ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1.ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Π.Π.Α.Ε. ΑΠΡ 13

2 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 1. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ήεπισκευή ήσυντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση. Τα έργα συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο ή είναι πλωτά. Επιφέρει μόνιμη «αλλοίωση» του περιβάλλοντος.

5 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Δημόσια έργα εκτελούν οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν.2190/94 (ΑΣΕΠ) (π.χ. Υπουργεία, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ,Δημοσιοι οργανισμοι κλπ) Πολλές φορές με ειδικές διατάξεις εξαιρούνται φορείς όπως οι δημοσιες Α.Ε. κλπ.

6 Νομοθεσία Η νομοθεσία που εφαρμόζεται στα Δημόσια Έργα έχει κωδικοποιηθεί στον Ν.3669/08. Εξακολουθούν βέβαια να ισχύουν όλοι οι προγενέστεροι επί μέρους νόμοι, οι οδηγίες της Ε.Ε. και φυσικά οτιδήποτε εκδόθηκε μετά το Ήδη μέσα στο 2012 έγινε τροποποίηση του Ν.3669/08 κυρίως με τους Ν.4070/12 και 4071/12 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δπκτύων!!! (τ.υπεχωδε) με την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι ο εποπτεύων φορέας όλων των δημοσίων έργων και συνήθως αυτό εκδίδει τις σχετικές οδηγίες και διατάξεις.

7 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ α) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα για λογαριασμό του οποίουκαταρτίζεταιησύμβασηήκατασκευάζεταιτο έργο.(ιδιοκτητησ) β) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου.(νομικο ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ) γ) Προϊσταμένη αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον Ν.3669 / 08. δ) Διευθύνουσα υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου.

8 ε) Τεχνικό Συμβούλιο είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο Ν.3669 / 08.(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ) στ) Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου. ζ) Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που υπάρχουν ή αναφέρονται στον φάκελο του έργου (π.χ. τεύχη δημοπράτησης, τεχνική μελέτη, νομοθεσία κλπ)

9 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ανάγκη εκτέλεσης του έργου (π.χ.προτάσεις από φορείς) Ένταξη σε τεχνικό πρόγραμμα Έγκριση πίστωσης για τις μελέτες Ανάθεση Εκπόνηση των μελετών Αρχική έρευνα για εμπλοκή με άλλα έργα Απόφαση εκτέλεσης έργου Έγκριση πίστωσης για το έργο Συγκέντρωση των μελετών Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης Έγκριση τευχών δημοπράτησης Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Δημοσίευση για την δημοπράτηση Δημοπράτηση Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου Σύμβαση έργου

10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Οι εγκεκριμένες μελέτες (Προμέτρηση) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. ΗΤεχνικήΠεριγραφή(Τ.Π.). Φυσικό αντικείμενο Το Τιμολόγιο Μελέτης. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, η Τ.Σ.Υ. Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας. Έντυπα οικονομικής προσφοράς Η Διακήρυξη.

11 Υπάρχουν σε τυποποιημένα τεύχη, η Διακήρυξη της δημοπρασίας, η Οικονομική Προσφορά, το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός, τα οποία προσαρμόζονται στο έργο. ΗΕιδικήσυγγραφήΥποχρεώσεων( Ε.Σ.Υ ) προσαρμόζεται στις τυχόν αλλαγές της Νομοθεσίας και χρειάζεται αναθεώρηση κατά χρονικές περιόδους. Συνοψίζει και συγκεντρώνει το νομικό πλαίσιο που θα κινηθεί το έργο καθώς και τους ειδικούς όρους που θέτει η Υπηρεσία.(δεν υπάρχει πρότυπο) Η Τεχνική περιγραφή αφορά μόνον το συγκεκριμένο έργο και καθορίζειτοφυσικόαντικείμενοτουέργου. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η Τ.Σ.Υ ορίζουν τον τρόπο κατασκευής των εργασιών στηρίζονται σε προδιαγραφές (Π.Τ.Π ) (νομοθετημένες αλλά παληές ) και οδηγίες (ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ ) (μη νομοθετημένες αλλά σύγχρονες ).Ηδη έχουν εκδοθεί 440 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα από Υπάρχει προτυπη ΤΣΥ μόνο για έργα οδοποιίας.

12 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Διακρίνονται οι κατηγορίες έργων Οικοδομικά (ΟΙΚ), Οδοποιία (ΟΔΟ), Υδραυλικά (ΥΔΡ), Λιμενικά (ΛΙΜ) και Πράσινο (ΠΡΣ). Υπάρχουν ενιαία τιμολόγια για κάθε κατηγορία έργου εκτός ΗΛΜ. (εγκεκριμένα από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τωρα πια ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.!!!) Περιλαμβάνουν τις περισσότερες εργασίες κάθε κατηγορίας έργου χωρισμένες σε ομάδες εργασιών, σε υπο ομάδες και τελικά σε άρθρα και τις τιμές τους. Αναθεωρούνται με απόφαση του Υπουργού. Ήδη έχουν εκδοθεί Νέα Τιμολόγια με ισχύ από με βάση τις νέες Ελληνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποια εργασία συντάσσεται νέο άρθρο, πουπεριλαμβάνειόλαταστοιχείατωνάρθρων. Απαραίτητη η δικαιολόγηση αναγκαιότητας ύπαρξης νέου άρθρου και της τιμής του.

13 Αντίστοιχα με το τιμολόγιο γίνεται ο προϋπολογισμός. Σ αυτόν υπάρχουν οι περισσότερες εργασίες της κατηγορίας χωρισμένες σε ομάδες, υποομάδες, άρθρα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμο λογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μο Αναθεώ νά ρησης δα Ποσό τητα Τιμή Μονάδ ας Δαπάνη Μερικ ή Ολική ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ

14 Σε κάθε άρθρο διακρίνουμε τον α/α, τον α/α τιμολογίου, την περιγραφή, άρθρο αναθεώρησης, μονάδα μέτρησης, ποσότητα, τιμή μονάδας, δαπάνη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολο γ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης μέτρη Μονάδας Μερική Ολική σης ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 m 3 0,28* 2 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m 3 0,55* Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 3 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 2,10* Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση Α εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 3,50* 5 Α-3.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 6,00* ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων 6 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m 3 1,21* 7 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m 3 3,87* Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι Α ορυγμάτων ΟΔΟ-1220 m 3 5,05 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης Α φύσεως ΟIK-2113 m 3 11,36 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 10 Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 16,60 11 Α-5.2 Για ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 23,60 12 Α-6 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m 3 11,10 13 Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m 3 7,93

15 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις ποσότητες ανά άρθρο τιμολογίου και την κοστολόγηση τους. α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Αναθεώρηση ς Οι ποσότητες προκύπτουν από προμετρήσεις των εργασιών ανά άρθρο τιμολογίου με βάση τα γνωστά στοιχεία (μελέτες, κανονισμοί, προδιαγραφές, πρότυπα κατασκευής, κ.λ.π ) Οι τιμές οριστικοποιούνται με την πρόσθεση της δαπάνης μεταφοράς ανά μονάδα και έχουμε τον προϋπολογισμό του έργου Μονάδα μέτρη σης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη 139 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m ,00 170, ,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Σιδηροί οπλισμοί Β-30.2 Β-30.3 Σιδηρούς οπλισμός St III (S400) ή St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ2612 ΥΔΡ-7018 kg kg , , 00 1, ,00 1, ,00 Ολική

16 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Προϋπολογισμός = ποσότητες Χ τιμές Στον προϋπολογισμό χρειάζεται να προσδιορισθούν οι ποσότητες κάθε άρθρου Οι τιμές δίνονται. Από τις μελέτες που έχουν συνταχθεί μετά από έλεγχο κατατάσσονται οι ποσότητες που προϋπολογίζονται, σε συγκεκριμένο άρθρο του τιμολογίου. Η εργασία (προμέτρηση) πρέπει να γίνει με τάξη και συστηματικά (προσβάσιμη και ιχνηλατήσιμη). Οι προμετρήσεις του έργου που συντάσσονται από τον εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με βάση την υπάρχουσα μελέτη, είναι εργασία δυναμική. Αποτελούν βασικό και χρησιμότατο στοιχείο του έργου. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα θεσμοθετημένα τεύχη δημοπράτησης ούτε έχουν νομική ισχύ. Αποδίδουν όμως αναλυτικά την συνολική εικόνα του έργου και διαμορφώνουν ουσιαστικά τον προϋπολογισμό.

17 α/α α/α Τιμολο γ. Είδος εργασίας Άρθρο Αναθεώ ρησης Μονάδα Ποσότητ α Τιμή Μονάδα ς Δαπάνη ΚΟΜΒΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Μερική ΠΟΣΟΤ ΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΤΕΣ ΤΕΣ TEXNIKO K.O. Μ (αρτ) KIB. OX. 3,00 X2,00 TEXNIKO K.O. Μ (κλ.3&4) KIB. OX. 3,00 X2,00 TEXNIKO K.O. Μ (SR 1Δ) KIB. OX. 3,00 X2,00 ΔΑΠΑΝΗ TEXNIKO K.O. Μ (E.O.) KIB. OX. 2,00 X2,00 ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ Α-1 2Α-2 10Α-5.1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ΟΔΟημιβραχώδες 1123Α Καθαίρεση κτισμάτων με φέρονταστοιχείααπό ΟΙΚοπλισμένο σκυρόδεμα Για 2227 ύψος έως και 4,0 m m3 0,28* m ,49 0,55* 1, ,12 120,00 156,25 109,38 m3 158,00 16,60 16, ,80 Α-15 Καθαρισμός οχετών ΟΔΟ- 0,00 ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 1320 m 9,35 9,35 0,00 28Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ m3 0,85 31Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου - ΟΔΟσκύρων μεταβλητού πάχους 3121A m ,59 4,11* 5, ,54 217,00 114,00 79,80 58,00 39Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών ΟΔΟέργων και τάφρων πλάτους 2151 έως 3,00 m m3 ####### 3,27 3, ,77 360,00 468,75 328,13 351,60 40Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα ΥΔΡτεχνικών έργων και επιχώματα 6068 ζώνης αγωγών Β-26 Φρεατοπάσσαλοι 103Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m ΟΔΟ Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m ΟΔΟ Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m ΟΔΟ Β-26.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m ΟΔΟ Β-27 Μεταλλικός μανδύας ΟΔΟπασσάλων Β-28 Στεγανοποίηση όψης ΟΔΟπασσαλοστοιχίας 2412 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β-29 Σκυροδέματα m3 2,37 m3 ####### 5,28 5,28 ######## 1.490,00 614,00 429,80 166,40 m 136,00 m 171,00 m 238,00 m 326,00 kg 2,47 m2 10,10

18 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Προσδιορίζονται οι αποστάσεις μεταφορών και οριστικοποιούνται οι τιμές (αντικατάσταση του αστερίσκου) Οι αποστάσεις μεταφοράς συνήθως είναι ο μέσος όρος των αποστάσεων των πιθανών θέσεων των υλικών από το χώρο ενσωμάτωσής τους στο έργο. Όσο το δυνατό πιο αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Οι τιμές ανά μ3/χλμ ή τον/χλμ συνήθως ήταν καθορισμένες σε κάθε υπηρεσία με γνώμονα τις συνθήκες της περιοχής αρμοδιότητάς της. Ηδη με το νέο τιμολόγιο προσδιορίζεται το κόστος μεταφοράς σε μ3/χλμ, ενιαίο για όλη τη χώρα. Σε ομοειδείς εργασίες το ίδιο κόστος μεταφοράς.

19 Ο προϋπολογισμός στην τελική μορφή του Θ -33 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 6'' μίας Η/Β Θ -34 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 10'' δύο-τριών Η/Β 155 Θ -35 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 50Χ60 cm 6 Η/Β ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 Η τεμ ,00 270,00 Η τεμ ,00 390,00 Η τεμ 60 46, , ,00 18% ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,23 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,08 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,31 9% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,28 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,59 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ + Γ.Ε.+Ο.Ε. ) ,34 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,93 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,07 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 23% Φ.Π.Α ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

20 Γ.Ε.+Ο.Ε. Τα Γενικά Έξοδα και το Όφελος Εργολάβου ανέρχονται σε ποσοστό 18% για έργα Δημοσίων Επενδύσεων και 28% για τα λοιπά (ίδιοι πόροι,τεο κλπ) Στους Δήμους με το Ν. 4071/12 καθορίστηκε 18% σε όλα τα έργα. Η διαφορά στο όφελος βασικά οφείλεται και στην διαφορά των κρατήσεων που γίνονται σε κάθε λογαριασμό. Στα Γ.Ε.+Ο.Ε. περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

21 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σε κάθε προϋπολογισμό έργου προστίθεται ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες ύψους 15% τουκόστουςτωνεργασιώνγιαέργαμέχρι (γιαταέτη ) Γιαέργαπάνωαπό το ποσοστό των απροβλέπτων ανέρχεται στο 9%.

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Αφού ετοιμαστούν όλα τα τεύχη δημοπράτησης και πριν την έγκριση αυτών καλό είναι να γίνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση Οπωσδήποτε όμως πριν την δημοπράτηση. Μετά την δημοπράτηση και κυρίως μετά την υπογραφή της σύμβασης είναι αδύνατη η αδειοδότηση και κινδυνεύει όλη η διαδικασία με ακυρότητα. Για όλα τα έργα χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση.έστω και απαλλακτικό.

23 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Μετάτηνέγκρισητωντευχώνδημοπράτησης ακολουθεί η διαδικασία της ανάθεσης του έργου σε Εργοληπτική Επιχείρηση Δ.Ε. Μπορεί να το εκτελέσει και η υπηρεσία με Αυτεπιστασία Επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης: 1.Ανοιχτή Δημοπρασία 2.Δημοπρασία με προεπιλογή 3.Απευθείας ανάθεση ή με προσκλήσεις 4.Πρόχειρος Διαγωνισμός (για μικρά έργα)

24 Μ.Ε.ΕΠ. Μ.Ε.Κ. Για να εκτελέσει μια ημεδαπή επιχείρηση Δημόσιο Έργο πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων που τηρείται στο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να εγγράφονται ημεδαπές επιχειρήσεις που εκτός των άλλων έχουν και μια ελάχιστη στελέχωση από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται φυσικά πρόσωπα, τεχνικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ (μετά τριετία από έναρξη άσκησης του επαγγέλματος) ή ΤΕΙ (μετά από πενταετία ). Στο ΜΕΕΠ υπάρχουν εννέα (9) τάξεις, ενώ στο ΜΕΚ τέσσερις (4) βαθμίδες Οι βασικές κατηγορίες των έργων είναι έξη (6) ΟΙΚ ΟΔΟ ΥΔΡ ΗΛΜ ΛΙΜ ΒΙΟΜ Υπάρχουν και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα της κάθε Περιφέρειας (εκτός ΜΕΕΠ), οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν μικρά έργα (έως ) Όλα τα σχετικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αναφέρονται στα άρθρα του Ν.3669/08.

25 Τάξεις πτυχίων Ορια

26 Μικρά έργα Έργα προϋπολογισμού μέχρι μπορούν να ανατεθούν απ ευθείας, χωρίς διαγωνισμό Έργα προϋπολογισμού μέχρι μπορούν να ανατεθούν με πρόχειρο διαγωνισμό, χωρίς τις πολλές δημοσιεύσεις και τις προθεσμίες της κανονικής δημοπρασίας Τα ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ και η διαδικασία μπορεί να γίνει μόνο μια φορά ανά κωδικό (είδος έργου) του προγράμματος του φορέα. Προσοχή στην κατάχρηση και στις κατατμήσεις.

27 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Για έργα προϋπολογισμού μέχρι , απαιτούνται δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την δημοπρασία, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες τουνομούπουγίνεταιτοέργο. Για έργα προϋπολογισμού άνω των , εκτός των παραπάνω απαιτείται και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης τουλάχιστον 52 ημέρες πριν από την δημοπρασία. Σημειώνεται ότι οι δημοπρασίες των Δημοσίων Έργων γίνονται μόνο κάθε Τρίτη με ώρα λήξης προσφορών 10 π.μ. Τα έξοδα των δημοσιεύσεων πληρώνει ο ανάδοχος στον πρώτο Λογαριασμό του έργου.

28 Επιτροπές Δημοπρασίας Σε έργα προϋπολογισμού μέχρι η επιτροπή δημοπρασίας είναι τριμελής και αποτελείται μόνο από Υπηρεσιακά μέλη Σε έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού η επιτροπή δημοπρασίας είναι επταμελής και αποτελείται από τέσσερα Υπηρεσιακά μέλη, έναν εκπρόσωπο των εργοληπτών, έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ και έναν εκπρόσωπο της Περιφ.Ένωσης Δήμων.

29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Μετά το τέλος της διαδικασίας δημοπράτησης ή ανάθεσης υπογράφεται η Σύμβαση του έργου. Η Παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου ασκούνται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου. ΗΔ/σα υπηρεσία ορίζει τους επιβλέποντες και τους βοηθούς αυτών. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρωντηςσύμβασηςαπότονανάδοχο. Ορίζεται επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών. Ο ανάδοχος ορίζει υπεύθυνο επί τόπου του έργου Μηχανικό. Αν υπάρχει ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ορίσει επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν τεχνική έκθεση.

30 2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Π.Π.Α.Ε

31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου και έχει υπογραφεί η Σύμβαση. Εγκαθίσταται το επιτελείο του αναδόχου επί τόπου. ΗΔ/νση του έργου από τον ανάδοχο στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Με την υπογραφή της σύμβασης «τρέχουν» οι ημερομηνίες, τμηματικές, αποκλειστικές ή ενδεικτικές και ή συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου. Συντάσσεται χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από την Δ/σα υπηρεσία. Υποβάλλεται οργανόγραμμα εργοταξίου και αναθεωρείται το Σ.Α.Υ. Τηρείται ημερολόγιο με μέριμνα του αναδόχου.

32 Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου. Από την στιγμή που θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής παρουσιάζεται και η ανάγκη τήρησης αρχείων καταμέτρησης των εργασιών και μπορούν να συνταχθούν Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών ή Πρωτόκολλα Αναλυτικών Επιμετρήσεων με τις επιμετρηθείσες ποσότητες εργασιών Στο Τιμολόγιο, σε κάθε άρθρο, αναγράφεται γενικά ο τρόπος επιμέτρησης της εργασίας και η μονάδα μέτρησης της ποσότητας.

33 Τα πρωτόκολλα με τα οποία καθορίζονται οι έλεγχοι μετρήσεωνσεκάθεάρθροεργασιών, το είδος τους, η συχνότητά τους, το έντυπό τους, τόσο για την καταμέτρηση, όσον και για τους ελέγχους ποιότητας μπορεί να αναζητηθούν στην Τ.Σ.Υ και στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου(Π.Π.Ε), που υποβάλλει ο ανάδοχος και εγκρίνεται από την Υπηρεσία ( για έργα >1.5 εκ. ) Οι έλεγχοι μετρήσεων πραγματοποιούνται με την συμμετοχή του αναδόχου και της επίβλεψης και καταγράφονται σε έντυπα εις διπλούν και προσυπογράφονται. Ο ανάδοχος παρέχει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους. Απαραίτητη η αξιόπιστη εγκατάσταση τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου (κυρίως για έργα Οδοποιίας και Υδραυλικά). Έλεγχος για βαθμονομημένο και συντηρημένο εξοπλισμό.

34 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Είναι η ποσοτική καταγραφή των εργασιών ενός άρθρου τιμολογίου, όλου ή μίας σαφώς διαχωρισμένης ενότητας του έργου, η οποία έγινε κατασκευαστικά αποδεκτή, με στόχο την τελική αποτίμηση της αξίας του έργου και την δυνατότητα απόδοσης λογαριασμού στην Προϊστάμενη Αρχή ή στους εκάστοτε ελέγχους. Πρέπει να έχουν προηγηθεί οι ποιοτικοί έλεγχοι και οι δοκιμές. Διαρκής εργασία Απαιτεί στοιχεία μετρήσεων επί τόπου του έργου εργασία ελέγχου στο γραφείο σχέδια παρουσίασης των επιμετρούμενων γραφειοκρατική εργασία Βοηθάειηγνώσητουαντικειμένουπουέχειαποκτηθείμετην προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης και ειδικότερα του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου καθώς και της Προμέτρησης.

35 Στην διάρκεια κατασκευής του έργου οι αρχικές προμετρήσεις του Προϋπολογισμού, οι οποίες συντάχθηκαν με την γνώση του έργου μέσω των μελετών κυρίως, αναθεωρούνται με την πρόσθετη γνώση από την κατασκευή του έργου και χρησιμεύουν για σύγκριση με τις επιμετρήσεις του αναδόχου. Οι αναθεωρήσεις αυτές μπορούν να γίνονται κάθε μήνα με την υποβολή του Λογαριασμού (αναλυτική επιμέτρηση ), κατά τον έλεγχο των ποσοτήτων που εκτελέστηκαν και βοηθούν τον Κύριο του Έργου να γνωρίζει το συνολικό κόστος του έργου. Λήψη φωτογραφιών με τυπωμένη ημερομηνία και επεξεργασία τους άμεσα, για να είναι δυνατή η εκ των υστέρων ανάκληση εικόνας του έργου Αν απαιτείται παραλαβή φυσικού εδάφους, γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Προϊστάμενος και ο επιβλέπων.

36 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υποβάλλονται για έλεγχο από την Δ/σα υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπογραμμένες από τον ανάδοχο με την ένδειξη «οπωςσυντάχθηκαναπότονανάδοχο». Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με πιστοποιήσεις εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σ αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν. Ο λογαριασμός πρέπει να στηρίζεται σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις (Π.Α.Ε.) και σε Π.Π.Α.Ε. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Συνοδεύεται μόνο από συνοπτική επιμέτρηση.

37 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Αναλυτικές Επιμετρήσεις (επιβλέπων) Π.Π.Α.Ε. Πρωτόκολλο ζύγισης Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους Πρωτόκολλο παρακολούθησης εργασίας Άλλα πρωτόκολλα

38 Συνοπτική επιμέτρηση Τις επιμετρήσεις συνοδεύει το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών που αναφέρει τις ποσότητες των άρθρων συνοπτικά (Συνοπτική επιμέτρηση). Με βάση αυτή τη συνοπτική επιμέτρηση εκδίδεται και η απόφαση έγκρισης των επιμετρήσεων από την Δ/σα υπηρεσία. Η απόφαση αυτή συνοδευόμενη από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα κοινοποιείται στον ανάδοχο που μπορεί να ασκήσει ένσταση αν δεν συμφωνεί με τις τυχόν διορθώσεις.

39 Π.Π.Α.Ε. Οι εργασίες των οποίων τα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευθούν στο τέλος της κατασκευής. Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να επικυρωθούν με πρωτόκολλο μεταξύ του αναδόχου, του επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής. (πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε) ήπρωτόκολλο ζυγίσεως)

40 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης μεταξύ του αναδόχου, της τριμελούς επιτροπής και του επιβλέποντα, για όσα υλικά πληρώνονται με μονάδα μέτρησης το βάρος.

41 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Ζυγίζονται όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που συμμετέχουν στην εργασία όπως βάσεις αγκύρωσης, αγκύρια, βίδες, παξιμάδια κ.λ.π. Ζητείται και το παραστατικό μεταφοράς των υλικών από τον τόπο παραγωγής για επιβεβαίωση του βάρους των υλικών Μπορεί να γίνει σύγκριση και με τα τεχνικά φυλλάδια,«prospectus», των υλικών.

42 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Η ώρα φόρτωσης Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης Το καθαρό βάρος, και Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ.

43 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (όχι αφανών) Περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες μπορούν να επαληθευθούν και μετά το πέρας του έργου, χωρίς βέβαια χρήση καταστροφικών μεθόδων. Υπογράφεται μόνο από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. Είναι καλό σε κάθε έργο και πριν ξεκινήσει τις εργασίες ο ανάδοχος, να αποφασιστεί σε κοινή σύσκεψη Αναδόχου-Υπηρεσίας, ποιες εργασίες του έργου θα θεωρούνται αφανείς και ποιες όχι. Η νομοθεσία είναι λίγο ασαφής στον χαρακτηρισμό τωναφανώνεργασιών.

44 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την υπογραφή του κάθε Λογαριασμού πρέπει όλες οι ποσότητες εργασιών που πιστοποιούνται να βασίζονται σε εγκεκριμένα Π.Α.Ε. και Π.Π.Α.Ε. Κατ εξαίρεση, μέχρι το 20% του Λογαριασμού μπορεί να βασίζεται σε προσωρινές επιμετρήσεις, που έχουν όμως κατασκευαστεί οι αντίστοιχες εργασίες και έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Προσοχή στις προπιστοποιήσεις.

45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΔ/Υ εγκρίνει τις επιμετρήσεις ύστερα από έλεγχο (με απόφαση), με την ένδειξη «όπως (διορθώθηκαν και) εγκρίθηκαν» και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Μεσα σε 3 μήνες πρέπει να ελεγχθούν από την Δ/σα Υπηρεσία τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία του αναδόχου και σε ένα μήνα τα τυχόν επανυποβληθέντα. Αλλιώς θεωρούνται οι επιμετρήσεις αυτοδίκαια εγκεκριμένες και αλλάζουν μόνο από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής ή σε επόμενο λογαριασμό από την Δ/σα Υπηρεσία.

46 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ

47 Συσχέτιση με: Άρθρο Τιμολογίου Ε.Σ.Υ. Τ.Σ.Υ.-Προδιαγραφές Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) Εργαστηριακούς ελέγχους

48 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

49 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Στοιχεία μετρήσεων συλλέγονται κατά την εκτέλεση του έργου και μετά το τέλος αυτοτελούς τμήματος αυτού Σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων για όλες τις ποσότητες όλων των άρθρων της εργολαβίας. Για την σωστή εκτέλεση των επιμετρήσεων χρειάζεται να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα στοιχεία την στιγμή που έχει περαιωθεί τμήμα του έργου.

50 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Οι καταμετρήσεις πραγματοποιούνται με την συμμετοχή του αναδόχου και της επίβλεψης και καταγράφονται σε έντυπα εις διπλούν και προσυπογράφονται Ο ανάδοχος παρέχει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους

51 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Συνεχής παρακολούθηση της πορείας του έργου Αναγκαιότητα της συγκεκριμένης μέτρησης Γνώση του αντικειμένου που θα μετρηθεί Να υπάρχει η προεργασία για την συγκεκριμένη μέτρηση Να υπάρχει οργάνωση εκ μέρους του αναδόχου και της Δ.Υ

52 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Πρέπει πριν την μέτρηση να σχεδιάζεται τι στοιχεία ζητούνται και πρέπει να μετρηθούν, καθώς και εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης ή παρουσιάζεται κάποια δυσκολία Με την χρήση των υπολογιστών η αποθήκευση των αρχικών καταμετρήσεων και των αναθεωρήσεων τους είναι εύκολη διαδικασία, που όμως χρειάζεται πολλή τάξη

53 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Μετρήσεις διαφοράς αρχικών και τελικών διατομών (έργα Υδραυλικα και Οδοποιίας) Απαιτείται η ύπαρξη ελεγμένου τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου με σταθερά σημεία (ράβδοι Ø20 καρφωμένοι και τσιμενταρισμένοι) σε συμφωνία με τα τριγωνομετρικά της μελέτης. Καταγράφεται η μέτρηση στο ημερολόγιο και στο βιβλίο καταμέτρησης με επισημάνσεις (περιγραφή, καταχώρηση αρχείου, φωτογραφίες, κ.ά.) για να ανακαλούνται στην μνήμη

54 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου Σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιότητας του έργου Σύμφωνα με κάθε προδιαγραφή του έργου

55 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τυπική μορφή εγγράφων Κοινοποιήσεις Προθεσμίες Τρόπος σύνταξης: Ανά υποέργο στην αντίστοιχη ΧΘ και τα αντίστοιχα άρθρα που απαιτούνται Ανά άρθρο τιμολογίου συνολικά

56 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕΤΟΥΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

57 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΜ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑΦΥΛΛΑΔΙΑΓΙΑΟΛΑΤΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ.

58 ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΡΑΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΥΓΕΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΙΑ ATTENBERG ΔΟΚΙΜΗ MARSHALL

59 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχουν ήδη βγει οι καινούργιες 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) βασισμένες στα Ευρωπαικά πρότυπα (ΕΝ) και στις παλιές Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ), διαμορφωμένες ομοιόμορφα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Αποτελούνται από σελίδες, αφορούν όλα τα έργα και ισχύουν υποχρεωτικά μετά την Καταργούνταιόλεςοιπαλιέςπουέρχονται σε αντίθεση με τις ΕΤΕΠ.

60 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ Πόσες μετρήσεις χωματουργικών χρειάζονται ; Λαμβάνοντας υπόψη ότι για μία μέτρηση σταματάει η επόμενη εργασία απασχολείται ένα τοπογραφικό συνεργείο διαρκεί περίπου 2 ώρες με καλή οργάνωση η ομάδα επίβλεψης απασχολείται και με άλλα έργα ο χρόνος μετακίνησης της ομάδας επίβλεψης

61 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ Οι μετρήσεις πρέπει να είναι της τάξης του 10% σε αντιπροσωπευτικό όμως δείγμα και να συνδυάζεται με την παραλαβή ποιότητας της εργασίας.

62 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Δύο μήνες το αργότερο μετά την βεβαίωση περαίωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τυχόν επιμετρήσεις που λείπουν και την Τελική Επιμέτρηση. Η Τελική Επιμέτρηση είναι ένας συνοπτικός πίνακας που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων. ΗΔ/σα υπηρεσία την εγκρίνει μέσα σε δύο μήνες και κατά τα λοιπά όπως στα ΠΑΕ.

63 Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο επιβάλλονται ποινικές ρήτρες Μετά έξη μήνες από την λήξη του δίμηνου πρέπει να συντάξει Τελική Επιμέτρηση η υπηρεσία και να την κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και οποιοδήποτε άλλο αίτημα.

64 ΓΕΝΙΚΑ Η εργασία συλλογής στοιχείων ποσοτήτων με τις μετρήσεις επί τόπου είναι μία εργασία που ξεκινά πριν από την κατασκευή του έργου και τελειώνει αρκετά μετά απ αυτήν. Σημαντική είναι η πρόβλεψη μετρήσεων,τωνοποίωντα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευθούν στο τέλος της κατασκευής (Π.Π.Α.Ε) Απαιτεί μελέτη των εγκεκριμένων μελετών και προσεκτική εξαγωγή στοιχείων απαραιτήτων για τον έλεγχο. Χρειάζεται μεγάλη τάξη και απαιτεί αρχεία ιχνηλατήσιμα εύκολα με εργασία, ημερομηνία, Χ.Θ. έργου. Απαραίτητηηλήψηφωτογραφιώναπότηνμέτρηση. Περιέχουν στοιχεία, τα οποία δεν τα προσέχει κάποιος την στιγμή της μέτρησης, και βλέποντας τα συνδυάζονται χρονικά με άλλα στοιχεία.

65 Απαιτείται δυνατότητα διαρκούς αναθεώρησης λόγω επισώρευσης νέων στοιχείων και γνώσεων. Οι αναλυτικές επιμετρήσεις συντάσσονται συνήθως με συγκεκριμένο υποέργο της εργολαβίας ( τεχνικό αποχέτευσης στην Χ.Θ., γέφυρα στην Χ.Θ., οδοστρωσία ) όπου επιμετρώνται ποσότητες πολλών άρθρων. Υπάρχει η δυνατότητα όμως διαχωρισμού των αναλυτικών επιμετρήσεων και με άλλους τρόπους. Είναι θέμα συνεννόησης με τον ανάδοχο του έργου. Σημαντικό είναι να υπάρχει συναίνεση από την πλευρά του αναδόχου τόσον στις μετρήσεις όσον και στην αναλυτική επιμέτρηση. Η τήρηση σωστών αρχείων, η τεκμηριωμένη παράθεσητηςάποψηςκαιηήρεμηπαρακολούθησητων αντιθέτων απόψεων είναι από τα στοιχεία που βοηθούν.

66 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΜΗΔΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΓΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ.

67 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. ΑΠΡ 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΔΤΕ/ΠΚΜ τηλ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ.ΡΕΝΤΗ» 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : : 3 Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 82/ΤΥ544 ( 25--22) εισηγητικό έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Η «επίβλεψη» των ηµοσίων Έργων γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης»

Έργο: «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Τεχνικό -Συντήρησης έργων Γ1 Ταχ.Διεύθ: Βικέλα 4, ΒΕΡΟΙΑ T.K. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ: 2331350587 ΦΑΞ: 2331021777

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 96350/TY 3379 (9-9-2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/202 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΕΡΓΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.50,00 (Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 7/20 και /20 της Γ.Γ.Δ.Ε) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα