«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»"

Transcript

1 ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών ηοσ ημήμαηος Κοινωνιολογίας, Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ» & «Εργαζηήριο Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης, Αγωγής και Επικοινωνίας ηοσ ημήμαηος Περιβάλλονηος, Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ» ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΑΘΗΝΑ 8-10 Οκτωβρίου Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Σαύρος

2 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00 17:00 Προσέλευση υνέδρων Εγγραφές 17:00 17:30 Χαιρετισμοί ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι Προεδρείο: Ευστράτιος Παπάνης & Νίκος Παπαδάκης 17:30 20:00 Ομιλίες από τους Petrović-Lazić Mirjana, Professor University of Belgrade & Vukovic Mile, Professor University of Belgrade & Σαμαρά Παναγιώτα, MSc., Ειδική Εκπαιδευτικός- Διερμηνέας Ε.Ν.Γ Riddell Sheila, Professor of Inclusion and Diversity School of Education, University of Edinburgh Moore Michele, Senior Lecturer in Education School of Education, University of Sheffield Κολιάδης Εμμανουήλ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 20:00 Δείπνο Καλωσορίσματος

3 ΑΒΒΑΣΟ 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :30 15:00 Πρωινές υνεδρίες ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ Ι υνεδρία 1.α. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (Α) Προεδρείο: Σοφία Βασιλειάδου & Ιωσήφ Φραγκούλης :45 Σα προγρϊμματα ςπουδών ςτα τμόματα ειδικόσ αγωγόσ των διδαςκαλεύων. Όλγα Βουλγαρίδου, Δαςκάλα ειδικήσ αγωγήσ Ευτυχία Γεωργιάδου, Δαςκάλα ειδικήσ αγωγήσ 09:45 10:00 Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ: Θ ενδυνάμωςθ του επικοινωνιακοφ και διαμεςολαβθτικοφ ρόλου λειτουργοφ εκπαίδευςθσ και επαγγελματία υγείασ. Βαςιλικι Ιωαννίδθ, Δρ Παιδαγωγικήσ οφία Βαςιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 10:00 10:15 Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (EΕΕΕΚ): Θ πραγματικότθτα τθσ ειδικισ αγωγισ ςτο ελλθνικό δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ περίπτωςθ του ΕΕΕΕΚ Μαντινείασ. Σριτάκθ Αναςταςία, Κοινωνιολόγοσ 10:15 10:30 Το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ειδικισ αγωγισ και θ Σφμβαςθ του ΟΘΕ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία: νζεσ προκλιςεισ. Δθμόπουλοσ Ανδρζασ, Ειδικόσ Επιςτήμων Δ.Π.Θ. (Νομική χολή) 10:30 10:45 Το εργαςιακό άγχοσ των εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι παράγοντεσ που το προκαλοφν και ο ρόλοσ των Σχολικϊν Συμβοφλων Ειδικισ Αγωγισ. Ελιςάβετ Παπαδοποφλου, Μsc, Εκπαιδεφτρια Ενηλίκων Αλεξάνδρα Φραγκοφλθ, Μsc, Εκπαιδεφτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων 10:45 11:00 Καταγραφι απόψεων εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι. Φραγκοφλθσ Ιωςιφ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΑΠΑΙΣΕ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

4 υνεδρία 2.α. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ (Α) Προεδρείο: Δημήτρης Γουδήρας & Γιάννης Φραγκούλης :45 Πολιτικϋσ Δια Βύου Μϊθηςησ και ΑμΕΑ Πανδήσ Προκόπησ, Δρ. Παν/μίου Πατρών Υραγκούλησ Γιάννησ, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτησ Λυτρίβη Ιωάννα, Φιλόλογοσ, MA Πολιτική Ανάλυςη 09:45 10:00 Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ (ΣΕΠ) ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ): Πρόκλθςθ θ απουςία του, αναγκαία θ παρουςία του, προτεραιότθτα ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ςυμβολισ του ςτθ δυναμικι κοινωνικοεπαγγελματικι ζνταξθ των μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία. Μαςτοράκθ Ζλενα, γραφείο ΕΠ, ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω 10:00 10:15 Θ προςαρμοςτικότθτα των παιδιϊν ςτθ μετάβαςθ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό: ςυμβουλευτικι προςζγγιςθ. Ιωάννησ Μακρθσ, Εκπαιδευτικόσ Σφμβουλοσ Σταδιοδρομίασ, Ολυμπία Μαραγκοφ, Εκπαιδευτικόσ, MSc Σφμβουλοσ Σταδιοδρομίασ 10:15 10:30 Ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ τομείσ αυτοαντίλθψθσ μακθτϊν με ειδικζσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςχολικϊν ικανοτιτων και μακθτϊν γενικοφ πλθκυςμοφ. Ψαλλιδάκου Αδαμαντία, Δρ. Ειδικήσ Παιδαγωγικήσ & Ψυχολογίασ Παν/μίου Αθηνών Χρυςοςτομίδθσ Πζτροσ, MSc, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ 10:30 10:45 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και πρόλθψθ ςχολικισ υποεπίδοςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα- ο ρόλοσ τθσ ςυμβουλευτικισ. Ελευκερία Μπιλανάκθ, Εκπαιδευτικόσ- Ψυχολόγοσ 10:45 11:00 Ο ρόλοσ και θ ςυμβολι τθσ Συμβουλευτικισ και του επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ για τθν Ομαλι ζνταξθ των ΑμΕΑ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ρθγόπουλοσ Θεόδωροσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ ΚΕΤΠ Αχαρνών, Δρ. Γεωργιάδθσ Δθμιτριοσ, Επιςτημονικόσ υνεργάτησ ΣΕΙ Πάτρασ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

5 υνεδρία 3.α. ΤΝΘΕΣΕ ΓΝΨΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ (Α) Προεδρείο: Ηλίας Κουρκούτας & Αλέξανδρος- Σταμάτιος Αντωνίου Δυςκολύεσ κατϊ τη διαδικαςύα αναγνωςτικόσ κατανόηςησ. 09:45 Βάμβουκα Ιωάννα, Δρ. Παιδαγωγικήσ 09:45 10:00 Διερεφνθςθ του τρόπου επίδραςθσ των δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ ςτθν ενςωμάτωςθ μακθτϊν με ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτθν τάξθ: Μια πιλοτικι εφαρμογι. Αλεξανδρι Α. Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ, Π.Σ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτησ 10:00 10:15 Γνωρίηω τα ςυναιςκιματα μου εργάηομαι και αγαπϊ αποτελεςματικά. Δάντθ Ακθνά, Δρ. Ψυχολογίασ & Ειδικήσ Αγωγήσ 10:15 10:30 Μελζτθ και επεξεργαςία περίπτωςθσ (Case Study) παιδιοφ με προβλιματα λόγου και ομιλίασ και ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ. Ρεβελι Αντωνία, MSc., Φιλόλογοσ, Ειδική Παιδαγωγόσ 10:30 10:45 Στρεςογόνοι παράγοντεσ που βιϊνουν τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: οι αντιδράςεισ εκπαιδευτικϊν και γονζων. Αντωνίου Αλζξανδροσ-ταμάτιοσ, Λζκτορασ ΕΚΠΑ Χαριοπολίτου Αικατερίνθ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Κοντηίνου Ιωάννα, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 10:45 11:00 Το ηιτθμα τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ και θ διαχείριςθ του ςτο ςχολείο: δεδομζνα από μια πιλοτικι μελζτθ (Focus Group) με εκπαιδευτικοφσ. Βιταλάκθ Ελζνθ, Δρ. Αναπτυξιακήσ Ψυχολογίασ Παν/μίου Κρήτησ 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

6 υνεδρία 4.α. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Δημήτρης Αλιμήσης & Παναγιώτης Τσάκαλης :45 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτην πρακτικό εφαρμογό ψηφιακών παιχνιδιών μαθηςιακού ςκοπού ςε μαθητϋσ με όπια και μϋτρια ΝΤ: από τον εκ-παιδευτικό ερευνητό, ςτον εμψυχωτό και ςυμπαύκτη, Μαρία αριδάκη, Υπ. Διδ. Αβλάμη Κωνςταντίνα, Υπ. Διδ., Νηπιαγωγόσ 09:45 10:00 Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι ωσ εργαλείο εκπαίδευςθσ μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: μία μελζτθ περίπτωςθσ ςε τμιμα ζνταξθσ ενόσ αγροτικοφ ςχολείου, τζφανοσ Αρμακόλασ M.sc,Ε.Σ.Π ΑΠΑΙΣΕ, Δθμιτρθσ Αλιμιςθσ P.Hd, Kαθηγητήσ ΑΠΑΙΣΕ, απουντηάκθ Γαλινθ P.hD, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ, οφία Μθτροφλια M.sc, Eκπαιδευτικόσ ΠΕ.02 10:00 10:15 Θ χριςθ του Διαδικτφου ςτθν Κοινότθτα των Κωφϊν: μια ζμφυλθ προςζγγιςθ ςχετικά με τον τρόπο και το ςκοπό χριςθσ του Διαδικτφου από ενιλικεσ Κωφοφσ, Ηαχαρζνια Καρακανάςθ, Νθπιαγωγόσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 10:15 10:30 Διαδραςτικόσ Πίνακασ: Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τακτικι για τθν προςζγγιςθ των Νζων Τεχνολογιϊν από μακθτζσ ΕΕΕΕΚ μζτριασ και βαριάσ νοθτικισ υςτζρθςθσ με κινθτικζσ δυςκολίεσ, Βαςίλθσ Λυμποφδθσ, Εκπαιδευτικόσ Πληροφορικήσ, Παραςκευι Σςιπροποφλου Κλινική Ψυχολόγοσ 10:30 10:45 Θ Αυτορρυκμιηόμενθ Μάκθςθ ςτθν Υπθρεςία των Τεχνολογιϊν Web 2.0: Θ Λφςθ ςτο Όραμα τθσ Εκπαίδευςθσ για ΟΛΟΥΣ ι Μια Ακόμα Χαμζνθ Ευκαιρία; Σςάκαλθσ Παναγιώτθσ, Εκπαιδευτικόσ, MPhil., PhD 10:45 1:00 Τθλεργαςία και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, Θεοδώρα Αιςώπου Αλίκθ Αντωνοποφλου, Πάντειο Πανεπιςτήμιο, ΠΜ «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

7 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΙ Προεδρείο: Γιώργος Κολιάδης & Ηλίας Κουρκούτας 12:00-13:30 Meijer Cor, Director, European Agency for Development in Special Needs Education «το κατώφλι της οδύνης: Κοινωνική & Εκπαιδευτική Πολιτική για Άτομα με Αναπηρία- η ευρωπαϊκή διάσταση» Νίκος Παπαδάκης, Αν. Καθηγητής & Πρόεδρος Σμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν/μίου Κρήτης Μέλος Standing Committee on Indicators & Benchmarks (SCIB), European Commission «Σεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας (μελλοντικά Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια Ν. 3699/2008): Παράμετροι δομής και λειτουργίας» Δημήτριος Γουδήρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Ιωάννα Αθανασίου, Εκπαιδευτικός Β Βαθμιας Εκπαίδευσης & Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπάμπης Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου & Επιστημονικός Διευθυντής ΙΣΑΜΕ ΤΖΗΣΗΗ Διάλειμμα Καφζσ 13:30-13:45

8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ Ι 13:45-15:00 υνεδρία 1β ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (Β) Προεδρείο: Γιώργος Μπάρμπας & Κωσταντίνος Μπίκος 13:45 14:00 Αντιφϊςεισ ςτουσ ςτόχουσ και ςτο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων για μαθητϋσ με νοητικϊ προβλόματα που φοιτούν ςε δημοτικϊ ςχολεύα ειδικόσ αγωγόσ. Πέτροσ ταγιόπουλοσ, Σχολικόσ Σύμβουλοσ Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:00 14:15 Θ κοινωνικι κζςθ των μακθτϊν με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια ςτθν ομάδα των ςυμμακθτϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Πολυχρόνιοσ Ευκαρπίδθσ, Δάςκαλοσ Ειδικήσ Αγωγήσ, Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΑΠΘ Κωνςταντίνοσ Μπίκοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:15 14:30 Παρουςίαςθ ευχάριςτων δραςτθριοτιτων ςτθν ξζνθ γλϊςςα για το δθμοτικό ςχολείο, με διαπολιτιςμικό χαρακτιρα. Ολυμπία Μαραγκοφ, Εκπαιδευτικόσ - φμβουλοσ ταδιοδρομίασ Ιωάννθσ Μακρισ, Εκπαιδευτικόσ - φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 14:30 15:00 υηιτθςθ υνεδρία 2.β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ (Β) Προεδρείο: Σωτηρία Τριαντάρη, Ιωάννα Παπαβασιλείου- Αλεξίου & Ειρήνη-Μυρσίνη Παπάνη 13:45 14:00 υμβουλευτικό (ταδιοδρομύασ) Ομοτύμων: ϋνα μοντϋλο ςτόριξησ για την επαγγελματικό ϋνταξη των ΑμεΑ. Παπαβαςιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Λέκτορασ ΣΥΕΠ Παν/μιο Μακεδονίασ 14:00 14:15 Ο ρόλοσ δαςκάλου ωσ ςυμβοφλου ςτα νοςοκομειακά ςχολεία για τθν επανζνταξθ των νοςθλευόμενων παιδιϊν. Σριαντάρθ ωτθρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μιο Δ. Μακεδονίασ Βζτα Καλαϊτςίδου, Ειδική παιδαγωγόσ Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:15 14:30 Θ ςυμβουλευτικι γονζων κωφϊν υπό το πρίςμα τθσ Χριςτιανικισ Θκικισ. Μια αναφορά ςτο: «Περί κενοδοξίασ και όπωσ δει τουσ γονζασ ανατρζφειν τα τζκνα» του Ιεροφ Χρυςοςτόμου. Ιωάννθσ Καραμοφηθσ, Διδάκτωρ Θεολογικήσ χολήσ ΑΠΘ 14:30 14:45 Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων Αϋ Ακινασ- Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ Φωτεινι Μαρκάκθ, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ Προςανατολιςμοφ Μαριλζνα Μαυρογζννθ, MSc., Εκπαιδευτικόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ)

9 14:45 15:15 υηιτθςθ υνεδρία 3β ΤΝΘΕΣΕ ΓΝΨΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ (Β) Προεδρείο: Ιωάννης Αγαλιώτης & Λία Παπανικολάου 13:45 14:00 Η ικανότητα νοητικόσ αναπαρϊςταςησ γεωμετρικών προβλημϊτων από μαθητϋσ του Δημοτικού χολεύου. Δουλάμησ Ιωάννησ, MSc., Δάςκαλοσ Γουδήρασ Δημήτρησ, Καθηγητήσ Παν/μίου Μακεδονίασ Αγαλιώτησ Ιωάννησ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Μακεδονίασ 14:00 14:15 Θ χρθςιμότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ δευτεροβάκμιασ πρόλθψθσ ςε παιδιά δθμοτικοφ με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ. Παπανικολάου Λία, Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου 14:15 14:30 Ονομαςία ςυναιςκθμάτων από ενιλικεσ με ςφνδρομο Down. Πετειναράκθ Αςπαςία, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ ταυροφςθ Παναγιώτα, Λζκτορασ Παν/μίου Θεςςαλίασ 14:30 14:45 Συμπτϊματα άγχουσ και κατάκλιψθσ ςτα παιδιά (ςυννοςθρότθτα με μακθςιακζσ δυςκολίεσ). Μιχοποφλου Αλεξάνδρα, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ Καρμίρθ Κωνςταντίνα, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ Κουλοποφλου Ακθνά, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 14:45 15:15 υηιτθςθ

10 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ «Διαταραχζσ άγχουσ και διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςε παιδιά και ζφθβουσ: κλινικι εικόνα, ςυννοςθρότθτα, γνωςτικι ςυμπεριφορικι κεραπεία και προλθπτικι παρζμβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ» Προεδρείο: Γρηγόρης Σίμος 13:45 14:05 Η ςυνοςηρότητα των διαταραχών ϊγχουσ με τισ διϊχυτεσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ ςτα παιδιϊ και ςτουσ εφόβουσ. ίμοσ Γρηγόρησ, Παπαγεωργίου Βάγια, Ζηκοπούλου Όλγα, 14:05 14:25 Γνωςτικο-ςυμπεριφορικά προγράμματα για τθ κεραπεία του άγχουσ ςε παιδιά και εφιβουσ με διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ: ανάπτυξθ και αποτελεςματικότθτα τουσ. Ηθκοποφλου Όλγα, ίμοσ Γρθγόρθσ, Παπαγεωργίου Βάγια, 14:25 14:45 φνδρομο Asperger, αγχώδεισ διαταραχζσ και εκπαίδευςη. Παπαγεωργίου Βάγια, Ηθκοποφλου Όλγα, ίμοσ Γρθγόρθσ, 14:45 15:15 υηιτθςθ

11 ΑΒΒΑΣΟ 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :30 21:00 Απογευματινές υνεδρίες ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ 17:30-19:45 υνεδρία 5α: ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΨΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ (Α) Προεδρείο: Ευστράτιος Παπάνης & Παναγιώτα Σταυρούση 17:30 Γονεώκότητα και αναπηρύα: Σα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη ωσ γονεύσ. 17:45 Δήμου Γιολάντα, Ειδική Παιδαγωγόσ 17:45 18:00 Νοθτικι Υςτζρθςθ: Προςδοκίεσ Γονζων και Συμβουλευτικι. Βιςώκαλθ Ιφιγζνεια, MSc., Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ 18:00 18:15 Προβλιματα ςυμπεριφοράσ ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ: πωσ επθρεάηονται από το βοθκθτικό-εκπαιδευτικό προςωπικό. Κουτςοκώςτα Γεωργία-Γκλόρια, MSc., Φιλόλογοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ 18:15 18:30 Αναγκαιότθτα εφαρμογισ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για μακθτζσ με νοθτικι υςτζρθςθ. Βαςιλειάδου Ιςιδώρα-οφία, Ψυχολόγοσ 18:30 18:45 Άτυπθ πλευρίωςθ ςε παιδιά και ζφθβουσ με γενετικά ςφνδρομα νοθτικισ κακυςτζρθςθσ. Αρματάσ Βαςίλθσ, Τπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Θεςςαλίασ ταυροφςθ Παναγιώτα, Λζκτορασ Παν/μίου Θεςςαλίασ Βλάχοσ Φίλιπποσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Παν/μίου Θεςςαλίασ 18:45 19:15 Συζθτηςη 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ υνεδρία 6α: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (Α) Προεδρείο: Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου & Μαρία Γεωργιάδη 17:30 17:45 Η Νοηματικό Γλώςςα ςτην Εκπαύδευςη των Κωφών μαθητών Η διδαςκαλύα των γλωςςικών μαθημϊτων ςτη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών 17:45 18:00 Εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ- Προγράμματα και παροχζσ για τουσ ΥΨΙΜ (Υψθλϊν ικανοτιτων μακθτζσ). Καραγιάννθ Ελζνθ, MAEd., Τπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 18:00 18:15 Ψυχοπαιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ ςε δφο περιπτϊςεισ επιλεκτικισ αλαλίασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο: Μία ψυχοδυναμικι ςυςτθμικι προςζγγιςθ. Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Κρήτησ Γκίκα Κωνςταντίνα, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 18:15 18:30 Ταχφτθτα ανάγνωςθσ κειμζνων Braille ανάλογα με το μοντζλο ανάγνωςθσ. Παπαδθμθτρίου Βαςίλθσ, Φιλόλογοσ, ΜΑ Ειδική Αγωγή ταυροφλα Πολυχρονοποφλου, Καθηγήτρια Ειδικήσ Αγωγήσ ΕΚΠΑ 18:30 18:45 Μια Θεραπευτικι Οικοςυςτθμικι-βιωματικι παρζμβαςθ περίπτωςθσ

12 αυτιςμοφ ςε ζνα πλαίςιο ειδικισ αγωγισ. Πλεξουςάκθσ τζφανοσ, MSc., Ψυχολόγοσ Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Κρήτησ Γεωργιάδθ Μαρία, Δρ. Ειδικήσ Αγωγήσ 18:45 19:15 Συζθτηςη 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ υνεδρία 7α: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ, ΔΙΑΓΝΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Α) Προεδρείο: Ελένη Μορφίδη & Κώστας Πετρογιάννης 17:30 17:45 Παιδικό ιχνογρϊφημα: μϋςο ϋκφραςησ και αξιολόγηςησ. Παρουςύαςη παιδικών ςχεδύων. Μπερδέκλη Ελευθερία, Ψυχολόγοσ 17:45 18:00 Διερεφνθςθ των ςυναιςκθματικϊν και ςυμπεριφορικϊν προβλθμάτων παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτο δθμοτικό. Παφλου Χρυςοφλα, Ψυχολόγοσ Μορφίδθ Ελζνθ, Λζκτορασ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων οφλθσ πυρίδων, Αν. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων 18:00 18:15 Θ ανάπτυξθ τθσ Κλίμακασ Συναιςκθματικισ Ευεξίασ Παιδιϊν Προςχολικισ Θλικίασ. Πετρογιάννθσ Κωνςταντίνοσ, Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκησ Bardos Achilles, University of Northern Colorado, USA 18:15 18:30 Ενίςχυςθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςε μακιτρια με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: Διδακτικι αξιολόγθςθ και παρζμβαςθ. ιομπότθ Μαρία, Φιλόλογοσ, διευθφντρια ΕΕΕΕΚ ερρών αμςάρθ Ελζνθ, Φοιτήτρια ΠΣΔΕ, Παν/μίου Ιωαννίνων 18:30 18:45 Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Ντάνου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ, Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Αιτωλοακαρνανίασ ταμάτθσ Βαςίλειοσ, MSc., Ψυχολόγοσ 18:45 19:15 υηιτθςθ 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ

13 υνεδρία 8α: ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ (Α) ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ Προεδρείο: Νεκταρία Παλαιολόγου & Χαρούλα Χριστιανού 17:30 17:45 Τποςτηρικτικϋσ Δομϋσ για ϊτομα που κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλειςμό: Η Περύπτωςη των Α.μ.E.Α. ςτην περιφϋρειασ Πελοποννόςου. Γεωργιάδησ Δημήτριοσ, PhD, Επιςτημονικόσ ςυνεργάτησ ΑΤΕΙ Πάτρασ Περδικούρη Αικατερίνη, PhD, Επιςτημονική ςυνεργάτιδα ΑΤΕΙ Πάτρασ 17:45 18:00 Θ παροχι υπθρεςιϊν ςε μετανάςτεσ μακθτζσ από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ: Απόψεισ ειδικϊν παιδαγωγϊν. Παλαιολόγου Νεκταρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ Γιαλαμάσ Βαςίλθσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΕΚΠΑ Ευαγγζλου Οδυςςζασ, χολικόσ φμβουλοσ 18:00 18:15 Δίκτυο Φορζων ΑμεΑ Αιτωλοακαρνανίασ: Μια δθμιουργικι ςυνεργαςία ςτο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ ςτο Νομό Αιτωλοακαρνανίασ. Ραυτόπουλοσ Μιχαιλ, Εκπαιδευτικόσ ταμάτθσ Βαςίλειοσ, MSc., Ψυχολόγοσ Ντάνου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ, Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Αιτωλοακαρνανίασ 18:15 18:30 Πετϊντασ προσ το λόγο με το Δαίδαλο και τον Κκαρο. Σερηάκθ Ρζνα, Νηπιαγωγόσ Χριςτιανοφ Χαροφλα, Διδάςκουςα ΠΣΠΕ Παν/μίου Κρήτησ 18:30 18:45 Οι αναπαραςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ τυπικισ τάξθσ για το ρόλο του Τμιματοσ Ζνταξθσ και για το δικό τουσ ρόλο ςτθν ζνταξθ παιδιϊν με ιδιαιτερότθτεσ ςτο Δθμοτικό ςχολείο. Σραγουλιά Ελζνθ, Διδάκτωρ Ειδικήσ Αγωγήσ Μπιλανάκθ Ειρινθ, Ειδική Παιδαγωγόσ 18:45 19:15 υηιτθςθ 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφζσ

14 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ 19:45-21:00 υνεδρία 5β: ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΨΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ (Β) Προεδρείο: Παναγιώτης Γιαβρίμης & Ελένη Περιστέρη 19:45 20:15 Η επύδραςη των προγραμμϊτων ϊςκηςησ ςτα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη. Πάτςη Χ., Αντωνίου Π., Μπάτςιου Σ., Μπεμπέτςοσ Ε., Λυμνιούδησ Α. Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ, Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Αναρτημένη Ανακοίνωςη) 20:15 20:30 Θ Κατανόθςθ Μεταφορικισ Γλϊςςασ ςε Ελλθνόφωνα Παιδία με Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι. Περιςτζρθ Ελζνθ, Τπ. Διδάκτωρ Νευρογλωςςολογίασ Α.Π.Θ. (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 20:30 21:00 υηιτθςθ υνεδρία 6β: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (Β) Προεδρείο: Κυριάκος Ζαφειριάδης & Ιωάννα Λυτρίβη 19:45 20:00 Η βιβλιοθεραπεία ςτην ειδική αγωγή. Υέλιου Γεωργία, Βιβλιοθηκονόμοσ, Σύμβουλοσ Ψυχικήσ Υγείασ Κωνςταντινίδησ Γεώργιοσ, Δάςκαλοσ 20:00 20:15 Πρόγραμμα Παρζμβαςθσ για τθ βελτίωςθ του αφθγθματικοφ λόγου παιδιοφ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ με ψυχοκινθτικι ανωριμότθτα, προβλιματα λόγου και ομιλίασ. Χατηθγεωργιάδου οφία, Νηπιαγωγόσ-Ψυχολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 20:15 20:30 Θ δραματοποίθςθ ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ για τθν ανάπτυξθ του λόγου ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ηαφειριάδθσ Κυριάκοσ, χολικόσ φμβουλοσ, Δρ. Ειδικήσ Αγωγήσ Καραμποφκα Μαρία, Καθηγήτρια Φυςικήσ Αγωγήσ 20:30 21:00 υηιτθςθ

15 υνεδρία 7β: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ, ΔΙΑΓΝΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Β) Προεδρείο: Γιώργος Περικλειδάκης & Θεοδόσιος Πιλήσης 19:45 20:00 Διαδικαςύεσ Αξιολόγηςησ των λαθών των μαθητών με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ ςτα Μαθηματικϊ ςτουσ αλγόριθμουσ του πολλαπλαςιαςμού και τησ διαύρεςησ με φυςικούσ και δεκαδικούσ αριθμούσ. Περικλειδάκησ Γιώργοσ, Διδάςκων ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτησ Δημητρακάκη οφία, Δαςκάλα 20:00 20:15 Οι Πραγματολογικζσ Ικανότθτεσ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Αναςταςοποφλου Χαρίκλεια, Λογοθεραπεφτρια Δθμοποφλου Κυριακι, Λογοθεραπεφτρια 20:15 20:30 Θ ςεξουαλικι κακοποίθςθ παιδιϊν με αναπθρία: Ανίχνευςθ και ειδικζσ τεχνικζσ παρζμβαςθσ. Πιλιςθσ Θεοδόςιοσ, L.S.W., Κλινικόσ Κοινωνικόσ Λειτουργόσ 20:30 21:00 Συζθτηςη υνεδρία 8β: ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ (Β) ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ Προεδρείο: Στέλλα Σπύρου & Αικατερίνη Μπαλάσα 19:45 20:00 Η χϋςη του Γενικού και Ειδικού Νηπιαγωγεύου με τουσ Γονεύσ και η Γονεώκό Εμπλοκό ςτην Εκπαιδευτικό Διαδικαςύα: μια μελϋτη περύπτωςησ νηπιαγωγεύων τησ περιοχόσ Ν. Ηρακλεύου Αττικόσ. Φάδου Νικολέτα, MSc, Νηπιαγωγόσ Φάδου Γεωργία, MSc, Χυχολόγοσ 20:00 20:15 Λογοτεχνία, γλϊςςα και αναπθρία ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Συμβολι ςτθ κεωρία τθσ κοινωνικισ καταςκευισ τθσ αναπθρίασ, Μαργαρώνθ Μαίρθ, Φιλόλογοσ, Νοςηλεφτρια 20:15 20:30 Πωσ θ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων με παιδία με ειδικζσ ανάγκεσ μπορεί να αποτελζςει κετικό παράγοντα εξζλιξθσ ςτθν ανάπτυξθ και πρόοδο τουσ. Μαρκουλάκθ Θάλεια, Φιλόλογοσ, MA Sp. Ed. 20:30 21:00 υηιτθςθ

16 ΚΤΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2010 ΠΡΩΙΝΕ ΤΝΕΔΡΙΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΕ III 9:30-11:30 υνεδρία 4β: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Μιχάλης Μεϊμάρης & Δέσποινα Παπούδη :45 Αναπηρύα και Διαδύκτυο. Βαρθολομάτου οφία, Φιλόλογοσ Δρακάκη Δέςποινα, Γραμματειακή υποςτήριξη του προγράμματοσ Συμβουλευτικήσ- Διαχείριςησ κρίςεων και Ψυχομετρίασ Σριανταφυλλίδη Καλλιόπη, Φιλόλογοσ 09:45 10:00 Θ Γνωςιακι Συμπεριφοριςτικι Θεραπεία και οι Τ.Π.Ε. ωσ αρραγζσ πλαίςιο ςτιριξθσ μακθτϊν με νοθτικι ανωριμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ κατακλιπτικϊν ςυμπτωμάτων. Κατςζνθ Ευγενία, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ Μαςτρογιάννθσ Αλζξιοσ, Δάςκαλοσ, Μαθηματικόσ MSc 10:00 10:15 Ενιαία Εκπαίδευςθ: Μελζτθ Περίπτωςθσ, Εφαρμογι προγράμματοσ Ενιαίασ Εκπαίδευςθσ με χριςθ Υποςτθρικτικισ Τεχνολογίασ. Πρωτοπαπά Ακριβι, MSc Εκπαιδευτικόσ Α/θμιασ Κφπροσ 10:15 10:30 Τεχνολογικά ενιςχυμζνθ μάκθςθ μζςω ψθφιακϊν παιχνιδιϊν για μακθτζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ, Χαϊδι Ειρινθ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παποφδθ Δζςποινα, Λζκτορασ Σ.Ε.Α.Π.Η., ΕΚΠΑ, Γκοφςκοσ Δθμιτρθσ, Λζκτορασ, Επικοινωνία & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ Μεϊμάρθσ Μιχάλθσ, Καθηγητήσ, Επικοινωνία και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 10:30 10:45 Θ χριςθ των ελεφκερων διαδικτυακϊν προγραμμάτων ωσ μζςο μάκθςθσ ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Ο ρόλοσ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν με δυςκολίεσ μάκθςθσ. Πανταηοποφλου Μαρία, Προϊςταμζνη ΚΕΔΔΤ Β Αθήνασ Παπαχριςτου Κλειώ, Φιλόλογοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ 10:45 11:00 Παίηοντασ ψθφιακά. με άτομα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν Μανώλθ Βάια, Χαϊδι Ειρινθ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

17 υνεδρία 9α: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Ελένη Διδασκάλου & Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου :45 Η κοινωνικό διϊςταςη τησ ϋνταξησ, η εφαρμογό ενόσ προγρϊμματοσ κοινωνικόσ ςυνύπαρξησ, Βαςιλειάδησ Ηλίασ, Σχολικόσ Ψυχολόγοσ, Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Κυριατςούλη Δέςποινα, Λογοθεραπεύτρια 09:45 10:00 Διαςτάςεισ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςε Τμιματα Ζνταξθσ, Διδαςκάλου Ελζνθ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΣΕΑ Παν/μίου Θεςςαλίασ Ε. Ανδρζου, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ Α. Βλάχου, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ 10:00 10:15 Διαφυλικζσ ςχζςεισ: ο κακρζφτθσ του εαυτοφ μασ. Καντόγλου Ελζνθ, Ψυχολόγοσ Μεδίτςκοσ Ανδρζασ, Κοινωνιολόγοσ 10:15 10:30 Άνκρωποι με Αναπθρία και το Αγακό τθσ "Δια-Βίου μακιςεωσ". Μαρακάκθ - Αναςταςάκθ Ελζνθ, Ειδική Δαςκάλα, Λογοθεραπεφτρια 10:30 10:45 Το Κοινωνικό Στίγμα και θ Επίδραςι του ςτθν Επαγγελματικι Ζνταξθ των Ατόμων με Ψυχικζσ Διαταραχζσ. Μπότςιου Μαρία, Σεχνολόγοσ Γεωπονίασ Παπαβαςιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Λζκτορασ Παν/μίου Μακεδονίασ 10:45 11:00 Μνιμθ, μάκθςθ και διακεματικι εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά με προβλιματα λόγου ςτο τμιμα ζνταξθσ του νθπιαγωγείου. Χατηθγεωργιάδου οφία, Νηπιαγωγόσ-Ψυχολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφζσ υνεδρία 10: ΔΙΑΦΤΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ/ΑΤΣΙΜΟ ΤΧΗΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Προεδρείο: Ιωάννης Τσίκουλας & Δημήτρης Αντωνακάκης :45 Η Μπαλϊντα του Βαγγϋλη: πϊζοντασ το φρϊγμα του Αυτιςμού με τη Μουςικοθεραπεύα. Αντωνακάκησ Δημήτρησ, Μουςικοθεραπευτήσ, Διδάςκων ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτησ 09:45 10:00 Σχολικι οργάνωςθ και αποτελεςματικζσ πρακτικζσ ςυνεκπαίδευςθσ για μακθτι με αυτιςμό: Ζνα παράδειγμα. Μποφρασ Ακανάςιοσ, Δ/ντήσ Ειδικοφ Δημ. χ. Ηρακλείου Αττικήσ Κουκουβίνου οφία, Ψυχολόγοσ Πθλείδου Κωνςταντίνα, Ειδική Παιδαγωγόσ, Δρ. Φιλοςοφίασ 10:00 10:15 Χαρακτθριςτικά των γονζων και εκπαίδευςθ των παιδιϊν με αυτιςμό ι άλλεσ διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ, υριοποφλου Χριςτίνα, Διδάςκουςα Παν/μίου Μακεδονίασ Σμήμα

18 Εκπαιδευτικήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Ιωάννθσ Σςίκουλασ, Καθηγητήσ Αναπτυξιακήσ Παιδιατρικήσ, Α.Π.Θ. 10:15 10:30 Θ ψυχοςυναιςκθματικι εικόνα τθσ οικογζνειασ ςτα παιδιά με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι (δ.α.δ.) κατά τθν ζνταξι τουσ ςτθν α δθμοτικοφ με παράλλθλθ ςτιριξθ. Λαμπράκθσ Αντώνιοσ, Κοινωνιολόγοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ οφλασ Δθμιτρθσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Μπερδζκλθ Ελευκερία, Ψυχολόγοσ 10:30 10:45 Πρόγραμμα ανάγνωςθσ και γραφισ ςε παιδιά με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι. Περιγραφι περίπτωςθσ. οφλασ Δθμιτρθσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Λαμπράκθσ Αντώνιοσ, Κοινωνιολόγοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Μπζλλου Μαρία, Λογοθεραπεφτρια 10:45 11:00 Στρατθγικζσ Παρζμβαςθσ ςε παιδιά με ΔΑΔ ΦΑ. Ντοφλια Παραςκευι, Παιδαγωγόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλλειμα υνεδρία 12: WORKSHOP ΝΕΨΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΨΝ Προεδρείο: Προκόπης Πανδής & Φρέρης Γεώργιος :45 Δυςλεξύα και εκμϊθηςη ξϋνησ γλώςςασ. Μενεςελίδου Ιωάννα, Καθηγήτρια Αγγλικήσ Φιλολογίασ, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων 09:45 10:00 Online Λεξικό Νοθματικισ για Πλθροφορικι και Τθλεπικοινωνίεσ Αβραμίδθσ Διογζνθσ, Γραμματειακή υποςτήριξη του προγράμματοσ Συμβουλευτικήσ- Διαχείριςησ κρίςεων και Ψυχομετρίασ 10:00 10:15 Τα εννοιολογικά λάκθ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ τθσ διαίρεςθσ από μακθτζσ με δυςαρικμθςία, Θοδωρισ ταματάκθσ, Δρ. Μαθηματικόσ 10:15 10:30 Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε μια τάξθ με αυτιςμό: θ προτίμθςθ ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο ωσ ενιςχυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ δαςκάλουμακθτι. Μπαλδιμτςι Ελζνθ, Φιλόλογοσ Ειδικήσ Αγωγήσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 10:30 10:45 Θ ςυμβολι τθσ Υποςτιριξθσ Συνομιλικων ςτθν Ζνταξθ και ςτθ Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ Παιδιϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ ι Αναπθρία. ουρλαντηι Αγγελικι, Τπ. Διδάκτωρ χολικήσ Ψυχολογίασ 10:45 11:00 Συμβουλευτικι γονζων με ςφνδρομο Asperger. Αλεξάκθ Χριςτίνα, Εκπαιδευτικόσ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφέσ

19 υνεδρία 13: ΕΡΓΑΙΕ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ Προεδρείο: Ευαγγελία Ματζίρη & Νίκος Χουρδάκης :45 εξουαλικότητα και ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ. Πλατιώτη Βαςιλική, Εκπαιδευτικόσ Φαριςίου Κωνςταντίνα, Εκπαιδευτικόσ 09:45 10:00 Χαριςματικά παιδιά: «μια αλικεια για λίγουσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα». Μελζτθ περίπτωςθσ ενόσ χαριςματικοφ παιδιοφ. Ευαγγελία Ματηίρθ, Κοινωνική ανθρωπολόγοσ, Μάρκα Χουτηίδου, Φιλόλογοσ Αγγλικών 10:00 10:15 Στερεότυπεσ αντιλιψεισ και αξίεσ εκπαιδευτικϊν για τα χαριςματικά παιδιά. Μελζτθ περίπτωςθσ ςε ζνα ςχολείο, Μάρκα Χουτηίδου, Φιλόλογοσ Αγγλικήσ Γλώςςασ Ευαγγελία Ματηίρθ, Κοινωνική Ανθρωπολόγοσ 10:15 10:30 Το παιχνίδι ωσ μζςο αξιολόγθςθσ και κεραπείασ ςτθν εργοκεραπευτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά με αυτιςμό, Μοςχοφσ Αικατερίνθ, Οικονομολόγοσ Σηιώρασ Νικόλαοσ, Οικονομολόγοσ 10:30 10:45 Αυτιςμόσ: εκπαιδευτικζσ και κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ, Ελζνθσ Εμμανουιλ, Γυμναςτήσ Βαςιλειάδθσ ταμάτθσ, Οικονομολόγοσ Καραςταμάτθ Διονυςία, Οικονομολόγοσ Κουμνάκθ Χριςτίνα, Νηπιαγωγόσ Μοςχοφσ Αικατερίνθ, Οικονομολόγοσ 10:45 11:00 Μετράμε τα αρωματικά φυτά τθσ Κριτθσ- Διακεματικό project για ΑμεΑ ςτο Γυμνάςιο. Χαρίκλεια ταματάκθ, Εκπαιδευτικόσ Νίκοσ Χουρδάκθσ, Εκπαιδευτικόσ Πάτρα Παπαδάκθ, Εκπαιδευτικόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφζσ

20 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ III 12:00-13:45 υνεδρία 8γ: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ Προεδρείο: Γιασεμή- Όλγα Σαραφίδου & Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη 12:00 12:15 τϊςεισ δαςκϊλων ωσ προσ την ϋνταξη παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτο γενικό ςχολεύο και η ετοιμότητϊ τουσ να εργαςτούν ςυνεργατικϊ, Πέννα Αλεξία, Ειδική Παιδαγωγόσ, Λογοθεραπεύτρια 12:15 12:30 Συγκριτικι μελζτθ τθσ ςυμβολισ τθσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ του διευκυντι του ςχολείου ςτθν επαγγελματικι ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ γενικισ και ειδικισ αγωγισ & εκπαίδευςθσ Βαςίλειοσ ταυρόπουλοσ, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ αραφίδου Γιαςεμι-Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΣΔΕ Παν/μίου Θεςςαλίασ 12:30 12:45 Θ αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των τμθμάτων ζνταξθσ και θ ανάδυςθ των χαρακτθριςτικϊν που απαρτίηουν τθ φυςιογνωμία τουσ, Σηιβινίκου ωτθρία, PhD, Προϊςταμζνη Β ΚΕΔΔΤ Θεςςαλονίκησ Βαςιλικι Κουτςοκώςτα, Msc, χολική φμβουλοσ Ειδικήσ Αγωγήσ 12:45 13:00 Θ επίδραςθ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτισ ςτάςεισ των γονζων απζναντι ςτθν προοπτικι τθσ ζνταξθσ των μακθτϊν με νοθτικι υςτζρθςθ ςτο γενικό ςχολείο, Φιλιππάκθ Αμαλία, Εκπαιδευτικόσ, MSc Επιςτήμεσ Αγωγήσ, Καλαϊτηιδάκθ Μαριάννα, Επ. Καθ. Βιολογίασ, Π.Σ.Δ.Ε, Παν/μίου Κρήτησ 13:00 13:15 Θ διαχείριςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ ςτθ ςχολικι τάξθ. Ο ρόλοσ τθσ ςυνεργαςίασ του ψυχολόγου και του ειδικοφ παιδαγωγοφ. Παναγιωτάκθσ Αλζξανδροσ, Ψυχολόγοσ Ηεγκίνογλου Παναγιώτθσ, χολικόσ φμβουλοσ 13:15 13:45 Συζθτηςη 13:45 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ υνεδρία 11α: ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Προεδρείο: Σταμάτης Γαργαλιάνος & Βασιλεία Παπαδοπούλου 12:00 12:15 Διερεύνηςη ορθογραφικών λαθών μεταξύ αγοριών και κοριτςιών με και χωρύσ δυςκολύεσ ανϊγνωςησ. Βενιανάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικόσ-Ψυχολόγοσ, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτησ 12:15 12:30 Οι γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Α/κμιασ για τθ Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ-Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΠ-Υ). Κουραντηι Ευδοκία, χολική φμβουλοσ 12:30 12:45 Στρατθγικζσ ανάγνωςθσ από μακθτζσ του δθμοτικοφ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων,

21 Μαςτροκανάςθσ Κωνςταντίνοσ, Δάςκαλοσ Γελαδάρθ Ακθνά, Δαςκάλα 12:45 13:00 Ο μακθτισ με ΔΕΠ-Υ ςτο ςθμερινό ςχολείο: Μια μελζτθ περίπτωςθσ και θ εξατομικευμζνθ αντιμετϊπιςι τθσ, Πθνελόπθ Φραντηι, Εκπαιδευτικόσ 13:00 13:15 Συγκριτικι μελζτθ μεκόδων πρϊτθσ ανάγνωςθσ ςτθν εκπαίδευςθ παιδιϊν με και χωρίσ προβλιματα όραςθ. Ηεγκίνογλου Παναγιώτθσ, χολικόσ φμβουλοσ Σηενάκθ Μαρία, Προϊςταμζνη Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ 13:15 13:45 Συζθτηςη 13:45 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ υνεδρία 9β: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Αλέξανδρος Παπάνης & Γιώργος Μπάρμπας 12:00 12:15 Παιδιϊ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςε κανονικϋσ ςχολικϋσ τϊξεισ: Διδαςκαλύα και μϊθηςη. Βαςτάκη Μαρία, Msc, Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ 12:15 12:30 Καλλιτεχνικό Εργαςτιρι Ηωγραφικισ του Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) Ζδεςςασ /Μελζτθ Περίπτωςθσ. Θεοδωρίδου οφία, Τπεφθυνη Λειτουργίασ ΚΠΕ Ζδεςςασ 12:30 12:45 Ζνταξθ και Αποκλειςμόσ ςτο Ελλθνικό Σχολικό Πλαίςιο: Ερευνθτικι Μελζτθ των Απόψεων Γονζων και Δαςκάλων. Καπελλάκθ Ιωάννα, MSc., Φιλόλογοσ 12:45 13:00 Θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ μζςα από τθ διδαςκαλία δεξιοτιτων για οικονομικζσ ςυναλλαγζσ: ζνα πιλοτικό πρόγραμμα για μακθτζσ με νοθτικι ανεπάρκεια ςε ειδικό δθμοτικό ςχολείο. Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΣΕΠΑΕ Α.Π.Θ. Ευκυμία Σςιόλκα, Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ Αγγελικι Καραγιάννθ, Νηπιαγωγόσ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ

22 υνεδρία 6γ: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Προεδρείο: Στέφανος Βασιλόπουλος & Σωτηρία Τζιβινίκου 12:00 12:15 χεδιαςμόσ, ανϊπτυξη και αξιολόγηςη ϋντυπου διδακτικού υλικού με χρόςη και τροποπούηςη του μοντϋλου West Λιοναρϊκη μοντϋλο ςχεδιαςμού διδακτικού υλικού ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη- για την εκπαύδευςη ατόμων με μϋτρια και ελαφριϊ νοητικό υςτϋρηςη. Μια μελϋτη περύπτωςησ εφαρμοςμϋνη ςτη διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ Γλώςςασ και του εργαςτηρύου Υυτικόσ Παραγωγόσ ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμϊτασ. Κόκκινου Μαρία-ωτηρία, Εκπαιδευτικόσ ΕΕΕΕΚ Καλαμάτασ Φατζή Αναςταςία, Εκπαιδευτικόσ ΕΕΕΕΚ Καλαμάτασ 12:15 12:30 Μια πρόταςθ ςυνκετικισ ψυχοπαιδαγωγικισ με βάςθ τθ ςυνκετικι ψυχοκεραπεία: εφαρμογι ςτθ γενικι και ειδικι αγωγι. Κωνςταντινίδθσ Γεώργιοσ, Δάςκαλοσ Βαςιλόπουλοσ τζφανοσ, Λζκτορασ ΠΣΔΕ Παν/μίου Πατρών Κανδφλθ Κ., Επιςκζπτρια Τγείασ Αττικοφ Νοςοκομείου 12:30 12:45 Αναπτφςςοντασ, κινθτοποιϊντασ και βελτιϊνοντασ δεξιότθτεσ: θ εφαρμογι μακθςιακοφ προγράμματοσ ςε ομάδα τμιματοσ του Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Θρακλείου Αττικισ. Πθλείδου Κωνςταντίνα, Διδάκτωρ Φιλοςοφίασ Α.Π.Θ. 12:45 13:00 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ, ςτρατθγικζσ και προςαρμογζσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν ανάπτυξθσ του γραπτοφ λόγου. Μελζτθ περίπτωςθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Σηιβινίκου ωτθρία, Προϊςταμζνη Β ΚΕΔΔΤ Θεςςαλονίκησ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα

23 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ Α: Η ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ψ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Προεδρείο: Εμμανουήλ Κολιάδης & Μιχάλης Σσάκαλος 12:00 12:15 Η εφαρμογό τησ Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ ςτα Σμόματα Ένταξησ τυφλών μαθητών. Ανδρόγιαννησ Ηλίασ 12:15 12:30 Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία-Διαφοροποιθμζνεσ πθγζσ: Ο ρόλοσ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Βαςιλείου Θλίασ 12:30 12:45 Κακολικόσ Σχεδιαςμόσ και ςφγχρονο ςχολείο. Δενδάκθ Αγάπθ 12:45 13:00 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ ςτο πλαίςιο τθσ Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ. Κονιςτι Πόπθ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙV 14:15-15:45 υνεδρία 8δ: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ Προεδρείο: Χριστίνα Αθανασιάδου & Λευκή Κουρέα 14:15-14:30 Εκπαύδευςη και απόψεισ Ελλόνων δαςκϊλων γενικόσ αγωγόσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςχετικϊ με τη ςυνεκπαύδευςη των παιδιών που ανόκουν ςτο φϊςμα του αυτιςμού και των ςυμμαθητών τουσ τυπικόσ ανϊπτυξησ. Φατζηζήςη Ελένη, MSc., Φιλόλογοσ 14:30 14:45 Ο «λόγοσ» των επαγγελματιϊν υγείασ και εκπαίδευςθσ για τθν αναπθρία Χουχοφλθ Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ Ακαναςιάδου Χριςτίνα, Λζκτορασ Σμ. Ψυχολογίασ Α.Π.Θ. 14:45 15:00 Θ επίδραςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ κακοδιγθςθσ από ςυνομθλίκουσ ςτθν κατάκτθςθ λεξιλογίου παιδιϊν με και χωρίσ αναπθρία ςτθ γενικι τάξθ, Κουρζα Λευκι, Δρ., Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου 15:00 15:15 Οι αντιλιψεισ του προςωπικοφ για τθν ανατροφοδότθςθ του ςτα ειδικά ςχολεία. Χρυςοςτομίδθσ Πζτροσ, MSc., Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Α/θμιασ Εκπ/ςησ, Ψαλλιδάκου Αδαμαντία, Δρ. Ειδικήσ Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ ΕΚΠΑ 15:15 15:45 υηιτθςθ

24 υνεδρία 11β: ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Προεδρείο: ταμάτης Γαργαλιάνος & Αλέξανδρος-ταμάτιος Αντωνίου 14:15-14:30 Μαθητϋσ με «Διπλό Ιδιαιτερότητα». Εντοπιςμόσ και προτϊςεισ υποςτόριξησ ενόσ χαριςματικού μαθητό με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ. Λιόντου Γεωργία, Ψυχολόγοσ ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου αρίδου Φρυςάνθη, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγή, ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου Παπαδοπούλου Βαςιλεία, Κοινωνική Λειτουργόσ, Προΰςταμένη ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου 14:30 14:45 Θ πακολογία τθσ «ανωτερότθτασ»: Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ χαριςματικϊν παιδιϊν. Χαριοπολίτου Αικατερίνθ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντωνίου Αλζξανδροσ-ταμάτιοσ, Λζκτορασ Ψυχολογίασ ΕΚΠΑ Κοντηίνου Ιωάννα, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 14:45 15:00 Φιλόλογοι και δυςλεξία: μια ςχζςθ άγχουσ, αναςφάλειασ και επιφυλακτικότθτασ. Ακαναςάκθσ Αντώνθσ, MSc, Δρ. Παιδαγωγικήσ 15:00 15:15 Θζατρο για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ: Προςπάκειεσ για βελτίωςθ καλλιτεχνικϊν, κοινωνικϊν και ψυχολογικϊν αποκλίςεων μζςα από τθ κεατρικι δθμιουργία, Γαργαλιάνοσ ταμάτθσ, Λζκτορασ Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ 15:15 15:45 υηιτθςθ υνεδρία 9γ: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου & Βασίλης Γιαλαμάς 14:15-14:30 Ρατςιςμόσ και ΑΜΕΑ. Παλαιολόγου Νεκταρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ Γιαλαμάσ Βαςίλησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΕΚΠΑ Παπανικολάου Μαρία, 14:30 14:45 Αντιλιψεισ και διάκεςθ αλλθλεπίδραςθσ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ με παιδιά με αναπθρίεσ. Άννα Χρθςτάκθ, Νηπιαγωγόσ Μαρία Μαλικιώςθ-Λοΐηου, Καθηγήτρια ΣΕΑΠΗ ΕΚΠΑ 14:45 15:00 Αξιολόγθςθ τθσ ςτάςθσ και τθσ πρόκεςθσ των κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ωσ προσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παραολυμπιακι Θμζρα ςτα Σχολεία». Α. Δουλκερίδου, Π. Αλμπανίδου, Π. Γραικίνθσ-Ευαγγελινόσ, Χ. Ευαγγελινοφ, Εργαςτήριο Προςαρμοςμζνησ Φυςικήσ Αγωγήσ, ΣΕΦΑΑ ερρών, Α.Π.Θ. 15:00 15:15 Προοπτικζσ και προχποκζςεισ τθσ ζνταξθσ των κωφϊν μακθτϊν ςτο «κοινό» ςχολείο,

25 Σριγώνθ Ακθνά, Φιλόλογοσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 15:15 15:45 υηιτθςθ

26 υνεδρία 6δ: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Προεδρείο: Αγνή Βίκη & Ιωάννης Φυκάρης 16:00-16:15 Μεθόδευςη ϋνταξησ μαθητών με τραυλιςμό ςτη διδακτικό διαδικαςύα ςτο Δημοτικό χολεύο: Μύα μελϋτη περύπτωςησ διδακτικόσ και λογοθεραπευτικόσ παρϋμβαςησ. Υύκαρησ Ιωάννησ, Λέκτορασ (υπό διοριςμό) Παν/μίου Ιωαννίνων Μποβολή Ωννα, MSc., Λογοθεραπεύτρια 16:15-16:30 Προοπτικζσ παρζμβαςθσ ειδικϊν παιδαγωγϊν ςτθν αυτοτραυματικι ςυμπεριφορά ατόμων με αναπτυξιακζσ διαταραχζσ. Ντίνασ Κωνςταντίνοσ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Παρλάτηα Ελζνθ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Zαχείλα Μαρία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μαςτοροδιμου Χρυςοφλα, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μπόνια Βελθςςαρία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μιχαλαρζα Αγγελικι, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Ευςτακίου Ευάγγελοσ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Καλζνθ Ευκυμία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Θεοχάρθ Βάγια, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Αυγζρθ Λαμπρινι, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ 16:30-16:45 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ ψυχοεκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του αμφίπλευρου κινθτικοφ ςυντονιςμοφ των άνω άκρων και ειδικότερα τθσ δεξιότθτασ χριςθσ ψαλιδιοφ των παιδιϊν με νοθτικι κακυςτζρθςθ. Κουτςομπίνα Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ, Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων 16:45-17:15 υηιτθςθ

27 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ Α2 Η ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ψ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Προεδρείο: Εμμανουήλ Κολιάδης 16:00-16:15 Η ανύχνευςη των αναγνωςτικών δυςκολιών μϋςα από τη Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα Κοςμόπουλοσ Γιάννησ, Κρόκου Ζωή, Ορφανόσ Πέτροσ 16:15-16:30 Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία ςτα φιλολογικά μακιματα Μάλαμα Βαςιλικι 16:30-16:45 Θλεκτρονικά κείμενα ωσ εργαλεία Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ για μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Μουταβελισ Αδριανόσ 16:45-17:15 Συζθτηςη

28 ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Κώςτασ Ηώρασ Εμμανουιλ Κολιάδθσ Cor Meijer Sheila Riddell Michelle Moore, Mirjana Petrović- Lazić Mile Vukovic Καθηγητήσ & πρ Αντιπρφτανησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Πρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών Αντιπρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Director European Agency for Development in Special Needs Education Professor & Director Centre for Research in Education Inclusion & Diversity, University of Edinburgh Senior Lecturer, University of Sheffield Professor, University of Belgrade Professor, University of Belgrade Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ Δθμιτρθσ Γουδιρασ Θλίασ Κουρκοφτασ Επίκουροσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Κρήτησ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ευςτράτιοσ Παπάνθσ Νίκοσ Παπαδάκθσ Παναγιώτθσ Γιαβρίμθσ Γιάννθσ Φραγκοφλθσ Κωνςταντίνα καναβι Αικατερίνθ Μπαλάςα ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Επίκουροσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Πρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Κρήτησ Αντιπρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Λζκτορασ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Τπ. Διδάκτωρ Πανεπιςτημίου Κρήτησ Καθηγήτρια Πανεπιςτημίου Αιγαίου Κοινωνιολόγοσ, MBA, Προϊςταμζνη Γραμματείασ εμιναρίων Ειδικήσ Αγωγήσ και υμβουλευτικήσ

29 Διογζνησ Αβραμίδησ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Χρήςτοσ Γιαννοφλησ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Δζςποινα Δρακάκη, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Γεράςιμοσ Κοντόσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Ιωάννα Λυτρίβη, Πανεπιςτήμιο Κρήτησ Γεώργιοσ Μαςτρογιαννόπουλοσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Πηνελόπη Πουλεροφ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Μιχάλησ Σςάκαλοσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Δήμητρα Φιλιπποποφλου, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Αγάπη Ψαρουδάκη, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου ΜΕΣΑΦΡΑΘ-ΔΙΕΡΜΘΝΕΙΑ Γρηγόριοσ Καβαρνόσ, Ειρήνη-Μυρςίνη Παπάνη, Αλζξανδροσ Παπάνησ, Μυρςίνη Ρουμελιώτου

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 & ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδικό Ιατρείο Διάχυτων Διαταραχών της Ανάπτυξης ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Eιδικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο (Αναπληρωτή Καθηγητή) Σάββατο 15 /6 /2013 Συνεδρία 1 ΨΓ1 Γρηγορίου Φωτεινή Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr Ϊννα Πολεμικού Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Φεβ. 2004-10 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Research in Psychology University of Bath,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Πράσινη ανάπτυξη Οι αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2016 «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον»

«Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Ημερίδα «Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον» Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Τμήμα Ψυχολογίας, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας και το Κέντρο Ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα «Από την Ανάγνωση στη δημιουργική γραφή και έκφραση» και 2 ος Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων (α μέρος)

Διημερίδα «Από την Ανάγνωση στη δημιουργική γραφή και έκφραση» και 2 ος Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων (α μέρος) Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση Μη κερδοσκοπική επιστημονική ένωση (επίσημα αναγνωρισμένη) Μέλος της European Community of Democratic Schools και του International Debate

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Πόλλυ Ιωσηφίδη Ιδρύτρια και Πρόεδρος ICPS

Πόλλυ Ιωσηφίδη Ιδρύτρια και Πρόεδρος ICPS Μήνυμα Προέδρου ICPS Είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει όλους μας και καθέναν ξεχωριστά. Πιθανόν οι επιπτώσεις να είναι διαφορετικές και η βαρύτητα να διαβαθμίζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Απριλίου 2014 ΩΡΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 9.30-10.00 ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ) 10.00-10.30 «CLIL: Από τη Διδασκαλία στη Δημιουργία» Ματθαιουδάκη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 1 Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Βεζυρτζή Σταματία 3216 Παναγιώτου Παναγιώτα 3699 Μόγιας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση 12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς

Επιμόρφωση 12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Bringing Europe to School Teachers (Β.Ε.S.T)» Δράση KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools) Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο»

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Από έρευνα σε µαθήτριες και µαθητές της A Γυµνασίου Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων «Πρόγραμμα κατάρτισης στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (Συμπτωματολογία Αξιολόγηση Παρέμβαση)». Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός ΜΜΕ και κριτικός γραμματισμός Διημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Θαλής (2011-2015) Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα «Διδακτικές προτάσεις Θετικών Επιστημών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία

Επιστημονική Ημερίδα «Διδακτικές προτάσεις Θετικών Επιστημών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Ψυχικό 7 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9.30 10.00 Προσέλευση, υποδοχή 10.00 10.30 Χαιρετισμός στο Θέατρο Ψυχικού από τους: 1) Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Καθηγητή Γλωσσολογίας, Πρύτανη Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση (1-12-2014) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡ.

2 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑ 18/11/13 Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ 8.00-9.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ ΑΙΘ ΑΜΦ 8.00-9.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 9 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 8 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 6 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 9 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 8 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ. Αντίδρασε μέσω της Τέχνης Κάνε τη διαφορά. Μίλα, Εκφράσου, Παίξε και Μοιράσου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ. Αντίδρασε μέσω της Τέχνης Κάνε τη διαφορά. Μίλα, Εκφράσου, Παίξε και Μοιράσου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ Αντίδρασε μέσω της Τέχνης Κάνε τη διαφορά. Μίλα, Εκφράσου, Παίξε και Μοιράσου Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας την σχολική βία και τον εκφοβισμό μέσω της Τέχνης 25 και 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 28/9/2012 8.45-9.00 Προσέλευση - Εγγραφή συνέδρων 9.00-9.30 Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ Πανεπιστηµιο Κρήτης οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /0/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Σελίδα ΛΙΑΓΚΟΥ ΙΡΕΝΑ ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΟΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) Παρουσίαση: ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥµποσιο Οταν κινδυνευουν τα παιδια. Παρασκευή 15/10/2010. 09.00-09.30 Εγγραφές. 09:30-11:00 Εναρκτήρια συνεδρία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥµποσιο Οταν κινδυνευουν τα παιδια. Παρασκευή 15/10/2010. 09.00-09.30 Εγγραφές. 09:30-11:00 Εναρκτήρια συνεδρία Παρασκευή 15/10/2010 09.00-09.30 Εγγραφές 09:30-11:00 Εναρκτήρια συνεδρία Πρόεδρος: Εύη Πρωτόπαπα, Φαρμακοποιός, Καθηγήτρια Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθηνών Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα- Τμήμα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ 28 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15.00 16.25 Εγγραφές 16.25 16.30 Έναρξη 16.30 18.30 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες Πρόγραµµα Ηµερίδας 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες 9:30-10:15 Έναρξη εργασιών και χαιρετισµοί από εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς της πόλης Εναρκτήριος οµιλία: «Ψηφιακές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

1η Επιστηµονική Συνάντηση

1η Επιστηµονική Συνάντηση ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΤΕΑΠΗ) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΠΨ) ΠΜΣ «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΘΕΠΑΕΕ) Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015. Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα Αρχαία γίνονται παιχνίδι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015. Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα Αρχαία γίνονται παιχνίδι Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε

Διαβάστε περισσότερα