Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και αξίωση του παθόντος, και σε περίπτωση θανάτου του, των µελών της οικογενείας του, λόγω ψυχικής οδύνης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 932 ΑΚ και ανεξαρτήτως αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις αποζηµιώσεώς τους κατά το Ν. 551/15 αξιώσεις. Σε περίπτωση αµετακλήτου αθωώσεως του κατηγορουµένου εργοδότου ή του προστηθέντος από το ποινικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου παρέστη ως πολιτικώς ενάγων ο ζηµιωθείς, η σχετική απόφαση δεν παράγει δεδικασµένο ως προς το κεφάλαιο της πολιτικής αγωγής το οποίο να κωλύη την εξέταση της αποζηµιώσεως του ζηµιωθέντος από το πολιτικό δικαστήριο. το αν συγκεκριµένο µέλος της οικογένειας του θανόντος είχε στην συγκεκριµένη περίπτωση ανεπτυγµένο σε τέτοιο βαθµό τον συναισθηµατικό του κόσµο, ώστε να αισθάνεται ψυχική οδύνη είναι ζήτηµα πραγµατικό. Ποια πρόσωπα ανήκουν στην έννοια της οικογένειας του θανόντος. Κριτήρια χρηµατικής ικανοποιήσεως. Πρωτοδίκης: Γ. ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ικηγόροι: Π. Μαναβής, Χ. Απαλαγάκη,. Ματσιώρης. Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξάρτητα από την οφειλόµενη ή µη αποζηµίωση, υπάρχει και αξίωση του µισθωτού για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και σε περίπτωση θανάτου τούτου, των µελών της οικογενείας του, λόγω ψυχικής οδύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 932 ΑΚ. Από την αποζηµίωση δε αυτή δεν απαλλάσσεται ούτε ο εργοδότης ούτε ο προστηθείς, ανεξάρτητα αν ο παθών υπόκειται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ ή το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, δηλ. ανεξάρτητα αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις αποζηµιώσεως κατά τον Ν. 551/15 (Ντάσιος, Εργατ. ικον. ίκαιο, έκδ. 1986, σελ και εκεί παραποµπές στη νοµολογία, όλ. ΑΠ 1187/86 ΕΕργ 4671, ΑΠ 821/82 ΕΝ 1982 σελ. 1055, Εφ. Αθ /87 Ελλ. νη , Εφ. Αθ. 974/86 Ελλ. νη Εφ. Αθ. 2107/83 ΕΕργ σελ. 477). Εξ άλλου η παραγραφή των αξιώσεων από τον Ν. 551/15 είναι τριετής, εφόσον ο εργοδότης βεβαίωσε το ατύχηµα εντός 15 ηµερών από την επέλευσή του ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου όπου συνέβη διαφορετικά είναι πενταετής, αρχοµένη από την επέλευση του ατυχήµατος ή από τον θάνατο του µισθωτού προκειµένου για αξιώσεις των συγγενών (άρθρ. 17 Ν. 551/15). Οταν όµως πρόκειται, για αξιώσεις που στηρίζονται στις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, τέτοια δε είναι και ή κατ' άρθρ. 932 ΑΚ αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, η παραγραφή είναι πενταετής (άρθρ. 937 ΑΚ), αφότου ο παθών έλαβε γνώση της ζηµίας και του υποχρέου σε αποζηµίωση (Ντάσιος, ό.π., σελ. 422, Εφ. Αθ. 8324/87 ό.π.). Στην κρινοµένη περίπτωση, όπως ανεφέρθη στην προηγουµένη σκέψη, πρόκειται αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως που στηρίζεται στις διατάξεις του κοινού δικαίου (ΑΚ 932), εφόσον το εργατικό ατύχηµα κατά το οποίο βρήκαν το θάνατο οι συγγενείς των εναγόντων αποδίδεται σε υπαιτιότητα (αµέλεια) του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης, η αξίωση δε αυτή, κατά τα εκτεθέντα στη µείζονα σκέψη, υπόκειται στην πενταετή παραγραφή του κοινού δικαίου (άρθρ. 937 ΑΚ) και όχι στην ειδική τριετή παραγραφή του Ν. 551/15, όπως αβάσιµα ισχυρίζεται η εναγοµένη. Συνεπώς, εφόσον οι αγωγές, όπως συνοµολογεί η εναγοµένη, επιδόθηκαν εντός πενταετίας από του

2 ατυχήµατος, οι ένδικες αξιώσεις δεν υπέκυψαν σε παραγραφή και η σχετική ένσταση της εναγοµένης πρέπει να απορριφθεί σαν ουσιαστικά αβάσιµη, ανεξάρτητα βέβαια του ότι, εφόσον δεν επικαλείται αυτή αναγγελία του ατυχήµατος, εντός του προαναφερθέντος χρόνου και κατά τον παραπάνω τρόπο, η παραγραφή της αξιώσεως αυτής και µε τις διατάξεις του ΚΝ 551/15 είναι, όπως ανεφέρθη, πενταετής και όχι τριετής. Από τη διάταξη του άρθρου 65 παράγρ. 1 ΚΠολ προκύπτει ότι, στην περίπτωση που το ποινικό δικαστήριο αποφανθεί ότι δεν πρέπει να γίνει δίωξη ή απαλλάξει τον κατηγορούµενο για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα προχωρήσει στη συζήτηση της πολιτικής αγωγής, αν και παραδεκτώς ασκήθηκε αυτή ενώπιόν του, διότι διαφορετικά ενεργεί καθ' υπέρβαση εξουσίας και ασκεί δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται από το νόµο, η δε απόφασή του καθίσταται αναιρετέα. Στην περίπτωση αυτή, δηλ. όταν η ποινική δίκη περατώνεται µε την απαλλαγή του κατηγορουµένου και το ποινικό δικαστήριο δεν επιλαµβάνεται της πολιτικής αγωγής, ο ζηµιωθείς µπορεί να απευθύνει την ουδόλως εκδικασθείσα πολιτική αγωγή του ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου, το οποίο και θα εκτιµήσει την επίδραση της ποινικής αποφάσεως, εν όψει των περί αποζηµιώσεως από αδικοπραξίες διατάξεων των άρθρων 911, 932 ΑΚ, κατά την εξέταση της βασιµότητος της ενώπιόν του εισαγοµένης αξιώσεως προς αποζηµίωση (ιδ. Ζησιάδη, Ποιν. ικον. έκδ. 3η, τόµ. Α', σελ. 523, 524, Κονταξής, Κώδ. Ποιν. ικον. κάτω από το άρθρο 65, σελ. 528, 529). Από τα παραπάνω παρέπεται ότι, σε περίπτωση αµετακλήτου αθωώσεως του κατηγορουµένου από το ποινικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου παρέστη ως πολιτικώς ενάγων ο ζηµιωθείς από την πράξη του κατηγορουµένου, η σχετική απόφαση δεν παράγει δεδικασµένο ως προς το κεφάλαιο της πολιτικής αγωγής, το οποίο (δεδικασµένο) κωλύει την εξέταση της αξιώσεως αποζηµιώσεως του ζηµιωθέντος από το πολιτικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου εισήγαγε αυτήν ο ζηµιωθείς διότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 322 ΚΠολ, για να παραδεχθεί δεδικασµένο από απόφαση τελεσίδικη για το κριθέν ουσιαστικό ζήτηµα, πρέπει το δικαστήριο να έκρινε οριστικά για µια έννοµη σχέση που έχει προβληθεί µε αγωγή, ανταγωγή, κυρία παρέµβαση ή ένσταση συµψηφισµού, τέτοια όµως κρίση, σύµφωνα µε αυτά που εκτέθηκαν στην µείζονα σκέψη, δεν υφίσταται επί της πολιτικής αγωγής όταν το ποινικό δικαστήριο απαλλάσσει για οποιονδήποτε λόγο τον κατηγορούµενο, αφού στην περίπτωση αυτή, όπως ανεφέρθη, ουδόλως επιλαµβάνεται της πολιτικής αγωγής και δεν αποφαίνεται για την αχθείσα ενώπιόν του µε αυτήν έννοµη σχέση. Κατ' ακολουθία τούτων ο ισχυρισµός της εναγοµένης, ότι οι υπό στοιχεία β' και δ' αγωγές τυγχάνουν απαράδεκτες, λόγω του δεδικασµένου που παράγεται από την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κήρυξε αθώο τον κατηγορούµενο νόµιµο εκπρόσωπό της της κατηγορίας της πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια µε θύµατα τους ΖΠ και ΝΜ, διότι οι ενάγοντες σ' αυτές παρέστησαν ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου ως πολιτικώς ενάγοντες και ζήτησαν χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, που υπέστησαν από τον θάνατο των πιο πάνω συγγενών των, την ίδια δε αξίωση ασκούν και µε τις κρινόµενες πιο πάνω αγωγές, είναι ουσιαστικά αβάσιµος και σαν τέτοιος πρέπει να απορριφθεί. Η εναγοµένη εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και ασχολείται µε τη βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία εκρηκτικών υλών, διατηρεί δε στην πιο πάνω πόλη από το έτος 1972 εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών, τις οποίες στη συνέχεια εµπορεύεται. Από το έτος 1980 η εναγοµένη ίδρυσε στην περιοχή της Κοινότητος "Μ" αντίστοιχη βιοµηχανική µονάδα παραγωγής και εµπορίας εκρηκτικών υλών. (...) Τις πρωινές ώρες της στο εργοστάσιο συσκευασίας της ζελατινοδυναµίτιδας, εργάζονταν οι ΖΠ, σύζυγος και πατέρας των εναγόντων στις

3 υπό στοιχεία α', β' αγωγές και ΝΜ, σύζυγος και πατέρας των εναγόντων στις υπό στοιχεία γ', δ' αγωγές, οι οποίοι συνδέονταν µετά της εναγοµένης µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. Στον ίδιο χώρο εργαζόταν και ένας ακόµη εργάτης, ο οποίος είχε αποµακρυνθεί προσωρινά για την εκτέλεση κάποιας άλλης εργασίας. Ενώ λοιπόν εργάζονταν οι παραπάνω στον χώρο του κτιρίου 13 και ησχολούντο µε την παραγωγή φυσιγγίων ζελατινοδυναµίτιδας διαµέτρου 28 χιλ. έγινε τροµερή έκρηξη, η οποία είχε σαν αποτέλεσµα τον διαµελισµό των, την εξαφάνιση όλου του κτιρίου, τη δηµιουργία κρατήρος διαµέτρου 12 µέτρων και βάθους 2 τουλάχιστον µέτρων, την πρόκληση σοβαρών υλικών ζηµιών στα σε ακτίνα 150 µ. περίπου ευρισκόµενα κτίρια του εργοστασίου και τον τραυµατισµό άλλων 5 εργαζοµένων, δηλ. προκλήθηκαν αποτελέσµατα που δικαιολογεί η έκρηξη ποσότητας ΤΝΤ 600 κιλών. Η έκρηξη αυτή και οι επισυµβάντες συνεπεία αυτής θάνατοι των δύο πιο πάνω εργαζοµένων οφείλονται, ενόψει των πιο πάνω πραγµατικών περιστατικών, που προκύπτουν από τις καταθέσεις των µαρτύρων και όλα τα σχετικά έγγραφα της σχηµατισθείσης ποινικής δικογραφίας, στο ότι ο προαναφερθείς νόµιµος εκπρόσωπος της εναγοµένης δεν υπέδειξε την επιβαλλοµένη από την ιδιότητά του αυτή σαν υπευθύνου του εργοστασίου και έχοντος την τελευταία λέξη για όλα τα εκεί διαδραµατιζόµενα, επιµέλεια που κάθε µέσης συνέσεως άτοµο, που θα ασκούσε τα ίδια µ' αυτόν καθήκοντα, θα επεδείκνυε, µπορούσε δε και αυτός να επιδείξει, ενόψει του επαγγέλµατός του, και έτσι τον βαρύνει αποκλειστική αµέλεια για τα πιο πάνω αποτελέσµατα (έκρηξη, θάνατοι, τραυµατισµοί). Η αµέλειά του συγκεκριµένα, η οποία και αποτέλεσε την αιτία της εκρήξεως µε τα πιο πάνω αποτελέσµατα, συνίσταται στο ότι έδωσε εντολές, το µηχάνηµα συσκευασίας να παράγει φυσίγγια δυναµίτιδας 28 χιλ., ενώ κατά τις προδιαγραφές του έπρεπε να παράγει φυσίγγια 45 και 65 χιλ., κατάργησε, µε την προαναφερθείσα µετατροπή, το σύστηµα ασφαλείας του µηχανήµατος και έτσι, όταν αναπτύχθηκε µεγάλη πίεση στο µίγµα και δηµιουργήθηκε αντίσταση στη λειτουργία του µηχανήµατος, είτε από την πτώση κάποιου ξένου σώµατος στο µίγµα, είτε εκ της µη ευχερούς εξόδου του µίγµατος από τα µικρής διατοµής ακροφύσια, δεν σταµάτησε η λειτουργία του µηχανήµατος, αλλά συνεχίσθηκε, µε αποτέλεσµα να αναπτυχθεί θερµοκρασία µεγαλύτερη των 300ο C εντός του µηχανήµατος και έντονη τριβή των µεταλλικών µερών αυτού και να προκληθεί έκρηξη της ζελατινοδυναµίτιδας, η οποία ενόψει και της παρανόµως εναποθηκευθείσας στο κτίριο 13 ποσότητας των 1000 κιλών εκρηκτικής ύλης, προκάλεσε τις προαναφερθείσες ολέθριες συνέπειες. Για τις πράξεις αυτές (έκρηξη από αµέλεια, ανθρωποκτονίες και σωµατικές βλάβες κατά συρροή από αµέλεια) παραπέµφθηκε ο νόµιµος εκπρόσωπος της εναγοµένης ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κιλκίς, το οποίο µε απόφασή του έτους 1987 (πρέπει να σηµειωθεί ότι την ηµέρα που εκδικαζόταν η υπόθεση συνέβη νέα µεγάλη έκρηξη στο εργοστάσιο µε σοβαρούς τραυµατισµούς εργατών) τον κήρυξε ένοχο. Σε δεύτερο όµως βαθµό, µε απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έτους 1990 κηρύχθηκε αθώος κατά πλειοψηφία, διότι, κατά την κρίση του δικαστηρίου, η οποία βέβαια δεν δεσµεύει το παρόν δικαστήριο κατά τη διάγνωση της παρούσας διαφοράς, δεν αποδείχθηκαν τα ακριβή αίτια της εκρήξεως, για να µπορέσει να διαγνωσθεί αν αυτή οφείλεται σε αµέλεια του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης και ναι µεν οι πραγµατογνώµονες στην έκθεσή τους, µνηµονεύουν πλείονες πιθανές αιτίες της εκρήξεως, µεταξύ των οποίων και την γενόµενη δεκτή από το παρόν δικαστήριο και τη µειοψηφία της εφετειακής αποφάσεως, το γεγονός όµως αυτό, ενόψει των προαναφερθεισών και σε εξοργιστική αδιαφορία του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης οφειλοµένων υπαιτιών παραλείψεων και ενεργειών, δεν αποκλείει τον

4 καταλογισµό της προαναφερθείσης αµελούς συµπεριφοράς στον εκπρόσωπο της εναγοµένης και τη µε βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας ανεύρεση αιτιώδους σχέσεως µεταξύ αυτής και των προαναφερθέντων αποτελεσµάτων της εκρήξεως. Εφόσον λοιπόν ο θάνατος των προαναφερθέντων συγγενών των εναγόντων στο κατά τον πιο πάνω τρόπο προκληθέν εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα (αµέλεια) του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης, αυτή είναι, σύµφωνα µε αυτά που εκτέθηκαν στη δεύτερη σκέψη, υπόχρεος προς καταβολήν χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης στους ενάγοντες. Σύµφωνα µε το εδάφ. γ' του άρθρου 932 ΑΚ, επί θανατώσεως προσώπου η χρηµατική ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης. Ψυχική οδύνη είναι ο πόνος που αισθάνεται το πρόσωπο όταν προσβληθεί ένα αγαθό, δικό του ή τρίτου προσώπου, µε το οποίο συνδέεται στενά. Η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης στα πρόσωπα της οικογένειας του θύµατος προϋποθέτει ότι τα πρόσωπα αυτά υπέστησαν πράγµατι ένεκα του µετ'αυτού οικογενειακού δεσµού ψυχική οδύνη. Το αν συγκεκριµένο µέλος της οικογενείας του θανατωθέντος είχε στη συγκεκριµένη περίπτωση, ανεπτυγµένο σε τέτοιο βαθµό τον συναισθηµατικό του κόσµο, ώστε να αισθάνεται ψυχική οδύνη, είναι ζήτηµα πραγµατικό. Στην έννοια της οικογενείας ανήκουν τα πρόσωπα που συνδέονται προς τον θανατωθέντα µε δεσµό στενής συγγένειας και αγάπης και µάλιστα ανεξαρτήτως αν συµβιούν µε αυτόν, όπως είναι οι γονείς, οι κατιόντες, οι αδελφοί αυτού, ο σύζυγος, οι ετεροθαλείς αδελφοί, αγχιστείς α' βαθµού, δηλ. πεθερός, πεθερά γαµπρός, νύµφη (Γεωργιάδης, εις Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ 932, αριθ. 15, 17 και εκεί παραποµπές Εφ. Αθ. 4287/88 Ελλ. νη , Εφ. Αθ. 1216/87 Ελλ. νη ). Κάθε µέλος της οικογένειας έχει δική του αυτοτελή απαίτηση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, η απαίτηση δε αυτή µπορεί να ασκηθεί είτε χωριστά από κάθε δικαιούχο είτε µε το ίδιο δικόγραφο κατά τις περί οµοδικίας διατάξεις. Υπόχρεος για την πλήρωση της χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης, είναι ο υπεύθυνος της αδικοπραξίας και προκειµένου για θανάτωση σε εργατικό ατύχηµα ο εργοδότης και ο υπ'αυτού προστηθείς (Εφ. Αθ. 4287/88, Εφ. Αθ. 1216/87, ό.π.). Το δικαστήριο κρίνει ποιο είναι το επιδικαστέο ποσό της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Ως κριτήρια για τον καθορισµό του ποσού αυτού χρησιµεύουν, ανάµεσα σε άλλα, το είδος της προσβολής, η έκταση της βλάβης, οι συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, η βαρύτητα του πταίσµατος, η περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών και κυρίως του παθόντος, οι λοιπές προσωπικές σχέσεις των µερών (ηλικία, φύλο, ευαισθησία κτλ.). Οι φονευθέντες κατά το προαναφερθέν ατύχηµα ΖΠ και ΝΜ διήνυαν, κατά το χρόνο του θανάτου των το 62ο και 61ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα. Ο πρώτος διέµενε υπό την αυτήν στέγη µε την ενάγουσα στην υπό στοιχείο β' αγωγή σύζυγό του και µε τους πρώτο και δεύτερο ενάγοντες στην υπό στοιχείο α' αγωγή τέκνα του, οι οποίοι ήσαν µεν έγγαµοι, διέµεναν όµως στα πλαίσια της παραδοσιακής ελληνικής οικογενείας υπό την αυτή στέγη. Η τρίτη ενάγουσα θυγατέρα του πιο πάνω, έγγαµος, διέµενε σε άλλη οικία στην αυτή όµως Κοινότητα. Άπαντες αποτελούσαν µια µετρίας οικονοµικής καταστάσεως πλην όµως πολύ στενά συνδεδεµένη οικογένεια, στους κόλπους της οποίας επικρατούσε η αγάπη και η οµόνοια. Το ίδιο ισχύει και για τον δεύτερο θανόντα, ο οποίος κατοικούσε στην Κοινότητα Μ. Κιλκίς µε τις ενάγουσες στην υπό στοιχείο γ' αγωγή σύζυγο και θυγατέρα του, η δεύτερη των οποίων ήταν µεν έγγαµος, κατοικούσε όµως υπό την αυτή στέγη µε τον ενάγοντα στην υπό στοιχείο δ' αγωγή. Από τον κατά τον προαναφερθέντα τρόπο οικτρό θάνατο των συγγενών όλοι οι ενάγοντες ένιωσαν έντονο ψυχικό άλγος, προς αποκατάσταση δε της ψυχικής οδύνης,

5 την οποία υπέστησαν, δικαιούνται χρηµατική ικανοποίηση, το ποσό της οποίας, ενόψει της συνεκτιµήσεως των προαναφερθέντων στοιχείων, πρέπει να καθορισθεί, για µεν τις συζύγους των θανόντων στο ποσό του δρχ., για καθένα δε από τα τέκνα, που είναι όλα ενήλικα, στο ποσό του δρχ. Συνεπώς, πρέπει οι αγωγές να γίνουν δεκτές κατά ένα µέρος σαν ουσιαστικά βάσιµες και να υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλει σε καθένα από τους ενάγοντες τα πιο πάνω ποσά νοµιµοτόκως από την επίδοση κάθε αγωγής και να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή για το ήµισυ του επιδικασθέντος σε καθένα από τους ενάγοντες ποσού, διότι κατά το ποσό αυτό η επιβράδυνση της εκτελέσεως απαιτήσεων που ανάγονται στο έτος 1982, ασκήθηκαν δε το έτος 1987, θα τους επιφέρει σηµαντική ζηµία (άρθρ. 908 παράγρ. 1 ΚΠολ ).

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην

Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 810/96 Πηγή: Ε. Ν.. 25/97 σελ. 157 Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώτο θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1402 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για υπερωριακή εργασία και υπερεργασία Αριθµός απόφασης: 658 Έτος: 2009 - Υπερωριακή εργασία. Υπερεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167

Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167 Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ως εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 www.inlaw.gr Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Βελλής Γεώργιος: Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας Δημοσίευση: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2010, σελίδα 801 Καλλινίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα