ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008"

Transcript

1 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ πξνο ηνπο λένπο θνηηεηέο Μέξνο 1 ν : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σκήκα Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο Ζκεξνκελίεο αθαδεκατθνχ έηνπο Γηαθνπέο καζεκάησλ θαη αξγίεο Αθαδεκατθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο Όξγαλα ηνπ ηκήκαηνο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο Γεληθή πλέιεπζε (Πξνζσξηλή) ηνπ ΣΒ Γηδαθηηθφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ (ΓΔΠ) Απνζπαζκέλνη απφ ηε ΜΔ Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ Γηαδηθαζίεο εγγξαθήο Μέξνο 2 ν : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε αθαδεκατθνχ ηίηινπ Α) Γεληθή πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξακκάηνο πνπδψλ Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Φηινζνθία θαη δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πλνπηηθφο πίλαθαο πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ γηα ην αθαδεκ. έηνο Γήισζε καζεκάησλ Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ Έιεγρνο ησλ γλψζεσλ εμεηάζεηο Βαζκνινγία Πηπρηαθή εξγαζία Πηπρίν βαζκφο πηπρίνπ Καζνκνιφγεζε πηπρηνχρνπ Πξφζβαζε ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο: Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Β) Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ [Σίηινο, θσδηθφο, ηχπνο καζήκαηνο, έηνο ζπνπδψλ, εμάκελν, αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, φλνκα δηδάζθνληνο, πεξηγξαθή, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία] Δμάκελν Α Δμάκελν Β Δμάκελν Γ Δμάκελν Γ Καηεχζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» Δμάκελν Δ Δμάκελν Σ Δμάκελν Ε Δμάκελν Ζ Καηεχζπλζε «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» Δμάκελν Δ Δμάκελν Σ Δμάκελν Ε Δμάκελν Ζ Μέξνο 3 ν : Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνηηεηέο ηέγαζε ίηηζε Αζθάιηζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε

3 3 Γξαθείν δηαζχλδεζεο: Γνκή, ζηφρνη, ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηεο Βηβιηνζήθε Αλαγλσζηήξην Αίζνπζα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ: Σν πξφγξακκα Erasmus Πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο Αθαδεκατθά Γίθηπα Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο Δμσζπνπδαζηηθέο θαη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο Ο θνηηεηηθφο ζχιινγνο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ Μέξνο 4 ν : Παξάξηεκα ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Υξήζηκα ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο

4 4 «Δίκεζα φινη εληφο ηνπ κέιινληφο καο» Α. ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ Όηη νη βαιθαληθέο ζπνπδέο παξνπζηάδνπλ νινέλα θαη πην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ην καξηπξεί, ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, θαη ε πξφζθαηε ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθψλ πνπδψλ ζην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην, κε «ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Αλαηνιηθψλ, Γπηηθψλ θαη Ννηίσλ ιαβηθψλ πνπδψλ. Σν πηπρίν πνπ ρνξεγεί ην Σκήκα είλαη εληαίν θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο (δειψλεηαη ε θαηεχζπλζε) θαη έρεη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα». Μέζ απφ λέεο ηδέεο θαη παιαηνχο δηζηαγκνχο, κέζ απφ πηζσγπξίζκαηα, αλαπαιαηψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο, κε ηελ «πνηθίιε δξάζε ησλ ζηνραζηηθψλ πξνζαξκνγψλ» θαη ζην βαζκφ πνπ δχλαηαη, ην ΣΒ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνξεχεηαη θαη απηφ κε δχν θαηεπζχλζεηο ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ, ηελ ανθρωπιστική θαη ηελ (οικο-)νομική γηα λα ηηο πνχκε απινπζηεπηηθά. Αθνχ νηθεησζνχλ νη θνηηεηέο ζηα πξψηα δχν έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε ηα Βαιθάληα σο φινλ (γιψζζεο, ηζηνξία θαη θνηλσλία, αλζξσπνγεσγξαθία, νηθνλνκία, δηεζλήο θαηάζηαζε), ζηα δχν ηειεπηαία έηε ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπλ ηηο κειέηεο θαη ηελ εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπο επηιέγνληαο ηελ κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, ψζηε απνθνηηψληαο λα έρνπλ πάξεη ηελ βαζηθή βαιθαληθή παηδεία αθελφο θαη αθεηέξνπ ηελ εηδίθεπζε πξνο ηελ κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Σν αλαλεσκέλν κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ ΣΒ ζα δψζεη εμάιινπ ηελ δπλαηφηεηα ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα αλειίμνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζπγθξφηεζε ζην πεδίν ησλ δηεζλψλ, νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ ζρέζεσλ ησλ Βαιθαλίσλ. ηελ δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζα νινθιεξσζεί ε αλαγθαία πξνεηνηκαζία ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη απφ ηελ άλνημε ή σο ζεξηλφ πξφγξακκα ηνπ 2009 θαη ην ρνιείν Διιεληθήο θαη Βαιθαληθψλ Γισζζψλ, ην πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ ζα απνηειέζεη παξαπιήξσκα ζην πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: ε παξάιιειε δηδαζθαιία κηαο επηπιένλ βαιθαληθήο γιψζζαο, ή ε νινθιήξσζε ηεο εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο, ζα ζπκβάινπλ πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο ή ν απφθνηηνο ηνπ ΣΒ λα απνθηήζνπλ θαη ην ηππηθφ πξνζφλ ηεο γισζζνκάζεηαο πνπ πξνζζέηεη κφξηα ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ. ηελ ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (2004) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνπεγράγεο, ζην Σκήκα Cross- Cultural and Regional Studies πεξηιακβάλνληαη νη Balkan Studies (κε έκθαζε ζηηο γιψζζεο θαη κε πξνγξάκκαηα ΒΑ θαη ΜΑ) πξνηείλσ ηελ αδειθνπνίεζε κε ηνπο Γαλνχο ζπκπαίθηεο καο. Αχρίδα, 19 Αυγούστου 2008 Γ. Π. νπιηψηεο θαζεγεηήο Ν.Δ. Φηινινγίαο πξνζσξ. πξφεδξνο ηνπ ΣΒ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ην λεαξφ Παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο κε ηζηνξία! Σα ηέζζεξα απφ ηα έμη ηκήκαηά ηνπ (Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ θαη Σκήκα Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ) πξνέξρνληαη απφ ην Α.Π.Θ. θαη έρνπλ κηα αθαδεκατθή πνξεία πνπ βαζίζηεθε ζηελ πνηφηεηα θαη ηε θξεζθάδα. Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ , πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ πνιηηεία, αλνίγεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ ζε αληηθείκελα αηρκήο. Σν πξψην λέν ηκήκα, πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , είλαη ην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (κε δνκή αληίζηνηρε εθείλεο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ Α.Π.Θ.). Ζ ζηήξημε ηεο πνιηηείαο, ησλ ηνπηθψλ δνκψλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ελίζρπζε θαη εληζρχεη ηηο ππνδνκέο ηνπ, εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο, ηνλψλεη ην θχξνο ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζήκεξα είλαη: 1. Φνηηεηέο Μέιε ΓΔΠ 72

5 5 3. Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο 25 (κφληκνη) 4. Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο απφ πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο Γηδάζθνληεο ηνπ Π.Γ.407/80 80 Παξαηεξήζεηο: α) Σν ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη θαιχπηεη ηηο αδπλακίεο απφ ηηο πξνθαλείο ειιείςεηο, β) Ζ αξγνπνξία φζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε έγθξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ (έρεη ήδε εγθξηζεί), γ) Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζήο ηνπ, παξά ηηο πξνθαλείο ειιείςεηο, είλαη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΤΠΔΠΘ, ππνδεηγκαηηθή, δ) Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο βξίζθνληαη ζην ζηάδην πξνθήξπμεο ησλ κειεηψλ, ε) Οη εξγαζηεξηαθέο θαη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο εληζρχνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζη) Σα θνηηεηηθά εζηηαηφξηα ζηηο πφιεηο ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Κνδάλεο ιεηηνπξγνχλ ιίαλ ηθαλνπνηεηηθά, δ) Οη θνηηεηηθέο εζηίεο (Φιψξηλα θαη Κνδάλε) βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο κειέηεο, ε) Οη θαηαζθελψζεηο ηεο Κιαδνξάρεο ζα εληαρζνχλ σο πξνο ηε κειέηε ζην Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζ) Οη πξνζσξηλέο θηηξηαθέο ππνδνκέο ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο εληζρχνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φπσο επίζεο, αληίζηνηρα, θαη ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο. Οη Γπηηθνκαθεδφλεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ην Παλεπηζηήκην είλαη ε κεγαιχηεξε επέλδπζε ηεο πνιηηείαο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Ζ ηφλσζε ηνπ θχξνπο ηνπ ζα ηνλψζεη ην θχξνο ηεο θαη αληίζηξνθα. Ζ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαιείηαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο αλαδπφκελεο θνηλσλίαο κε ζπκκάρνπο ηεο ηε γλψζε, ηηο δνκέο ηεο, ηα δψξα ηεο θχζεο, ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηνλ αγψλα ηνπ ιανχ ηεο Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη: ε απνκφλσζή ηεο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζέησλ αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο καδί κε ηελ επαλεμέηαζε ηεο αεξνπνξηθήο ζχλδεζήο ηεο, ελ κέξεη, ζα αξζεί. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε ελίζρπζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε δηάρπζε εξεπλεηηθήο θνπιηνχξαο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε ηφλσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ, ε ηφλσζε ηεο ηαπηφηεηάο καο, ε εθπαίδεπζε (θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε) θαη ε θαιιηέξγεηα νξάκαηνο γηα κηα θνηλσλία πνηφηεηαο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ηηο ζπλζήθεο δηαξθνχο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη έλα πεξηθεξεηαθφ παλεπηζηήκην. Γηα ην ιφγν απηφ ε ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ηζηφ είλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. Ζ ζπζζσξεπκέλε γλψζε ζην παλεπηζηήκην, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν ιεηηνπξγνχλ σο θπςέιεο γλψζεο πνπ δηαρέεηαη φρη κφλν κε ηε κνξθή εθπαίδεπζεο, αιιά θπξίσο παξέκβαζεο θαη ζπκβνιήο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ θαη ξπζκνχο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ κηθξφηεξνπο απφ ηνπο ξπζκνχο αλαλέσζήο ηνπο). Ζ ζηήξημή ηνπ απφ ηελ θνηλσλία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ησλ απαληαρνχ Γπηηθνκαθεδφλσλ, ε απνθπγή αθξνηήησλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα αθπξψζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπ, ε ελίζρπζε κε θάζε ηξφπν ηνπ θχξνπο ηνπ, ε ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ε ζηαδηαθή δηεχξπλζε ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπ ρψξνπ ζα εθνδηάζνπλ ηελ φκνξθε Γπηηθή Μαθεδνλία κε ην ζχκκαρν πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζην δξφκν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε θχξην ζπζηαηηθφ ηε γλψζε. Άιισζηε, ε γλψζε πάληα ήηαλ ε επθαηξία γηα ζπκπφξεπζε κε ηηο εμειίμεηο! Καζεγεηήο Υξήζηνο Β. Μαζζαιάο, Πξφεδξνο ΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

6 6 ΣΟ TMHMA ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΗΝΑ Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηεο Φιψξηλαο (3 ν Υκ. ΔΟ Φιώξηλαο-Νίθεο, 53100, Φιώξηλα, ηδξχζεθε ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1999 σο Σκήκα εμαξηψκελν απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Α.Π.Θ. ηνλ Ηνχλην ηνπ χκθσλα κε ην ΦΔΚ, θχιιν αξ. 179, ζθνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη γλψζε πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία, ην ζξήζθεπκα, ηε γιψζζα θαη ινγνηερλία, ηε θηινζνθία, ηελ παηδεία, ηελ νηθνλνκία, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Βαιθαληθψλ Λαψλ, λα πξνάγεη ηηο δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληζκνχ γεληθφηεξα κε ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαηά ηξφπν πνπ λα επλννχλ ηελ θαιή γεηηνλία θαη ηελ επηθνηλσλία, θαζψο επίζεο λα παξέρεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη επηζηεκνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο φκνξεο βαιθαληθέο ρψξεο, ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. Σν Σκήκα ιεηηνχξγεζε επί πέληε ζπλαπηά έηε ( ) σο «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» (Δ.Π.Δ.Α.Κ), ηζφηηκν απφ λνκηθήο πιεπξάο κε φια ηα Σκήκαηα ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η., κε κφλε δηαθνξά φηη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνεξρφηαλ, θαηά κεγάιν κέξνο, απφ θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ βέβαηα ζήκαηλε ηαπηφρξνλα απζηεξφ πξνγξακκαηηζκφ θαη δηαρείξηζε, αιιά θαη εγγπεκέλε ρξεκαηνδφηεζε πνπ εμαζθάιηζε ζην Σκήκα κηα απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη κηα επαξθή γηα ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο βηβιηνζήθε. Μεηά ην πέξαο ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ εληάρζεθε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Άιισζηε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 ηδξχζεθε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, νπφηε θαη ην ελ ιφγσ Σκήκα ππήρζε ζην λέν απηφ Ηδξπκα. Ζ ζεκαζία ηεο ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ε επηηπρήο πνξεία ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πφιεο-έδξαο. Απηφ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη ε Φιψξηλα είλαη πεξηζζφηεξν «βαιθαληθή» απφ άιιεο βαιθαληθέο πφιεηο. Βξίζθεηαη φκσο ζην ζηαπξνδξφκη ηξηψλ θξαηψλ. Γηα αηψλεο ηψξα παξαθνινπζεί απφ θνληά αιιά θαη «αηζζάλεηαη» φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλε πνιηηηζκηθή ππνδνκή θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο ηεο ζχλζεζεο σο «θνηηεηηθή πφιε». Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηεο επνρήο, δειαδή, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Χο ζπλέπεηα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ, ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε νκνγελψλ απφ ηηο παξεπμείληεο πεξηνρέο έθεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε θαζεκεξηλή επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ιανχο θαη πνιηηηζκνχο ειάρηζηα γλσζηνχο ζηνπο Νενέιιελεο. Οη αλάγθεο απηέο επηθνηλσλίαο έγηλαλ θαηεπείγνπζεο κεηά ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ πνιχπιεπξε παξέκβαζε ηεο Διιάδαο πξνο ηηο φκνξεο ρψξεο θαζψο θαη ηε ζπκβίσζή ηεο κε απηέο. Σν ηέινο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε αιιαγή ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ φισλ ζρεδφλ ησλ ρσξψλ απηψλ είρε σο απνηέιεζκα αξρηθά ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο, ζχλδεζεο θηι. θαη καθξνπξφζεζκα ηελ έληαμή ηνπο σο πιήξε κέιε (έσο ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί σο κέιε ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε ινβελία θαη έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο δηαζχλδεζεο ε Κξναηία θ.ά.). Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα ζπλδπάζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία κε ην ζπγθεθξηκέλν γεσπνιηηηθφ ρψξν, λα πξνζθέξεη φρη κφλν πνιχπιεπξε θαη νπζηαζηηθή γλψζε γηα απηφλ, αιιά θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη ζηηο θαζαξά γεσπνιηηηθέο βαιθαληθέο ζπνπδέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάρζεθαλ ηα καζήκαηα φισλ ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο γιψζζαο, καζήκαηα ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηε ζχγρξνλε επνρή, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ δηθαίνπ, ηεο πνιηηηθήο, ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηά ζπγθξνηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο άιισζηε επηβαιιφηαλ απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΦΔΚ 203/ , Α 179).

7 Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΒ ππήξρε ε πξνζδνθία φηη νη απφθνηηνί ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνξξνθεζνχλ ζην δηπισκαηηθφ ζψκα, ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα έδεημε φηη νη ζέζεηο απηέο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ γη απηέο δπζαλάινγα κεγάινο. Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ελδηαθέξνλ ησλ απνθνίησλ ηνπ ΣΒ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΔΠ, νη νπνίεο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, δειαδή α) αθνξνχλ ζε ζέζεηο απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη β) ή πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ή ζρνιήο Α.Δ.Η. Χζηφζν, ζηηο πξνθεξχμεηο απηέο γίλεηαη ιφγνο γηα κεξηθά πξφζζεηα πξνζφληα, φπσο π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, πηπρίν Ζ/Τ αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ ΑΔΠ θ.ά. Με βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ην ΣΒ επηρείξεζε λα πξνζαξκφζεη ην ΠΠ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο πξνρσξψληαο ηαπηφρξνλα ζηελ αλακφξθσζή ηνπ κε ηε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ («Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο»). Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ λένπ ΠΠ είλαη: ε αξηηφηεξε θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΒ, ε πεξαηηέξσ ζπζηεκαηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ε επθνιφηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 7 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΑΚΑΓΖΜ. ΔΣΟΤ ΓΗΑΚΟΠΔ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΡΓΗΔ Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επνκέλνπ. Σν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα, ζην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν αξρίδεη ηελ 1 ε Οθησβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ, ελψ ην εαξηλφ ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Κάζε εμάκελν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη δχν (2) γηα εμεηάζεηο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα 4/5 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην πξφγξακκα γηα εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ, είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο λα ζπλερηζηνχλ ηα καζήκαηα ηνλ Φεβξνπάξην ή ηνλ Ηνχλην. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εμάκελα. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Σα καζήκαηα δηαθφπηνληαη: απφ ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ησλ Θενθαλείσλ (δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ), απφ ηελ Πέκπηε ηεο Σπξνθάγνπ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο (δηαθνπέο ηεο Απνθξηάο), απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά (δηαθνπέο ηνπ Πάζρα), ηελ εκέξα ησλ γεληθψλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ, Δπίζεο, καζήκαηα δελ γίλνληαη θαη θαηά ηηο παξαθάησ αξγίεο: ηελ 28ε Οθησβξίνπ (εζληθή ενξηή), ηελ 8ε Ννεκβξίνπ (επέηεην απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο), ηελ 17ε Ννεκβξίνπ (επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ), ηελ 30ε Ηαλνπαξίνπ (ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ), ηελ 25ε Μαξηίνπ (εζληθή ενξηή), ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Οη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο νξίδνληαη σο πεξίνδνο ζεξηλψλ δηαθνπψλ. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ - ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ν Πξφεδξνο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. Ζ Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο εθφζνλ ππάξμνπλ ζέκαηα. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

8 8 ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεληθήο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο πνξείαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη ηνλ ηαθηηθφ απνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ απνθάζεσλ ηεο ζπγθιήηνπ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ζπγθξφηεζε ζρνιήο, γηα κεηνλνκαζία, ζπγρψλεπζε, θαηάηκεζε ή θαηάξγεζε ηνπ Σκήκαηνο θαη γηα ζχζηαζε, θαηάξγεζε, θαηάηκεζε, κεηνλνκαζία ή ζπγρψλεπζε ηνκέσλ, εξγαζηεξίσλ ή θιηληθψλ, ηελ θαηαλνκή, χζηεξα απφ γλψκε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηνκέσλ, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ θιηληθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ηνκείο, ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π., θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ νηθείσλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ, ηελ πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ θαη ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ εληεηαικέλσλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο φπνπ ηνχην δελ ιεηηνπξγεί, ηε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Σκήκαηνο ν νπνίνο φκσο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηε ζπγθέληξσζε θαη δηαβίβαζε ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ησλ εηήζησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ απνλνκή ηίηινπ επίηηκνπ δηδάθηνξα, ην δηνξηζκφ δηεπζπληή ηνκέα, φηαλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο θαη ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζε άιια φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ Δπηηξνπή πνπδψλ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο θαη ν Αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ή εθιείπεη, εθιέγνληαη γηα δηεηή ζεηεία απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ. Ο πξφεδξνο ζπγθαιεί ηε Γ.., θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηεο θαη πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο. Δηζεγείηαη ζηε Γ.. γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.. πγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ θαη πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Σν πξνζωπηθό ηνπ παλεπηζηεκίνπ Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην παλεπηζηήκην δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Πεξηιακβάλεη ηνπο θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, επίθνπξνπο θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο. 2. Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο Δίλαη κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ πξνζθαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε δηαθνξεηηθφ παλεπηζηήκην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξηο ελφο έηνπο. 3. Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζην παλεπηζηήκην κε εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ (κε βάζε ην Π.Γ. 407/80). 4. Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) 5. Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.) 6. Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ (ΠΡΟΩΡΗΝΖ) ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Πξφεδξνο: Μίκεο νπιηώηεο

9 9 Καζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο Κνζκήηνξαο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο: Αηθαηεξίλε αξξή Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ΣΒ Μέιε: Κπξηάθνο Κεληξωηήο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Νηθόιανο Εάηθνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Αηθαηεξίλε Ενπξάβιεβα-Πάππνπ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ΣΒ Αλαζηάζηνο Ηνξδάλνγινπ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Γεώξγηνο Μαθξήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Υξήζηνο Νίθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Κωλζηαληίλνο Νηρωξίηεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Νηθόιανο Κνπηζνππηάο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Γεκήηξηνο Αθξηβνύιεο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Βιάζηνο Βιαζίδεο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Διέλε Γαβξά Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Αγγειηθή Γειεθάξε Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Ηωάλλεο Μάλνο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Γεώξγηνο Υξεζηίδεο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ (ΓΔΠ) Αλαπιεξωηέο Καζεγεηέο Κπξηάθνο Κεληξωηήο Ο Κπξηάθνο Κεληξσηήο είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ & Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηε Φηινζνθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Kaiserslautern ηεο Γεξκαλίαο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή, νη πεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο, ηα ΜΜΔ θαη ηα Think Tanks, ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, ε κεηάθξαζε, ν πνιηηηζκφο θαη ε πνιηηηθή. Σει: , URL: Αηθαηεξίλε αξξή Ζ Αηθαηεξίλε αξξή είλαη αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη θάηνρνο δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham θαη δηδάθηνξαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Σκήκαηνο

10 Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Οη ηνκείο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαιχπηνπλ ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα. Σει: , Δπίθνπξνη Καζεγεηέο Νηθόιανο Εάηθνο Ο Νίθνο Εάηθνο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ «Γηεζλνχο Γηθαίνπ». Έρεη πηπρίν, δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθφ ζην Γηεζλέο Γίθαην απφ ηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα απνηεινχλ ηα πεδία: ζεσξία θαη πεγέο ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, Γίθαην ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ, Γηεζλέο αζιεηηθφ δίθαην. Σει: , Αηθαηεξίλε Ενπξάβιεβα-Πάππνπ Ζ Αηθαηεξίλε Πάππνπ Ενπξάβιεβα είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο «Ρσζηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σαγθαλξφγθ (Ρνζηφθ-Νηνλ) ηεο Νφηηαο Ρσζίαο. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη πθεγεζία ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην «Λνκνλφζνθ» ζηε Μφζρα ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο Γισζζνινγίαο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο: γξακκαηηθή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο θαη δηδαζθαιία ηεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε α) σο κεηξηθήο θαη β) σο μέλεο, ιεμηθνγξαθία ησλ ηδησκάησλ ησλ Διιήλσλ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο (Καχθαζνο, Κξηκαία, Οπθξαλία), δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο α) ζε ξσζφθσλνπο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη β) ζηελ Διιάδα ζε παιηλλνζηνχληεο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, αληηπαξαζεηηθή γισζζνινγία ηεο ξσζηθήο θαη ειιεληθήο γιψζζαο, ξσζηθή ινγνηερλίαξεαιηζκφο, πεδνγξαθηθφ θαη δξακαηνπξγηθφ έξγν ηνπ Σζέρσθ. Σει: , Αλαζηάζηνο Ηνξδάλνγινπ Ο Αλαζηάζηνο Ηνξδάλνγινπ είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο». Δίλαη απφθνηηνο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο θαη ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Σνπξθνινγίαο) ηεο Φηινινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαζψο επίζεο θαη δηδάθηνξαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ ηζηνξία ηεο ηνπξθηθήο ινγνηερλίαο είλαη ν ηνκέαο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. Σει: , Νηθόιανο Κνπηζνππηάο Ο Νίθνο Κνπηζνππηάο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ». πνχδαζε Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ North Carolina State University (ΖΠΑ). Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Δμφξπμε Γεδνκέλσλ, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηηο Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. Σει: , Γεώξγηνο Μαθξήο Ο Γηψξγνο Μαθξήο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Μαθξννηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, έρεη δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (D.E.A.) θαη είλαη δηδάθηνξαο ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aix-Marseille III. Καηέρεη επίζεο Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο ζηελ "Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε" ηεο ζρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεηάβαζεο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Σει: , Υξήζηνο Νίθαο Ο Υξήζηνο Νίθαο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο θαη Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε». Δίλαη Πηπρηνχρνο ηεο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο 10

11 (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο), έρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο απφ ην Κνιέγην ηεο Δπξψπεο (Βέιγην) θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ York (Βξεηαλία). Δθηφο απφ ηα δεηήκαηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ θαη ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σει: , Κωλζηαληίλνο Νηρωξίηεο Ο Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Βνπιγαξηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο». πνχδαζε Θενινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο φθηαο θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Δξεπλεηηθφ Κέληξν "Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ" ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ κε εηδίθεπζε ηε ζιαβηθή γιψζζα θαη γξακκαηεία. Δίλαη δηδάθηνξαο θαη πθεγεηήο ηεο ιαβηθήο Φηινινγίαο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο φθηαο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο ησλ ιάβσλ κέζα απφ ζιαβηθέο πεγέο, αξρεία θαη ρεηξφγξαθα (9νο αη.-19νο αη.), έξγν ησλ αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θαη ηε ζιαβηθή παξάδνζε, πλεπκαηηθά θέληξα ζπκβίσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο Βπδαληηλψλ θαη ιάβσλ (Άγην Όξνο, Αρξίδα). Σει: , 11 Λέθηνξεο Γεκήηξηνο Αθξηβνύιεο Ο Γεκήηξεο Αθξηβνχιεο είλαη ιέθηνξαο ησλ «Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηα Βαιθάληα». πνχδαζε Ννκηθά ζηε ρνιή Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ απφ φπνπ δηαζέηεη θαη Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο. Δίλαη θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Kent at Canterbury (Μ. Βξεηαλία). ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπγθαηαιέγνληαη νη παξαθάησ ηνκείο: Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ, Πνιηηηθή Φηινζνθία θαη χγρξνλε Πνιηηηθή Θεσξία, Δξκελεπηηθή θαη Μεηαζηξνπθηνπξαιηζκφο, Πνιηηηθέο κεηαθνξέο απφ ην ρψξν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Νεπηψλεηεο, θβαληηθέο, ράνπο, πνιππινθφηεηαο), Λφγνο, Πνιηηηθή Φαληαζία θαη πιινγηθά Φαληαζηαθά (Ηδενινγία θαη Οπηνπία), Γηθαηνζχλε-Μλήκε-πγρψξεζε, Ηζρχο-Βία-Κπξηαξρία. Σει: , Βιάζηνο Βιαζίδεο Ο Βιάζεο Βιαζίδεο είλαη ιέθηνξαο «Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα». Έρεη πηπρίν, δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε εηδίθεπζε ζηε Βπδαληηλή Ηζηνξία θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα κε εηδίθεπζε ζηε Νεφηεξε Ηζηνξία απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, ηε FYROM θαη ηελ Αιβαλία θαη νη ζρέζεηο θνηλνχ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο ζηηο ρψξεο απηέο, ε ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα κε ηα κέζα ελεκέξσζεο, νη δηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο-FYROM θαη ε ζεκαζία ησλ κλεκείσλ ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ιανχο. Σει: , Διέλε Γαβξά Ζ Διέλε Γαβξά είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Οηθηζηηθή θαη Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ζηα Βαιθάληα θαη Παξεπμείλεην Υψξν». Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δηδάθηνξαο ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη νη ηνκείο ρσξηθή νξγάλσζε, αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκία ζηα Βαιθάληα θαη Παξεπμείλην ρψξν, πνιηηηζηηθφ θαη νηθηζηηθφ απφζεκα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ρσξηθήο αλάπηπμεο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, αζηηθέο πνιηηηθέο ζηα Βαιθάληα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο, αζηηθφο ζρεδηαζκφο κε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ ζε πεξηνρέο εηδηθνχ πξννξηζκνχ. Σει: , Αγγειηθή Γειεθάξε

12 Ζ Αγγειηθή Γειεθάξε είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Μεζαησληθή Ηζηνξία ησλ Λαψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε εηδίθεπζε ζηελ Ηζηνξία. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Magister Artium) ζηε ιαβηθή Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην Julius-Maximilians ηνπ Wuerzburg (Γεξκαλία) θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηνλ ηνκέα Ηζηνξηθήο Θενινγίαο (Ηζηνξία ηνλ ιαβηθψλ Δθθιεζηψλ) ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: κεζαησληθή ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ, βπδαληηλνζιαβηθέο ζρέζεηο, ηζηνξηθή γεσγξαθία ησλ Βαιθαλίσλ, ζιαβηθή γξακκαηεία. Σει: , θαη Ηωάλλεο Μάλνο Ο Ησάλλεο Μάλνο είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηνπ Βαιθαληθνχ Υψξνπ». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε εηδίθεπζε ζηελ Ηζηνξία. Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνχξγνπ. Δίλαη, επίζεο, θάηνρνο ηνπ Certificate in Social Research Methods ηνπ παλεπηζηεκίνπ Sussex ηεο Μ. Βξεηαλίαο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπγθαηαιέγνληαη ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, νη πνιηηηθέο ηνπ πνιηηηζκνχ, ν εζληθηζκφο, ν εζλνηηζκφο, ηα αλζξψπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, νη ζεσξίεο επηηέιεζεο, ν ρνξφο θαη ε κνπζηθή, ηα ζχλνξα θαη νη ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, θαη ε επηζηεκνινγία θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Σει: , Φαμ: , Γεώξγηνο Υξεζηίδεο Ο Γηψξγνο Υξεζηίδεο είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έιαβε δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Μεζαλαηνιηθή Πνιηηηθή θαη δηδαθηνξηθφ ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Exeter. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο: πνιηηηθή εμνπζία θαη ηδενινγία, πνιηηηθά θφκκαηα, κεηνλνηηθά δεηήκαηα, δηαβαιθαληθέο ζρέζεηο. Σει: , ΜΔΛΖ ΓΔΠ Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ Ν. Εάηθνο (εηήζηα άδεηα γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ) Υξ. Νίθαο (εμάκελε άδεηα γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ) 12 ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αιέθα Γειηάδνπ Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Σξαληαθπιιηά Καδόγινπ Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ. Δίλαη, επίζεο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη θηινινγία ηνπ ηδίνπ παλεπηζηεκίνπ. Παλαγηώηα Σεξδή Γξακκαηέαο Σει: , νθία Γξεγνξηάδνπ Τπεχζπλε θνηηεηηθψλ ζεκάησλ ΓΗOIKHTIKO ΠΡΟΩΠΗΚΟ Γξακκαηεία

13 13 Σει: , Fax , Υξηζηίλα Γξεγνξηάδνπ Τπεχζπλε θνηηεηηθψλ ζεκάησλ Σει: , Fax , Γηάλλεο Φωηεηλόο Θπξσξείν Σει: Βηβιηνζήθε Αζαλάζηνο Βαϊηζάθεο Σει: , Καηεξίλα Γθώγθνπ Σει: Ηωάλλλα Σζηιηγθαξίδνπ Σει: ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή: Ορηψ (6) θσηνγξαθίεο Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ (απφ ην Λχθεην) ή απνθνηηήξην (απφ ην Σκήκα πνπ δηαγξάθεζηε) Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πξφζβαζεο Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (φρη επηθπξσκέλε) Αθηηλνγξαθία ζψξαθαο, Γλσκάηεπζε απφ παζνιφγν θαη δεξκαηνιφγν (απφ Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο ή Ηαηξεία ΗΚΑ) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (κφλν νη άξξελεο φπνπ ζα θαίλεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ αξξέλσλ) Σει. Γξακκαηείαο : , Fax:

14 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 14 Ζ κειέηε ησλ Βαιθαλίσλ απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ θιάδν ζην πιαίζην ησλ ιεγνκέλσλ area studies ή αιιηψο γεσπνιηηηθψλ κειεηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ φξν πνπ πεξηγξάθεη δηεπηζηεκνληθέο, ζεσξεηηθέο ζπνπδέο επηθεληξσκέλεο ζηνπο ιανχο ελφο θαζνξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. πνπδέο ηέηνηνπ είδνπο θαηά παξάδνζε ζπκπεξηειάκβαλαλ ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ιαψλ ή θξαηψλ πνπ γηα ιφγνπο πνιηηηθήο πξνζέιθπζαλ -κεξηθέο θνξέο εζπεπζκέλα- ην ελδηαθέξνλ κηα ηξίηεο, ζπλήζσο δπηηθήο, ρψξαο. Ζ ζπκβνιή ησλ Γάιισλ ζηελ Αηγππηηνινγία θαη ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Αζζπξηνινγία είλαη πξψηκεο εθθάλζεηο ηέηνησλ πνιηηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Ναπνιένληα ζηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηεο "αλαηνιηθήο νξκήο" ηνπ Κάηδεξ Γνπιηέικνπ, αληίζηνηρα. Οκσο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπνπδψλ είλαη ν Α Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Τπφ ηελ πίεζε ησλ πνιεκηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηφδνπ εληάρζεθαλ ηφηε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ δχν λέα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ έγξαςαλ ηζηνξία θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά: ε ρνιή Αλαηνιηθψλ θαη Αθξηθαληθψλ πνπδψλ θαη απηή ησλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθνεπξσπατθψλ πνπδψλ. Αληίζηνηρεο αλάγθεο ηεο δηπισκαηίαο θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν επλφεζαλ ηελ ίδξπζε αθαδεκατθψλ θέληξσλ νβηεηηθψλ, Λαηηλνακεξηθαληθψλ, Μεζαλαηνιηθψλ θαη Κηλεδηθψλ πνπδψλ θαη πην πξφζθαηα Ηαπσληθψλ ή θαη Δπξσπατθψλ ζηηο Ζ.Π.Α. Παξφκνηεο αλάγθεο δεκηνχξγεζε ζηε ρψξα καο ε θαηάξξεπζε ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαζψο θαη νη ηξνκαθηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζε νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε νκνγελψλ απφ ηηο παξεπμείληεο πεξηνρέο έθεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε θαζεκεξηλή επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ιανχο θαη πνιηηηζκνχο ειάρηζηα γλσζηνχο. Οη αλάγθεο απηέο επηθνηλσλίαο έγηλαλ θαηεπείγνπζεο κεηά ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ παξάιιειε πνιπεπίπεδε παξέκβαζε ηεο Διιάδαο ζε φιεο ηηο πξνο Βνξξά φκνξεο ρψξεο. Σν ΣΒ ηδξχζεθε κε ην ζθεπηηθφ φηη ε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα εηδηθφηεξα, ζα δεκηνπξγνχζε λέεο πξννπηηθέο θαη δεδνκέλα γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο άιιεο Βαιθαληθέο ρψξεο. πλεπψο, ν βαιθαληθφο ρψξνο ζα έπξεπε λα επαλαπξνζεγγηζηεί φρη πιένλ σο terra incognita αιιά σο γεσγξαθηθή ελφηεηα, ηεο νπνίαο ε γλψζε θαη θαηαλφεζε απνηεινχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη λέεο απηέο ζρέζεηο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθαλ θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ζηα Βαιθάληα επεξέαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ εμέιημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Με βάζε, ινηπφλ, ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη κε ηελ ειπίδα φηη ηα Βαιθάληα θαη γεληθά ε Αλαηνιηθή Δπξψπε απνηεινχλ πιένλ έλαλ πξφζθνξν ρψξν γηα νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην ΣΒ επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΠΠ είλαη: 1. Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζε δχν εηδηθφηεξνπο ηνκείο δειαδή ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην δίθαην, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία αθελφο θαη ηελ γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία θαη αθεηέξνπ, 2. Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ/ζηε θνηηεηή/ηξηα λα ζρεκαηίζεη ην δηθφ ηνπ/ηεο επαγγεικαηηθφ πξνθίι σο ππάιιεινο, ππεξεζηαθφ ζηέιερνο, ζηέιερνο εηαηξείαο κε νηθνλνκηθή δξάζε ζηα Βαιθάληα, εθπαηδεπηήο, αληαπνθξηηήο, δάζθαινο βαιθαληθήο γιψζζαο, πξάθηνξαο θηι., 3. Να έρεη ν/ε πηπρηνχρνο εθείλα ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά εθφδηα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα εξγαζηεί ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή, 4. Να είλαη ζε ζέζε ν/ε πηπρηνχρνο λα αληηκεησπίδεη επηζηεκνληθά επί κέξνπο πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ δηθαίνπ, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο, 5. Ζ ζπλνιηθή εθπαίδεπζε λα θαζηζηά ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα ηθαλφ/ή λα πξνζεγγίζεη επηζηεκνληθά κε θξηηηθή δηάζεζε θαη ηθαλφηεηα ηελ γιψζζα, ηελ ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 6. Να κπνξεί, παξάιιεια, ν/ε πηπρηνχρνο λα κεηέρεη ελεξγά ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ηε δηεζλή αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε πνιχπιεπξεο γλψζεο, ηε ζσζηή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηηο αληίζηνηρεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, 7. Να αλαπηχζζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ επξχηεξε πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε πνπ ζα ηνλ/ηελ βνεζήζεη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ/ηεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, 8. Να είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε εθκάζεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ βαιθαληθήο γιψζζαο ζε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή ζπλελλφεζε,

15 15 9. Να ζπγθεληξψλεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξφζζεηα πξνζφληα πνπ δεηνχληαη ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ (παξνρή πηζηνπνίεζεο γλψζεο Ζ/Τ, παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, παηδαγσγηθή επάξθεηα γηα δηδαζθαιία ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία). Άιισζηε ζε φ,ηη αθνξά ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη πιένλ εκθαλέο φηη ε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ έληαμε δηαθφξσλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ σο κειψλ, θαη άιισλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έληαμεο πξνζδίδεη πιένλ επξσπατθφ ραξαθηήξα ζηηο βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ηηο θαζηζηά ρξήζηκν εθφδην ζε θάζε απφθνηην ησλ Α.Δ.Η. Ζ ζπλερήο θαη ζηαζεξή επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζηα Βαιθάληα θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εηδηθή θαηάξηηζε ζε βαιθαληθά ζέκαηα νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ-επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ, σο έλαλ βαζκφ, ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε γεληθφηεξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ παξνχζα ζηηγκή δίλεηαη ζηελ Διιάδα ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζπνπδέο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο ζιαβηθέο γιψζζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ (π.ρ. ε ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , θαη ε παξάιιειε δηδαζθαιία βαιθαληθψλ γισζζψλ ζε παξεκθεξή παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα φπσο ην Σκήκα ιαβηθψλ, Βαιθαληθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε). Παξάιιεια, ε έληαμε ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη απηφκαηα ηελ αλαδήηεζε θαζεγεηψλ ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο, νη νπνίνη φκσο ζα είλαη ηαπηφρξνλα θαη θαινί γλψζηεο ηεο ειιεληθήο. Δπηπξφζζεηα, ε παξνπζία κηαο κεγάιεο αξηζκεηηθά θνηλφηεηαο Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξαο καο κεηά ην 1990 θαη ε ζπλαθφινπζε θαη δηαξθήο δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ κειψλ ηεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ θαηάξηηζε αηφκσλ κε θαιή γλψζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Σα άηνκα απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο, εξγάδνληαη ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηελ έληαμε ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε δηαπνιηηηζκηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σέινο δελ πξέπεη λα μερλάεη θαλείο φηη ε Διιάδα απνηειεί πξνζθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα ρηιηάδεο πνιίηεο απφ ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε εμαηηίαο θπξίσο ηεο κηθξήο ζρεηηθά ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο αιιά θαη ην ρακειφ θφζηνο δηακνλήο θαη ζίηηζεο αλαθνξηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. πκπεξαζκαηηθά, νη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ΣΒ ππεξηεξνχλ πνιιψλ παξαδνζηαθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζρεδηάζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ έηζη νη ίδηνη ηελ ζειθηηθφηεξε γη απηνχο θαη πεξηζζφηεξα ππνζρφκελε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα.

16 ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 16 Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ αξκφδηα είλα ε Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο απφ κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κε εηήζηα ζεηεία, ε νπνία ππνβάιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο θσδηθνπνηήζεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ θνξέσλ. Σν Πξφγξακκα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σξνπνπνηήζεηο ζπδεηνχληαη θάζε Απξίιην. Ζ αλακφξθσζε ηνπ ΠΠ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δχν δηαθξηηψλ, επίζεκσλ πξνπηπρηαθψλ θαηεπζχλζεσλ (1 ν θαη 2 ν έηνο θνηλφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο), νη νπνίεο θέξνπλ ηελ νλνκαζία «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» αληίζηνηρα. ηφρνο ηνπο είλαη λα έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε επαθή κε φια, θαηά ην δπλαηφλ, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο ζε φια ηα πεδία ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Βαιθάληα. Δμάιινπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπλαθφινπζε εμέηαζε ησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα εληαρζεί νκαιφηεξα ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμεη απφ ην Δ Δμάκελν ησλ πνπδψλ ηνπ. Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα. Δίλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηακνξθσκέλν, ψζηε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ λα απαηηνχληαη, ηνπιάρηζηνλ, νθηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ. ε θάζε εμακεληαίν κάζεκα αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο «δηδαθηηθψλ κνλάδσλ». Μηα δηδαθηηθή κνλάδα (ΓΜ) αληηζηνηρεί ζε κία ψξα εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν, πξνθεηκέλνπ γηα απηνηειή δηδαζθαιία καζήκαηνο, θαη ζε κία κέρξη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη άζθεζεο επί έλα εμάκελν, φηαλ πξφθεηηαη γηα καζήκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε εξγαζηεξηαθέο ή θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο. Καηεγνξίεο καζεκάηωλ Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα ρσξίδνληαη κε θξηηήξην ηε δεζκεπηηθφηεηά ηνπο θαη ην ζηφρν δηδαζθαιίαο ηνπο. Με βάζε ην 1 ν θξηηήξην απηφ ηεο δεζκεπηηθόηεηαο δηαθξίλνληαη ζε (α) ππνρξεσηηθά, (β) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη (γ) ειεχζεξεο επηινγέο. Τπνρξεωηηθά είλαη εθείλα ηα καζήκαηα, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ζηα νπνία ππνρξενχληαη λα εμεηαζηνχλ φινη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ην πξφγξακκα εμάκελα. Οξηζκέλα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ππνδηαηξνχληαη ζε δχν κέξε. ηφρνο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη λα εηζαγάγνπλ ην θνηηεηή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο θαη λα παξάζρνπλ θνηλή βαζηθή θαηάξηηζε ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απηψλ γίλεηαη θπξίσο κε κνξθή παξάδνζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο δελ κπνξεί ν θνηηεηήο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην άιιν. Τπνρξεωηηθά θαη επηινγήλ είλαη εθείλα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί κελ λα επηιέμεη νξηζκέλα, αιιά ε επηινγή απηή γίλεηαη ππνρξεσηηθψο απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ην πξφγξακκα εμάκελα. Σα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα απνβιέπνπλ φρη κφλν ζηελ εηζαγσγή θαη ηε βαζηθή θαηάξηηζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο αιιά ζηελ εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο ζρεηηθήο επηζηήκεο θαη παξάιιεια ζηε κχεζε θαη εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ή ηε βαιθαληθή ρψξα ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ θαη επηινγήλ καζήκαηνο κπνξεί ν θνηηεηήο λα ην παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, εάλ πξνζθέξεηαη, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε έλα άιιν ππνρξεσηηθφ θαη επηινγήλ κάζεκα. Διεύζεξεο επηινγέο είλαη εθείλα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί κελ λα επηιέμεη νξηζκέλα, αιιά ε επηινγή απηή γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ην πξφγξακκα εμάκελα. Πνιιέο θνξέο έρνπλ ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη εηζεγήζεσλ ή κηθξέο επηκέξνπο έξεπλεο, αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο, νη νπνίεο γίλνληαη είηε απηνηειψο είηε ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηδαζθφλησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο καζήκαηνο ειεχζεξεο επηινγήο κπνξεί ν θνηηεηήο λα ην παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, εάλ πξνζθέξεηαη, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε έλα άιιν κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. Με θξηηήξην ην ζηόρν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ρσξίδνληαη ζε: (α) Μαζήκαηα εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο πνπ απαξηίδνπλ ην πξφγξακκα (π.ρ. Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, Γηεζλείο ρέζεηο, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Πνιηηηζκφο, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Γιψζζεο, Γηεζλέο Γίθαην, Πνιηηηθή Θεσξία, Βαιθαληθή, Δπξσπατθή θαη Διιεληθή Ηζηνξία, θιπ.). (β) Μαζήκαηα εκβάζπλζεο αλά ρψξα (π.ρ. Σνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή), αλά ζεκαηηθή ελφηεηα (νηθνλνκία, πνιηηηζκφο, ηζηνξία) ή βαζηθψλ εθαξκνζκέλσλ γλψζεσλ (Αλάιπζε δεδνκέλσλ ζηελ έξεπλα, δπηηθνεπξσπατθέο γιψζζεο).

17 (γ) Μαζήκαηα εηδηθψλ ζεκάησλ (π.ρ. Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηα Βαιθάληα, Γηεζλέο Management) 17 Αξηζκόο ΓΜ πνπ απαηηνύληαη γηα ην πηπρίν Γηα ην πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ απαηηνχληαη ζπλνιηθά 50 εμακεληαία καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 150 ΓΜ. Δμαηξνχληαη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί κέρξη θαη ην αθαδεκ. έηνο , νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ πηπρίν ζπγθεληξψλνληαο, σο ειάρηζην αξηζκφ, 148 ΓΜ. ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΠΣΤΥΙΟ Γ ΔΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» Γ ΔΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ «ΓΛΩΔ Κ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» Β ΔΣΟ Α ΔΣΟ Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηνπο εηζαρζέληεο από ην αθαδεκαϊθό έηνο ην Α θαη Β Δμάκελν ησλ πνπδψλ ν θνηηεηήο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη έμη (6) ππνρξεσηηθά καζήκαηα (αλά εμάκελν) [ε βαιθαληθή γιψζζα/ξσζηθή γιψζζα δηδάζθεηαη έμη ψξεο ηελ εβδνκάδα, νπφηε πξνζκεηξάηαη σο δχν καζήκαηα θαη πηζηψλεηαη κε έμη ΓΜ]. ην Γ θαη Γ Δμάκελν ν θνηηεηήο θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη επηά (7) καζήκαηα επίζεο ππνρξεσηηθά (αλά εμάκελν). ηα εμάκελα Α έσο Γ νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ηέζζεξα (4) καζήκαηα κηαο δπηηθνεπξσπατθήο γιψζζαο, ηα νπνία δελ πηζηψλνληαη κε ΓΜ αιιά ν βαζκφο ηνπο ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ.

18 18 ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΠΣΤΥΙΟ Προαιρετική πτυχιακή εργασία (9ΓΜ) Γ ΔΣΟ 10 ΜΑΘ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 10 ΜΑΘ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» Γ ΔΣΟ 14 ΜΑΘ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 14 ΜΑΘ «ΓΛΩΔ Κ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» Β ΔΣΟ 14 ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΔΣΟ 12 ΜΑΘΗΜΑΣΑ Καηεύζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή»: ην Δ θαη Σ Δμάκελν ε αλαινγία ησλ καζεκάησλ είλαη ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαηεχζπλζεο, ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. ην Ε θαη Ζ Δμάκελν νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαηεχζπλζεο, ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. Καηεύζπλζε «Γιώζζεο θαη Πνιηηηζκόο»: ην Δ θαη Σ Δμάκελν ε αλαινγία ησλ καζεκάησλ είλαη δχν (2) ππνρξεσηηθά θαηεχζπλζεο (επεηδή ε βαιθαληθή γιψζζα θαη ε ξσζηθή ππνινγίδνληαη θαη πάιη σο δχν καζήκαηα θαη ρξεψλνληαη κε 6ΓΜ αλά εμάκελν), ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. ην Ε θαη Ζ Δμάκελν νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαηεχζπλζεο πνπ είλαη ε γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπο, ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΠΣΤΥΙΟ 150ΓΜ Γ ΔΣΟ 2Τ+6ΤΔ+2ΔΔ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 2Τ+6ΤΔ+2ΔΔ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» Γ ΔΣΟ 6Τ+6ΤΔ+2ΔΔ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 6Τ+6ΤΔ+2ΔΔ «ΓΛΩΔ Κ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» Β ΔΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Γ (7 ΜΑΘ) ΔΞΑΜΗΝΟ Γ (7 ΜΑΘ) Α ΔΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Α (6 ΜΑΘ) ΔΞΑΜΗΝΟ Β (6 ΜΑΘ) Γεδνκέλνπ φηη πιένλ ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ α) ζεσξείηαη ππνρξεσηηθφ πξνζφλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ΠΔ, θαζψο θαη γηα ηνλ θιάδν ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, θαη β) πηζηνπνηείηαη θαη κέζσ ηνπ

19 19 πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, δηαηεξείηαη ζην λέν ΠΠ ε ηζρχνπζα κέξηκλα γηα παξαθνινχζεζε ηεζζάξσλ (4) ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Οη βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ε ξσζηθή γιψζζα ζα δηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά ζην εμήο έμη (6) ψξεο ζε θάζε Δμάκελν (Α έσο Γ εμάκελν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή», ελψ Α έσο Ζ εμάκελν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο»), έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη (γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο») ην ειάρηζην φξην πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ζηνλ ΑΔΠ πνπ είλαη 416 ψξεο δηδαζθαιίαο κηαο γιψζζαο. Ζ άξηζηε εθκάζεζε κηαο βαιθαληθήο (βνπιγαξηθήο, ζεξβηθήο, ξνπκαληθήο, ηνπξθηθήο, αιβαληθήο) ή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο απνηειεί αλακθίβνια ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΣΒ. Άιισζηε εθηφο απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο», γηα ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα σο ειεχζεξε επηινγή, ψζηε λα θαηνρπξψλνπλ θαη απηνί, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. Φπζηθά ε ίδξπζε ηνπ ρνιείνπ Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηελ Φιψξηλα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο , ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο ηνπ ΣΒ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) πνπ επηζπκνχλ ή θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε θαη άιισλ γισζζψλ. Δπίζεο ζην λέν ΠΠ πξνζθέξνληαη σο ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ ή σο ειεχζεξεο επηινγέο παηδαγσγηθά καζήκαηα, κε ην ζθεπηηθφ λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα (ηέζζεξα παηδαγσγηθά καζήκαηα) γηα ηε δηδαζθαιία ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία, αλ παξνπζηαζηεί κία ηέηνηνπ είδνπο επθαηξία. Σα παηδαγσγηθά καζήκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΠΠ πξνζθέξνληαη απφ ηα νηθεία Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σν ΠΠ δηεπθνιχλεη αθφκε ηνπο απνθνίηνπο ζηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ήδε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ιεηηνπξγεί κε επηηπρία ην θαηλνχξην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε», πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο, πνιηηηθήο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δηθαίνπ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη πξνζειθχεη πηπρηνχρνπο δηαθφξσλ ζρνιψλ. Οη απφθνηηνη ηνπ ΣΒ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ θαηεχζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην ΜΠ ηνπ ΣΒ ππεξηεξνχλ έλαληη άιισλ απνθνίησλ, αθνχ έρνπλ ήδε εμεηδηθεπηεί ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηα Βαιθάληα. Όζνλ αθνξά ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ, είηε ζην νηθείν κεηαπηπρηαθφ ηνπ ΣΒ, είηε ζε ηκήκαηα κε έκθαζε ηηο Γιψζζεο θαη ηηο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο, ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ηα αθαδεκαϊθά έηε θαη Γηα ηνπο θνηηεηέο απηνχο ηζρχεη ην λέν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηηο δχν θαηεπζχλζεηο («Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο»). Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξγεζε κεξηθψλ καζεκάησλ θαη ηελ πξνζζήθε θάπνησλ άιισλ ζα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ παιαηφηεξσλ καζεκάησλ κε ηα λέα. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ηα αθαδεκαϊθά έηε θαη Με βάζε ηηο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ηζρχεη αθφκα γηα φζνπο εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα κέρξη θαη ην αθαδεκ. έηνο , ην πξφγξακκα δηαηξείηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο, κηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη κία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ ηφζν απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο ηνπ φζν θαη απφ ηελ άιιε θαηεχζπλζε κε ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο αληηθείκελα. πγθεθξηκέλα νη δχν θαηεπζχλζεηο-εηδηθεχζεηο, ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηεθκεξηψλνληαη απφ δέθα (10) ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ή ηε κεζνδνινγία γηα ηε εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη: Γέθα (10) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα ππνρξεσηηθά ηεο θάζε θαηεχζπλζεο. (30 ΓΜ) Έμη (6) εμάκελα δηδαζθαιίαο κηαο γιψζζαο (γηα ηελ απφθηεζε επάξθεηαο) πνπ αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά ζε 18 ΓΜ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. Γχν (2) ηξίσξα καζήκαηα εηδίθεπζεο ζηε γιψζζα πνπ επηιέρζεθε (ζην Γ έηνο) (6 ΓΜ). Γεθαπέληε (15) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα επηινγήο απφ ηελ επηιερζείζα θαηεχζπλζε (45 ΓΜ). Γέθα (10) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα επηινγήο απφ ηνλ αληίζεην θχθιν (30 ΓΜ). Σέζζεξα (4) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα αγγιηθψλ, γαιιηθψλ ή γεξκαληθψλ, εθφζνλ εμαζθαιηζηνχλ ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα ή απνζπάζεηο απφ ηε ΜΔ (12 ΓΜ) ζηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ. Έλα (1) κάζεκα εηζαγσγήο ζηελ πιεξνθνξηθή ζην Α εμάκελν (3 ΓΜ) Σξία (3) καζήκαηα επηινγήο απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, εθφζνλ πξνζθέξνληαη, ή ηξία αθφκα απφ ην Σκήκα καο.

20 20 ΓΖΛΩΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαη κέζα ζε δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ ν θνηηεηήο θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο δήισζε, ε νπνία πεξηέρεη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα νπνία απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Σν έληππν ηεο δήισζεο δηαηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία. Σν ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα δεισζέληα καζήκαηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη κία (21) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιώζζαο. Καηά ηε δήισζε ησλ καζεκάησλ, θπξίσο ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγήλ, ν θνηηεηήο πξέπεη λα πξνζέμεη ην σξνιφγην πξφγξακκα, ψζηε λα κε ζπκπίπηνπλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηα νπνία πξνηίζεηαη λα δειψζεη κε εθείλεο άιισλ καζεκάησλ. Ο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα παξαιάβεη δσξεάλ ηα ζρεηηθά δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαη λα εμεηαζηεί κφλν ζηα καζήκαηα ηα νπνία δήισζε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. πληζηάηαη ζηνπο θνηηεηέο λα κελ θάλνπλ ηελ επηινγή καζεκάησλ κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ θαη λα παξαθνινπζνχλ πνιχ πξνζεθηηθά ηε ζχλζεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηε ζπλνιηθή πνξεία ηνπο πξνο ην πηπρίν. πληζηάηαη, επίζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ππεπζπλφηεηα θαηά ηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ. Ζ επηινγή κε θξηηήξην ηελ επθνιία κπνξεί λα επηηαρχλεη ην ρξφλν ιήςεο ηνπ πηπρίνπ φκσο ππνλνκεχεη ηε ζπγθξφηεζε κηαο επηηπρεκέλεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζηε δήισζή ηνπο, ην αλψηεξν, έλαλ αξηζκφ 7 καζεκάησλ, ηα νπνία ηζνδπλακνχλ κε 21 ΓΜ. Μπνξνχλ λα δειψλνπλ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ θάζε εμακήλνπ, φπσο απηά ππαγνξεχνληαη απφ ην Π, θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ππφινηπν αξηζκφ ΓΜ κε ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη ειεχζεξεο επηινγέο. Σνλίδεηαη φηη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα παιαηφηεξσλ εμακήλσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε ησλ καζεκάησλ ηνπ θάζε εμακήλνπ γηα λα κπνξνχλ λα ηα θαηνρπξψζνπλ νη θνηηεηέο. Μαδί κε ην εμακεληαίν κάζεκα ηεο βαιθαληθήο γιψζζαο/ξσζηθήο γιψζζαο πνπ ζα πξέπεη λα εγγξάςεη ζηε δήισζε ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα, ζα κπνξεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξσζηά πξνεγνχκελα εμάκελα, λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ρξσζηνχκελα απηά εμάκελα, ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζηε δήισζε. Σν ηξέρνλ εμάκελν ηεο δήισζεο καδί κε ηα ρξσζηνχκελα εμάκελα ζα ζεσξνχληαη έλα κάζεκα απφ ηα 7 ηεο δήισζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ βξίζθεηαη θαλείο ζην Δ εμάκελν θαη δειψλεη ηε βαιθαληθή γιψζζα/ξσζηθή γιψζζα ηνπ Δ εμακήλνπ, ζα κπνξεί λα δειψζεη θαη ην Α θαη ην Γ εμάκελν, αλ ηα ρξσζηά. Σα ηξία απηά εμάκελα ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ζα ζεσξνχληαη ζηε δήισζε καζεκάησλ σο έλα απφ ηα επηά καζήκαηα. Οη επί πηπρίω θνηηεηέο (κεηά ηηο εμεηάζεηο ηνπ Ζ εμακήλνπ) κπνξνύλ λα εμεηάδνληαη ζε νπνηνδήπνηε ππνρξεωηηθό κάζεκα ζε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν, αξθεί λα αλαγξάθεηαη ζηε δήιωζε καζεκάηωλ. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ θαη αλαθνηλψλεηαη εγθαίξσο. Σν σξνιφγην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ κέζα ζηηο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θάζε δηδάζθσλ πξέπεη λα αλαθνηλψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ηε κνξθή δηδαζθαιίαο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπο θαζψο θαη πίλαθα δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη βνεζεκάησλ γηα δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο ησλ θνηηεηψλ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θ.η.ι. εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ ηε βηβιηνζήθε, ηα αλαγλσζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα θαη ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΓΝΩΔΩΝ - ΔΞΔΣΑΔΗ Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ θνηηεηή γίλεηαη θπξίσο κε βάζε ηελ ηειηθή εμέηαζε κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα είλαη - θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο - γξαπηή ή πξνθνξηθή. Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ κπνξεί επίζεο λα ζηεξίδεηαη θαη ζε γξαπηή εξγαζία ή θαη ζε εξγαζηεξηαθέο, θξνληηζηεξηαθέο ή πξαθηηθέο αζθήζεηο. Ο δηδάζθσλ δηθαηνχηαη λα απαιιάμεη θνηηεηέο απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί επαξθήο δηαδνρηθφο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ, ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ, ελψ θαηά ηηο πεξηφδνπο Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ κφλν ζηα καζήκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ.

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα