ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008"

Transcript

1 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ πξνο ηνπο λένπο θνηηεηέο Μέξνο 1 ν : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σκήκα Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ Φιψξηλαο Ζκεξνκελίεο αθαδεκατθνχ έηνπο Γηαθνπέο καζεκάησλ θαη αξγίεο Αθαδεκατθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο Όξγαλα ηνπ ηκήκαηνο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο Γεληθή πλέιεπζε (Πξνζσξηλή) ηνπ ΣΒ Γηδαθηηθφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ (ΓΔΠ) Απνζπαζκέλνη απφ ηε ΜΔ Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ Γηαδηθαζίεο εγγξαθήο Μέξνο 2 ν : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε αθαδεκατθνχ ηίηινπ Α) Γεληθή πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξακκάηνο πνπδψλ Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Φηινζνθία θαη δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πλνπηηθφο πίλαθαο πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ γηα ην αθαδεκ. έηνο Γήισζε καζεκάησλ Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ Έιεγρνο ησλ γλψζεσλ εμεηάζεηο Βαζκνινγία Πηπρηαθή εξγαζία Πηπρίν βαζκφο πηπρίνπ Καζνκνιφγεζε πηπρηνχρνπ Πξφζβαζε ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο: Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Β) Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ [Σίηινο, θσδηθφο, ηχπνο καζήκαηνο, έηνο ζπνπδψλ, εμάκελν, αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, φλνκα δηδάζθνληνο, πεξηγξαθή, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία] Δμάκελν Α Δμάκελν Β Δμάκελν Γ Δμάκελν Γ Καηεχζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» Δμάκελν Δ Δμάκελν Σ Δμάκελν Ε Δμάκελν Ζ Καηεχζπλζε «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» Δμάκελν Δ Δμάκελν Σ Δμάκελν Ε Δμάκελν Ζ Μέξνο 3 ν : Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνηηεηέο ηέγαζε ίηηζε Αζθάιηζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε

3 3 Γξαθείν δηαζχλδεζεο: Γνκή, ζηφρνη, ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηεο Βηβιηνζήθε Αλαγλσζηήξην Αίζνπζα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ: Σν πξφγξακκα Erasmus Πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο Αθαδεκατθά Γίθηπα Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο Δμσζπνπδαζηηθέο θαη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο Ο θνηηεηηθφο ζχιινγνο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ Μέξνο 4 ν : Παξάξηεκα ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Υξήζηκα ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο

4 4 «Δίκεζα φινη εληφο ηνπ κέιινληφο καο» Α. ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ Όηη νη βαιθαληθέο ζπνπδέο παξνπζηάδνπλ νινέλα θαη πην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ην καξηπξεί, ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, θαη ε πξφζθαηε ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθψλ πνπδψλ ζην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην, κε «ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Αλαηνιηθψλ, Γπηηθψλ θαη Ννηίσλ ιαβηθψλ πνπδψλ. Σν πηπρίν πνπ ρνξεγεί ην Σκήκα είλαη εληαίν θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο (δειψλεηαη ε θαηεχζπλζε) θαη έρεη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα». Μέζ απφ λέεο ηδέεο θαη παιαηνχο δηζηαγκνχο, κέζ απφ πηζσγπξίζκαηα, αλαπαιαηψζεηο θαη αλαθαηλίζεηο, κε ηελ «πνηθίιε δξάζε ησλ ζηνραζηηθψλ πξνζαξκνγψλ» θαη ζην βαζκφ πνπ δχλαηαη, ην ΣΒ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνξεχεηαη θαη απηφ κε δχν θαηεπζχλζεηο ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ, ηελ ανθρωπιστική θαη ηελ (οικο-)νομική γηα λα ηηο πνχκε απινπζηεπηηθά. Αθνχ νηθεησζνχλ νη θνηηεηέο ζηα πξψηα δχν έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε ηα Βαιθάληα σο φινλ (γιψζζεο, ηζηνξία θαη θνηλσλία, αλζξσπνγεσγξαθία, νηθνλνκία, δηεζλήο θαηάζηαζε), ζηα δχν ηειεπηαία έηε ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπλ ηηο κειέηεο θαη ηελ εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπο επηιέγνληαο ηελ κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, ψζηε απνθνηηψληαο λα έρνπλ πάξεη ηελ βαζηθή βαιθαληθή παηδεία αθελφο θαη αθεηέξνπ ηελ εηδίθεπζε πξνο ηελ κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Σν αλαλεσκέλν κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ ΣΒ ζα δψζεη εμάιινπ ηελ δπλαηφηεηα ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα αλειίμνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζπγθξφηεζε ζην πεδίν ησλ δηεζλψλ, νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ ζρέζεσλ ησλ Βαιθαλίσλ. ηελ δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζα νινθιεξσζεί ε αλαγθαία πξνεηνηκαζία ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη απφ ηελ άλνημε ή σο ζεξηλφ πξφγξακκα ηνπ 2009 θαη ην ρνιείν Διιεληθήο θαη Βαιθαληθψλ Γισζζψλ, ην πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ ζα απνηειέζεη παξαπιήξσκα ζην πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο: ε παξάιιειε δηδαζθαιία κηαο επηπιένλ βαιθαληθήο γιψζζαο, ή ε νινθιήξσζε ηεο εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο, ζα ζπκβάινπλ πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο ή ν απφθνηηνο ηνπ ΣΒ λα απνθηήζνπλ θαη ην ηππηθφ πξνζφλ ηεο γισζζνκάζεηαο πνπ πξνζζέηεη κφξηα ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ. ηελ ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (2004) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνπεγράγεο, ζην Σκήκα Cross- Cultural and Regional Studies πεξηιακβάλνληαη νη Balkan Studies (κε έκθαζε ζηηο γιψζζεο θαη κε πξνγξάκκαηα ΒΑ θαη ΜΑ) πξνηείλσ ηελ αδειθνπνίεζε κε ηνπο Γαλνχο ζπκπαίθηεο καο. Αχρίδα, 19 Αυγούστου 2008 Γ. Π. νπιηψηεο θαζεγεηήο Ν.Δ. Φηινινγίαο πξνζσξ. πξφεδξνο ηνπ ΣΒ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ην λεαξφ Παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο κε ηζηνξία! Σα ηέζζεξα απφ ηα έμη ηκήκαηά ηνπ (Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ θαη Σκήκα Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ) πξνέξρνληαη απφ ην Α.Π.Θ. θαη έρνπλ κηα αθαδεκατθή πνξεία πνπ βαζίζηεθε ζηελ πνηφηεηα θαη ηε θξεζθάδα. Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ , πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ πνιηηεία, αλνίγεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ ζε αληηθείκελα αηρκήο. Σν πξψην λέν ηκήκα, πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , είλαη ην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (κε δνκή αληίζηνηρε εθείλεο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ Α.Π.Θ.). Ζ ζηήξημε ηεο πνιηηείαο, ησλ ηνπηθψλ δνκψλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ελίζρπζε θαη εληζρχεη ηηο ππνδνκέο ηνπ, εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο, ηνλψλεη ην θχξνο ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζήκεξα είλαη: 1. Φνηηεηέο Μέιε ΓΔΠ 72

5 5 3. Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο 25 (κφληκνη) 4. Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο απφ πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο Γηδάζθνληεο ηνπ Π.Γ.407/80 80 Παξαηεξήζεηο: α) Σν ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη θαιχπηεη ηηο αδπλακίεο απφ ηηο πξνθαλείο ειιείςεηο, β) Ζ αξγνπνξία φζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε έγθξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ (έρεη ήδε εγθξηζεί), γ) Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζήο ηνπ, παξά ηηο πξνθαλείο ειιείςεηο, είλαη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΤΠΔΠΘ, ππνδεηγκαηηθή, δ) Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο βξίζθνληαη ζην ζηάδην πξνθήξπμεο ησλ κειεηψλ, ε) Οη εξγαζηεξηαθέο θαη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο εληζρχνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζη) Σα θνηηεηηθά εζηηαηφξηα ζηηο πφιεηο ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Κνδάλεο ιεηηνπξγνχλ ιίαλ ηθαλνπνηεηηθά, δ) Οη θνηηεηηθέο εζηίεο (Φιψξηλα θαη Κνδάλε) βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο κειέηεο, ε) Οη θαηαζθελψζεηο ηεο Κιαδνξάρεο ζα εληαρζνχλ σο πξνο ηε κειέηε ζην Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζ) Οη πξνζσξηλέο θηηξηαθέο ππνδνκέο ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο εληζρχνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φπσο επίζεο, αληίζηνηρα, θαη ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο. Οη Γπηηθνκαθεδφλεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ην Παλεπηζηήκην είλαη ε κεγαιχηεξε επέλδπζε ηεο πνιηηείαο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Ζ ηφλσζε ηνπ θχξνπο ηνπ ζα ηνλψζεη ην θχξνο ηεο θαη αληίζηξνθα. Ζ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαιείηαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο αλαδπφκελεο θνηλσλίαο κε ζπκκάρνπο ηεο ηε γλψζε, ηηο δνκέο ηεο, ηα δψξα ηεο θχζεο, ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηνλ αγψλα ηνπ ιανχ ηεο Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη: ε απνκφλσζή ηεο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζέησλ αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο καδί κε ηελ επαλεμέηαζε ηεο αεξνπνξηθήο ζχλδεζήο ηεο, ελ κέξεη, ζα αξζεί. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε ελίζρπζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε δηάρπζε εξεπλεηηθήο θνπιηνχξαο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε ηφλσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ, ε ηφλσζε ηεο ηαπηφηεηάο καο, ε εθπαίδεπζε (θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε) θαη ε θαιιηέξγεηα νξάκαηνο γηα κηα θνηλσλία πνηφηεηαο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ηηο ζπλζήθεο δηαξθνχο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη έλα πεξηθεξεηαθφ παλεπηζηήκην. Γηα ην ιφγν απηφ ε ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ηζηφ είλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. Ζ ζπζζσξεπκέλε γλψζε ζην παλεπηζηήκην, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν ιεηηνπξγνχλ σο θπςέιεο γλψζεο πνπ δηαρέεηαη φρη κφλν κε ηε κνξθή εθπαίδεπζεο, αιιά θπξίσο παξέκβαζεο θαη ζπκβνιήο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ θαη ξπζκνχο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ κηθξφηεξνπο απφ ηνπο ξπζκνχο αλαλέσζήο ηνπο). Ζ ζηήξημή ηνπ απφ ηελ θνηλσλία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ησλ απαληαρνχ Γπηηθνκαθεδφλσλ, ε απνθπγή αθξνηήησλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα αθπξψζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπ, ε ελίζρπζε κε θάζε ηξφπν ηνπ θχξνπο ηνπ, ε ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ε ζηαδηαθή δηεχξπλζε ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπ ρψξνπ ζα εθνδηάζνπλ ηελ φκνξθε Γπηηθή Μαθεδνλία κε ην ζχκκαρν πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζην δξφκν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε θχξην ζπζηαηηθφ ηε γλψζε. Άιισζηε, ε γλψζε πάληα ήηαλ ε επθαηξία γηα ζπκπφξεπζε κε ηηο εμειίμεηο! Καζεγεηήο Υξήζηνο Β. Μαζζαιάο, Πξφεδξνο ΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

6 6 ΣΟ TMHMA ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΗΝΑ Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηεο Φιψξηλαο (3 ν Υκ. ΔΟ Φιώξηλαο-Νίθεο, 53100, Φιώξηλα, ηδξχζεθε ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1999 σο Σκήκα εμαξηψκελν απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Α.Π.Θ. ηνλ Ηνχλην ηνπ χκθσλα κε ην ΦΔΚ, θχιιν αξ. 179, ζθνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη γλψζε πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία, ην ζξήζθεπκα, ηε γιψζζα θαη ινγνηερλία, ηε θηινζνθία, ηελ παηδεία, ηελ νηθνλνκία, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Βαιθαληθψλ Λαψλ, λα πξνάγεη ηηο δηαζξεζθεηαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληζκνχ γεληθφηεξα κε ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαηά ηξφπν πνπ λα επλννχλ ηελ θαιή γεηηνλία θαη ηελ επηθνηλσλία, θαζψο επίζεο λα παξέρεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη επηζηεκνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο φκνξεο βαιθαληθέο ρψξεο, ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. Σν Σκήκα ιεηηνχξγεζε επί πέληε ζπλαπηά έηε ( ) σο «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» (Δ.Π.Δ.Α.Κ), ηζφηηκν απφ λνκηθήο πιεπξάο κε φια ηα Σκήκαηα ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η., κε κφλε δηαθνξά φηη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνεξρφηαλ, θαηά κεγάιν κέξνο, απφ θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ βέβαηα ζήκαηλε ηαπηφρξνλα απζηεξφ πξνγξακκαηηζκφ θαη δηαρείξηζε, αιιά θαη εγγπεκέλε ρξεκαηνδφηεζε πνπ εμαζθάιηζε ζην Σκήκα κηα απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη κηα επαξθή γηα ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο βηβιηνζήθε. Μεηά ην πέξαο ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ εληάρζεθε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Άιισζηε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 ηδξχζεθε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, νπφηε θαη ην ελ ιφγσ Σκήκα ππήρζε ζην λέν απηφ Ηδξπκα. Ζ ζεκαζία ηεο ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ε επηηπρήο πνξεία ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πφιεο-έδξαο. Απηφ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη ε Φιψξηλα είλαη πεξηζζφηεξν «βαιθαληθή» απφ άιιεο βαιθαληθέο πφιεηο. Βξίζθεηαη φκσο ζην ζηαπξνδξφκη ηξηψλ θξαηψλ. Γηα αηψλεο ηψξα παξαθνινπζεί απφ θνληά αιιά θαη «αηζζάλεηαη» φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλε πνιηηηζκηθή ππνδνκή θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο ηεο ζχλζεζεο σο «θνηηεηηθή πφιε». Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηεο επνρήο, δειαδή, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Χο ζπλέπεηα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ, ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε νκνγελψλ απφ ηηο παξεπμείληεο πεξηνρέο έθεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε θαζεκεξηλή επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ιανχο θαη πνιηηηζκνχο ειάρηζηα γλσζηνχο ζηνπο Νενέιιελεο. Οη αλάγθεο απηέο επηθνηλσλίαο έγηλαλ θαηεπείγνπζεο κεηά ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ πνιχπιεπξε παξέκβαζε ηεο Διιάδαο πξνο ηηο φκνξεο ρψξεο θαζψο θαη ηε ζπκβίσζή ηεο κε απηέο. Σν ηέινο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε αιιαγή ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ φισλ ζρεδφλ ησλ ρσξψλ απηψλ είρε σο απνηέιεζκα αξρηθά ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο, ζχλδεζεο θηι. θαη καθξνπξφζεζκα ηελ έληαμή ηνπο σο πιήξε κέιε (έσο ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί σο κέιε ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε ινβελία θαη έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο δηαζχλδεζεο ε Κξναηία θ.ά.). Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα ζπλδπάζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία κε ην ζπγθεθξηκέλν γεσπνιηηηθφ ρψξν, λα πξνζθέξεη φρη κφλν πνιχπιεπξε θαη νπζηαζηηθή γλψζε γηα απηφλ, αιιά θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη ζηηο θαζαξά γεσπνιηηηθέο βαιθαληθέο ζπνπδέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάρζεθαλ ηα καζήκαηα φισλ ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη ηεο ξσζηθήο γιψζζαο, καζήκαηα ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηε ζχγρξνλε επνρή, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ δηθαίνπ, ηεο πνιηηηθήο, ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηά ζπγθξνηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο άιισζηε επηβαιιφηαλ απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΦΔΚ 203/ , Α 179).

7 Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΒ ππήξρε ε πξνζδνθία φηη νη απφθνηηνί ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνξξνθεζνχλ ζην δηπισκαηηθφ ζψκα, ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα έδεημε φηη νη ζέζεηο απηέο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ γη απηέο δπζαλάινγα κεγάινο. Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ελδηαθέξνλ ησλ απνθνίησλ ηνπ ΣΒ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΔΠ, νη νπνίεο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, δειαδή α) αθνξνχλ ζε ζέζεηο απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη β) ή πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ή ζρνιήο Α.Δ.Η. Χζηφζν, ζηηο πξνθεξχμεηο απηέο γίλεηαη ιφγνο γηα κεξηθά πξφζζεηα πξνζφληα, φπσο π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, πηπρίν Ζ/Τ αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ ΑΔΠ θ.ά. Με βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ην ΣΒ επηρείξεζε λα πξνζαξκφζεη ην ΠΠ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο πξνρσξψληαο ηαπηφρξνλα ζηελ αλακφξθσζή ηνπ κε ηε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ («Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο»). Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ λένπ ΠΠ είλαη: ε αξηηφηεξε θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΒ, ε πεξαηηέξσ ζπζηεκαηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ε επθνιφηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 7 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΑΚΑΓΖΜ. ΔΣΟΤ ΓΗΑΚΟΠΔ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΡΓΗΔ Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επνκέλνπ. Σν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα, ζην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν αξρίδεη ηελ 1 ε Οθησβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ, ελψ ην εαξηλφ ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Κάζε εμάκελν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη δχν (2) γηα εμεηάζεηο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα 4/5 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην πξφγξακκα γηα εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, ην αληίζηνηρν κάζεκα ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ, είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο λα ζπλερηζηνχλ ηα καζήκαηα ηνλ Φεβξνπάξην ή ηνλ Ηνχλην. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εμάκελα. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Σα καζήκαηα δηαθφπηνληαη: απφ ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ησλ Θενθαλείσλ (δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ), απφ ηελ Πέκπηε ηεο Σπξνθάγνπ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο (δηαθνπέο ηεο Απνθξηάο), απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά (δηαθνπέο ηνπ Πάζρα), ηελ εκέξα ησλ γεληθψλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ, Δπίζεο, καζήκαηα δελ γίλνληαη θαη θαηά ηηο παξαθάησ αξγίεο: ηελ 28ε Οθησβξίνπ (εζληθή ενξηή), ηελ 8ε Ννεκβξίνπ (επέηεην απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο), ηελ 17ε Ννεκβξίνπ (επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ), ηελ 30ε Ηαλνπαξίνπ (ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ), ηελ 25ε Μαξηίνπ (εζληθή ενξηή), ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Οη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο νξίδνληαη σο πεξίνδνο ζεξηλψλ δηαθνπψλ. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ - ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ν Πξφεδξνο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. Ζ Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο εθφζνλ ππάξμνπλ ζέκαηα. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

8 8 ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεληθήο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο πνξείαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη ηνλ ηαθηηθφ απνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ απνθάζεσλ ηεο ζπγθιήηνπ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ζπγθξφηεζε ζρνιήο, γηα κεηνλνκαζία, ζπγρψλεπζε, θαηάηκεζε ή θαηάξγεζε ηνπ Σκήκαηνο θαη γηα ζχζηαζε, θαηάξγεζε, θαηάηκεζε, κεηνλνκαζία ή ζπγρψλεπζε ηνκέσλ, εξγαζηεξίσλ ή θιηληθψλ, ηελ θαηαλνκή, χζηεξα απφ γλψκε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηνκέσλ, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ θιηληθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ηνκείο, ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ κειψλ Γ.Δ.Π., θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ νηθείσλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ, ηελ πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ θαη ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ εληεηαικέλσλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο φπνπ ηνχην δελ ιεηηνπξγεί, ηε ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Σκήκαηνο ν νπνίνο φκσο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηε ζπγθέληξσζε θαη δηαβίβαζε ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ησλ εηήζησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ απνλνκή ηίηινπ επίηηκνπ δηδάθηνξα, ην δηνξηζκφ δηεπζπληή ηνκέα, φηαλ δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο θαη ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζε άιια φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ Δπηηξνπή πνπδψλ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο θαη ν Αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ή εθιείπεη, εθιέγνληαη γηα δηεηή ζεηεία απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ. Ο πξφεδξνο ζπγθαιεί ηε Γ.., θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηεο θαη πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο. Δηζεγείηαη ζηε Γ.. γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.. πγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ θαη πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Σν πξνζωπηθό ηνπ παλεπηζηεκίνπ Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην παλεπηζηήκην δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Πεξηιακβάλεη ηνπο θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, επίθνπξνπο θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο. 2. Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο Δίλαη κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ πξνζθαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε δηαθνξεηηθφ παλεπηζηήκην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξηο ελφο έηνπο. 3. Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζην παλεπηζηήκην κε εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ (κε βάζε ην Π.Γ. 407/80). 4. Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) 5. Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.) 6. Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ (ΠΡΟΩΡΗΝΖ) ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Πξφεδξνο: Μίκεο νπιηώηεο

9 9 Καζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο Κνζκήηνξαο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο: Αηθαηεξίλε αξξή Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ΣΒ Μέιε: Κπξηάθνο Κεληξωηήο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Νηθόιανο Εάηθνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Αηθαηεξίλε Ενπξάβιεβα-Πάππνπ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ΣΒ Αλαζηάζηνο Ηνξδάλνγινπ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Γεώξγηνο Μαθξήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Υξήζηνο Νίθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Κωλζηαληίλνο Νηρωξίηεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Νηθόιανο Κνπηζνππηάο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΣΒ Γεκήηξηνο Αθξηβνύιεο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Βιάζηνο Βιαζίδεο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Διέλε Γαβξά Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Αγγειηθή Γειεθάξε Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Ηωάλλεο Μάλνο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ Γεώξγηνο Υξεζηίδεο Λέθηνξαο ηνπ ΣΒ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ (ΓΔΠ) Αλαπιεξωηέο Καζεγεηέο Κπξηάθνο Κεληξωηήο Ο Κπξηάθνο Κεληξσηήο είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ & Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηε Φηινζνθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Kaiserslautern ηεο Γεξκαλίαο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή, νη πεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο, ηα ΜΜΔ θαη ηα Think Tanks, ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, ε κεηάθξαζε, ν πνιηηηζκφο θαη ε πνιηηηθή. Σει: , URL: Αηθαηεξίλε αξξή Ζ Αηθαηεξίλε αξξή είλαη αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη θάηνρνο δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham θαη δηδάθηνξαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Σκήκαηνο

10 Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Οη ηνκείο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαιχπηνπλ ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα. Σει: , Δπίθνπξνη Καζεγεηέο Νηθόιανο Εάηθνο Ο Νίθνο Εάηθνο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ «Γηεζλνχο Γηθαίνπ». Έρεη πηπρίν, δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθφ ζην Γηεζλέο Γίθαην απφ ηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα απνηεινχλ ηα πεδία: ζεσξία θαη πεγέο ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, Γίθαην ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ, Γηεζλέο αζιεηηθφ δίθαην. Σει: , Αηθαηεξίλε Ενπξάβιεβα-Πάππνπ Ζ Αηθαηεξίλε Πάππνπ Ενπξάβιεβα είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο «Ρσζηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σαγθαλξφγθ (Ρνζηφθ-Νηνλ) ηεο Νφηηαο Ρσζίαο. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη πθεγεζία ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην «Λνκνλφζνθ» ζηε Μφζρα ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο Γισζζνινγίαο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο: γξακκαηηθή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο θαη δηδαζθαιία ηεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε α) σο κεηξηθήο θαη β) σο μέλεο, ιεμηθνγξαθία ησλ ηδησκάησλ ησλ Διιήλσλ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο (Καχθαζνο, Κξηκαία, Οπθξαλία), δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο α) ζε ξσζφθσλνπο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη β) ζηελ Διιάδα ζε παιηλλνζηνχληεο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, αληηπαξαζεηηθή γισζζνινγία ηεο ξσζηθήο θαη ειιεληθήο γιψζζαο, ξσζηθή ινγνηερλίαξεαιηζκφο, πεδνγξαθηθφ θαη δξακαηνπξγηθφ έξγν ηνπ Σζέρσθ. Σει: , Αλαζηάζηνο Ηνξδάλνγινπ Ο Αλαζηάζηνο Ηνξδάλνγινπ είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο». Δίλαη απφθνηηνο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο θαη ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Σνπξθνινγίαο) ηεο Φηινινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαζψο επίζεο θαη δηδάθηνξαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ ηζηνξία ηεο ηνπξθηθήο ινγνηερλίαο είλαη ν ηνκέαο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. Σει: , Νηθόιανο Κνπηζνππηάο Ο Νίθνο Κνπηζνππηάο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ». πνχδαζε Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ North Carolina State University (ΖΠΑ). Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Δμφξπμε Γεδνκέλσλ, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηηο Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. Σει: , Γεώξγηνο Μαθξήο Ο Γηψξγνο Μαθξήο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Μαθξννηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, έρεη δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (D.E.A.) θαη είλαη δηδάθηνξαο ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aix-Marseille III. Καηέρεη επίζεο Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο ζηελ "Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε" ηεο ζρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεηάβαζεο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Σει: , Υξήζηνο Νίθαο Ο Υξήζηνο Νίθαο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο θαη Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε». Δίλαη Πηπρηνχρνο ηεο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο 10

11 (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο), έρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο απφ ην Κνιέγην ηεο Δπξψπεο (Βέιγην) θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ York (Βξεηαλία). Δθηφο απφ ηα δεηήκαηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιχπηνπλ θαη ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σει: , Κωλζηαληίλνο Νηρωξίηεο Ο Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο «Βνπιγαξηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο». πνχδαζε Θενινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο φθηαο θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Δξεπλεηηθφ Κέληξν "Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ" ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ κε εηδίθεπζε ηε ζιαβηθή γιψζζα θαη γξακκαηεία. Δίλαη δηδάθηνξαο θαη πθεγεηήο ηεο ιαβηθήο Φηινινγίαο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο φθηαο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο ησλ ιάβσλ κέζα απφ ζιαβηθέο πεγέο, αξρεία θαη ρεηξφγξαθα (9νο αη.-19νο αη.), έξγν ησλ αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θαη ηε ζιαβηθή παξάδνζε, πλεπκαηηθά θέληξα ζπκβίσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο Βπδαληηλψλ θαη ιάβσλ (Άγην Όξνο, Αρξίδα). Σει: , 11 Λέθηνξεο Γεκήηξηνο Αθξηβνύιεο Ο Γεκήηξεο Αθξηβνχιεο είλαη ιέθηνξαο ησλ «Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηα Βαιθάληα». πνχδαζε Ννκηθά ζηε ρνιή Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ απφ φπνπ δηαζέηεη θαη Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο. Δίλαη θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Kent at Canterbury (Μ. Βξεηαλία). ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπγθαηαιέγνληαη νη παξαθάησ ηνκείο: Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ, Πνιηηηθή Φηινζνθία θαη χγρξνλε Πνιηηηθή Θεσξία, Δξκελεπηηθή θαη Μεηαζηξνπθηνπξαιηζκφο, Πνιηηηθέο κεηαθνξέο απφ ην ρψξν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Νεπηψλεηεο, θβαληηθέο, ράνπο, πνιππινθφηεηαο), Λφγνο, Πνιηηηθή Φαληαζία θαη πιινγηθά Φαληαζηαθά (Ηδενινγία θαη Οπηνπία), Γηθαηνζχλε-Μλήκε-πγρψξεζε, Ηζρχο-Βία-Κπξηαξρία. Σει: , Βιάζηνο Βιαζίδεο Ο Βιάζεο Βιαζίδεο είλαη ιέθηνξαο «Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ζηα Βαιθάληα». Έρεη πηπρίν, δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε εηδίθεπζε ζηε Βπδαληηλή Ηζηνξία θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα κε εηδίθεπζε ζηε Νεφηεξε Ηζηνξία απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, ηε FYROM θαη ηελ Αιβαλία θαη νη ζρέζεηο θνηλνχ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο ζηηο ρψξεο απηέο, ε ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα κε ηα κέζα ελεκέξσζεο, νη δηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο-FYROM θαη ε ζεκαζία ησλ κλεκείσλ ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ιανχο. Σει: , Διέλε Γαβξά Ζ Διέλε Γαβξά είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Οηθηζηηθή θαη Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ζηα Βαιθάληα θαη Παξεπμείλεην Υψξν». Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δηδάθηνξαο ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη νη ηνκείο ρσξηθή νξγάλσζε, αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκία ζηα Βαιθάληα θαη Παξεπμείλην ρψξν, πνιηηηζηηθφ θαη νηθηζηηθφ απφζεκα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ρσξηθήο αλάπηπμεο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, αζηηθέο πνιηηηθέο ζηα Βαιθάληα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο, αζηηθφο ζρεδηαζκφο κε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ ζε πεξηνρέο εηδηθνχ πξννξηζκνχ. Σει: , Αγγειηθή Γειεθάξε

12 Ζ Αγγειηθή Γειεθάξε είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Μεζαησληθή Ηζηνξία ησλ Λαψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε εηδίθεπζε ζηελ Ηζηνξία. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Magister Artium) ζηε ιαβηθή Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην Julius-Maximilians ηνπ Wuerzburg (Γεξκαλία) θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηνλ ηνκέα Ηζηνξηθήο Θενινγίαο (Ηζηνξία ηνλ ιαβηθψλ Δθθιεζηψλ) ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: κεζαησληθή ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ, βπδαληηλνζιαβηθέο ζρέζεηο, ηζηνξηθή γεσγξαθία ησλ Βαιθαλίσλ, ζιαβηθή γξακκαηεία. Σει: , θαη Ηωάλλεο Μάλνο Ο Ησάλλεο Μάλνο είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ηνπ Βαιθαληθνχ Υψξνπ». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε εηδίθεπζε ζηελ Ηζηνξία. Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνχξγνπ. Δίλαη, επίζεο, θάηνρνο ηνπ Certificate in Social Research Methods ηνπ παλεπηζηεκίνπ Sussex ηεο Μ. Βξεηαλίαο. ηα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζπγθαηαιέγνληαη ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, νη πνιηηηθέο ηνπ πνιηηηζκνχ, ν εζληθηζκφο, ν εζλνηηζκφο, ηα αλζξψπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, νη ζεσξίεο επηηέιεζεο, ν ρνξφο θαη ε κνπζηθή, ηα ζχλνξα θαη νη ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, θαη ε επηζηεκνινγία θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Σει: , Φαμ: , Γεώξγηνο Υξεζηίδεο Ο Γηψξγνο Υξεζηίδεο είλαη ιέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «πγθξηηηθή Πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα». Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έιαβε δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Μεζαλαηνιηθή Πνιηηηθή θαη δηδαθηνξηθφ ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Exeter. Σα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο: πνιηηηθή εμνπζία θαη ηδενινγία, πνιηηηθά θφκκαηα, κεηνλνηηθά δεηήκαηα, δηαβαιθαληθέο ζρέζεηο. Σει: , ΜΔΛΖ ΓΔΠ Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ Ν. Εάηθνο (εηήζηα άδεηα γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ) Υξ. Νίθαο (εμάκελε άδεηα γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ) 12 ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αιέθα Γειηάδνπ Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Σξαληαθπιιηά Καδόγινπ Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ. Δίλαη, επίζεο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη θηινινγία ηνπ ηδίνπ παλεπηζηεκίνπ. Παλαγηώηα Σεξδή Γξακκαηέαο Σει: , νθία Γξεγνξηάδνπ Τπεχζπλε θνηηεηηθψλ ζεκάησλ ΓΗOIKHTIKO ΠΡΟΩΠΗΚΟ Γξακκαηεία

13 13 Σει: , Fax , Υξηζηίλα Γξεγνξηάδνπ Τπεχζπλε θνηηεηηθψλ ζεκάησλ Σει: , Fax , Γηάλλεο Φωηεηλόο Θπξσξείν Σει: Βηβιηνζήθε Αζαλάζηνο Βαϊηζάθεο Σει: , Καηεξίλα Γθώγθνπ Σει: Ηωάλλλα Σζηιηγθαξίδνπ Σει: ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή: Ορηψ (6) θσηνγξαθίεο Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ (απφ ην Λχθεην) ή απνθνηηήξην (απφ ην Σκήκα πνπ δηαγξάθεζηε) Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πξφζβαζεο Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (φρη επηθπξσκέλε) Αθηηλνγξαθία ζψξαθαο, Γλσκάηεπζε απφ παζνιφγν θαη δεξκαηνιφγν (απφ Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο ή Ηαηξεία ΗΚΑ) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (κφλν νη άξξελεο φπνπ ζα θαίλεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ αξξέλσλ) Σει. Γξακκαηείαο : , Fax:

14 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 14 Ζ κειέηε ησλ Βαιθαλίσλ απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ θιάδν ζην πιαίζην ησλ ιεγνκέλσλ area studies ή αιιηψο γεσπνιηηηθψλ κειεηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ φξν πνπ πεξηγξάθεη δηεπηζηεκνληθέο, ζεσξεηηθέο ζπνπδέο επηθεληξσκέλεο ζηνπο ιανχο ελφο θαζνξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. πνπδέο ηέηνηνπ είδνπο θαηά παξάδνζε ζπκπεξηειάκβαλαλ ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ιαψλ ή θξαηψλ πνπ γηα ιφγνπο πνιηηηθήο πξνζέιθπζαλ -κεξηθέο θνξέο εζπεπζκέλα- ην ελδηαθέξνλ κηα ηξίηεο, ζπλήζσο δπηηθήο, ρψξαο. Ζ ζπκβνιή ησλ Γάιισλ ζηελ Αηγππηηνινγία θαη ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Αζζπξηνινγία είλαη πξψηκεο εθθάλζεηο ηέηνησλ πνιηηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Ναπνιένληα ζηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηεο "αλαηνιηθήο νξκήο" ηνπ Κάηδεξ Γνπιηέικνπ, αληίζηνηρα. Οκσο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπνπδψλ είλαη ν Α Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Τπφ ηελ πίεζε ησλ πνιεκηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηφδνπ εληάρζεθαλ ηφηε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ δχν λέα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ έγξαςαλ ηζηνξία θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά: ε ρνιή Αλαηνιηθψλ θαη Αθξηθαληθψλ πνπδψλ θαη απηή ησλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθνεπξσπατθψλ πνπδψλ. Αληίζηνηρεο αλάγθεο ηεο δηπισκαηίαο θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν επλφεζαλ ηελ ίδξπζε αθαδεκατθψλ θέληξσλ νβηεηηθψλ, Λαηηλνακεξηθαληθψλ, Μεζαλαηνιηθψλ θαη Κηλεδηθψλ πνπδψλ θαη πην πξφζθαηα Ηαπσληθψλ ή θαη Δπξσπατθψλ ζηηο Ζ.Π.Α. Παξφκνηεο αλάγθεο δεκηνχξγεζε ζηε ρψξα καο ε θαηάξξεπζε ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαζψο θαη νη ηξνκαθηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζε νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε νκνγελψλ απφ ηηο παξεπμείληεο πεξηνρέο έθεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε θαζεκεξηλή επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ιανχο θαη πνιηηηζκνχο ειάρηζηα γλσζηνχο. Οη αλάγθεο απηέο επηθνηλσλίαο έγηλαλ θαηεπείγνπζεο κεηά ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ παξάιιειε πνιπεπίπεδε παξέκβαζε ηεο Διιάδαο ζε φιεο ηηο πξνο Βνξξά φκνξεο ρψξεο. Σν ΣΒ ηδξχζεθε κε ην ζθεπηηθφ φηη ε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα εηδηθφηεξα, ζα δεκηνπξγνχζε λέεο πξννπηηθέο θαη δεδνκέλα γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο άιιεο Βαιθαληθέο ρψξεο. πλεπψο, ν βαιθαληθφο ρψξνο ζα έπξεπε λα επαλαπξνζεγγηζηεί φρη πιένλ σο terra incognita αιιά σο γεσγξαθηθή ελφηεηα, ηεο νπνίαο ε γλψζε θαη θαηαλφεζε απνηεινχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη λέεο απηέο ζρέζεηο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθαλ θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ζηα Βαιθάληα επεξέαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ εμέιημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Με βάζε, ινηπφλ, ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη κε ηελ ειπίδα φηη ηα Βαιθάληα θαη γεληθά ε Αλαηνιηθή Δπξψπε απνηεινχλ πιένλ έλαλ πξφζθνξν ρψξν γηα νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην ΣΒ επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΠΠ είλαη: 1. Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζε δχν εηδηθφηεξνπο ηνκείο δειαδή ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην δίθαην, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία αθελφο θαη ηελ γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία θαη αθεηέξνπ, 2. Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ/ζηε θνηηεηή/ηξηα λα ζρεκαηίζεη ην δηθφ ηνπ/ηεο επαγγεικαηηθφ πξνθίι σο ππάιιεινο, ππεξεζηαθφ ζηέιερνο, ζηέιερνο εηαηξείαο κε νηθνλνκηθή δξάζε ζηα Βαιθάληα, εθπαηδεπηήο, αληαπνθξηηήο, δάζθαινο βαιθαληθήο γιψζζαο, πξάθηνξαο θηι., 3. Να έρεη ν/ε πηπρηνχρνο εθείλα ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά εθφδηα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα εξγαζηεί ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή, 4. Να είλαη ζε ζέζε ν/ε πηπρηνχρνο λα αληηκεησπίδεη επηζηεκνληθά επί κέξνπο πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ δηθαίνπ, ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο, 5. Ζ ζπλνιηθή εθπαίδεπζε λα θαζηζηά ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα ηθαλφ/ή λα πξνζεγγίζεη επηζηεκνληθά κε θξηηηθή δηάζεζε θαη ηθαλφηεηα ηελ γιψζζα, ηελ ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 6. Να κπνξεί, παξάιιεια, ν/ε πηπρηνχρνο λα κεηέρεη ελεξγά ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ηε δηεζλή αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε πνιχπιεπξεο γλψζεο, ηε ζσζηή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηηο αληίζηνηρεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, 7. Να αλαπηχζζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ επξχηεξε πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε πνπ ζα ηνλ/ηελ βνεζήζεη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ/ηεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, 8. Να είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε εθκάζεζε κίαο ηνπιάρηζηνλ βαιθαληθήο γιψζζαο ζε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή ζπλελλφεζε,

15 15 9. Να ζπγθεληξψλεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξφζζεηα πξνζφληα πνπ δεηνχληαη ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ (παξνρή πηζηνπνίεζεο γλψζεο Ζ/Τ, παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, παηδαγσγηθή επάξθεηα γηα δηδαζθαιία ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία). Άιισζηε ζε φ,ηη αθνξά ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη πιένλ εκθαλέο φηη ε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ έληαμε δηαθφξσλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ σο κειψλ, θαη άιισλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έληαμεο πξνζδίδεη πιένλ επξσπατθφ ραξαθηήξα ζηηο βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ηηο θαζηζηά ρξήζηκν εθφδην ζε θάζε απφθνηην ησλ Α.Δ.Η. Ζ ζπλερήο θαη ζηαζεξή επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζηα Βαιθάληα θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εηδηθή θαηάξηηζε ζε βαιθαληθά ζέκαηα νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ-επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ, σο έλαλ βαζκφ, ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε γεληθφηεξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ παξνχζα ζηηγκή δίλεηαη ζηελ Διιάδα ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζπνπδέο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο ζιαβηθέο γιψζζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ (π.ρ. ε ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , θαη ε παξάιιειε δηδαζθαιία βαιθαληθψλ γισζζψλ ζε παξεκθεξή παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα φπσο ην Σκήκα ιαβηθψλ, Βαιθαληθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε). Παξάιιεια, ε έληαμε ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη απηφκαηα ηελ αλαδήηεζε θαζεγεηψλ ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο, νη νπνίνη φκσο ζα είλαη ηαπηφρξνλα θαη θαινί γλψζηεο ηεο ειιεληθήο. Δπηπξφζζεηα, ε παξνπζία κηαο κεγάιεο αξηζκεηηθά θνηλφηεηαο Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξαο καο κεηά ην 1990 θαη ε ζπλαθφινπζε θαη δηαξθήο δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ κειψλ ηεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ θαηάξηηζε αηφκσλ κε θαιή γλψζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Σα άηνκα απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο, εξγάδνληαη ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηελ έληαμε ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε δηαπνιηηηζκηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σέινο δελ πξέπεη λα μερλάεη θαλείο φηη ε Διιάδα απνηειεί πξνζθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα ρηιηάδεο πνιίηεο απφ ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε εμαηηίαο θπξίσο ηεο κηθξήο ζρεηηθά ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο αιιά θαη ην ρακειφ θφζηνο δηακνλήο θαη ζίηηζεο αλαθνξηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. πκπεξαζκαηηθά, νη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ΣΒ ππεξηεξνχλ πνιιψλ παξαδνζηαθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζρεδηάζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ έηζη νη ίδηνη ηελ ζειθηηθφηεξε γη απηνχο θαη πεξηζζφηεξα ππνζρφκελε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα.

16 ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 16 Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ αξκφδηα είλα ε Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο απφ κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κε εηήζηα ζεηεία, ε νπνία ππνβάιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο θσδηθνπνηήζεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ θνξέσλ. Σν Πξφγξακκα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σξνπνπνηήζεηο ζπδεηνχληαη θάζε Απξίιην. Ζ αλακφξθσζε ηνπ ΠΠ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δχν δηαθξηηψλ, επίζεκσλ πξνπηπρηαθψλ θαηεπζχλζεσλ (1 ν θαη 2 ν έηνο θνηλφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο), νη νπνίεο θέξνπλ ηελ νλνκαζία «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» αληίζηνηρα. ηφρνο ηνπο είλαη λα έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε επαθή κε φια, θαηά ην δπλαηφλ, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο ζε φια ηα πεδία ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Βαιθάληα. Δμάιινπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπλαθφινπζε εμέηαζε ησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα εληαρζεί νκαιφηεξα ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμεη απφ ην Δ Δμάκελν ησλ πνπδψλ ηνπ. Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα. Δίλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηακνξθσκέλν, ψζηε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ λα απαηηνχληαη, ηνπιάρηζηνλ, νθηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ. ε θάζε εμακεληαίν κάζεκα αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο «δηδαθηηθψλ κνλάδσλ». Μηα δηδαθηηθή κνλάδα (ΓΜ) αληηζηνηρεί ζε κία ψξα εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο επί έλα εμάκελν, πξνθεηκέλνπ γηα απηνηειή δηδαζθαιία καζήκαηνο, θαη ζε κία κέρξη ηξεηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη άζθεζεο επί έλα εμάκελν, φηαλ πξφθεηηαη γηα καζήκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε εξγαζηεξηαθέο ή θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο. Καηεγνξίεο καζεκάηωλ Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα ρσξίδνληαη κε θξηηήξην ηε δεζκεπηηθφηεηά ηνπο θαη ην ζηφρν δηδαζθαιίαο ηνπο. Με βάζε ην 1 ν θξηηήξην απηφ ηεο δεζκεπηηθόηεηαο δηαθξίλνληαη ζε (α) ππνρξεσηηθά, (β) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη (γ) ειεχζεξεο επηινγέο. Τπνρξεωηηθά είλαη εθείλα ηα καζήκαηα, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ζηα νπνία ππνρξενχληαη λα εμεηαζηνχλ φινη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ην πξφγξακκα εμάκελα. Οξηζκέλα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ππνδηαηξνχληαη ζε δχν κέξε. ηφρνο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη λα εηζαγάγνπλ ην θνηηεηή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο θαη λα παξάζρνπλ θνηλή βαζηθή θαηάξηηζε ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απηψλ γίλεηαη θπξίσο κε κνξθή παξάδνζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο δελ κπνξεί ν θνηηεηήο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην άιιν. Τπνρξεωηηθά θαη επηινγήλ είλαη εθείλα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί κελ λα επηιέμεη νξηζκέλα, αιιά ε επηινγή απηή γίλεηαη ππνρξεσηηθψο απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ην πξφγξακκα εμάκελα. Σα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ καζήκαηα απνβιέπνπλ φρη κφλν ζηελ εηζαγσγή θαη ηε βαζηθή θαηάξηηζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο αιιά ζηελ εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο ζρεηηθήο επηζηήκεο θαη παξάιιεια ζηε κχεζε θαη εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ή ηε βαιθαληθή ρψξα ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ θαη επηινγήλ καζήκαηνο κπνξεί ν θνηηεηήο λα ην παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, εάλ πξνζθέξεηαη, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε έλα άιιν ππνρξεσηηθφ θαη επηινγήλ κάζεκα. Διεύζεξεο επηινγέο είλαη εθείλα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο κπνξεί κελ λα επηιέμεη νξηζκέλα, αιιά ε επηινγή απηή γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ην πξφγξακκα εμάκελα. Πνιιέο θνξέο έρνπλ ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη εηζεγήζεσλ ή κηθξέο επηκέξνπο έξεπλεο, αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο, νη νπνίεο γίλνληαη είηε απηνηειψο είηε ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηδαζθφλησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο καζήκαηνο ειεχζεξεο επηινγήο κπνξεί ν θνηηεηήο λα ην παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, εάλ πξνζθέξεηαη, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε έλα άιιν κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. Με θξηηήξην ην ζηόρν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ρσξίδνληαη ζε: (α) Μαζήκαηα εηζαγσγηθά θαη βαζηθήο θαηάξηηζεο ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο πνπ απαξηίδνπλ ην πξφγξακκα (π.ρ. Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, Γηεζλείο ρέζεηο, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Πνιηηηζκφο, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Γιψζζεο, Γηεζλέο Γίθαην, Πνιηηηθή Θεσξία, Βαιθαληθή, Δπξσπατθή θαη Διιεληθή Ηζηνξία, θιπ.). (β) Μαζήκαηα εκβάζπλζεο αλά ρψξα (π.ρ. Σνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή), αλά ζεκαηηθή ελφηεηα (νηθνλνκία, πνιηηηζκφο, ηζηνξία) ή βαζηθψλ εθαξκνζκέλσλ γλψζεσλ (Αλάιπζε δεδνκέλσλ ζηελ έξεπλα, δπηηθνεπξσπατθέο γιψζζεο).

17 (γ) Μαζήκαηα εηδηθψλ ζεκάησλ (π.ρ. Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηα Βαιθάληα, Γηεζλέο Management) 17 Αξηζκόο ΓΜ πνπ απαηηνύληαη γηα ην πηπρίν Γηα ην πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ απαηηνχληαη ζπλνιηθά 50 εμακεληαία καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 150 ΓΜ. Δμαηξνχληαη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί κέρξη θαη ην αθαδεκ. έηνο , νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ πηπρίν ζπγθεληξψλνληαο, σο ειάρηζην αξηζκφ, 148 ΓΜ. ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΠΣΤΥΙΟ Γ ΔΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» Γ ΔΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ «ΓΛΩΔ Κ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» Β ΔΣΟ Α ΔΣΟ Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηνπο εηζαρζέληεο από ην αθαδεκαϊθό έηνο ην Α θαη Β Δμάκελν ησλ πνπδψλ ν θνηηεηήο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη έμη (6) ππνρξεσηηθά καζήκαηα (αλά εμάκελν) [ε βαιθαληθή γιψζζα/ξσζηθή γιψζζα δηδάζθεηαη έμη ψξεο ηελ εβδνκάδα, νπφηε πξνζκεηξάηαη σο δχν καζήκαηα θαη πηζηψλεηαη κε έμη ΓΜ]. ην Γ θαη Γ Δμάκελν ν θνηηεηήο θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη επηά (7) καζήκαηα επίζεο ππνρξεσηηθά (αλά εμάκελν). ηα εμάκελα Α έσο Γ νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ηέζζεξα (4) καζήκαηα κηαο δπηηθνεπξσπατθήο γιψζζαο, ηα νπνία δελ πηζηψλνληαη κε ΓΜ αιιά ν βαζκφο ηνπο ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ.

18 18 ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΠΣΤΥΙΟ Προαιρετική πτυχιακή εργασία (9ΓΜ) Γ ΔΣΟ 10 ΜΑΘ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 10 ΜΑΘ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» Γ ΔΣΟ 14 ΜΑΘ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 14 ΜΑΘ «ΓΛΩΔ Κ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» Β ΔΣΟ 14 ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΔΣΟ 12 ΜΑΘΗΜΑΣΑ Καηεύζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή»: ην Δ θαη Σ Δμάκελν ε αλαινγία ησλ καζεκάησλ είλαη ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαηεχζπλζεο, ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. ην Ε θαη Ζ Δμάκελν νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαηεχζπλζεο, ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. Καηεύζπλζε «Γιώζζεο θαη Πνιηηηζκόο»: ην Δ θαη Σ Δμάκελν ε αλαινγία ησλ καζεκάησλ είλαη δχν (2) ππνρξεσηηθά θαηεχζπλζεο (επεηδή ε βαιθαληθή γιψζζα θαη ε ξσζηθή ππνινγίδνληαη θαη πάιη σο δχν καζήκαηα θαη ρξεψλνληαη κε 6ΓΜ αλά εμάκελν), ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. ην Ε θαη Ζ Δμάκελν νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαηεχζπλζεο πνπ είλαη ε γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπο, ηξία (3) ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη έλα (1) κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο. ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΠΣΤΥΙΟ 150ΓΜ Γ ΔΣΟ 2Τ+6ΤΔ+2ΔΔ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 2Τ+6ΤΔ+2ΔΔ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» Γ ΔΣΟ 6Τ+6ΤΔ+2ΔΔ ΔΛΔΤΔΡΔ ΔΠΛΟΓΔ Γ ΔΣΟ 6Τ+6ΤΔ+2ΔΔ «ΓΛΩΔ Κ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» Β ΔΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Γ (7 ΜΑΘ) ΔΞΑΜΗΝΟ Γ (7 ΜΑΘ) Α ΔΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Α (6 ΜΑΘ) ΔΞΑΜΗΝΟ Β (6 ΜΑΘ) Γεδνκέλνπ φηη πιένλ ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ α) ζεσξείηαη ππνρξεσηηθφ πξνζφλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ΠΔ, θαζψο θαη γηα ηνλ θιάδν ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, θαη β) πηζηνπνηείηαη θαη κέζσ ηνπ

19 19 πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, δηαηεξείηαη ζην λέν ΠΠ ε ηζρχνπζα κέξηκλα γηα παξαθνινχζεζε ηεζζάξσλ (4) ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Οη βαιθαληθέο γιψζζεο θαη ε ξσζηθή γιψζζα ζα δηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά ζην εμήο έμη (6) ψξεο ζε θάζε Δμάκελν (Α έσο Γ εμάκελν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή», ελψ Α έσο Ζ εμάκελν γηα ηελ θαηεχζπλζε «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο»), έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη (γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο») ην ειάρηζην φξην πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ζηνλ ΑΔΠ πνπ είλαη 416 ψξεο δηδαζθαιίαο κηαο γιψζζαο. Ζ άξηζηε εθκάζεζε κηαο βαιθαληθήο (βνπιγαξηθήο, ζεξβηθήο, ξνπκαληθήο, ηνπξθηθήο, αιβαληθήο) ή ηεο ξσζηθήο γιψζζαο απνηειεί αλακθίβνια ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΣΒ. Άιισζηε εθηφο απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο», γηα ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα σο ειεχζεξε επηινγή, ψζηε λα θαηνρπξψλνπλ θαη απηνί, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. Φπζηθά ε ίδξπζε ηνπ ρνιείνπ Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηελ Φιψξηλα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο , ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνχρνπο ηνπ ΣΒ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε γιψζζα (βαιθαληθή ή ξσζηθή) πνπ επηζπκνχλ ή θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε θαη άιισλ γισζζψλ. Δπίζεο ζην λέν ΠΠ πξνζθέξνληαη σο ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ ή σο ειεχζεξεο επηινγέο παηδαγσγηθά καζήκαηα, κε ην ζθεπηηθφ λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα (ηέζζεξα παηδαγσγηθά καζήκαηα) γηα ηε δηδαζθαιία ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία, αλ παξνπζηαζηεί κία ηέηνηνπ είδνπο επθαηξία. Σα παηδαγσγηθά καζήκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΠΠ πξνζθέξνληαη απφ ηα νηθεία Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σν ΠΠ δηεπθνιχλεη αθφκε ηνπο απνθνίηνπο ζηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ήδε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ιεηηνπξγεί κε επηηπρία ην θαηλνχξην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε», πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο, πνιηηηθήο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δηθαίνπ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη πξνζειθχεη πηπρηνχρνπο δηαθφξσλ ζρνιψλ. Οη απφθνηηνη ηνπ ΣΒ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ θαηεχζπλζε «Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην ΜΠ ηνπ ΣΒ ππεξηεξνχλ έλαληη άιισλ απνθνίησλ, αθνχ έρνπλ ήδε εμεηδηθεπηεί ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηα Βαιθάληα. Όζνλ αθνξά ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο θαηεχζπλζεο «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο» κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ, είηε ζην νηθείν κεηαπηπρηαθφ ηνπ ΣΒ, είηε ζε ηκήκαηα κε έκθαζε ηηο Γιψζζεο θαη ηηο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο, ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ηα αθαδεκαϊθά έηε θαη Γηα ηνπο θνηηεηέο απηνχο ηζρχεη ην λέν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηηο δχν θαηεπζχλζεηο («Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή» θαη «Γιψζζεο θαη Πνιηηηζκφο»). Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξγεζε κεξηθψλ καζεκάησλ θαη ηελ πξνζζήθε θάπνησλ άιισλ ζα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ παιαηφηεξσλ καζεκάησλ κε ηα λέα. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ηα αθαδεκαϊθά έηε θαη Με βάζε ηηο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ηζρχεη αθφκα γηα φζνπο εηζήρζεζαλ ζην Σκήκα κέρξη θαη ην αθαδεκ. έηνο , ην πξφγξακκα δηαηξείηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο, κηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη κία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ ηφζν απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο ηνπ φζν θαη απφ ηελ άιιε θαηεχζπλζε κε ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο αληηθείκελα. πγθεθξηκέλα νη δχν θαηεπζχλζεηο-εηδηθεχζεηο, ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηεθκεξηψλνληαη απφ δέθα (10) ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ή ηε κεζνδνινγία γηα ηε εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη: Γέθα (10) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα ππνρξεσηηθά ηεο θάζε θαηεχζπλζεο. (30 ΓΜ) Έμη (6) εμάκελα δηδαζθαιίαο κηαο γιψζζαο (γηα ηελ απφθηεζε επάξθεηαο) πνπ αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά ζε 18 ΓΜ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. Γχν (2) ηξίσξα καζήκαηα εηδίθεπζεο ζηε γιψζζα πνπ επηιέρζεθε (ζην Γ έηνο) (6 ΓΜ). Γεθαπέληε (15) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα επηινγήο απφ ηελ επηιερζείζα θαηεχζπλζε (45 ΓΜ). Γέθα (10) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα επηινγήο απφ ηνλ αληίζεην θχθιν (30 ΓΜ). Σέζζεξα (4) ηξίσξα εμακεληαία καζήκαηα αγγιηθψλ, γαιιηθψλ ή γεξκαληθψλ, εθφζνλ εμαζθαιηζηνχλ ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα ή απνζπάζεηο απφ ηε ΜΔ (12 ΓΜ) ζηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ. Έλα (1) κάζεκα εηζαγσγήο ζηελ πιεξνθνξηθή ζην Α εμάκελν (3 ΓΜ) Σξία (3) καζήκαηα επηινγήο απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, εθφζνλ πξνζθέξνληαη, ή ηξία αθφκα απφ ην Σκήκα καο.

20 20 ΓΖΛΩΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαη κέζα ζε δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ ν θνηηεηήο θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο δήισζε, ε νπνία πεξηέρεη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα νπνία απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Σν έληππν ηεο δήισζεο δηαηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία. Σν ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα δεισζέληα καζήκαηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη κία (21) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιώζζαο. Καηά ηε δήισζε ησλ καζεκάησλ, θπξίσο ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγήλ, ν θνηηεηήο πξέπεη λα πξνζέμεη ην σξνιφγην πξφγξακκα, ψζηε λα κε ζπκπίπηνπλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηα νπνία πξνηίζεηαη λα δειψζεη κε εθείλεο άιισλ καζεκάησλ. Ο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα παξαιάβεη δσξεάλ ηα ζρεηηθά δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαη λα εμεηαζηεί κφλν ζηα καζήκαηα ηα νπνία δήισζε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. πληζηάηαη ζηνπο θνηηεηέο λα κελ θάλνπλ ηελ επηινγή καζεκάησλ κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ θαη λα παξαθνινπζνχλ πνιχ πξνζεθηηθά ηε ζχλζεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηε ζπλνιηθή πνξεία ηνπο πξνο ην πηπρίν. πληζηάηαη, επίζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ππεπζπλφηεηα θαηά ηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ. Ζ επηινγή κε θξηηήξην ηελ επθνιία κπνξεί λα επηηαρχλεη ην ρξφλν ιήςεο ηνπ πηπρίνπ φκσο ππνλνκεχεη ηε ζπγθξφηεζε κηαο επηηπρεκέλεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζηε δήισζή ηνπο, ην αλψηεξν, έλαλ αξηζκφ 7 καζεκάησλ, ηα νπνία ηζνδπλακνχλ κε 21 ΓΜ. Μπνξνχλ λα δειψλνπλ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ θάζε εμακήλνπ, φπσο απηά ππαγνξεχνληαη απφ ην Π, θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ππφινηπν αξηζκφ ΓΜ κε ππνρξεσηηθά θαη επηινγήλ θαη ειεχζεξεο επηινγέο. Σνλίδεηαη φηη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα παιαηφηεξσλ εμακήλσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε ησλ καζεκάησλ ηνπ θάζε εμακήλνπ γηα λα κπνξνχλ λα ηα θαηνρπξψζνπλ νη θνηηεηέο. Μαδί κε ην εμακεληαίν κάζεκα ηεο βαιθαληθήο γιψζζαο/ξσζηθήο γιψζζαο πνπ ζα πξέπεη λα εγγξάςεη ζηε δήισζε ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα, ζα κπνξεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξσζηά πξνεγνχκελα εμάκελα, λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ρξσζηνχκελα απηά εμάκελα, ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζηε δήισζε. Σν ηξέρνλ εμάκελν ηεο δήισζεο καδί κε ηα ρξσζηνχκελα εμάκελα ζα ζεσξνχληαη έλα κάζεκα απφ ηα 7 ηεο δήισζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ βξίζθεηαη θαλείο ζην Δ εμάκελν θαη δειψλεη ηε βαιθαληθή γιψζζα/ξσζηθή γιψζζα ηνπ Δ εμακήλνπ, ζα κπνξεί λα δειψζεη θαη ην Α θαη ην Γ εμάκελν, αλ ηα ρξσζηά. Σα ηξία απηά εμάκελα ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ζα ζεσξνχληαη ζηε δήισζε καζεκάησλ σο έλα απφ ηα επηά καζήκαηα. Οη επί πηπρίω θνηηεηέο (κεηά ηηο εμεηάζεηο ηνπ Ζ εμακήλνπ) κπνξνύλ λα εμεηάδνληαη ζε νπνηνδήπνηε ππνρξεωηηθό κάζεκα ζε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν, αξθεί λα αλαγξάθεηαη ζηε δήιωζε καζεκάηωλ. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ θαη αλαθνηλψλεηαη εγθαίξσο. Σν σξνιφγην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ κέζα ζηηο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θάζε δηδάζθσλ πξέπεη λα αλαθνηλψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ηε κνξθή δηδαζθαιίαο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπο θαζψο θαη πίλαθα δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη βνεζεκάησλ γηα δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο ησλ θνηηεηψλ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θ.η.ι. εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ ηε βηβιηνζήθε, ηα αλαγλσζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα θαη ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΓΝΩΔΩΝ - ΔΞΔΣΑΔΗ Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ θνηηεηή γίλεηαη θπξίσο κε βάζε ηελ ηειηθή εμέηαζε κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα είλαη - θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο - γξαπηή ή πξνθνξηθή. Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ κπνξεί επίζεο λα ζηεξίδεηαη θαη ζε γξαπηή εξγαζία ή θαη ζε εξγαζηεξηαθέο, θξνληηζηεξηαθέο ή πξαθηηθέο αζθήζεηο. Ο δηδάζθσλ δηθαηνχηαη λα απαιιάμεη θνηηεηέο απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί επαξθήο δηαδνρηθφο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ, ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ, ελψ θαηά ηηο πεξηφδνπο Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ κφλν ζηα καζήκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ.

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/17.09.2013). Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΣΚΖΚΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ & ΣΖΙΔΚΑΣΗΘΖ

ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΣΚΖΚΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ & ΣΖΙΔΚΑΣΗΘΖ ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΣΚΖΚΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ & ΣΖΙΔΚΑΣΗΘΖ Πίνακασ Περιεχομζνων Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 1 Δηζαγσγή... 4 Υαηξεηηζκφο Πξχηαλε... 4 Πξφινγνο... 5 Υαηξεηηζκφο πιιφγνπ Φνηηεηψλ... 6 Πξνο Τπνςήθηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 011-1) (Προςωρινή Γενική υνζλευςη Σμήματοσ αριθμ. /.05.011 φγκλητοσ του Ιδρφματοσ αριθμ. 8/0.06.011) Α/Α Εξάμηνο 1 Ο ΔΜ/ΠΜ Α/Α Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα