ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 12800/2002 Πηγή: Αρµενόπουλος 2004, σελ. 87 Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, εφόσον οφείλεται σε πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων ή στη µη τήρηση των όρων ασφαλείας. εν αρκεί ότι το ατύχηµα επήλθε από τη µη τήρηση όρων που επιβάλλονται από γενικές διατάξεις, όπως το άρθρο 662 ΑΚ. Έννοια εξαρτηµένης εργασίας. ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος (914 και 932 ΑΚ) Για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε οικοδοµές πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών. Ως µέτρα ασφαλείας θεωρούνται όλα τα µέτρα που αφορούν σε τεχνικά έργα και προβλέπονται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (2 παρ. 2 ν. 1396/83). Όταν κατασκευάζεται τµήµα οικοδοµικού έργου, τα µέτρα ασφαλείας υποχρεούνται να λάβουν, εφόσον ο κύριος του ακινήτου δεν εκτελεί ο ίδιος το έργο, ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που είναι και συνυπεύθυνοι (αρ. 5, συνδ. µε άρθρ. 4 του π.δ. 1396/83), ενώ ο µελετητής του έργου έχει υποχρέωση να συντάσσει µελέτη µέτρων ασφαλείας σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, και ο επιβλέπων του έργου έχει υποχρέωση να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, και ο επιβλέπων του έργου έχει υποχρέωση να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωµάτων και πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος και να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (άρθ. 6, 7 παρ. 1 ν. 1396/83). Ειδικές διατάξεις των π.δ. 1073/1981 και 778/1980 προβλέπουν για τα µέτρα ασφαλείας, που πρέπει να λαµβάνονται στους χώρους εργασίας των οικοδοµικών εργοταξιακών εργασιών. Ειδικότερα, οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις τω εργοταξίων πρέπει να κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. Όταν δε εκτελούνται εργασίες σε χώρους και δάπεδα απέχοντα πλέον των 3 µέτρων από το έδαφος πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα και θωράκιο, ενώ αν αυτά τα δάπεδα εργασίας ή χώροι εργασίας απέχουν πλέον των 6 µέτρων από το έδαφος, πρέπει να υπάρχει δίχτυ ή άλλο υλικό ιδίας ελαστικότητας, που να εµποδίζει ην ελεύθερη πτώση του εργαζοµένου. Επίσης, τα πέρατα των ξυλοτύπων και των πλακών δέον όπως εξασφαλίζονται µε ανθεκτικά προσωρινά κιγκλιδώµατα και θωράκια ή δίχτυα (άρθρ. 37 παρ. 1 και 2 π.δ. 1073/1981). Τα µέτρα αυτά ασφαλείας δεν είναι απαραίτητα µόνον αν η εργασία υπ αυτές τις συνθήκες πρόκειται να µη διαρκέσει πλέον της µίας µέρας αλλά εφόσον ο εργαζόµενος φέρει ζώνη ασφαλείας (άρθρ. 37 παρ. 2 του π.δ. 1073/81). Ανωµαλίες ή κοιλώµατα των δαπέδων, όπως π.χ. οπές ή αύλακες, πρέπει να καλύπτονται ισόπεδα κατά τρόπο ασφαλή στο βάδισµα (άρθρ. 237 παρ. 3 π.δ. 1073/1981). Οι οδοί κυκλοφορίας του τόπου εργασίας πρέπει να είναι επαρκώς πλατείς και να είναι ελεύθεροι αντικειµένων και υλικών (άρθρ. 37 παρ. 7 π.δ. 1073/1981). Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται, Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (άρθρ. 113 π.δ. 1073/1981). Περαιτέρω, οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους περί των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας καθ όλη τη διάρκεια της ηµερησίας εργασίας (άρθρ. 11 π.δ. 1073). Αυτός που από δόλο ή αµέλεια παραβαίνει τις υποχρεώσεις που ανωτέρω ορίζονται για τα µέτρα ασφαλείας των εργαζοµένων σε οικοδοµές, υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 117 του π.δ. 1073/1981 και 9 του ν. 1396/83. Εξάλλου, κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1 του ν. 551/1915, όπως κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. της 24.7/ , ως εργατικό ατύχηµα από βίαιο συµβάν, που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο, θεωρείται κάθε βλάβη η οποία είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, που δεν θα λάµβανε χώρα χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της (ΑΠ 29/92 ΝοΒ , ΑΠ

2 982/93, Ελλ νη , ΕφΘες 1014/1996 Εεργ ). Από το συνδυασµό των προαναφερθεισών διατάξεων και αυτών των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι ο παθών εργατικού ατυχήµατος ή οι κληρονόµοι του έχουν δικαίωµα να εγείρουν αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, από τον εργοδότη του και τους λοιπούς προστηθέντες υπ αυτού, εφόσον οφείλεται σε πταίσµα του ιδίου ή των προστηθέντων ή στη µη τήρηση των όρων ασφαλείας (ΑΠ 1029/93, Ελλ νη , ΟλΑΠ 1117/86 Ελλ νη ). Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες που ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, δηλαδή προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων, όπως είναι οι ειδικές διατάξεις που προαναφέρθηκαν (βλ. και άρθ. 1 του π.δ. 1073/1981). εν αρκεί δηλαδή ότι το ατύχηµα επήλθε από τη µη τήρηση όρων οι οποίοι να επιβάλλονται από γενικές διατάξεις (π.χ. 662 ΑΚ ή µόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου (ΟλΑΠ 26/95, ΕΝ ). Στην προκειµένη περίπτωση, µε την υπό κρίση αγωγή, όπως αυτή εκτιµάται από το δικαστήριο, ο ενάγων ιστορεί ότι ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέµπτη εναγόµενοι ανέθεσαν στον πρώτο ενάγοντα, εργολάβο οικοδοµών, την ανέγερση οικοδοµής σε ιδιόκτητο οικόπεδό τους, που βρίσκεται στην οδό Κ.Β. αρ. στη Θεσσαλονίκη, έναντι εργολαβικής αµοιβής. Ότι αυτοί επιφύλαξαν για τον εαυτό τους τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο πρώτος εναγόµενος εργολάβος µε τα συνεργεία του έναντι του οποίου ανέλαβαν την υποχρέωση να χορηγούν τα υλικά κατασκευής του. Ότι σε εκτέλεση της συµβάσεως αυτής ο πρώτος εναγόµενος άρχισε να κατασκευάζει την οικοδοµή των λοιπών εναγοµένων. Ότι ο ίδιος εναγόµενος στις αρχές Ιουνίου 2000, προσέλαβε τον ενάγοντα, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειµένου να τον απασχολήσει ως εργατοτεχνίτη οικοδόµο µαρµαρά, στην τοποθέτηση των µαρµάρων της οικοδοµής, έναντι συµφωνηµένου ηµεροµισθίου. Ότι έκτοτε απασχολήθηκε στην οικοδοµή, τοποθετώντας µάρµαρα µέχρι την , οπότε κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον κυκλικό εξώστη του τετάρτου ορόφου της οικοδοµής και ενώ βρισκόταν σε ύψος 12 τουλάχιστον µέτρων από το έδαφος, στην άκρη του δαπέδου από όπου προσπάθησε να αποπερατώσει την τοποθέτηση των µαρµάρων του εξωτερικού τοίχου, στην προσπάθειά του να µετακινηθεί πάτησε πάνω σε σωρό συσσωρευµένων µπάζων, που κάλυπταν ολόκληρο το δάπεδο του εξώστη, µε αποτέλεσµα να διασκορπιστούν και να τον παρασύρουν ώστε να πέσει από τον τέταρτο στον τρίτο όροφο της οικοδοµής διότι δεν είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώµατα και θωράκιο τα οποία να εµποδίσουν την ελεύθερη πτώση του. Ότι το ατύχηµα αυτό οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα των εναγοµένων, εργολάβου και ιδιοκτητών της οικοδοµής, που δεν έλαβαν τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 17, 21 του π.δ. 778/1980, 37 και 102 του π.δ. 1073/1981, τα οποία αναφέρονται στην αγωγή. Ότι από την πτώση του αυτή υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και σοβαρά κατάγµατα σε διάφορα µέλη του σώµατός του, ώστε νοσηλεύτηκε στην εντατική µονάδα του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ επί δυόµισι µήνες. Ότι εξαιτίας της σοβαρής βλάβης της υγείας του, που υπέστη από το ατύχηµα, κατέστη ανίκανος ήταν 53 ετών και µε τα εισοδήµατα από την εργασία του συντηρούσε την οικογένειά του. Ότι από τον πρόωρο, αιφνίδιο και σοβαρό τραυµατισµό του υπέστη ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας πρέπει να του επιδικασθεί ανάλογη χρηµατική ικανοποίηση ύψους δρχ. ή ,14 ευρώ. Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων, επιφυλασσόµενος για το ποσό των δραχµών, αξίωση που προτίθεται να ασκήσει ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι, µε απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταβάλουν, και µάλιστα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας το ποσό των δραχµών, µε το νόµιµο τόκο από την ηµέρα του ατυχήµατος, άλλως από την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση. Με το περιεχόµενο και το αίτηµα αυτό η αγωγή, αρµόδια (άρθρα 14 παρ. 2, 16 αρ. 2, 22 και 35 Κπολ ) εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρ. 664 έως 676 Κπολ ). Αυτή είναι νόµιµη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν και σε αυτές των άρθρων 299, 481, 648, 651, 653, 914, 922 και 932 ΑΚ, 1 επ. π.δ. 1073/1981, 1 επ. ν. 1396/83, 1 επ. π.δ. 778/1980, 176, 907 και 908 Κπολ. Το αίτηµά της περί τοκοδοσίας είναι νόµιµο από την

3 επίδοση της αγωγής (ΑΠ 329/1992 Εεργ 52.41), διότι ο ενάγων δεν επικαλείται προγενέστερη όχληση. Εποµένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατά την ουσιαστική της βασιµότητα, αφού για το παραδεκτό της συζητήσεώς της έχει καταβληθεί το δικαστικό ένσηµο που αναλογεί στο αντικείµενό της (βλ. το υπ αριθµ.../ διπλότυπο είσπραξης της Β ΥΟ Θεσσαλονίκης και το υπ αριθµ. / γραµµάτιο είσπραξης της Ε.Τ.Ε. που ο ενάγων επικαλείται και προσκοµίζει νόµιµα). Πρώτη βασική προϋπόθεση της ευθύνης του εργοδότου από εργατικό ατύχηµα είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης µεταξύ αυτού και του παθόντος ανεξάρτητα από την εγκυρότητα ή µη της σύµβασης εργασίας (Λ. Ντάσιος, Εργ. ικον. ίκ., έκδ. 1999, παρ. 452 σελ. 678, ΑΠ 960/1993 Ελλ νη ). Εξάλλου από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 652 ΑΚ και εκείνων του ν. 765/1943, ο οποίος κυρώθηκε µε την 324 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόµενος, που παρέχει την εργασία του µε µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο που καθορίζεται και καταβάλλεται αυτός, υποβάλλεται στη νοµική εξάρτηση του εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται µε το δικαίωµα να ασκεί την εποπτεία και να ελέγχει την εργασία που παρέχει ο εργαζόµενος και να δίνει οδηγίες ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές γι αυτόν, ενώ αντίθετα, µίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών, στην οποία δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν εκείνος που παρέχει την εργασία του δεν υποβάλλεται στον ανωτέρω έλεγχο (βλ. ΑΠ 1898/ 1987, ΝοΒ , ΑΠ 893/1986, ΝοΒ , ΑΠ 333/1988 ΝοΒ ). Άλλωστε, η σύµβαση µισθώσεως έργου αποσκοπεί στην επίτευξη ενός τελικού αποτελέσµατος, του οποίου η πραγµάτωση έναντι µιας πάγιας συµφωνηµένης αµοιβής επιφέρει την αυτόµατη λύση της σύµβασης και υπάρχει όταν τα µέρη, καθ όλο το χρόνο που απαιτήθηκε για την αποπεράτωση του έργου, απέβλεπαν όχι στην παροχή της εργασίας καθαυτήν αλλά στο έργο που εκτελέστηκε, για την καλή εκτέλεση του οποίου ο εργολάβος έχει την ευθύνη και φέρει τον κίνδυνο µέχρι την παράδοσή του (ΑΠ 1475/1984 ΝοΒ , ΑΠ 588/1977 ΝοΒ ). οθέντος δε ότι ο όρος «εξαρτηµένη εργασία» αποτελεί νοµική έννοια, στο δικαστήριο απόκειται ν αποφανθεί, µε βάση το σύνολο των πραγµατικών περιστατικών υπό τα οποία λειτούργησε η σχέση, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εξαρτηµένη εργασία, χωρίς να δεσµεύονται από το χαρακτηρισµό που έδωσαν σ αυτόν οι διάδικοι (ΑΠ 629/1979, Εεργ , ΕφΘες 3150/1997 Εεργ ). Από τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων στο ακροατήριο και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκοµίζουν νόµιµα οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων και τα έγγραφα τις ποινικής προδικασίας (ΑΠ 154/92 Ελλ νη ), τα οποία λαµβάνονται υπόψη στο σύνολό τους, έστω και αν δεν πληρούν τους όρους του νόµου ως πλήρη αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Οι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέµπτη εναγόµενοι, είναι συγκύριοι κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου, ο καθένας από αυτούς, ενός οικοπέδου, εµβαδού 162, 18 τ.µ., που βρίσκεται στην οδό Κ.Β. αριθµός., στο συνοικισµό Άνω Τούµπας Θεσσαλονίκης. Αυτοί δυνάµει του από 15 εκεµβρίου 1999 ιδιωτικού συµφωνητικού σύµβασης εργολαβίας (βλ. το συµφωνητικό αυτό που επικαλούνται και προσκοµίζουν νόµιµα οι διάδικοι), επιθυµώντας την αξιοποίηση του οικοπέδου τους και έχοντες εκδώσει την υπ αριθµ. / οικοδοµική άδεια του Πολεοδοµικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, ανέθεσαν στον πρώτο εναγόµενο εργολάβο οικοδοµών, να ανεγείρει στο ως άνω οικόπεδο, για λογαριασµό τους και µε δαπάνες τους πολυώροφη οικοδοµή, η οποία αποτελείται, σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια, από υπόγειο, πιλοτή και πέντε (5) ορόφους. Ως αµοιβή του συµφωνήθηκε το ποσό των δραχµών. Επιβλέπων µηχανικός ορίσθηκε ο αρχιτέκτων µηχανικός Κ.Γ.. Σε εκτέλεση της σύµβασης αυτής ο πρώτος εναγόµενος άρχισε να ανεγείρει την οικοδοµή. Για την ανοικοδόµησή της χρησιµοποίησε το συνεργείο εργατοτεχνικών οικοδόµων που ο ίδιος διέθετε, ενώ για τις επιµέρους εργασίες των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, το βάψιµο, την τοποθέτηση γύψινων και των κιγκλιδωµάτων και λοιπών σιδηροκατασκευών στην οικοδοµή, χρησιµοποίησε συνεργεία υπεργολάβων (βλ. τις προσφορές και τους τελικούς λογαριασµούς των.β., υδραυλικού Π.Σ., ηλεκτρολόγου µηχανικού, Ζ.Λ., ελαιοχρωµατιστού, Τ., αγνώστου επωνύµου, τεχνίτη γύψινων και την ανυπόγραφη προσφορά τεχνίτου σιδηροκατασκευών, που επικαλείται και προσκοµίζει νόµιµα ο πρώτος εναγόµενος). Ο ενάγων τεχνίτης οικοδόµος-

4 µαρµαράς, µε προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) ετών, διατηρούσε συνεργείο τοποθέτησης µαρµάρων σε οικοδοµές. Για το σκοπό αυτό διέθετε κατάλληλα προς τούτο εργαλεία κοπής και τοποθέτησης µαρµάρων. Χρησιµοποιούσε δε βοηθό, του οποίου το ηµεροµίσθιο κατέβαλλε ο ίδιος (βλ. την κατάθεση του µάρτυρα απόδειξης). Στις αρχές Ιουνίου 2000 ο πρώτος εναγόµενος συνήψε µε τον ενάγοντα σύµβαση έργου, δυνάµει της οποίας το τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση να τοποθετήσει τα µάρµαρα της ως άνω οικοδοµής. Η αµοιβή του συµφωνήθηκε, για κάθε µία από τις οικοδοµικές εργασίες που θα πραγµατοποιούσε τοποθετώντας µάρµαρα, 1) λαµπάδες προς δρχ. το τρέχον µέτρο, 2) µπαλκόνια προς δρχ. το τρέχον µέτρο, 3) στρώσεις προς δρχ. το τετραγωνικό µέτρο, 4) σκάλα προς δρχ. το τρέχον µέτρο, 5) σκαλοµέρια προς 500 δρχ. το ζεύγος, 6) σοβατεπιά προς 500 δρχ. το τρέχον µέτρο, 7) επένδυση εισόδου προς δρχ. το τετραγωνικό µέτρο, 8) κούρµα στρογγυλά µπαλκόνια προς δρχ. το τρέχον µέτρο και 9) λούστρο απλό προς δρχ. το τετραγωνικό µέτρο (βλ. τη χωρίς ηµεροµηνία προσφορά του µε τον συνηµµένο σ αυτήν λογαριασµό που επικαλείται και προσκοµίζει νόµιµα ο πρώτος εναγόµενος, σε συνδυασµό µε την κατάθεση του µάρτυρα απόδειξης γιου του ενάγοντος). Σε εκτέλεση της σύµβασης αυτής ο ενάγων τοποθέτησε τα µάρµαρα στην οικοδοµή των εναγοµένων. Στις και περί ώρα 11.00, ο ενάγων, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, προσπαθώντας να στοκάρει τον αρµό της ορθοµαρµάρωσης της πόρτας του µπαλκονιού του τετάρτου ορόφου που απείχε µόλις πενήντα (50) εκατοστά από το τέλος του µπαλκονιού και στην προσπάθειά του να µετακινηθεί, πάτησε σε σωρό συσσωρευµένων µπάζων που κάλυπτε το δάπεδο στο σηµείο εκείνο, µε αποτέλεσµα να διασκορπιστούν τα µπάζα και να τον παρασύρουν, ώστε να πέσει από το µπαλκόνι του τετάρτου ορόφου στα δάπεδο του τρίτου ορόφου της οικοδοµής. Αυτό έγινε διότι δεν είχε τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωµα και θωράκιο στο µπαλκόνι του τετάρτου ορόφου, τα οποία θα εµπόδιζαν την ελεύθερη πτώση του. Από την πτώση του αυτή ο ενάγων υπέστη κάταγµα µετωπιαίου κόλπου, ιγµορείων σφηνοειδών και ηθµοειδών, κάταγµα έξω τοιχώµατος του αριστερού οφθαλµικού κόλπου µετά του συστοίχου παπυρώδους πετάλου και κάταγµα δεξιού οφθαλµικού κόγχου. Παρουσίασε δε αιµορραγικό υλικό στη διηµισφαιρική µετωπιαία σχισµή, ενδοκράνιο συλλογή κατά το δεξιό µετωπιαίο κόλπο, διάχυτο υπαραχνοειδή αιµορραγία και θλάση του εγκεφάλου µετωποβρεγµατικά αριστερά. Τέλος, υπέστη κατάγµατα του οπισθίου τόκου της 5 ης και 6 ης πλευράς, κάταγµα του ηβοϊσχιακού κλάδου αριστερά µετά υποκεφαλικού κατάγµατος του αριστερού µηριαίου οστού και εµφάνισε πάρεση αριστεράς χειρός και αριστερού ποδός, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει καλή αλλά όχι πλήρη επαφή µε το περιβάλλον (βλ. την από ιατροδικαστική Έκθεση του ιατροδικαστή Μ.Τ., που ο ενάγων επικαλείται και προσκοµίζει νόµιµα). Μάλιστα, λόγω της βαριάς σωµατικής και κρανιοεγκεφαλικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων νοσηλεύτηκε στη µονάδα της Α χειρουργικής κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ από µέχρι (βλ. το από εξιτήριο και ενηµερωτικό σηµείωµα τους ως άνω νοσοκοµείου, που επικαλείται και προσκοµίζει νόµιµα ο ενάγων). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο πρώτος εναγόµενος κατέβαλλε στον ενάγοντα το ποσό των δραχµών για κάθε ηµέρα της εργασίας του, ενώ οι λοιποί εναγόµενοι, ως ιδιοκτήτες της ανεγειρόµενης οικοδοµής του επικόλλησαν τα ένσηµα του ΙΚΑ. Μετά το πέρας και την παράδοση του έργου τοποθέτησης των µαρµάρων της οικοδοµής από τον ενάγοντα, θα γινόταν από αυτόν και τον πρώτο εναγόµενο η επιµέτρηση των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν και θα υπολογιζόταν η συνολική αµοιβή του σύµφωνα µε την έγγραφη προσφορά του και τα συµφωνηθέντα µεταξύ τους. Από τη συνολκή αυτή αµοιβή του θα αφαιρούσαν το ποσό που ο εργολάβος κατέβαλε στον ενάγοντα ως ηµεροµίσθια και θα του κατεβάλλετο προς εξόφλησή του το υπόλοιπο. Υπό τους όρους αυτούς η σύµβαση που καταρτίστηκε µεταξύ του πρώτου ων εναγοµένων εργολάβου της οικοδοµής και του ενάγοντος υπεργολάβου µαρµαρά αποσκοπούσε στην επίτευξη ενός τελικού αποτελέσµατος, της αποπερατώσεως των εργασιών τοποθετήσεως µαρµάρων στην οικοδοµή έναντι πάγιας συµφωνηµένης κατά µονάδα τετραγωνικού ή τρέχοντος µέτρου, ανάλογα µε το είδος της εργασίας, αµοιβής, η πραγµάτωση του οποίου θα είχε ως αποτέλεσµα την αυτόµατη λύση της σύµβασης. Καθ όλο δε το χρόνο της κατασκευής και αποπεράτωσης του έργου, οι ως άνω συµβαλλόµενοι απέβλεπαν όχι στην παροχή εργασίας του ενάγοντος καθ αυτήν αλλά

5 στο έργο που επρόκειτο να εκτελεστεί, για την καλή εκτέλεση του οποίου είχε την ευθύνη και έφερε τον κίνδυνο ο ενάγων, ως υπεργολάβος. Και βέβαια ο τόπος και ο χρόνος που παρείχε την εργασία του ήταν προκαθορισµένος, τον τρόπο όµως εκτέλεσής της τον καθόριζε ο ίδιος µέσα στα πλαίσια του χρόνου που έπρεπε να παραδώσει το έργο, χωρίς να τελεί υπό τη νοµική εξάρτηση του πρώτου εναγοµένου, εργολάβου της οικοδοµής. Συνακόλουθα, η σχέση που συνέδεε τους ως άνω συµβαλλοµένους ήταν αυτή της σύµβασης έργου. Στην κρίση αυτήν καταλήγει το δικαστήριο, λαµβάνοντος υπόψη την κατάθεση του µάρτυρος αποδείξεως γιου του ενάγοντος στο ακροατήριο, ο οποίος καταθέτει ότι «ο πατέρας µου θα πληρωνόταν κάθε εβδοµάδα και όταν τελείωνε η δουλειά γινόταν καταγραφή των επιπλέον µέτρων που έκανε και γινόταν η εξόφληση. ηλαδή δρχ. καθαρά την ηµέρα και δρχ. το ένσηµο. Τον βοηθό τον πλήρωνε ο πατέρας µου, αλλά στη συγκεκριµένη εργασία δεν είχε βοηθό», σε συνδυασµό µε την από εξέταση του πρώτου εναγοµένου, ως κατηγορούµενου, ενώπιον του Πταισµατοδίκη του Θ Τµήµατος Θεσσαλονίκης, που ο ενάγων επικαλείται και προσκοµίζει νόµιµα, στην οποία ο πρώτος εναγόµενος αναφέρει ότι «Ο.Σ. είχε πάρει υπεργολαβικά την τοποθέτηση µαρµάρων µε το µέτρο και µόνος του ρύθµιζε πως θα γίνει αυτή», και τέλος την ως άνω προσφορά του ενάγοντος. Η κρίση αυτή δεν µπορεί να ανατραπεί από την αντικρουόµενη κατάθεση του µάρτυρα απόδειξης γιου του ενάγοντος, που καταθέτει ότι «ο πατέρας του δεν δούλεψε ως υπεργολάβος ποτέ», αλλά ούτε και από το γεγονός της επικόλλησης ενσήµων ΙΚΑ στον ενάγοντα από τους ιδιοκτήτες της οικοδοµής δεύτερο, τρίτο τέταρτο και πέµπτη ενάγοντες, αφού αυτό συνέβαινε και µε τους λοιπούς εργολάβους της οικοδοµής, αλλά και αποτελεί τον κανόνα σε κάθε νεοαναγειρόµενη οικοδοµή στη Θεσσαλονίκη. Εποµένως, αφού ο ενάγων και ο πρώτος εναγόµενος εργολάβος της οικοδοµής συνδέονταν µεταξύ τους µε σύµβαση έργου, όπως βάσιµα ισχυρίζονται οι εναγόµενοι και όχι µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, όπως αβάσιµα ισχυρίζεται ο ενάγων, επί της οποίας και µόνον έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη στην ουσία της. Ενόψει του γεγονότος όµως της επικόλλησης των ενσήµων του ΙΚΑ από τους εναγοµένους προς τον ενάγοντα, ο τελευταίος εύλογα αµφέβαλλε για την έκβαση της υπό κρίση δίκης, σε συνδυασµό µε την ιδιάζουσα φύση της διαφοράς. Εποµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 179 Κπολ, πρέπει να συµψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα µεταξύ των διαδίκων.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΝΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ Αν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 819 Έτος: 2011 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για υπερωριακή εργασία και υπερεργασία Αριθµός απόφασης: 658 Έτος: 2009 - Υπερωριακή εργασία. Υπερεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 456 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 42/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα