«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»"

Transcript

1 ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών ηοσ ημήμαηος Κοινωνιολογίας, Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ» & «Εργαζηήριο Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης, Αγωγής και Επικοινωνίας ηοσ ημήμαηος Περιβάλλονηος, Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ» ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΑΘΗΝΑ 8-10 Οκτωβρίου Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Σαύρος

2 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00 17:00 Προσέλευση υνέδρων Εγγραφές 17:00 17:30 Χαιρετισμοί ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι Προεδρείο: Ευστράτιος Παπάνης & Νίκος Παπαδάκης 17:30 20:00 Ομιλίες από τους Petrović-Lazić Mirjana, Professor University of Belgrade & Vukovic Mile, Professor University of Belgrade & Σαμαρά Παναγιώτα, MSc., Ειδική Εκπαιδευτικός- Διερμηνέας Ε.Ν.Γ Riddell Sheila, Professor of Inclusion and Diversity School of Education, University of Edinburgh Moore Michele, Senior Lecturer in Education School of Education, University of Sheffield Κολιάδης Εμμανουήλ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 20:00 Δείπνο Καλωσορίσματος

3 ΑΒΒΑΣΟ 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :30 15:00 Πρωινές υνεδρίες ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ Ι υνεδρία 1.α. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (Α) Προεδρείο: Σοφία Βασιλειάδου & Ιωσήφ Φραγκούλης :45 Σα προγρϊμματα ςπουδών ςτα τμόματα ειδικόσ αγωγόσ των διδαςκαλεύων. Όλγα Βουλγαρίδου, Δαςκάλα ειδικήσ αγωγήσ Ευτυχία Γεωργιάδου, Δαςκάλα ειδικήσ αγωγήσ 09:45 10:00 Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ: Θ ενδυνάμωςθ του επικοινωνιακοφ και διαμεςολαβθτικοφ ρόλου λειτουργοφ εκπαίδευςθσ και επαγγελματία υγείασ. Βαςιλικι Ιωαννίδθ, Δρ Παιδαγωγικήσ οφία Βαςιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 10:00 10:15 Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (EΕΕΕΚ): Θ πραγματικότθτα τθσ ειδικισ αγωγισ ςτο ελλθνικό δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ περίπτωςθ του ΕΕΕΕΚ Μαντινείασ. Σριτάκθ Αναςταςία, Κοινωνιολόγοσ 10:15 10:30 Το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ειδικισ αγωγισ και θ Σφμβαςθ του ΟΘΕ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία: νζεσ προκλιςεισ. Δθμόπουλοσ Ανδρζασ, Ειδικόσ Επιςτήμων Δ.Π.Θ. (Νομική χολή) 10:30 10:45 Το εργαςιακό άγχοσ των εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι παράγοντεσ που το προκαλοφν και ο ρόλοσ των Σχολικϊν Συμβοφλων Ειδικισ Αγωγισ. Ελιςάβετ Παπαδοποφλου, Μsc, Εκπαιδεφτρια Ενηλίκων Αλεξάνδρα Φραγκοφλθ, Μsc, Εκπαιδεφτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων 10:45 11:00 Καταγραφι απόψεων εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι. Φραγκοφλθσ Ιωςιφ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΑΠΑΙΣΕ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

4 υνεδρία 2.α. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ (Α) Προεδρείο: Δημήτρης Γουδήρας & Γιάννης Φραγκούλης :45 Πολιτικϋσ Δια Βύου Μϊθηςησ και ΑμΕΑ Πανδήσ Προκόπησ, Δρ. Παν/μίου Πατρών Υραγκούλησ Γιάννησ, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτησ Λυτρίβη Ιωάννα, Φιλόλογοσ, MA Πολιτική Ανάλυςη 09:45 10:00 Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ (ΣΕΠ) ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ): Πρόκλθςθ θ απουςία του, αναγκαία θ παρουςία του, προτεραιότθτα ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ςυμβολισ του ςτθ δυναμικι κοινωνικοεπαγγελματικι ζνταξθ των μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία. Μαςτοράκθ Ζλενα, γραφείο ΕΠ, ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω 10:00 10:15 Θ προςαρμοςτικότθτα των παιδιϊν ςτθ μετάβαςθ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό: ςυμβουλευτικι προςζγγιςθ. Ιωάννησ Μακρθσ, Εκπαιδευτικόσ Σφμβουλοσ Σταδιοδρομίασ, Ολυμπία Μαραγκοφ, Εκπαιδευτικόσ, MSc Σφμβουλοσ Σταδιοδρομίασ 10:15 10:30 Ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ τομείσ αυτοαντίλθψθσ μακθτϊν με ειδικζσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςχολικϊν ικανοτιτων και μακθτϊν γενικοφ πλθκυςμοφ. Ψαλλιδάκου Αδαμαντία, Δρ. Ειδικήσ Παιδαγωγικήσ & Ψυχολογίασ Παν/μίου Αθηνών Χρυςοςτομίδθσ Πζτροσ, MSc, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ 10:30 10:45 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και πρόλθψθ ςχολικισ υποεπίδοςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα- ο ρόλοσ τθσ ςυμβουλευτικισ. Ελευκερία Μπιλανάκθ, Εκπαιδευτικόσ- Ψυχολόγοσ 10:45 11:00 Ο ρόλοσ και θ ςυμβολι τθσ Συμβουλευτικισ και του επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ για τθν Ομαλι ζνταξθ των ΑμΕΑ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ρθγόπουλοσ Θεόδωροσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ ΚΕΤΠ Αχαρνών, Δρ. Γεωργιάδθσ Δθμιτριοσ, Επιςτημονικόσ υνεργάτησ ΣΕΙ Πάτρασ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

5 υνεδρία 3.α. ΤΝΘΕΣΕ ΓΝΨΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ (Α) Προεδρείο: Ηλίας Κουρκούτας & Αλέξανδρος- Σταμάτιος Αντωνίου Δυςκολύεσ κατϊ τη διαδικαςύα αναγνωςτικόσ κατανόηςησ. 09:45 Βάμβουκα Ιωάννα, Δρ. Παιδαγωγικήσ 09:45 10:00 Διερεφνθςθ του τρόπου επίδραςθσ των δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ ςτθν ενςωμάτωςθ μακθτϊν με ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτθν τάξθ: Μια πιλοτικι εφαρμογι. Αλεξανδρι Α. Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ, Π.Σ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτησ 10:00 10:15 Γνωρίηω τα ςυναιςκιματα μου εργάηομαι και αγαπϊ αποτελεςματικά. Δάντθ Ακθνά, Δρ. Ψυχολογίασ & Ειδικήσ Αγωγήσ 10:15 10:30 Μελζτθ και επεξεργαςία περίπτωςθσ (Case Study) παιδιοφ με προβλιματα λόγου και ομιλίασ και ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ. Ρεβελι Αντωνία, MSc., Φιλόλογοσ, Ειδική Παιδαγωγόσ 10:30 10:45 Στρεςογόνοι παράγοντεσ που βιϊνουν τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: οι αντιδράςεισ εκπαιδευτικϊν και γονζων. Αντωνίου Αλζξανδροσ-ταμάτιοσ, Λζκτορασ ΕΚΠΑ Χαριοπολίτου Αικατερίνθ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Κοντηίνου Ιωάννα, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 10:45 11:00 Το ηιτθμα τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ και θ διαχείριςθ του ςτο ςχολείο: δεδομζνα από μια πιλοτικι μελζτθ (Focus Group) με εκπαιδευτικοφσ. Βιταλάκθ Ελζνθ, Δρ. Αναπτυξιακήσ Ψυχολογίασ Παν/μίου Κρήτησ 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

6 υνεδρία 4.α. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Δημήτρης Αλιμήσης & Παναγιώτης Τσάκαλης :45 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτην πρακτικό εφαρμογό ψηφιακών παιχνιδιών μαθηςιακού ςκοπού ςε μαθητϋσ με όπια και μϋτρια ΝΤ: από τον εκ-παιδευτικό ερευνητό, ςτον εμψυχωτό και ςυμπαύκτη, Μαρία αριδάκη, Υπ. Διδ. Αβλάμη Κωνςταντίνα, Υπ. Διδ., Νηπιαγωγόσ 09:45 10:00 Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι ωσ εργαλείο εκπαίδευςθσ μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: μία μελζτθ περίπτωςθσ ςε τμιμα ζνταξθσ ενόσ αγροτικοφ ςχολείου, τζφανοσ Αρμακόλασ M.sc,Ε.Σ.Π ΑΠΑΙΣΕ, Δθμιτρθσ Αλιμιςθσ P.Hd, Kαθηγητήσ ΑΠΑΙΣΕ, απουντηάκθ Γαλινθ P.hD, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ, οφία Μθτροφλια M.sc, Eκπαιδευτικόσ ΠΕ.02 10:00 10:15 Θ χριςθ του Διαδικτφου ςτθν Κοινότθτα των Κωφϊν: μια ζμφυλθ προςζγγιςθ ςχετικά με τον τρόπο και το ςκοπό χριςθσ του Διαδικτφου από ενιλικεσ Κωφοφσ, Ηαχαρζνια Καρακανάςθ, Νθπιαγωγόσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 10:15 10:30 Διαδραςτικόσ Πίνακασ: Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τακτικι για τθν προςζγγιςθ των Νζων Τεχνολογιϊν από μακθτζσ ΕΕΕΕΚ μζτριασ και βαριάσ νοθτικισ υςτζρθςθσ με κινθτικζσ δυςκολίεσ, Βαςίλθσ Λυμποφδθσ, Εκπαιδευτικόσ Πληροφορικήσ, Παραςκευι Σςιπροποφλου Κλινική Ψυχολόγοσ 10:30 10:45 Θ Αυτορρυκμιηόμενθ Μάκθςθ ςτθν Υπθρεςία των Τεχνολογιϊν Web 2.0: Θ Λφςθ ςτο Όραμα τθσ Εκπαίδευςθσ για ΟΛΟΥΣ ι Μια Ακόμα Χαμζνθ Ευκαιρία; Σςάκαλθσ Παναγιώτθσ, Εκπαιδευτικόσ, MPhil., PhD 10:45 1:00 Τθλεργαςία και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, Θεοδώρα Αιςώπου Αλίκθ Αντωνοποφλου, Πάντειο Πανεπιςτήμιο, ΠΜ «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

7 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΙΙ Προεδρείο: Γιώργος Κολιάδης & Ηλίας Κουρκούτας 12:00-13:30 Meijer Cor, Director, European Agency for Development in Special Needs Education «το κατώφλι της οδύνης: Κοινωνική & Εκπαιδευτική Πολιτική για Άτομα με Αναπηρία- η ευρωπαϊκή διάσταση» Νίκος Παπαδάκης, Αν. Καθηγητής & Πρόεδρος Σμήματος Πολιτικής Επιστήμης Παν/μίου Κρήτης Μέλος Standing Committee on Indicators & Benchmarks (SCIB), European Commission «Σεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας (μελλοντικά Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια Ν. 3699/2008): Παράμετροι δομής και λειτουργίας» Δημήτριος Γουδήρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Ιωάννα Αθανασίου, Εκπαιδευτικός Β Βαθμιας Εκπαίδευσης & Ιωάννης Αγαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπάμπης Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου & Επιστημονικός Διευθυντής ΙΣΑΜΕ ΤΖΗΣΗΗ Διάλειμμα Καφζσ 13:30-13:45

8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ Ι 13:45-15:00 υνεδρία 1β ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (Β) Προεδρείο: Γιώργος Μπάρμπας & Κωσταντίνος Μπίκος 13:45 14:00 Αντιφϊςεισ ςτουσ ςτόχουσ και ςτο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων για μαθητϋσ με νοητικϊ προβλόματα που φοιτούν ςε δημοτικϊ ςχολεύα ειδικόσ αγωγόσ. Πέτροσ ταγιόπουλοσ, Σχολικόσ Σύμβουλοσ Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:00 14:15 Θ κοινωνικι κζςθ των μακθτϊν με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια ςτθν ομάδα των ςυμμακθτϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Πολυχρόνιοσ Ευκαρπίδθσ, Δάςκαλοσ Ειδικήσ Αγωγήσ, Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΑΠΘ Κωνςταντίνοσ Μπίκοσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:15 14:30 Παρουςίαςθ ευχάριςτων δραςτθριοτιτων ςτθν ξζνθ γλϊςςα για το δθμοτικό ςχολείο, με διαπολιτιςμικό χαρακτιρα. Ολυμπία Μαραγκοφ, Εκπαιδευτικόσ - φμβουλοσ ταδιοδρομίασ Ιωάννθσ Μακρισ, Εκπαιδευτικόσ - φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 14:30 15:00 υηιτθςθ υνεδρία 2.β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ (Β) Προεδρείο: Σωτηρία Τριαντάρη, Ιωάννα Παπαβασιλείου- Αλεξίου & Ειρήνη-Μυρσίνη Παπάνη 13:45 14:00 υμβουλευτικό (ταδιοδρομύασ) Ομοτύμων: ϋνα μοντϋλο ςτόριξησ για την επαγγελματικό ϋνταξη των ΑμεΑ. Παπαβαςιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Λέκτορασ ΣΥΕΠ Παν/μιο Μακεδονίασ 14:00 14:15 Ο ρόλοσ δαςκάλου ωσ ςυμβοφλου ςτα νοςοκομειακά ςχολεία για τθν επανζνταξθ των νοςθλευόμενων παιδιϊν. Σριαντάρθ ωτθρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μιο Δ. Μακεδονίασ Βζτα Καλαϊτςίδου, Ειδική παιδαγωγόσ Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Α.Π.Θ. 14:15 14:30 Θ ςυμβουλευτικι γονζων κωφϊν υπό το πρίςμα τθσ Χριςτιανικισ Θκικισ. Μια αναφορά ςτο: «Περί κενοδοξίασ και όπωσ δει τουσ γονζασ ανατρζφειν τα τζκνα» του Ιεροφ Χρυςοςτόμου. Ιωάννθσ Καραμοφηθσ, Διδάκτωρ Θεολογικήσ χολήσ ΑΠΘ 14:30 14:45 Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων Αϋ Ακινασ- Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ Φωτεινι Μαρκάκθ, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ Προςανατολιςμοφ Μαριλζνα Μαυρογζννθ, MSc., Εκπαιδευτικόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ)

9 14:45 15:15 υηιτθςθ υνεδρία 3β ΤΝΘΕΣΕ ΓΝΨΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ (Β) Προεδρείο: Ιωάννης Αγαλιώτης & Λία Παπανικολάου 13:45 14:00 Η ικανότητα νοητικόσ αναπαρϊςταςησ γεωμετρικών προβλημϊτων από μαθητϋσ του Δημοτικού χολεύου. Δουλάμησ Ιωάννησ, MSc., Δάςκαλοσ Γουδήρασ Δημήτρησ, Καθηγητήσ Παν/μίου Μακεδονίασ Αγαλιώτησ Ιωάννησ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Μακεδονίασ 14:00 14:15 Θ χρθςιμότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ δευτεροβάκμιασ πρόλθψθσ ςε παιδιά δθμοτικοφ με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ. Παπανικολάου Λία, Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου 14:15 14:30 Ονομαςία ςυναιςκθμάτων από ενιλικεσ με ςφνδρομο Down. Πετειναράκθ Αςπαςία, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ ταυροφςθ Παναγιώτα, Λζκτορασ Παν/μίου Θεςςαλίασ 14:30 14:45 Συμπτϊματα άγχουσ και κατάκλιψθσ ςτα παιδιά (ςυννοςθρότθτα με μακθςιακζσ δυςκολίεσ). Μιχοποφλου Αλεξάνδρα, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ Καρμίρθ Κωνςταντίνα, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ Κουλοποφλου Ακθνά, Γ. Ν. Παίδων Πεντζλησ, Σμήμα Ψυχολογίασ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 14:45 15:15 υηιτθςθ

10 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ «Διαταραχζσ άγχουσ και διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςε παιδιά και ζφθβουσ: κλινικι εικόνα, ςυννοςθρότθτα, γνωςτικι ςυμπεριφορικι κεραπεία και προλθπτικι παρζμβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ» Προεδρείο: Γρηγόρης Σίμος 13:45 14:05 Η ςυνοςηρότητα των διαταραχών ϊγχουσ με τισ διϊχυτεσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ ςτα παιδιϊ και ςτουσ εφόβουσ. ίμοσ Γρηγόρησ, Παπαγεωργίου Βάγια, Ζηκοπούλου Όλγα, 14:05 14:25 Γνωςτικο-ςυμπεριφορικά προγράμματα για τθ κεραπεία του άγχουσ ςε παιδιά και εφιβουσ με διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ: ανάπτυξθ και αποτελεςματικότθτα τουσ. Ηθκοποφλου Όλγα, ίμοσ Γρθγόρθσ, Παπαγεωργίου Βάγια, 14:25 14:45 φνδρομο Asperger, αγχώδεισ διαταραχζσ και εκπαίδευςη. Παπαγεωργίου Βάγια, Ηθκοποφλου Όλγα, ίμοσ Γρθγόρθσ, 14:45 15:15 υηιτθςθ

11 ΑΒΒΑΣΟ 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :30 21:00 Απογευματινές υνεδρίες ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ 17:30-19:45 υνεδρία 5α: ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΨΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ (Α) Προεδρείο: Ευστράτιος Παπάνης & Παναγιώτα Σταυρούση 17:30 Γονεώκότητα και αναπηρύα: Σα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη ωσ γονεύσ. 17:45 Δήμου Γιολάντα, Ειδική Παιδαγωγόσ 17:45 18:00 Νοθτικι Υςτζρθςθ: Προςδοκίεσ Γονζων και Συμβουλευτικι. Βιςώκαλθ Ιφιγζνεια, MSc., Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ 18:00 18:15 Προβλιματα ςυμπεριφοράσ ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ: πωσ επθρεάηονται από το βοθκθτικό-εκπαιδευτικό προςωπικό. Κουτςοκώςτα Γεωργία-Γκλόρια, MSc., Φιλόλογοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ 18:15 18:30 Αναγκαιότθτα εφαρμογισ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για μακθτζσ με νοθτικι υςτζρθςθ. Βαςιλειάδου Ιςιδώρα-οφία, Ψυχολόγοσ 18:30 18:45 Άτυπθ πλευρίωςθ ςε παιδιά και ζφθβουσ με γενετικά ςφνδρομα νοθτικισ κακυςτζρθςθσ. Αρματάσ Βαςίλθσ, Τπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Θεςςαλίασ ταυροφςθ Παναγιώτα, Λζκτορασ Παν/μίου Θεςςαλίασ Βλάχοσ Φίλιπποσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Παν/μίου Θεςςαλίασ 18:45 19:15 Συζθτηςη 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ υνεδρία 6α: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (Α) Προεδρείο: Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου & Μαρία Γεωργιάδη 17:30 17:45 Η Νοηματικό Γλώςςα ςτην Εκπαύδευςη των Κωφών μαθητών Η διδαςκαλύα των γλωςςικών μαθημϊτων ςτη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Ανδρικοπούλου Ειρήνη, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών 17:45 18:00 Εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ- Προγράμματα και παροχζσ για τουσ ΥΨΙΜ (Υψθλϊν ικανοτιτων μακθτζσ). Καραγιάννθ Ελζνθ, MAEd., Τπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 18:00 18:15 Ψυχοπαιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ ςε δφο περιπτϊςεισ επιλεκτικισ αλαλίασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο: Μία ψυχοδυναμικι ςυςτθμικι προςζγγιςθ. Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Κρήτησ Γκίκα Κωνςταντίνα, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 18:15 18:30 Ταχφτθτα ανάγνωςθσ κειμζνων Braille ανάλογα με το μοντζλο ανάγνωςθσ. Παπαδθμθτρίου Βαςίλθσ, Φιλόλογοσ, ΜΑ Ειδική Αγωγή ταυροφλα Πολυχρονοποφλου, Καθηγήτρια Ειδικήσ Αγωγήσ ΕΚΠΑ 18:30 18:45 Μια Θεραπευτικι Οικοςυςτθμικι-βιωματικι παρζμβαςθ περίπτωςθσ

12 αυτιςμοφ ςε ζνα πλαίςιο ειδικισ αγωγισ. Πλεξουςάκθσ τζφανοσ, MSc., Ψυχολόγοσ Κουρκοφτασ Θλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Παν/μίου Κρήτησ Γεωργιάδθ Μαρία, Δρ. Ειδικήσ Αγωγήσ 18:45 19:15 Συζθτηςη 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ υνεδρία 7α: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ, ΔΙΑΓΝΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Α) Προεδρείο: Ελένη Μορφίδη & Κώστας Πετρογιάννης 17:30 17:45 Παιδικό ιχνογρϊφημα: μϋςο ϋκφραςησ και αξιολόγηςησ. Παρουςύαςη παιδικών ςχεδύων. Μπερδέκλη Ελευθερία, Ψυχολόγοσ 17:45 18:00 Διερεφνθςθ των ςυναιςκθματικϊν και ςυμπεριφορικϊν προβλθμάτων παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτο δθμοτικό. Παφλου Χρυςοφλα, Ψυχολόγοσ Μορφίδθ Ελζνθ, Λζκτορασ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων οφλθσ πυρίδων, Αν. Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων 18:00 18:15 Θ ανάπτυξθ τθσ Κλίμακασ Συναιςκθματικισ Ευεξίασ Παιδιϊν Προςχολικισ Θλικίασ. Πετρογιάννθσ Κωνςταντίνοσ, Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκησ Bardos Achilles, University of Northern Colorado, USA 18:15 18:30 Ενίςχυςθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ ςε μακιτρια με μακθςιακζσ δυςκολίεσ: Διδακτικι αξιολόγθςθ και παρζμβαςθ. ιομπότθ Μαρία, Φιλόλογοσ, διευθφντρια ΕΕΕΕΚ ερρών αμςάρθ Ελζνθ, Φοιτήτρια ΠΣΔΕ, Παν/μίου Ιωαννίνων 18:30 18:45 Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Ντάνου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ, Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Αιτωλοακαρνανίασ ταμάτθσ Βαςίλειοσ, MSc., Ψυχολόγοσ 18:45 19:15 υηιτθςθ 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφέσ

13 υνεδρία 8α: ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ (Α) ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ Προεδρείο: Νεκταρία Παλαιολόγου & Χαρούλα Χριστιανού 17:30 17:45 Τποςτηρικτικϋσ Δομϋσ για ϊτομα που κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλειςμό: Η Περύπτωςη των Α.μ.E.Α. ςτην περιφϋρειασ Πελοποννόςου. Γεωργιάδησ Δημήτριοσ, PhD, Επιςτημονικόσ ςυνεργάτησ ΑΤΕΙ Πάτρασ Περδικούρη Αικατερίνη, PhD, Επιςτημονική ςυνεργάτιδα ΑΤΕΙ Πάτρασ 17:45 18:00 Θ παροχι υπθρεςιϊν ςε μετανάςτεσ μακθτζσ από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ: Απόψεισ ειδικϊν παιδαγωγϊν. Παλαιολόγου Νεκταρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ Γιαλαμάσ Βαςίλθσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΕΚΠΑ Ευαγγζλου Οδυςςζασ, χολικόσ φμβουλοσ 18:00 18:15 Δίκτυο Φορζων ΑμεΑ Αιτωλοακαρνανίασ: Μια δθμιουργικι ςυνεργαςία ςτο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ ςτο Νομό Αιτωλοακαρνανίασ. Ραυτόπουλοσ Μιχαιλ, Εκπαιδευτικόσ ταμάτθσ Βαςίλειοσ, MSc., Ψυχολόγοσ Ντάνου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ, Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Αιτωλοακαρνανίασ 18:15 18:30 Πετϊντασ προσ το λόγο με το Δαίδαλο και τον Κκαρο. Σερηάκθ Ρζνα, Νηπιαγωγόσ Χριςτιανοφ Χαροφλα, Διδάςκουςα ΠΣΠΕ Παν/μίου Κρήτησ 18:30 18:45 Οι αναπαραςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ τυπικισ τάξθσ για το ρόλο του Τμιματοσ Ζνταξθσ και για το δικό τουσ ρόλο ςτθν ζνταξθ παιδιϊν με ιδιαιτερότθτεσ ςτο Δθμοτικό ςχολείο. Σραγουλιά Ελζνθ, Διδάκτωρ Ειδικήσ Αγωγήσ Μπιλανάκθ Ειρινθ, Ειδική Παιδαγωγόσ 18:45 19:15 υηιτθςθ 19:15 19:45 Διάλειμμα Καφζσ

14 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ 19:45-21:00 υνεδρία 5β: ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΨΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ (Β) Προεδρείο: Παναγιώτης Γιαβρίμης & Ελένη Περιστέρη 19:45 20:15 Η επύδραςη των προγραμμϊτων ϊςκηςησ ςτα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη. Πάτςη Χ., Αντωνίου Π., Μπάτςιου Σ., Μπεμπέτςοσ Ε., Λυμνιούδησ Α. Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ, Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Αναρτημένη Ανακοίνωςη) 20:15 20:30 Θ Κατανόθςθ Μεταφορικισ Γλϊςςασ ςε Ελλθνόφωνα Παιδία με Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι. Περιςτζρθ Ελζνθ, Τπ. Διδάκτωρ Νευρογλωςςολογίασ Α.Π.Θ. (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 20:30 21:00 υηιτθςθ υνεδρία 6β: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (Β) Προεδρείο: Κυριάκος Ζαφειριάδης & Ιωάννα Λυτρίβη 19:45 20:00 Η βιβλιοθεραπεία ςτην ειδική αγωγή. Υέλιου Γεωργία, Βιβλιοθηκονόμοσ, Σύμβουλοσ Ψυχικήσ Υγείασ Κωνςταντινίδησ Γεώργιοσ, Δάςκαλοσ 20:00 20:15 Πρόγραμμα Παρζμβαςθσ για τθ βελτίωςθ του αφθγθματικοφ λόγου παιδιοφ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ με ψυχοκινθτικι ανωριμότθτα, προβλιματα λόγου και ομιλίασ. Χατηθγεωργιάδου οφία, Νηπιαγωγόσ-Ψυχολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 20:15 20:30 Θ δραματοποίθςθ ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ για τθν ανάπτυξθ του λόγου ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ηαφειριάδθσ Κυριάκοσ, χολικόσ φμβουλοσ, Δρ. Ειδικήσ Αγωγήσ Καραμποφκα Μαρία, Καθηγήτρια Φυςικήσ Αγωγήσ 20:30 21:00 υηιτθςθ

15 υνεδρία 7β: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ, ΔΙΑΓΝΨΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Β) Προεδρείο: Γιώργος Περικλειδάκης & Θεοδόσιος Πιλήσης 19:45 20:00 Διαδικαςύεσ Αξιολόγηςησ των λαθών των μαθητών με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ ςτα Μαθηματικϊ ςτουσ αλγόριθμουσ του πολλαπλαςιαςμού και τησ διαύρεςησ με φυςικούσ και δεκαδικούσ αριθμούσ. Περικλειδάκησ Γιώργοσ, Διδάςκων ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτησ Δημητρακάκη οφία, Δαςκάλα 20:00 20:15 Οι Πραγματολογικζσ Ικανότθτεσ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Αναςταςοποφλου Χαρίκλεια, Λογοθεραπεφτρια Δθμοποφλου Κυριακι, Λογοθεραπεφτρια 20:15 20:30 Θ ςεξουαλικι κακοποίθςθ παιδιϊν με αναπθρία: Ανίχνευςθ και ειδικζσ τεχνικζσ παρζμβαςθσ. Πιλιςθσ Θεοδόςιοσ, L.S.W., Κλινικόσ Κοινωνικόσ Λειτουργόσ 20:30 21:00 Συζθτηςη υνεδρία 8β: ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ (Β) ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ Προεδρείο: Στέλλα Σπύρου & Αικατερίνη Μπαλάσα 19:45 20:00 Η χϋςη του Γενικού και Ειδικού Νηπιαγωγεύου με τουσ Γονεύσ και η Γονεώκό Εμπλοκό ςτην Εκπαιδευτικό Διαδικαςύα: μια μελϋτη περύπτωςησ νηπιαγωγεύων τησ περιοχόσ Ν. Ηρακλεύου Αττικόσ. Φάδου Νικολέτα, MSc, Νηπιαγωγόσ Φάδου Γεωργία, MSc, Χυχολόγοσ 20:00 20:15 Λογοτεχνία, γλϊςςα και αναπθρία ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Συμβολι ςτθ κεωρία τθσ κοινωνικισ καταςκευισ τθσ αναπθρίασ, Μαργαρώνθ Μαίρθ, Φιλόλογοσ, Νοςηλεφτρια 20:15 20:30 Πωσ θ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων με παιδία με ειδικζσ ανάγκεσ μπορεί να αποτελζςει κετικό παράγοντα εξζλιξθσ ςτθν ανάπτυξθ και πρόοδο τουσ. Μαρκουλάκθ Θάλεια, Φιλόλογοσ, MA Sp. Ed. 20:30 21:00 υηιτθςθ

16 ΚΤΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2010 ΠΡΩΙΝΕ ΤΝΕΔΡΙΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΕ III 9:30-11:30 υνεδρία 4β: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Μιχάλης Μεϊμάρης & Δέσποινα Παπούδη :45 Αναπηρύα και Διαδύκτυο. Βαρθολομάτου οφία, Φιλόλογοσ Δρακάκη Δέςποινα, Γραμματειακή υποςτήριξη του προγράμματοσ Συμβουλευτικήσ- Διαχείριςησ κρίςεων και Ψυχομετρίασ Σριανταφυλλίδη Καλλιόπη, Φιλόλογοσ 09:45 10:00 Θ Γνωςιακι Συμπεριφοριςτικι Θεραπεία και οι Τ.Π.Ε. ωσ αρραγζσ πλαίςιο ςτιριξθσ μακθτϊν με νοθτικι ανωριμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ κατακλιπτικϊν ςυμπτωμάτων. Κατςζνθ Ευγενία, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ Μαςτρογιάννθσ Αλζξιοσ, Δάςκαλοσ, Μαθηματικόσ MSc 10:00 10:15 Ενιαία Εκπαίδευςθ: Μελζτθ Περίπτωςθσ, Εφαρμογι προγράμματοσ Ενιαίασ Εκπαίδευςθσ με χριςθ Υποςτθρικτικισ Τεχνολογίασ. Πρωτοπαπά Ακριβι, MSc Εκπαιδευτικόσ Α/θμιασ Κφπροσ 10:15 10:30 Τεχνολογικά ενιςχυμζνθ μάκθςθ μζςω ψθφιακϊν παιχνιδιϊν για μακθτζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ, Χαϊδι Ειρινθ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παποφδθ Δζςποινα, Λζκτορασ Σ.Ε.Α.Π.Η., ΕΚΠΑ, Γκοφςκοσ Δθμιτρθσ, Λζκτορασ, Επικοινωνία & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ Μεϊμάρθσ Μιχάλθσ, Καθηγητήσ, Επικοινωνία και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 10:30 10:45 Θ χριςθ των ελεφκερων διαδικτυακϊν προγραμμάτων ωσ μζςο μάκθςθσ ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Ο ρόλοσ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν με δυςκολίεσ μάκθςθσ. Πανταηοποφλου Μαρία, Προϊςταμζνη ΚΕΔΔΤ Β Αθήνασ Παπαχριςτου Κλειώ, Φιλόλογοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ 10:45 11:00 Παίηοντασ ψθφιακά. με άτομα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν Μανώλθ Βάια, Χαϊδι Ειρινθ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα Καφζσ

17 υνεδρία 9α: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Ελένη Διδασκάλου & Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου :45 Η κοινωνικό διϊςταςη τησ ϋνταξησ, η εφαρμογό ενόσ προγρϊμματοσ κοινωνικόσ ςυνύπαρξησ, Βαςιλειάδησ Ηλίασ, Σχολικόσ Ψυχολόγοσ, Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Κυριατςούλη Δέςποινα, Λογοθεραπεύτρια 09:45 10:00 Διαςτάςεισ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςε Τμιματα Ζνταξθσ, Διδαςκάλου Ελζνθ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΣΕΑ Παν/μίου Θεςςαλίασ Ε. Ανδρζου, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ Α. Βλάχου, Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ 10:00 10:15 Διαφυλικζσ ςχζςεισ: ο κακρζφτθσ του εαυτοφ μασ. Καντόγλου Ελζνθ, Ψυχολόγοσ Μεδίτςκοσ Ανδρζασ, Κοινωνιολόγοσ 10:15 10:30 Άνκρωποι με Αναπθρία και το Αγακό τθσ "Δια-Βίου μακιςεωσ". Μαρακάκθ - Αναςταςάκθ Ελζνθ, Ειδική Δαςκάλα, Λογοθεραπεφτρια 10:30 10:45 Το Κοινωνικό Στίγμα και θ Επίδραςι του ςτθν Επαγγελματικι Ζνταξθ των Ατόμων με Ψυχικζσ Διαταραχζσ. Μπότςιου Μαρία, Σεχνολόγοσ Γεωπονίασ Παπαβαςιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Λζκτορασ Παν/μίου Μακεδονίασ 10:45 11:00 Μνιμθ, μάκθςθ και διακεματικι εκπαιδευτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά με προβλιματα λόγου ςτο τμιμα ζνταξθσ του νθπιαγωγείου. Χατηθγεωργιάδου οφία, Νηπιαγωγόσ-Ψυχολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφζσ υνεδρία 10: ΔΙΑΦΤΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ/ΑΤΣΙΜΟ ΤΧΗΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Προεδρείο: Ιωάννης Τσίκουλας & Δημήτρης Αντωνακάκης :45 Η Μπαλϊντα του Βαγγϋλη: πϊζοντασ το φρϊγμα του Αυτιςμού με τη Μουςικοθεραπεύα. Αντωνακάκησ Δημήτρησ, Μουςικοθεραπευτήσ, Διδάςκων ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτησ 09:45 10:00 Σχολικι οργάνωςθ και αποτελεςματικζσ πρακτικζσ ςυνεκπαίδευςθσ για μακθτι με αυτιςμό: Ζνα παράδειγμα. Μποφρασ Ακανάςιοσ, Δ/ντήσ Ειδικοφ Δημ. χ. Ηρακλείου Αττικήσ Κουκουβίνου οφία, Ψυχολόγοσ Πθλείδου Κωνςταντίνα, Ειδική Παιδαγωγόσ, Δρ. Φιλοςοφίασ 10:00 10:15 Χαρακτθριςτικά των γονζων και εκπαίδευςθ των παιδιϊν με αυτιςμό ι άλλεσ διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ, υριοποφλου Χριςτίνα, Διδάςκουςα Παν/μίου Μακεδονίασ Σμήμα

18 Εκπαιδευτικήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Ιωάννθσ Σςίκουλασ, Καθηγητήσ Αναπτυξιακήσ Παιδιατρικήσ, Α.Π.Θ. 10:15 10:30 Θ ψυχοςυναιςκθματικι εικόνα τθσ οικογζνειασ ςτα παιδιά με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι (δ.α.δ.) κατά τθν ζνταξι τουσ ςτθν α δθμοτικοφ με παράλλθλθ ςτιριξθ. Λαμπράκθσ Αντώνιοσ, Κοινωνιολόγοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ οφλασ Δθμιτρθσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Μπερδζκλθ Ελευκερία, Ψυχολόγοσ 10:30 10:45 Πρόγραμμα ανάγνωςθσ και γραφισ ςε παιδιά με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι. Περιγραφι περίπτωςθσ. οφλασ Δθμιτρθσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Λαμπράκθσ Αντώνιοσ, Κοινωνιολόγοσ, Ειδ. Παιδαγωγόσ Μπζλλου Μαρία, Λογοθεραπεφτρια 10:45 11:00 Στρατθγικζσ Παρζμβαςθσ ςε παιδιά με ΔΑΔ ΦΑ. Ντοφλια Παραςκευι, Παιδαγωγόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλλειμα υνεδρία 12: WORKSHOP ΝΕΨΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΨΝ Προεδρείο: Προκόπης Πανδής & Φρέρης Γεώργιος :45 Δυςλεξύα και εκμϊθηςη ξϋνησ γλώςςασ. Μενεςελίδου Ιωάννα, Καθηγήτρια Αγγλικήσ Φιλολογίασ, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων 09:45 10:00 Online Λεξικό Νοθματικισ για Πλθροφορικι και Τθλεπικοινωνίεσ Αβραμίδθσ Διογζνθσ, Γραμματειακή υποςτήριξη του προγράμματοσ Συμβουλευτικήσ- Διαχείριςησ κρίςεων και Ψυχομετρίασ 10:00 10:15 Τα εννοιολογικά λάκθ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ τθσ διαίρεςθσ από μακθτζσ με δυςαρικμθςία, Θοδωρισ ταματάκθσ, Δρ. Μαθηματικόσ 10:15 10:30 Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςε μια τάξθ με αυτιςμό: θ προτίμθςθ ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο ωσ ενιςχυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ δαςκάλουμακθτι. Μπαλδιμτςι Ελζνθ, Φιλόλογοσ Ειδικήσ Αγωγήσ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 10:30 10:45 Θ ςυμβολι τθσ Υποςτιριξθσ Συνομιλικων ςτθν Ζνταξθ και ςτθ Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ Παιδιϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ ι Αναπθρία. ουρλαντηι Αγγελικι, Τπ. Διδάκτωρ χολικήσ Ψυχολογίασ 10:45 11:00 Συμβουλευτικι γονζων με ςφνδρομο Asperger. Αλεξάκθ Χριςτίνα, Εκπαιδευτικόσ 11:00 11:30 Συζθτηςη 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφέσ

19 υνεδρία 13: ΕΡΓΑΙΕ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ Προεδρείο: Ευαγγελία Ματζίρη & Νίκος Χουρδάκης :45 εξουαλικότητα και ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ. Πλατιώτη Βαςιλική, Εκπαιδευτικόσ Φαριςίου Κωνςταντίνα, Εκπαιδευτικόσ 09:45 10:00 Χαριςματικά παιδιά: «μια αλικεια για λίγουσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα». Μελζτθ περίπτωςθσ ενόσ χαριςματικοφ παιδιοφ. Ευαγγελία Ματηίρθ, Κοινωνική ανθρωπολόγοσ, Μάρκα Χουτηίδου, Φιλόλογοσ Αγγλικών 10:00 10:15 Στερεότυπεσ αντιλιψεισ και αξίεσ εκπαιδευτικϊν για τα χαριςματικά παιδιά. Μελζτθ περίπτωςθσ ςε ζνα ςχολείο, Μάρκα Χουτηίδου, Φιλόλογοσ Αγγλικήσ Γλώςςασ Ευαγγελία Ματηίρθ, Κοινωνική Ανθρωπολόγοσ 10:15 10:30 Το παιχνίδι ωσ μζςο αξιολόγθςθσ και κεραπείασ ςτθν εργοκεραπευτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά με αυτιςμό, Μοςχοφσ Αικατερίνθ, Οικονομολόγοσ Σηιώρασ Νικόλαοσ, Οικονομολόγοσ 10:30 10:45 Αυτιςμόσ: εκπαιδευτικζσ και κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ, Ελζνθσ Εμμανουιλ, Γυμναςτήσ Βαςιλειάδθσ ταμάτθσ, Οικονομολόγοσ Καραςταμάτθ Διονυςία, Οικονομολόγοσ Κουμνάκθ Χριςτίνα, Νηπιαγωγόσ Μοςχοφσ Αικατερίνθ, Οικονομολόγοσ 10:45 11:00 Μετράμε τα αρωματικά φυτά τθσ Κριτθσ- Διακεματικό project για ΑμεΑ ςτο Γυμνάςιο. Χαρίκλεια ταματάκθ, Εκπαιδευτικόσ Νίκοσ Χουρδάκθσ, Εκπαιδευτικόσ Πάτρα Παπαδάκθ, Εκπαιδευτικόσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 11:00 11:30 υηιτθςθ 11:30 12:00 Διάλειμμα - Καφζσ

20 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ III 12:00-13:45 υνεδρία 8γ: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ Προεδρείο: Γιασεμή- Όλγα Σαραφίδου & Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη 12:00 12:15 τϊςεισ δαςκϊλων ωσ προσ την ϋνταξη παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτο γενικό ςχολεύο και η ετοιμότητϊ τουσ να εργαςτούν ςυνεργατικϊ, Πέννα Αλεξία, Ειδική Παιδαγωγόσ, Λογοθεραπεύτρια 12:15 12:30 Συγκριτικι μελζτθ τθσ ςυμβολισ τθσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ του διευκυντι του ςχολείου ςτθν επαγγελματικι ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ γενικισ και ειδικισ αγωγισ & εκπαίδευςθσ Βαςίλειοσ ταυρόπουλοσ, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ αραφίδου Γιαςεμι-Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΣΔΕ Παν/μίου Θεςςαλίασ 12:30 12:45 Θ αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των τμθμάτων ζνταξθσ και θ ανάδυςθ των χαρακτθριςτικϊν που απαρτίηουν τθ φυςιογνωμία τουσ, Σηιβινίκου ωτθρία, PhD, Προϊςταμζνη Β ΚΕΔΔΤ Θεςςαλονίκησ Βαςιλικι Κουτςοκώςτα, Msc, χολική φμβουλοσ Ειδικήσ Αγωγήσ 12:45 13:00 Θ επίδραςθ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτισ ςτάςεισ των γονζων απζναντι ςτθν προοπτικι τθσ ζνταξθσ των μακθτϊν με νοθτικι υςτζρθςθ ςτο γενικό ςχολείο, Φιλιππάκθ Αμαλία, Εκπαιδευτικόσ, MSc Επιςτήμεσ Αγωγήσ, Καλαϊτηιδάκθ Μαριάννα, Επ. Καθ. Βιολογίασ, Π.Σ.Δ.Ε, Παν/μίου Κρήτησ 13:00 13:15 Θ διαχείριςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ ςτθ ςχολικι τάξθ. Ο ρόλοσ τθσ ςυνεργαςίασ του ψυχολόγου και του ειδικοφ παιδαγωγοφ. Παναγιωτάκθσ Αλζξανδροσ, Ψυχολόγοσ Ηεγκίνογλου Παναγιώτθσ, χολικόσ φμβουλοσ 13:15 13:45 Συζθτηςη 13:45 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ υνεδρία 11α: ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Προεδρείο: Σταμάτης Γαργαλιάνος & Βασιλεία Παπαδοπούλου 12:00 12:15 Διερεύνηςη ορθογραφικών λαθών μεταξύ αγοριών και κοριτςιών με και χωρύσ δυςκολύεσ ανϊγνωςησ. Βενιανάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικόσ-Ψυχολόγοσ, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτησ 12:15 12:30 Οι γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Α/κμιασ για τθ Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ-Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΠ-Υ). Κουραντηι Ευδοκία, χολική φμβουλοσ 12:30 12:45 Στρατθγικζσ ανάγνωςθσ από μακθτζσ του δθμοτικοφ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων,

21 Μαςτροκανάςθσ Κωνςταντίνοσ, Δάςκαλοσ Γελαδάρθ Ακθνά, Δαςκάλα 12:45 13:00 Ο μακθτισ με ΔΕΠ-Υ ςτο ςθμερινό ςχολείο: Μια μελζτθ περίπτωςθσ και θ εξατομικευμζνθ αντιμετϊπιςι τθσ, Πθνελόπθ Φραντηι, Εκπαιδευτικόσ 13:00 13:15 Συγκριτικι μελζτθ μεκόδων πρϊτθσ ανάγνωςθσ ςτθν εκπαίδευςθ παιδιϊν με και χωρίσ προβλιματα όραςθ. Ηεγκίνογλου Παναγιώτθσ, χολικόσ φμβουλοσ Σηενάκθ Μαρία, Προϊςταμζνη Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ 13:15 13:45 Συζθτηςη 13:45 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ υνεδρία 9β: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Αλέξανδρος Παπάνης & Γιώργος Μπάρμπας 12:00 12:15 Παιδιϊ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςε κανονικϋσ ςχολικϋσ τϊξεισ: Διδαςκαλύα και μϊθηςη. Βαςτάκη Μαρία, Msc, Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ 12:15 12:30 Καλλιτεχνικό Εργαςτιρι Ηωγραφικισ του Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) Ζδεςςασ /Μελζτθ Περίπτωςθσ. Θεοδωρίδου οφία, Τπεφθυνη Λειτουργίασ ΚΠΕ Ζδεςςασ 12:30 12:45 Ζνταξθ και Αποκλειςμόσ ςτο Ελλθνικό Σχολικό Πλαίςιο: Ερευνθτικι Μελζτθ των Απόψεων Γονζων και Δαςκάλων. Καπελλάκθ Ιωάννα, MSc., Φιλόλογοσ 12:45 13:00 Θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ μζςα από τθ διδαςκαλία δεξιοτιτων για οικονομικζσ ςυναλλαγζσ: ζνα πιλοτικό πρόγραμμα για μακθτζσ με νοθτικι ανεπάρκεια ςε ειδικό δθμοτικό ςχολείο. Γιώργοσ Μπάρμπασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ ΣΕΠΑΕ Α.Π.Θ. Ευκυμία Σςιόλκα, Δαςκάλα Ειδικήσ Αγωγήσ Αγγελικι Καραγιάννθ, Νηπιαγωγόσ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ

22 υνεδρία 6γ: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Προεδρείο: Στέφανος Βασιλόπουλος & Σωτηρία Τζιβινίκου 12:00 12:15 χεδιαςμόσ, ανϊπτυξη και αξιολόγηςη ϋντυπου διδακτικού υλικού με χρόςη και τροποπούηςη του μοντϋλου West Λιοναρϊκη μοντϋλο ςχεδιαςμού διδακτικού υλικού ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη- για την εκπαύδευςη ατόμων με μϋτρια και ελαφριϊ νοητικό υςτϋρηςη. Μια μελϋτη περύπτωςησ εφαρμοςμϋνη ςτη διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ Γλώςςασ και του εργαςτηρύου Υυτικόσ Παραγωγόσ ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμϊτασ. Κόκκινου Μαρία-ωτηρία, Εκπαιδευτικόσ ΕΕΕΕΚ Καλαμάτασ Φατζή Αναςταςία, Εκπαιδευτικόσ ΕΕΕΕΚ Καλαμάτασ 12:15 12:30 Μια πρόταςθ ςυνκετικισ ψυχοπαιδαγωγικισ με βάςθ τθ ςυνκετικι ψυχοκεραπεία: εφαρμογι ςτθ γενικι και ειδικι αγωγι. Κωνςταντινίδθσ Γεώργιοσ, Δάςκαλοσ Βαςιλόπουλοσ τζφανοσ, Λζκτορασ ΠΣΔΕ Παν/μίου Πατρών Κανδφλθ Κ., Επιςκζπτρια Τγείασ Αττικοφ Νοςοκομείου 12:30 12:45 Αναπτφςςοντασ, κινθτοποιϊντασ και βελτιϊνοντασ δεξιότθτεσ: θ εφαρμογι μακθςιακοφ προγράμματοσ ςε ομάδα τμιματοσ του Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Θρακλείου Αττικισ. Πθλείδου Κωνςταντίνα, Διδάκτωρ Φιλοςοφίασ Α.Π.Θ. 12:45 13:00 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ, ςτρατθγικζσ και προςαρμογζσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν ανάπτυξθσ του γραπτοφ λόγου. Μελζτθ περίπτωςθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Σηιβινίκου ωτθρία, Προϊςταμζνη Β ΚΕΔΔΤ Θεςςαλονίκησ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα

23 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ Α: Η ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ψ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Προεδρείο: Εμμανουήλ Κολιάδης & Μιχάλης Σσάκαλος 12:00 12:15 Η εφαρμογό τησ Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ ςτα Σμόματα Ένταξησ τυφλών μαθητών. Ανδρόγιαννησ Ηλίασ 12:15 12:30 Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία-Διαφοροποιθμζνεσ πθγζσ: Ο ρόλοσ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ. Βαςιλείου Θλίασ 12:30 12:45 Κακολικόσ Σχεδιαςμόσ και ςφγχρονο ςχολείο. Δενδάκθ Αγάπθ 12:45 13:00 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ ςτο πλαίςιο τθσ Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ. Κονιςτι Πόπθ 13:00 13:30 Συζθτηςη 13:30 14:15 Διάλειμμα - Καφέσ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΙV 14:15-15:45 υνεδρία 8δ: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ Προεδρείο: Χριστίνα Αθανασιάδου & Λευκή Κουρέα 14:15-14:30 Εκπαύδευςη και απόψεισ Ελλόνων δαςκϊλων γενικόσ αγωγόσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςχετικϊ με τη ςυνεκπαύδευςη των παιδιών που ανόκουν ςτο φϊςμα του αυτιςμού και των ςυμμαθητών τουσ τυπικόσ ανϊπτυξησ. Φατζηζήςη Ελένη, MSc., Φιλόλογοσ 14:30 14:45 Ο «λόγοσ» των επαγγελματιϊν υγείασ και εκπαίδευςθσ για τθν αναπθρία Χουχοφλθ Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ Ακαναςιάδου Χριςτίνα, Λζκτορασ Σμ. Ψυχολογίασ Α.Π.Θ. 14:45 15:00 Θ επίδραςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ κακοδιγθςθσ από ςυνομθλίκουσ ςτθν κατάκτθςθ λεξιλογίου παιδιϊν με και χωρίσ αναπθρία ςτθ γενικι τάξθ, Κουρζα Λευκι, Δρ., Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου 15:00 15:15 Οι αντιλιψεισ του προςωπικοφ για τθν ανατροφοδότθςθ του ςτα ειδικά ςχολεία. Χρυςοςτομίδθσ Πζτροσ, MSc., Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Α/θμιασ Εκπ/ςησ, Ψαλλιδάκου Αδαμαντία, Δρ. Ειδικήσ Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ ΕΚΠΑ 15:15 15:45 υηιτθςθ

24 υνεδρία 11β: ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Προεδρείο: ταμάτης Γαργαλιάνος & Αλέξανδρος-ταμάτιος Αντωνίου 14:15-14:30 Μαθητϋσ με «Διπλό Ιδιαιτερότητα». Εντοπιςμόσ και προτϊςεισ υποςτόριξησ ενόσ χαριςματικού μαθητό με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ. Λιόντου Γεωργία, Ψυχολόγοσ ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου αρίδου Φρυςάνθη, Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγή, ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου Παπαδοπούλου Βαςιλεία, Κοινωνική Λειτουργόσ, Προΰςταμένη ΚΕΔΔΥ Δωδεκανήςου 14:30 14:45 Θ πακολογία τθσ «ανωτερότθτασ»: Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ χαριςματικϊν παιδιϊν. Χαριοπολίτου Αικατερίνθ, Τπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντωνίου Αλζξανδροσ-ταμάτιοσ, Λζκτορασ Ψυχολογίασ ΕΚΠΑ Κοντηίνου Ιωάννα, Εκπαιδευτικόσ, φμβουλοσ ταδιοδρομίασ 14:45 15:00 Φιλόλογοι και δυςλεξία: μια ςχζςθ άγχουσ, αναςφάλειασ και επιφυλακτικότθτασ. Ακαναςάκθσ Αντώνθσ, MSc, Δρ. Παιδαγωγικήσ 15:00 15:15 Θζατρο για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ: Προςπάκειεσ για βελτίωςθ καλλιτεχνικϊν, κοινωνικϊν και ψυχολογικϊν αποκλίςεων μζςα από τθ κεατρικι δθμιουργία, Γαργαλιάνοσ ταμάτθσ, Λζκτορασ Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ 15:15 15:45 υηιτθςθ υνεδρία 9γ: ΦΟΛΙΚΗ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Προεδρείο: Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου & Βασίλης Γιαλαμάς 14:15-14:30 Ρατςιςμόσ και ΑΜΕΑ. Παλαιολόγου Νεκταρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Δ. Μακεδονίασ Γιαλαμάσ Βαςίλησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΕΚΠΑ Παπανικολάου Μαρία, 14:30 14:45 Αντιλιψεισ και διάκεςθ αλλθλεπίδραςθσ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ με παιδιά με αναπθρίεσ. Άννα Χρθςτάκθ, Νηπιαγωγόσ Μαρία Μαλικιώςθ-Λοΐηου, Καθηγήτρια ΣΕΑΠΗ ΕΚΠΑ 14:45 15:00 Αξιολόγθςθ τθσ ςτάςθσ και τθσ πρόκεςθσ των κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ωσ προσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παραολυμπιακι Θμζρα ςτα Σχολεία». Α. Δουλκερίδου, Π. Αλμπανίδου, Π. Γραικίνθσ-Ευαγγελινόσ, Χ. Ευαγγελινοφ, Εργαςτήριο Προςαρμοςμζνησ Φυςικήσ Αγωγήσ, ΣΕΦΑΑ ερρών, Α.Π.Θ. 15:00 15:15 Προοπτικζσ και προχποκζςεισ τθσ ζνταξθσ των κωφϊν μακθτϊν ςτο «κοινό» ςχολείο,

25 Σριγώνθ Ακθνά, Φιλόλογοσ (Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ) 15:15 15:45 υηιτθςθ

26 υνεδρία 6δ: ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Προεδρείο: Αγνή Βίκη & Ιωάννης Φυκάρης 16:00-16:15 Μεθόδευςη ϋνταξησ μαθητών με τραυλιςμό ςτη διδακτικό διαδικαςύα ςτο Δημοτικό χολεύο: Μύα μελϋτη περύπτωςησ διδακτικόσ και λογοθεραπευτικόσ παρϋμβαςησ. Υύκαρησ Ιωάννησ, Λέκτορασ (υπό διοριςμό) Παν/μίου Ιωαννίνων Μποβολή Ωννα, MSc., Λογοθεραπεύτρια 16:15-16:30 Προοπτικζσ παρζμβαςθσ ειδικϊν παιδαγωγϊν ςτθν αυτοτραυματικι ςυμπεριφορά ατόμων με αναπτυξιακζσ διαταραχζσ. Ντίνασ Κωνςταντίνοσ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Παρλάτηα Ελζνθ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Zαχείλα Μαρία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μαςτοροδιμου Χρυςοφλα, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μπόνια Βελθςςαρία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Μιχαλαρζα Αγγελικι, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Ευςτακίου Ευάγγελοσ, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Καλζνθ Ευκυμία, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Θεοχάρθ Βάγια, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ Αυγζρθ Λαμπρινι, Ειδικόσ Παιδαγωγόσ 16:30-16:45 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ προγράμματοσ ψυχοεκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του αμφίπλευρου κινθτικοφ ςυντονιςμοφ των άνω άκρων και ειδικότερα τθσ δεξιότθτασ χριςθσ ψαλιδιοφ των παιδιϊν με νοθτικι κακυςτζρθςθ. Κουτςομπίνα Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ, Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων 16:45-17:15 υηιτθςθ

27 υνεδρία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ Α2 Η ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ψ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Προεδρείο: Εμμανουήλ Κολιάδης 16:00-16:15 Η ανύχνευςη των αναγνωςτικών δυςκολιών μϋςα από τη Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα Κοςμόπουλοσ Γιάννησ, Κρόκου Ζωή, Ορφανόσ Πέτροσ 16:15-16:30 Διαφοροποιθμζνθ Διδαςκαλία ςτα φιλολογικά μακιματα Μάλαμα Βαςιλικι 16:30-16:45 Θλεκτρονικά κείμενα ωσ εργαλεία Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ για μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Μουταβελισ Αδριανόσ 16:45-17:15 Συζθτηςη

28 ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Κώςτασ Ηώρασ Εμμανουιλ Κολιάδθσ Cor Meijer Sheila Riddell Michelle Moore, Mirjana Petrović- Lazić Mile Vukovic Καθηγητήσ & πρ Αντιπρφτανησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Πρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών Αντιπρόεδροσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ Director European Agency for Development in Special Needs Education Professor & Director Centre for Research in Education Inclusion & Diversity, University of Edinburgh Senior Lecturer, University of Sheffield Professor, University of Belgrade Professor, University of Belgrade Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ Δθμιτρθσ Γουδιρασ Θλίασ Κουρκοφτασ Επίκουροσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Κρήτησ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ευςτράτιοσ Παπάνθσ Νίκοσ Παπαδάκθσ Παναγιώτθσ Γιαβρίμθσ Γιάννθσ Φραγκοφλθσ Κωνςταντίνα καναβι Αικατερίνθ Μπαλάςα ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Επίκουροσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Πρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Κρήτησ Αντιπρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Λζκτορασ Πανεπιςτημίου Αιγαίου Τπ. Διδάκτωρ Πανεπιςτημίου Κρήτησ Καθηγήτρια Πανεπιςτημίου Αιγαίου Κοινωνιολόγοσ, MBA, Προϊςταμζνη Γραμματείασ εμιναρίων Ειδικήσ Αγωγήσ και υμβουλευτικήσ

29 Διογζνησ Αβραμίδησ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Χρήςτοσ Γιαννοφλησ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Δζςποινα Δρακάκη, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Γεράςιμοσ Κοντόσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Ιωάννα Λυτρίβη, Πανεπιςτήμιο Κρήτησ Γεώργιοσ Μαςτρογιαννόπουλοσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Πηνελόπη Πουλεροφ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Μιχάλησ Σςάκαλοσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Δήμητρα Φιλιπποποφλου, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου Αγάπη Ψαρουδάκη, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου ΜΕΣΑΦΡΑΘ-ΔΙΕΡΜΘΝΕΙΑ Γρηγόριοσ Καβαρνόσ, Ειρήνη-Μυρςίνη Παπάνη, Αλζξανδροσ Παπάνησ, Μυρςίνη Ρουμελιώτου

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου «ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου Εκλογική Περιφζρεια Βαγίων Δρζνιοσ ωτιριοσ του Χαραλάμπουσ Αςτυνομικόσ Μάγκα- Μάρκου Κωνςταντίνα του Ευαγγζλου Οικιακά Σάκθσ Ελευκζριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη

Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Αγγ. Γενά Μέλη: Φ. Αντωνίου Γ. Μπαλαμώτης. Θ. Αστέρη Ν. Παπαδόπουλος. Π. Γαλάνης Φ. Πολυχρόνη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 & ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS 1 Χρθςτίδου Βαςιλεία vchristi@uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 2 Νάνοσ Γεώργιοσ gnanos@agr.uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 3 Βζντηασ Δθμιτριοσ ventzas@teilar.gr ΣΕΙ Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 4 Ματκιόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων Εθνικής Αμύνης 27 2ος Όροφος Σάββατο 19 και Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο» 2-3 Οκτωβρίου 2015 Titania Hotel, Αθήνα Ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

Διημερίδα. «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο» 2-3 Οκτωβρίου 2015 Titania Hotel, Αθήνα Ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Διημερίδα «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο» 2-3 Οκτωβρίου 2015 Titania Hotel, Αθήνα Ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Οκτωβρίου 2015 Χαιρετισμοί 10.00-10.30 Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο (Αναπληρωτή Καθηγητή) Σάββατο 15 /6 /2013 Συνεδρία 1 ΨΓ1 Γρηγορίου Φωτεινή Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ Σάββατο 21/6 /2013 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο Συνεδρία 1 Θεματικό Πεδίο: Ειδική Αγωγή ΕΑ1 Φύσσα Αριστέα Συγκριτική αξιολόγηση στρατηγικών-πρακτικών για την προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Σάββατο 19 & Κυριακή 20 MAIOY 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Σάββατο 19 & Κυριακή 20 MAIOY 2012 Η Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε διοργανώνει ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σάββατο 19 & Κυριακή 20 MAIOY 2012 Ψυχική υγεία των παιδιών και ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδικό Ιατρείο Διάχυτων Διαταραχών της Ανάπτυξης ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Eιδικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Ξενοδοχείο Caravel Κυριακή 5 Απριλίου 2009

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Ξενοδοχείο Caravel Κυριακή 5 Απριλίου 2009 ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Ξενοδοχείο Caravel Κυριακή 5 Απριλίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.30 11.15 Ολομέλεια Προεδρείο: Συλβάνα Ράπτη, Θάλεια Δραγώνα και Αχιλλέας Μητσός Καλωσόρισμα και προσφώνηση Προέδρου : Άννα Διαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης: Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης: Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 17/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 17/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Dr.Southbank University, London, UK. 1. 3 4 Stevenson Bob Prof., James Cook University, Australia 5 Αδάμ Σωτηρία Μουσικοσυνθέτης

Dr.Southbank University, London, UK. 1. 3 4 Stevenson Bob Prof., James Cook University, Australia 5 Αδάμ Σωτηρία Μουσικοσυνθέτης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΑΠO ΤΟ 2004 μέχρι 2013 ΙΔΙΟΤΗΤΑ Huckle John Dr.Southbank University, London, UK. 1 Larrere Catherine Prof., University Paris 1-Pantheon- 2 Sorbonne 3 Jean-Marc Lang. Prof.,Université

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ 11-13 ΜΑΪΟΥ 1992

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ 11-13 ΜΑΪΟΥ 1992 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΩΝ 11-13 ΜΑΪΟΥ 1992 Περιλαμβάνονται μόνο οι σύνεδροι που έδωσαν τα στοιχεία τους. 2 Ζαχιώτη Νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 07/09/1987 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: soph.papanikola@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον»

«Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Ημερίδα «Κρίσεις και Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον» Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 1 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Α. «Παιδαγωγικές Πρακτικές και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενταξιακής Υποστήριξης των Α.με.Ε.Ε.Α» ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 10-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 10-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 10-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 357 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π ΚΑΙ ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πορίσματα Ερευνών. «Ολιστική Προσέγγιση του Σχολικού Εκφοβισμού»

Αποτελέσματα Πορίσματα Ερευνών. «Ολιστική Προσέγγιση του Σχολικού Εκφοβισμού» Αποτελέσματα Πορίσματα Ερευνών «Ολιστική Προσέγγιση του Σχολικού Εκφοβισμού» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2 H ΗΜΕΡΑ Σάββατο 9 Μαΐου 2015, 09.30 16.00 Αίθουσα Jacqueline de Romilly - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ. Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753 e-mail: g- ece@uth.gr. Σηλ: 2421074753 Βόλος 14-6-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ. Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753 e-mail: g- ece@uth.gr. Σηλ: 2421074753 Βόλος 14-6-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣ ΗΜΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ ΚΟ Σ ΜΗΜΑ ΠΡΟΧΟΛΙ ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753 e-mail: g- ece@uth.gr Πληροφορίες: ουμπενιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλλυ Ιωσηφίδη Ιδρύτρια και Πρόεδρος ICPS

Πόλλυ Ιωσηφίδη Ιδρύτρια και Πρόεδρος ICPS Μήνυμα Προέδρου ICPS Είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει όλους μας και καθέναν ξεχωριστά. Πιθανόν οι επιπτώσεις να είναι διαφορετικές και η βαρύτητα να διαβαθμίζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 1 Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Βεζυρτζή Σταματία 3216 Παναγιώτου Παναγιώτα 3699 Μόγιας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647

Διαβάστε περισσότερα

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 2810285261 2 Αναςταςίου Κατερίνα Λογοκεραπεφτρια Λεωφόροσ Ακθνϊν 134 Άγιοσ Ακανάςιοσ 2310702566 3 Απάλλα Καλλιόπθ Ψυχίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση 12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς

Επιμόρφωση 12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Bringing Europe to School Teachers (Β.Ε.S.T)» Δράση KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools) Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 9.30-10.00 ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ) 10.00-10.30 «CLIL: Από τη Διδασκαλία στη Δημιουργία» Ματθαιουδάκη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 1391 18,7 1 1971 Σελίδα 1 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση (1-12-2014) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο»

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Από έρευνα σε µαθήτριες και µαθητές της A Γυµνασίου Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2016 «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΟΝΣΕΟΡΙΑΝΟ ΤΣΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΤΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Παρασκευή 20 & άββατο 21 Δεκεμβρίου2013

ΣΟ ΜΟΝΣΕΟΡΙΑΝΟ ΤΣΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΤΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Παρασκευή 20 & άββατο 21 Δεκεμβρίου2013 Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΔΡΤΜΑ. & Μ. ΓΟΤΔΕΛΗ ΣΟ ΜΟΝΣΕΟΡΙΑΝΟ ΤΣΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΤΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr Ϊννα Πολεμικού Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Φεβ. 2004-10 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Research in Psychology University of Bath,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /0/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Σελίδα ΛΙΑΓΚΟΥ ΙΡΕΝΑ ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΟΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Τμήμα Ψυχολογίας, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας και το Κέντρο Ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ. Αντίδρασε μέσω της Τέχνης Κάνε τη διαφορά. Μίλα, Εκφράσου, Παίξε και Μοιράσου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ. Αντίδρασε μέσω της Τέχνης Κάνε τη διαφορά. Μίλα, Εκφράσου, Παίξε και Μοιράσου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ Αντίδρασε μέσω της Τέχνης Κάνε τη διαφορά. Μίλα, Εκφράσου, Παίξε και Μοιράσου Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας την σχολική βία και τον εκφοβισμό μέσω της Τέχνης 25 και 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα