ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1.ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Π.Π.Α.Ε. ΑΠΡ 13

2 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 1. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ήεπισκευή ήσυντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση. Τα έργα συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο ή είναι πλωτά. Επιφέρει μόνιμη «αλλοίωση» του περιβάλλοντος.

5 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Δημόσια έργα εκτελούν οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν.2190/94 (ΑΣΕΠ) (π.χ. Υπουργεία, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ,Δημοσιοι οργανισμοι κλπ) Πολλές φορές με ειδικές διατάξεις εξαιρούνται φορείς όπως οι δημοσιες Α.Ε. κλπ.

6 Νομοθεσία Η νομοθεσία που εφαρμόζεται στα Δημόσια Έργα έχει κωδικοποιηθεί στον Ν.3669/08. Εξακολουθούν βέβαια να ισχύουν όλοι οι προγενέστεροι επί μέρους νόμοι, οι οδηγίες της Ε.Ε. και φυσικά οτιδήποτε εκδόθηκε μετά το Ήδη μέσα στο 2012 έγινε τροποποίηση του Ν.3669/08 κυρίως με τους Ν.4070/12 και 4071/12 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δπκτύων!!! (τ.υπεχωδε) με την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι ο εποπτεύων φορέας όλων των δημοσίων έργων και συνήθως αυτό εκδίδει τις σχετικές οδηγίες και διατάξεις.

7 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ α) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα για λογαριασμό του οποίουκαταρτίζεταιησύμβασηήκατασκευάζεταιτο έργο.(ιδιοκτητησ) β) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου.(νομικο ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ) γ) Προϊσταμένη αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον Ν.3669 / 08. δ) Διευθύνουσα υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου.

8 ε) Τεχνικό Συμβούλιο είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο Ν.3669 / 08.(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ) στ) Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου. ζ) Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που υπάρχουν ή αναφέρονται στον φάκελο του έργου (π.χ. τεύχη δημοπράτησης, τεχνική μελέτη, νομοθεσία κλπ)

9 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ανάγκη εκτέλεσης του έργου (π.χ.προτάσεις από φορείς) Ένταξη σε τεχνικό πρόγραμμα Έγκριση πίστωσης για τις μελέτες Ανάθεση Εκπόνηση των μελετών Αρχική έρευνα για εμπλοκή με άλλα έργα Απόφαση εκτέλεσης έργου Έγκριση πίστωσης για το έργο Συγκέντρωση των μελετών Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης Έγκριση τευχών δημοπράτησης Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Δημοσίευση για την δημοπράτηση Δημοπράτηση Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου Σύμβαση έργου

10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Οι εγκεκριμένες μελέτες (Προμέτρηση) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. ΗΤεχνικήΠεριγραφή(Τ.Π.). Φυσικό αντικείμενο Το Τιμολόγιο Μελέτης. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, η Τ.Σ.Υ. Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας. Έντυπα οικονομικής προσφοράς Η Διακήρυξη.

11 Υπάρχουν σε τυποποιημένα τεύχη, η Διακήρυξη της δημοπρασίας, η Οικονομική Προσφορά, το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός, τα οποία προσαρμόζονται στο έργο. ΗΕιδικήσυγγραφήΥποχρεώσεων( Ε.Σ.Υ ) προσαρμόζεται στις τυχόν αλλαγές της Νομοθεσίας και χρειάζεται αναθεώρηση κατά χρονικές περιόδους. Συνοψίζει και συγκεντρώνει το νομικό πλαίσιο που θα κινηθεί το έργο καθώς και τους ειδικούς όρους που θέτει η Υπηρεσία.(δεν υπάρχει πρότυπο) Η Τεχνική περιγραφή αφορά μόνον το συγκεκριμένο έργο και καθορίζειτοφυσικόαντικείμενοτουέργου. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η Τ.Σ.Υ ορίζουν τον τρόπο κατασκευής των εργασιών στηρίζονται σε προδιαγραφές (Π.Τ.Π ) (νομοθετημένες αλλά παληές ) και οδηγίες (ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ ) (μη νομοθετημένες αλλά σύγχρονες ).Ηδη έχουν εκδοθεί 440 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα από Υπάρχει προτυπη ΤΣΥ μόνο για έργα οδοποιίας.

12 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Διακρίνονται οι κατηγορίες έργων Οικοδομικά (ΟΙΚ), Οδοποιία (ΟΔΟ), Υδραυλικά (ΥΔΡ), Λιμενικά (ΛΙΜ) και Πράσινο (ΠΡΣ). Υπάρχουν ενιαία τιμολόγια για κάθε κατηγορία έργου εκτός ΗΛΜ. (εγκεκριμένα από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τωρα πια ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.!!!) Περιλαμβάνουν τις περισσότερες εργασίες κάθε κατηγορίας έργου χωρισμένες σε ομάδες εργασιών, σε υπο ομάδες και τελικά σε άρθρα και τις τιμές τους. Αναθεωρούνται με απόφαση του Υπουργού. Ήδη έχουν εκδοθεί Νέα Τιμολόγια με ισχύ από με βάση τις νέες Ελληνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποια εργασία συντάσσεται νέο άρθρο, πουπεριλαμβάνειόλαταστοιχείατωνάρθρων. Απαραίτητη η δικαιολόγηση αναγκαιότητας ύπαρξης νέου άρθρου και της τιμής του.

13 Αντίστοιχα με το τιμολόγιο γίνεται ο προϋπολογισμός. Σ αυτόν υπάρχουν οι περισσότερες εργασίες της κατηγορίας χωρισμένες σε ομάδες, υποομάδες, άρθρα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμο λογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μο Αναθεώ νά ρησης δα Ποσό τητα Τιμή Μονάδ ας Δαπάνη Μερικ ή Ολική ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ

14 Σε κάθε άρθρο διακρίνουμε τον α/α, τον α/α τιμολογίου, την περιγραφή, άρθρο αναθεώρησης, μονάδα μέτρησης, ποσότητα, τιμή μονάδας, δαπάνη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολο γ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης μέτρη Μονάδας Μερική Ολική σης ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 m 3 0,28* 2 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m 3 0,55* Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 3 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 2,10* Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση Α εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 3,50* 5 Α-3.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 6,00* ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων 6 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m 3 1,21* 7 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m 3 3,87* Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι Α ορυγμάτων ΟΔΟ-1220 m 3 5,05 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης Α φύσεως ΟIK-2113 m 3 11,36 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 10 Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 16,60 11 Α-5.2 Για ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 23,60 12 Α-6 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m 3 11,10 13 Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m 3 7,93

15 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις ποσότητες ανά άρθρο τιμολογίου και την κοστολόγηση τους. α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Αναθεώρηση ς Οι ποσότητες προκύπτουν από προμετρήσεις των εργασιών ανά άρθρο τιμολογίου με βάση τα γνωστά στοιχεία (μελέτες, κανονισμοί, προδιαγραφές, πρότυπα κατασκευής, κ.λ.π ) Οι τιμές οριστικοποιούνται με την πρόσθεση της δαπάνης μεταφοράς ανά μονάδα και έχουμε τον προϋπολογισμό του έργου Μονάδα μέτρη σης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη 139 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m ,00 170, ,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Σιδηροί οπλισμοί Β-30.2 Β-30.3 Σιδηρούς οπλισμός St III (S400) ή St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ2612 ΥΔΡ-7018 kg kg , , 00 1, ,00 1, ,00 Ολική

16 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Προϋπολογισμός = ποσότητες Χ τιμές Στον προϋπολογισμό χρειάζεται να προσδιορισθούν οι ποσότητες κάθε άρθρου Οι τιμές δίνονται. Από τις μελέτες που έχουν συνταχθεί μετά από έλεγχο κατατάσσονται οι ποσότητες που προϋπολογίζονται, σε συγκεκριμένο άρθρο του τιμολογίου. Η εργασία (προμέτρηση) πρέπει να γίνει με τάξη και συστηματικά (προσβάσιμη και ιχνηλατήσιμη). Οι προμετρήσεις του έργου που συντάσσονται από τον εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με βάση την υπάρχουσα μελέτη, είναι εργασία δυναμική. Αποτελούν βασικό και χρησιμότατο στοιχείο του έργου. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα θεσμοθετημένα τεύχη δημοπράτησης ούτε έχουν νομική ισχύ. Αποδίδουν όμως αναλυτικά την συνολική εικόνα του έργου και διαμορφώνουν ουσιαστικά τον προϋπολογισμό.

17 α/α α/α Τιμολο γ. Είδος εργασίας Άρθρο Αναθεώ ρησης Μονάδα Ποσότητ α Τιμή Μονάδα ς Δαπάνη ΚΟΜΒΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Μερική ΠΟΣΟΤ ΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΤΕΣ ΤΕΣ TEXNIKO K.O. Μ (αρτ) KIB. OX. 3,00 X2,00 TEXNIKO K.O. Μ (κλ.3&4) KIB. OX. 3,00 X2,00 TEXNIKO K.O. Μ (SR 1Δ) KIB. OX. 3,00 X2,00 ΔΑΠΑΝΗ TEXNIKO K.O. Μ (E.O.) KIB. OX. 2,00 X2,00 ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ Α-1 2Α-2 10Α-5.1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ΟΔΟημιβραχώδες 1123Α Καθαίρεση κτισμάτων με φέρονταστοιχείααπό ΟΙΚοπλισμένο σκυρόδεμα Για 2227 ύψος έως και 4,0 m m3 0,28* m ,49 0,55* 1, ,12 120,00 156,25 109,38 m3 158,00 16,60 16, ,80 Α-15 Καθαρισμός οχετών ΟΔΟ- 0,00 ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 1320 m 9,35 9,35 0,00 28Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ m3 0,85 31Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου - ΟΔΟσκύρων μεταβλητού πάχους 3121A m ,59 4,11* 5, ,54 217,00 114,00 79,80 58,00 39Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών ΟΔΟέργων και τάφρων πλάτους 2151 έως 3,00 m m3 ####### 3,27 3, ,77 360,00 468,75 328,13 351,60 40Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα ΥΔΡτεχνικών έργων και επιχώματα 6068 ζώνης αγωγών Β-26 Φρεατοπάσσαλοι 103Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m ΟΔΟ Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m ΟΔΟ Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m ΟΔΟ Β-26.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m ΟΔΟ Β-27 Μεταλλικός μανδύας ΟΔΟπασσάλων Β-28 Στεγανοποίηση όψης ΟΔΟπασσαλοστοιχίας 2412 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β-29 Σκυροδέματα m3 2,37 m3 ####### 5,28 5,28 ######## 1.490,00 614,00 429,80 166,40 m 136,00 m 171,00 m 238,00 m 326,00 kg 2,47 m2 10,10

18 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Προσδιορίζονται οι αποστάσεις μεταφορών και οριστικοποιούνται οι τιμές (αντικατάσταση του αστερίσκου) Οι αποστάσεις μεταφοράς συνήθως είναι ο μέσος όρος των αποστάσεων των πιθανών θέσεων των υλικών από το χώρο ενσωμάτωσής τους στο έργο. Όσο το δυνατό πιο αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Οι τιμές ανά μ3/χλμ ή τον/χλμ συνήθως ήταν καθορισμένες σε κάθε υπηρεσία με γνώμονα τις συνθήκες της περιοχής αρμοδιότητάς της. Ηδη με το νέο τιμολόγιο προσδιορίζεται το κόστος μεταφοράς σε μ3/χλμ, ενιαίο για όλη τη χώρα. Σε ομοειδείς εργασίες το ίδιο κόστος μεταφοράς.

19 Ο προϋπολογισμός στην τελική μορφή του Θ -33 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 6'' μίας Η/Β Θ -34 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 10'' δύο-τριών Η/Β 155 Θ -35 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 50Χ60 cm 6 Η/Β ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 Η τεμ ,00 270,00 Η τεμ ,00 390,00 Η τεμ 60 46, , ,00 18% ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,23 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,08 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,31 9% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,28 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,59 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ + Γ.Ε.+Ο.Ε. ) ,34 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,93 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,07 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 23% Φ.Π.Α ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

20 Γ.Ε.+Ο.Ε. Τα Γενικά Έξοδα και το Όφελος Εργολάβου ανέρχονται σε ποσοστό 18% για έργα Δημοσίων Επενδύσεων και 28% για τα λοιπά (ίδιοι πόροι,τεο κλπ) Στους Δήμους με το Ν. 4071/12 καθορίστηκε 18% σε όλα τα έργα. Η διαφορά στο όφελος βασικά οφείλεται και στην διαφορά των κρατήσεων που γίνονται σε κάθε λογαριασμό. Στα Γ.Ε.+Ο.Ε. περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

21 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σε κάθε προϋπολογισμό έργου προστίθεται ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες ύψους 15% τουκόστουςτωνεργασιώνγιαέργαμέχρι (γιαταέτη ) Γιαέργαπάνωαπό το ποσοστό των απροβλέπτων ανέρχεται στο 9%.

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Αφού ετοιμαστούν όλα τα τεύχη δημοπράτησης και πριν την έγκριση αυτών καλό είναι να γίνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση Οπωσδήποτε όμως πριν την δημοπράτηση. Μετά την δημοπράτηση και κυρίως μετά την υπογραφή της σύμβασης είναι αδύνατη η αδειοδότηση και κινδυνεύει όλη η διαδικασία με ακυρότητα. Για όλα τα έργα χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση.έστω και απαλλακτικό.

23 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Μετάτηνέγκρισητωντευχώνδημοπράτησης ακολουθεί η διαδικασία της ανάθεσης του έργου σε Εργοληπτική Επιχείρηση Δ.Ε. Μπορεί να το εκτελέσει και η υπηρεσία με Αυτεπιστασία Επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης: 1.Ανοιχτή Δημοπρασία 2.Δημοπρασία με προεπιλογή 3.Απευθείας ανάθεση ή με προσκλήσεις 4.Πρόχειρος Διαγωνισμός (για μικρά έργα)

24 Μ.Ε.ΕΠ. Μ.Ε.Κ. Για να εκτελέσει μια ημεδαπή επιχείρηση Δημόσιο Έργο πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων που τηρείται στο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να εγγράφονται ημεδαπές επιχειρήσεις που εκτός των άλλων έχουν και μια ελάχιστη στελέχωση από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται φυσικά πρόσωπα, τεχνικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ (μετά τριετία από έναρξη άσκησης του επαγγέλματος) ή ΤΕΙ (μετά από πενταετία ). Στο ΜΕΕΠ υπάρχουν εννέα (9) τάξεις, ενώ στο ΜΕΚ τέσσερις (4) βαθμίδες Οι βασικές κατηγορίες των έργων είναι έξη (6) ΟΙΚ ΟΔΟ ΥΔΡ ΗΛΜ ΛΙΜ ΒΙΟΜ Υπάρχουν και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα της κάθε Περιφέρειας (εκτός ΜΕΕΠ), οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν μικρά έργα (έως ) Όλα τα σχετικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αναφέρονται στα άρθρα του Ν.3669/08.

25 Τάξεις πτυχίων Ορια

26 Μικρά έργα Έργα προϋπολογισμού μέχρι μπορούν να ανατεθούν απ ευθείας, χωρίς διαγωνισμό Έργα προϋπολογισμού μέχρι μπορούν να ανατεθούν με πρόχειρο διαγωνισμό, χωρίς τις πολλές δημοσιεύσεις και τις προθεσμίες της κανονικής δημοπρασίας Τα ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ και η διαδικασία μπορεί να γίνει μόνο μια φορά ανά κωδικό (είδος έργου) του προγράμματος του φορέα. Προσοχή στην κατάχρηση και στις κατατμήσεις.

27 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Για έργα προϋπολογισμού μέχρι , απαιτούνται δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την δημοπρασία, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες τουνομούπουγίνεταιτοέργο. Για έργα προϋπολογισμού άνω των , εκτός των παραπάνω απαιτείται και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης τουλάχιστον 52 ημέρες πριν από την δημοπρασία. Σημειώνεται ότι οι δημοπρασίες των Δημοσίων Έργων γίνονται μόνο κάθε Τρίτη με ώρα λήξης προσφορών 10 π.μ. Τα έξοδα των δημοσιεύσεων πληρώνει ο ανάδοχος στον πρώτο Λογαριασμό του έργου.

28 Επιτροπές Δημοπρασίας Σε έργα προϋπολογισμού μέχρι η επιτροπή δημοπρασίας είναι τριμελής και αποτελείται μόνο από Υπηρεσιακά μέλη Σε έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού η επιτροπή δημοπρασίας είναι επταμελής και αποτελείται από τέσσερα Υπηρεσιακά μέλη, έναν εκπρόσωπο των εργοληπτών, έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ και έναν εκπρόσωπο της Περιφ.Ένωσης Δήμων.

29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Μετά το τέλος της διαδικασίας δημοπράτησης ή ανάθεσης υπογράφεται η Σύμβαση του έργου. Η Παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου ασκούνται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου. ΗΔ/σα υπηρεσία ορίζει τους επιβλέποντες και τους βοηθούς αυτών. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρωντηςσύμβασηςαπότονανάδοχο. Ορίζεται επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών. Ο ανάδοχος ορίζει υπεύθυνο επί τόπου του έργου Μηχανικό. Αν υπάρχει ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ορίσει επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν τεχνική έκθεση.

30 2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Π.Π.Α.Ε

31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου και έχει υπογραφεί η Σύμβαση. Εγκαθίσταται το επιτελείο του αναδόχου επί τόπου. ΗΔ/νση του έργου από τον ανάδοχο στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Με την υπογραφή της σύμβασης «τρέχουν» οι ημερομηνίες, τμηματικές, αποκλειστικές ή ενδεικτικές και ή συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου. Συντάσσεται χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από την Δ/σα υπηρεσία. Υποβάλλεται οργανόγραμμα εργοταξίου και αναθεωρείται το Σ.Α.Υ. Τηρείται ημερολόγιο με μέριμνα του αναδόχου.

32 Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου. Από την στιγμή που θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής παρουσιάζεται και η ανάγκη τήρησης αρχείων καταμέτρησης των εργασιών και μπορούν να συνταχθούν Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών ή Πρωτόκολλα Αναλυτικών Επιμετρήσεων με τις επιμετρηθείσες ποσότητες εργασιών Στο Τιμολόγιο, σε κάθε άρθρο, αναγράφεται γενικά ο τρόπος επιμέτρησης της εργασίας και η μονάδα μέτρησης της ποσότητας.

33 Τα πρωτόκολλα με τα οποία καθορίζονται οι έλεγχοι μετρήσεωνσεκάθεάρθροεργασιών, το είδος τους, η συχνότητά τους, το έντυπό τους, τόσο για την καταμέτρηση, όσον και για τους ελέγχους ποιότητας μπορεί να αναζητηθούν στην Τ.Σ.Υ και στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου(Π.Π.Ε), που υποβάλλει ο ανάδοχος και εγκρίνεται από την Υπηρεσία ( για έργα >1.5 εκ. ) Οι έλεγχοι μετρήσεων πραγματοποιούνται με την συμμετοχή του αναδόχου και της επίβλεψης και καταγράφονται σε έντυπα εις διπλούν και προσυπογράφονται. Ο ανάδοχος παρέχει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους. Απαραίτητη η αξιόπιστη εγκατάσταση τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου (κυρίως για έργα Οδοποιίας και Υδραυλικά). Έλεγχος για βαθμονομημένο και συντηρημένο εξοπλισμό.

34 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Είναι η ποσοτική καταγραφή των εργασιών ενός άρθρου τιμολογίου, όλου ή μίας σαφώς διαχωρισμένης ενότητας του έργου, η οποία έγινε κατασκευαστικά αποδεκτή, με στόχο την τελική αποτίμηση της αξίας του έργου και την δυνατότητα απόδοσης λογαριασμού στην Προϊστάμενη Αρχή ή στους εκάστοτε ελέγχους. Πρέπει να έχουν προηγηθεί οι ποιοτικοί έλεγχοι και οι δοκιμές. Διαρκής εργασία Απαιτεί στοιχεία μετρήσεων επί τόπου του έργου εργασία ελέγχου στο γραφείο σχέδια παρουσίασης των επιμετρούμενων γραφειοκρατική εργασία Βοηθάειηγνώσητουαντικειμένουπουέχειαποκτηθείμετην προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης και ειδικότερα του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου καθώς και της Προμέτρησης.

35 Στην διάρκεια κατασκευής του έργου οι αρχικές προμετρήσεις του Προϋπολογισμού, οι οποίες συντάχθηκαν με την γνώση του έργου μέσω των μελετών κυρίως, αναθεωρούνται με την πρόσθετη γνώση από την κατασκευή του έργου και χρησιμεύουν για σύγκριση με τις επιμετρήσεις του αναδόχου. Οι αναθεωρήσεις αυτές μπορούν να γίνονται κάθε μήνα με την υποβολή του Λογαριασμού (αναλυτική επιμέτρηση ), κατά τον έλεγχο των ποσοτήτων που εκτελέστηκαν και βοηθούν τον Κύριο του Έργου να γνωρίζει το συνολικό κόστος του έργου. Λήψη φωτογραφιών με τυπωμένη ημερομηνία και επεξεργασία τους άμεσα, για να είναι δυνατή η εκ των υστέρων ανάκληση εικόνας του έργου Αν απαιτείται παραλαβή φυσικού εδάφους, γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Προϊστάμενος και ο επιβλέπων.

36 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υποβάλλονται για έλεγχο από την Δ/σα υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπογραμμένες από τον ανάδοχο με την ένδειξη «οπωςσυντάχθηκαναπότονανάδοχο». Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με πιστοποιήσεις εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σ αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν. Ο λογαριασμός πρέπει να στηρίζεται σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις (Π.Α.Ε.) και σε Π.Π.Α.Ε. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Συνοδεύεται μόνο από συνοπτική επιμέτρηση.

37 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Αναλυτικές Επιμετρήσεις (επιβλέπων) Π.Π.Α.Ε. Πρωτόκολλο ζύγισης Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους Πρωτόκολλο παρακολούθησης εργασίας Άλλα πρωτόκολλα

38 Συνοπτική επιμέτρηση Τις επιμετρήσεις συνοδεύει το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών που αναφέρει τις ποσότητες των άρθρων συνοπτικά (Συνοπτική επιμέτρηση). Με βάση αυτή τη συνοπτική επιμέτρηση εκδίδεται και η απόφαση έγκρισης των επιμετρήσεων από την Δ/σα υπηρεσία. Η απόφαση αυτή συνοδευόμενη από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα κοινοποιείται στον ανάδοχο που μπορεί να ασκήσει ένσταση αν δεν συμφωνεί με τις τυχόν διορθώσεις.

39 Π.Π.Α.Ε. Οι εργασίες των οποίων τα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευθούν στο τέλος της κατασκευής. Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να επικυρωθούν με πρωτόκολλο μεταξύ του αναδόχου, του επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής. (πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε) ήπρωτόκολλο ζυγίσεως)

40 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης μεταξύ του αναδόχου, της τριμελούς επιτροπής και του επιβλέποντα, για όσα υλικά πληρώνονται με μονάδα μέτρησης το βάρος.

41 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Ζυγίζονται όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που συμμετέχουν στην εργασία όπως βάσεις αγκύρωσης, αγκύρια, βίδες, παξιμάδια κ.λ.π. Ζητείται και το παραστατικό μεταφοράς των υλικών από τον τόπο παραγωγής για επιβεβαίωση του βάρους των υλικών Μπορεί να γίνει σύγκριση και με τα τεχνικά φυλλάδια,«prospectus», των υλικών.

42 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Η ώρα φόρτωσης Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης Το καθαρό βάρος, και Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ.

43 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (όχι αφανών) Περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες μπορούν να επαληθευθούν και μετά το πέρας του έργου, χωρίς βέβαια χρήση καταστροφικών μεθόδων. Υπογράφεται μόνο από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. Είναι καλό σε κάθε έργο και πριν ξεκινήσει τις εργασίες ο ανάδοχος, να αποφασιστεί σε κοινή σύσκεψη Αναδόχου-Υπηρεσίας, ποιες εργασίες του έργου θα θεωρούνται αφανείς και ποιες όχι. Η νομοθεσία είναι λίγο ασαφής στον χαρακτηρισμό τωναφανώνεργασιών.

44 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την υπογραφή του κάθε Λογαριασμού πρέπει όλες οι ποσότητες εργασιών που πιστοποιούνται να βασίζονται σε εγκεκριμένα Π.Α.Ε. και Π.Π.Α.Ε. Κατ εξαίρεση, μέχρι το 20% του Λογαριασμού μπορεί να βασίζεται σε προσωρινές επιμετρήσεις, που έχουν όμως κατασκευαστεί οι αντίστοιχες εργασίες και έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Προσοχή στις προπιστοποιήσεις.

45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΔ/Υ εγκρίνει τις επιμετρήσεις ύστερα από έλεγχο (με απόφαση), με την ένδειξη «όπως (διορθώθηκαν και) εγκρίθηκαν» και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Μεσα σε 3 μήνες πρέπει να ελεγχθούν από την Δ/σα Υπηρεσία τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία του αναδόχου και σε ένα μήνα τα τυχόν επανυποβληθέντα. Αλλιώς θεωρούνται οι επιμετρήσεις αυτοδίκαια εγκεκριμένες και αλλάζουν μόνο από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής ή σε επόμενο λογαριασμό από την Δ/σα Υπηρεσία.

46 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ

47 Συσχέτιση με: Άρθρο Τιμολογίου Ε.Σ.Υ. Τ.Σ.Υ.-Προδιαγραφές Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) Εργαστηριακούς ελέγχους

48 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

49 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Στοιχεία μετρήσεων συλλέγονται κατά την εκτέλεση του έργου και μετά το τέλος αυτοτελούς τμήματος αυτού Σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων για όλες τις ποσότητες όλων των άρθρων της εργολαβίας. Για την σωστή εκτέλεση των επιμετρήσεων χρειάζεται να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα στοιχεία την στιγμή που έχει περαιωθεί τμήμα του έργου.

50 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Οι καταμετρήσεις πραγματοποιούνται με την συμμετοχή του αναδόχου και της επίβλεψης και καταγράφονται σε έντυπα εις διπλούν και προσυπογράφονται Ο ανάδοχος παρέχει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους

51 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Συνεχής παρακολούθηση της πορείας του έργου Αναγκαιότητα της συγκεκριμένης μέτρησης Γνώση του αντικειμένου που θα μετρηθεί Να υπάρχει η προεργασία για την συγκεκριμένη μέτρηση Να υπάρχει οργάνωση εκ μέρους του αναδόχου και της Δ.Υ

52 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Πρέπει πριν την μέτρηση να σχεδιάζεται τι στοιχεία ζητούνται και πρέπει να μετρηθούν, καθώς και εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης ή παρουσιάζεται κάποια δυσκολία Με την χρήση των υπολογιστών η αποθήκευση των αρχικών καταμετρήσεων και των αναθεωρήσεων τους είναι εύκολη διαδικασία, που όμως χρειάζεται πολλή τάξη

53 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Μετρήσεις διαφοράς αρχικών και τελικών διατομών (έργα Υδραυλικα και Οδοποιίας) Απαιτείται η ύπαρξη ελεγμένου τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου με σταθερά σημεία (ράβδοι Ø20 καρφωμένοι και τσιμενταρισμένοι) σε συμφωνία με τα τριγωνομετρικά της μελέτης. Καταγράφεται η μέτρηση στο ημερολόγιο και στο βιβλίο καταμέτρησης με επισημάνσεις (περιγραφή, καταχώρηση αρχείου, φωτογραφίες, κ.ά.) για να ανακαλούνται στην μνήμη

54 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου Σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιότητας του έργου Σύμφωνα με κάθε προδιαγραφή του έργου

55 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τυπική μορφή εγγράφων Κοινοποιήσεις Προθεσμίες Τρόπος σύνταξης: Ανά υποέργο στην αντίστοιχη ΧΘ και τα αντίστοιχα άρθρα που απαιτούνται Ανά άρθρο τιμολογίου συνολικά

56 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕΤΟΥΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

57 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΜ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑΦΥΛΛΑΔΙΑΓΙΑΟΛΑΤΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ.

58 ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΡΑΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΥΓΕΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΙΑ ATTENBERG ΔΟΚΙΜΗ MARSHALL

59 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχουν ήδη βγει οι καινούργιες 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) βασισμένες στα Ευρωπαικά πρότυπα (ΕΝ) και στις παλιές Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ), διαμορφωμένες ομοιόμορφα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Αποτελούνται από σελίδες, αφορούν όλα τα έργα και ισχύουν υποχρεωτικά μετά την Καταργούνταιόλεςοιπαλιέςπουέρχονται σε αντίθεση με τις ΕΤΕΠ.

60 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ Πόσες μετρήσεις χωματουργικών χρειάζονται ; Λαμβάνοντας υπόψη ότι για μία μέτρηση σταματάει η επόμενη εργασία απασχολείται ένα τοπογραφικό συνεργείο διαρκεί περίπου 2 ώρες με καλή οργάνωση η ομάδα επίβλεψης απασχολείται και με άλλα έργα ο χρόνος μετακίνησης της ομάδας επίβλεψης

61 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ Οι μετρήσεις πρέπει να είναι της τάξης του 10% σε αντιπροσωπευτικό όμως δείγμα και να συνδυάζεται με την παραλαβή ποιότητας της εργασίας.

62 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Δύο μήνες το αργότερο μετά την βεβαίωση περαίωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τυχόν επιμετρήσεις που λείπουν και την Τελική Επιμέτρηση. Η Τελική Επιμέτρηση είναι ένας συνοπτικός πίνακας που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων. ΗΔ/σα υπηρεσία την εγκρίνει μέσα σε δύο μήνες και κατά τα λοιπά όπως στα ΠΑΕ.

63 Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο επιβάλλονται ποινικές ρήτρες Μετά έξη μήνες από την λήξη του δίμηνου πρέπει να συντάξει Τελική Επιμέτρηση η υπηρεσία και να την κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και οποιοδήποτε άλλο αίτημα.

64 ΓΕΝΙΚΑ Η εργασία συλλογής στοιχείων ποσοτήτων με τις μετρήσεις επί τόπου είναι μία εργασία που ξεκινά πριν από την κατασκευή του έργου και τελειώνει αρκετά μετά απ αυτήν. Σημαντική είναι η πρόβλεψη μετρήσεων,τωνοποίωντα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευθούν στο τέλος της κατασκευής (Π.Π.Α.Ε) Απαιτεί μελέτη των εγκεκριμένων μελετών και προσεκτική εξαγωγή στοιχείων απαραιτήτων για τον έλεγχο. Χρειάζεται μεγάλη τάξη και απαιτεί αρχεία ιχνηλατήσιμα εύκολα με εργασία, ημερομηνία, Χ.Θ. έργου. Απαραίτητηηλήψηφωτογραφιώναπότηνμέτρηση. Περιέχουν στοιχεία, τα οποία δεν τα προσέχει κάποιος την στιγμή της μέτρησης, και βλέποντας τα συνδυάζονται χρονικά με άλλα στοιχεία.

65 Απαιτείται δυνατότητα διαρκούς αναθεώρησης λόγω επισώρευσης νέων στοιχείων και γνώσεων. Οι αναλυτικές επιμετρήσεις συντάσσονται συνήθως με συγκεκριμένο υποέργο της εργολαβίας ( τεχνικό αποχέτευσης στην Χ.Θ., γέφυρα στην Χ.Θ., οδοστρωσία ) όπου επιμετρώνται ποσότητες πολλών άρθρων. Υπάρχει η δυνατότητα όμως διαχωρισμού των αναλυτικών επιμετρήσεων και με άλλους τρόπους. Είναι θέμα συνεννόησης με τον ανάδοχο του έργου. Σημαντικό είναι να υπάρχει συναίνεση από την πλευρά του αναδόχου τόσον στις μετρήσεις όσον και στην αναλυτική επιμέτρηση. Η τήρηση σωστών αρχείων, η τεκμηριωμένη παράθεσητηςάποψηςκαιηήρεμηπαρακολούθησητων αντιθέτων απόψεων είναι από τα στοιχεία που βοηθούν.

66 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΜΗΔΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΓΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ.

67 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. ΑΠΡ 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΔΤΕ/ΠΚΜ τηλ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ 12-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α. Δημόσια έργα-νομοθεσία Ν.1418/84 περί Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Παράρτημα Γ Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Έργων κατασκευών Μελετών και Υπηρεσιών Ν. 3316 Προμηθειών/Υπηρεσιών Υλοποίησης με ίδια μέσα Αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, που υλοποιούνται με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δημοπρασία- Διακήρυξη- Τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχος Βεγλιρής Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.160 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.160 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 7 Κωδικός: Δ.TTY.160 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 7 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η σύννομη, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση των ανατιθεμένων εργολαβιών κατασκευής μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8-4-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κασσάνδρεια Τ.Κ. 630 77 Τηλ: 2374350110 Φαξ: 2374350109 Αρ.πρωτ. 6133 ΕΡΓΟ : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERGO 2005

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERGO 2005 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERGO 2005 2ος Λογαριασµός ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ασφαλτόστρωση οδού προς νεα Καστανα Παδοπουλος Θωµάς, Ε..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 26168/03-12-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Δρόμος προς τα νέα κοιμητήρια Χαλκηδόνας» ( Αρ. Μελ. 27/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΕΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.977,05 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Νίκος Τρίαντος Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ http://www.ypexd15.gr/ http://www.ypex-mele.gr/ec_home.asp ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ Μελετητής Δημοσίων Έργων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Απ. 1154/02.04.2014 ΤΕΕ Μ. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9, Fax 2310 883110 Πληρ. : Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλειος Τηλ. : 2310 883146 Fax : 2310 883151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ.ΡΕΝΤΗ» 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : : 3 Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ Τ.Μ Άρθρο Αναθ/σης Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισαγωγή- Βασικές έννοιες-συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ» Προϋπολογισμός: 233.500,00 Κ.Α. 30.7333.02 A.M.: 01/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ : 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΑΠΡ 13 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM 2600e\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr (1/28) ΦΕΚ 42, τεύχος Β /20.01.2012 (Απόφαση: Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1911 / 04-3-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» Ποσού 10.548,76 πλέον αναθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 110576/ΤΥ7329 (8.10.12) εισηγητικό έγγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 82/ΤΥ544 ( 25--22) εισηγητικό έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002434511 2014-11-28 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λάρισα 19/11/2014 Αρ. Πρωτ: 108484 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤαμείοΣυνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Πινακίδων κυκλοφορίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) αρ. μελ. 23/2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ιστορικό Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 19172/19-12-2014 ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΟΎ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΎΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσού: 159.000,00 ( με ΦΠΑ )

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5 Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 5 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εξασφάλιση ότι το έργο που θα παραληφθεί είναι σύμφωνο με τις εγκεκριμένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Εκτύπωση. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια φωτοαντιγράφων κλπ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Εκτύπωση. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια φωτοαντιγράφων κλπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Εκτύπωση Φωτοαντιγράφων για τις υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας 2014. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης :16π/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Μύκονος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 2163 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05/ 08/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡ. πρωτ.: ΤΥ/ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 1.950.696,63 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα