ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης Μπουρίκος Υπ. ιδάκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2006

2 Περίληψη Η αλµατώδης ανάπτυξη των οικονοµικών επιστηµών και επιστηµών διοίκησης επιχειρήσεων (στο εξής: οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών) στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε κυρίως χρόνια αντανακλάται στην αύξηση των σχετικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων και φαίνεται να συµβαδίζει µε τις διεθνείς εξελίξεις στο επιστηµονικό αυτό πεδίο (λειτουργική εξειδίκευση, διεπιστηµονικός προσανατολισµός). Η δηµιουργία των νέων τµηµάτων ευνοείται από τις εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (π.χ. ραγδαία ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µετά το 1990) και (όπως και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα) από την πολιτική χρήση της δηµιουργίας πανεπιστηµιακών σχολών ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής. ιαπιστώνεται σηµαντικός δυναµισµός και διάθεση προσαρµογής των σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων (και κατά δεύτερο λόγο των οικονοµικών) προς τις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, µε την τελευταία να συντελεί καθοριστικά στην ανάδειξη νέων επιστηµονικών ειδικοτήτων και ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Επιµέρους στοιχεία για βασικά χαρακτηριστικά των σχολών οικονοµίας και διοίκησης δύνανται να καταδείξουν ορισµένα προβλήµατα στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των παρεχοµένων σπουδών. Καταγράφονται σηµαντικές ελλείψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, δυσµενής αναλογία µελών ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ( ΕΠ) / φοιτητών και υψηλά ποσοστά ανενεργών φοιτητών. Ωστόσο, η σύγκριση των οικονοµικών σχολών µε τα υπόλοιπα πανεπιστήµια τις ευνοεί, ενώ η συµπερίληψη παραγόντων όπως η γεωγραφική συγκέντρωση και το µικρό µέγεθος των οικονοµικών πανεπιστηµίων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς) σε συνδυασµό µε την ευχέρεια χρήσης βοηθητικού 2

3 προσωπικού αµειβόµενου από ερευνητικά προγράµµατα αντισταθµίζουν τις αρχικά καταγραφόµενες αρνητικές οικονοµίες. Η ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων για το επαγγελµατικό και εκπαιδευτικό προφίλ των οικογενειών των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών µάλλον δείχνει την κυριαρχία µεσαίων κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων στις οικονοµικές σπουδές ως διέξοδο επαγγελµατικής αποκατάστασης και κοινωνικής κινητικότητας). Τα προγράµµατα σπουδών σε γενικές γραµµές χαρακτηρίζονται από ισορροπία µεταξύ στέρεων επιστηµονικών βάσεων (κορµού) και δυνατότητας επιλογών και κατευθύνσεων, ακολουθούν δε έναν µάλλον βραδύ ρυθµό εµπλουτισµού τους µε νέα αντικείµενα. Ορισµένα τµήµατα (όπως στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) συνιστούν νησίδες ποιότητας λειτουργώντας µε διεθνώς ανταγωνιστικά δεδοµένα τόσο στον τοµέα της οργάνωσης των σπουδών όσο κυρίως στις διεθνείς ερευνητικές επιδόσεις και δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ. 3

4 Περιεχόµενα Περίληψη...2 Κατάλογος Πινάκων...5 Κατάλογος ιαγράµµατων Εισαγωγή Ίδρυση και ανάπτυξη των οικονοµικών σχολών Εισακτέοι φοιτητές και προτιµήσεις τµηµάτων Εισακτέοι φοιτητές: εξέλιξη αριθµού τους και απορρόφηση ανά τµήµα, Προτιµήσεις υποψηφίων φοιτητών για τα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης28 4. Μέλη ΕΠ και διοικητικό προσωπικό: οργανικές θέσεις και ελλείψεις Μέλη ΕΠ: κατανοµή κατά φύλο Μέλη ΕΠ: κατανοµή κατά βαθµίδα και προέλευση διδακτορικού τίτλου Μέλη ΕΠ ανά βαθµίδα Μέλη ΕΠ ανά χώρα απόκτησης διδακτορικού διπλώµατος Ενεργοί και µη ενεργοί (οιονεί επί πτυχίω) φοιτητές Αναλογία µελών ΕΠ και φοιτητών Κοινωνική προέλευση των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών: επάγγελµα πατέρα και εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων Επάγγελµα πατέρα Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων Περιεχόµενο σπουδών και εκπαιδευτική διαδικασία Ερευνητική δραστηριότητα των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης Συµπεράσµατα Βασικές προτάσεις πολιτικής Βιβλιογραφία ιευθύνσεις διαδικτύου

5 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2.1. Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης...11 Πίνακας 3.1. Εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων στα Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης, Πίνακας Πρώτες προτιµήσεις και βάσεις εισαγωγής ανά τµήµα Οικονοµίας και ιοίκησης (στοιχεία 2004)...32 Πίνακας 4.1. Οργανικές ελλείψεις µελών ΕΠ σε επιλεγµένα Πανεπιστήµια (ακαδηµαϊκό έτος )...41 Πίνακας 4.2. Οργανικές ελλείψεις διοικητικού προσωπικού σε επιλεγµένα Πανεπιστήµια (ακαδηµαϊκό έτος )...43 Πίνακας 5.1. Κατανοµή µελών ΕΠ ανά φύλο σε τµήµατα Οικονοµίας και ιοίκησης (ποσοστό % του συνόλου για το ακαδηµαϊκό έτος )...49 Πίνακας 6.1. Συµµετοχή της βαθµίδας των καθηγητών στο σύνολο των µελών ΕΠ: Τµήµατα Οικονοµίας και ιοίκησης (ακαδηµαϊκό έτος )...60 Πίνακας Μέλη ΕΠ τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ανά χώρα εκπόνησης διατριβής...65 Πίνακας 6.3. Μέλη ΕΠ µε διδακτορικό στο ίδιο πανεπιστήµιο ή και τµήµα...67 Πίνακας 6.4. Μέλη ΕΠ µε διδακτορικό στο Ην. Βασίλειο, τη Β. Αµερική (ΗΠΑ και Καναδάς) και στη Γαλλία...68 Πίνακας 7.1. ΑΕΙ: Εγγεγραµµένοι, ενεργοί και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακαδηµαϊκό έτος )...78 Πίνακας 7.2. Τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: Εγγεγραµµένοι φοιτητές και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακαδηµαϊκό έτος )...81 Πίνακας Αναλογία µελών ΕΠ και φοιτητών στα κλασικά οικονοµικά πανεπιστήµια ανά τµήµα (ακαδηµαϊκό έτος )...87 Πίνακας Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και Πολιτικής Επιστήµης ανά επάγγελµα πατέρα (ακαδηµαϊκό έτος )...94 Πίνακας 9.2. Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και Πολιτικής Επιστήµης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα (ακαδηµαϊκό έτος )...97 Πίνακας Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και Πολιτικής Επιστήµης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας (ακαδηµ. Έτος )...98 Πίνακας Τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης ΟΠΑ: Ερευνητικά εργαστήρια.121 5

6 Κατάλογος ιαγράµµατων ιάγραµµα 2.1. Ιστορική εξέλιξη των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ( )...14 ιάγραµµα 3.1. Αριθµός εισακτέων στα τµήµατα οικονοµίας & διοίκησης, Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ιάγραµµα 4.1. Ποσοστό µη κάλυψης οργανικών θέσεων µελών ΕΠ...42 ιάγραµµα 4.2. Ποσοστό µη κάλυψης των οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού...44 ιάγραµµα 5.1. Τµήµατα οικονοµικών επιστηµών: Ποσοστό (%) των γυναικών στο σύνολο των µελών ΕΠ...51 ιάγραµµα 6.1. Η πυραµίδα των µελών ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης (σε σύνολο 34 τµηµάτων)...57 ιάγραµµα 6.2. Η πυραµίδα των µελών ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: Άνδρες...58 ιάγραµµα 6.3. Πυραµίδα µελών ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: Γυναίκες...59 ιάγραµµα 7.1. Σύνολο ΑΕΙ: Ενεργοί και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακδηµαϊκό έτος )...75 ιάγραµµα 7.2. ΑΕΙ: Οιονεί επί πτυχίω φοιτητές* ως % των εγγεγραµµένων, 2004/

7 1.Εισαγωγή 7

8 Η παρούσα εργασία για τις πανεπιστηµιακές σχολές οικονοµίας και διοίκησης στην Ελλάδα αποσκοπεί στην παρουσίαση της σηµερινής κατάστασης των εξεταζόµενων τµηµάτων στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων και µεταβλητών. Τα παρουσιαζόµενα στοιχεία αντλήθηκαν στη βάση ποικίλων µεθοδολογιών και δραστηριοτήτων: βιβλιογραφική έρευνα, επιτόπια έρευνα σε τµήµατα, γραµµατείες, βιβλιοθήκες και εργαστήρια τµηµάτων, επιτόπιες επισκέψεις σε ερευνητικούς φορείς, συνεντεύξεις µε µέλη ΕΠ και συγκέντρωση αρκετών πορισµάτων αξιολογήσεων και αποτιµήσεων εκπαιδευτικού έργου των εν λόγω τµηµάτων. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται στοιχεία και δεδοµένα (βλ. επιµέρους οµότιτλα κεφάλαια) για την ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη των σχολών οικονοµίας και διοίκησης (κεφάλαιο 2), την εξέλιξη και κατανοµή των εισαγόµενων φοιτητών και τις προτιµήσεις τους για συγκεκριµένα τµήµατα (κεφάλαιο 3), τις οργανικές θέσεις και τα κενά κάλυψης αυτών για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό (κεφάλαιο 4), την κατανοµή των µελών ΕΠ ανά φύλο (κεφάλαιο 5) και ανά βαθµίδα και χώρα απόκτησης διδακτορικού (κεφάλαιο 6), την κατανοµή των φοιτητών σε ενεργούς και µη ενεργούς (κεφάλαιο 7), την αναλογία φοιτητών και φοιτητών (κεφάλαιο 8), την κοινωνική προέλευση των φοιτητών οικονοµίας και διοίκησης (κεφάλαιο 9), το περιεχόµενο σπουδών και τις εκπαιδευτικές µεθόδους (κεφάλαιο 10), την ερευνητική δραστηριότητα (κεφάλαιο 11). Τέλος, παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα (κεφάλαιο 12) και κάποιες βασικές προτάσεις πολιτικής (κεφάλαιο 13). 8

9 2. Ίδρυση και ανάπτυξη των οικονοµικών σχολών 9

10 Τα τµήµατα οικονοµικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων (economics and business schools) [στο εξής για συντοµία: σχολές /τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης] στην Ελλάδα προέκυψαν µέσα από διαδοχικά εξελικτικά στάδια (βλ. Πίνακα 2.1 και διάγραµµα 2.1 στις επόµενες σελίδες). Σήµερα, καταγράφονται 34 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης 1. Τα 34 αυτά τµήµατα δύνανται να διακριθούν σε δύο µεγάλες οµάδες: Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει 19 τµήµατα οικονοµικών επιστηµών και συναφών αντικειµένων (λογιστικής, στατιστικής, χρηµατοοικονοµικής), ενώ η δεύτερη οµάδα αποτελείται από 15 τµήµατα διοίκησης επιχειρήσεων και συναφών αντικειµένων (λογιστικής, ναυτιλιακές σπουδές, διοίκηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων, διοίκηση λειτουργιών και τεχνολογίας). Στο πρώτο στάδιο εξέλιξης συναντούµε µόνο «κλασικά» τµήµατα οικονοµικών επιστηµών και διοίκησης επιχειρήσεων, τα παλαιότερα των οποίων ιδρύθηκαν (ενίοτε όχι ως αυτοτελή τµήµατα αλλά ως επιµέρους κατευθύνσεις) στις δεκαετίες του 1920 (Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΑΣΟΕΕ 2 /ΟΠΑ) και του 1930 (ΑΒΣΠ 3 / Πανεπιστήµιο Πειραιά). Στα µεν πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ αντίστοιχα), οι οικονοµικές σπουδές θεραπεύονται αρχικά στο γενικότερο πλαίσιο των νοµικών και πολιτικών επιστηµών, ενώ στις ΑΣΟΕΕ και ΑΒΣΠ παρέχονται ως διακριτή επιλογή αντικειµένου σπουδών προκειµένου να εκπαιδευτούν µελλοντικά στελέχη του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Οι δύο τελευταίες σχολές είναι και οι πρώτες που 1 Το τµήµα ηµόσιας ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου περιλαµβάνεται στον κατάλογο τον τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης λόγω του γεγονότος ότι οι απόφοιτοί του δύνανται να γίνουν µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, και ως εκ τούτου να ασκήσουν το οικονοµολογικό επάγγελµα. Ωστόσο, τµήµατα µε πρόδηλο σχετικό τίτλο όπως το τµήµα αγροτικής οικονοµίας και ανάπτυξης δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα καταγραφή και ανάλυση δεδοµένου ότι δεν «παράγουν» οικονοµολόγους αλλά ειδικότητες όπως γεωπόνους µε οικονοµική παιδεία και κατάρτιση. 2 Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. 3 Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς. 10

11 παρέχουν ως αντικείµενο σπουδών τη διοίκηση επιχειρήσεων. Μέχρι και τη δεκαετία του 1970, µε σποραδικές εξαιρέσεις, η κατάσταση παραµένει περίπου αµετάβλητη. Σηµειώνεται µόνο η προσθήκη (στο πλευρό της Οικονοµικής Επιστήµης και ιοίκησης Επιχειρήσεων) των Τµηµάτων Στατιστικής & Ασφαλιστικής και Στατιστικής & Πληροφορικής (το 1977 στην ΑΒΣΠ και το 1984 στην ΑΣΟΕΕ αντιστοίχως). Πίνακας 2.1. Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης ΑΕΙ 4 Τµήµατα Έδρα Έτος ίδρυσης ΟΠΑ 5 ΕΚΠΑ 6 ΑΠΘ 7 Οικονοµικών Επιστηµών Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνα 1984 (1920) Αθήνα 1984 (1920) Προπτυχιακοί φοιτητές ( ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές ( ) /283* Στατιστικής Αθήνα ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικών Επιστηµών Αθήνα Αθήνα Αθήνα /272* Αθήνα /369* Αθήνα 1972 (1926) Θεσσαλονίκη Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια). 5 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). 6 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 7 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 11

12 Πειραιά 8 Μακεδονίας 9 Πάντειο Πατρών Οικονοµικών Πειραιάς Επιστηµών ιοίκησης Πειραιάς Επιχειρήσεων Στατιστικής & Πειραιάς Ασφαλιστικής Ναυτιλιακών Πειραιάς Σπουδών Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς Χρηµατοοικονοµικής Πειραιάς & Τραπεζικής ιοικητικής Οικονοµικών Θεσσαλονίκη Επιστηµών Οργάνωσης & Θεσσαλονίκη ιοίκησης Επιχειρήσεων ιεθνών & Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Λογιστικής & Θεσσαλονίκη Χρηµατοοικονοµικής Μάρκετινγκ & Θεσσαλονίκη ιοίκησης Λειτουργιών ιοίκησης Νάουσα Τεχνολογιών ηµόσιας ιοίκησης Αθήνα Οικονοµικής Αθήνα Περιφερειακής Ανάπτυξης Οικονοµικών Πάτρα Επιστηµών 8 Πρώην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ). 9 Πρώην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ). 12

13 Αιγαίου Κρήτης Ιωαννίνων ΠΘ 10 Θεσσαλίας Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας ιοίκησης Επιχειρήσεων ιοίκησης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικών Επιστηµών ιοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίµων ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικών Επιστηµών Οικονοµικής Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάτρα Χίος Χίος Ηράκλειο Ιωάννινα Αγρίνιο Κοµοτηνή Βόλος Τρίπολη Λιβαδειά *Συµπεριλαµβανοµένων των δια-τµηµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στα οποία συµµετέχει το Τµήµα Σηµείωση: Οι χρονολογίες εντός παρενθέσεως αφορούν την αρχική ίδρυση και λειτουργία των τµηµάτων ως απλών κατευθύνσεων σε µία ενιαία σχολή (πριν ακόµα µετατραπούν σε πανεπιστήµια) Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Ιστοσελίδες Τµηµάτων ΑΕΙ και Επιτόπια έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας (Νοέµβριος 2005) 10 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 13

14 ιάγραµµα 2.1. Ιστορική εξέλιξη των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ( ) Πηγή: Ιστοσελίδες τµηµάτων, οδηγοί σπουδών και ΥΠΕΠΘ 0 Η µεγάλη «έκρηξη» των οικονοµικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων συντελείται κατά τις δεκαετίες του 1980 και του Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτού του πρόσφατου σταδίου ανάπτυξης είναι πια η λειτουργική εξειδίκευση και διαφοροποίηση των αντικειµένων σπουδών, που παρακολουθεί (µε µια υστέρηση) τις επιστηµονικές εξελίξεις διεθνώς. Και βέβαια, σε γενικότερο επίπεδο, ο πολλαπλασιασµός των συναφών τµηµάτων λόγω και της ίδρυσης νέων περιφερειακών πανεπιστηµίων. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία ( ) ιδρύονται τµήµατα που θεραπεύουν ειδικότερα προσδιορισµένα αντικείµενα τόσο στο πεδίο της οικονοµικής επιστήµης (οικονοµική περιφερειακής ανάπτυξης, διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονοµικές σπουδές, διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και ανάπτυξη), όσο και επιµέρους 14

15 κλάδους στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων (µάρκετινγκ και επικοινωνία, ναυτιλία και επιχειρηµατικές υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµική και τραπεζική διοίκηση). Ορατός σε αυξανόµενο αριθµό τµηµάτων είναι, κατά το µάλλον ή ήττον, ο διεπιστηµονικός προσανατολισµός. Εµφανείς είναι επίσης δύο ακόµα επιµέρους παράλληλες τάσεις: (α) η εξειδικευµένη αυτοτελής ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών, που ακολουθεί τη ραγδαία εξέλιξη του χρηµατοπιστωτικού κλάδου κατά τη δεκαετία του 1990 (τµήµατα λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής και τραπεζικής διοικητικής), και (β) η τάση δηµιουργίας διεπιστηµονικών τµηµάτων, στο µεταίχµιο της διοίκησης επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών (διοίκηση τεχνολογιών, βιοµηχανική διοίκηση και τεχνολογία, διοικητική επιστήµη και τεχνολογία, µηχανικών οικονοµίας και διοίκησης, κλπ). ιαπιστώνεται εποµένως σηµαντικός δυναµισµός και διάθεση προσαρµογής των σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων προς τις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, µε την τελευταία να συντελεί καθοριστικά στην ανάδειξη νέων επιστηµονικών ειδικοτήτων και ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Αυτό ισχύει σε σχετικά µικρότερο βαθµό για τις οικονοµικές σπουδές, που όµως παρακολουθούν κι αυτές την διεθνή τάση της επιστηµονικής εξειδίκευσης. Τέλος, οφείλουµε να επισηµάνουµε την ολοένα και µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης στον ελλαδικό χώρο. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται έντονα µε τη «χρήση» της ίδρυσης πανεπιστηµιακών τµηµάτων ως εργαλείων περιφερειακής πολιτικής (ή στη χειρότερη περίπτωση πελατειακού τοπικισµού). 15

16 Θεωρείται ότι η λειτουργία των ΑΕΙ στην περιφέρεια της χώρας συνεπάγεται µία σειρά θετικών οικονοµιών όπως η διάχυση τεχνογνωσίας στις τοπικές επιχειρήσεις, η συµβολή στο τοπικό ΑΕΠ και η δηµιουργία γενικότερων ευνοϊκών πολιτισµικών και µορφωτικών αποτελεσµάτων. Η πολιτική του «κάθε περιφέρεια και ένα ΑΕΙ και ΤΕΙ» σχεδόν αγγίζει το απόγειό της τα τελευταία πέντε χρόνια και τείνει να αντικατασταθεί από την πολιτική του «κάθε νοµός και πόλη µε ένα ΑΕΙ και ΤΕΙ» Η πολιτική του «κάθε περιφέρεια και ένα ΑΕΙ» καθώς και η συνολική θεώρηση για τη συµβολή των ΑΕΙ ως αναπτυξιακών περιφερειακών πόλων διατυπώνεται ως κυβερνητική προτεραιότητα στον τοµέα της ανώτατης παιδείας. Βλέπε χαρακτηριστικά Σηµίτης (2005), σ

17 Βασικά συµπεράσµατα Σταδιακή αυτονόµηση των οικονοµικών σπουδών από ευρύτερου περιεχοµένου πανεπιστηµιακές σχολές «Έκρηξη» δηµιουργίας τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 Λειτουργική διαφοροποίηση και εξειδίκευση των σπουδών σε συνάρτηση µε τις διεθνείς επιστηµονικές εξελίξεις Ενίσχυση διεπιστηµονικού προσανατολισµού στο µεταίχµιο της διοίκησης επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών Ανταπόκριση στις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς µε την ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων Ολοένα και µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης στον ελλαδικό χώρο λόγω και της χρήσης της ίδρυσης νέων ΑΕΙ και τµηµάτων ως εργαλείων περιφερειακής πολιτικής 17

18 Βασικές προτάσεις πολιτικής Ενδυνάµωση του διεπιστηµονικού χαρακτήρα πολλών τµηµάτων για την αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση στο πολύπλοκο και ταχέως µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον (εγχώριο και διεθνές) Επαναξιολόγηση της ίδρυσης τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ως εργαλείων περιφερειακής πολιτικής Προγραµµατισµός ίδρυσης νέων τµηµάτων στη βάση συµµετοχικών διαδικασιών στις οποίες θα συµµετέχουν η ευρύτερη ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου Ίδρυση νέων τµηµάτων µε προηγούµενη µελέτη για τις επιδράσεις στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και εκ των προτέρων κριτήρια για την αξιολόγηση της συµβολής τους Αποφυγή ίδρυσης τµηµάτων υπερβολικά εξειδικευµένου αντικειµένου, υπό την επίδραση ενός παροδικού συγκυριακού περιβάλλοντος 18

19 Η ιστορική εξέλιξη των τριών «οικονοµικών σχολών»: ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣΠ και ΑΒΣΘ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ): Το 1920 (Νόµος 2191) ιδρύεται η «Ανωτάτη Σχολή Εµπορικών Σπουδών», προδροµική µορφή της Ανώτατης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Η σχολή έχει εξαρχής µορφή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αρχικά υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Η µετονοµασία της σχολής σε «ΑΣΟΕΕ» θεσµοθετείται το 1926 (Ν 5/17 Μαϊου 1926) σηµατοδοτώντας τη διεύρυνση των παρεχόµενων σπουδών. Το 1973 (Π 359/29) ιδρύονται δύο τµήµατα µεταπτυχιακών σπουδών: Οικονοµικό και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1939 η σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1973 θεσµοθετείται µεταπτυχιακό πρόγραµµα στα Οικονοµικά το οποίο λειτουργεί κανονικά από το Το 1984 η σχολή διαχωρίζεται σε τρία ανεξάρτητα τµήµατα: Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής (& Πληροφορικής). Το 1989 (Π 377) η ΑΣΟΕΕ µετονοµάζεται σε Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας και διαρθρώνεται σε έξι τµήµατα. Το 1999 ιδρύονται δύο ακόµη Τµήµατα (Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας). Πανεπιστήµιο Πειραιά (πρώην «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά»): Το 1958 (Ν 3876) ιδρύεται η «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς», µετεξέλιξη της «Ανωτάτης Σχολής Βιοµηχανικών Σπουδών» που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (προϋπήρξαν σχετικά αιτήµατα του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και του Συνδέσµου Ανωτάτων Εταιρειών για την ίδρυση Σχολής Βιοµηχανικών Σπουδών). Το 1959 (Νόµος 3973) η σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1982 (Νόµος 1268) η σχολή αναγνωρίζεται ως µονοτµηµατικό ΑΕΙ. Το 1984 (Π 43) η σχολή διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα: Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήµης. Το 1989 (Π 377) η ΑΒΣΠ µετονοµάζεται σε Πανεπιστήµιο Πειραιά και δηµιουργούνται τρία ακόµα τµήµατα: Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοίκησης, Ναυτιλιακών Σπουδών και Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. Η διάρθρωση του Πανεπιστηµίου ολοκληρώνεται µε τη λειτουργία τµηµάτων Πληροφορικής (1992), ιδακτικής της Τεχνολογίας (1999) και ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (2000). Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (πρώην «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης»): Το 1948 (ΑΝ 800) ιδρύεται η Ανωτέρα Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη (ΑΣΒΣΘ) και αρχίζει να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Το 1958 (Ν 387) 19

20 µετονοµάζεται σε «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης». Η σχολή υπάγεται αρχικά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας ενώ από 1959 η σχολή εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1966 µετονοµάζεται σε «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης» (ΑΒΣΘ) και από το ακαδηµαϊκό έτος οι σπουδές διαχωρίζονται σε τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών και Επιστηµών ιοικήσεως Επιχειρήσεων. Κατάτµηση των τµηµάτων πραγµατοποιείται το 1985 (Π 436) και το 1990 (Ν 147) η σχολή µετονοµάζεται σε «Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών», εγκαινιάζοντας έτσι µία περίοδο δηµιουργίας τµηµάτων στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστηµών. Ιδρύονται τµήµατα ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (1990), Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (1990), Πληροφορικής (1990), Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (1993), Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (1996), Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (1996), Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών (2004) και ιοίκησης Τεχνολογίας (2004). Πηγές: Αποτίµηση του έργου του ΟΠΑ (2001), Στεριάδου Καλλιόπη (1993), ιστοσελίδες ΑΕΙ 20

21 3. Εισακτέοι φοιτητές και προτιµήσεις τµηµάτων 21

22 3.1. Εισακτέοι φοιτητές: εξέλιξη αριθµού τους και απορρόφηση ανά τµήµα,

23 Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης παρουσιάζει αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τµηµάτων. Αναλυτικότερα, παρατηρείται µία αύξηση συνολικά των εισακτέων στα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης την περίοδο κατά 37%: από 4725 το 1998, οι εισακτέοι φοιτητές αυξήθηκαν στους 6425 το Η τάση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη αύξηση των εισακτέων στο σύνολο των τµηµάτων των ΑΕΙ: από το 1998 αυξάνονται στους το 2000, αύξηση κατά 36,5%. Από το 2001 µέχρι και σήµερα, παρατηρείται µείωση του αριθµού των εισακτέων στις σχολές οικονοµίας και διοίκησης, της τάξης του 9,6%: µείωση των εισακτέων στους 6115 το 2001, 5810 το 2002 και 5835 το Η γενικότερη τάση στο σύνολο των ΑΕΙ είναι ταυτόσηµη (µείωση των εισακτέων κατά 10,3%: από εισακτέους το 2001, στους εισακτέους το 2006). Η σταθεροποίηση του αριθµού των εισακτέων φοιτητών τα τελευταία χρόνια (βλ. και Πίνακα 3.1στις επόµενες σελίδες) οφείλεται και στις έντονες πιέσεις των ΑΕΙ για µη αύξηση των εισακτέων χωρίς την παροχή ανάλογων υποδοµών (π.χ., κάλυψη οργανικών κενών εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, εργαστηριακός εξοπλισµός, κτιριακές υποδοµές), ενώ τα νεοϊδρυόµενα πανεπιστηµιακά τµήµατα (Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας) απορροφούν µικρό αριθµό εισακτέων (βλ. Πίνακα 3.1). Πρέπει µε την ευκαιρία αυτή να σηµειωθεί ότι η αύξηση των τµηµάτων σε αρκετά πανεπιστήµια κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 (ικανοποιώντας όχι µόνο επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και πιέσεις των οικείων πρυτανικών αρχών) δεν συνοδεύθηκε πάντοτε από επέκταση των κτιριακών υποδοµών, παρά τον συνεπαγόµενο πολλαπλασιασµό του αριθµού των φοιτητών. Συχνά η ίδρυση νέων τµηµάτων προτάχθηκε της επίλυσης των στεγαστικών προβληµάτων που αυτά θα δηµιουργούσαν, ενίοτε µε µια στρατηγική λογική των πρυτανικών αρχών ότι το 23

24 τετελεσµένο της µαζικής αύξησης του φοιτητικού πληθυσµού θα υποχρέωνε το κράτος να χρηµατοδοτήσει την επέκταση των πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων. Όµως αυτή η προσδοκία συχνότατα παρέµεινε ανεκπλήρωτη, όπως αποδεικνύει το δραµατικό στεγαστικό πρόβληµα (ανεπάρκεια αιθουσών) λόγω φοιτητικού υπερπληθυσµού που αντιµετωπίζουν ιδρύµατα όπως το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πίνακας 3.1. Εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων στα Τµήµατα Οικονοµίας & ιοίκησης, Τµήµατα ΑΕΙ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικών Επιστηµών Ο Ε* Στατιστικής ΕΟΣ** Μάρκετινγκ Λογιστικής ιοικητικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιά Οικονοµικής Επιστήµης Ο Ε* Στατιστικής Χρηµατοοικονοµικής Ναυτιλιακών σπουδών Βιοµηχανικής

25 ιοίκησης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών Επιστηµών Ο Ε* ΕΟΠΣ*** Λογιστικής Μάρκετινγκ ιοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιοίκησης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας Πάντειο Πανεπιστήµιο ηµόσιας ιοίκησης Οικονοµικής Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήµιο Πάτρας Οικονοµικών Επιστηµών Ο Ε* Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οικονοµικών Επιστηµών ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 25

26 Προϊόντων και Τροφίµων Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θράκης ( ΠΘ) ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Πανεπιστήµιο Κρήτης Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης Σύνολο Σύνολο Τµηµάτων [1] ΟΠΑ**** [2] Πειραιά

27 [3] Μακεδονίας Σύνολο [1]+[2]+[3] Ποσοστό [1]+[2]+ [3] στο σύνολο εισακτέων Οικονοµίας ιοίκησης των & 58,4 56,3 56,5 56,6 56,5 55,7 56,7 56,1 54,2 * Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ** ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών *** ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών **** Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πηγή: ΥΠΕΠΘ ( ιεύθυνση Οργάνωσης & ιεξαγωγής Εξετάσεων) Η συµµετοχή των τριών «κλασικών» οικονοµικών πανεπιστηµίων (Αθηνών, Πειραιά, Μακεδονίας) στην απορρόφηση των εισακτέων στο συγκεκριµένο πεδίο σπουδών, παρουσιάζει την περίοδο µία ελαφρά µείωση: Από 58,4% των εισακτέων που απορροφούσαν το 1998, το 2006 απορροφούν το 54,2% (βλ. Πίνακα 3.1.). Η µείωση αυτή οφείλεται τόσο στη σταθεροποίηση των εισακτέων τα τελευταία πέντε χρόνια (µετά τη µείωση της περιόδου ) όσο και την ίδρυση νέων περιφερειακών τµηµάτων. Το ΟΠΑ και το Πανεπιστήµιο Πειραιά απορροφούν σχεδόν το ίδιο ποσοστό εισακτέων στο πεδίο της οικονοµίας και της διοίκησης, ενώ το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας απορροφά σταθερά καθ όλη την περίοδο αναφοράς ένα ποσοστό περίπου 14% των εισακτέων (βλ. απεικόνιση των εξελίξεων στο ιάγραµµα 3.1). 27

28 3.2. Προτιµήσεις υποψηφίων φοιτητών για τα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης 28

29 Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό το λεγόµενο «χρηµατιστήριο των τµηµάτων». είκτης για το αν οι «µετοχές» ενός τµήµατος κυµαίνονται σε υψηλά ή χαµηλά επίπεδα, αποτελεί η έκφραση προτίµησης των υποψηφίων για ένταξη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κάθε έτος, καθώς και η διαµόρφωση των βάσεων εισόδου στα πανεπιστηµιακά τµήµατα (υψηλόβαθµα και χαµηλόβαθµα τµήµατα). Πρόκειται στην πράξη για µια µορφή άτυπης αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων από τους (υποψήφιους) χρήστες-καταναλωτές των υπηρεσιών τους, που γίνεται µάλιστα µε κυρίαρχο, αν όχι αποκλειστικό, γνώµονα τις υποτιθέµενα καλύτερες πιθανότητες µετέπειτα εύρεσης θέσης εργασίας. Η άτυπη αυτή αξιολόγηση σε σειρά προτίµησης, που πραγµατοποιείται από τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, συχνά στηρίζεται σε ελλιπή και πρόχειρη πληροφόρηση προερχόµενη κυρίως από τα ΜΜΕ, και επηρεάζεται έντονα από συγκυριακούς παράγοντες (π.χ. την εποχή αιχµής του χρηµατιστηρίου η ζήτηση σπουδών χρηµατοοικονοµικής κορυφώνεται, για να µειωθεί αµέσως, µε µια χρονική υστέρηση, µετά την πτώση της χρηµατιστηριακής αγοράς). Το βέβαιο είναι ότι οι προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών ελάχιστα αντανακλούν µια αξιολόγηση της πραγµατικής ποιότητας ακαδηµαϊκών σπουδών και υπηρεσιών που παρέχουν τα πανεπιστηµιακά τµήµατα, για τον απλούστατο λόγο ότι τέτοιου είδους πληροφόρηση δεν είναι δηµόσια διαθέσιµη. Αυτό είναι ένα ακόµα επιχείρηµα για την ανάγκη υπεύθυνης και συστηµατικής αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, έτσι ώστε η διαθέσιµη πληροφόρηση στους υποψήφιους χρήστες των υπηρεσιών τους και στους φορολογούµενους γενικότερα να µην είναι µονοµερής αλλά πλήρης και σφαιρική, επιτρέποντας ορθότερες αποφάσεις. 29

30 Υπό το υπάρχον καθεστώς, το «χρηµατιστήριο των τµηµάτων» όπως λειτουργεί, παρουσιάζει τις εξής αδυναµίες: α) αν οι προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών ανταποκρίνονται µόνο σε συγκυριακούς παράγοντες και δεν λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα της χρονικής υστέρησης, είναι πιθανό 5-6 χρόνια αργότερα (όταν κατά µέσο όρο οι φοιτητές αυτοί θα έχουν αποφοιτήσει) τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας να έχουν αλλάξει σηµαντικά, β) οι διάφορες «µόδες» στη ζήτηση εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αντικειµένων ούτως ή άλλως τείνουν να δηµιουργούν υπερβάλλουσα ζήτηση, που σε µετέπειτα χρόνο επιτείνει τις συνθήκες κυκλικής ύφεσης, γ) δεν υπάρχει κατά κανόνα κανενός είδους συσχέτιση (θετική ή αρνητική) του βαθµού «ζήτησης» των πανεπιστηµιακών τµηµάτων µε την ποιότητα του ακαδηµαϊκού τους προσωπικού, των υποδοµών τους και του ακαδηµαϊκού έργου που παρέχουν. Αυτό είναι ένα ακόµα επιχείρηµα υπέρ της αξιολόγησης: θα συνέβαλλε στο να συµπληρωθούν τα ως τώρα (βασισµένα κυρίως στις προσδοκίες επαγγελµατικής αποκατάστασης) πραγµατικά κριτήρια επιλογής των τµηµάτων από τους υποψήφιους φοιτητές µε κριτήρια αξιολόγησης του καθαρά ακαδηµαϊκού προσφερόµενου έργου. Τα πανεπιστηµιακά τµήµατα στο πεδίο της οικονοµίας και της διοίκησης παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις ως προς τις προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών. Τµήµατα όπως αυτό του Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ συγκεντρώνουν υψηλό αριθµό πρώτων προτιµήσεων µεταξύ των υποψηφίων (βλ. στοιχεία 2004, Πίνακας 3.2) σε σχέση µε περιφερειακά τµήµατα που συγκεντρώνουν ελάχιστες πρώτες προτιµήσεις ( ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 30

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΩΡΟΛΟΓΑ, Career Counsellor AKAΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απρίλιος 2016 2

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Π Μ είχε 6 Τµήµατα που προήλθαν τα µεν τέσσερα από το ΑΠΘ και τα δύο ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9. Άρθρα Τ άξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών 08/05/2013 - Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.2013 Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών Πως διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα

Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Σπουδάζοντας Χημεία στο Α.Π.Θ. Ευαγγελία Α. Βαρέλλα Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τμήματα Χημείας διαθέτουν τα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πατρών, Ιωαννίνων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης

Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αναδιάρθρωση του Χάρτη των ΑΕΙ της Ελλάδος Περίγραμμα Μεθοδολογικής Προσέγγισης Ι. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών αξόνων, επάνω στους οποίους θα κινηθεί η αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ 2013

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ 2013 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ Οι προτιμήσεις των υποψηφίων στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου φέτος και η σύγκρισή τους με τις περσινές μας επιτρέπουν να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ Τρίπολη 27 /01/ 2011 και ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.: 1493 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, προτείνεται η μετονομασία του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ σε «ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με την ακόλουθη δομή Σχολών και Τμημάτων:

Συγκεκριμένα, προτείνεται η μετονομασία του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ σε «ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με την ακόλουθη δομή Σχολών και Τμημάτων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ρέθυμνο 15 Μαρτίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 1121 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα