ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1.ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Π.Π.Α.Ε. ΑΠΡ 13

2 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 1. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ήεπισκευή ήσυντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση. Τα έργα συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο ή είναι πλωτά. Επιφέρει μόνιμη «αλλοίωση» του περιβάλλοντος.

5 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Δημόσια έργα εκτελούν οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν.2190/94 (ΑΣΕΠ) (π.χ. Υπουργεία, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ,Δημοσιοι οργανισμοι κλπ) Πολλές φορές με ειδικές διατάξεις εξαιρούνται φορείς όπως οι δημοσιες Α.Ε. κλπ.

6 Νομοθεσία Η νομοθεσία που εφαρμόζεται στα Δημόσια Έργα έχει κωδικοποιηθεί στον Ν.3669/08. Εξακολουθούν βέβαια να ισχύουν όλοι οι προγενέστεροι επί μέρους νόμοι, οι οδηγίες της Ε.Ε. και φυσικά οτιδήποτε εκδόθηκε μετά το Ήδη μέσα στο 2012 έγινε τροποποίηση του Ν.3669/08 κυρίως με τους Ν.4070/12 και 4071/12 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δπκτύων!!! (τ.υπεχωδε) με την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι ο εποπτεύων φορέας όλων των δημοσίων έργων και συνήθως αυτό εκδίδει τις σχετικές οδηγίες και διατάξεις.

7 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ α) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα για λογαριασμό του οποίουκαταρτίζεταιησύμβασηήκατασκευάζεταιτο έργο.(ιδιοκτητησ) β) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου.(νομικο ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ) γ) Προϊσταμένη αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον Ν.3669 / 08. δ) Διευθύνουσα υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου.

8 ε) Τεχνικό Συμβούλιο είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο Ν.3669 / 08.(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ) στ) Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου. ζ) Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που υπάρχουν ή αναφέρονται στον φάκελο του έργου (π.χ. τεύχη δημοπράτησης, τεχνική μελέτη, νομοθεσία κλπ)

9 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ανάγκη εκτέλεσης του έργου (π.χ.προτάσεις από φορείς) Ένταξη σε τεχνικό πρόγραμμα Έγκριση πίστωσης για τις μελέτες Ανάθεση Εκπόνηση των μελετών Αρχική έρευνα για εμπλοκή με άλλα έργα Απόφαση εκτέλεσης έργου Έγκριση πίστωσης για το έργο Συγκέντρωση των μελετών Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης Έγκριση τευχών δημοπράτησης Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Δημοσίευση για την δημοπράτηση Δημοπράτηση Διαδικασία ανάδειξης αναδόχου Σύμβαση έργου

10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Οι εγκεκριμένες μελέτες (Προμέτρηση) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. ΗΤεχνικήΠεριγραφή(Τ.Π.). Φυσικό αντικείμενο Το Τιμολόγιο Μελέτης. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, η Τ.Σ.Υ. Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας. Έντυπα οικονομικής προσφοράς Η Διακήρυξη.

11 Υπάρχουν σε τυποποιημένα τεύχη, η Διακήρυξη της δημοπρασίας, η Οικονομική Προσφορά, το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός, τα οποία προσαρμόζονται στο έργο. ΗΕιδικήσυγγραφήΥποχρεώσεων( Ε.Σ.Υ ) προσαρμόζεται στις τυχόν αλλαγές της Νομοθεσίας και χρειάζεται αναθεώρηση κατά χρονικές περιόδους. Συνοψίζει και συγκεντρώνει το νομικό πλαίσιο που θα κινηθεί το έργο καθώς και τους ειδικούς όρους που θέτει η Υπηρεσία.(δεν υπάρχει πρότυπο) Η Τεχνική περιγραφή αφορά μόνον το συγκεκριμένο έργο και καθορίζειτοφυσικόαντικείμενοτουέργου. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η Τ.Σ.Υ ορίζουν τον τρόπο κατασκευής των εργασιών στηρίζονται σε προδιαγραφές (Π.Τ.Π ) (νομοθετημένες αλλά παληές ) και οδηγίες (ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ ) (μη νομοθετημένες αλλά σύγχρονες ).Ηδη έχουν εκδοθεί 440 νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα από Υπάρχει προτυπη ΤΣΥ μόνο για έργα οδοποιίας.

12 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Διακρίνονται οι κατηγορίες έργων Οικοδομικά (ΟΙΚ), Οδοποιία (ΟΔΟ), Υδραυλικά (ΥΔΡ), Λιμενικά (ΛΙΜ) και Πράσινο (ΠΡΣ). Υπάρχουν ενιαία τιμολόγια για κάθε κατηγορία έργου εκτός ΗΛΜ. (εγκεκριμένα από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τωρα πια ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.!!!) Περιλαμβάνουν τις περισσότερες εργασίες κάθε κατηγορίας έργου χωρισμένες σε ομάδες εργασιών, σε υπο ομάδες και τελικά σε άρθρα και τις τιμές τους. Αναθεωρούνται με απόφαση του Υπουργού. Ήδη έχουν εκδοθεί Νέα Τιμολόγια με ισχύ από με βάση τις νέες Ελληνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποια εργασία συντάσσεται νέο άρθρο, πουπεριλαμβάνειόλαταστοιχείατωνάρθρων. Απαραίτητη η δικαιολόγηση αναγκαιότητας ύπαρξης νέου άρθρου και της τιμής του.

13 Αντίστοιχα με το τιμολόγιο γίνεται ο προϋπολογισμός. Σ αυτόν υπάρχουν οι περισσότερες εργασίες της κατηγορίας χωρισμένες σε ομάδες, υποομάδες, άρθρα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμο λογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μο Αναθεώ νά ρησης δα Ποσό τητα Τιμή Μονάδ ας Δαπάνη Μερικ ή Ολική ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ

14 Σε κάθε άρθρο διακρίνουμε τον α/α, τον α/α τιμολογίου, την περιγραφή, άρθρο αναθεώρησης, μονάδα μέτρησης, ποσότητα, τιμή μονάδας, δαπάνη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολο γ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης μέτρη Μονάδας Μερική Ολική σης ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 m 3 0,28* 2 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m 3 0,55* Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 3 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 2,10* Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση Α εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 3,50* 5 Α-3.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 6,00* ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων 6 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m 3 1,21* 7 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m 3 3,87* Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι Α ορυγμάτων ΟΔΟ-1220 m 3 5,05 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης Α φύσεως ΟIK-2113 m 3 11,36 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 10 Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 16,60 11 Α-5.2 Για ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 23,60 12 Α-6 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m 3 11,10 13 Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m 3 7,93

15 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις ποσότητες ανά άρθρο τιμολογίου και την κοστολόγηση τους. α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Αναθεώρηση ς Οι ποσότητες προκύπτουν από προμετρήσεις των εργασιών ανά άρθρο τιμολογίου με βάση τα γνωστά στοιχεία (μελέτες, κανονισμοί, προδιαγραφές, πρότυπα κατασκευής, κ.λ.π ) Οι τιμές οριστικοποιούνται με την πρόσθεση της δαπάνης μεταφοράς ανά μονάδα και έχουμε τον προϋπολογισμό του έργου Μονάδα μέτρη σης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη 139 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m ,00 170, ,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Σιδηροί οπλισμοί Β-30.2 Β-30.3 Σιδηρούς οπλισμός St III (S400) ή St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ2612 ΥΔΡ-7018 kg kg , , 00 1, ,00 1, ,00 Ολική

16 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Προϋπολογισμός = ποσότητες Χ τιμές Στον προϋπολογισμό χρειάζεται να προσδιορισθούν οι ποσότητες κάθε άρθρου Οι τιμές δίνονται. Από τις μελέτες που έχουν συνταχθεί μετά από έλεγχο κατατάσσονται οι ποσότητες που προϋπολογίζονται, σε συγκεκριμένο άρθρο του τιμολογίου. Η εργασία (προμέτρηση) πρέπει να γίνει με τάξη και συστηματικά (προσβάσιμη και ιχνηλατήσιμη). Οι προμετρήσεις του έργου που συντάσσονται από τον εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με βάση την υπάρχουσα μελέτη, είναι εργασία δυναμική. Αποτελούν βασικό και χρησιμότατο στοιχείο του έργου. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα θεσμοθετημένα τεύχη δημοπράτησης ούτε έχουν νομική ισχύ. Αποδίδουν όμως αναλυτικά την συνολική εικόνα του έργου και διαμορφώνουν ουσιαστικά τον προϋπολογισμό.

17 α/α α/α Τιμολο γ. Είδος εργασίας Άρθρο Αναθεώ ρησης Μονάδα Ποσότητ α Τιμή Μονάδα ς Δαπάνη ΚΟΜΒΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Μερική ΠΟΣΟΤ ΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΤΕΣ ΤΕΣ TEXNIKO K.O. Μ (αρτ) KIB. OX. 3,00 X2,00 TEXNIKO K.O. Μ (κλ.3&4) KIB. OX. 3,00 X2,00 TEXNIKO K.O. Μ (SR 1Δ) KIB. OX. 3,00 X2,00 ΔΑΠΑΝΗ TEXNIKO K.O. Μ (E.O.) KIB. OX. 2,00 X2,00 ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ Α-1 2Α-2 10Α-5.1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ΟΔΟημιβραχώδες 1123Α Καθαίρεση κτισμάτων με φέρονταστοιχείααπό ΟΙΚοπλισμένο σκυρόδεμα Για 2227 ύψος έως και 4,0 m m3 0,28* m ,49 0,55* 1, ,12 120,00 156,25 109,38 m3 158,00 16,60 16, ,80 Α-15 Καθαρισμός οχετών ΟΔΟ- 0,00 ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 1320 m 9,35 9,35 0,00 28Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ m3 0,85 31Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου - ΟΔΟσκύρων μεταβλητού πάχους 3121A m ,59 4,11* 5, ,54 217,00 114,00 79,80 58,00 39Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών ΟΔΟέργων και τάφρων πλάτους 2151 έως 3,00 m m3 ####### 3,27 3, ,77 360,00 468,75 328,13 351,60 40Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα ΥΔΡτεχνικών έργων και επιχώματα 6068 ζώνης αγωγών Β-26 Φρεατοπάσσαλοι 103Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m ΟΔΟ Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m ΟΔΟ Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m ΟΔΟ Β-26.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m ΟΔΟ Β-27 Μεταλλικός μανδύας ΟΔΟπασσάλων Β-28 Στεγανοποίηση όψης ΟΔΟπασσαλοστοιχίας 2412 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β-29 Σκυροδέματα m3 2,37 m3 ####### 5,28 5,28 ######## 1.490,00 614,00 429,80 166,40 m 136,00 m 171,00 m 238,00 m 326,00 kg 2,47 m2 10,10

18 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Προσδιορίζονται οι αποστάσεις μεταφορών και οριστικοποιούνται οι τιμές (αντικατάσταση του αστερίσκου) Οι αποστάσεις μεταφοράς συνήθως είναι ο μέσος όρος των αποστάσεων των πιθανών θέσεων των υλικών από το χώρο ενσωμάτωσής τους στο έργο. Όσο το δυνατό πιο αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Οι τιμές ανά μ3/χλμ ή τον/χλμ συνήθως ήταν καθορισμένες σε κάθε υπηρεσία με γνώμονα τις συνθήκες της περιοχής αρμοδιότητάς της. Ηδη με το νέο τιμολόγιο προσδιορίζεται το κόστος μεταφοράς σε μ3/χλμ, ενιαίο για όλη τη χώρα. Σε ομοειδείς εργασίες το ίδιο κόστος μεταφοράς.

19 Ο προϋπολογισμός στην τελική μορφή του Θ -33 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 6'' μίας Η/Β Θ -34 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 10'' δύο-τριών Η/Β 155 Θ -35 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β 50Χ60 cm 6 Η/Β ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 Η τεμ ,00 270,00 Η τεμ ,00 390,00 Η τεμ 60 46, , ,00 18% ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,23 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,08 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,31 9% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,28 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,59 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ + Γ.Ε.+Ο.Ε. ) ,34 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,93 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,07 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 23% Φ.Π.Α ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

20 Γ.Ε.+Ο.Ε. Τα Γενικά Έξοδα και το Όφελος Εργολάβου ανέρχονται σε ποσοστό 18% για έργα Δημοσίων Επενδύσεων και 28% για τα λοιπά (ίδιοι πόροι,τεο κλπ) Στους Δήμους με το Ν. 4071/12 καθορίστηκε 18% σε όλα τα έργα. Η διαφορά στο όφελος βασικά οφείλεται και στην διαφορά των κρατήσεων που γίνονται σε κάθε λογαριασμό. Στα Γ.Ε.+Ο.Ε. περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

21 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σε κάθε προϋπολογισμό έργου προστίθεται ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες ύψους 15% τουκόστουςτωνεργασιώνγιαέργαμέχρι (γιαταέτη ) Γιαέργαπάνωαπό το ποσοστό των απροβλέπτων ανέρχεται στο 9%.

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Αφού ετοιμαστούν όλα τα τεύχη δημοπράτησης και πριν την έγκριση αυτών καλό είναι να γίνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση Οπωσδήποτε όμως πριν την δημοπράτηση. Μετά την δημοπράτηση και κυρίως μετά την υπογραφή της σύμβασης είναι αδύνατη η αδειοδότηση και κινδυνεύει όλη η διαδικασία με ακυρότητα. Για όλα τα έργα χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση.έστω και απαλλακτικό.

23 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Μετάτηνέγκρισητωντευχώνδημοπράτησης ακολουθεί η διαδικασία της ανάθεσης του έργου σε Εργοληπτική Επιχείρηση Δ.Ε. Μπορεί να το εκτελέσει και η υπηρεσία με Αυτεπιστασία Επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης: 1.Ανοιχτή Δημοπρασία 2.Δημοπρασία με προεπιλογή 3.Απευθείας ανάθεση ή με προσκλήσεις 4.Πρόχειρος Διαγωνισμός (για μικρά έργα)

24 Μ.Ε.ΕΠ. Μ.Ε.Κ. Για να εκτελέσει μια ημεδαπή επιχείρηση Δημόσιο Έργο πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων που τηρείται στο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να εγγράφονται ημεδαπές επιχειρήσεις που εκτός των άλλων έχουν και μια ελάχιστη στελέχωση από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών. Στο Μ.Ε.Κ. εγγράφονται φυσικά πρόσωπα, τεχνικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ (μετά τριετία από έναρξη άσκησης του επαγγέλματος) ή ΤΕΙ (μετά από πενταετία ). Στο ΜΕΕΠ υπάρχουν εννέα (9) τάξεις, ενώ στο ΜΕΚ τέσσερις (4) βαθμίδες Οι βασικές κατηγορίες των έργων είναι έξη (6) ΟΙΚ ΟΔΟ ΥΔΡ ΗΛΜ ΛΙΜ ΒΙΟΜ Υπάρχουν και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα της κάθε Περιφέρειας (εκτός ΜΕΕΠ), οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν μικρά έργα (έως ) Όλα τα σχετικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αναφέρονται στα άρθρα του Ν.3669/08.

25 Τάξεις πτυχίων Ορια

26 Μικρά έργα Έργα προϋπολογισμού μέχρι μπορούν να ανατεθούν απ ευθείας, χωρίς διαγωνισμό Έργα προϋπολογισμού μέχρι μπορούν να ανατεθούν με πρόχειρο διαγωνισμό, χωρίς τις πολλές δημοσιεύσεις και τις προθεσμίες της κανονικής δημοπρασίας Τα ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ και η διαδικασία μπορεί να γίνει μόνο μια φορά ανά κωδικό (είδος έργου) του προγράμματος του φορέα. Προσοχή στην κατάχρηση και στις κατατμήσεις.

27 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Για έργα προϋπολογισμού μέχρι , απαιτούνται δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την δημοπρασία, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες τουνομούπουγίνεταιτοέργο. Για έργα προϋπολογισμού άνω των , εκτός των παραπάνω απαιτείται και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης τουλάχιστον 52 ημέρες πριν από την δημοπρασία. Σημειώνεται ότι οι δημοπρασίες των Δημοσίων Έργων γίνονται μόνο κάθε Τρίτη με ώρα λήξης προσφορών 10 π.μ. Τα έξοδα των δημοσιεύσεων πληρώνει ο ανάδοχος στον πρώτο Λογαριασμό του έργου.

28 Επιτροπές Δημοπρασίας Σε έργα προϋπολογισμού μέχρι η επιτροπή δημοπρασίας είναι τριμελής και αποτελείται μόνο από Υπηρεσιακά μέλη Σε έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού η επιτροπή δημοπρασίας είναι επταμελής και αποτελείται από τέσσερα Υπηρεσιακά μέλη, έναν εκπρόσωπο των εργοληπτών, έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ και έναν εκπρόσωπο της Περιφ.Ένωσης Δήμων.

29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Μετά το τέλος της διαδικασίας δημοπράτησης ή ανάθεσης υπογράφεται η Σύμβαση του έργου. Η Παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου ασκούνται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου. ΗΔ/σα υπηρεσία ορίζει τους επιβλέποντες και τους βοηθούς αυτών. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρωντηςσύμβασηςαπότονανάδοχο. Ορίζεται επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών. Ο ανάδοχος ορίζει υπεύθυνο επί τόπου του έργου Μηχανικό. Αν υπάρχει ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ορίσει επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν τεχνική έκθεση.

30 2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Π.Π.Α.Ε

31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου και έχει υπογραφεί η Σύμβαση. Εγκαθίσταται το επιτελείο του αναδόχου επί τόπου. ΗΔ/νση του έργου από τον ανάδοχο στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Με την υπογραφή της σύμβασης «τρέχουν» οι ημερομηνίες, τμηματικές, αποκλειστικές ή ενδεικτικές και ή συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου. Συντάσσεται χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από την Δ/σα υπηρεσία. Υποβάλλεται οργανόγραμμα εργοταξίου και αναθεωρείται το Σ.Α.Υ. Τηρείται ημερολόγιο με μέριμνα του αναδόχου.

32 Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου. Από την στιγμή που θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής παρουσιάζεται και η ανάγκη τήρησης αρχείων καταμέτρησης των εργασιών και μπορούν να συνταχθούν Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών ή Πρωτόκολλα Αναλυτικών Επιμετρήσεων με τις επιμετρηθείσες ποσότητες εργασιών Στο Τιμολόγιο, σε κάθε άρθρο, αναγράφεται γενικά ο τρόπος επιμέτρησης της εργασίας και η μονάδα μέτρησης της ποσότητας.

33 Τα πρωτόκολλα με τα οποία καθορίζονται οι έλεγχοι μετρήσεωνσεκάθεάρθροεργασιών, το είδος τους, η συχνότητά τους, το έντυπό τους, τόσο για την καταμέτρηση, όσον και για τους ελέγχους ποιότητας μπορεί να αναζητηθούν στην Τ.Σ.Υ και στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου(Π.Π.Ε), που υποβάλλει ο ανάδοχος και εγκρίνεται από την Υπηρεσία ( για έργα >1.5 εκ. ) Οι έλεγχοι μετρήσεων πραγματοποιούνται με την συμμετοχή του αναδόχου και της επίβλεψης και καταγράφονται σε έντυπα εις διπλούν και προσυπογράφονται. Ο ανάδοχος παρέχει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους. Απαραίτητη η αξιόπιστη εγκατάσταση τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου (κυρίως για έργα Οδοποιίας και Υδραυλικά). Έλεγχος για βαθμονομημένο και συντηρημένο εξοπλισμό.

34 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Είναι η ποσοτική καταγραφή των εργασιών ενός άρθρου τιμολογίου, όλου ή μίας σαφώς διαχωρισμένης ενότητας του έργου, η οποία έγινε κατασκευαστικά αποδεκτή, με στόχο την τελική αποτίμηση της αξίας του έργου και την δυνατότητα απόδοσης λογαριασμού στην Προϊστάμενη Αρχή ή στους εκάστοτε ελέγχους. Πρέπει να έχουν προηγηθεί οι ποιοτικοί έλεγχοι και οι δοκιμές. Διαρκής εργασία Απαιτεί στοιχεία μετρήσεων επί τόπου του έργου εργασία ελέγχου στο γραφείο σχέδια παρουσίασης των επιμετρούμενων γραφειοκρατική εργασία Βοηθάειηγνώσητουαντικειμένουπουέχειαποκτηθείμετην προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης και ειδικότερα του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου καθώς και της Προμέτρησης.

35 Στην διάρκεια κατασκευής του έργου οι αρχικές προμετρήσεις του Προϋπολογισμού, οι οποίες συντάχθηκαν με την γνώση του έργου μέσω των μελετών κυρίως, αναθεωρούνται με την πρόσθετη γνώση από την κατασκευή του έργου και χρησιμεύουν για σύγκριση με τις επιμετρήσεις του αναδόχου. Οι αναθεωρήσεις αυτές μπορούν να γίνονται κάθε μήνα με την υποβολή του Λογαριασμού (αναλυτική επιμέτρηση ), κατά τον έλεγχο των ποσοτήτων που εκτελέστηκαν και βοηθούν τον Κύριο του Έργου να γνωρίζει το συνολικό κόστος του έργου. Λήψη φωτογραφιών με τυπωμένη ημερομηνία και επεξεργασία τους άμεσα, για να είναι δυνατή η εκ των υστέρων ανάκληση εικόνας του έργου Αν απαιτείται παραλαβή φυσικού εδάφους, γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Προϊστάμενος και ο επιβλέπων.

36 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υποβάλλονται για έλεγχο από την Δ/σα υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπογραμμένες από τον ανάδοχο με την ένδειξη «οπωςσυντάχθηκαναπότονανάδοχο». Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με πιστοποιήσεις εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σ αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν. Ο λογαριασμός πρέπει να στηρίζεται σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις (Π.Α.Ε.) και σε Π.Π.Α.Ε. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Συνοδεύεται μόνο από συνοπτική επιμέτρηση.

37 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Αναλυτικές Επιμετρήσεις (επιβλέπων) Π.Π.Α.Ε. Πρωτόκολλο ζύγισης Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους Πρωτόκολλο παρακολούθησης εργασίας Άλλα πρωτόκολλα

38 Συνοπτική επιμέτρηση Τις επιμετρήσεις συνοδεύει το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών που αναφέρει τις ποσότητες των άρθρων συνοπτικά (Συνοπτική επιμέτρηση). Με βάση αυτή τη συνοπτική επιμέτρηση εκδίδεται και η απόφαση έγκρισης των επιμετρήσεων από την Δ/σα υπηρεσία. Η απόφαση αυτή συνοδευόμενη από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα κοινοποιείται στον ανάδοχο που μπορεί να ασκήσει ένσταση αν δεν συμφωνεί με τις τυχόν διορθώσεις.

39 Π.Π.Α.Ε. Οι εργασίες των οποίων τα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευθούν στο τέλος της κατασκευής. Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να επικυρωθούν με πρωτόκολλο μεταξύ του αναδόχου, του επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής. (πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε) ήπρωτόκολλο ζυγίσεως)

40 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης μεταξύ του αναδόχου, της τριμελούς επιτροπής και του επιβλέποντα, για όσα υλικά πληρώνονται με μονάδα μέτρησης το βάρος.

41 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Ζυγίζονται όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που συμμετέχουν στην εργασία όπως βάσεις αγκύρωσης, αγκύρια, βίδες, παξιμάδια κ.λ.π. Ζητείται και το παραστατικό μεταφοράς των υλικών από τον τόπο παραγωγής για επιβεβαίωση του βάρους των υλικών Μπορεί να γίνει σύγκριση και με τα τεχνικά φυλλάδια,«prospectus», των υλικών.

42 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΖΥΓΙΣΗΣ Η ώρα φόρτωσης Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης Το καθαρό βάρος, και Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ.

43 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (όχι αφανών) Περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες μπορούν να επαληθευθούν και μετά το πέρας του έργου, χωρίς βέβαια χρήση καταστροφικών μεθόδων. Υπογράφεται μόνο από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. Είναι καλό σε κάθε έργο και πριν ξεκινήσει τις εργασίες ο ανάδοχος, να αποφασιστεί σε κοινή σύσκεψη Αναδόχου-Υπηρεσίας, ποιες εργασίες του έργου θα θεωρούνται αφανείς και ποιες όχι. Η νομοθεσία είναι λίγο ασαφής στον χαρακτηρισμό τωναφανώνεργασιών.

44 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την υπογραφή του κάθε Λογαριασμού πρέπει όλες οι ποσότητες εργασιών που πιστοποιούνται να βασίζονται σε εγκεκριμένα Π.Α.Ε. και Π.Π.Α.Ε. Κατ εξαίρεση, μέχρι το 20% του Λογαριασμού μπορεί να βασίζεται σε προσωρινές επιμετρήσεις, που έχουν όμως κατασκευαστεί οι αντίστοιχες εργασίες και έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Προσοχή στις προπιστοποιήσεις.

45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΔ/Υ εγκρίνει τις επιμετρήσεις ύστερα από έλεγχο (με απόφαση), με την ένδειξη «όπως (διορθώθηκαν και) εγκρίθηκαν» και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Μεσα σε 3 μήνες πρέπει να ελεγχθούν από την Δ/σα Υπηρεσία τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία του αναδόχου και σε ένα μήνα τα τυχόν επανυποβληθέντα. Αλλιώς θεωρούνται οι επιμετρήσεις αυτοδίκαια εγκεκριμένες και αλλάζουν μόνο από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής ή σε επόμενο λογαριασμό από την Δ/σα Υπηρεσία.

46 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ

47 Συσχέτιση με: Άρθρο Τιμολογίου Ε.Σ.Υ. Τ.Σ.Υ.-Προδιαγραφές Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) Εργαστηριακούς ελέγχους

48 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

49 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Στοιχεία μετρήσεων συλλέγονται κατά την εκτέλεση του έργου και μετά το τέλος αυτοτελούς τμήματος αυτού Σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων για όλες τις ποσότητες όλων των άρθρων της εργολαβίας. Για την σωστή εκτέλεση των επιμετρήσεων χρειάζεται να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα στοιχεία την στιγμή που έχει περαιωθεί τμήμα του έργου.

50 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Οι καταμετρήσεις πραγματοποιούνται με την συμμετοχή του αναδόχου και της επίβλεψης και καταγράφονται σε έντυπα εις διπλούν και προσυπογράφονται Ο ανάδοχος παρέχει τον εξοπλισμό για τους ελέγχους

51 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Συνεχής παρακολούθηση της πορείας του έργου Αναγκαιότητα της συγκεκριμένης μέτρησης Γνώση του αντικειμένου που θα μετρηθεί Να υπάρχει η προεργασία για την συγκεκριμένη μέτρηση Να υπάρχει οργάνωση εκ μέρους του αναδόχου και της Δ.Υ

52 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Πρέπει πριν την μέτρηση να σχεδιάζεται τι στοιχεία ζητούνται και πρέπει να μετρηθούν, καθώς και εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης ή παρουσιάζεται κάποια δυσκολία Με την χρήση των υπολογιστών η αποθήκευση των αρχικών καταμετρήσεων και των αναθεωρήσεων τους είναι εύκολη διαδικασία, που όμως χρειάζεται πολλή τάξη

53 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Μετρήσεις διαφοράς αρχικών και τελικών διατομών (έργα Υδραυλικα και Οδοποιίας) Απαιτείται η ύπαρξη ελεγμένου τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου με σταθερά σημεία (ράβδοι Ø20 καρφωμένοι και τσιμενταρισμένοι) σε συμφωνία με τα τριγωνομετρικά της μελέτης. Καταγράφεται η μέτρηση στο ημερολόγιο και στο βιβλίο καταμέτρησης με επισημάνσεις (περιγραφή, καταχώρηση αρχείου, φωτογραφίες, κ.ά.) για να ανακαλούνται στην μνήμη

54 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου Σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιότητας του έργου Σύμφωνα με κάθε προδιαγραφή του έργου

55 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τυπική μορφή εγγράφων Κοινοποιήσεις Προθεσμίες Τρόπος σύνταξης: Ανά υποέργο στην αντίστοιχη ΧΘ και τα αντίστοιχα άρθρα που απαιτούνται Ανά άρθρο τιμολογίου συνολικά

56 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕΤΟΥΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

57 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΜ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑΦΥΛΛΑΔΙΑΓΙΑΟΛΑΤΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ.

58 ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΡΑΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΥΓΕΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΙΑ ATTENBERG ΔΟΚΙΜΗ MARSHALL

59 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχουν ήδη βγει οι καινούργιες 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) βασισμένες στα Ευρωπαικά πρότυπα (ΕΝ) και στις παλιές Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ), διαμορφωμένες ομοιόμορφα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Αποτελούνται από σελίδες, αφορούν όλα τα έργα και ισχύουν υποχρεωτικά μετά την Καταργούνταιόλεςοιπαλιέςπουέρχονται σε αντίθεση με τις ΕΤΕΠ.

60 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ Πόσες μετρήσεις χωματουργικών χρειάζονται ; Λαμβάνοντας υπόψη ότι για μία μέτρηση σταματάει η επόμενη εργασία απασχολείται ένα τοπογραφικό συνεργείο διαρκεί περίπου 2 ώρες με καλή οργάνωση η ομάδα επίβλεψης απασχολείται και με άλλα έργα ο χρόνος μετακίνησης της ομάδας επίβλεψης

61 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ Οι μετρήσεις πρέπει να είναι της τάξης του 10% σε αντιπροσωπευτικό όμως δείγμα και να συνδυάζεται με την παραλαβή ποιότητας της εργασίας.

62 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Δύο μήνες το αργότερο μετά την βεβαίωση περαίωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τυχόν επιμετρήσεις που λείπουν και την Τελική Επιμέτρηση. Η Τελική Επιμέτρηση είναι ένας συνοπτικός πίνακας που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων. ΗΔ/σα υπηρεσία την εγκρίνει μέσα σε δύο μήνες και κατά τα λοιπά όπως στα ΠΑΕ.

63 Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο επιβάλλονται ποινικές ρήτρες Μετά έξη μήνες από την λήξη του δίμηνου πρέπει να συντάξει Τελική Επιμέτρηση η υπηρεσία και να την κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και οποιοδήποτε άλλο αίτημα.

64 ΓΕΝΙΚΑ Η εργασία συλλογής στοιχείων ποσοτήτων με τις μετρήσεις επί τόπου είναι μία εργασία που ξεκινά πριν από την κατασκευή του έργου και τελειώνει αρκετά μετά απ αυτήν. Σημαντική είναι η πρόβλεψη μετρήσεων,τωνοποίωντα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευθούν στο τέλος της κατασκευής (Π.Π.Α.Ε) Απαιτεί μελέτη των εγκεκριμένων μελετών και προσεκτική εξαγωγή στοιχείων απαραιτήτων για τον έλεγχο. Χρειάζεται μεγάλη τάξη και απαιτεί αρχεία ιχνηλατήσιμα εύκολα με εργασία, ημερομηνία, Χ.Θ. έργου. Απαραίτητηηλήψηφωτογραφιώναπότηνμέτρηση. Περιέχουν στοιχεία, τα οποία δεν τα προσέχει κάποιος την στιγμή της μέτρησης, και βλέποντας τα συνδυάζονται χρονικά με άλλα στοιχεία.

65 Απαιτείται δυνατότητα διαρκούς αναθεώρησης λόγω επισώρευσης νέων στοιχείων και γνώσεων. Οι αναλυτικές επιμετρήσεις συντάσσονται συνήθως με συγκεκριμένο υποέργο της εργολαβίας ( τεχνικό αποχέτευσης στην Χ.Θ., γέφυρα στην Χ.Θ., οδοστρωσία ) όπου επιμετρώνται ποσότητες πολλών άρθρων. Υπάρχει η δυνατότητα όμως διαχωρισμού των αναλυτικών επιμετρήσεων και με άλλους τρόπους. Είναι θέμα συνεννόησης με τον ανάδοχο του έργου. Σημαντικό είναι να υπάρχει συναίνεση από την πλευρά του αναδόχου τόσον στις μετρήσεις όσον και στην αναλυτική επιμέτρηση. Η τήρηση σωστών αρχείων, η τεκμηριωμένη παράθεσητηςάποψηςκαιηήρεμηπαρακολούθησητων αντιθέτων απόψεων είναι από τα στοιχεία που βοηθούν.

66 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΜΗΔΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΓΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ.

67 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. ΑΠΡ 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΔΤΕ/ΠΚΜ τηλ