Ενηµερωτική Ηµερίδα. «υνατότητες Μεταπτυχιακών Σπουδών για γυναίκες επιστήµονες» Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου Οµιλία ρ. Εύης Μπάτρα, Προέδρου ΣΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτική Ηµερίδα. «υνατότητες Μεταπτυχιακών Σπουδών για γυναίκες επιστήµονες» Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2007. Οµιλία ρ. Εύης Μπάτρα, Προέδρου ΣΕΕ"

Transcript

1 Ενηµερωτική Ηµερίδα «υνατότητες Μεταπτυχιακών Σπουδών για γυναίκες επιστήµονες» Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2007 Οµιλία ρ. Εύης Μπάτρα, Προέδρου ΣΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Εκ µέρους του Σ του Συνδέσµου Ελληνίδων Επιστηµόνων σας καλωσορίζω στην σηµερινή µας εκδήλωση και εκφράζω τη χαρά µου για την παρουσία σας. Η σηµερινή µας εκδήλωση είναι η πρώτη από τρείς που θα πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος Απριλίου 2008, στο πλαίσιο ενός ετήσιου έργου που υλοποιεί ο ΣΕΕ σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστηµόνων «Μαρία Κιουρί», το οποίο έχει τίτλο «Υποστήριξη και συµβουλευτική γυναικών στην αναζήτηση και πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελµατική Κατάρτιση» και ειδικότερα από το Μέτρο 1.6. «ράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης µε την ενεργό συµµετοχή των ΜΚΟ». Στην σηµερινή µου οµιλία θα σας παρουσιάσω τους άξονες του έργου αυτού. Ο Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων (ΣΕΕ), από την ίδρυσή του (1924) µέχρι σήµερα παρέχει ουσιαστική στήριξη στις γυναίκες πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, εργαζόµενος για την εξύψωση της επαγγελµατικής και επιστηµονικής στάθµης τους. Ο Ελληνικός Σύλλογος Επιστηµόνων «Μαρία Κιουρί» (Παράρτηµα Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Marie Curie Fellows Association, MCFA-Hellas), που ιδρύθηκε το 2003, επιδιώκει, µεταξύ άλλων, την βέλτιστη διάχυση των 1

2 πληροφοριών και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού στον παγκόσµιο επιστηµονικό-ερευνητικό χώρο. Μελέτες και έρευνες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας (ΓΓΙ), του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), σε συνδυασµό µε τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕ, αποτυπώνουν τις εξής τάσεις στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας των γυναικών: - Ο αριθµός των γυναικών που εισέρχονται σε κάποια πανεπιστηµιακή σχολή αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία 20 χρόνια. Οι γυναίκες έχουν σπάσει το φράγµα παραδοσιακά θεωρούµενων «ανδρικών» σχολών (π.χ. Νοµική, Ιατρική), ενώ αυξάνεται σταδιακά ο αριθµός τους και στις Πολυτεχνικές σχολές. Σήµερα υπάρχει πληθώρα πανεπιστηµιακών σχολών, στις οποίες οι φοιτήτριες είναι περισσότερες από το 50% του συνόλου των φοιτητών, και µάλιστα επιδεικνύουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες συµφοιτητές τους. - Αντίθετα, ο αριθµός των γυναικών που επιλέγουν την συνέχιση των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο υπολείπεται κατά πολύ εκείνου των ανδρών. Υπάρχει σαφώς µία διστακτικότητα στις πτυχιούχους να παρατείνουν τον χρόνο των σπουδών τους. Η τάση αυτή ερµηνεύεται από τα υπάρχοντα κοινωνικά στερεότυπα, σύµφωνα µε τα οποία οι γυναίκες δεν είναι αναγκαίο να επενδύουν περαιτέρω στις σπουδές τους, καθώς αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον αναπαραγωγικό και µητρικό τους ρόλο. Η ηλικία εκπόνησης µεταπτυχιακών σπουδών (25-35 ετών) συµπίπτει µε αυτήν που «υποδεικνύεται» ως η βέλτιστη για τεκνοποιία. Ένας επί πλέον αποτρεπτικός λόγος είναι ότι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια δεν υποστηρίζει οικονοµικά τις µακροχρόνιες σπουδές των θυγατέρων της, αφού θεωρεί ότι ο άνδρας είναι το βασικό οικονοµικό στήριγµα της µελλοντικής οικογένειας και το εισόδηµα της γυναίκας είναι απλώς «συµπληρωµατικό». - Η ανεργία των πτυχιούχων γυναικών είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτή των ανδρών. 2

3 - Ο ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας διαρκώς εντείνεται. Παράλληλα, απαιτείται συχνότερα τόσο η εξειδίκευση όσο και η διεπιστηµονικότητα για την κατοχύρωση µιας καλύτερα αµειβόµενης θέσης εργασίας. - Οι γυναίκες, σε σχέση µε τους άνδρες, είναι λιγότερο καλά πληροφορηµένες για τις δυνατότητες που έχουν για µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και για τις µελλοντικές προοπτικές µιας τέτοιας επιλογής (π.χ. το επάγγελµα του ερευνητή, όχι µόνον δεν είναι ελκυστικό για αυτές, αλλά είναι σχεδόν άγνωστο). Επί πλέον, η πρόσβασή τους σε πηγές πληροφόρησης µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι περιορισµένη. - Οι γυναίκες στατιστικά έχουν χαµηλότερο εισόδηµα από τους άνδρες, γεγονός που δρα ανασταλτικά στην αυτο-χρηµατοδότηση των µεταπτυχιακών τους σπουδών. Παρόµοια προβλήµατα εντοπίζονται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως αποδεικνύουν σχετικές µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για το επάγγελµα του ερευνητή, µόλις πρόσφατα διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και ο Κώδικας εοντολογίας για την πρόσληψη των ερευνητών» και η ενασχόληση µε την έρευνα αναγνωρίστηκε ως επάγγελµα. Στο πλαίσιο της ανάγκης ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της καινοτοµίας, η αύξηση του αριθµού των ερευνητών πρέπει να διασφαλισθεί, προκειµένου να αποφευχθεί η παρεµπόδιση της επίτευξης των στόχων της Λισσαβόνας και της Βαρκελώνης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνιστάται «... η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών ερευνητών προωθώντας τη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την κατοχύρωση σταθερότερων και ελκυστικότερων σταδιοδροµιών στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης», και «Οι εργοδότες ή/και οι χρηµατοδότες ερευνητών...οφείλουν να µεριµνούν ώστε οι όροι εργασίας τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών ερευνητών να τους επιτρέπουν να συνδυάζουν τις οικογενειακές και γονικές τους υποχρεώσεις µε τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις σταδιοδροµίας». 3

4 Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι νέες γυναίκες επιστήµονες καλούνται σήµερα να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνουν τις αποφάσεις για την επαγγελµατική τους εξέλιξη, ώστε να διασφαλίσουν περισσότερες, σταθερότερες και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας. Ο ΣΕΕ, έχοντας υπ όψιν του τα παραπάνω, επέλεξε να συνεργαστεί µε τον MCFA- Hellas και από κοινού να αναλάβουν δράση για την «υποστήριξη και συµβουλευτική γυναικών στην αναζήτηση και πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών». Τιµώντας δε την µνήµη της Προέδρου του Αµαλίας Φλέµιγκ, έδωσε το όνοµά της στο εν λόγω έργο, οι στόχοι του οποίου είναι πλήρως εναρµονισµένοι µε τα οράµατα της καταξιωµένης αυτής ερευνήτριας για την απελευθέρωση των γυναικών και την πρόοδο της επιστήµης στο όνοµα της ειρήνης. Η οµάδα στόχος είναι γυναίκες πτυχιούχοι ΑΕΙ, άνω των 22 ετών, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίες επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό, διδακτορικό ή/και µετα-διδακτορικό επίπεδο. Οι ανάγκες τους προσδιορίζονται ως εξής: Πληροφόρηση για τα προσφερόµενα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Εκµάθηση τρόπων αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών Ενηµέρωση για τις πηγές χρηµατοδότησης µεταπτυχιακών σπουδών Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης µε τη χρήση νέων τεχνολογιών Ανάδειξη των επαγγελµατικών και οικονοµικών ευκαιριών που ανοίγονται µετά το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών Προβολή ζωντανών µοντέλων πετυχηµένων γυναικών επιστηµόνων και ερευνητών Ενθάρρυνση, παρότρυνση και συµβουλευτική για απόρριψη των στερεοτύπων, άρση των εµποδίων και µετατροπή τους σε προσκλήσεις. 4

5 Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών υποβλήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικό αίτηµα, το οποίο και έγινε αποδεκτό, για την χρηµατοδότηση της σύστασης και λειτουργίας ενός «προτύπου» κέντρου πληροφόρησης και παροχής διεπιστηµονικών υπηρεσιών, το οποίο θα φιλοξενείται στα γραφεία του ΣΕΕ. Το κέντρο, στη διάρκεια της 12µηνης λειτουργίας του, θα στελεχωθεί µε τρεις (3) επιστήµονες (νέες θέσεις εργασίας), θα εφοδιαστεί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό και θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: ιοργάνωση τριών (3) εργαστηρίων (workshops): Σε κάθε εργαστήριο θα συµµετέχουν ~15 επωφελούµενες γυναίκες, η επιλογή των οποίων θα γίνει µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής τους. Σχετική ανακοίνωση έχει ήδη γίνει και υπάρχουν 30 περίπου ενδιαφερόµενες µέχρι στιγµής, οι περισσότερες από τις οποίες παρευρίσκονται στην εκδήλωση. Στόχος είναι οι νεαρές γυναίκες να εµβαθύνουν σε θέµατα φύλου, να προβληµατιστούν για σχετικές στερεότυπες υποθέσεις και να «προετοιµαστούν», ώστε να διαχειριστούν τις κοινωνικά κατασκευασµένες αντιλήψεις εναλλακτικά. Τα εργαστήρια θα περιλαµβάνουν : - έκθεση απόψεων και ανησυχιών των συµµετεχουσών, - βιωµατικές ασκήσεις (παίξιµο ρόλων, ασκήσεις ευαισθητοποίησης), το υλικό των οποίων θα προετοιµάζεται από ειδικούς επιστήµονες, - ανοιχτές συζητήσεις (debates) µε µοντέλα ρόλων κατά φύλο για την µετατροπή των «εµποδίων» σε «προκλήσεις». Ο συµβουλευτικός ρόλος ή ρόλος µέντορα που διαδραµατίζουν τα έµφυλα µοντέλα είναι καίριας σηµασίας και προκύπτει από το µοίρασµα των εµπειριών τους µε τις επωφελούµενες. ιοργάνωση τριών (3) επιµορφωτικών ηµερίδων: Οι ηµερίδες, µία από αυτές είναι η σηµερινή, είναι ανοιχτές και θα περιλαµβάνουν διαλέξεις για: - Τις διαθέσιµες επιλογές για µεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιεθνώς, τις δυνατότητες διεκδίκησης ατοµικής 5

6 υποτροφίας από Ελληνικούς και ιεθνείς φορείς και µετάβασης σε κάποιο ερευνητικό κέντρο ή βιοµηχανία για την εκπόνηση µεταπτυχιακών σπουδών µε εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. - Την Ανάδειξη του ρόλου των Γραφείων ιαµεσολάβησης των Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Ιδρυµάτων και των συµβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν. - Την Προβολή ιστοριών επαγγελµατικά επιτυχηµένων γυναικών επιστηµόνων, που ακολούθησαν το επάγγελµα του ερευνητή. - Τον Εντοπισµό των συνηθέστερων προβληµάτων των γυναικών και τους τρόπους αντιµετώπισής τους. - Την δράση και τους σκοπούς του MCFA-Hellas, του Ελληνικού ικτύου Κινητικότητας Ερευνητών, της International Federation of University Women, του ικτύου ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ της ΓΓΕΤ, της European Platform for Women in Science και άλλων συναφών οργανισµών. - Την ανάγκη ενίσχυσης της γυναικείας συµµετοχής σε µεταπτυχιακά προγράµµατα και τη σηµασία της στην προώθηση της ισότητας των φύλων. - Την ευαισθητοποίηση φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων/βιοµηχανιών για τα οφέλη από την ενσωµάτωση της οπτικής του φύλου στις διαδικασίες µετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. ηµιουργία οµάδας εθελοντριών - µεντόρων: Έχει ήδη αρχίσει η συγκρότηση καταλόγου εθελοντριών επιστηµόνων, µελών του ΣΕΕ και του MCFA-Hellas, που επιθυµούν να παρέχουν συµβουλές και να µοιράζονται τις εµπειρίες τους µε την οµάδα στόχο (αρκετές από αυτές είναι επίσης παρούσες στην εκδήλωσή µας). Η επικοινωνία των δύο µερών θα γίνεται είτε ζωντανά στα γραφεία του ΣΕΕ, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Οι µέντορες θα λειτουργούν ως σηµεία επαφής, παρέχοντας δυνατότητα συστηµατικής και αξιόπιστης ενηµέρωσης και πληροφόρησης. Επίσης, θα συµβάλουν στην καλλιέργεια τρόπου σκέψης και στην εκµάθηση µεθόδων ανεύρεσης των καταλληλότερων επιλογών για τις επωφελούµενες. Οι επωφελούµενες θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν ελεύθερα τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και την βιβλιοθήκη 6

7 του ΣΕΕ για την αναζήτηση των πληροφοριών και για τις συναντήσεις τους µε τις εθελόντριες µέντορες. ιάχυση διάδοση πολλαπλασιαστικότητα αποτελεσµάτων: Αυτά θα επιτευχθούν µε: - την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου και CD: Θα παραχθεί ενηµερωτικό φυλλάδιο και CD σχετικά µε την διεπιστηµονική παροχή υπηρεσιών και τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων και των ενηµερωτικών συναντήσεων. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την διανοµή του σε στελέχη - κλειδιά επιχειρήσεων, π.χ. στελέχη τµηµάτων ανθρωπίνου δυναµικού. - την κατασκευή ιστοσελίδας: Η ιστοσελίδα θα διαθέτει υλικό του έργου και άλλες ανακοινώσεις, forums, mailing lists. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε δεσµούς (links) που θα κατευθύνουν τις επισκέπτριες σε στοχευµένες πληροφορίες. - ανακοινώσεις και ανηρτηµένες παρουσιάσεις (posters) σε επιστηµονικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. - δελτία τύπου και συνεντεύξεις. Κλείνοντας την οµιλία µου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες του Σ στους ανθρώπους που συνέβαλαν όχι µόνον στην επιτυχηµένη διοργάνωση της σηµερινής εκδήλωσης, αλλά και στην υποβολή της πρότασης και στην λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης. Αυτές είναι: τα Μέλη του ΣΕΕ και στελέχη του κέντρου πληροφόρησης Ειρήνη Πολυχρονάκη, Ελένη Βενιέρη, Καλλιόπη Αργυροπούλου και Ναυσικά Μοσχοβάκου, όλες τους νέες και όµορφες επιστηµόνισσες, κάτω των 30, µε µεταπτυχιακές σπουδές και πολύ ενθουσιασµό για τη δουλειά τους στον ΣΕΕ η Βιβλιοθηκονόµος του ΣΕΕ Αγγελική Σπυριδάκη, η οποία βοηθά τη λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης µε την οργάνωση της βιβλιοθήκης και του ιστορικού αρχείου του ΣΕΕ. τα Μέλη του Σ του MCFA-Hellas Ευαγγελία Χρυσίνα, Βίβιαν ηµητρίου και Τέτη Τάζογλου, όλες τους αξιόλογες ερευνήτριες µε διδακτορικά και υποτροφία 7

8 Μαρία Κιουρί, οι οποίες βοήθησαν ανιδιοτελώς στη σύνταξη της πρότασης και έχουν ενεργό συµµετοχή και στην υλοποίηση του έργου. Ένα µεγάλο ευχαριστώ, επίσης, στις καθηγήτριες πανεπιστηµίου, ερευνήτριες και διδάκτορες, που ανιδιοτελώς προσφέρθηκαν για µέντορες των νεώτερων κοριτσιών, καθώς και στους σηµερινούς µας οµιλητές. Σε µια εποχή που η κυρίαρχη ιδεολογία και τα ΜΜΕ προβάλλουν ως πρότυπα τα µοντέλα, τις ηθοποιούς, τις τραγουδίστριες και γενικότερα τις γυναίκες που πετυχαίνουν στην καριέρα τους χρησιµοποιώντας τα «γυναικεία» τους προσόντα, ο ΣΕΕ προβάλλει, µέσα από το έργο αυτό, σαν πρότυπα τη Μαρία Κιουρί και την Αµαλία Φλέµιγκ, αλλά και την απλή ανώνυµη ερευνήτρια, διδάκτορα και καθηγήτρια, η οποία αγωνίζεται για την καριέρα της µε όπλα τη σκληρή δουλειά και την επιστηµονική επάρκεια. Και το µήνυµα που δίνει στις νέες επιστηµόνισσες είναι ότι η επιστηµονική γνώση και η εµβάθυνση σε αυτήν είναι ανεπανάληπτη προσωπική εµπειρία, η οποία έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνον έναν καλύτερο τίτλο σπουδών, εφόδιο για µια καλύτερη καριέρα, αλλά την αυτογνωσία και το πέρασµα σε µια άλλη πνευµατική διάσταση, εφόδιο για µια ουσιαστική, περιεκτική και ολοκληρωµένη ζωή. Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί Αµαλία Κουτσούρη-Φλέµιγκ 8

Ενηµερωτική Ηµερίδα ΣΕΕ

Ενηµερωτική Ηµερίδα ΣΕΕ Ενηµερωτική Ηµερίδα ΣΕΕ «υνατότητες Έρευνας για γυναίκες επιστήµονες» ευτέρα 30 Ιουνίου 2008 Οµιλία ρ. Εύης Μπάτρα, Προέδρου ΣΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Εκ µέρους του Σ του Συνδέσµου Ελληνίδων Επιστηµόνων (ΣΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδροµία στην έρευνα:

Σταδιοδροµία στην έρευνα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» Marie Curie Fellowship Association Hellas Έδρα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θησείο, Τ. Θ. 13796, 10310 Αθήνα e-mail: gr@mariecurie.gr, URL:http://www.mariecurie.org/el

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο: Women in Business support growth and competitiveness 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Επιστημόνισσες και Επιχειρηματικότητα: μελέτη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 1 2 3 4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Των: Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα