςίασ του ψυχολόγου και του ειδικοφ παιδαγωγοφ. Παναγιωτάκθσ Αλζξανδροσ, Ψυχολόγοσ Ηεγκίνογλου Παναγιώτθσ, χολικόσ φμβουλοσ 13:15 13:45 Συζθτηςη 13:45 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ υνεδρία 11α: ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Προεδρείο: Σταμάτης Γαργαλιάνος & Βασιλεία Παπαδοπούλου 12:00 12:15 Διερεύνηςη ορθογραφικών λαθών μεταξύ αγοριών και κοριτςιών με και χωρύσ δυςκολύεσ ανϊγνωςησ. Βενιανάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικόσ-Ψυχολόγοσ, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτησ 12:15 12:30 Οι γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Α/κμιασ για τθ Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ-Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΠ-Υ). Κουραντηι Ευδοκία, χολική φμβουλοσ 12:30 12:45 Στρατθγικζσ ανάγνωςθσ από μακθτζσ του δθμοτικοφ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων,

21 Μαςτροκανάςθσ Κωνςταντίνοσ, Δάςκαλοσ Γελαδάρθ Ακθνά, Δαςκάλα 12:45 13:00 Ο μακθτισ με ΔΕΠ-Υ ςτο ςθμερινό ςχολείο: Μια μελζτθ περίπτωςθσ και θ εξατομικευμζνθ αντιμετϊπιςι τθσ, Πθνελόπθ Φραντηι, Εκπαιδευτικόσ 13:00 13:15 Συγκριτικι μελζτθ μεκόδων πρϊτθσ ανάγνωςθσ ςτθν εκπαίδευςθ παιδιϊν με και χωρίσ προβλιματα όραςθ. Ηεγκίνογλου Παναγιώτθσ, χολικόσ φμβουλοσ Σηενάκθ Μαρία, Προϊςταμζνη Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ 13:15 13:45 Συζθτηςη 13:45 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ υνεδρία 9β: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Αλέξανδρος Παπάνης & Γιώργος Μπάρμπας 12:00 12:15 Παιδιϊ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςε κανονικϋσ ςχολικϋσ τϊξεισ: Διδαςκαλύα και μϊθηςη. Βαςτάκη Μαρία, Msc, Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ 12:15 12:30 Καλλιτεχνικό Εργαςτιρι Ηωγραφικισ του Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) Ζδεςςασ /Μελζτθ Περίπτωςθσ. Θεοδωρίδου οφία, Τπεφθυνη Λειτουργίασ ΚΠΕ Ζδεςςασ 12:30 12:45 Ζνταξθ και Αποκλειςμόσ ςτο Ελλθνικό Σχολικό Πλαίςιο: Ερευνθτικι Μελζτθ των Απόψεων Γονζων και Δαςκάλων. Καπελλάκθ Ιωάννα, MSc., Φιλόλογοσ 12:45 13:00 Θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ μζςα από τθ διδαςκαλία δεξιοτιτων για οικονομικζσ ςυναλλαγζσ: ζνα πιλοτικό πρόγραμμα για μακθτζσ με νοθτικι ανεπάρκεια ςε ειδικό δθμοτικό ςχολείο. Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΣΕΠΑΕ Α.Π.Θ. Ευκυμία Σςιόλκα, Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ Αγγελικι Καραγιάννθ, Νηπιαγωγόσ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ

22 υνεδρία 6γ: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Προεδρείο: Στέφανος Βασιλόπουλος & Σωτηρία Τζιβινίκου 12:00 12:15 χεδιαςμόσ, ανϊπτυξη και αξιολόγηςη ϋντυπου διδακτικού υλικού με χρόςη και τροποπούηςη του μοντϋλου West Λιοναρϊκη μοντϋλο ςχεδιαςμού διδακτικού υλικού ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη- για την εκπαύδευςη ατόμων με μϋτρια και ελαφριϊ νοητικό υςτϋρηςη. Μια μελϋτη περύπτωςησ εφαρμοςμϋνη ςτη διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ Γλώςςασ και του εργαςτηρύου Υυτικόσ Παραγωγόσ ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμϊτασ. Κόκκινου Μαρία-ωτηρία, Εκπαιδευτικόσ ΕΕΕΕΚ Καλαμάτασ Φατζή Αναςταςία, Εκπαιδευτικόσ ΕΕΕΕΚ Καλαμάτασ 12:15 12:30 Μια πρόταςθ ςυνκετικισ ψυχοπαιδαγωγικισ με βάςθ τθ ςυνκετικι ψυχοκεραπεία: εφαρμογι ςτθ γενικι και ειδικι αγωγι. Κωνςταντινίδθσ Γεώργιοσ, Δάςκαλοσ Βαςιλόπουλοσ τζφανοσ, Λζκτορασ ΠΣΔΕ Παν/μίου Πατρών Κανδφλθ Κ., Επιςκζπτρια Τγείασ Αττικοφ Νοςοκομείου 12:30 12:45 Αναπτφςςοντασ, κινθτοποιϊντασ και βελτιϊνοντασ δεξιότθτεσ: θ εφαρμογι μακθςιακοφ προγράμματοσ ςε ομάδα τμιματοσ του Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Θρακλείου Αττικισ. Πθλείδου Κωνςταντίνα, Διδάκτωρ Φιλοςοφίασ Α.Π.Θ. 12:45 13:00 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ, ςτρατθγικζσ και προςαρμογζσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν ανάπτυξθσ του γραπτοφ λόγου. Μελζτθ περίπτωςθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Σηιβινίκου ωτθρία, Προϊςταμζνη Β ΚΕΔΔΤ Θεςςαλονίκησ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα

23 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ Α: Η ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ψ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Προεδρείο: Εμμανουήλ Κολιάδης & Μιχάλης Σσάκαλος 12:00 12:15 Η εφαρμογό τησ Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ ςτα Σμόματα Ένταξησ τυφλών μαθητών. Ανδρόγιαννησ Ηλίασ 12:15 12:30 Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία-Διαφοροποιθμζνεσ πθγζσ: Ο ρόλοσ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Βαςιλείου Θλίασ 12:30 12:45 Κακολικόσ Σχεδιαςμόσ και ςφγχρονο ςχολείο. Δενδάκθ Αγάπθ 12:45 13:00 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ ςτο πλαίςιο τθσ Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ. Κονιςτι Πόπθ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙV 14:15-15:45 υνεδρία 8δ: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ Προεδρείο: Χριστίνα Αθανασιάδου & Λευκή Κουρέα 14:15-14:30 Εκπαύδευςη και απόψεισ Ελλόνων δαςκϊλων γενικόσ αγωγόσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςχετικϊ με τη ςυνεκπαύδευςη των παιδιών που ανόκουν ςτο φϊςμα του αυτιςμού και των ςυμμαθητών τουσ τυπικόσ ανϊπτυξησ. Φατζηζήςη Ελένη, MSc., Φιλόλογοσ 14:30 14:45 Ο «λόγοσ» των επαγγελματιϊν υγείασ και εκπαίδευςθσ για τθν αναπθρία Χουχοφλθ Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ Ακαναςιάδου Χριςτίνα, Λζκτορασ Σμ. Ψυχολογίασ Α.Π.Θ. 14:45 15:00 Θ επίδραςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ κακοδιγθςθσ από ςυνομθλίκουσ ςτθν κατάκτθςθ λεξιλογίου παιδιϊν με και χωρίσ αναπθρία ςτθ γενικι τάξθ, Κουρζα Λευκι, Δρ., Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου 15:00 15:15 Οι αντιλιψεισ του προςωπικοφ για τθν ανατροφοδότθςθ του ςτα ειδικά ςχολεία. Χρυςοςτομίδθσ Πζτροσ, MSc., Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Α/θμιασ Εκπ/ςησ, Ψαλλιδάκου Αδαμαντία, Δρ. Ειδικήσ Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ ΕΚΠΑ 15:15 15:45 υηιτθςθ

24 υνεδρία 11β: ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Προεδρείο: ταμάτης Γαργαλιάνος & Αλέξανδρος-ταμάτιος Αντωνίου 14:15-14:30 Μαθητϋσ με «Διπλό Ιδιαιτερότητα». Εντοπιςμόσ και προτϊςεισ υποςτόριξησ ενόσ χαριςματικού μαθητό με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ. Λιόντου Γεωργία, Ψυχολόγοσ ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου αρίδου Φρυςάνθη, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγή, ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου Παπαδοπούλου Βαςιλεία, Κοινωνική Λειτουργόσ, Προΰςταμένη ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου 14:30 14:45 Θ πακολογία τθσ «ανωτερότθτασ»: Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ χαριςματικϊν παιδιϊν. Χαριοπολίτου Αικατερίνθ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντωνίου Αλζξανδροσ-ταμάτιοσ, Λζκτορασ Ψυχολογίασ ΕΚΠΑ Κοντηίνου Ιωάννα, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 14:45 15:00 Φιλόλογοι και δυςλεξία: μια ςχζςθ άγχουσ, αναςφάλειασ και επιφυλακτικότθτασ. Ακαναςάκθσ Αντώνθσ, MSc, Δρ. Παιδαγωγικήσ 15:00 15:15 Θζατρο για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ: Προςπάκειεσ για βελτίωςθ καλλιτεχνικϊν, κοινωνικϊν και ψυχολογικϊν αποκλίςεων μζςα από τθ κεατρικι δθμιουργία, Γαργαλιάνοσ ταμάτθσ, Λζκτορασ Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ 15:15 15:45 υηιτθςθ υνεδρία 9γ: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου & Βασίλης Γιαλαμάς 14:15-14:30 Ρατςιςμόσ και ΑΜΕΑ. Παλαιολόγου Νεκταρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ Γιαλαμάσ Βαςίλησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΕΚΠΑ Παπανικολάου Μαρία, 14:30 14:45 Αντιλιψεισ και διάκεςθ αλλθλεπίδραςθσ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ με παιδιά με αναπθρίεσ. Άννα Χρθςτάκθ, Νηπιαγωγόσ Μαρία Μαλικιώςθ-Λοΐηου, Καθηγήτρια ΣΕΑΠΗ ΕΚΠΑ 14:45 15:00 Αξιολόγθςθ τθσ ςτάςθσ και τθσ πρόκεςθσ των κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ωσ προσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παραολυμπιακι Θμζρα ςτα Σχολεία». Α. Δουλκερίδου, Π. Αλμπανίδου, Π. Γραικίνθσ-Ευαγγελινόσ, Χ. Ευαγγελινοφ, Εργαςτήριο Προςαρμοςμζνησ Φυςικήσ Αγωγήσ, ΣΕΦΑΑ ερρών, Α.Π.Θ. 15:00 15:15 Προοπτικζσ και προχποκζςεισ τθσ ζνταξθσ των κωφϊν μακθτϊν ςτο «κοινό» ςχολείο,

25 Σριγώνθ Ακθνά, Φιλόλογοσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 15:15 15:45 υηιτθςθ

26 υνεδρία 6δ: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Προεδρείο: Αγνή Βίκη & Ιωάννης Φυκάρης 16:00-16:15 Μεθόδευςη ϋνταξησ μαθητών με τραυλιςμό ςτη διδακτικό διαδικαςύα ςτο Δημοτικό χολεύο: Μύα μελϋτη περύπτωςησ διδακτικόσ και λογοθεραπευτικόσ παρϋμβαςησ. Υύκαρησ Ιωάννησ, Λέκτορασ (υπό διοριςμό) Παν/μίου Ιωαννίνων Μποβολή Ωννα, MSc., Λογοθεραπεύτρια 16:15-16:30 Προοπτικζσ παρζμβαςθσ ειδικϊν παιδαγωγϊν ςτθν αυτοτραυματικι ςυμπεριφορά ατόμων με αναπτυξιακζσ διαταραχζσ. Ντίνασ Κωνςταντίνοσ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Παρλάτηα Ελζνθ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Zαχείλα Μαρία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μαςτοροδιμου Χρυςοφλα, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μπόνια Βελθςςαρία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μιχαλαρζα Αγγελικι, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Ευςτακίου Ευάγγελοσ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Καλζνθ Ευκυμία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Θεοχάρθ Βάγια, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Αυγζρθ Λαμπρινι, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ 16:30-16:45 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ ψυχοεκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του αμφίπλευρου κινθτικοφ ςυντονιςμοφ των άνω άκρων και ειδικότερα τθσ δεξιότθτασ χριςθσ ψαλιδιοφ των παιδιϊν με νοθτικι κακυςτζρθςθ. Κουτςομπίνα Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ, Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων 16:45-17:15 υηιτθςθ

27 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ Α2 Η ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ψ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Προεδρείο: Εμμανουήλ Κολιάδης 16:00-16:15 Η ανύχνευςη των αναγνωςτικών δυςκολιών μϋςα από τη Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα Κοςμόπουλοσ Γιάννησ, Κρόκου Ζωή, Ορφανόσ Πέτροσ 16:15-16:30 Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία ςτα φιλολογικά μακιματα Μάλαμα Βαςιλικι 16:30-16:45 Θλεκτρονικά κείμενα ωσ εργαλεία Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ για μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Μουταβελισ Αδριανόσ 16:45-17:15 Συζθτηςη

28 ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Κώςτασ Ηώρασ Εμμανουιλ Κολιάδθσ Cor Meijer Sheila Riddell Michelle Moore, Mirjana Petrović- Lazić Mile Vukovic Καθηγητήσ & πρ Αντιπρφτανησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Πρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών Αντιπρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Director European Agency for Development in Special Needs Education Professor & Director Centre for Research in Education Inclusion & Diversity, University of Edinburgh Senior Lecturer, University of Sheffield Professor, University of Belgrade Professor, University of Belgrade Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ Δθμιτρθσ Γουδιρασ Θλίασ Κουρκοφτασ Επίκουροσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Κρήτησ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ευςτράτιοσ Παπάνθσ Νίκοσ Παπαδάκθσ Παναγιώτθσ Γιαβρίμθσ Γιάννθσ Φραγκοφλθσ Κωνςταντίνα καναβι Αικατερίνθ Μπαλάςα ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Επίκουροσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Πρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Κρήτησ Αντιπρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Λζκτορασ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Τπ. Διδάκτωρ Πανεπιςτημίου Κρήτησ Καθηγήτρια Πανεπιςτημίου Αιγαίου Κοινωνιολόγοσ, MBA, Προϊςταμζνη Γραμματείασ εμιναρίων Ειδικήσ Αγωγήσ και υμβουλευτικήσ

29 Διογζνησ Αβραμίδησ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Χρήςτοσ Γιαννοφλησ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Δζςποινα Δρακάκη, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Γεράςιμοσ Κοντόσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Ιωάννα Λυτρίβη, Πανεπιςτήμιο Κρήτησ Γεώργιοσ Μαςτρογιαννόπουλοσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Πηνελόπη Πουλεροφ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Μιχάλησ Σςάκαλοσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Δήμητρα Φιλιπποποφλου, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Αγάπη Ψαρουδάκη, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου ΜΕΣΑΦΡΑΘ-ΔΙΕΡΜΘΝΕΙΑ Γρηγόριοσ Καβαρνόσ, Ειρήνη-Μυρςίνη Παπάνη, Αλζξανδροσ Παπάνησ, Μυρςίνη Ρουμελιώτου

Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη

Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη 2o πᾶνελληνιο συνεδριο με διεθνη συμμετοχη Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη φιλοσοφικη σχολη πανεπιστημιου αθηνων 15 18 Απριλίου 2010 Πρόγραμ μ α Εργασιώ ν Συνεδρίου εταιρεια

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη»

«Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη» Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη» 15 Απριλίου 2010 Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30) Έναρξη Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

6o Πανελλήνιο Συνέδριο

6o Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Aθήνα 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2008 Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ για τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ για τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιωάννινα 31 Οκτωβρίου 2012 Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Θωμάς Μπάκας Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση»

«Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση» Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου «Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση» Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30) 18:45 19:00 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9o-sinedrio.indd 1 9o-sinedrio.indd 1 10/11/2014 3:32:18 μμ 10/11/2014 3:32:18 μμ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9o-sinedrio.indd 1 9o-sinedrio.indd 1 10/11/2014 3:32:18 μμ 10/11/2014 3:32:18 μμ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9o-sinedrio.indd 1 10/11/2014 3:32:18 μμ 9 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθανάσιος Τριλιανός, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2 Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου Έναρξη Συνεδρίου (Πέμπτη, 11 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου Έναρξη Συνεδρίου (Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή ΤΟΜΟΣ ΙΙ Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή ΤΟΜΟΣ ΙΙ Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή ΤΟΜΟΣ ΙΙ Παναγιώτης Γιαβρίμης Ευστράτιος Παπάνης Αγνή Βίκη Αριθμός Εκτύπωσης: 1611 ISBN 978-960-467-288-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

18 ï. ÊïéíùíéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ. Äéáðïëéôéóìéêüôçôá êáé

18 ï. ÊïéíùíéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ. Äéáðïëéôéóìéêüôçôá êáé ÊïéíùíéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ ÊÅ.Ä.ÅÊ. ÐÁÔÑÁ * * ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ Äéáðïëéôéóìéêüôçôá êáé 18 ï ÅéäéêÞ ÁãùãÞ ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ÐÜôñá 14-16 Íïåìâñßïõ 2014 Îåíïäï åßï Achaia Beach, Êáóôåëëüêáìðïò

Διαβάστε περισσότερα

ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò. 16 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï. ÐÜôñá, 28-30 Éïõíßïõ 2013

ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò. 16 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï. ÐÜôñá, 28-30 Éïõíßïõ 2013 ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò 16 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ÐÜôñá, 28-30 Éïõíßïõ 2013 ï Áßèïõóá Ôåëåôþí Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí ÏäõóóÝáò Åëýôçò - Êôßñéï Á Ðñõôáíåßá ÊÅ.Ä.ÅÊ. ÏñãÜíùóç êáé

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Aikonen Risto Senior Lecturer at Departmetn of Applied Educational Science and Teacher Education at Joensuu campus University of Eastern Finland. Αντωνίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τριλιανός Αθανάσιος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος της «Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας» (Π.Ε.Ε.) Πανταζής Σπυρίδων, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, Διευθυντής του «Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πέμπτη, 28-5-2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πέμπτη, 28-5-2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου : Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου Πέμπτη, 28-5-2009 Προσφώνηση από τον Αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd) Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous (Confucius) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία 27-28 Ιουνίου 2015 Αμφιθέατρο Τελετών, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.llc-ekp-pamak2015.gr

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα 17 ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Ετερότητα Πάτρα, 27-29 Ιουνίου 2014 Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου Ξενοδοχείο Achaia Beach Καστελλόκαμπος Ρίου Αχαΐας Βασικές θεματικές: Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

19 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα

19 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα 19 ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Ετερότητα Πάτρα, 10-12 Ιουλίου 2015 Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Βασικές θεματικές: Διδασκαλία της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ exofillo:layout 1 10/29/2012 3:34 PM Page 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2-4 Νοεμβρίου 2012 Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Τ.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα 20-22/06/2014

Διαβάστε περισσότερα